You are on page 1of 3

List of Irregular Verbs

INFINITIVE (bezokolicznik) be become begin break bring build burn burst buy can catch choose come cost cut dig do draw dream drink drive eat fall feed feel fight find fly forget forgive get give PAST SIMPLE (czas przeszy) was/were became began broke brought built burned burst bought could caught chose came cost cut dug did drew dreamt drank drove ate fell fed felt fought found flew forgot forgave got gave PAST PARTICIPLE (imiesw czasu przeszego) been become begun broken brought built burnt burst bought been able to caught chosen come cost cut dug done drawn dreamed drunk driven eaten fallen fed felt fought found flown forgotten forgiven got given by stawa si zaczyna ama przynosi budowa spali wybucha, pka kupowa umie, mc, potrafi chwyta, apa wybiera przybywa kosztowa ci wykopywa, kopa robi narysowa, naszkicowa ni pi kierowa je upada ywi, karmi czu walczy znajdowa lata zapomina wybacza dostawa dawa ZNACZENIE

go grow hang have hear hide hit hold hurt keep know lead learned leave lend let lie light lose make mean meet must/have to pay put read ride ring run say see sell send set shine show shut sing

went grew hanged/hung had heard hid hit held hurt kept knew led learned/ learnt left lent let lay lit lost made mean met had to paid put read rode rang ran said saw sold sent set shone showed shut sang

gone/been grown hanged/hung had heard hid hit held hurt kept known led learned /learnt left lent let lain lighted lost made meant met had to paid put read ridden rung run said seen sold sent set shone shown shut sung

i, jecha rosn wiesza si, kogo/co mie sysze ukrywa si uderza trzyma rani trzyma zna, wiedzie prowadzi uczyc si opuszcza, wyjeda poycza komu pozwala lee zapala, podpala gubic, traci robi znaczy spotyka musie paci ka czyta jedzi (na czym) dzwoni biec mwi widzie sprzedawa wysya umieszcza, postawi zawieci (czym) pokazywa zamyka, zatrzaskiwa piewa

sink sit sleep smell speak spend spill stand steal swim take teach tear tell think throw understand wake wear win write

sank sat slept smelled spoke spent spilt stood stole swam took taught torn told thought threw understood woke wore won wrote

sunk sat slept smelt spoken spent spilled stood stolen swum taken taught torn told thought thrown understood woken wore won written

ton siedzie spa wcha, pachnie mwi spdza rozlewa sta kra pywa bra uczy drze, rozrywa mwi mysle wyrzuca rozumie budzi si by ubranym w co wygrywa pisa