You are on page 1of 3

108 Names of Lord Venkateshwara Tyakta Vaikuntta #okaya Sri Venkatesaya Namaha Girikunja Vihaarine Sri Venkatesaya Namaha

$arichandana Gothrendhra Swamine Sri Venkatesaya Namaha Sankha !aajanya Nethraa"hja Vishayaaya Sri Venaktesaya Namaha Vasoo Parichara Thraathre Sri Venkatesaya Namaha Krishnaya Sri Venkatesaya Namaha Venkatesaya Sri Venkatesaya Namaha Seshadhri Nilayaya Sri Venkatesaya Namaha Vrushadhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha Vishnave Sri Venkatesaya Namaha Sadanjana Gireesaaya Sri Venkatesaya Namaha Vrushadhri Pathaye Nama Sri Venkatesaya Namaha Meru Puthra Girisaya Sri Venkatesaya Namaha Sarasswamy Tadee Jushe Sri Venkatesaya Namaha Kumaara Kalpa Sevyaaya Sri Venkatesaya Namaha Vajridhrug Vishayaya Sri Venkatesaya Namaha Suvarchalaa Suthanyastha Sainaapathya haraaya Sri Venkatesaya Namah !aamaya Sri Venkatesaya Namaha Padmana"haya Sri Venkatesaya Namaha Sadaa Vaayu Stutaaya Sri Venkatesaya Namaha
1

%"dhi Kanyaa Parishvaktha Vakshase Sri Venkatesaya Namaha Venkataya Sri Venkatesaya Namaha Sanakaadhi Mahaa &ogi Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha 'evajith Pramukha %nantha 'aitya Sangha Pranasasine Sri Venkatesaya Namaha Svetha 'hveepa Vasan Muktha Poojithaangri &ugaaya Sri Venkatesaya Namaha Sesha Parvatha !oopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha Saanu Staapita Taarkshyaaya Sri Venkatesaya Namaha Taarkshyachala Nivasine Sri Venkatesaya Namaha Maaya Gooda Vimana Venkatesaya Namaha Garuda Skandha Vaasine Sri Venkatesaya Namaha %nanta Sirase Sri Venkatesaya Namaha %nanthakshaya Sri Venkatesaya Namaha

108 Names of Lord Venkateshwara %nanta (haranaya Sri Venkatesaya Namaha Srisaila Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha 'haamodaraya Sri Venkatesaya Namaha Neelamegha Ni"haaya Sri Venkatesaya Namaha rahmmadhi 'eva 'urdarsa Visvaroopaaya Sri Venkatesaya Namaha Vaikunttaagatha Saddhema Vimaana %ntargataaya Sri Venkatesaya Namaha %gasthya"hyartitaa Sesha Jana 'hrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha Sri Vaasudevaya Sri Venkatesaya Namaha $araye Sri Venkatesaya Namaha Theertha Panchaka Vaasine Sri Venkatesaya Namaha Vaamadeva Priyaya Sri Venkatesaya Namaha Janakeshta Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha Maarkandeya Mahaa Theertha Jaatha Punya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha Vaakpathi Namaha rahmadhathre Sri Venkatesaya Kesavaya Sri Venkatesaya Namaha Nithya &ouvana Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha %rtithaarta Pradhathre Sri Venkatesaya Namaha Visva Teerttha %gha $aarine Sri Venkatesaya Namaha Theertaswamy Saras Snatha Jana"hishta Pradhayine Sri Venkatesaya Namaha Kumara 'haarikaa Vaasas Skandha"heeshta Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha Jaanu 'hagna Samudh"hutha Pothrine Sri Venkatesaya Namaha Koorma Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha Kinnara 'hvandhva Saapaanta Pradaathre Sri Venkatesaya Namaha Vi"have Sri Venkatesaya Namaha Vaikhaanasa Muni Shreshtta Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha Simhachala Nivasaaya Sri Venkatesaya Namaha Sriman Naarayanaya Sri Venkatesaya Namaha Sadh"hakta Neelakanttaarchya Nrusimhaaya Sri Venkatesaya Namaha Kumudhaksha Gana Sreshta Sainapatya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha 'urmedha Praanahartre Sri Venkatesaya Namaha Sridharaya Sri Venkatesaya Namaha Kshatriyaantaka !aamaaya Sri Venkatesaya Namaha Mathsya !oopaya Sri Venkatesaya Namaha
2

(handra #aavanya 'hayine Sri Venkatesaya Namaha Naarayana Nagesaya Sri Venkatesaya Namaha rahma Klupthothsavaaya Sri Venkatesaya Namaha Sankha (hakra Varaanamra #asath Karatalaaya Sri Venkatesaya Namaha 'ravan Mriga Madhaasaktha Vigrahaaya Sri Venkatesaya Namaha

108 Names of Lord Venkateshwara Paandavaari Praharthre Sri Venkatesaya Nama Srikaraaya Sri Venkatesaya Namaha )patyakta Pradesastha Shankara 'hyaata Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha !ukmaa"ja Saraseekoola #akshmeekrita Tapasvine Sri Venkatesaya Namaha #asalakshmi Karam"hoja 'hattha Kalharaka Sraje Sri Venkatesaya Namaha Saalagraama Nivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha Sukha 'hrig Gocharaaya Sri Venkatesaya Namaha (hola Puthra Priyaaya Sri Venkatesaya Namaha Sudharminee Suchaitanya Pradhaathre Nama Sri Venkatesaya Namaha Madhu Ghaatine Sri Venkatesaya Namaha Krishnaakhya Vipra Vedantha 'esikathva Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha Varahachala Naataya Sri Venkatesaya Namaha ala"hadraaya Sri Venkatesaya Namaha Thrivikramaaya Sri Venkatesaya Namaha Mahathe Sri Venkatesaya Namaha $risheekesaaya Sri Venkatesaya Namaha

Naarayana %rtitha %sesha Jana 'hrig Gocharaya %chyuthaaya Sri Venkatesaya Namaha Sri Venkatesaya Namaha Mrigayaarasikaaya Sri Venkatesaya Namaha Vrisha"hasura $aarine Sri Venkatesaya Namaha %njanaa Gothra Pathaye Sri Venkatesaya Namaha Vrisha"haachala Vaasine Sri Venkatesaya Namaha %njanaa Suta 'haathre Sri Venkatesaya Namaha Maadhaveeya %gha $aarine Sri Venkatesaya Nama Sri Venkatesaya Namaha Priyangu Priya Namaha hakshyaaya Sri Venkatesaya Neeladhri Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha Ksheeraa"dhi Naataaya Sri Venkatesaya Namaha Vaikuntaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namah Mukundhaya Sri Venkatesaya Namaha %nanthaya Sri Venkatesaya Namaha Virinchaa"hyartithaaneetha Soumya !oopaya Sri Venkatesaya Namaha Suvarna Mukhari Snaatha Manuja %"heeshta 'aayine Sri Venkatesaya Namaha $alaayudha Jagath Theerttha Samastha Phala 'haayine Sri Venkatesaya Namaha Govindaya Sri Venkatesaya Namaha Srinivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha

Svetha Kola Varaaya Sri Venkatesaya Namaha Neela 'henu Payo 'haaraa Seka 'ehot"havaaya Sri Venkatesaya Namaha Sankara Priya Mithraaya Sri Venkatesaya Namaha
3