Sri Sai Vratha Kathai

ஸ்ரீ சளனி யிபத கதத
ககளகழ஬ள ஋ன்னும் ப஧ண்நணிப௅ம் அயர் கணயர் நகலரஶம்
குஜபளத்தழல் எபே ஊரில் யசழத்து யந்த஦ர்.இபேயபேம் நழகவும்
அன்கனளன்னநளக இபேந்த஦ர்.ஆ஦ளல் நகலஷ் அயர்கக஭ள

சு஧ளயத்தழல் சண்தைகளபபளக இபேந்தளர்.யதபப௃தபனற்஫ க஧ச்சு
சழடுப௄ஞ்சழத்த஦ம் ஥ழத஫ந்தயபளக இபேந்தளர்.அக்கம்஧க்கத்தழ஦ர்
அயபது சு஧ளயத்தழ஦ளல் பதளல்த஬ அதைந்த஦ர்.ஆ஦ளல்
ககளகழ஬ள அம்நளக஭ள நழகுந்த எள௃க்கப஥஫ழப௅ள்஭

ப஧ண்நணினளக இபேந்தளர்.இத஫யன் கநல் தீபள ஥ம்஧ிக்தக
பகளண்டு அத஦த்ததப௅ம் சகழத்துக் பகளண்டு

இபேந்தளர்.பகளஞ்சம் பகளஞ்சநளக அயர் கணயரின் யினள஧ளபம்
஥ஷ்ைநதைன ஆபம்஧ித்து ஥ள஭தையில் எகபனடினளக

யபேநள஦ப௃ம் ஥ழன்று க஧ளய் யிட்ைது. நகலஷ் யட்டிக஬கன

இபேக்கத் துயங்கழ஦ளர்.அத஦ளல் இன்னும் அயர் சு஧ளயம்

கநளசநதைன ஆபம்஧ித்தது.ப௃ன்த஧ யிை அதழக சழடுப௄ஞ்சழ
ஆ஦ளர்.

எபே நதழன க஥பம் எபே ப௃தழன சளது அயர் யட்டுக்

கதயபேகழல்
஥ழன்஫ளர்.ப௃கத்தழல் அபூர்யநள஦ எ஭ிப௅ம்,கதஜசும் ஥ழத஫ந்து

இபேந்தது.அயர் ககளகழ஬ளயிைம் சளதம்,஧பேப்பு அ஭ிக்கும்஧டிக்

ககட்ைளர்.ககளகழ஬ளவும் சளதம்,஧பேப்பு அ஭ித்து இபே தக கூப்஧ி
஥நஸ்களபம் பசய்தளர்.”சளதுவும் சளனி உங்கத஭ சுகநளக
தயப்஧ளர்” ஋ன்று ஆசழர்யதழத்தளர்.

ககளகழ஬ள அம்நளளூம், “஍னக஦! சுகம்,சளந்தழ ஋ங்கள்

யிதழனிக஬கன இல்த஬ க஧ளன்று இபேக்கழ஫து.” ஋ன்று

யபேத்தநளகக் கூ஫ழத் தன் துன்஧ம் ஥ழத஫ந்த கதததனக்

கூ஫ழ஦ளர்.
சளதுவும் சளனி஧ள஧ளயின் யிபதத்தத ஧ற்஫ழக் கூ஫ழ஦ளர்.9

யினளமக்கழமதநகள் ஧ம தழபயின ஆகளபங்கள் அல்஬து எபே
கயத஬ உணவு உட்பகளண்டு ப௃டிந்தளல் சளனி஧ள஧ளயின்

ககளயிலுக்குச் பசல்஬வும். யட்டிக஬கன

சளனி ஧ள஧ளவுக்கு 9

யளபங்கள் பூதஜ பசய்னவும். சளனி யிபதம் 9 யளபம் பசய்து யிதழ

ப௃த஫ப்஧டி ஥ழத஫வு பசய்னவும் . ஌தமகளுக்கு உணவு அ஭ித்து
சளனி யிபத புத்தகங்கத஭ தன்஦ளல் இனன்஫ அ஭வு 5,11,21 ஋ன்஫
஋ண்ணிக்தகனில் யி஥ழகனளகழக்கவும். இப்஧டி சளனி யிபதத்தழன்
நலழதநதனப் ஧பப்஧ி஦ளல் சளனி஧ள஧ள உங்கள் அத்தத஦

ஆதசகத஭ப௅ம் ஥ழத஫கயற்றுயளர்.இந்த யிபதம் க஬ழப௅கத்தழற்கு
஌ற்஫ நழக உன்஦தநள஦ அற்புதங்கள் ஥ழகழ்த்தும் யிபதம்.இந்த

யிபதம் கண்டிப்஧ளக நழகுந்த ஧஬ன்கள் அ஭ிக்க யல்஬து ஆ஦ளல்
யிபதநழபேப்க஧ளர் சளனி஧ள஧ளயின் கநல் நழகுந்த

஧க்தழப௅ம்,஥ம்஧ிக்தகப௅ம் தயத்தல் அயசழனம்.னளர்

கநற்கூ஫ழன஧டி யிபதப௃ம் ஥ழத஫வும் பசய்கழ஫ளர்கக஭ள,
சளனி஧ள஧ள அயர்களுதைன யிபேப்஧ங்கத஭ ஥ழச்சனம்

஥ழத஫கயற்றுயளர் ஋ன்று ஆசழர்யதழத்து யிட்டுச் பசன்஫ளர்.
ககளகழ஬ள அம்நளளும் 9 யினளமக்கழமதநகள் யிபதம் இபேந்து

9ஆயது யினளம஦ன்று ஌தமகளூக்கு உணவு அ஭ித்தளர்.சளனி

யிபத புத்தகங்கத஭ யி஥ழகனளகழத்தளர்.அயர்கள் யட்டில்

சண்தை
சச்சபவு ப஧னப஭வுக்குக் கூை இல்஬ளநல் க஧ளய் யிட்ைது.
யட்டில்

ப஧பேம் சுகம் ஆ஦ந்தம் ஥ழ஬யினது.அகதசநனம்

நகலரழன் சு஧ளயப௃ம் நள஫ழ அயபேதைன யினள஧ளபப௃ம் சூடு
஧ிடித்தது.சழ஫ழது ஥ளட்க஭ிக஬கன ஆ஦ந்தப௃ம் பசல்யப௃ம்
ப஧பேகழனது.கணயன் நத஦யி இபேயபேம் சந்கதளரநளய்

யளம஬ளனி஦ர்.
எபே ஥ளள் ககளகழ஬ள அம்நள஭ின் தநத்து஦பேம், தநத்து஦ர்
நத஦யிப௅ம் சூபத்தழ஬ழபேந்து யந்த஦ர். க஧ச்கசளடு க஧ச்சளக

தங்கள் குமந்ததகள் ஧டிப்஧ில் கய஦ம் பசலுத்த ப௃டினயில்த஬
஋ன்றும் ஧ரீட்தசனில் ஃப஧னில் ஆகழ யிட்ை஦ர் ஋ன்றும்

யபேத்தப்஧ட்ை஦ர். ககளகழ஬ள 9 யினளமக்கழமதநகள் யிபதத்தழன்
நலழதந ஧ற்஫ழக் கூ஫ழ஦ளர். சளனி ஧க்தழனி஦ளல் குமந்ததகள்

஥ன்கு ஧டிக்கத் துயங்குயர். ஆ஦ளல் சளனி஧ள஧ளயின் கநல் அதீத
யிஸ்யளசப௃ம், ஥ம்஧ிக்தகப௅ம் தயத்தல் அயசழனம்.சளனி
அத஦யபேக்கும் அபேள் புரியளர் ஋ன்று கூ஫ழ஦ளர்.

அயர் நத஦யி யிபத ப௃த஫கத஭க் ககட்ைளர். ககளகழ஬ள

கூ஫஬ள஦ளர்.” 9 யினளமக் கழமதநகள் ஧ம தழபயின ஆகளபங்கள்
உட்பகளண்டு ப௃டினளதயர்கள் எபே கயத஬ உணவு அபேந்தழ
இந்த யிபதம் பசய்ன கயண்டும் ,ப௃டிந்தளல் சளனி஧ள஧ளயின்
ககளயிலுக்கு 9 யினளமனும் பசல்஬வும். ப௃டினளதயர்கள்
யட்டிக஬கன

சளனி஧ள஧ளவுக்கு 9 யளபங்கள் பூதஜ
பசய்னவும்.”கநலும்

இந்த யிபதம் ஆண்,ப஧ண்,குமந்ததகள் னளர் கயண்டுநள஦ளலும்
பசய்ன஬ளம். யினளமக்கழமதந சளனி஧ள஧ள ஧ைத்தழற்கு பூதஜ
பசய்னவும்.

நஞ்சள் ஥ழ஫ந஬ர்கள் நளத஬ அணியித்து ,தீ஧ம்,ஊது஧த்தழ ஌ற்஫ழ
,஧ிபசளதம் ஥ழகயத஦ம் பசய்து,யி஥ழகனளகம் பசய்து சளனி
஧ள஧ளதய ஸ்நபதண பசய்னவும்.

சளனி யிபத கதத, சளனி ஸ்நபதண, சளனி ஧ளநளத஬, சளனி
஧யள஦ி இயற்த஫ ஧க்தழப௅ைன் ஧டிக்கவும்.

9ஆயது யினளமக் கழமதந 5 ஌தமகளுக்கு உணவு அ஭ிக்கவும்
9ஆயது யினளமக் கழமதந இந்த சளனி யிபத புத்தகங்கத஭

இ஬யசநளக யி஥ழகனளகழக்கவும்( 5 அல்஬து11அல்஬து 21 ஋ன்஫
஋ண்ணிக்தகனில்).

சூபத்தழ஬ழபேந்து அயர் தநத்து஦ர் நத஦யினின் கடிதம் சழ஫ழது

஥ளட்க஭ிக஬கன யந்தது.அதழல் அயர் குமந்ததகள் சளனி யிபதம்

இபேப்஧தளகவும் நழக ஥ன்஫ளக ஧டிக்கத் துயங்கழ யிட்ை஦ர் ஋ன்றும்
஋ள௃தழ இபேந்தளர்.கநலும் அயபேம் இந்த யிபதம் இபேந்ததளகவும்

,யிபத புத்தகங்கத஭ஆ஧ிசழல் யி஥ழகனளகம் பசய்ததளகவும் ஋ள௃தழ
இபேந்தளர்.அதத ஧ற்஫ழ அயர் ஋ள௃துதகனில் அயர் கதளமழ

சளபேயின் நகளுக்கு சளனி யிபத ஧஬஦ளக நழக ஥ல்஬ இைத்தழல்
யபன் அதநந்து ஥ல்஬ யிதநளக தழபேநணம் ஥ைந்தது.அயர்

஧க்கத்து யட்டில்

யசழப்஧யரின் ஥தகப்ப஧ட்டி பதளத஬ந்து க஧ளய்
இபேந்தது.அயபேம் சளனி யிபதம் இபேந்தளர். 2 நளதங்களுக்குப்

஧ி஫கு ஥தகப்ப஧ட்டி தழபேம்஧க் கழதைத்து யிட்ைது. (னளர் தழபேம்஧
பகளண்டு தயத்தளர் ஋ன்று பதரினளது)இப்஧டி ஧஬ அற்புதங்கள்
஥ைந்த஦

ககளகழ஬ள அம்தநனளபேம் சளனி யிபத நலழதநதன ஥ன்கு
புரிந்து பகளண்ைளர்.ஏ !சளனி !இப்஧டி ஋ல்க஬ளர் கநலும்
ப஧ளமழப௅ம் ¸Õ¨½ ஋ன் கநலும் ப஧ளமழயபளக!

....................................................................................

9 Thursday's Sai Vrat Rules and Procedure.
9 யினளமக்கழமதந சளனி யிபத யிதழப௃த஫கள்

1. இந்த யிபதம் ஆண்,ப஧ண்,குமந்ததகள் னளர்
கயண்டுநள஦ளலும் பசய்ன஬ளம்.

2. யிபதத்தத ஋ந்த எபே யினளமக்கழமதநனள஦ளலும் சளனி
஥ளநத்தத ஋ண்ணி ஆபம்஧ிக்க஬ளம்.3. ஋ந்த களரினதழற்களக
ஆபம்஧ிக்கழக஫ளகநள,அதத தூன ந஦தழல் சளனி ஧ள஧ளதய

஋ண்ணி ஧ிபளர்தழத்துக் பகளள்஭ கயண்டும்4. களத஬ அல்஬து
நளத஬ சளனி ஧ள஧ளயின் க஧ளட்கைளயிற்கு பூதஜ பசய்ன
கயண்டும்.இந்த

யிபதத்தத஧ம,தழபயினஆகளபங்கள்(஧ளல்,டீ,கள஧ி,஧மங்கள்,இ஦ிப்
புகள்) உட்பகளண்டு பசய்னவும்.அப்஧டி ஥ளள் ப௃ள௃யதும்
பசய்னப௃டினளதயர்கள் ஌தளயது எபே

கயத஭(நதழனகநள,இபகயள) உணவு அபேந்த஬ளம். ஥ளள்

ப௃ள௃யதும் ஧ட்டி஦ினளக இந்த யிபதம் பசய்னகய கூைளது

5. ஏபே தூன ஆச஦த்தழல் அல்஬து ஧஬தகனில் நஞ்சல் துணிதன
யிரித்து சளனி ஧ள஧ள ஧ைத்தத தயத்து தூன ஥ீபளல் துதைத்து
சந்த஦ம் குங்குநம் தயத்து தழ஬கம் இை கயண்டும்

6.நஞ்சள் ஥ழ஫ந஬ர்கள் நளத஬ சளனி஧ள஧ள ஧ைத்தழற்கு

அணியித்து,தீ஧ம்,ஊது஧த்தழ ஌ற்஫ழ ,஧ிபசளதம்.(஧மங்கள்,
இ஦ிப்புகள்,கற்கண்டு ஋துயள஦ளலும்) த஥கயத்தழனம்

தயத்து,யி஥ழகனளகம் பசய்து சளனி ஧ள஧ளதய ஸ்நபதண
பசய்னவும்.

7. ப௃டிந்தளல் சளனி஧ள஧ளயின் ககளயிலுக்குச் பசல்஬வும்.

ÓÊ¡¾Å÷¸û யட்டிக஬கன

சளனி ஧ள஧ளவுக்கு 9 யளபங்கள் பூதஜ

பசய்னவும் சளனி யிபத கதத, சளனி ŠÁè½, சளனி ஧ளநளத஬, சளனி
஧யள஦ி இயற்த஫ ஧க்தழப௅ைன் ஧டிக்கவும்.

8.பய஭ிபெர் பசல்யதள஦ளலும் இந்த யிபதம் கதை஧ிடிக்க஬ளம்.9.
யிபதத்தழன் என்஧து யளபங்க஭ில் ப஧ண்களுக்கு நளத யி஬க்கு
அல்஬து இன்஦ ஧ி஫ களபணங்க஭ளக஬ யிபதம் பசய்ன

ப௃டினயில்த஬ ஋ன்஫ளல் அந்த யினளமக்கழமதந கணக்கழல்
஋டுத்து பகளள்஭ளநல் இன்ப஦ளபேயினளமக்கழமதந யிபதம்
இபேந்து 9 யினளமக்கழமதநகள் ஥ழத஫வு பசய்னவும்
யிபத ஥ழத஫வு யிதழப௃த஫கள்

1. 9ஆயது யினளமக் கழமதந 5 ஌தமகளுக்கு உணவு

அ஭ிக்கவும்(உணவு தங்க஭ளல் இனன்஫து) க஥பளக உணவு

அ஭ிக்க ப௃டினளதயர்கள் னளர் ப௄஬நளகவும் ஧ணகநள,உணவுப்

ப஧ளபேக஭ள பகளடுத்து ஌ற்஧ளடு பசய்னவும்.

2. சளனி஧ள஧ளயின் நலழதந நற்றும் யிபதத்தத ஧பப்புயதற்களக
9ஆயது யினளமக் கழமதந இந்த சளனி யிபத புத்தகங்¸¨Ç

஥ம்ப௃தைன யட்டிற்கு

அபேகழல் யசழப்஧யர்,பசளந்த ஧ந்தம்
பதரிந்தயர் ஋ன்று இ஬யசநளக யி஥ழகனளகழக்கவும்( 5
அல்஬து11அல்஬து 21 ஋ன்஫ ஋ண்ணிக்தகனில்).

3. யி஥ழகனளகழக்கும் அன்று பூதஜனில் தயத்த ஧ி஫கு
யி஥ழகனளகழக்கவும்.இத஦ளல் புத்தகத்தத ப஧றும் ஧க்தர்க஭ின்
யிபேப்஧ங்களும் ஥ழத஫கயறும்

4. கநற்கூ஫ழன யிதழப௃த஫க஭ின்஧டி யிபதப௃ம்,யிபத ஥ழத஫வும்
பசய்தளல் ஥ழச்சனநளக ஋ண்ணின களரினம் ஥ழத஫கயறும்.இÐ
சளனி ஧க்தர்க஭ின் அதசக்க ப௃டினளத ஥ம்஧ிக்தக .

----------------------------------------------------------

Shree Shirdi Saibaba Ashtothra Sathanamavali

ஸ்ரீ ரீபடி சளனி ஧ள஧ளயின் அஷ்கைளத்ப சத ஥ளநளய஭ி
1.ஏம் ஸ்ரீ சளனி ஥ளதளன ஥ந:
2.ஏம் ஸ்ரீ ஬க்ஷ்நழ ஥ளபளனணளன ஥ந:
3.ஏம் ஸ்ரீ கழபேஷ்ண பளந சழய நளபேத்னளதழ பை஧ளன ஥ந:
4.ஏம் கசர சளனிக஦ ஥ந:
5.ஏம் ககளதளயரீ தை ரீபடி யளறழக஦ ஥ந:
6.ஏம் ஧க்த ஹ்பேதள஬னளன ஥ந:
7.ஏம் றர்ய ஹ்பேத்யளறழக஦ ஥ந:
8.ஏம் பூதளயளறளன ஥ந:
9.ஏம் பூத ஧யிஷ்னத் ஧ளய யர்ஜழதளன ஥ந:
10.ஏம் கள஬ளதீதளன ஥ந:
11.ஏம் கள஬ளன ஥ந:
12.ஏம் கள஬கள஬ளன ஥ந:
13.ஏம் கள஬தர்஧தந஦ளன ஥ந:
14.ஏம் ம்பேத்ப௅ஞ்ஜனளன ஥ந:
15.ஏம் அநர்த்னளன ஥ந:

16.ஏம் நர்த்னள஧னப்பதளன ஥ந:
17.ஏம் ஜீயளதளபளன ஥ந:
18.ஏம் றர்யளதளபளன ஥ந:
19.ஏம் ஧க்தளய஦ றநர்த்தளன ஥ந:
20.ஏம் ஧க்தளய஦ ப்பதழக்ஞளன ஥ந:
21.ஏம் அன்஦யஸ்த்பதளன ஥ந:
22.ஏம் ஆகபளக்னகரநதளன ஥ந:
23.ஏம் த஦நளங்கல்னப்பதளன ஥ந:
24.ஏம் பேத்தழறழத்தழதளன ஥ந:
25.ஏம் புத்ப நழத்ப க஭த்ப ஧ந்துதளன ஥ந:
26.ஏம் கனளககரநயலளன ஥ந:
27.ஏம் ஆ஧த்஧ளந்தயளன ஥ந:
28.ஏம் நளர்க்க஧ந்தகய ஥ந:
29.ஏம் புக்தழப௃க்தழஸ்யர்கள஧யர்கதளன ஥ந:
30.ஏம் ப்ரினளன ஥ந:
31.ஏம் ப்ரீதழயர்த஦ளன ஥ந:

32.ஏம் அந்தர்னளநழக஦ ஥ந:
33.ஏம் றச்சழதளத்நக஦ ஥ந:
34.ஏம் ஆ஦ந்தளன ஥ந:
35.ஏம் ஆ஦ந்ததளன ஥ந:
36.ஏம் ஧பகநச்யபளன ஥ந:
37.ஏம் ஧பப்பம்லகண ஥ந:
38.ஏம் ஧பநளத்நக஦ ஥ந:
39.ஏம் ஞள஦ஸ்யபை஧ிகண ஥ந:
40.ஏம் ஜகத ஧ித்கப ஥ந:
41.ஏம் ஧க்த஦ளம் நளத்பே தளத்பே ஧ிதளநலளன ஥ந:
42.ஏம் ஧க்தள஧னப்பதளன ஥ந:
43.ஏம் ஧க்த ஧ளபளதீ஦ளன ஥ந:
44.ஏம் ஧க்தளனுக்பல களதபளன ஥ந:
45.ஏம் சபணளகதயத்ற஬ளன ஥ந:
46.ஏம் ஧க்தழ சக்தழ ப்பதளன ஥ந:
47.ஏம் ஞள஦ தயபளக்னதளன ஥ந:

48.ஏம் ப்கபநப்பதளன ஥ந:
49.ஏம் றம்சன ஹ்பேதன பத஭ர்஧ல்ன ஧ள஧கர்ந யளற஦ள
க்ஷனகபளன ஥ந:

50.ஏம் ஹ்பேதன க்பந்தழக஧தகளன ஥ந:
51.ஏம் கர்நத்யம்சழக஦ ஥ந:
52.ஏம் சுத்த றத்யஸ்தழதளன ஥ந:
53.ஏம் குணளதீத குணளத்நக஦ ஥ந:
54.ஏம் அ஦ந்த கல்னளண குணளன ஥ந:
55.ஏம் அநழத ஧பளக்பநளன ஥ந:
56.ஏம் ஜனிக஦ ஥ந:
57.ஏம் துர்தர்ரளகரளப்னளன ஥ந:
58.ஏம் அ஧பளஜழதளன ஥ந:
59.ஏம் த்பேக஬ளககக்ஷஶ அஸ்கந்தழதகதகன ஥ந:
60.ஏம் அசக்னபளலழதளன ஥ந:
61.ஏம் றர்யசக்தழ ப௄ர்த்தகன ஥ந:
62.ஏம் றஶபை஧றஶந்தபளன ஥ந:
63.ஏம் றஶக஬ளச஦ளன ஥ந:

64.ஏம் ஧லஶபை஧ யிஸ்ய ப௄ர்த்தகன ஥ந:
65.ஏம் அபை஧ளவ்னக்தளன ஥ந:
66.ஏம் அசழந்த்னளன ஥ந:
67.ஏம் றஶக்ஷ்நளன ஥ந:
68.ஏம் றர்யளந்தர்னளநழக஦ ஥ந:
69.ஏம் நக஦ளயளக தீதளன ஥ந:
70.ஏம் ப்கபநப௄ர்த்தகன ஥ந:
71.ஏம் றஶ஬஧துர்஬஧ளன ஥ந:
72.ஏம் அறலளன றலளனளன ஥ந:
73.ஏம் அ஥ளத஥ளத தீ஦஧ந்தகய ஥ந:
74.ஏம் றர்ய஧ளபப்பேகத ஥ந:
75.ஏம் அகர்நளக஦க கர்நறஶகர்நழக஦ ஥ந:
76.ஏம் புண்னச்பயண கவ ர்த்த஦ளன ஥ந:
77.ஏம் தீர்த்தளன ஥ந:
78.ஏம் யளறஶகதயளன ஥ந:
79.ஏம் றதளம் கதகன ஥ந:

80.ஏம் றத்஧பளனணளன ஥ந:
81.ஏம் க஬ளக஥ளதளன ஥ந:
82.ஏம் ஧ளய஦ள஦களன ஥ந:
83.ஏம் அம்பேதளம்சகய ஥ந:
84.ஏம் ஧ளஸ்கபப்ப஧ளன ஥ந:
85.ஏம் ப்பஹ்நசர்னத஧: சர்னளதழறஶவ்பதளன ஥ந:
86.ஏம் சத்ன தர்ந ஧பளனணளன ஥ந:
87.ஏம் றழத்கதச்யபளன ஥ந:
88.ஏம் றழத்த றங்கல்஧ளன ஥ந:
89.ஏம் கனளககச்யபளன ஥ந:
90.ஏம் ஧கயகத ஥ந:
91.ஏம் ஧க்தயத்ற஬ளன ஥ந:
92.ஏம் றத்புபேரளன ஥ந:
93.ஏம் புபேகரளத்தநளன ஥ந:
94.ஏம் றத்ன தத்யக஧ளதகளன ஥ந:
95.ஏம் களநளதழ றர்ய அக்ஞள஦த்யம்றழக஦ ஥ந:

96.ஏம் அக஧தள ஥ந்தளனு஧யப்பதளன ஥ந:
97.ஏம் றநறர்யநதறம்நதளன ஥ந:
98.ஏம் தரழணளப௄ர்த்தகன ஥ந:
99.ஏம் கயங்ககைசபநணளன ஥ந:
100.ஏம் அத்புதள஦ந்தசர்னளன ஥ந:
101.ஏம் ப்ப஧ன்஦ளர்த்தழலபளன ஥ந:
102.ஏம் றம்றளபறர்யதுக்கக்ஷனகபளன ஥ந:
103.ஏம் றர்யயித்றர்யகதளப௃களன ஥ந:
104.ஏம் றர்யளந்தர்஧லழஸ்தழதளன ஥ந:
105.ஏம் றர்ய நங்க஭கபளன ஥ந:
106.ஏம் றர்யள஧ீஷ்ைப்பதளன ஥ந:
107.ஏம் றநபறறன்நளர்கஸ்தள஧஦ளன ஥ந:
108.ஏம் ஸ்ரீ றநர்த்தறத்குபே றளனி஥ளதளன ஥ந:

நங்க஭ம் ****** நங்க஭ம் ****** நங்க஭ம்
----------------------------------------------------

Shree Thaththaathreya Bavani
ஸ்ரீ தத்தளத்கபன ஧ளய஦ி
ஜன கனளகவ ஸ்யப தத்த தனள஭ள,
ஜகத்தழத஦ ஆக்கழன ப௄஬ளதளபள
அத்ரி அத௃சூனள கபேயினளய் பகளண்ைளய்,
ஜக ஥ன்தநக்களககய அயதரித்தளய்
஧ிபம்நள, லரிலபரின் அயதளபம்,
சபணளகதர்க஭ின் ஧ிபணளதளபம்
அந்தர்னளநழ,சத்சழத் ஆ஦ந்தன்,
஧ிபசன்஦ சத்குபே இபேகதளளுதைனன்

அன்஦பூபணி தன கதள஭ில் தயத்தளய்,
சளந்தழ கநண்ை஬ம் கபகநந்தழ஦ளய்
஥ளலு,ஆறு ஧஬ கதளளுதைனளன்,
அ஭யி஬ள ஆற்஫லுதைன புஜப௃தைனளன்
஥ழன்சபண் புகுந்கதன் அ஫ழனளப௄ைன்,
யளபேம் தழகம்஧பள ! க஧ளகுகத ஧ிபளணன்
அர்ஜஶ஦஦ின் தயக்குபல் ககட்டு கழபேதப௅கத்தழக஬,
அக்கணகந ஧ிபசன்஦ம் ஆ஦ளகன
அ஭யி஬ள ஆ஦ந்தம்.சழத்தழ அ஭ித்தளய்,
ப௃டியில் ஧பந ஧த ப௃க்தழப௅ம் அ஭ித்தளய்
இன்று ஋஦க்கபே஭ ஌ன் இத்தத஦ தளநதம்?
உத஦னன்஫ழ ஋஦க்கழல்த஬ புக஬ழைம்
யிஷ்ட௃சர்நள ஧க்தழக்கழபங்கழ஦ளய்,
அய஦஭ித்த சழபளர்த்த உணவு அபேந்தழ பட்சழத்தளய்
ஜம்஧ அசுப஦ளல் பதளல்த஬ கதயபேக்கக,
ததன புரிந்தளய் ஥ீ அநபபேக்கக

நளதன ஧பப்஧ி தழதழசுதத஦,
இந்தழபன் கபத்தளல் யதம் பசய்யித்தளய்
அ஭யி஬ள லீத஬கள் புரிந்தளகன,
அயற்த஫ யர்ணிக்க இனலுகநள சழயபை஧க஦
ப஥ளடினில் ஆப௅யின் புத்தழப கசளகம் க஧ளக்கழ஦ளய்,
நகத஦ உனிர்ப்஧ித்து ஧ற்஫ற்஫ய஦ளக்கழ஦ளய்
சளத்னகதய,னது,஧ிபஹ்஬ளத,஧பசுபளநபேக்கக,
க஧ளதழத்தளய் ஥ீ ஞளக஦ள஧கதசகந
அ஭யி஬ள ஆபேள் ஆற்஫ல் உதைகனளக஦,
஋ன் குபல் ககட்க ஌ன் நறுத்தளகன
உன் தரிச஦ம் களணளநல் ஥ளனுகந,
இறுதழ களகணன்,யளரீர் இக்கணகந
த்யிஜஸ்தழரீனின் அன்த஧ பநச்சழ஦ளகன,
஧ி஫ந்தளய் ஥ீ அய஭ின் நக஦ளககய
ஸ்நர்த்துகளநழ, க஬ழப௅க கழபே஧ள஭க஦,
஧டிப்஧஫ழனள யண்ணளத஦ உய்யித்தளகன

யனிற்று ய஬ழனில் துடித்த அந்தணத஦ களத்தளகன
யல்஬க஧சத஦ கனய கள஬஦ிைநழபேந்து களத்தளகன
஋ன்த஦ப்஧ற்஫ழன அக்கத஫ உ஦க்கழல்த஬கன,
஋ன்த஦ ஥ழத஦ப்஧ளய் எபே ப௃த஫கனனுகந
ததமக்கச் பசய்தளகன உ஬ர்ந்த ஧ட்ைநபம்,
஋ன்஦ிைம் ஌ன் இத்தத஦ உதளசவ஦ம்
ப௃தழன ந஬ட்டு ப஧ண்ணின் க஦யித஦கன,
கசய் அ஭ித்து பூர்த்தழ பசய்தளகன
அந்த஦ின் பயண்குஷ்ைம் ஥ீக்கழ஦ளகன,
அயன் ஆதசகத஭ ஥ழத஫வு பசய்தளகன
ந஬ட்பைபேதநதன ஧ளல் பசள஫ழன தயத்தளய்,
அந்தண஦ின் தரித்தழபம் க஧ளக்கழ஦ளய்
அயதபக்களய் ஧ிச்தசனளய் ஌ற்஫ளய்,
அந்தணனுக்கு தங்கக்குைம் அ஭ித்தளய்
஧தழ இ஫ந்த ஧த்தழ஦ினின் துனர் துதைத்தளய்,
தத்தன் உன்஦பே஭ளல் உனிர்த்பதள௃ந்தளன்

பகளடூப ப௃ன்யித஦தனப் க஧ளக்கழ஦ளய்,
கங்களதப஦ின் நகத஦ உனிர்ப்஧ித்தளய்
நகதளன்நத் புத஬ன஦ிைம் கதளற்஫஦கப,
஧க்த தழரியிக்பநதப பட்சழத்தளகன
஧க்த தந்துக் தன்஦ிஷ்ைப்஧டிகன,
ஸ்ரீ தச஬ம் அதைந்தளன் இதநப்ப஧ளள௃தழக஬
எகப க஥பத்தழல் ஋டுத்தளய் ஋ட்டு பை஧ங்கக஭,
உபேயநற்றும் ஧஬பை஧ப௃தைனயக஦
தரிச஦ம் ப஧ற்று தன்னநள஦கப,
ஆ஦ந்தம் அதைந்த உன் ஧க்தபேகந
னய஦பளஜன் கயதத஦ ஥ீக்கழ஦ளகன,
ஜளதழநத க஧தம் உ஦க்கழல்த஬கன
பளந கழபேஷ்ண அயதளபங்க஭ிக஬,
஥ீ பசய்த லீத஬கள் கணக்கழல்த஬கன
கல்,கணிதக,கயைம்,஧சு,஧ட்சழப௅கந.
உன்஦பே஭ளல் ப௃க்தழ அதைந்த஦கப

஥ளநம் ஥யிலும் கயரதளரிப௅ம் உய்யளக஦,
உன் ஥ளநம் ஥ல்களத ஥ன்தநனில்த஬கன
தீயித஦,஧ிணி துன்஧ம் பதளத஬ப௅கந,
சழயன் உன் ஥ளநம் ஸ்நரித்தளக஬
஧ில்஬ழ, யசழன தந்தழபம் இம்சழக்களகத,
ஸ்நபதணகன கநளட்சம் தந்தழடுகந
பூத,சூ஦ின,ஜந்து அசுபர்,ஏடிடுகந,
தத்தர் குண நலழதந ககட்ைதுகந
தத்தர் புகழ் ஧ளடும் தத்த ஧யள஦ிதனகன,
தூ஧கநற்஫ழ தழ஦ம் ஧ளடு஧யனுகந
இபே க஬ளகத்தழலும் ஥ன்தந ப஧றுயளக஦,
கசளகம் ஋ன்஧தத அ஫ழனளக஦
கனளக சழத்தழ அயன் அடிதநனளகுகந,
துக்க தரித்தழபம் பதளத஬ந்தழடுகந
஍ம்஧த்தழபே யினளமக்கழமதந ஥ழனநப௃ைக஦,
தத்த ஧யள஦ி அன்புைன் ஧டித்தளக஬

஥ழதப௃ம் ஧க்தழப௅ைன் ஧டித்தளலுகந,
ப஥பேங்களன் அபேகழல் கள஬னுகந
அக஥க பை஧நழபேந்தும் இத஫ என்க஫,
தத்துயந஫ழந்தயத஦ நளதன அண்ைளகத
ஆனிபம் ப஧னரிபேந்தும் ஥ீ எபேயக஦,
தத்த தழகம்஧பள ஥ீ தளன் இத஫யக஦
யந்த஦ம் உத஦ பசய்கயன் ஧஬ப௃த஫ ஥ளனுகந,
கயதம் ஧ி஫ந்தது உன் ப௄ச்சழ஦ிக஬
கசரனும் யர்ணித்து கத஭ப்஧ளக஦,
஧஬ ஜன்நபநடுத்த ஧ளநபன் ஋ப்஧டி யர்ணிப்க஧க஦
஥ளநம் ஧ளடின அனு஧யம் தழபேப்தழ தந்தழடுகந,
உத஦ அ஫ழனளப௄ைன் யழ்ந்தழடுயளக஦

தயசழ தத்யநசழஅயன் இத஫யக஦,
஧ளடு ந஦கந ஜனஜனஸ்ரீ குபேகதயக஦
஧ளய஦ி - ஍ம்஧த்தழபே ஧ளட்டு யரிகள்
ஸ்நர்த்துகளநழ - ஸ்நரித்தவுைன் ஏடி யபே஧யர்

தழதழசுதன் பளக்ஷறன்
அர்ஜஶ஦ன் - றலஸ்பளர்ஜஶ஦ன்
த்யிஜ - இபேப௃த஫ ஧ி஫யி ஋டுத்த அந்தண தயசழன
க்ஷத்தழரின கு஬த்கதளர்
-------------------------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful