Capitolul II Plangerea impotriva solutiilor procurorului

Pag 387 În urma verificării plângerii organu competent poate pronunţa una dintre următoarele soluţii: 1. respingerea plângerii ca tardiv formulată n ca!ul n care legea prevede un termen pentru depunerea acesteia ". respingerea plângerii ca nefondată când actul atacat este legal #i temeinic 3. respingerea plângerii ca inadmisi$ilă când aceasta nu vi!ea!ă un act al organelor de urmărire penală sau când plângerea este făcută de o persoană care nu are calitate procesuală activă %. admiterea plângerii #i infirmarea actului nelegal &. ia act de retragerea plângerii atunci când' nainte de a fi soluţionată' petentul declară că #i retrage plângerea (ctul procesual prin care se soluţionea!ă plângerea este o re!oluţie' cu e)cepţia ca!urilor n care actul atacat este o ordonanţă' când plângerea va fi soluţionată tot printr*o ordonanţă. +oluţia dispusă se comunică de ndată petentului. Prin art. "78 alin "1 Cod procesual penal' introdus de ,egea nr. "-"."-1-' s*a prevă!ut că n situaţia n care procurorul ierar/ic superior respinge plângerea formulată mpotriva unui act sau unei măsuri de urmărire penală care nu conţine o soluţie de neurmărire sau netrimitere n 0udecată' re!oluţia.ordonanţa acestuia nu mai poate fi atacată pe cale ierar/ică' fiind astfel eliminată posi$ilitatea formulării plângerilor n cascadă până la nivelul Procurorului 1eneral al 2omâniei. În situaţia n care este formulată o plângere #i mpotriva soluţiei de respingere dispuse de procurorul ierar/ic superior' aceasta va fi respinsă ca inadmisi$ilă. (lineatul " 1 nu se referă la ca!urile n care procurorul ierar/ic superior a respins plângerea formulată mpotriva unei soluţii de neurmărire sau de netrimitere n 0udecată. În această ipote!ă' persoana vătămată' precum #i orice alte persoane ale căror interese legitime sunt afectate se pot adresa cu plângere instanţei de 0udecată n temeiul art ."78 1 Cod procesul penal. În acest sens n 0urisprudenţă' s*a arătat că mpotriva soluţiilor de netrimitere n 0udecată se poate formula' n condiţiile art ."781 Cod procesul penal' o singură plângere la procurorul ierar/ic superior' iar dacă aceasta este respinsă' persoana nemulţumită se poate adresa numai instanţei.

Plângerea în faţa judecătorului împotriva actelor procurorului de neurmărire sau de netrimitere în judecată 2.1 Acte supuse controlului judiciar

C.C.-3.legalis.' secţia penală' deci!ia nr.C. +oluţiile de netrimitere n 0udecată dispuse prin rec/i!itoriu nu pot fi atacate cu plângere direct la instanţă."-1-' 999.' +ecţiile 7nite' deci!ia nr.C.' secţia penală' deci!ia nr. .-&. 3Î.sc0. "78 alin. În ca!ul n care este sesi!ată cu o astfel de plângere' instanţa o va trimite organului 0udiciar competent' conform art. În calea de atac internă' nu se poate e)tinde cadrul procesual cu privire la alte persoane de către procurorul ierar/ic superior' petiţionara având posi$ilitatea să formule!e o altă plângere mpotriva lui <.de !ile prevă!ut n art. "781 Cod de procedură penală' la plângerea persoanei nemulţumite de modul de re!olvare a petiţiilor sale n procedura internă 3de e)emplu' mpotriva re!oluţiei de ncepere a urmăririi penale ori a ordonanţei de punere n mi#care a acţiunii penale se poate face numai plângere n condiţiile art.6.Plângerea prevă!ută la art."--&' 999. "781 Cod de procedură penală. 118: din ":. "78 alin.ro4.6.' pe $a!a căreia se pot face cercetări de către procuror' n condiţiile prevă!ute de lege.ordonanţa prin care este infirmată o soluţiei de neurmărire sau de netrimitere n 0udecată."--8' 999. "&&" din 1&. Plângerea n faţa 0udecătorului mpotriva re!oluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere n 0udecată' ntemeiată pe prevederile art. "7&*"78 Cod de procedură penală5 după respingerea acestei plângeri' o nouă plângere făcută n faţa instanţei este inadmisi$ilă' nefiind prevă!ută n ipote!a art' "781 Cod de procedură penală45 de asemenea' este inadmisi$ilă o plângere adresată 0udecătorului n ipote!a n care n cau!ă nu a fost dispusă ncă nicio soluţie de către procuror sau atunci când aceasta vi!ea!ă re!oluţia. "781 Cod procesual penal' este inadmisi$ilă' dacă plângerea contra re!oluţiei sau ordonanţei ne netrimitere n 0udecată a fost introdusă la conducătorul parc/etului ori' după ca!' la procurorul ierar/ic superior după e)pirarea termenului de ".C. Plângerea mpotriva soluţiei de ne ncepere a urmăririi penale nu poate vi!a decât aspectele de nelegalitate #i netemeinicie cu privire la cercetările efectuate cu privire la persoanele la care s*a referit petiţionara n plângerea iniţială cu care a sesi!at parc/etul. 3Î. 3 Cod de procedură penală atrage decăderea din e)erciţiul de a cere 0udecătorului controlul re!oluţiei sau ordonanţei procurorului n procedura prevă!ută n art.ro4.6. 18&' n ca!ul n care' pentru e)ercitarea unui drept procesual' legea prevede un anumit termen' nerespectarea acestuia atrage decăderea din e)erciţiul dreptului #i nulitatea actului făcut peste termen #i' prin urmare' nerespectarea termenului prevă!ut n art. 17.ici un alt act al organelor de urmărire penală nu poate fi supus anali!ei 0udecătorului ' n temeiul art. "781 Cod procesual penal poate fi formulată numai mpotriva unei soluţii de ne ncepere a urmăririi penale indiferent de actul prin care este dispusă 3re!oluţie' ordonanţă' rec/i!itoriu4 ori a re!oluţiei ori' după ca!' ordonanţei de scoatere de su$ urmărire penală' ncetare a urmăririi penale ori clasare5 de asemenea' se poate formula plângere mpotriva dispo!iţiei din rec/i!itoriu de scoatere de su$ urmărire penală sau ncetare a urmăririi penale5 nu poate constitui o$iect al plângerii soluţia dispusă prin actul procurorului ierar/ic superior' n procedura internă' plângerea putând fi formulată numai mpotriva actului prin care s*a dispus o soluţie de neurmărire sau de netrimitere n 0udecată.ro4 .I.C. 3 Cod de procedură penală' ntrucât' n conformitate cu dispo!iţiile art.legalis. "781 alin 13 Cod procesual penal' n vederea parcurgerii etapelor prevă!ute de art' "78 3Î.

sc0.2 Titularii plângerii Pot face plângere n faţa 0udecătorului părţile' precum #i orice alte persoane ale căror interese legitime au fost vătămate sau sunt suscepti$ile de a fi vătămate prin soluţia de neurmărire sau de netrimitere n 0udecată5 de e)emplu' pot formula plângere:persoana vătămată n ca!ul unei soluţii de ne ncepere a urmăririi penale' partea vătămată n ca!ul unei soluţii de scoatere de su$ urmărire penală' ncetare a urmăririi penale' clasare' dar #i . &3 Cod de procedură penală #i nici altă dispo!iţie legală nu prevede' n cadrul procedurii de soluţionare a recu!ării n fa!a urmăririi penale' posi$ilitatea controlului 0udecătoresc asupra ordonanţei procurorului care a soluţionat cererea de recu!are a unui procuror. 3%:3 din 3. 3Î. "77*"78 din acela#i Cod. ?r' plângerea prevă!ută n art. "78 1 Cod de procedura penală' deoarece' potrivit alin.C.legalis. =ârgu >ure#' secţia penală' deci!ia nr.mai "--:' 999.C.ici art.6.' secţia penală' deci!ia nr. "781 alin."--:' 999. Plângerea petentului' având ca o$iect recu!area unui procuror' nu poate fi supusă 0udecăţii instanţei nici n cadrul procedurii prevă!ute n art.' secţia penală' deci!ia nr. 1 al aceluia#i articol' o$iectul plângerii l constituie soluţiile de ne ncepere a urmăririi penale' de clasare' de scoatere de su$ urmărire penală sau de ncetare a urmăririi penale' iar nu #i alte soluţii adoptate de procuror' cum este cea de dis0ungere a cau!ei #i de trimitere a acesteia la parc/etul competent. Completul de 8 0udecători' deci!ia nr. "78 1 alin 1 Cod de procedură penală 3C.6. "78 Cod de procedură penală' neputând fi atacate #i la instanţa de 0udecată n condiţiile art.0ust. .ro4 <acă prin aceea#i re!oluţie procurorul dispune atât ne nceperea urmăririi penale faţă de o persoană ' cât #i dis0ungerea cau!ei cu privire la o alta' numai soluţia de ne ncepere a urmăririi penale poate fi atacată cu plângere n temeiul art. "781 Cod de procedură penală' n mod legal plângerea a fost respinsă ca inadmisi$ilă. % Cod de procedura penală' se citea!ă numai persoana faţă de care s*a dispus ne nceperea urmăririi penale #i cea care a făcut plângerea' iar nu #i persoana cu privire la care s*a dispus dis0ungerea cau!ei.legalis. "8&8 din 11 mai "--&' 999.ro4 Inadmisi$ilitatea prive#te' printre altele' contestarea dreptului părţii cu privire la calea procesuală aleasă pentru protecţia 0uridică a pretenţiei deduse 0udecăţii. : din -:.C.-3.(. 3% din 1% fe$ruarie "--&' 999.ro4. "781 Cod de procedură penală' mpotriva unui referat ce privea reparti!area unei lucrări ntre secţiile Parc/etului de pe lângă Curtea +upremă de 6ustiţie. "781 Cod de procedura penală prive#te e)clusiv e)aminarea dispo!iţiei de netrimitere n 0udecată' confirmată ca urmare a respingerii plângerii formulate corespun!ător posi$ilităţii legale reglementate n favoarea părţii interesate prin art. Cum referatul atacat nu face parte din actele procesuale prevă!ute n art.+oluţiile prin care procurorul ierar/ic superior infirmă re!oluţia procurorului din su$ordinea sa #i dispune completarea cercetărilor efectuate n cau!ă pot fi atacate doar cu plângere la procurorul ierar/ic superior n condiţiile art. 3Î.C. În cau!ă' petentul a sesi!at instanţa de fond' n temeiul art. "78 1 Cod de procedura penală' acest te)t referindu*se numai la plângerea ndreptată mpotriva re!oluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere n 0udecată' ceea ce nu este ca!ul n speţă 3Î.ro4 2.6.C.C. În acest ca!' la 0udecarea plângerii' ţinând seama de prevederile art.

"% al aceluia#i Cod' li nu a invocat #i nici nu a dovedit că prin soluţia procurorului de ne ncepere a urmăririi penale faţă de persoanele menţionate n denunţ i*ar fi fost vătămate interese legitime private' personale. la 3-.7.C. ""3 alin 1 Cod procesual penal #i nu este parte vătămată' n sensul art. Plângerea poate fi formulată personal de părţi #i de persoanele interesate sau printr*un mandatar special."--:' 999. Ca atare' a#a cum corect a reţinut prima instanţă' petiţionarul +. ?r' n cau!ă' petiţionarul C.-&."--% al 6udecătoriei @ărne#ti' petiţionarul +. Pe de altă parte' fie că este special sau general' mandatarul tre$uie să se ncadre!e n limitele mputernicirii primite.-:."--% al 6udecătoriei @ărne#ti' iar nu un mandat general.C. &338 din 18. <ispo!iţiile de procedură sunt de strictă interpretare' astfel ncât plângerea mpotriva soluţiilor procurorului nu poate fi făcută decât de persoanele indicate n mod e)pres de lege. a fost mandatat să acţione!e n numele soţiei sale' n cau!a civilă respectivă' la prima instanţă #i n căile de atac. ":".P."--:' 999.7. 3-87."--& al Parc/etului de pe lângă Curtea de (pel Ara#ov' neavând calitatea de persoană vătămată' calitate ce revine numai petiţionarei +.-8.6.' secţia penală' deci!ia nr. <reptul de a declan#a procedura verificării legalităţii #i temeiniciei re!oluţiilor procurorului de către instanţa de 0udecată aparţine' n e)clusivitate' persoanelor arătate n art. are calitatea de denunţător' conform art. a fost un mandat special' fiind enumerate operaţiunile 0uridice ce urmau să fie efectuate n numele soţiei sale n cau!a ce a format o$iectul dosarului civil nr. În speţă' potrivit procurii speciale aflate n dosarul civil nr.ro4. <in e)aminarea acestui te)t re!ultă că posi$ilitatea atacării n 0ustiţie a soluţiilor procurorului de netrimitere n 0udecată pe calea plângerii a fost conferită ' n mod limitativ' persoanei vătămate sau persoanelor ale căror interese legitime au fost vătămate prin orice soluţii.(.ro4."--:' aceasta nu poate să producă efecte decât pentru viitor #i numai n limitele date prin mandat 3Î.legalis.6.(. 3-87. Cât prive#te procura 0udiciară dată de petiţionara +. Interesul vătămat tre$uie să fie personal' iar nu general' referitor' de e)emplu' la ncrederea n sistemul 0udiciar' $una desfă#urare a actului de 0ustiţie etc5 poate fi considerată persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate' de pildă' persoana care este pre0udiciată prin săvâr#irea unei infracţiuni de fals pentru care s*a dispus o soluţie de netrimitere n 0udecată5 nu este o persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate prin soluţia de neurmărire sau netrimitere n 0udecată denunţătorul 'martorul asistent etc. Procura' ca negotium' este un act 0uridic unilateral' iar ca instrumentum' este nscrisul n care se enumeră actele 0uridice ce urmea!ă să fie ndeplinite de mandatar n numele mandantului.' secţia penală' deci!ia nr. nu putea formula plângere mpotriva re!oluţiei de ne ncepere a urmăririi penale date n dosarul nr. Împre0urarea că după efectuarea actelor premergătoare' procurorul a a0uns la conclu!ia ine)istenţei faptelor denunţate' nu constituie' pentru denunţător' o vătămare a intereselor sale legitime' n sensul te)tului evocat' care să i confere accesul la procedura atacării n 0ustiţie a re!oluţiei de ne ncepere a urmăririi penale mandat 3Î. 3838 din 1&. În cau!ă' mandatul primit de petiţionarul +. "78 1 Cod de procedura penală. Părţile redactea!ă un nscris tocmai pentru a se putea verifica puterile conferite mandatarului' precum #i limitele n care acesta poate contracta n numele mandantului.<.C.inculpatul nemulţumit de temeiul scoaterii de su$ urmărire penală sau al ncetării urmăririi penale n vederea o$ţinerii redesc/iderii urmăririi penale #i pronunţării unei soluţii de netrimitere n 0udecată pe alt temei. .(.C.legalis.

"781 alin. se circumscrie categoriei de '' orice persoană ale cărei interese legitime sunt vătămateCC' prevă!ută n art.C.6.6.ro4. <enunţătorul unei fapte pentru care acţiunea penală se pune n mi#care la plângere preala$ilă D iar o astfel de plângere nu a fost formulată D nu are nici calitatea de persoană vătămată' nefiind su$iect pasiv al faptei' #i nici calitatea de persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate' ntrucât soluţia procurorului nu produce efecte asupra sa. 1 Cod de procedură penală ' (genţia naţională de Integritate nu are calitatea procesuală de a ataca soluţiile de neurmărire penală sau de netrimitere n 0udecată dispuse de procuror' plângerile astfel formulate urmând a fi dispuse ca inadmisi$ile' conform art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului #i a li$ertăţilor fundamentale' n sensul dreptului la un recurs efectiv n faţa instanţei naţionale #i a unui control 0udiciar 3Î.6. 37.C. "78 1 Cod de procedură penală' l constituie re!oluţia sau ordonanţa procurorului de netrimitere n 0udecată' iar nu actul prin care conducătorul parc/etului ori procurorul ierar/ic superior a soluţionat plângerea potrivit dispo!iţiilor art.Bundaţia C."--7 al parc/etului de pe lângă Curtea de (pel =ârgu >ure# petiţionara ?. "781 alin.>. a formulat plângere la procurorul ierar/ic superior care are dreptul' consfinţit de lege' fie să dispună o soluţie de admitere #i' pe cale de consecinţă' să . "781 alin.C. 1. 2.C. În consecinţă' plângerea introdusă de către denunţător' art. 7"1 din 3 decem$rie "--7' 999. "781 alin."--:' 999.P. =otodată' posi$ilitatea formulării plângerii n condiţiile art. " #i 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului #i a li$ertăţilor fundamentale' precum #i n scopul con#tienti!ării societăţii de necesitatea protecţiei drepturilor #i li$ertăţilor fundamentale #i al asigurării accesului la 0ustiţie' ceea ce corespunde o$iectului său de activitate. "781 alin.sc0.ro4.Cod de procedura penală repre!intă o acţiune n 0ustiţie de care petiţionara a u!at' ce se nscrie' n accepţiunea art.legalis. 1 Cod de procedură penală' este inadmisi$ilă 3Î.' +ecţiile 7nite' deci!ia nr. 1 Cod de procedură penală' de către categoriile de titulari arătaţi' din care face parte #i recurenta petiţionară' iar ulterior e)ercitarea unui recurs n condiţiile art.' secţia penală' deci!ia nr. 8 lit.-:. În cau!ă se constată că mpotriva re!oluţiei emise la 17 mai "--7 n dosarul nr. "781 Cod de procedura penală' legitimarea interesului său materiali!ându*se n sesi!area efectuată n vederea aflării mpre0urărilor deceselor celor 17 pacienţi din +pitalul de Psi/iatrie de la Poiana >are' n lunile ianuarie #i fe$ruarie "--%' n scopul prote0ării dreptului la viaţă' a inter!icerii tratamentelor inumane #i degradante' pentru declan#area unei anc/ete oficiale aprofundate #i efective n vederea identificării #i pedepsirii persoanelor responsa$ile de ncălcarea dreptului arătat #i aplicarea relelor tratamente' n conformitate cu prevederile art.3 Condiţiile i termenul de formulare a plângerii Plângerea n faţa 0udecătorului poate fi formulată numai după respingerea plângerii făcute n ''procedura internăCC prevă!ută de art. "7&*"78 Cod de procedură penală. Interesul său legitim a fost dovedit prin declan#area efectivă de cercetări' care #i n pre!ent se află n derulare."--1' 999. 3838 din 1&.C.' Completul de 8 0udecători' deci!ia nr. ?$iectul plângerii ntemeiate pe dispo!iţiile art.C. În aplicarea dispo!iţiilor art.2. "7&*"78 Cod de procedură penală.legalis.6. 1&. a4 te!a a II*a Cod de procedură penală 3Î.ro4.

"78 1 alin. "781 alin.de !ile de la data nregistrării la parc/et 3nu de la data formulării' n ca!ul depunerii prin po#tă45 comunicarea poate fi reali!ată #i după de e)pirarea termenului de re!olvare a plângeri5 ". În cau!ă nu sunt incidente dispo!iţiile art.de !ile n care plângerea tre$uie soluţionată n ''procedura internăCC' dacă plângerea nu a fost re!olvată n acest termen.-3. "781 Cod de procedură penală' n ipote!a n care constată caracterul nelegal al soluţiei procurorului ierar/ic superior de respingere ca tardivă a plângerii formulate n ''procedura internăCC' apreciind că petentul #i*a ndeplinit o$ligaţia de a formula' n termenul legal' plângere la soluţiei procurorul ierar/ic superior potrivit art. (firmaţia instanţei de fond' n sensul că soluţionarea plângerii de către procurorul ierar/ic superior n sensul respingerii sale ca tardivă ar ec/ivala cu nesoluţionarea ei' nu poate fi nsu#ită' ntrucât acesta poate dispune #i respingerea plângerii ca tardivă. Când se pune n discuţie tardivitatea' n materia introducerii plângerii n termen de ". Plângerea tre$uie formulată ntr*un termen de ".de !ile de la data comunicării re!oluţiei procurorului ierar/ic superior' nu poate opera analogia . 13 Cod de procedură penală' acestea operând n situaţia n care plângerea este adresată direct instanţei de 0udecată' mpotriva re!oluţiei de ne ncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori' după ca!' a re!oluţiei de clasare' de scoatere de su$ urmărire penală sau de ncetare a urmăririi penale' date de procuror' fără ca acestea să fie atacate' n preala$il' conform art. În condiţiile n care' n speţă' a fost parcursă această fa!ă intermediară #i o$ligatorie' prima instanţă avea o$ligaţia să se pronunţe pe fondul plângerii formulate de petiţionară. Controlul 0udiciar declan#at ca urmare a formulării plângerii de către petiţionară o$ligă instanţa să verifice #i acest aspect' alături de legalitatea #i temeinicia re!oluţiei date de procuror. Plângerea este inadmisi$ilă dacă: •petentul nu a e)ercitat calea de atac a plângerii n ''procedura internăCC este asimilată acestei situaţii ipote!a n care plângerea formulată n ''procedura internăCC este tardivă 3 n mod e)cepţional' 0udecătorul va putea anali!a o plângere formulată n temeiul art.ro4. "7&*"78 Cod de procedură penală a fost admisă' iar re!oluţia sau ordonanţa de ne ncepere a urmăririi penale sau de netrimitere n 0udecată a fost infirmată.de !ile calculat: 1. "7&*"78 Cod de procedura penală4 •plângerea formulată conform art.infirme soluţia procurorului' fie să o respingă ca nefondată' ca inadmisi$ilă sau ca tardivă. 13 Cod de procedură penală trimiterea dosarului la Parc/etul de pe lângă Curtea de (pel =ârgu >ure#. În speţă' se impunea ca prima instanţă' constatând corect că plângerea formulată de petiţionară a fost introdusă n termen legal' #i nu tardiv' să procede!e la anali!a #i soluţionarea sa pe fond 3Î.legalis.' secţia penală' deci!ia nr. "78 Cod de procedură penală' la procurorul ierar/ic superior. 7:" din -3."--8' 999. de la data e)pirării termenului de ". de la data comunicării de către procuror a modului de re!olvare a plângerii' dacă plângerea a fost soluţionată n termen de ". Instanţa de fond a procedat gre#it atunci când a apreciat că nu mai poate soluţiona cau!a pe fond' dispunând' n mod ne0ustificat' n $a!a art.C.6.C.

. În conclu!ie' dispo!iţiile art. Este de reţinut #i faptul că termenul de ".13 Cod procesual penal."--3' 999. "78 alin. ?r' repunerea n termenul de a declara plângere nu este prevă!ută n art. "78 #i art. "77' termenul de ".de !ile' care curge de la data comunicării acestor acte ale procurorului. Potrivit art. 1 Cod de procedură penală' termenul de introducere a plângerii mpotriva re!oluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere n 0udecată este de ".ro4. "78 alin . "77 n care plângerea tre$uia re!olvată D n ipote!a n care conducătorul parc/etului sau procurorul ierar/ic superior nu a re!olvat*o n termen 3Î. În mod evident' #i n această situaţie' termenul de "de !ile pentru soluţionarea plângerii curge de la nregistrarea acesteia spre competentă soluţionare' #i nu de la data depunerii la organul necompetent.C. 3 Cod procesual penal' ncepe să curgă din momentul primirii petiţiei.C.de !ile' de introducere a plângerii ntemeiate pe dispo!iţiile art.din 11. "781 alin. "78 1 Cod de procedură penală' mpotriva re!oluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere n 0udecată' curge fie de la data comunicării soluţiei date plângerii formulate conform art. " Cod procesual penal nu pot fi interpretate decât n sensul că termenul de ".6.de !ile n care procurorul ierar/ic superior soluţionea!ă o plângere' n condiţiile art.C. . Conform alin.' secţia penală' deci!ia nr.-:. <ispo!iţiile art. "781 alin."--8' 999.ro4.cu alte drepturi procesuale 3dreptul la apel sau la recurs4' fiecare cale de atac fiind reglementată distinct' iar instituţia repunerii n termenul de apel sau n cel de recurs operea!ă numai n cadrul acestor căi ordinare de atac. <ispo!iţiile art. 18: Cod procesual penal' referitoare la calcularea termenelor procedurale' a#a ncât nu pot fi cumulate două termene de strict ".u n ultimul rând' tre$uie avut n vedere că pot fi situaţii n care plângerea a fost gre#it ndreptată #i este trimisă ulterior procurorului ierar/ic superior' n conformitate cu dispo!iţiile art. "781 Cod de procedură penală' care se referă la plângerea n faţa 0udecătorului mpotriva re!oluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere n 0udecată #i' deci' nu poate fi aplicată prin analogie la alte căi de atac 3Î.de !ile #i ncepe să curgă de la data comunicării re!oluţiei sau ordonanţei prin care procurorul ierar/ic superior' menţionat n art.legalis.C. "781 alin. " Cod procesual penal nu pot fi interpretate n sensul că re!oluţiile sau ordonanţele de netrimitere n 0udecată pot fi atacate numai ntr*un termen ma)im de %. 137. " al aceluia#i articol' n ca!ul n care procurorul ierar/ic superior nu a soluţionat plângerea n termenul prevă!ut n art.-%. Biind termene distincte' fiecare dintre acestea tre$uie calculat diferit' cu respectarea dispo!iţiilor art. "781 alin.de !ile n care tre$uie soluţionată plângerea n temeiul art.de !ile curge de la data e)pirării termenului iniţial. "77 Cod de procedură penală' fie de la data e)pirării termenului prevă!ut n art. "7& D "78 mpotriva acestor acte ale procurorului.' secţia penală' deci!ia nr. 1#i " Cod procesual penal' a respins plângerea formulată conform art.de !ile n care procurorul ierar/ic superior tre$uie să soluţione!e plângerea ncepe să curgă' n mod firesc' de la data nregistrării acesteia' dată care n situaţia transmiterii prin po#tă' poate fi diferită de cea la care s*a formulat plângerea. "77' art. Pe de altă parte' termenul de ". "781 Cod procesual penal. =ermenul de ". "78 alin.6. "177 din -8. " Cod procesual penal devin incidente numai n situaţiile n care procurorul ierar/ic superior nu soluţionea!ă n termen de ".de !ile prevă!ut n art. 1 #i 3 Cod procesual penal.legalis. "781 alin.de !ile plângerea cu care a fost nvestit conform art.de !ile' durata efectivă a fiecăruia putând fi diferită. "78 Cod de procedură penală D n ipote!a n care conducătorul parc/etului sau procurorul ierar/ic superior re!olvat această plângere n termenul de ".

" Cod procesual penal sunt incidente numai n ca!ul n care prim*procurorul parc/etului' procurorul general al parc/etului de pe lângă curtea de apel' procurorul #ef de secţie al Parc/etului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie #i 6ustiţie sau' după ca!' procurorul ierar/ic superior nu a soluţionat plângerea mpotriva re!oluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere n 0udecată n termenul de ". Baţă de dispo!iţiile art. 1 Cod procesual penal pentru introducerea plângerii n faţa 0udecătorului mpotriva re!oluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere n 0udecată curge de la data comunicării soluţiei adoptate n cadrul controlului ierar/ic 3Î."-1-' 999. 138% din -:. <ispo!iţiile art.! "nstanţa competentă Plângerea se soluţionea!ă de 0udecătorul de la instanţa căreia i*ar reveni' potrivit legii' competenţa să 0udece cau!a n primă instanţă' potrivit ncadrării 0uridice reţinute de procuror la dispunerea soluţiei de neurmărire sau de netrimitere n 0udecată. ncetarea urmăririi penale faţă de alţii' ori faţă de acela#i inculpat s*a dispus o soluţie de trimitere n 0udecată pentru anumite infracţiuni #i de neurmărire. "781 alin. <acă prim*procurorul parc/etului' procurorul #ef de secţie al Parc/etului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie #i 6ustiţie sau' după ca!' procurorul ierar/ic superior a soluţionat plângerea mpotriva re!oluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere n 0udecată n termenul de ".de !ile n care se poate face plângere la instanţă 3Î.legalis.ro4.scoaterea de su$ urmărire penală. " Cod procesual penal' nu pot fi interpretate decât n sensul că' n situaţia nere!olvării plângerii de către procurorul ierar/ic superior n termenul legal' la e)pirarea acestuia ncepe să curgă un termen distinct de ".de !ile prevă!ut n art. În situaţia n care prin acela#i rec/i!itoriu s*a dispus trimiterea n 0udecată a unor inculpaţi #i ne nceperea urmăririi penale.C.C.ro4. "77 Cod procesual penal' sunt aplica$ile e)clusiv dispo!iţiile n art.C. 2."-11' 999.' secţia penală' deci!ia nr.de !ile prevă!ut n art.legalis.-%. "781 alin.=ot astfel 'prevederile art. "&*"8 Cod procesual penal re!ultă că plângerea poate fi formulată la 0udecătorul de la 0udecătorie' tri$unal' curte de apel' precum #i Înalta Curte de Casaţie #i 6ustiţie' ntrucât toate aceste instanţe au competenţă materială de 0udecare a cau!elor penale n primă instanţă. 1 Cod procesual penal #i' prin urmare' termenul de ".netrimitere n 0udecată pentru altele' competenţa se va aprecia strict prin raportare la persoana #i infracţiunea ce fac o$iectul re!oluţiei atacate 3de pildă' n situaţia n care prin rec/i!itoriul Parc/etului de pe lângă Curtea de (pel se dispune trimiterea n 0udecată a unui 0udecător cu grad de 0udecătorie' n faţa Curţii de (pel' pentru săvâr#irea infracţiunii de vătămare corporală' art. "77 Cod procesual penal . .-:.C.6.6. %%" din 1%.de !ile prevă!ut n art. "781 alin. "781 alin. Completul de 8 0udecători' deci!ia nr. 181 Cod penal #i scoaterea de su$ urmărire penală a fiului minor al 0udecătorului pentru complicitate la această infracţiune' plângerea formulată de către partea vătămată mpotriva soluţiei de netrimitere n 0udecată va fi soluţionată de 0udecătorul de la 0udecătorie' care este instanţa competentă să 0udece infracţiunea de vătămare corporală' iar nu de Curtea de (pel care este instanţa competentă ratione personae să 0udece pe autorul infracţiunii4.

<in actele dosarului re!ultă că la săvâr#irea faptei pentru care intimaţii au fost cercetaţi a participat' n calitate de autor' #i numitul +. Potrivit .(. & Cod penal' fiind trimis n 0udecată separat #i condamnat de =ri$unalul Aucure#ti' +ecţia I penală' prin sentinţa penală nr. 33 lit. "&-3 din 1%. a4 Cod procesual penal' n ca!ul n care competenţa după natura faptelor aparţine unor instanţe de grad diferit' atât timp cât cau!ele nu au fost reunite la instanţa superioară' aflându*se n stadii diferite' competenţa de a soluţiona plângerea de faţă revine 0udecătoriei' iar nu tri$unalului competent după natura faptelor săvâr#ite de coparticipantul +.C.legalis. În situaţia n care plângerea mpotriva unei soluţii de neurmărire sau de netrimitere n 0udecată a fost depusă la 0udecătorul de la o instanţă de 0udecată necompetentă' va fi dispusă declinarea de competenţă."--&' 999.C.-3.ro4."--& a Înaltei Curte de Casaţie #i 6ustiţie. . "1& alin."-1-' n vederea asigurării celerităţii procedurilor' 0udecătorul sesi!at cu o plângere mpotriva unei soluţii de neurmărire sau de netrimitere n 0udecată' fără ca petentul să fi parcurs anterior ''procedura internăCC' va dispune trimiterea pe cale administrativă 3nu prin sentinţă supusă recursului4 a plângerii n vederea soluţionării de către procurorul ierar/ic superior. "& Cod procesual penal.a 0udecătorie' tri$unal #i curtea de apel' cau!a se soluţionea!ă de un complet format dintr* un singur 0udecător' la Înalta Curte de Casaţie #i 6ustiţie' completul fiind format din 3 0udecători.(. Prin acela#i act de sesi!are s*a dispus trimiterea n 0udecată' dar #i ne nceperea urmăririi penale' două soluţii având natură #i consecinţe 0uridice diferită faţă de persoanele #i infracţiunile arătate' care presupun stadii procesuale distincte #i e)clud e)istenţa vreunui ca! de cone)itate. 3 Cod penal' se 0udecă n primă instanţă de 0udecătorie' conform dispo!iţiilor art. pentru care' n raport de ntreaga sa activitate infracţională' au fost reţinute dispo!iţiile art. În speţa de faţă' faptele n raport de care s*a dispus soluţia de ne ncepere a urmăririi penale' ncadrate n dispo!iţiile art. ": raportate la art.' secţia penală' deci!ia nr. "781 Cod procesual penal se 0udecă de in stanţa competentă n raport cu infracţiunea #i calitatea persoanei faţă de care s*a dispus soluţia de neurmărire' iar nu de instanţa competenţă să*i 0udece pe inculpaţii trimi#i n 0udecată 3Î. "13" din "8.6. <e#i e)istă ca!ul de indivi!i$ilitate prevă!ut de art. 2eţinând' n consecinţă' că dispo!iţiile art. 13& din 13.Plângerea este soluţionată de 0udecătorul de la instanţa competentă să 0udece n primă instanţă' c/iar dacă re!oluţia este emisă de un parc/et superior parc/etului corespun!ător acestei instanţe 3de pildă' Parc/etul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie #i 6ustiţie preia efectuarea urmăririi penale ntr*o cau!ă de tentativă de omor5 c/iar dacă soluţia de scoatere de su$ urmărire penală a fost dispusă de acest Parc/et' partea vătămată poate formula plângere la 0udecătorul de la tri$unal' care este instanţa competentă să 0udece pe fond omorul' iar nu la Înalta Curte de Casaţie #i 6ustiţie4.egii "-"."--3' rămasă definitivă prin deci!ia penală nr.-". 3& Cod procesual penal nu au aplica$ilitate decât n ca!urile n care 0udecata are loc n acela#i timp pentru toţi participanţii la săvâr#irea unei fapte' situaţie ce nu se regăse#te n cau!ă' curtea constată că plângerea formulată mpotriva soluţiei de ne ncepere a urmăririi . " #i alin.-%. "1& alin. Plângerea formulată n temeiul art.

"& Cod procesual penal' competenţa de 0udecată revenind 6udecătoriei +ectorului 1 Aucure#ti' competentă #i din punct de vedere teritorial' conform art. "781 Cod de procedură penală' asupra unei soluţii de ne ncepere a urmăririi penale dispusă cu privire la numitul F.1. solicită e)ercitarea controlului 0urisdicţional' n temeiul art. 2e!ultă că' vi!ând a anumită cau!ă penală privind pe unul sau mai mulţi inculpaţi trimi#i n 0udecată n acea cau!ă' efectele strămutării nu pot fi e)tinse #i asupra altor persoane n privinţa cărora' prin acela#i act de inculpare' conform art.+. Prin urmare' admiţând recursul conform art. Întrucât prin nc/eierea numărul 3"%8 din 11. "81 pct. " Cod procesual penal' referindu*se numai la actele ndeplinite n faţa instanţei' ceea ce este e)plica$il fiindcă ceea ce se strămută este numai 0udecata cau!ei penale. În speţă' faptele reclamate de către petiţionar au legătură cu atri$uţiunile de serviciu ale intimatului' fiind pretins comise cu oca!ia instrumentării unui dosar penal n calitate de procuror n cadrul Parc/etului de pe lângă Curtea de (pel +uceava. 38&1& pct. su$ aspectul infracţiunilor prevă!ute de art."--:' 999.ro4. <in actele dosarului re!ultă că n pre!ent intimatul este pensionat #i activea!ă n calitate de avocat.P "--&' p. c4 Cod procesual penal' /otărârea primei instanţe a fost casată n ntregime' cu consecinţa trimiterii cau!ei spre re0udecare la instanţa competentă' 6udecătoria +ectorului 1 Aucure#ti 3C. :. mpotriva re!oluţiei de scoatere de su$ urmărire penală a nvinuitului <. când s*a dat o /otărâre n primă instanţă.>. ":8 Cod penal' presupus comise n perioada n care acesta funcţiona n calitate de procuror n cadrul Parc/etului de pe lângă Curtea de (pel +uceava. Potrivit art. a4 Cod procesual penal. dispusă prin acela#i act de inculpare.P.-8.>.1.C.egea "-".C. 3&8" din -&.alin. %Cod procesual penal' când competenţa este determinată de calitatea inculpatului' instanţa rămâne competentă să 0udece c/iar dacă inculpatul' după săvâr#irea infracţiunii' nu mai are acea calitate n ca!urile când: 1."--&' n C.legalis. 3. 1&-3 din 1:.penale a fost soluţionată cu ncălcarea dispo!iţiilor art. "%:' art.(.alin 1lit."--%' pronunţată de Înalta Curte de Casaţie #i 6ustiţie' s*a dispus strămutarea de la =ri$unalul Fâlcea la =ri$unalul <âm$oviţa numai a 0udecării cau!ei penale privind*o pe inculpata ?. Prin urmare' potrivit art. ":" Cod procesual penal' s*a dispus scoaterea de su$ urmărire penală sau ncetarea urmăririi penale. (vând n vedere că' potrivit dispo!iţiilor art.-:. 3Î. " lit.' secţia penală' deci!ia nr. $1 Cod procesual penal' astfel cum au fost modificate prin . (dmiterea strămutării nu aduce nicio atingere lucrărilor procesuale efectuate n cursul fa!ei de urmărire penală' dispo!iţia din art. . 11%*11&4. "78 1 alin. "&8 #i art. 1 Cod procesual penal' plângerea n faţa instanţei mpotriva re!oluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere n 0udecată este de competenţa instanţei căreia i*ar reveni' potrivit legii' competenţa să 0udece cau!a n primă instanţă #i cum această competenţă materială #i teritorială aparţine =ri$unalului Fâlcea' care a fost sesi!at iniţia de către Parc/etul de pe lângă Curtea de (pel Pite#ti' aceasta este instanţa competentă să soluţione!e plângerea persoanei vătămate ?. Aucure#ti' +ecţia I penală' deci!ia penală nr.' re!ultă că efectele strămutării nu pot fi e)tinse #i asupra scoaterii de su$ urmărire penală a nvinuitului <.6."-1-' infracţiunile săvâr#ite de magistraţii asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie #i 6ustiţie' de 0udecătorii de la curţile de apel #i Curtea >ilitară de (pel' precum #i procurorii de la parc/etele de pe lângă aceste instanţe' se 0udecă n primă instanţă de curtea de apel. fapta are legătură cu atri$uţiile de serviciu ale făptuitorului ".6.1. Potrivit dispo!iţiilor art.-:. În cau!ă' petiţionarul =. 1 lit.

"781 alin.C." +oluționând plângerea' 0udecătorul se limitea!ă la e)aminarea legalității și temeiniciei re!oluției sau ordonanței atacate' pe $a!a lucrărilor și a materialului din dosar și a oricăror nscrisuri noi pre!entate. . 3:4' C. %.3 =otodata' in practica 0udiciara s*a apreciat ca lipsa unor pro$e care sa releve manifestarea neec/ivoca de vointa a petentului in sensul renuntarii la 0udecata plangerii impotriva solutiilor procurorului de netrimitere in 0udecata' respectiv declaratia e)presa a acestuia data in acest sens in fata instantei sau printr*un inscris autentic' demonstea!a ca in mod gresit prima instanta a apreciat ca petentul si*a retras plangerea.p.+. 3 In acest sens s*a pronuntat printr*un recurs in interesul legii si I.proc.c. "7% alin.' secţia penală' deci!ia nr.p.6' +ectia penala' dec. "--%' p. 37%8. $1 Cod procesual penal coro$orat cu art.p. aparţine Curţii de (pel +uceava 3Î. %1". 7:1 din "&.efiind sesi!ată cu 0udecarea fondului cau!ei' instanța nu poate' n acest stadiu procesual' să administre!e pro$a cu martori' iar nscrisurile pre!entate tre$uie să fie noi' adică să nu fi fost avute n vedere la soluționarea altei plângeri5 de asemenea' având n vedere limitele controlului 0udiciar' instanța nu poate e)tinde o$iectul verificării n privința unor fapte sau persoane necuprinse n re!oluția sau ordonanța atacată și invocate cu prile0ul 0udecării plângerii5 n privința altor persoane sau fapte' petiționarul tre$uie să sesi!e!e separat organul de urmărire penală.pen. "81 alin. 314 pct.p.' c/iar daca acesta fusese pre!ent la termenul anterior cand s*a dispus amanarea 0udecatii' atrage incidenta ca!ului de casare preva!ut in art.C. nr. "%: alin 334' raportat la art.' o$ligatia acestuia de restituire a c/eltuielilor 0udiciare efectuate de partea intimata' numai daca acesta a solicitat o$ligarea petitionarului la plata c/eltuielilor 0udiciare' in conditiile art. 8 lit."--7 & I.p. "7.C.C. "1 C.ro4.p.' instanțele pot pronunta urmatoarele solutii: În ca!ul n care inculpatul se află n stare de deținere' aducerea lui la 0udecată este o$ligatorie 3ICC6' +ec ția penală' deci!ia nr.pen. nr."--&' n A. " I. 384 C.-&. 1 lit. În legătură cu soluțiile pronunțate de 0udecător n conformitate cu art.' n doctrină și 0urisprudență ar fost evidențiate mai multe aspecte.' in ca!ul retragerii acesteia de catre persoana vatamata sau persoan ale carei interese legitime au fost vatamate' urmea!a sa ia act de aceasta manifestare de vointa."--8' a sta$ilit ca Ginstanta investita cu solutionarea plangerii formulate in temeiul art. 8"."--: 1 .6' Completul de 8 0udecatori' dec.6.p .6' care' prin <eci!ia nr.alin.% ."81 pct. nr. a4 Cod procesual penal' competenţa de soluţionare a plângerii formulate de petiţionarul =. (vând natura 0uridică a unei căi de atac' n raport cu dispo!ițiile referitoare la apel și recurs' printr*o interpretare analogică s*a su$liniat că persoana vătămată poate declara că și retrage plângerea5 n acest ca!' c/iar dacă legea nu prevede e)plicit nici o soluție' 0udecătorul va lua act de declarația persoanei privind retragerea plângerii.p.proc. 2.C.a4 C. % =ri$unalul ?lt' +ectia penala'dec. 183 alin.6. 1 lit.& În privința soluțiilor la care se referă ar. "781 alin 8 lit.C."-11' 999. In ceea ce priveste ca!ul in care petitionarul isi retrage plangerea' instanta poate sa sta$ileasca' in temeiul art.87-4. a4*c4 C. 38&8 alin.p."--:. 314 C.legalis.C. &"&:. ?misiunea instantei de a cita petentul detinut pentru termenul la care a avut loc 0udecata plangerii' conform art.# Procedura soluţionării plângerii 6udecata plângerii se face cu citarea celor interesați' c/iar dacă n principiu plângerea este inadmisi$ilă1 și cu participarea procurorului. "78H1 C.C. Iotararea astfel pronuntata nu este supusa niciunei cai de atacJ.

proc. respinge prin sentinta plangerea ca nefondata' mentinand solutia din re!olutia sau ordonanta atacata ori cea din rec/i!itoriu5 Potrivit art. (stfel in temeiul art. 8 lit. 1 lit.alin.de !ile de la data depunerii la procurorul competent potrivit art.a' prin /otarare ramasa definitiva' o noua plangere formulata impotriva aceleiasi re!olutii se respinge' ca inadmisi$ila' conform prevederilor art.proc.pen. Când admite' prin sentință' plângerea celui vătămat mpotriva re!oluției de ne ncepere a urmăririi penale sau a ordonanței ori re!oluției de clasare' de ncetare a urmăririi penale sau de scoatere de su$ urmărire penală' 0udecătorul desființea!ă actul atacat și trimite cau!a : Ion . =otodata' 0udecatorul de la instanta investita cu 0udecarea noii plangeri nu poate dispune incetarea procesului penal' in temeiul art. 1. .$4' instanta poate dispune: 1.' pag. 8 si nu poate fi dispusa decat atunci cand instanta este investita cu re!olvarea actiunii penale' iar nu si atunci cand este investita cu solutionarea plangerii impotriva re!olutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale.C. 1.pen In ca!ul in care plangerea impotriva re!olutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale a fost respinsa' ca nefondata' in temeiul prevederilor art. 3. ". ? altă soluție se referă la admiterea plângerii și este prevă!ută n art. $4' raportat la art. "781 alin. 11 pct.' persoana n privința căreia 0udecătorul' prin /otărâre definitivă' a decis respingerea plângerii persoanei vătămate' reținând că nu este ca!ul să se nceapă sau să se redesc/idă urmărirea penală' nu mai poate fi urmărită pentru aceeași faptă' afară de ca!ul când s*au descoperit fapte sau mpre0urări noi ce nu au fost cunoscute de catre organele de urmarire penala și nu a intervenit vreunul din ca!urile arătate n art. " lit.pen.$4 C.proc.proc. 1:1. 8 lit. 8 lit. "78 1' /otărârea rămânând definitivă' iar n noua plângere nu se invocă fapte sau mpre0urări noi ori sunt pre!entate nscrisuri care au fost avute n vedere la soluționarea altei plângeri5 de asemenea' este inadmisi$ilă plângerea prin care petiționarul solicită instanței o$ligarea procurorului de a trimite n 0udecată și alte persoane decât inculpatul sau invocă tergiversarea cercetărilor. 04' referitor la e)istenta autoritatii de lucru 0udecat' intrucat o astfel de solutie e)cede cadrul legal sta$ilit in art. K. 11 C.a. ia act' prin sentinta' de retragerea plangerii formulate5 acesta solutie a fost pre!entata anterior.eagu* op. "78 C. admiterea prin sentinta a plangerii' desfiintarea re!olutiei' ordonantei ori dispo!itiei de netrimitere in 0udecata din rec/i!itoriu atacate' si trimiterea cau!ei procurorului in vederea inceperii sau redesc/iderii urmaririi penale. "781 alin. "78 1 alin. "781 alin. cit.1.: %. "78 1 alin. "78 1 alin.pen. respinge' prin sentinţă' plângerea ca inadmisi$ilă' dacă aceasta nu vi!ea!ă o re!oluţie sau o ordonanţă de neurmărire sau de netrimitere n 0udecată' ci un alt act procesual al procurorului' ori dacă plângerea a fost formulată de o persoană care nu are calitatea procesuală activă' sau dacă petentul nu a e)ercitat n termenul legal plângerea n cadrul procedurii interne' dacă anterior aceeași persoană a mai introdus o plângere contra aceleiași soluții de neurmărire penală care a fost respinsă n temeiul art. respinge' prin sentinţă' plângerea ca tardivă' dacă se constată că nu a fost introdusă la instanță n cel mult ". 8 lit.

::%&."--8' a pronuntat o solutie in acest sens' motivand*o dupa cum urmea!a: Gin ca!ul plangerii formulate in $a!a art. În acest ca!' potrivit legii' 0udecătorul tre$uie să arate n /otărâre motivele pentru care a dispus trimiterea cau!ei procurorului' faptele și mpre0urările ce urmea!ă a fi constatate și prin care anume mi0loace de pro$ă.' instanta dispune trimitearea cau!ei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale' iar nu a redesc/iderii' daca urmarirea penala nu a fost inceputa inainte de sesi!area instantei.J .p.8 (cest mod de re!olvare se deduce implicit din conținutul art.pen. Ca atare' organul de urmărire penală va ncepe urmărirea penală numai dacă ndeplinirea acestor dispo!iții necesită' n condițiile prevă!ute de lege' nceperea urmăririi penale' /otărârea instanței neputând fi interpretată n alt sens. a4 și c4 C.C. "78 1 alin. 8 lit.$4 C. "781 alin.' când 0udecătorul nu poate adopta niciuna dintre soluțiile acolo prevă!ute' nefiind 7 In ca!ul in care admite plangerea impotriva re!olutiei de neincepere a urmaririi penale si desfiintea!a re!olutia atacata' in temeiul art. (stfel' nelămurirea unor aspecte esențiale ale cau!ei de către organul de urmărire penală conduce la desființarea re!oluției de ne ncepere a urmăririi penale și trimiterea cau!ei la parc/et n vederea nceperii urmăririi penale. "781 C.p. Potrivit art.p.proc.4. nr.proc."--&4 8 În acest ca! nu se pune pro$lema nceperii urmăririi penale' ci doar a completării investigațiilor' pentru că altfel făptuitorul' n urma plângerii sale' ar deveni nvinuit' ncălcându*se regula non reformatio in peius.proc .procurorului n vederea nceperii sau a redesc/iderii urmăririi penale. 8 (cesta solutie a fost consacrata si de Inalta Curte de Casatie si 6ustitie care prin <eci!ia nr.' dispo!ițiile instanței sunt o$ligatorii pentru organul de urmărire penală su$ aspectul faptelor și mpre0urărilor ce urmea!ă a fi constatate și a mi0loacelor de pro$ă indicate. Când se solicită sc/im$area temeiului re!oluției sau ordonanței de netrimitere n 0udecată de către persoana față de care procurorul a dispus soluția de netrimitere n 0udecată' invocându* se caracterul incomplet al pro$ațiunii' dacă plângerea este ntemeiată' soluția care se impune este aceea de desființare a re!oluției sau ordonanței atacate și trimitere a cau!ei procurorului n vederea completării urmăririi penale ori completării actelor premergătoare8' după ca!.6' +ectia penala' dec. $4 C.pen. $4 C.' poate să desființe!e parțial re!oluția sau ordonanța procurorului' modificându*i temeiul. 3I.7 ". În cau!a supusă verificării' 0udecătorul poate decide n ce măsură poate fi completată pro$ațiunea' dar nu se poate su$stitui organului de urmărire penală n privința actelor de dispo!iție 3a se vedea și e)plicațiile de la art.proc.proc. 8 lit. <acă plângerea este ntemeiată' nsă nu se impune redesc/iderea urmăririi penale sau completarea actelor premergătoare' pro$ațiunea fiind completă' credem că 0udecătorul printr*o interpretare sistematică a ntregii reglementări n discuție' e)tin!ând aria de aplicare a prevederilor art. "73 C.pen. "781 alin. În vederea nceperii sau redesc/iderii urmăririi penale ' organul de cercetare penală poate' după ca!' să efectue!e acte premergătoare sau să le complete!e pe cele e)istente.proc.p.pen. 8 lit.pen'de catre persoana fata de care s*a dispus netrimiterea in 0udecata si care solicita sc/im$area temeiului de drept al solutiei dispuse prin re!olutie sau ordonanta ori dispo!itia cuprinsa in rec/i!itoriu' in ipote!a unei instrumentari complete' instanta poate dispune sc/im$area acestuia' in conditiile art.pen. "781 alin. <upă aducerea la ndeplinire a celor dispuse de 0udecător' n raport cu re!ultatele activităților ntreprinse și ținând seama de principiul non reformatio in peius' procurorul poate modifica temeiul soluției de neurmărire penală sau poate menține soluția inițială. admite' prin sentinta' plangerea' desfiintea!a actul atacat si sc/im$a temeiul solutiei de netrimitere in 0udecata sau neurmarire retinut de procuror cu un alt temei preva!ut de art. 1C. %%. 1 C. 8 lit. "73 alin.C.

pen."--:' p.p. $4 C. .C.pen. . In ca! de admitere a plangerii' 0udecatorul nu poate pronunta decat solutia preva!uta in art. a4 și c4 C. "78 1 alin. ""8 alin. <in cele arătate re!ultă că ori de câte ori plângerea este ntemeiată' dar 0udecătorul nu poate dispune nici una dintre soluțiile la care se referă art. 8 lit. "-.10 Cât privește soluția pronunțată n condițiile art. 3.6' +ectia penala' dec.pen.p.pen. 1" Potrivit legislației actuale' e)ceptând ca!urile de e)tindere a ac țiunii penale și a procesului penal n cursul 0udecății 3art.proc. +*a susținut că n acest ca!' prevederile art.proc. 3&&%.$4' n limitele arătate mai sus. 8 lit. %7 alin.1&. "78 1 alin.proc. "78 1 alin. (stfel' prin <eci!ia nr. C.deoarece numai astfel se reali!ea!ă strângerea pro$elor necesare cu privire la nvinuirea adusă unei persoane. " C.r. 8 lit.pen. "78 1 alin."--8 Pu$licată n A. LF din "" mai "--:' +ecțiile 7nite ale Înaltei Curți de Casație și 6ustiție11 s*au pronunțat n sensul că 0udecătorul care' n temeiul art. 8 lit. 8 lit. În această din urmă ipote!ă' poate constitui mi0loc de pro$ă numai procesul*ver$al prin care se constată efectuarea actelor premergătoare nainte de nceperea urmăririi penale' anume n vederea nceperii acesteia1".C. Constatarea privind e)istența pro$elor suficiente pentru reținerea cau!ei spre 0udecare nu este posi$ilă n ca!ul re!oluției de ne ncepere a urmăririi penale' lipsind urmărirea penală' ntrucât' potrivit art. 33&*3374 sesi!area instanței presupune o$ligatoriu nceperea și efectuarea urmăririi penale n conformitate cu art.c4 C.' aduc o modificare a funcțiilor de urmărire penală și de 0udecată' nc/eierea dată de 0udecător devenind atât actul de sesi!are a instanței' cât și actul de punere n mișcare a acțiunii penale' astfel că participarea 0udecătorului n continuare la soluționarea cau!ei ncalcă prevederile art. In aceasta ipote!a dinpro$ele e)istente la dosar tre$uie sa re!ulte savarsirea cu vinovatie a unei infractiuni de catre persoana fata de care s*a dispus solutia de netrimitere in 0udecata5 din e)presia Mcand pro$ele e)istente la dosar sunt suficienteJ tre$uie inteles ca din pro$ele administrate de procuror in fa!a de urmairire penala este necesar sa re!ulte savarsirea cu 111 I.' intrucat retinerea cau!ei spre 0udecare preva!uta in acest te)t de lege imlica do$andirea calitatii de inculpat de catre invinuitul care a formulat plangerea si' in consecinta' agravarea situatiei acestuia in propria cale de atac' cu incalcarea principiului procesual non reformatioin peius. "781 alin. "78 1 alin.c4 C. 8 lit.ndeplinite condițiile cerute de lege 3nu se poate dispune nici respingerea plângerii' dar nici reținerea cau!ei spre re0udecare4.pen. referitoare la admiterea plângerii prin nc/eiere' desființarea actului atacat și reținerea cau!ei spre 0udecare' n doctrină și 0urisprudență au fost ridicate mai multe pro$leme.proc. : din Convenția Europeană5 pe de altă parte' reevaluând materialul pro$ator administrat n cursul urmăririi penale și apreciind că pro$ele sunt suficiente pentru 0udecarea cau!ei' 0udecătorul devine incompati$il n conformitate cu art.proc. nr.proc. c4 C. Intr*o speta ivita in practica Inalta Curte de Casatie si 0ustitie a /otarat ca invinuitul fata de care s*a dispus scoaterea de su$ urmarire penala poate solicita' pe calea plangerii in fata 0udecatorului impotriva dispo!itiei de netrimitere in 0udecata cuprinsa in rec/i!itoriu' sc/im$area temeiului de drept al dispo!itiei de scoatere de su$ urmarire penala. această soluție are la $a!ă' după ca!' actul de sesi!are a organului de urmărire penală sau actele premergătoare efectuate n această cau!ă. prin nc/eiere' admite plângerea' desființea!ă re!oluția sau ordonanța procurorului și reține cau!a spre 0udecare' apreciind că pro$ele e)aminate sunt suficiente pentru 0udecarea cau!ei' devine incompati$il să soluțione!e fondul acesteia.' repararea vătămării din cuprinsul re!oluției sau ordonanței de ne ncepere a urmăririi penale atacate poate fi făcută n condițiile art. % C.

1. 13 Bață de prevederile art. LFIII pct.8 lit. 1& (le)andru Țuculeanu' Plângerea n fața 0udecătorului mpotriva re!oluțiilor sau ordonan țelor procurorului de netrimitere n 0udecată' n <reptul nr. "781 alin. a) și b) poate fi atacată cu recurs de procuror. vol I'pag. <acă acțiunea penală nu a fost pusă n mișcare de către procuror' n cursul urmăririi penale.egea nr.egii nr."-1-.p. 8 C.egea nr. "781 alin. "781 alin. "-". 8 C.vinovatie a unei infractiuni fata de persoana fata de care s*a dispus solutia de netrimitere in 0udecata5 de asemenea' nu tre$uie sa e)iste niciun ca! de impiedicare a punerii in miscare a urmaririi penale preva!ut de art. "781 salin. 1. "781 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art.pen.proc.c4' 0udecătorul a preluat funcția de inculpare 3punerea n mișcare a acțiunii penale41%. <e asemenea' s*a susținut că persoana care nu este parte n procesul penal nu ar putea fi titularul plângerii care declanșea!ă pornirea acțiunii penale potrivit art. 3&:. N Inc/eierea 0udecatorului tre$uie sa cuprinda descrierea completa a faptelor cu care este sesi!ata instanta' pro$ele pe care se intemeia!a' incadrarea 0uridica completa' precum si dispo!itia de punere in miscare a actiunii penale fata de persoana fata de care se dispusese solutia de netrimitere in 0udecata.pen.c4 C.de !ile de la primirea acesteia1:.' n care se stipulea!ă n mod e)pres că actul de sesi!are al instanței l constituie plângerea persoanei la care se referă art.C. 8 lit. deoarece persoana respectivă are acces la instanța civilă pentru soluționarea vătămării pe care o reclamă.C.' actul de sesi!are 3plângerea4 poate proveni de la orice persoană ale cărei interese sunt vătămate' n lucrările de specialitate s*a considerat că această plângere n ca!ul prevă!ut la art. scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale.pen. 8 lit."-1-' te)tul avea următorul conținut: Mhotărârea judecătorului pronunțată potrivit alin.al art. de persoana față de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale. precum și de orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămateJ. "781 alin. Potrivit art. 1."-". cit. de persoana care a făcut plângerea. 8 este definitivă17. (nterior . "78 alin. 1: (ceastă modificare a intervenit prin ."--:' termenul fiind imperativ . 38 din . ."--7. 31". 18 (rt.proc.p.egea nr."-1-. 13 1% >i/ail 7droiu' op. "781 alin. +*a motivat că' n situația n care autorul plângerii este c/iar persoana față de care s*a dispus o soluție de netrimitere n 0udecată' acțiunea penală ar fi declanșată de plângerea celui mpotriva căruia se ndreaptă procesul penal' a0ungându*se prin do$ândirea calității de inculpat la agravarea situației celui care a făcut plângerea 3se ncalcă principiul non reformatio in peius41&.proc. "781 alin.c4 nu poate fi făcută decât de partea vătămată 3victima infracțiunii4. 1' n situația prevă!ută de art. "-".pen.8 lit. 17 (lin.' /otărârea 0udecătorului pronunțată potrivit alin. 6udecătorul este o$ligat să soluțione!e plângerea n termen de cel mult 3. 8.13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin . Plângerea greșit ndreptată se trimite' pe cale administrativă' organului 0udiciar competent18. <eși' potrivit art.proc.

. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful