IZMENE BIBLIJSKOG TEKSTA U RAZLIČITIM PREVODIMA Kritika Textus receptus-a zapravo ruši celokupni protestantizam!

Nije li duša protestantizma Sola Scriptura, verovanje da vera hrišćana mora biti zasnovana samo na Svetom pismu? A odjednom, od sredine 19.v. ljudi poput Tišendorfa, ali i takvih kao Vestkot i Hort, nastoje da svim sredstvima dokažu kako upravo taj tekst Biblije na koji se oslanja protestanizam, tj. grčki manuskripti Textus receptus-a – nisu pouzdano merilo vere. Dakle, Vulgata je tačnija, a Katoličanstvo ima ispravnu doktrinu, koja ne insistira na Bibliji, već na tradiciji. Usput, pošto i Pravoslavlje koristi Textus receptus, istim potezom ruši se i autoritet pravoslavne bogoslovske misli. Revizija Biblije ruši kompletnu hermeneutiku protestantizma izbijajući mu iz ruku adute z a čitav niz verovanja koja su mu svojstvena, a pre svega sam temelj – protestanti su se dakle oslanjali na Bibliju koja je puna nedostataka, na „prepravljene tekstove“. Kako onda takav autoritet može biti važniji od autoriteta Crkve, koja, kako implicira napad na Textus receptus, kroz sve vekove koristi tačniji prevod – Vulgatu??? Kada se prouče argumenti kritičara tradicionalnog biblijskog teksta poznatog kao Textus Receptus, kao i posledice koje po osnovna hrišćanska učenja imaju brojne izmene stihova koje su različiti prepravljači izvršili u 19.veku, onda se dolazi do sledećeg zaključka: pošto se tvrdi da nisu autentični neki od ključni stihova za učenja kao što je ono o Trojstvu, o Hristovom utelovljenju i božanstvu, o sveštenstvu vernika, itd., to znači da nije moguće svoju veru temeljiti na samoj Bibiji, tj. da je princip Sola Scriptura obesmišljen kritičkim izmenama i razlikama sa Tišendorfovim tekstom ili Vulgatom. Dovoljno je uporediti razlike stotina stihova od jednog do drugog prevoda, i izgubiti poverenje u bilo koji prevod i u autoritet Svetog pisma uopšte, bez obzira na to koji rukopis je poslužio kao osnova prevoda. Ukratko, autoritet Crkve je jedini preostali temelj vere – i tako nas eto u naručju Katoličanstva... Sveto pismo nije dakle dostojno poverenja... U nekim prevodima promene su naročito brojne. Prema Lesu Garetu, u NAS (New American Standard) ima 909 promena. U RSV (Revised Standard Version) 788; u NWT (New World Translation) Jehovinih svedoka 767; u starom prevodu Biblije Jehovinih svedoka 120; u NIV (New International Version) 695; u prevodu God News 614; u AMP (Amplified Bible) 484; u Douay Version (katolički prevod) 424. Više od svih njih, NKJ (New King James) ignoriše Textus receptus 1200 puta. Npr. tamo gde za Isusa stoji sin, oni često pišu sluga (servant). Reč Lord koja se odnosi na Hrista izostavljena je bar 66 puta. Podatke o razlikama starih i novih (posebno protestantskih prevoda) možemo naći u knjigama poput Which Bible Can We Trust? (autor Less Garett; Christian Center Press, 1982); DODATI Matej 16,3. KJVAnd in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites,
ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

Jehova's Witness Bible

Mt 16,3 – izbrisano. Sve što je izbrisano u Bibliji Jehovinih svedoka, u drugim je problematičnim prevodima ili izostavljeno ili diskreditovano primedbama na margini. Marko 9,46. KJV Mark 9:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. BGT nema ovaj stih, a BYZ i GOC imaju. Nema tog stiha u Bibliji Jehovinih svedoka, ni u NJB, NRS, FBJ, TOB, LUT – pripojen je prethodnom stihu; u NIV je za 9,46 stavljen prethodni stiha, u LSG deo prethodnog stiha. U Vulgati je naveden u celosti. Marko 16,9-20. A Isus ustavši rano u prvi dan nedelje javi se najpre Mariji Magdalini, iz koje je isterao sedam
Ďavola. A ona ode te javi onima što su bili s Njim, koji plakahu i ridahu. I oni čuvši da je živ i da Ga je ona videla ne verovaše. A potom javi se na putu dvojici od njih u drugom obličju, kad su išli u selo. I oni otišavši javiše ostalima; i ni njima ne verovaše. A najposle, javi se kad njih jedanaestorica behu za trpezom, i prekori ih za njihovo neverje i tvrĎu srca što ne verovaše onima koji su Ga videli da je ustao; I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevanĎelje svakom stvorenju. Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se. A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće Ďavole; govoriće novim jezicima; Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće. A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo , i sede Bogu s desne strane. A oni izaĎoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrĎiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.

Nema celog tog odeljka u BGT, a ni u Bibliji Jehovinih svedoka. Ima ga u BYZ i GOC. U NAS-NAU (NASB) nema 16,9. U NAS 16,20 naveden je samo deo:
NAS

Mark 16:20 And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them, and confirmed the word by the signs that followed.And they promptly reported all these instructions to Peter and his companions. And after that, Jesus Himself sent out through them from east to west the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation.

Šta je ovo u kurzivu? Nema ga u VUK, KJV ni u LSG.
Jn 1,1. KJV In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

U NWT Jehovinih svedoka, umesto God stoji a God.
Jn 8,1-11. KJV Jesus went unto the mount of Olives.

Ovaj tekst postoji i u BGT, i u BYZ i GOC. Jehovini svedoci su ovo potpuno izostavili.
Dela 8,37. KJV And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.

BGT i BYZ nemaju ovaj stih, ali ima GOC. Jehovini svedoci, ASV, NAS-NAU, NIV, FBJ, RSV, LUT, TOB i NJB potpuno izostavili ovaj stih.
1. Jn. 5,7. KJV For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.

BYZ i BGT nemaju ovaj stih, ali ima GOC. Ovaj stih je izostavljen kod Jehovinih svedoka, NAS; NAU; NJB, FBJ izostavljaju deo in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit tvrdeći da pripada skorijim rukopisima. Dublin Review, July 1881. “Isključivo na osnovi tekstualne kritike, ovi ljudi su se usudili da izglasaju izbacivanje nekih četrdeset stihova iz nadahnute Reči. Nestalo je evnuhovo priznanje vere pre krštenja [Dela 8,26-40]; anĎeo iz banje Vitezde je iščezao [Jovan 5,4], ali je anĎeo Hristove agonije ostao [Luka 22,43] – do sledeće revizije. Tekst iz 1. Jovanove 5,7 o svedočanstvu sa neba1 je nestao, ali nikakva beleška na margini ne izražava žaljenje za njim. Poslednjih dvanaest stihova u JevanĎelju po Marku odvojeni su od ostatka ovog jevanĎelja, kao da su spremna za uklanjanje čim umre Din Burgon 2. Izveštaj o ženi uhvaćenoj u preljubi stavljen je u uglaste zagrade, i čeka isecanje. Mnoge druge tekstove prati beleška na margini koja kao da pokazuje da ih, kao drveće u šumi, uskoro čeka sekira kritike. Kažite mi kada će ovo uništavanje prestati?”3 U uvodu u Nestleov tekst Novog zaveta stoji: “Kada je Eberhart Nestle 1898. godine predstavio prvo izdanje svog Novum Testamentum Graece, to je predstavljalo ostvarenje rada čije posledice u to vreme nisu mogli da sagledaju ni on ni Virtenberško biblijsko društvo koje je omogućilo izdavanje dela. Ako je Textus Receptus u ono vreme još imao značajan broj pristalica, nauka 19.veka konačno je dokazala da je to najgori tekst Novog zaveta. Tu su izdanja Tišendorfa (od 1841, a dovršeno izdanje octava critica maior 1869/72), Tregelsa (Tregelles, 1857/72) i Vestkota i Horta
(Westcott/Hort, 1881) kontrolisala ovu oblast. Međutim, u praksi, na univerzitetima, u crkvi i školama, Textus receptus još je u velikoj meri korišten; na primer, Britansko biblijsko društvo koristilo ga je do 1904. Tek je Nestleov tekst svojom pojavom označio kraj vlasti Textus Receptus-a i u ovoj oblasti.”4

Reč je o tekstu Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno. U teologiji je poznat kao Comma Iohanneum, engleski The Heavenly Witness. On najeksplicitniju tvrdnju da postoji Trojstvo, ali je upravo njemu prigovoreno da ne postoji u drugim manuskriptima, za koje se tvrdi da su stariji. Upor. Isaija 48,16. 2 Džon Vilijem Burgon (1813-1888), poznat i kao Dekan Burgon (Dean Burgon), bio je anglikanski teolog koji je zastupao stanovište da je Mojsije napisao Postanje (Prvu knjigu Mojsijevu), kao i historičnost Prve Mojsijeve i tačnost Biblije uopšte. Posebno se protivio odbacivanju kritici i odbacivanju tradicionalnog engleskog prevoda King James iz 1611 i mnogim izmenama koje su izvršili tzv. Revisers („Prepravljači“) krajem 19.veka: " Ili ćetes najboljim i najmudrijim ljudima svih vremena verovati u celo Svetopismo, ili ćete, sa ograničenim umovima nevernika, u neveri odbaciti celo Pismo. Nema nikakvog srednjeg puta.“ O tome govori njegovo delo The Revision Revised. 3 “By the sole authority of text criticism these men have dared to vote away some forty verses od the inspired Word. The Eunuch‟s Baptismal Profession of Faith has gone; and the Angel of the Pool of Bethesda has vanished; but the Angel of the Agony remains – till the next Revision. The Heavenly Witnesses have departed, and no marginal note mourns their loss. The last twelve verses of St. Mark are detached from the rest of the Gospel, as if ready for removal as soon as Dean Burgon dies. The account of the woman taken in adultery is placed in brackets, awaiting excision. Many other passages have a mark set against them in the margin to shoy that, like forest trees, they are shortly destined for the critic‟s axe. Who can tell when the destruction will cease?” 4 “When Eberhard Nestle, in 1898, presented the first edition of Novum Testamentum Graece, he had achieved a work of which the consequences were not olny unknown to him at the time, but also to the Wurtenberg Bible Society that made the edition possible. If the Textus Receptus at that time still had a number of defenders, the science of the 19th century had however finally proved it to be the worst text of the New Testament. There the editions of Tischendorf (since 1841, the finalized edition of edition octava critica maior of 1869/72), Tregelles (1857/72) and Westcott/Hort (1881) controlled the field. But in practiced terms at the level of university, church and school, the edition od the Textus receptus was still largely used internationally as for exemple by the British Bible Society till 1904. Only with the release of the Nestle text did the rule od the Textus receptus come to an end here also.”

1

Zanimljiva je veza biblijskog teksta i Origena5: “Origen je učio da je Hristos stvoreno biće, i da nije večno sapostojeći sa Bogom.” (Encyclopedia Britannica, sv. 16, 1936, str. 900-902) 6 Na Kelsov (ili Celzusov) prigovor da hrišćanstvo sadrži tajno učenje, Origen odgovara: “S obzirom na to da se suštinska i važna učenja i načela hrišćanstva otvoreno propovedaju, bezumno je prigovoriti da ima i drugih, skrivenih jer je u tome hrišćanstvo srodno onim filozofima u čijim je učenjima bilo i egzoterijskih i ezoterijskih učenja; dovoljno je reći da je tako bilo i sa Pitagorinim učenicima.” 7 Albert Pajk dodaje: “Origen mnogo govori o misterijama ofita, i nema sumnje da su sve gnostičke sekte imale svoje misterije i obred inicijacije. One su sve tvrdile da poseduju tajno učenje, koje neposredno potiče od Isusa Hrista i koje je različito od onog u JevanĎeljima i Poslanicama, i koje ima prednost nad ovim objavama, pošto su one, po njihovom mišljenju, samo egzoterijske prirode.”8 Za razliku od hrišćanskih bogosluženja, misterije su bile dostupne samo posvećenicima (fideles), i nijedan posmatrač nije smeo biti prisutan na ovakvim sastancima. Jerusalimski episkop Kiril (315-386) piše u delu Cathechesis o poučavanju novih hrišćana: “Gospod se u pričama obraćao svojim prosečnim slušaocima, ali je učenicima nasamo objašnjavao priče i alegorije koje je pričao javno. Sjaj slave namenjen je onima koji su prosvetljeni: mrak i tama su udeo koji pripada nevernicima i neznalicama. Tako i Crkva otkriva svoje tajne onima koji su prevazišli grupu katekumena: za druge koristimo nejasne izraze.”9 MeĎutim, Hristos mnogo puta tvrdi da svoja učenja nije iznosio tajno, već javno.
Matej 13,35: Sve ovo u pričama govori Isus ljudima, i bez priče ništa ne govoraše im: Da se zbude šta je kazao prorok govoreći: Otvoriću u pričama usta svoja, kazaću sakriveno od postanja sveta.

Avgustin iz Hipone (347-430) kaže u jednoj od svojih rasprava: “Pošto smo otpustili katekumene, samo vas smo zadržali da nas slušate jer, pored onih delova k oji su
Origen je rođen 134/135. godine. “The received text (textus receptus) is the old Byzantine text with hundreds of copies in agreement. It was written in koine Greek of which hundreds of words cannot be translated into classical Greek. The early Church used Alexandrian versions which were based on corrupt version with Origen and other Gnostic revisions. Origen taught that Jesus was a created being who did not have eternal existence as God.” (encyclopedia Britannica, vol. 16, 1936, p. 900-902) 7 “Inasmuch as the essential and important doctrines and principles of Christianity are openly tahght, it is foolish to object that there are other things that are recondite; for this is common to Christian discipline with that of those philosophers in whose teachings some things were exoteric and some esoteric; and it is enough to say that it was so with some of the disciples of Pythagoras.” Albert Pike, Morals and Dogma, 544. 8 “Origen gives much information as to the Mysteries of the Ophites; and there is no doubt that all the Gnostic sects had Mysteries and an initiation. They all claimed to possess a secret doctrine, coming to them directly from Jesus Christ, different from that of the Gospels and Epistles, and superior to those communications, which in their eyes, were merely exoteric.” Morals and Dogma, 542. Pajk ovakav stav pripisuje i Tertulijanu, Klimentu Aleksandrijskom, Jovanu Hrizostomu i Avgustinu. 9 “The Lord spake in parables to His hearers in general; but to His disciples He explained in private the parables and allegories which He spoke in public. The splendour of glory is for those who are early enlightened: obscurity and darkness are the portion of the unbelievers and ignorant. Just so the church discovers its Mysteries to those who have advanced beyond the class of Cathecumens: we emply obscure terms with others.” Morals and Dogma, 545.
6 5

which shall not be manifested. Bog. Uporedimo ovakav pristup “hrišćanskim misterijama” sa Isaija 45. koji je stvorio nebo. dopušteno da učestvuje u njima. Amos 3. Zanimljivo. čujte ovo: od početka nisam govorio tajno. KJV John 18:20 Jesus answered him. gde se svagda skupljaju Judejci. Niko ne meće zapaljenu sveću na sakriveno mesto. neither was any thing kept secret. 546.7. Jer ovako veli Gospod. hear ye this. and in the temple. from the time that it was.”10 Hristove priče imaju za cilj da objasne. Jovan 18. bejah onde. sada ćemo da vam izložimo uzvišene mistrije. “These Mysteries are son profound and so exalted. Javno ih iznositi značilo bi izdati ih. Isaiah 48:16 Come ye near unto me. KJV KJV Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing. niti ima šta sakriveno što neće izaći na videlo. a sada Gospod Gospod posla me i Duh Njegov.zajednički svim hrišćanima. Aleksandrijski episkop Kiril (375-444) piše u sedmoj knjizi protiv cara Julijana zvanog “Otpadnik”: “Ove tajne toliko su duboke i uzvišene da ih mogu razumeti samo oni koji su prosvetljeni”11. KJV Isaiah 45:19 I have not spoken in secret. Luka 11. 11 10 . when he hath lighted a candle. that they can be comprehended by those only who are enlightened. BYZ i GOC! Morals and Dogma.. hath sent me. Pristupite k meni. nego je načinio da se na njoj nastava: ja sam Gospod. da vide svetlost koji ulaze. i ništa tajno ne govorih. Isus mu odgovori: Ja govorih javno svetu. but on a candlestick. I spake openly to the world. Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima.22. but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Jer nema ništa tajno što neće biti javno.20. I declare things that are right.19. but that it should come abroad.16. postoji u BGT. koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio. there am I: and now the Lord. that they which come in may see the light. i nije je stvorio naprazno. neither under a bushel. whither the Jews always resort. KJV Luke 11:33 No man. ovaj stih. in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob. po milosti Učitelja. 546. niti pod sud.” Morals and Dogma. putteth it in a secret place. I ever taught in the synagogue. nego na svećnjak. i nema drugoga. otkako to bi. I have not spoken in secret from the beginning. a ne da sakriju. Seek ye me in vain: I the LORD speak righteousness.. Marko 4.22. ja svagda učih u zbornici i u crkvi. KJV Mark 4:22 For there is nothing hid. koje niko ne sme da čuje osim onog kome je. i s ovakvim sadržajem. and his Spirit. and in secret have I said nothing. Isaija 48.

2 (eng. RSV. NIV "Is not my house right with God? Has he not made with me an everlasting covenant. 5. And Judah is unruly against God.19. nedoslednost Biblije u pogledu jedne od najpoznatijih bibiljskih epizoda – ona sa Davidom i Golijatom. 2. and the house of Israel with deceit: but Judah yet ruleth with God. bless them that curse you. Opkolio me je Jefrem lažju i dom Izrailjev prevarom. arranged and secured in every part? Will he not bring to fruition my salvation and grant me my every desire? → Primetimo da je smisao u dva prevoda sasvim drugačiji. svi su otpali. RSV But I say to you.) = Osija 12.). where Elhanan the son of Jaareoregim. Elhanan son of Jaare-Oregim the Bethlehemite killed Goliath the Gittite. Sam istorijski kontekst meĎutim upućuje na vreme kada je Izrael (severna plemena) pao u potpuno idolopoklonstvo. ordered in all things. u svemu dobro uređen i utvrđen. što znači da je u pitanju kontradikcija s izjavom da je to učinio David. a Bethlehemite. KJV 2 Samuel 21:19 And there was again a battle in Gob with the Philistines. and persecute you. slew the brother of Goliath the Gittite.Pogledajmo sada konkretne stihove u kojima su unošene sitne sa krupnim posledicama. Sam. revidirani prevodi kažu da ni Juda nije veran.44. and pray for them which despitefully use you. ali Juda još vlada s Bogom i veran je sa svetima. Love your enemies and pray for those who persecute you → BGT ima skraćenu verziju. ipak je učinio zavet večan sa mnom. → Drugim rečima. kome kopljača beše kao vratilo. Mt. Love your enemies. Jer Sin čovečiji dođe da iznađe i spase izgubljeno.5. do good to them that hate you . Dakle. → Svi prevodi osim KJV i našeg kažu da je Elhanan ubio Golijata. i tada Elhanan. 21. činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. KJV But I say unto you. and all my desire. NIV Hosea 11:12 Ephraim has surrounded me with lies. 23. sin Jare-Oregimov Vitlejemac. Mt. even against the faithful Holy One. Sam. the staff of whose spear was like a weaver's beam. the house of Israel with deceit. 2. Ako i nije takav dom moj pred Bogom. yet he hath made with me an everlasting covenant. 18.11.1 (srp. ako i ne da da raste. I to je sve spasenje moje i sva želja moja. I opet nasta drugi rat u Govu s Filistejima. who had a spear with a shaft like a weaver's rod. Savremeni prevodi dakle menjaju istoriju. NIV 2 Samuel 21:19 In another battle with the Philistines at Gob. a BYZ I GOC punu verziju kao u KJV i VUK. although he make it not to grow. blagosiljajte one koji vas kunu. A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje. dok se Juda još držao. and is faithful with the saints. Jangov doslovni prevod mnogo više ide u pravcu značenja KJV. KJV Although my house be not so with God. KJV Hosea 11:12 Ephraim compasseth me about with lies. and sure: for this is all my salvation. Osija 11. ubi brata Golijata Getejina. NJB i NRS imaju isti smisao kao NIV. .

NJB. I reče im: Čašu dakle moju ispićete. itd. and the first last. "You do not know what you are asking. NJB Matthew 24:36 But as for that day and hour.36. NIV Matthew 24:36 "No one knows about that day or hour. . Can you drink the chalice that I shall drink? They say to him: We can. do Otac moj sam. not the angels of heaven. We are able. i krstićete se krštenjem kojim se ja krstim. KJV Matthew 20:22 But Jesus answered and said. A o danu tom i času niko ne zna. Matej 25. → NJB. Mt. but my Father only. jer ne znate dan ni čas u koji će Sin čovečiji doći.16. ali da sedete s desne strane meni i s leve. "We are able. NIV Matthew 25:13 "Therefore keep watch. jer je mnogo zvanih. but only the Father. Mt." → Tako i NRS. is not mine to give. no one but the Father alone. neither the angels of heaven. KJV So the last shall be first. Zapravo samo BGT ga nema. → Tako i RSV. for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh. and on my left.KJV Matthew 18:11 For the Son of man is come to save that which was lost. FBJ: stih je obrisan „većina starih rukopisa nema ovaj stih“. ali ga imaju BYZ i GOC. za razliku od BYZ i GOC. 20. but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. ali GOC i BYZ daju integralni tekst. and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand. and the first last: for many be called. nor the Son. Stražite dakle.13. because you do not know the day or the hour. Kao i obično. KJV But of that day and hour knoweth no man. KJV Matthew 25:13 Watch therefore. Ye know not what ye ask. 24. not even the angels in heaven. ni anĎeli nebeski. nobody knows it. nego kome je ugotovio Otac moj. 20. but few chosen. BGT nema podvučeni deo. And he saith unto them. ne mogu ja dati. and to be baptized with the baptism that I am baptized with ? They say unto him. možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Rekoše Mu: Možemo. A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta tražite. RSV Matthew 20:22 But Jesus answered. NAS. said: You know not what you ask. RSV. Are you able to drink the cup that I am to drink?" They said to him." → Tako i NIV. LSG.22. Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji.23. BGT izostavlja podvučeni deo teksta. a malo izbranih. Ye shall drink indeed of my cup. DRA Matthew 20:22 And Jesus answering. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of. RSV Matthew 20:16 So the last will be first. Mt. nor the Son.

." → BGT izostavlja podvučeni deo. zaključuje se da je svakom čoveku teško ući u carstvo Božije.24. but sinners. nor the Son. Marko 13. but sinners to repentance. 10. da stoji gde ne treba (koji čita da razume): tada koji budu u Judeji neka beže u gore. Izbrisati podvučeni deo stiha sinonim je za jeftino spasenje – i poricanje Božije mržnje na greh. but they that are sick: I came not to call the righteous. and saith unto them.let the reader understand-. nego se menja. 2.17. (let him that readeth understand. but only the Father. how hard it is to enter the kingdom of God! RSV Mark 10:24 And the disciples were amazed at his words. što znači da grešnik ne ostaje grešnik.14. he saith unto them. KJV Mark 13:14 But when ye shall see the abomination of desolation. "Children. → Oude ho hyos stoji u BGT. Ja nisam došao da dozovem pravednike no grešnike na pokajanje. standing where it ought not. neither the angels of heaven. Mr. "Children. za koju govori prorok Danilo. spoken of by Daniel the prophet. KJV Mark 2:17 When Jesus heard it. They that are whole have no need of the physician. NIV: I have not come to call the righteous. how hard it is to enter the kingdom of God! → BGT nema podvučeni deo." RSV I came not to call the righteous. . flee unto the mountains: NIV Mark 13:14 "When you see 'the abomination that causes desolation' standing where it does not belong-. A učenici se uplašiše od reči Njegovih. ali ne u BYZ i GOC. Na ovaj način se prikriva činjenica da se od grešnika koji doĎe Hristu očekuje da se pokaje. A kad vidite mrzost opustošenja. then let those who are in Judea flee to the mountains. But Jesus said to them again. ali ga sadrže BYZ i GOC. Izbrisani deo naglašava kojoj vrsti ljudi je teško da uĎu u carstvo Božije.then let those who are in Judea flee to the mountains. But Jesus said again. standing where it ought not: he that readeth let him understand: then let them that are in Judea. i tako dolazimo do raznih tehnika umilostivljenja Boga i zaraĎivanja spasenja. but sinners..) then let them that be in Judaea flee to the mountains: RSV Mark 13:14 "But when you see the desolating sacrilege set up where it ought not to be (let the reader understand). a ako ga izbrišemo. BYZ i GOC imaju. DRA Mark 13:14 And when you shall see the abomination of desolation. Mar.NRS Matthew 24:36 "But about that day and hour no one knows. how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God! NIV Mark 10:24 The disciples were amazed at his words. Children. But Jesus answereth again. A Isus opet odgovarajući reče im: Deco! Kako je teško onima koji se uzdaju u svoje bogatstvo ući u carstvo Božje! KJV Mark 10:24 And the disciples were astonished at his words. I čuvši Isus reče im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni.

aÅ u`yi. Luka 2. NJB .4 stoji svaka.' → Uporedi BGT sa 5. saying.nh\ evn → BGT se od BYZ i GOC razlikuje samo po padežu: eudokia znači pre svega “dobra volja”. "It is written: 'Man does not live on bread alone. Stihovi koji se oslanjaju na BGT prevode dakle “mir meĎu ljudima koji su mu po volji”. It is written. KJV Luke 2:14 Glory to God in the highest. I kad on ovo reče. evpi.4: BGT Matthew 4:4 o` de.4.→ Po ko zna koji put.mati evkporeuome. u svim rukopisima Mateja 4.poij euvdoki.nw| dia. sto. NIV RSV Luke 4:4 Jesus answered. and on earth peace to men on whom his favor rests.xa evn u`yi. panti. gh/j eivrh. BGT ne navodi podvučeni deo stiha." Luke 2:14 Glory to God in the highest heaven. gh/j eivrh. I odgovori mu Isus govoreći: U pismu stoji: Neće živeti čovek o samom hlebu.nqrwpoj( avllV evpi. Dela 28.j ei=pen\ ge. "It is written.rtw| mo. but by every word of God.nw| zh.14.xa evn avnqrw. evpi. Mojs. nameru i odluku. i na zemlji mir. nego o svakoj reči Božijoj. avpokriqei. uglavnom znači Božiju naklonost. KJV Luke 4:4 And Jesus answered him.'" Luke 4:4 And Jesus answered him. Kad gledamo eudokia u ostalim stihovima u NZ. 8. and on earth peace among men with whom he is pleased!" Luke 2:14 "Glory to God in the highest. meĎu ljudima dobra volja.poij euvdoki.29. RSV NIV Luke 2:14 "Glory to God in the highest. da bi ti pokazao da čovek ne živi o samom hlebu nego o svemu što izlazi iz usta Gospodnjih.matoj qeou/Å Dakle. the Jews went out from him. KJV Acts 28:29 And when he had said these words. good will toward men.ajÅ BGT BYZ NJB Luke 2:14 Do. the Jews departed. Slava na visini Bogu. and on earth peace for those he favours.” Uporedi i sa Matejem 4.graptai\ ouvk evpV a. glaĎu te morio. That man shall not live by bread alone. Luka 4. and had great reasoning among themselves NIV Acts 28:29 Acts 28:29 NRS Acts 28:29 RSV Acts 28:29 DRA Acts 28:29 And when he had said these things. otidoše Jevreji prepirući se meĎu sobom. r`h.setai o` a.stoij qew/|( kai.3: “I mučio te je. Luke 2:14 do. ali te je opet hranio manom za koju ti nisi znao ni oci tvoji. `Man shall not live by bread alone. a BYZ i GOC da. a onda i “zadovoljstvo”.nh evn avnqrw. having much reasoning among themselves.stoij qew/| kai. and on earth peace.

ali ga imaju BYZ i GOC. BGT nema podvučeni deo. Time bi se objasnio prevod svako pismo. NIV. for instruction which is in righteousness. when ye depart thence.FBJ Acts 28:29 → BGT nema ovaj stih. Tim. for reproof. for instruction in righteousness: ASV 2 Timothy 3:16 Every scripture inspired of God is also profitable for teaching. and you will have treasure in heaven. koji. i korisno za učenje. take up the cross. going forth from thence.21. ASV. One thing thou lackest: go thy way. te hajde za mnom uzevši krst. It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment. for correction. → Postoji velika razlika izmeĎu sve i svako." he said. Marko 6.. za popravljanje. Sve je pismo od Boga dano. Then come. nor hear you. sell whatsoever thou hast. I ako vas ko ne primi i ne posluša vas." DRA And whosoever shall not receive you. and follow me. for reproof. uz imenicu u jednici treba da znači « svaki ». sell everything you have and give to the poor. omile mu. NIV Mark 10:21 Jesus looked at him and loved him." → Tako i RSV. shake off the dust from your feet for a testimony to them. shake off the dust under your feet for a testimony against them. and thou shalt have treasure in heaven: and come. Verily I say unto you. and give to the poor. → BGT izostavlja podvučenu rečenicu. RSV And if any place will not receive you and they refuse to hear you. Zaista vam kažem: lakše će biti Sodomu i Gomoru u dan strašnog suda nego gradu onom. than for that city . za poučavanje u pravdi. 17 Da bude savršen čovek Božji. Grčki original ima oblik pasa. dok svako na postojanje još nekih svetih pisama pored Biblije. VUL 2 Timothy 3:16 omnis scriptura. follow me. Sve ukazuje na Sveto pismo kao celinu. 3. A Isus pogledavši na nj. and said unto him. KJV 2 Timothy 3:16 All scripture is given by inspiration of God. i doĎi. . izlazeći odande otresite prah s nogu svojih za svedočanstvo njima.. 2. po gramatici. "One thing you lack. a uz imenicu u množini « svi ». when you leave. i reče mu: Još ti jedno nedostaje: idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima. Marko 10. ali BYZ i GOC imaju.11. ali se ona nalazi u BYZ i u GOC. NRS. i imaćeš blago na nebu.16. za karanje. and is profitable for doctrine. za svako dobro delo pripravljen. nor hear you. shake off the dust that is on your feet for a testimony against them. "Go. KJV Mark 10:21 Then Jesus beholding him loved him. for correction. KJV Mark 6:11 And whosoever shall not receive you.

moljaše se bolje. tj. I know my own and my own know me. more earnestly.43. John 10:14 I am the good shepherd. → BGT nema podvučeni deo. svi drugi ga navode!!! BGT je ova dva stiha stavio u zagradu. 56And they went on to another village. tj. « ovce » iz prethodnog stiha. 44 And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. and for conscience sake: for the earth is the Lord's. A On okrenuvši se zapreti im i reče: Ne znate kakvog ste vi duha. But he turned. This is offered in sacrifice unto idols. but to save them. And being in anguish.14.44 IZBRISANA OBA STIHA 44 NIV Luke 22:43 An angel from heaven appeared to him and strengthened him.56. and rebuked them. i moje mene znaju. znoj pak Njegov beše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju. a BYZ i GOC imaju pasivni oblik ginoskomai. and know my sheep. ne jedite radi onog koji vam kaže. KJV Luke 22:43 And there appeared an angel unto him from heaven. a u BYZ i GOC su normalno navedeni. množina srednjeg roda. 56 Jer Sin čovečiji nije došao da pogubi duše čovečije nego da sačuva.28." then out of consideration for the man who informed you. and the fulness thereof: RSV 1 Corinthians 10:28 (But if some one says to you. NIV RSV KJV Luke 9:55 But Jesus turned and rebuked them. RSV Luke 22:43. and mine own know me. 56 and they went to another village. And they went to another village. “znaju me”. he prayed → Samo RSV je izostavio ova dva stiha. → BGT. i radi savesti. "This has been offered in sacrifice. Luke 9:55 But he turned and rebuked them. BGT ima aktivni oblik ginoskusi. eat not for his sake that shewed it.55. RSV ASV John 10:14 I am the good shepherd. and said. and his sweat was like drops of blood falling to the ground. and for conscience' sake -- . BEZNAČAJNA RAZLIKA Jn. tj. Luka 22. tj. strengthening him. 10. 10. I otidoše u drugo selo. and I know mine own.44. Jn. Odnosi se na probata.Luka 9. KJV John 10:14 I am the good shepherd. i krepi Ga. « svoje ». Ye know not what manner of spirit ye are of. “poznat sam”. BYZ i GOC imaju ta ema. Kor. ali ga imaju BYZ i GOC. KJV 1 Corinthians 10:28 But if any man say unto you. 44 I budući u borenju. 10.14. Ja sam pastir dobri i znam svoje. Ako li vam pak ko reče: Ovo je idolska žrtva. jer je Gospodnja zemlja i šta je na njoj. A anĎeo Mu se javi s neba. 1. and am known of mine. For the Son of man is not come to destroy men's lives.

sotono. A kad izlažahu iz zbornice jevrejske. KJV Luke 4:8 And Jesus answered and said unto him. that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. DRA And Jesus answering said to him: It is written: Thou shalt adore the Lord thy God. dok BYZ i GOC kažu koji tvori zapovesti Njegove. podvučenog dela nema ni u BGT. and him only shalt thou serve. ali ga sadrže i BYZ i GOC. that they may have the right to the tree of life and that they may enter the city by the gates.42. → BGT kaže koji peru svoje haljine. I odgovarajući Isus reče mu: Idi od mene. da im bude vlast na drvo života. gde svuda stoji hypage opiso mou. for his sake that showed it. KJV Revelation 22:14 Blessed are they that do his commandments.23. and for conscience sake: → Isto NRS i NIV. KJV Acts 13:42 And when the Jews were gone out of the synagogue . Dela 13. i Njemu jedinom služi. jer su bez mane pred prestolom Božijim. Zašto je podvučeni deo izostavljen? Da li zato što je Hristos iste reči uputio i Petru. satana. NIV Jesus answered. This hath been offered in sacrifice. Otkrivenje 14.'" → BGT izostavlja podvučeni deo. and him only shalt thou serve. they are blameless.8. koji je po Katoličkoj crkvi prvi papa ? Da li je bilo neprilično prvom papi. Luka 4. Revelation 14:5 and in their mouth no lie was found. that they may have right to the tree of life. Matej 16. reći sotono jer bi to impliciralo da sotona nadahnjuje ceo papski sistem ? Upor.5. moljahu neznabošci da im se ove reči u drugu subotu govore. u pismu stoji: Poklanjaj se Gospodu Bogu svom. I u njihovim ustima ne naĎe se prevara.14. i da uđu na vrata u grad. the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath. Blago onome koji tvori zapovesti Njegove. RSV Revelation 22:14 Blessed are those who wash their robes. Satan: for it is written. NIV Revelation 22:14 "Blessed are those who wash their robes. « namesniku Sina Božijeg ». → Sudeći po Bibleworks 7. . for they are spotless. 22. KJV Revelation 14:5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God. Thou shalt worship the Lord thy God. "It is written: 'Worship the Lord your God and serve him only.ASV 1 Corinthians 10:28 (But if any man say unto you. Get thee behind me. ni u BYZ ni u GOC. Otkr. and may enter in through the gates into the city. eat not. NIV RSV Revelation 14:5 No lie was found in their mouths.

has been sacrificed. Dela 16. Kor. 5. as you are unleavened. has been sacrificed. → Ukoliko se Duh zameni sa Duh Hristov. For Christ our pasch is sacrificed. For Christ. our paschal lamb. 1. → BGT ne pominje sinagogu. as ye are unleavened.42. RSV Acts 16:7 And when they had come opposite Mysia. DRA Acts 16:7 And when they were come into Mysia. NIV 1 Corinthians 5:7 Get rid of the old yeast that you may be a new batch without yeast-. Hristos. ali to čine BYZ i GOC. RSV Acts 13:42 As they went out. Petr. Očistite dakle stari kvasac. For Christ. they would speak unto them these words. time se poriče da Duh sveti sam po sebi ima svest i volju. DRA Acts 13:42 And as they went out. A kad doĎoše u Misiju šćadijahu da idu u Vitiniju. i Duh ne dade. 1. od čistog srca ljubite dobro jedan drugog. they attempted to go into Bythynia. negira se ličnost Svetog Duha i Trojstvo. but the Spirit of Jesus would not allow them to. they tried to enter Bithynia. they attempted to go into Bithynia.7. as you really are unleavened.42 označava izlazak iz sinagoge. BYZ i GOC sadrže i u`pe.7. a osim toga kaže se da su zamoljeni da govore u drugu subotu. they desired them. gde se daje vremensko-prostorni okvir za Pavlovo propovedanje u sinagogi. jer i pasha naša zakla se za nas.14. KJV 1 Corinthians 5:7 Purge out therefore the old leaven. Iako sinagoga nije pomenuta u 13. Umesto toga.22. our Passover lamb. but the Spirit of Jesus did not allow them. jeste u 13. they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not. and the Spirit of Jesus suffered them not. the people begged that these things might be told them the next sabbath. For even Christ our passover is sacrificed for us: DRA 1 Corinthians 5:7 Purge out the old leaven. KJV 1 Peter 1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. the people invited them to speak further about these things on the next Sabbath. Stih 13. 1. NIV Acts 16:7 When they came to the border of Mysia. Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično.as you really are. zapravo je Hristos taj koji im je zabranio da idu u Vitiniju.NIV Acts 13:42 As Paul and Barnabas were leaving the synagogue. that on the next sabbath. RSV 1 Corinthians 5:7 Cleanse out the old leaven that you may be a new lump. KJV Acts 16:7 After they were come to Mysia. Originalni tekst ovog stiha koristi ličnu zamenicu auton u genitivu množine. see that ye love one another with a pure heart fervently: . što još jednom naglašava da su propovedali subotom. that ye may be a new lump. kao što ste presni. that you may be a new paste. Dakle.r h`mw/n. da budete novo testo.

Zaklinjem te.an auvtou/. then. dolaskom Njegovim i carstvom Njegovim: KJV 2 Timothy 4:1 I charge thee therefore before God. 2 Timothy 4:1 I charge thee. but this one was addressed with an oath. i ona svedoče za mene. prilikom njegove pojave i carstva. by him that said unto him: The Lord hath sworn. 4.n basilei.neian auvtou/ kai. but this with an oath by him that said unto him. tj. koji će suditi živima i mrtvima. Hebr.) RSV Those who formerly became priests took their office without an oath. The Lord sware and will not repent. KJV (For those priests were made without an oath. Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:) DRA But this with an oath.39. 2. before God. BGT sakriva vreme suĎenja i Hristovog dolaska.n evpifa. for you think in them to have life everlasting.1. Pregledajte pisma. and in view of his appearing and his kingdom. Thou art a priest for ever. and the same are they that give testimony of DRA me. RSV 1 Peter 1:22 Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere love of the brethren. ali BYZ i GOC imaju. and by his appearing and his kingdom: YLT 2 Timothy 4:1 I do fully testify. odnosno kad bude njegov dolazak i kad dođe njegovo carstvo. Jer oni bez zakletve postaše sveštenici.neian auvtou/ kai. who shall judge the living and the dead. Pneu. BYZ i GOC sadrže dia.DRA Purifying your souls in the obedience of charity. pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom. who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. ali je u značenju OGROMNA razlika. u BYZ i GOC stoji kata. before God and Jesus Christ. "The Lord has sworn and will not change his mind. th.an auvtou/: ovi izrazi sa kata označavaju i vremensku odrednicu. who will judge the living and the dead.'" BGT nema izostavljeni deo. by his coming. who is about to judge living and dead at his manifestation and his reign -DRA U BGT stoji kai. jer vi mislite da imate u njima život večni. KJV Search the scriptures.21. 5. with a brotherly love.n basilei. ali BGT ne.n evpifa. for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me. and the Lord Jesus Christ. Jn.matoj. from a sincere heart love one another earnestly: NIV 1 Peter 1:22 Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for your brothers. MeĎutim. love one another earnestly from the heart. Tim. . I give you this charge: RSV 2 Timothy 4:1 I charge you in the presence of God and of Christ Jesus who is to judge the living and the dead. and he will not repent. from the heart. Search the scriptures. th. th. love one another deeply. dakle. `Thou art a priest for ever. and his kingdom: NIV 2 Timothy 4:1 In the presence of God and of Christ Jesus. Ovo je akuzativ. a Ovaj sa zakletvom kroz Onog koji Mu govori: Zakle se Gospod i neće se raskajati: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom. th. 7. and the Lord Jesus Christ. Razlika je dakle samo u JEDNOJ reči.

and his disciples believed in him. because you think that in them you have eternal life. nećete ući u carstvo nebesko. the first of his signs. DRA KJV Matthew 18:3 And said: Amen I say to you. the word miracle has entirely disappeared. i postavi ga meĎu njih. and set him in the midst of them. računajući i jedninu i množinu. Jesus performed at Cana in Galilee. and his disciples put their faith in him.”12 Dakle.”13 Matej 18. Except ye be converted. ye shall not enter into the kingdom of heaven. njena snaga je umanjena oslabljenim sinonimom u komentaru na margini. 2. and become as little children. and thus Protestantism has lost the very cause of its being.‟ But „Ye search‟. NIV Matthew 18:3 And he said: "I tell you the truth.3. and manifested his glory. jula 1881. NIV John 2:11 This. Jesus did at Cana in Galilee. RSV John 5:39 You search the scriptures. Kao da je to besmisleno.3 I reče im: Zaista vam kažem. Bt perhaps the most surpising change of all is John 5. Katolički komentar u Dublin Review.39. and his disciples believed on him. Wilkinson. although the term is used in the text. Alas! What desolation has been wrought by the Revised! Iin twenty-three of these instances. Na 23 od 32 mesta reč čudo potpuno je nestala. i učenici Njegovi verovaše Ga. and it is they that bear witness to me.” Our Asuthorized Bible Vindicated. Hristos ih gotovo optužuje zbog toga što istražuju Sveto pismo da bi imali večni život. Avaj! Kakvu je pustoš izazvala Revidirana verzija. These are the Scriptures that testify about me. komentariše ovu promenu: “Možda ponajviše iznenaĎuje promena u Jovanu 5.11. its force is robbed by weakening substitute in the margin. singular and plural. And Jesus called a little child unto him. He thus revealed his glory. unless you change and become like little children. unless you be converted. Što se tiče preostalih devet. and his disciples believed in him. I dozva Isus dete. DRA John 2:11 This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee. umesto imperativa. Ovde više ne stoji “Pregledajte Pisma” već “Vi pregledate”. In the case of the other nine. 1996. i pokaza slavu svoju. RSV John 2:11 This. And said. Ovo učini Isus početak čudesima u Kani galilejskoj.NIV John 5:39 You diligently study the Scriptures because you think that by them you possess eternal life. and become as little children.” 13 The word miracle is found. you shall not enter into the kingdom of heaven. and manifested his glory. the first of his miraculous signs. Verily I say unto you. thirty-two times in the New Testament. you will never enter the kingdom of heaven. i tako protestantizam gubi i samu svrhu svog postojanja. ako se ne povratite i ne budete kao deca. Evo komentara iz jedne studije o KJV i RSV: “Reč čudo koristi se 32 puta u Novom zavetu. KJV John 2:11 This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee. premda je reč sačuvana u tekstu.39. It is no longer „Search the Scriptures. and manifested forth his glory. kojim Hristos nalaže Jevrejima da ispituju Sveto pismo da bi u njemu našli svedočanstvo o Mesij i. Jn. 12 . Bejamin G.2.

dakle.15. to može da umanji Hristovo učešće u stvaranju. Videti dalje komentar Kološanima 1. In him was life. time se dramatično ublažava značenje obraćenja. YLT Hebrews 11:3 by faith we understand the ages [tous aionas] to have been prepared by a saying of God. ali je razlika u prevodu strafh/te jer glagol strefo predstavlja jednu od tzv. "Truly. In him was life. dok su svi manuskripti identični u tekstu. Ukoliko se prevede kroza nj. protestantski i katolički. Razlika je samo u prevodu grčke fraze diV auvtou/ tj. in regard to the things seen not having come out of things appearing.. i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. so that what is seen was made from things that are not visible. and without him was not any thing made that was made. KJV Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Jedna njegova stvaralačka reč uključila je harmonično razvijanje na jednoj ravni . „mrtvi metafora“. i turn može da se shvati čak i kao neka vrsta vraćanja u detinjstvo ili detinjastost. RSV all things were made through him. Evo šta o ovoj razlici kaže sam Vestkot: “U vezi s ovim vidimo puno značenje reči korištenih za stvaranje u Jevrejima poslanici: Verom razumemo da su svetovi (eoni. and the life was the light of men. život. unless you turn and become like children. Svi savremeni engleski prevodi kažu through him. and the life was the light of men. Kod Lidela i Skota ne pominje se duhovno značenje glagola. NRS Hebrews 11:3 By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God. KJV 4 U Njoj beše All things were made by him. you will never enter the kingdom of heaven. Sve je kroz Nju postalo. « njegovim posredstvom ». « od njega ». Tako strefo znači „okrenuti se“. so that things which are seen were not made of things which do appear. ali nematerijalno značenje. već samo doslovno. u prevodu predloga dia.RSV Matthew 18:3 and said. ali i „obratiti se“. i život beše videlo ljudima. NIV Hebrews 11:3 By faith we understand that the universe was formed at God's command. Jevrejima 11.. Kada se u ovom novozavetnom tekstu stavi turn umesto convert. „pokajati se“ i tipičan je za hrišćanski rečnik. Ceo redosled života u vremenu.4. Zaista. Verom poznajemo da je svet rečju Božjom svršen.3. koje zovemo „svet‟ Bog je bio „uskladio‟. and without him was not anything made that was made. Svi originalni manuskripti imaju isti tekst. da je sve što vidimo iz ništa postalo. ali se ko nstantno i uobičajeno koristi za srodno.16. 3. dia sa genitivom može da znači i “kroz” i “posredstvom”. Zato je razlika KJV i RSV veoma značajna. Jovan 1. kada glagol doslovno znači jedno. I say to you. Svi francuski prevodi. vremenska dimenzija svemira) stvoreni Rečju Božijom. so that what is seen was not made out of what was visible. prevode par lui.

. nego vreme. and none shall help him. Severni car.” (Westcott. → Jedna jedina reč suprotstavlja VUK. car antitipskog Vavilona. nisu svetovi. upon a glorious and holy mountain: and he shall come even to the top thereof. yet he shall come to his end.45. 187) . Novi prevodi zavaravaju čitaoce uveravajući ih da otpad u crkvi Bogu ne smeta i da su bezbedni. U antitipskom tumačenju. kroz eone. neće se samo približiti Božijem narodu i crkvi. MeĎutim. RSV Daniel 11:45 And he shall pitch his palatial tents between the sea and the glorious holy mountain. i kad doĎe k svom kraju. jedan od termina kojima se u StZ označava Božiji narod. DRA Daniel 11:45 And he shall fix his tabernacle Apadno between the seas. Bog je unapred zamislio vremena da se postepeno izmenjuju i da se kroz te periode postepeno stvara svet. which we call „the world‟ had been „fitted together‟ by God. MeĎutim. the universe under the aspect of time) have been formed by the Word of God. Ovo je. 14 “In this connection we see the full meaning of the worlds used of creation in Hebrews: By faith we understand that the worlds (the ages. KJV Daniel 11:45 And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Krasna sveta gora je u Bibliji veoma jasan simbol – tako se zove samo gora na kojoj se nalazi Jerusalim. I razapeće šatore dvora svog meĎu morima na krasnoj svetoj gori. NAS Daniel 11:45 "And he will pitch the tents of his royal pavilion between the seas and the beautiful Holy Mountain. stvoreni rečju Božijom.. tj. uz termine Sion. The whole sequence of life in time. zamena predloga u. niko mu neće pomoći. ASV Daniel 11:45 And he shall plant the tents of his palace between the sea and the glorious holy mountain.e. yet he will come to his end. prostor. and none shall help him.poslednjih delova svega što je stvorio. Jerusalim. baš kao što nam i Pavle nagoveštava u svojoj drugoj poslanici Solunjanima 2:4. Danilo 11. na veznikom i stvara utisak da Bog neće dopustiti da Vavilon ugrozi Laodikeju. za nas je evolucija percipirana u pravilnom nizu. yet he shall come to his end. Some Lessons. a sad će se otvoreno svrstati na njegovu stranu. istorija Sedekijinog i Jeremijinog vremena sasvim će se sigurno ponoviti. Ono što je za njega „jedan trenutni čin‟. grad Božiji itd. tako da je svet stvaran kroz vreme. and no one will help him. evolucijom. VUK i DRA kažu da će severni car razapeti šatore svoje NA krasnoj svetoj gori. yet he shall come to his end. već će ući u nju i ustoličiti se u njoj. That which is in relation to Him „one act at once‟ is in relation to us an evolution apprehended in order ly succession.. with none to help him. gora Sion. His one creative word included the harmonious unfolding on one plan of the last issues of all that was made.”14 Drugim rečima. Istina je sasvim druga: Vavilon će ući u Jerusalim i proizvesti veliko deljenje na dve grupe – autentične Jerusalimljane i petu kolonu koja je odavno simpatisala Vavilon. tj. promena jedne reči. Biblija i spisi Elen Vajt jasno govore da će tako biti. i. KJV i katolički kontrareformacijski prevod DRA svim savremenim prevodima: KJV. and none shall help him.

Jerusalimska Biblija piše u njemu. što se vidi i što se ne vidi. which from the beginning of the world hath been hid in God. a NAS.2. AASV i DRA daju in him.Kološanima 1. BGT. or dominions. visible and invisible.all things were created through him and for him.9. the forgiveness of sins. whether thrones or dominions or principalities or authorities -.n avpolu. and through whom he made the universe. Vidi Jovan 1.3. for in him all things were created. through whom also he created the world. bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva. Jevrejima 1. ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda. NIV Hebrews 1:2 but in these last days he has spoken to us by his Son. Ef.trwsin( th. U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha. NIV RSV Colossians 1:14 in whom we have redemption. Colossians 1:14 in whom we have redemption. 3. KJV Who is the image of the invisible God. whether they be thrones. LSG i FBJ daju par qui/lequel. Sudeći po BGT.4. even the forgiveness of sins: Colossians 1:14 In whom we have redemption through his blood. U svim grčkim manuskriptima stoji diV ou-. and that are in earth.14. the firstborn of every creature: For by him were all things created. the remission of sins. whom he hath appointed heir of all things.comen th. nigde ne piše krvlju Njegovom: BYZ Colossians 1:14 evn w-| e. Koji je obličje Boga što se ne vidi. 16 Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji.n a. koji je roĎen pre svake tvari. Kol. whom he appointed the heir of all things. visible and invisible.4. BYZ i GOC. the forgiveness of sins. and for him: RSV He is the image of the invisible God. Kog postavi naslednika svemu. 1.fesin tw/n a`martiw/n\ Ovo je veoma čudno. kroz kog i svet stvori. in heaven and on earth. RSV Hebrews 1:2 but in these last days he has spoken to us by a Son. I da otkrijem svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu. NAU i NIV by him. Odakle onda podvučeni deo u pravoslavnim i protestantskim prevodima? Ima ga čak i u katoličkom DRA iz 1899. KJV Ephesians 3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery. the first-born of all creation.16. or principalities. GOC i BYZ jednako daju evn auvtw/|. O predlogu dia videti naš komentar Jovana 1. that are in heaven. or powers: all things were created by him. by whom also he made the worlds. who created all things by Jesus Christ: .3. KJV Hebrews 1:2 Hath in these last days spoken unto us by his Son. KJV DRA Colossians 1:14 In whom we have redemption through his blood.15. whom he appointed heir of all things. koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista.

po sili da može sve sebi pokoriti. Bez obzira na namere Prepravljača. and of the full end of the age?' ASV i DRA imaju coming. even to subject to himself the all things. who created all things. as that the day of Christ is at hand. by the power that enables him to bring everything under his control. saying. kod Vuka življenje.2. otkuda i Spasitelja očekujemo Gospoda svog Isusa Hrista. report or letter supposed to have come from us. the disciples came unto him privately. 'Tell us. saying. vreme kad se javi u proslavljenom telu. ali zapravo znači „državljanstvo”. the Lord Jesus Christ: 21 Who shall change our vile body.3. ali BNT (Nestle-Aland) nema. NIV 2 Thessalonians 2:2 not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy. kao da je od nas poslana. koji je u KJV conversation. 24.xhj auvtou/.NIV Ephesians 3:9 and to make plain to everyone the administration of this mystery. NI DRA ni RSV nemaju podvučeni deo. telu slave njegove. Jer je naše življenje na nebesima. shmei/on th/j sh/j parousi.teuma.mati th/j do. saying that the day of the Lord has already come. or be troubled. will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. RSV Philippians 3:21 who will change our lowly body to be like his glorious body. by the power which enables him even to subject all things to himself. MeĎutim. odnosno “pravo graĎanstva”. VIhsou/ cristou/.aj. Da se ne date lasno pokrenuti od uma. tj. svi nama dostupni manuskripti na grčkom kažu ono što nalazimo kod Janga (YLT): w/| sw. KJV For our conversation is in heaven. Sol. Tell us. which for ages past was kept hidden in God. ni duhom ni rečju. . 2. according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. NIV Philippians 3:21 who. KJV 2 Thessalonians 2:2 That ye be not soon shaken in mind. from whence also we look for the Saviour. according to the working of his power. nor by word. 2. neither by spirit. upravo originalna fraza telo slave njegove ukazuje na vreme kada se “Hristos proslavi u svima svetima”. ni poslanicom. Mt. o. 21 Koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave Njegove. and of the end of the world? YLT Matthew 24:3 And when he is sitting on the mount of the Olives. A kad seĎaše na gori Maslinskoj pristupiše k Njemu učenici nasamo govoreći: Kaži nam kad će to biti? I kakav je znak Tvog dolaska i kraja veka? KJV Matthew 24:3 And as he sat upon the mount of Olives. that it may be fashioned like unto his glorious body. Filibljanima 3. the disciples came near to him by himself. nor by letter as from us. YLT Philippians 3:21 who shall transform the body of our humiliation to its becoming conformed to the body of his glory. Primetimo takoĎe različite prevode pojma poli. tj. 20.21. niti da se plašite. BYZ i GOC imaju dia. a ne u uniženom telu smrtnog čoveka. when shall these be? and what is the sign of thy presence. when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming. da je već nastao dan Hristov.

Otuda varijacije u prevodima : has come.' Iz eshatoloških razloga. zbog Njega. h`mw/n evpisunagwgh/j evpV auvto. u očekivanju strašne osvete. that times of .20 I da pošalje unapred narečenog vam Hrista Isusa. itd. that times of refreshing may come from the Lord. RSV Acts 3:19 Repent therefore. Solunjanima 2. 196. NIV Revelation 1:7 Look.n. GOC i BYZ kažu h` h`me. Eno. 20 and that he may send the Christ who hath been appointed for you. and every eye shall see him. that times of refreshing may come from the presence of the Lord.20. at hand. that your sins may be blotted out. On u RSV glasi: 'Repent therefore. a ne. prosw. KJV Revelation 1:7 Behold. Otkrivenje 1. Ovo pokazuje da je doslovno značenje „na njemu. nije teško ustanoviti da je over him sasvim ispravan prevod. has arrived. and every eye shall see him.. izuzetno je važno da se da pravi prevod ovog teksta. U originalnom grčkom tekstu BGT. Amen.ou\. he is coming with the clouds. and be converted. i ugledaće Ga svako oko.“ Westcott. he cometh with clouds. when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. a BGT h`me. BYZ i GOC stoji evpV auvto. Some Lessons. i obratite se da se očistite od greha svojih.19. 20 and that he may send the Christ appointed for you. ASV Revelation 1:7 Behold. Aleksandar Roberts. who has been appointed for you-. that your sins may be blotted out. ide s oblacima. i koji Ga probodoše. k njemu. he cometh with the clouds. Pošto je ovaj izra veoma čest.xewj avpo.pou tou/ kuri. kod njega“. that your sins may be blotted out. Da. then. Jesus. so that your sins may be wiped out. even those who pierced him. Grčki tekst kaže za vremena odmaranja od lica Gospodnjega sledeće: avnayu. either by spirit or by word.. or by letter purporting to be from us. and they that pierced him. Istinski problematičan je prevod glagolskog oblika u perfektu evne. Uporediti sa 2.ra tou/ cristou/.even Jesus. and turn again.20. and turn again. and every eye will see him.RSV 2 Thessalonians 2:2 not to be quickly shaken in mind or excited. 20 and that he may send the Christ. Dela 3.1 gde stoji ta ista fraza kai. Even so.7. Vestkot: „Sva plemena na zemlji će žaliti za njim zbog pokajanja. and turn to God.n. So shall it be! Amen. kao u Authorized Version. and all the peoples of the earth will mourn because of him.ra tou/ kuri. da doĎu vremena odmaranja od lica Gospodnjeg. Amen. Even so. član Odbora za Novi zavet na engleskom jeziku (English New Testament Committee): „Dela 3. and all the tribes of the earth shall mourn over him. now present. Dr. U KJV nalazimo nemoguć prevod koji glasi: 'Repent ye therefore. koji znači i « doći » i « približiti se ». Pokajte se dakle. even Jesus: NIV Acts 3:19 Repent. i zaplakaće za Njim sva kolena zemaljska.sthken. zaista..19. On podrazumeva jadikovanje za nekim i zbog nekog. KJV Acts 3:19 Repent ye therefore. and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. to the effect that the day of the Lord has come.ou.

(even) Jesus.zon pa.) NIV For it doesn't go into his heart but into his stomach. Tako radi i Jerusalimska Biblija. but into his belly. brw. not his heart but his stomach. and goeth out into the draught? This he said. RSV Luke 23:44 It was now about the sixth hour. A beše oko šestog sahata.mataÅ BYZ YLT Mark 7:19 because it doth not enter into his heart. U 44. Jer mu ne ulazi u srce nego u trbuh. and the veil of the temple was rent in the midst. and into the drain it doth go out. a tako i GOC. .") Stih je potpuno isti u svim grčkim manuskriptima: Mark 7:19 o[ti ouvk eivsporeu.19. i tama bi po svoj zemlji do sahata devetog. owing to the eclipse of the sun. stihu postoji razlika u prevodu evfV o[lhn th. purging all meats? ERV Mark 7:19 because it goeth not into his heart.Kai. KJV 45 I Luke 23:44 And it was about the sixth hour. NIV Luke 23:45 for the sun stopped shining. Moffat negira čuda: .ntoj). eivj to.nta ta..an\ kai." ( In saying this. naime. 20 and that he may send the Christ appointed for you. RSV Mark 7:19 since it enters. YLT kaže: YLT Luke 23:45 and the sun was darkened. and there was darkness over the whole land until the ninth hour. i zaves crkveni razdre se napola. samo BYZ koristi drugačiji glagol koji u korenu ima skotos. “tama” .n koili. 45 And the sun was darkened. i izlazi napolje čisteći sva jela.n kardi. kao što i stoji u VUK i KJV. making all meats clean.n gh/n jer ge znači zemlju u užem i širem smislu. evskoti.n avfedrw/na evkporeu. and goeth out into the draught.refreshing may come from the presence of the Lord.an( avllV eivj th. but into the belly.. Glagol katarizo koristi se i za čišćenje organizma i za ritualno očišćenje.etai( kaqari. and so passes on?" (Thus he declared all foods clean. and the vail of the sanctuary was rent in the midst. purifying all the meats.sqh o` h[lioj. KJV Because it entereth not into his heart.45. pomrča sunce. pitanje da li je pomračenje zahvatilo zemlju Izrael ili celu planetu. and there was a darkness over all the earth until the ninth hour. and then out of his body.etai auvtou/ eivj th. Jesus declared all foods "clean. and the curtain of the temple was torn in two. Promene koje su izvršene u RSV I NIV su drastično reinterpretiranje. but into the belly. BGT pominje pomračenje ili eklipsu (tou/ h`li.44. while the sun's light failed.‟” Marko 7. And the curtain of the temple was torn in two.' Završetak u prevodu glasi čisteći sva jela. Postavlja se. Luka 23.ou evklipo.

Jakov 5. TOB 1 Corinthians 7:5 Ne vous refusez pas l'un à l'autre. John 9:4 I must work the works of him that sent me. da vas sotona ne iskuša vašim neuzdržanjem. Post (nhstei. not discerning the body of the Lord. YLT 1 Corinthians 11:29 for he who is eating and drinking unworthily. da se postite i molite Bogu. YLT John 9:4 it behoveth me to be working the works of Him who sent me while it is day. while it is day. when no man can work. eateth and drinketh damnation to himself. except it be with consent for a time. de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter.16. da ozdravljate. when no one is able to work: -NIV DRA Italijanski i francuski protestantski prevodi podudaraju se sa KJV. ali pominje se u BYZ i GOC. night comes. ne razlikujući tela Gospodnjeg. and come together again. not discerning the Lord's body. i opet da se sastanete. and pray one for another. RSV 1 Corinthians 7:5 Do not refuse one another except perhaps by agreement for a season. eateth and drinketh judgment to himself. that Satan tempt you not for your incontinency. RSV 1 Corinthians 11:29 For any one who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment upon himself. Vidimo dakle da NIV i RSV značajno menjaju red reči. sud sebi jede i pije. DRA 1 Corinthians 11:29 For he that eateth and drinketh unworthily. Night is coming. Jer koji nedostojno jede i pije. U svemu ostalom grčki rukopisi su isti. Kor. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. afin de vous consacrer à la prière.a|) ne pominje se u BGT. KJV 1 Corinthians 11:29 For he that eateth and drinketh unworthily.1.4. KJV 1 Corinthians 7:5 Defraud ye not one the other. a Vestkot-Hortov i BGT kažu hemas. GOC i BYZ čitaju eme. Ispovjedajte. Ne zabranjujte se jedno od drugog. i molite se Bogu jedan za drugog. tj. već ako u dogovoru za vreme. sauf d'un commun accord et temporairement. when no one can work. a BYZ i GOC ih imaju. Jovan 9.Korinćanima 7. lest Satan tempt you through lack of self-control. jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći. we must do the work of him who sent me. RSV John 9:4 We must work the works of him who sent me. BGT izostavlja nedostojno i Gospodnjeg. 11. when no man can work. Meni valja raditi dela Onog koji me posla dok je dan: doći će noć kad niko ne može raditi. night doth come. that you may devote yourselves to prayer. puis retournez ensemble. that ye may be healed. 1. whilst it is day: the night cometh. jedan drugom grijehe. KJV John 9:4 I must work the works of him that sent me. KJV Confess your faults one to another. dakle. NIV 1 Corinthians 11:29 For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. while it is day: the night cometh. « meni ». “nama”.29. when no one can work. but then come together again. that ye may give yourselves to fasting and prayer. John 9:4 As long as it is day. . judgment to himself he doth eat and drink -not discerning the body of the Lord.5.

Jevr. RSV Acts 15:23 with the following letter: "The brethren. DRA Hebrews 10:21 And a high priest over the house of God: RSV Svi grčki manuskripti govore jednako. Imajmo na umu i komentar u BibleWorks 7 po kom exomologesis označava javno ispovedanje greha (str. tj. both the apostles and the elders. koja je tipična reč za greh. Ukoliko veliki sveštenik nije isto što i prvosveštenik. U pitanju je grčki izraz hierea megan. koja se ne odnose uvek na greh. BYZ i GOC koriste paraptoma. da li to umanjuje Hristovu ulogu i da li onda ukazuje na to da onaj koji se na zemlji izdaje za Hristovog zamenika „nad domom Božijim“ – nije prvosveštenik ni veliki sveštenik? Dakle. ali se nalazi i kod Lukijana i Plutarha. NIV Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. npr. već i na javno iskazivanje pozitivnih sadržaja. 10. Ovaj tekst nipošto se ne može koristiti kao dokaz da je katolički sakrament ispovesti biblijski utemeljen. greeting. I sveštenika velikog nad domom Božijim: KJV Hebrews 10:21 And having an high priest over the house of God. javne izjave. and in Syria and Cilicia. NIV Hebrews 10:21 and since we have a great priest over the house of God. to the brethren who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia. and pray for one another. ako je Hristos „nad domom Božijim“. The prayer of a righteous man is powerful and effective.23. I napisaše rukama svojim ovo: apostoli i starešine i braća pozdravljaju braću koja su po Antiohiji i Siriji i Kilikiji što su od neznabožaca. glagol eksomologeo je karakterističan za hrišćansku literaturu. BGT i Aland-Mecger koriste reč hamartia. da narod Božiji ne bi znao gde je i ko njihov veliki sveštenik? Jer. 69). svode se na osnovno značenje priznanja. that you may be healed. RSV Therefore confess your sins to one another. KJV Acts 15:23 And they wrote letters by them after this manner. DRA . The prayer of a righteous man has great power in its effects. onda to niko drugi nije. to the brethren of the Gentiles that are at Antioch. For the continual prayer of a just man availeth much. Po Lidelu i Skotu.DRA Confess therefore your sins one to another: and pray one for another. greeting. koja znači „prestup“ ili „greh“ i takoĎe se povezuje sa priznavanjem. that you may be saved. The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia: Acts 15:23 Writing by their hands: The apostles and ancients.21. Hebrews 10:21 and since we have a great priest over the house of God. Dok manuskripti Vestkot-Hort 1881. brethren. Sva značenja. „priznati za sina“. „velikog sveštenika“. Da li je onda „tajna bezakonja“ i „mrzost opušćenja“ upravo u tome da se „sveti stan Njegovo obori na zemlju“ i tamid prekine. koliko hrišćana zaista znaju za Hristovu nebesku službu??? Dela 15.

16 15 . your brothers.an avdelfoi/j toi/j evx evqnw/n cai. “Ovde su autori Revizije izostavili dve reči”15 – kai adelfoi – jer te dve reči ne postoje u BGT. as they have done in so many places. but after this the judgment: NIV Hebrews 9:27 Just as man is destined to die once. the final judgement.27. diskretnom uklanjanju duboko ukorenjenih zabluda.” Cannon W. 9. silently to remove deep-seated errors. and to remember his holy covenant. NIV Just as man is destined to die once. i opomenuti se svetog zaveta svojega KJV Luke 1:72 To perform the mercy promised to our fathers. By abandoning the article which King James translators here correctly inserted. the Revisers help. th.j auvtw/n ta. Bejamin Wilkinson.j auvtw/n ta. toi/j kata. u kom je bio i Vestkot. 1.yantej dia.ceian kai. Hebrews 9:27 And just as it is appointed for men to die once. Šta znače ove promene? Kenon Farar (Canon Farrar).de\ oi` avpo. oi` presbu. dok u KJV piše the judgement. oi` presbu. Evo primera promene u kojoj samo zarezi.stoloi kai.72. Kiliki. and after that to face judgment. Učiniti milost ocima našim. lies no less a doctrine than that of the existence of an Intermediate State. Brisanje tog sitnog neopravdanog člana iz verzije Kralja Džejmsa podržava zapravo učenje o svesnom stanju mrtvih.teroi kai.teroi kai. ceiro. ceiro. Zbog čega bi ova razlika bila doktrinarno značajna? Zbog opozicije izmeĎu sveštenstva i „običnih“ vernika. oi` avdelfoi.reinÅ GOC Acts 15:23 gra. To the Gentile believers in Antioch. kao i na mnogo drugih mesta. svi ostali okupljeni vernici? Ili samo apostoli i starešine? Teško da ovaj stih išta dokazuje za ili protiv katoličkog učenja. Izbacujući član koji su prevodioci Kralja Džejmsa ovde ispravno [?] upotrebili.yantej dia. I kao što je ljudima odreĎeno jednom umreti. BGT Acts 15:23 gra. oi` presbu.an kai. mart 1882. Our Authorized Bible Vindicated. Farrar. ceiro. menjaju značenje na dubok i dramatičan način. Syria and Cilicia: Greetings. Kad čovek umre. a potom sud: KJV Hebrews 9:27 And as it is appointed unto men once to die.NIV Acts 15:23 With them they sent the following letter: The apostles and elders.de( Oi` avpo. oi` avdelfoi.yantej dia. Hebr. “There is a positive certainty that it does not mean „the jugement‟ in the sense in which that word is popularly understood. Revizori doprinose.stoloi kai. Contemporary Review. “16 Lk. In the omission of that unauthorized little article from the Authorized Version by the Revisers. kojih nema ni u jednom originalnom manuskriptu. Pogledajmo original: BYZ Acts 15:23 gra.n VAntio. and after that comes judgment. Ko je uputio poslanicu sa prvog sabora Hrišćanske crkve? Samo apostoli i starešine ili i „braća“. and after that to face judgment. član kluba “Apostles Club”. sledi „jedan sud‟. i sveti pisac kaže da poslednji sud možda neće nastupiti za još nekoliko vekova. tj. RSV U svim grčkim manuskriptima stoji krisis bez člana. m ay not be forcenturies to come. At the death of each of us follows „a judgement‟ and the sacred writer says: the judgement. 1996. objašnjava namere koje se kriju iza izbacivanja odreĎenog člana the: “Veoma je izvesno da ovo [krisis] ne znači „Poslednji sud‟ u značenju koje se obično podrazumeva.teroi avdelfoi.j auvtw/n\ Oi` avpo. Suri.stoloi kai.

18 “The bishop further claims that the Revisers. and convicted the King James of a perversion.33. i da je „Gospod Bog Izraelov‟ spreman da im je „učini‟. Vidimo da i u samom KJV to them that are dead može da se shvati kao da su oni kojima se pre propovedalo jevanĎelje sada mrtvi. ili će bar posumnjati. where mercy could not reach them. “For the text was one which. where mercy is swallowed up in joy. 17 . a po Bogu da žive duhom. vindicated the Jesuit New Testament of 1582. on one od the other. And assuredly not in the hell of the damned. that though judged in the flesh like men. according to men in the flesh. svako mora biti uveren. But where were those fathers? Not in heaven. ili ni u jednom ni u drugom. Ali gde su ti oci? Nisu na nebu. no one could read without being convinced. a verziju Kralja Džejmsa proglasili defektnom.” Mullen. and may live according to God in the spirit. Kako ? U limbu ili čistilištu? Svakako. but live according to God in the spirit. RSV For this is why the gospel was preached even to the dead. Stoga oni moraju biti negde izmeĎu jednog i drugog. Luka 2. čini se da je ovaj tekst zanimljiv Revizorima iz nekog drugog razloga: “Ovo je takav tekst da. Godine. indeed. certainly. Ni u jednom grčkom manuskriptu nema reči sad koju dodaje NIV. and that „the Lord God of Israel‟ was prepared „to perform‟ it to them. or at least suspecting. Canon. ako ga doslovno čitamo. Luke 2:33 And his father and his mother marveled at what was said about him.6. that the „fathers‟ already dead needed „mercy‟. that they may be judged. Svi manuskripti imaju isti tekst koji govori o mrtvima kojima se propovedalo jevanĎelje (glagol evangelizo u aoristu). that they might be judged according to men in the flesh. in making this change. DRA RSV Luke 2:33 And his father and mother were wondering at those things which were spoken concerning him. if rendered literally. They must therefore have been in a place brtween both. MeĎutim. YLT 1 Peter 4:6 for for this also to dead men was good news proclaimed. 332. and to remember his holy covenant.”18 1. KJV 1 Peter 4:6 For for this cause was the gospel preached also to them that are dead. gde se milost stopila sa radošću. 331.” Mullen. ili u jednom ili u drugom. I Josif i mati Njegova čuĎahu se tome što se govoraše za Njega. Zato se i mrtvima propovedi jevanĎelje. BYZ i GOC nema reči koja je ubačena u KJV. KJV Luke 2:33 And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him. NIV For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead. U BGT. so that they might be judged according to men in regard to the body. Petr. Canon. jer milost do njih ne može dopreti. but live according to God in regard to the spirit.”17 “Biskup dalje tvrdi da su Revizori kroz ovakve promene odbranili jezuitski Novi zavet iz 1582. What? In Limbo or Pur gatory? Why. Zasigurno nisu u paklu sa prokletima. they might live in the spirit like God.NIV RSV Luke 1:72 to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant Luke 1:72 to perform the mercy promised to our fathers. 4. or neither the one or the other. da je već mrtvim „ocima‟ potrebna milost. da prime sud po čoveku telom.

tako da nestaje tekstualna veza izmeĎu dobrog učitelja i jednog dobrog Boga. dotle tekst u BGT ti. 16." BYZ i GOC pišu Gospode. Reče im Isus: Razumeste li ovo? Rekoše Mu: Da." And he said to him. and upon my vesture did they cast lots.51. Lord.. "Yes. I gle. Drugim rečima. one came and said unto him. Isusu. Kritičari Receptusa opet će napasti Hristovo božanstvo. NIV RSV Matthew 27:35 When they had crucified him. podvučenog dela nema ni u jednom grčkom tekstu: ni u BYZ ni u GOC ni u BGT. and parted his garments. RSV Matthew 19:16 And behold. "Yes. me evrwta/|j peri. tou/ avgaqou/ prevodi RSV kao zašto me pitaš šta je dobro iako tu agathu predstavlja genitiv i muškog i srednjeg roda." they replied. neko pristupivši reče Mu: Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život večni? 17 A On reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga. casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. A kad Ga razapeše. they divided up his clothes by casting lots. RSV verzija ovog stiha je neposredni udarac na Hristovo božanstvo. Matthew 13:51 "Have you understood all this?" They said to him. čime svedoči da se dobar odnosi na Boga. Matthew 27:35 And when they had crucified him. I tužahu Ga glavari sveštenički vrlo. KJV And. Revizori koriste srednji rod i zato što u BGT nema učitelju dobri.35. what good deed must I do. BYZ i GOC Josif. keep the commandments. "Why do you ask me about what is good? One there is who is good. If you would enter life. to have eternal life?" And he said to him. Marko 15. Matej 19. DRA i LSG sačuvali kompletan tekst.. NIV RSV Matthew 13:51 "Have you understood all these things?" Jesus asked. i nije apstraktna kategorija. They parted my garments among them. pa su posle izmislili da je Božiji sin. one came up to him. Why callest thou me good? there is none good but one.17. Yea.. God: but if thou wilt enter into life..BGT piše otac. drži zapovesti. i RSV kaže samo je jedan dobar. keep the commandments. . pripisuje atribut koji je svojstven Bogu.geij avgaqo. Kritičari Receptusa će čak reći kako ovo pokazuje da je Josif bio Isusov otac. that is." BGT ne sadrži Boga. me le. a BYZ i GOC da eiv mh. Have ye understood all these things? They say unto him. Ipak. Good Master. " Why do you ask me about what is good? One there is who is good. they divided his garments among them by casting lots. behold. Naime. keep the commandments. ei-j( o` qeo. Gospode..3.. Matej 13.jÅ Druga krupna razlika jeste manipulacija rodom za agathos. nego samo Učitelju. razdeliše haljine Njegove bacivši kocke. that I may have eternal life? 17 And he said unto him. Dok BYZ i GOC jasno kažu Ti. BGT potpuno menja smisao ovih stihova. saying. MeĎutim. If you would enter life. KJV Matthew 27:35 And they crucified him. Hristos pita Bogatog mladića zašto njemu.n.. OVO JE OGROMNA PROMENA. what good thing shall I do. Isus ga pita: “Da li ti to mene priznaješ za Božijeg sina?” Matej 27. A ako želiš ući u život. KJV Matthew 13:51 Jesus saith unto them.. Hmmmm. " Teacher.

And he was numbered with the transgressors. iz koje je isterao sedam Ďavola. RSV. U BYZ i GOC taj stih se nalazi. NJB. A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao nije od Boga: i ovaj je antihristov. Zašto bi ovo bilo izostavljeno? Ono je ispunjenje proročanstva: „Kao ovca nema pred onim koji je striže. and even now already is it in the world. Opet BYZ i GOC imaju ceo tekst. KJV And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist. ne otvori usta svojih. za kog čuste da će doći. NI VUK nema ovaj deo. for ever. NRS. U NAS. Marko 16. I izvrši se pismo koje govori: i metnuše Ga meĎu zločince. Samo GOC sadrži podvučeni deo iz KJV. but deliver us from evil: For thine is the kingdom. 1. NIV 1 John 4:3 but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. RSV 1 John 4:3 and every spirit which does not confess Jesus is not of God.13. which saith. u BGT ga nema. This is the spirit of the antichrist. IZOSTAVLJENO.. and now it is in the world already. ASV .KJV Mark 15:3 And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing. A Isus ustavši rano u prvi dan nedelje javi se najpre Mariji Magdalini. a u BZY i GOC je prisutan u potpunosti. But deliver us from evil. Amen. and the power. LSG ima ovaj stih. But deliver us from evil. i slava va vek. ASV NIV Mark 15:3 And the chief priests accused him of many things. DRA Matthew 6:13 And lead us not into temptation. LUT slede BGT. To pokazuje da RSV. KJV DRA And the scripture was fulfilled. And the scripture was fulfilled. no izbavi nas oda zla. 9-20. NRS I DRA IMA. i sila.“ (Isaija 53) Marko 15. of which you heard that it was coming. RSV Mark 15:3 And the chief priests accused him of many things. ali ne i BGT (BNT . This is the spirit of antichrist. which saith: And with the wicked he was reputed.Novum Testamentum Graece. whereof ye have heard that it should come. which you have heard is coming and even now is already in the world. NIV. NIV. RSV Matthew 6:13 And lead us not into temptation. Amen. U ASV. FBJ. Jer je Tvoje carstvo. Amin. NAU. NJB. but deliver us from the evil one. and the glory. U BGT je ovaj segment stavljen u uglaste zagrade.3. KJV Matthew 6:13 And lead us not into temptation. i sad je već na svetu. Mark 15:3 The chief priests accused him of many things. 28. I ne navedi nas u napast. NestleAland 27h Edition). Matthew 6:13 And bring us not into temptation. Matej 6..Jovan 4.

yet in my flesh shall I see God: NAS Even after my skin is destroyed. hallowed be your name. as in heaven. il se lèvera. your kingdom come. also their inhabitants. i pravednicima i grešnicima.26.15.. Luka 11. Thy kingdom come. Naravnom BYZ i GOC imaju celokupan tekst. KJV Job 26:5 Dead <07496> things are formed <02342> (08787) from under the waters <04325>. da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. A On im reče: Kad se molite Bogu govorite: Oče naš koji si na nebesima. say. When ye pray. your kingdom come. NIV Acts 24:15 and I have the same hope in God as these men. KJV And though after my skin worms destroy this body. NASV Čak i Vulgata prevodi u telu svom. 26. Thy kingdom come. Thy will be done. NAS.. Kao i obično.Podvučeni deo je izbačen iz NIV. koje i sami ovi čekaju. say: " 'Father. so in earth. NIV Luke 11:2 He said to them. that there will be a resurrection of both the just and the unjust. Then from my flesh I see God: YLT Jb. BYZ i GOC kažu anastasin nekron. BYZ i GOC imaju sve delove. Yet from my flesh I shall see God. Jov 19. RSV Luke 11:2 And he said to them. which they themselves also allow. je verrai Dieu. NAU Job 26:5 "The departed <07496> spirits <07496> tremble <02342a> Under <08478> the waters <04325> and their inhabitants <07931>. a BGT izostavlja nekron. 'When you pray. "When you pray. Our Father which art in heaven. NAU. KJV Acts 24:15 And have hope toward God. may your name be held holy. hors de ma chair. Yet without my flesh I shall see God. opet ću u telu svom videti Boga. and the inhabitants <07931> (08802) thereof. je verrai Dieu. da doĎe carstvo Tvoje. NJB. those beneath the waters and all that live in them. YLT Job 26:5 The Rephaim are formed. FBJ Une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne. both of the just and unjust. Hallowed be thy name. LSG Quand ma peau sera détruite. say: " Father. I imajući nadanje na Boga da će biti vaskrsenje mrtvima. "When you pray. dikaion te kao adikon. I ako se ova koža moja i raščini. this is what to say: Father. that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. Beneath the waters. a BGT je skraćen. RSV Acts 24:15 having a hope in God which these themselves accept.2. NIV Job 26:5 "The dead are in deep anguish. NRS. NJB Može li se ovo Father bez koji si na nebesima odnositi na papu? Izbačen je i deo da bude volja tvoja. Quand je n'aurai plus de chair. da se sveti ime Tvoje. Luke 11:2 He said to them. hallowed be thy name. FBJ. that there shall be a resurrection of the dead. KJV Luke 11:2 And he said unto them. . Even after my flesh is flayed.5. Dela 24. VUL et rursum circumdabor pelle mea et in carne mea videbo Deum And after my skin hath compassed this body. LSG Job 26:5 Devant Dieu les ombres <07496> tremblent <02342> (008787) Au-dessous des eaux <04325> et de leurs habitants <07931> (008802).

"This is my body which is for you. KJV 1 Corinthians 11:24 And <2532> when he had given thanks <2168> (5660). 1 Corinthians 15:4 that he was buried. ORIGINAL. 1.RSV Job 26:5 The shades below tremble. and <2532> that <3754> he rose again <1453> (5769) the third <5154> day <2250> according <2596> to the scriptures <1124>: ASV 1 Corinthians 15:3 For I delivered unto you first of all that which also I received: that Christ died for our sins according to the scriptures. he broke it. and said.3." . RSV 1 Corinthians 11:24 and when he had given thanks. kor. KJV Revelation 13:8 And <2532> all <3956> that dwell <2730> (5723) upon <1909> the earth <1093> shall worship <4352> (5692) him <846>. that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. eat <5315> (5628): this <5124> is <2076> (5748) my <3450> body <4983>. how <3754> that Christ <5547> died <599> (5627) for <5228> our <2257> sins <266> according <2596> to the scriptures <1124>. RSV 1 Corinthians 15:3 For I delivered to you as of first importance what I also received. which <3588> is broken <2806> (5746) for <5228> you <5216>: this <5124> do <4160> (5720) in <1519> remembrance <364> of me <1699>. every one whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb that was slain. And <2532> that <3754> he was buried <2290> (5648). and <2532> said <2036> (5627). 2. 2. whose <3739> names <3686> are <1125> <0> not <3756> written <1125> (5769) in <1722> the book <976> of life <2222> of the Lamb <721> slain <4969> (5772) from <575> the foundation <2602> of the world <2889>. 15.8. 11. Ot. NIV 1 Corinthians 15:3 For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures.9. and that he was buried.24. then the Lord knows how to rescue godly men from trials and to hold the unrighteous for the day of judgment. and that he hath been raised on the third day according to the scriptures. U SVIM ORIGINALNIM TEKSTOVIMA evgh. he brake <2806> (5656) it. KJV 1 Corinthians 15:3 For <1063> I delivered <3860> (5656) unto you <5213> first of all <1722> <4413> that which <3739> I <3880> <0> also <2532> received <3880> (5627). while continuing their punishment.rw 1.4.gertai verb indicative perfect passive 3rd person singular from evgei. Do this in remembrance of me. the waters and their inhabitants. that he was raised on the third day according to the Scriptures. that Christ died for our sins in accordance with the scriptures. 13. NIV 2 Peter 2:9 if this is so. KJV 2 Peter 2:9 The Lord <2962> knoweth <1492> (5758) how to deliver <4506> (5738) the godly <2152> out of <1537> temptations <3986>. RSV Revelation 13:8 and all who dwell on earth will worship it.Petr. that he was buried. and <1161> to reserve <5083> (5721) the unjust <94> unto <1519> the day <2250> of judgment <2920> to be punished <2849> (5746): NIV. Take <2983> (5628). Kor.

21. I am not going up to this feast. Još ne? Jn. vol. RSV John 7:8 Go to the feast yourselves.“ „Od velečasnog Tomasa S. Za nas je utešno da vudumo kako su mnogi autoriteti prihvatili kaotličku verziju. It is well. Hebrews 9. July 26. and the Sacred Voices were heard saying. for my time has not yet fully come." . the Shechinah departed from the Holy of Holies. They might have made a few changes and removed a few archaic expressions. The going forth of the Heavenly Witnesses is the sign of the beginning of the end. možemo samo da se radujemo zbog diskretnog trijumfa istine nad bučnom zabludom. Some of them wanted to change doctrine. glavni pisci koji su osvetili Vulgatu i izdejstvovali prednost koju joj daju kritičari – jesu protestanti. then. 'protests loud and deep went forth against the insertion. 'Let us go thence. iz cerkve Svete Ane u Njujorku – ' Kratak pregled Revidirane verzije Novog zaveta uverio me je da je Komitet radio s velikom iskrenošću i trudom. the Temple od Protestantism. i da su dali prevod koji je ispravniji od onog koji je uobičajen meĎu protestantima.] There were enough modernists amond the Revisers to change the words of Scripture itself so as to throw doubt on the Scripture. and made the Authorized Version the most acceptable and beautiful and wonderful book of all time to come.“ Herald and Presbyter.U originalu neki tekstovi nemaju oblik koji imaju BYZ I GOC („lomi“) klw. Lord Pannure's prediction may yet prove true – the New Version will be th death knell of Protestantism. KJV John 7:8 Go <305> <0> ye <5210> up <305> (5628) unto <1519> this <5026> feast <1859>: I <1473> go <305> <0> not <3768> <0> up <305> (5719) yet <3768> unto <1519> this <5026> feast <1859>. Kardinal Wiseman likuje što pokret za reviziju Biblije brani katoličku Bibliju: „ Kad uzmemo u obzir prezir oji su reformatori gaijili prema Vulgati. The Jews have a legend that shortly before the destruction of their Temple.“ Dublin Review. i na taj način svojom učenošću potvrdili ispravnost naše Biblije. therefore. 1924. a otišao ipak. sledstveno tome. „The Revisers had a wonderful opportunity. for <3754> my <1699> time <2540> is <4137> <0> not yet <3768> full come <4137> (5769). II. makes unneccessary and destroy the tuth that He shall come 'the second time wuthout sin unto salvation'.menon Ukoliko se ovaj tekst koristi za dokaz da je hostija zaista telo Hristovo. Katolički magazin tvrdi da je Revidirana verzija smrtni udarac za protestantizam: „ON the 17th of May the English speaking world awoke to find that its Revised Bible had banished the Gheavenly Withesses and put the devil in the Lord's Prayer. Prestona. 7. onda to znači da je u trenutku kad je ovo izgovorio Hristos bio dvostruk – i u ljudskom telu i u hlebu!!! The Reviser's doctrine of the Incarnation (the Mass). 10.' So perhaps it is to be with the English Bible. njihovo oslanjanje na grčki tekst kao jedino ispravno merilo.8. Da li je Isus lažov? Rekao da ne ide. that the Heavenly Witnesses should depart whence their testimony is no longer received.28.“ Dr. July 1881... Warfield's Collection of Opinions. But the wished ruthlessly to meddle. against the omission none. zapravo. Some of them did not know good English literature when they saw it [. Jer. i.

the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. and that at least some elements of the Christian world no longer officially maintain that Isaiah 7:14 is a prediction that Jesus was to be born of the virgin Mary. is for ever <05769> and ever <05703>: the sceptre <07626> of thy kingdom <04438> is a right <04334> sceptre <07626>. RSV Matthew 16:22 And Peter took him and began to rebuke him. KJV Psalm 45:6 Thy throne <03678>.U BYZ i GOC je reč „već“ ou. and shall call his name Immanuel. RSV. ASV Titus 2:13 looking for the blessed hope and appearing of the glory of the great God and our Saviour Jesus Christ. and bear <03205> (08802) a son <01121>. RSV. saying <3004> (5723). a tamo Božije ime stoji u tekstu. RSV Titus 2:13 awaiting our blessed hope. Kako “mlada žena” koja raĎa dete može ikome da bude znak? Koliko se žena moež kvalifikovati za tu ulogu? Upor.pw Ebioniti nekada i socinijanci kasnije tvrdili su da je Hristos bio samo čovek.xhj tj. Washington. „Bog neka ti je milostiv.13. saying. Rabin Balfour Brickner iz Temple Sinai. 16. kaže: “I am delighted to know that at least this great error of translation has been finally corrected. Which Bible Can We Trust. “javljanje slave” Is. Lord <2962>: this <5124> shall <2071> <0> not <3364> be <2071> (5704) unto thee <4671>.14.6. Matej 1.8. "God forbid. KJV Isaiah 7:14 Therefore the Lord <0136> himself shall give <05414> (08799) you a sign <0226>. Bog da te sačuva“ Titu 2. Mt.” Which Bible Can We Trust. Tako i sto i NJB. Les Garrett.22. WBCWT . and <2532> the glorious <1391> appearing <2015> of the great <3173> God <2316> and <2532> our <2257> Saviour <4990> Jesus <2424> Christ <5547>. a young woman shall conceive and bear a son.neian th/j do. NA GRČKOM SVUDA evpifa. Behold. 49-50. Behold. U fusnoti stoji „God is your throne“. Your royal scepter is a scepter of equity. 7. and began <756> (5662) to rebuke <2008> (5721) him <846>.16. on se primenjuje na Sina.j soi. tj. Be it far <2436> from thee <4671>. O God <0430>." Svuda izraz {Ilew. ali kad se ovaj tekst naovdi u Jevrejima 1. KJV Titus 2:13 Looking for <4327> (5740) that blessed <3107> hope <1680>. a ASV i NAS a virgin. and shall call <07121> (08804) his name <08034> Immanuel <0410> <06005>. Ps. RSV Isaiah 7:14 Therefore the Lord himself will give you a sign. 45. RSV Psalm 45:6 Your divine throne endures for ever and ever. a virgin <05959> shall conceive <02030>. Božije ime ovde je svedeno na pridev 'divine'. Lord! This shall never happen to you. KJV Matthew 16:22 Then <2532> Peter <4074> took <4355> (5642) him <846>. 48. NRS.

"But I see four men unbound. walking in the midst of the fire. walking in the midst of the fire. pametnjakovići koji su revidirali Bibliju tvrde da su nadahnutiji i učeniji od samog Pavla.. O God <2316>. NRS Daniel 3:25 He replied. “Presto je tvoj. "But I see four men loose. the first of his acts of old. and the fourth has the appearance of a god. Lo.22. Dan... evxeleu. Micah 5:2 But you. KJV Daniel 3:25 He answered <06032> (08750) and said <0560> (08750). "Thy throne. 8. Mat. Hristos je stvorenje. Pavle za tekst iz Psalma 45 tvrdi da u njemu stoji “o Bože”. and the appearance of the fourth is like a son of the gods.KJV Hebrews 1:8 But <1161> unto <4314> the Son <5207> he saith.“. whose goings forth <04163> have been from of old <06924>. 2.noj sou( o` qeo. and they have no hurt. from everlasting <03117> <05769>.j( tj. and they have <0383> no <03809> hurt <02257>.2.setai . from ancient days. FBJ. NIV Dakle. LSG – stvorio me je." RSV Daniel 3:25 He answered.. VUL egressus eius – koji izlazi. O God. Proverbs 8:22 "The LORD brought me forth as the first of his works. and they are not hurt. Bethlehem <01035> Ephratah <0672>. i primenjuje ga na Hrista. RSV . Upor. whose origin is from of old. 3. walking <01981> (08683) in the midst <01459> of the fire <05135>. 5. ASV Daniel 3:25 He answered and said. Dakle. RSV Hebrews 1:8 But of the Son he says. Ovde stoji: „iz tebe će mi izaći. is for <1519> ever <165> and ever <165>: a sceptre <4464> of righteousness <2118> is the sceptre <4464> of thy <4675> kingdom <932>. I see four men loose. before <06924> his works <04659> of old. O Bethlehem Ephrathah.. Tako i NJB. and the aspect of the fourth is like a son of the gods. the righteous scepter is the scepter of thy kingdom. and the form <07299> of the fourth <07244> is like <01821> (08751) the Son <01247> of God <0426>. Thy <4675> throne <2362>. though thou be little <06810> among the thousands <0505> of Judah <03063>.” Dakle. Lo <01888>. from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel. who are little to be among the clans of Judah. jer oni znaju da tu ne piše “o Bože”!!! Pr. u svim grčkim rukopisima Pavle kaže ~O qro." Mih. I <0576> see <02370> (08751) four <0703> men <01400> loose <08271> (08750). tj. S druge strane.6 ispunjenje proročanstva.. Luter – imao me je. yet out of thee shall he come forth <03318> (08799) unto me that is to be ruler <04910> (08802) in Israel <03478>. KJV Micah 5:2 But thou. is for ever and ever. Before his works of old. NRS.25. RSV Proverbs 8:22 The LORD created me at the beginning of his work. o Bože. walking in the middle of the fire. ASV Proverbs 8:22 Jehovah possessed me in the beginning of his way. and they are not hurt. KJV Proverbs 8:22 The LORD <03068> possessed <07069> (08804) me in the beginning <07225> of his way <01870>. before his deeds of old.

he parted from them. of <1537> whom <3739> was born <1080> (5681) Jesus <2424>. 3. but <1508> he that came down <2597> (5631) from <1537> heaven <3772>. NJB. When <3752> ye pray <4336> (5741). KJV Matthew 1:16 And <1161> Jacob <2384> begat <1080> (5656) Joseph <2501> the husband <435> of Mary <3137>.n prwto. 11. NIV. Thy <4675> will <2307> be done <1096> (5676).n auvth/j to. Hallowed be <37> (5682) thy <4675> name <3686>.13.Mat. KJV Luke 11:2 And <1161> he said <2036> (5627) unto them <846>. Jn.51. NASB. NIV. KJV Luke 24:51 And <2532> it came to pass <1096> (5633). e. he shewed <1925> (5656) them <846> his hands <5495> and <2532> his feet <4228>. NAS. KJV Matthew 1:25 And <2532> knew <1097> (5707) her <846> not <3756> till <2193> <3757> she had brought forth <5088> (5627) her <846> firstborn <4416> son <5207>: and <2532> he called <2564> (5656) his <846> name <3686> JESUS <2424>. while <1722> he <846> blessed <2127> (5721) them <846>. 1.teken to. 24. GOC i BYZ pišu „sina.40. he parted from them. NAU. svog prvoroĎenog“. 1. And <2532> they <846> worshipped <4352> (5660) him <846>. Mat. and was carried up into heaven. Fusnota na rana izdanja RSV: “Joseph to whom was bethrothed the virgin Mary.52. and he called his name Jesus. And they returned to Jerusalem with great joy.25. so <2532> in <1909> earth <1093>. DRA – her firstborn. Sva tri originala imaju sve. KJV Luke 24:40 And <2532> when he had thus <5124> spoken <2036> (5631). as the father of Jesus who is called Christ. RSV Matthew 1:25 but knew her not until she had borne a son. NAS. i za worshipped stoji proskynesan. NJB. Thy <4675> kingdom <932> come <2064> (5628). . Lk. KJV John 3:13 And <2532> no man <3762> hath ascended up <305> (5758) to <1519> heaven <3772>. While he blessed them.16.2-4. and returned <5290> (5656) to <1519> Jerusalem <2419> with <3326> great <3173> joy <5479>: RSV Luke 24:51 While he blessed them. NRS imaju sve. Our <2257> Father <3962> which <3588> art in <1722> heaven <3772>. 24. say <3004> (5720). IZOSTAVLJENO U originalu svuda ima. And they returned to Jerusalem with great joy. ASV – son. NRS – son. “ Lk. u BGT. even the Son <5207> of man <444> which <3588> is <5607> (5752) in <1722> heaven <3772>. and <2532> carried up <399> (5712) into <1519> heaven <3772>. he was parted <1339> (5627) from <575> them <846>. tj. as <5613> in <1722> heaven <3772>.n ui`o. BZY i GOC. RSV. Lk.tokon. who <3588> is called <3004> (5746) Christ <5547>.

RSV John 3:13 No one has ascended into heaven but he who descended from heaven.the Son of Man. 6.16. and <2532> ye shall see <3700> (5695) me <3165>. RSV John 6:47 Truly. "What is this that he says to us. He that believeth <4100> (5723) on <1519> me <1691> hath <2192> (5719) everlasting <166> life <2222>.17. A little while <3397>. What <5101> is <2076> (5748) this <5124> that <3739> he saith <3004> (5719) unto us <2254>. TOB. DRA John 3:13 And no man hath ascended into heaven.nwn Dakle. but he that descended out of heaven. doslovno „onaj koji silazi“. 6. FBJ. Because <3754> I <1473> go <5217> (5719) to <4314> the Father <3962>? NIV John 16:16 "In a little while you will see me no more. BGT izostavlja mene. RSV John 6:33 For the bread of God is that which comes down from heaven. and <2532> ye shall <2334> <0> not <3756> see <2334> (5719) me <3165>: and <2532> again <3825>." Some of his disciples said to one another. and then after a little while you will see me.33. but he that descended from heaven. and <2532> ye shall see <3700> (5695) me <3165>: and <2532>.' and 'Because I am going to the Father'?" RSV John 16:16 "A little while. truly. "What does he mean by saying. and you will see me. and you will see me no more. and you will not see me. even the Son of man. and <2532> giveth <1325> (5723) life <2222> unto the world <2889>. 16. and you will see me'.47. and again a little while. Jn.ASV John 3:13 And no one hath ascended into heaven. KJV John 6:33 For <1063> the bread <740> of God <2316> is he <2076> (5748) which <3588> cometh down <2597> (5723) from <1537> heaven <3772>. he who believes has eternal life. again a little while. who is in heaven. I say to you. and . and <2532> ye shall <2334> <0> not <3756> see <2334> (5719) me <3165>: and <2532> again <3825>. BYZ i GOC stavljaju mene. a little while <3397>. I say <3004> (5719) unto you <5213>. Then <3767> said <2036> (5627) some of <1537> his <846> disciples <3101> among <4314> themselves <240>." Some of his disciples said to one another. a little while <3397>. Jn. Jn. the Son of man who is in heaven. NIV John 3:13 No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven-. and gives life to the world. Tako i LUT." U sva tri grčka originala stoji o` katabai. 'In a little while you will see me no more. verily <281>. `A little while. and then after a little while you will see me. because <3754> I <1473> go <5217> (5719) to <4314> the Father <3962>. KJV John 16:16 A little while <3397>. KJV John 6:47 Verily <281>. `because I go to the Father'?" . muški rod. the Son of man.

16. he would raise up <450> (5693) Christ <5547> to sit <2523> (5658) on <1909> his <846> throne <2362>.Jn.36. RSV Acts 2:30 Being therefore a prophet. mou dw. RSV Izostavljen 6. 29 He talked and debated with the Grecian Jews. 29 He spoke also to the Gentiles. i tako se može odnositi i na prvu i na drugu. a GOC i BYZ imaju. he will give <1325> (5692) it you <5213>. DRA NIV Acts 9:28 And he was with them coming in and going out in Jerusalem. speaking boldly in the name of the Lord. FBJ. here is water <5204>. truly. ASV. KJV Acts 8:36 And <1161> as <5613> they went <4198> (5711) on <2596> their way <3598>. nemaju 6.n ti aivth. U originalu. but they tried to kill him. Acts 9:28 So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem.shte to. Dela 8. NAU. KJV Acts 9:29 And <2532> he spake <2980> (5707) boldly <3955> (5740) in <1722> the name <3686> of the Lord <2962> Jesus <2424>. KJV Acts 2:30 Therefore <3767> being <5225> (5723) a prophet <4396>. a posebno da je po telu potomak Davidov jer se negira Hristova telesna priroda. and <2532> knowing <1492> (5761) that <3754> God <2316> had sworn <3660> (5656) with an oath <3727> to him <846>. KJV John 16:23 And <2532> in <1722> that <1565> day <2250> ye shall <3756> ask <2065> (5692) me <1691> nothing <3762>. RSV John 16:23 In that day you will ask nothing of me. NJB. NAS. And <1161> he answered <611> (5679) and said <2036> (5627). Negira se i Hristos. <3754> Whatsoever <3745> <302> ye shall ask <154> (5661) the Father <3962> in <1722> my <3450> name <3686>. Truly.mati. See <2400> (5628).29. Verily <281>.ra evn tw/| ovno. verily <281>. BGT nema pomenuti deo. I say <3004> (5719) unto you <5213>. and <5037> <2532> disputed <4802> (5707) against <4314> the Grecians <1675>: but <1161> they went about <2021> (5707) to slay <337> (5629) him <846>.sei u`mi/nÅU ime moje nalazi se tačno izmeĎu hipotetičke i glavne rečenice.30. Dela 9. thou mayest <1832> (5748). samo GOC. he will give it to you in my name. REČ JE O FORMULACIJI PITIJSKE PROROČICE: a.23. according to <2596> the flesh <4561>. and disputed with the Greeks. and dealing confidently in the name of the Lord.n pate. If <1487> thou believest <4100> (5719) with <1537> all thine <3650> heart <2588>. I believe <4100> (5719) that Jesus <2424> Christ <5547> is <1511> (5750) the Son <5207> of God <2316>. Dela 2. I say to you. they came <2064> (5627) unto <1909> a certain <5100> water <5204>: and <2532> the eunuch <2135> said <5346> (5748).37.37. but they sought to kill him.37 ni BYZ ni BGT. what <5101> doth hinder <2967> (5719) me <3165> to be baptized <907> (5683)? And <1161> Philip <5376> said <2036> (5627). if you ask anything of the Father. . and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants upon his throne. that of <1537> the fruit <2590> of his <846> loins <3751>.

calling on his name. evx w-n o` cristo. KJV Romans 9:5 Whose <3739> are the fathers <3962>. and be baptized <907> (5669). Bog se pominje u svim manuskriptima. is the Christ. Rim.j eivj tou.nÅ GOC Romans 9:5 w-n oi` pate. KJV Romans 14:10 But <1161> why <5101> dost <2919> <0> thou <4771> judge <2919> (5719) thy <4675> brother <80>? or <2228> <2532> why <5101> dost <1848> <0> thou <4771> set at nought <1848> (5719) thy <4675> brother <80>? for <1063> we shall <3936> <0> all <3956> stand before <3936> (5695) the judgment seat <968> of Christ <5547>. 3. who was descended from David according to the flesh Rim.j eivj tou. kata. God who is over all be blessed for ever. according to the flesh. Amen <281>.j aivw/najÅ VAmh.16.j euvloghto.j euvloghto. pa.nÅ BYZ Romans 9:5 w-n oi` pate. be baptized and wash your sins away.rka( o` w'n evpi.10. RSV Romans 14:10 Why do you pass judgment on your brother? Or you. and <2532> wash away <628> (5669) thy <4675> sins <266>. who <5607> (5752) is over <1909> all <3956>. GOC i BYZ Hristov. who as to his human nature was a descendant of David. why do you despise your brother? For we shall all stand before the judgment seat of God.j euvloghto.ntwn( qeo. God <2316> blessed <2128> for <1519> ever <165>. sa.j to.rka( o` w'n evpi. NIV Romans 1:3 regarding his Son. KJV 1 Timothy 3:16 And <2532> without controversy <3672> great <3173> is <2076> (5748) the mystery <3466> of godliness <2150>: God <2316> was manifest <5319> (5681) in <1722> the flesh <4561>.j aivw/naj( avmh.Dela 22. Amen. pa.j to. calling on his name. Rm.rka( o` w'n evpi.5. 1. sa. sa. RSV Romans 9:5 to them belong the patriarchs. 1. RSV Romans 1:3 the gospel concerning his Son. KJV Acts 22:16 And <2532> now <3568> why <5101> tarriest thou <3195> (5719)? arise <450> (5631).n Dakle. justified <1344> (5681) in <1722> the Spirit <4151>. and of their race. KJV Romans 1:3 Concerning <4012> his <846> Son <5207> Jesus <2424> Christ <5547> our <2257> Lord <2962>. kata. calling on <1941> (5671) the name <3686> of the Lord <2962>.j eivj tou.rej( kai. evx w-n o` Cristo. BGT – Božiji presto.rej( kai. 9.16. ali je rečenica drugačije izdeljena. seen <3700> (5681) of .3. evx w-n o` Cristo.rej kai. and <2532> of <1537> whom <3739> as concerning <2596> the flesh <4561> Christ <5547> came.ntwn Qeo. pa. kata.ntwn qeo. NIV Acts 22:16 And now what are you waiting for? Get up. 14. BGT Romans 9:5 w-n oi` pate.j aivw/naj\ avmh. and wash away your sins.' RSV Acts 22:16 And now why do you wait? Rise and be baptized.' BGT prpotiv BYZ i GOC. Tim. which <3588> was made <1096> (5637) of <1537> the seed <4690> of David <1138> according <2596> to the flesh <4561>.j to.

because the spirit of glory and of God rests upon you. NIV 1 Timothy 3:16 Beyond all question. BYZ i GOC – Gospod s neba. earthy <5517>: the second <1208> man <444> is the Lord <2962> from <1537> heaven <3772>. KJV 1 Corinthians 15:47 The first <4413> man <444> is of <1537> the earth <1093>. Ot. 1. 1. Od 254 rukopisa Poslanica. Ot. was seen by angels. Kor. KJV Revelation 1:11 Saying <3004> (5723). but <1161> on <2596> your part <5209> he is glorified <1392> (5743)." and the elders fell down and worshiped. RSV 1 Corinthians 15:47 The first man was from the earth. was vindicated by the Spirit. 5. Amen <281>. I <1473> am <1510> (5748) Alpha <1> and <2532> Omega <5598>. preached <2784> (5681) unto <1722> the Gentiles <1484>. seen by angels. and <2532> unto <1519> Pergamos <4010>. KJV 1 Peter 4:14 If <1487> ye be reproached <3679> (5743) for <1722> the name <3686> of Christ <5547>. 15. preached among the nations. write <1125> (5657) in <1519> a book <975>.14. RSV 1 Peter 4:14 If you are reproached for the name of Christ. and <2532> send <3992> (5657) it unto the seven <2033> churches <1577> which <3588> are in <1722> Asia <773>. is the mystery of our religion: He was manifested in the flesh. the first <4413> and <2532> the last <2078>: and <2532>.47.11. was believed on in the world.14. And <2532> the four <5064> and twenty <1501> elders <4245> fell down <4098> (5627) and <2532> worshipped <4352> (5656) him that liveth <2198> (5723) for <1519> ever <165> and ever <165>. and <2532> . believed on <4100> (5681) in <1722> the world <2889>. "Amen!" and the elders fell down and worshiped. the second man is from heaven. was taken up in glory. the mystery of godliness is great: He appeared in a body. happy <3107> are ye. a man of dust. taken up in glory. vindicated in the Spirit. believed on in the world. KJV Revelation 5:14 And <2532> the four <5064> beasts <2226> said <3004> (5707). 1. you are blessed. was preached among the nations. we confess. unto <1519> Ephesus <2181>. RSV Revelation 5:14 And the four living creatures said. RSV 1 Timothy 3:16 Great indeed. NIV Revelation 5:14 The four living creatures said. What <3739> thou seest <991> (5719). for <3754> the spirit <4151> of glory <1391> and <2532> of God <2316> resteth <373> (5731) upon <1909> you <5209>: on <2596> <3303> their part <846> he is evil spoken of <987> (5743). Petr. received up <353> (5681) into <1722> glory <1391>. 4.angels <32>. and <2532> unto <1519> Thyatira <2363>. and <2532> unto <1519> Smyrna <4667>. "Amen. 252 imaju God.

KJV Mark 9:46 Where <3699> their <846> worm <4663> dieth <5053> (5719) not <3756>. Man <444> shall <2198> <0> not <3756> live <2198> (5695) by <1909> bread <740> alone <3441>. let him hear <191> (5720). ASV i RSV nema. DRA i NIV ima. nema BGT. It is written <1125> (5769). and <2532> unto <1519> Laodicea <2993>. FBJ i NIV ima! Mk. RSV. ali NJB. NJB. nema ASV. KJV Matthew 4:4 But <1161> he answered <611> (5679) and said <2036> (5627). NAS. but <235> by <1909> every <3956> word <4487> that proceedeth <1607> (5740) out of <1223> the mouth <4750> of God <2316>. BGT nema. 9. OBRISANI STIHOVI Mt. NRS. and <2532> for a pretence <4392> make <4336> <0> long <3117> prayer <4336> (5740): therefore <1223> <5124> ye shall receive <2983> (5695) the greater <4055> damnation <2917>. Mt. BYZ ima. BGT nema. to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea. 23.44. 9. LUT nema. BGT nema. scribes <1122> and <2532> Pharisees <5330>. and <2532> unto <1519> Philadelphia <5359>.16. RSV. KJV Matthew 18:11 For <1063> the Son <5207> of man <444> is come <2064> (5627) to save <4982> (5658) that which <3588> was lost <622> (5756).21. KJV Mark 7:16 If any man <1536> have <2192> (5719) ears <3775> to hear <191> (5721). FBJ. NAU. LSG ima. hypocrites <5273>! for <3754> ye devour <2719> (5719) widows' <5503> houses <3614>.4. NJB. FJB. BYZ i GOC imaju. KJV Mark 9:44 Where <3699> their <846> worm <4663> dieth <5053> (5719) not <3756>. Mk. BGT i GOC nemaju. NAS. RSV Revelation 1:11 saying. KJV Matthew 17:21 Howbeit <1161> this <5124> kind <1085> goeth <1607> <0> not <3756> out <1607> (5736) but <1508> by <1722> prayer <4335> and <2532> fasting <3521>. BYZ i GOC ima. NJB. "Write what you see in a book and send it to the seven churches. and <2532> the fire <4442> is <4570> <0> not <3756> quenched <4570> (5743). nema ASV. . 4. KJV Matthew 23:14 Woe <3759> unto you <5213>. DRA i NIV ima. BYZ I GOC Ima. NAS.11. Mt. 18.14. ASV. DRA ima. NJB.unto <1519> Sardis <4554>. Mt. BYZ i GOCV ima.46. FBJ i LUT nema. RSV. Mk. RSV. 17. 7. Nema ASV. NAS. FBJ. NAU. and <2532> the fire <4442> is <4570> <0> not <3756> quenched <4570> (5743)." ZAKLJUČAK.. NAU. DRA i NIV ima..

Lk.BYZ i GOC ima. 6. LUT nema Mk. FBJ. and <2532> could <2480> (5656) not <3756> shake <4531> (5658) it <846>: for <1063> it was founded <2311> (5718) upon <1909> a rock <4073>. But <1161> the chief captain <5506> Lysias <3079> came <3928> (5631) upon us. Ima DRA. but rise and enter the city. and <2532> it shall be told <2980> (5701) thee <4671> what <5101> thou <4571> must <1163> (5748) do <4160> (5721). NIV i NRS. and <2532> laid <5087> (5656) the foundation <2310> on <1909> a rock <4073>: and <1161> when the flood <4132> arose <1096> (5637). LUT. Lord?" Saul asked. "I am Jesus. Samo još DRA i LSG ima sve. Lord?" And he said. 5. whom you are persecuting.36 Lk. and <2532> would <2309> (5656) have judged <2919> (5721) according <2596> to our <2251> law <3551>.17 Jn. KJV Acts 9:5 And <1161> he said <2036> (5627). And <5037> he trembling <5141> (5723) and <2532> astonished <2284> (5723) said <2036> (5627). NAS. KJV Mark 11:26 But <1161> if <1487> ye <5210> do <863> <0> not <3756> forgive <863> (5719). 17. DRA i NIV. and you will be told what you must do. and with . and <2532> digged <4626> (5656) deep <900> (5656). "I am Jesus. LSG ima. LSG ima. RSV. BGT i BYZ nemaju ima GOC. what <5101> wilt thou have <2309> (5719) me <3165> to do <4160> (5658)? And <2532> the Lord <2962> said unto <4314> him <846>." NI BGT. Lord <2962>? And <1161> the Lord <2962> said <2036> (5627).37 Dela 9.5-6. Dela 24. and you will be told what you are to do. KJV Acts 15:34 Notwithstanding <1161> it pleased <1380> (5656) Silas <4609> to abide <1961> <0> there <847> still <1961> (5658). ASV. ASV. Lk.26. the stream <4215> beat vehemently <4366> (5656) upon that <1565> house <3614>. Who <5101> art thou <1488> (5748). Arise <450> (5628). GOC I BYZ ima. LUT." RSV Acts 9:5 And he said. RSV.4 Dela 8. DRA i NIV.6-8. NAU. KJV Acts 24:6 Who <3739> also <2532> hath gone about <3985> (5707) to profane <953> (5658) the temple <2411>: <2532> whom <3739> we took <2902> (5656). and <2532> go <1525> (5628) into <1519> the city <4172>. Dela 15. 11. "Who are you. Lord <2962>. neither <3761> will <863> <0> your <5216> Father <3962> which <3588> is in <1722> heaven <3772> forgive <863> (5692) your <5216> trespasses <3900>. NIV Acts 9:5 "Who are you. "Now get up and go into the city. ni GOC ni BYZ nemaju kompletan tekst. I <1473> am <1510> (5748) Jesus <2424> whom <3739> thou <4771> persecutest <1377> (5719): it is hard <4642> for thee <4671> to kick <2979> (5721) against <4314> the pricks <2759>. KJV Luke 6:48 He is <2076> (5748) like <3664> a man <444> which <3739> built <3618> (5723) an house <3614>. BGT nema. NJB." he replied. 23. nema RSV. FBJ.34. BGT nema. NRS.48. NAS. whom you are persecuting. NAU nema.

RSV Romans 11:6 But if it is by grace.<3326> great <4183> violence <970> took him away <520> (5627) out of <1537> our <2257> hands <5495>. NIV Romans 11:6 And if by grace. 24. who walk <4043> (5723) not <3361> after <2596> the flesh <4561>.6. 16. Rom. KJV Acts 28:29 And <2532> when he <846> had said <2036> (5631) these words <5023>. BGT i BYZ kraće. KJV Romans 16:24 The grace <5485> of our <2257> Lord <2962> Jesus <2424> Christ <5547> be with <3326> you <5216> all <3956>. otherwise grace would no longer be grace. KJV Romans 8:1 There is therefore <686> now <3568> no <3762> condemnation <2631> to them which are in <1722> Christ <5547> Jesus <2424>. But if it be of works then is it no more grace: otherwise work is no more work. NIV i RSV. NIV Romans 8:1 Therefore. then it is no longer by works.6 GOC kompletno. grace would no longer be grace. Acts 24:6 He even tried to profane the temple. RSV FBJ Romans 8:1 There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. . BYZ i GOC imaju taj stih. Romans 8:1 Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. 8." RSV GOC je kompletniji. FBJ Acts 24:6 Il a même tenté de profaner le Temple. so we seized him.1. but <235> after <2596> the Spirit <4151>. it is no longer on the basis of works. Amen <281>. ASV Acts 24:6 who moreover assayed to profane the temple: on whom also we laid hold: and we would have judged him according to our law. a BGT. By examining him yourself you will be able to learn from him about everything of which we accuse him. and had <2192> (5723) great <4183> reasoning <4803> among <1722> themselves <1438>. the Jews <2453> departed <565> (5627). 24. Commanding <2753> (5660) his <846> accusers <2725> to come <2064> (5738) unto <1909> thee <4571>: by examining <350> (5660) of <3844> whom <3739> thyself <846> mayest <1410> (5695) take knowledge <1921> (5629) of <4012> all <3956> these things <5130>. Ro.7 NEMA. Dela 28.29. NIV Acts 24:6 and even tried to desecrate the temple. then is it no more <2089> <3765> of <1537> works <2041>: otherwise <1893> grace <5485> is <1096> (5736) no more <2089> <3765> grace <5485>. Ro. et nous l'avons alors arrêté. KJV Romans 11:6 And <1161> if <1487> by grace <5485>. if it were. whereof <3739> we <2249> accuse <2723> (5719) him <846>. FBJ i LUT nemaju taj stih. BGT i BYZ 24.7. there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.24. but we seized him. 11.

and if a son then an heir. God has made you also an heir. KJV Ephesians 3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ Ephesians 3:14 For this reason I kneel before the Father. RSV Ephesians 3:14 For this reason I bow my knees before the Father. DRA Ephesians 3:14 For this cause I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. BGT Iesou. crucified among you? NIV Galatians 3:1 You foolish Galatians! Who has bewitched you? Before your very eyes Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. 6. RSV Galatians 6:17 Henceforth let no man trouble me. LUT i FBJ nema. je fléchis <2578> (5719) les <3450> genoux <1119> devant <4314> le Père <3962>. RSV Galatians 3:1 O foolish Galatians! Who has bewitched you.14.  NIV Ef. for I bear on my body the marks of Jesus. FBJ Galatians 6:17 Dorénavant que personne ne me suscite d'ennuis : je porte dans mon corps les marques de Jésus. LSG Ephesians 3:14 À cause <5484> de cela <5127>. KJV Galatians 4:7 Wherefore <5620> thou art <1488> (5748) no more <3765> a servant <1401>. let no one cause me trouble. BGT nema. and since you are a son. GIC u BYZ Kyriou Iesou.1. dépourvus de sens <453>! qui <5101> vous <5209> a fascinés <940> (5656). but <235> a son <5207>. vous. 4. that ye should not obey the truth. Gal.NIV i RSV. aux <2596> yeux <3788> de qui <3739> Jésus <2424>Christ <5547> a été peint <4270> (5648) comme crucifié <4717> (5772)? UKINUTE REFERENCE NA HRISTA  Gal.  NIV Gal.17. 3. for I bear on my body the marks of Jesus. and <1161> if <1487> a son <5207>. . then <2532> an heir <2818> of God <2316> through <1223> Christ <5547>. before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified? LSG Galatians 3:1 O <5599> Galates <1052>. RSV NIV Galatians 4:7 So through God you are no longer a slave but a son. BGT Theou. KJV Galatians 3:1 O foolish who hath bewitched you. Galatians 6:17 Finally. Galatians 4:7 So you are no longer a slave. before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth. BYZ i GOC ima. but a son. KJV Galatians 6:17 From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.7. BYZ i GOC kažu Hristou. 3.

and lie <5574> (5736) not <3756>. KJV Colossians 1:14 In <1722> whom <3739> we have <2192> (5719) redemption <629> through <1223> his <846> blood <129>. Amen <281>.2. RSV Colossians 1:2 To the saints and faithful brethren in Christ at Colossae: Grace to you and peace from God our Father. KJV Colossians 1:2 To the saints <40> and <2532> faithful <4103> brethren <80> in <1722> Christ <5547> which are at <1722> Colosse <2857>: Grace <5485> be unto you <5213>.14.Kol. Grace be with you.2. NIV 2 Timothy 4:22 The Lord be with your spirit.>> NIV 2 Timothy 4:22 The Lord be with your spirit. a teacher of the Gentiles in faith and truth. Grace be with you. 4.) a teacher <1320> of the Gentiles <1484> in <1722> faith <4102> and <2532> verity <225>. Svetima koji su u Kolosima i vernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista. the remission of sins. Tim. Kol. BYZ i GOC imaju ho Kyrios Iesous Hristos. RSV 2 Timothy 4:22 The Lord be with your spirit. 2. .7. KJV 1 Timothy 2:7 Whereunto <1519> <3739> I <1473> am ordained <5087> (5681) a preacher <2783>. 1. BGT samo ho Kyrios. ordained <5500> (5685) the first <4413> bishop <1985> of the church <1577> of the Ephesians <2180>. and <2532> peace <1515>. RSV 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and apostle (I am telling the truth. (I say the truth. was written <1125> (5648) from <575> Rome <4516>. (I speak <3004> (5719) the truth <225> in <1722> Christ <5547>. RSV Colossians 1:14 in whom we have redemption. I lie not. 1. when <3753> Paul <3972> was brought before <3936> (5627) Nero <3505> <2541> the second <1537> <1208> time <2540>. even the forgiveness <859> of sins <266>: NIV Colossians 1:14 in whom we have redemption. NIV 1 Timothy 2:7 And for this purpose I was appointed a herald and an apostle-. Tim. KJV 2 Timothy 4:22 The Lord <2962> Jesus <2424> Christ <5547> be with <3326> thy <4675> spirit <4151>. <<The second <1208> epistle unto <4314> Timotheus <5095>.) a doctor of the Gentiles in faith and truth. from <575> God <2316> our <2257> Father <3962> and <2532> the Lord <2962> Jesus <2424> Christ <5547>. Grace be with you. I am not lying). Grace <5485> be with <3326> you <5216>. 1. NIV Colossians 1:2 To the holy and faithful brothers in Christ at Colosse: Grace and peace to you from God our Father.I am telling the truth. 2. GOC i BYZ imaju en Hristou. DRA Colossians 1:14 In whom we have redemption through his blood.22. the forgiveness of sins. I am not lying-. DRA 1 Timothy 2:7 Whereunto I am appointed a preacher and an apostle.and a teacher of the true faith to the Gentiles. *Dodatak priređivača Kološanima 1. and <2532> an apostle <652>. the forgiveness of sins.

and the Lord Jesus Christ! LSG Colossians 1:2 aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses.2 : th/| evkklhsi. a odnose se na istu imenicu braći. Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom. U grčkom tekstu to je veoma jasno. and peace. and to the faithful brethren in Christ: Grace to you. who are at Colossa.Colossians 1:2 To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you. DRA Colossians 1:2 To the saints and faithful brethren in Christ Jesus. zvanima svetima. svetoj i vernoj braći u Hristu iz Kolose. RSV 1 Thessalonians 5:27 I adjure you by the Lord that this letter be read to all the brethren. que cette lettre soit lue à tous les frères. 5. ovaj stih jasno ističe da poslanicu Solunjanima treba pročitati pred svom braćom. and peace from God our Father.oij avdelfoi/j. To je potpuno eksplicitno rečeno u 1. dedicate. Implikacije ove promene su očigledne : BYZ i GOC vrlo jasno po kazuju da su sveti svi vernici crkve koji su osvećeni žrtvom Isusa Hrista.oij kai. YLT Colossians 1:2 to the saints in Colossae.nqw|( h`giasme. MeĎutim. Grace and peace to you from God our Father. 1 Thessalonians 5:27 Vi scongiuro per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. Ukoliko proučimo na desetine drugih mesta gde se koristi glagol a`gia. uključujući i KJV. FBJ LSG LND Dakle. Original doslovno kaže svetoj i vernoj braći u Hristu koji su u Kolosi. que cette lettre soit lue à tous les frères. sadrže obraćanje toi/j evn Kolassai/j a`gi.sh| evn Kori.zw make holy. consecrate. 1. pistoi/j avdelfoi/j evn cristw/|\.27. Korinćanima 1. NIV 1 Thessalonians 5:27 I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers. from God our Father and the Lord Jesus Christ. que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père ! KJV Primetimo dakle da većina prevoda. sva ti manuskripta. crkvi Božijoj koja je u Korintu. purify: . katoličko učenje po kom sveti predstavljaju posebnu grupu u crkvi. RSV Colossians 1:2 To the saints and faithful brethren in Christ at Colossae: Grace to you and peace from God our Father. 1 Thessalonians 5:27 Je vous en adjure par le Seigneur.noij evn cristw/| VIhsou/( klhtoi/j a`gi. a BYZ i GOC pa/sin toi/j a`gi. Drugim rečima. moglo bi se potencirati na ovaj način.oij( tj. BGT. sanctify. that this epistle be read to all the holy brethren. daju povoda da se shvati kako su sveti i verna braća dve odelite grupe : kao svetima u Kolosi i vernoj braći u Hristu. tj. ali razlika je u tome što BGT izostavlja pridev svetom.a| tou/ qeou/ th/| ou. BYZ i GOC. Dva prideva svetoj i vernoj su u koordinaciji. odnosno pa/si toi/j a`gi.oij avdelfoi/j . KJV 1 Thessalonians 5:27 I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. NIV Colossians 1:2 To the holy and faithful brothers in Christ at Colosse: Grace and peace to you from God our Father. BGT kaže pa/sin toi/j avdelfoi/j. our faithful brothers in Christ. NJB Colossians 1:2 to God's holy people in Colossae. Sol. voĎe. osvećenima u Hristu Isusu. DRA 1 Thessalonians 5:27 I charge you by the Lord. 1 Thessalonians 5:27 Je vous en conjure par le Seigneur.

Where the holy Mysteries are celebrated. Tertulijan19 piše u svojoj Apologiji. . Augusitne speak of initiation more than fifty times. and initiation was not merely baptism. pored onih delova k oji su zajednički svim hrišćanima. as Porphyry informs us. fishes. ye Profane! is the prohibition from all holy Mysteries. 399.” He mentions the acclamations of the initiated: “which”.... and the Bishop Synesius. reunited with the light. the Kabbalists. Chrysostom and St. but draw upon our heads the utmost rigor of human displeasure.” Morals and Dogma. Jedan od najvedih ranih bogoslova hrišdanstva. dopušteno da učestvuje u njima. koje niko ne sme da čuje osim onog kome je. but I dare not. Bishop od Constantinople. and birds. for it is forbiden to disclose such things to the Profane. “None are admitted to the religious Mysteries without an oath of ssecrecy. on account of those who are not initiated.g.noi = the Christians. TAKO NE PIŠE U TEKSTU]. We appeal to our Thracian and Eleusinian Mysteries. grant that my soul.. The Curds. the latter of whom had been initiated. and died in 417. may not be plunged again into the defilements of earth!‟ So the Gnostics held.” 19 Tertulijan. sada ćemo da vam izložimo uzvišene mistrije. Far thence. because if we prove faithless. and even the disciples of Christ inquired if the man who was born blind was not so punished for some sin that he had commited before his birth [IZVRTANJE. among the Persians and Magi.. but it referred to initiation into the Mysteries. “This doctrine of transmigration of souls obtained. through animals. the Chinese. i svakako se odnosi na celu crkvu. St. And should stangers betray us? They knew nothing but by report or hearsay. Herodotus found it among the Egyptians. or admission into the chirch. was born in 354. and then close the doors. Prema komentaru u BibleWorks7. we drive away all unitiated persons. umro je oko 225. and who thus prayed to God: „O Father. Javno ih iznositi značilo bi izdati ih. to another human body three thousand years. It was held in the East and the West and that from the remotest antiquity.” Morals and Dogma. and we are especially bound to this caution. discoursing in a shadowy manner. who made the term of the circle of migrations from one human body.” St.. Ambrose writes to those who are initiated. samo vas smo zadržali da nas slušate jer. all held the same doctrine. “I here pass over in silence. 546 Chrysostom.” Avgustin iz Hipone (347-430) kaže u jednoj od svojih rasprava: “Pošto smo otpustili katekumene. So Origen held. oi` h`giasme. He says: “I wish to speak openly. he says. po milosti Učitelja.videćemo da je sveti ishod posvećenja Hristovog. I shall therefore avail myself of disguising terms. we shoud not only provoke Heavem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful