You are on page 1of 1

BELASTING VAN KEW

Datum publicatie: 30-04-2014 Wenst men gebruik te maken van een verzekering waarbij er bij het einde van de looptijd van een hypotheek een volledige aflossing plaatsvindt (tijdens de looptijd vindt de opbouw van het kapitaal plaats), dan kon men in veel gevallen gebruik maken van de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Hierbij wordt de verzekering gekoppeld aan de eigenwoningschuld (het deel van de hypotheeklening waarover normaliter de rente mag worden afgetrokken in nagenoeg alle gevallen is de eigenwoningschuld gelijk aan de hoogte van de hypotheeklening). Indien men op dit moment beschikt over een kapitaalverzekering met dit doel, de aflossing van de eigen woning, waarbij er vrijstelling bestaat voor belastingheffing (behoudens vermogensrendement in box 3), doet er op dit moment goed aan na te gaan dat het verzekerde kapitaal (de eigenwoningschuld) niet dusdanig in waarde daalt waardoor er: 1) Niet meer aan de bandbreedte eis van de kapitaalverzekering voldaan wordt of (samenhangend) 2) De jaarlijkse premiebetalingen voor de KEW wijzigen (verminderen). Wat is er aan de hand? De Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is, na analyse door de politiek van de markt met het beoogde doel de burger meer zekerheid te bieden waardoor het vertrouwen zou worden bevorderd betreffende de woningmarkt, begin 2013 zoals opgenomen in het regeerakkoord Bruggen Slaan actief geworden. Hierdoor blijft de oude regelgeving voor KEWs welke afgesloten zijn voor 2013 nog van kracht (in aangepaste vorm), echter vanaf begin 2013 is het niet meer mogelijk een KEW in box 1 af te sluiten. Voor de oude KEWs geldt de vrijstelling nog onverminderd, mits er aan bovengenoemde voorwaarden voldaan wordt (premiebetalingen binnen de bandbreedte en geen daling van het verzekerde kapitaal). De bandbreedte-eis houdt in dat de stortingen binnen n jaar met maximal een factor 10 mogen variern (de hoogste premie mag niet meer bedragen dan het tienvoud van de laagst betaalde premie binnen het jaar). Daarnaast moeten de jaarlijkse premiebetalingen op dezelfde hoogte blijven. Hoe kan dit wijzigen? Door bijvoorbeeld een een vermindering van de eigenwoningschuld. Inherent: een vermindering van de verzekerde som van de KEW leidt tot eenzelfde gevolg: de rente van de KEW zal direct in box 1 worden belast. Een schenking / extra aflossing van enige materialiteit zal derhalve verstrekkende gevolgen hebben. Een contradiction in terminus? Jazeker. De politiek wenst een lagere nationaal uitstaande hypotheekschuld (huidig ca. EUR 670 mrd) en tracht met alle middelen een oplossing te vinden voor de onder water staan problematiek waar zeer veel huishoudens mee te maken hebben. Hierbij geeft men aan de bevolking te stimuleren tot extra aflossingen. Maar dit is wederom een maatregel waarbij exact het tegenovergestelde bereikt wordt U zeit gewaarschuwd!

Wouter Hupkes / nl.linkedin.com/in/wphupkes/

Bronnen: Eerstekamer.nl (http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33405_wet_herziening_fiscale) begrotingsakkoord 2013 (http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120525/voorjaarsnota_2012_budgettaire/f=/vj0di9zrsfa8.pdf) Vereniging Eigen Huis (https://www.eigenhuis.nl/hypotheken-financien/verzekeringen/kapitaal/) BerekenHet (http://www.berekenhet.nl/hypotheek-en-wonen/kapitaalverzekeringen.html) Verzekerd-advies