You are on page 1of 3

Beste crowdsourcer, Graag zouden wij u een vraag stellen aangaande uw deelname aan crowdsourcing projecten.

Als derdejaars studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, werken wij momenteel aan onze bachelor thesis voor de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap. De focus van het onderzoek richt zich op het domein van ‘Crowdsourcing’ in de erfgoedsector, met speciale aandacht voor de motivaties die participanten drijven om mee te doen aan dergelijke projecten. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de dataverzameling. Om de interne drijfveren van desbetreffende personen goed te kunnen doorgronden, vinden wij het belangrijk om met hen in gesprek te gaan door middel van diepte interviews. Op dit punt zouden wij uw hulp goed kunnen gebruiken. Onze vraag is dan ook of u deel wilt nemen aan een interview. Het interview zal ongeveer 30-45 minuten van uw tijd in beslag nemen. Graag zouden wij dit face-toface doen, maar wanneer u de voorkeur heeft om dit telefonisch te doen is dit ook mogelijk. Indien u deel wilt nemen aan ons onderzoek ontvangen wij graag een reactie met uw voorkeur op het emailadres: crowdsourcingonderzoek@gmail.com. Hierna kunnen we de datum en het tijdstip van het gesprek afspreken. Uiteraard zullen wij vertrouwelijk en integer omgaan met uw gegevens. De resultaten en conclusies die uit het onderzoek komen zullen indien gewenst met u gedeeld worden. Om een beeld te geven van de opzet van het onderzoek is de probleemstelling en de relevantie als bijlage toegevoegd. Hierin kunt u zien dat het de wetenschap in het ‘Crowdsourcing’ domein verrijkt kan worden en dat het voor toekomstige projecten praktisch relevant kan zijn. Wij hopen u hiermee voldoende handvat te hebben gegeven om te besluiten of u deel wilt nemen aan ons onderzoek. Indien u toch nog vragen heeft kunt u ons deze altijd stellen. Met vriendelijke groet,

Mike van Damme Robert Ganpatsing Nina Khohonggiem Manon Stolte Richard Tibbesma

E: crowdsourcingonderzoek@gmail.com

Inleiding op het onderzoek Probleemstelling De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland, de wetenschappelijke game Foldit van de University of Washington, de cultuurdata verzameling via Flickr van tijdbalk.nl, de film “Life in a day”, de online encyclopedie Wikipedia, het besturingssysteem Linux en het recente initiatief van Tomnot betreffende de online zoektocht via satellietbeelden naar het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines zijn slechts enkele voorbeelden van het fenomeen crowdsourcing. Dit relatief jonge middel om via een grote groep vrijwilligers tot een resultaat te komen, heeft zijn vlucht genomen met de opkomst en ontwikkeling van het internet. De belangrijkste principes die het wereldwijde web tot een bruikbaar medium maken voor crowdsourcing zijn transparantie en universaliteit. De interacties die gebruik maken van deze principes zorgen er voor dat er een democratisering van innovatie ontstaat, welke grote groepen mensen ertoe in staat stelt om zich met elkaar te verenigen en hun eigen inzichten en kennis te delen (Aroyo & Oomen, 2011; Williams, 2010). Dit medium verschaft de structuur voor crowdsourcing, maar wat zijn nu de interne motivaties van de participanten om deel te nemen in crowdsourcing projecten? Doelstelling Het streven van dit onderzoek is om deze interne motivaties van participanten in crowdsourcing projecten op een coherente manier te inventariseren en te onderbouwen. Reeds gegeven theoretische verklaringen zullen verzameld worden, waarna deze op een kwalitatieve empirische wijze onderzocht zullen worden. Hierdoor ontstaat een geverifieerde, gecentraliseerde en gecategoriseerde bundel van onderliggende principes, die deze interne motivaties weergeven. Vraagstelling Om het gestelde doel te bereiken zal het onderzoek zich af moeten bakenen met een vraag. De hoofdvraag die hier uit voortvloeit is: “Welke interne motivaties van individuen liggen ten grondslag aan deelname van crowdsourcing projecten?”. Deze zal ondersteund worden door een deelvraag die het concept crowdsourcing afbakent: “Wat is de voor dit onderzoek relevante definitie van crowdsourcing?” en door een deelvraag die de reeds gegeven theoretische verklaringen inventariseert: “Welke interne motivaties van individuen om deel te nemen aan crowdsourcing projecten worden er in de literatuur gegeven?”. Theoretische relevantie Door het relatief jonge karakter van het fenomeen crowdsourcing is er een beperkte hoeveelheid aan wetenschappelijk onderzoek naar gedaan (Schenk & Guittard, 2010; Franzoni & Sauermann, 2014). In dit wetenschapsdomein is reeds een verscheidenheid aan onderzoek gedaan naar de interne motivaties van participanten van crowdsourcing projecten, maar ontbreekt er een met empirisch bewijs gestaafde verzameling van deze theorieën. Door antwoord te geven op de hoofdvraag van dit onderzoek zal deze worden gecreëerd en wordt de wetenschappelijke kennis over de interne motivaties van participanten van crowdsourcing projecten versterkt en potentieel vergroot.

E: crowdsourcingonderzoek@gmail.com

Praktische relevantie De theoretische kennis die voortvloeit uit dit onderzoek kan voornamelijk toegepast worden door organisaties die reeds gebruik maken of gebruik willen gaan maken van crowdsourcing. Succesvolle ervaringen met dit middel zorgen er voor dat er een grote groei te zien is in het gebruik hiervan. Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van crowdsourcing en om het gewenste doel te bereiken, is het van belang om duidelijk in kaart te brengen wat de drijfveren van de participanten zijn. Hiermee kunnen desbetreffende organisaties de structuur rondom een crowdsource project op een dergelijke manier inrichten zodat de motivaties van hen geprikkeld worden door bijvoorbeeld stimulansen (Franzoni & Sauermann, 2014). Een versterkte motivatie geeft duidelijker richting, meer doorzettingsvermogen, een hoger energieniveau en bovenal een hogere productie (Ryan & Deci, 2000). Attributen die voordeel opleveren voor zowel een werkgever, als een werknemer.

E: crowdsourcingonderzoek@gmail.com