You are on page 1of 134

Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0.

USTAWA z dnia .............................. o odnawialnych r!d"ach ener#ii1), 2) $ozdzia" 1 Prze%isy o#!lne

Art. 1. 1. Ustawa okrela: 1) zasady i warunki wykonywania dziaalnoci w zakresie wytwarzania: a) energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii, b) energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego lub c) biogazu rolniczego ! w instalacjach odnawialnego r da energii. ") #echaniz#y i instru#enty wspieraj$ce wytwarzanie energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii w instalacjach odnawialnego r da energii, wytwarzanie energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego oraz wytwarzanie biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii% &) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych r de energii w instalacjach odnawialnego r da energii i energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii%

'iniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje wdro(enia: 1) dyrektywy )arla#entu *uropejskiego i +ady ",,-."/.0* z dnia "& kwietnia ",,- r. w sprawie pro#owania stosowania energii ze r de odnawialnych z#ieniaj$cej i w nast1pstwie uchylaj$cej dyrektywy ",,1.22.0* oraz ",,&.&,.0* 34z. Urz. U* 5 16, z 7.,8.",,-, str. 18)% ") dyrektywy +ady ",1&.1/.U* z dnia 1& #aja ",1& r. dostosowuj$cej dyrektyw1 )arla#entu *uropejskiego i +ady ",,-."/.0* z dnia "& kwietnia ",,- r. w sprawie pro#owania stosowania energii ze r de odnawialnych, w zwi$zku z przyst$pienie# 9horwacji 34z. Urz. U* 5 17/ z 1,.,8.",1&)% &) dyrektywy )arla#entu *uropejskiego i +ady ",,6./.0* z dnia 11 lutego ",,6 r. w sprawie pro#owania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepo u(ytkowe na rynku wewn1trzny# energii oraz z#ieniaj$cej dyrektyw1 -".6".*0: 34z. Urz. U* 5 7" z "1.,".",,6, str. 7,, z p n. z#.% 4z. Urz. U* )olskie wydanie specjalne, rozdz. 1", t. &, str. &).

6)
2
)

'iniejsz$ ustaw$ z#ienia si1 ustawy: ustaw1 z dnia "8 lipca 1--1 r. o podatku dochodowy# od os b ;izycznych, ustaw1 z dnia 2 lipca 1--6 r. ! )rawo budowlane, ustaw1 z dnia 1, kwietnia 1--2 r. < )rawo energetyczne, ustaw1 z dnia "1 grudnia ",,, r. o dozorze techniczny#, ustaw1 z dnia "2 kwietnia ",,1 r. ! )rawo ochrony rodowiska, ustaw1 z dnia "- stycznia ",,6 r. < )rawo za# wie= publicznych, ustaw1 z dnia "7 sierpnia ",,8 r. o bioko#ponentach i biopaliwach ciekych, ustaw1 z dnia 18 listopada ",,8 r. o opacie skarbowej oraz ustaw1 z dnia 8 grudnia ",,/ r. o podatku akcyzowy#.

6) zasady opracowania i realizacji krajowego planu dziaania w zakresie odnawialnych r de energii oraz spos b #onitorowania rynku energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii, biogazu rolniczego, a tak(e rynku bioko#ponent w, paliw ciekych i biopaliw ciekych stosowanych w transporcie% 7) warunki i tryb certy;ikowania instalator w #ikroinstalacji i #aych instalacji oraz akredytowania organizator w szkole=% 8) zasady wsp pracy #i1dzynarodowej w zakresie wsp lnych projekt w energetycznych oraz wsp pracy #i1dzynarodowej w zakresie odnawialnych r de energii. ". 4o powiadczenia spenienia przez biopyny kryteri w zr wnowa(onego rozwoju stosuje si1 przepisy ustawy z dnia "7 sierpnia ",,8 r. o bioko#ponentach i biopaliwach ciekych 34z. U. z ",1& r. poz. 1186) &. )rzepis w ustawy nie stosuje si1 do bioko#ponent w, paliw ciekych i biopaliw ciekych zu(ywanych w transporcie, w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w ust. ", z wy$czenie# przepis w rozdziau 8. 6. 4o przy$czenia instalacji odnawialnego r da energii do sieci stosuje si1 przepisy ustawy z dnia 1, kwietnia 1--2 r. < )rawo energetyczne 34z. U. z ",1" r. poz. 1,7- oraz z ",1& r. poz. -/6 1"&/). Art. 2. U(yte w ustawie okrelenia oznaczaj$: 1) biogaz < gaz, kt rego g wny# skadnikie# jest #etan, uzyskany z bio#asy, w szczeg lnoci z instalacji przer bki odpad w zwierz1cych lub rolinnych, oczyszczalni ciek w oraz skadowisk odpad w% 2) biogaz rolniczy < biogaz otrzy#ywany w procesie ;er#entacji #etanowej surowc w rolniczych, produkt w ubocznych rolnictwa, pynnych lub staych odchod w zwierz1cych, produkt w ubocznych, odpad w lub pozostaoci z przetw rstwa produkt w pochodzenia rolniczego lub bio#asy lenej, z wy$czenie# biogazu pozyskanego z surowc w pochodz$cych z oczyszczalni ciek w oraz skadowisk odpad w% 3) bio#asa ! ulegaj$ce biodegradacji cz1ci produkt w, odpady lub pozostaoci pochodzenia biologicznego z rolnictwa, $cznie z substancja#i rolinny#i i zwierz1cy#i, lenictwa i rybo wstwa oraz powi$zanych z ni#i dzia w prze#ysu, w ty# z chowu i z hodowli ryb oraz akwakultury, a tak(e ulegaj$ca biodegradacji cz1> odpad w prze#ysowych i ko#unalnych, w ty# z instalacji su($cych zagospodarowaniu odpad w oraz uzdatniania wody i oczyszczania ciek w%

4) biopyny < paliwa i biopaliwa cieke b1d$ce nonika#i energii che#icznej wytworzone z
bio#asy, wykorzystywane w celach energetycznych innych ni( w transporcie, w ty# do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepa w instalacjach speniaj$cych wy#agania w zakresie e#isji gaz w do at#os;ery, okrelone w ustawie z dnia 12 lipca ",,- r. o syste#ie

zarz$dzania e#isja#i gaz w cieplarnianych i innych substancji 34z. U. 'r 1&,, poz. 1,2,, z p n. z#.3 )% 5) drewno penowartociowe ! drewno speniaj$ce wy#agania jakociowe wy#ienione w nor#ach okrelaj$cych wy#agania i badania dla drewna wielkowy#iarowego liciastego, drewna wielkowy#iarowego iglastego oraz drewna redniowy#iarowego dla grup oznaczonych jako ?1, ?" i ?&, oraz #ateria drzewny powstay w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna na cele energetyczne% 6) dystrybucja < dystrybucj1 w rozu#ieniu ustawy z dnia 1, kwietnia 1--2 r. ! )rawo energetyczne% 7) dedykowana instalacja spalania bio#asy ! jednostk1 wytw rcz$ w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w pkt 8, lub zesp jednostek wytw rczych, su($cych do wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu, w kt rych s$ spalane wy$cznie bio#asa albo bio#asa i paliwo po#ocnicze% 8) dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego ! instalacj1 spalania wielopaliwowego, wyposa(on$ w odr1bne linie technologiczne dla przygotowania, transportu i wprowadzenia bio#asy, biopynu, biogazu lub biogazu rolniczego bezporednio do ko#ory paleniskowej, kt ra u#o(liwia osi$gni1cie redniorocznie co naj#niej ", @ ich udziau w wartoci energetycznej wszystkich paliw wprowadzanych do jednostki wytw rczej% 9) energia aeroter#alna < energi1 o charakterze nieantropogeniczny#, #agazynowan$ w postaci ciepa w powietrzu na dany# terenie% 10) energia geoter#alna < energi1 o charakterze nieantropogeniczny#, sku#ulowan$ w postaci ciepa pod powierzchni$ zie#i% 11) energia hydroter#alna ! energi1 o charakterze nieantropogeniczny#, sku#ulowan$ w postaci ciepa w wodach powierzchniowych% 12) hydroenergia < energi1 spadku r dl$dowych w d powierzchniowych, z wy$czenie# energii uzyskiwanej z pracy po#powej w elektrowniach szczytowo < po#powych% 13) instalacja odnawialnego r da energii < jednostk1 wytw rcz$ w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w pkt. 8, lub zesp jednostek wytw rczych, su($cych do wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii, a tak(e po$czony z ni#i #agazyn energii elektrycznej, przechowuj$cy energi1 elektryczn$ wytworzon$ w tych jednostkach, lub wyodr1bniony zesp urz$dze= su($cy do wytwarzania biogazu rolniczego% 14) instalacja spalania wielopaliwowego < jednostk1 wytw rcz$ w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8, su($c$ do wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu, w kt rej bio#asa, biopyny, biogaz lub biogaz rolniczy s$ spalane wsp lnie z paliwa#i kopalny#i%

3)

A#iany wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",,- r. 'r "17, poz. 1886, z ",1, r. 'r "6-, poz. 1872, z ",11 r. 'r 1"", poz. 8-7, z ",1" r. poz. 68, i -71 oraz z ",1& r. poz. 1&-.

15) ko=cowe zu(ycie energii brutto < noniki energii dostarczone do cel w energetycznych prze#ysowi, sektorowi transportowe#u, gospodarstwo# do#owy#, sektorowi usugowe#u, w ty# wiadcz$ce#u usugi publiczne, rolnictwu, lenictwu i rybo wstwu, $cznie ze zu(ycie# energii elektrycznej i ciepa przez prze#ys energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepa oraz $cznie ze strata#i energii elektrycznej i ciepa powstaj$cy#i podczas ich przesyania lub dystrybucji% 16) #agazyn energii elektrycznej < wyodr1bniony zesp urz$dze= i instalacji su($cych do przechowywania energii elektrycznej w innej postaci energii, powstaej w wyniku proces w technologicznych lub che#icznych% 17) #aa instalacja < instalacj1 odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej wi1kszej ni( 6, k0 i nie wi1kszej ni( ",, k0, przy$czon$ do sieci elektroenergetycznej o napi1ciu zna#ionowy# ni(szy# ni( 11, k0 lub o $cznej #ocy zainstalowanej cieplnej wi1kszej ni( 1", k0 i nie wi1kszej ni( 8,, k0% 18) #ikroinstalacja < instalacj1 odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej nie wi1kszej ni( 6, k0, przy$czon$ do sieci elektroenergetycznej o napi1ciu zna#ionowy# ni(szy# ni( 11, kB lub o $cznej #ocy zainstalowanej cieplnej nie wi1kszej ni( 1", k0% 19) licznik zdalnego odczytu < licznik zdalnego odczytu w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 20) odbiorca < odbiorc1 w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 21) odbiorca ko=cowy < odbiorc1 ko=cowego w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt. 8% 22) odbiorca prze#ysowy < odbiorc1 prze#ysowego w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w pkt. 8% 23) odnawialne r do energii < energi1 wiatru, energi1 pro#ieniowania sonecznego, energi1 aeroter#aln$, energi1 geoter#aln$, energi1 hydroter#aln$, hydroenergi1, energi1 otrzy#ywan$ z bio#asy, energi1 otrzy#ywan$ z biogazu, energi1 otrzy#ywan$ z biogazu rolniczego, ;al, pr$d w i pyw w #orskich oraz energi1 otrzy#ywan$ z biopyn w% 24) operator syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego ! operatora syste#u dystrybucyjnego w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 25) operator syste#u dystrybucyjnego gazowego < operatora syste#u dystrybucyjnego w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w pkt 8% 26) operator syste#u przesyowego elektroenergetycznego ! operatora syste#u przesyowego w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 27) opata CA* ! wynagrodzenie nale(ne operatorowi syste#u przesyowego elektroenergetycznego, przeznaczone na pokrycie wydatk w, o kt rych #owa w art. -6 ust.

", oraz koszt w dziaalnoci Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D., prowadzonej na podstawie ustawy% 28) paliwo gazowe < biogaz dostarczony za po#oc$ sieci gazowej, lub biogaz rolniczy, niezale(nie od ich przeznaczenia% 29) patnik opaty CA* ! operatora syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego% 30) przedsi1biorstwo energetyczne ! przedsi1biorstwo energetyczne w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 31) przesyanie < przesyanie w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 32) rozruch technologiczny ! prac1 instalacji odnawialnego r da energii #aj$c$ wy$cznie na celu przeprowadzenie pr b i test w u#o(liwiaj$cych ko=cowy odbi r tej instalacji% 33) sieci ! sieci w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 34) sie> dystrybucyjna ! sie> dystrybucyjna w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 35) sie> dystrybucyjna gazowa < sie> gazowa, o kt rej #owa w ustawie wy#ienionej w pkt 8% 36) sie> przesyowa ! sie> przesyowa w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 37) trans;er statystyczny ! przekazanie w dany# roku okrelonej iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii #i1dzy +zecz$pospolita )olsk$ a inny#i pa=stwa#i czonkowski#i Unii *uropejskiej, Eon;ederacj$ ?zwajcarsk$ lub pa=stwa#i czonkowski#i *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! strona#i u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#% 38) ukad hybrydowy < jednostk1 wytw rcz$ w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w pkt 8, wytwarzaj$c$ energi1 elektryczn$ albo energi1 elektryczn$ i ciepo, w kt rej w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepa s$ wykorzystywane noniki energii wytwarzane oddzielnie z odnawialnych r de energii, z #o(liwoci$ wykorzystania paliwa po#ocniczego i w r dach energii innych ni( odnawialne, pracuj$ce na wsp lny kolektor oraz zu(ywane wsp lnie w tej jednostce wytw rczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepa% 39) wy$czna stre;a ekono#iczna ! obszar wy$cznej stre;y ekono#icznej +zeczypospolitej )olskiej w rozu#ieniu przepis w ustawy z dnia "1 #arca 1--1 r. o obszarach #orskich +zeczypospolitej )olskiej i ad#inistracji #orskiej 34z. U. z ",1& r. poz. -&6 i 1,16)% 40) wysokosprawna kogeneracja < wysokosprawn$ kogeneracj1 w rozu#ieniu przepis w ustawy wy#ienionej w pkt 8% 41) wytw rca ! pod#iot, kt ry #a siedzib1 lub #iejsce za#ieszkania na terytoriu# pa=stwa czonkowskiego Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwa czonkowskiego *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) < strony u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, wytwarzaj$cy energi1 elektryczn$, ciepo lub ch d z odnawialnego r da energii w instalacjach odnawialnego r da energii, lub wytwarzaj$cy

energi1 elektryczn$ z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii, lub wytwarzaj$cy biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego r da energii% 42) zbo(a penowartociowe ! ziarna zb ( speniaj$ce wy#agania jakociowe dla zb ( w zakupie interwencyjny# okrelone w art. 2 rozporz$dzenia Eo#isji 30*) nr 1"2".",,- z dnia 11 grudnia ",,- r. ustanawiaj$cego wsp lne szczeg owe zasady wykonywania rozporz$dzenia +ady 30*) nr 1"&6.",,2 w odniesieniu do zakupu i sprzeda(y produkt w rolnych w ra#ach interwencji publicznej 34z. Urz. U* 5 &6- z "-.1".",,-, str. 1), kt re podlegaj$ zakupowi interwencyjne#u. $ozdzia" 2 &asady i warunki wykonywania dzia"alno'ci w zakresie wytwarzania ener#ii elektrycznej( cie%"a lu) ch"odu z odnawialnych r!de" ener#ii w instalacjach odnawialne#o r!d"a ener#ii Art. 3. )odj1cie i wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii w instalacjach odnawialnego r da energii innych ni( #ikroinstalacja i #aa instalacja wy#aga uzyskania koncesji na zasadach warunkach okrelonych w przepisach rozdziau 7 ustawy z dnia 1, kwietnia 1--2 r. ! energetyczne, zwanej dalej Iustaw$ ! )rawo energetyczneJ. Art. 4. 1. 0ytw rca energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji b1d$cy osob$ ;izyczn$ nie prowadz$c$ dziaalnoci gospodarczej, kt ry wytwarza energi1 elektryczn$, ciepo lub ch d w celu jej zu(ycia na wasne potrzeby, #o(e sprzeda> niewykorzystan$ energi1 elektryczn$ wytworzon$ przez niego w #ikroinstalacji i wprowadzon$ do sieci dystrybucyjnej. ". ?przeda(, o kt rej #owa w ust. 1, nie stanowi dziaalnoci gospodarczej w rozu#ieniu ustawy z dnia " lipca ",,6 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej 34z. U. z ",1& r. poz. 82", 827, -/& i 1,&8), zwanej dalej Iustaw$ o swobodzie dziaalnoci gospodarczejJ. Art. *. 1. 0ytw rca energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji, b1d$cy: 1) osob$ ;izyczn$ nie prowadz$c$ dziaalnoci gospodarczej, kt ra wytwarza energi1 elektryczn$, ciepo lub ch d w celu jej zu(ycia na wasne potrzeby, ") przedsi1biorc$ w rozu#ieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej ! pise#nie in;or#uje operatora syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego do kt rego sieci #a zosta> przy$czona #ikroinstalacja, o jej planowanej lokalizacji, rodzaju i #ocy. ". 0ytw rca, o kt ry# #owa w ust. 1, jest obowi$zany in;or#owa> operatora syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego do sieci kt rego zostaa przy$czona #ikroinstalacja, o i )rawo

ka(dej z#ianie rodzaju i #ocy zainstalowanej energii elektrycznej w #ikroinstalacji oraz o zawieszeniu lub zako=czeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji, w ter#inie 16 dni od dnia z#iany tych danych albo od dnia zawieszenia lub zako=czenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji. Art. +. 1. Cperator syte#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje )rezesowi Urz1du +egulacji *nergetyki, zwane#u dalej I)rezese# U+*J, in;or#acje o #ikroinstalacjach przy$czonych do jego sieci, w ty# o ich rodzaju i #ocy zainstalowanej energii elektrycznej, w ter#inie 16 dni od dnia ich przy$czenia. ". Cperator syte#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest obowi$zany przekazywa> )rezesowi U+* in;or#acje o ka(dej z#ianie rodzaju i #ocy zainstalowanej energii elektrycznej w #ikroinstalacji oraz o od$czeniu #ikroinstalacji od sieci dystrybucyjnej, w ter#inie 16 dni od dnia uzyskania in;or#acji o z#ianie tych danych albo od dnia jej od$czenia od sieci dystrybucyjnej. &. Cperator syte#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje )rezesowi U+* sprawozdanie p roczne, zawieraj$ce: 1) in;or#acje dotycz$ce $cznej iloci energii elektrycznej: a) wytworzonej z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji% b) sprzedanej sprzedawcy zobowi$zane#u, o kt ry# #owa w art. 6,, kt ra zostaa wytworzona z odnawialnych r de energii dystrybucyjnej, ") wykaz wytw rc w energii elektrycznej w #ikroinstalacji, &) wskazanie rodzaju #ikroinstalacji oraz zainstalowanej #ocy elektrycznej ! w ter#inie 67 dni od dnia zako=czenia p rocza. 6. ?prawozdanie, o kt ry# #owa w ust. &, )rezes U+* za#ieszcza w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej Urz1du +egulacji *nergetyki. 7. Minister waciwy do spraw gospodarki, okreli, w drodze rozporz$dzenia, wz r sprawozdania p rocznego, o kt ry# #owa w ust. &, #aj$c na wzgl1dzie zakres danych zawartych w ty# przepisie oraz konieczno> ujednolicenia ;or#y przekazywania tych danych. Art. ,. 4ziaalno> gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii w #aej instalacji, zwana dalej Idziaalnoci$ gospodarcz$ w zakresie #aych instalacjiJ, jest dziaalnoci$ regulowan$ w rozu#ieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej i wy#aga wpisu do rejestru wytw rc w wykonuj$cych dziaalno> gospodarcz$ w zakresie #aych instalacji, zwanego dalej Irejestre# wytw rc w energii w #aej instalacjiJ. Art. -. 1. +ejestr wytw rc w energii w #aej instalacji prowadzi )rezes U+*. w #ikroinstalacji i wprowadzona do sieci

". 0pisu do rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji dokonuje )rezes U+* na podstawie pise#nego wniosku wytw rcy wykonuj$cego dziaalno> gospodarcz$ w zakresie #aych instalacji. Art. .. 1. 0ytw rca wykonuj$cy dziaalno> gospodarcz$ w zakresie #aych instalacji jest obowi$zany: 1) posiada> doku#ent potwierdzaj$cy tytu prawny do: a) obiekt w budowlanych, w kt rych b1dzie wykonywana dziaalno> gospodarcza w zakresie #aych instalacji, b) #aej instalacji% ") &) posiada> doku#ent potwierdzaj$cy przy$czenie #aej instalacji do sieci% dysponowa> odpowiedni#i obiekta#i, instalacja#i, w ty# urz$dzenia#i techniczny#i, speniaj$cy#i wy#agania okrelone w szczeg lnoci w przepisach o ochronie przeciwpo(arowej, sanitarnych i o ochronie rodowiska, u#o(liwiaj$cy#i prawidowe wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie #aych instalacji% 6) nie wykorzystywa> paliw kopalnych lub bio#asy, biogazu i biopyn w, do kt rych dodano substancje nieb1d$ce bio#as$, biogaze# lub biopyna#i w celu zwi1kszenia jej wartoci opaowej podczas wytwarzania energii elektrycznej w #aej instalacji% 7) prowadzi> doku#entacj1 dotycz$c$ $cznej iloci energii elektrycznej: a) wytworzonej z odnawialnych r de energii w #aej instalacji, b) sprzedanej sprzedawcy zobowi$zane#u, o kt ry# #owa w art. 6,, kt ra zostaa wytworzona z odnawialnych r de energii w #aej instalacji, i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, c) zu(ytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej instalacji odnawialnego r da energii oraz rodzaju tych paliw% 8) przekazywa> )rezesowi U+* sprawozdania p roczne, zawieraj$ce in;or#acje, o kt rych #owa w pkt 7, w ter#inie 67 dni od dnia zako=czenia p rocza. ". Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia, wz r sprawozdania, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 8, #aj$c na wzgl1dzie zakres danych wskazanych w ust. 1 pkt 7 oraz konieczno> ujednolicenia ;or#y przekazywania tych danych. Art. 10. 1. 0niosek o wpis do rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji zawiera: 1) oznaczenie wytw rcy, jego siedziby i adresu% ") nu#er identy;ikacji podatkowej 3'L)) wytw rcy% &) nu#er wpisu wytw rcy w Erajowy# +ejestrze ?$dowy#, albo in;or#acj1 o wpisie do 9entralnej *widencji i Ln;or#acji o 4ziaalnoci :ospodarczej% 6) dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytw rcy, jej adres lub nu#er tele;onu < w przypadku gdy taka osoba zostaa wyznaczona przez wytw rc1%

7) okrelenie rodzaju, zakresu, #iejsca lub #iejsc oraz przewidywanej daty rozpocz1cia wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie #aych instalacji% 8) opis #aej instalacji, w szczeg lnoci jej rodzaj i $czn$ #oc zainstalowan$ energii elektrycznej lub cieplnej. ". 4o wniosku o wpis do rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji do$cza si1 owiadczenia wytw rcy o: 1) 2) nie zaleganiu z wpata#i na rzecz organ w podatkowych, Aakadu Ubezpiecze= ?poecznych albo Easy +olniczego Ubezpieczenia ?poecznego, zgodnoci danych zawartych we wniosku i spenieniu warunk w, o kt rych #owa w art. ust. 1, o nast1puj$cej treci: INwiado#y odpowiedzialnoci karnej za zo(enie ;aszywego owiadczenia wynikaj$cej z art. "&& O 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1--2 r. ! Eodeks karny 34z. U. 'r //, poz. 77&, z p n. z#.6)) owiadcza#, (e: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji s$ zgodne z prawd$% ") znane #i s$ i spenia# warunki wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii w #aej instalacji, okrelone w ustawie ;aszywych zezna=. &. Cwiadczenia, o kt rych #owa w ust. ", zawieraj$: 1) oznaczenie wytw rcy, jego siedziby i adresu oraz #iejsce i dat1 zo(enia owiadczenia% ") podpis wytw rcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytw rcy, ze wskazanie# i#ienia i nazwiska. 6. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia, wz r wniosku o wpis do rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji, #aj$c na wzgl1dzie zakres danych, o kt rych #owa w ust. 1, oraz konieczno> ujednolicenia ;or#y przekazywania tych danych. z dnia .P. o odnawialnych r dach energii 34z. U. pozP..).J% klauzula ta zast1puje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie

A#iany wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z 1--2 r. 'r 1"/, poz. /6,, z 1--- r. 'r 86, poz. 2"- i 'r /&, poz. -&1, z ",,, r. 'r 6/, poz. 76/, 'r -&, poz. 1,"2 i 'r 118, poz. 1"18, z ",,1 r. 'r -/, poz. 1,21, z ",,& r. 'r 111, poz. 1,81, 'r 1"1, poz. 116", 'r 12-, poz. 127,, 'r 1--, poz. 1-&7 i 'r ""/, poz. ""77, z ",,6 r. 'r "7, poz. "1-, 'r 8-, poz. 8"8, 'r -&, poz. //- i 'r "6&, poz. "6"8, z ",,7 r. 'r /8, poz. 2&", 'r -,, poz. 272, 'r 1&", poz. 11,-, 'r 18&, poz. 1&8&, 'r 12/, poz. 162- i 'r 1/,, poz. 16-&, z ",,8 r. 'r 1-,, poz. 16,-, 'r "1/, poz. 17-" i 'r ""8, poz. 186/, z ",,2 r. 'r /-, poz. 7/-, 'r 1"&, poz. /7,, 'r 1"6, poz. /7- i 'r 1-", poz. 1&2/, z ",,/ r. 'r -,, poz. 78,, 'r 1"", poz. 2/", 'r 121, poz. 1,78, 'r 12&, poz. 1,/, i 'r "16, poz. 1&66, z ",,- r. 'r 8", poz. 7,6, 'r 8&, poz. 7&&, 'r 188, poz. 1&12, 'r 18/, poz. 1&"&, 'r 1-,, poz. 1626, 'r ",1, poz. 176, i 'r ",8, poz. 17/-, z ",1, r. 'r 2, poz. 68, 'r 6,, poz. ""2 i ""-, 'r -/, poz. 8"7 i 8"8, 'r 1"7, poz. /6", 'r 1"2, poz. /72, 'r 17", poz. 1,1/ i 1,"1, 'r 1/", poz. 1""/, 'r ""7, poz. 1626 i 'r "6,, poz. 18,", z ",11 r. 'r 12, poz. 2/, 'r "6, poz. 1&,, 'r &-, poz. ",", 'r 6/, poz. "67, 'r 2", poz. &/1, 'r -6, poz. 76-, 'r 112, poz. 82/, 'r 1&&, poz. 282, 'r 18,, poz. -86, 'r 1-1, poz. 11&7, 'r "12, poz. 1"/,, 'r "&&, poz. 1&/1 i 'r "6,, 16&1, z ",1" r. poz. 811 oraz z ",1& r. poz. /6-, -,7 i 1,&8.

Art. 11. 1. 4o rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji wpisuje si1 dane, o kt rych #owa w art. 1, ust. 1 pkt 1 ! & i 7. ". +ejestr wytw rc w energii w #aej instalacji prowadzi si1 w syste#ie in;or#atyczny#. &. +ejestr wytw rc w energii w #aej instalacji jest jawny. Art. 12. 1. 0ytw rca wpisany do rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji jest obowi$zany pise#nie in;or#owa> )rezesa U+* o ka(dej z#ianie danych zawartych w ty# rejestrze oraz o zako=czeniu lub zawieszeniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie #aych instalacji, w ter#inie 16 dni od dnia z#iany tych danych albo od dnia zako=czenia lub zawieszenia wykonywania tej dziaalnoci. ". 'a podstawie in;or#acji, o kt rej #owa w ust. 1, )rezes U+* dokonuje z#iany wpisu w rejestrze wytw rc w energii w #aej instalacji. Art. 13. )rezes U+*, w drodze decyzji, od#awia wpisu do rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji, w przypadku gdy: 1) wydano prawo#ocne orzeczenie zakazuj$ce wytw rcy wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie #aych instalacji% ") wykrelono wytw rc1 z rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji z przyczyn, o kt rych #owa w art. 16 ust. 1 , w okresie trzech lat poprzedzaj$cych zo(enie wniosku. Art. 14. 1. )rezes U+* wydaje decyzj1 o zakazie wykonywania przez wytw rc1 dziaalnoci gospodarczej w zakresie #aych instalacji w przypadku: 1) zo(enia przez wytw rc1 owiadczenia, o kt ry# #owa w art. 1, ust. ", niezgodnego ze stane# ;aktyczny#, ") posugiwania si1 przez wytw rc1 nieprawdziwy#i doku#enta#i, o kt rych #owa w art. - ust. 1 pkt 1 ! &% &) nie usuni1cia przez wytw rc1 narusze= warunk w, o kt rych #owa w art. - ust. 1, w ter#inie wyznaczony# przez )rezesa U+*. ". 4ecyzja, o kt rej #owa w ust. 1, podlega natych#iastowe#u wykonaniu. Art. 1*. 1. 0 przypadku wydania decyzji, o kt rej #owa w art. 16 ust. 1, )rezes U+* z urz1du wykrela wytw rc1 wykonuj$cego dziaalno> gospodarcz$ w zakresie #aych instalacji z rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji. ". 0ytw rca wykonuj$cy dziaalno> gospodarcz$ w zakresie #aych instalacji, kt rego wykrelono z rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji #o(e uzyska> ponowny wpis do tego rejestru nie wczeniej ni( po upywie trzech lat od dnia wydania decyzji, o kt rej #owa w art. 16 ust. 1.

10

Art. 1+. 1. 'a podstawie danych zawartych w rejestrze wytw rc w energii w #aej instalacji oraz sprawozda=, o kt rych #owa w art. 8 ust. & i art. - ust. 1 pkt 8, )rezes U+* sporz$dza zbiorczy raport roczny zawieraj$cy: 1) wykaz wytw rc w energii elektrycznej z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji i w #aej instalacji% ") in;or#acj1 o $cznej iloci energii elektrycznej: a) wytworzonej z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji i w #aej instalacji, b) sprzedanej sprzedawcy zobowi$zane#u, o kt ry# #owa w art. 6,, kt ra zostaa wytworzona z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji lub w #aej instalacji, i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej. ". +aport, o kt ry# #owa w ust. 1, )rezes U+* przekazuje #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki, w ter#inie do dnia &1 #arca roku nast1puj$cego po roku sprawozdawczy#. Art. 1,. 1. Od decyzji administracyjnej, o ktrej mowa w art. 14 ust. 1, wytwrcy suy odwoanie do Sdu Okrgowego w Warszawie sdu oc!rony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej dorczenia. &. )ost1powanie w sprawie odwoania od decyzji )rezesa U+* toczy si1 wedug przepis w ustawy z dnia 12 listopada 1-86 r. ! Eodeks post1powania cywilnego 34z. U. 'r 6&, poz. "-8, z p n. z#.7)) o post1powaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

A#iany wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z 1-87 r. 'r 17, poz. 11&, z 1-26 r. 'r "2, poz. 172 i 'r &-, poz. "&1, z 1-27 r. 'r 67, poz. "&6, z 1-/" r. 'r 11, poz. /" i 'r &,, poz. "1,, z 1-/& r. 'r 7, poz. &&, z 1-/6 r. 'r 67, poz. "61 i "6", z 1-/7 r. 'r ",, poz. /8, z 1-/2 r. 'r "1, poz. 1"&, z 1-// r. 'r 61, poz. &"6, z 1-/- r. 'r 6, poz. "1 i 'r &&, poz. 127, z 1--, r. 'r 16, poz. //, 'r &6, poz. 1-/, 'r 7&, poz. &,8, 'r 77, poz. &1/ i 'r 2-, poz. 686, z 1--1 r. 'r 2, poz. "6, 'r "", poz. -" i 'r 117, poz. 6-8, z 1--& r. 'r 1", poz. 7&, z 1--6 r. 'r 1,7, poz. 7,-, z 1--7 r. 'r /&, poz. 612, z 1--8 r. 'r "6, poz. 11,, 'r 6&, poz. 1/-, 'r 2&, poz. &7, i 'r 16-, poz. 2,&, z 1--2 r. 'r 6&, poz. "2,, 'r 76, poz. &6/, 'r 27, poz. 621, 'r 1,", poz. 86&, 'r 112, poz. 27", 'r 1"1, poz. 28- i 22,, 'r 1&&, poz. //", 'r 1&-, poz. -&6, 'r 16,, poz. -6, i 'r 161, poz. -66, z 1--/ r. 'r 1,8, poz. 88/ i 'r 112, poz. 272, z 1--- r. 'r 7", poz. 7&", z ",,, r. 'r "", poz. "8- i "21, 'r 6/, poz. 77" i 776, 'r 77, poz. 887, 'r 2&, poz. /7", 'r -6, poz. 1,&2, 'r 116, poz. 11-1 i 11-& i 'r 1"", poz. 1&16, 1&1- i 1&"", z ",,1 r. 'r 6, poz. "2, 'r 6-, poz. 7,/, 'r 8&, poz. 8&7, 'r -/, poz. 1,8-, 1,2, i 1,21, 'r 1"&, poz. 1&7&, 'r 1"7, poz. 1&8/ i 'r 1&/, poz. 1768, z ",," r. 'r "7, poz. "7&, 'r "8, poz. "87, 'r 26, poz. 828, 'r /6, poz. 286, 'r 1"8, poz. 1,8- i 1,2,, 'r 1"-, poz. 11,", 'r 17&, poz. 1"21, 'r "1-, poz. 1/6- i 'r "6,, poz. ",7/, z ",,& r. 'r 61, poz. &8,, 'r 6", poz. &8&, 'r 8,, poz. 7&7, 'r 1,-, poz. 1,&7, 'r 11-, poz. 11"1, 'r 1&,, poz. 11//, 'r 1&-, poz. 1&"&, 'r 1--, poz. 1-&- i 'r ""/, poz. ""77, z ",,6 r. 'r -, poz. 27, 'r 11, poz. 1,1, 'r 8/, poz. 8"&, 'r -1, poz. /21, 'r -&, poz. /-1, 'r 1"1, poz. 1"86, 'r 18", poz. 18-1, 'r 18-, poz. 12/&, 'r 12", poz. 1/,6, 'r ",6, poz. ",-1, 'r "1,, poz. "1&7, 'r "&8, poz. "&78 i 'r "&2, poz. "&/6, z ",,7 r. 'r 1&, poz. -/, 'r "", poz. 1/7, 'r /8, poz. 2&", 'r 1"", poz. 1,"6, 'r 16&, poz. 11--, 'r 17,, poz. 1"&-, 'r 182, poz. 1&-/, 'r 18-, poz. 161& i 1612, 'r 12", poz. 16&/, 'r 12/, poz. 162/, 'r 1/&, poz. 17&/, 'r "86, poz. "",7 i 'r "82, poz. ""7/, z ",,8 r. 'r 1", poz. 88, 'r 88, poz. 688, 'r 1,6, poz. 2,/ i 211, 'r 1/8, poz. 1&2-, 'r ",/, poz. 17&2 i 176,, 'r ""8, poz. 1878 i 'r "&7, poz. 18--, z ",,2 r. 'r 2, poz. 7/, 'r 62, poz. &1-, 'r 7,, poz. &&1, 'r --, poz. 88", 'r 1,8, poz. 2&1, 'r 11", poz. 288 i 28-, 'r 117, poz. 2-6, 'r 1"1, poz. /&1, 'r 1"&, poz. /6-, 'r 128, poz. 1"6&, 'r 1/1, poz. 1"/2, 'r 1-", poz. 1&2/ i 'r "62, poz. 1/67, z ",,/ r. 'r 7-, poz. &82, 'r -8, poz. 8,- i 81-, 'r 11,, poz. 2,8, 'r 118, poz. 2&1, 'r 11-, poz. 22", 'r 1",, poz. 22-, 'r 1"", poz. 2-8, 'r 121, poz. 1,78, 'r "",, poz. 16&1, 'r ""/, poz. 17,2, 'r "&1, poz. 1762 i 'r "&6, poz. 1721, z ",,r. 'r "8, poz. 178, 'r 82, poz. 721, 'r 8-, poz. 7-" i 7-&, 'r 1&1, poz. 1,27, 'r 12-, poz. 1&-7 i 'r "18, poz. 1828, z ",1, r. 'r &, poz. 1&, 'r 2, poz. 67, 'r 6,, poz. ""-, 'r 1,/, poz. 8/6, 'r 1,-, poz. 2"6, 'r 1"7, poz. /6", 'r 17", poz. 1,1/, 'r 177, poz. 1,&2, 'r 1/", poz. 1""/, 'r 1-2, poz. 1&,2, 'r "17, poz. 161/, 'r "12, poz. 16&7 i 'r "61, poz. 18", z ",11 r. 'r &6, poz. 12&, 'r /7, poz. 67/, 'r /2, poz. 6/", 'r -", poz. 7&1, 'r 11", poz. 876, 'r 1"-, poz. 2&7, 'r 1&/, poz. /,8 i /,2, 'r 166, poz. /76, 'r 16-, poz. //2, 'r ""6, poz. 1&6" , 'r "&&, poz. 1&/1 i 'r "&6, poz. 1&-1 oraz z ",1" r. poz. -,/, 1"76, 1667 i 17"- oraz z ",1& r. poz. 16", 6,&, 876 i //,.

11

". Wniesienie odwoania nie wstrzymuje wykonania decyzji administracyjnej. 4. #o $ostanowie% wydanyc! $rzez &rezesa '(), na ktre $rzysuguje zaa*enie, $rze$isy ust. 1 i + stosuje si od$owiednio. ,aa*enie wnosi si w terminie - dni od dnia dorczenia $ostanowienia. Art. 1-. 0 sprawach dotycz$cych wykonywania dziaalnoci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji i w #aej instalacji, w zakresie nieuregulowany# w niniejszy# rozdziale, stosuje si1 przepisy ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. $ozdzia" 3 &asady i warunki wykonywania dzia"alno'ci w zakresie wytwarzania ener#ii elektrycznej( cie%"a lu) ch"odu z )io#azu rolnicze#o lu) wytwarzania )io#azu rolnicze#o w instalacjach odnawialne#o r!d"a ener#ii

Art. 1.. 1. 0ytw rca energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji b1d$cy osob$ ;izyczn$ wpisan$ do rejestru producent w, o kt rej #owa w przepisach o krajowy# syste#ie ewidencji producent w, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosk w o przyznanie patnoci, kt ry wytwarza energi1 elektryczn$, ciepo lub ch d z biogazu rolniczego w celu jej zu(ycia na wasne potrzeby #o(e sprzeda> niewykorzystan$ energi1 elektryczn$ z biogazu rolniczego wytworzon$ w #ikroinstalacji i wprowadzon$ do sieci dystrybucyjnej. ". ?przeda(, o kt rej #owa w ust. 1, nie stanowi dziaalnoci gospodarczej w rozu#ieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej Art. 20. 1. 0ytw rca energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji b1d$cy: 1) osob$ ;izyczn$ wpisan$ do rejestru producent w, kt ra wytwarza energi1 elektryczn$, ciepo lub ch d z biogazu rolniczego w celu jej zu(ycia na wasne potrzeby, ") przedsi1biorc$ w rozu#ieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej

! pise#nie in;or#uje operatora syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego do sieci kt rego #a zosta> przy$czona #ikroinstalacja, o planowanej lokalizacji, rodzaju i #ocy zainstalowanej energii elektrycznej lub energii cieplnej w #ikroinstalacji.

12

". 0ytw rca, o kt ry# #owa w ust. 1, jest obowi$zany in;or#owa> operatora syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego do sieci kt rego zostaa przy$czona #ikroinstalacja, o ka(dej z#ianie lokalizacji, rodzaju i #ocy zainstalowanej energii elektrycznej w #ikroinstalacji oraz o zawieszeniu lub zako=czeniu wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji, w ter#inie 16 dni od dnia z#iany tych danych albo od dnia zawieszenia lub zako=czenia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji. Art. 21. 1. Cperator syte#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje )rezesowi Dgencji +ynku +olnego, zwane#u dalej I)rezese# D++J, in;or#acj1 o wytw rcach energii elektrycznej z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji, o #ikroinstalacjach przy$czonych do jego sieci, w ty# o lokalizacji, rodzaju i #ocy, w ter#inie 16 dni od dnia ich przy$czenia. ". Cperator syte#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest obowi$zany przekazywa> )rezesowi D++ in;or#acje o ka(dej z#ianie danych, o kt rych #owa w ust. 1, oraz o od$czeniu #ikroinstalacji od jego sieci dystrybucyjnej, w ter#inie 16 dni od dnia uzyskania in;or#acji o z#ianie tych danych albo od dnia od$czenia #ikroinstalacji od jego sieci dystrybucyjnej. Art. 22. 1. Cperator syte#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci kt rego zostaa przy$czona #ikroinstalacja, przekazuje )rezesowi D++ sprawozdanie p roczne zawieraj$ce in;or#acje dotycz$ce $cznej iloci energii elektrycznej: 1) wytworzonej z biogazu rolniczego w poszczeg lnych #ikroinstalacjach, ") sprzedanej sprzedawcy zobowi$zane#u, o kt ry# #owa w art. 6,, kt ra zostaa wytworzona z biogazu rolniczego w poszczeg lnych #ikroinstalacjach, i wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej, ! w ter#inie 67 dni od dnia zako=czenia p rocza. ". ?prawozdanie, o kt ry# #owa w ust. 1, )rezes D++ za#ieszcza w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej Dgencji +ynku +olnego. &. Minister waciwy do spraw rolnictwa okreli, w drodze rozporz$dzenia, wz r sprawozdania p rocznego, o kt ry# #owa w ust. 1, #aj$c na wzgl1dzie zakres danych wskazanych w ty# przepisie oraz konieczno> ujednolicenia ;or#y przekazywania tych danych. Art. 23. 4ziaalno> gospodarcza w zakresie wytwarzania: 1) biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii, ") energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii innych ni( #ikroinstalacja ! zwana dalej Idziaalnoci$ gospodarcz$ w zakresie biogazu rolniczegoJ, jest dziaalnoci$ regulowan$ w rozu#ieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej i wy#aga wpisu do rejestru

13

wytw rc w wykonuj$cych dziaalno> gospodarcz$ w zakresie biogazu rolniczego, zwanego dalej Irejestre# wytw rc w biogazu rolniczegoJ. Art. 24. 1. +ejestr wytw rc w biogazu rolniczego prowadzi )rezes D++. ". 0pisu do rejestru wytw rc w biogazu rolniczego dokonuje )rezes D++ na podstawie pise#nego wniosku wytw rcy wykonuj$cego dziaalno> gospodarcz$ w zakresie biogazu rolniczego. &. 0ytw rcy wykonuj$cy dziaalno> gospodarcz$ w zakresie, o kt ry# #owa w art. "&, oraz wytw rcy realizuj$cy lub planuj$cy realizacj1 projekt w inwestycyjnych wykonuj$ obowi$zek okrelony w rozporz$dzeniu +ady 3U*, *U+DHCM) nr 812.",1, z dnia "6 czerwca ",1, r. w sprawie zgaszania Eo#isji projekt w inwestycyjnych dotycz$cych in;rastruktury energetycznej w Unii *uropejskiej oraz uchylaj$cy# rozporz$dzenie 30*) nr 2&8.-8 34z. Urz. U* 5 1/, z 17.,2.",1,, str. 2), przez przekazanie )rezesowi D++ in;or#acji dotycz$cych in;rastruktury energetycznej su($cej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego 3instalacje o #ocy zainstalowanej elektrycznej co naj#niej ", M0). Art. 2*. 1. 0ytw rca wykonuj$cy dziaalno> gospodarcz$ w zakresie biogazu rolniczego jest obowi$zany: 1) posiada> tytu prawny do obiekt w budowlanych, w kt rych b1dzie wykonywana dziaalno> gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego% ") dysponowa> odpowiedni#i obiekta#i i instalacja#i, w ty# urz$dzenia#i techniczny#i, speniaj$cy#i wy#agania okrelone w szczeg lnoci w przepisach o ochronie przeciwpo(arowej, sanitarnych i o ochronie rodowiska, u#o(liwiaj$cy#i wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego% &) do wykorzystywania wy$cznie substrat w, o kt rych #owa w art. " pkt "% 6) prowadzi> doku#entacj1 dotycz$c$: a) b) iloci oraz rodzaju wszystkich substrat w wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego, $cznej iloci wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczeg lnienie# iloci biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii elektrycznej, ciepa lub chodu w ukadzie rozdzielony# lub kogeneracyjny#, lub wykorzystanego w inny spos b, c) d) iloci energii elektrycznej, ciepa lub chodu wytworzonych z biogazu rolniczego w ukadzie rozdzielony# lub kogeneracyjny#, iloci energii elektrycznej z biogazu rolniczego sprzedanej sprzedawcy zobowi$zane#u, o kt ry# #owa w art. 6,, kt ra zostaa wytworzona i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej% 7) przekazywa> )rezesowi D++ sprawozdania kwartalne zawieraj$ce in;or#acje, o kt rych #owa w pkt 6, w ter#inie 67 dni od dnia zako=czenia kwartau.

14

". Minister waciwy do spraw rolnictwa okreli, w drodze rozporz$dzenia, wz r sprawozdania, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 7, #aj$c na wzgl1dzie zakres danych wskazanych w ust. 1 pkt 6 oraz konieczno> ujednolicenia ;or#y przekazywania tych danych. Art. 2+. 1. 0niosek o wpis do rejestru wytw rc w biogazu rolniczego zawiera: 1) oznaczenie wytw rcy, jego siedziby i adresu% ") nu#er identy;ikacji podatkowej 3'L)) wytw rcy% &) nu#er wpisu wytw rcy w Erajowy# +ejestrze ?$dowy#, albo in;or#acj1 o wpisie do 9entralnej *widencji i Ln;or#acji o 4ziaalnoci :ospodarczej% 6) okrelenie: a) b) rodzaju, zakresu, #iejsca lub #iejsc wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego , rodzaju instalacji i no#inalnej rocznej wydajnoci wytwarzania biogazu rolniczego #ierzonej w #Q.rok lub $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego, c) ". 1) 2) surowc w, kt re b1d$ zu(ywane w celu wytworzenia biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego. 4o wniosku o wpis do rejestru wytw rc w biogazu rolniczego do$cza si1 owiadczenia nie zaleganiu z wpata#i na rzecz organ w podatkowych, Aakadu Ubezpiecze= ?poecznych albo Easy +olniczego Ubezpieczenia ?poecznego% zgodnoci danych zawartych we wniosku i spenieniu warunk w, o kt rych #owa w art. "7 ust. 1, o nast1puj$cej treci: INwiado#y odpowiedzialnoci karnej za zo(enie ;aszywego owiadczenia wynikaj$cej z art. "&& O 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1--2 r. ! Eodeks karny 34z. U. 'r //, poz. 77&, z p n. z#.8)) owiadcza#, (e: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytw rc w biogazu rolniczego s$ zgodne z prawd$% ") znane #i s$ i spenia# warunki wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego, okrelone w ustawie z dnia PPP.. o odnawialnych r dach energii 34z. U. pozPPP.).J. Elauzula ta zast1puje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie ;aszywych zezna=. &. Cwiadczenia, o kt rych #owa w ust. ", zawieraj$: 1) oznaczenie wytw rcy, jego siedziby i adresu oraz #iejsce i dat1 zo(enia owiadczenia% ") podpis wytw rcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytw rcy, ze wskazanie# i#ienia i nazwiska oraz penionej ;unkcji. wytw rcy o:

15

6. Minister waciwy do spraw rolnictwa okreli, w drodze rozporz$dzenia, wz r wniosku o wpis do rejestru wytw rc w biogazu rolniczego, #aj$c na wzgl1dzie zakres danych wskazanych w ust. 1 oraz konieczno> ujednolicenia ;or#y przekazywania tych danych. Art. 2,. 1. 4o rejestru wytw rc w biogazu rolniczego wpisuje si1 dane, o kt rych #owa w art. "8 ust. 1pkt 1! &. ". +ejestr wytw rc w biogazu rolniczego #o(e by> prowadzony w syste#ie in;or#atyczny#. &. +ejestr wytw rc w biogazu rolniczego jest jawny. Art. 2-. 1. 0ytw rca wpisany do rejestru wytw rc w biogazu rolniczego jest obowi$zany pise#nie in;or#owa> )rezesa D++ o ka(dej z#ianie danych zawartych w ty# rejestrze oraz o zako=czeniu lub zawieszeniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego, w ter#inie 16 dni od dnia z#iany tych danych albo od dnia zako=czenia lub zawieszenia wykonywania tej dziaalnoci. ". 'a podstawie in;or#acji, o kt rej #owa w ust. 1, )rezes D++ dokonuje z#iany wpisu w rejestrze wytw rc w biogazu rolniczego. &. )rezes D++ przekazuje )rezesowi U+* in;or#acje o z#ianach dokonanych w rejestrze wytw rc w biogazu rolniczego w ter#inie 2 dni od dnia dokonania tych z#ian. Art. 2.. )rezes D++, w drodze decyzji, od#awia wpisu do rejestru wytw rc w biogazu rolniczego, w przypadku gdy: 1) wydano prawo#ocne orzeczenie zakazuj$ce wytw rcy wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego% ") wykrelono wytw rc1 z rejestru wytw rc w biogazu rolniczego z przyczyn, o kt rych #owa w art. &, ust. 1, w okresie trzech lat poprzedzaj$cych zo(enie wniosku. Art. 30. 1. )rezes D++ wydaje decyzj1 o zakazie wykonywania przez wytw rc1 dziaalnoci gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego w przypadku: 1) zo(enia przez wytw rc1 owiadczenia, o kt ry# #owa w art. "8 ust. ", niezgodnego ze stane# ;aktyczny#% ") nie usuni1cia przez wytw rc1 narusze= warunk w, o kt rych #owa w art. "7 ust. 1, w ter#inie wyznaczony# przez )rezesa D++% &) ra($cego naruszenia warunk w wy#aganych do wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego. ". )rzez ra($ce naruszenie warunk w art. "7 ust. 1 pkt & i 6. wy#aganych do wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego rozu#ie si1 naruszenie obowi$zk w, o kt rych #owa w

16

&. 4ecyzja, o kt rej #owa w ust. 1, podlega natych#iastowe#u wykonaniu. Art. 31. 0 przypadku wydania decyzji, o kt rej #owa w art. &, ust. 1, )rezes D++ z urz1du wykrela wytw rc1 wykonuj$cego dziaalno> gospodarcz$ w zakresie biogazu rolniczego z rejestru wytw rc w biogazu rolniczego. Art. 32. 0ytw rca wykonuj$cy dziaalno> gospodarcz$ w zakresie biogazu rolniczego, kt rego wykrelono z rejestru wytw rc w biogazu rolniczego, #o(e uzyska> ponowny wpis do tego rejestru nie wczeniej ni( po upywie trzech lat od dnia wydania decyzji, o kt rej #owa w art. &, ust. 1. Art. 33. 1. 'a podstawie danych zawartych w rejestrze oraz sprawozda=, o kt rych #owa w art. "" ust. 1 i art. "7 ust. 1 pkt 7, )rezes D++ sporz$dza zbiorczy raport roczny zawieraj$cy: 1) in;or#acje, o kt rych #owa w art. "" ust. 1 i art. "7 ust. 1 pkt 6% ") wykaz wytw rc w wykonuj$cych dziaalno> gospodarcz$ w zakresie biogazu rolniczego oraz wykaz wytw rc w energii elektrycznej z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji. ". +aport, o kt ry# #owa w ust. 1, )rezes D++ przekazuje #inistro# waciwy# do spraw: gospodarki, rozwoju wsi, rodowiska oraz )rezesowi U+*, w ter#inie do dnia &1 #arca roku nast1puj$cego po roku sprawozdawczy#. Art. 34. 1. )rezes D++ jest uprawniony do kontroli wykonywania dziaalnoci gospodarczej, o kt rej #owa w art. "&. ". 9zynnoci kontrolne wykonuj$ pracownicy Dgencji +ynku +olnego na podstawie pise#nego upowa(nienia )rezesa D++ oraz po okazaniu legity#acji su(bowej. Art. 3*. Csoby upowa(nione do przeprowadzenia kontroli s$ uprawnione do: 1) wst1pu na teren nierucho#oci, obiekt w, lokali lub ich cz1ci, gdzie jest wykonywana dziaalno>, o kt rej #owa w ust. 1% ") ($dania ustnych lub pise#nych wyjanie=, okazania doku#ent w lub innych nonik w in;or#acji oraz udost1pniania danych #aj$cych zwi$zek z przed#iote# kontroli. Art. 3+. 1. A przeprowadzonej kontroli sporz$dza si1 protok , kt ry powinien zawiera> tak(e wnioski i zalecenia oraz in;or#acj1 o sposobie zo(enia zastrze(e= co do jego treci. Her#in do zo(enia zastrze(e= nie #o(e by> kr tszy ni( 2 dni od dnia dor1czenia protokou. ". 0 przypadku od#owy podpisania protokou przez kontrolowanego przeprowadzaj$cy kontrol1 za#ieszcza stosown$ adnotacj1 w ty# protokole.

17

&. )rezes D++ #o(e upowa(ni> do przeprowadzenia kontroli inny organ ad#inistracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju dziaalnoci. 4o kontroli przeprowadzanej przez ten organ przepisy ust. "!7 stosuje si1 odpowiednio.

Art. 3,. 1. 4o post1powania przed )rezese# D++ stosuje si1 przepisy ustawy z dnia 16 czerwca 1-8, r. ! Eodeks post1powania ad#inistracyjnego. ". Crgane# wy(szego stopnia w stosunku do )rezesa D++ jest #inister waciwy do spraw rynk w rolnych. Art. 3-. 0 sprawach dotycz$cych wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii, w zakresie nieuregulowany# w niniejszy# rozdziale, stosuje si1 przepisy ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Art. 3.. Minister waciwy do spraw gospodarki, na wniosek )rezesa D++, ogasza, w ;or#ie obwieszczenia, w 4zienniku Urz1dowy# +zeczypospolitej )olskiej IMonitor )olskiJ, list1 zawieraj$c$ uznane za bio#as1 ulegaj$ce biodegradacji cz1ci produkt w, odpady lub pozostaoci pochodzenia biologicznego z rolnictwa, $cznie z substancja#i rolinny#i i zwierz1cy#i, lenictwa i rybo wstwa oraz powi$zanych z ni#i dzia w prze#ysu, w ty# z chowu i z hodowli ryb oraz akwakultury, a tak(e ulegaj$ce biodegradacji cz1> odpad w prze#ysowych i ko#unalnych, w ty# z instalacji su($cych zagospodarowaniu odpad w oraz uzdatniania wody i oczyszczania ciek w, wraz z procentowy# okrelenie# pozio#u biodegradowalnoci tej bio#asy.

$ozdzia" 4 /echaniz0y i instru0enty ws%ieraj1ce wytwarzanie ener#ii elektrycznej( cie%"a lu) ch"odu z odnawialnych r!de" ener#ii w instalacjach odnawialne#o r!d"a ener#ii( wytwarzanie ener#ii elektrycznej( cie%"a lu) ch"odu z )io#azu rolnicze#o oraz wytwarzanie )io#azu rolnicze#o w instalacjach odnawialne#o r!d"a ener#ii

Art. 40. 1. 0ytworzon$ energi1 elektryczn$

z odnawialnych r de energii oraz energi1

elektryczn$ z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 61 ust. 1, art. 6" ust. 1 i art. 26 ust. &, jest obowi$zany zakupi> sprzedawca energii elektrycznej, zwany dalej Isprzedawc$ zobowi$zany#J.

18

" . ?przedawc1 zobowi$zanego wyznacza z urz1du, w drodze decyzji, )rezes U+* spor d sprzedawc w energii elektrycznej o najwi1kszy# wolu#enie jej sprzeda(y na dzie= &1 sierpnia poprzedniego roku, odbiorco# ko=cowy# przy$czony# do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyowej danego operatora na obszarze dziaania tego sprzedawcy zobowi$zanego, w ter#inie do dnia &1 padziernika ka(dego roku na rok nast1pny. 0niesienie odwoania od decyzji nie wpywa na obowi$zek sprzedawcy zobowi$zanego w zakresie realizacji obowi$zku zakupu energii elektrycznej, o kt ry# #owa w art. 61 ust. 1, art. 6" ust. 1 i art. 26 ust. &. &. 0aciwy operator syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator syste#u przesyowego elektroenergetycznego po wyznaczeniu sprzedawcy zobowi$zanego wraz z ty# sprzedawc$, niezwocznie dokonuj$ z#iany u#owy w zakresie u#o(liwiaj$cy# realizacj1 obowi$zku zakupu energii elektrycznej, o kt ry# #owa w art. 61 ust. 1, art. 6" ust. 1 i art. 26 ust. &. 6. Cperator syste#u przesyowego elektroenergetycznego oraz waciwy operator syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego za#ieszczaj$ niezwocznie na swojej stronie internetowej in;or#acj1 o wyznaczeniu sprzedawcy zobowi$zanego. 7. 0 przypadku gdy operatorzy, o kt rych #owa w ust. 6, nie przeka($ )rezesowi U+* in;or#acji koniecznych do wyznaczenia sprzedawcy zobowi$zanego w ter#inie do dnia 17 wrzenia danego roku, sprzedawc1 zobowi$zanego wskazuje )rezes U+*. 0skazany sprzedawca zobowi$zany realizuje obowi$zki sprzedawcy zobowi$zanego w i#ieniu wasny#, jednak na koszt waciwych operator w poszczeg lnych syste# w dystrybucyjnych elektroenergetycznych lub operatora syste#u przesyowego elektroenergetycznego.

Art. 41.1. A zastrze(enie# art. /- ust. 7 i 8, sprzedawca zobowi$zany #a obowi$zek zakupu: 1) niewykorzystanej energii elektrycznej z odnawialnych r de energii, kt ra zostaa wprowadzona do sieci dystrybucyjnej znajduj$cej si1 na terenie obej#uj$cy# obszar dziaania tego sprzedawcy zobowi$zanego, wytworzonej przez wytw rc1 energii elektrycznej b1d$cego osob$ ;izyczn$ nie prowadz$c$ dziaalnoci gospodarczej, kt ry wytwarza energi1 elektryczn$ z odnawialnych r de energii w #ikroinstalacji w celu jej zu(ycia na wasne potrzeby% ") niewykorzystanej energii elektrycznej z biogazu rolniczego, kt ra zostaa wprowadzona do sieci dystrybucyjnej znajduj$cej si1 na terenie obej#uj$cy# obszar dziaania tego sprzedawcy zobowi$zanego, wytworzonej przez wytw rc1 energii elektrycznej z biogazu rolniczego b1d$cego osob$ ;izyczn$, o kt rej #owa w art. 1- ust. 1, kt ry wytwarza energi1 elektryczn$ z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji w celu jej zu(ycia na wasne potrzeby% &) energii elektrycznej z odnawialnych r de energii, kt ra zostaa wprowadzona do sieci dystrybucyjnej znajduj$cej si1 na terenie obej#uj$cy# obszar dziaania tego sprzedawcy zobowi$zanego, wytworzonej przez wytw rc1 energii elektrycznej z odnawialnych r de energii b1d$cego przedsi1biorc$ w rozu#ieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej:

19

a) w #ikroinstalacji, pod warunkie#, (e w energia elektryczna z odnawialnych r de energii zostaa wytworzona w tej #ikroinstalacji po raz pierwszy przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy, b) w z#odernizowanej #ikroinstalacji po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy% 6) energii elektrycznej z biogazu rolniczego, kt ra zostaa wprowadzona do sieci dystrybucyjnej znajduj$cej si1 na terenie obej#uj$cy# obszar dziaania tego sprzedawcy zobowi$zanego, wytworzonej przez wytw rc1 energii elektrycznej z biogazu rolniczego b1d$cego przedsi1biorc$ w rozu#ieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej: a) w #ikroinstalacji,! pod warunkie#, (e energia elektryczna z biogazu rolniczego zostaa wytworzona w tej #ikroinstalacji po raz pierwszy przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy, b) w z#odernizowanej #ikroinstalacji po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy. ". Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w z#odernizowanej #ikroinstalacji po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy dotyczy wy$cznie energii elektrycznej wytworzonej proporcjonalnie do przyrostu #ocy tej instalacji, z uwzgl1dnienie# przepis w dotycz$cych a#ortyzacji. &. Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. 1 pkt 1 i ", powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej i trwa przez kolejnych 17 lat, nie du(ej jednak ni( do dnia &1 grudnia ",&7 roku, przy czy# okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. 6. Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. 1 pkt & lit. a i pkt 6 lit. a, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i trwa #aksy#alnie przez okres kolejnych 17 lat, przy czy# okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii, dla kt rej przysuguje wiadectwo pochodzenia. 7. Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. 1 pkt & lit. b i pkt 6 lit. b, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i trwa #aksy#alnie do dnia &1 grudnia ",17r., przy czy# okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii, dla kt rej przysuguje wiadectwo pochodzenia.

20

8. *nergia elektryczna z odnawialnych r de energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego, wytworzona w z#odernizowanej po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy #ikroinstalacji #o(e zosta> zakupiona jedynie w przypadku, gdy: 1) w wyniku #odernizacji #ikroinstalacji nast$pi przyrost #ocy zainstalowanej energii elektrycznej, ale nie wi1cej ni( do 6, k0% ") nakady na #odernizacj1 #ikroinstalacji wyniosy co naj#niej &,@ wartoci pocz$tkowej #odernizowanej #ikroinstalacji, z uwzgl1dnienie# przepis w dotycz$cych a#ortyzacji% &) urz$dzenia wchodz$ce w skad z#odernizowanej #ikroinstalacji, su($ce do wytwarzania energii elektrycznej, za#ontowane w czasie #odernizacji zostay wyprodukowane nie wczeniej ni( 6/ #iesi1cy przed dnie# wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, w tej z#odernizowanej #ikroinstalacji. 2. 9ena zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. 1 pkt 1 i ", wynosi /, @ redniej ceny sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#, ogoszonej przez )rezesa U+* na podstawie art. "& ust. " pkt 1/ lit. b ustawy ! )rawo energetyczne. /. 9ena zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. 1 pkt & i 6, wynosi 1,, @ redniej ceny sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#, ogoszonej przez )rezesa U+* na podstawie art. "& ust. " pkt 1/ lit. b ustawy ! )rawo energetyczne.

Art. 42. 1. A zastrze(enie# art. /- ust. 7 i 8, sprzedawca zobowi$zany #a obowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w: 1) instalacjach odnawialnego r da energii innych ni( #ikroinstalacja, w ty# energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego instalacji odnawialnego r da energii, w kt rej energia elektryczna zostaa wytworzona po raz pierwszy przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy, ") z#odernizowanej po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroinstalacja ! kt ra zostaa wprowadzona do sieci przesyowej lub sieci dystrybucyjnej, znajduj$cej si1 na terenie obej#uj$cy# obszar dziaania tego sprzedawcy zobowi$zanego. ". Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii innej ni(

21

#ikroinstalacja dotyczy energii elektrycznej wytworzonej proporcjonalnie do przyrostu #ocy tej instalacji, a w przypadku, o kt ry# #owa w ust. - < proporcjonalnie do poniesionych nakad w na #odernizacj1, nie wi1cej jednak ni( 7, @ wartoci pocz$tkowej #odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroinstalacja, z uwzgl1dnienie# przepis w dotycz$cych a#ortyzacji. &. Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. 1 pkt 1, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyowej i trwa #aksy#alnie przez okres kolejnych 17 lat, przy czy# okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii, dla kt rej przysuguje wiadectwo pochodzenia. 6. Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. 1 pkt ", powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyowej i trwa #aksy#alnie do dnia &1 grudnia ",17 r., przy czy# okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii, dla kt rej przysuguje wiadectwo pochodzenia. 7. ?przedawca zobowi$zany #a obowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego w okresie rozruchu technologicznego instalacji odnawialnego r da energii, nie du(ej jednak ni( przez -, dni licz$c od dnia pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego do sieci waciwego operatora. 8. 0 przypadku instalacji odnawialnego r da energii wykorzystuj$cej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergi1, w kt rej energia elektryczna zostaa wytworzona po raz pierwszy przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy, sprzedawca zobowi$zany #a obowi$zek zakupu energii elektrycznej wytworzonej wy$cznie w instalacji odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1 M0. 2. *nergia elektryczna z odnawialnych r de energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego, wytworzona w z#odernizowanej po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy instalacji odnawialnego r da energii #o(e zosta> zakupiona jedynie w przypadku, gdy urz$dzenia wchodz$ce w skad tej instalacji, su($ce do wytwarzania tej energii elektrycznej, za#ontowane w czasie #odernizacji zostay wyprodukowane nie wczeniej ni( 6/ #iesi1cy przed dnie# wytworzenia

22

po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, w tej z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii. /. *nergia elektryczna z odnawialnych r de energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego, wytworzona w z#odernizowanej po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy instalacji odnawialnego r da energii #o(e zosta> zakupiona jedynie w przypadku, gdy: 1) ") w wyniku #odernizacji instalacji odnawialnego r da energii nast$pi przyrost #ocy zainstalowanej energii elektrycznej% nakady na #odernizacj1 instalacji odnawialnego r da energii wyniosy co naj#niej &,@ wartoci pocz$tkowej #odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii, z uwzgl1dnienie# przepis w dotycz$cych a#ortyzacji% &) z#odernizowana instalacja odnawialnego r da energii nie b1dzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej z bio#asy, biopyn w, biogazu lub biogazu rolniczego w instalacjach spalania wielopaliwowego, z wy$czenie# dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego. -. 0 przypadku #odernizacji instalacji: 1) ") niestanowi$cej instalacji odnawialnego r da energii w wyniku kt rej powstaa instalacja odnawialnego r da energii, spalania wielopaliwowego w wyniku kt rej powstaa instalacja odnawialnego r da energii, kt ra nie b1dzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w instalacji spalania &) wielopaliwowego, z wy$czenie# dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, albo odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1 M0, wykorzystuj$cej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergi1 ! energia elektryczna wytworzona w z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii #o(e zosta> zakupiona po spenieniu warunk w, o kt rych #owa w ust. 2 oraz ust. / pkt " i &. 1,. *nergia elektryczna z odnawialnych r de energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego, wytworzona w z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii wykorzystuj$cej do wytwarzania tej energii elektrycznej bio#as1 spalan$ w dedykowanej instalacji spalania bio#asy, w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego lub ukadach hybrydowych #o(e zosta> zakupiona jedynie w przypadku, gdy zostanie wytworzona w instalacji odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej do 7, M0, a w przypadku instalacji odnawialnego r da energii wytwarzaj$cych energi1 elektryczn$ w wysokosprawnej kogeneracji < o $cznej #ocy zainstalowanej energii cieplnej do 17, M0th. Art. 43. 1. 9ena zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 6" ust. 1, stanowi r wnowarto> redniej ceny

23

sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#, ogoszonej przez )rezesa U+* na podstawie art. "& ust. " pkt 1/ lit. b ustawy ! )rawo energetyczne. ". Llo> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii, kt r$ jest obowi$zany zakupi> sprzedawca zobowi$zany, ustala si1 na podstawie rzeczywistych wskaza= licznika zdalnego odczytu w dany# #iesi$cu. &. Eoszt instalacji licznika zdalnego odczytu ponosi wytw rca energii elektrycznej. Art. 44. 1. 0ytw rcy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz wytworzonej: 1) odpowiednio w #ikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroinstalacja, w kt rej energia elektryczna zostaa wytworzona po raz pierwszy przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy, ") w z#odernizowanej po dniu wejcia w (ycie ustawy #ikroinstalacji albo instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroistalacja ! przysuguje wiadectwo pochodzenia energii, zwane dalej Iwiadectwe# pochodzeniaJ, z zastrze(enie# ust. " < -. ". Nwiadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w #ikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroinstalacja, przysuguje #aksy#alnie przez okres kolejnych 17 lat, licz$c od dnia wytworzenia po raz pierwszy tej energii. &. Nwiadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w z#odernizowanej #ikroinstalacji albo z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroinstalacja, przysuguje dla energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej do dnia &1 grudnia ",17r. 6. Nwiadectwo pochodzenia za energi1 elektryczn$ wytworzon$ w z#odernizowanej #ikroinstalacji albo z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroinstalacja, przysuguje proporcjonalnie do przyrostu #ocy tej instalacji, a w przypadku, o kt ry# #owa w art. 6" ust. - < proporcjonalnie do poniesionych nakad w na #odernizacj1, nie wi1cej jednak ni( 7, @ wartoci pocz$tkowej #odernizowanej #ikroinstalacji albo instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroinstalacja, z uwzgl1dnienie# przepis w dotycz$cych a#ortyzacji. 7. 0 przypadku gdy sprzeda( energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w #ikroinstalacji albo instalacji odnawialnego r da energii albo z#odernizowanej #ikroinstalacji albo instalacji odnawialnego r da energii innej ni( #ikroinstalacja przy$czonej do sieci dystrybucyjnej lub przesyowej, nast1puje po cenie wy(szej ni( energii

elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 61 ust. 1 pkt & i 6 oraz art. 6" ust. 1,

24

1,7@ ceny zakupu okrelonej w art. 6&, wiadectwa pochodzenia nie wydaje si1 dla energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego sprzedanej po wy(szej cenie. 8. 0ytw rca energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego wykorzystuj$cy do wytwarzania tej energii elektrycznej bio#as1, biopyny, biogaz lub biogaz rolniczy w instalacji spalania wielopaliwowego, w ty# w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, #o(e uzyska> wiadectwo pochodzenia potwierdzaj$ce wytworzenie energii elektrycznej w dany# roku wy$cznie w iloci stanowi$cej redni$ ilo> energii elektrycznej wytworzonej przez tego wytw rc1 w latach ",11!",1&, a w przypadku gdy okres wykonywania przez wytw rc1 dziaalnoci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej rozpocz$ si1 po dniu &1 grudnia ",1& r. < w okresie wykonywania przez wytw rc1 tej dziaalnoci. 2. Cd dnia wejcia w (ycie niniejszej ustawy do dnia &1 grudnia ",", r. dla energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji, o kt rej #owa w ust. 8, z wy$czenie# energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, przysuguje wiadectwo pochodzenia skorygowane wsp czynnikie# ,,7. /. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli w ter#inie do dnia &, czerwca ",", r., w drodze rozporz$dzenia, wysoko> wsp czynnika koryguj$cego przysuguj$cego wiadectwu pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji, o kt rej #owa w ust. 8, z wy$czenie# energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, obowi$zuj$cego od dnia 1 stycznia ","1 r., #aj$c na wzgl1dzie polityk1 energetyczn$ pa=stwa oraz in;or#acje zawarte w krajowy# planie dziaania, o kt ry# nowa w art. 1"7 ust 1. -. Nwiadectwo pochodzenia nie przysuguje dla energii elektrycznej z odnawialnych r de energii wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 1 M0, wykorzystuj$cej do wytworzenia tej energii elektrycznej hydroenergi1.

Art. 4*. 1. Nwiadectwo pochodzenia wydaje )rezes U+* na wniosek wytw rcy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 61 ust. 1 pkt & i 6 oraz art. 6" ust. 1: ". 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, zawiera: 1) nazw1 i adres siedziby wytw rcy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii%

25

") nu#er koncesji albo nu#er wpisu do rejestru, o kt ry# #owa w art. 2 lub art. "&% &) dane dotycz$ce iloci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w okrelonej instalacji odnawialnego r da energii% 6) wskazanie okresu, co naj#niej jednego lub #aksy#alnie szeciu nast1puj$cych po sobie #iesi1cy kalendarzowych, w kt ry# energia elektryczna z odnawialnych r de energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego zostaa wytworzona% 7) wskazanie dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego dla kt rej przysuguje wiadectwo pochodzenia% 8) wskazanie iloci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii, dla kt rej #a zosta> wydane wiadectwo pochodzenia% 2) dane dotycz$ce redniej ceny sprzeda(y energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii, dla kt rej #a zosta> wydane wiadectwo pochodzenia% /) owiadczenie nast1puj$cej treci: INwiado#y odpowiedzialnoci karnej za zo(enie ;aszywego owiadczenia wynikaj$cej z art. "&& O 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1--2 r. ! Eodeks karny 34z. U. 'r //, poz. 77&, z p n. z#. 8)) owiadcza#, (e: 1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego r da energii: a) nie wykorzystywano drewna penowartociowego oraz zb ( penowartociowych < w przypadku instalacji odnawialnego r da energii wykorzystuj$cej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy, b) nie wykorzystywano paliw konwencjonalnych, drewna penowartociowego, zb ( penowartociowych lub bio#asy, kt r$ zanieczyszczono w celu zwi1kszenia jej wartoci opaowej, lub zawieraj$cej substancje nie wyst1puj$ce naturalnie w dany# rodzaju bio#asy < w przypadku instalacji odnawialnego r da energii wykorzystuj$cej do wytwarzania energii elektrycznej bio#as1 spalan$ w ukadach hybrydowych lub wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji, c) nie wykorzystywano, drewna penowartociowego, zb ( penowartociowych lub bio#asy, kt r$ zanieczyszczono w celu zwi1kszenia jej wartoci opaowej, lub zawieraj$cej substancje nie wyst1puj$ce naturalnie w dany# rodzaju bio#asy < w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej bio#as1, biopyny, biogaz lub biogaz rolniczy% bio#as1 spalan$ w dedykowanej instalacji spalania bio#asy lub instalacji odnawialnego (r da energii wytwarzaj$cej energi1 elektryczn$ w

26

") sprzeda( energii elektrycznej dla kt rej wyst$piono o wydanie wiadectwa pochodzenia, wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii przy$czonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyowej nast$pia po cenie zakupu nie wy(szej ni( okrelona w art. 66 ust. 7J. Elauzula ta zast1puje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie ;aszywych zezna=% -) wskazanie pod#iotu, kt ry b1dzie organizowa obr t prawa#i #aj$tkowy#i wynikaj$cy#i ze wiadectw pochodzenia. &. 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, skada si1 operatorowi in;or#acji po#iarowej, o kt ry# #owa w ustawie < )rawo energetyczne, w ter#inie 67 dni od dnia zako=czenia okresu wytworzenia danej iloci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego obj1tej ty# wnioskie#. 6. Cperator in;or#acji po#iarowej przekazuje )rezesowi U+* wniosek, o kt ry# #owa w ust. 1, w ter#inie 16 dni od dnia jego otrzy#ania wraz z potwierdzenie# danych dotycz$cych iloci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii. 7. Llo> wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci okrela si1 na podstawie wskaza= licznika zdalnego odczytu. 8. 5icznik zdalnego odczytu operator syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator syste#u przesyowego elektroenergetycznego instaluje na koszt wasny. . Art. 4+.1. )rezes U+* w ter#inie &, dni od dnia przekazania przez operatora in;or#acji po#iarowej wniosku o wydanie wiadectwa pochodzenia wydaje wiadectwo pochodzenia albo postanowienie o od#owie wydania wiadectwa pochodzenia. ". Nwiadectwo pochodzenia zawiera dane, o kt rych #owa w art. 67 ust. " pkt 1!6, 8 i -. &. Nwiadectwo pochodzenia jest wydawane wy$cznie w ;or#ie elektronicznej i przekazywane bezporednio do rejestru wiadectw pochodzenia i wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Art. 4,. 1. Cd dnia 1 stycznia ",1/ r., pod#ioty, o kt rych #owa w art. 7" ust. ", s$ obowi$zane sprzedawa> nie #niej ni( 77 @ praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia wydanych po dniu wejcia w (ycie ustawy w dany# roku na giedach towarowych w rozu#ieniu ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany w rozu#ieniu ustawy z dnia "- lipca ",,7 r. o obrocie instru#enta#i ;inansowy#i.

". 4o wykonania obowi$zku sprzeda(y praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu#

27

+zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany, o kt ry# #owa w ust. 1, zalicza si1 sprzeda( praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia w transakcjach pozasesyjnych. przez kt re rozu#ie si1 transakcje gdzie strona sprzedaj$ca i kupuj$ca s$ sobie znane, zwane dalej Itransakcj$ pozasesyjn$J. &. )rezes U+* #o(e, na wniosek pod#iotu, o kt ry# #owa w art. 7" ust. ", zwolni> ten pod#iot z obowi$zku, o kt ry# #owa w ust. 1, w cz1ci dotycz$cej praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectwa pochodzenia sprzedawanych na potrzeby wykonywania dugoter#inowych zobowi$za= wynikaj$cych z u# w zawartych z instytucja#i ;inansowy#i w celu realizacji inwestycji zwi$zanych z wytwarzanie# energii elektrycznej w lub zak cenia na rynku bilansuj$cy#. 6. )od#iot, o kt ry# #owa w art. 86 ust. 1, #onitoruje ceny, po jakiej zbywane s$ na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany, o kt rych #owa w art. 86 ust. 1, prawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectw pochodzenia. 7. 0 przypadku gdy rednia wa(ona cena wiadectw pochodzenia obliczana przez pod#iot okrelony w art. 86 ust. 1, zgodnie z ust. 8, b1dzie ni(sza ni( 27 @ wartoci opaty zast1pczej, o kt rej #owa w art. 7" ust. 1 pkt ", przez okres co naj#niej 1 #iesi$ca, pod#iot, o kt ry# #owa w art. 7" ust. ", jest obowi$zany do wykonania obowi$zku wy$cznie w spos b okrelony w art. 7" ust. 1 pkt 1. 8. Nredni$ wa(on$ cen1 wiadectw pochodzenia, o kt rej #owa w ust. 7, wyra(on$ w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h oblicza si1 wedug wzoru: instalacji odnawialnego r da energii, pod warunkie#, (e zwolnienie to nie spowoduje istotnego zak cenia warunk w konkurencji na rynku energii elektrycznej

gdzie poszczeg lne poj1cia oznaczaj$: wolu#en obrotu1 < ilo> praw #aj$tkowych w M0h wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia b1d$cych przed#iote# zrealizowanych zlece= kupna lub sprzeda(y wystawionych w jedny# zleceniu kupna lub sprzeda(y w dniu obrotu ni#i, z wy$czenie# transakcji pozasesyjnej, cena1 < wyra(ona w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h cena kupna lub sprzeda(y wolu#enu obrotu1 praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia,

28

wolu#en obrotu" < kolejn$ ilo> wolu#enu obrotu praw #aj$tkowych w M0h wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia b1d$cych przed#iote# zrealizowanych zlece= kupna lub sprzeda(y w dniu obrotu ni#i, z wy$czenie# transakcji pozasesyjnej, cena" < wyra(ona w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h cena kupna lub sprzeda(y wolu#enu obrotu" praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia, wolu#en obrotun < nast1pna ilo> praw #aj$tkowych w M0h wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia b1d$cych przed#iote# zrealizowanych zlece= kupna lub sprzeda(y w dniu obrotu ni#i, z wy$czenie# transakcji pozasesyjnej, cenan < wyra(ona w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h cena kupna lub sprzeda(y wolu#enu obrotun praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia, su#a wolu#en w1,",n < su#a wolu#enu obrotu1, wolu#enu obrotu", wolu#enu obrotun. 2. Nrednia wa(ona cena wiadectw pochodzenia, o kt rej #owa w ust. 7, obliczana zgodnie z ust. 8 przez pod#iot, o kt ry# #owa w art. 86 ust. 1, jest publikowana przez ten pod#iot na publicznej stronie internetowej tego pod#iotu w ka(dy# dniu obrotu praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia, niezwocznie po za#kni1ciu obrotu prawa#i #aj$tkowy#i wynikaj$cy#i ze wiadectw pochodzenia w ty# dniu i upublicznieniu jego wynik w. Art. 4-. 1. 0ytw rcy biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii, w kt rej biogaz rolniczy zosta wytworzony po raz pierwszy przed dnie# wejcia w (ycie tej ustawy, przysuguje wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, z zastrze(enie# ust. " ! 7. ". Nwiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego nie przysuguje w przypadku, gdy do wytworzenia biogazu rolniczego wykorzystano drewno penowartociowe lub zbo(a penowartociowe. &. Nwiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego przysuguje #aksy#alnie przez okres kolejnych 17 lat, licz$c od dnia wytworzenia po raz pierwszy biogazu rolniczego, dla kt rego przysuguje wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego. 6. Nwiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wytworzonego do dnia &1 grudnia ",17 roku. 7. Nwiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego przysuguje r wnie( w okresie rozruchu technologicznego instalacji odnawialnego r da energii, nie du(ej jednak ni( przez -, dni licz$c od dnia pierwszego wprowadzenia biogazu rolniczego do sieci waciwego operatora dystrybucyjnego gazowego. dla biogazu rolniczego wytworzonego w z#odernizowanej instalacji odnawialnego (r da energii, przysuguje dla biogazu rolniczego

29

Art. 4.. 1. Nwiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydaje )rezes U+* na wniosek wytw rcy biogazu rolniczego. ". 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, zawiera: 1) nazw1 i adres wytw rcy biogazu rolniczego% ") nu#er wpisu do rejestru, o kt ry# #owa w art. "&. &) wskazanie iloci biogazu rolniczego wytworzonego w instalacji odnawialnego r da energii, na kt r$ #a zosta> wydane wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego% 6) dane dotycz$ce ekwiwalentnej iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii, obliczonej w spos b okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 8", i odpowiadaj$cej iloci biogazu rolniczego wytworzonego w instalacji odnawialnego r da energii, kt ra #a zosta> obj1ta wiadectwe# pochodzenia biogazu rolniczego, 7) okrelenie lokalizacji i zna#ionowej wydajnoci instalacji odnawialnego r da energii, w kt rej biogaz rolniczy zosta wytworzony% 8) wskazanie okresu, co naj#niej jednego lub #aksy#alnie szeciu nast1puj$cych po sobie #iesi1cy kalendarzowych, w kt ry# biogaz rolniczy zosta wytworzony% 2) wskazanie dnia wytworzenia po raz pierwszy biogazu rolniczego, dla kt rego przysuguje wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego% /) owiadczenie nast1puj$cej treci: INwiado#y odpowiedzialnoci karnej za zo(enie ;aszywego owiadczenia wynikaj$cej z art. "&& O 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1--2 r. ! Eodeks karny 34z. U. 'r //, poz. 77&, z p n. z#.8)) owiadcza#, (e do wytworzenia biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii nie wykorzystywano drewna penowartociowego oraz zb ( penowartociowych.J% klauzula ta zast1puje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie ;aszywych zezna=% -) wskazanie pod#iotu, kt ry b1dzie organizowa obr t prawa#i #aj$tkowy#i wynikaj$cy#i ze wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego. &. 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, skada si1 operatorowi syste#u dystrybucyjnego gazowego, na kt rego obszarze dziaania znajduje si1 instalacja odnawialnego r da energii okrelona we wniosku, w ter#inie 67 dni od dnia zako=czenia okresu wytworzenia danej iloci biogazu rolniczego obj1tego ty# wnioskie#. 6. Cperator syste#u dystrybucyjnego gazowego przekazuje )rezesowi U+* wniosek, o kt ry# #owa w ust. 1, w ter#inie 16 dni od dnia jego otrzy#ania wraz z potwierdzenie# danych dotycz$cych iloci wytworzonego biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii.

30

7. Llo> wytworzonego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci, okrela si1 na podstawie wskaza= ukadu po#iarowego. 8. Eoszt instalacji ukadu po#iarowego ponosi operator syste#u dystrybucyjnego gazowego. Art. *0. 1. )rezes U+* w ter#inie &, dni od dnia przekazania przez operatora syste#u dystrybucyjnego gazowego wniosku o wydanie wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego wydaje wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego albo postanowienie o od#owie wydania wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. ". Nwiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego zawiera dane, o kt rych #owa w art. 6- ust. " pkt 1!8 i -. &. Nwiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego jest wydawane wy$cznie w ;or#ie elektronicznej i przekazywane bezporednio do rejestru wiadectw pochodzenia i wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Art. *1. 1. )rezes U+* od#awia wydania wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, je(eli wniosek o wydanie wiadectwa pochodzenia lub wniosek o wydanie wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego zosta zo(ony po upywie ter#inu, o kt ry# #owa odpowiednio w art. 67 ust. & albo art. 6- ust. &. ". Cd#owa wydania wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego nast1puje w ter#inie do &, dni od dnia wpywu do )rezesa U+* wniosku o wydanie wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, w drodze postanowienia, na kt re su(y za(alenie.

Art. *2. 1. )rzedsi1biorstwo energetyczne, odbiorca ko=cowy, odbiorca prze#ysowy oraz towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski, o kt rych #owa w ust. ", w zakresie okrelony# w przepisach wydanych na podstawie art. 8, i art. 8", s$ zobowi$zane: 1) uzyska> i przedstawi> do u#orzenia )rezesowi U+* wiadectwo pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnych r de energii znajduj$cych si1 na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej lub zlokalizowanych w wy$cznej stre;ie ekono#icznej lub ") uici> opat1 zast1pcz$, w ter#inie okrelony# w art. 8-, obliczon$ w spos b okrelony w art. 72. ". Cbowi$zek, o kt ry# #owa w ust. 1, wykonuj$:

31

1) odbiorca prze#ysowy, kt ry w roku kalendarzowy# poprzedzaj$cy# rok realizacji obowi$zku zu(y nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej kt rej koszt wyni s nie #niej ni( &@ wartoci jego produkcji, a tak(e zo(y owiadczenie, o kt ry# #owa w ust. &% ") przedsi1biorstwo energetyczne wykonuj$ce dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu t$ energi$ i sprzedaj$ce t1 energi1 odbiorco# ko=cowy# nieb1d$cych odbiorca#i prze#ysowy#i, o kt rych #owa w pkt 1% &) odbiorca ko=cowy, inny ni( odbiorca prze#ysowy, o kt ry# #owa w pkt 1, b1d$cy czonkie# giedy towarowej w rozu#ieniu art. " pkt 7 ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych 34z. U. z ",1, r. 'r 6/, poz. "/6, z p n. z#. 6)) lub czonkie# rynku organizowanego przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we wasny# i#ieniu na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez ten pod#iot% 6) towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski, o kt rych #owa w art. " pkt / i - ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorc w ko=cowych, innych ni( odbiorcy prze#ysowi, o kt rych #owa w pkt 1, na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany. &. Cdbiorca prze#ysowy jest obowi$zany zo(y> )rezesowi U+* owiadczenie potwierdzaj$ce zu(ycie nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej kt rej koszt wyni s nie #niej ni( &@ wartoci jego produkcji w roku kalendarzowy# poprzedzaj$cy# rok realizacji obowi$zku, o kt ry# #owa w ust.1, w ter#inie do dnia &, listopada ka(dego roku. 6. )rezes U+* sporz$dza wykaz odbiorc w prze#ysowych kt rzy zo(yli owiadczenie, o kt ry# #owa w ust. &, i za#ieszcza go w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej U+* do dnia &1 grudnia danego roku.

Art. *3. 1. Cbowi$zek uzyskania i przedstawienia do u#orzenia )rezesowi U+* wiadectw pochodzenia wydanego dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii znajduj$cych si1 na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej lub zlokalizowanych w wy$cznej stre;ie ekono#icznej, lub uiszczenia opaty zast1pczej, odbiorcy prze#ysowi, o kt rych #owa w art. 7" ust. " pkt 1,i kt rzy w roku kalendarzowy# poprzedzaj$cy# rok realizacji obowi$zku zu(yli: 1) nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej i dla kt rych koszt energii elektrycznej wyni s ponad 1" @ wartoci ich produkcji ! wykonuj$ w zakresie ", @ iloci energii elektrycznej zakupionej na wasny u(ytek w roku realizacji obowi$zku%
6 )

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",1, r. 'r /1, poz. 7&, i 'r 1/", poz. 1""/ , z ",11 r. 'r -6, poz. 771, 'r 1,8, poz. 8"" i 'r ",7, poz. 1",/ oraz z ",1& r. poz. -/6.

32

") nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej i dla kt rych koszt energii elektrycznej wyni s ponad 2 @ i nie wi1cej ni( 1" @ wartoci ich produkcji ! wykonuj$ w zakresie 8, @ iloci energii elektrycznej zakupionej na wasny u(ytek w roku realizacji obowi$zku% &) nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej i dla kt rych koszt energii elektrycznej wyni s nie #niej & @ i nie wi1cej ni( 2 @, wartoci ich produkcji ! wykonuj$ w zakresie /, @ iloci energii elektrycznej zakupionej na wasny u(ytek w roku realizacji obowi$zku. ". )rzez warto> produkcji, o kt rej #owa w ust. 1, rozu#ie si1 przych d ze sprzeda(y wasnych wyrob w, rob t i usug 3bez podatku od towar w i usug), po#niejszony o podatek akcyzowy i powi1kszony o kwoty dotacji do produktu.

Art. *4. 1. Cdbiorca prze#ysowy, o kt ry# #owa w art. 7" ust. " pkt 1, jest obowi$zany do dnia &1 #aja ka(dego roku przekaza> )rezesowi U+*: 1) in;or#acj1 o wysokoci wykonanego obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 7" ust. 1 oraz iloci zakupionej energii elektrycznej na wasny u(ytek w roku realizacji obowi$zku, a tak(e o wysokoci kosztu energii elektrycznej oraz wartoci swojej produkcji w roku kalendarzowy# poprzedzaj$cy# rok realizacji obowi$zku% ") owiadczenie nast1puj$cej treci: INwiado#y odpowiedzialnoci karnej za zo(enie ;aszywego owiadczenia wynikaj$cej z art. "&& O 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1--2 r. ! Eodeks karny 34z. U. 'r //, poz. 77&, z p n. z#.) owiadcza#, (e: 1) dane zawarte w in;or#acji, o kt rej #owa w art. 76, s$ zgodne z prawd$% ") znane #i s$ i spenia# warunki uprawnienia okrelonego w art. 7& ust. 1.J. Elauzula ta zast1puje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie ;aszywych zezna=. ". )od#iot, kt ry nie przekaza )rezesowi U+* in;or#acji oraz owiadczenia, o kt rych #owa w ust. 1, poda w tej in;or#acji nieprawdziwe lub wprowadzaj$ce w b$d dane lub skorzysta z uprawnienia, o kt ry# #owa w art. 7& ust. 1, nie speniaj$c okrelonych w ty# przepisie warunk w, nie #o(e skorzysta> z uprawnienia, o kt ry# #owa w art. 7& ust. 1, przez okres 7 lat liczonych od zako=czenia roku, kt rego dotyczy obowi$zek.

Art. **. Cbowi$zek uzyskania i przedstawienia do u#orzenia )rezesowi U+* wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego wydanego dla energii elektrycznej lub

33

biogazu rolniczego wytworzonych w instalacjach odnawialnych r de energii znajduj$cych si1 na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej lub zlokalizowanych w wy$cznej stre;ie ekono#icznej, lub uiszczenia opaty zast1pczej, odbiorcy ko=cowi, o kt rych #owa w art. 7" ust. " pkt &, wykonuj$ w dany# roku kalendarzowy# w zakresie zakupionej i zu(ytej energii elektrycznej lub zakupionego biogazu rolniczego przeliczonego na ekwiwalentn$ ilo> energii elektrycznej do 1,, :0h. Art. *+. 1. Cdbiorca ko=cowy, o kt ry# #owa w art. 7" ust. " pkt &, w ter#inie do dnia &1 #arca, jest obowi$zany uzyska> i przedstawi> do u#orzenia )rezesowi U+* wiadectwo pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii znajduj$cych si1 na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej lub zlokalizowanych w wy$cznej stre;ie ekono#icznej, lub uici> opat1 zast1pcz$, w ter#inie okrelony# w art. 8-, obliczon$ w spos b okrelony w art. 72. ". )od#iot, o kt ry# #owa w ust. 1, jest obowi$zany do przekazania )rezesowi U+* in;or#acji o wykonaniu obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 7" ust. 1, do dnia &, kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Art. *,. Cpat1 zast1pcz$ oblicza si1 wedug wzoru: Cz R Czj S 3*o ! *u), gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: Cz ! opat1 zast1pcz$ wyra(on$ w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h, Czj ! jednostkow$ opat1 zast1pcz$ wynosz$c$ "-2,&7 zotych za 1 M0h, *o ! ilo> energii elektrycznej, wyra(on$ w M0h, wynikaj$c$ z obowi$zku uzyskania i przedstawienia do u#orzenia wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego w dany# roku, *u ! ilo> energii elektrycznej, wyra(on$ w M0h, wynikaj$c$ ze wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu, kt re obowi$zany pod#iot, o kt ry# #owa w art. 7" ust. ", przedstawi do u#orzenia w dany# roku. Art. *-. 1. )rzedsi1biorstwo energetyczne posiadaj$ce koncesj1 na obr t energi$ elektryczn$, w ter#inie &, dni od zako=czenia roku kalendarzowego, w kt ry# zakupio energi1 elektryczn$ wytworzon$ w instalacji odnawialnego r da energii w wyniku transakcji zawartej za porednictwe# towarowego do#u #aklerskiego lub do#u #aklerskiego na giedzie towarowej, lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany, jest obowi$zane do przekazania towarowe#u do#owi #aklerskie#u lub do#owi

34

#aklerskie#u deklaracji o iloci energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej transakcji i zu(ytej na wasny u(ytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzeda(y. ". 4eklaracja, o kt rej #owa w ust. 1, stanowi podstaw1 wykonania przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski obowi$zk w, o kt rych #owa w art. 7" ust. 1. &. +ealizacja zlecenia nabycia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany, przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski #o(e nast$pi> po zo(eniu przez skadaj$cego zlecenie zabezpieczenia na pokrycie koszt w wykonania przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski obowi$zk w, o kt rych #owa w art. 7" ust. 1, w zakresie okrelony# w art. 7" ust. " pkt 6. 6. 0ysoko> zabezpieczenia oraz spos b jego zo(enia okrela u#owa zawarta #i1dzy towarowy# do#e# #aklerski# lub do#e# #aklerski# a skadaj$cy# zlecenie. Art. *.. 1. 4o wypenienia obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 7" ust. 1, nie zalicza si1 u#orzonych wiadectw pochodzenia wydanych wytw rcy wykonuj$ce#u dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, kt ry uzyska wpis do rejestru, o kt ry# #owa w art. "&, dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii wykorzystuj$cego w procesie przetwarzania energi1 pozyskiwan$ z biogazu rolniczego, dla kt rego wytw rca biogazu rolniczego wyst$pi lub wyst$pi z wnioskie#, o wydanie wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. ". )rezes U+* #a prawo wgl$du do doku#ent w, ($dania przedstawienia doku#ent w lub in;or#acji #aj$cych znaczenie dla oceny wykonania obowi$zk w, o kt rych #owa w art. 2, art. 61 ust. 1, art. 6" ust. 1, art. 66 i art. 67, art. 6/ i art. 6-, art. 7" ! 78, lub badania zgodnoci ze stane# ;aktyczny# deklaracji, o kt rej #owa w art. 7/ ust. 1, z zachowanie# przepis w o ochronie in;or#acji niejawnych i innych in;or#acji prawnie chronionych. Art. +0. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia, szczeg owy zakres obowi$zk w, o kt rych #owa w art. 61 ust. 1, art. 6" ust. 1 i art. 7" ust. 1 , w zakresie wiadectw pochodzenia, oraz obowi$zku potwierdzania danych, o kt rych #owa w art. 67 ust. 6, w ty#: 1) para#etry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu w instalacjach odnawialnego r da energii, 2) wy#agania dotycz$ce po#iar w, rejestracji i sposobu obliczania iloci energii elektrycznej, ciepa lub chodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego r da energii wykorzystuj$cych, w procesie wytwarzania energii, noniki energii, o kt rych #owa w art. " pkt "&, oraz inne paliwa,

35

3) #iejsce dokonywania po#iar w iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii na potrzeby realizacji obowi$zku potwierdzania danych, o kt ry# #owa w art. 67 ust. 6, 4) spos b uwzgl1dniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepa lub chodu, ustalanych w tary;ach przedsi1biorstw energetycznych, o kt rych #owa w art. 7" ust. 1: a) koszt w uzyskania i przedstawienia do u#orzenia wiadectw pochodzenia, o kt rych #owa w art. 67 ust. 1( b) poniesionej opaty zast1pczej, o kt rej #owa w art. 7" ust. 1 pkt ", c) koszt w zakupu energii elektrycznej, ciepa lub chodu, do kt rych zakupu przedsi1biorstwo energetyczne jest obowi$zane ! bior$c pod uwag1 polityk1 energetyczn$ pa=stwa oraz zobowi$zania wynikaj$ce z u# w #i1dzynarodowych. Art. +1. Minister waciwy do spraw gospodarki w ter#inie do dnia &1 padziernika danego roku okreli, w drodze rozporz$dzenia, wielko> i spos b obliczania udziau energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii, wynikaj$cej z obowi$zku uzyskania i przedstawienia do u#orzenia wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego, w sprzeda(y energii elektrycznej odbiorco# ko=cowy#, w kolejny# roku kalendarzowy#, bior$c pod uwag1 polityk1 energetyczn$ pa=stwa, zobowi$zania wynikaj$ce z u# w i #i1dzynarodowych, okrelony w krajowy# planie dziaania pozio# udziau energii elektrycznej oraz wysoko> ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#. Art. +2. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia, szczeg owy zakres obowi$zku potwierdzania danych, o kt ry# #owa w art. 6- ust. 6, w ty#: 1) para#etry jakociowe biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, ") wy#agania dotycz$ce po#iar w, rejestracji i sposobu obliczania iloci wytwarzanego biogazu rolniczego, &) #iejsce dokonywania po#iar w iloci biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowi$zku potwierdzania danych, o kt rych #owa w art. 6- ust. 6, 6) spos b przeliczania iloci wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentn$ ilo> energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii na potrzeby wypenienia obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 7" ust. 1 ! bior$c pod uwag1 w szczeg lnoci potrzeb1 zapewnienia bezpiecze=stwa ;unkcjonowania syste#u gazowego oraz dost1pne technologie wytwarzania biogazu rolniczego.

paliw pozyskiwanych z odnawialnych r de energii zu(ywanych w energetyce oraz w transporcie

36

Art. +3. 1. )rawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego s$ zbywalne i stanowi$ towar giedowy, o kt ry# #owa w art. " pkt " lit. d ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych. ". )rawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego powstaj$ po raz pierwszy z chwil$ zapisania tych wiadectw, na podstawie in;or#acji o wydanych wiadectwach pochodzenia lub wiadectwach pochodzenia biogazu rolniczego, o kt rych #owa w art. 86 ust. 6, na koncie ewidencyjny# w rejestrze wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu prowadzony# przez pod#iot, o kt ry# #owa w art. 86 ust. 1, i przysuguj$ osobie b1d$cej posiadacze# tego konta. &. )rzeniesienie praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu nast1puje z chwil$ dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu, o kt ry# #owa w art. 86 ust. 1. Art. +4. 1. +ejestr wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego prowadzi pod#iot prowadz$cy: 1) gied1 towarow$ w rozu#ieniu ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych lub ") na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany w rozu#ieniu ustawy z dnia "- lipca ",,7 r. o obrocie instru#enta#i ;inansowy#i 34z. U. z ",1, r. 'r "11, poz. 1&/6, z p n. z#.7)) ! organizuj$cy obr t prawa#i #aj$tkowy#i wynikaj$cy#i ze wiadectw pochodzenia. ". )od#iot, o kt ry# #owa w ust. 1, jest obowi$zany prowadzi> rejestr wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego w spos b zapewniaj$cy: 1) identy;ikacj1 pod#iot w, kt ry# przysuguj$ prawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego% ") identy;ikacj1 przysuguj$cych praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego oraz odpowiadaj$cej ty# prawo# iloci energii elektrycznej% &) zgodno> iloci energii elektrycznej obj1tej zarejestrowany#i wiadectwa#i pochodzenia lub wiadectwa#i pochodzenia biogazu rolniczego z iloci$ energii elektrycznej lub iloci$ biogazu rolniczego, odpowiadaj$c$ prawo# #aj$tkowy# wynikaj$cy# z tych wiadectw. &. )od#iot, o kt ry# #owa w ust. 1, jest obowi$zany, na wniosek przedsi1biorstwa energetycznego, odbiorcy ko=cowego, towarowego do#u #aklerskiego lub do#u #aklerskiego oraz odbiorcy prze#ysowego, o kt rych #owa w art. 7" ust. ", lub innego pod#iotu, kt re#u przysuguj$ prawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, wyda> doku#ent stwierdzaj$cy prawa #aj$tkowe wynikaj$ce z tych wiadectw
7 )

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",11 r. 'r 1,8, poz. 8"", 'r 1&1, poz. 28& i 'r "&6, poz. 1&-1, z ",1" r. poz. /&8 i 1&/7 oraz z ",1& r. poz. 6&& i -/6.

37

przysuguj$ce wnioskodawcy i odpowiadaj$c$ ty# prawo# ilo> energii elektrycznej lub biogazu rolniczego. 6. )rezes U+* przekazuje in;or#acje o wydanych i u#orzonych wiadectwach pochodzenia lub wiadectwach pochodzenia biogazu rolniczego pod#iotowi prowadz$ce#u rejestr tych wiadectw. 7. 0pis do rejestru wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego oraz dokonane z#iany w rejestrze podlegaj$ opacie w wysokoci odzwierciedlaj$cej koszty prowadzenia rejestru. Art. +*. )rezes U+* na wniosek przedsi1biorstwa energetycznego, odbiorcy ko=cowego, towarowego do#u #aklerskiego lub do#u #aklerskiego oraz odbiorcy prze#ysowego, o kt rych #owa w art. 7" ust. ", kt ry# przysuguj$ prawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego u#arza, w drodze decyzji, te wiadectwa w caoci lub cz1ci. Art. ++. Howarowy do# #aklerski lub do# #aklerski wykonuj$c obowi$zek, o kt ry# #owa w art. 7" ust. ", w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorc w ko=cowych, #o(e zo(y> wniosek do )rezesa U+* o u#orzenie wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego nale($cych do innego pod#iotu, kt re#u przysuguj$ wynikaj$ce z tych wiadectw prawa #aj$tkowe, o ile do$czy pise#n$ zgod1 tego pod#iotu na zaliczenie tych wiadectw do wypenienia obowi$zku przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski. Art. +,. 1. )rawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego wygasaj$ z chwil$ ich u#orzenia. ". )rzedsi1biorstwo energetyczne, odbiorca ko=cowy, towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski oraz odbiorca prze#ysowy, o kt rych #owa w art. 7" ust. ", wraz z wnioskie# o u#orzenie wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego jest obowi$zany zo(y> do )rezesa U+* doku#ent, o kt ry# #owa w art. 86 ust. &. Art. +-. Nwiadectwo pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego u#orzone do dnia &1 #arca danego roku kalendarzowego jest uwzgl1dniane przy rozliczeniu wykonania obowi$zku okrelonego w art. 7" ust. 1 w poprzedni# roku kalendarzowy#. Art. +.. Cpata zast1pcza, o kt rej #owa w art. 7" ust. 1 pkt ", stanowi przych d 'arodowego Gunduszu Cchrony Nrodowiska i :ospodarki 0odnej, zwanego dalej I'arodowy# Gundusze#J, i jest uiszczana na rachunek bankowy tego ;unduszu do dnia &1 #arca ka(dego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

38

Art. ,0. 'arodowy Gundusz Cchrony Nrodowiska i :ospodarki 0odnej jest obowi$zany do corocznego przedstawiania #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki, #inistrowi waciwe#u do spraw ;inans w publicznych, #inistrowi waciwe#u do spraw rodowiska, #inistrowi waciwe#u do spraw rozwoju wsi, )rezesowi U+* oraz )rezesowi D++ in;or#acji o wysokoci uiszczonych opat zast1pczych oraz wysokoci uiszczonych kar pieni1(nych, o kt rych #owa w art. 181 ust. 1 i art. 187, do dnia &, czerwca ka(dego roku. Art. ,1. 1. 0ytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego r da energii o $cznej #ocy elektrycznej nieprzekraczaj$cej 7 M0 lub wytwarzanie biogazu rolniczego o wydajnoci do ", #ln #&.rok w instalacji odnawialnego r da energii zwalnia si1 z opat, o kt rych #owa w art. 86 ust. 7. ". 4o zwolnie=, o kt ry# #owa w ust. 1, stosuje si1 przepisy odr1bne. Art. ,2. 1. 0ytw rca energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 61 ust. 1 pkt & i 6 oraz art. 6", #o(e zo(y> do )rezesa U+* deklaracj1 o przyst$pieniu do aukcji. ". )rzepisu ust. 1 nie stosuje si1 do wytw rc w energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytwarzanej w: 1) instalacjach spalania wielopaliwowego, z wy$czenie# dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego% ") instalacjach odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 1 M0, wykorzystuj$cych do wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych r de energii, hydroenergi1% &) instalacjach odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 7, M0 wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, bio#as1, biopyny, biogaz lub biogaz rolniczy z wy$czenie# instalacji odnawialnych r de energii wykorzystuj$cych do wytwarzania tej energii elektrycznej bio#as1, biopyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalane w wysokosprawnej kogeneracji o $cznej #ocy zainstalowanej energii cieplnej do 17, M0th. Art. ,3. 1. Minister waciwy do spraw gospodarki w ter#inie do dnia &, listopada ka(dego roku kalendarzowego ogasza, w drodze obwieszczenia, w 4zienniku Urz1dowy# +zeczypospolitej )olskiej IMonitor )olskiJ, #aksy#aln$ ilo> i warto> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej: 1) przez wytw rc w, kt rzy zo(yli deklaracj1 o przyst$pieniu do aukcji, o kt rej #owa w art. 2" ust. 1, w: a) instalacjach odnawialnego r da energii albo

39

b) z#odernizowanych po dniu wejcia w (ycie niniejszej odnawialnego r da energii, ") po raz pierwszy po dniu za#kni1cia aukcji w a) instalacjach odnawialnego r da energii albo b) z#odernizowanych po dniu wejcia w (ycie niniejszej odnawialnego r da energii

ustawy instalacjach

ustawy instalacjach

! kt ra #o(e zosta> zakupiona w drodze aukcji w nast1pny# roku kalendarzowy#. ". Ustalaj$c #aksy#aln$ ilo> i warto> energii elektrycznej, o kt rej #owa w ust. 1 pkt 1 i ", #inister waciwy do spraw gospodarki bierze pod uwag1 dotychczasowy udzia energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii, zu(ywanych w energetyce oraz w transporcie oraz zobowi$zania wynikaj$ce z u# w #i1dzynarodowych.

Art. ,4. 1. Dukcje, co naj#niej raz w roku, ogasza, organizuje i przeprowadza )rezes U+*. ". )rzed#iote# aukcji, o kt rych #owa w ust. 1, jest zakup energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. &, z zastrze(enie# ust. 6 i art. 27. &. )rezes U+* przeprowadza aukcj1 oddzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej: 1) przez wytw rc w, kt rzy zo(yli deklaracj1 o przyst$pieniu do aukcji, o kt rej #owa w art. 2" ust. 1, w: a) instalacjach odnawialnego r da energii, b) z#odernizowanych po dniu wejcia w (ycie niniejszej odnawialnego r da energii% ") po raz pierwszy po dniu zako=czenia aukcji w a) instalacjach odnawialnego r da energii, b) z#odernizowanych po dniu wejcia w (ycie niniejszej odnawialnego r da energii. 6. Dukcje, o kt rych #owa w ust. &, przeprowadza si1 oddzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej do 1 M0 i powy(ej 1 M0. 7. 0 przypadku gdy ilo> lub warto> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przeznaczonej do zakupu w dany# roku kalendarzowy# okrelonej w obwieszczeniu, o kt ry# #owa w art. 2& ust. 1, nie zostanie wyczerpana, )rezes U+* przeprowadza w dany# roku kolejne aukcje. 8. 9o naj#niej "7 @ iloci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, okrelonej w obwieszczeniu, o kt ry# #owa w art. 2& ust. 1, ustawy instalacjach ustawy instalacjach

40

zakupionej po przeprowadzeniu aukcji powinna zosta> wytworzona w instalacjach odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1 M0. 2. Minister waciwy do spraw gospodarki w ter#inie do dnia &, listopada ka(dego roku kalendarzowego ogasza, w drodze obwieszczenia, w 4zienniku Urz1dowy# +zeczypospolitej )olskiej IMonitor )olskiJ ilo> i warto> energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1 M0, jaka powinna zosta> zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w nast1pny# roku kalendarzowy#. Art. ,*. 1. *nergia elektryczna z odnawialnych r de energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego, wytworzona po raz pierwszy po dniu zako=czenia aukcji w instalacji odnawialnego r da energii lub z#odernizowanej po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy instalacji odnawialnego r da energii #o(e zosta> zakupiona po przeprowadzeniu aukcji jedynie w przypadku, gdy urz$dzenia wchodz$ce w skad tej instalacji, su($ce do wytwarzania tej energii elektrycznej, za#ontowane w czasie budowy albo #odernizacji zostay wyprodukowane nie wczeniej ni( 6/ #iesi1cy przed dnie# wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego,w tej instalacji odnawialnego r da energii. ". *nergia elektryczna z odnawialnych r de energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego, wytworzona w z#odernizowanej po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy instalacji odnawialnego r da energii #o(e zosta> zakupiona po przeprowadzeniu aukcji jedynie w przypadku, gdy: 1) w wyniku #odernizacji instalacji odnawialnego r da energii nast$pi przyrost #ocy zainstalowanej energii elektrycznej% ") nakady na #odernizacj1 instalacji odnawialnego r da energii wyniosy co naj#niej &,@ wartoci pocz$tkowej #odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii, z uwzgl1dnienie# przepis w dotycz$cych a#ortyzacji% &) z#odernizowana instalacja odnawialnego r da energii nie b1dzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej z bio#asy, biopyn w, biogazu lub biogazu rolniczego w instalacjach spalania wielopaliwowego, z wy$czenie# dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego. &. 0 przypadku #odernizacji instalacji: 1) niestanowi$cej instalacji odnawialnego r da energii w wyniku kt rej powstaa instalacja odnawialnego r da energii, ") spalania wielopaliwowego w wyniku kt rej powstaa instalacja odnawialnego r da energii, kt ra nie b1dzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w instalacji spalania wielopaliwowego, z wy$czenie# dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, albo &) odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1 M0, wykorzystuj$cej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergi1

41

! energia elektryczna wytworzona w z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii #o(e zosta> zakupiona po przeprowadzeniu aukcji po spenieniu warunk w, o kt rych #owa w ust. 1 oraz ust. " pkt " i & 6. *nergia elektryczna z odnawialnych r de energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego, wytworzona po raz pierwszy po dniu zako=czenia aukcji w instalacji odnawialnego r da energii albo z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii wykorzystuj$cej do wytwarzania tej energii elektrycznej bio#as1 spalan$ w dedykowanej instalacji spalania bio#asy lub ukadach hybrydowych #o(e zosta> zakupiona po przeprowadzeniu aukcji jedynie w przypadku, gdy zostanie wytworzona w instalacji odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej do 7, M0, a w przypadku instalacji odnawialnego r da energii wytwarzaj$cych energi1 elektryczn$ w wysokosprawnej kogeneracji < o $cznej #ocy zainstalowanej energii cieplnej do 17, M0 th. 7. Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii dotyczy energii elektrycznej wytworzonej proporcjonalnie do przyrostu #ocy tej instalacji, a w przypadku instalacji, o kt rych #owa w ust. & ! proporcjonalnie do poniesionych nakad w na #odernizacj1 tej instalacji, nie wi1cej jednak ni( 7, @ wartoci pocz$tkowej #odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii, z uwzgl1dnienie# przepis w dotycz$cych a#ortyzacji. Art. ,+. 1. 0ytw rcy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, za#ierzaj$cy przyst$pi> do udziau w aukcji podlegaj$ procedurze oceny ;or#alnej, kt rej cele# jest ocena przygotowania wytw rcy do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, w instalacji odnawialnego r da energii albo z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii. ". )rzepisu ust. 1 nie stosuje si1 do wytw rc w, kt rzy zo(yli deklaracj1 przyst$pienia do aukcji o kt rej #owa w art. 2" ust. 1. &. )rocedur1 oceny ;or#alnej przeprowadza )rezes U+*. 6. 0 celu przeprowadzenia oceny ;or#alnej, o kt rej #owa w ust. 1, wytw rcy skadaj$ do )rezesa U+* wniosek o wydanie zawiadczenia o dopuszczeniu do udziau w aukcji. 7. 0niosek o wydanie zawiadczenia o dopuszczeniu do udziau w aukcji zawiera: 1) nazw1 i adres siedziby wytw rcy% ") lokalizacja instalacji odnawialnego r da energii% &) oznaczenie organu, do kt rego jest skadany% 6) dat1 zo(enia wniosku% 7) podpis wytw rcy lub osoby upowa(nionej do jego reprezentowania, z za$czenie# oryginau lub uwierzytelnionej kopii doku#entu powiadczaj$cego u#ocowanie takiej osoby do dziaania w i#ieniu wytw rcy.

42

8. 4o wniosku o wydanie zawiadczenia o dopuszczeniu do udziau w aukcji #iesi1cy :

do$cza si1

nast1puj$ce doku#enty, kt rych okres wa(noci, w dniu ich zo(enia, nie #o(e by> kr tszy ni( 8 1) doku#enty potwierdzaj$ce dopuszczalno> danej lokalizacji na terenie obj1ty# planowan$ inwestycj$ ! wypis i wyrys z #iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku takiego planu < decyzj1 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je(eli jest ona wy#agana na podstawie przepis w o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny#, ") kopi1 u#owy o przy$czenie instalacji odnawialnego r da energii do sieci przesyowej lub sieci dystrybucyjnej% &) kopi1 prawo#ocnej decyzji o pozwoleniu na budow1 wydanej dla projektowanej instalacji odnawialnego (r da energii lub jej #odernizacji, je(eli jest ona wy#agana na podstawie przepis w prawa budowlanego% 6) kopi1 doku#entu potwierdzaj$cego wniesienie kaucji do )rezesa U+* albo potwierdzaj$ce ustanowienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokoci &, zotych za 1 k0 planowanej #ocy zainstalowanej elektrycznej projektowanej instalacji% 7) har#onogra# rzeczowy i ;inansowy realizacji projektowanej budowy lub #odernizacji instalacji odnawialnego r da energii% 8) kopi1 zawiadczenia wystawionego przez instytucj1 ;inansow$ o zdolnoci kredytowej wytw rcy do realizacji budowy instalacji odnawialnego (r da energii lub jej #odernizacji. Art. ,,. 1. )rezes U+* pise#nie, w ter#inie nie du(szy# ni( &, dni licz$c od dnia zo(enia wniosku o wydanie zawiadczenia o dopuszczeniu do aukcji, in;or#uje wytw rc1 o wynikach oceny ;or#alnej, o kt rej #owa w art. 28 ust. 1, z podanie# uzasadnienia tej oceny, a w przypadku gdy ocena jest negatywna ! tak(e pouczenie o #o(liwoci wniesienia protestu, w trybie i na zasadach okrelonych w art. 2/ ust. 1, zawieraj$ce wskazanie: 1) organu waciwego do wniesienia protestu% ") ter#inu wniesienia protestu% &) ;or#y i trybu wniesienia protestu. ". 0 przypadku pozytywnej oceny ;or#alnej )rezes U+* wydaje wytw rcy zawiadczenie o dopuszczeniu danego wytw rcy do udziau w aukcji. &. Her#in wa(noci zawiadczenia, o kt ry# #owa w ust. ", wynosi 1" #iesi1cy od dnia jego wystawienia, jednak nie #o(e by> du(szy ni( wa(no> doku#ent w stanowi$cych podstaw1 wydania zawiadczenia. Art. ,-. 1. 0 przypadku negatywnej oceny ;or#alnej, wytw rcy przysuguje rodek odwoawczy w postaci protestu.

43

". )rotest #o(e by> wniesiony przez wytw rc1 w ter#inie 16 dni od dnia dor1czenia #u oceny ;or#alnej wraz z uzasadnienie#. &. )rotest jest wnoszony za porednictwe# )rezesa U+*, kt ry dokona oceny ;or#alnej, do #inistra waciwego do spraw gospodarki, zgodnie z pouczenie#, o kt ry# #owa w art. 22 ust. 1. 6. )rotest jest wnoszony w ;or#ie pise#nej i zawiera: 1) oznaczenie organu, do kt rego jest wnoszony% ") dane wytw rcy% &) wskazanie wszystkich zarzut w o charakterze proceduralny# i prawny# w zakresie przeprowadzonej oceny ;or#alnej wraz z uzasadnienie#% 6) podpis wytw rcy lub osoby upowa(nionej do jego reprezentowania, z za$czenie# oryginau lub uwierzytelnionej kopii doku#entu powiadczaj$cego u#ocowanie takiej osoby do dziaania w i#ieniu wytw rcy. 7. Minister waciwy do spraw gospodarki rozpatruje protest w ter#inie nie du(szy# ni( 8, dni od dnia jego otrzy#ania. 0 uzasadnionych przypadkach, w szczeg lnoci gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z po#ocy ekspert w, ter#in rozpatrzenia protestu #o(e by> przedu(ony, o czy# #inister waciwy do spraw gospodarki in;or#uje na pi#ie wytw rc1. Her#in rozpatrzenia protestu $cznie nie #o(e przekroczy> -, dni. 8. Minister waciwy do spraw gospodarki in;or#uje wytw rc1 na pi#ie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Ln;or#acja ta zawiera w szczeg lnoci: 1) tre> rozstrzygni1cia polegaj$cego na uwzgl1dnieniu albo nieuwzgl1dnieniu protestu, wraz z uzasadnienie#% ") w przypadku nieuwzgl1dnienia protestu ! pouczenie o #o(liwoci i ter#inie wniesienia skargi do wojew dzkiego s$du ad#inistracyjnego, na zasadach okrelonych w art. 2-. 2. )rotest nie podlega rozpatrzeniu, je(eli #i#o prawidowego pouczenia, o kt ry# #owa w art. 22 ust. 1, zosta wniesiony: 1) po ter#inie, ") przez nieuprawniony pod#iot, 6) bez spenienia wy#og w okrelonych w ust. 6 ! o czy# #inister waciwy do spraw gospodarki in;or#uje wytw rc1 na pi#ie. Art. ,. 1. )o wyczerpaniu post1powania odwoawczego wytw rca #o(e w ty# zakresie wnie> skarg1 do wojew dzkiego s$du ad#inistracyjnego, zgodnie z art. & O & ustawy z dnia &, sierpnia ",," r. ! )rawo o post1powaniu przed s$da#i ad#inistracyjny#i 34z. U. z ",1" r. poz. "2,, 11,1 i 17"-). ". ?karga, o kt rej #owa w ust. 1, jest wnoszona przez wytw rc1 w ter#inie 16 dni od dnia dor1czenia in;or#acji, o kt rej #owa w art. 2/ ust. 8, bezporednio do waciwego wojew dzkiego

44

s$du ad#inistracyjnego wraz z ko#pletn$ doku#entacj$ w sprawie. ?karga podlega wpisowi stae#u. &. Eo#pletna doku#entacja, o kt rej #owa w ust. ", obej#uje: 1) wniosek o wydanie zawiadczenia o dopuszczeniu do udziau w aukcji, ") in;or#acj1 o wynikach oceny ;or#alnej, o kt rej #owa w art. 22 ust. 1, &) wniesiony protest, 6) in;or#acj1, o kt rej #owa w art. 2/ ust. 8 ! wraz z ewentualny#i za$cznika#i. 6. Eo#pletna doku#entacja jest wnoszona w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii. 7. 0 wyniku rozpatrzenia skargi, o kt rej #owa w ust. 1, s$d #o(e: 1) uwzgl1dni> skarg1, stwierdzaj$c, (e ocena ;or#alna zostaa przeprowadzona w spos b naruszaj$cy prawo, przekazuj$c jednoczenie spraw1 do ponownego rozpatrzenia przez )rezesa U+*% ") oddali> skarg1 ! w przypadku jej nieuwzgl1dnienia% &) u#orzy> post1powanie w sprawie, je(eli z jakichkolwiek wzgl1d w jest ono bezprzed#iotowe. 8. ?$d rozstrzyga spraw1 w zakresie, o kt ry# #owa w ust. 1, w ter#inie &, dni od dnia wniesienia skargi. 2. 0niesienie skargi po ter#inie, o kt ry# #owa w ust. ", powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia. /. 0 przypadku wniesienia skargi bez ko#pletnej doku#entacji lub bez uiszczenia wpisu staego, s$d wzywa wytw rc1 do uzupenienia brak w w ter#inie 2 dni od dnia dor1czenia wezwania, pod rygore# pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Art. -0. 1. 0ytw rca lub #inister waciwy do spraw gospodarki #o(e wnie> skarg1 kasacyjn$ do 'aczelnego ?$du Dd#inistracyjnego w ter#inie 16 dni od dnia dor1czenia rozstrzygni1cia wojew dzkiego s$du ad#inistracyjnego. )rzepis art. 2- ust. " stosuje si1 odpowiednio. ". ?karga, o kt rej #owa w ust. 1, jest rozpatrywana w ter#inie &, dni od dnia jej wniesienia. )rzepisy art. 2- ust. 2 i / stosuje si1 odpowiednio. &. 'a prawo wytw rcy do wniesienia skargi do s$du ad#inistracyjnego nie wpywa negatywnie b1dne pouczenie lub brak pouczenia, o kt ry# #owa w art. 22 i art. 2/ ust. 8 . Art. -1. 0 zakresie nieuregulowany# w ustawie do post1powania przed s$da#i

ad#inistracyjny#i stosuje si1 odpowiednio przepisy ustawy z dnia &, sierpnia ",," r. ! )rawo o post1powaniu przed s$da#i ad#inistracyjny#i okrelone dla akt w lub czynnoci, o kt rych #owa w art. & O " pkt 6 z wy$czenie# art. 7"!77, art. 81 O &!8, art. 117!1"", 168, 17, i 17" tej ustawy. Art. -2. )rocedura odwoawcza, o kt rej #owa w art. 22!/1, nie wstrzy#uje #o(liwoci przeprowadzenia aukcji, o kt rych #owa w art. 26.

45

Art. -3. Ln;or#acje otrzy#ywane przez wytw rc1 dotycz$ce oceny ;or#alnej, a tak(e w trakcie trwania procedury odwoawczej, nie stanowi$ decyzji. Art. -4. )rawo#ocne rozstrzygni1cie s$du ad#inistracyjnego, polegaj$ce na oddaleniu skargi, odrzuceniu skargi lub pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia, ko=czy procedur1 odwoawcz$. Art. -*. 1. )rezes U+* na &, dni przed przeprowadzenie# pierwszej w dany# roku aukcji za#ieszcza w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej Urz1du +egulacji *nergetyki in;or#acj1 o #aksy#alnej cenie w zotych za 1 M0h za jak$ #o(e zosta> w dany# roku kalendarzowy# zakupiona wytworzona przez wytw rc w po przeprowadzeniu aukcji energia elektryczna z odnawialnych r de energii oraz energia elektryczna z biogazu rolniczego , zwanej dalej Icen$ re;erencyjn$J. ". )rzy ustalaniu ceny re;erencyjnej energii elektrycznej, o kt rej #owa w art. 26 ust. & pkt 1, )rezes U+* bierze pod uwag1 su#1 redniej ceny sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny# ogaszanej przez )rezesa U+* na podstawie art. "& ust. " pkt 1/ lib. b ustawy < )rawo energetyczne oraz redniej wa(onej ceny wiadectw pochodzenia w latach ",11!",1& okrelonej na podstawie dokonanych transakcji przez pod#iot, o kt ry# #owa w art. 86 ust. 1 pkt 1, i kontrakt w bilateralnych dokonanych poza ty# pod#iote#. &. )rzy ustalaniu ceny re;erencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 26 ust. & pkt ", )rezes U+* bierze pod uwag1 wyniki przedstawionych analiz ekono#icznych przez jednostki doradcze lub naukowo! badawcze dotycz$ce rednich koszt w wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii wy#ienionych w ust. 6. 6. 9en1 re;erencyjn$ energii elektrycznej, o kt rej #owa w ust. &, )rezes U+* okrela oddzielnie dla instalacji odnawialnego r da energii oraz z#odernizowanych po dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy instalacji odnawialnego r da energii: 1) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1 M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy% ") o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 1 M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy% &) wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej odpad w% 6) wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej ciek w% 7) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 7, M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej bio#as1 spalan$ w dedykowanej instalacji spalania bio#asy lub ukadach hybrydowych, biogaz pozyskany z oczyszczalni biogaz pozyskany ze skadowisk

46

8) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 7, M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej bio#as1 spalan$ w dedykowanej instalacji spalania bio#asy lub ukadach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji% 2) o $cznej #ocy zainstalowanej do 7, M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej bio#as1, biopyny, biogaz lub biogaz rolniczy w dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego% /) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 7, M0 lub o $cznej #ocy zainstalowanej energii cieplnej do 17, M0th, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej bio#as1 spalan$ w dedykowanej instalacji spalania bio#asy lub ukadach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji% -) wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej biopyny% 1,) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej energi1 wiatru na l$dzie% 11) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 1 M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej energi1 wiatru na l$dzie% 1") o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergi1% 1&) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 1 M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergi1% 16) wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej energi1 geoter#aln$% 17) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1 M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej energi1 pro#ieniowania sonecznego% 18) o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 1 M0, wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej energi1 pro#ieniowania sonecznego% 12) wykorzystuj$cych do wytwarzania energii elektrycznej energi1 wiatru na #orzu. Art. -+. 1. )rezes U+* na co naj#niej &, dni przed rozpocz1cie# aukcji za#ieszcza w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej Urz1du +egulacji *nergetyki ogoszenie o aukcji oraz zaprasza do skadania o;ert. ". Cgoszenie o aukcji zawiera: 1) ter#in przeprowadzenia sesji aukcji% ") godziny otwarcia i za#kni1cia sesji aukcji% &) #aksy#aln$ ilo> i warto> wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego jaka #o(e zosta> zakupiona w drodze aukcji, w ty# po zasi1gni1ciu opinii operator w dystrybucyjnych i operatora przesyowego ilo> energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii o sprawnoci wytworzenia energii

47

elektrycznej poni(ej &7,, M0h.M0.rok w obszarze dziaania poszczeg lnych operator w dystrybucyjnych lub operatora przesyowego. &. 0 aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 26 ust. & pkt ", #og$ wzi$> udzia wytw rcy, kt rzy posiadaj$ wa(ne zawiadczenie o dopuszczeniu do udziau w aukcji, o kt ry# #owa w art. 22 ust. ". 6. Dukcj1 przeprowadza si1, je(eli zostay zgoszone co naj#niej & o;erty. 7. Dukcj1 prowadzi si1 w ;or#ie elektronicznej za porednictwe# internetowej plat;or#y aukcyjnej. 8. 4ostawc1 usugi internetowej plat;or#y aukcyjnej wyania si1 w trybie przepis w ustawy z dnia "- stycznia ",,6 r. ! )rawo za# wie= publicznych 34z. U. z ",1&, poz. -,2). 2. )rezes U+* ustala regula#in aukcji. /. +egula#in aukcji okrela: 1) wy#agania dotycz$ce przebiegu i rozstrzygni1cia aukcji% ") warunki przetwarzania danych dotycz$cych uczestnik w aukcji% &) wy#agania techniczne dotycz$ce dost1pu do internetowej plat;or#y aukcyjnej% 6) warunki niezb1dne do zapewnienia bezpiecze=stwa i prawidowoci przebiegu aukcji% 7) warunki zawieszenia dost1pu do internetowej plat;or#y aukcyjnej. 8. +egula#in aukcji jest zatwierdzany przez #inistra waciwego do spraw gospodarki

Art. -,. 1. )rezes U+* i wytw rcy, zwani dalej Iuczestnika#i aukcjiJ, od godziny otwarcia do godziny za#kni1cia sesji aukcji przekazuj$ o;erty za po#oc$ ;or#ularza u#ieszczonego na internetowej plat;or#ie aukcyjnej, o kt rej #owa w art. /8 ust. 7, u#o(liwiaj$cego wprowadzenie niezb1dnych danych w trybie bezporedniego po$czenia z plat;or#$, a tak(e zapewniaj$cego bezpiecze=stwo transakcji. ". C;erta zo(ona przez uczestnika aukcji zawiera w szczeg lnoci: 1) ") nazw1 i adres siedziby uczestnika aukcji% proponowan$ wysoko> ceny zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego za jak$ uczestnik aukcji zobowi$zuje si1 wytwarza> t1 energi1 elektryczn$ w zotych za 1 M0h% &) rodzaj i $czn$ #oc zainstalowan$ elektryczn$ instalacji odnawialnego r da energii, w kt rej b1dzie wytwarzana energia elektryczna z odnawialnego (r da energii lub energia elektryczna z biogazu rolniczego przez uczestnika aukcji%

48

6)

ilo> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wyra(on$ w M0h jak$ planuje wytworzy> w instalacji odnawialnego (r da energii uczestnik aukcji w kolejnych nast1puj$cych po sobie latach kalendarzowych, w ty# ilo> planowanego wytworzenia energii elektrycznej wyra(on$ w M0h w instalacji odnawialnego r da energii wytworzenia energii elektrycznej poni(ej &7,, M0h.M0.rok% o sprawnoci

7)

planowane #iejsce przy$czenia instalacji odnawialnego r da energii do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyowej < w przypadku energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 26 ust. & pkt "%

8)

zobowi$zanie si1 uczestnika aukcji do: a) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii, kt ra powstanie lub zostanie z#odernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji, w ter#inie 6/ #iesi1cy od dnia za#kni1cia aukcji, a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii wykorzystuj$cej do wytworzenia energii elektrycznej: ! energi1 pro#ieniowania sonecznego < w ter#inie "6 #iesi1cy od dnia za#kni1cia aukcji, < si1 wiatru na #orzu < w ter#inie 2" #iesi1cy od dnia za#kni1cia aukcji, b) rozpocz1cia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego (r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego (r da energii najp niej od pierwszego dnia #iesi$ca nast1puj$cego po upywie #iesi$ca od #iesi$ca, w kt ry# nast$pio za#kni1cie aukcji < w przypadku wytw rcy, o kt ry# #owa w art. 2" ust. 1.

&. C;erty, pod rygore# niewa(noci, skada si1 opatrzone bezpieczny# podpise# elektroniczny# wery;ikowany# za po#oc$ wa(nego kwali;ikowanego certy;ikatu, w rozu#ieniu ustawy z dnia 1/ wrzenia ",,1 r. o podpisie elektroniczny# 34z. U. 'r z ",1& r. poz. "8"). 6. Dukcja odbywa si1 w jednej sesji aukcji. Art. --. 1. C;erta ka(dego uczestnika aukcji jest niedost1pna dla pozostaych uczestnik w aukcji. ". Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji skada jedn$ o;ert1, okrelaj$c rodzaj i #oc zainstalowan$ elektryczn$ instalacji odnawialnego r da energii, sprzedawc1 zobowi$zanego na kt rego obszarze dziaania zlokalizowana b1dzie instalacji odnawialnego r da energii, ilo>

49

okrelon$ w M0h i cen1 wyra(on$ w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1M0h, energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego jak$ planuje wytworzy> po tej cenie. &. Ao(ona o;erta wi$(e uczestnika aukcji do ko=ca danej sesji aukcji i nie #o(e by> wyco;ana. 6. C;erty zawieraj$ce ceny przekraczaj$ce wysoko> ceny re;erencyjnej zostaj$ odrzucone. Art. -.. 1. Dukcj1 wygrywaj$ ci uczestnicy aukcji, kt rzy zao;erowali najni(sz$ cen1 zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego < a( do wyczerpania iloci i wartoci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego okrelonej w ogoszeniu o aukcji. ". 0 przypadku gdy kilku uczestnik w aukcji zao;eruj1 tak$ sa#$ najni(sz$ cen1 zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a $czna ilo> i warto> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, kt rej wytworzenie zadeklarowali ci uczestnicy aukcji, przekracza ilo> i warto> okrelon$ w ogoszeniu o aukcji, wszystkie o;erty traktowane s$ jednakowo przy jednoczesny# proporcjonalny# obni(eniu, za zgod$ uczestnik w aukcji, iloci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wskazanej w tych o;ertach, z zastrze(enie# ust. 6. &. 0 przypadku gdy pozostaa do zakupu ilo> i warto> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest #niejsza od iloci i wartoci zawartej w o;ercie nast1pnego wedug kolejnoci uczestnika aukcji, za jego zgod$ ilo> ta ulega obni(eniu do iloci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego pozostaej do zakupu po przeprowadzeniu aukcji, z zastrze(enie# ust.6. 6. 0 przypadku, gdy uczestnik aukcji, o kt ry# #owa w ust. " i ust.&, nie wyrazi zgody na proporcjonalne obni(enie iloci wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wskazanej w jego o;ercie, przypadaj$ca na tego uczestnika ilo> energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego nie podlega zakupowi w tej aukcji. 7. 0 przypadku gdy aukcj1 wygra o;erta zo(ona przez wytw rc1, kt ry zo(y deklaracj1 o przyst$pieniu do aukcji, o kt rej #owa w art. 2" ust. 1 < sprzedawc1 zobowi$zanego zwalnia si1 z obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 61 ust. 1 pkt & i 6 oraz art. 6" ust. 1, a dla tej energii elektrycznej nie wydaje si1 wiadectwa pochodzenia. 8. 0 przypadku, o kt ry# #owa w ust. 7, przepis w art. 6, i art. 6"!8- nie stosuje si1. Art. .0. 1. )rezes U+* przekazuje #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki in;or#acj1, w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji w ter#inie & dni roboczych od dnia za#kni1cia aukcji. ". Ln;or#acja, o kt rej #owa w ust. 1, zawiera:

50

1) zestawienie zwyci1skich o;ert% ") ceny zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego uzyskane w aukcji% &) ilo> i warto> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, jaka b1dzie zakupiona po przeprowadzeniu aukcji, w podziale na kolejne nast1puj$ce po sobie lata kalendarzowe. Art. .1. 1. )rezes U+* za#yka sesj1 aukcji: 1) w ter#inie okrelony# w ogoszeniu o aukcji% ") po za#kni1ciu sesji aukcji% &) je(eli w ustalony# w ogoszeniu o aukcji okresie nie zostan$ zgoszone (adne o;erty lub zostan$ zgoszone #niej ni( & o;erty. ". )rezes U+* w ter#inie 2 dni roboczych od dnia za#kni1cia aukcji podaje do publicznej wiado#oci na swojej stronie internetowej in;or#acje o: 1) wytw rcach, kt rych o;erty zostay wybrane% ") #ini#alnych i #aksy#alnych cenach zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h uzyskanych w aukcji% &) $czn$ ilo> w M0h i warto> w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza zakupionej w aukcji energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, z podziae# na kolejne nast1puj$ce po sobie lata kalendarzowe. &. )rezes U+* w ter#inie 2 dni roboczych od dnia za#kni1cia aukcji in;or#uje wytw rc w, kt rych o;erty zostay wybrane, o wynikach aukcji. 6. )rezes U+* niezwocznie po za#kni1ciu aukcji przekazuje waciwy# sprzedawco# zobowi$zany# in;or#acje zawieraj$ce dane wytw rc w energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, kt rych o;erty zostay wybrane w drodze aukcji, oraz dotycz$ce iloci oraz ceny energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego z podziae# na kolejne nast1puj$ce po sobie lata kalendarzowe, kt r$ obowi$zany jest zakupi> sprzedawca zobowi$zany. 7. )rezes U+* uniewa(nia aukcj1, je(eli wszystkie o;erty zawieraj$ ceny wy(sze ni( cena re;erencyjna lub z przyczyn technicznych o charakterze obiektywny#. 8. )rezes U+* w ter#inie 2 dni roboczych podaje do publicznej wiado#oci na swojej stronie internetowej in;or#acj1 o uniewa(nieniu aukcji. 2. )rezes U+* przekazuje #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki in;or#acj1, w postaci elektronicznej, o uniewa(nieniu aukcji w ter#inie & dni roboczych od dnia jej uniewa(nienia. Art. .2. 1. 0ytw rca energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 26 ust. &, kt ry wygra aukcj1, jest obowi$zany, w ter#inie

51

&, dni od zako=czenia ka(dego roku kalendarzowego przekaza> )rezesowi U+* in;or#acj1 o iloci energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wyra(on$ w M0h jak$ wytworzy w poprzedni# roku kalendarzowy#. ". +ozliczenie obowi$zku wytworzenia przez wytw rc1, kt ry wygra aukcj1, energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 26 ust. &, w iloci okrelonej przez niego w o;ercie, nast1puje: 1) w r wnych okresach trzyletnich < w przypadkach gdy wsparcie przysuguje dla energii elektrycznej wytworzonej przed danego wytw rc1 przez okres & lat lub przez wielokrotno> tej liczby, nie du(ej jednak ni( przez 17 lat% ") za cay okres w jaki# przysuguje wsparcie ! w przypadkach gdy wsparcie przysuguje dla energii elektrycznej wytworzonej przed danego wytw rc1 przez okres kr tszy ni( & lata. &. 0ytw rca energii elektrycznej z odnawialnego (r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt ry# #owa w ust. 1, kt ry nie speni obowi$zku wskazanego w art. /2 ust. " pkt 8, we wskazany# w ty# przepisie ter#inie, #o(e ponownie przyst$pi> do aukcji po upywie & lat licz$c od dnia w kt ry# zobowi$zanie stao si1 wy#agalne. Art. .3. 1. Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnego (r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji odnawialnego (r da energii, o kt rej #owa w art. 26 ust. & pkt 1, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub przesyowej i trwa przez okres 17 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego r da energii albo z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii po dniu wejcia w (ycie ustawy, nie du(ej ni( do &1 grudnia ",&7 r., przy czy# okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za kt r$ przysugiwao wiadectwo pochodzenia. ". Cbowi$zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnego (r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji odnawialnego (r da energii, o kt rej #owa w art. 26 ust. & pkt ", powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub przesyowej i trwa przez okres 17 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego r da energii albo z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii, nie du(ej ni( do &1 grudnia ",&7 r., przy czy# okres ten jest liczony od dnia sprzeda(y po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu za#kni1cia aukcji. &. 0 okresie, o kt ry# #owa w ust. 1 i ", sprzedawcy zobowi$zane#u przysuguje prawo do pokrycia uje#nego salda, o kt ry# #owa w art. -6 ust. 1 pkt 6. 6. Aakup energii elektrycznej z odnawialnego (r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego (r da energii nast1puje po staej cenie ustalonej w aukcji oraz wy$cznie w iloci okrelonej przez danego wytw rc1 w zo(onej przez niego o;ercie, o kt rej #owa w art. /2, z zastrze(enie# art. /-.

52

7. Llo> wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnego (r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego (r da energii wprowadzonej do sieci, kt r$ jest obowi$zany zakupi> sprzedawca zobowi$zany, ustala si1 na podstawie rzeczywistych wskaza= licznika zdalnego odczytu w dany# #iesi$cu. 8. Eoszt instalacji licznika zdalnego odczytu ponosi wytw rca energii elektrycznej. 2. Eaucja, o kt rej #owa w art. 28 ust. 8 pkt 6, podlega zwrotowi w ter#inie: 1) 8, dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii z#odernizowanej instalacji odnawialnego r da energii < w przypadku wytw rcy, aukcj1% ") 16 dni od dnia za#kni1cia aukcji ! w przypadku wytw rcy, kt ry nie wygra aukcji. Art. .4. 1. ?przedawca zobowi$zany, w celu wykonania obowi$zku, o kt ry# #owa w art. -& ust. 1 i ", jest obowi$zany do: 1) prowadzenia doku#entacji dotycz$cej iloci wyra(onej w M0h i ceny energii elektrycznej z odnawialnych (r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego zakupionej w dany# #iesi$cu, z uwzgl1dnienie# wskazania wytw rcy, rodzaju instalacji odnawialnego r da energii i daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub przesyowej, wyra(onej w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h% 2) prowadzenia doku#entacji dotycz$cej iloci energii elektrycznej z odnawialnych (r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wyra(onej w M0h, sprzedanej w dany# #iesi$cu% 3) obliczenia wartoci energii elektrycznej sprzedanej w dany# #iesi$cu jako iloczyn iloci energii elektrycznej, o kt rej #owa w pkt ", i redniej kwartalnej ceny energii elektrycznej niepodlegaj$cej obowi$zkowi, o kt ry# #owa w art. 6-a ustawy < )rawo energetyczne, za#ieszczonej przez )rezesa U+* w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej Urz1du +egulacji *nergetyki, obowi$zuj$cej w poprzedni# kwartale, wyra(onej w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h% 4) przekazywania Cperatorowi +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. w ter#inie 1, dni po zako=czeniu #iesi$ca, sprawozdania #iesi1cznego zawieraj$cego in;or#acje, o kt rych #owa w pkt 1 ! &, oraz wniosku o pokrycie uje#nego salda, obliczonego na podstawie r (nicy #i1dzy wartoci$ sprzeda(y energii elektrycznej z odnawialnych (r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego i wartoci$ zakupu tej energii elektrycznej, wykazanej sprawozdaniu. ". Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. po wery;ikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego przez sprzedawc1 zobowi$zanego sprawozdania, w ter#inie &, dni od dnia otrzy#ania wniosku, wypaca, sprzedawcy zobowi$zane#u na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwot1 przeznaczon$ na pokrycie uje#nego salda, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 6. &. 0 przypadku gdy w dany# #iesi$cu, ilo> sprzedanej energii elektrycznej z odnawialnych (r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w ust. 1 pkt ", jest albo kt ry wygra

53

#niejsza ni( ilo> zakupionej energii elektrycznej, o kt rej #owa w art. 26 ust. &, wypata jest r wna iloczynowi kwoty okrelonej we wniosku, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 6, i ilorazu iloci sprzedanej energii elektrycznej, o kt rej #owa w ust. 1 pkt &, i iloci zakupionej energii elektrycznej, o kt rej #owa w ust. 1 pkt 1. Art. .*. 1. Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. do dnia &, wrzenia ka(dego roku przekazuje )rezesowi U+*, in;or#acje o planowanych w roku nast1pny# wypatach na pokrycie uje#nego salda, o kt ry# #owa w art. -6 ust. 1 pkt 6, #aj$c na wzgl1dzie in;or#acje zawarte w sprawozdaniach #iesi1cznych przekazywanych przez sprzedawc1 zobowi$zanego, otrzy#anych w dany# roku. ". )rezes U+* kalkuluj$c planowane w roku nast1pny# wypaty na pokrycie uje#nego salda, o kt ry# #owa w art. -6 ust. 1 pkt 6, bierze pod uwag1: 1) in;or#acje, o kt rych #owa w ust. 1% ") #aksy#aln$ ilo> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, jaka #o(e zosta> zakupiona w drodze aukcji w nast1pny# roku kalendarzowy#, okrelon$ w przepisach wydanych na podstawie art. 2& ust. 1% &) redni$ cen1 zakupu energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, w trzech kwartaach danego roku kalendarzowego. Art. .+. Cd dnia 1 stycznia ",17 roku: 1) operator syste#u przesyowego elektroenergetycznego pobiera od patnika opaty CA* oraz od odbiorcy ko=cowego przy$czonego bezporednio do sieci przesyowej elektroenergetycznej opat1 CA*, obliczon$ w spos b okrelony w art. -2 ust. "% ") patnik opaty CA* pobiera od odbiorcy opat1 przeznaczon$ na pokrycie uje#nego salda, obliczonego na podstawie r (nicy #i1dzy wartoci$ sprzeda(y energii elektrycznej i wartoci$ zakupu energii elektrycznej, wykazanej w sprawozdaniu, o kt ry# #owa w art. -6 ust. 1 pkt 6, zwan$ dalej Topat$ ko=cow$ CA*T, z uwzgl1dnienie# stawek opaty CA* netto, o kt rych #owa w art. -/ i art. --. Art. .,. 1. Cperator syste#u przesyowego elektroenergetycznego uwzgl1dnia w tary;ie za usugi przesyania energii elektrycznej w rozu#ieniu przepis w prawa energetycznego wysoko> stawek opaty CA*, o kt rych #owa w art. -/ i art. -- ust. ", oraz warunki ich stosowania. ". Cpat1 CA* nale(n$ od: 1) patnika opaty CA* oblicza si1 jako: iloczyn stawki opaty CA* oraz su#y iloci energii elektrycznej zu(ytej przez odbiorc w ko=cowych przy$czonych do sieci danego patnika opaty

54

CA* i iloci energii elektrycznej zu(ytej na potrzeby wasne patnika nie zwi$zane z zu(ycie# w celu wytworzenia, przesyania lub dystrybucji tej energii% ") odbiorcy ko=cowego przy$czonego bezporednio do sieci przesyowej elektroenergetycznej oblicza si1 jako iloczyn stawki opaty CA* oraz iloci energii elektrycznej zu(ytej , przez odbiorc1 ko=cowego przy$czonego bezporednio do sieci przesyowej elektroenergetycznej. &. )atnik opaty CA* ustala w tary;ie za usugi przesyania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozu#ieniu przepis w prawa energetycznego opat1 ko=cow$ CA* r wn$ wysokoci stawki opaty CA* obowi$zuj$cej w dany# roku wyra(onej w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h. 6. )rzedsi1biorstwo energetyczne wykonuj$ce dziaalno> gospodarcz$ w zakresie przesyania lub dystrybucji energii elektrycznej, nieb1d$ce patnikie# opaty CA*, ustala w tary;ie za usugi przesyania lub dystrybucji energii elektrycznej opat1 z tytuu w wysokoci okrelonej w art. -/ lub --. Art. .-. 1. 0 okresie od dnia 1 stycznia ",17 roku do dnia &1 grudnia ",17 roku stawka opaty CA* netto wynosi ","2 z za 1 M0h. ". )rzez stawk1 opaty CA* netto, o kt rej #owa w ust. 1 i art. -- ust. 1, rozu#ie si1 stawk1 tej opaty po#niejszon$ o nale(ny podatek od towar w i usug. Art. ... 1. )rezes U+* kalkuluje stawk1 opaty CA* netto, na dany rok kalendarzowy, pocz$wszy od roku ",18, wedug wzoru: ?+i R :i .Ui!" gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: ?+i ! :i ! Ui!" ! stawk1 opaty CA* netto na dany rok kalendarzowy, wyra(on$ w zotych za 1 M0h, wysoko> kwoty planowanej do pobrania w roku kalendarzowy#, na kt ry jest kalkulowana stawka opaty CA*, obliczona wedug wzoru, o kt ry# #owa w art. 1,,, ilo> energii elektrycznej zu(ytej przez odbiorc w ko=cowych w roku poprzedzaj$cy# o rok dany rok kalendarzowy, na kt ry jest kalkulowana stawka opaty CA*. ". )rezes U+* publikuje stawk1 opaty CA*, o kt rej #owa w ust. 1, uwzgl1dniaj$c$ podatek od towar w i usug, w Kiuletynie Urz1du +egulacji *nergetyki, zwany# dalej IKiuletyne# U+*T, w ter#inie do dnia 17 grudnia ka(dego roku. &. ?tawk1 opaty CA* ustala si1 w zotych z dokadnoci$ do jednego grosza za 1 M0h. wiadczenia usugi dystrybucyjnej zwi$zanej z zakupe# usugi udost1pniania krajowego syste#u elektroenergetycznego

55

Art. 100. 0ysoko> kwoty oznaczonej sy#bole# T:iT, o kt ry# #owa w art. -- ust. 1, stanowi$cej podstaw1 do kalkulowania w dany# roku TiT stawki opaty CA* na rok nast1pny, oblicza si1 wedug wzoru: :i R ECA*;i V5CA*i ! *CA*i gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: ECA*;i ! 5CA*i < *CA*i ! su#1 rodk w dla sprzedawcy zobowi$zanego, obliczon$ na podstawie danych, o kt rych #owa w art. -7 ust. ", wydatki i koszty, o kt rych #owa w art. 1,& ust. ", prognozowany, na dzie= &1 grudnia danego roku TiT, stan rodk w na rachunku opaty CA*, zgodnie z in;or#acj$, o kt rej #owa w art. 1,& ust. 6 pkt ".

Art. 101. 1. )atnik opaty CA* oraz odbiorca ko=cowy przy$czony bezporednio do sieci przesyowej elektroenergetycznej przekazuj$ operatorowi syste#u przesyowego elektroenergetycznego, w ter#inie do 7. dnia #iesi$ca nast1puj$cego po okresie rozliczeniowy#, in;or#acj1 o ilociach energii elektrycznej do naliczenia opaty CA*. " )atnik opaty CA* oraz odbiorca ko=cowy przy$czony bezporednio do sieci przesyowej elektroenergetycznej przekazuj$ operatorowi syste#u przesyowego elektroenergetycznego, w ter#inie do "1. dnia #iesi$ca nast1puj$cego po okresie rozliczeniowy#, rodki z tytuu opaty CA*, obliczone w spos b, o kt ry# #owa w art. -2 ust. ", za okres rozliczeniowy. &. Cperator syste#u przesyowego elektroenergetycznego gro#adzi rodki z tytuu opaty CA*, po#niejszone o nale(ny podatek od towar w i usug, na wyodr1bniony# rachunku bankowy#, zwany# dalej Irachunkie# opaty CA* operatoraT. 6. Ckrese# rozliczeniowy#, gdy rozliczenia s$ dokonywane #i1dzy: 1) operatore# syste#u przesyowego elektroenergetycznego a: a) patnikie# opaty CA*, b) odbiorc$ ko=cowy# przy$czony# bezporednio do sieci przesyowej elektroenergetycznej ! jest #iesi$c kalendarzowy% ") patnikie# opaty CA* a: a) odbiorc$ ko=cowy#, b) sprzedawc$ zobowi$zany# ! jest okres, w kt ry# s$ dokonywane rozliczenia za energi1 elektryczn$ i usugi przesyania. Art. 102. 1. Cperator syste#u elektroenergetycznego przesyowego przekazuje Cperatorowi +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. in;or#acj1 o rodkach zgro#adzonych z tytuu opaty CA* za

56

dany okres rozliczeniowy na rachunku opaty CA* operatora oraz o wysokoci odsetek od tych rodk w, w ter#inie do "&. dnia #iesi$ca nast1puj$cego po zako=czeniu okresu rozliczeniowego. ". Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. w ter#inie 2 dni od dnia otrzy#ania in;or#acji, wystawia na jej podstawie not1 ksi1gow$ dla operatora syste#u elektroenergetycznego przesyowego. &. Cperator syste#u elektroenergetycznego przesyowego, w ter#inie 2 dni roboczych od dnia otrzy#ania noty ksi1gowej, przekazuje na wyodr1bniony rachunek bankowy Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D., zwany dalej Trachunkie# opaty CA*T, rodki w wysokoci wynikaj$cej z noty ksi1gowej. Art. 103. 1. We(eli kwota rodk w na rachunku opaty CA* oraz na lokatach, o kt rych #owa w art. 1,8 , jest niewystarczaj$ca na wypat1 rodk w, o kt rych #owa w art. -6 ust. " lub &, Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. zaci$ga zadu(enie na wypat1 rodk w, o kt rych #owa w art. -6 ust. " lub &. ". 0ydatki zwi$zane z zaci$gni1ty# zadu(enie#, o kt ry# #owa w ust. 1, oraz koszty bie($cej dziaalnoci Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. zwi$zane z prowadzenie# rachunku opaty CA* i rozliczanie# uje#nego salda, o kt rych #owa w art. -6 ust. 1 pkt 6,, oznaczone sy#bole# T5ozeiT, oblicza si1 wedug wzoru: 5CA*i R 9CA*i V LCA*i V Gozei gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: 9CA*i ! kwot1 nale(noci g wnych 3kapitau) z tytuu zadu(enia zaci$gni1tego przez Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. w przypadku, o kt ry# #owa w ust. 1, wy#agalnych w dany# roku kalendarzowy#, LCA*i ! kwot1 odsetek z tytuu zadu(enia zaci$gni1tego przez Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. w przypadku, o kt ry# #owa w ust. 1, Gozei < planowane w dany# roku koszty bie($cej dziaalnoci Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D., zwi$zane z prowadzenie# rachunku opaty CA* i obsug$ wypat, &. 0ydatki i koszty, oznaczone sy#bole# T 5CA*i T, uwzgl1dnia si1 w kalkulacji stawek opaty CA*. 6. Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. przekazuje )rezesowi U+* in;or#acje o: 1) ") wysokoci wydatk w i koszt w, o kt rych #owa w ust. ", prognozowany# stanie rodk w na rachunku opaty CA* na dzie= &1 grudnia danego roku ! do dnia &, wrzenia ka(dego roku.

57

Art. 104. 1. 0 przypadku uzyskania przez Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. rodk w z tytuu: 1) odsetek od rodk w zgro#adzonych na rachunku opaty CA*, ") lokat, o kt rych #owa w art. 1,8 ! su#a tych rodk w jest przeznaczana na pokrycie uje#nego salda, o kt ry# #owa w art. -6 ust. 1 pkt 6. ". 0 przypadku gdy po dokonaniu ostatecznych rozlicze= z tytuu pokrycia uje#nego salda, o kt ry# #owa w art. -6 ust. 1 pkt 6, oraz spacie zadu(enia, o kt ry# #owa w art. 1,& ust. 1, na rachunku opaty CA* pozostan$ rodki, Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. przekazuje je operatorowi syste#u przesyowego elektroenergetycznego. Cperator syste#u przesyowego elektroenergetycznego uwzgl1dnia przekazane rodki, opracowuj$c tary;1 za usugi przesyania energii elektrycznej. Art. 10*. 1. Cperator syste#u przesyowego elektroenergetycznego tworzy rezerw1, w ci1(ar koszt w, do wysokoci rodk w uzyskanych z opaty przejciowej CA*, po#niejszonych o nale(ny podatek od towar w i usug oraz rodk w, o kt rych #owa w art. 1,6 ust. ". Utworzenie rezerwy nast1puje odpowiednio w ter#inie, w kt ry# opata CA* stanie si1 nale(na, a w przypadku rodk w, o kt rych #owa w art. 1,6 ust. ", w dacie ich otrzy#ania. ". +ezerw1, o kt rej #owa w ust. 1, zwi1ksza si1 tak(e o odsetki od rodk w zgro#adzonych na rachunku opaty CA* operatora, je(eli odsetki te stanowi$ u operatora syste#u przesyowego elektroenergetycznego przych d w rozu#ieniu ustawy z dnia 17 lutego 1--" r. o podatku dochodowy# od os b prawnych 34z. U. z ",11 r. 'r 26, poz. &-2, z p n. z#.8)). &. A#niejszenie lub rozwi$zanie rezerwy, o kt rej #owa w ust. 1, nast1puje w #iesi$cu, w kt ry# operator syste#u przesyowego elektroenergetycznego przeka(e rodki na rachunek opaty CA* albo ustan$ przyczyny jej utworzenia. + wnowarto> z#niejszonej lub rozwi$zanej rezerwy stanowi u operatora syste#u przesyowego elektroenergetycznego przych d w rozu#ieniu ustawy, o kt rej #owa w ust. ", w dacie dokonania tej czynnoci. 6. Nrodki przekazane przez operatora syste#u przesyowego elektroenergetycznego na rachunek opaty CA* stanowi$ u operatora syste#u przesyowego elektroenergetycznego koszty uzyskania przychod w w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w ust. ", w dacie ich przekazania. 7. Nrodki uzyskane z opaty CA* oraz rodki, o kt rych #owa w art. 1,6 ust. 1, nie stanowi$ przychodu Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D., w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w ust. ".

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",11 r. 'r 1,", poz. 7/7, 'r 1,8, poz. 8"", 'r 1&6, poz. 2/1, 'r 12/, poz. 1,7-, 'r ",7, poz. 1"," i 'r "&6, poz. 1&/- i 1&-1, z ",1" r. poz. &8", poz.7-8, poz. 28-, 1,1,, 1&6" i 176, oraz z ",1& r. poz. 81&, 1,1", 1,&8 i 166/.

58

8. Nrodki przekazane przez Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. na rzecz sprzedawcy zobowi$zanego nie stanowi$ u Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. koszt w uzyskania przychodu w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w ust. ". Art. 10+. 1. Nrodki zgro#adzone przez Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. na rachunku opaty CA* #og$ by> lokowane wy$cznie w: 1) obligacjach, bonach i innych papierach wartociowych e#itowanych przez ?karb )a=stwa% ") obligacjach i innych du(nych papierach wartociowych, opiewaj$cych na wiadczenia pieni1(ne, gwarantowanych lub por1czanych przez ?karb )a=stwa% &) depozytach bankowych i bankowych papierach wartociowych, w walucie polskiej. ". Her#in wy#agalnoci lokat, o kt rych #owa w ust. 1, Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. powinien dostosowa> do ter#inu wypat kwot na pokrycie uje#nego salda, o kt ry# #owa w art. -6 ust. 1 pkt 6. Art. 10,. ?iedzib$ Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. jest #iasto stoeczne 0arszawa. Art. 10-. 1. )rzed#iote# dziaalnoci Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D.: 1) gro#adzenie rodk w pieni1(nych na pokrycie uje#nego salda sprzedawc w zobowi$zanych do zakupu energii elektrycznej z odnawialnych (r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 26 ust. &% ") rozliczanie uje#nego salda sprzedawc w zobowi$zanych do zakupu energii elektrycznej z odnawialnych (r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 26 ust. &% &) zarz$dzanie rodka#i pieni1(ny#i zgro#adzony#i na rachunku opaty CA* na zasadach okrelonych w ustawie% ". Aysk Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. przeznacza si1 wy$cznie na ;inansowanie dziaalnoci okrelonej w ust. 1. Art. 10.. 1. ?karb )a=stwa obej#uje wszystkie akcje Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. ". Dkcje Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. #og$ zosta> pokryte wy$cznie wkada#i pieni1(ny#i wniesiony#i w caoci przed jej zarejestrowanie#. &. Dkcje Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. s$ akcja#i i#ienny#i i nie podlegaj$ za#ianie na akcje na okaziciela.

59

6. )rzepisy ust. 1!& stosuje si1 odpowiednio w przypadku podwy(szenia kapitau zakadowego Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. 7. Dkcje Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. nie #og$ by> zbywane ani obci$(ane. 8. Dkcje Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. nie podlegaj$ zaj1ciu w trybie przepis w ustawy z dnia 12 czerwca 1-88 r. o post1powaniu egzekucyjny# w ad#inistracji 34z. U. z ",1" r. poz. 1,17, 1&6" i 17"-) oraz przepis w ustawy z dnia 12 listopada 1-86 r. ! Eodeks post1powania cywilnego. 2. 'a akcjach Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. nie #o(na ustanawia> zabezpieczenia zobowi$za= podatkowych w trybie przepis w dziau LLL rozdziau & ustawy z dnia "sierpnia 1--2 r. ! Crdynacja podatkowa 34z. U. z ",1", poz. 26-, z p n. z#.9)). Art. 110. 1. Eapita zakadowy Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. nie #o(e by> obni(any. ". Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. nie #o(e e#itowa> obligacji za#iennych albo obligacji z prawe# pierwsze=stwa. Art. 111. +ada nadzorcza Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. liczy trzech czonk w, powoywanych i odwoywanych przez: 1) #inistra waciwego do spraw gospodarki < )rzewodnicz$cego rady nadzorczej% ") #inistra waciwego do spraw ?karbu )a=stwa ! jednego czonka% &) )rezesa U+* ! jednego czonka. Art. 112. 1. +ada nadzorcza podej#uje uchway bezwzgl1dn$ wi1kszoci$ gos w. ". +ada nadzorcza uchwala regula#in okrelaj$cy tryb jej dziaania. &. +egula#in uchwalony przez rad1 nadzorcz$ podlega zatwierdzeniu przez walne zgro#adzenie. Art. 113. 1. Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. nie #o(e zosta> po$czony z inn$ sp k$ ani ulec podziaowi b$d przeksztaceniu. ". Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. #o(e zosta> rozwi$zany uchwa$ walnego zgro#adzenia, podj1t$ nie wczeniej ni( po spenieniu w caoci wiadcze= na rzecz wytw rc w. Art. 114. Cperator +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. skada #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki corocznie, w ter#inie do ko=ca pierwszego kwartau, sprawozdanie ze swojej dziaalnoci, w ty# in;or#acje o wpywach z opaty CA* i stanie rodk w na rachunku opaty CA*, kosztach dziaalnoci, bie($cy# i planowany# zadu(eniu sp ki oraz przedstawia, na ($danie #inistra waciwego do spraw gospodarki, in;or#acje z zakresu swojej dziaalnoci.
9 )

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",1" r. poz. /6/, 11,1, 1&6" i 17"- oraz z ",1& r. poz. 1,"2 i 1,&8.

60

Art. 11*. 0 zakresie nieuregulowany# niniejsz$ ustaw$ do Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. stosuje si1 przepisy ustawy z dnia 17 wrzenia ",,, r. ! Eodeks sp ek handlowych 34z. U. z ",1& r. poz. 1,&,). Art. 11+. )rzedsi1biorstwo energetyczne zaj#uj$ce si1 obrote# ciepe# i sprzedaj$ce to ciepo jest obowi$zane, w zakresie okrelony# w przepisach wydanych na podstawie art. 8,, do zakupu o;erowanego ciepa lub chodu wytwarzanego w instalacji odnawialnego r da energii, przy$czonej do sieci, znajduj$cej si1 na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej, w iloci nie wi1kszej ni( zapotrzebowanie odbiorc w tego przedsi1biorstwa, przy$czonych do sieci, do kt rej jest przy$czona instalacja odnawialnego r da energii.

Art. 11,. Cperator syste#u dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego dziaania, jest obowi$zany do odbioru biogazu rolniczego o para#etrach jakociowych okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8", wytwarzanego w instalacji odnawialnego r da energii przy$czonej bezporednio do sieci tego operatora. Art. 11-. 1. Mechaniz# w i instru#ent w wspieraj$cych wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, w instalacjach odnawialnego r da energii, nie stosuje si1 do energii elektrycznej wytworzonej przez wytw rc w, kt rzy po dniu &, czerwca ",16 r. podpisali u#ow1 o udzielenie po#ocy inwestycyjnej ze rodk w publicznych w postaci dotacji bezzwrotnej z pod#iote# udzielaj$cy# tej po#ocy. ". )rzepisu ust. 1 nie stosuje si1 do energii elektrycznej z odnawialnych r de energii i energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej przez wytw rc w w #ikroinstalacji, o kt rych #owa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i ".

$ozdzia" * 2warancje %ochodzenia ener#ii elektrycznej wytwarzanej z odnawialne#o r!d"a ener#ii w instalacjach odnawialne#o r!d"a ener#ii i ener#ii elektrycznej wytworzonej z )io#azu rolnicze#o w instalacjach odnawialne#o r!d"a ener#ii

61

Art. 11.. 1. :warancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego r da energii w instalacjach odnawialnego r da energii i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii, zwana dalej Igwarancj$ pochodzeniaJ, jest doku#ente# stanowi$cy# potwierdzenie odbiorcy ko=cowe#u, (e okrelona w ty# doku#encie ilo> wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyowej energii elektrycznej zostaa wytworzona z odnawialnych r de energii w instalacjach odnawialnego r da energii albo z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii. ". A gwarancji pochodzenia nie wynikaj$ prawa #aj$tkowe. &. )rzekazanie gwarancji pochodzenia nast1puje niezale(nie od przeniesienia praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia. Art. 120. 1.:warancj1 pochodzenia wydaje si1 na pise#ny wniosek wytw rcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych r de energii albo energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii, zwany dalej Iwnioskie# o wydanie gwarancji pochodzeniaJ. ". 0niosek o wydanie gwarancji pochodzenia skada si1 do operatora syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora syste#u przesyowego elektroenergetycznego, na kt rego obszarze dziaania zostaa przy$czona instalacja odnawialnego r da energii, w ter#inie 2 dni od dnia zako=czenia wytworzenia danej iloci energii elektrycznej obj1tej wnioskie#. &. 0niosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera: 1) oznaczenie wytw rcy energii elektrycznej, o kt ry# #owa w ust. 1% ") okrelenie lokalizacji, rodzaju i #ocy instalacji odnawialnego r da energii, w kt ry# zostaa wytworzona energia elektryczna z odnawialnych r de energii albo energia elektryczna z biogazu rolniczego% &) dane dotycz$ce iloci wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych r de energii w instalacjach odnawialnego r da energii albo wytworzonej energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii% 6) okrelenie okresu obej#uj$cego jeden lub wi1cej nast1puj$cych po sobie #iesi1cy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w kt ry# energia elektryczna z odnawialnych r de energii albo energia elektryczna z biogazu rolniczego zostaa wytworzona w instalacji odnawialnego r da energii, ze wskazanie# daty rozpocz1cia i zako=czenia wytwarzania tej energii% 7) wskazanie czy instalacja odnawialnego r da energii okrelona we wniosku korzystaa z #echaniz# w i instru#ent w wspieraj$cych wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego r da energii% 8) wskazanie daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego r da energii.

62

6. 4o wydawania gwarancji pochodzenia oraz innych doku#ent w potwierdzaj$cych wydanie gwarancji pochodzenia stosuje si1 odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 czerwca 1-8, r. < Eodeks post1powania ad#inistracyjnego o wydawaniu zawiadcze=. 7. :warancje pochodzenia oraz inne doku#enty potwierdzaj$ce wydanie gwarancji pochodzenia wydaje si1 w ter#inie &, dni od dnia przekazania wniosku, o kt ry# #owa w ust. 1, )rezesowi U+*. 8. Cperator syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator syste#u

przesyowego elektroenergetycznego dokonuje wery;ikacji danych zawartych we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia i w ter#inie 16 dni od dnia jego otrzy#ania przekazuje ten wniosek )rezesowi U+*, wraz z potwierdzenie# iloci wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych r de energii albo wytworzonej energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ustalonej na podstawie wskaza= licznika zdalnego odczytu. Art. 121. 1. )rezes U+* wydaje gwarancj1 pochodzenia w ter#inie &, dni od dnia przekazania przez operatora syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora syste#u przesyowego elektroenergetycznego wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia. ". :warancja pochodzenia jest wydawana na okres 1" #iesi1cy od dnia zako=czenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii albo wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego r da energii, obj1tej wnioskie# o wydanie gwarancji pochodzenia. &. )o upywie okresu okrelonego w ust. " gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreleniu z rejestru gwarancji pochodzenia, o kt ry# #owa w art. 1"6 ust. 1. 6. :warancja pochodzenia jest oznaczona indywidualny# nu#ere#, zawiera dane okrelone w art. /- ust. & oraz wskazuje dat1 jej wa(noci. 7. :warancje pochodzenia trac$ wa(no> z chwil$ ich przekazania odbiorcy ko=cowe#u. 8. :warancj1 pochodzenia wydaje si1 za wytworzon$ energi1 elektryczn$ z dokadnoci$ do 1 M0h. 2. :warancj1 pochodzenia jest wydawana w ;or#ie elektronicznej i przekazywana bezporednio do rejestru gwarancji pochodzenia, o kt ry# #owa w art. 1"6 ust. 1. Art. 122. 1. )rezes U+* od#awia wydania gwarancji pochodzenia je(eli wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zosta zo(ony operatorowi syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi syste#u przesyowego elektroenergetycznego po upywie ter#inu, o kt ry# #owa w art. 1", ust. ". ". Cd#owa wydania gwarancji pochodzenia nast1puje w drodze postanowienia, na kt re su(y za(alenie.

63

Art. 123. 1. )rezes U+*, na pise#ny wniosek pod#iotu, uznaje gwarancje pochodzenia wydane w inny# pa=stwie czonkowski# Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwie czonkowski# *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! stronie u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#. ". )rezes U+* #o(e od# wi> uznania gwarancji pochodzenia, o kt rej #owa w ust. 1, w przypadku gdy wyst$pi$ uzasadnione w$tpliwoci co do jej autentycznoci lub wiarygodnoci. &. Cd#owa uznania gwarancji pochodzenia, o kt rej #owa w ust. ", nast1puje w drodze postanowienia, na kt re su(y za(alenie. 6. C przyczynie od#owy uznania gwarancji pochodzenia, o kt rej #owa w ust. ", )rezes U+* niezwocznie in;or#uje Eo#isj1 *uropejsk$, podaj$c przyczyn1 od#owy. 7. :warancja pochodzenia, o kt rej #owa w ust. 1, jest wa(na przez okres 1" #iesi1cy od dnia zako=czenia wytwarzania energii elektrycznej na kt r$ zostaa wydana. Art. 124. 1. +ejestr gwarancji pochodzenia prowadzi pod#iot prowadz$cy: 1) gied1 towarow$ w rozu#ieniu ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych lub ") na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany w rozu#ieniu ustawy z dnia "- lipca ",,7 r. o obrocie instru#enta#i ;inansowy#i < organizuj$cy obr t gwarancja#i pochodzenia. ". )od#iot, o kt ry# #owa w ust. 1, jest obowi$zany prowadzi> rejestr gwarancji pochodzenia w spos b zapewniaj$cy identy;ikacj1: 1) wytw rc w, kt ry# wydano gwarancj1 pochodzenia% ") pod#iot w, kt rych gwarancje pochodzenia wydane w inny# pa=stwie czonkowski# Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwie czonkowski# *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) < stronie u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, zostay uznane przez )rezesa Urz1du +egulacji *nergetyki% &) przysuguj$cych gwarancji pochodzenia oraz odpowiadaj$cej i# iloci energii elektrycznej. &. )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki przekazuje in;or#acje o wydanych oraz uznanych gwarancjach pochodzenia pod#iotowi, o kt ry# #owa w ust. 1. 6. 0ytw rca oraz pod#iot posiadaj$cy konto w rejestrze gwarancji pochodzenia s$ obowi$zani poin;or#owa> )rezesa U+* oraz pod#iot, o kt ry# #owa w ust. 1, o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy ko=cowe#u w ter#inie 2 dni od dnia jej przekazania. 7. Ln;or#acja, o kt rej #owa w ust. 6, podlega wpisowi do rejestru gwarancji pochodzenia.

64

8. )rzeniesienie gwarancji pochodzenia nast1puje z chwil$ dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze gwarancji pochodzenia. 2. 0pis do rejestru gwarancji pochodzenia, o kt ry# #owa w ust. 1, oraz z#iany dokonane w ty# rejestrze podlegaj$ opacie w wysokoci odzwierciedlaj$cej koszty prowadzenia tego rejestru. /. 0ytw rc1 energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych r dach energii oraz energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii o $cznej #ocy elektrycznej nieprzekraczaj$cej 7 M0 zwalnia si1 z: 1) opat, o kt rych #owa w ust. 2% ") opaty skarbowej za wydanie gwarancji pochodzenia. -. )od#iot, o kt ry# #owa w ust. 1, jest obowi$zany wyda> pod#iotowi posiadaj$ce#u konto w rejestrze gwarancji pochodzenia doku#ent potwierdzaj$cy przysuguj$ce te#u pod#iotowi gwarancje pochodzenia w celu potwierdzenia odbiorcy ko=cowe#u, (e okrelona w ty# doku#encie ilo> energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyowej zostaa wytworzona z odnawialnego r da energii albo z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii.

$ozdzia" + 3rajowy %lan dzia"ania w zakresie odnawialnych r!de" ener#ii oraz 0onitorowanie rynku ener#ii elektrycznej( cie%"a lu) ch"odu z odnawialnych r!de" ener#ii( )io#azu rolnicze#o( a tak4e rynku )ioko0%onent!w( %aliw ciek"ych i )io%aliw ciek"ych stosowanych w trans%orcie Art. 12*. 1. Minister waciwy do spraw gospodarki, stosuj$c obiektywne i przejrzyste zasady oraz uwzgl1dniaj$c polityk1 energetyczn$ pa=stwa, opracowuje projekt krajowego planu dziaania w zakresie odnawialnych r de energii do roku ",",, zwanego dalej Ikrajowy# plane# dziaaniaJ. ". Erajowy plan dziaania okrela w szczeg lnoci:

1) krajowy cel w zakresie udziau energii i paliw, pozyskiwanych z odnawialnych r de


energii, wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii, zu(ywanych w energetyce oraz w transporcie%

2) cele porednie, obej#uj$ce dwuletnie okresy, okrelaj$ce #odel i spos b dojcia do


krajowego celu wskazanego w pkt 1%

3) wpyw rodk w polityki e;ektywnoci energetycznej na ko=cowe zu(ycie energii brutto oraz
dziaania jakie nale(y podj$> do osi$gni1cia krajowego celu wskazanego w pkt 1%

4) ko=cowe zu(ycie energii brutto, pozyskiwanej z odnawialnych r de energii, wytwarzanej


w instalacjach odnawialnego r da energii, w ty# w energetyce oraz w transporcie%

5) dziaania jakie powinny zosta> podj1te do osi$gni1cia cel w porednich, niezb1dne w


poszczeg lnych latach a( do osi$gni1cia krajowego celu wskazanego w pkt 1, w zakresie:

65

a) wsp pracy #i1dzy jednostka#i sa#orz$du terytorialnego a organa#i ad#inistracji rz$dowej, b) wsp pracy #i1dzynarodowej dotycz$cej wytwarzania energii i paliw w instalacjach odnawialnego r da energii oraz projekt w energetycznych, c) krajowej strategii rozwoju zasob w bio#asy, w ty# rozwoju jej nowych zasob w. &. +ada Ministr w, na wniosek #inistra waciwego do spraw gospodarki, w drodze uchway, przyj#uje krajowy plan dziaania. 6. )rzyj1ty przez +ad1 Ministr w krajowy plan dziaania #inister waciwy do spraw gospodarki przekazuje Eo#isji *uropejskiej. 7. 0 przypadku: 1) gdy udzia energii i paliw, pozyskiwanych z odnawialnych r de energii, wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii, okrelony w krajowy# planie dziaania, obni(y si1 poni(ej orientacyjnego kursu w okresie dwuletni#, bezporednio poprzedzaj$cy# okres okrelony w krajowy# planie dziaania, albo ") wydania zalecenia przez Eo#isj1 *uropejsk$ ! #inister waciwy do spraw gospodarki opracowuje i przekazuje Eo#isji *uropejskiej aktualizacj1 krajowego planu dziaania. 8. 4o aktualizacji krajowego planu dziaania przepisy ust. "!6 stosuje si1 odpowiednio. Art. 12+. 1. Minister waciwy do spraw gospodarki #onitoruje realizacj1 celu krajowego wskazanego w art. 1"7 ust. " pkt 1, w szczeg lnoci na podstawie danych przekazanych przez )rezesa U+* oraz wynik w bada= statystycznych prowadzonych zgodnie z progra#e# bada= statystycznych statystyki publicznej w rozu#ieniu art. " pkt 2 ustawy z dnia "- czerwca 1--7 r. o statystyce publicznej 34z. U. z ",1" r. poz. 7-1 oraz z ",1& r. poz. "). ". Minister waciwy do spraw gospodarki, co dwa lata, sporz$dza i przedstawia +adzie Ministr w sprawozdanie zawieraj$ce wyniki #onitorowania realizacji krajowego celu, wraz ze wskazanie# post1pu w pro#owaniu wykorzystania energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii. &. ?prawozdanie, o kt ry# #owa w ust. ", zawiera in;or#acje dotycz$ce w szczeg lnoci: 1) udziau energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii, zu(ywanych w energetyce i w transporcie, oraz #o(liwoci dysponowania ty#i r da#i% ") stanu in;rastruktury technicznej instalacji odnawialnego r da energii% &) wpywu rodk w polityki e;ektywnoci energetycznej na ko=cowe zu(ycie energii brutto% 6) dziaa= podej#owanych do realizacji krajowego celu, o kt ry# #owa w art. 1"7 ust. " pkt 1% 7) przewidywanego zapotrzebowania na energi1 i paliwa, pozyskiwane z odnawialnych r de energii, wytworzone w instalacjach odnawialnego r da energii% 8) planowanych i b1d$cych w budowie instalacji odnawialnego r da energii%

66

2) post1pu dokonanego w usprawnianiu procedur ad#inistracyjnych oraz usuwaniu barier regulacyjnych i innych w rozwoju wykorzystania energii i paliw, pozyskiwanych z odnawialnych r de energii, wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii. 6. +ada Ministr w, na wniosek #inistra waciwego do spraw gospodarki, przyj#uje sprawozdanie, o kt ry# #owa w ust. ", do dnia &, listopada roku, w kt ry# sprawozdanie zostao sporz$dzone. 7. )rzyj1te przez +ad1 Ministr w sprawozdanie, o kt ry# #owa w ust. ", #inister waciwy do spraw gospodarki przekazuje Eo#isji *uropejskiej, w ter#inie do dnia &1 grudnia roku, w kt ry# sprawozdanie zostao sporz$dzone. Art. 12,. 1. Aadania zwi$zane z ;unkcjonowanie# rynku energii elektrycznej i paliw

gazowych, pozyskiwanych z odnawialnych r de energii, wytwarzanych w instalacjach odnawialnego r da energii zu(ywanych w energetyce i w transporcie, wykonuj$ #inister waciwy do spraw gospodarki, #inister waciwy do spraw rozwoju wsi, #inister waciwy do spraw rynk w rolnych, #inister waciwy do spraw rodowiska, )rezes U+* oraz )rezes : wnego Urz1du ?tatystycznego, zwany dalej I)rezese# :U?J. ". +ealizacja zada= okrelonych w ust. & ! / #a na celu identy;ikacj1 kierunku rozwoju odnawialnych r de energii, wypracowanie opty#alnego i zr wnowa(onego stopnia wykorzystania poszczeg lnych rodzaj w odnawialnych r de energii, zwi1kszanie bezpiecze=stwa energetycznego, ochron1 rodowiska oraz osi$gni1cie cel w wynikaj$cych z przyj1tych u# w #i1dzynarodowych. &. Aadania #inistra waciwego do spraw gospodarki w zakresie, o kt ry# #owa w ust. 1, obej#uj$: 1) okrelanie krajowych rodk w #aj$cych na celu rozw j wykorzystania energii i paliw, pozyskiwanych z odnawialnych r de energii, wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii% ") #onitorowanie ;unkcjonowania instru#ent w wspieraj$cych wytwarzanie energii i paliw, pozyskiwanych z odnawialnych r de energii, wytworzonych w instalacjach odnawialnego r da energii oraz dziaa= #aj$cych na celu ich wykorzystanie% &) podej#owanie dziaa= #aj$cych na celu usprawnienie procedur ad#inistracyjnych zwi$zanych z prowadzenie# procesu inwestycyjnego instalacji odnawialnych r de energii oraz usuwanie innych barier #og$cych ogranicza> wzrost pozyskiwania z odnawialnych r de energii i wykorzystania odnawialnych r de energii% 6) #onitorowanie ;unkcjonowania gwarancji pochodzenia% 7) opracowywanie analiz w zakresie zapotrzebowania na energi1 i paliwa pozyskiwane z odnawialnych r de energii, wytwarzane w instalacjach odnawialnego r da energii oraz nadwy(ki ich wytwarzania.

67

6. Aadania #inistra waciwego do spraw rozwoju wsi w zakresie, o kt ry# #owa w ust. 1, obej#uj$: 1) pro#owanie wykorzystania bio#asy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne z uwzgl1dnienie# potrzeb produkcji (ywnoci% ") #onitorowanie z#ian powierzchni grunt w przeznaczonych na uprawy energetyczne. 7. Aadania #inistra waciwego do spraw rynk w rolnych w zakresie, o kt ry# #owa w ust. 1, obej#uj$ #onitorowanie iloci i rodzaj w surowc w wykorzystanych do wytwarzania energii z biogazu rolniczego, a tak(e bioko#ponent w stosowanych w paliwach transportowych. 8. Aadania #inistra waciwego do spraw rodowiska w zakresie, o kt ry# #owa w ust. 1, obej#uj$ opracowywanie analiz w zakresie okrelenia: 1) szacunkowego wpywu wytwarzania bioko#ponent w i biopyn w na zasoby wodne oraz na jako> wody i gleby% ") szacunkowej wartoci ograniczenia e#isji gaz w cieplarnianych w zwi$zku z wytwarzanie# energii i paliw pozyskiwanych z odnawialnych r de energii.

2. Aadania )rezesa U+* w zakresie, o kt ry# #owa w ust. 1, obej#uj$: 1) przekazywania in;or#acji dotycz$cych odnawialnych r de energii , o kt rych #owa w art. "& ust. " pkt 1- ustawy ! )rawo energetyczne, stosownie do zakresu zada= )rezesa U+*% ") #onitorowanie wykonania obowi$zku przez przedsi1biorstwa energetyczne, w zapewnieniu pierwsze=stwa w przesyaniu lub dystrybucji energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego r da energii. /. Aadania )rezesa :U? w zakresie, o kt ry# #owa w ust. 1, obej#uj$ prowadzenie staej statystyki dotycz$cej udziau energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii w ko=cowy# zu(yciu energii brutto, w podziale na sektory elektroenergetyki, ciepownictwa i chodnictwa oraz transportu. -. Agro#adzone w trakcie realizacji zada=, o kt rych #owa ust. & ! 2, in;or#acje z post1pu w pro#owaniu wykorzystania energii i paliw wytwarzanych w instalacjach odnawialnego r da energii. #inister waciwy do spraw gospodarki, #inister waciwy do spraw rozwoju wsi, #inister waciwy do spraw rynk w rolnych, #inister waciwy do spraw rodowiska, )rezes U+* oraz )rezes :U?, udost1pniaj$ w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej.

Art. 12-. 1. Udzia energii wytwarzanej z odnawialnych r de energii oblicza si1 jako iloraz wartoci ko=cowego zu(ycia energii brutto z odnawialnych r de energii oraz wartoci ko=cowego zu(ycia energii brutto ze wszystkich r de, wyra(ony w procentach.

68

". Metodologi1 i de;inicje stosowane przy wyliczaniu udziau energii z odnawialnych r de energii okrela rozporz$dzenie )arla#entu *uropejskiego i +ady 30*) nr 1,--.",,/ z dnia "" padziernika ",,/ r. w sprawie statystyki energii 34z. U. 5 &,6 z 16.11.",,/, str. 1).

Art. 12.. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia, spos b obliczania: 1) ko=cowego zu(ycia energii brutto z odnawialnych r de energii, uwzgl1dniaj$c su#1 ko=cowego zu(ycia energii: a) elektrycznej brutto z odnawialnych r de energii, b) brutto z odnawialnych r de energii w ciepownictwie i chodnictwie oraz c) z odnawialnych r de energii w transporcie, ") znor#alizowanej iloci energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub w ;ar#ach wiatrowych, &) rzeczywistej iloci ciepa wytworzonego z energii aeroter#alnej, geoter#alnej lub hydroter#alnej przez po#py ciepa ! bior$c pod uwag1 rodzaj dziaalnoci gospodarczej, #o(liwoci techniczne i organizacyjne w zakresie wytwarzania energii w instalacjach odnawialnego r da energii. Art. 130. 1. Minister waciwy do spraw gospodarki tworzy elektroniczn$ baz1 danych wykorzystania energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii i udost1pnia j$ w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej, z zachowanie# przepis w o ochronie in;or#acji niejawnych i innych in;or#acji prawnie chronionych. ". )rezes U+* oraz )rezes 'arodowyego Gunduszu Cchrony Nrodowiska i :ospodarki 0odnej przekazuj$ #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki, in;or#acje zwi$zane z wykorzystanie# energii i paliw wytworzonych w instalacji odnawialnego r da energii, kt re niezwocznie od dnia otrzy#ania przez #inistra waciwego do spraw gospodarki s$ publikowane w elektronicznej bazie danych, o kt rej #owa w ust. 1. &. Ln;or#acje, o kt rych #owa w ust. ", przekazywane przez )rezesa U+* dotycz$ w szczeg lnoci: 1) #ocy zainstalowanej poszczeg lnych rodzaj w instalacji odnawialnego r da energii obj1tych koncesj$ )rezesa U+* na wykonywanie dziaalnoci gospodarczej polegaj$cej na wytwarzaniu energii elektrycznej, ") iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii, okrelonego na podstawie wydanych przez )rezesa U+* wiadectw pochodzenia oraz

69

wiadectw pochodzenia biogazu, z podziae# na rodzaje instalacji odnawialnego r da energii, &) iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii, obj1tego postanowienia#i o od#owie wydania wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia z biogazu rolniczego, 6) iloci wydanych gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii, z podziae# na rodzaje instalacji odnawialnego r da energii, na kt re zostay one wydane. 6. Ln;or#acje wskazane w ust. & )rezes U+* przekazuje #inistrowi waciwe#u do spraw :ospodarki w ter#inie "7 dni od zako=czenia ka(dego kwartau. 7. Ln;or#acje, o kt rych #owa w ust. ", przekazywane przez )rezesa 'arodowego Gunduszu Cchrony Nrodowiska i :ospodarki 0odnej dotycz$ w szczeg lnoci in;or#acji o wysokoci uiszczonych opat zast1pczych, wedug stanu na koniec danego kwartau. Ln;or#acje te s$ przekazywane #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki w ter#inie 67 dni od zako=czenia kwartau. 8. 4ane opublikowane w elektronicznej bazie danych, o kt rej #owa w ust. 1, po ich wczeniejszy# przetworzeniu, s$ jawne.

$ozdzia" , Warunki i try) wydawania certy5ikat!w instalatoro0 0ikroinstalacji i 0a"ych instalacji oraz akredytowania or#anizator!w szkole6

Art. 131. 1. Csoba dokonuj$ca instalacji #ikroinstalacji lub #aych instalacji, zwana dalej Iinstalatore#J, #o(e wyst$pi> z pise#ny# wnioskie# do )rezesa Urz1du 4ozoru Hechnicznego, zwanego dalej I)rezese# U4HJ, o wydanie certy;ikatu. ". 9erty;ikat jest doku#ente# potwierdzaj$cy# posiadanie przez instalatora kwali;ikacji do instalowania nast1puj$cych rodzaj w odnawialnego r da energii: 1) ") &) 6) 7) kot w i piec w na bio#as1 lub syste# w ;otowoltaicznych, lub sonecznych syste# w grzewczych, lub po#p ciepa, lub pytkich syste# w geoter#alnych.

&. 9erty;ikat #o(e by> wydany instalatorowi, kt ry spenia nast1puj$ce warunki: 1) posiada:

70

a) pen$ zdolno> do czynnoci prawnych oraz korzysta z peni praw publicznych% b) dyplo# potwierdzaj$cy kwali;ikacje zawodowe, wydany na podstawie przepis w ustawy z dnia 2 wrzenia 1--1 r. o syste#ie owiaty 34z. U. z ",,6 r. 'r "78, poz. "72", z p n. z#.1&) lub inny r wnowa(ny doku#ent potwierdzaj$cy kwali;ikacje do instalacji urz$dze= i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chodniczych lub elektrycznych lub c) udoku#entowane trzyletnie dowiadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub #odernizacji urz$dze= i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chodniczych lub elektrycznych, d) wiadectwo uko=czenia co naj#niej dwuse#estralnych studi w podyplo#owych lub r wnorz1dnych, lub e) zawiadczenie o uko=czeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego r da energii, kt re w cz1ci teoretycznej i praktycznej zawierao zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, #odernizacji lub utrzy#ania w nale(yty# stanie techniczny# odnawialnego r da energii% ") nie by skazany prawo#ocny# wyrokie# s$du za przest1pstwo u#ylne przeciwko kt rych progra# dotyczy zagadnie= zawartych w zakresie progra#owy# szkole= okrelony# w przepisach wydanych na podstawie art. 167 pkt ",

wiarygodnoci doku#ent w i obrotowi gospodarcze#u% &) uko=czy szkolenie podstawowe dla os b ubiegaj$cych si1 o wydanie certy;ikatu instalatora #ikroinstalacji lub #aej instalacji, powiadczone zawiadczenie#, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkole=, o kt ry# #owa w art. 16, ust. 1 lub w art. 168, w zakresie dotycz$cy# instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego r da energii% 6) zo(y z wynikie# pozytywny# egza#in przeprowadzony przez ko#isj1

egza#inacyjn$, odpowiednio dla danego rodzaju instalacji odnawialnego r da energii, nie p niej ni( w ter#inie 1" #iesi1cy od dnia uko=czenia szkolenia podstawowego. 6. Lnstalator, kt ry posiada: 1) dyplo# potwierdzaj$cy kwali;ikacje w zawodzie technik urz$dze= i syste# w

energetyki odnawialnej lub ") dyplo# potwierdzaj$cy kwali;ikacje zawodowe w zakresie urz$dze= i syste# w

energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepis w ustawy o syste#ie owiaty, lub


1 3)

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",,6 r. 'r "2&, poz. "2,& i 'r "/1, poz. "2/1, z ",,7 r. 'r 12, poz. 161, 'r -6, poz. 2//, 'r 1"", poz. 1,",, 'r 1&1, poz. 1,-1, 'r 182, poz. 16,, i 'r "6-, poz. "1,6, z ",,8 r. 'r 166, poz. 1,6&, 'r ",/, poz. 17&" i 'r ""2, poz. 187/, z ",,2 r. 'r 6", poz. "2&, 'r /,, poz. 76", 'r 117, poz. 2-1, 'r 1",, poz. /1/, 'r 1/,, poz. 1"/, i 'r 1/1, poz. 1"-", z ",,/ r. 'r 2,, poz. 618, 'r 167, poz. -12, 'r "18, poz. 1&2, i 'r "&7, poz. 181/, z ",,- r. 'r 8, poz. &&, 'r &1, poz. ",8, 'r 78, poz. 67/, 'r 172, poz. 1"61 i 'r "1-, poz. 12,7, z ",1, r. 'r 66, poz. "7,, 'r 76, poz. &",, 'r 1"2, poz. /72 i 'r 16/, poz. --1, z ",11 r. 'r 1,8, poz. 8"", 'r 11", poz. 876, 'r 1&-, poz. /16, 'r 16-, poz. //2 i 'r ",7, poz. 1",8, z ",1" r. poz. -61 i -2- oraz z ",1& r. poz. /"2.

71

&)

dyplo# uko=czenia studi w wy(szych na kierunku lub w specjalnoci w zakresie

odnawialnych r de energii, albo urz$dze= i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chodniczych, cieplnych i kli#atyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepis w ustawy z dnia "2 lipca ",,7 r. < )rawo o szkolnictwie wy(szy# 34z. U. ",1" r. poz. 72", 26" i 1766) < #o(e uzyska> certy;ikat, je(eli spenia warunki, o kt rych #owa w ust. & pkt 1 lit. a

oraz w pkt ".

Art. 132. 1. *gza#in dla instalator w ubiegaj$cych si1 o wydanie certy;ikatu przeprowadza si1 co naj#niej dwa razy w ci$gu roku. Ln;or#acj1 o ter#inie i #iejscu egza#inu )rezes Urz1du 4ozoru Hechnicznego, zwany dalej I)rezese# U4HT, ogasza w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej Urz1du 4ozoru Hechnicznego, co naj#niej na trzydzieci dni przed planowany# ter#ine# egza#inu. ". Eo#isj1 *gza#inacyjn$, zwan$ dalej TEo#isj$T, przeprowadzaj$c$ egza#in dla os b ubiegaj$cych si1 o wydanie certy;ikatu uprawniaj$cego do instalowania danego rodzaj instalacji, powouje )rezes U4H. &. 9zonk w Eo#isji powouje na 6 lata )rezes U4H spor d os b wskazanych we wnioskach pod#iot w, o kt rych #owa w ust. 6, oraz wyznaczonych przez )rezesa U4H. 6. 0niosek o powoanie czonka ko#isji #og$ zgosi> w szczeg lnoci: 1) izby gospodarcze i izby rzeczoznawc w oraz stowarzyszenia naukowo!techniczne, pod warunkie# (e zgodnie ze statute# wykonuj$ dziaalno> w zakresie odnawialnych r de energii% ") jednostki i instytucje o zasi1gu regionalny# lub og lnokrajowy# wykonuj$ce dziaalnoci w zakresie danego rodzaju odnawialnego r da energii% &) producenci oraz przedsi1biorcy wykonuj$cy dziaalno> w zakresie odnawialnego r da energii% 6) orodki szkoleniowe lub szkoy, w kt rych jest prowadzone ksztacenie zawodowe z zakresu odnawialnych r de energii lub energetyki.

7. 0 skad Eo#isji wchodzi co naj#niej 2 czonk w przeprowadzaj$cych egza#in dla danego rodzaju instalacji okrelonego w art. 1&1 ust. ". Art. 133. 1. 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, zawiera w szczeg lnoci: 1) i#i1 3i#iona) i nazwisko wnioskodawcy% ") dat1 i #iejsce urodzenia wnioskodawcy% &) adres za#ieszkania oraz adres do korespondencji wnioskodawcy%

72

6) nu#er )*?*5, o ile zosta nadany, albo rodzaj i nu#er doku#entu potwierdzaj$cego to(sa#o> wnioskodawcy% 7) okrelenie zakresu certy;ikatu, ze wskazanie# rodzaju instalacji odnawialnego r da energii% 8) aktualne #iejsce pracy lub wykonywania dziaalnoci gospodarczej przez wnioskodawc1. ". 4o wniosku, o kt ry# #owa w ust. 1, wnioskodawca jest obowi$zany do$czy> nast1puj$ce doku#enty: 1) kopi1 doku#ent w potwierdzaj$cych spenienie wy#aga=, o kt rych #owa w art. 1&1 ust. & pkt 1 lit. b!e lub w ust. 6% ") owiadczenie o wyra(eniu zgody albo od#owie ujawnienia w rejestrze, o kt ry# #owa w art. 171 ust. 1 pkt 1, in;or#acji dotycz$cych #iejsca pracy albo wykonywania dziaalnoci gospodarczej przez instalatora. &. 4o wniosku, o kt ry# #owa w ust. 1, wnioskodawca jest obowi$zany do$czy> tak(e owiadczenie nast1puj$cej treci: TNwiado#y odpowiedzialnoci karnej za zo(enie ;aszywego owiadczenia wynikaj$cej z art. "&& O 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1--2 r. ! Eodeks karny owiadcza#, (e posiada# pen$ zdolno> do czynnoci prawnych, korzysta# z peni praw publicznych, nie bye# karany.T. Elauzula ta zast1puje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie ;aszywych zezna=. 6. 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, #o(e by> zo(ony za po#oc$ rodk w ko#unikacji elektronicznej, o kt rych #owa w ustawie z dnia 1/ lipca ",," r. o wiadczeniu usug drog$ elektroniczn$ 34z. U. 'r 166, poz. 1",6, z p n. z#.1")). 7. 0niosek zo(ony za po#oc$ rodk w ko#unikacji elektronicznej powinien by> opatrzony bezpieczny# podpise# elektroniczny# wery;ikowany# za po#oc$ wa(nego kwali;ikowanego certy;ikatu. Art. 134. 1. )rzed wydanie# certy;ikatu )rezes U4H dokonuje sprawdzenia spenienia przez instalatora ubiegaj$cego si1 o wydanie certy;ikatu wy#aga=, o kt rych #owa w art. 1&1 ust. & lub 6. ". )rezes U4H, w ter#inie nie du(szy# ni( &, dni od dnia zo(enia wniosku, jest obowi$zany do wydania wnioskodawcy certy;ikatu albo zawiado#ienia o od#owie wydania certy;ikatu. &. 9erty;ikat wydaje si1 na 7 lat. Art. 13*. )rezes U4H od#awia wydania certy;ikatu po stwierdzeniu, (e osoba ubiegaj$ca si1 o wydanie certy;ikatu nie spenia kt regokolwiek z wy#aga= okrelonych w art. 1&1 ust. & lub 6 albo gdy instalatorowi co;ni1to certy;ikat, a od co;ni1cia certy;ikatu nie upyn$ rok. Art. 13+. 1. )rezes U4H co;a wydany certy;ikat, w przypadku:

73

1) ograniczenia lub utraty zdolnoci do czynnoci prawnych instalatora% ") pozbawienia instalatora z #ocy prawo#ocnego wyroku s$dowego praw publicznych% &) skazania instalatora prawo#ocny# wyrokie# s$du za u#ylnie popenione przest1pstwo przeciwko wiarygodnoci doku#ent w i obrotowi gospodarcze#u% 6) gdy certy;ikat jest wykorzystywany przez instalatora niezgodnie z jego zakrese# lub istniej$ udoku#entowane dowody, (e #ikroinstalacja lub #aa instalacja jest zainstalowana niezgodnie z obowi$zuj$cy#i przepisa#i. ". Lnstalator, kt re#u co;ni1to certy;ikat, #o(e ubiega> si1 ponownie o wydanie certy;ikatu po upywie roku od dnia co;ni1cia certy;ikatu. Art. 13,. 1. )rezes U4H, na wniosek instalatora zo(ony nie p niej ni( na &, dni przed dnie# upywu wa(noci uprzednio wydanego certy;ikatu przedu(a wa(no> certy;ikatu na okres kolejnych 7 lat, pod warunkie# (e instalator: 1) zo(y owiadczenie, (e spenia warunki, o kt rych #owa w 1&1 ust. & lub 6 % ") w ter#inie 1" #iesi1cy poprzedzaj$cych dzie= upywu wa(noci certy;ikatu uko=czy szkolenie przypo#inaj$ce, potwierdzone zawiadczenie#, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkole=% &) przedstawi wykaz zainstalowanych, poddanych #odernizacji lub utrzy#ywanych w nale(yty# stanie techniczny# #ini#u# pi1ciu re;erencyjnych #ikroinstalacji lub #aych instalacji w celu potwierdzenia ci$goci pracy. ". 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, zawiera dane okrelone w art. 1&& ust. 1. &. 4o wniosku, o kt ry# #owa w ust. 1, wnioskodawca jest obowi$zany do$czy> nast1puj$ce doku#enty: 1) wykaz, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt &, zawieraj$cy w szczeg lnoci: a) wskazanie #iejsca lub #iejsc zainstalowania instalacji, b) opis #ikroinstalacji albo #aej instalacji, w szczeg lnoci jej rodzaj i #oc zainstalowan$, z okrelenie# rodzaju wykonanych czynnoci% ") owiadczenie o nast1puj$cej treci: INwiado#y odpowiedzialnoci karnej za zo(enie ;aszywego owiadczenia wynikaj$cej z art. "&& O 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1--2 r. ! Eodeks karny 34z. U. 'r //, poz. 77&, z p n. z#. 1,)) owiadcza#, (e dane zawarte we wniosku o przedu(enie wa(noci certy;ikatu s$ zgodne z prawd$.J Elauzula ta zast1puje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie ;aszywych zezna=. 6. )rezes U4H przed przedu(enie# wa(noci certy;ikatu dokonuje sprawdzenia spenienia przez instalatora wy#aga=, o kt rych #owa w ust. 1 pkt " i & oraz przyj#uje owiadczenie, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 1.

10

74

7. )rezes U4H od#awia przedu(enia wa(noci certy;ikatu w przypadku, gdy instalator nie spenia kt regokolwiek z wy#aga= okrelonych w ust. 1.

Art. 13-. 1. 0 przypadku utraty lub zniszczenia certy;ikatu, na wniosek instalatora, )rezes U4H wydaje wt rnik tego doku#entu. ". Lnstalator, kt ry po uzyskaniu wt rnika certy;ikatu odzyska utracony doku#ent jest obowi$zany zwr ci> ten doku#ent )rezesowi U4H. Art. 13.. 1. Csoby b1d$ce obywatela#i pa=stwa czonkowskiego Unii *uropejskiej oraz osoby b1d$ce obywatela#i innych pa=stw, kt ry# na podstawie u# w #i1dzynarodowych lub przepis w prawa Unii *uropejskiej przysuguje prawo podj1cia zatrudnienia na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej, #og$ instalowa> #ikroinstalacje lub #ae instalacje, je(eli posiadaj$: 1) wa(ny certy;ikat lub r wnowa(ny doku#ent wydany w ty# pa=stwie zgodnie z kryteria#i okrelony#i w za$czniku LB dyrektywy ",,-."/.0* w sprawie pro#owania stosowania energii ze r de odnawialnych i zgosz$ )rezesowi U4H za#iar rozpocz1cia instalacji #ikroinstalacji i #aej instalacji nie p niej ni( &, dni przed za#ierzony# rozpocz1cie# instalacji, lub ") certy;ikat wydany na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie. ". Agoszenie, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 1, powinno zawiera> dane okrelone w art. 1&& ust. 1, i stanowi podstaw1 wpisu do rejestru, o kt ry# #owa w art. 171 ust. 1 pkt 1. Agoszenie powinno r wnie( zawiera> owiadczenie wnioskuj$cego, (e certy;ikat lub r wnowa(ny doku#ent wydany w inny# pa=stwie, jest wa(ny i #o(e by> stosowany w obrocie. Art. 140. 1. Dkredytowany# organizatore# szkolenia podstawowego lub przypo#inaj$cego, o kt rych #owa w art. 1&1 ust. & pkt & oraz w art. 1&2 ust. 1 pkt ", #o(e by> pod#iot, kt ry: 1) posiada syste# zarz$dzania szkolenia#i% ") posiada warunki lokalowe i wyposa(enie gwarantuj$ce prawidowe przeprowadzenie szkole=% &) dysponuje kadr$ posiadaj$c$ kwali;ikacje niezb1dne do przeprowadzenia szkolenia% 6) uzyska akredytacj1 )rezesa U4H, zwan$ dalej Iakredytacj$J, w zakresie szkolenia odpowiedniego dla danego rodzaju instalacji, o kt rych #owa w art. 1&1 ust. ". ". ?yste# zarz$dzania szkolenia#i, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczeg lnoci: 1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za zarz$dzanie organizacj$ szkole= i za in;or#acje zwi$zane ze szkolenie#% ") procedur1 doku#entowania i wery;ikacji ko#petencji personelu prowadz$cego szkolenia oraz zapewnienia ci$gej aktualizacji ich wiedzy% &) procedur1 rejestrowania uczestnik w szkole= oraz doku#entowania przebiegu szkole= wraz z ocen$ ich e;ektywnoci%

75

6) procedur1 nadzoru nad: a) aktualizacj$ i dokonywanie# z#ian w progra#ach szkole= i #ateriaach szkoleniowych, b) stane# urz$dze= technicznych, w ty# wyposa(enie# laboratoryjny# lub inny#i urz$dzenia#i do zaj1> praktycznych% 7) zasady in;or#owania o: a) cenniku opat za szkolenia oraz trybie ich wnoszenia, b) #iejscu odbywania, datach i godzinach rozpocz1cia oraz zako=czenia szkolenia, c) zakresie progra#owy# szkolenia, w ty# przepisach prawnych, nor#ach, specy;ikacjach technicznych i innych po#ocach niezb1dnych do realizacji progra#u szkolenia, d) wyposa(eniu dostarczany# przez organizatora, w ty# rodkach ochrony indywidualnej oraz wy#aganiach bezpiecze=stwa i higieny pracy zwi$zanych z #iejsca#i szkolenia, ! dla danego rodzaju instalacji odnawialnego r da energii, przy uwzgl1dnieniu dobrej praktyki szkoleniowej. Art. 141. 1. 0 celu uzyskania akredytacji pod#iot skada do )rezesa U4H pise#ny wniosek o udzielenie akredytacji odpowiednio do danego typu szkolenia i rodzaju instalacji odnawialnego r da energii, w zakresie, w kt ry# za#ierza prowadzi> szkolenia. ". 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, zawiera: 1) oznaczenie ;ir#y organizatora szkolenia, jego siedziby i adresu #iejsca wykonywania dziaalnoci gospodarczej% ") nu#er identy;ikacji podatkowej 3'L)) organizatora szkolenia oraz nu#er identy;ikacyjny w krajowy# rejestrze urz1dowy# pod#iot w gospodarki narodowej 3+*:C'), je(eli zostay nadane% &) okrelenie: a) typu przeprowadzanych szkole=, b) rodzaju instalacji odnawialnego r da energii w zakresie, w kt ry# za#ierza prowadzi> szkolenie, c) #iejsca lub #iejsc prowadzenia szkolenia. &. 4o wniosku, o kt ry# #owa w ust. 1, organizator szkolenia jest obowi$zany do$czy> nast1puj$ce doku#enty: 1) tablic1 korelacji zakresu progra#owego szkolenia prowadzonego przez organizatora z zakrese# progra#owy# szkolenia okrelony# w rozporz$dzeniu wydany# na podstawie art. 167 , ") procedury syste#u zarz$dzania szkolenia#i, o kt rych #owa w art. 16, ust. " pkt "!6% &) wykaz szkole= z okrelenie# zakresu progra#owego dla danego typu szkolenia, z podziae# na grupy te#atyczne i zagadnienia, 6) wykaz zaj1> szkoleniowych oraz liczby godzin edukacyjnych,

76

7) wykaz urz$dze= technicznych, w ty# wyposa(enia laboratoryjnego lub innych urz$dze= do zaj1> praktycznych, 8) wykaz os b prowadz$cych zaj1cia teoretyczne i praktyczne wraz z ich dany#i osobowy#i dotycz$cy#i wyksztacenia oraz przebiegu praktyki zawodowej ! dla danego typu szkolenia i rodzaju instalacji odnawialnego r da energii. 6. 0niosek, o kt ry# #owa w ust. 1, #o(e by> zo(ony za po#oc$ rodk w ko#unikacji elektronicznej, o kt rych #owa w ustawie z dnia 1/ lipca ",," r. o wiadczeniu usug drog$ elektroniczn$. 7. 0niosek zo(ony za po#oc$ rodk w ko#unikacji elektronicznej powinien by> opatrzony bezpieczny# podpise# elektroniczny# wery;ikowany# za po#oc$ wa(nego kwali;ikowanego certy;ikatu. Art. 142. 1. )rezes U4H przed udzielenie# akredytacji dokonuje oceny wniosku oraz doku#ent w zo(onych przez organizatora szkole= oraz sprawdzenia spenienia przez organizatora szkolenia wy#aga=, o kt rych #owa w art. 16, ust. 1 pkt 1!&. ". 0 przypadku stwierdzenia w czasie sprawdzenia, o kt ry# #owa w ust. 1, (e organizator szkolenia nie spenia kt regokolwiek z wy#aga=, o kt rych #owa w art. 16, ust. 1 pkt 1!&, )rezes U4H wzywa organizatora szkolenia do usuni1cia brak w w ter#inie 2 dni z pouczenie#, (e nieusuni1cie tych brak w spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. &. )rezes U4H, w ter#inie nie du(szy# ni( 8, dni od dnia zo(enia wniosku, jest obowi$zany do udzielenia akredytacji organizatorowi szkolenia akredytacji. 6. Dkredytacja jest udzielana na 7 lat, od dnia jej udzielenia, i podlega okresowej wery;ikacji, nie rzadziej jednak ni( raz w czasie wa(noci udzielonej akredytacji. Art. 143. )rezes U4H od#awia udzielenia akredytacji organizatorowi szkole=, je(eli organizator szkolenia nie spenia kt regokolwiek z wy#aga=, o kt rych #owa w art. 16, ust. 1 pkt 1! &. Art. 144. )rezes U4H co;a udzielon$ akredytacj1, je(eli wyniki okresowej wery;ikacji, o kt rej #owa w art. 16" ust. 6, s$ negatywne. Art. 14*. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia: 1) warunki i spos b udzielania akredytacji organizatorowi szkole= oraz spos b jej okresowej wery;ikacji i co;ni1cia akredytacji, wz r wniosku o udzielenie akredytacji, wz r zgoszenia, o kt ry# #owa w art. 168 ust. 1 pkt 1, oraz wz r zawiadczenia potwierdzaj$cego uko=czenie szkolenia, albo zawiado#ienia o od#owie udzielenia

77

") zakres progra#owy szkole= podstawowych i przypo#inaj$cych, cz1ci teoretycznej i praktycznej, obej#uj$cy #ini#alny zakres wiedzy i u#iej1tnoci odpowiednio dla danego rodzaju instalacji, o kt rych #owa w art. 1&1 ust. ", w przypadku os b ubiegaj$cych si1 o wydanie lub przedu(enie wa(noci certy;ikatu, &) wy#agania kwali;ikacyjne dla kandydata na czonka Eo#isji, spos b doskonalenia zawodowego w czasie trwania powoania oraz spos b ich doku#entowania, tryb powoywania, okresowej wery;ikacji i odwoywania czonk w Eo#isji, spos b dziaania Eo#isji oraz wynagradzania jej czonk w, 6) spos b opracowywania, wery;ikacji i przechowywania katalogu pyta= egza#inacyjnych, 7) warunki, ;or#1 i tryb przeprowadzania egza#inu oraz kryteria jego $cznej oceny, 8) spos b wnoszenia opat, o kt rych #owa w art. 17, ust. 1, 2) wzory wniosk w o wydanie certy;ikatu oraz o przedu(enie wa(noci certy;ikatu, wz r gra;iczny certy;ikatu i jego wt rnika oraz wz r zgoszenia, o kt ry# #owa w art. 1&- ust. 1 pkt 1, /) spos b prowadzenia rejestr w, o kt rych #owa w art. 171 ust. 1, oraz warunki i spos b przechowywania doku#entacji dotycz$cej udzielonej akredytacji i wydania certy;ikatu ! #aj$c na uwadze zapewnienie odpowiedniej jakoci #onta(u #ikroinstalacji i #aych instalacji, bezstronny i niezale(ny przebieg post1powa= w sprawie akredytacji organizator w szkole= oraz certy;ikacji instalator w danego rodzaju instalacji, a tak(e spos b doku#entowania, post1powa=. ewidencjonowania oraz przechowywania doku#entacji dotycz$cej

Art. 14+. 1. )od#iot prowadz$cy dziaalno> w pa=stwie czonkowski# Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwie czonkowski# *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! strony u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, #o(e by> organizatore# szkolenia podstawowego lub przypo#inaj$cego, o kt rych #owa w art. 1&1 ust. & pkt & oraz art. 1&2 ust. 1 pkt ", je(eli posiada: 1) wa(n$ akredytacj1 udzielon$ przez pa=stwo czonkowskie Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwo czonkowskie *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! strony u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, i zgosi )rezesowi U4H za#iar rozpocz1cia szkole= nie p niej ni( 8, dni przed za#ierzony# rozpocz1cie# szkole=, lub ") akredytacj1 udzielon$ na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie. ". Agoszenie, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 1, powinno zawiera> dane okrelone w art. 161 ust. ", i stanowi podstaw1 wpisu do rejestru, o kt ry# #owa w art. 171 ust. 1 pkt ". Agoszenie powinno

78

r wnie( zawiera> owiadczenie wnioskuj$cego, (e akredytacja udzielona przez inne czonkowskie Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwo czonkowskie *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! stron1 u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, jest wa(na. Art. 14,. 1. )rzy )rezesie U4H dziaa Eo#itet Cdwoawczy, zwany dalej IEo#itete#J, kt ry liczy nie wi1cej ni( 1, os b posiadaj$cych wiedz1 i dowiadczenie w zakresie dotycz$cy# certy;ikacji i akredytacji. ". 4o zada= Eo#itetu nale(y rozpatrywanie odwoa= w sprawach od#owy wydania certy;ikatu, co;ni1cia certy;ikatu, od#owy przedu(enia wa(noci certy;ikatu, od#owy udzielenia akredytacji oraz co;ni1cia akredytacji. &. Eadencja Eo#itetu trwa 6 lata. 6. 0 skad Eo#itetu wchodz$ proporcjonalnie, w liczbie zapewniaj$cej brak do#inacji kt rejkolwiek ze stron, osoby reprezentuj$ce organy ad#inistracji rz$dowej, og lnopolskie stowarzyszenia i organizacje: konsu#enckie, pracodawc w, gospodarcze i naukowo!techniczne, je(eli zakres ich dziaania obej#uje zadania zwi$zane z pro#owanie# wykorzystania odnawialnych r de energii. 7. Minister waciwy do spraw gospodarki, po zasi1gni1ciu opinii )rezesa U4H o zgoszonych kandydatach, na wniosek organ w, stowarzysze= i organizacji, o kt rych #owa w ust. 6, powouje oraz odwouje czonk w Eo#itetu. 8. Crganizacj1 i tryb pracy Eo#itetu okrela regula#in nadany przez )rezesa U4H w porozu#ieniu z #inistre# waciwy# do spraw gospodarki. 2. Cbsug1 ad#inistracyjno!organizacyjn$ Eo#itetu zapewnia Urz$d 4ozoru Hechnicznego Art. 14-. 1. 0 przypadku: 1) ") od#owy wydania certy;ikatu, co;ni1cia certy;ikatu oraz od#owy przedu(enia wa(noci od#owy udzielenia akredytacji lub co;ni1cia akredytacji certy;ikatu, ! przysuguje odwoanie. ". Cdwoanie, o kt ry# #owa w ust. 1, wnosi si1 za porednictwe# )rezesa U4H do Eo#itetu w ter#inie 16 dni od dnia otrzy#ania zawiado#ienia o od#owie wydania certy;ikatu, co;ni1cia certy;ikatu, od#owie przedu(enia wa(noci certy;ikatu, od#owie udzielenia akredytacji lub co;ni1cia akredytacji. &. Cdwoanie rozpatruje trzyosobowy zesp , wyznaczony spor d czonk w Eo#itetu przez )rzewodnicz$cego Eo#itetu, w ter#inie nie du(szy# ni( &, dni od dnia dor1czenia odwoania. 6. 'adanie pis#a z odwoanie# w polskiej plac wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozu#ieniu ustawy z dnia "& listopada ",1" r. < )rawo pocztowe 34z. U. z ",1" r. poz. 17"-) lub w polski# urz1dzie konsularny# jest r wnoznaczne z wniesienie# go do Eo#itetu.

79

Art. 14.. 1. )o rozpatrzeniu odwoania, o kt ry# #owa w art. 16/ ust. 1, Eo#itet: 1) stwierdza zasadno> odwoania i przekazuje spraw1 )rezesowi U4H do ponownego rozpoznania, albo ") oddala odwoanie. ". 0 przypadku, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt ", osobie lub pod#iotowi przysuguje skarga do s$du ad#inistracyjnego, za porednictwe# Eo#itetu, w ter#inie &, dni od dnia dor1czenia zawiado#ienia o oddaleniu odwoania. 0 post1powaniu przed s$de# stosuje si1 odpowiednio przepisy o zaskar(aniu do s$du decyzji.

Art. 1*0. 1. Maj$c na wzgl1dzie bezstronny i niezale(ny przebieg post1powa= w sprawie akredytacji organizator w szkole= oraz certy;ikacji instalator w w dany# rodzaju instalacji, a tak(e zapewnienie waciwego doku#entowania, ewidencjonowania i bezpiecznego przechowywania ich doku#entacji, pobiera si1 opaty za: 1) przeprowadzenie egza#inu, kt ra nie #o(e by> ni(sza ni( 7@ i wy(sza ni( ",@ kwoty przeci1tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogaszanego przez )rezesa :U? na podstawie przepis w ustawy o e#eryturach i rentach z Gunduszu Ubezpiecze= ?poecznych, obowi$zuj$cej w dniu ogoszenia w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej Urz1du 4ozoru Hechnicznego ter#inu egza#inu% ") wydanie certy;ikatu, kt ra nie #o(e by> wy(sza ni( 7@ kwoty przeci1tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogaszanego przez )rezesa :U? na podstawie przepis w ustawy o e#eryturach i rentach z Gunduszu Ubezpiecze= ?poecznych, obowi$zuj$cej w dniu zo(enia wniosku o wydanie certy;ikatu% &) przedu(enia wa(noci certy;ikatu, kt ra nie #o(e by> ni(sza ni( 7@ i wy(sza ni( 1,@ kwoty przeci1tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogaszanego przez )rezesa :U? na podstawie przepis w ustawy o e#eryturach i rentach z Gunduszu Ubezpiecze= ?poecznych, obowi$zuj$cej w dniu zo(enia wniosku o przedu(enie wa(noci certy;ikatu% 6) wydanie wt rnika certy;ikatu, wynosz$c$ 7, z za ka(dy wydany wt rnik% 7) udzielanie akredytacji, wynosz$c$ 17,@ kwoty przeci1tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogaszanego przez )rezesa :U? na podstawie przepis w ustawy o e#eryturach i rentach z Gunduszu Ubezpiecze= ?poecznych, obowi$zuj$cej w dniu zo(enia wniosku o udzielenie akredytacji.

80

". Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia, wysoko> opat, o kt rych #owa w ust. 1 pkt 1!& i 7, uwzgl1dniaj$c w szczeg lnoci konieczno> zapewnienia pokrycia koszt w przeprowadzania egza#in w, wydawania doku#ent w oraz udzielania akredytacji. &. Cpaty, o kt rych #owa w ust. 1 pkt 1<& i 7, nie podlegaj$ zwrotowi w razie od#owy przez )rezesa U4H wydania certy;ikatu, przedu(enia wa(noci certy;ikatu, albo udzielenia akredytacji. 6. Cpaty, o kt rych #owa w ust. 1, stanowi$ przych d Urz1du 4ozoru Hechnicznego.

Art. 1*1. 1. )rezes U4H prowadzi w syste#ie in;or#atyczny# rejestry: 1) certy;ikowanych instalator w, wydanych certy;ikat w i ich wt rnik w% ") akredytowanych organizator w szkole=. ". +ejestr, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 1, obej#uje nast1puj$ce dane: 1) i#i1 3i#iona) i nazwisko instalatora% ") dat1 i #iejsce urodzenia instalatora% &) nu#er )*?*5 ! o ile zosta nadany, albo rodzaj i nu#er doku#entu potwierdzaj$cego to(sa#o> instalatora% 6) adres za#ieszkania oraz adres do korespondencji% 7) nu#er zawiadczenia uko=czenia szkolenia% 8) nu#er protokou z przeprowadzonego egza#inu% 2) nu#er, dat1 i #iejsce wydania certy;ikatu lub jego wt rnika% /) dat1 wa(noci i zakres certy;ikatu% -) #iejsce pracy albo wykonywania dziaalnoci gospodarczej przez instalatora 1,) dat1 co;ni1cia certy;ikatu. &. 4ane, o kt rych #owa w ust. " pkt 1, 2 i /, s$ jawne. 4odatkowo jawne s$ dane, o kt rych #owa w ust. " pkt -, w przypadku wyra(enia przez zainteresowanego zgody na ich ujawnienie odpowiednio na warunkach, o kt rych #owa w art. 1&& ust. " pkt ". 6. 4o rejestru, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 1, wpisuje si1 osoby, o kt rych #owa w art. 1&-. 7. +ejestr, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt ", obej#uje dane, o kt rych #owa w art. 161 ust. ". 8. +ejestr, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt ", jest jawny. 2. 4o rejestru, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt ", wpisuje si1 pod#ioty, o kt rych #owa w art. 168. Art. 1*2. 1. )rezes U4H ad#inistruje i przetwarza dane zawarte w rejestrach w trybie i na zasadach okrelonych w odr1bnych przepisach. ". 0 przypadku wygani1cia wa(noci certy;ikatu lub jego co;ni1cia, )rezes U4H po 7 latach od daty wygani1cia lub co;ni1cia certy;ikatu usuwa z rejestru, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt 1, dane dotycz$ce instalatora. &. 0 przypadku wygani1cia akredytacji organizatora szkole= lub jej co;ni1cia, )rezes U4H po

81

& #iesi$cach od daty wygani1cia lub co;ni1cia akredytacji usuwa dane organizatora szkole= z rejestru, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt ". Art. 1*3. 4oku#entacja dotycz$ca post1powania w sprawie wydania certy;ikat w, ich wt rnik w oraz udzielenia akredytacji jest przechowywana przez )rezesa U4H przez okres 7 lat.

$ozdzia" &asady ws%!"%racy 0i7dzynarodowej w zakresie ws%!lnych %rojekt!w inwestycyjnych oraz ws%!"%racy 0i7dzynarodowej w zakresie odnawialnych r!de" ener#ii Art. 1*4. 1. Hrans;er statystyczny odbywa si1 na podstawie u#owy #i1dzynarodowej, zgodnie z przepisa#i ustawy z dnia 16 kwietnia ",,, r. o u#owach #i1dzynarodowych 34z. U. 'r &-, poz. 66&, z ",," r. 'r "18, poz. 1/"6, z ",1, r. 'r "1&, poz. 1&-7 oraz z ",11 r. 'r 112, poz. 828), albo na podstawie u#owy cywilnoprawnej. ". U#owy, o kt rych okrelaj$ce: 1) ilo> przekazywanej energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii% ") cen1 energii elektrycznej , o kt rej #owa w pkt 1% &) spos b prowadzenia rozlicze= za energi1 elektryczn$, o kt rej #owa w pkt 1% 6) okres obowi$zywania u#owy i warunki jej rozwi$zania% 7) zobowi$zanie stron u#owy do przekazywania Eo#isji *uropejskiej in;or#acji o trans;erze statystyczny# okrelonej iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii, w szczeg lnoci iloci i ceny przekazywanej energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii. &. Ln;or#acj1 o trans;erze statystyczny# okrelonej iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii strony u#owy przekazuj$ Eo#isji *uropejskiej nie p niej, ni( w ter#inie & #iesi1cy po zako=czeniu ka(dego roku, w kt ry# dokonano trans;eru statystycznego. 6. 0 przypadku nie osi$gni1cia przez +zeczpospolit$ )olsk$ celu krajowego, o kt ry# #owa w art. 1"7 ust. " pkt 1, wynikaj$cego z krajowego planu dziaania, nie dokonuje si1, w dany# roku kalendarzowy# trans;er w statystycznych. 7. Aawarcie u#owy cywilnoprawnej wy#aga uzyskania zgody +ady Ministr w. #owa w ust. 1, powinny co naj#niej zawiera> postanowienia

82

8. U#owa cywilnoprawna, w ter#inie 16 dni od dnia jej zawarcia, jest przekazywana +adzie Ministr w do wiado#oci. Art. 1**. Minister waciwy do spraw gospodarki przesya Eo#isji *uropejskiej, w ter#inie 16 dni od dnia zawarcia u#owy, o kt rej #owa w art. 176 ust. 1, in;or#acje dotycz$ce trans;eru statystycznego, w ty# dotycz$ce okrelonej iloci i cen energii lub paliw z odnawialnych r de energii, kt ra #o(e zosta> uwzgl1dniona w realizacji celu krajowego, o kt ry# #owa w art. 1"7 ust. " pkt 1. Art. 1*+. 1. Hrans;er statystyczny nie #a wpywu na osi$gni1cie celu krajowego, wynikaj$cego z krajowego planu dziaania, o kt ry# #owa w art. 1"7 ust. 1. ". 0arunkie# osi$gni1cia celu krajowego, wynikaj$cego z krajowego planu dziaania, jest realizacja zobowi$zania stron u#owy, o kt rej #owa w art. 176 ust. 1, do przekazywania Eo#isji *uropejskiej in;or#acji o trans;erze statystyczny#. &. 0 przypadku przekazania okrelonej iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii w ;or#ie trans;eru statystycznego, nale(y: 1) przekazan$ lub sprzedan$ ilo> okrelonej energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii przez +zeczypospolit$ )olsk$ inny# pa=stwo# czonkowski# Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwa czonkowskiego *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! strono# u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, odj$> od okrelonej iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii, kt ra jest uwzgl1dniana przy obliczaniu celu krajowego, wynikaj$cego z krajowego planu dziaania% 2) przyj1t$ lub zakupion$ okrelon$ ilo> energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii przez +zeczypospolit$ )olsk$ od innego pa=stwa czonkowskiego Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwa czonkowskiego *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! strony u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, doda> do okrelonej iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii, kt ra jest uwzgl1dniana przy obliczaniu celu krajowego, wynikaj$cego z krajowego planu dziaania. Art. 1*,. 1. )rzedsi1biorstwo energetyczne zaj#uj$ce si1 wytwarzanie# energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego r da energii na terytoriu# +zeczypospolitej )olski lub na obszarze wy$cznej stre;y ekono#icznej, w ter#inie do dnia &1 grudnia ",18 r., #o(e przyst$pi> na warunkach okrelonych w u#owie zawieranej z inny#i pod#iota#i z pa=stw czonkowskich Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwa czonkowskiego *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! strony u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, do realizacji wsp lnego

83

projektu energetycznego, dotycz$cego energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii, zwanego dalej Iwsp lny# projekte# energetyczny#J. ". 0sp lny# projekte# energetyczny# jest w szczeg lnoci budowa nowej instalacji odnawialnego r da energii lub #odernizacja istniej$cej instalacji odnawialnego r da energii dokonana po dniu "7 czerwca ",,- r., oraz z kt rej wytworzona okrelona ilo> energii elektrycznej b1dzie zaliczana do krajowego celu, o kt ry# #owa w art. 1"7 ust. " pkt 1. &. )rzedsi1biorstwo energetyczne, o kt ry# #owa w ust. 1, kt re przyst$pio do wsp lnego projektu energetycznego, in;or#uje niezwocznie #inistra waciwego do spraw gospodarki o ka(dy# zrealizowany# etapie wsp lnego projektu energetycznego, w szczeg lnoci o instalacji odnawialnego r da energii su($cej do wytwarzania energii elektrycznej, oraz iloci wytworzonej energii elektrycznej w tej instalacji. 6. Aakres wsp ;inansowania, ter#in realizacji wsp lnego projektu energetycznego oraz obowi$zki stron okreli u#owa, o kt rej #owa w ust. 1. Art. 1*-. 1. Minister waciwy do spraw gospodarki, stosuj$c obiektywne i przejrzyste zasady oraz bior$c pod uwag1 polityk1 energetyczn$ pa=stwa, po uzyskaniu opinii #inistra waciwego do spraw ?karbu )a=stwa, w drodze decyzji, wyra(a zgod1 na przyst$pienie przedsi1biorstwa energetycznego do wsp lnego projektu energetycznego. ". 4ecyzj1, o kt rej #owa w ust. 1, wydaje si1 na wniosek przedsi1biorstwa energetycznego, o kt ry# #owa w art. 172 ust. 1. &. 0niosek, o kt ry# #owa w ust. ", zawiera:

1) oznaczenie przedsi1biorstw energetycznych, kt re za#ierza realizowa> wsp lny projekt


energetyczny%

2) opis instalacji odnawialnego r da energii, kt rego dotyczy wsp lny projekt energetyczny% 3) okrelenie udziau lub iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego r da
energii, kt ra b1dzie #oga by> zaliczana do krajowego celu danego pa=stwa czonkowskiego Unii *uropejskiej, wynikaj$cego z krajowego planu dziaania%

4) okrelenie okresu, w penych latach kalendarzowych, w kt ry# wytworzona energia elektryczna


b1dzie #oga by> zaliczona do krajowego celu danego pa=stwa czonkowskiego, wynikaj$cego z krajowego planu dziaania%

5) zasady korzystania instalacji odnawialnego r da energii z #echaniz# w i instru#ent w


wspieraj$cych wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego r da energii. 6. Minister waciwy do spraw gospodarki wyra(aj$c zgod1, o kt rej #owa w ust. 1, okreli udzia lub ilo> energii elektrycznej, kt ra b1dzie zaliczona do krajowego celu, o kt ry# #owa w art. 1"7 ust. " pkt 1.

84

7.

)o wyra(eniu zgody, o kt rej #owa w ust. 1, #inister waciwy do spraw gospodarki

przekazuje Eo#isji *uropejskiej, in;or#acj1 zawieraj$c$: 1) oznaczenie pa=stwa czonkowskiego Unii *uropejskiej, z kt rego pod#ioty b1d$ uczestniczyy we wsp lny# projekcie energetyczny#% ") opis instalacji odnawialnego r da energii, kt rego #a dotyczy> wsp lny projekt energetyczny% &) okrelenie udziau lub iloci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii, kt ra b1dzie zaliczana do *uropejskiej% 6) okres, w penych latach kalendarzowych, w kt ry# wytworzona energia elektryczna b1dzie #oga by> zaliczona do krajowego celu danego pa=stwa czonkowskiego Unii *uropejskiej. 8. 0 przypadku koniecznoci z#iany wsp lnego projektu energetycznego przedsi1biorstwo energetyczne, kt re uzyskao zgod1, o kt rej #owa w ust. 1, jest obowi$zane wyst$pi> do #inistra waciwego do spraw gospodarki z wnioskie# o wyra(enie zgody na z#ian1 wsp lnego projektu energetycznego. 2. 4o wyra(enie zgody na dokonanie z#ian we wsp lny# projekcie energetyczny# przepisy ust. 1!6 stosuje si1 odpowiednio. Art. 1*.. 1. Minister waciwy do spraw gospodarki przekazuje Eo#isji *uropejskiej oraz pa=stwu czonkowskie#u z kt ry# realizowany jest wsp lny projekt energetyczny, w ter#inie do dnia &1 #arca roku nast1puj$cego po roku kalendarzowy# realizacji wsp lnego projektu energetycznego, in;or#acj1 o udziale lub iloci energii elektrycznej wytworzonej na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej w instalacji odnawialnego r da energii, obj1tej wsp lny# projekte# energetyczny#: 1) oddanej do eksploatacji po dniu "7 czerwca ",,- r. lub ") z#odernizowanej po dniu "7 czerwca ",,- r. ! je(eli energia elektryczna zostanie zaliczona do krajowego celu danego pa=stwa czonkowskiego Unii *uropejskiej. Art. 1+0. 1. Minister waciwy do spraw gospodarki, realizuj$c zobowi$zania #i1dzynarodowe, #o(e uwzgl1dni> w krajowy# celu, o kt ry# #owa w art. 1"7 ust. " pkt 1, energi1 elektryczn$ wytworzon$ w instalacji odnawialnego r da energii zlokalizowanej na terenie pa=stwa nie b1d$cego czonkie# Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwa czonkowskiego *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! strony u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, wy$cznie w przypadku, gdy energia elektryczna wytworzona w instalacjach odnawialnego r da zostanie zu(yta na obszarze Unii *uropejskiej, z uwzgl1dnienie# ust. ". ". *nergi1 elektryczn$ uwzgl1dnia si1 w krajowy# celu, o kt ry# #owa w art. 1"7 ust. " pkt 1, wy$cznie w przypadku, gdy: krajowego celu danego pa=stwa czonkowskiego Unii

85

energia elektryczna zostanie zu(yta na obszarze pa=stw czonkowskich Unii *uropejskiej, z zastrze(enie#, (e: a) ilo> energii elektrycznej r wnowa(na iloci energii elektrycznej uwzgl1dnianej w obliczeniach jest przypisana do alokowanej #ocy po$cze= #i1dzysyste#owych przez waciwych operator w syste# w przesyowych w kraju pochodzenia, kraju przeznaczenia i, o ile #a to zastosowanie, w ka(dy# kraju trzeci# tranzytu, b) ilo> energii elektrycznej r wnowa(na iloci energii elektrycznej uwzgl1dnianej do oblicze= zostaa zarejestrowana w wykazie zbilansowania przez waciwego operatora syste#u przesyowego, c) przypisana zdolno> i wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego r da energii, odnosz$ si1 do tego sa#ego okresu, o kt ry# #owa w pkt "%

") energia elektryczna jest wytwarzana w instalacji odnawialnego r da energii, kt r$ oddano do eksploatacji po dniu "7 czerwca ",,- r., lub w tej cz1ci instalacji odnawialnego r da energii, kt r$ z#odernizowano po tej dacie% &) energia elektryczna nie bya obj1ta instru#enta#i wspieraj$cy#i wytwarzanie tej energii w ra#ach syste#u wsparcia obowi$zuj$cego w pa=stwie nieb1d$cy# czonkie# Unii *uropejskiej, Eon;ederacji ?zwajcarskiej lub pa=stwach czonkowskich *uropejskiego )orozu#ienia o 0olny# Fandlu 3*GHD) ! stronach u#owy o *uropejski# Cbszarze :ospodarczy#, z wy$czenie# po#ocy inwestycyjnej przyznanej dla tej instalacji odnawialnego r da energii. &. Minister waciwy do spraw gospodarki, przekazuje Eo#isji *uropejskiej raport w kt ry# okrela ilo> energii elektrycznej, kt r$ wytworzono w dany# roku kalendarzowy#, oraz ilo> energii elektrycznej zaliczanej do krajowego celu danego pa=stwa czonkowskiego Unii *uropejskiej, w ter#inie do dnia &, czerwca roku nast1puj$cego po roku za kt ry raport jest sporz$dzony. $ozdzia" . 3ary %ieni74ne Art. 1+1. 1. Earze pieni1(nej podlega ten, kto: 1)nie przestrzega obowi$zku uzyskania i przedstawienia do u#orzenia )rezesowi U+* wiadectwa pochodzenia lub wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego albo nie uiszcza opat zast1pczych, w ter#inie okrelony# w art. 7" ust. 1% ")nie przestrzega obowi$zk w zakupu energii elektrycznej, o kt ry# #owa w art. 61 ust. 1% &)nie przestrzega obowi$zk w zakupu energii elektrycznej, o kt ry# #owa w art. 6" ust. 1% 6)nie przestrzega obowi$zk w zakupu energii elektrycznej, o kt ry# #owa w art. 26 ust. &% 7)przedkada )rezesowi U+* wniosek o wydanie wiadectwa pochodzenia lub wniosek o wydanie wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, o kt rych #owa odpowiednio w art. 67 ust. 1 i art. 6- ust. 1, zawieraj$cy dane, in;or#acje lub owiadczenia niezgodne ze stane# ;aktyczny#%

86

8)nie przestrzega obowi$zku zakupu ciepa lub chodu, o kt ry# #owa w art. 118% 2)nie przestrzega obowi$zku zakupu biogazu rolniczego, o kt ry# #owa w art. 112% /)nie przestrzega obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 86 ust. &% -)nie przestrzega obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 62 ust. 7% 1,)nie przekazuje )rezesowi U+* in;or#acji o wykonaniu obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 78 ust. "% 11)nie przedkada w ter#inie )rezesowi U+* sprawozdania, o kt ry# #owa w art. 8 ust. & lub art. ust. 1 pkt 8, lub podaje w ty# sprawozdaniu nieprawdziwe dane% 1") nie przedkada w ter#inie )rezesowi U+* in;or#acji, o kt rych #owa w art. 8 ust. 1 lub ", lub podaje nieprawdziwe in;or#acje% 1&) nie przedkada towarowe#u do#owi #aklerskie#u lub do#owi #aklerskie#u deklaracji, o kt rej #owa w art. 7/ ust. 1, lub przedkada deklaracj1 niezgodn$ ze stane# ;aktyczny#% 16) wytwarza energi1 elektryczn$, ciepo lub ch d z odnawialnych r de energii w #aej instalacji bez wpisu do rejestru wytw rc w energii w #aej instalacji, o kt ry# #owa w art. 2% 17) nie wytworzy energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 26 ust. &, w iloci okrelonej przez wytw rc1 w o;ercie, w okresach rozliczeniowych wskazanych w art. -" ust. "% 18)nie przedkada w ter#inie )rezesowi U+* in;or#acji, o kt rej #owa w art. -" ust. 1, lub podaje nieprawdziw$ in;or#acj1% 12) wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego r da energii lub wytwarza energi1 elektryczn$ z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii innych ni( #ikroinstalacja bez wpisu do rejestru wytw rc w biogazu rolniczego, o kt ry# #owa w art. "&% 1/) nie przedkada w ter#inie )rezesowi D++ sprawozdania, o kt ry# #owa w art. "" ust. 1 lub art. "7 ust. 1 pkt 7, lub podaje w ty# sprawozdaniu nieprawdziwe dane% 1-)nie przedkada w ter#inie )rezesowi D++ in;or#acji, o kt rych #owa w art. "1 ust. 1 lub ", lub podaje nieprawdziwe in;or#acje% ",)utrudnia przeprowadzenie kontroli, o kt rej #owa w art. &6. ". 0 zakresie nieuregulowany# w ustawie stosuje si1 przepisy rozdziau 2 ustawy < )rawo energetyczne, w odniesieniu do kar za dziaania lub zaniechania zwi$zane z przy$czenie# instalacji odnawialnego r da energii su($cej do wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii. Art. 1+2. Ear1 pieni1(n$, o kt rej #owa w: 1) ") art. 181 ust. 1 pkt 1 ! 18 wy#ierza )rezes U+*, art. 181 ust. 1 pkt 12!", wy#ierza )rezes D++

! w drodze decyzji.

87

Art. 1+3. 1. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadkach okrelonych w art. 181 ust. 1 pkt 1! 7 i pkt -, nie #o(e by> wy(sza ni( 17@ przychodu ukaranego pod#iotu, osi$gni1tego w poprzedni# roku podatkowy#, a je(eli kara pieni1(na jest zwi$zana z dziaalnoci$ gospodarcz$ prowadzon$ na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, wysoko> kary nie #o(e by> wy(sza ni( 17@ przychodu ukaranego przedsi1biorcy, wynikaj$cego z prowadzonej dziaalnoci koncesjonowanej albo dziaalnoci prowadzonej na podstawie wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, osi$gni1tego w poprzedni# roku podatkowy#, z zastrze(enie# ust. ". ". 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadkach okrelonych w art. 181 ust. 1 pkt 1 i & nie #o(e by> ni(sza ni(: 1) w zakresie nieprzestrzegania obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 7" ust. 1, obliczona wedug wzoru: Eo R 1,& S 3Cz ! Czz), gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: Eo ! Cz ! Czz ! wzoru: Eoz R 9c S 3*oo ! *zo), gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: Eoz ! 9c ! #ini#aln$ wysoko> kary pieni1(nej, wyra(on$ w zotych, redni$ cen1 sprzeda(y energii elektrycznej energetyczne, wyra(on$ w zotych za 1 M0h, *oo ! *zo ! ilo> o;erowanej do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii, wyra(on$ w M0h, ilo> zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii w dany# roku, wyra(on$ w M0h. &. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadkach okrelonych w art. 181 ust. 1 pkt 8 !/ i pkt 1,, w zakresie nieprzestrzegania obowi$zku, o kt ry# #owa odpowiednio w, art. 86 ust. &, art. 78 ust. " i art. 118, art. 112, nie #o(e by> ni(sza ni( 1@ i nie wy(sza ni( 17@ przychodu ukaranego pod#iotu, osi$gni1tego w poprzedni# roku podatkowy#, a je(eli kara pieni1(na zwi$zana jest z dziaalnoci$ gospodarcz$ prowadzon$ na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, wysoko> kary nie #o(e by> ni(sza ni( 1@ i nie wy(sza ni( 17@ przychodu ukaranego przedsi1biorcy, wynikaj$cego z prowadzonej dziaalnoci koncesjonowanej albo dziaalnoci prowadzonej na podstawie wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, osi$gni1tego w poprzedni# roku podatkowy#. w poprzedni# roku kalendarzowy# ogoszon$ przez )rezesa U+*, na podstawie art. "& ust. " pkt 1/ lit. b ustawy < )rawo #ini#aln$ wysoko> kary pieni1(nej, wyra(on$ w zotych, opat1 zast1pcz$, obliczon$ zgodnie z art. 72, wyra(on$ w zotych, uiszczon$ opat1 zast1pcz$, wyra(on$ w zotych%

") w zakresie nieprzestrzegania obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 6" ust. 1, obliczona wedug

88

6. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadkach okrelonych w art. 181 ust. 1 pkt 11! 16 i pkt 18 wynosi 1,.,,, z, z zastrze(enie# ust. 7. 7. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadku okrelony# w art. 181 ust. 1 pkt 1& nie #o(e by> ni(sza ni( wysoko> opaty zast1pczej nieuiszczonej przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski obliczonej wedug wzoru, o kt ry# #owa w art. 72, w stosunku do energii elektrycznej zu(ytej przez przedsi1biorstwo energetyczne na wasny u(ytek, a nie wskazanej w deklaracji, o kt rej #owa w art. 7/ ust. 1. 8. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzanej w przypadku okrelony# w art. 181 ust. 1 pkt 17 oblicza si1 wedug wzoru: EC R ,,7 S X9D S 3*CD ! *0D)Y, gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: EC < wysoko> kary pieni1(nej wyra(onej w zotych, 9D < cena zakupu wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wyra(ona w zotych za 1 M0h, o kt rej #owa w art. // ust. ", *CD < ilo> o;erowanej do wytworzenia po zako=czeniu aukcji energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w okresie rozliczeniowy# okrelony# w art. -" ust. ", wyra(onej w M0h, *0D < ilo> wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnego r da energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w okresie rozliczeniowy# okrelony# w art. -" ust. "., wyra(onej w M0h. 2. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadkach okrelonych w art. 181 ust. 1: 1) pkt 12 i ", < wynosi 1,. ,,, z% ") pkt 1/ < wynosi 1.,,, z% &) pkt 1- < wynosi 1.,,, z. Art. 1+4. Crgany, o kt rych #owa w art. 18", przekazuj$ sprawozdanie #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki, w ter#inie do dnia &1 #arca ka(dego roku, zawieraj$ce in;or#acje o liczbie i wysokoci wy#ierzonych kar pieni1(nych za rok poprzedni. Art. 1+*. )rezes U+* #o(e nao(y> kar1 pieni1(n$ na kierownika przedsi1biorstwa energetycznego, z ty#, (e kara ta #o(e by> wy#ierzona w kwocie nie wi1kszej ni( &,, @ jego #iesi1cznego wynagrodzenia. Art. 1++. Ustalaj$c wysoko> kary pieni1(nej, organ, o kt ry# #owa w art. 18" pkt 1, uwzgl1dnia zakres narusze=, powtarzalno> narusze= oraz korzyci ;inansowe uzyskane z tytuu naruszenia.

89

". Crgany, o kt rych #owa w art. 18", #og$ odst$pi> od wy#ierzenia kary, je(eli zakres narusze= jest zniko#y, a pod#iot zaprzesta naruszania prawa lub zrealizowa obowi$zek, zani# organ, o kt ry# #owa w art. 18", powzi$ o ty# wiado#o>. Art. 1+,. 1. Ear1 pieni1(n$, o kt rej #owa w art. 181 ust. 1 i art. 187, uiszcza si1 na rachunek bankowy wskazany w decyzji o wy#ierzeniu kary w ter#inie 16 dni od dnia, w kt ry# decyzja )rezesa U+* albo decyzja )rezesa D++ o wy#ierzeniu kary pieni1(nej staa si1 ostateczna. ". 0pywy z tytuu kar pieni1(nych, o kt rych #owa w ust. 1, stanowi$ przych d 'arodowego Gunduszu. Art. 1+-. Eary pieni1(ne, o kt rych #owa w art. 181 ust. 1 i art. 187, podlegaj$ ci$gni1ciu w trybie przepis w o post1powaniu egzekucyjny# w ad#inistracji. Art. 1+.. )rezes U+* niezwocznie powiada#ia Eo#isj1 *uropejsk$ o z#ianach przepis w w zakresie kar pieni1(nych i o dziaaniach podej#owanych w przypadku narusze= przepis w rozporz$dzenia 30*) nr 216.",,- )arla#entu *uropejskiego i +ady z dnia 1& lipca ",,- r. w sprawie warunk w dost1pu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wy#iany energii elektrycznej i uchylaj$ce rozporz$dzenie 30*) nr 1""/.",,&. $ozdzia" 10 &0iany w %rze%isach o)owi1zuj1cych Art. 1,0. 0 ustawie z dnia "8 lipca 1--1 r. o podatku dochodowy# od os b ;izycznych 34z. U. z ",1" r., poz. &81, z p n. z#. 11) w art. 16 w ust. " pkt 16 otrzy#uje brz#ienie: I16) przychody uzyskane z tytuu: 1) odpatnego zbycia wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzy#anych przez pod#ioty zaj#uj$ce si1 wytwarzanie# energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub wytwarzanie# energii elektrycznej z biogazu rolniczego, lub wytwarzanie# biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o kt ry# #owa odpowiednio w art. 66 ust. 1 lub art. 6/ ust. 1 ustawy wy#ienionej w pkt 1% ") sprzeda(y energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej w instalacjach odnawialnego r da energii na podstawie rozstrzygni1cia aukcji, o kt rej #owa w art. 26 ust. & ustawy z dnia P..o odnawialnych r dach energii 34z. U. z PP r., poz. ...).J.
A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",1" r. poz. &8", 7-8, 28-, 1"2/, 1&6", 166/, 17"- i 176, oraz z ",1& r. poz. "1, ///, -/7 i 1,&8.
11

90

Art. 1,1. 0 ustawie z dnia 2 lipca 1--6 r. ! )rawo budowlane 34z. U. z ",1, r. 'r "6&, poz. 8"&, z p n. z#. 12) wprowadza si1 nast1puj$ce z#iany: 1) w art. &: a) pkt "" otrzy#uje brz#ienie: I"")odnawialny# r dle energii ! nale(y przez to rozu#ie> odnawialne r do energii w rozu#ieniu ustawy z dniaP.o odnawialnych r dach energii 34z. UPPpozP),J, b) w pkt "& kropk1 zast1puje si1 rednikie# i dodaje si1 pkt "6 w brz#ieniu: I"6) instalacji odnawialnego r da energii < nale(y przez to rozu#ie instalacj1 odnawialnego r da energii w rozu#ieniu ustawy z dniaPPP o odnawialnych r dach energii.J% ") w art. && w ust. " pkt 8 otrzy#uje brz#ienie: I8) w przypadku obiekt w budowlanych, do kt rych ciepo b1dzie dostarczane z z instalacji indywidualnego r da ciepa nieb1d$cego instalacj$ odnawialnego r da energii, r de# ciepa u(ytkowego w kogeneracji lub r de# ciepa odpadowego prze#ysowych, dla kt rych to obiekt w przewidywana szczytowa #oc cieplna instalacji i urz$dze= do ogrzewania tych obiekt w wynosi nie #niej ni( 7, k0 i zlokalizowanych na terenie, na kt ry# istniej$ techniczne warunki dostarczania ciepa z sieci ciepowniczej, w kt rej nie #niej ni( 27 @ ciepa w skali roku kalendarzowego stanowi ciepo wytwarzane w instalacji odnawialnego r da energii, ciepo u(ytkowe w kogeneracji lub ciepo odpadowe z instalacji prze#ysowych, a ceny ciepa stosowane przez przedsi1biorstwo energetyczne wykonuj$ce dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania ciepa i dostarczaj$ce ciepo do sieci ciepowniczej, s$ ni(sze od obowi$zuj$cej redniej ceny sprzeda(y ciepa, energetyczne, dla r da ciepa zu(ywaj$cego tego sa#ego rodzaju paliwo: a) od#ow1 wydania warunk w przy$czenia przez przedsi1biorstwo energetyczne wykonuj$ce dziaalno> gospodarcz$ w zakresie przesyania i dystrybucji ciepa albo b) audyt, o kt ry# #owa w art. "/ ust. & ustawy z dnia 17 kwietnia z ",11 r. o e;ektywnoci energetycznej 34z. U. 'r -6, poz. 771), wskazuj$cy, (e dostarczanie ciepa do tego obiektu z sieci ciepowniczej zapewnia ni(sz$ e;ektywno> energetyczn$, ni( z innego indywidualnego r da ciepa, kt re #o(e by> wykorzystane do dostarczania ciepa do tego obiektu.J. o kt rej #owa w art.. "& ust. " pkt 1/ lit. c ustawy z dnia 1, kwietnia 1--2 r. ! )rawo

12

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",11 r. 'r &", poz. 17-, 'r 67, poz. "&7, 'r -6, poz. 771, 'r 1&7, poz. 2/-, 'r 16", poz. /"-, 'r 1/7, poz. 1,-" i 'r "&", poz. 1&22, z ",1" r. poz. 62", -71 i 1"78 oraz z ",1& r. poz. -/6.

91

Art. 1,2. 0 ustawie z dnia 1, kwietnia 1--2 r. < )rawo energetyczne 34z. U. z ",1" r. poz. 1,7- oraz z ",1& r. poz. -/6 i 1"&/) wprowadza si1 nast1puj$ce z#iany: 1) w art. &: a) pkt ", otrzy#uje brz#ienie: I",) odnawialne r do energii < odnawialne r do energii w rozu#ieniu ustawy z dniaP.o odnawialnych r dach energii 34z. UPPpozP), b) uchyla si1 pkt ",a, c) pkt ",b i ",c otrzy#uj$ brz#ienie: I",b) #ikroinstalacja < #ikroinstalacj1 w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w pkt ",% ",c) #aa instalacja < #a$ instalacj1 w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w pkt ",%J, d) uchyla si1 pkt ",d , e) uchyla si1 pkt ",; i ",g, ;) po pkt ",g dodaje si1 pkt ",h w brz#ieniu: I",h) instalacja odnawialnego r da energii < instalacj1 odnawialnego r da energii w rozu#ieniu ustawy wy#ienionej w pkt ",%J, g) w pkt 6- kropk1 zast1puje si1 rednikie# i dodaje si1 pkt 7, < 7& w brz#ieniu: I7,) dane po#iarowe < in;or#acje o: a) iloci energii elektrycznej pobranej z sieci przez odbiorc1 ko=cowego lub grup1 odbiorc w ko=cowych lub b) iloci energii elektrycznej wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, lub c) wielkoci #ocy, lub d) para#etrach jakociowych energii elektrycznej% 71) licznik zdalnego odczytu < zesp urz$dze= su($cych do pozyskiwania danych

po#iarowych, u#o(liwiaj$cy dwustronn$ ko#unikacj1 z syste#e# telein;or#atyczny#% 7") syste# po#iarowy < liczniki zdalnego odczytu wraz z obsuguj$cy# je syste#e# telein;or#atyczny# lub inne ukady po#iarowo < rozliczeniowe ; 7&) ukad po#iarowo < rozliczeniowy ! ukad po#iarowo!rozliczeniowy ! liczniki i inne urz$dzenia po#iarowe lub po#iarowo!rozliczeniowe, w szczeg lnoci: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekadniki pr$dowe i napi1ciowe, a tak(e ukady po$cze= #i1dzy ni#i, su($ce do pozyskiwania danych po#iarowych.J% ") w art. 6j po ust. 2dodaje si1 ust. / < 11 w brz#ieniu: I/. 0y#iana in;or#acji po#i1dzy sprzedawc$ energii elektrycznej a operatore# syste#u dystrybucyjnego dotycz$ca z#iany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorc1 energii elektrycznej odbywa si1 za porednictwe# operatora in;or#acji po#iarowych, na warunkach i w trybie okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11zb.

92

-. +ozlicze= za energi1 elektryczn$ lub usug1 dystrybucji energii elektrycznej dokonuje si1 na podstawie danych po#iarowych uzyskanych od operatora in;or#acji po#iarowych. 1,. 0 przypadku odbiorcy u kt rego zainstalowano licznik zdalnego odczytu, rozlicze= za

energi1 elektryczn$ lub wiadczon$ usug1 dystrybucji dokonuje si1 na podstawie danych po#iarowych za okres rozliczeniowy. Ckrese# rozliczeniowy# jest okres jednego #iesi$ca. 11. We(eli z przyczyn niezale(nych od operatora syste#u dystrybucyjnego za dane

elektroenergetycznego nie jest #o(liwe uzyskanie danych po#iarowych,

po#iarowe uwa(a si1 dane wynikaj$ce z oblicze=. Cblicze= tych dokonuje operator syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego w spos b okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 11zb.J% &) w art. 8; dodaje si1 ust. & w brz#ieniu: I8;. Gunkcj1 przedpatowego ukadu po#iarowo < rozliczeniowego #o(e peni> tak(e licznik zdalnego odczytu.J% 6) w art. 2: a) ust. 1 otrzy#uje brz#ienie: I1. )rzedsi1biorstwo energetyczne zaj#uj$ce si1 przesyanie# lub dystrybucj$ paliw gazowych lub energii jest obowi$zane do zawarcia u#owy o przy$czenie do sieci z pod#iota#i ubiegaj$cy#i si1 o przy$czenie do sieci, na zasadzie r wnoprawnego traktowania i przy$czania, w pierwszej kolejnoci, instalacji odnawialnego r da energii, je(eli istniej$ techniczne i ekono#iczne warunki przy$czenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a ($daj$cy zawarcia u#owy spenia warunki przy$czenia do sieci i odbioru. We(eli przedsi1biorstwo energetyczne od# wi zawarcia u#owy o przy$czenie do sieci lub przy$czenia w pierwszej kolejnoci instalacji odnawialnego r da energii jest obowi$zane niezwocznie pise#nie powiado#i> o od#owie )rezesa Urz1du +egulacji *nergetyki i zainteresowany pod#iot, podaj$c przyczyny od#owy.J, b) w ust. / pkt & lit a otrzy#uje brz#ienie: Ia) instalacji odnawialnego r da energii o #ocy elektrycznej zainstalowanej nie wy(szej ni( 7 M0 oraz jednostek kogeneracji o #ocy elektrycznej zainstalowanej poni(ej 1 M0, za kt rych przy$czenie pobiera si1 poow1 opaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakad w,J, c) ust. /d" otrzy#uje brz#ienie: I/d". 0 przypadku gdy przedsi1biorstwo energetyczne zaj#uj$ce si1 przesyanie# lub dystrybucj$ energii elektrycznej od# wi przy$czenia do sieci instalacji odnawialnego r da energii z powodu braku technicznych warunk w przy$czenia wynikaj$cych z braku niezb1dnych zdolnoci przesyowych sieci, w ter#inie proponowany# przez pod#iot

93

ubiegaj$cy si1 o przy$czenie instalacji odnawialnego r da energii, przedsi1biorstwo energetyczne okrela planowany ter#in oraz warunki wykonania niezb1dnej rozbudowy lub #odernizacji sieci, a tak(e okrela ter#in przy$czenia.J, d) w ust. /d& wprowadzenie do wyliczenia otrzy#uje brz#ienie: I0 przypadku braku technicznych lub ekono#icznych warunk w przy$czenia w zakresie #ocy przy$czeniowej okrelonej we wniosku o okrelenie warunk w przy$czenia instalacji odnawialnego r da energii, przedsi1biorstwo energetyczne zaj#uj$ce si1 przesyanie# lub dystrybucj$ energii elektrycznej powiada#ia pod#iot ubiegaj$cy si1 o przy$czenie instalacji odnawialnego r da energii o wielkoci dost1pnej #ocy przy$czeniowej, dla jakiej #og$ by> spenione te warunki. We(eli pod#iot ten, w ter#inie &, dni od dnia otrzy#ania powiado#ienia:J, e) ust. /d/ otrzy#uje brz#ienie: I/d/. )rzedsi1biorstwo energetyczne zaj#uj$ce si1 przesyanie# lub dystrybucj$ energii elektrycznej har#onogra# jest obowi$zane okreli> w warunkach przy$czenia energii, przewidywany uwzgl1dniaj$cy przy$czania instalacji odnawialnego r da

poszczeg lne etapy rozbudowy sieci, a tak(e zestawienie planowanych prac.J, ;) po ust. - dodaje si1 ust. -a w brz#ieniu: I-a. We(eli warto> dost1pnej #ocy przy$czeniowej wyznaczona z uwzgl1dnienie# warunk w bilansowych syste#u elektroenergetycznego jest #niejsza, ni( warto> #ocy przy$czeniowej okrelonej przez pod#iot ubiegaj$cy si1 o przy$czenie do sieci instalacji odnawialnego r da energii, przedsi1biorstwo energetyczne zaj#uj$ce si1 przesyanie# lub dystrybucj$ energii elektrycznej #o(e, na wniosek tego pod#iotu, wyda> warunki przy$czenia i zawrze> u#ow1 o przy$czenie, pod warunkie#, (e instalacja odnawialnego r da energii b1dzie wyposa(ona w #agazyn energii elektrycznej u#o(liwiaj$cy #agazynowanie energii wytworzonej z tej instalacji.J%

7) w art. 2b ust.1 otrzy#uje brz#ienie: I1. )od#iot posiadaj$cy tytu prawny do korzystania z obiektu, kt ry nie jest przy$czony do sieci ciepowniczej lub wyposa(ony w indywidualne r do ciepa, oraz w kt ry# przewidywana szczytowa #oc cieplna instalacji i urz$dze= do ogrzewania tego obiektu wynosi nie #niej ni( 7, k0, zlokalizowanego na terenie, na kt ry# istniej$ techniczne warunki dostarczania ciepa z sieci ciepowniczej, w kt rej nie #niej ni( 27@ ciepa w skali roku kalendarzowego stanowi ciepo wytwarzane w instalacji odnawialnego r da energii, ciepo u(ytkowe w kogeneracji lub ciepo odpadowe z instalacji prze#ysowych, #a

94

obowi$zek zapewni> e;ektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasob w paliw i energii przez: 1) wyposa(enie obiektu w indywidualn$ instalacj1 odnawialnego r da ciepa, r do ciepa u(ytkowego w kogeneracji lub r do ciepa odpadowego z instalacji prze#ysowych, albo ") przy$czenie obiektu do sieci ciepowniczej ! chyba, (e przedsi1biorstwo energetyczne zaj#uj$ce si1 przesyanie# lub dystrybucj$ ciepa od# wio wydania warunk w przy$czenia do sieci albo dostarczanie ciepa do tego obiektu z sieci ciepowniczej lub z indywidualnej instalacji odnawialnego r da ciepa, r da ciepa u(ytkowego w kogeneracji lub r da ciepa odpadowego z instalacji prze#ysowych obiektu.J% 8) w art. - uchyla si1 ust. 7 i 8% 2) art. -a otrzy#uje brz#ienie: IDrt. -a. 1. Cdbiorca prze#ysowy, przedsi1biorstwo energetyczne, odbiorca ko=cowy oraz towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski, o kt rych #owa w ust. ", w zakresie okrelony# w przepisach wydanych na podstawie ust. 1/, s$ obowi$zani: 1) uzyska> i przedstawi> do u#orzenia )rezesowi Urz1du +egulacji *nergetyki wiadectwo pochodzenia z kogeneracji, o kt ry# #owa elektrycznej wytworzonej +zeczypospolitej )olskiej lub ") uici> opat1 zast1pcz$, w ter#inie okrelony# w ust. 7, obliczon$ w spos b okrelony w ust. 1". ". Cbowi$zek, o kt ry# #owa w ust. 1, wykonuj$: 1) odbiorca prze#ysowy, kt ry w roku kalendarzowy# poprzedzaj$cy# rok realizacji obowi$zku zu(y nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej, kt rej koszt wyni s nie #niej ni( &@ wartoci jego produkcji, a tak(e zo(y owiadczenie, o kt ry# #owa w ust. &% ") przedsi1biorstwo energetyczne wykonuj$ce dziaalno> gospodarcz$ w zakresie w art. -l ust. 1, wydane dla energii w jednostkach kogeneracji znajduj$cych si1 na terytoriu# zapewnia #niejsz$ e;ektywno> energetyczn$, ani(eli z innego indywidualnego r da ciepa, kt re #o(e by> wykorzystane do dostarczania ciepa do tego

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu t$ energi$ i sprzedaj$ce t1 energi1 odbiorco# ko=cowy# nieb1d$cych odbiorca#i prze#ysowy#i, o kt rych #owa w pkt 1% &) odbiorca ko=cowy, inny ni( odbiorca prze#ysowy, o kt ry# #owa w pkt 1, b1d$cy czonkie# giedy towarowej w rozu#ieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia "8 padziernika ",,,

95

r. o giedach towarowych 34z. U. z ",1, r. 'r 6/, poz. "/6, z p n. z#. .1&)) lub czonkie# rynku organizowanego przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we wasny# i#ieniu na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez ten pod#iot% 6) towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski, o kt rych #owa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorc w ko=cowych, innych ni( odbiorcy prze#ysowi, o kt rych #owa w pkt 1, na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany. &. Cdbiorca prze#ysowy, o kt ry# #owa w ust. " pkt 1, jest obowi$zany zo(y> )rezesowi Urz1du +egulacji *nergetyki owiadczenie potwierdzaj$ce zu(ycie nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej, kt rej koszt wyni s nie #niej ni( &@ wartoci jego produkcji w roku kalendarzowy# poprzedzaj$cy# rok realizacji obowi$zku, o kt ry# #owa w ust. 1, w ter#inie do dnia &, listopada roku poprzedzaj$cego rok realizacji obowi$zku. 6. )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki sporz$dza wykaz odbiorc w prze#ysowych kt rzy zo(yli owiadczenie, o kt ry# #owa w ust. &, i ogasza go w Kiuletynie Ln;or#acji )ublicznej Urz1du +egulacji *nergetyki do dnia &1 grudnia roku poprzedzaj$cego rok realizacji obowi$zku. 7. Cbowi$zek, o kt ry# #owa w ust. 1, odbiorcy prze#ysowi, o kt rych #owa w ust. " pkt 1, kt rzy w roku kalendarzowy# poprzedzaj$cy# rok realizacji obowi$zku zu(yli: 1) nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej i dla kt rych koszt energii elektrycznej wyni s ponad 1"@ wartoci ich produkcji ! wykonuj$ w odniesieniu do ",@ iloci energii elektrycznej zakupionej na wasny u(ytek w roku realizacji obowi$zku% ") nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej i dla kt rych koszt energii elektrycznej wyni s ponad 2@ i nie wi1cej ni( 1"@ wartoci ich produkcji ! wykonuj$ w odniesieniu do 8,@ iloci energii elektrycznej zakupionej na wasny u(ytek w roku realizacji obowi$zku% &) nie #niej ni( 1,, :0h energii elektrycznej i dla kt rych koszt energii elektrycznej wyni s nie #niej &@ i nie wi1cej ni( 2@, wartoci ich produkcji ! wykonuj$ w odniesieniu do /,@ iloci energii elektrycznej zakupionej na wasny u(ytek w roku realizacji obowi$zku.

13

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",1, r. 'r /1, poz. 7&, i 'r 1/", poz. 1""/, z ",11 r. 'r -6, poz. 771, 'r 1,8, poz. 8"" i 'r ",7, poz.1",/ oraz z ",1& r. poz. -/6.

96

8. )rzez warto> produkcji, o kt rej #owa w ust. 7, rozu#ie si1 przych d ze sprzeda(y wasnych wyrob w, rob t i usug 3bez podatku od towar w i usug), po#niejszony o podatek akcyzowy i powi1kszony o kwoty dotacji do produktu. 2. Cdbiorca prze#ysowy, o kt ry# #owa w ust. " pkt 1, jest obowi$zany do dnia &1 #aja roku nast1puj$cego po roku realizacji obowi$zku przekaza> )rezesowi Urz1du +egulacji *nergetyki: 1) in;or#acj1 o wysokoci wykonanego obowi$zku, o kt ry# #owa w ust. 7, oraz iloci zakupionej energii elektrycznej na wasny u(ytek w roku realizacji obowi$zku, a tak(e o wysokoci kosztu energii elektrycznej oraz wartoci swojej produkcji w roku kalendarzowy# poprzedzaj$cy# rok realizacji obowi$zku% ") owiadczenie nast1puj$cej treci: TNwiado#y odpowiedzialnoci karnej za zo(enie ;aszywego owiadczenia wynikaj$cej z art. 233 6 ustawy z dnia 8 czerwca 1--2 r. ! Eodeks karny owiadcza#, (e: 1) dane zawarte w in;or#acji, o kt rej #owa w art. 9a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 1, kwietnia 1--2 r. ! )rawo energetyczne s$ zgodne z prawd$% ") znane #i s$ i spenia# warunki uprawnienia okrelonego wart. -a ust. 5 ustawy, o kt rej #owa w pkt 1.T. Elauzula ta zast1puje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie ;aszywych zezna=. /. )od#iot, kt ry nie przekaza )rezesowi Urz1du +egulacji *nergetyki in;or#acji oraz owiadczenia, o kt rych #owa w ust. 2, poda w tej in;or#acji nieprawdziwe lub wprowadzaj$ce w b$d dane lub skorzysta z uprawnienia, o kt ry# #owa w ust. 7, nie speniaj$c okrelonych w ty# przepisie warunk w, nie #o(e skorzysta> z uprawnienia, o kt ry# #owa w ust. 7, przez okres 7 lat liczonych od zako=czenia roku, kt rego dotyczy obowi$zek. -. )rzedsi1biorstwo energetyczne posiadaj$ce koncesj1 na obr t energi$ elektryczn$, w ter#inie #iesi$ca od zako=czenia roku kalendarzowego, w kt ry# zakupio energi1 elektryczn$ w wyniku transakcji zawartej za porednictwe# towarowego do#u #aklerskiego lub do#u #aklerskiego na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany, jest obowi$zane do przekazania towarowe#u do#owi #aklerskie#u lub do#owi #aklerskie#u deklaracji o iloci energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej transakcji i zu(ytej na wasny u(ytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzeda(y. 1,. 4eklaracja, o kt rej #owa w ust. -, stanowi podstaw1 wykonania przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski obowi$zk w, o kt rych #owa w ust. 1. 11. +ealizacja zlecenia nabycia energii elektrycznej na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek

97

regulowany, przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski #o(e nast$pi> po zo(eniu przez skadaj$cego zlecenie zabezpieczenia na pokrycie koszt w wykonania przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski obowi$zk w, o kt rych #owa w ust. 1, w zakresie okrelony# w ust. " pkt &. 0ysoko> zabezpieczenia oraz spos b jego zo(enia okrela u#owa zawarta #i1dzy towarowy# do#e# #aklerski# lub do#e# #aklerski# a skadaj$cy# zlecenie. 1". Cpat1 zast1pcz$, o kt rej #owa w ust. 1 pkt ", oblicza si1 wedug wzoru: Czs R Czg S *og V Czk S *ok V Cz# S *o#, gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: Czs ! opat1 zast1pcz$, o kt rej #owa w ust. 1 pkt ", wyra(on$ w zotych, Czg ! jednostkow$ opat1 zast1pcz$, nie ni(sz$ ni( 17@ i nie wy(sz$ ni( 11,@ redniej ceny sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#, o kt rej #owa w art. "& ust. " pkt 1/ lit. b, wyra(on$ w zotych za 1 M0h, *og ! ilo> energii elektrycznej r wn$ r (nicy #i1dzy iloci$ energii elektrycznej wynikaj$c$ z zakresu obowi$zku okrelonego ust. 1& dla jednostek kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1 pkt 1, i iloci$ energii elektrycznej wynikaj$c$ ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1 pkt 1, u#orzonych obowi$zany# pod#ioto#, w ter#inie, o kt ry# #owa w art. -# ust. &, wyra(on$ w M0h, Czk ! jednostkow$ opat1 zast1pcz$, nie ni(sz$ ni( 17@ i nie wy(sz$ ni( 6,@ redniej ceny sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#, o kt rej #owa w art. "& ust. " pkt 1/ lit. b, wyra(on$ w zotych za 1 M0h, *ok ! ilo> energii elektrycznej r wn$ r (nicy #i1dzy iloci$ energii elektrycznej wynikaj$c$ z zakresu obowi$zku okrelonego w ust. 1& dla jednostek kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1 pkt ", i iloci$ energii elektrycznej wynikaj$c$ ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji o kt rych #owa w art. -l ust. 1 pkt ", u#orzonych obowi$zane#u pod#iotowi, w ter#inie, o kt ry# #owa w art. -# ust. &, wyra(on$ w M0h, Cz# ! jednostkow$ opat1 zast1pcz$, nie ni(sz$ ni( &,@ i nie wy(sz$ ni( 1",@ redniej ceny sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#, o kt rej #owa w art. "& ust. " pkt 1/ lit. b, wyra(on$ w zotych za 1 M0h, *o# ! ilo> energii elektrycznej r wn$ r (nicy #i1dzy iloci$ energii elektrycznej wynikaj$c$ z zakresu obowi$zku okrelonego w ust. 1& dla jednostek kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1 pkt 1a, i iloci$ energii elektrycznej wynikaj$c$ ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1 pkt 1a, u#orzonych obowi$zany# pod#ioto#, w ter#inie, o kt ry# #owa w art. -# ust. &, wyra(on$ w M0h.

98

1&. Aakres obowi$zku uzyskania i przedstawienia do u#orzenia wiadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opaty zast1pczej, o kt ry# #owa w ust. 1, okrela si1: 1) dla jednostki kogeneracji, o kt rej #owa w art. -l ust. 1 pkt 1 na pozio#ie: a) &,- @ w ",16 r., b) 6,- @ w ",17 r.% ") dla jednostki kogeneracji, o kt rej #owa w art. -l ust. 1 pkt 1a na pozio#ie: a) 1,1@ w ",16 r., b) 1,&@ w ",17 r., c)1,7@ w ",18 r., d) 1,/@ w ",12 r., e) ",&@ w ",1/ r.% &) dla jednostki kogeneracji, o kt rej #owa w art. -l ust. 1 pkt " na pozio#ie "&," @ w latach ",16 i ",17. 16. Aakres obowi$zku, o kt ry# #owa w ust. 1&, okrela #ini#alny udzia ilociowy su#y energii elektrycznej wynikaj$cej z uzyskanych i u#orzonych wiadectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opaty zast1pczej, odniesiony do: 1) dokonanego zakupu energii elektrycznej przez odbiorc w prze#ysowych, o kt rych #owa w ust. " pkt 1 ustawy% ") cakowitej sprzeda(y energii elektrycznej odbiorco# ko=cowy# nieb1d$cych odbiorca#i prze#ysowy#i, o kt rych #owa w pkt 1, przez przedsi1biorstwo energetyczne wykonuj$ce dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu t$ energi$ i sprzedaj$ce t1 energi1 odbiorco# ko=cowy#% &) dokonanego zakupu energii elektrycznej na giedzie towarowej lub na rynku organizowany# przez pod#iot prowadz$cy na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany w transakcjach zawieranych we wasny# i#ieniu przez odbiorc w ko=cowych, o kt rych #owa w ust. " pkt & ustawy% 6) dokonanego zakupu energii elektrycznej przez towarowy do# #aklerski, lub do# #aklerski, o kt rych #owa w art. " pkt / i - ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorc w ko=cowych, innych ni( odbiorcy prze#ysowi, o kt rych #owa w pkt 1. 17. )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki ustala jednostkowe opaty zast1pcze oznaczone sy#bola#i Czg, Czk i Cz#, o kt rych #owa w ust. 1", na podstawie redniej ceny sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#, o kt rej #owa w art. "& ust. " pkt 1/ lit. b, z roku poprzedzaj$cego rok ustalenia jednostkowych opat zast1pczych, bior$c pod uwag1: 1) ilo> energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji%

99

") r (nic1 po#i1dzy koszta#i wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i cena#i sprzeda(y energii elektrycznej na rynku konkurencyjny#% &) pozio# cen energii elektrycznej dla odbiorc w ko=cowych% 6) pozio# zagospodarowania dost1pnych iloci #etanu uwalnianego

i uj#owanego przy doowych robotach g rniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach w1gla ka#iennego oraz gazu uzyskiwanego z przetwarzania bio#asy w rozu#ieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia "7 sierpnia ",,8 r. z ",1& r. i biopaliwach ciekych 34z. U. z ",1& r. poz. 1186), zwanej dalej Tustaw$ o bioko#ponentach i biopaliwach ciekychT. 18. )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki ogasza w Kiuletynie Urz1du +egulacji *nergetyki jednostkowe opaty zast1pcze oznaczone sy#bola#i Czg, Czk i Cz#, o kt rych #owa w ust. 1", do dnia &1 #aja ka(dego roku, obowi$zuj$ce w roku nast1pny#. 12. Cpata zast1pcza, o kt rej #owa w ust. 1 pkt ", stanowi przych d 'arodowego Gunduszu Cchrony Nrodowiska i :ospodarki 0odnej i powinny by> uiszczana na rachunek bankowy tego ;unduszu do dnia &1 #arca ka(dego roku, za poprzedni rok kalendarzowy. 1/. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia, spos b obliczania danych podanych we wniosku o wydanie wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, o kt ry# #owa w art. -l ust. 1, oraz szczeg owy zakres obowi$zku potwierdzania danych, o kt ry# #owa w art. -l ust. /, w ty#: 1) spos b obliczania: a) redniorocznej sprawnoci prze#iany energii che#icznej paliwa w energi1 elektryczn$ lub #echaniczn$ i ciepo u(ytkowe w kogeneracji, b) iloci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, c) iloci ciepa u(ytkowego w kogeneracji, d) oszcz1dnoci energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w por wnaniu z wytwarzanie# energii elektrycznej i ciepa w ukadach rozdzielonych o re;erencyjnych wartociach sprawnoci dla wytwarzania rozdzielonego% ") sposoby wykorzystania ciepa u(ytkowego w kogeneracji przyj#owanego do obliczania danych podanych we wniosku o wydanie wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, o kt ry# #owa w art. -l ust. 1% &) re;erencyjne wartoci sprawnoci dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciepa, su($ce do obliczania oszcz1dnoci energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji%

100

6) wy#agania dotycz$ce po#iar w iloci energii elektrycznej i ciepa u(ytkowego w jednostkach kogeneracji oraz iloci paliw zu(ywanych do ich wytwarzania, w ty# na potrzeby realizacji obowi$zku potwierdzania danych, o kt ry# #owa w art. -l ust. /% 7) wy#agania dotycz$ce po#iar w, rejestracji i sposobu obliczania iloci energii elektrycznej i ciepa u(ytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1 i 1a, w ty# wy#agania dotycz$ce po#iar w bezporednich iloci energii elektrycznej i ciepa u(ytkowego oraz iloci paliw zu(ywanych do ich wytwarzania dokonywanych na potrzeby wydawania wiadectw pochodzenia, o kt rych #owa w art. -l% 8) wielko> i spos b obliczania udzia w iloci energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji, wynikaj$cej z obowi$zku uzyskania i przedstawienia do u#orzenia wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1, lub uiszczenia opaty zast1pczej, w sprzeda(y energii elektrycznej odbiorco# ko=cowy#, oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1 pkt 1!"% 2) #aksy#aln$ wysoko> i spos b uwzgl1dniania w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w tary;ach przedsi1biorstw energetycznych, o kt rych #owa w ust. /: a) koszt w uzyskania i przedstawienia do u#orzenia wiadectw pochodzenia kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1, b) poniesionej opaty zast1pczej, o kt rej #owa w ust. 1 pkt " ! bior$c pod uwag1 polityk1 energetyczn$ pa=stwa, zobowi$zania wynikaj$ce z u# w #i1dzynarodowych oraz uzasadnione technicznie i ekono#icznie #o(liwoci wykorzystania krajowego potencjau wysokosprawnej kogeneracji.J% /) w art. -c uchyla si1 ust. 7a i 7b% -) w art. -c ust. 1" otrzy#uje brz#ienie: I1". Cperator syste#u elektroenergetycznego, w obszarze swojego dziaania, jest obowi$zany przedstawia> )rezesowi Urz1du +egulacji *nergetyki in;or#acje o ilociach energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych r de energii przy$czonych do jego sieci i wprowadzonej do syste#u elektroenergetycznego, z podziae# na poszczeg lne rodzaje r de, w ter#inie do dnia: 1) &1 lipca ! za okres od dnia 1 stycznia do dnia &, czerwca danego roku% ") &1 stycznia ! za okres od dnia 1 lipca do dnia &1 grudnia roku poprzedniego.J. 1,) uchyla si1 art. -e% 11) w art. -l: a) w ust. " pkt / otrzy#uje brz#ienie: I/) kwali;ikacj1 jednostki kogeneracji do jednostek, o kt rych #owa w ust. 1 pkt 1, 1a albo pkt " lub w art. -a ust. 18.J, z

101

b) w ust. 6 pkt / otrzy#uje brz#ienie: I/) in;or#acje o spenieniu warunk w uprawniaj$cych do wydania wiadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, o kt rej #owa w ust. 1 pkt 1, 1a albo w ust. "%J, c) w ust. 11 pkt & otrzy#uje brz#ienie: I&) wniosek o u#orzenie odpowiedniej iloci wiadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej, w przypadku wyst$pienia nadwy(ki iloci energii elektrycznej wynikaj$cej z wydanych te#u przedsi1biorstwu wiadectw pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej iloci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez dan$ jednostk1 kogeneracji w poprzedni# roku kalendarzowy# i wykazanej w sprawozdaniu% tak u#orzone wiadectwa pochodzenia z kogeneracji nie stanowi$ podstawy do rozliczenia obowi$zku, o kt ry# #owa w art. -a ust. 1.J, d) ust. 1& i 16 otrzy#uj$ brz#ienie: I1&. 4o u#arzania wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o kt rych #owa w ust. 11 pkt &, przepisy art. -# ust. / ! 1" stosuje si1 odpowiednio. 16. )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki u#arza wiadectwo pochodzenia z kogeneracji wydane dla energii elektrycznej, o kt rej #owa w art. -# ust. 18.J% 1") art. -# otrzy#uje brz#ienie: IDrt. -#. 1. Prawa majtkowe wynikajce ze wiadectwa pochodzenia z kogeneracji s zbywalne i stanowi towar giedowy, o ktrym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 padziernika 2000 r. o giedach towarowych. ". )rawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectwa pochodzenia z kogeneracji powstaj$ z chwil$ zapisania wiadectwa, na podstawie in;or#acji o wydanych wiadectwach pochodzenia z kogeneracji, o kt rej #owa w ust. 1", po raz pierwszy na koncie ewidencyjny# w rejestrze wiadectw pochodzenia z kogeneracji prowadzony# przez pod#iot, o kt ry# #owa w ust. 6, i przysuguj$ osobie b1d$cej posiadacze# tego konta. &. )rzeniesienie praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectwa pochodzenia z kogeneracji nast1puje z chwil$ dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze wiadectw pochodzenia z kogeneracji. 6. +ejestr wiadectw pochodzenia z kogeneracji prowadzi pod#iot prowadz$cy: 1) gied1 towarow$ w rozu#ieniu ustawy z dnia "8 padziernika ",,, r. o giedach towarowych lub ") na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej rynek regulowany w rozu#ieniu ustawy z dnia "- lipca ",,7 r. o obrocie instru#enta#i ;inansowy#i ! organizuj$cy obr t prawa#i #aj$tkowy#i wynikaj$cy#i ze wiadectw pochodzenia.

102

7. )od#iot, o kt ry# #owa w ust. 6, jest obowi$zany prowadzi> rejestr wiadectw pochodzenia z kogeneracji w spos b zapewniaj$cy: 1) identy;ikacj1 pod#iot w, kt ry# przysuguj$ prawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji% ") identy;ikacj1 przysuguj$cych praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw

pochodzenia z kogeneracji oraz odpowiadaj$cej ty# prawo# iloci energii elektrycznej% &) zgodno> iloci energii elektrycznej obj1tej zarejestrowany#i wiadectwa#i

pochodzenia z kogeneracji z iloci$ energii elektrycznej odpowiadaj$c$ prawo# #aj$tkowy# wynikaj$cy# z tych wiadectw. 8. )od#iot, o kt ry# #owa w ust. 6, jest obowi$zany na wniosek odbiorcy prze#ysowego, przedsi1biorstwa energetycznego, odbiorcy ko=cowego oraz towarowego do#u #aklerskiego lub do#u #aklerskiego, o kt rych #owa w art. -a ust. ", lub innego pod#iotu, kt re#u przysuguj$ prawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, wyda> doku#ent stwierdzaj$cy prawa #aj$tkowe wynikaj$ce z tych wiadectw przysuguj$ce wnioskodawcy i odpowiadaj$c$ ty# prawo# ilo> energii elektrycznej. 2. 0pis do rejestru wiadectw pochodzenia kogeneracji oraz dokonane z#iany w rejestrze podlegaj$ opacie w wysokoci odzwierciedlaj$cej koszty prowadzenia rejestru. /. )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki na wniosek odbiorcy prze#ysowego, przedsi1biorstwa energetycznego, odbiorcy ko=cowego oraz towarowego do#u #aklerskiego lub do#u #aklerskiego, o kt rych #owa w art. -a ust. ", kt ry# przysuguj$ prawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji u#arza, w drodze decyzji, te wiadectwa w caoci lub cz1ci. -. Howarowy do# #aklerski lub do# #aklerski wykonuj$c obowi$zek, o kt ry# #owa w art. -a ust. 1, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorc w ko=cowych, #o(e zo(y> wniosek do )rezesa Urz1du +egulacji *nergetyki o u#orzenie wiadectw pochodzenia z kogeneracji nale($cych do innego pod#iotu, kt re#u przysuguj$ wynikaj$ce z tych wiadectw prawa #aj$tkowe, o ile do$czy pise#n$ zgod1 tego pod#iotu na zaliczenie tych wiadectw do wypenienia obowi$zku przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski. 1,. )rawa #aj$tkowe wynikaj$ce ze wiadectwa pochodzenia z kogeneracji wygasaj$ z chwil$ jego u#orzenia. 11. Cdbiorca prze#ysowy, przedsi1biorstwo energetyczne, odbiorca ko=cowy oraz towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski, o kt rych #owa w art. -a ust. ", wraz z wnioskie# o u#orzenie wiadectw pochodzenia z kogeneracji jest obowi$zany zo(y> do )rezesa Urz1du +egulacji *nergetyki doku#ent, o kt ry# #owa w ust. 8.

103

1". )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki przekazuje in;or#acje o wydanych i u#orzonych wiadectwach pochodzenia z kogeneracji pod#iotowi prowadz$ce#u rejestr tych wiadectw, o kt ry# #owa w ust. 6. 1&. )rawo# #aj$tkowy# wynikaj$cy# ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji odpowiada okrelona ilo> energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wyra(ona z dokadnoci$ do jednej k0h. 16. Nwiadectwo pochodzenia z kogeneracji u#orzone do dnia &1 #arca danego roku kalendarzowego przez )rezesa Urz1du +egulacji *nergetyki, obej#uj$ce energi1 elektryczn$ z kogeneracji wytworzon$ w poprzednich latach kalendarzowych, jest uwzgl1dniane przy rozliczeniu wykonania obowi$zku okrelonego w art. -a ust. 1, w poprzedni# roku kalendarzowy#.J% 1&) uchyla si1 art. -o < -s% 16) art. -t otrzy#uje brz#ienie: IDrt. -t. )rzedsi1biorstwa energetyczne zaj#uj$ce si1 wytwarzanie# energii elektrycznej, w ty# w instalacjach odnawialnych r de energii z wy$czenie# wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przesyanie# energii elektrycznej lub paliw gazowych, #agazynowanie# paliw gazowych, skraplanie# gazu zie#nego lub regazy;ikacj$ skroplonego gazu zie#nego oraz pod#ioty realizuj$ce lub planuj$ce realizacj1 projekt w inwestycyjnych wykonuj$ obowi$zek okrelony w rozporz$dzeniu +ady 3U*, *U+DHCM) nr 812.",1, poprzez przekazanie )rezesowi Urz1du +egulacji *nergetyki in;or#acji dotycz$cych in;rastruktury energetycznej w sektorach gazu zie#nego i energii elektrycznej, w zakresie okrelony# w pkt " lub & za$cznika do powy(szego rozporz$dzenia.J% 17) uchyla si1 art. -u < -S% 18) uchyla si1 rozdzia "a% 12) po rozdziale "b dodaje si1 rozdzia "c w brz#ieniu: I+ozdzia "c Aasady ;unkcjonowania syste#u po#iarowego

Drt. 11t. 1. 0 celu u#o(liwienia odbiorco# ko=cowy# dost1pu do in;or#acji o bie($cy# zu(yciu energii elektrycznej oraz regulowania wielkoci jej zu(ycia, operator syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest obowi$zany do ",", r. zainstalowa> liczniki zdalnego odczytu sko#unikowane z syste#e# po#iarowy# u co naj#niej /, @ odbiorc w ko=cowych przy$czonych do sieci niskiego napi1cia tego operatora, zgodnie z har#onogra#e# okrelony# w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.

104

". 0 przypadku gdy odbiorca ko=cowy wyst$pi do operatora syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego obowi$zany o zainstalowanie taki licznik, o licznika ile zdalnego odczytu w ter#inie jego wczeniejszy# ni( przewiduje har#onogra#, o kt ry# #owa w ust.1, operator ten jest zainstalowa> istniej$ techniczne warunki zainstalowania. &. Eoszty zainstalowania licznika zdalnego odczytu ponosi operator syste#u

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego.

Eoszty te stanowi$

koszty uzasadnione

dziaalnoci tego operatora. 6. +ada Ministr w okreli, w drodze rozporz$dzenia, har#onogra# instalowania licznik w zdalnego odczytu, bior$c pod uwag1 r wnoprawne traktowanie odbiorc w energii elektrycznej, bezpieczne ;unkcjonowanie syste#u elektroenergetycznego oraz koszty wdra(ania syste#u po#iarowego. Drt. 11u.1. 4ane po#iarowe oraz dane dotycz$ce punktu po#iarowego wraz z ich z#iana#i, operator syste#u przesyowego elektroenergetycznego oraz centralnego zbioru in;or#acji po#iarowych. ". 9entralny zbi r in;or#acji po#iarowych prowadzi, w syste#ie telein;or#atyczny#, operator in;or#acji po#iarowych. &. Cperator in;or#acji po#iarowych udost1pnia dane po#iarowe, w ;or#ie zagregowanych danych po#iarowych lub jednostkowych danych po#iarowych, za porednictwe# centralnego zbioru in;or#acji po#iarowych. 6. Aagregowany#i dany#i po#iarowy#i s$ dane unie#o(liwiaj$ce identy;ikacj1 odbiorcy ko=cowego oraz punktu po#iarowego. 7. Wednostkowy#i dany#i po#iarowy#i s$ dane u#o(liwiaj$ce identy;ikacj1 ko=cowego. 4ane te udost1pnia si1 wy$cznie: 1) odbiorcy ko=cowe#u, kt rego dane te dotycz$% ") sprzedawcy energii elektrycznej, w celu dokonania rozlicze= z odbior$ ko=cowy# za pobran$ przez niego energi1 elektryczn$% &) sprzedawcy energii elektrycznej upowa(nione#u przez odbiorc1 ko=cowego, w celu przygotowania te#u odbiorcy o;erty sprzeda(y energii elektrycznej, w zakresie wskazany# w upowa(nieniu. 6) #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki na potrzeby prowadzonych bada= statystycznych w rozu#ieniu art. " pkt 2 ustawy z dnia "- czerwca 1--7 r. o statystyce publicznej 34z. U. z ",1" r. poz. 7"1) z zakresu rynku paliwowo!energetycznego. odbiorcy operator syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego s$ obowi$zani niezwocznie przekaza> do

105

8.

Cperator

syste#u

przesyowego

elektroenergetycznego

oraz

operator

syste#u kt re

dystrybucyjnego elektroenergetycznego #o(e wykorzystywa> dane po#iarowe,

przekaza do centralnego zbioru in;or#acji po#iarowych wy$cznie na potrzeby wykonywania zada=, o kt rych #owa w art. -c ust. " i &, bez #o(liwoci dalszego ich udost1pniania inny# pod#ioto# chyba, (e obowi$zek ich udost1pniania wynika z innych ustaw. Drt. 11w. 1. 4ane po#iarowe podlegaj$ ochronie na zasadach okrelonych w ustawie oraz w u#owie. ". Abieranie lub przetwarzanie danych po#iarowych #o(e odbywa> si1 wy$cznie w zakresie niezb1dny# do realizacji cel w okrelonych w ustawie lub u#owie. &. 4ane po#iarowe #og$ by> rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu za okresy nie kr tsze ni( 17 #inut chyba, (e odbiorca ko=cowy wyrazi zgod1 na kr tsze okresy rejestracji danych po#iarowych. 6. We(eli przepisy ustawy wy#agaj$ upowa(nienia lub wyra(enia zgody przez odbiorc1 ko=cowego na wykorzystanie danych po#iarowych dotycz$cych upowa(nienie to lub zgoda: 1) nie #o(e by> do#nie#ana lub dorozu#iana z owiadczenia woli o innej treci% ") #o(e by> wyra(ona drog$ elektroniczn$, pod warunkie# jej utrwalenia potwierdzenia przez odbiorc1 ko=cowego% &) #o(e by> wyco;ana w ka(dy# czasie, w spos b prosty i wolny od opat. 7. Aakazane jest zapoznawanie si1, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie danych po#iarowych przez pod#ioty inne, ni( wskazane w ustawie lub w spos b inny, ni( okrelony w przepisach powszechnie obowi$zuj$cych, chyba, (e nast$pi: 1) za zgod$ odbiorcy ko=cowego, kt rego dane te dotycz$% ") na podstawie postanowienia s$du lub postanowienia prokuratora, zgodnie z odr1bny#i przepisa#i. 8. Wednostkowe dane po#iarowe #og$ by> przechowywane przez okres nie du(szy ni( wy#agany przepisa#i powszechnie obowi$zuj$cy#i, a po upywie tego okresu usuwane lub agregowane. Drt. 11S. 1. Aa usug1 udost1pniania danych po#iarowych pobiera si1 opat1. ". 'ie pobiera si1 opaty za udost1pnianie: 1) jednostkowych danych po#iarowych < odbiorcy ko=cowe#u i organowi, o kt ry# #owa w art. 11u ust. 7 pkt 1 i 6% i tego odbiorcy,

106

") zagregowanych danych po#iarowych ! #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki oraz )rezesowi Urz1du +egulacji *nergetyki, w zwi$zku z zadania#i wykonywany#i przez te organy. Drt. 11y. 1. )od#iote# odpowiedzialny# za: odbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, wysyanie danych po#iarowych, utworzenie centralnego zbioru in;or#acji po#iarowych, nadawanie nu#er w punkto# po#iarowy# i prowadzenie ich ewidencji oraz udost1pniania danych po#iarowych jest operator in;or#acji po#iarowych. ". Cperator in;or#acji po#iarowych udost1pniania dane po#iarowe na podstawie u#owy o udost1pnianie tych danych. &. U#ow1 o udost1pnianie danych po#iarowych in;or#acji po#iarowych. 6. )rzepisu ust. " nie stosuje si1 do pod#iot w kt ry# dane po#iarowe udost1pnia si1 nieodpatnie. Drt. 11z. 1. Aadania operatora in;or#acji po#iarowych wykonuje sp ka, o kt rej #owa w art. 8& ustawy z dnia "- czerwca ",,2 r. o zasadach pokrywania koszt w powstaych u wytw rc w w zwi$zku z przedter#inowy# rozwi$zanie# u# w dugoter#inowych sprzeda(y #ocy i energii elektrycznej 34z. U. z ",,/ r. 'r 7/, poz,.&72, z ",,- r. 'r -/, poz. /12 oraz z ",11 r. 'r -6, poz.771 i 'r "&&, poz.1&/1) . ". 0 celu zachowania przez operatora in;or#acji po#iarowych niezale(noci: 1) ta sa#a osoba lub te sa#e osoby nie #og$ peni> ;unkcji w organach przedsi1biorstwa operatora in;or#acji po#iarowych oraz w organach przedsi1biorstw zaj#uj$cych si1 wytwarzanie#, dystrybucj$ lub obrote# energi$ elektryczn$ lub by> w nich zatrudniona% ") zysk z wykonywania zada= operatora in;or#acji po#iarowych przeznacza si1 wy$cznie na ;inansowania dziaalnoci tego operatora. Drt. 11za. 1. Cperator in;or#acji po#iarowych jest obowi$zany prowadzi> ewidencj1 ksi1gow$ w spos b u#o(liwiaj$cy obliczanie koszt w dziaalnoci gospodarczej. ". Cperator in;or#acji po#iarowych ustala cen1 jednostkow$ za dane po#iarowe uzyskane z danego punktu po#iarowego za okres jednej doby, zwan$ dalej Icen$ jednostkow$J. &. 9en1 jednostkow$ kalkuluje si1 jako iloraz planowanych do poniesienia w dany# roku uzasadnionych koszt w dziaalnoci operatora in;or#acji po#iarowych i iloczynu liczby punkt w po#iarowych oraz liczby dni danego roku kalendarzowego. i przychod w, zysk w i strat w zwi$zku z wykonywany#i zadania#i, o kt rych #owa w art.11y ust.1, odr1bnie od pozostaej zawiera si1 w ;or#ie pise#nej lub

elektronicznej za po#oc$ ;or#ularza udost1pnianego na stronie internetowej operatora

107

6. 9en1 jednostkow$ zatwierdza )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki, na wniosek operatora in;or#acji po#iarowych. 7. )rezes Urz1du +egulacji *nergetyki ogasza w Kiuletynie Urz1du +egulacji *nergetyki, na koszt operatora in;or#acji po#iarowych cen1 jednostkow$, w ter#inie 16 dni od dnia jej zatwierdzenia. 9ena ta obowi$zuje po upywie 16 dni od dnia jej ogoszenia. Drt. 11zb. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia, szczeg owe warunki ;unkcjonowania syste#u po#iarowego, w szczeg lnoci: 1) wy#agania: a) jakie powinien spenia> syste# po#iarowy, w ty# spos b synchronizacji czasu w ty# syste#ie, b) jakie powinny spenia> dane po#iarowe oraz warunki ich przesyania, ") spos b: a) korygowania danych po#iarowych oraz dokonywania oblicze=, o kt rych #owa w art. 6j ust.11, b) okrelania punktu po#iarowego, c) przetwarzania przechowywania% &) szczeg owe wy#agania w zakresie bezpiecze=stwa i pou;noci danych w syste#ie po#iarowy#, 6) warunki i tryb wy#iany in;or#acji po#i1dzy sprzedawc$ energii elektrycznej a operatore# syste#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego w zwi$zku ze z#ian$ sprzedawcy energii elektrycznej, ! uwzgl1dniaj$c bezpiecze=stwo i niezawodne ;unkcjonowanie syste#u po#iarowego, r wnoprawne traktowanie 1/) w art. 16 pkt 8 otrzy#uje brz#ienie: I8) rozw j wykorzystania instalacji odnawialnych r de energii%J, 1-) art. 17e otrzy#uje brz#ienie: 8Drt. 17e. Minister waciwy do spraw gospodarki przekazuje Eo#isji *uropejskiej in;or#acje dotycz$ce in;rastruktury energetycznej w sektorach ropy na;towej, gazu zie#nego, energii elektrycznej, w ty# energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych r de energii, biopaliw oraz dotycz$cej wychwytywania i skadowania dwutlenku w1gla e#itowanego przez te sektory b1d$cych w obszarze zainteresowania Unii *uropejskiej, o kt rych #owa w rozporz$dzeniu +ady 3U*, *U+DHCM) nr 812.",1,.J, ",) uchyla si1 rozdzia &a i &b% u(ytkownik w syste#u po#iarowego oraz zapewnienie pou;noci in;or#acji w ty# syste#ie. i przechowywania danych po#iarowych, a tak(e okres ich

108

"1) w art. "& w ust. ": a) w pkt & lit. e otrzy#uje brz#ienie: Ie) jednostkowych opat zast1pczych, o kt rych #owa w art. -a ust. 1",J, b) w pkt 1/ lit. c otrzy#uje brz#ienie: Ic) rednich cen sprzeda(y ciepa, wytworzonego w nale($cych do przedsi1biorstw posiadaj$cych koncesje jednostkach wytw rczych nieb1d$cych jednostka#i kogeneracji: < opalanych paliwa#i w1glowy#i, < opalanych paliwa#i gazowy#i, < opalanych oleje# opaowy#, < stanowi$cych instalacje odnawialnych r de energiiJ, c) w pkt 1- lit. a otrzy#uje brz#ienie: Ia)gazu zie#nego i energii elektrycznej, w ty# energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych r de energii z wy$czenie# in;rastruktury dotycz$cej wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,J d) pkt "1 otrzy#uje brz#ienie: I"1) wydawanie wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1, oraz ich u#arzanie%J% "&) w art. &" w ust. 1 pkt 1 lit. b otrzy#uje brz#ienie: Ib) energii e*ektrycznej w /rdac! o cznej mocy zainsta*owanej e*ektrycznej nie$rzekraczajcej 01 2W nieza*iczanyc! do insta*acji odnawia*nyc! /rde energii *u3 do /rde wytwarzajcyc! energi e*ektryczn w kogeneracji z wyczeniem wytwarzania energii e*ektrycznej z 3iogazu ro*niczego ,J, "6) w art. &6 ust. 6 otrzy#uje brz#ienie: I6. )rzedsi1biorstwo energetyczne wytwarzaj$ce energi1 elektryczn$ w instalacji odnawialnego r da energii o #ocy nieprzekraczaj$cej 7 M0 jest zwolnione z opat, o kt rych #owa w ust. 1, w zakresie wytwarzania energii w ty# r dle.J, "7) w art. 67: a) ust. 1b i 1c otrzy#uj$ brz#ienie: I1b. )rzepis w ust. 1a nie stosuje si1 od dnia powstania obowi$zku uiszczania opaty przejciowej, o kt rej #owa w art. 11z. 1c. 0 kosztach dziaalnoci przedsi1biorstw energetycznych zaj#uj$cych si1 przesyanie# lub dystrybucj$ energii elektrycznej, o kt rych #owa w ust. 1 pkt 1, uwzgl1dnia si1 koszty pobierania opaty przejciowej, o kt rej #owa w ustawie wy#ienionej w art. 11z.J, b) ust. & otrzy#uje brz#ienie:

109

I&. Hary;y dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepa #og$ uwzgl1dnia> koszty wsp ;inansowania przez przedsi1biorstwa energetyczne przedsi1wzi1> zwi$zanych z rozwoje# instalacji odnawialnych r de energii.J, c) ust. 8 otrzy#uje brz#ienie: I8. Hary;y dla energii elektrycznej powinny uwzgl1dnia>, w odniesieniu do odbiorc w, skutki wprowadzenia opaty przejciowej, o kt rej #owa w ustawie wy#ienionej w art. 11z.J% "8) w art. 6-a w ust. 7 pkt 1 otrzy#uje brz#ienie: I") wytworzonej w instalacji odnawialnego r da energii%J, "2) uchyla si1 art. 76% "/) uchyla si1 rozdzia 8a% "-) dodaje si1 rozdzia 8b w brz#ieniu:

I+ozdzia 8b 0arunki i tryb uzyskania wiadectw kwali;ikacyjnych w zakresie eksploatacji urz$dze= instalacji lub sieci

Drt. 77h. 1. 9zynnoci zwi$zane z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77S < 77z, #og$ wykonywa> wy$cznie osoby posiadaj$ce &. ". 0ydane wiadectwo i wpis w rejestrze wiadectw trac$ wa(no> w przypadku stwierdzenia, (e: 1) czynnoci zwi$zane z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci s$ wykonywane niezgodnie z przepisa#i dotycz$cy#i ich eksploatacji lub niezgodnie z zakrese# wydanego wiadectwa% ") osoba zaj#uj$ca si1 eksploatacj$ sieci, urz$dze= lub instalacji okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77S < 77z, w czasie wa(noci wiadectwa, przez okres & lat nie zaj#owaa si1 eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, na kt re wiadectwo to otrzy#aa. &. Nwiadectwo wydane osobo#, o kt rych #owa w ust. 1, zaj#uj$cy# si1 eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci i wiadcz$cy# usugi na rzecz: 1) konsu#ent w w rozu#ieniu ustawy z dnia "& kwietnia 1-86 r. ! Eodeks cywilny, ") #ikro przedsi1biorc w, #aych lub rednich przedsi1biorc w, w rozu#ieniu ustawy z dnia " lipca ",,6 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej wiadectwo kwali;ikacyjne potwierdzaj$ce kwali;ikacje, zwane dalej Iwiadectwe#J i wpis w rejestrze wydanych wiadectw, o kt ry# #owa w art. 77s ust.1 pkt

110

! oraz wpis w rejestrze wydanych wiadectw trac$ wa(no> po upywie 7 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze wydanych wiadectw. Drt. 77i. Aabrania si1 zatrudniania przy sa#odzielnej eksploatacji urz$dze=, instalacji lub sieci okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77S < 77z, os b bez posiadania wa(nego wiadectwa i wpisu w rejestrze wydanych wiadectw, o kt rych #owa w art. 77s ust. 1 pkt &. Drt. 77j. 1. ?prawdzenie kwali;ikacji niezb1dnych do wykonywania czynnoci zwi$zanych z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urz$dze= lub sieci przeprowadzaj$ ko#isje kwali;ikacyjne w ;or#ie egza#inu. ". Eo#isje kwali;ikacyjne powouj$ na okres 7 lat: 1) )rezes Urz1du 4ozoru Hechnicznego, zwany dalej I)rezese# U4HJ: a) u przedsi1biorcy zatrudniaj$cego, co naj#niej ",, os b wykonuj$cych prace, o kt rych #owa w przepisach wydanych na podstawie art. 77S, b) przy stowarzyszeniach naukowo ! technicznych, je(eli statuty tych stowarzysze= zawieraj$ postanowienia okrelaj$ce zakres wykonywanej dziaalnoci na rzecz gospodarki energetycznej, ") waciwi #inistrowie oraz ?ze;owie Dgencji, o kt rych #owa w "1a, w zakresie eksploatacji urz$dze=, instalacji lub sieci w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podlegych ty# #inistro# lub ?ze;o# Dgencji, &) #inister waciwy do spraw transportu, w zakresie eksploatacji urz$dze= i instalacji energetycznych kolejowego ! na wniosek przedsi1biorcy, stowarzyszenia naukowo < technicznego lub jednostki organizacyjnej. &. 0niosek, o kt ry# #owa w ust. ", okrela w szczeg lnoci nazw1 i adres ko#isji oraz zakres sprawdzanych kwali;ikacji. 6. 0niosek, o kt ry# #owa w ust. ", skada si1 na pi#ie lub za po#oc$ rodk w ko#unikacji elektronicznej, o kt rych #owa w ustawie z dnia 1/ lipca ",," r. o wiadczeniu usug drog$ elektroniczn$. 7. 0 przypadku zo(enia wniosku za po#oc$ rodk w ko#unikacji elektronicznej powinien by> on opatrzony bezpieczny# podpise# elektroniczny# wery;ikowany# za po#oc$ wa(nego kwali;ikowanego certy;ikatu. Drt. 77k. 1. Crgan uprawniony do powoania ko#isji kwali;ikacyjnej, o kt ry# #owa w art. 77j ust. ", #o(e odwoa> czonka ko#isji w przypadku: eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych transportu

111

1) choroby trwale unie#o(liwiaj$cej sprawowanie ;unkcji% ") rezygnacji z czonkostwa w ko#isji% &) niewywi$zywania si1 z obowi$zk w czonka ko#isji% 6) utraty kwali;ikacji u#o(liwiaj$cych powoanie w skad ko#isji. ". Crgan uprawniony do powoania ko#isji kwali;ikacyjnych #o(e odwoa> ko#isj1 kwali;ikacyjn$ na wniosek przedsi1biorcy, stowarzyszenia naukowo < technicznego lub jednostki, przy kt rej j$ powoano, w przypadku: 1) rezygnacji jednostki organizacyjnej z dalszego prowadzenia tej ko#isji% ") odwoania cz1ci czonk w ko#isji lub rezygnacji z czonkostwa w ko#isji,

unie#o(liwiaj$cego dalsze wykonywanie zada= przez t1 ko#isj1% &) ograniczenia zakresu sprawdzanych kwali;ikacji. Drt. 77l. 1. )rezes U4H dokonuje okresowej oceny pracy ko#isji kwali;ikacyjnych powoanych u przedsi1biorc w i przy stowarzyszeniach naukowo < technicznych, o kt rych #owa w art. 77j ust. " pkt 1. ". )rezes U4H #o(e odwoa> ko#isj1 kwali;ikacyjn$, je(eli wynik okresowej oceny, o kt rej #owa w ust.1, jest negatywny. &. )rzepisy ust. 1 i " stosuje si1 odpowiednio do organ w, o kt rych #owa w art. 77j ust. " pkt " i &. Drt. 77#. Nwiadectwo wydaj$, na wniosek osoby ubiegaj$cej si1 o wydanie wiadectwa: 1) )rezes U4H, na podstawie doku#entacji z przeprowadzonego egza#inu, przekazanej przez ko#isje kwali;ikacyjne, o kt rych #owa w art. 77j ust. " pkt 1% ") ko#isje kwali;ikacyjne powoane przez #inistr w lub ?ze; w Dgencji, o kt rych #owa w art. 77j ust. " pkt " i &. Drt. 77n. 1. Crgan, kt ry wyda wiadectwo #o(e je zawiesi> na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, lub organu, o kt ry# #owa w art. 77j ust. " pkt " i &, w przypadku, gdy: 1) czynnoci zwi$zane z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci s$ wykonywane niezgodnie z przepisa#i dotycz$cy#i ich eksploatacji lub ") osoba wykonuj$ca czynnoci zwi$zane z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, wykonuje je niezgodnie z zakrese# wydanego jej wiadectwa% &) osoba zaj#uj$ca si1 eksploatacj$ sieci, urz$dze= lub instalacji okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77S < 77z, w czasie wa(noci wiadectwa, przez okres 8 #iesi1cy nie zaj#owaa si1 eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, na kt re wiadectwo to otrzy#aa.

112

". Nwiadectwo ulega zawieszeniu do czasu zako=czenia czynnoci wyjaniaj$cych przyczyny jego zawieszenia. &. We(eli w wyniku przeprowadzonych czynnoci wyjaniaj$cych: 1) nie zostay potwierdzone przyczyny zawieszenia wiadectwa kwali;ikacyjnego ! organ, kt ry wyda wiadectwo kwali;ikacyjne co;a zawieszenie wiadectwa kwali;ikacyjnego% ") zostan$ potwierdzone przyczyny zawieszenia wiadectwa kwali;ikacyjnego ! organ, kt ry wyda wiadectwo kwali;ikacyjne co;a wa(no> wiadectwa kwali;ikacyjnego. 6. Csobie, kt rej co;ni1to wa(no> wiadectwa kwali;ikacyjnego #o(e ponownie ubiega> si1 o jego wydanie, po upywie 8 #iesi1cy od dnia co;ni1cia wa(noci wiadectwa kwali;ikacyjnego. 7. 0 przypadku utraty lub zniszczenia wiadectwa kwali;ikacyjnego, na wniosek osoby, kt rej wiadectwa to wydano, )rezes U4H wydaje wt rnik tego doku#entu. 8. Csoba, kt ra po uzyskaniu wt rnika wiadectwa kwali;ikacyjnego odzyskaa utracony doku#ent jest obowi$zana zwr ci> ten doku#ent )rezesowi U4H. Drt. 77o. 1. )rzy )rezesie U4H dziaa Eo#itet Cdwoawczy, zwany dalej IEo#itete#J, kt ry liczy nie wi1cej ni( 1, os b posiadaj$cych niezb1dn$ wiedz$ w zakresie eksploatacji urz$dze=, instalacji lub sieci okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77S. ". 4o zada= Eo#itetu nale(y rozpatrywanie odwoa= w sprawach: 1) powoania lub odwoania ko#isji kwali;ikacyjnej, o kt rej #owa w art. 77j ust. " pkt 1% ") zawieszenia wiadectwa, o kt ry# #owa w art. 77n ust. 1% &) co;ni1cia wiadectwa, o kt ry# #owa w art. 77n ust. & pkt ". &. Eadencja Eo#itetu trwa 6 lata. 6. 0 skad Eo#itetu wchodz$ proporcjonalnie, w liczbie zapewniaj$cej brak do#inacji kt rejkolwiek ze stron, osoby reprezentuj$ce organy ad#inistracji rz$dowej, og lnopolskie stowarzyszenia i organizacje: konsu#enckie, pracodawc w, gospodarcze i naukowo! techniczne, je(eli zakres ich dziaania obej#uje zadania zwi$zane eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, o kt rych #owa w przepisach wydanych na podstawie art. 77S. 7. Minister waciwy do spraw gospodarki, po zasi1gni1ciu opinii )rezesa U4H o zgoszonych kandydatach, na wniosek organ w, stowarzysze= i organizacji, o kt rych #owa w ust. 6, powouje oraz odwouje czonk w Eo#itetu. 8. Crganizacj1 i tryb pracy Eo#itetu okrela regula#in nadany przez )rezesa U4H po uzyskaniu opinii #inistra waciwego do spraw gospodarki. 2. Cbsug1 ad#inistracyjno!organizacyjn$ Eo#itetu zapewnia Urz$d 4ozoru Hechnicznego. Drt. 77p. 1. 0 przypadku:

113

1) od#owy powoania lub odwoania ko#isji kwali;ikacyjnej, ") zawieszenia wiadectwa lub jego co;ni1cia ! przysuguje odwoanie. ". Cdwoanie, o kt ry# #owa w ust. 1, wnosi si1 do Eo#itetu w ter#inie 16 dni od dnia otrzy#ania zawiado#ienia o odwoaniu ko#isji kwali;ikacyjnej, o zawieszeniu wiadectwa lub jego co;ni1ciu. &. Cdwoanie rozpatruje trzyosobowy zesp , wyznaczony spor d czonk w Eo#itetu przez )rzewodnicz$cego Eo#itetu, w ter#inie nie du(szy# ni( &, dni od dnia dor1czenia odwoania. 6. 0 przypadku, gdy rozpatrzenie odwoania wy#aga dodatkowej wiedzy lub wiado#oci specjalnych, )rzewodnicz$cy Eo#itetu #o(e zasi1gn$> opinii eksperta lub ekspert w. 7. 'adanie pis#a zawieraj$cego odwoanie w polskiej plac wce pocztowej operatora publicznego lub w polski# urz1dzie konsularny# jest r wnoznaczne z wniesienie# odwoania do Eo#itetu. Drt. 77r. 1. )o rozpatrzeniu odwoania, o kt ry# #owa w art. 77p ust. 1, Eo#itet: 1) stwierdza zasadno> odwoania i przekazuje spraw1 )rezesowi U4H do ponownego rozpoznania, albo ") oddala odwoanie. ". 0 przypadku, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt ", stronie przysuguje skarga do s$du ad#inistracyjnego, za porednictwe# )rezesa U4H, w ter#inie &, dni od dnia dor1czenia zawiado#ienia o oddaleniu odwoania% w post1powaniu przed s$de# stosuje si1 odpowiednio przepisy o zaskar(aniu decyzji ad#inistracyjnych. Drt. 77s. 1. )rezes U4H prowadzi w syste#ie in;or#atyczny# rejestry: 1) ko#isji kwali;ikacyjnych powoanych przez )rezesa U4H% ") czonk w ko#isji kwali;ikacyjnych powoanych przez )rezesa U4H% &) wydanych wiadectw oraz wt rnik w tych wiadectw. ". +ejestr ko#isji kwali;ikacyjnych, o kt rych #owa w ust. 1 pkt 1, obej#uje dane zawarte we wniosku przedsi1biorcy lub stowarzyszenia naukowo ! technicznego, o kt ry# #owa w art. 77j ust. " pkt 1 i ". +ejestr ten jest jawny. &. +ejestr czonk w ko#isji kwali;ikacyjnych, o kt rych #owa w ust. 1 pkt ", zawiera: 1) i#i1 3i#iona) i nazwisko% ") oznaczenie daty i #iejsca urodzenia% &) nu#er )*?*5, o ile zosta nadany, lub nu#eru i serii doku#entu potwierdzaj$cego to(sa#o>%

114

6) adres za#ieszkania% 7) #iejsce pracy, wyksztacenie, dowiadczenie zawodowe oraz opis doskonalenia zawodowego w czasie wa(noci powoania na czonka ko#isji% 8) oznaczenie daty i #iejsca powoania na czonka ko#isji kwali;ikacyjnej lub odwoania z czonka ko#isji kwali;ikacyjnej% 2) nu#er rejestracyjny ko#isji kwali;ikacyjnej w skad, kt rej czonek zosta powoany. 6. 4ane, o kt rych #owa w ust. & pkt 1 i 7 oraz pkt / i -, s$ jawne, z zachowanie# przepis w o ochronie in;or#acji niejawnych i innych in;or#acji prawnie chronionych. 7. +ejestr wydanych wiadectw przez )rezesa U4H i ich wt rnik w oraz dane os b, kt ry# je wydano zawiera: 1) i#i1 3i#iona) i nazwisko% ") dat1 i #iejsce urodzenia% &) nu#eru )*?*5, o ile zosta nadany, lub nu#er i seria doku#entu potwierdzaj$cego to(sa#o>% 6) adres za#ieszkania% 7) nu#er, dat1 i #iejsce wydania wiadectwa% 8) nu#er protokou, dat1 sprawdzenia kwali;ikacji oraz jego wyniku% 2) oznaczenie daty wa(noci wiadectwa i jego zakresu oraz oznaczenie daty jego wpisu do rejestru% /) aktualne #iejsce pracy% -) oznaczenie daty zawieszenia lub co;ni1cia wiadectwa oraz okresu, na jaki je zawieszono lub co;ni1to. 8. 4ane, o kt rych #owa w ust. 7 pkt 1 i 7 oraz 2!-, s$ jawne, z zachowanie# przepis w o ochronie in;or#acji niejawnych i innych in;or#acji prawnie chronionych. 2. 0pis w rejestrze wydanych wiadectw, o kt ry# #owa w ust. 1 pkt &, jest wa(ny w okresie 7 lat od daty dokonania wpisu% po upywie okresu jego wa(noci podlega on aktualizacji i odnowieniu na wniosek osoby posiadaj$cej wa(ne wiadectwo. Drt. 77t. 1. 0 przypadku wygani1cia wa(noci powoania ko#isji kwali;ikacyjnej lub jej odwoania, )rezes U4H po trzech latach od daty wygani1cia wa(noci jej powoania lub odwoania usuwa dane ko#isji kwali;ikacyjnej z rejestru, o kt ry# #owa w art. 77s ust. 1 pkt ". ". 0 przypadku wygani1cia powoania czonka ko#isji kwali;ikacyjnej lub jego odwoania, )rezes U4H po dziesi1ciu latach od daty wygani1cia powoania lub odwoania usuwa dane czonka ko#isji kwali;ikacyjnej z rejestru, o kt ry# #owa w art. 77s ust. 1 pkt ".

&. 0 przypadku wygani1cia wa(noci wpisu w rejestrze wydanych wiadectw, co;ni1cia wiadectwa lub wygani1cia jego wa(noci, )rezes U4H po upywie 1, lat od daty

115

wygani1cia lub co;ni1cia wiadectwa usuwa z rejestru, o kt ry# #owa w art. 77s ust. 1 pkt &, dane dotycz$ce tego wiadectwa. Drt. 77u. 1. 0aciwi #inistrowie oraz ?ze;owie Dgencji, o kt rych #owa w art. "1a, a tak(e #inister wy#ieniony w art. 77j ust. " pkt &, prowadz$, w syste#ie in;or#atyczny#, rejestry ko#isji kwali;ikacyjnych, czonk w tych ko#isji oraz wydanych wiadectw. ". +ejestry prowadzone przez waciwych #inistr w oraz ?ze; w Dgencji, o kt rych #owa w art."1a, s$ niejawne. &. )rezes U4H, waciwi #inistrowie oraz ?ze;owie Dgencji, o kt rych #owa w art. "1a, a tak(e #inister wy#ieniony w art. 77j ust. " pkt &, s$ ad#inistratora#i i przetwarzaj$ dane zawarte w rejestrach, zgodnie z przepisa#i o ochronie danych osobowych. Drt. 77Z. 4oku#entacja dotycz$ca post1powania w sprawie wydania wiadectwa i jego wt rnik w jest przechowywana przez )rezesa U4H, waciwych #inistr w oraz ?ze;owie Dgencji, o kt rych #owa w art."1a, a tak(e #inistra wy#ienionego w art. 77j ust. " pkt &, przez okres 1, lat. Drt. 77w. 1. Maj$c na wzgl1dzie bezstronny i niezale(ny przebieg powoania ko#isji kwali;ikacyjnej, przeprowadzenia egza#inu przez ko#isje kwali;ikacyjne i wydawania wiadectw dla danego rodzaju eksploatowanych urz$dze=, instalacji lub sieci, o kt rych #owa w przepisach wydanych na podstawie art. 77S, a tak(e zapewnienie waciwego doku#entowania, rejestrowania i przechowywania doku#entacji z przeprowadzonego egza#inu, pobiera si1 opat1 za: 1) powoanie ko#isji kwali;ikacyjnej, o kt ry# #owa w art. 77j ust. " pkt 1, wynosz$c$ 17, @, kwoty przeci1tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogaszanego przez )rezesa : wnego Urz1du ?tatystycznego na podstawie przepis w ustawy o e#eryturach i rentach z Gunduszu Ubezpiecze= ?poecznych% ") okresow$ oceny pracy ko#isji, o kt rej #owa w art. 77l ust. 1 wynosz$c$ 27 @, kwoty przeci1tnego wynagrodzenia, o kt ry# #owa w pkt 1% &) przeprowadzenia egza#inu przez ko#isje kwali;ikacyjne powoane przez )rezesa U4H, wynosz$c$ 7 @ kwoty przeci1tnego wynagrodzenia, o kt ry# #owa w pkt 1% 6) wydawanie wiadectw kwali;ikacyjnych przez )rezesa U4H, wynosz$c$ 6 @ kwoty przeci1tnego wynagrodzenia, o kt ry# #owa w pkt 1% 7) wydawanie wt rnika wiadectwa kwali;ikacyjnego, wynosz$c$ 7, zotych za ka(dy wydany wt rnik% 8) odnowienie lub aktualizacj1 wpisu w rejestrze, o kt ry# #owa w art . 77s ust.1 pkt &, wynosz$c$ &@ kwoty przeci1tnego wynagrodzenia, o kt ry# #owa w pkt 1.

116

". Cpaty, o kt rych #owa w ust. 1 pkt 1 i " oraz pkt 6 ! 8, nie podlegaj$ zwrotowi w razie od#owy przez )rezesa U4H powoania ko#isji, wydania wiadectwa, dokonania wpisu w rejestrze, wydania wt rnika oraz odnowienia wpisu w rejestrze &. Cpaty, o kt rych #owa w ust. 1, stanowi$ przych d Urz1du 4ozoru Hechnicznego, z wyj$tkie# opaty, o kt rej #owa w ust. 1 pkt &, stanowi$cej przych d jednostek, o kt rych #owa w art. 77j ust. " pkt 1. Drt. 77S. Minister waciwy do spraw gospodarki okreli, w drodze rozporz$dzenia: 1) rodzaje prac, stanowisk oraz urz$dze=, instalacji lub sieci, dla kt rych jest wy#agane posiadanie wiadectwa do wykonywania czynnoci zwi$zanych z urz$dze=, instalacji lub sieci, ") zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezb1dnej do wykonywania czynnoci zwi$zanych z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urz$dze= lub sieci, &) tryb powoywania i odwoywania oraz okresowej ocen1 pracy ko#isji kwali;ikacyjnej, spos b jej dziaania oraz struktur1 organizacyjn$ ko#isji kwali;ikacyjnych, 6) wy#agania kwali;ikacyjne niezb1dne dla czonka ko#isji kwali;ikacyjnej oraz tryb powoywania i odwoywania czonka ko#isji kwali;ikacyjnych, 7) warunki przeprowadzania egza#inu oraz kryteria oceny egza#inu przez ko#isj1 kwali;ikacyjn$, 8) tryb wnoszenia opat, o kt rych #owa w art. 77w ust.1, 2) warunki i spos b gro#adzenia przez ko#isje kwali;ikacyjne doku#entacji z eksploatacj$ tych

post1powania w sprawie sprawdzania kwali;ikacji, przekazywania ich )rezesowi U4H oraz wz r ;or#ularza przekazywania tej doku#entacji, /) spos b prowadzenia rejestr w, o kt rych #owa w art. 77s ust. 1 ( a tak(e warunki i spos b przechowywania doku#entacji dotycz$cej powoania lub odwoania ko#isji, czonk w ko#isji, wydanych wiadectw oraz wt rnik w tych wiadectw, -) wz r wiadectwa ! bior$c pod uwag1 zapewnienie bezpiecze=stwa technicznego i niezawodnoci ;unkcjonowania oraz bezpiecznej eksploatacji urz$dze=, instalacji lub sieci elektroenergetycznych i ciepowniczych, bezpiecze=stwa ludzi i #ienia oraz bezstronnego i niezale(nego post1powania w sprawie wydania wiadectwa dla os b wykonuj$cych czynnoci zwi$zane z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci oraz przechowywania danych w prowadzonych rejestrach. Drt. 77y. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporz$dzenia:

117

1) rodzaje prac, stanowisk oraz urz$dze=, instalacji lub sieci, dla kt rych jest wy#agane wiadectwo do wykonywania czynnoci zwi$zanych z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, ") zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezb1dnej do wykonywania czynnoci zwi$zanych z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urz$dze= lub sieci, &) tryb powoywania i odwoywania oraz okresowej ocen1 pracy ko#isji kwali;ikacyjnej, spos b dziaania oraz struktur1 organizacyjn$ ko#isji kwali;ikacyjnych, 6) wy#agania kwali;ikacyjne niezb1dne dla powoania czonka ko#isji kwali;ikacyjnej oraz tryb powoywania i odwoywania czonka ko#isji kwali;ikacyjnych, 7) warunki przeprowadzania egza#inu oraz kryteria oceny egza#inu przez ko#isj1 kwali;ikacyjn$, 8) warunki i spos b gro#adzenia przez ko#isje kwali;ikacyjne doku#entacji przeprowadzania egza#inu, przekazywania jej waciwe#u organowi oraz wz r ;or#ularza przekazywania tej doku#entacji, 2) spos b prowadzenia rejestr w, o kt rych #owa w art. 77s ust. 1, a tak(e warunki i spos b przechowywania doku#entacji dotycz$cej powoania i odwoania ko#isji kwali;ikacyjnej, czonk w ko#isji, wydanych wiadectw oraz wt rnik w tych wiadectw, /) wz r wiadectwa ! bior$c pod uwag1 zapewnienie bezpiecze=stwa technicznego i niezawodnoci ;unkcjonowania oraz bezpiecznej eksploatacji urz$dze=, instalacji lub sieci, bezpiecze=stwa ludzi i #ienia oraz bezstronnego i niezale(nego post1powania w sprawie sprawdzenia kwali;ikacji os b wykonuj$cych czynnoci zwi$zane z eksploatacj$ urz$dze= instalacji lub sieci oraz przechowywania danych w prowadzonych rejestrach. Drt. 77z. Minister Cbrony 'arodowej w porozu#ieniu z Ministre# ?prawiedliwoci okreli, w drodze rozporz$dzenia: 1) rodzaje prac, stanowisk oraz urz$dze=, instalacji lub sieci, dla kt rych jest wy#agane wiadectwo do wykonywania czynnoci zwi$zanych z eksploatacj$ tych urz$dze=, instalacji lub sieci, ") zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezb1dnej do wykonywania czynnoci zwi$zanych z eksploatacj$ urz$dze=, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz tych instalacji, urz$dze= lub sieci, &) tryb powoywania i odwoywania oraz okresowej ocen1 pracy ko#isji kwali;ikacyjnej, spos b dziaania oraz struktur1 organizacyjn$ ko#isji kwali;ikacyjnych, 6) wy#agania kwali;ikacyjne niezb1dne dla powoania czonka ko#isji kwali;ikacyjnej oraz tryb powoywania i odwoywania czonka ko#isji kwali;ikacyjnych,

118

7) warunki przeprowadzania egza#inu oraz kryteria oceny egza#inu przez ko#isj1 kwali;ikacyjn$, 8) warunki i spos b gro#adzenia przez ko#isje kwali;ikacyjne doku#entacji z przeprowadzenia egza#inu, przekazywania jej waciwe#u organowi oraz wz r ;or#ularza przekazywania tej doku#entacji, 2) spos b prowadzenia rejestr w, o kt rych #owa w art. 77s ust. 1, a tak(e warunki i spos b przechowywania doku#entacji dotycz$cej powoania i odwoania ko#isji kwali;ikacyjnej, czonk w ko#isji, wydanych wiadectw oraz wt rnik w tych wiadectw, /) wz r wiadectwa << bior$c pod uwag1 zapewnienie bezpiecze=stwa technicznego i niezawodnoci ;unkcjonowania oraz bezpiecznej eksploatacji urz$dze=, instalacji lub sieci, bezpiecze=stwa ludzi i #ienia oraz bezstronnego i niezale(nego post1powania w sprawie sprawdzenia kwali;ikacji os b wykonuj$cych czynnoci zwi$zane z eksploatacj$ urz$dze= &,) w art. 78: a) w ust.1: ! pkt 1a otrzy#uje brz#ienie: I1a) nie przestrzega obowi$zku uzyskania i przedstawienia do u#orzenia )rezesowi U+* wiadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza opaty zast1pczej, o kt rych #owa w art. -a ust. 1, lub przedkada )rezesowi U+* wniosek o wydanie wiadectwa pochodzenia z kogeneracji zawieraj$cy dane lub in;or#acje niezgodne ze stane# ;aktyczny#%J, ! pkt 1; otrzy#uje brz#ienie: I1;) nie przedkada towarowe#u do#owi #aklerskie#u lub do#owi #aklerskie#u deklaracj1, o kt rej #owa w art. -a ust. - lub przedkada deklaracj1 niezgodn$ ze stane# ;aktyczny#:J, ! uchyla si1 pkt "/ < &,, ! pkt &6 otrzy#uje brz#ienie: I&6) nie przekazuje w ter#inie in;or#acji, o kt rych #owa w art. -a ust. 2 pkt 1%J, ! w pkt &/ kropk1 zast1puje si1 rednikie# i dodaje si1 pkt &- i 6, w brz#ieniu: I&-) b1d$c operatore# in;or#acji po#iarowych od#awia uprawniony# pod#ioto# dost1pu do in;or#acji po#iarowych% 6,) nie przestrzega obowi$zku przekazywania danych po#iarowych do centralnego zbioru in;or#acji po#iarowych.J, b) ust. "a ! "d otrzy#uj$ brz#ienie: instalacji lub sieci oraz bezpiecznego przechowywania danych w prowadzonych rejestrach.J%

119

I"a. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1a nie #o(e by> ni(sza ni( obliczona wedug wzoru: E? R 1,& S 3CAE ! CAAE), gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: E? ! #ini#aln$ wysoko> kary pieni1(nej, wyra(on$ w zotych, CAE ! opat1 zast1pcz$, obliczon$ zgodnie z art. -a ust. 1", wyra(on$ w zotych, CAAE ! uiszczon$ opat1 zast1pcz$, wyra(on$ w zotych. "b. 0pywy z tytuu kar pieni1(nych, o kt rych #owa w ust. 1 pkt 1a, stanowi$ przychody 'arodowego Gunduszu Cchrony Nrodowiska i :ospodarki 0odnej. "c. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadku okrelony# w ust. 1 pkt 1; nie #o(e by> ni(sza ni( wysoko> obliczona wg wzoru: Eo R 1,& S Cza V1,& S Czb gdzie poszczeg lne sy#bole oznaczaj$: Cza ! opat1 zast1pcz$ nieuiszczon$ przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski obliczona wedug wzoru, o kt ry# #owa w art. -a ust. 1", w stosunku do energii elektrycznej zu(ytej przez przedsi1biorstwo energetyczne na wasny u(ytek, a niewskazanej w deklaracji, o kt rej #owa w art. -a ust. -, Czb ! opat1 zast1pcz$ nieuiszczon$ przez towarowy do# #aklerski lub do# #aklerski obliczona wg wzoru, o kt ry# #owa w art. -a ust.1", w stosunku do energii elektrycznej zu(ytej przez przedsi1biorstwo energetyczne na wasny u(ytek, a niewskazanej w deklaracji, o kt rej #owa w art. -a ust. -. "d. 0ysoko> kary pieni1(nej wy#ierzonej w przypadku okrelony# w ust. 1 pkt &6 wynosi 1,.,,, z.J.

Art. 1,3. 0 ustawie z dnia "1 grudnia ",,, r. o dozorze techniczny# 34z. U. z ",1& r. poz. -8& i -/6) w art. &2 w pkt 12 kropk1 zast1puje si1 przecinkie# i dodaje si1 pkt 1/ w brz#ieniu: I1/) wykonywanie zada= okrelonych w przepisach ustawy z dnia 1, kwietnia 1--2 r. ! )rawo energetyczne oraz przepisach ustawy z dnia P o odnawialnych r dach energii 34z. U. z P, poz. P).J. Art. 1,4. 0 ustawie z dnia "2 kwietnia ",,1 r. ! )rawo ochrony rodowiska 34z. U. z ",,/ r. 'r "7, poz. 17,, z p n. z#.14) wprowadza si1 nast1puj$ce z#iany:
14

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",,/ r. 'r 111, poz. 2,/, 'r 1&/, poz. /87, 'r 176, poz. -7/, 'r 121, poz. 1,78, 'r 1--, poz. 1""2, 'r ""&, poz. 1686 i 'r ""2, poz. 17,7, z ",,- r. 'r 1-, poz. 1,,, 'r ",, poz. 1,8, 'r 2-, poz. 888, 'r 1&,, poz. 1,2, i 'r "17, poz. 1886, z ",1, r. 'r "1, poz. 1,6, 'r "/, poz. 167, 'r 6,, poz. ""2, 'r 28, poz. 6/-, 'r 11-, poz. /,6, 'r 17", poz. 1,1/ i 1,1-, 'r 1/", poz. 1""/, 'r ""-, poz. 16-/ i 'r "6-, poz. 1872, z ",11 r. 'r &", poz. 17-, 'r 8&, poz. &"", 'r -6, poz. 771, 'r --, poz. 78-, 'r 1"", poz. 8-7, 'r 17", poz. /-2, 'r 12/, poz. 1,8, i 'r ""6, poz. 1&61, z ",1" r. poz. 68,, -71, 1&6" i 171& oraz z ",1& r. poz.

120

1)

w art. 6,1 w ust. 2 po pkt 6a dodaje si1 pkt 6b w brz#ieniu: I6b) wpywy z opaty zast1pczej, o kt rej #owa w art. 7" ust. 1 pkt " ustawy z dnia PP. o odnawialnych r dach energii 34z. U. z P., poz. PP), oraz wpywy z kar pieni1(nych wy#ierzanych na podstawie art. 181 ust. 1 i art. 187 tej ustawy%J%

") w art. 6,1c: a) ust. 7 otrzy#uje brz#ienie: I7. Nrodki 'arodowego Gunduszu w wysokoci nie #niejszej ni( kwota przychod w, o kt rych #owa w art. 6,1 ust. 2 pkt 6<6b, po po#niejszeniu o koszty obsugi tych przychod w, przeznacza si1 na wspieranie: 1) poprawy e;ektywnoci energetycznej, w ty# wysokosprawnej kogeneracji, w rozu#ieniu ustawy z dniaPPPP < )rawo energetyczne%

") przedsi1wzi1> ter#o#odernizacyjnych w rozu#ieniu ustawy z dnia "1 listopada ",,/


r. o wspieraniu ter#o#odernizacji i re#ont w 34z. U. 'r ""&, poz. 167-, z p n. z#. )% &) rozwoju instalacji odnawialnego r da energii w rozu#ieniu ustawy z dniaP o odnawialnych r dach energii, oraz budowy lub przebudowy sieci su($cych przy$czaniu tych instalacji, w szczeg lnoci na: a) nabycie lub #onta( #ikroinstalacji lub #aej instalacji w rozu#ieniu ustawy z dniaP o odnawialnych r dach energii, b) nabycie stacji redukcyjno < gazowych u#o(liwiaj$cych przy$czenie instalacji odnawialnego r da energii, su($cej do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego% 6) rozwoju produkcji instalacji odnawialnego r da energii na terytoriu# +zeczypospolitej )olskiej% 7) innych dziaa= zwi$zanych z instalacja#i odnawialnego r da energii lub wytwarzanie# energii z tych r de, w szczeg lnoci na: a) pro#owanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego r da energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, b) opracowywanie lub wdra(anie nowych technik lub technologii wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego r da energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach.J% b) ust. 11 otrzy#uje brz#ienie:
15

"1, 1&-, 187 i ///.

15

A#iany wy#ienione ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",,- r. 'r 172, poz. 1"61, z ",1, r. 'r 28, poz. 6-&, z ",11 r. 'r 1,8, poz. 8"" oraz z ",1" r. poz.-71 i 1&6".

121

I11. 0ysokoci zobowi$za= okrelonych w ust. 1! 6 i 8 ! - #og$ by> z#niejszane za zgod$ #inistra waciwego do spraw rodowiska. )rzy udzielaniu zgody #inister waciwy do spraw rodowiska Unii uwzgl1dnia w szczeg lnoci potrzeby realizacji zasady zr wnowa(onego rozwoju, polityki ekologicznej pa=stwa oraz zobowi$zania wynikaj$ce z prawa *uropejskiej i u# w #i1dzynarodowych, kt rych stron$ jest +zeczpospolita )olska.J.

Art. 1,*. 0 ustawie z dnia "- stycznia ",,6 r. < )rawo za# wie= publicznych 34z. U. z ",1& r. poz. -,2, -/6 i 1,62) wprowadza si1 nast1puj$ce z#iany: 1) w art. 82 ust. 1 pkt - otrzy#uje brz#ienie: I-) za# wienie na dostawy jest dokonywane na giedzie towarowej w rozu#ieniu przepis w o giedach towarowych, w ty# na giedzie towarowej innych pa=stw czonkowskich *uropejskiego Cbszaru :ospodarczego lub, gdy dokonuje zakupu wiadectw pochodzenia, wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego i wiadectw pochodzenia z kogeneracji na giedzie towarowej w rozu#ieniu przepis w o giedach towarowych, w ty# na giedzie towarowej innych pa=stw czonkowskich *uropejskiego Cbszaru :ospodarczego.J, ") w art. 1&/a ust. 1 otrzy#uje brz#ienie: T1. Aa#awiaj$cy prowadz$cy dziaalno>, o kt rej #owa w art. 1&" ust. 1 pkt 1 i &, nie stosuj$ ustawy do udzielania za# wie= sektorowych na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepa oraz paliw do wytwarzania energii oraz zakupu wiadectw pochodzenia, wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego i wiadectw pochodzenia z kogeneracji w celu wykonania obowi$zku, o kt ry# #owa w art. -a ust. 1 pkt 1 ustawy < )rawo energetyczne, lub w celu wykonania obowi$zku, o kt ry# #owa w art. 7" ust. 1 pkt 1 ustawy o odnawialnych r dach energii.J. Art. 1,+. 0 ustawie z dnia "7 sierpnia ",,8 r. o bioko#ponentach i biopaliwach ciekych 34z. U. z ",1& r. poz. 1186) w art. " w ust. 1 pkt "& otrzy#uje brz#ienie: I"&) inne paliwa odnawialne < paliwa, pochodz$ce z odnawialnych r de energii, o kt rych #owa w art. " pkt "& ustawy z dnia P o odnawialnych r dach energii 34z. U. z PP, poz. P), stosowane w silnikach%J. Art. 1,,. 0 ustawie z dnia 18 listopada ",,8 r. o opacie skarbowej 34z. U. z ",1" r. poz. 1"/", 166/ i 171" oraz z ",1& r. poz. ) w za$czniku do ustawy wprowadza si1 nast1puj$ce z#iany: 1) w cz1ci L: a) ust. ", ! "" otrzy#uj$ brz#ienie:

122

" ",. )rzyrzeczenie

& wydania -/ z

6 0ydanie przyrzeczenia koncesji przedsi1biorstwu energetyczne#u wykonuj$ce#u dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego r da energii o $cznej #ocy elektrycznej nieprzekraczaj$cej 7 M0 )rzedu(enie

zezwolenia 3pozwolenia, koncesji)

"1. )rzedu(enie ter#inu wa(noci 66 z lub z#iana warunk w przyrzeczenia wydania zezwolenia 3pozwolenia, koncesji)

ter#inu wa(noci koncesji wydanej przedsi1biorstwu energetyczne#u wykonuj$ce#u dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego r da energii o $cznej #ocy elektrycznej nieprzekraczaj$cej 7 M0 0ydanie duplikatu

"". 0ydanie duplikatu zezwolenia "6 z 3pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia 3pozwolenia, koncesji)

koncesji lub duplikatu przyrzeczenia wydania koncesji przedsi1biorstwu

123

b) w ust. &8 w kolu#nie 6 dodaje si1 pkt & i 6 w brz#ieniu:

124

I&) dokonanie wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej wytw rcy wykonuj$cego dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii w #aej instalacji, 6) dokonanie wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej wytw rcy dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania: &) biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii odnawialnego r da energii innych ni( #ikroinstalacjaJ, c) w ust. &2 w kolu#nie 6 dotychczasow$ tre> oznacza si1 jako pkt 1 i dodaje si1 pkt " i & w brz#ieniu: I") z#iany wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej wytw rcy wykonuj$cego dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych r de energii w #aej instalacji &) z#iany wpisu wytw rcy wykonuj$cego dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania: a) biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego r da energii, odnawialnego r da energii innych ni( #ikroinstalacjaJ, ") w cz1ci LLL: a) w ust. 66 w kolu#nie 6 dodaje si1 pkt 17 w brz#ieniu: I17) koncesja wydana przedsi1biorstwu energetyczne#u wykonuj$ce#u dziaalno> b) energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego w instalacjach 6) energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego w instalacjach wykonuj$cego

gospodarcz$ w zakresie

wytwarzania wytwarzanie# energii elektrycznej w instalacji

odnawialnego r da energii o $cznej #ocy elektrycznej nieprzekraczaj$cej 7 M0 J, b) ust. 67 i 68 otrzy#uj$ brz#ienie: 1 " 67. 0 przypadku wydania & 6

1,, @ stawki okrelonej koncesja wydana zezwolenia przedsi1biorstwu energetyczne#u wykonuj$ce#u dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji

zezwolenia 3pozwolenia, koncesji) od jednej decyzji ! za ka(dy rodzaj dziaalnoci

na kilka rodzaj w dziaalnoci w 3pozwolenia, koncesji)

125

odnawialnego r da energii o $cznej #ocy elektrycznej nieprzekraczaj$cej 7 M0 68. )rzedu(enie ter#inu wa(noci lub z#iana warunk w wydanego zezwolenia 3pozwolenia, koncesji), je(eli: )rzedu(enie ter#inu wa(noci lub z#iana warunk w koncesji wydanej przedsi1biorstwu energetyczne#u wykonuj$ce#u dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego r da energii o $cznej #ocy elektrycznej nieprzekraczaj$cej 7 M0 1) dotyczy przedu(enia ter#inu dziaalnoci ") treci$ z#iany jest kolejny rodzaj dziaalnoci 7, @ stawki okrelonej zezwolenia 3pozwolenia, koncesji) 1,, @ stawki okrelonej od zezwolenia 3pozwolenia, koncesji)

wa(noci lub rozszerzenia zakresu od

z zastrze(enie# ust. 12!1-

Art. 1,-. 0 ustawie z dnia "- czerwca ",,2 r. o zasadach pokrywania koszt w powstaych u wytw rc w w zwi$zku z przedter#inowy# rozwi$zanie# u# w dugoter#inowych sprzeda(y #ocy i

126

energii elektrycznej 34z. U. z ",,/ r. 'r 7/, poz. &72, z ",,- r. 'r -/, poz. /12 oraz z ",11 r. 'r -6, poz.771 i 'r "&&, poz.1&/1) wprowadza si1 nast1puj$ce z#iany: 1) w art. 6- w ust.1 w pkt 7 kropk1 zast1puje si1 rednikie# i dodaje si1 pkt 8 w brz#ieniu: I8) wykonywanie czynnoci okrelonych w ustawie z dnia 1, kwietnia 1--2 r. < )rawo energetyczne 34z. U. z ",1" r. poz. 1,7- oraz z ",1& r. poz. -/6 i 1"&/)J% ") w art. 78: a) ust. " otrzy#uje brz#ienie: I". Aarz$dca +ozlicze= ?.D. nie #o(e by> rozwi$zany uchwa$ 0alnego Agro#adzenia przed: 1) spenienie# w caoci wiadcze= na rzecz wytw rc w w postaci przekazania rodk w na pokrycie koszt w osieroconych i koszt w, o kt rych #owa w art. 66 oraz ") wygani1cia praw wytw rc w do pokrycia koszt w osieroconych i koszt w, o kt rych #owa w art.66 oraz &) wyznaczenie# innego operatora b) uchyla si1 ust. &. Art. 1,.. 0 ustawie z dnia 8 grudnia ",,/ r. o podatku akcyzowy# 34z. U. z ",11 r. 'r 1,/, poz. 8"8, z p n. z#. 18) w art. &, wprowadza si1 nast1puj$ce z#iany: 1) ust. 1 otrzy#uje brz#ienie: I1. Awalnia si1 od akcyzy energi1 elektryczn$ wytwarzan$ z odnawialnych r de energii oraz energi1 elektryczn$ wytworzon$ z biogazu rolniczego, na podstawie doku#entu potwierdzaj$cego u#orzenie wiadectwa pochodzenia, w rozu#ieniu przepis w ustawy z dniaPPPo odnawialnych r dach energii 34z. U..zP.., pozP..).% ") po ust. " dodaje si1 ust. "a ! "c w brz#ieniu: I"a. Awalnia si1 od akcyzy, na podstawie in;or#acji potwierdzaj$cej wykonanie obowi$zku, o kt ry# #owa w art. -6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dniaPP..o odnawialnych r dach energii, energi1 elektryczn$ z odnawialnych r de energii oraz energi1 elektryczn$ z biogazu rolniczego wytworzon$ w instalacji odnawialnego r da energii. "b. Awalnia si1 od akcyzy energi1 elektryczn$ wytworzon$ przez wytw rc w energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytwarzanej w: wykonuj$cego zadania operatora in;or#acji po#iarowych, o kt ry# #owa w ustawie wy#ienionej w art. 6- ust. 1 pkt 8.J,

16

A#iany tekstu jednolitego wy#ienionej ustawy zostay ogoszone w 4z. U. z ",11 r. 'r 1",, poz. 8-,, 'r 121, poz. 1,18, 'r ",7, poz. 1",/, 'r "&", poz. 1&2/ i 'r "-1, poz. 12,2, z ",1" r. poz. 1&6" i 1678 oraz z ",1& r. poz. -&-.

127

1) instalacjach spalania wielopaliwowego w cz1ci nie obj1tej doku#ente# potwierdzaj$cy# u#orzenie wiadectwa pochodzenia, z wy$czenie# dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, ") instalacjach odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej powy(ej 1 M0, wykorzystuj$cych do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergi1 ! pod warunkie# posiadania gwarancji pochodzenia w rozu#ieniu przepis w ustawy z dniaPPPo odnawialnych r dach energii. "c. Awolnienie, o kt ry# #owa w ust. "a i "b, stosuje si1 w chwili wytworzenia energii elektrycznej, o kt rej #owa w ust. "a i "b. )rzepis w art. "6 ust. 1 i art. -1 ust. 1 nie stosuje si1.J.

$ozdzia" 11 Prze%isy %rzej'ciowe

Art. 1-0. 1. Nwiadectwa pochodzenia i wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego wydane przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy zachowuj$ wa(no>. ". 4o wykonania i rozliczenia obowi$zku, o kt rych #owa w art. -a ust.1, ustawy z#ienianej w art. 12", za okres przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy stosuje si1 przepisy dotychczasowe. &. 4o spraw o wydanie wiadectwa pochodzenia i wiadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, wszcz1tych i niezako=czonych przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy stosuje si1 przepisy dotychczasowe. Art. 1-1. 4o wiadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o kt rych #owa w: 1) art. -l ust. 1 pkt 1 i " ustawy z#ienianej w art.12", obowi$zek, o kt ry# #owa w art. -a ust. 1 ustawy z#ienianej w art.12", stosuje si1 do dnia &, czerwca ",18 r.% ") art. -l ust. 1 pkt 1a ustawy z#ienianej w art. 12", obowi$zek, o kt ry# #owa w art. -a ust. 1 ustawy z#ienianej w art.12", stosuje si1 do dnia &, czerwca ",1- r. Art. 1-2. 0 ter#inie 16 dni od dnia wejcia w (ycie niniejszej ustawy )rezes U+* ogosi w Kiuletynie Urz1du +egulacji *nergetyki jednostkowe opaty zast1pcze, o kt rych #owa w art. -a ust. 1 ustawy z#ienianej w art.12", obowi$zuj$ce ",16 r.

128

Art. 1-3. Nwiadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej, od dnia 1 stycznia ",1& r. do dnia wejcia w (ycie niniejszej ustawy, w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o kt rych #owa w art. -l ust. 1 pkt 1 i " ustawy z#ienianej w art.12", nie zalicza si1 do wypenienia obowi$zku, o kt ry# #owa w art. -a ust. 1 tej ustawy. Art. 1-4. )rzy ustalaniu zakresu obowi$zku, o kt ry# #owa w art. -a ust. 1& ustawy z#ienianej w art.12", za ",16 r. nie uwzgl1dnia si1 energii elektrycznej, o kt rej #owa w art. -a ust. 16 tej ustawy, zakupionej lub sprzedanej przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy. Art. 1-*. 4o post1powa= wszcz1tych i niezako=czonych przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy, dotycz$cych wiadectw pochodzenia z kogeneracji, stosuje si1 przepisy dotychczasowe . Art. 1-+. 1. 0ytw rc w, kt rzy w dniu wejcia w (ycie niniejszej ustawy posiadaj$ wa(ne koncesje na wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, dla kt rej przepisy ustawy z#ienianej w art. 12" nie przewiduj$ obowi$zku uzyskania koncesji, wpisuje si1 z urz1du do rejestru dziaalnoci regulowanej, o kt ry# #owa odpowiednio w art. 2 i art. "& niniejszej ustawy, zgodnie z zakrese# koncesji. ". 4o dnia dor1czenia wytw rcy zawiadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej zachowuj$ #oc koncesje na wykonywanie dziaalnoci gospodarczej wydane na podstawie ustawy z#ienianej w art. 12". &. Crgan prowadz$cy rejestr dziaalnoci regulowanej #o(e wezwa> wytw rc1 do uzupenienia danych obj1tych zakrese# wpisu, w ter#inie 8, dni od dnia dor1czenia wezwania. 6. )o bezskuteczny# upywie ter#inu, o kt ry# #owa w ust. &, organ prowadz$cy rejestr dziaalnoci regulowanej wydaje decyzj1 o wykreleniu wytw rcy z rejestru dziaalnoci regulowanej. 7. Crgan prowadz$cy rejestr dziaalnoci regulowanej potwierdza dokonanie wpisu do rejestru przez wydanie zawiadczenia, nie p niej w ter#inie 8, dni od dnia wejcia w (ycie niniejszej ustawy. Art. 1-,. 0nioski o udzielenie koncesji na wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych r de energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, dla kt rej przepisy ustawy z#ienianej w art. 12" nie przewiduj$ obowi$zku uzyskania koncesji, z dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy staj$ si1 wnioska#i o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej, o kt ry# #owa odpowiednio w art. 2 i art. "& niniejszej ustawy.

Art. 1--. 1. A dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy rejestr dziaalnoci regulowanej, o kt ry# #owa w art. -p ust. 1 ustawy z#ienianej w art. 12" w brz#ieniu dotychczasowy#, staje si1 rejestre# dziaalnoci regulowanej, o kt ry# #owa w art. "& niniejszej ustawy.

129

". )od#ioty wpisane przed dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy do rejestru dziaalnoci regulowanej, o kt ry# #owa w art. -p ust. 1 ustawy z#ienianej w art. 12" w brz#ieniu dotychczasowy#, z wy$czenie# pod#iot w wykonuj$cych dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji dla kt rych niniejsza ustawa nie przewiduje obowi$zku wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, uznaje si1 za wpisane do rejestru, o kt ry# #owa w art. "& niniejszej ustawy. Art. 1-.. 1. 0nioski o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej, o kt ry# #owa w art. -p ust. 1 ustawy z#ienianej w art. 12" w brz#ieniu dotychczasowy#, z dnie# wejcia w (ycie niniejszej ustawy staj$ si1 wnioska#i o wpis do rejestru, o kt ry# #owa w art. "& niniejszej ustawy, z zastrze(enie# ust. ". ". )ost1powania w sprawach o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej, o kt ry# #owa w art. -p ust. 1 ustawy z#ienianej w art. 12", pod#iot w wykonuj$cych dziaalno> gospodarcz$ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego w #ikroinstalacji, dla kt rych niniejsza ustawa nie przewiduje obowi$zku wpisu do rejestru, o kt ry# #owa w art. "& tej ustawy, wszcz1te i niezako=czone do dnia wejcia w (ycie niniejszej ustawy u#arza si1. Art. 1.0. 4otychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. -a ust. - i art. -a ust. 11 ustawy z#ienianej w art. 12", zachowuj$ #oc do dnia wejcia w (ycie przepis w wykonawczych wydanych na podstawie art. 8, ! 8" niniejszej ustawy, nie du(ej jednak ni( przez okres "6 #iesi1cy od dnia wejcia w (ycie niniejszej ustawy.

Art. 1.1. )od#ioty, o kt rych #owa w art. 7" ust. " niniejszej ustawy, s$ obowi$zane sprzedawa> od dnia: 1) wejcia w (ycie przepis w rozdziau 6 niniejszej ustawy do dnia &1 grudnia ",17 r. < nie #niej ni( &,@ praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia wydanych po dniu wejcia w (ycie ustawy o odnawialnych r dach% ") 1 stycznia ",18 r. do dnia &1 grudnia ",12 r. nie #niej ni( 7,@ praw #aj$tkowych wynikaj$cych ze wiadectw pochodzenia wydanych w ty# okresie.

Art. 1.2. Minister waciwy do spraw gospodarki po raz pierwszy ogosi, w drodze obwieszczenia, w 4zienniku Urz1dowy# +zeczypospolitej )olskiej IMonitor )olskiJ: 1) #aksy#aln$ ilo> i warto> energii elektrycznej z odnawialnych r de energii oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, o kt rej #owa w art. 2& ust. 1,

130

") ilo> i warto> energii elektrycznej wytworzon$ w instalacjach odnawialnego r da energii o $cznej #ocy zainstalowanej elektrycznej do 1 M0, jaka powinna zosta> zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w nast1pny# roku kalendarzowy# ! w ter#inie &, dni od dnia wydana pozytywnej decyzji Eo#isji *uropejskiej o zgodnoci po#ocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wsp lny# rynkie#. Art. 1.3. +aport roczny zawieraj$cy in;or#acje, o kt rych #owa w art. 18 ust. 1 niniejszej ustawy, )rezes U+* po raz pierwszy przekazuje #inistrowi waciwe#u do spraw gospodarki za rok kalendarzowy nast1puj$cy po roku wejcia w (ycie niniejszej ustawy. Art. 1.4. +aport roczny zawieraj$cy in;or#acje, o kt rych #owa w art. && ust. 1 niniejszej ustawy, )rezes D++ po raz pierwszy przekazuje #inistro# waciwy# do spraw: gospodarki, rozwoju wsi, rodowiska oraz )rezesowi U+* za rok kalendarzowy nast1puj$cy po roku wejcia w (ycie niniejszej ustawy. Art. 1.*. ?prawozdanie p roczne, o kt ry# #owa w art. 8 ust. & niniejszej ustawy, operator syte#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego po raz pierwszy przekazuje )rezesowi U+* za pierwsze p rocze roku kalendarzowego nast1puj$cego po roku wejcia w (ycie niniejszej ustawy. Art. 1.+. ?prawozdanie p roczne, o kt ry# #owa w art. "" ust. & niniejszej ustawy, operator syte#u dystrybucyjnego elektroenergetycznego po raz pierwszy przekazuje )rezesowi D++ za pierwsze p rocze roku kalendarzowego nast1puj$cego po roku wejcia w (ycie niniejszej ustawy.

Art. 1.,. ?prawozdanie p roczne, o kt ry# #owa w art. - ust. 1 pkt 8 niniejszej ustawy, wytw rca wykonuj$cy dziaalno> gospodarcz$ w zakresie #aych instalacji po raz pierwszy przekazuje )rezesowi U+* za pierwsze p rocze roku kalendarzowego nast1puj$cego po roku wejcia w (ycie niniejszej ustawy. Art. 1.-. ?prawozdanie kwartalne, o kt ry# #owa w art. "7 ust. 1 pkt 7 niniejszej ustawy, wytw rca wykonuj$cy dziaalno> gospodarcz$ w zakresie biogazu rolniczego po raz pierwszy przekazuje )rezesowi D++ za pierwszy kwarta roku kalendarzowego nast1puj$cego po roku wejcia w (ycie niniejszej ustawy.

131

$ozdzia" 12 Prze%isy ko6cowe

Art. 1... Maksy#alny li#it wydatk w z bud(etu pa=stwa przeznaczonych na wykonywanie zada= przej1tych przez urz$d obsuguj$cy )rezesa U+* wynosi: 1) w ",17 r. < 1, /,, ,,,,,, z% ") w ",18 r. < 6 2,, ,,,,,, z% &) w ",12 r. < 6 2,, ,,,,,, z% 6) w ",1/ r. < 6 2,, ,,,,,, z% 7) w ",1- r. < 6 2,, ,,,,,, z% 8) w ",", r. < 6 2,, ,,,,,, z% 2) w ","1 r. < 6 2,, ,,,,,, z% /) w ","" r. < 1,, ,,,,,, z% -) w ","& r. < 1,, ,,,,,, z% 1,) w ","6 r. < 1,, ,,,,,, z. ". )rezes U+* #onitoruje wykorzystanie li#itu wydatk w, o kt ry# #owa w ust. 1, oraz wdra(a #echaniz#y koryguj$ce, o kt rych #owa w ust. &. &. 0 przypadku gdy wielko> wydatk w po pierwszy# p roczu danego roku bud(etowego wyniesie wi1cej ni( 87@ li#itu wydatk w przewidzianych na dany rok, dysponent rodk w obni(a wielko> rodk w przeznaczonych na wydatki w drugi# p roczu o kwot1 stanowi$c$ r (nic1 po#i1dzy wielkoci$ tego li#itu a kwot$ przekroczenia wydatk w. 6. 0 przypadku gdy wielko> wydatk w w poszczeg lnych #iesi$cach zgodna jest z plane# ;inansowy# przepisu ust. & nie stosuje si1. Art. 200. Maksy#alny li#it wydatk w z bud(etu pa=stwa przeznaczonych na powoanie Cperatora +ozlicze= *nergii Cdnawialnej ?.D. wynosi: 1) w ",17 r. < 17, ,,,,,, z% ") w ",18 r. < , z% &) w ",12 r. < , z% 6) w ",1/ r. < , z% 7) w ",1- r. < , z% 8) w ",", r. < , z% 2) w ","1 r. < , z% /) w ","" r. < , z% -) w ","& r. < , z% 1,) w ","6 r. < , z%

132

". Minister :ospodarki #onitoruje wykorzystanie li#itu wydatk w, o kt ry# #owa w ust. 1, oraz wdra(a #echaniz#y koryguj$ce, o kt rych #owa w ust. &. &. 0 przypadku gdy wielko> wydatk w po pierwszy# p roczu danego roku bud(etowego wyniesie wi1cej ni( 87@ li#itu wydatk w przewidzianych na dany rok, dysponent rodk w obni(a wielko> rodk w przeznaczonych na wydatki w drugi# p roczu o kwot1 stanowi$c$ r (nic1 po#i1dzy wielkoci$ tego li#itu a kwot$ przekroczenia wydatk w. 6. 0 przypadku gdy wielko> wydatk w w poszczeg lnych #iesi$cach zgodna jest z plane# ;inansowy# przepisu ust. & nie stosuje si1. Art. 201. Ustawa wchodzi w (ycie po upywie &, dni od dnia ogoszenia, z wyj$tkie#: 1) rozdziau 6, kt ry wchodzi z pierwszy# dnie# #iesi$ca nast1puj$cego po #iesi$cu, w kt ry# zostaa wydana pozytywna decyzja Eo#isji *uropejskiej o zgodnoci po#ocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wsp lny# rynkie#% ") art. 11u ust.1 i " oraz 6 < 8 ustawy z#ienianej w art. 12" w brz#ieniu nadany# niniejsz$ ustawa, kt ry wchodzi w (ycie po upywie "6 #iesi1cy od dnia ogoszenia% &) art. 11u ust. & ustawy z#ienianej w art. 12" w brz#ieniu nadany# niniejsz$ ustawa, kt ry wchodzi w (ycie po upywie "8 #iesi1cy od dnia ogoszenia.

133