You are on page 1of 18

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.
1999
POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski

1

Sektor bankowy

1,884

1,844

669

409

394

436

370

252

396

428

437

201

169

110

478

1,562
26
1,536
0

1,884
24
1,860
0

1,844
23
1,821
0

669
19
650
0

409
19
390
0

394
17
377
0

436
15
421
0

370
13
357
0

252
11
241
0

396
10
386
0

428
8
420
0

437
8
429
0

201
8
193
0

169
7
162
0

110
6
104
0

478
7
471
0

32,554

32,168

32,311

32,120

33,412

33,315

32,383

32,979

33,526

32,147

32,793

29,255

30,665

33,596

33,907

35,728

38,319

6,880
6,533

6,942
6,578

6,601
6,381

6,921
6,776

9,093
8,877

9,016
8,875

9,147
8,986

9,231
9,073

10,729
10,599

9,945
9,769

9,808
9,581

10,248
10,014

11,843
11,676

13,330
13,188

14,319
14,208

14,956
14,680

17,894
17,537

347
25,674
25,672
2

364
25,226
25,224
2

220
25,710
25,708
2

145
25,199
25,197
2

216
24,319
24,319
0

141
24,299
24,299
0

161
23,236
23,234
2

158
23,748
23,746
2

130
22,797
22,795
2

176
22,202
22,200
2

227
22,985
22,983
2

234
19,007
18,990
17

167
18,822
18,811
11

142
20,266
20,244
22

111
19,588
19,579
9

276
20,772
20,765
7

357
20,425
20,408
17

4,807

5,190

5,908

6,559

6,139

6,318

6,170

6,116

6,032

6,452

6,821

6,733

7,291

7,412

7,386

7,535

7,958

136

137

138

145

143

143

191

194

171

162

156

129

298

312

348

219

242

224
217
7
4,447

61
61
0
4,992

60
60
0
5,710

10
10
0
6,404

8
8
0
5,988

18
18
0
6,157

101
101
0
5,878

110
110
0
5,812

108
108
0
5,753

142
142
0
6,148

140
140
0
6,525

167
167
0
6,437

485
373
112
6,508

383
383
0
6,717

395
395
0
6,643

434
434
0
6,882

485
475
10
7,231

2,001
2,446
0

2,404
2,588
0

3,052
2,658
0

3,681
2,723
0

3,517
2,471
0

3,455
2,702
0

3,346
2,532
0

3,595
2,217
0

3,355
2,398
0

3,491
2,657
0

3,871
2,654
0

3,679
2,758
0

4,029
2,479
0

4,131
2,586
0

4,078
2,565
0

3,752
3,130
0

3,881
3,350
0

20,153

20,612

22,982

24,920

25,520

26,820

26,682

29,933

31,497

32,147

33,672

35,555

35,602

39,143

39,184

41,502

43,185

6,358
0
6,358

6,729
0
6,729

7,872
0
7,872

7,097
0
7,097

7,088
0
7,088

7,515
0
7,515

8,084
0
8,084

8,848
0
8,848

9,131
0
9,131

9,124
0
9,124

9,457
0
9,457

10,261
0
10,261

10,171
0
10,171

11,185
0
11,185

11,405
0
11,405

12,248
0
12,248

16,459
3,959
12,500

1,528
1,431
97

1,459
1,386
73

1,420
1,391
29

2,705
2,682
23

2,963
2,919
44

3,096
3,092
4

2,990
2,986
4

3,366
3,265
101

3,996
3,880
116

3,956
3,906
50

4,075
4,062
13

4,179
4,166
13

4,019
3,955
64

4,292
4,252
40

4,330
4,268
62

4,253
4,137
116

4,433
4,382
51

12,267
3,970
8,293
4

12,424
3,700
8,705
19

13,690
3,901
9,769
20

15,118
5,225
9,777
116

15,469
5,484
9,889
96

16,209
5,670
10,380
159

15,608
5,005
10,321
282

17,719
5,613
11,884
222

18,370
6,230
12,066
74

19,067
6,430
12,472
165

20,140
6,332
13,624
184

21,115
6,530
14,216
369

21,412
6,830
14,266
316

23,666
7,551
15,746
369

23,449
7,511
15,551
387

25,001
8,591
15,995
415

22,293
5,444
16,421
428

59,555

59,532

63,085

65,443

65,740

66,862

65,629

69,463

71,425

70,998

73,682

71,971

73,995

80,352

80,646

84,875

89,940

49,780

50,137

53,033

54,224

55,860

56,725

56,271

59,913

61,438

60,476

63,076

60,834

62,953

68,728

69,066

70,998

75,113

9,775

9,395

10,052

11,219

9,880

10,137

9,358

9,550

9,987

10,522

10,606

11,137

11,042

11,624

11,580

13,877

14,827

KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe

5

Krótkoterminowe
- krótkoterminowe

2003

1,562

Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego

2002

2,041
29
2,012
0

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

2001

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału

2,041

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

2000

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I kwartału
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

4

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 1

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.

w mln USD
2003

POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II
III
IV
kwartału
kwartału
kwartału

Narodowy Bank Polski

595

1,116

199

595
5
590
0

1,116
5
1,111
0

199
4
195
0

39,095

38,579

45,068

17,833
17,476

17,749
17,457

22,254
22,040

357
21,262
21,245
17

292
20,830
20,810
20

214
22,814
22,805
9

8,347

8,357

11,285

250

236

250

522
490
32
7,575

454
422
32
7,667

713
683
30
10,322

4,106
3,469
0

4,234
3,433
0

4,855
5,467
0

45,301

46,596

50,722

17,297
4,484
12,813

17,588
4,599
12,989

19,080
5,001
14,079

4,420
4,346
74

4,391
4,331
60

4,719
4,609
110

23,584
5,988
17,188
408

24,617
6,396
17,722
499

26,923
7,319
19,261
343

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe

5

Krótkoterminowe
- krótkoterminowe

4

93,338

94,648 107,274

77,346

77,516

87,676

15,992

17,132

19,598

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 2

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.
2004
POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy

1,120

1,651

107

1,392

756

1,525

1,977

1,119

1,605

2,431

1,228

1,330

3,431

3,762

8,279

1,120
0
1,120
0

1,651
0
1,651
0

107
0
102
5

1,392
0
1,392
0

756
0
756
0

1,525
0
1,525
0

1,977
0
1,973
4

1,119
0
1,118
1

1,605
0
1,604
1

2,431
0
2,430
1

1,228
0
1,227
1

1,330
0
1,329
1

3,431
0
3,428
3

3,762
0
3,761
1

8,279
0
8,278
1

46,656

49,175

50,471

57,834

56,368

59,128

59,050

58,840

63,135

64,397

64,342

67,777

71,083

71,566

73,320

79,180

25,510
25,486

28,246
28,190

30,180
29,961

36,356
36,266

40,133
39,980

44,821
44,658

45,907
45,817

45,600
45,516

50,578
50,555

51,058
51,039

51,067
51,054

54,647
54,644

58,075
58,068

59,043
59,024

60,033
60,015

66,099
66,093

24
21,146
21,146
0

56
20,929
20,929
0

219
20,291
20,291
0

90
21,478
21,478
0

153
16,235
16,235
0

163
14,307
14,307
0

90
13,143
13,143
0

84
13,240
13,240
0

23
12,557
12,557
0

19
13,339
13,339
0

13
13,275
13,275
0

3
13,130
13,130
0

7
13,008
13,008
0

19
12,523
12,523
0

18
13,287
13,287
0

6
13,081
13,081
0

10,744

11,916

12,523

14,786

14,242

13,760

13,666

15,026

15,550

18,549

19,649

23,370

23,923

28,649

35,152

40,161

389

389

386

427

398

374

374

388

336

351

330

471

475

549

736

1,102

692
664
28
9,663

746
662
84
10,781

1,149
1,065
84
10,988

1,273
1,183
90
13,086

1,341
1,254
87
12,503

1,826
1,737
89
11,560

1,727
1,638
89
11,565

2,394
2,303
91
12,244

3,042
2,958
84
12,172

3,514
3,350
164
14,684

3,317
3,218
99
16,002

3,648
3,545
103
19,251

1,897
1,801
96
21,551

1,921
1,807
114
26,179

1,595
1,477
118
32,821

1,706
1,569
137
37,353

4,840
4,823
0

5,526
5,255
0

5,652
5,336
0

6,491
6,595
0

6,209
6,294
0

5,405
6,155
0

6,016
5,549
0

6,771
5,473
0

6,836
5,336
0

8,106
6,578
0

9,438
6,564
0

11,431
7,820
0

12,192
9,359
0

13,307
12,872
0

16,999
15,822
0

20,817
16,536
0

50,983

52,678

54,242

57,263

55,336

53,008

55,641

57,084

59,713

65,033

69,118

77,261

82,044

87,732

96,564

106,432

19,372
5,532
13,840

19,851
5,695
14,156

20,357
5,766
14,591

22,019
6,396
15,623

21,430
6,454
14,976

20,781
6,510
14,271

22,155
6,740
15,415

22,574
6,767
15,807

25,096
7,504
17,592

27,147
8,433
18,714

30,418
8,626
21,792

34,132
8,938
25,194

37,343
10,428
26,915

39,405
11,267
28,138

43,758
12,470
31,288

46,958
13,332
33,626

4,779
4,660
119

4,770
4,677
93

5,361
5,262
99

5,335
5,129
206

5,047
4,947
100

4,847
4,719
128

4,897
4,754
143

4,706
4,545
161

4,194
4,064
130

4,285
4,157
128

4,311
4,182
129

3,610
3,580
30

3,094
3,079
15

3,209
3,196
13

3,451
3,268
183

4,842
4,464
378

26,832
7,231
19,312
289

28,057
8,056
19,681
320

28,524
8,187
19,898
439

29,909
9,258
20,099
552

28,859
9,125
18,992
742

27,380
8,726
17,984
670

28,589
9,093
18,706
790

29,804
9,967
18,874
963

30,423
9,905
19,521
997

33,601
11,714
20,797
1,090

34,389
11,153
22,032
1,204

39,519
12,774
25,202
1,543

41,607
13,213
27,029
1,365

45,118
14,851
28,745
1,522

49,355
15,255
32,266
1,834

54,632
16,629
36,219
1,784

109,628 114,889 118,887 129,990 127,338 126,652 129,882 132,927 139,517 149,584 155,540 169,636

178,380

191,378

208,798

234,052

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe

5

Krótkoterminowe
- krótkoterminowe

4

2007
Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

1,245
0
1,245
0

KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH

Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

2006

1,245

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

2005

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału

89,652

93,069

95,900

105,158

102,040

102,577

104,684

105,872

112,528

117,939

123,135

135,077

140,124

144,552

156,274

173,183

19,976

21,820

22,987

24,832

25,298

24,075

25,198

27,055

26,989

31,645

32,405

34,559

38,256

46,826

52,524

60,869

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 3

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.

w mln USD
2008

POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski

Stan na koniec
I
kwartału

17,390

17,143

11,721

2,409

17,390
0
17,388
2

17,143
0
17,141
2

11,721
0
11,721
0

2,409
0
2,409
0

82,270

85,216

76,199

67,708

68,899
68,894

71,871
71,230

65,051
64,433

56,667
56,457

5
13,371
13,371
0

641
13,345
13,345
0

618
11,148
11,148
0

210
11,041
11,041
0

47,362

54,814

56,660

60,043

1,198

1,540

1,509

1,423

2,025
1,918
107
44,139

1,471
1,368
103
51,803

1,324
1,228
96
53,827

1,291
1,191
100
57,329

24,947
19,192
0

27,885
23,918
0

28,318
25,509
0

31,149
26,180
0

123,759

132,521

122,890

113,317

53,960
15,357
38,603

57,745
16,616
41,129

52,969
14,328
38,641

47,543
12,364
35,179

5,661
5,381
280

5,892
5,446
446

5,379
4,956
423

4,595
4,209
386

64,138
19,365
42,400
2,373

68,884
20,530
45,643
2,711

64,542
18,344
43,778
2,420

61,179
15,668
43,212
2,299

270,781

289,694

267,470

243,477

190,535

201,022

187,837

178,400

80,246

88,672

79,633

65,077

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe

5

Krótkoterminowe
- krótkoterminowe

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

4

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 4

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.

w mln USD
2009

POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Stan na koniec
I
kwartału

Narodowy Bank Polski

2,272

3,248

2,272
0
2,237
35

3,248
0
3,214
34

63,506

72,697

52,850
52,047

61,406
59,838

803
10,656
10,656
0

1,568
11,291
11,291
0

55,435

59,346

1,398

1,758

1,336
1,247
89
52,701

1,381
1,367
14
56,207

28,460
24,241
0

30,506
25,701
0

104,225

113,398

44,836
10,918
33,918

48,176
12,182
35,994

3,888
3,815
73

5,089
4,712
377

55,501
13,636
39,797
2,068

60,133
14,814
42,861
2,458

225,438

248,689

166,009

182,503

59,429

66,186

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe

5

Krótkoterminowe
- krótkoterminowe

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

4

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 5

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.
1999
POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski

2000

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I kwartału
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

2001

2002

2003

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału

1,903

1,512

1,762

1,835

699

427

447

468

420

297

432

484

501

203

172

105

439

1,903
27
1,876
0

1,512
25
1,487
0

1,762
22
1,740
0

1,835
23
1,812
0

699
20
679
0

427
20
407
0

447
19
428
0

468
16
452
0

420
15
405
0

297
13
284
0

432
11
421
0

484
9
475
0

501
9
492
0

203
8
195
0

172
7
165
0

105
6
99
0

439
6
433
0

30,359

31,140

30,228

31,962

34,910

34,765

36,795

35,450

38,002

37,940

35,799

33,111

35,161

33,869

34,488

34,117

35,240

6,417
6,093
324
23,942
23,940
2

6,719
6,367
352
24,421
24,419
2

6,176
5,970
206
24,052
24,050
2

6,887
6,743
144
25,075
25,073
2

9,500
9,274
226
25,410
25,410
0

9,408
9,261
147
25,357
25,357
0

10,393
10,210
183
26,402
26,400
2

9,922
9,752
170
25,528
25,526
2

12,161
12,014
147
25,841
25,839
2

11,737
11,529
208
26,203
26,201
2

10,707
10,459
248
25,092
25,090
2

11,599
11,334
265
21,512
21,493
19

13,579
13,388
191
21,582
21,570
12

13,438
13,295
143
20,431
20,409
22

14,564
14,451
113
19,924
19,915
9

14,281
14,017
264
19,836
19,829
7

16,456
16,128
328
18,784
18,768
16

4,484

5,025

5,528

6,527

6,414

6,593

7,011

6,575

6,837

7,615

7,446

7,621

8,361

7,473

7,513

7,195

7,319

127

133

129

144

149

149

217

209

194

191

170

146

342

315

354

209

223

209
202
7
4,148
1,867
2,281
0

59
59
0
4,833
2,328
2,505
0

56
56
0
5,343
2,856
2,487
0

10
10
0
6,373
3,663
2,710
0

8
8
0
6,257
3,675
2,582
0

19
19
0
6,425
3,605
2,820
0

115
115
0
6,679
3,802
2,877
0

118
118
0
6,248
3,865
2,383
0

122
122
0
6,521
3,803
2,718
0

168
168
0
7,256
4,120
3,136
0

153
153
0
7,123
4,226
2,897
0

189
189
0
7,286
4,164
3,122
0

556
428
128
7,463
4,620
2,843
0

386
386
0
6,772
4,165
2,607
0

402
402
0
6,757
4,148
2,609
0

414
414
0
6,572
3,583
2,989
0

446
437
9
6,650
3,569
3,081
0

18,794

19,954

21,500

24,797

26,665

27,987

30,318

32,177

35,702

37,941

36,757

40,245

40,823

39,463

39,857

39,628

39,716

5,930
0
5,930

6,514
0
6,514

7,364
0
7,364

7,062
0
7,062

7,406
0
7,406

7,842
0
7,842

9,186
0
9,186

9,512
0
9,512

10,350
0
10,350

10,769
0
10,769

10,323
0
10,323

11,615
0
11,615

11,663
0
11,663

11,276
0
11,276

11,600
0
11,600

11,695
0
11,695

15,137
3,641
11,496

1,424
1,334
90
11,440
3,702
7,734
4

1,413
1,342
71
12,027
3,582
8,427
18

1,329
1,302
27
12,807
3,649
9,139
19

2,692
2,669
23
15,043
5,199
9,729
115

3,096
3,050
46
16,163
5,730
10,333
100

3,230
3,226
4
16,915
5,917
10,832
166

3,398
3,393
5
17,734
5,687
11,727
320

3,619
3,510
109
19,046
6,033
12,774
239

4,529
4,398
131
20,823
7,062
13,677
84

4,669
4,610
59
22,503
7,589
14,719
195

4,448
4,434
14
21,986
6,912
14,873
201

4,730
4,715
15
23,900
7,391
16,091
418

4,608
4,535
73
24,552
7,832
16,358
362

4,327
4,287
40
23,860
7,613
15,875
372

4,405
4,342
63
23,852
7,640
15,818
394

4,061
3,950
111
23,872
8,203
15,273
396

4,077
4,030
47
20,502
5,007
15,101
394

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM

55,540

57,631

59,018

65,121

68,688

69,772

74,571

74,670

80,961

83,793

80,434

81,461

84,846

81,008

82,030

81,045

82,714

w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

46,423
9,117

48,536
9,095

49,614
9,404

53,957
11,164

58,364
10,324

59,194
10,578

63,938
10,633

64,403
10,267

69,642
11,319

71,375
12,418

68,857
11,577

68,854
12,607

72,186
12,660

69,289
11,719

70,251
11,779

67,793
13,252

69,078
13,636

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 6

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.
2003
POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II
III
IV
kwartału
kwartału
kwartału

520

956

158

520
4
516
0

956
4
952
0

158
3
155
0

34,180

33,065

35,739

15,591
15,279
312
18,589
18,574
15

15,212
14,962
250
17,853
17,836
17

17,648
17,478
170
18,091
18,084
7

7,298

7,162

8,948

219

202

198

456
428
28
6,623
3,590
3,033
0

389
362
27
6,571
3,629
2,942
0

565
541
24
8,185
3,850
4,335
0

39,606

39,937

40,222

15,123
3,921
11,202

15,075
3,942
11,133

15,130
3,965
11,165

3,864
3,799
65
20,619
5,235
15,027
357

3,763
3,712
51
21,099
5,482
15,189
428

3,742
3,655
87
21,350
5,804
15,274
272

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM

81,604

81,120

85,067

w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

67,621
13,983

66,438
14,682

69,525
15,542

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
włącznie i powyżej
4 Z powodu
1 roku
braku
wymienione
możliwości
pozycje
dokonania
w całości
podziału
zostały
kredytów
włączone
handlowych
do zadłużenia
(do końca
krótkoterminowego.
2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 7

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.
2004
POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski

2005

2006

2007

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału

2008

Stan na
Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
koniec
II kwartału
III kwartału
IV kwartału
I kwartału

1,018

924

1,340

79

1,074

626

1,268

1,670

924

1,263

1,918

933

999

2,550

2,654

1,018
0
1,018
0

924
0
924
0

1,340
0
1,340
0

79
0
75
4

1,074
0
1,074
0

626
0
626
0

1,268
0
1,268
0

1,670
0
1,667
3

924
0
923
1

1,263
0
1,262
1

1,918
0
1,917
1

933
0
932
1

999
0
998
1

2,550
0
2,548
2

2,654
0
2,653
1

38,160

40,566

40,957

42,399

43,504

48,971

49,113

49,717

52,120

50,672

50,757

51,489

53,380

53,191

51,721

20,865
20,845
20
17,295
17,295
0

23,301
23,255
46
17,265
17,265
0

24,491
24,313
178
16,466
16,466
0

26,653
26,587
66
15,746
15,746
0

30,974
30,856
118
12,530
12,530
0

37,122
36,987
135
11,849
11,849
0

38,182
38,107
75
10,931
10,931
0

38,530
38,459
71
11,187
11,187
0

41,754
41,735
19
10,366
10,366
0

40,176
40,161
15
10,496
10,496
0

40,285
40,275
10
10,472
10,472
0

41,514
41,512
2
9,975
9,975
0

43,611
43,606
5
9,769
9,769
0

43,883
43,869
14
9,308
9,308
0

42,348
42,335
13
9,373
9,373
0

8,788

9,830

10,162

10,839

10,992

11,398

11,365

12,696

12,836

14,595

15,501

17,754

17,966

21,293

24,797

318

321

313

313

307

310

311

328

277

276

260

358

357

408

519

749

758

566
543
23
7,904
3,959
3,945
0

615
546
69
8,894
4,559
4,335
0

932
864
68
8,917
4,587
4,330
0

933
867
66
9,593
4,758
4,835
0

1,035
968
67
9,650
4,792
4,858
0

1,513
1,439
74
9,575
4,477
5,098
0

1,436
1,362
74
9,618
5,003
4,615
0

2,023
1,946
77
10,345
5,721
4,624
0

2,511
2,442
69
10,048
5,643
4,405
0

2,765
2,636
129
11,554
6,378
5,176
0

2,617
2,539
78
12,624
7,446
5,178
0

2,771
2,693
78
14,625
8,684
5,941
0

1,425
1,353
72
16,184
9,156
7,028
0

1,428
1,343
85
19,457
9,890
9,567
0

1,125
1,042
83
23,153
11,992
11,161
0

1,160
1,067
93
25,392
14,151
11,241
0

1,281
1,213
68
27,923
15,782
12,141
0

41,696

43,456

44,016

41,981

42,709

43,902

46,278

48,233

49,295

51,171

54,527

58,694

61,610

65,206

68,118

15,843
4,524
11,319

16,376
4,698
11,678

16,520
4,679
11,841

16,143
4,689
11,454

16,540
4,981
11,559

17,211
5,392
11,819

18,427
5,606
12,821

19,073
5,717
13,356

20,718
6,195
14,523

21,360
6,635
14,725

23,996
6,805
17,191

25,929
6,790
19,139

28,042
7,831
20,211

29,287
8,374
20,913

30,868
8,797
22,071

31,922
9,063
22,859

34,136
9,715
24,421

3,908
3,811
97
21,945
5,914
15,795
236

3,935
3,858
77
23,145
6,645
16,236
264

4,350
4,270
80
23,146
6,643
16,147
356

3,911
3,760
151
21,927
6,787
14,735
405

3,895
3,818
77
22,274
7,043
14,658
573

4,014
3,908
106
22,677
7,227
14,895
555

4,073
3,954
119
23,778
7,563
15,558
657

3,976
3,840
136
25,184
8,422
15,948
814

3,462
3,355
107
25,115
8,177
16,115
823

3,372
3,271
101
26,439
9,217
16,364
858

3,401
3,299
102
27,130
8,799
17,381
950

2,743
2,720
23
30,022
9,704
19,146
1,172

2,323
2,312
11
31,245
9,922
20,298
1,025

2,385
2,375
10
33,534
11,038
21,365
1,131

2,434
2,305
129
34,816
10,761
22,761
1,294

3,292
3,035
257
37,138
11,304
24,621
1,213

3,581
3,404
177
40,575
12,251
26,823
1,501

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM

89,662

94,776

96,475

95,298

98,279 104,897 108,024 112,316 115,175 117,701 122,703 128,870

133,955

142,240

147,290

w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

73,324
16,338

76,776
18,000

77,821
18,654

77,093
18,205

105,227
28,728

107,436
34,804

110,238
37,052

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

78,754
19,525

84,957
19,940

87,067
20,957

89,456
22,860

92,896
22,279

92,801
24,900

97,139
25,564

102,616
26,254

5,628 11,001
5,628
0
5,627
1

11,001
0
11,000
1

53,825 52,046
44,933
44,929
4
8,892
8,892
0

43,587
43,584
3
8,459
8,459
0

27,301 29,962

72,352 78,292

159,106 171,301
117,728
41,378

120,537
50,764

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 8

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.

w mln EUR

2008
POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

Stan na
koniec
II kwartału

Stan na
koniec
III kwartału

Stan na koniec
IV kwartału

10,832

8,153

1,710

10,832
0
10,831
1

8,153
0
8,153
0

1,710
0
1,710
0

53,845 53,004

48,062

45,413
45,008
405
8,432
8,432
0

45,250
44,820
430
7,754
7,754
0

40,225
40,076
149
7,837
7,837
0

34,635 39,413

42,621

973

1,050

1,010

929
864
65
32,733
17,620
15,113
0

921
854
67
37,442
19,698
17,744
0

916
845
71
40,695
22,111
18,584
0

83,735 85,482

80,439

36,487
10,499
25,988

36,846
9,967
26,879

33,749
8,777
24,972

3,723
3,441
282
43,525
12,972
28,840
1,713

3,741
3,447
294
44,895
12,760
30,452
1,683

3,262
2,988
274
43,428
11,122
30,674
1,632

183,047 186,052

172,832

127,018
56,029

130,659
55,393

126,637
46,195

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 9

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.

w mln EUR
2009

POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski

Stan na koniec
I
kwartału

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

1,711

2,306

1,711
0
1,685
26

2,306
0
2,282
24

47,840

51,612

39,813
39,208
605
8,027
8,027
0

43,596
42,483
1,113
8,016
8,016
0

41,761

42,135

1,053

1,248

1,007
940
67
39,701
21,440
18,261
0

981
971
10
39,906
21,659
18,247
0

78,515

80,510

33,776
8,225
25,551

34,204
8,649
25,555

2,929
2,874
55
41,810
10,272
29,980
1,558

3,614
3,346
268
42,692
10,517
30,430
1,745

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM

169,827

176,563

w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

125,059
44,768

129,573
46,990

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 10

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.
1999
POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

2001

2002

2003

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału

8,184

6,138

7,751

7,649

2,772

1,795

1,789

1,804

1,517

1,005

1,677

1,706

1,806

812

701

422

1,936

8,184
116
8,068
0

6,138
102
6,036
0

7,751
99
7,652
0

7,649
95
7,554
0

2,772
79
2,693
0

1,795
83
1,712
0

1,789
77
1,712
0

1,804
62
1,742
0

1,517
53
1,464
0

1,005
44
961
0

1,677
42
1,635
0

1,706
32
1,674
0

1,806
33
1,773
0

812
32
780
0

701
29
672
0

422
23
399
0

1,936
28
1,908
0

130,541 126,409 132,930 133,244 138,419 146,277 147,031 136,639 137,456 128,174 138,934 116,617 126,711 135,788 140,651 137,153 155,237

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

2000

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I kwartału
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

27,588
26,197
1,391
102,953
102,945
8

27,279
25,849
1,430
99,130
99,122
8

27,157
26,252
905
105,773
105,765
8

28,711
28,109
602
104,533
104,525
8

37,670
36,775
895
100,749
100,749
0

39,587
38,968
619
106,690
106,690
0

41,531
40,800
731
105,500
105,491
9

38,247
37,592
655
98,392
98,384
8

43,989
43,456
533
93,467
93,459
8

39,652
38,950
702
88,522
88,514
8

41,554
40,592
962
97,380
97,372
8

40,852
39,919
933
75,765
75,697
68

48,937
48,247
690
77,774
77,729
45

53,877
53,303
574
81,911
81,822
89

59,397
58,937
460
81,254
81,217
37

57,413
56,353
1,060
79,740
79,713
27

72,491
71,045
1,446
82,746
82,677
69

19,275

20,397

24,306

27,209

25,432

27,741

28,014

25,340

24,732

25,725

28,898

26,840

30,126

29,958

30,639

28,925

32,239

545

538

568

602

592

628

867

804

701

646

661

514

1,231

1,261

1,444

841

980

898
870
28
17,832
8,024
9,808
0

240
240
0
19,619
9,449
10,170
0

247
247
0
23,491
12,556
10,935
0

41
41
0
26,566
15,270
11,296
0

33
33
0
24,807
14,570
10,237
0

79
79
0
27,034
15,170
11,864
0

459
459
0
26,688
15,192
11,496
0

456
456
0
24,080
14,895
9,185
0

443
443
0
23,588
13,756
9,832
0

566
566
0
24,513
13,919
10,594
0

593
593
0
27,644
16,400
11,244
0

666
666
0
25,660
14,666
10,994
0

2,004
1,541
463
26,891
16,648
10,243
0

1,548
1,548
0
27,149
16,697
10,452
0

1,639
1,639
0
27,556
16,916
10,640
0

1,666
1,666
0
26,418
14,403
12,015
0

1,965
1,924
41
29,294
15,722
13,572
0

80,814

81,000

25,496
0
25,496

26,443
0
26,443

32,386
0
32,386

29,441
0
29,441

29,363
0
29,363

32,996
0
32,996

36,704
0
36,704

36,659
0
36,659

37,437
0
37,437

36,379
0
36,379

40,067
0
40,067

40,904
0
40,904

42,028
0
42,028

45,207
0
45,207

47,310
0
47,310

47,018
0
47,018

66,679
16,039
50,640

6,127
5,738
389
49,191
15,920
33,255
16

5,734
5,447
287
48,823
14,540
34,208
75

5,842
5,723
119
56,321
16,049
40,190
82

11,221
11,126
95
62,714
21,675
40,558
481

12,275
12,093
182
64,085
22,719
40,968
398

13,594
13,576
18
71,168
24,895
45,575
698

13,576
13,558
18
70,866
22,725
46,861
1,280

13,946
13,528
418
73,412
23,254
49,238
920

16,384
15,908
476
75,316
25,543
49,470
303

15,773
15,574
199
76,022
25,637
49,727
658

17,265
17,210
55
85,328
26,827
57,721
780

16,659
16,607
52
84,172
26,031
56,670
1,471

16,607
16,343
264
88,476
28,222
58,948
1,306

17,348
17,186
162
95,653
30,520
63,642
1,491

17,961
17,704
257
97,271
31,157
64,509
1,605

16,326
15,881
445
95,974
32,979
61,402
1,593

17,960
17,753
207
90,314
22,055
66,525
1,734

94,549 103,376 105,723 117,758 121,146 124,017 129,137 128,174 142,660 141,735 147,111 158,208 162,542 159,318 174,953

238,814 233,944 259,536 271,478 272,346 293,571 297,980 287,800 292,842 283,078 312,169 286,898 305,754 324,766 334,533 325,818 364,365
199,617
39,197

197,023
36,921

218,183
41,353

224,938
46,540

231,415
40,931

249,063
44,508

255,492
42,488

248,233
39,567

251,895
40,947

241,125
41,953

267,234
44,935

242,501
44,397

260,128
45,626

277,784
46,982

286,499
48,034

272,547
53,271

304,297
60,068

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 11

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.

w mln PLN
2003

POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

2,318

4,442

744

2,318
19
2,299
0

4,442
20
4,422
0

744
15
729
0

152,337 153,540 168,576

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II
III
IV
kwartału
kwartału
kwartału

69,488
68,097
1,391
82,849
82,783
66

70,639
69,477
1,162
82,901
82,821
80

83,240
82,440
800
85,336
85,302
34

32,524

33,260

42,211

974

939

935

2,034
1,909
125
29,516
15,999
13,517
0

1,807
1,680
127
30,514
16,851
13,663
0

2,667
2,555
112
38,609
18,160
20,449
0

176,519 185,447 189,726
6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

67,399
17,472
49,927

69,998
18,303
51,695

71,370
18,707
52,663

17,222
16,934
288
91,898
23,333
66,975
1,590

17,476
17,237
239
97,973
25,455
70,532
1,986

17,651
17,240
411
100,705
27,377
72,045
1,283

363,698 376,689 401,257
301,384
62,314

308,505
68,184

327,952
73,305

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.

u włącznie i powyżej
4 Z powodu
1 roku
braku
wymienione
możliwości
pozycje
dokonania
w całości
podziału
zostały
kredytów
włączone
handlowych
do zadłużenia
(do końca
krótkoterminowego.
2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 12

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.
2004
POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

2005

2006

2007

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału
kwartału

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

4,830

4,195

5,874

323

4,387

2,530

4,969

6,444

3,635

5,107

7,641

3,572

3,866

9,601

10,026

20,161

4,830
0
4,830
0

4,195
0
4,195
0

5,874
0
5,874
0

323
0
305
18

4,387
0
4,387
0

2,530
0
2,530
0

4,969
0
4,968
1

6,444
0
6,434
10

3,635
0
3,632
3

5,107
0
5,103
4

7,641
0
7,638
3

3,572
0
3,569
3

3,866
0
3,863
3

9,601
0
9,595
6

10,026
0
10,022
4

20,161
0
20,157
4

181,090 184,258 179,521 172,942 177,655 197,848 192,354 191,900 205,127 204,889 202,189 197,263

206,550

200,306

195,374

192,804

99,015
98,922
93
82,075
82,075
0

105,837
105,629
208
78,421
78,421
0

107,347
106,568
779
72,174
72,174
0

108,716
108,448
268
64,226
64,226
0

126,486
126,005
481
51,169
51,169
0

149,978
149,432
546
47,870
47,870
0

149,543
149,249
294
42,811
42,811
0

148,720
148,446
274
43,180
43,180
0

164,329
164,256
73
40,798
40,798
0

162,450
162,389
61
42,439
42,439
0

160,473
160,435
38
41,716
41,716
0

159,048
159,041
7
38,215
38,215
0

168,753
168,733
20
37,797
37,797
0

165,255
165,203
52
35,051
35,051
0

159,967
159,919
48
35,407
35,407
0

160,951
160,935
16
31,853
31,853
0

41,700

44,645

44,544

44,216

44,886

46,049

44,519

49,008

50,516

59,014

61,752

68,021

69,518

80,188

93,666

97,800

1,508

1,456

1,372

1,278

1,253

1,253

1,220

1,265

1,089

1,114

1,036

1,373

1,382

1,538

1,959

2,684

2,685
2,575
110
37,507
18,784
18,723
0

2,792
2,479
313
40,397
20,708
19,689
0

4,087
3,787
300
39,085
20,106
18,979
0

3,804
3,536
268
39,134
19,410
19,724
0

4,227
3,953
274
39,406
19,569
19,837
0

6,112
5,813
299
38,684
18,088
20,596
0

5,626
5,335
291
37,673
19,596
18,077
0

7,811
7,512
299
39,932
22,085
17,847
0

9,885
9,612
273
39,542
22,207
17,335
0

11,180
10,658
522
46,720
25,790
20,930
0

10,426
10,116
310
50,290
29,662
20,628
0

10,616
10,317
299
56,032
33,269
22,763
0

5,514
5,234
280
62,622
35,428
27,194
0

5,377
5,058
319
73,273
37,246
36,027
0

4,248
3,934
314
87,459
45,299
42,160
0

4,158
3,825
333
90,958
50,691
40,267
0

197,869 197,391 192,938 171,227 174,414 177,365 181,246 186,172 194,016 206,910 217,211 224,865

238,399

245,559

257,322

259,161

75,187
21,465
53,722

74,392
21,340
53,052

72,412
20,508
51,904

65,841
19,126
46,715

67,546
20,338
47,208

69,534
21,786
47,748

72,166
21,955
50,211

73,618
22,067
51,551

81,541
24,384
57,157

86,370
26,831
59,539

95,591
27,109
68,482

99,334
26,012
73,322

108,509
30,303
78,206

110,294
31,536
78,758

116,610
33,232
83,378

114,341
32,461
81,880

18,543
18,085
458
104,139
28,062
74,955
1,122

17,875
17,523
352
105,124
30,182
73,744
1,198

19,068
18,718
350
101,458
29,119
70,778
1,561

15,953
15,337
616
89,433
27,681
60,101
1,651

15,905
15,590
315
90,963
28,763
59,859
2,341

16,216
15,789
427
91,615
29,199
60,175
2,241

15,953
15,485
468
93,127
29,621
60,934
2,572

15,347
14,822
525
97,207
32,508
61,556
3,143

13,629
13,206
423
98,846
32,181
63,426
3,239

13,635
13,225
410
106,905
37,270
66,167
3,468

13,549
13,142
407
108,071
35,048
69,239
3,784

10,509
10,420
89
115,022
37,177
73,353
4,492

8,986
8,944
42
120,904
38,396
78,543
3,965

8,981
8,944
37
126,284
41,569
80,456
4,259

9,196
8,708
488
131,516
40,648
85,980
4,888

11,790
10,871
919
133,030
40,492
88,193
4,345

425,489 430,489 422,877 388,708 401,342 423,792 423,088 433,524 453,294 475,920 488,793 493,721

518,333

535,654

556,388

569,926

407,168
111,165

404,593
131,061

416,422
139,966

421,710
148,216

347,954
77,535

348,728
81,761

341,107
81,770

314,460
74,248

321,603
79,739

343,233
80,559

341,002
82,086

345,285
88,239

365,611
87,683

375,229
100,691

386,955
101,838

393,146
100,575

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 13

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.

w mln PLN
2008

POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

Stan na koniec
I
kwartału

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

38,788

36,333

27,788

7,135

38,788
0
38,785
3

36,333
0
36,330
3

27,788
0
27,788
0

7,135
0
7,134
1

183,503

180,604

180,650

200,537

153,680
153,668
12
29,823
29,823
0

152,322
150,963
1,359
28,282
28,282
0

154,223
152,759
1,464
26,427
26,427
0

167,834
167,214
620
32,703
32,702
1

105,638

116,176

134,332

177,826

2,674

3,265

3,580

4,215

4,514
4,275
239
98,450
55,644
42,806
0

3,118
2,900
218
109,793
59,101
50,692
0

3,137
2,910
227
127,615
67,137
60,478
0

3,820
3,524
296
169,791
92,253
77,538
0

276,045

280,866

291,344

335,632

120,354
34,252
86,102

122,388
35,216
87,172

125,585
33,972
91,613

140,820
36,622
104,198

12,627
12,004
623
143,064
43,197
94,574
5,293

12,485
11,540
945
145,993
43,512
96,734
5,747

12,749
11,747
1,002
153,010
43,488
103,787
5,735

13,610
12,465
1,145
181,202
46,408
127,983
6,811

603,974

613,979

634,114

721,130

424,991
178,983

426,044
187,935

445,322
188,792

528,382
192,748

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 14

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Statystyki/BP

POLSKA: ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

*/

Zestawienie sporządzono na podstawie danych dostępnych 25 września 2009 r.

w mln PLN
2009

POZYCJA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Narodowy Bank Polski
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor rządowy i samorządowy

1

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 2, 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

Sektor bankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Rachunki bieżące i depozyty w bankach polskich
Pozostałe pasywa zagraniczne

4

Sektor pozarządowy i pozabankowy
KREDYTY INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH
Kredyty handlowe
Pozostałe kredyty

6

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W POSIADANIU ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
PORTFELOWYCH 3
Długoterminowe papiery dłużne
Instrumenty rynku pieniężnego
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Otrzymane kredyty handlowe 4, 7
Pozostałe kredyty i pożyczki otrzymane
Pozostałe pasywa zagraniczne

ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
w tym:
w tym:
Długoterminowe
- długoterminowe 5
Krótkoterminowe
- krótkoterminowe 4

Stan na koniec
I
kwartału

Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec
II kwartału
III kwartału
IV kwartału

8,047

10,306

8,047
0
7,923
124

10,306
0
10,200
106

224,908

230,685

187,173
184,330
2,843
37,735
37,735
0

194,855
189,882
4,973
35,830
35,830
0

196,326

188,326

4,949

5,578

4,736
4,421
315
186,641
100,792
85,849
0

4,382
4,337
45
178,366
96,809
81,557
0

369,120

359,841

158,790
38,668
120,122

152,876
38,657
114,219

13,771
13,512
259
196,559
48,290
140,945
7,324

16,151
14,954
1,197
190,814
47,004
136,009
7,801

798,401

789,158

587,937
210,464

579,133
210,025

*/ Zestawione wg zasad zgodnych z wymaganiami organizacji międzynarodowych (MFW, OECD, BIS, Bank Światowy), patrz "Uwagi metodyczne".
1 Od IV kwartału 1999 roku dane uzupełniono o stan zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
2 Od IV kwartału 1999 roku - stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe) - wg informacji Ministerstwa Finansów "Zadużenie Skarbu Państwa".
3 Stan papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych (Brady Bonds i Euroobligacje) został skorygowany o stan tych papierów będących w posiadaniu polskich banków.
4 Z powodu braku możliwości dokonania podziału kredytów handlowych (do końca 2002 roku) oraz rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w bankach polskich na z terminem do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku wymienione pozycje w całości zostały włączone do zadłużenia krótkoterminowego.
5 Od I kwartału 2003 roku do zadłużenia długoterminowego włączono kredyty handlowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku.
6 Od I kwartału 2003 r. dane powiększono o kredyty handlowe od udziałowców.
7 Od I kwartału 2003 r. dane pomniejszono o kredyty handlowe od udziałowców.

24493685.xls

Strona 15

UWAGI METODYCZNE
ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE POLSKI

Narodowy Bank Polski zestawia informację dotyczącą stanu zadłużenia zagranicznego zgo

Definicja ta dotyczy zadłużenia brutto, czyli zawiera określone zobowiązania
zagraniczne Polski (nie pomniejszone o należności zagraniczne). Sformułowanie
„zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących spłat kapitału ... albo
spłat odsetek” wyklucza z zakresu zadłużenia zagranicznego udziały w kapitale
akcyjnym (equity participation). Wyrażenie „kapitał wraz z odsetkami lub bez”
włącza do pojęcia zadłużenia zagranicznego także zobowiązania nie oprocentowane
ponieważ pociągają one za sobą „wynikające z zawartych umów” zobowiązanie do
spłaty. Sformułowanie „odsetki wraz z kapitałem lub bez” oznacza włączenie do
pojęcia zadłużenia zagranicznego także zobowiązania o nieokreślonym terminie
płatności, np. obligacje bez terminu wykupu. Wyrażenia „podjętych i
nieuregulowanych” wyklucza potencjalne zobowiązania, np. część kredytu, która nie
została jeszcze wykorzystana.
Podział na zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne (zagraniczne) dokonany został w oparciu o kryterium
rezydenta, czyli bez względu na rodzaj waluty.
Spośród instrumentów finansowych do pojęcia zadłużenia zagranicznego zaliczono następujące kategorie:
a)
b)
c)
d)
e)

kredyty inwestorów bezpośrednich,
rachunki bieżące i depozyty nierezydentów w bankach polskich,
dłużne papiery wartościowe w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych,
kredyty handlowe,
pozostałe kredyty i pożyczki (w tym leasing finansowy).

[1] External Debt: Definition, Statistical Coverage and Methodology, BIS, IMF, OECD, World Bank, Paris, 1988

enia zagranicznego zgodnie z definicją: „Zadłużenie zagraniczne brutto, na koniec danego okresu, j

owiązania
ormułowanie
apitału ... albo
ły w kapitale
ami lub bez”
e oprocentowane
zobowiązanie do
włączenie do
nym terminie
hi
kredytu, która nie

parciu o kryterium

następujące kategorie:

owych,

ECD, World Bank, Paris, 1988.

Zmiany prezentacyjne i metodologiczne w zadłużeniu zagranicznym

Istotna zmiana zakresowa wprowadzona w maju 2000 roku w zadłużeniu zagranicznym wynika z zastąpienia przez
Narodowy Bank Polski prezentowanej dotychczas kategorii „Rezerwy oficjalne brutto” kategorią „Oficjalne aktywa
rezerwowe”. Nowa kategoria różni się od poprzedniej kategorii jedynie ujęciem transakcji repo, zaś pozostałe
składniki pozostały bez zmian. „Rezerwy oficjalne brutto” zawierały w swojej definicji wartość netto transakcji repo
tj. różnicę między aktywnymi i pasywnymi transakcjami repo. Natomiast kategoria „Oficjalne aktywa rezerwowe”
uwzględnia tylko aktywne operacje repo. Konsekwencją takiego ujmowania transakcji repo w porównaniu z danymi
opublikowanymi o zadłużeniu zagranicznym jest wykazanie w zadłużeniu NBP w pozycji „Pozostałe inwestycje
zagraniczne - Rachunki bieżące i depozyty” pasywnych transakcji repo co powoduje wzrost ogólnej kwoty zadłużenia
zagranicznego oraz pasywów zagranicznych RP. Jednocześnie zmiana ta powoduje również powiększenie oficjalnych
aktywów rezerwowych oraz ogólnej kwoty aktywów zagranicznych RP. Ponieważ zarówno aktywa i pasywa
zagraniczne wzrastają o tę samą wartość nie ma
to wpływu na międzynarodową pozycję inwestycyjną netto. Dla celów porównawczych wyżej opisane zmiany zostały
uwzględnione w zadłużeniu zagranicznym za lata ubiegłe.
Ponadto od IV kwartału 1999 roku dane o stanie zadłużenia zagranicznego uzupełniono o stan
zadłużenia zagranicznego samorządów terytorialnych.
Od I kwartału 2003 roku pomniejszono wartość kredytów handlowych o kredyty handlowe otrzymane od
udziałowców i jednocześnie powiększono o tą samą wartość kredyty inwestorów bezpośrednich.