<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

1 

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

2 

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

3 

rÉÉ AÇMüÉÌuÉwÉrÉÏ jÉÉåQåûxÉå

xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·í cÉVûuÉVû AÉÍhÉ 'qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ' rÉÉÇcrÉÉ ÌuÉcÉÉUxÉUhÉÏiÉ, E̬¹ÉÇqÉkrÉå AlÉåMü xÉqÉÉÇiÉU
ÌuÉcÉÉU AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉÉmÉQûiÉÏsÉ.AzÉÉ qÉWûÉUÉ·íÌlÉÍqÉïiÉÏMüÉUMü cÉVûuÉVûÏcÉÉ AÇÌiÉqÉ krÉårÉÉcÉÉ ÌSuÉxÉ
AÉÍhÉ ‘lÉuÉqÉWûÉUÉ·í’ ÌlÉÍqÉïiÉÏcÉÉ krÉÉxÉ bÉåiÉsÉåsrÉÉ qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ cÉÉ uÉkÉÉïmÉlÉ ÌSuÉxÉ LMüÉcÉ
qÉÌWûlrÉÉiÉ uWûÉuÉÉ AaÉSÏ SÒakÉzÉMïüUÉ lÉÉWûÏ iÉUÏ qÉUÉPûqÉÉåtrÉÉ jÉÉsÉÏmÉÏPû AÉÍhÉ sÉÉåhrÉÉcÉÉ
xÉÇaÉqÉrÉÉåaÉ iÉUÏ qÉÉlÉÉuÉÉ sÉÉaÉåsÉ.

qÉÉrÉqÉUÉPûÏcrÉÉ LMüÉ uÉwÉÉïiÉÏsÉ MüÉrÉÉïÇMÑüUÉÇcÉÉ AÉRûÉuÉÉ AÉÍhÉ xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·í cÉVûuÉVû
rÉÉÌuÉwÉrÉÏcrÉÉ AprÉÉxÉmÉÔhÉï sÉåZÉÉÇcÉÏ pÉåOû rÉÉÌlÉÍqɨÉÉlÉå xÉÇmÉÉSMüÐrÉ qÉÇQûVû AÉmÉsrÉÉsÉÉ SåF
CÎcNûiÉå.

rÉÉuÉåVûcrÉÉ AÇMüÉiÉ ‘xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·í AÉÇSÉåsÉlÉÉcÉÏ qÉÑsÉÑZÉ qÉæSÉlÉ iÉÉåTü' AxÉsÉåsÉå AÉcÉÉrÉï
A§Éå rÉÉÇcÉå sÉåZÉ AÉqWûÏ AÉmÉsrÉÉ pÉåOûÏsÉÉ AÉhÉsÉå AÉWåûiÉ. CiÉU sÉåZÉMü Wåû iÉÑqÉcrÉÉ AÉqÉcrÉÉ
mÉæMüÐcÉ AÉWåûiÉ. sÉåZÉMü mÉÉWÕûlÉ iÉÑqWûÉsÉÉ AɶÉrÉÉïcÉÉ xÉÑZÉS kÉ‚üÉ oÉxÉhÉÉU AÉWåû. rÉÉ lÉurÉÉ
EmÉ¢üqÉÉoɬsÉ AÉmÉsrÉÉ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ eÉÃU MüVûuÉÉ.

AÉmÉsÉå ZÉÉxÉ qÉUÉPûÏ oÉÉhrÉÉcÉå
xÉÇmÉÉSMüÐrÉ qÉÇQûVû

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

4 

+xÉÖGò¨ÉɇhÉEòÉ
Gò ‡´É¹ÉªÉ
1

±ÉäJÉEò / ±Éä‡JÉEòÉ /
Eò´ÉÒ

ºÉÆ{ÉÉnù‡EòªÉ

{ÉÞ¹]õ Gò

+¯ûhÉä„É {É®ú¤É,
ºÉÆ{ÉÉnùEò
2 ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ - BEò ¨ÉÉMÉÉä´ÉÉ
ºÉÒ¨ÉÉ „Éä±ÉÉ®ú
3 {ÉxÉ´Éä±É ªÉälÉÒ±É EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ
-: ´ÉÉSÉxÉÒªÉ ºÉn®äú :4 ¦ÉÉ®úiÉÉSÉä SÉÉènùÉ´Éä ®úixÉ
+ÉSÉɪÉÇ +jÉä
5 ¨É®úÉ`öÒ{ÉhÉÉ ¨½þhÉVÉä EòɪÉ
+ÉSÉɪÉÇ +jÉä
6 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉÆMÉb÷É +ɽäþ
´ÉºÉÆiÉ ¤ÉÉ{É]õ

11-13
14-17
18

7
8
9
10
12
11

19-21
22-26
27-29
30
31
32-34

¨ÉÖƤÉ<Ç Eäò „ÉÉä±Éä
‡xÉ´Éb÷Eò |ɇiɇGòªÉÉ
nÖùMÉÇ nù„ÉÇxÉ - ‡Eò±±Éä ‡„É´ÉxÉä®úÒ
{ÉhÉiÉÒ
¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉiÉÒSÉÒ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ
±ÉäJÉEòÉƺÉÉ`öÒ ‡xɪɨÉ

EÖò¨ÉÉ®ú EäòiÉEò®ú
‡´É‡´ÉvÉ ±ÉäJÉEò
ºÉÆ{ÉÉnù‡EòªÉ ¨ÉÆb÷³ý
®ú´ÉÓpùxÉÉlÉ ]õÉMÉÉä®ú
b÷Éì. ®úÉVÉÒ´É ¦ÉÉäºÉäEò®ú
ºÉÆ{ÉÉnù‡EòªÉ ¨ÉÆb÷³ý

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

5-6
7-8
9-10

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

5 

xÉÇmÉÉSMüÐrÉ
qÉUÉPûÏ qÉÉhÉÔxÉ qÉÉaÉå mÉQûiÉÉårÉ MÑüPåûiÉUÏ pÉÏiÉÏcÉÏ pÉÉuÉlÉÉ AÉWåû. WûÏ pÉÉuÉlÉÉ ZÉUÏ MüÐ
UÉeÉMüÐrÉ lÉåiÉå, xÉÉÌWûÎirÉMü rÉÉÇcÉÏcÉ AzÉÏ pÉÉuÉlÉÉ AÉWåû WûÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉ uÉÉSÉcÉÉ mÉëzlÉ
WûÉåF zÉMüiÉÉå. mÉhÉ cÉÉU iÉÃhÉ MåüuÉVû AUÉeÉMüÐrÉ ÌuÉcÉÉUÉqÉkÉÔlÉ pÉåOûiÉÉiÉ iÉåxÉÑ®É
CÇOûUlÉåOûuÉU. irÉÉÇcÉÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcrÉÉ pÉÌuÉiÉurÉÉuÉU PûÉqÉ ÌuɵÉÉxÉ AxÉiÉÉå. MÑüPåûiÉUÏ
mÉËUÎxjÉiÉÏ oÉSsÉhrÉÉcÉå oÉVû AÉmÉsrÉÉqÉkrÉå AÉWåû WûÏ iÉÉÂhrÉxÉÑsÉpÉ mÉhÉ AÉzÉÉuÉÉSÏ
CcNûÉzÉ£üÏ irÉÉÇcrÉÉqÉkrÉå AxÉiÉå. iÉå LMüqÉåMüÉÇlÉÉ cÉåWûîrÉÉlÉå AÉåVûZÉiÉ lÉxÉiÉÉlÉÉ LMü§É
rÉåiÉÉiÉ iÉå LMü uÉåQåû krÉårÉ qÉlÉÉzÉÏ oÉÉVûaÉÔlÉ. iÉå uÉåQû AxÉiÉå qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcrÉÉ
mÉÑlÉÂijÉÉlÉÉcÉå! oÉbÉiÉÉ oÉbÉiÉÉ rÉÉ cÉÉU uÉåQûrÉÉÇlÉÉ CiÉU uÉåQåûWûÏ rÉåFlÉ ÍqÉVûiÉÉiÉ. irÉÉiÉÔlÉ
cÉ‚ü LMü xÉÇxjÉÉ iÉrÉÉU WûÉåiÉå AÉÍhÉ 25 qÉÌWûsÉÉ x§ÉÏ-E±ÉåÎeÉMüÉ iÉrÉÉU WûÉåiÉÉiÉ. WûÏ
uÉåQûrÉÉÇcÉÏ MüWûÉhÉÏ xÉÉPûÉ E¨ÉUÏ CjÉåcÉ xÉTüVû xÉÇmÉÔhÉï WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏrÉ iÉU mÉÑRåû ÌlÉUÇiÉUmÉhÉå
cÉÉsÉhÉÉU AÉWåû. rÉÉ uÉåQûrÉÉÇcrÉÉ mÉÉPûzÉÉVåûcÉå lÉÉuÉ AÉWåû ‘qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ’ AÉÍhÉ uÉåQû AÉWåû
qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉsÉÉ ‘EpÉå’ MüUhrÉÉcÉå !
qÉå 2006 mÉÉxÉÔlÉ xÉÑ fÉÉsÉåsrÉÉ rÉÉ uÉåQûrÉÉ mÉërɦÉÉsÉÉ AɨÉÉ LMü uÉwÉï mÉÔhÉï WûÉåiÉ AÉWåû.
rÉÉ uÉwÉïpÉUÉiÉ qÉÉrÉqÉUÉPûÏcÉÉ MüÉrÉ eÉqÉÉZÉcÉï? qÉUÉPûÏ xÉÇMåüiÉxjÉVûÉÇqÉkrÉå AaÉëaÉhrÉ
AxÉhÉÉUå xÉÇMåüiÉxjÉVû, xÉpÉÉxÉSÉÇcrÉÉ xÉÇuÉÉS MüÉrÉï¢üqÉÉcrÉÉ ÌlÉÍqɨÉÉlÉå Nû§ÉmÉiÉÏÇlÉÉ
MåüsÉåsÉÉ qÉÉlÉÉcÉÉ qÉÑeÉUÉ, SeÉåïSÉU xÉÉÌWûirÉ mÉÑUuÉhÉÉUå D-qÉÉÍxÉMü, qÉUÉPûÏ mÉëzlÉÉÇuÉU aÉÇpÉÏU
EWûÉmÉÉåWû MüUhÉÉUÉ CÇOûUlÉåOûuÉUcÉÉ xÉÇuÉÉS aÉOû, ‘oÉåVûaÉÉuÉ'crÉÉ mÉëzlÉÉuÉU TüÉåQûsÉåsÉÏ
QûUMüÉVûÏ, xÉÇuÉÉS aÉOûÉcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ AÉMüÎxqÉiÉÉ qÉÉÌWûiÉÏ MåÇüSì rÉÉ aÉÉå¹Ï lÉ‚üÏcÉ
eÉqÉåcrÉÉ kÉUÉurÉÉ sÉÉaÉiÉÏsÉ. mÉhÉ qÉUÉPûÏiÉ xÉÇuÉÉS xÉÉkÉhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÉhÉMåü iÉrÉÉU MüUhÉå,
qÉÉÌWûiÉÏcrÉÉ AÍkÉMüÉUÉcÉÉ uÉÉmÉU MüUhÉå, xuÉrÉÇxÉåuÉMüÉÇcÉÏ TüÉæeÉ iÉrÉÉU MüUhÉå rÉÉ aÉÉå¹ÏiÉ
qÉÉrÉ qÉUÉPûÏsÉÉ xÉÑkÉÉUhÉÉ MüUhrÉÉcÉÏ aÉUeÉ AÉWåû.
rÉÉ xÉaÉtrÉÉ eÉqÉÉZÉcÉÉïiÉ xÉuÉÉïiÉ qÉÉåPåû xÉÇÍcÉiÉ MüÉåhÉiÉå AxÉåsÉ iÉU qÉÉrÉqÉUÉPûÏlÉå iÉrÉÉU
MåüsÉåsrÉÉ 25 E±ÉåÎeÉMüÉ. mÉlÉuÉåsÉqÉkÉÏsÉ Wåû aÉOû qÉÉåPûrÉÉ AÍpÉqÉÉlÉÉlÉå qÉÉrÉqÉUÉPûÏcÉÉ uÉ
qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcÉÉ fÉåÇQûÉ E±ÉåaÉ eÉaÉiÉÉiÉ TüQûMüiÉ PåûuÉiÉÏsÉ rÉÉiÉ zÉÇMüÉ lÉÉWûÏ. E±ÉåeÉMü

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

6 

rÉÉ lÉÉqÉÉsÉÉ qÉUÉPûÏ Wåû ÌuÉzÉåwÉhÉ eÉÉåQûsÉå MüÐ QûÉåtrÉÉxÉqÉÉåU rÉåiÉÉå iÉÉå AÉiqÉÌuɵÉÉxÉÉcÉÉ
ApÉÉuÉ uÉ irÉÉiÉÔlÉ WûÉåhÉÉUå lÉÑMüxÉÉlÉ. AÉiÉÉ rÉÉcÉ zÉoSÉmÉÑRåû ‘qÉÌWûsÉÉ’ eÉÉåQûÉ. WûÉ zÉoS
uÉÉxiÉuÉÉiÉ lÉÉWûÏ AÉÍhÉ WûÉåF zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ AzÉÏ xÉuÉÉïÇcÉÏ AOûMüVû AxÉiÉå. mÉhÉ
mÉlÉuÉåsÉcrÉÉ E±ÉåÌaÉlÉÏÇlÉÏ WûÏ pÉÏiÉÏ ZÉÉåOûÏ PûUuÉsÉÏ AÉWåû. irÉÉÇcrÉÉiÉÏsÉ kÉÉåMüÉ
mÉiMüUhrÉÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ ÌuÉzÉåwÉ sɤÉhÉÏrÉ AÉWåû. AxÉå MüÉrÉï¢üqÉ qÉÉrÉqÉUÉPûÏ CiÉU pÉÉaÉÉiÉWûÏ
AÉrÉÉåÎeÉiÉ MüUhrÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉ AÉWåû. WûÏ xuÉÉaÉiÉÉWïû aÉÉå¹ AÉWåû.
LMüÉ uÉwÉÉïcrÉÉ MüÉqÉÌaÉUÏcÉÉ jÉÉåQûÉTüÉU EWûÉmÉÉåWû rÉåjÉå MåüsÉÉ. AkrÉÉï WûVûMÑÇüQûÉlÉå ÌmÉuÉVåû lÉ
WûÉåiÉÉ §ÉÑOûÏÇuÉUWûÏ oÉÉåOû PåûuÉsÉÏ AÉWåû. mÉhÉ rÉÉ §ÉÑOûÏ ‘qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ’ lÉÉuÉÉcrÉÉ §ÉrÉxjÉ
xÉÇxjÉåcrÉÉ AÉWåûiÉ MüÉ? lÉÉWûÏ. rÉÉ ‘AÉmÉsrÉÉ’ xÉÇxjÉåcrÉÉ §ÉÑOûÏ AÉWåûiÉ. irÉÉ
AÉmÉsrÉÉsÉÉcÉ xÉÑkÉÉUÉurÉÉ sÉÉaÉhÉÉU AÉWåûiÉ. rÉÉoÉÉoÉiÉÏiÉ xÉuÉÉïÇcÉå xÉWûMüÉrÉï ÍqÉVåûsÉ AzÉÏ
AÉzÉÉ AÉWåû.
‘oÉWÒûiÉ MüÉrÉ ÍsÉÌWûhÉå iÉÑqWûÏ xÉÑ¥É AxÉÉ WûÏ ÌuÉ¥ÉÉmÉlÉÉ'.
xÉÇmÉÉSÌMürÉ qÉÇQûVû

“SåWÕû, AÉVÇûSÏ, mÉæPûhÉ, ËU®mÉÔUcrÉÉ qÉWûÉlÉ MüÉUÉÌaÉUÉÇlÉÏ qÉUÉPûÏ qÉlÉÉcÉÉ mÉÉrÉÉ
UcÉsÉÉ. ‘mÉÑhQûsÉÏMü uÉUSÉ’ qWûOûsrÉÉoÉUÉåoÉU lÉÉÎxiÉMüÉiÉsrÉÉ lÉÉÎxiÉMü qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcrÉÉ
iÉÉåÇQÕûlÉ WûÉÅÅËU ÌuÉ›ûÅsÉ’ ÌlÉbÉÔlÉWûÏ aÉåsÉåsÉÉ AxÉiÉÉå. WûÉ aÉÑhÉ U£üÉcÉÉ. oÉÑ®ÏcÉå AUÍxÉMü
mÉÉåsÉÏxÉ mÉÉåcÉhrÉÉmÉÔuÉÏï iÉÉå aÉÑlWûÉ bÉQÕûlÉWûÏ aÉåsÉåsÉÉ AxÉiÉÉå. iÉÑMürÉÉcÉÏ xmɹ uÉÉhÉÏ,
lÉÉqÉrÉÉcÉÉ ÌlɶÉrÉ, ÍzÉuÉUÉrÉÉcÉÉ mÉëiÉÉmÉ, sÉÉåMüqÉÉlrÉÉÇcÉÏ ÌlÉpÉïrÉiÉÉ, UÉlÉQûrÉÉÇcÉÉ urÉÉxÉÇaÉ,
TÑüsrÉÉÇcÉå oÉÑήmÉëÉqÉÉhrÉ, AÉaÉUMüUÉÇcÉÉ ÌuÉcÉÉUMüsÉWû, mÉÉÇaÉtrÉÉ aÉÉåÌuÉÇSÉcrÉÉ mÉëÌiÉpÉåcÉÏ
pÉUÉUÏ Wåû AÉqWûÉ qÉUÉPûrÉÉÇcÉå AÉSzÉï. ”
- mÉÑ.sÉ.SåzÉmÉÉÇQåû

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

7 

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ - BEò ¨ÉÉMÉÉä´ÉÉ
xɨɺEòÉ®ú
21 ¨Éä 2006 ®úÉäVÉÒ ½þÉ ‡nù´ÉºÉ +ɨÉSªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉÒ±É BEò +‡´Éº¨É®ú‡hÉªÉ ‡nù´ÉºÉ +ɽäþ. <Æ]õ®úxÉä]õ ´É®ú +Éä³ýJÉ +ºÉhÉÉ®äú +ɨ½þÒ
¨ÉÖƤÉ<ÇSªÉÉ SÉÉ®ú ‡nù„Éä±ÉÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ SÉÉ®ú iɯûhÉÉÆxÉÒ ‡„É´ÉÉVÉÒ {ÉÉEÇò BEò ¤Éè`öEò PÉäiɱÉÒ, ¨É®úÉ`öÒ ±ÉÉäEòÉƺÉÉ`öÒ EòɽþÒiÉ®úÒ Eò®úÉ´ÉÒ,
B´ÉføÒSÉ iɳý¨É³ý ¨ÉxÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ, ªÉÉSÉ ¤Éè`öEòÒiÉ ¨ÉÖ½ÚþiÉǨÉäfø ®úÉä´É±ÉÒ MÉä±ÉÒ BEòÉ ºÉÖ{iÉ Sɳý´É³ýÒSÉÒ, ‡VÉSÉä xÉÉ´É ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ...
¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ BEò º´É{xÉ, BEò +É„ÉÉ ½þÉäiÉÒ.. xÉ´½äþ +ɽäþ. ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ ‡´ÉJÉÖ®ú±É䱪ÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉ BEòjÉ +ÉhÉhªÉÉSÉÉ BEò
ºÉÉäV´É³ý |ɪÉixÉ. <Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú +xÉäEò ¨É®úÉ`öÒ OÉÖ{ºÉ +ɽäþiÉ, iªÉÉiÉ MÉ{{ÉÉ ]õ{{ÉÉ, +xÉÉ´É„ªÉEò mails ½äþ ºÉ´ÉÇ +ÉVÉiÉÉMÉɪÉiÉ SÉɱÉiÉ
½þÉäiÉä. {ÉhÉ, ªÉÉ OÉÖ{ºÉSÉÒ UÖô{ÉÒ iÉÉEòiÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒxÉä VÉÉhɱÉÒ, ¨½þhÉÖxÉSÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÉ ªÉɽÚþOÉÖ{É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ.
ªÉÉ OÉÖ{É ´É®ú |Éä¨É‡´É®úÉÆSªÉÉ ¡Öò]õEò³ý Eò‡´ÉiÉÉ, úMÉ{{ÉÉ-]õ{{ÉÉ, ËEò´ÉÉ ‡xÉ®úlÉÇEò ¨Éä±ºÉ ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉVVÉÉ´É ½þÉäiÉÉ.
{ÉɽþiÉÉ {ÉɽþiÉÉ ½þÉ OÉÖ{É ´ÉÉføiÉ MÉä±ÉÉ, ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉìb÷®äú]õºÉÇ ´É ºÉnùºªÉÉÆSªÉÉ +Éä³ýJÉÒ ¡òCiÉ <Æ]õ®úxÉä]õ´É®úSÉ ´ÁɪÉSªÉÉ iªÉɨÉÖ³äý +Éä³ýJÉÒ,
‡´ÉSÉÉ®úÉÆSªÉÉ näù´ÉÉhÉPÉä´ÉÉhÉ <iªÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉ xÉ´½þiÉÒ, iªÉɨÉÖ³äý ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ªÉɽÚþ OÉÖ{É SªÉÉ ºÉnùºªÉÉÆSÉÒ {ɇ½þ±ÉÒ ¤Éè`öEò ‡nùxÉÉÆEò
65®úÉäVÉÒ ®úÉVÉÉ ‡„É´ÉÉVÉÒ ‡´ÉtɱɪÉ, {É®äú±É ªÉälÉä ZÉɱÉÒ. {ÉÖfäø +„ÉÉ +xÉäEò ¤Éè`öEòÒ ½þÉäiÉ ®úɇ½þ±ªÉÉ.
{ÉÖfäø ½þÉ OÉÖ{É ´ÉÉføiÉ MÉä±ÉÉ, +xÉäEò ½þÉäiÉEò¯û iɯûhÉ iɯûhÉÒ ªÉÉ Sɳý´É³ýÒiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉä, +ÉiÉÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÒ EòIÉÉ
¯Æûnùɇ´ÉhªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ¦ÉɺÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ, ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ¡òCiÉ BEò ªÉɽÚþ OÉÖ{É xÉ ®úɽþiÉÉ iɳýÉMÉɳýÉiÉÒ±É ¨É®úÉ`öÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉ {ɪÉÈiÉ
{ÉÉä½þSÉhªÉɺÉÉ`öÒ BEò ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉäSÉä º´É¯û{É tÉ´Éä ½äþ ºÉƺlÉÉ{ɇEòªÉ ºÉnùºªÉÉÆSÉä +MÉnùÒ {ɇ½þ±ªÉÉ ‡nù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÖxÉSÉä ¨ÉiÉ ½þÉäiÉä.
iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒºÉ BEòÉ ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉäSÉä ¯û{É näùhªÉÉEò‡®úiÉÉ ½þɱÉSÉɱÉÒ ºÉÖ¯û ZÉɱªÉÉ. nù®ú¨ªÉÉxÉSªÉÉ EòɳýÉiÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒxÉä
<Æ]õ®úxÉä]õ´É®ú ¤É-ªÉÉ{ÉèEòÒ ¤ÉºiÉÉxÉ ¤ÉºÉ‡´É±Éä ½þÉäiÉä, ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉä º´ÉiÉÉSÉÉ OÉÖ{É, ºÉÆEäòiɺlɳý, ¡òÉä®ú¨É ´É iªÉÉSªÉÉ VÉÉä‡b÷±ÉÉ <Ç-¨ÉɇºÉEò
+ÉiÉÉ VÉMÉÉSªÉÉ EòÉxÉÉEòÉä{É-ªÉÉiÉ {ÉÉäSɱÉää ½þÉäiÉä.
¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhÉÚºÉ BEòjÉ ªÉä>ð „ÉEòiÉ xÉɽþÒ, +ºÉ ¨½þ]õ±ÉÆ VÉÉiÉÆ. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒxÉä ½äþ ºÉÉ¡ò JÉÉä]õ `ö®ú‡´É±Éä +ɽäþ. UôÉä]õ =nùɽþ®úhÉ
tɪÉSÉä ZÉɱÉäSÉ iÉ®ú ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ BEòÉ ºÉnùºªÉä¤ÉɤÉiÉ PÉb÷±Éä±ÉÉ ‡EòººÉÉ. ´É‡b÷±É +ÉVÉÉ®úÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ ‡iÉxÉä OÉÖ{É´É®ú
BEò ºÉÉvÉɺÉÉ mail {ÉÉ`ö‡´É±Éä ½þÉäiÉÉ. +ɇhÉ ‡iɱÉÉ ‡¨É³ýɱÉä±ÉÉ |ɇiɺÉÉnù Eäò´É³ý =iº¡ÚòiÉÇ +ºÉÉSÉ ½þÉäiÉÉ. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ªÉÉäMªÉ ‡nù„ÉäxÉä
´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò‡®úiÉ +ɽäþ ªÉÉSÉÒ ½þÒ {ÉÉäSÉ{ÉÉ´ÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ.
MÉ䱪ÉÉ BEòÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ +xÉäEò SÉfø =iÉÉ®úÉiÉÚxÉ MÉä±ÉÒ +ɽäþ. EòɽþÒ +‡´ÉSÉÉ®úÒ ´É ‡´ÉPxɺÉÆiÉÖ¹]õÒ ¨ÉÉhɺÉÉÆEòbÚ÷xÉ OÉÖ{ÉSÉÒ iɺÉäSÉ
OÉÖ{ÉSªÉÉ ºÉƺlÉÉ{ÉEòÉÆSÉÒ |ɇiɨÉÉ føɺɳý‡´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ. VªÉÉ|ɨÉÉhÉä SÉÆnùxÉÉSªÉÉ ZÉÉb÷ÉEòbä÷ ºÉ{ÉÇ +ÉEò̹ÉiÉ ½þÉäiÉÉiÉ, iªÉÉSÉ
|ɨÉÉhÉä EòɽþÒ ±ÉÉä¦ÉÒ ¨ÉÉhɺÉänäùJÉÒ±É ªÉÉ OÉÖ{ÉEòbä÷ +ÉEò̹ÉiÉ ½þÉäiÉ ½þÉäiÉÒ, {É®ÆúiÉÖ <lÉä½þÒ BEòÒ EòɨÉÒ +ɱÉÒ <iÉ®ú ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉä
ºÉ½þEòɪÉÇ, ‡´É…ÉÉºÉ ±ÉɦɱÉÉ +ɇhÉ ªÉɽþÒ ºÉÆEò]õɱÉÉ iÉÉåb÷ näùhªÉÉºÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉ¨ÉlÉÇ `ö®ú±ÉÒ.

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

8 

MÉ䱪ÉÉ ´É¹ÉǦɮúÉiÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ EòbÚ÷xÉ Eäò±ªÉÉ MÉä±É䱪ÉÉ EòɽþÒ EòɪÉÉÈSÉÉ lÉÉäb÷CªÉÉiÉ +ÉføÉ´ÉÉ &1) ‡nùxÉÉÆEò 21 ¨Éä 2006 ®úÉäVÉÒ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ªÉɽÚþ OÉÖ{ÉSÉÒ ‡xĘ́ÉiÉÒ
2) ‡nùxÉÉÆEò 25/06/2006 ®úÉäVÉÒ ¨ÉÉìb÷®äú]õºÉÇ ´É ªÉɽÚþ OÉÖ{É ºÉnùºªÉÉÆSÉÒ {ɇ½þ±ÉÒ ¤Éè`öEò
3) 24 ºÉ{]åõ¤É®ú 2006 ®úÉäVÉÒ VÉÉMɇiÉEò EòhÉǤɇvÉ®ú ‡nùxÉÉ ‡xɇ¨ÉkÉ +ɪÉÉä‡VÉiÉ Eäò±ªÉÉ MÉä±É䱪ÉÉ ®èú±ÉÒ ¨ÉvªÉä ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ
ºÉnùºªÉÉÆSÉä |ɇiɇxɇvÉi´É
4) 04 +ÉìC]õÉä¤É®ú 2006 {ÉxÉ´Éä±É ªÉälÉä ¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÉ =tÉäVÉEòiÉÉ |Éä®úhÉÉ +‡¦ÉªÉÉxÉ +ɪÉÉä‡VÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä, iªÉÉiÉ 80
¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ.
5) 19 xÉ´½åþ¤É®ú 2006 ®úÉäVÉÒ ‡„É´ÉxÉä®úÒ +‡¦ÉªÉÉxÉ, ªÉÉiÉ 40 ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ, ‡´É„Éä¹É ¨½þhÉVÉä ¨ÉÖƤÉ<Ç ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ
{ÉÖhÉä +ɇhÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ªÉälÉÒ±É ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ näùJÉÒ±É ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ.
6) VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2007 - ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉΤ±ÉEò ]Åõº]õ +ÉìC]õ 1950 ´É ºÉ½þEòÉ®úÒ EòɪÉnùÉ 1860 +ÆiÉMÉÇiÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ
ºÉƺlÉäiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®úÒiÉ.
7) 15 ¨ÉÉSÉÇ 2007 ®úÉäVÉÒ {ÉxÉ´Éä±É ªÉälÉä ¨É‡½þ±ÉÉÆEò‡®úiÉþÉ 40 ‡nù´ÉºÉÉÆSÉä =tÉäVÉEòiÉÉ +ɇhÉ EòÉè„ɱªÉ ‡´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É. ‡´É„Éä¹É
¨½þhÉVÉä ½þÉ EòɪÉÇGò¨É ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ SªÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ ´É¯ûxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ.
8) ªÉÉ ´ªÉ‡iɇ®úCiÉ, +xÉäEò +ɺlÉÉ{ÉxÉÉƨÉvªÉä ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ‡xɨÉÉÇhÉ ½þÉähÉÉ-ªÉÉ ‡®úCiÉ {ÉnùÉƤÉɤÉiÉ ¨Éɇ½þiÉÒ ºÉnùºªÉÉÆxÉÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä,
iɺÉäSÉ +xÉäEò ‡´É¹ÉªÉÉÆ´É®ú ¨Éɇ½þiÉÒ{ÉÖhÉÇ SÉSÉÉÇ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ ªÉɽÚþ OÉÖ{É ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉä
¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSÉÒ +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉSÉÒ PÉÉäb÷nùÉèb÷ +„ÉÒSÉ ªÉ„ɺ´ÉÒ{ÉhÉä ºÉÖ¯û ®úɽþÒ±É +„ÉÒ +É„ÉÉ +ɽäþ. ¨ÉÉjÉ ½äþ EòÉ¨É +É{ɱªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉäSÉ +ɽäþ.
¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒºÉ MÉ®úVÉÚ ¨ÉÉhɺÉÉÆSÉä |ɨÉÖJÉ +ÉvÉÉ®úºlÉÉxÉ, ºÉ¨ÉÉVÉEòɪÉÉÇSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉ±É䱪ÉÉÆSÉä |ɨÉÖJÉ ¸ÉrùɺlÉÉxÉ +ɇhÉ BEò |ɤɳý
‡xɺ´ÉÉlÉÔ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉ ¤Éxɇ´ÉhªÉÉSÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ +ɽäþ.
‡¨ÉjÉÉÆxÉÉä, ºÉ®úiÉä„Éä´É]õÒ BEòSÉ MÉÉä¹]õ ºÉÉÆMÉÖ <ÇÎSUôiÉä, SÉÉÆMɱÉÒ ¨ÉÉhɺÉä {ÉÖfäø xÉɽþÒ +ɱÉÒ iÉ®ú ´ÉÉ<Ç]õ ¨ÉÉhɺÉä {ÉÖfäø ªÉäiÉSÉ ®úɽþhÉÉ®ú.
ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ´ÉÉ<Ç]õ ¨ÉÉhɺÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÒ ºÉÉä{É´ÉÚxÉ Eäò´É³ý ¤ÉPªÉÉSÉÒ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ xÉ PÉäiÉÉ º´ÉiÉ&{ÉÖfäø ªÉä>ðxÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ PÉb÷´ÉɪÉSÉÒ +É
{ɱÉÒ |ÉiªÉäEòÉSÉÒ ´ÉèªÉÎCiÉEò ´É ºÉɨÉɇVÉEò VɤÉɤÉnùÉ®úÒ +ɽäþ.
ºÉvÉxªÉ´ÉÉnù,
+É{ɱÉÒ
ºÉÒ¨ÉÉ „Éä±ÉÉ®ú
(ºÉÒ¨ÉÉ „Éä±ÉÉ ½þÒ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒSªÉÉ SÉÉ®ú ¨ÉÖ³ý ºÉƺlÉÉ{ÉEòÉÆ{ÉèEòÒ BEò ºÉnùºªÉÉ)

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

9 

mÉlÉuÉåsÉ rÉåjÉÏsÉ qÉÌWûsÉÉÇMüËUiÉÉcrÉÉ E±ÉåeÉMüiÉÉ ÌuÉMüÉxÉ MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÏ xÉÉÇaÉiÉÉ
¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäSªÉÉ ‡´ÉxÉÆiÉÒ ´É¯ûxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ ¨ÉÆjÉɱɪÉÉxÉä {ÉxÉ´Éä±É ªÉälÉä ¨É‡½þ±ÉÉÆEò‡®úiÉÉ
=tÉäVÉEòiÉÉ +ɇhÉ EòÉè„ɱªÉ ‡´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. ÁÉ 40 ‡nù´ÉºÉÉÆSÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ ¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÉ ±Éänù®ú /
®äúÎCZÉxÉ =i{ÉÉnùxÉä VɺÉä ¤ÉìMºÉ, {ɺÉæºÉ, ]Åõì´½þ±É ¤ÉìMºÉ <ÇiªÉÉnùÒ ´É®ú |ɇ„ÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä, ‡„É´ÉɪÉ, +kÉ®ú, {É}ªÉÚǨÉ,
+MÉ®ú¤ÉkÉÒ, GÞò‡jÉ¨É ¡Öò±Éä, M±ÉÉºÉ {Éå]õÒMºÉ, ‡ºÉ®ìú‡¨ÉEò ´ÉCºÉÇ ªÉÉ ‡´É¹ÉªÉÉÆ´É®ú |ɇ„ÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä. EòÉè„ɱªÉ ‡´ÉEòɺÉ
EòɪÉÇGò¨ÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ªÉÉ ¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÉ ‘ºÉä±ºÉ ¨ÉìxÉäVɨÉå]õ’, ‘¨ÉÉEæòË]õMÉ ¨ÉìxÉäVɨÉå]õ’, ‘¨ÉìxÉäVɨÉå]õ +Éì¡ò BÆ]õ®ú|ÉÉ<ÇZÉ’, ‘+EòÉí]ÂõºÉ’
<ÇiªÉÉnùÒ ‡´É¹ÉªÉÉÆ´É®ú iÉYÉÉÆSÉä ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇxÉ ±ÉɦɱÉä.
ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉ ‡nù 01/05/2007 ®úÉäVÉÒ ZÉɱÉÒ, ºÉÉÆMÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þÉiÉ ¸ÉÒ.VÉÒ.B¨É.+ƦÉÉä®äú, ºÉÆSÉɱÉEò,
±ÉPÉÖ =tÉäMÉ ºÉä´ÉÉ ºÉƺlÉÉ, ¸ÉÒ. +É®ú.¤ÉÒ.MÉÖ{iÉä, ={É-ºÉÆSÉɱÉEò, ¸ÉÒ.|ɺÉÉnù EÖò±ÉEòhÉÔ, ºÉ½þɪªÉEò ºÉÆSÉɱÉEò, |ÉäºÉ SÉä
|ɇiɇxÉvÉÒ ¸ÉÒ ¨½þÉjÉä, ºÉÆiÉ ºÉÉ<ǤÉɤÉÉ ‡´ÉtÉ±ÉªÉ SªÉÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉɇ{ÉEòÉ +ɇhÉ ®úɪÉMÉb÷ ‡Vɱ½þÉ ¤ÉSÉiÉ MÉ]õ ºÉ¨Éx´ÉªÉ
ºÉ‡¨ÉiÉÒSªÉÉ ºÉ‡SÉ´É ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiªÉÉ. ªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉ´É®úÉÆSªÉÉ ½þºiÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ‡´ÉiÉ®úhÉ
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä.
´É®úÒ±É EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ¡ò±ÉÒiÉ ¨½þhÉVÉä BEÚòxÉ 46 {ÉèEòÒ 25 ¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÒ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®ú ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ 25
¨É‡½þ±ÉÉÆ{ÉèEòÒ 12 ¨É‡½þ±ÉÉÆxÉÒ BEòjÉ ªÉä´ÉÚxÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ iÉi´ÉÉ´É®ú ‘‡„ɴɇMÉ®úÒ =tÉä‡MÉhÉÒ ¨ÉÆb÷³ý’ xÉÉ´ÉÉSÉÒ ºÉƺlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò¯ûxÉ
ºÉ½þEòÉ®úÒ iÉi´ÉÉ´É®ú ½þÒ ºÉƺlÉÉ =tÉäMÉ Eò®úhÉÉ®ú +ɽäþ. ‡´É„Éä¹É ¨½þhÉVÉä ½äþ ¨ÉÆb÷³ý ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäºÉ ºÉƱÉMxÉ ®ú½þÉhÉÉ®ú
+ºÉÖxÉ, ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉäSÉÒ ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ ºÉ±±ÉÉMÉÉ®úÉSÉÒ +ºÉä±É. ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ ªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉºÉ iªÉÉÆSÉÒ =i{ÉÉnùxÉä
±ÉÉäEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSɇ´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ +É{ɱªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú VÉÉMÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉÉ®ú +ɽäþ.
ªÉÉ ºÉÉÆMÉiÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ UôɪÉɇSÉjÉä {ÉÖføÒ±É {ÉÉxÉÉ´É®ú VÉÉä‡b÷iÉ +ɽþÉäiÉ.

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

10 

mÉlÉuÉåsÉ rÉåjÉÏsÉ qÉÌWûsÉÉÇMüËUiÉÉcrÉÉ E±ÉåeÉMüiÉÉ ÌuÉMüÉxÉ MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÏ xÉÉÇaÉiÉÉ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

11 

pÉÉUiÉÉcÉå 'cÉÉæSÉuÉå U¦É'
- AÉcÉÉrÉï A§Éå
AZÉåU qÉWûÉUûÉ·í UÉerÉ fÉÉsÉå! qÉÑÇoÉD UÉeÉkÉÉlÉÏ AxÉsÉåsÉå, qÉWûÉUÉ·íÉcÉå,
qÉWûÉÌuÉSpÉÉïcÉå AlÉ qÉUÉPûuÉÉQûrÉÉcÉ ‘xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·í UÉerÉ' zÉåuÉOûÏ AÉsÉå! AÉÍhÉ
erÉÉÇlÉÏ ½É ‘qÉWûÉUÉ·í UÉerÉÉ’ sÉÉ eÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉ ÌuÉUÉåkÉ MåüsÉÉ AÉÍhÉ erÉÉÇlÉÏ aÉåsÉÏ
xÉÉQåûcÉÉU uÉwÉåï xÉÉQåûiÉÏlÉ MüÉåOûÏ qÉUÉPûÏ eÉlÉiÉåcÉÉ AlÉÎluÉiÉ NûVû MåüsÉÉ, irÉÉcÉ mÉÇÌQûiÉ
lÉåWûÃÇlÉÉ xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·í sÉRûrÉÉcrÉÉ MÑü¤Éå§ÉÉuÉU-ÍzÉuÉÉeÉÏ mÉÉMïüuÉU sÉÉZÉÉå qÉUÉPûÏ
sÉÉåMüÉÇxÉqÉÉåU ‘qÉUÉPûÏ UÉerÉ’ ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsrÉÉcÉÏ ²ÉWûÏ lÉÉMü qÉÑPûÏiÉ kÉÃlÉ mÉÑMüÉUhÉå pÉÉaÉ
mÉQûsÉå.
qÉÑÇoÉDiÉsrÉÉ WûeÉÉUÉå qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉÇlÉÏ WûÉiÉÉiÉ qÉzÉÉsÉÏ bÉåFlÉ AÉkÉsrÉÉ qÉkrÉUɧÉÏ
LMü ÌuÉUÉOû ÍqÉUuÉhÉÔMü MüÉRûsÉÏ ÌlÉ kÉÉUÉiÉÏjÉÉïuÉU eÉÉFlÉ WÒûiÉÉiqrÉÉÇcrÉÉ mÉÌuÉ§É xqÉ×iÉÏsÉÉ
uÉÇSlÉ MåüsÉå AÉÍhÉ ´ÉÏNû§ÉmÉiÉÏ ÍzÉuÉÉeÉÏqÉWûÉUÉeÉÉÇcÉÉ eÉrÉeÉrÉMüÉU MüÃlÉ
‘qÉWûÉUÉ·í UÉerÉÉ’ cÉå xuÉÉaÉiÉ MåüsÉå.
qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉcÉ lÉuWåû, iÉU xÉÉîrÉÉ pÉÉUiÉÉcrÉÉ CÌiÉWûÉxÉÉiÉ MükÉÏ ÌlÉbÉÉsÉÏ lÉxÉåsÉ,
LuÉRûÏ qÉÉåPûÏ LMü sÉÉZÉ sÉÉåMüÉÇcÉÏ ‘qÉzÉÉsÉ ÍqÉUuÉhÉÔMü’ xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·í xÉÍqÉiÉÏ ApÉÇaÉ
UÉÌWûsÉÏ mÉÉÌWûeÉå “WÒûiÉÉiqrÉÉÇcÉÉ ÌuÉeÉrÉ AxÉÉå” AzÉÉ aÉeÉïlÉÉ MüUÏiÉ eÉåuWûÉ
kÉÉUÉiÉÏjÉÉïuÉU mÉÉåcÉsÉÏ, iÉåuWûÉ AÉMüÉzÉÉiÉsrÉÉ SåuÉÉÇlÉÏ, xÉÇiÉÉÇlÉÏ, uÉÏUÉÇlÉÏ AÉÍhÉ WÒûiÉÉiqrÉÉÇlÉÏ
AÉmÉsrÉÉ AÉlÉÇSÉ´ÉÑÇlÉÏ irÉÉÇlÉÉ lWûÉFlÉ MüÉRûsÉå.
rÉÉ ÍqÉUuÉhÉÑMüÐsÉÉ cÉÉæmÉÉOûÏuÉUÏsÉ ÌOûVûMüÉÇcrÉÉ mÉÑiÉVûrÉÉmÉÉxÉÔlÉ mÉëÉUÇpÉ fÉÉsÉÉ.
mÉëÉUÇpÉÏ mÉÇcÉuÉÏxÉ WûeÉÉUÉÇuÉU sÉÉåMü WûÉåiÉå. ÍqÉUuÉhÉÔMü BmÉåUÉ WûÉFxÉ, ÌaÉUaÉÉuÉ,
kÉÉåoÉÏiÉsÉÉuÉ qÉÉaÉåï ÄnsÉÉåUÉ ÄTüÉFÇOûlÉMüQåû eÉåuWûÉ aÉåsÉÏ, iÉåuWûÉ ÌiÉcÉå eÉlÉxÉÉaÉUÉiÉ ÃmÉÉÇiÉU
fÉÉsÉå. WûeÉÉUÉå qÉzÉÉsÉÏÇlÉÏ xÉÉUå UxiÉå EeÉVÕûlÉ ÌlÉbÉÉsÉå WûÉåiÉå. qÉÏ, SiÉÉ SåzÉqÉÑZÉ, qÉkÉÔ
SÇQûuÉiÉå, pÉÉD QûÉÇaÉå AÉSÏ AÉqWûÏ qÉÇQûVûÏ irÉÉÇcrÉÉ qÉÉaÉÔlÉ cÉÉsÉsÉÉå WûÉåiÉÉå. ÍqÉUuÉhÉÑMüÐiÉ
sÉÉZÉÉuÉU sÉÉåMü WûÉåiÉå. qÉkrÉUɧÉÏcÉÏ uÉåVû AxÉiÉÉlÉÉWûÏ mÉÉcÉ WûeÉÉUÉÇuÉU Îx§ÉrÉÉ AaÉëpÉÉaÉÏ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

12 

WûÉåirÉÉ. kÉÉåoÉÏiÉsÉÉuÉÉuÉU ÍqÉUuÉhÉÔMü AÉsÉÏ, iÉåuWûÉ mÉÉuÉxÉÉsÉÉ mÉëÉUÇpÉ fÉÉsÉÉ.
ZÉÉxÉ EpÉÉUsÉåsrÉÉ WÒûiÉÉiqÉÉ xqÉÉUMü xiÉÇpÉÉpÉÉåuÉiÉÏ ÌuÉeÉåcÉå ÌSuÉå sÉÉuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå
WûÉåiÉå. irÉÉ xiÉÇpÉÉuÉU xÉuÉï WÒûiÉÉiqrÉÉÇcÉÏ lÉÉuÉå ÍsÉÌWûhrÉÉiÉ AÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. irÉÉ xÉqÉÉåUcÉå
MüÉUÇeÉåWûÏ mÉÉhrÉÉcÉå xTÔüÌiÉïSÉrÉMü TüuÉÉUå xÉÉåQûÏiÉ WûÉåiÉå. mÉÉuÉxÉÉlÉå AÉåsÉåÍcÉÇoÉ fÉÉsÉåsÉÉ
eÉlÉxÉÇqÉSï eÉhÉÑ xlÉÉlÉÉlÉå zÉÑÍcÉpÉÔïiÉ WûÉåFlÉ ´É®ÉÇeÉsÉÏ AmÉïhÉ MüUhrÉÉxÉ AÉsÉÉ WûÉåiÉÉ.
‘ÍzÉuÉÉeÉÏqÉWûÉUÉeÉ MüÐ eÉrÉ’, ‘WÒûiÉÉiqrÉÉÇcÉÉ ÌuÉeÉrÉ AxÉÉå’, ‘xÉÍqÉiÉÏcÉÉ ÌuÉeÉrÉ AxÉÉå’,
‘AÉcÉÉrÉï A§Éå MüÐ eÉrÉ!’ AÉSÏ AlÉåMü bÉÉåwÉhÉÉÇlÉÏ uÉÉiÉÉuÉUhÉ aÉeÉoÉeÉÔlÉ aÉåsÉå WûÉåiÉå.
WÒûiÉÉiqrÉÉÇlÉÉ ´É®ÉÇeÉsÉÏ AmÉïhÉ MüÃlÉ rÉÉ mÉëxÉÇaÉÏ MåüsÉåsrÉÉ pÉÉwÉhÉÉiÉ qÉÏ
qWûhÉÉsÉÉå, “qÉWûÉUÉ·í UÉerÉÌlÉÍqÉïiÉÏcÉÉ AÉeÉcÉÉ mÉUqÉpÉÉarÉÉcÉÉ ÌSuÉxÉ AÉhÉhÉÉUÉÇlÉÏ WûÏ
xÉÍqÉiÉÏ ÌOûMüuÉsÉÏ mÉÉÌWûeÉå. xÉÍqÉiÉÏ qÉÉåQûhrÉÉcÉÏ pÉÉwÉÉ MüUhÉÉUå sÉÉåMü qÉWûÉUÉ·íSìÉåWûÏ
AÉWåûiÉ. eÉå ̲pÉÉÌwÉMü UÉerÉ lɹ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xÉÉQåûiÉÏlÉ MüÉåOûÏ qÉUÉPûÏ eÉlÉiÉÉ aÉåsÉÏ cÉÉU
uÉwÉåï sÉRûiÉ WûÉåiÉÏ, irÉÉ Ì²pÉÉÌwÉMüÉcÉå uÉÏxÉ ÍqÉÌlÉOûÉÇmÉÔuÉÏïcÉ oÉÉUÉ uÉÉeÉsÉå. "fÉÉsÉÉcÉ
mÉÉÌWûeÉå” ½É AÉmÉsrÉÉ UhÉaÉeÉåïlÉåsÉÉ ÍzÉuÉÉeÉÏqÉWûÉUÉeÉÉÇcrÉÉ ‘WûUWûU qÉWûÉSåuÉ’ ½É
UhÉaÉeÉïlÉåcÉå qÉWû¨uÉ AÉsÉå WûÉåiÉå. fÉÉsÉÉcÉ mÉÉÌWûeÉå lÉÉ ? qÉaÉ iÉÉå fÉÉsÉÉ AÉWåû !"
"̲pÉÉÌwÉMü WûÉ qÉWûÉUÉ·íÉcÉÉ AmÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ. AlrÉÉrÉ WûÉåiÉÉ. AÉqWûÏ
AlrÉÉrÉ, AmÉqÉÉlÉ xÉWûlÉ MüUÏiÉ lÉÉWûÏ, Wåû AÉmÉhÉ ÍxÉ® MåüsÉå. WûÉ ÌuÉeÉrÉÉcÉÉ ¤ÉhÉ
AÉmÉsrÉÉ xÉÍqÉiÉÏcrÉÉ LMüeÉÑOûÏlÉå AÉsÉÉ. iÉÏ qÉÉåQûhrÉÉcÉÏ pÉÉwÉÉ oÉÇS fÉÉsÉÏ mÉÉÌWûeÉå. erÉÉ
pÉuÉÉlÉÏ iÉsÉuÉÉUÏlÉå sÉRûÉD ÎeÉÇMüsÉÏ iÉÏ iÉsÉuÉÉU qÉÉåQûiÉÉ rÉåDsÉ MüÉrÉ? xÉÑmÉѧÉÉsÉÉ eÉlqÉ
ÌSsrÉÉuÉU qÉÉiÉåcÉÏ AÉiÉÉ eÉÃUÏ lÉÉWûÏ qWûhÉÔlÉ ÌiÉsÉÉ PûÉU qÉÉUiÉÉ rÉåDsÉ MüÉrÉ ? lÉÉWûÏ !
lÉÉWûÏ!"
“xÉÉQåûiÉÏlÉ MüÉåOûÏ qÉUÉPûÏ eÉlÉiÉåsÉÉ qÉWûÉUÉ·í UÉerÉ ÍqÉVûuÉÔlÉ SåhÉÉîrÉÉ xÉÍqÉiÉÏcÉå
ÌuÉxÉeÉïlÉ MüUiÉÉ rÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. rÉÉ ¤ÉhÉÏ AÉMüÉzÉÉOÕûlÉ WûÉåhÉÉUÉ WûÉ mÉeÉïlrÉÉcÉÉ AÍpÉwÉåMü
lÉxÉÔlÉ iÉÉå Nû§ÉmÉiÉÏ ÍzÉuÉÉeÉÏqÉWûÉUÉeÉ, sÉÉåMüqÉÉlrÉ ÌOûVûMü, qÉWûÉiqÉÉ TÑüsÉå, QûÊ AÉÇoÉåQûMüU
AÉÍhÉ xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉ AÉÇSÉåsÉlÉÉiÉÏsÉ 105 WÒûiÉÉiqÉå ½ÉÇcrÉÉ QûÉåtrÉÉÇiÉÔlÉ WûÉåiÉ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

13 

AxÉsÉåsrÉÉ AÉlÉÇSÉ´ÉÔÇcÉÉ uÉwÉÉïuÉ AÉWå”
rÉÉlÉÇiÉU oÉåVûaÉÉuÉ, MüÉUuÉÉU, ÌlÉmÉÉhÉÏ, QûÉÇaÉ, EÇoÉUaÉÉuÉ AÉÍhÉ CiÉU mÉÑwMüVûxÉÉ
qÉUÉPûÏ pÉÉÌwÉMü mÉëSåzÉ qÉWûÉU·í UÉerÉÉiÉ xÉqÉÉÌuɹ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉåsÉÉ lÉÉWûÏ, WûÉ qÉWûÉUÉ·í
UÉerÉÉcÉÉ MüÊÇaÉëåxÉ MüÉrÉïMüirÉÉïÇlÉÏ MåüsÉåsÉÉ A¤ÉqrÉ AmÉqÉÉlÉcÉ AÉWåû. qWûhÉÔlÉ irÉÉcrÉÉ
ÌlÉwÉåkÉÉjÉï qÉÏ qÉÉfrÉÉ ÌuÉkÉÉlÉxÉpÉÉ xÉpÉÉxÉSiuÉÉcÉÉ UÉeÉÏlÉÉqÉÉ irÉÉcÉ uÉåVûÏ xÉÍqÉiÉÏcÉå
AkrÉ¤É pÉÉD QûÉÇaÉå uÉ xÉUÍcÉOûhÉÏxÉ ´ÉÏ. LxÉ.LqÉ.eÉÉåzÉÏ rÉÉÇcrÉÉ WûuÉÉsÉÏ MåüsÉÉ.
irÉÉcÉ ÌSuÉzÉÏ qÉkrÉUɧÉÏ ‘UÉeÉpÉuÉlÉÉ’ qÉkrÉå uÉæÌSMü xÉÔ£üÉÇcrÉÉ ESèbÉÉåwÉÉiÉ
qÉWûÉUÉ·íUÉerÉ-AlÉÉuÉUhÉ xÉqÉÉUÇpÉÉxÉ mÉëÉUÇpÉ fÉÉsÉÉ. uÉåSmÉPûhÉÉlÉÇiÉU sÉiÉÉ qÉÇaÉåzÉMüU rÉÉÇlÉÏ
‘bÉlÉÈzÉÉqÉ xÉÑÇSUÉ’ WûÏ pÉÔmÉÉVûÏ uÉ mÉxÉÉrÉSÉlÉ qWûOûsÉå.
lÉÇiÉU mÉÇÌQûiÉeÉÏÇlÉÏ ‘MüVû’ SÉoÉÔlÉ qÉWûÉUÉ·í UÉerÉÉcÉå ESèbÉÉOûlÉ MåüsÉå. irÉÉoÉUÉåoÉU
lÉÉæoÉiÉÏ fÉQûsrÉÉ, qÉÇaÉsÉ uÉɱå uÉÉeÉÔ sÉÉaÉsÉÏ. zÉWûUÉiÉÏsÉ xÉuÉï ÌaÉUhrÉÉÇcÉå pÉÉåÇaÉå uÉÉeÉsÉå
uÉ AzÉÉ UÏiÉÏlÉå qÉWûÉUÉ·í UÉerÉÉcÉÏ ²ÉWûÏ ÌTüUsÉÏ.
mÉÇ.aÉÉåÌuÉÇS uÉssÉpÉ mÉÇiÉÉÇlÉÏ qÉÉ§É lÉurÉÉ ‘aÉÑeÉUÉiÉ UÉerÉÉ’ cÉå AÍpÉlÉÇSlÉ MüUiÉÉlÉÉ
‘pÉÉUiÉÉcrÉÉ qÉÑMÑüOûÉiÉsÉå mÉÇkÉUÉuÉå U¦É’ AxÉÉ ÌiÉMüQåû AWûqÉSÉoÉÉSsÉÉ irÉÉcÉÉ aÉÉæUuÉmÉU
EssÉåZÉ MåüsÉÉ. qWûhÉeÉå pÉÉUiÉÉcrÉÉ qÉÑMÑüOûÉiÉ AÉiÉÉ mÉÇkÉUÉ U¦Éå fÉÉsÉÏ. xÉÉWûÎeÉMücÉ
‘qÉWûÉUÉ·í’ Wåû pÉÉUiÉÉcÉå ‘cÉÉæSÉuÉå U¦É’ PûUsÉå. mÉÇ.mÉÇiÉÉÇlÉÏ AmÉëirɤÉmÉhÉå MüÉ WûÉåDlÉÉ mÉhÉ
qÉWûÉUÉ·íÉsÉÉ ‘cÉÉæSÉuÉå U¦É’ PûUuÉÔlÉ irÉÉcÉÉ xÉÉjÉï, xÉFSU AÉÍhÉ xÉqÉmÉïMü aÉÉæUuÉ MåüsÉÉ,
rÉÉoɬsÉ irÉÉÇcÉå AÍpÉlÉlSlÉ MüUÉuÉrÉÉxÉ WûuÉå.
ZÉUÉåZÉUcÉ, qÉWûÉUÉ·í Wåû pÉÉUiÉÉcÉå ‘cÉÉæSÉuÉå U¦É’ AÉWåû. MüÉUhÉ qÉWûÉUÉ·íÉlÉå
MüÊÇaÉëåxÉsÉÉ ‘cÉÉæSÉuÉå U¦É’ SÉZÉuÉsÉå, qWûhÉÔlÉcÉ qÉÑÇoÉD UÉeÉkÉÉlÉÏ AxÉsÉåsÉå Wåû ‘qÉWûÉUÉ·í
UÉerÉ’ AZÉåU ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉå.
(‘MüîWå
MüîWåûcÉå mÉÉhÉÏ ZÉÇQû 5’
5 qÉkÉÔlÉ xÉÉpÉÉU uÉ xÉÇmÉÉÌSiÉ)

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

14 

qÉUÉPûÏmÉhÉ qWûhÉeÉå MüÉrÉ ?
-AÉcÉÉrÉï A§Éå
‘xÉÇrÉÑ£ü qÉWûÉUÉ·íÉ’ crÉÉ sÉRûrÉÉiÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcÉå qÉUÉPûÏmÉhÉ kÉxÉÉxÉ sÉÉaÉsÉå
WûÉåiÉå. AlÉåMü uÉwÉÉïÇcÉÏ CcNûÉ MüÉWûÏ mÉëqÉÉhÉÉiÉ MüÉ WûÉåDlÉÉ mÉhÉ TüsÉSìÖmÉ WûÉåiÉ AxÉiÉÉlÉÉ
qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉ AÎxqÉiÉåsÉÉ kÉ‚üÉ oÉxÉÉuÉÉ AzÉÏ aÉÉå¹ MüÊÇaÉëåxÉcÉå lÉåiÉå eÉÉhÉÔlÉoÉÑeÉÔlÉ MüUÏiÉ
WûÉåiÉå. qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉ ½É MüÊÇaÉëåxÉlÉåirÉÉÇlÉÉ ‘qÉWûÉUÉ·í’ qWûhÉeÉå MüÉrÉ Wåû mÉOûuÉÔlÉ SåhrÉÉcÉÏ
uÉåVû rÉÉuÉÏ rÉÉmÉå¤ÉÉ ZÉUÉåZÉU SÒxÉUå SÒSæïuÉ iÉå MüÉåhÉiÉå? mÉUÇiÉÑ iÉÏ aÉÉå¹ MüÉåhÉÏiÉUÏ MüUhÉå
eÉÃU WûÉåiÉå. ‘qÉWûÉUÉ·í’ qWûhÉeÉå MüÉrÉ? qÉWûÉUÉ·íÉcÉå qÉUÉPûÏmÉhÉ qWûhÉeÉå MüÉrÉ? xÉuÉÉïÇlÉÉcÉ
Wåû xÉqÉeÉÉuÉrÉÉxÉ WûuÉå WûÉåiÉå.
pÉÉUiÉÉqÉkrÉå AlÉåMü pÉÉÌwÉMü sÉÉåMü UWûÉiÉÉiÉ. ½É mÉëirÉåMü pÉÉÌwÉMüÉÇcÉÏ uÉåaÉuÉåaÉVûÏ
uÉæÍzÉwšå AÉWåûiÉ. mÉëirÉåMüÉcÉå uÉÉÇÍzÉMü AÉÍhÉ mÉëÉSåÍzÉMü xÉÇxMüÉU ÌlÉUÌlÉUÉVåû AÉWåûiÉ.
irÉÉqÉÑVåû irÉÉÇcrÉÉ ÌmÉÇQûÉcÉÏ AÉÍhÉ xuÉpÉÉuÉÉcÉÏ UcÉlÉÉ mÉUxmÉUÉÇmÉÉxÉÔlÉ uÉåaÉVûÏ AÉWåû.
qÉWûÉUÉ·í WûÉ mÉëSåzÉ pÉÉUiÉÉiÉsrÉÉ CiÉU xÉuÉï mÉëSåzÉÉÇmÉå¤ÉÉ eÉxÉÉ uÉåaÉVûÉ AÉWåû, irÉÉmÉëqÉÉhÉå
qÉUÉPûÏ qÉÉhÉÔxÉ WûÉ xÉÑ®É pÉUiÉÉqÉkÉsrÉÉ CiÉU pÉÉÌwÉMüÉÇWÕûlÉ ÌlÉUÉVûÉ AÉWåû. lrÉÉrÉqÉÔiÉÏï UÉlÉQåû
½ÉÇlÉÏ ‘qÉUÉœÉÇcrÉÉ xɨÉåcÉÉ EiMüwÉï’ ½É aÉëÇjÉÉiÉ qÉWûÉUÉ·íÉcÉå mÉëÉM×üÌiÉMü uÉhÉïlÉ mÉÑRûÏsÉmÉëqÉÉhÉå MåüsÉå AÉWåû. irÉÉÇcrÉÉmÉÑRåû WûÉcÉ mÉëzlÉ WûÉåiÉÉ, MüÐ pÉÉUiÉÉqÉkrÉå oÉÉWåûÃlÉ rÉåhÉÉîrÉÉ
mÉëirÉåMü mÉUMüÐrÉ xɨÉåzÉÏ Oû‚üU SåhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É mÉëjÉqÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉcÉ MüÉ fÉÉsÉÉ? qÉÉåaÉsÉ
xÉÉqÉëÉerÉÉzÉÏ fÉaÉQûÉ MåüsÉÉ LMüšÉ qÉWûÉUÉ·íÉlÉå. CÇaÉëeÉÉÇzÉÏ mÉëÉhÉmÉhÉÉlÉå sÉRûsÉå Tü£ü
qÉUÉPûÏ sÉÉåMü. AxÉå MüÉ? qÉWûUÉ·íÉcrÉÉ pÉÔmÉëSåzÉÉiÉ AÉÍhÉ uÉÉiÉÉuÉUhÉÉiÉ AxÉÉ MüÉrÉ aÉÑhÉ
WûÉåiÉÉ, MüÐ LMüšÉ qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇqÉkrÉå AzÉÉ iÉîWåûcÉå kÉÉQûxÉ AÉÍhÉ mÉUÉ¢üqÉ EmÉeÉÉuÉÉ?
irÉÉsÉÉ E¨ÉU SåiÉÉlÉÉ lrÉÉ.UÉlÉQåû ÍsÉÌWûiÉÉiÉ :
“qÉWûÉUÉ·íÉcÉÏ xuÉpÉÉuÉiÉÈcÉ PåûuÉhÉ AzÉÏ AÉWåû, MüÐ irÉÉiÉ UWûÉhÉÉîrÉÉ sÉÉåMüÉÇcÉÉ
EiMüwÉï fÉÉsÉÉcÉ mÉÉÌWûeÉå. AxÉÉ TüÉrÉSÉ aÉÇaÉÉ, ÍxÉÇkÉÔ uÉ CiÉU qÉÉåPûrÉÉ AUoÉÏ xÉqÉÑSìÉiÉ
ÌMÇüuÉÉ ÌWÇûSÏ qÉWûÉxÉÉaÉUÉiÉ mÉQûhÉÉîrÉÉ lɱÉÇcrÉÉ mÉëSåzÉÉiÉ ÌoÉsÉMÔüsÉ lÉÉWûÏ. ½É SåzÉÉcrÉÉ
mÉͶÉqÉåxÉ xɽÉSìÏ mÉuÉïiÉ AÉWåû. E¨ÉUåxÉ ÌuÉÇkrÉÉSìÏ uÉ xÉÉiÉmÉÑSÉ Wåû mÉuÉïiÉ AÉWåûiÉ. ½É

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

15 

mÉuÉïiÉÉÇcrÉÉ sÉWûÉlÉ sÉWûÉlÉ zÉÉZÉÉ SåzÉÉiÉ cÉÉåWûÏMüQåû mÉxÉUsrÉÉqÉÑVåû AÉÍhÉ rÉÉ zÉÉZÉÉÇcrÉÉ
SîrÉÉZÉÉåîrÉÉÇiÉÔlÉ EaÉqÉ mÉÉuÉhÉÉîrÉÉ AÉÍhÉ zÉåuÉOûÏ aÉÉåSÉuÉUÏ uÉ M×üwhÉÉ ½ÉÇlÉÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ
sÉÉZÉÉå sÉWûÉlÉxÉWûÉlÉ lɱÉÇcÉå xÉuÉï§É LMü eÉÉVåûcÉ oÉlÉsrÉÉqÉÑVåû WûÉ SåzÉ oÉUÉcÉ EaÉë uÉ
AÉåoÉQûkÉÉåoÉQû fÉÉsÉåsÉÉ AÉWåû. pÉÔaÉÉåsÉSØwšÉ MüÉåMühÉcÉÉ qWûhÉeÉå xÉqÉÑSì AÉÍhÉ xɽÉSìÏ
rÉÉqÉkÉÏsÉ mɏûÏcÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉcÉ WûÉåiÉÉå. mÉuÉïiÉÉcrÉÉ ÍzÉZÉUÉuÉUÏsÉ mÉëSåzÉÉxÉ
bÉÉOûqÉÉjÉÉ qWûhÉiÉÉiÉ uÉ ZÉÉsÉÏsÉ mÉëSåzÉÉxÉ SåzÉ AzÉÏ xÉÇ¥ÉÉ AÉWåû. oÉWÒûiÉåMü OåûMüQûrÉÉÇuÉU
ÌMüssÉå oÉÉÇkÉsÉå AÉWåûiÉ. irÉÉqÉÑVåû SåzÉÉcÉÉ oÉcÉÉuÉ xuÉpÉÉuÉiÉÈcÉ WûÉåiÉÉå. qÉUÉœÉÇcrÉÉ UÉeÉMüÐrÉ EsÉÉRûÉsÉÏiÉ ½É ÌMüssrÉÉÇlÉÏ TüÉUcÉ qÉWû¨uÉÉcÉÏ MüÉqÉÌaÉUÏ oÉeÉÉuÉsÉÏ AÉWåû. SåzÉÉcÉå
xuÉÃmÉ AxÉå AxÉsrÉÉqÉÑVåû iÉåjÉÏsÉ WûuÉÉ TüÉU cÉÉÇaÉsÉÏ AxÉÔlÉ EixÉÉWûeÉlÉMü AÉWåû.
E¨ÉU ÌWÇûSÒxiÉÉlÉÉiÉÏsÉ xÉmÉÉOûÏuÉUÏsÉ uÉ xÉZÉsÉÉiÉÏsÉ mÉëSåzÉÉxÉÉUZÉÏ qÉWûÉUÉ·íÉcÉÏ WûuÉÉ
MükÉÏ EwhÉ iÉU MükÉÏ AÌiÉ jÉÇQû AzÉÏ lÉÉWûÏ. mÉUSåzÉ QûÉåÇaÉUÉVû AÉWå. irÉÉqÉÑVåû eÉqÉÏlÉ
AxÉÉuÉÏ iÉzÉÏ xÉÑmÉÏMü lÉÉWûÏ. mÉhÉ sÉÉåMü xÉzÉ£ü, MüÉOûMü uÉ MüÉOåûMüÉåU AÉWåûiÉ.”
AÉiÉÉ qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ xuÉpÉÉuÉuÉæÍzÉwšÉoɬsÉ oÉÉåsÉiÉÉlÉÉ lrÉÉ.UÉlÉQãû xÉÉÇaÉiÉÉiÉ
MüÐ, “qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ sÉÉåMüxÉÇZrÉåiÉ AÉrÉï AÉÍhÉ SìÌuÉQû ½É SÉålÉ eÉÉiÉÏÇcÉå xÉqÉxÉqÉÉlÉ
ÍqÉ´ÉhÉ fÉÉsrÉÉqÉÑVåû SÉålWûÏ eÉÉiÉÏiÉÏsÉ AuÉaÉÑhÉ lÉÉWûÏxÉå WûÉåFlÉ aÉÑhÉ qÉÉ§É iÉåjÉÏsÉ
sÉÉåMüÉiÉ EiÉUsÉå AÉWåûiÉ. rÉÉ aÉÉå¹ÏcÉå E¨ÉqÉ SzÉïMü qWûhÉeÉå qÉUÉPûÏ pÉÉwÉÉ AÉWåû. mÉhÉ
AÉrÉï sÉÉåMüÉÇlÉÏ ÌiÉcrÉÉ UcÉlÉåiÉ oÉSsÉ MüÃlÉ iÉÏxÉ mÉÔhÉïiuÉÉxÉ AÉhÉsÉå AÉWåû.
sÉÉåMüxÉÇZrÉåiÉÏsÉ rÉÉ SÉålÉ eÉÉiÉÏÇcrÉÉ mÉëqÉÉhÉxÉÇqÉåsÉlÉÉqÉÑVåû qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ kÉqÉï uÉ xÉÇxjÉÉ
½ÉiÉ eÉÏ xÉqÉiÉÉ AÉRûVÕûlÉ rÉåiÉå, iÉzÉÏ ÌWÇûSÒxjÉÉlÉÉiÉ MüÉåPåûWûÏ AÉRûVÕûlÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ. iÉxÉåcÉ
qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ ÍqÉUÉxÉSÉUÏ zÉåiÉMüÐ mÉ®iÉÏqÉÑVåû sÉWûÉlÉxÉWûÉlÉ eÉÍqÉlÉÏÇcÉÏ qÉÉsÉMüÐ
zÉåiÉMüîrÉÉÇcrÉÉMüQåû AxÉsrÉÉqÉÑVåû rÉåjÉå urÉ£üÏxuÉÉiÉǧrÉÉcÉå mÉëÉoÉsrÉ TüÉU AÉWåû. ½ÉqÉkrÉå
qÉWûÉUÉ·íÉiÉÏsÉ sÉÉåMüÉiÉ xuÉÉiÉǧrÉÌmÉërÉiÉÉ uÉ mÉUxmÉUÉÇxÉ qÉSiÉ MüUhrÉÉcÉÏ CcNûÉ Wåû aÉÑhÉ
xÉÉWûÎeÉMücÉ EimÉ³É fÉÉsÉå.”
irÉÉlÉÇiÉU ‘kÉqÉÉïcÉå AÉaÉëWûÏ xuÉÃmÉ qÉWûÉUÉ·íÉiÉ AÉRûVÕûlÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ. kÉqÉÉïoÉÉoÉiÉ
ESÉxÉÏlÉmÉhÉÉ WûÉ rÉÉ qÉWûÉUÉ·íÉcÉÉ ÌuÉzÉåwÉ aÉÑhÉ AÉWå’ AxÉå qÉWûÉUÉ·íÉcÉå SÒxÉUå uÉæÍzÉwš
lrÉÉ. UÉlÉQåû ½ÉÇlÉÏ uÉhÉïlÉ MåüsÉå AÉWåû. qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉ WûÉQûÏqÉÉxÉÏ qÉÑUsÉåsÉÉ irÉÉcÉÉ xÉuÉÉïiÉ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

16 

qÉÉåPûÉ aÉÑhÉ qWûhÉeÉå qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇcÉÏ xuÉÉiÉǧrÉÌmÉërÉiÉÉ. irÉÉcÉå lrÉÉ.UÉlÉQåû ½ÉÇlÉÏ TüÉUcÉ
AÉuÉåzÉÉlÉå uÉhÉïlÉ MåüsÉå AÉWåû. iÉå qWûhÉiÉÉiÉ, “qÉUÉPûÏ sÉÉåMü eÉÉirÉÉcÉ xuÉÉiÉǧrÉÌmÉërÉ
AxÉsrÉÉlÉå eÉUÏ MüÉWûÏ mÉëxÉÇaÉÏ irÉÉxÉ mÉUMüÐrÉÉÇcÉÏ aÉÑsÉÉqÉÌaÉUÏ MüUÉuÉÏ sÉÉaÉsÉÏ, iÉUÏ
mÉÑlWûÉ irÉÉÇlÉÏ AÉmÉsÉå xuÉÉiÉǧrÉ mÉëxjÉÉÌmÉiÉ MüUhrÉÉxÉ MükÉÏWûÏ xÉÉåQûsÉå lÉÉWûÏ. qÉWûÉUÉ·íÉuÉU
MüÉåhÉirÉÉWûÏ LMüÉ UÉeÉxɨÉåcÉÉ AÇqÉsÉ TüÉU uÉåVû MükÉÏcÉ ÌOûMüsÉÉ lÉÉWûÏ. LMüNû§ÉÏ AÇqÉsÉ
cÉÉsÉÔ lÉ SåhrÉÉoɬsÉ qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇcÉÏ xÉiÉiÉ ZÉOûmÉOû cÉÉsÉsÉåsÉÏ ÌSxÉiÉå. urÉÌ£üxuÉÉiÉǧrÉ
rÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ eÉUÏ ÌuÉzÉåwÉ AÉuÉQûiÉå, iÉUÏ EiÉÉUåMüQÕûlÉ fÉÉsÉåsrÉÉ zɧÉÔxÉ mÉÉSÉ¢üÉÇiÉ
MüUhrÉÉxÉ LMüeÉÑOûÏlÉå iÉå lÉåWûqÉÏ iÉrÉÉU AxÉiÉÉiÉ. qÉWûÉUÉ·íÉqÉkÉsrÉÉ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ
xuÉpÉÉuÉuÉæÍzÉwšÉcÉå Wåû uÉhÉïlÉ lrÉÉ.UÉlÉQåû rÉÉÇlÉÏ mÉÉFhÉzÉå uÉwÉÉïÇmÉÔuÉÏï MüÃlÉ PåûuÉsÉå
AÉWåû.mÉhÉ TüÉU mÉëÉcÉÏlÉ MüÉVûÏ ½É SåzÉÉiÉ oÉÉWåûÃlÉ eÉå mÉëuÉÉxÉÏ AÉsÉå irÉÉÇlÉÏWûÏ
qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉ xuÉpÉÉuÉuÉæÍzÉwšÉcÉå AxÉåcÉ uÉhÉïlÉ MüÃlÉ PåûuÉsÉå AÉWåû. mÉÔuÉÏïcrÉÉ xÉÇxM×üiÉ
AÉÍhÉ mÉëÉM×üiÉ uÉÉXûqÉrÉÉiÉWûÏ ÌMüirÉåMü ÌPûMüÉhÉÏ qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ qÉÉÍqÉïMü uÉhÉïlÉÉÇcÉå
EssÉåZÉ AÉRûVûiÉÉiÉ.
qÉWûÉUÉ·íÏrÉÉÇcrÉÉ AÇaÉÏ AxÉsÉåsrÉÉ uÉæÍzÉwšmÉÔhÉï aÉÑhÉÉÇcÉå jÉÉåQûYrÉÉiÉ uÉhÉïlÉ
MüUÉuÉrÉÉcÉå fÉÉsrÉÉxÉ iÉå xÉå MüUiÉÉ rÉåDsÉ MüÐ, qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcrÉÉ AÇaÉÏ xuÉÉÍpÉqÉÉlÉ
AÉÍhÉ oÉÉhÉåSÉUmÉhÉÉ iÉÑQÒÇûoÉ pÉUsÉåsÉÉ AÉWåû. iÉiuÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉ krÉårÉÉxÉÉPûÏ iÉÉå uÉÉOåûsÉ iÉå
qÉÉåsÉ ±ÉuÉrÉÉsÉÉ iÉrÉÉU WûÉåDsÉ. SåzÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉ xuÉiÉǧrÉÉxÉÉPûÏ mÉëÉhÉÉmÉïhÉ MüUhrÉÉcÉÉ
eÉhÉÑ MüÉWûÏ irÉÉlÉå ÌuÉQûÉcÉ EcÉsÉåsÉÉ AÉWåû. ÍxÉÇWûÉcrÉÉ aÉÑWåûiÉ eÉÉFlÉ irÉÉcrÉÉ SÉRåûiÉ WûÉiÉ
bÉÉsÉhrÉÉcÉÏ irÉÉsÉÉ ÌuÉsɤÉhÉ WûÉæxÉ. zɧÉÔsÉÉ ÌlÉ qÉ×irÉÔsÉÉ ÍpÉhÉå qWûhÉeÉå MüÉrÉ Wåû irÉÉsÉÉ
qÉÑVûÏ qÉÉWûÏiÉcÉ lÉÉWûÏ.
½ÉsÉÉcÉ AÉqWûÏ ‘qÉWûÉUÉ·íÉcÉÏ AÎxqÉiÉÉ’ ÌMÇüuÉÉ ‘qÉUÉPûÏmÉhÉ’ qWûhÉiÉÉå.
qÉWûÉUÉ·íÉqÉkrÉå AÉeÉmÉrÉïÇiÉ eÉå eÉå qÉWûÉmÉÑÂwÉ WûÉåFlÉ aÉåsÉå, irÉÉ xÉuÉÉïÇcrÉÉ cÉËU§ÉÉiÉÔlÉ Wåû
qÉUÉPûÏmÉhÉÉcÉå xÉ賈 LZÉÉ±É ÌuɱÑssÉiÉåcrÉÉ mÉëuÉÉWûÉmÉëqÉÉhÉå AZÉÇQûmÉhÉå uÉÉWûiÉ AxÉsÉåsÉå
AÉRûVÕûlÉ rÉåDsÉ.
AÉæUÇaÉeÉåoÉÉcrÉÉ ÃmÉÉlÉå qÉ×irÉÔ xÉqÉÉåU A¢üÉVûÌuÉ¢üÉVû eÉoÉQûÉ AÉ uÉÉxÉÔlÉ oÉxÉsÉÉ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

17 

AxÉiÉÉlÉÉWûÏ ÍzÉuÉÉeÉÏqÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏ irÉÉcrÉÉ SUoÉÉUÉiÉ irÉÉcrÉÉ iÉÉåÇQûÉuÉU irÉÉsÉÉ AÉuWûÉlÉ
±ÉrÉsÉÉ MüqÉÏ MåüsÉå lÉÉWûÏ. AÉæUÇaÉeÉåoÉÉxÉÉUZrÉÉ ÌWÇûx§É AÉÍhÉ ¢ÔüU oÉÉSzÉWûÉcrÉÉ SUoÉÉUÉiÉ
irÉÉcrÉÉ ¢üÉåkÉÉcÉÏ ÌMÇüuÉÉ xÉÇiÉÉmÉÉcÉÏ mÉuÉÉï lÉ MüUiÉÉ LuÉRûrÉÉ ÌlÉpÉïrÉiÉålÉå uÉÉaÉhÉå WûÏ MüÉrÉ
xÉÉqÉÉlrÉ aÉÉå¹ AÉWåû? WåûcÉ iÉå qÉUÉPûÏmÉhÉ. WûÉ qÉUÉPûÏmÉhÉÉcÉÉ SåSÏmrÉqÉÉlÉ kÉÉaÉÉ Nû§ÉmÉiÉÏ
ÍzÉuÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ iÉÉå iÉWûiÉ ÍcÉÇiÉÉqÉhÉUÉuÉ SåzÉqÉÑZÉÉÇmÉrÉïÇiÉ AurÉÉWûiÉ cÉÉsÉiÉ
AÉsÉåsÉÉ AÉWåû.
pÉÉUiÉ xÉUMüÉUcrÉÉ qÉÇ̧ÉqÉÇQûVûÉsÉÉ lÉ ÌuÉcÉÉUiÉÉ mÉÇÌQûiÉ lÉåWûÃÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ
AZÉirÉÉUÉiÉ qÉÑÇoÉD mÉÉcÉ uÉwÉÉïÇmÉrÉïÇiÉ MåÇüSìzÉÉÍxÉiÉ MüUhrÉÉcÉÉ ÌlÉhÉïrÉ ÌSsÉÉ. qÉÑÇoÉD zÉWûUÉiÉ
qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇuÉU aÉÉåVûÏoÉÉU MüÃlÉ irÉÉÇlÉÉ MÑü§rÉÉxÉÉUZÉå qÉUhrÉÉiÉ AÉsÉå AxÉiÉÉ, irÉÉcÉÏ
lrÉÉrÉsÉrÉÏlÉ cÉÉæMüzÉÏ MüUhrÉÉsÉÉ mÉÇÌQûiÉ lÉåWûÃÇlÉÏ xÉÉTü lÉMüÉU ÌSsÉÉ. iÉåuWûÉ
qÉÇ̧ÉqÉÇQûVûÉiÉÏsÉ AÉmÉsrÉÉ AjÉïqÉǧÉÏmÉSÉcÉÉ UÉeÉÏlÉÉqÉÉ mÉÇÌQûiÉ lÉåWûÃÇcrÉÉ iÉÉåÇQûÉuÉU TåüMÔülÉ
SåFlÉ ÍcÉÇiÉÉqÉhÉUÉuÉ SåzÉqÉÑZÉ UÉqÉzÉÉx§ÉÏ mÉëpÉÑhrÉÉÇcrÉÉ ÌlÉÈxmÉ×WûiÉålÉå MüQûÉQûsÉå MüÐ,
“iÉÑqWûÏ zÉÑ® WÒûMÔüqÉzÉWûÉ AÉWûÉiÉ. qÉWûÉUÉ·íÉoɬsÉ iÉÑqWûÉ UÉerÉMüirÉÉïÇcrÉÉ qÉlÉÉiÉ uÉæUpÉÉuÉ
AÉWåû!”
uÉÉWûuÉÉ, ½ÉcÉå lÉÉuÉ qÉUÉPûÏmÉhÉ! AÉæUÇaÉeÉåoÉÉcrÉÉ SUoÉÉUÉqÉkrÉå Nû§ÉmÉiÉÏ ÍzÉuÉÉeÉÏ
qÉWûÉUÉeÉÉÇcrÉÉ qÉÑZÉÉiÉÔlÉ qÉUÉPûÏmÉhÉÉcÉÏ eÉÏ ÌoÉeÉsÉÏ MüQûÉQûsÉÏ, AaÉSÏ iÉÏcÉ iÉÏcÉ
AÉMüÉzÉuÉÉhÉÏ mÉÇÌQûiÉ lÉåWûÃÇcrÉÉ ‘ÌSssÉÏ SUoÉÉUÉ’ iÉ ÍcÉÇiÉÉqÉhÉUÉuÉ SåzÉqÉÑZÉÉÇcrÉÉ
qÉÑZÉÉiÉÔlÉ kÉQûÉQûsÉÏ!
AxÉå Wåû qÉWûÉUÉ·íÉcÉå qÉUÉPûÏmÉhÉ qÉÉUhrÉÉcÉÏ Ì²pÉÉÌwÉMü UÉerÉMüirÉÉïÇlÉÏ mÉUÉMüɸÉ
MåüsÉÏ. mÉhÉ Wåû qÉUÉPûÏmÉhÉ MüÉWûÏ qÉåsÉå lÉÉWûÏ. EsÉOû AÉiÉÉ lÉurÉÉ qÉWûÉUÉ·í UÉerÉÉiÉ iÉå
qÉUÉPûÏmÉhÉ fÉmÉÉšÉlÉå uÉÉRûsÉåsÉå mÉWûÉuÉrÉÉxÉ ÍqÉVåûsÉ. AÉÍhÉ LMü ÌSuÉxÉ AxÉÉ EaÉuÉåsÉ
MüÐ, erÉÉ ÌSuÉzÉÏ qÉWûÉUÉ·íÉiÉsÉÏ WûÏ ÍzÉuÉzÉ£üÏ ÌuÉUÉOû xuÉÃmÉ kÉÉUhÉ MüÃlÉ pÉÉUiÉuÉwÉï
WûÏ pÉÉÇQûuÉsÉuÉÉsrÉÉÇcÉÏ AÉÍhÉ MüÉVûÉoÉÉeÉÉUuÉÉsrÉÉÇcÉÏ pÉÔqÉÏ lÉxÉÔlÉ iÉÏ zÉÔUÉÇcÉÏ AÉÍhÉ
uÉÏUÉÇcÉÏ pÉÔqÉÏ AÉWåû AxÉå eÉaÉÉsÉÉ SÉZÉuÉÔlÉ SåDsÉ.
(‘MüîWå
MüîWåûcÉå mÉÉhÉÏ ZÉÇQû 5’
5 qÉkÉÔlÉ xÉÉpÉÉU uÉ xÉÇmÉÉÌSiÉ)

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

18 

qÉWûÉUÉ·í UÉÇaÉQûÉ AÉWåû
-uÉxÉÇiÉ oÉÉmÉOû

“qÉWûÉUÉ·í UÉÇaÉQûÉ AÉWåû AÉÍhÉ UÍxÉMü AÉWåû. fÉÑÇeÉÉU AÉWåû AÉÍhÉ pÉÉÌuÉMü AÉWåû.
qÉUÉPûÏ qÉÉiÉÏcrÉÉ AÍpÉqÉÉlÉÉoÉUÉåoÉUcÉ rÉåjÉå xÉÉîrÉÉ SåzÉÉcÉÏ ÍcÉÇiÉÉ AÉWåû. LåwÉAÉUÉqÉ AÉÍhÉ
ÍqÉeÉÉxÉ rÉÉÇcrÉÉmÉå¤ÉÉ iÉÉå xÉÉkÉåmÉhÉÉ AÉÍhÉ xɨuÉ xÉÉÇpÉÉVûhÉÉUÉ AÉWåû. qÉWûÉUÉ·í iɨuÉÉxÉÉPûÏ
pÉÉÇQûiÉÉå AÉÍhÉ eÉÏuÉlÉqÉÔsrÉå eÉmÉhrÉÉxÉÉPûÏ ÌlÉMüUÉlÉå fÉÑÇeÉiÉÉå, mÉhÉ UÉ·íÉmÉå¤ÉÉ AÉmÉhÉ
qÉWûÉlÉ AÉWûÉåiÉ AxÉå irÉÉlÉå MükÉÏWûÏ qÉÉlÉsÉå lÉÉWûÏ. qÉWûÉUÉ·íÉcÉå urÉÌ£üqɨuÉ qWûhÉeÉå MåüuÉVû
aÉÑhÉxÉÇmÉSåcÉå pÉÉÇQûÉU lÉÉWûÏ.
eÉaÉÉiÉ ÌlÉSÉåïwÉ AxÉå MüÉrÉ AÉWåû?
mÉÏVû jÉÉåQûÉ xÉæsÉ MåüsÉÉ, AÍpÉqÉÉlÉÉsÉÉ AWÇûMüÉUÉcÉÉ uÉÉxÉ qÉÉà ÌSsÉÉ lÉÉWûÏ,
ÌlÉpÉïrÉ ÌlÉxmÉ×Wû oÉÉhrÉÉsÉÉ iÉÑxÉQåûmÉhÉÉcÉÏ fÉÉMü AÉsÉÏ lÉÉWûÏ, xÉirÉÇ oÉëÔrÉÉiÉsÉÉ ÌmÉërÉÇ oÉëÔrÉÉiÉ
WûÏ eÉÉåQû SåiÉÉ AÉsÉÏ iÉU qÉWûÉUÉ·í xÉuÉïÌmÉërÉ WûÉåF zÉMåüsÉWûÏ. mÉhÉ qÉaÉ iÉÉå MüSÍcÉiÉ
qÉWûÉUÉ·í UÉWûhÉÉU lÉÉWûÏ. pÉÉUiÉÉcrÉÉ eÉQûÉuÉÉcrÉÉ eÉuÉÉÌWûUÉiÉ qÉWûÉUÉ·í LMü UÉeÉuÉZÉÏï ZÉQûÉ
AÉWåû. uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ MüÉålÉÉiÉÔlÉ mÉWûÉ, irÉÉcÉå uÉåaÉuÉåaÉVåû UÇaÉ ÌSxÉiÉÏsÉ. pÉÉUiÉÉcrÉÉ iÉÉUÉÇaÉhÉÉiÉ
qÉWûÉUÉ·í WûÉ urÉÉkÉÉcÉÉ iÉÉUÉ AÉWåû. iÉåeÉxuÉÏ ÌuÉÌuÉkÉ UÇaÉÏ..... UÉ·íÉlÉå AÉmÉsrÉÉ
xɨuÉzÉÏsÉiÉåcÉÏ MüSU MüUÉuÉÏ AÉÍhÉ xÉåuÉÉ ËUeÉÔ MüÃlÉ brÉÉuÉÏ LuÉRåûcÉ irÉÉcÉå qÉÉaÉhÉå
AÉWåû."

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

19 

qÉÑÇoÉD Måü zÉÉåsÉå
- MÑüqÉÉU MåüiÉMüU
ÌuÉuÉÉWûÉlÉÇiÉU LMü ÌuÉkÉÏ AxÉiÉÉå, erÉÉiÉ AÇaÉPûÏ mÉÉhrÉÉiÉ OûÉMüsÉÏ eÉÉiÉå AÉÍhÉ
uÉU-uÉkÉÔ mÉÉhrÉÉiÉ WûÉiÉ bÉÉsÉÔlÉ iÉÏ zÉÉåkÉiÉÉiÉ. erÉÉcrÉÉ WûÉiÉÉsÉÉ AÇaÉPûÏ sÉÉaÉåsÉ iÉÉå
mÉÑRûÏsÉ xÉÇxÉÉUÉiÉ UÉerÉ MüUÏsÉ AxÉå qWûOûsÉå eÉÉiÉå. AÉmÉsÉå UÉeÉMüÉUhÉ WûÉ AxÉÉcÉ
mÉëMüÉU AÉWåû. ÌlÉuÉQûhÉÑMüÉ eÉÉWûÏU fÉÉsrÉÉ MüÐ xÉaÉVåûcÉ UÉeÉMüÐrÉ mÉ¤É ‘mÉÉhrÉÉiÉ’ WûÉiÉ
bÉÉsÉiÉÉiÉ AÉÍhÉ ÌlÉuÉQûhÉÑMüÐiÉ EmÉrÉÉåaÉÏ mÉQåûsÉ AzÉÉ qÉÑSè±ÉcÉÉ zÉÉåkÉ bÉåiÉÉiÉ.
qÉWûÉlÉaÉUmÉÉÍsÉMüÉ AÉÍhÉ ÎeÉsWûÉmÉËUwÉSÉÇcrÉÉ ÌlÉuÉQûhÉÑMüÉ eÉÉWûÏU fÉÉsrÉÉ AÉWåûiÉ. qÉÑÇoÉD
qÉWûÉlÉaÉUmÉÉÍsÉMåücÉÏ xɨÉÉ WûÉiÉÏ AxÉhÉå Wåû mÉëirÉåMü mɤÉÉsÉÉ ZÉÎeÉlrÉÉcrÉÉ cÉÉurÉÉ WûÉiÉÏ
AxÉhrÉÉLuÉRåûcÉ qÉWû¨uÉÉcÉå uÉÉOûiÉå. irÉÉqÉÑVåû AÉiÉÉ qÉÑÇoÉDuÉUÏsÉ mÉëpÉÑiuÉ, qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcÉå
AÎxiÉiuÉ, qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcÉÏ aÉVûcÉåmÉÏ AÉÍhÉ mÉUmÉëÉÇÌiÉrÉÉÇcÉå sÉÉåÇRåû rÉÉ mÉëzlÉÉÇcÉå qÉÉåWûÉåVû
EPûÌuÉsÉå eÉÉiÉ AÉWåû. MåüuÉVû mÉÉuÉxÉÉsÉÉ xÉÉS bÉÉsÉhrÉÉxÉÉPûÏ QûUÉuÉ QûUÉuÉ MüUhÉÉUå
oÉåQÕûMü AÉÍhÉ xÉÉårÉÏlÉÑxÉÉU pÉÔÍqÉMüÉ oÉSsÉhÉÉUå UÉeÉMüÉUhÉÏ rÉÉÇcrÉÉiÉ MüÉQûÏcÉÉWûÏ TüUMü
lÉÉWûÏ. mÉÉFxÉ AÉsrÉÉuÉU oÉåQûMüÉÇcÉÏ oÉÉåsÉiÉÏ oÉÇS WûÉåiÉå iÉxÉå Wåû lÉåiÉå ÌlÉuÉQûhÉÑMü fÉÉsÉÏ
MüÐ OûÉåmrÉÉ ÌTüUuÉiÉÉiÉ.
qÉÑÇoÉDsÉÉ MåÇüSìzÉÉÍxÉiÉ MüUhrÉÉcÉÉ ÌMÇüuÉÉ qÉWûÉUÉ·íÉmÉÉxÉÔlÉ iÉÉåQûhrÉÉcÉÉ QûÉuÉ AxÉsrÉÉcÉÏ
AMüÉUhÉ, ÌlÉUjÉïMü, ÌlÉUÉkÉÉU WûÉMüÉOûÏ WûÉ iÉU MüÉWûÏ lÉåirÉÉÇcÉÉ AÉuÉQûiÉÉ ZÉåVû! xuÉiÉÈcÉ
SWûzÉiÉ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUhÉÉUÉ AÉÍhÉ qÉaÉ irÉÉ SWûzÉiÉÏmÉÉxÉÔlÉ iÉÑqÉcÉå U¤ÉhÉ MüUiÉÉå AxÉÇ
xÉÉÇaÉiÉ UÉqÉaÉRûcrÉÉ UÌWûuÉÉzÉÉÇMüQÕûlÉ ZÉÇQûhÉÏ uÉxÉÔsÉ MüUhÉÉUÉ aÉooÉU AÉÍhÉ mÉUmÉëÉÇiÉÏrÉÉÇcrÉÉ
AÉ¢üqÉhÉÉcÉÉ oÉÉaÉÑsÉoÉÑuÉÉ EpÉÉ MüUhÉÉUå UÉeÉMüÉUhÉÏ rÉÉÇcÉÏ eÉÉiÉMÑüVûÏ LMücÉ AÉWåû.
irÉÉqÉÑVåû ‘UÉqÉaÉÉåmÉÉsÉ uÉqÉÉï Måü zÉÉåsÉå’, ‘qÉÉsÉåaÉÉuÉ Måü zÉÉåsÉå’ rÉÉÇcrÉÉ kÉiÉÏïuÉU WûÏ
ÌlÉuÉQûhÉÔMü qWûhÉeÉå ‘qÉÑÇoÉD Måü zÉÉåsÉå’ AÉWåû AxÉå qWûhÉiÉÉ rÉåDsÉ. cÉÇSìÉuÉU uÉxÉÉWûiÉÏ
MüUhrÉÉcÉå xuÉmlÉ mÉÉWûhÉÉUå E³ÉiÉ eÉaÉ LMüÉ oÉÉeÉÔsÉÉ AÉÍhÉ xuÉiÉÈcrÉÉ SÉåwÉÉuÉU mÉÉÇbÉÃhÉ
bÉÉsÉhrÉÉxÉÉPûÏ CiÉUÉÇcrÉÉ AÉ¢üqÉhÉÉcÉå UQûaÉÉhÉå aÉÉhÉÉUÏ xÉÇMÑüÍcÉiÉ qÉlÉÉåuÉרÉÏ LMüÉ
oÉÉeÉÔsÉÉ AzÉÏ ÎxjÉiÉÏ AÉeÉ AÉWåû. AqÉåËUMåücrÉÉ AuÉMüÉzÉrÉÉlÉÉiÉÔlÉ AÇiÉUÉVûÉiÉ
fÉåmÉÉuÉhÉÉUÏ xÉÑlÉÏiÉÉ ÌuÉsrÉqxÉ WûÏ pÉÉUiÉÏrÉ uÉÇzÉÉcÉÏ qWûhÉÔlÉ NûÉirÉÉ TÑüaÉuÉÔlÉ oÉÉåsÉÉrÉcÉå

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

20 

AÉÍhÉ rÉÔmÉÏiÉsÉÉ UÉqÉzÉUhÉ Cx§ÉÏcÉå SÒMüÉlÉ cÉÉsÉÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÑÇoÉDiÉ rÉåiÉÉå, irÉÉsÉÉ
TüOûMüÉUÉrÉcÉå, rÉÉiÉsÉÉ SÒOûmmÉÏmÉhÉÉ AlÉåMüÉÇlÉÉ MüVûiÉÉå; mÉUÇiÉÑ iÉÉå MüVûsÉÉ AxÉå SÉZÉuÉsÉå
iÉU mÉÇcÉÉrÉiÉ WûÉåiÉå. LZÉÉ±É zÉWûUÉcrÉÉ mÉëzÉÉxÉlÉÉcÉÏ lÉÉaÉUÏ xÉÑÌuÉkÉÉ mÉÑUÌuÉhrÉÉcÉÏ, MüÉrÉSÉ
xÉÑurÉuÉxjÉÉ UÉZÉhrÉÉcÉÏ, xÉÉuÉïeÉÌlÉMü uÉÉWûiÉÔMü mÉåsÉhrÉÉcÉÏ ¤ÉqÉiÉÉ ÌMüiÉÏ AÉWåû rÉÉcÉÉ
ÌuÉcÉÉU uWûÉrÉsÉÉ WûuÉÉ. mÉUÇiÉÑ AzÉÉ mÉëMüÉUcrÉÉ xÉqÉÇeÉxÉ, mÉËUmÉYuÉ ÌuÉcÉÉUxÉUhÉÏcÉå
UÉeÉMüÉUhÉ MüUiÉÉ rÉåiÉå lÉÉWûÏ qWûhÉÔlÉ qÉaÉ irÉÉcÉå AÎxqÉiÉåcrÉÉ mÉëzlÉÉiÉ ÃmÉÉÇiÉU MåüsÉå
eÉÉiÉå. CÇaÉëeÉÏcÉÉ mÉëxÉÉU Wåû qÉUÉPûÏcrÉÉ mÉÏNåûWûÉOûÏcÉå MüÉUhÉ AÉWåû AxÉå sÉOûMåü E¨ÉU
zÉÉåkÉsÉå MüÐ eÉoÉÉoÉSÉUÏ xÉÇmÉiÉå. urÉuÉWûÉUÉxÉÉPûÏ, AÉÍjÉïMü mÉëaÉiÉÏxÉÉPûÏ CÇaÉëeÉÏ rÉåhÉå
AmÉËUWûÉrÉï AÉWåû, qÉÉ§É irÉÉxÉÉPûÏ AÉqWûÏ qÉUÉPûÏcÉå ÌuÉxqÉUhÉ WûÉåF SåhÉÉU lÉÉWûÏ, AzÉÏ
UÉåMüPûÉåMü pÉÔÍqÉMüÉ bÉåiÉsÉÏ MüÐ AÇaÉÉuÉU eÉoÉÉoÉSÉUÏ mÉQûiÉå. irÉÉmÉå¤ÉÉ EbÉQûmÉhÉå CÇaÉëeÉÏcrÉÉ
‘AÉ¢üqÉhÉÉ’ cÉÉ ÍkÉ‚üÉU MüUÉrÉcÉÉ AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ qÉÑsÉÉÇlÉÉ aÉÑmÉcÉÔmÉ CÇaÉëeÉÏ zÉÉVåûiÉ
mÉÉPûuÉÉrÉcÉå AzÉÏ RûÉåÇaÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ bÉåhÉå AÍkÉMü mÉxÉÇiÉ MåüsÉå eÉÉiÉå. qÉÑÇoÉD WûÏ SåzÉÉcÉÏ
AÉÍjÉïMü UÉeÉkÉÉlÉÏ AÉWåû AxÉå xÉÉÇaÉiÉÉlÉÉ AÉmÉsÉÉ FU AÍpÉqÉÉqÉÉlÉÉlÉå pÉÃlÉ rÉåiÉ
AxÉåsÉ iÉU irÉÉcÉ SåzÉÉcrÉÉ AlrÉ lÉÉaÉËUMüÉÇcÉÉ qÉÑÇoÉDiÉ rÉåhrÉÉcÉÉ Wû‚ü QûÉuÉsÉiÉÉ rÉåiÉ
lÉÉWûÏ rÉÉcÉÏ eÉÉhÉÏuÉWûÏ AÉmÉhÉ PåûuÉsÉÏ mÉÉÌWûeÉå. qÉÑÇoÉDcrÉÉ AÉÍjÉïMü ÌuÉMüÉxÉÉsÉÉ mÉÉUzÉÏ,
aÉÑeÉUÉjÉÏ, qÉÉUuÉÉQûÏ rÉÉ xÉaÉVûrÉÉÇcÉÉcÉ WûÉiÉpÉÉU sÉÉaÉsÉåsÉÉ AÉWåû. E±ÉåaÉkÉDZÉÇcÉå xuÉÃmÉ
oÉSsÉÔlÉ irÉÉiÉ CÇaÉëeÉÏ oÉÉåsÉhrÉÉîrÉÉÇcÉÏ aÉUeÉ pÉÉxÉÔ sÉÉaÉsÉÏ iÉåuWûÉ SÉͤÉhÉÉirÉÉÇlÉÏ qÉÉåPûrÉÉ
xÉÇZrÉålÉå qÉÑÇoÉDcÉÉ AÉ´ÉrÉ bÉåiÉsÉÉ AÉÍhÉ rÉÉ uÉÉRûirÉÉ sÉÉåMüxÉÇZrÉåsÉÉ eÉåuWûÉ xuÉxiÉ
qÉÉlÉuÉÏ ´ÉqÉÉcÉÏ aÉUeÉ pÉÉxÉÔ sÉÉaÉsÉÏ iÉåuWûÉ AÍzÉͤÉiÉ aÉUÏoÉ ÌoÉWûÉUÏ AÉÍhÉ rÉÔ.mÉÏ.uÉÉsÉå
rÉÉÇcÉÏ MÑüqÉMü rÉåFlÉ mÉÉåWûÉåcÉsÉÏ. erÉÉ MüÉVûÉiÉ qÉÑÇoÉDuÉU qÉUÉPûÏcÉå uÉcÉïxuÉ WûÉåiÉå AxÉå
qWûOûsÉå eÉÉiÉå irÉÉ MüÉVûÉiÉWûÏ qÉUÉPûÏ pÉÉÌwÉMüÉÇcÉÉ CMüQûcÉÉ Oû‚üÉ cÉÉVûÏxÉcrÉÉ qÉÉaÉå mÉÑRåûcÉ
WûÉåiÉÉ.AÉmÉhÉ ÎeÉjÉå MÑüPåû UÉWûiÉÉå, ÌiÉjÉsrÉÉmÉå¤ÉÉ AÍkÉMü xÉÑZÉÏ, xÉÇmÉ³É eÉÏuÉlÉÉcÉÏ AÉåRûcÉ
qÉlÉÑwrÉÉsÉÉ xjÉsÉÉÇiÉUÉsÉÉ mÉëuÉ×¨É MüUiÉå. qÉÑÇoÉD AÉÍhÉ qÉWûÉUÉ·íÉcrÉÉ CiÉU pÉÉaÉÉiÉÏsÉ AlÉåMü
iÉÃhÉ AÉeÉ mÉUSåzÉÉcÉÏ uÉÉOû kÉUiÉ AÉWåûiÉ iÉÉå rÉÉcÉ MüÉUhÉÉqÉÑVåû.AqÉåËUMåüiÉ zÉÇpÉU
qÉUÉPûÏ MÑüOÒÇûoÉå aÉhÉåzÉÉåixÉuÉÉxÉÉPûÏ LMü§É AÉsÉÏ iÉU irÉÉÇcrÉÉ xÉÇxM×üiÉÏmÉëåqÉÉlÉå AÉmÉsÉÉ
MÇüPû SÉOÕûlÉ rÉåiÉÉå AÉÍhÉ qÉÑÇoÉDiÉ NûPûmÉÔeÉÉ fÉÉsÉÏ MüÐ mÉÉåOûÉiÉ pÉÏiÉÏcÉÉ aÉÉåVûÉ EPûiÉÉå,
AxÉå MüÉ uWûÉuÉå? qÉWûÉUÉ·íÉcÉÏ sÉÉåMüxÉÇZrÉÉ SWûÉ MüÉåOûÏÇcrÉÉ bÉUÉiÉ AÉWåû. LMüOûrÉÉ
qÉÑÇoÉDiÉsÉÉ qÉUÉPûÏ Oû‚üÉ bÉxÉUsÉÉ qWûhÉÔlÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxM×üiÉÏ kÉÉåYrÉÉiÉ rÉåhÉÉU AÉWåû MüÉrÉ?
qÉÑÇoÉDcÉå qÉWû¨uÉ uÉ xjÉÉlÉ sɤÉÉiÉ bÉåiÉÉ qÉÑÇoÉDMüQåû sÉÉåÇRåû rÉåhÉå AmÉËUWûÉrÉï AÉWåû.AzÉÉ
ÎxjÉiÉÏiÉ qÉÑÇoÉDcÉå qÉUÉPûÏmÉhÉ ÌOûMüuÉÉrÉcÉå AxÉåsÉ iÉU qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉlÉå UÉeÉMüÉUhrÉÉÇcrÉÉ
¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

21 

pÉÑsÉpÉÑsÉærÉÉiÉ AQûMührÉÉmÉå¤ÉÉ uÉærÉÌ£üMüËUirÉÉ AÉmÉsrÉÉ xÉÇxM×üiÉÏcÉå mÉiÉÉMüÉ ZÉÉDZÉuÉU bÉåiÉsÉÏ
mÉÉÌWûeÉå.erÉÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉsÉÉ qÉUÉPûÏ uÉרÉmɧÉå,qÉUÉPûÏ mÉÑxiÉMåü,qÉUÉPûÏ ZÉɱmÉSÉjÉï,qÉUÉPûÏ pÉÉwÉÉ rÉÉÇcÉÏ
sÉÉeÉ uÉÉOûiÉå iÉÉå qÉUÉPûÏcÉÉ ZÉUÉ zɧÉÔ AÉWåû.xÉÇxM×üiÉÏuÉUÏsÉ AzÉÉ xuÉAÉ¢üqÉhÉÉMüQåû QûÉåVåû fÉÉMü MüÃlÉ
mÉUmÉëÉÇiÉÏrÉÉÇuÉU irÉÉcÉå ZÉÉmÉU TüÉåQûhÉå Wåû UÉqÉåµÉUÏ AÉaÉ sÉÉaÉsrÉÉuÉU xÉÉåqÉåµÉUÏ oÉÇoÉ bÉåFlÉ eÉÉhrÉÉxÉÉUZÉå
AÉWåû.SÒSæïuÉÉlÉå pÉÉuÉlÉÉÇcrÉÉ pÉÑsÉÉurÉÉiÉ rÉåhÉÉîrÉÉÇcÉÏ xÉÇZrÉÉ qÉÉåPûÏ AÉWåû.irÉÉqÉÑVåûcÉ UÉeÉMüÉUhrÉÉÇcÉå
TüÉuÉiÉå. LMüÉ oÉÉeÉÔsÉÉ AlÉÍkÉM×üiÉ fÉÉåmÉQûmÉOèšÉÇlÉÉ mÉëÉåixÉÉWûlÉ SåiÉ SÒxÉîrÉÉ oÉÉeÉÔsÉÉ mÉUmÉëÉÇiÉÏrÉÉÇcrÉÉ
AÉ¢üqÉhÉÉcÉÏ ÍcÉÇiÉÉ urÉ£ü MüUhÉÉUå lÉåiÉå CjÉå qÉÉåPåû WûÉåiÉÉiÉ. ‘eÉaÉÉcrÉÉ MüsrÉÉhÉÉcÉÏ’ xÉåYrÉÑsÉU pÉÔÍqÉMüÉ
bÉåhÉÉUå iÉjÉÉMüÌPûiÉ mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ lÉåiÉåWûÏ qÉÑÇoÉDcrÉÉ mÉëzlÉÉuÉU WûVÕûcÉ ‘xÉÇMÑüÍcÉiÉ’ WûÉåFlÉ eÉÉiÉÉiÉ. qÉUÉPûÏ
qÉÉhÉxÉÉcÉÏ MüQû brÉÉuÉÏ MüÐ ÌWÇûSÒiuÉÉcÉÉ fÉåÇQûÉ ZÉÉDZÉuÉU brÉÉuÉÉ rÉÉ LMüÉ mÉëzlÉÉcÉå E¨ÉU zÉÉåkÉiÉÉ zÉÉåkÉiÉÉ
LZÉÉSÏ xÉÇbÉOûlÉÉ xÉÇpÉëÍqÉiÉ WûÉåFlÉ eÉÉiÉå. urÉuÉWûÉU, urÉuÉxÉÉrÉ AÉÍhÉ pÉÉuÉlÉÉ rÉÉÇcÉÏ qÉÉåOû oÉÉÇkÉiÉÉ rÉåiÉå
lÉÉWûÏ Wåû rÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ qÉÉWûÏiÉ lÉxÉiÉå AxÉå lÉuWåû. qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉÇlÉÉ xÉiÉiÉ EmÉSåzÉÉcÉå QûÉåxÉ mÉÉeÉhÉÉUÉ
qÉUÉPûÏ lÉåiÉÉ eÉåuWûÉ xuÉiÉÈcÉå WûÊOåûsÉ MüÉRûiÉÉå iÉåuWûÉ ÌiÉjÉå lÉÉåMüîrÉÉ SåiÉÉlÉÉ iÉÉå mÉëÉSåÍzÉMüiuÉ mÉÉWûiÉ lÉÉWûÏ,
rÉÉåarÉiÉÉ mÉÉWûiÉÉå. ÌoÉsQûU AxÉsÉåsÉÉ qÉUÉPûÏ lÉåiÉÉ nsÉäOû ÌuÉMüiÉÉlÉÉ bÉåhÉÉîrÉÉcÉÏ AÉÍjÉïMü MÑüuÉiÉ
mÉÉWûiÉÉå,uÉÉxiÉurÉÉcÉÉ SÉZÉsÉÉ mÉÉWûiÉ lÉÉWûÏ.AÉÍhÉ iÉUÏWûÏ pÉÉuÉlÉÉÇcÉå ‘UÉeÉMüÉUhÉ’, pÉÉuÉlÉÉÇcÉÉ ‘urÉuÉxÉÉrÉ’
cÉÉsÉÔcÉ UÉWûiÉÉå. qÉaÉ MÑühÉÏ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcrÉÉ aÉVûcÉåmÉÏcÉå lÉÉš UÇaÉqÉÇcÉÉuÉU AÉhÉiÉÉå, iÉU MÑühÉÏ irÉÉuÉU
ÍcɧÉmÉOû MüÉRûiÉÉå. ÍcɧÉmÉOûÉcÉÉ ÍcɧÉmÉOû qWûhÉÔlÉ SeÉÉï MüÉrÉ rÉÉcÉÉ EWûÉmÉÉåWû MüUhrÉÉLåuÉeÉÏ irÉÉcrÉÉ
ÌuÉwÉrÉÉcÉåcÉ RûÉåsÉ oÉQûuÉiÉ UÉWûiÉÉå. ÌWÇûSÏ ÍcɧÉmÉOû AÉÍhÉ irÉÉiÉÏsÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcÉÉ xÉWûpÉÉaÉ rÉÉcÉÏ
cÉcÉÉï iÉU lÉåWûqÉÏcÉ TüÉU oÉÉVûoÉÉåkÉ mÉÉiÉVûÏuÉU WûÉåiÉå. SÉSÉxÉÉWåûoÉ TüÉVûMåü rÉÉÇlÉÏ ÍcɧÉmÉOû E±ÉåaÉÉcÉÏ
qÉÑWÒûiÉïqÉåRû UÉåuÉsÉÏ qWûhÉÔlÉ ÍcɧÉmÉOûxÉ×¹ÏuÉU qÉUÉPûÏcÉåcÉ uÉcÉïxuÉ UÉÌWûsÉå mÉÉÌWûeÉåAxÉå AlÉåMüÉÇlÉÉ MüÉ
uÉÉOûÉuÉå WåûcÉ MüVûiÉ lÉÉWûÏ. ‘LAU CÇÌQûrÉÉ’ cÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ OûÉOûÉÇlÉÏ MåüsÉÏ qWûhÉÔlÉ SåzÉÉiÉsÉÉ WûuÉÉD
uÉÉWûiÉÑMüÐcÉÉ urÉuÉxÉÉrÉ MåüuÉVû mÉÉUzÉÉÇcrÉÉcÉ AÉÍkÉmÉirÉÉZÉÉsÉÏ UÉWûÉuÉÉ AxÉå qWûhÉiÉÉ rÉåDsÉ MüÉrÉ?
CiÉUÉÇcrÉÉ uÉÉRûÏcÉÉ Wû‚ü qÉÉlrÉ MüÃlÉ AÉmÉsÉå WûÏ xuÉiuÉ UÉZÉhÉå WûÏcÉ ZÉUÏ xÉÇxM×üiÉÏ WûÉårÉ. CiÉUÉÇcÉÏ
UåwÉÉ mÉÑxÉÔlÉ NûÉåOûÏ MüUhrÉÉmÉå¤ÉÉ AÉmÉsÉÏ UåwÉÉ uÉÉRûuÉhÉå WûÏ ZÉUÏ qÉSÒïqÉMüÐ AÉWåû. MÇüoÉU MüxÉÉrÉcÉÏcÉ iÉU
AÉmÉsÉÏ pÉÉwÉÉ, AÉmÉsÉÏ xÉÇxM×üiÉÏ rÉÉÇcÉÉ AÉmÉsrÉÉcÉ qÉÉhÉxÉÉÇlÉÏ AÉSU MüUÉuÉÉ rÉÉxÉÉPûÏ MüxÉsÉÏ
mÉÉÌWûeÉå.

(23 ÌQûxÉåÇoÉU 2006 crÉÉ sÉÉåMüxɨÉÉ qÉkÉÔlÉ xÉÉpÉÉU uÉ xÉÇmÉÉÌSiÉ AÇzÉ)

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

22 

uÉUÏsÉ sÉåZÉÉuÉUÏsÉ ÌlÉuÉQûMü mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ
qÉÏ MåüiÉMüUÉÇcrÉÉ qÉiÉÉzÉÏ mÉÔhÉïmÉhÉå xÉWûqÉiÉ AÉWåû. pÉÉUiÉÏrÉ bÉOûlÉÉ Wåû AɨÉÉmÉrÉïÇiÉ
ÍsÉÌWûsÉåsÉå xÉuÉÉïiÉ qÉWû¨uÉÉcÉå AÉÍhÉ qÉÔsrÉuÉÉlÉ mÉÑxiÉMü AÉWåû. eÉÉiÉÏ AÉÍhÉ xÉÇmɨÉÏ rÉÉÇcÉÉ
ÌuÉcÉÉU lÉ MüUiÉÉ qÉÉlÉuÉÏ xÉqÉiÉåuÉU AÉmÉsrÉÉ mÉÔuÉïeÉÉÇlÉÏ pÉU ÌSsÉåsÉÉ AÉWåû.mÉUÇiÉÑ rÉÉ
ÌuÉcÉÉUÉsÉÉ MüÉrÉSåzÉÏU AÍkɸÉlÉ ÌSsÉå AÉmÉsrÉÉ bÉOûlÉålÉå. AzÉÉ bÉOûlÉålÉå xÉuÉï lÉÉaÉËUMüÉÇlÉÉ
xÉÇcÉÉUxuÉÉiÉǧrÉÉcÉÉ AÍkÉMüÉU ÌSsÉÉ AÉWåû. AzÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ AÉmÉhÉ mÉUmÉëÉÇiÉÏrÉÉÇlÉÉ
ÌuÉUÉåkÉ MüxÉÉ AÉÍhÉ MüÉåhÉirÉÉ iɨuÉÉuÉU MüUÉrÉcÉÉ?
AÍkÉMü cÉÉÇaÉsrÉÉ eÉÏuÉlÉqÉÉlÉÉxÉÉPûÏ xjÉsÉÉÇiÉU WûÉåiÉ AÉWåû. Wåû jÉÉÇoÉuÉÉrÉcÉå AxÉåsÉ
iÉU qÉÑÇoÉDiÉÏsÉ UÉåeÉaÉÉUÌlÉÍqÉïiÉÏ jÉÉÇoÉuÉÉuÉÏ sÉÉaÉåsÉ !rÉÉxÉÉPûÏ mÉÉrÉÉpÉÔiÉ xÉÑÌuÉkÉÉ AÉÍhÉ
aÉÑÇiÉuÉhÉÔMü jÉÉÇoÉuÉÉuÉÏ sÉÉaÉåsÉ.Wåû qÉÑÇoÉDMüUÉÇlÉÉ iÉUÏ qÉÉlrÉ AÉWåû MüÉ?
MåÇüSìÉsÉÉ qÉÑÇoÉDMüQÕûlÉ ÍqÉVûhÉÉîrÉÉ MüU-EimɳÉÉoÉÉoÉiÉ AlÉåMü aÉæUxÉqÉeÉ AÉWåûiÉ.
AlÉåMü MÇümÉlrÉÉÇcÉÏ MüÉrÉÉïsÉrÉå eÉUÏ qÉÑÇoÉDiÉ AxÉsÉÏ iÉUÏ irÉÉÇcÉå MüUZÉÉlÉå qÉÑÇoÉDiÉ lÉÉWûÏiÉ.
irÉÉqÉÑVåû qÉÑÇoÉDcÉå iÉjÉÉMüÍjÉiÉ rÉÉåaÉSÉlÉ MåüuÉVû MüÉaÉSÉuÉUcÉå AÉWåû.
mÉUmÉëÉÇiÉÏrÉÉÇlÉÉ ÌuÉUÉåkÉ MüUhrÉÉLåuÉeÉÏ ÍzɤÉhÉ, MüÉæzÉsrÉ, qÉåWûlÉiÉ AÉÍhÉ E±ÉåeÉMüiÉÉ
Wåû aÉÑhÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉÇlÉÏ AÇaÉÏ oÉÉhÉuÉÉuÉåiÉ.
-qÉÑMÑÇüS aÉÉåÇkÉVåûMüU
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MåüiÉMüUÉÇlÉÏ eÉÉå lÉMüsÉÏ qÉUÉPûÏ xÉqÉjÉïMüÉÇuÉU eÉÉå WûssÉÉ cÉRûuÉsÉÉ AÉWåû irÉÉcÉå qÉÏ
xuÉÉaÉiÉ MüUiÉÉå. xjÉsÉÉÇiÉUÉÌuÉ® AÉÇSÉåsÉlÉ lÉMüÉå mÉhÉ sÉÉåÇRûrÉÉÇoÉUÉåoÉU eÉÇaÉsÉëÉeÉ rÉåiÉÉ
MüÉqÉÉ lÉrÉå. qÉÑÇoÉDiÉ MüÉåhÉÏWûÏ oÉåMüÉrÉSåÍzÉUmÉhÉã UÉWÕû lÉrÉå. mÉëirÉåMüÉlÉå urÉuÉxÉÉrÉ MüUÉuÉÉ
mÉhÉ xÉcÉÉåOûÏlÉå. UåsuÉå mÉËU¤ÉÉÇcÉåcÉ ESÉWûUhÉ brÉÉ. msÉäOûÄTüÊqÉï ÌOûÌMüOû lÉxÉsÉå iÉUÏ SÇQû
pÉUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. rÉåjÉå iÉU xOåûzÉlÉuÉU UɧÉpÉU fÉÉåmÉhrÉÉcÉÏ qÉÑpÉÉ WûÉåiÉÏ. qÉaÉ rÉÉ
mÉUmÉëÉÇiÉÏrÉÉÇlÉÉ CiÉU mÉëuÉÉzÉÉÇlÉÉ WûÉåhÉÉîrÉÉ §ÉÉxÉÉcÉÏ mÉuÉÉïcÉ lÉxÉiÉå. qÉÉfrÉÉ qÉiÉå xÉÇÌuÉkÉÉlÉ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

23 

rÉÉsÉÉ mÉUuÉÉlÉaÉÏ SåiÉ lÉÉWûÏ. ÍsÉnOèsÉÉ eÉzÉÏ qÉrÉÉïSÉ AxÉiÉå iÉzÉÏ qÉÑÇoÉD crÉÉ uÉÉRûÏsÉÉWûÏ
qÉrÉÉïSÉ bÉÉsÉhÉå AÉuÉzrÉMü fÉÉsÉå AÉWåû. xÉÇÌuÉkÉÉlÉÉiÉ rÉÉoÉÉoÉiÉ iÉUiÉÔS AÉWåû. CÇaÉëeÉÏcÉå
uÉcÉïxuÉ ÌOûMåüsÉ AxÉå uÉÉOûiÉ lÉÉWûÏ. aÉÑeÉUÉiÉÏiÉ cÉÉsÉhÉÉUÉ zÉårÉU oÉÉeÉÉU, ÌWÇûSÏiÉ
cÉÉsÉhÉÉUå xÉÏ.LlÉ.oÉÏ.xÉÏ.AÉuÉÉeÉ rÉÉiÉÔlÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉlÉå oÉÉåkÉ bÉåiÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå.
AÉmÉhÉ qÉÑÇoÉDiÉÏsÉ xÉuÉÉïiÉ qÉÉåPûrÉÉ pÉÉÌwÉMü aÉOûÉcÉå xÉSxrÉ AÉWûÉåiÉ.AÉmÉhÉ AÉÍjÉïMü xɨÉÉ
ÍqÉVûuÉhrÉÉxÉÉPûÏ rÉÉcÉÉ uÉÉmÉU MüÃlÉ brÉÉrÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå.
-AÂhÉåzÉ ÌuÉeÉrÉÉ ÌuÉeÉrÉ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - erÉÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉsÉÉ qÉUÉPûÏ uÉרÉmɧÉå, qÉUÉPûÏ mÉÑxiÉMåü, qÉUÉPûÏ ZÉɱmÉSÉjÉï, qÉUÉPûÏ
pÉÉwÉÉ rÉÉÇcÉÏ sÉÉeÉ uÉÉOûiÉå iÉÉå qÉUÉPûÏcÉÉ ZÉUÉ zɧÉÔ AÉWåû
WûÉ qÉÑ¬É sɤÉhÉÏrÉ AÉWåû. WûÉ qÉÑ¬É qÉÏ urÉuÉWûÉUÉiÉ uÉÉmÉUÉrÉcÉÉ lÉåWûqÉÏ mÉërÉ¦É MüUiÉÉå.
oÉîrÉÉcÉ AÉxjÉÉmÉlÉÉÇqÉkrÉå eÉåjÉå CÇaÉëeÉÏ uÉÉmÉUhÉå mÉëÌiɸåcÉå xÉqÉeÉsÉå eÉÉiÉå iÉåjÉå qÉÏ xÉUÉïxÉ
qÉUÉPûÏ uÉÉmÉUiÉÉå.
-UÉeÉlÉ uÉæ±
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sÉåZÉÉiÉÏsÉ xÉaÉVåû MüÉWûÏ qÉÉlrÉ AÉqWûÉsÉÉ. mÉÊÍsÉÌOûMüsÉ sÉÏQû qÉÑqoÉD cÉå zÉÉåsÉå
MüUiÉÉWåûiÉ ....qÉÉlrÉ, mÉlÉ qÉaÉ sÉÉåMü AzrÉÉ mÉÊÍsÉÌOûMüsÉ sÉÏQûxÉï crÉÉ qÉÉaÉå MüÉ eÉÉiÉÉiÉ
rÉÉcÉ ÌuÉcÉÉU MåüsÉÉiÉ MüÉrÉ? AÉmÉÍsÉ bÉÑxqÉOû WûÉåiÉ AxÉiÉÉlÉÉ irÉÉsÉÉ uÉÉOû MüÂlÉ SåhÉÉUÉ
LZÉÉSÉ mÉ¤É WûÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ AÉmÉsÉÉ uÉÉOûsÉÉ iÉU lÉuÉsÉ lÉÉWûÏ lÉÉ? sÉÉåMü ZÉUÇcÉ
mÉÊÍsÉÌOûMüsÉ ÌsÉQûxÉïcrÉÉ qÉÉaÉå kÉÉuÉhrÉÉ CiÉMåü qÉÑZÉï AxÉiÉÉiÉ MüÉ? qÉaÉ AzÉÉ uÉåVûÏ
AÉmÉsrÉÉ qÉlÉÉiÉÏsÉ bÉÑxÉqÉOûÏsÉÉ qÉÉåMüVûÏ uÉÉOû SåhrÉÉcrÉÉ lÉÉSÉiÉ sÉÉåMü eÉU xÉÇÍkÉxÉÉkÉÑ
UÉeÉMüÉUhrÉÉÇcrÉÉ UÉeÉMüÉUhÉÉsÉÉ oÉVûÏ mÉQûsÉå iÉU iÉÉå irÉÉÇcÉÉ qÉÑZÉïmÉhÉÉ lÉuWåû AaÉÌiÉMüiÉÉ
AÉWåû. MüÉåhÉÏ iÉUÏ AÉmÉsrÉÉ xÉÉjÉÏsÉÉ AÉWåû WûÏ LMü ZÉÉåOûÏ mÉhÉ “AqÉU AÉzÉÉ” irÉÉiÉ
AÉWåû. SÒSæïuÉÉlÉå, erÉÉÇcrÉÉuÉU
ÌuÉxÉÇoÉÑlÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉÔxÉ EpÉÉ UÉÌWûsÉÉ, irÉÉÇlÉÏcÉ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

24 

ÌlÉuÉÉïhÉÏcrÉÉ uÉåVûÏ irÉÉcrÉÉ mÉÉPûÏiÉ ZÉÇeÉÏU ZÉÔmÉxÉsÉÉ. AÉiÉÉ EUsÉÏ ÄTü£ü qÉUÉPûÏ
qÉÉhÉxÉÉcÉÏ uÉÉiÉÉWûiÉ.
qÉÑÇoÉDcrÉÉ ÌuÉMüÉxÉÉiÉ (qÉUÉPûÏ qÉÉhÉÔxÉ xÉÉåQÕûlÉ) xÉaÉtrÉÉÇcÉÉ WûÉjÉpÉÉU sÉÉaÉsÉÉ.. qÉÉlrÉ, Wåû
mÉhÉ qÉÉlrÉ. 200% lÉÄTüÉ MüqÉÉFlÉ 2% eÉU ÌuÉMüÉxÉÉiÉ WûÉiÉpÉÉU sÉÉuÉsÉÉ iÉU irÉÉcÉå
MüÉåhÉ MüÉæiÉÑMü AÉqWûÉsÉÉ? aÉÑeÉUÉjÉÏ, qÉÉUuÉÉQûÏ mÉÉUzÉÏ. qÉÉMåïüOû qÉkrÉå ÄTü£ü AÉmÉsrÉÉ
sÉÉåMüÉÇcÉÏ cÉsÉiÉÏ MüzÉÏ UÉWûÏsÉ Wåû mÉÉWûhÉÉîrÉÉ eÉqÉÉiÉÏ rÉÉ. MüÉtrÉÉ mÉæzÉÉcrÉÉ AÌhÉ
zÉåAU oÉÉeÉÉUiÉÏsÉ LMüÉÍkÉMüÉUzÉÉWûÏcrÉÉ eÉÉåUÉuÉU SÒxÉîrÉÉ MüÉåhÉsÉÉ uÉU rÉåFcÉ ±ÉrÉcÉå
lÉÉWûÏ WûÉ mÉ‚ü xÉÇMüsmÉ AxÉhÉÉUå uWûÉDOû MüÊsÉU SUÉåQåûZÉÉåU rÉÉ mÉå¤ÉÉ SÒxÉUå MüÉåhÉÉxÉ
jÉÉFMü lÉxÉiÉÏsÉ. rÉÉlÉÏ WûÉiÉpÉÉU sÉÉuÉsÉÉ AxÉåsÉ iÉU CjÉsrÉÉ pÉÔÍqÉmÉѧÉÉÇcrÉÉ oÉåMüÉUÏsÉÉ
AÉÍhÉ aÉUÏoÉÏsÉÉ.
qWûhÉå CÇaÉëeÉÏ oÉÉåsÉhÉÉîrÉÉÇcÉÏ aÉUeÉ pÉÉxÉÔ sÉÉaÉsÉÏ qWûhÉÔlÉ SÉͤÉhÉÉirÉ CjÉå AÉsÉå. MüÉ
CjÉsrÉÉ qÉUÉPûÏ sÉÉåMüÉÇlÉÉ CÇÎasÉzÉ cÉÏ KsÉeÉÏï WûÉåiÉÏ MüÉrÉ? BÌÄTüxÉåxÉ qÉkÉÏsÉ
ËUMüÉqrÉÉ eÉÉaÉÉ pÉà zÉMührÉÉ CiÉMåü qÉUÉPûÏ sÉÉåMü iÉåuWûÉ CÇÎasÉzÉ oÉÉåsÉÔ zÉMüiÉ lÉuWûiÉå
MürÉ? 70-80 crÉÉ SzÉMüÉiÉÏsÉ qÉUÉPûÏ xÉÑÍzÉͤÉiÉ oÉåMüÉUÉÇcÉÏ LMü UÉÇaÉ sÉÉuÉÑrÉÉ MüÉ
iÉÑqÉcrÉÉ xÉqÉÉåU? mÉSuÉÏkÉU AÉÍhÉ Ì²mɲÏkÉU ÌMüirÉåMü eÉhÉÉÇcÉÏ AÉrÉÑwrÉå lÉÉåMüUÏ crÉÉ
mÉëÌiɤÉåiÉ uÉÉrÉÉ aÉåsÉÏ. iÉåuWû Wåû xÉÉFjÉ CÇÌQûrÉlÉ sÉÉåMü AÉmÉsrÉÉ uÉÍzÉsrÉÉcrÉÉ eÉÉåUÉuÉU
ZÉÉeÉaÉÏ AÉÍhÉ xÉUMüÉUÏ BÌÄTüxÉåxÉ qÉkÉå AÉmÉsrÉÉ lÉÉiÉsÉaÉÉÇcÉÏ uÉhÉÏï sÉÉuÉhrÉÉiÉ qÉalÉ
WûÉåiÉå Wåû iÉÑqWûÏ ÌuÉxÉUsÉÉiÉ? qWûhÉå CÇaÉëeÉÏ oÉÉåsÉhÉÉîrÉÉÇcÉÏ aÉUeÉ. iÉåuWûÉ iÉÑqÉcrÉÉ xÉÉUZÉå
mÉÑUÉåaÉÉqÉÏ aÉVûÉ MüÉRûiÉ oÉxÉsÉå ... "qÉUÉPûÏ qÉÉhÉÔxÉ E±ÉåaÉ kÉlSå MüÉ lÉÉWûÏ MüUiÉ?" mÉæxÉÉ
mÉæxÉÉ eÉÉåQÕûlÉ eÉåuWûÉ qÉUÉPûÏ iÉÂhÉ LZÉÉSÉ E±ÉåaÉ xÉÑ MüUÉrÉcÉÉ iÉåuWûÉ Wåû uWûÉDOû MüÊsÉU
SUÉåQåûZÉÉåUÇcÉÏ sÉÊoÉÏ qÉÉMåïüOû qÉkÉå irÉÉsÉÉ ZÉåcÉÉrÉsÉÉ mÉÑRåû AxÉÉrÉcÉÏ. ÌoÉcÉÉUÉ lÉÉMüÉ
xÉqÉÉåU cÉÉsÉÔlÉ kÉlSÉ Mü mÉWûhÉÉU qÉUÉPûÏ qÉÉhÉÔxÉ UxÉÉiÉVûÉsÉÉ aÉåsÉÉ. lÉÉåMüUÏ lÉÉWûÏ
AÉÍhÉ kÉlSÉ MüUåsÉ mÉæxÉÉ lÉÉWûÏ. AÉlÉÏ iÉåuWûÉ iÉÑqÉcrÉÉ xÉÉUZÉå EÇOûÉuÉÂlÉ zÉåtrÉÉ WûÉMühÉÉUå
qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcrÉÉ MüiÉïoÉaÉÉUÏ MüzÉÏ MüqÉÏ mÉQûiÉå rÉÉcÉå SÉZÉsÉå SåhrÉÉxÉÉPûÏ eÉÏuÉÉcÉÉ
AÉOûÉ ÌmÉOûÉ MüUÉrÉcÉå.rÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ ZÉUcÉ qÉÑqoÉD cÉÉ ÌuÉMüÉxÉ xÉÉkÉÉrÉcÉÉ AxÉiÉÉ iÉU
iÉÑqWûÏ CjÉsrÉÉ pÉÔqÉÏ mÉѧÉÉÇlÉÉ mÉëjÉqÉ mÉëÉkÉÉlrÉ ÌSsÉÇ AxÉiÉiÉ.

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

25 

"Education, skills, hard work and enterprising attitude - these are
the qualities which enable an individual or a society to
progress. Marathi people should try to develop these essentials
rather than opposing people from other parts of India."
AzÉÉ MüÉlÉÌmÉcÉYrÉÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉsÉÉ SåhrÉÉiÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ AuÉhÉïlÉÏrÉ AÉlÉlS WûÉåiÉ
AxÉiÉÉå. erÉÉlÉ AxÉÇ uÉÉOûiÉÇ MüÐ mÉUmÉëÉliÉÏrÉÉÇqÉkrÉå rÉ YuÉÉÍsÉÌOûeÉ MüÉPûÉåMüÉPû pÉÂlÉ
AÉåxÉÇQÒûlÉ uÉÉWûiÉ AÉWåûiÉ irÉÉÇlÉÏ LMüSÉ LqÉ.OûÏ.LlÉ.LsÉ. crÉÉ MüÉåhÉirÉÉWûÏ BÌÄTüxÉ qÉkÉå
(ÎeÉjÉå rÉÑmÉÏ, ÌoÉWûÉU uÉÉsrÉÉÇcÉÉ pÉUhÉÉ AxÉiÉÉå) eÉÉFlÉ iÉÑqÉcrÉ lÉÉ-SÒÂxiÉ TüÉålÉsÉÉDlÉ
SÒÂxiÉ MüÂlÉ brÉÉuÉÏ AÉÍhÉ qÉaÉ rÉåFlÉ ZÉÑzÉÉsÉ oÉÉåsÉÉuÉ. AÉVûxÉ, MüÉqÉcÉÑMüÉUmÉhÉÉ Wåû
aÉÑhÉ eÉaÉÉiÉÏsÉ xÉuÉï eÉÉiÉÏ eÉqÉÉiÉÏ qÉkÉå AÉWåûiÉ irÉÉsÉ mÉhÉ lÉÊqÉïsÉ ÌQûÎx§ÉorÉÑzÉlÉ MüuÉï
cÉÉ ÌlÉrÉqÉ sÉÉaÉÔ WûÉåiÉÉå Wåû MüSÉÍcÉiÉ qÉÉÌWûiÉ lÉxÉÉuÉå iÉÑqWûÉsÉÉ. qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉMüQåû Wåû xÉaÉVåû aÉÑhÉ AÉWåûiÉ lÉÉWûÏ AÉWåûiÉ iÉå ÄTü£ü sÉÉÇQûÏ sÉoÉÉQûÏ MüUhrÉÉcÉå aÉÑhÉ. irÉÉcrÉÉuÉU
WûÉåhÉÉîrÉÉ xÉÇxMüÉUÉiÉ Wåû oÉxÉiÉ lÉÉWûÏ WûÉcÉ LMü SÒaÉÑïhÉ AÉWåû irÉÉcÉ. lÉÉWûÏiÉU iÉÉå mÉhÉ
Â.5/- cÉÏ uÉxiÉÑ Â.100 sÉÉ ÌuÉMÑülÉ qÉÉåPûÉ fÉÉsÉÉ AxÉiÉÉ rÉÉ "Enterprising,
Hardworking, skilled" aÉÑ‹Ñ, qÉÉUuÉQûÏ AÉÍhÉ pÉærrÉÉ sÉÉåMüÉÇmÉëqÉÉhÉå.
CÇÎasÉzÉ qÉÏÌQûrÉqÉ eÉÃUÏ AÉWåû ....qÉÉlrÉ. qÉÉfÉÉ LMü PûÉqÉ ÌuɵÉÉxÉ AÉWåû, "qÉUÉPûÏ
qÉÉhÉxÉÉsÉÉ CÇÎasÉzÉ oÉÉåsÉiÉÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ." AÉÍhÉ "qÉUÉPûÏ qÉÑsÉÉÇqÉkÉå Confidence
lÉÉWûÏ" Wû lrÉÔlÉaÉÇQû mÉxÉUuÉhrÉÉcÉÏ LZÉÉSÏ qÉÉåÌWûqÉ mÉ®iÉzÉÏUmÉhÉå UÉoÉuÉsÉÏ aÉåsÉÏ
AxÉhÉÉU. irÉÉ ÍzÉuÉÉrÉ mÉëirÉåMü qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉcrÉÉ qÉlÉÉuÉU Wåû WäûqÉU MüxÉå MåüsÉå aÉåsÉå
AxÉåsÉ ÌMü irÉÉcÉå CÇÎasÉzÉ ZÉUÉoÉ AÉWåû? qÉÉfÉÉ LMü eÉqÉïlÉ ÍqÉ§É AÉWåû YsÉÉæxÉ
lÉÉuÉÉcÉÉ, iÉÉå eÉåuWûÉ qÉÑÇoÉDsÉÉ rÉÉrÉcÉÉ iÉåuWûÉ AÉqWûÉsÉÉ CÇÎasÉzÉ oÉÉåsÉiÉÉlÉÉ mÉÉWÒûlÉ LMü
ÌSuÉxÉ irÉÉcÉÉ WûÊOåûsÉ crÉÉ ÃqÉ qÉkÉå qÉsÉÉ qWûhÉÉsÉ,"xÉÑÌlÉsÉ, iÉÑqÉcrÉÉ sÉÉåMüÉÇqÉkÉå UÉWÒûlÉ
ZÉÔmÉ MüÊqmsÉåYxÉ rÉÉrÉsÉÉ sÉÉaÉsÉÉrÉ. iÉÑqWûÏ sÉÉåMü rÉÑUÉåmÉ mÉÉxÉÑlÉ WûeÉÉUÉå qÉæsÉ SÕU AÉWûÉiÉ
mÉhÉ iÉÑqWûÏ ÌMüiÉÏ xÉÑoÉMü CÇÎasÉzÉ oÉÉåsÉiÉÉ..AÉÍhÉ AÉqWûÏ oÉbÉ rÉÑUÉåÌmÉrÉlÉ AÉWûÉåiÉ mÉhÉ
AÉqWûÉsÉÉ AÉqÉcrÉÉ ZÉÇQûÉcÉÏ pÉÉwÉÉ xÉÑ®É rÉåiÉ lÉÉWûÏ." qÉÏ irÉÉ ÌSuÉxÉÉmÉÉxÉÔlÉ ÌuÉcÉÉU
Mü sÉÉaÉsÉÉå. AÉUå, AÉqÉcrÉÉ qÉUÉPûÏ qÉÉhÉxÉÉÇcÉå CÇÎasÉzÉ iÉZÉïQûMüUÉÇcrÉÉ qÉÑÍzÉiÉÏsÉ
CÇÎasÉzÉ AÉWåû. AÉqÉcrÉÉuÉU xÉÇxMüÉUcÉ aÉëäqÉäÌOûMüÍsÉ mrÉÑAU CÇÎasÉzÉ cÉå fÉÉsÉå AÉWåûiÉ
qÉaÉ AÉqÉcrÉÉ qÉkÉå Wåû lrÉÔlÉaÉhQû MüÉåhÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ MåüsÉÉ? WûÉ LMü ÍxÉxOåûqÉäÌOûMü mÉëÉåaÉëÉqÉ
¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

26 

AxÉÉuÉÉ. xÉÉUZÉÇ LZÉɱÉcrÉÉ MüÉlÉÉiÉ eÉU xÉÉÇÌaÉiÉsÉÇ Uå iÉÑfÉÇ CÇÎasÉzÉ MüŠÇ AÉWåû iÉÑfÉÇ CÇÎasÉzÉ MüŠÇ
AÉWåû iÉU iÉÉå qÉÉlÉÍxÉMüSØwšÉ iÉÉå qÉÉhÉÔxÉ iÉÉåcÉ ÌuÉcÉU Mü sÉÉaÉiÉÉå. AÉÍhÉ WûÉ lrÉÑlÉaÉhQû ÌlÉqÉÉïhÉ MåüsÉÉ
iÉÉå ½É EmÉîrÉÉÇlÉÏ.
mÉUmÉëÉÇiÉÏrÉ AÉÍhÉ AqÉåËUMåüiÉ WûÉåhÉÉUå xjÉsÉÉÇiÉU rÉÉÇcÉÏ iÉÑsÉlÉÉ MüUiÉÉ rÉåhÉå zÉYrÉ lÉÉWûÏ. mÉUmÉëÉÇiÉÏrÉÉÇcÉÉ CjÉå
rÉåhrÉÉcÉÉ E¬åzÉ uÉåaÉVûÉ AÉWåû.
-xÉÑlÉÏsÉ xÉÉuÉÇiÉ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AÍpÉrÉÉlÉ ÍzÉuÉlÉåU - 19/11/06

25/6/06
aÉëÑmÉcÉÏ mÉÌWûsÉÏ oÉæPûMüü—25/6/06

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ - uÉÉOûcÉÉsÉ

xÉÇxjÉåcÉÏ mÉÌWûsÉÏ oÉæPûMü

xuÉrÉÇUÉåeÉaÉÉU mÉëÍzɤÉhÉ

E±ÉåeÉMüiÉÉ mÉëåUhÉÉ AÍpÉrÉÉlÉ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

27 

{edZoar
{H$ëë`mMr C§Mr
{H$ëë`mMm àH$ma
S>m|Jaam§J
{Oëhm
loUr

: 3500 \y$Q>
: {JarXwJ©
: ZmUoKmQ>
: nwUo
: _Ü`_

{edZoar {H$„m nwUo {OëømVrb OwÞa ehamV Amho. OwÞa _Ü`o {eaVmZm§M {edZoarMo Xe©Z hmoVo.
_hmamï´>mMo X¡dV lr {edN>ÌnVr `m§Mo ho OÝ_ñWmZ. {H$„m Vgm \$ma _moR>m Zmhr.1673 _Ü`o B©ñQ>
B§{S>`m H§$nZrVrb S>m°. Om°Z \«$m`a `mZo `m {H$ëë`mbm ^oQ> {Xbr. Ë`mZo Amnë`m gmYZJ«§YmV, `m
{H$ëë`mda hOma Hw$Qw>§~m§Zm gmV df}nwaob EdT>r {eYmgm_wJ«r Amho Agm C„oI Ho$bm Amho.
B{Vhmg : 'OrU©ZJa', 'OwÞoa' åhUOoM OwÞa ho eha BgdrgZmnyd© H$mimnmgyZ à{gÕ Amho.
OwÞa hr eH$amOm ZhnmZmMr amOYmZr hmoVr. gmVdmhZ amOm Jm¡V_rnwÌ gmVH$Uu `mZo eH$m§Mm
Zme Ho$bm Am{U OwÞa d `oWrb gd© n[agamda Amnbo dM©ñd àñWm{nV Ho$bo. ZmUoKmQ> hm nwamVZ
ì`mnmar _mJ©. `m _mJm©dê$Z \$ma _moR>çm à_mUmda dmhVyH$ MmbV Ago. `mda ZOa R>odÊ`mgmR>r `m
_mJm©darb XwJmªMr {Z_uVr H$aÊ`mV Ambr. gmVdmhZm§Mr gÎmm pñWamdë`mZ§Va `oWo AZoH$ {R>H$mUr
Ë`m§Zr boUr ImoXdyZ KoVbr. gmVdmhZm§Z§Va {edZoar amï´>Hy$Q> `m amOdQ>tÀ`m gÎmoImbr hmoVm.
1170 Vo 1308 À`m gw_mamg `mXdm§Zr `oWo Amnbo amÁ` ñWmnZ Ho$bo. Am{U `mM H$mimV
{edZoarbm JS>mMo ñdê$n àmá Pmbo. Z§Va B. g. 1443 _Ü`o _{bH$ - Cb - VwOma `mZo
`mXdm§Mm nam^d H$ê$Z {H$„m ga Ho$bm. Aem àH$mao {H$„m ~h_Zr amOdQ>rImbr Ambm. B. g.
1470 _Ü`o _{bH$ - Cb - VwOmaMm à{V{ZYr _{bH$ _h§_X `mZo {H$„m ZmHo$~§Xr H$ê$Z nwÝhm
ga Ho$bm. 1446 _Ü`o _{bH$ _h§_XÀ`m d{S>bm§À`m _¥Ë`wZ§Va {ZOm_emhrMr ñWmnZm Pmbr. nwT>o
1493 _Ü`o amOYmZr JS>mdê$Z Ah_XZJabm hbdÊ`mV Ambr. B. g. 1565 _Ü`o gwbVmZ
_y{V©Om {ZOm_mZo Amnbm ^mD$ H$mgr_ `mbm `m JS>mda H¡$XoV R>odbo hmoVo. `mZ§Va 1595 _Ü`o
{H$„m d OwÞa àm§V _mbmoOr amOo ^mogbo `m§À`mH$S>o Ambm. {OOm_mVm JamoXa AgVmZm
OmYmamdm§Zr 500 ñdma Ë`m§À`m gmo~V XoD$Z Ë`m§Zm amVmoamV {edZoarda KoD$Z Jobo. "{edZoar
JS>mda lr^dmZr {gdmB©, Vrg Zdg {OOmD$Zo Ho$bm Oo Amnë`mbm nwÌ Pmbm Va VwP| Zm§d R>odrZ.
Ë`mD$na {edmOramOo `m§Mm OÝ_ Ombm eHo$ 1556 j`o Zm_ g§dËgao d¡emI ewÕ n§M_r M§Ðdma.'
B. g. 1632 _Ü`o {edam`m§Zr JS> gmoS>bm Am{U 1637 _Ü`o _moJbm§À`m Vmã`mV Jobm. 1650
_Ü`o _moJbm§{dê$Õ `oWrb H$moù`m§Zr ~§S> Ho$bo. `mV _moJbm§Mm {dO` Pmbm. B. g. 1673 _Ü`o

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

28 

{edam`m§Zr {edZoarMm {H$„oXma AOrOImZ `mbm {\$VdyZ {H$ëë`mbm _mi bmdyZ ga H$aÊ`mMm
A`eñdr à`ËZ Ho$bm. B. g. 1678 _Ü`o OwÞa àm§V bwQ>bm Jobm Am{U _amR>çm§Zr {H$„m KoÊ`mMm
à`ËZ Ho$bm _mÌ An`e nXamV nS>bo. nwT>o 40 dfmªZ§Va 1716 _Ü`o emhþ_hmamOm§Zr {H$„m
_amR>oemhrV AmUbm d Z§Va Vmo noeì`m§H$S>o hñVm§VarV H$aÊ`mV Ambm.
JS>mdarb nhmÊ`mgmaIr {R>H$mUo : gmV XadmÁ`m§À`m dmQ>oZo JS>mda `oVm§Zm nmMdm åhUOo {enmB©
XadmOm nma Ho$ë`mda _w»` dmQ>gmoSy>Z COì`m ~mOyZo nyT>o Joë`mda "{edmB© XodrMo ' _§{Xa
bmJVo._§XramÀ`m _mJo AgUm-`m H$S>çmV 6 Vo 7 Jwhm AmhoV.`m Jwhm _w¸$m_mgmR>r A`mo½` AmhoV.
_§{XamV {edmB© XodrMr _yVu Amho . eodQ>À`m XadmÁ`mVyZ JS>mda àdoe Ho$ë`mda g_moaM
A§~aImZm Amho.AmO{_{Vg `m A§~aImÝ`mMr _moR>çm à_mUmV nS>PS> Pmbr Amho. _mÌ nydu `m
A§~aImÝ`mMm Cn`moJ YmÝ` gmR>{dÊ`mgmR>r Ho$bm OmV Ago. A§~aImÝ`mnmgyZ XmoZ dmQ>m
{ZKVmV.EH$ dmQ> g_moaM AgUm-`m Q>oH$mS>mda OmVo. `m Q>oH$mS>mda EH$ H$moir Mm¡Wam Am{U EH$
BXJm Amho. Xwgar dmQ> {edHw§$Omnmer KoD$Z OmVo. dmQ>oV J§Jm, O_wZm d `m{edm` nmÊ`mMr AZoH$
Q>mH$s bmJVmV. {OOmC§À`m nwT>çmV Agbobm ~mb{edmOr , hmVmVrb N>moQ>r Vbdma {\$adrV
AmB©bm Amnbr ^ì` ñdßZo gm§JV Amho, Aem Amdr^m©dmVrb _m`boH$am§Mm
nwVim "{edHw§$Om' _Ü`o ~g{dbm Amho.{edHw§$Omg_moaM H$_mZr _{eX Amho Am{U g_moaM Imbr
nmÊ`mMo EH$ Q>mHo$ Amho. `oWyZ g_moa MmbV Joë`mg h_m_ImZm bmJVmo. `oWyZM nwT>o
{edOÝ_ñWmZmMr B_maV Amho. hr B_maV Xw_Obr AgyZ ImbÀ`m ImobrV {OWo {edam`m§Mm OÝ_
Pmbm VoWo {edam`m§Mm nwVim ~g{dÊ`mV Ambm Amho. B_maVrÀ`m g_moaM "~Xm_r nmÊ`mMo Q>mH§$'
Amho.`oWyZ nwT>o OmUmam añVm H$S>obmoQ> Q>moH$mda KoD$Z OmVmo. gw_mao {XS> hOma \w$Q> C§MrMm øm
gaigmoQ> H$S>çmMm Cn`moJ hm JwÝhoJmam§Zm {ejm XoÊ`mgmR>r hmoV Ago.JS> {\$aÊ`mg 2 Vmg
nwaVmV. da {H$ëë`mdê$Z Mmd§S>, ZmUoKmQ> Am{U OrdYZ VgoM g_moa AgUmam dSy>O YaUmMm
Obme` bú` doYyZ KoVmo.
JS>mda OmÊ`mÀ`m dmQ>m :
JS>mda OmÊ`mMo XmoZ à_wI _mJ© OwÞa JmdmVyZM OmVmV. nwUoH$am§Zm
VgoM _w§~B©H$am§Zm EH$m {XdgmV {edZoar nmhÿZ Kar naVVm `oVo.
gmIirMr dmQ> : `m dmQ>oZo JS>mda `m`Mo Pmë`mg OwÞa ehamV {eaë`mZ§Va Zì`m ~gñQ>±S>
g_moarb añË`mZo {ednwVù`mnmer `mdo. `oWo Mma añVo EH$Ì {_iVmV . S>mì`m ~mOyg OmUm-`m
añË`mZo gmYmaUV: EH$ {H$bmo_rQ>a Joë`mda añË`mÀ`m COì`m H$S>obm EH$ _§{Xa bmJVo. _§
{Xamg_moê$Z OmUmar _ibobr nm`dmQ> WoQ> {edZoar {H$ëë`mÀ`m EH$m H$mViq^Vrnmer KoD$Z
OmVo.q^Vrbm bmdboë`m gmIirÀ`m gmømZo Am{U H$mVimV ImoXboë`m nm`-`m§À`m gmømZo da

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

29 

nmohMVm `oVo. hr dmQ> WmoS>r AdKS> AgyZ JS>mda nmohMÊ`mg nmD$U Vmg bmJVmo.
gmV XadmÁ`m§Mr dmQ>
dmQ : {ednwVù`mnmgyZ S>mì`m ~mOyÀ`m añË`mZo MmbV gwQ>ë`mg S>m§~ar añVm
AmnUmg JS>mÀ`m nm`-`m§nmer KoD$Z OmVmo. `m dmQ>oZo JS>mda `oVm§Zm gmV XadmOo bmJVmV. n
{hbm _hmXadmOm, Xwgam nra XadmOm, {Vgam nadmZJrMm XadmOm, Mm¡Wm hÎmr XadmOm, nmMdm
{enmB© XadmOm, ghmdm \$mQ>H$ XadmOm Am{U gmVdm Hw$bm~H$a XadmOm .`m _mJ}{H$ëë`mda
nmohMÊ`mgmR>r XrS> Vmg bmJVmo.
_w§~B©hÿZ _mieoO _mJ}: OwÞabm `oVm§Zm _mieoO KmQ> nma Ho$ë`mda 8 Vo9 {H$bmo_rQ>ada "{edZoar
19 {H$._r.' Aer EH$ nmQ>r añË`mÀ`m H$S>obm bmdbobr {XgVo. hm _mJ© JUoe qIS>rVyZ {edZoar
{H$ëë`mn`ªV OmVmo. `m _mJm©Zo JS>mda nmohMÊ`mg EH$ {Xdg bmJVmo.
amhÊ`mMr gmo` : `m {H$ëë`mda {edHw§$OmÀ`m _mJrb ~mOyg AgUm-`m d-hm§S>çm_Ü`o 10 Vo 12
OmUm§Mr ahmÊ`mMr gmo` hmoVo.
OodUmMr gmo` : {H$ëë`mda OodUmMr gmo` Zgë`mZo Vr ì`dñWm AmnU ñdV:M H$amdr.
nmÊ`mMr gmo` : J§Jm d O_wZm `m Q>mH`m§_Ü`o ~mam_hr {nÊ`mMo nmUr CnbãY Amho.
OmÊ`mgmR>r bmJUmam doi : gmIirÀ`m _mJ}nmCU Vmg, gmV XadmOm _mJ}XrS> Vmg.

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

30 

{ÉhÉiÉÒ

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

31 

¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉiÉÒSÉÒ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ
{ÉzÉɺÉÒSÉÒ =¨É®ú MÉÉ`ö±ÉÒ, ºÉ±ÉÉ¨É ¨ÉVÉ Eò¯û xÉEòÉ |
¨ÉÒSÉ ‡´Éxɇ´ÉiÉä ½þÉiÉ VÉÉäbÚ÷xÉÒ MɳýSÉä{ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ Eò¯û xÉEòÉ |
YÉÉxÉÉä¤ÉÉ iÉÖEòÉä¤ÉÉ®úɪÉÉÆSÉÉ ‡nù´ªÉ ´ÉÉ®úºÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ iÉÖ¨½þÉ ‡¨É³äý |
{É®ú¦ÉɹÉäSÉä Eò¯ûxÉ {ÉÚVÉxÉ ¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ±ÉÉ ‡½þhÉ´ÉÚ xÉEòÉ |
{É®ú|ÉÉƇiɪÉÉÆSªÉÉ MɲªÉÉiÉ {Éb÷É {ÉhÉ +ÉàºÉ®úÒ iªÉÉÆxÉÉ näù>ð xÉEòÉ |
‡xÉ´Éb÷hÉÖEòÒ{ÉÖ®úiÉä Eäò´É³ý +É`ö´ÉhÉ ¨ÉÉZÉÒ EòÉfÚø xÉEòÉ |
‘{ɇ½þ±ÉÒ’ {ÉɺÉÚxÉ Eò®úÉ +‡xÉ´ÉɪÉÇ {ÉhÉ... |
+É{ɺÉÉiÉ Ë½þnùÒ ¤ÉÉä±ÉÚ xÉEòÉ |
®úÉVÉ˺ɽþɺÉxÉÉ´É®ú ¤ÉºÉ´ÉÉ ¨É±ÉÉ {ÉhÉ...!
¡òÉ]õEäò ´ÉºjÉ xÉäºÉ´ÉÚ xÉEòÉ |
¨É±ªÉɳýÒ, ¤ÉÆMÉɱÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¤É‡½þhÉÒ
ºÉÖJÉÒ +ɽäþiÉ +É{ɱªÉÉ PÉ®úÒ |
EÖò{ÉÖjÉ ‡xÉ{ÉVɱÉä ¨É±ÉÉ ¨ÉÒ ‡¡ò®úiÉä nùÉ®úÉänùÉ®úÒ
nÖùEòÉxÉÉSªÉÉ {ÉÉ]õ¬É ¨É®úÉ`öÒ Eò®úÉ {ÉhÉ |
¨ÉÉZªÉÉ xÉÉ´ÉÉSÉä ®úÉVÉEòÉ®úhÉ Eò¯û xÉEòÉ |
Eò³ý´É³ýÉ +ºÉä±É ¨ÉÉZÉÉ B´ÉføÉ iÉ®ú... |
¨ÉÖƤÉ<ÇSÉä ¨É®úÉ`öÒ{ÉhÉÉ {ÉÖºÉÚ xÉEòÉ |
b÷Éì ®úÉVÉÒ´É ¦ÉÉäºÉäEò®ú
½èþnù®úɤÉÉnù
nèù‡xÉEò xÉ´ÉÉEòɳý ¨ÉvÉÚ ºÉɦÉÉ®ú

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

32 

D-qÉÉÍxÉMüÉiÉ erÉÉÇlÉÉ AÉmÉsrÉÉ MüÌuÉiÉÉ /sÉåZÉ/MüjÉÉ mÉÉPûuÉÉrÉcrÉÉ AÉWåûiÉ irÉÉÇlÉÏ ZÉÉsÉÏsÉ oÉÇkÉlÉå
mÉÉVûÉuÉÏiÉ AzÉÏ AmÉå¤ÉÉ AÉWåû.
1.

zÉYrÉiÉÉå xÉÉÌWûirÉ xÉÇaÉhÉMüÐM×üiÉ AxÉÉuÉå.qWûhÉeÉåcÉ LMüÉ ÌuÉÍzɹ TüÊUqÉäOûqÉkrÉå AxÉhÉå oÉÇkÉlÉMüÉUMü
AÉWåû. mÉÑRûÏsÉ ÌlÉrÉqÉÉÇqÉkrÉå AÇiÉpÉÉïuÉ AxÉsÉåsrÉÉ TüÊUqÉäOû ÍzÉuÉÉrÉ AxÉsÉåsÉå xÉÉÌWûirÉ xuÉÏMüÉUsÉå
eÉÉhÉÉU lÉÉWûÏ rÉÉcÉÏ lÉÉåÇS brÉÉuÉÏ.

2.

SåuÉlÉÉaÉUÏ ÍsÉmÉÏiÉ OûÉDmÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ 'oÉUWûÉ 7.0'(baraha 7.0) ÌMÇüuÉÉ 'xÉÏ-QäûMü
aÉÏxOû'(CDAC GIST )
WûÏ xÉÊnOûuÉåAU uÉÉmÉUÉuÉÏiÉ.
xÉÇMåüiÉxjÉVåû: http://www.baraha.com/
www.cdac.com

3.

D-qÉÉÍxÉMüÉxÉÉPûÏ mÉÑRûÏsÉ TüÊUqÉäOû xuÉÏMüÉUsÉå eÉÉiÉÏsÉ
A. oÉUWû qÉkrÉå iÉrÉÉU MåüsÉåsÉÏ .brh TüÉDsÉ
AÉ. oÉUWû qÉkrÉå iÉrÉÉU MåüsÉåsÉÏ .HTML(UNICODE) TüÉDsÉ
C.
oÉUWû crÉÉ xÉWûÉrrÉÉlÉå iÉrÉÉU MåüsÉåsÉÏ .doc TüÉDsÉ (MS-WORD qÉkÉÏsÉ)
D.
aÉÏxOû crÉÉ xÉWûÉrrÉÉlÉå iÉrÉÉU MåüsÉåsÉÏ .doc TüÉDsÉ (MS-WORD qÉkÉÏsÉ)
E. oÉUWû crÉÉ transliteration rules lÉÑxÉÉU iÉrÉÉU MåüsÉåsÉÏ CÇaÉëeÉÏiÉÏsÉ .txt ÌMÇüuÉÉ .doc
TüÉDsÉ
ESÉ. oÉÉsÉMüuÉÏÇcÉÏ mÉÑRûÏsÉ MüÌuÉiÉÉ mÉÑRûÏsÉ mÉëMüÉUå mÉÉPûuÉÉuÉÏ sÉÉaÉåsÉ qÉÔVû MüÌuÉiÉÉ
"´ÉÉuÉhÉ qÉÉxÉ” - oÉÉsÉMüuÉÏ
´ÉÉuÉhÉqÉÉÍxÉ WûwÉï qÉÉlÉÍxÉ ÌWûUuÉVû SÉOåû cÉÉåÌWûMüQåû,
¤ÉhÉÉiÉ rÉåiÉå xÉUxÉU ÍzÉUuÉå,¤ÉhÉÉiÉ ÌTüÂlÉÏ FlÉ mÉQåû.
uÉUiÉÏ oÉbÉiÉÉ DlSìkÉlÉÔcÉÉ aÉÉåTü SÒWåûUÏ ÌuÉhÉsÉÉxÉå,
qÉÇaÉsÉ iÉÉåUhÉ MüÉrÉ oÉÉÇÍkÉsÉå lÉpÉÉåqÉlQûmÉÏ MÑüÍhÉ pÉÉxÉå !
fÉÉsÉÉxÉÉ xÉÔrÉÉïxiÉ uÉÉOûiÉÉå,xÉÉÇeÉ AWûÉWûÉ ! iÉÉå EbÉQåû,
iÉÃÍzÉZÉUÉÇuÉU,EÇcÉ bÉUÉÇuÉU ÌmÉuÉVåû ÌmÉuÉVåû FlÉ mÉQåû.
EPûiÉÏ uÉUiÉÏ eÉsÉSÉÇuÉUiÉÏ AlÉÇiÉ xÉÇkrÉÉUÉaÉ mÉWûÉ,

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

33 

xÉuÉï lÉpÉÉuÉU WûÉårÉ UåÎZÉsÉå xÉÑlSiÉåïcÉå ÃmÉ qÉWûÉ.
oÉsÉÉMüqÉÉsÉÉ EQûiÉÉ pÉÉxÉå MüsmÉxÉÑqÉÉÇcÉÏ qÉÉVûÍcÉ iÉå,
EiÉÂÌlÉ rÉåiÉÏ AuÉlÉÏuÉUiÉÏ aÉëWûaÉÉåsÉÍcÉ ÌMü LMüqÉiÉå.
TüQûTüQû MüÃlÉÏ ÍpÉeÉsÉå AmÉÑsÉå mÉÇZÉ mÉÉZÉUå xÉÉuÉËUiÉÏ,
xÉÑÇSU WûËUhÉÏ ÌWûUurÉÉ MÑüUhÉÏ ÌlÉeÉ oÉÉsÉÉÇxÉWû oÉÉaÉQûiÉÏ.
ÎZÉssÉÉUå WûÏ cÉUiÉÏ UÉlÉÏ,aÉÉåmÉÌWû aÉÉhÉÏ aÉÉiÉ ÌTüUå,
qÉÇeÉÑVû mÉÉuÉÉ aÉÉrÉ iÉrÉÉcÉÉ ´ÉÉuÉhÉqÉÌWûqÉÉ LMüxÉÑUå.
xÉÑuÉhÉïcÉÇmÉMü TÑüsÉsÉÉ ÌuÉÌmÉlÉÏ UqrÉ MåüuÉQûÉ SUuÉVûsÉÉ,
Page 27 of 28
¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, <Ç-¨ÉɇºÉEò, +ÆEò 10´ÉÉ, ¨ÉÉSÉÇ 2007
mÉÉËUeÉÉiÉWûÏ oÉbÉiÉÉ pÉÉqÉÉUÉåzÉ qÉlÉÏcÉÉ qÉÉuÉVûsÉÉ !
xÉÑÇSU mÉUQûÏ bÉåEÌlÉ WûÉiÉÏ mÉÑUÉåmÉMÇüPûÏ zÉÑ®qÉiÉÏ,
xÉÑlSU oÉÉsÉÉ rÉÉ TÑüsÉqÉÉsÉÉ UqrÉ TÑüsÉå - mɧÉÏ ZÉÑSiÉÏ.
SåuÉSzÉïlÉÉ ÌlÉbÉiÉÏ sÉsÉlÉÉ,WûwÉï qÉÉClÉÉ ¾ÒûSrÉÉiÉ,
uÉSlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ uÉÉcÉÑÌlÉ brÉÉuÉå ´ÉÉuÉhÉ qÉÌWûlrÉÉcÉå aÉÏiÉ."
CÇaÉëeÉÏiÉ (UÉåqÉlÉ sÉÏmÉÏiÉ mÉÉPûuÉÉrÉcÉÏ fÉÉsrÉÉxÉ ZÉÉsÉÏsÉ qÉeÉMÔüU LMüÉ .txt
ÌMÇüuÉÉ .doc ÌÄTüsÉå qÉkrÉå OûÉDmÉ MüÃlÉ mÉÉPûuÉÉuÉÉ sÉÉaÉåsÉ
"SraavaN maas” - baalakavee
SraavaNamaasi harSha maanasi hiravaL daaTe chohikaDe, kShaNaat yete sarasar
shirave,kShaNaat phirunee oon paDe. varatee baghataa Indradhanoochaa goph
duheree viNalaase, maMgal toraN kaay baaMdhile nabhomanDapee kuNi bhaase !
jhaalaasaa sooryaast vaaTato,saaMja ahaahaa ! to ughaDe, tarooshikharaaMar,uMch
gharaaMvar pivaLe pivaLe oon paDe. uThatee varatee jaladaaMvaratee anaMt saMdhyaaraag pahaa, sarv nabhaavar hoy rekhile sundarteche roop mahaa.
balakamaalaa uDataa bhaase kalpasumaaMchee maaLachi te, utaruni yetee
avaneevaratee grahagolachi ki ekamate. phaDaphaD karoonee bhijale apule paMkh
paakhare saavaritee, suMdar hariNee hiravyaa kuraNee nij baalaaMsah baagaDatee.
khillaare hee charatee raanee,gopahi gaaNee gaat phire, maMjuL paavaa gaay
taaachaa shraavaNamahimaa ekasure. suvarNachaMpak phulalaa vipinee ramya
kevaDaa daravaLalaa, paarijaatahee baghataa bhaamaarosh maneechaa
maavaLaaa ! suMdar paraDee gheuni haatee puropakaMThee shuddhamatee,
sundar baalaa yaa phulamaalaa ramya phule - patree khudatee. devadarshanaa
nighatee lalanaa,harSh maainaa hrudayaat, vadanee tyaaMchyaa vaachuni ghyaave
shraavaN mahinyaache geet. "
5.D-qÉÉÍxÉMüÉxÉÉPûÏ sÉåZÉ mÉÉPûuÉÉrÉcÉå fÉÉsrÉÉxÉ iÉå AÉkÉÏsÉ qÉÌWûlrÉÉcrÉÉ 25 iÉÉUZÉåmÉrÉïÇiÉ mÉÉjÉuÉÉuÉåiÉ.

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç

<Ç-¨ÉɇºÉEò

+ÆEò 12´ÉÉ, ¨Éä 2007 

34 

Editorial Board
Sl

Name

Designation

1

Shri Arunesh Parab

Editor

2

Shri Prasad Thakur

Member

3

Shri Vijay Joshi

Member

3

Ms. Seema Shelar

Member

Conceptualization & Design
Shri Vijay Joshi

Contact Details

Mai Marathi Sanstha
22/1715, Old MHB Colony,
Gorai Road, Borivli (W),
Mumbai-91
email
web
forum
orkut

: mai.marathi@yahoo.co.in
: www.maimarathi.org
: http://maimarathi.17.forumer.com
: http://www.orkut.com/Community.aspx?

DISCLAIMER
The views expressed in this e-publication are that of the Authors / poets.
The Editorial Board or Mai Marathi does not necessarily subscribe to the views
expressed. This e-publication is for private circulation.
The e-publication is FREE of Cost.

¨ÉÉªÉ ¨É®úÉ`öÒ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç