You are on page 1of 5

Exercicios de repaso para preparación do exame.

Temas 1
e 2
1. Na seguinte táboa indícase una audiencia (en miles de espectadores) de tres canles de TV (A, B,
C) nunha determinada semana e en cada unha das tres franxas horarias (M: mañá, T: tarde, N:
noite):
A B C
M 40 60 20
N 60 40 30
T 100 80 90
Sen embargo, como consecuencia da calidade dos programas emitidos, hai unha estimación
dunha redución das audiencias en todas as franxas horarias do 10% para a canle A, unha
redución do 5% para a canle B e un aumento do 20% para a canle C.
a) Obtén a matriz que representa a nova a nova audiencia das canles nas tres franxas
horarias.
b) Sabendo que o beneficio que obtén cada canle por espectador é de 3 euros pola mañá, 4
euros pola tarde e 6 euros pola noite; obtén mediante o cálculo matricial os beneficios
para cada unha das canles.
Resolución
a) Canle A (redución dun 10%)
10% de 40 = 4; 40-4=36 10% de 60 = 6; 60-6=54 10% de 100 = 10; 100-10=90
Canle B (redución dun 5%)
5% de 60 = 3; 60-3=57 5% de 40 = 2; 40-2=38 5% de 80 = 4; 80-4=76
Canle C (aumento do 20%)
20% de 20 = 4; 20+4=24 20% de 30 = 6; 30+6=36 20% de 90 = 18; 90+18=108

Nova matriz de audiencia:
|
|
|
¹
|

\
|
108 76 90
36 38 54
24 57 36

b) O beneficio podémolo expresar coa matriz (mañá, noite, tarde):
( ) 4 6 3
Polo tanto os cálculos son:
( ) ( )
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
⇒ =
|
|
|
¹
|

\
|
€ 720000
€ 703000
€ 792000
720 703 792
108 76 90
36 38 54
24 57 36
4 6 3
C Beneficio
B Beneficio
A Beneficio

(xa que a matriz de audiencias está expresada en miles de espectadores)


2. Dadas as matrices:
|
|
¹
|

\
|

=
|
|
¹
|

\
| −
=
|
|
¹
|

\
| −
=
2 1
0 2
0 2
2 1
1 1
0 4
C B A
Calcula a matriz X que verifica a ecuación: A·X·B = 2·C

Resolución:
|A|=-4 e |B|=-4, polo tanto A e B son regulares.
A ecuación matricial resólvese así: X = A
-1
2CB
-1

Calculamos A
-1
e B
-1
, resultando:

|
|
|
|
¹
|

\
|
=
|
|
|
|
¹
|

\
|

=
− −
4
1
2
1
2
1
0
1
4
1
0
4
1
1 1
B e A

Polo que:
|
|
|
|
¹
|

\
| −
=
=
|
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|


=
|
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|

|
|
|
|
¹
|

\
|

=
|
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|

|
|
|
|
¹
|

\
|

=
2
1
2
2
1
0
4
1
2
1
2
1
0
4 1
0 1
4
1
2
1
2
1
0
4 2
0 4
1
4
1
0
4
1
4
1
2
1
2
1
0
2 1
0 2
2
1
4
1
0
4
1
X

3. Dada a matriz:
|
|
|
¹
|

\
|
=
0 1 0
0 0 1
0 0 0
A
Calcula:
a) a matriz inversa, se existe, das matrices I + A e I - A
b) a expresión (I + A)(I - A)
-1


Resolución:

a)
|
|
|
¹
|

\
|

− = −
|
|
|
¹
|

\
|
= +
1 1 0
0 1 1
0 0 1
1 1 0
0 1 1
0 0 1
A I A I

Teñen inversa xa que o determinante da primeira e o da segunda é 1

Cálculo da adxunta de I+A:

[ ]
|
|
|
¹
|

\
|

− = +
+
= + ⇒
|
|
|
¹
|

\
|


= +
= + = + = +
− = + = + = +
= + − = + = +

1 1 1
0 1 1
0 0 1
) (
1
) (
1 0 0
1 1 0
1 1 1
) (
1 ) ( 0 ) ( 0 ) (
1 ) ( 1 ) ( 0 ) (
1 ) ( 1 ) ( 1 ) (
1
33 32 31
23 22 21
13 12 11
t
A I adx
A I
A I A I Adx
A I A I A I
A I A I A I
A I A I A ICálculo da adxunta de I-A:
[ ]
|
|
|
¹
|

\
|
= −

= − ⇒
|
|
|
¹
|

\
|
= −
= − = − = −
= − = − = −
= − = − = −

1 1 1
0 1 1
0 0 1
) (
) (
1
) (
1 0 0
1 1 0
1 1 1
) (
1 ) ( 0 ) ( 0 ) (
1 ) ( 1 ) ( 0 ) (
1 ) ( 1 ) ( 1 ) (
1
33 32 31
32 22 21
13 12 11
t
A I Axd
A I
A I A I Adx
A I A I A I
A I A I A I
A I A I A I


b)

|
|
|
¹
|

\
|
=
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
|
¹
|

\
|
= − +

1 2 2
0 1 2
0 0 1
1 1 1
0 1 1
0 0 1
1 1 0
0 1 1
0 0 1
) )( (
1
A I A I


4. Resolve a ecuación matricial (N - I) X = C, onde

( )
|
|
|
¹
|

\
|
− =
|
|
|
¹
|

\
|
− = − =
0
2
4
C ,
1
2
3
B , 1 1 2 A

e N=B·A
Resolución:
( )
|
|
|
¹
|

\
|

− −

= −
|
|
|
¹
|

\
|
− =
1 1 2
2 2 4
3 3 6
1 1 2
1
2
3
N
( )
1
0 2
2 1 2
2 3 4
3 3 5

− ∃ ⇒ ≠ = − ⇒
|
|
|
¹
|

\
|

− −

= − I N I N I N
Polo tanto a ecuación matricial resólvese deste xeito:
X = (N-I)
-1
C
Calculemos (N-I)
-1
=1/2 [Adx(N-I)]
t
Calculamos previamente Adx(N-I):
|
|
|
|
|
¹
|

\
|

− −

=
|
|
|
¹
|

\
|

− −

= − ⇒
|
|
|
¹
|

\
|
− −


= −
− = − = − − = −
= − − = − = −
= − − = − = −

2
3
2
1
1
1 2 2
2
3
2
3
2
3 1 2
2 4 4
3 3 4
2
1
) (
3 2 3
1 4 3
2 4 4
) (
3 ) ( 2 ) ( 3 ) (
1 ) ( 4 ) ( 3 ) (
2 ) ( 4 ) ( 4 ) (
1
33 32 31
23 22 21
13 12 11
I N I N Adx
I N I N I N
I N I N I N
I N I N I N

Entón:
|
|
|
¹
|

\
|
− =
|
|
|
¹
|

\
|

|
|
|
|
|
¹
|

\
|

− −

= − =

3
4
5
0
2
4
2
3
2
1
1
1 2 2
2
3
2
3
2
) (
1
C I N X

5. Hacha os valores de k para os cales a matriz:

|
|
|
|
|
¹
|

\
|
− − − −
− − −


=
1 k k k
1 0 k k
3 2 1 k
6 5 4 k
A
a) non ten inversa
b) ten rango 3

Resolución:

a)

) 9 3 ( ) 4 3 6 6 12 1 (
1 1
3 1 1
6 4 1
) (
1
3 1
6 4
) (
0 k 0 0
1 0 k k
3 2 1 k
6 5 4 k
1 k k k
1 0 k k
3 2 1 k
6 5 4 k
2 2
3 4
+ − − = + + − − + − − =
− −
− =
=
− − −


− − =
|
|
|
|
|
¹
|

\
|

− − −


  → 
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
− − − −
− − −k k k k k
k
k k
k k
k
k
k
F F

¹
´
¦
= ⇔ = + −
= ⇔ = −
⇔ = + − −
3 0 9 3
0 0
0 ) 9 3 (
2
2
k k
k k
k k Entón para estes valores de k a matriz non ten
inversa.

b)

A única posibilidade de que a matriz teña rango menor que 4 e que k=0 ou k=3. Estudemos os dous
casos:

Se k=0 a matriz queda:
0 3 5 8
1 0 0
3 2 1
6 5 4
1 0 0 0
1 0 0 0
3 2 1 0
6 5 4 0
≠ − = + − =

|
|
|
|
|
¹
|

\
|


= menor o e A , polo que o rango é 3

Se k=3 a matriz queda:
0 3 5 36 30 8
1 0 3
3 2 1
6 5 4
1 3 - 3 - 3
1 0 3 - 3 -
3 2 1 3 -
6 5 4 3 -
≠ = + + − − =
− −
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
− −

= menor o e A . Polo que o
rango volve a ser 3.