You are on page 1of 12

San Juan De Dios Educational

Foundation Inc.
College of Nursing
2772-2774 Roxas Boulevard, Pasay City

HEALTH ACTION PLAN OF SAN AGUSTIN I


HEALTH CENTER, MALABON CITY ON FLOOD
ASSOCIATED DISEASES: AN ASSESSMENT

BSN IV-A GROUP 2

Delfin, Juben G.
Enriquez, Maria Elaine G.
Escarcha, Shiela May M.
Espino, Maria Erika F.
Fabila, Anna Vannelee C.
Felizardo, Maria Angelie N.
Filosopo, Ivana K.
Honorio, Jaztine R.
Laysa, Geromyr Miguel C.
Neulid, Ronald H.
OO HIN
(YES) D
I
(NO)
UBO/SIPON
a) Pagtatakip ng ilong at bibig tuwing uubo/
babahing

b) Pagkakaroon ng tamang distansya sa mga


taong maysakit o pag-iwas sa matataong
lugar

c) Iwasan ang pagbababad o paglangoy sa


baha lalo na ang mga bata
PAGTATAE
a) Paggamit ng malinis na tubig sa pagluluto
o bilang inumin

b) Pagpapakulo ng tubig bago ito inumin o


gamitin sa pagluluto

c) Tamang pag-iimbak at paghahanda ng


Layunin: Kami po ang mga estudyante ng San Juan De
pagkain
Dios (College) na naglalayong malaman ang kahandaan
ng inyong Health Center tungo sa pagtugon sa mga DENGUE
pangangailangan ng mga tao sa kumunidad sa panahon a) Tamang pag-iimbak at paglilinis ng mga
ng baha. bagay na posibleng pangitlugan ng lamok
(gaya ng bote, drum, gulong, timba,
plorera at alulod ng bahay).
Pangalan:(opitional)____________________________
Edad:______ b) Pagtatapon ng basura sa tamang lugar
Bilang ng taon ng paninirahan:_____
Address:______________________________________ c) Pagkakaroon ng wastong ipunan ng tubig
at siguraduhing may takip ito

d) Pag-iwas sa kagat ng lamok sa


pamamagitan ng paggamit ng kulambo at
damit

e) ng may mahabang manggas at pantalon

f) Pag-iingat laban sa kagat ng lamok tuwing


nagmamadaling araw at bago dumilim sa
gabi.
LEPTOSPIROSIS
a) Paggamit ng pananggalang sa katawan
gaya ng kapote, payong, gloves at bota sa
pagdaan sa baha lalo na kapag may sugat
sa katawan
b) Paglilinis ng mga estero/ kanal na
maaaring pamahayan ng mga daga at iba
pang insekto
Direksyon: Paki-sagutan ng OO o HINDI ang mga
sumusunod na katanungan sa pamamagitan ng paglagay
ng TSEK (√).

OO HIN
(YE DI
Gawain at Patakaran ng Health Center
(Health Center Policies and Procedures) S) (NO)
1. Ang health center ba ay matatagpuan sa
lugar na madaling puntahan ng mga tao?
2. Ang mga programa ba para sa kaligtasan
sa panahon ng pagbaha ay maayos na OO HIND
Kahandaannaipapatupad ng health
ng Health Center center?
(Health Center (YES I
3. Ang
General Preparedness) tumutupad sa )
health center ba ay (NO)
1. Bukas baresponsibilidad
ang health centeratsa panahon
tungkulin
ng na
baha? nakatalaga sa kanila para sa
pagpapaunlad ng kalusugan?
2. Ang San Agustin I ba ay may programa para sa
4. sa
kaligtasan Angpanahon
health center ba ay nagbubukas at
ng pagbaha?
nagsasara sa tamang oras?
3. Ang health center ba ay nagkakaloob ng mga
5. Ang health center ba ay nagbibigay ng
serbisyo gaya ng:
serbisyo tuwing gabi minsan sa isang
a) Pagsusuri ng mga taong may sintomas ng sakit
buwan para sa mga taong hindi
maaaring magpakonsulta tuwing umaga?
b) Pagbibigay ng libreng gamot
6. Ang mga pasyenteng magpapakonsulta
ba ay ng
naghihintay lamang sa loob ng 30
c) Pamamahagi kaalamang pangkalusugan
minuto pagkatapos magparehistro bago
masuri
4. Ang health ng doctor?
center ba ay namamahagi ng
7. Ang schedule
kaalaman sa mga tao bago atang
contact number
panahon ng ba ng
mga staff at
pagbaha sa pamamagitan ng:ng doctor ay matatagpuan
sa sa
a) Pagbisita loob ng health center?
kabahayan
8. Ang health center ba ay nagsasagawa ng
“disease surveillance” o pagiimbestiga
b) Mga babasahin
sa lugar na may mga taong nagkaroon
ng malubhang sakit?
c) Mga poster
d) Maramihang pagtalakay

5. Ang health center ba ay namamahagi ng


kaalaman tungkol sa paraan ng pag iwas sa sakit
na nakukuha sa baha gaya ng:
a) Palagiang paghuhugas ng kamay

b) Pagpapanatili ng kalinisan ng katawan

c) Pagkain ng masustansyang pagkain at pag-


inom ng bitamina

d) Kahalagahan ng kumpletong bakuna para


palakasin ang resistensya
OO HIN
Gawain at Patakaran ng Health Center (YE DI
(Health Center Policies and Procedures) S) (NO)

1. Ang health center ba ay matatagpuan sa


lugar na madaling puntahan ng mga tao?
2. Ang mga programa ba para sa kaligtasan
sa panahon ng pagbaha ay maayos na
naipapatupad ng health center?
3. Ang health center ba ay tumutupad sa
responsibilidad at tungkulin na
nakatalaga sa kanila para sa
pagpapaunlad ng kalusugan?

4. Ang health center ba ay nagbubukas at


nagsasara sa tamang oras?
5. Ang health center ba ay nagbibigay ng
serbisyo tuwing gabi minsan sa isang
buwan para sa mga taong hindi maaaring
magpakonsulta tuwing umaga?
6. Ang mga pasyenteng magpapakonsulta
ba ay naghihintay lamang sa loob ng 30
minuto pagkatapos magparehistro bago
masuri ng doctor?
7. Ang schedule at contact number ba ng
mga staff at ng doctor ay matatagpuan
sa loob ng health center?
8. Ang health center ba ay nagsasagawa ng
“disease surveillance” o pagiimbestiga sa
lugar na may mga taong nagkaroon ng
malubhang sakit?
9. Ang mga staff ba ng health center ay
kaaya-aya at nagpapanatili ng kalinisan
ng sarili gaya ng palagiang paghuhugas
ng kamay?

10. Ang health center ba ay malinis sa loob at


maging ang kapaligiran nito?
11. Ang mga staff ba ng health center ay
may sapat na kaalaman para sagutin ang
mga katanungang may kinalaman sa
sakit na nakukuha sa baha?

12. Ang mga staff ba ng health center ay


magalang at mapagkakatiwalaan?

13. Ang health center ba ay may 1 doktor, 1


nurse, 1 midwife at 1 sanitary inspector?

14. Ang health center ba ay may aktibong


Barangay Health Volunteers?

15. Ang health center ba ay nagsasagawa ng


imbentaryo ng mga kagamitan at suplay?
6. Ang health center ba ay madaling nalalapitan
sa oras ng pangangailangan?
6.Thermometer
7. Ang mga sumusunod ba ay nasa health
center para tumugon sa pangangailangan ng
7.Timbangan para sa bata at matanda (hindi
mga tao sa komunidad:
a) Doktor pambanyo)
b) Dentista
c) Nars
d) Midwife 8.Mesa para sa pag-eksamin ng pasyente
e) Barangay health volunteers
8. Ang health center ba ay nagtuturo ng 9.Kagamitan para sa paglilinis ng instrumento
kaalaman sa paglulunas ng sakit gaya ng: at ng klinika (alcohol, bleach)
a) Paggamot sa ubo at sipon nang hindi
umiinom ng medisina para dito, sa halip ay
sa ibang pamamaraan
b) Paglunas sa pasyenteng dumaranas ng 10.Tongue depressor
pagtatae at mataas na lagnat
c) Impormasyon kung kelan, saan at paano
dadalhin ang pasyenteng may malalalang 11.Flashlight/ Penlight
sintomas ng sakit para gamutin

12.Relo na may kamay pansegundo

13.Malinis na mga punda at sapin/ kumot

14.Sterilizer (maaaring kalderong may takip at


kalan)

15.Refrigerator

16.Lalagyan ng bakuna na may yelo

17.Alcohol, bulak, malinis na tubig at iba pang


kagamitan sa paglilinis ng sugat

18.Gloves, karayom at ineksyon na pang-


isang gamitan lamang
OO HIN
Mga Kagamitan at Suplay (Facilities, (YE DI
Equipments and Supplies) S) (NO)

Ang inyong health center ay mayroong:

1. Napagkukunan ng malinis na tubig

2. Palikuran para sa mga pasyente

3. Malinis at maayos na kapaligiran

4. Sapat na pa-ilaw at daluyan ng hangin


5. Pribadong lugar para sa pag-eksamin ng
pasyente
6. Bodega para sa mga kagamitan at mga
gamot
Matatagpuan sa loob ng health center ang mga
sumusunod:

1.Upuan para sa mga pasyente

2.Lababo na napaghuhugasan ng kamay


3.Bukod- bukod na basurahan para sa
nabubulok, hindi nabubulok, karayom at
matutulis na bagay
4.Aparato para sa pagkuha ng presyon ng
dugo

5.Stethoscope
Pakikipag-ugnayan o komunikasyon ng OO HIN
health center (Health center (YE DI
communication) S) (NO)
1. May mga BHW o volunteers ba sa lugar na
maaaring hingian ng tulong sa oras ng
pangangailangan?
2. Ang mga BHW o volunteers ba ay nagre-
refer sa mga nakatataas na kasamahan ng
mga pasyente na unang lumapit sa kanila
upang magpakonsulta sa health center?
3. Ang mga miyembro ba ng health center ay
tulong- tulong sa pagbabalita o pag-
iimbestiga ng mga may sakit at nag-
sasangguni sa mas mataas na antas na
serbisyong medical kung kinakailangan?
4. Ang health center ba ay may two- way
referral system na nagtatalaga ng mga
dapat gawin para sa on-referral o back-
referral ng mga pasyente?
5. Ang health center ba ay may maayos at
tamang mga record ng lahat ng
nagkakasakit?
6. Ang health center ba ay nakikipagtulungan
sa mga grupo sa komunidad at maging sa
mga pribadong organisasyon sa
pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga
tao sa komunidad?
7. Ang health center ba ay humihikayat at
sumusuporta sa mga gawain ng lokal na
pamahalaan na may kinalaman sa
kalusugan?