You are on page 1of 12

San Juan De Dios Educational Foundation Inc.

College of Nursing
2772-2774 Roxas Boulevard, Pasay City

HEALTH ACTION PLAN OF SAN AGUSTIN I
BSN IV-A GROUP 2

HEALTH CENTER, MALABON CITY ON FLOOD ASSOCIATED DISEASES: AN ASSESSMENT

Delfin, Juben G. Enriquez, Maria Elaine G. Escarcha, Shiela May M. Espino, Maria Erika F. Fabila, Anna Vannelee C. Felizardo, Maria Angelie N. Filosopo, Ivana K. Honorio, Jaztine R. Laysa, Geromyr Miguel C. Neulid, Ronald H.

OO (YES) UBO/SIPON a) Pagtatakip ng ilong at bibig tuwing uubo/ babahing b) Pagkakaroon ng tamang distansya sa mga taong maysakit o pag-iwas sa matataong lugar c) Iwasan ang pagbababad o paglangoy sa baha lalo na ang mga bata PAGTATAE a) Paggamit ng malinis na tubig sa pagluluto o bilang inumin b) Pagpapakulo ng tubig bago ito inumin o gamitin sa pagluluto

HIN D I (NO)

Layunin: Kami po ang mga estudyante ng San Juan De Dios (College) na naglalayong malaman ang kahandaan ng inyong Health Center tungo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa kumunidad sa panahon ng baha. Pangalan:(opitional)____________________________ Edad:______ Bilang ng taon ng paninirahan:_____ Address:______________________________________

c) Tamang pag-iimbak at paghahanda ng pagkain DENGUE a) Tamang pag-iimbak at paglilinis ng mga bagay na posibleng pangitlugan ng lamok (gaya ng bote, drum, gulong, timba, plorera at alulod ng bahay). b) Pagtatapon ng basura sa tamang lugar c) Pagkakaroon ng wastong ipunan ng tubig at siguraduhing may takip ito d) Pag-iwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng paggamit ng kulambo at damit e) ng may mahabang manggas at pantalon

f) Pag-iingat laban sa kagat ng lamok tuwing
nagmamadaling araw at bago dumilim sa gabi. LEPTOSPIROSIS a) Paggamit ng pananggalang sa katawan gaya ng kapote, payong, gloves at bota sa pagdaan sa baha lalo na kapag may sugat sa katawan b) Paglilinis ng mga estero/ kanal na maaaring pamahayan ng mga daga at iba pang insekto

Direksyon: Paki-sagutan ng OO o HINDI ang mga sumusunod na katanungan sa pamamagitan ng paglagay ng TSEK (√).
OO (YE Gawain at Patakaran ng Health Center (Health Center Policies and Procedures) S) 1. Ang health center ba ay matatagpuan sa lugar na madaling puntahan ng mga tao? 2. Ang mga programa ba para sa kaligtasan sa panahon ng pagbaha ay maayos na OO naipapatupad ng health center? Kahandaan ng Health Center (Health Center (YES 3. Ang health center ba ay tumutupad sa ) General Preparedness) responsibilidad at tungkulin na 1. Bukas ba ang health center sa panahon ng nakatalaga sa kanila para sa baha? pagpapaunladay may programa para sa ng kalusugan? 2. Ang San Agustin I ba 4. Ang health ng pagbaha? kaligtasan sa panahon center ba ay nagbubukas at nagsasara sa tamang oras? 3. Ang health center ba ay nagkakaloob ng mga 5. Ang health center ba ay nagbibigay ng serbisyo gaya ng: serbisyo tuwing gabi minsan sa isang a) Pagsusuri ng mga taong may sintomas ng sakit buwan para sa mga taong hindi maaaring magpakonsulta tuwing umaga? b) Pagbibigay ng libreng gamot 6. Ang mga pasyenteng magpapakonsulta ba ay naghihintay lamang sa loob ng c) Pamamahagi ng kaalamang pangkalusugan 30 minuto pagkatapos magparehistro bago masuri ng ba ay namamahagi ng 4. Ang health center doctor? 7. sa mga tao bago ang panahon ng ba ng kaalaman Ang schedule at contact number mga staff at ng doctor ay matatagpuan pagbaha sa pamamagitan ng: sa loob ng health a) Pagbisita sa kabahayan center? 8. Ang health center ba ay nagsasagawa ng “disease b) Mga babasahin surveillance” o pagiimbestiga sa lugar na may mga taong nagkaroon ng malubhang sakit? c) Mga poster d) Maramihang pagtalakay HIN DI (NO)

HIND I (NO)

5. Ang health center ba ay namamahagi ng
kaalaman tungkol sa paraan ng pag iwas sa sakit na nakukuha sa baha gaya ng: a) Palagiang paghuhugas ng kamay b) Pagpapanatili ng kalinisan ng katawan c) Pagkain ng masustansyang pagkain at paginom ng bitamina d) Kahalagahan ng kumpletong bakuna para palakasin ang resistensya

Gawain at Patakaran ng Health Center (Health Center Policies and Procedures) 1. Ang health center ba ay matatagpuan sa lugar na madaling puntahan ng mga tao? 2. Ang mga programa ba para sa kaligtasan sa panahon ng pagbaha ay maayos na naipapatupad ng health center? 3. Ang health center ba ay tumutupad sa responsibilidad at tungkulin na nakatalaga sa kanila para sa pagpapaunlad ng kalusugan? 4. Ang health center ba ay nagbubukas at nagsasara sa tamang oras? 5. Ang health center ba ay nagbibigay ng serbisyo tuwing gabi minsan sa isang buwan para sa mga taong hindi maaaring magpakonsulta tuwing umaga? 6. Ang mga pasyenteng magpapakonsulta ba ay naghihintay lamang sa loob ng 30 minuto pagkatapos magparehistro bago masuri ng doctor? 7. Ang schedule at contact number ba ng mga staff at ng doctor ay matatagpuan sa loob ng health center? 8. Ang health center ba ay nagsasagawa ng “disease surveillance” o pagiimbestiga sa lugar na may mga taong nagkaroon ng malubhang sakit? 9. Ang mga staff ba ng health center ay kaaya-aya at nagpapanatili ng kalinisan ng sarili gaya ng palagiang paghuhugas ng kamay? 10. Ang health center ba ay malinis sa loob at maging ang kapaligiran nito? 11. Ang mga staff ba ng health center ay may sapat na kaalaman para sagutin ang mga katanungang may kinalaman sa sakit na nakukuha sa baha? 12. Ang mga staff ba ng health center ay magalang at mapagkakatiwalaan? 13. Ang health center ba ay may 1 doktor, 1 nurse, 1 midwife at 1 sanitary inspector? 14. Ang health center ba ay may aktibong Barangay Health Volunteers? 15. Ang health center ba ay nagsasagawa ng imbentaryo ng mga kagamitan at suplay?

OO (YE S)

HIN DI (NO)

6. Ang health center ba ay madaling nalalapitan
sa oras ng pangangailangan?

7. Ang mga sumusunod ba ay nasa health
center para tumugon sa pangangailangan ng mga tao sa komunidad: a) Doktor b) Dentista c) Nars d) Midwife e) Barangay health volunteers 8. Ang health center ba ay nagtuturo ng kaalaman sa paglulunas ng sakit gaya ng: a) Paggamot sa ubo at sipon nang hindi umiinom ng medisina para dito, sa halip ay sa ibang pamamaraan b) Paglunas sa pasyenteng dumaranas ng pagtatae at mataas na lagnat c) Impormasyon kung kelan, saan at paano dadalhin ang pasyenteng may malalalang sintomas ng sakit para gamutin

6.Thermometer 7.Timbangan para sa bata at matanda (hindi pambanyo)

8.Mesa para sa pag-eksamin ng pasyente 9.Kagamitan para sa paglilinis ng instrumento at ng klinika (alcohol, bleach)

10.Tongue depressor

11.Flashlight/ Penlight

12.Relo na may kamay pansegundo

13.Malinis na mga punda at sapin/ kumot 14.Sterilizer (maaaring kalderong may takip at kalan)

15.Refrigerator

16.Lalagyan ng bakuna na may yelo 17.Alcohol, bulak, malinis na tubig at iba pang kagamitan sa paglilinis ng sugat 18.Gloves, karayom at ineksyon na pangisang gamitan lamang

OO Mga Kagamitan at Suplay (Facilities, Equipments and Supplies) Ang inyong health center ay mayroong: 1. Napagkukunan ng malinis na tubig 2. Palikuran para sa mga pasyente 3. Malinis at maayos na kapaligiran 4. Sapat na pa-ilaw at daluyan ng hangin 5. Pribadong lugar para sa pag-eksamin ng pasyente 6. Bodega para sa mga kagamitan at mga gamot Matatagpuan sa loob ng health center ang mga sumusunod: 1.Upuan para sa mga pasyente 2.Lababo na napaghuhugasan ng kamay 3.Bukod- bukod na basurahan para sa nabubulok, hindi nabubulok, karayom at matutulis na bagay 4.Aparato para sa pagkuha ng presyon ng dugo 5.Stethoscope (YE S)

HIN DI (NO)

Pakikipag-ugnayan o komunikasyon ng health center (Health center communication) 1. May mga BHW o volunteers ba sa lugar na maaaring hingian ng tulong sa oras ng pangangailangan? 2. Ang mga BHW o volunteers ba ay nagrerefer sa mga nakatataas na kasamahan ng mga pasyente na unang lumapit sa kanila upang magpakonsulta sa health center? 3. Ang mga miyembro ba ng health center ay tulongtulong sa pagbabalita o pagiimbestiga ng mga may sakit at nagsasangguni sa mas mataas na antas na serbisyong medical kung kinakailangan? 4. Ang health center ba ay may two- way referral system na nagtatalaga ng mga dapat gawin para sa on-referral o backreferral ng mga pasyente? 5. Ang health center ba ay may maayos at tamang mga record ng lahat ng nagkakasakit? 6. Ang health center ba ay nakikipagtulungan sa mga grupo sa komunidad at maging sa mga pribadong organisasyon sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga tao sa komunidad? 7. Ang health center ba ay humihikayat at sumusuporta sa mga gawain ng lokal na pamahalaan kalusugan? na may kinalaman sa

OO (YE S)

HIN DI (NO)