You are on page 1of 54

www.cartiaz.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

1

Noţiuni introductive in Pspice
VII.1.1 Ce reprezintă PSpice?
PSpice reprezintă un program care realizează simularea reală a unui circuit. În mod normal, circuitul este descries cu un editor de text (utilizând limbajul PSpice). PSpice simulează şi calculează caracteristicile circuitului electric. În cazul în care dorim o ieşire grafică atunci se impune transferul datelor în programul PSpice -Probe. Ce este acceia o probă ? Proba este un program care preia datele dintr-un circuit electric şi realizează afişarea unei diversităţi de grafice solicitate de utilizator. De exemplu : Utilizând editorul TextEdit din programul PSpice pentru un circuit RLC cu cosine Transient, definit "sample.cir", care trebuie să se impină anumitor condiţii:
Vstep a 0 pwl .5us,0 .501us,1 Ra0 a 0 1 Esource 1 0 value {V(a)*(.5-.5*cos(7.53982Meg*(time-.5us)))} R 1 2 1k L 2 3 .25mH C 3 0 100pF Echeck 4 0 value={.823*cos(7.5398Meg*time+.433)} Rcheck 4 0 1 .tran 5u 5u .03u .probe .end

Pentru simularea circuitului vom urma următorii paşi: 1) Se copiază textul program peste un texteditor precum "Notepad". Se salvează într-un director sub o denumire cu extensia .cir ; 2) Se deschide programul Pspice; 2) Din meniul file din PSpice se deschide fişierul "nume.cir" 3) PSpice va putea simula circuitul. Dacă se transmite mesajul "Successful Simultion", se confirmă O.K 4) Se acţionează opţiunea 'Examine Output' din meniul file din PSpice. Va apare un editor de text, eventual însoţit de un lot de informaţii utile. 5) Se revine la tefreastra PSpice şi se apelează opţiunea 'Run Probe...' din meniul file. Programul Probe va demara printr-un grafic gol în fereastra Probe şi ulterior graficul trasat. 7) Se poate închide ferestrele PSpice, Probe şi Textedit. Bara de meniuri Bara de meniu, afişat în partea superioară a ferestrei Schematics ne redă articolele necesare desenării şi simulării circuitelor şi pot fi apelate la nevoie prin execuţie click:

Meniu File Cele mai multe din opţiuni sunt convenţionale.

Meniu Edit Utilizate pentru editare scheme. Multe opţiuni sunt autoexplicative, de exemplu cut, copy şi paste

Meniu Options Se poate utiliza opţiunilr: Wire- care permite desenarea unui fir Get New Part – care selectează o componentă din

Meniu Analysis Foarte utilizat pentru opţiunile: Setup – care permite analiza schemei specifiate Simulate – simularea circuitului Examine Output –

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

2

vizualizarea fişierului de ieşire creat în timpul simulării. Celelalte meniuri, Navigate, View, Options, Tools, Markers, Window au opţiuni utile, dar nu absolut necesare în cazul acestei abordări. Meniul Parts Acesta poate fi accesat în 3 moduri: (1) Din meniul Draw, click pe Get_new_Part

fişierul Library.

(2) click pe icoana meniului de parts (3) prin tipul "Cntrl -G" Se startează prin click pe icoana

Lista din stânga reprezintă piesele componente dispoinibile pentru evaluarea versiunii de PSpice. Pentru a vedea o anumită piesă se selectează Libraries.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

3

Din partea dreaptă se selectează acesul la o anumită bibliotecă şi funcţie de aceasta în partea stângă apare o listă diferită de piese. Dacă se doreşte o piesă anume se mută indicatorul şi se dă O.K. De exemplu, rezistorii sunt amplasaţi în biblioteca slb libray, iar pentru a selecta un rezistor se alege biblioteca analog.slb , se indică "R" şi se apasă O.K, apoi se exercită un click pe Place & Close în fereastra următoare. VII.2 Simularea unui circuit simplu utilizând Probe Se utilizează softul numit "Probe", utilizat pentru afişarea rezultatelor simulării grafice, de exemplu cu Op Amp, pentru o analiză tranzitorie în timp cu reprezentarea grafică a valorilor corespunzătoare în funcţie de timp.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

4

Considerăm că dorim afişarea graficului lui Vin şi Vout vs time. Slegând opţiunea Add Trace din meniul Trace.

Fereastra din stânga conţine o listă de curenţi şi tensiuni reprezentaţi în funcţie de timp. Fereastra din dreapta conţine o listă de operatori matematici ce pot operate asupra tensiunii curentului selectat. Pentru a reprezenta tensiunea funcţie de timp, se rulează în fereastra din stânga şi se priveşte în V(Vin)., executând click pe ONCE pentru apariţia butonului de comandă linie Trace Expression. Pentru reprezentarea grafică a tensiunii Vin(t) şi Vout(t)se rulează V(Vout) din fereastra din dreapta însoţit de O.K.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

5

VII.2.1 Familiarizarea cu Schematics

Paşii esenţiali în Schematics sunt desenarea pe o pagină nouă (goală), simularea circuitului şi examinarea rezultatelor. Mesajul vizual permite identificarea a what is wrong atunci cînd circuitul nu simulează. X.2.2 Simularea unui circuit simplu Pentru calculul curentului prin circuit la bornele unui rezistor, utilizând Schematics vom utiliza următorul mod de operare

În primul rând dăm comanda Getting the Parts executând Click pe icoana meniului

-

-

pentru selectare piese Rezistor: - se selectează biblioteca analog.slb şi se execută click pe piesa denumită R urmat de un O.K. şi click Place în fereastră, şi mutarea componentei pe ecranul paginii albe. Se pot repeta şi opţiuni de plasare în pagină şi a altor rezistori. Dacă, nu dorim de execută click pe butonul din dreapta al mausului. Sursa de tensiune D.C: - Intrăm în fereastra meniului de piese şi selectăm biblioteca source.slb. pentru alegerea piesei VDC. Şi transferul ei oriunde pe pagina de desenare. Împământare (masa): PSpice impune un punct de referinţă (masa), fapt pentru care se alege din biblioteca port.slb articolul AGND (analog împământării) şi se transferă oriunde în pagina de desenare. Ampermetru/Voltmetru: Pentru măsurarea curentului şi al tensiunii utilizămdin biblioteca special.slb articolul IPROBE , de exemplu pentru măsurarea curentului, iar pentru măsurarea tensiunii articolul VIEWPOINT . Se trece la conectarea pieselor, treansferate aleatoriu pe ecran, între ele.

-

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

6

În primul rând vom orienta corect piesele. Pentru rotirea unei piese pe desen se va executa un click pe piesă, cu butonul din stânga iar comanda cntrl-R va produce rotirea piesei cu 90 grad.

Pentru conexiuni se va utiliza wiring tool. Prin apelare pe icoana pencil . ♦ Se execută left-click pe terminalul pozitiv al sursei cu pencil marker. şi apoi pe terminalul piozitiv al ampermetrului, fapt ce va genera un fir de lagătură. Se execută un al doilea leftclick pe terminalul pozitiv al ampermetrului pentru înregistrarea conexiunii.

La finalul conectării circuitului ambele ramuri vor fi legate la borna de împământare.

Observăm că valoarea sursei şi al rezistorului sunt setate default 1V şi respectiv 1k. Pentru a schimba tensiunea sursei la 10V se execută un dublu click pe 0V label al bateriei şi apare următoarea fereastră:

Se trece valoarea de 10V şi se execută O.K. Pentru a schimba valoarea rezistorului de la 1K la 2K se execută dublu click pe rezistor şi apare fereastra de mai jos:

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

7

În fereastra din stânga este lista atributelor de setare a rezistorului care se poziţionează pe linia VALUE=1k . Din fereastra din dreapta se modifică valoarea parametrului de la 1K la 2K urmat de un Click pe Save Attr, şi un Click pe O.K . Urmează simularea, fapt pentru care din PSpice se comandă salvarea circuitului din meniul File cu execuţie click pe Save As... test1. circuitul fiind salvat cu extensia .sch . Pentru lansarea simulării circuitului se execută click pe icoana de simulare , iar după terminarea acesteia Viewpoint va lista tensiunile nodale în V iar IProbe va lista curentul în A.

VII.2.3 Simularea circuitului cu un Op amp Se doreşte analiza circuitului de mai jos cu o sursă de tensiune sinusoidală cu amplitudinea de 0.1Vp şi frecvenţa =1KHz.

Se execută Getting Parts prin Click pe icoana

-

Sursa sinusoidală Se apelează biblioteca source.slb. , se alege VSIN şi se confirmă o.k., urmat de transferul acestuia oriunde pe pagina nou deschisă. Rezistorii Se apelează rezistorii R din biblioteca analog.slb. Amplificator operaţional Se apelează To get an Op Amp pentru a intra în biblioteca val.slb , şi se alege UA741, urmat de transferul pe pagina de desenare. Pentru a modifica orientarea convenţională în pagina de desenare (cu terminaţia '-ve') ne poziţionăm pe Op

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

8

amp iar cu comenzile cntrl-R şi cntrl-F se execută rotirea şi respectiv inversare până se

obţine poziţia corectă.

-

Masa – Este nevoie de 3 mase analogice, cu utilizarea ANGD din port.slb Urmează conectarea circuitului utilizând wiring tool.

VII.3 Setarea valorilor Pentru modificarea tensiunii sinusoidale se execută dublu click pe sursa de tensiune şi apare fereastra:

Se utilizează parametrii VOFF=0 (variaţie tensiune=0) • VAMPL=0.1 (vârf amplitudine =0.1V) • FREQ=1k (frecvenţa 1KHz) cu click pe Save Attr după fiecare modificare. Dorim modificarea tensiunii de alimentare DC, de la 10V, cu conectarea polarităţii pozitive pe pinul 7, la -10V , cu conectarea pe pinul 4. Se va compara, în urma simulării tensiunile de intrare Vin şi de ieşire Vout., fapt pentru care se merge în port.slb library. şi se selectează articolul BUBBLE, şi se transferă două cpii pe ecran. Se execută left-click pe bubble şi se mută la nodul de intrare tensiune 'Vin'şi se repetă operaţiunea pentru 'Vout'.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

9

Se impune specificarea modului de analiză de realizat, înaintea simulării utilizând icoana corespunzătoare:

Se execută click pe bara tranzitoriu, şi cu excepţia Print Step şi Final Time va apărea fereastra care indică cum va fi displayul sau graficul:

Se execută Click pe final time şi se schimbă valoarea la 2ms, ceea ce înseamnă că setăm axa orizontală de la 0 la 2ms. Parametrul Print Step indică că PSpice va printa fişierul de ieşire, cu modificarea Print Step la 2ms also (respectiv Pspice va printa rezultatele din fişierul de ieşire la fiecare 2ms). Dacă nu se doreşte afişarea imediată vom indica printstep = final value ceea ce va permite o rulare mai rapidă a simulării. Salvăm circuitul ca test 2 şi ulterior simularea prin execuţie click pe icoana

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

10

VII.3.4 Pornirea Schematics Această operaţie se va face din Start Menu.cu click , şi cu selectare program

Generarea unei unde patratice Sursa se obţine din biblioteca source.slb, şi apelând Vpulse.

Parametrii sursei se obţin prin următoarele atribute:

cu următorul rezultat grafic:

Generarea formei de undă din sursa de tensiune Sursa de tensiune se obţine din biblioteca source.slb ,(numită, de exemplu VSIN. ), cu identificarea formei de undă ce poate fi generată, prin conectare la circuit şi apoi analiza tranzitorie pe sursă şi simulare, vitzionând opţional rezultatele cu Probe.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

11

Parametrii sursei se obţin din următoarele attribute:

Se execută click pe icoana de analiză şi se allege analiza transient cu Print Step şi cu Final Value = 2ms. Se simulează circuitul şi se vizualizează rezultatele:

Generarea unei unde triunghiulare Sursa se obţine din librăria source.slb şi se apelează Vpulse .

Parametrii sursei se obţin din următoarele atribute:

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

12

iar rezultatele simulării sunt:

Generarea pantei lineare Sursa se obţine din biblioteca source.slb şi apelând Vpwl.

Parametrii sursei se obţin din atributele:

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

13

VII.4 Rezumat al comenzilor şi utilităţilor în Pspice Descrierea care urmează utilizează următoarele convenţii pentru declararea unui format oarecare: |name| necesar pentru definire {name} opţional pentru definire [a,b,c] alegerea lui a, b, sau c în definire (name) paranteze necesare în definire VII.4.1 Comenzi în PSPICE
Comandă Denumire Descriere şi exemplificare

*

Linie de comentariu

Liniile care încep cu a * sunt linii de comentariu pe care PSpice nu o execută .
Example :*Această linie este un comentariu

;

Când o linie are înainte semnul ; PSpice tratează informaţia de la Comentariu în dreapta acestiua ca un comentariu. 1 0 1P ; Comentariu interiorul liniei Example : C1 Când linia începe cu semnul + PSpice interpretează linia ca fiind cntinuarea liniei de mai sus, care descriu împreună modelul MNPN.
.model MNPN NPN IS=1e-15 BF=100 RE=5 + RB=50 CJE=10f

+

Continuarea liniei anterioare Example :

Formatul general:
AC [LIN,DEC,or OCT] |# points| |start frequency| | stopfrequency| • .AC impune PSpice rularea circuitului într-un domeniu dat de frecvenţă. Domeniul de frecvenţă este de la |start frequency| la |stop frequency| inclusiv (1Hz÷1MHz). • Simularea în timp a circuitului se realizează în timp eşantionat |# points|, diviziune specificată prin Analiză în c.a. LIN, DEC, or OCT. LIN înseamnă rularea simulării în |# points| pe tot domeniul (frecvenţă) -

.AC

-

de frecvenţă DEC înseamnă rularea simulării în |# points| pe decade (puteri în baza 10) pe întreg domeniul de frecvenţă (cu 20 puncte de simulare pe decadă). OCT înseamnă rularea simulării în |# points| pe octeţi (pueri în baza 2) pe întreg domeniul de frecvenţă.
20 1 1MEG

Example : AC DEC

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

14

Formate generale: • .DC [LIN] |sweep variable name| |start value| |end
• • value| + |increment value| {nested sweep} .DC [OCT,DEC] |sweep variable name| |start value| | end value| + |# points| {nested sweep} .DC |sweep variable name| LIST |values ...| {nested sweep} .DC apelează PSpice pentru a găsii punctele de polaritate în

c.c. ale circuitului
|sweep Variable name| reprezintă valorile care se modifică pe domeniul specificat (variabile multiple). Numărul de simulări este determinat prin declaraţia LIN, DEC, OCT, or LIST. ♦ LIN înseamnă rularea simulării pe domeniul specificat cu incremental |increment value|. ♦ DEC înseamnă rularea simulării în |# points| pe

decadă în domeniul specificat.
♦ OCT înseamnă rularea simulării în |# points| pe octet

.DC

Analiză în c.c.
-

pe domeniul specificat.
♦ LIST rulează simularea numai pentru valorile date prin | values ...| |sweep variable name| poate fi fie o sursă independebntă,

fie un parametru model.
Examples : .DC LIN VIN 0 5 1 - sursă variabilă de la 0V la 5V cu increment de 1V. .DC RES RMOD(R) 0.9 1.0 0.001 - rezistenţă variabilă cu un multiplu model RMOD de la 0.9 la1.0 cu

increment de 0.01.
.DC TEMP LIST -55 27 125 -

rularea simulării la temperaturile -55 0C, 27 0C şi 125 0C.
.DC LIN VIN 3 5 1 VCC 4.9 5.1 0.01

rulare cu o sursă de tensiune cu variaţie neprevăzută VIN şi VCC. VCC considerată ca o buclă închisă în timp ce VIN este considerată ca o buclă deschisă. Cu VIN fixat s fixed, VCC este variabil linear pe domeniul de la 4.9V la 5.1V cu increment de 0.01V. Dacă VIN este incrementat VCC rămâne variabils pe acest domeniu. Se comntinuă VIN pe întreg domeniul variabil de la 3V la 5V cu increment de 1V. Formatul general:
.END

.END

Sfârşitul circuitului

Comanda .END declară sfârşitul programului PSpice al circuitului. Toate datele şi comenzile vor fi amplasate înaintea acestei linii. Deşii sub acelaşi netlist pot rula mai multe circuite, acestea trebuiesc separate de comanda .END.
Example : .END

.ENDS

Sfârşitul unui subcircuit

Formatul general:
.ENDS {nume subcircuit}

Comanda .ENDS declară sfârşitul definirii unui .SUBCKT. Este indicat de a specifica numele subcircuitului după această comandă.
Examples :

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z .ENDS

15

Sfârşitul descrierii .SUBCKT
.ENDS OPAMP

Sfârşitul descrierii .SUBCKT OPAMP. Formatul general:
.FOUR |frequency value| |output variable|

.FOUR

Analiza seriei Fourier

Analiza Fourier se realizează prin|output variable| şi descompunerea semnalului analizei semnalului tranzitoriiu care rezultă se descompune în componente Fourier cu frecvenţa fundamentalei dată de |frequency value|.
Example : .TRAN 1u 1m .FOUR 10K V(5) V(7)

În exemplu, rezultatele analizei se face prin rularea pentru tensiunile în nodurile 5 şi 7 descompuse în serie Fourier cu frecvenţa fundamentalei de 10kHz. Formatul general:
.IC |V(|node #|)| = |value| ...||

.IC

Comanda .IC fixează tensiunea nodală în nodul |node #| la | value| V pentru toate punctele de analiză şi apelează în analiza tranzitorie tensiunea nodului la momentul de timp t=0. Această comandă se utilizează uneori pentru a determina mai uşor Condiţie iniţială convergenţa (presupunând cunoscută valoarea finală) sau pentru tranzitorie indexarea tensiunii capacitive iniţiale. După analiza în punctual de bază este completă nodurile nu mai ajută la valorile specificate şi este posibil modificarea timpului.
Example : .IC V(5) = 0 V(7) = 5

În exemplu, tensiunile în nodurile 5 şi 7 asunt setate la 0V şi respective 5V pe durata analizei punctului de bază. Formatul general:
.INC |filename|

.INC

Include un fişier

Comanda .INC declară că PSpice trebuie să includă în execuţia analizei cnţinutul lui |filename|, care nu trebuie să conţină declaraţia .END.
Example: .INC C:\LIB\DVCO.CIR

Formatul general:
.LIB |filename|

.LIB

Fişierul bibliotecii

Comanda .LIB declară că PSpice poate vizualiza modelele dorite din fişierul |filename|.
Example: .LIB MOT1.LIB

.MC

Analiză Monte Formatul general: .MC |# runs| [DC,AC, or TRAN] |output variable| Carlo
YMAX +{LIST} {OUTPUT |output specification} Comanda .MC face ca PSpice să ruleze procedura Monte Carlo

sau o analiză statistică pe un circuit privind răspunsul la variaţia unor alţi parametrii |output variable| , respective acei parametrii din model care conţin toleranţele DEV şi LOT tolerances (a se vedea pentru detaliu .MODEL ). • Prima rulare este dată pentru valoarea nominală a parametrilor

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

16

. Comanda |# runs| apelează PSpice de câte ori este nevoie. • Una din declaraţiile DC, AC sau TRAN poate fi specificată | output variable| pentru ca PSpice să salveze informaţia statistică asupra variabilei date. • . YMAX indică opraţia care trebuie realizată pentru valorile din |output variable| pentru reducerea lor la o singură valoare, bazată pe comparaţia dintre execuţia nominală şi execuţiile din subsecvenţe. • LIST apelează PSpice pentru a lista valorile parametrilor din model la începutul fiecărei rulări. Ieşirea din a n-a rulare iniţială este controlată prin comenzile .PRINT, .PLOT sau .PROBE din netlist. Pentru celelalte rulări ieşirea este blocată până la pariţia cuvântului cheie OUTPUT., când |output specification|va acţiona. Această specificaţie poate fi:
ALL forces all output to be generated FIRST |value| gives output for the first |value| runs EVERY |value| gives output every |value| run RUNS |value ...|gives output for the runs listed in | value ...| Example : • .MC 10 TRAN V(5) YMAX

pentru 10 rulări statistice tranzitorii cu salvarea valorilor (5).
• .MC 50 DC IC(Q7) YMAX LIST

pentru 50 rulări statistice în c.c. cu salvarea valorilor lui IC(Q7) şi cu listarea parametrilor după fiecare rulare.
• .MC 20 AC VP(13,5) YMAX LIST OUTPUT ALL

pentru 20 rulări statistice în c.a. cu salvarea valorilor lui VP(13,5) listarea parametrilor după fiecare rulare şi stocarea rezultatelor după fiecare rulare. .MODEL Model Formatul general:
.MODEL |name| |type| +[|parameter name| = |value| {tolerance specfication} ...] Declaraţia .MODEL descrie un set de parametrii a unui dispozitiv

care sunt utilizaţi în netlist pentru unele componente. • |name| reprezintă numele componentei mode care este utilizată. • |type| reprezintă tipul de dispozitiv care poate fi unul dintre:
CAP capacitate IND inductor RES rezistor D diodă NPN tranzistor bipolar NPN PNP tranzistor bipolar PNP NJF comunica ţ ie JFET - N PJF comunica ţ ie JFET - P NMOS comunica ţ ie MOSFET - N PMOS comunica ţ ie MOSFET - P GASFET comunica ţ ie MESFET GaAs - N CORE miez magnetic nelinear (transformatori) VSWITCH comutator tensiune controlată ISWITCH comutator current controlat |type| reprezintă lista parametrilor care descriu modelul de

dispozitiv. Niciunul sau toţi parametrii trebuie să aibă valori estimate, în caz contrar se va lua valori default (incluse în desrierea individuală a dipozitivului

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • |tolerance specification| este utilizată în analiza .MC şi

17

are ca format:
[DEV |value|{%}][LOT |value|{%}] Toleranţa LOT examinează toate dispozitivele care se referă la

model şi care prezintă anumite variaţii în fiecare rulare. Toleranţa DEV este independentă de celelalte, respective dispozitivele vor avea în fiecare rulare variaţii deferite. % indică o toleranţă relativă (procentuală) şi care este omisă când |value| a parametrilor descrişi suint în aceiaşi unitate de măsură.

Example : .MODEL MNPN NPN IS=1e-15 BF=100 descrie un model MNPN care în mod standard este luat default ca NPN , cu excepţia când IS=1e-15 şi BF, beta, =100. .MODEL DLOAD D (IS=1e-9 DEV 0.5% LOT 10%) descrie o diodă model DLOAD cu IS dat şi toleranţele LOT şi DEV

date. Formatul general:
.NODESET | V(|node|) = |value| ... |

.NODESET

Nodeset

Comanda .NODESET dă o iniţiere aleatorie în PSpice pentru punctual de polarizare în c.c., care va efectua o iteraţie ca modifică tensiunea nodală specificată până la convergenţa circuitului (identificat punctual de polarizare în c.c.). Totodată este utilizat pentru accelerarea convergenţei.
Example : .NODESET V(2)=1 V(5)=2

În exemplu, calculul punctului de polarizare iniţializat vîntâmplător are V(2) = 1V şi V(5) = 2V. Formatul general :
.NOISE V(|node|{,|node|}) |name| {internal value} Comanda .NOISE analiza zgomotului unui circuit în c.a. • V(|node|{,|node|}) reprezintă o tensiune de ieşire care este,fie tensiunea într-un nod (respectiv, V(5)), fie diferenţa de tensiune între două noduri (respectiv, V(4,5)). • |name| nu reprezintă un generator de zgomot, dar este

.NOISE

Analiză zgomot

destinat calculului zgomotului echivalent la intrare şi poate fi, fie o sursă de tensiune, fie una de current. Dispozitivele care generează zgomot într-un circuit sunt rezistorii şi semiconductorii. La fiecare analiză în frecvenţă în c.a. fiecare contribuţie a generatorului de zgomot este determinată şi propagată la nodul de ieşire, unde sunt însumaţi toţi RMS. Din această valoare totală, şi câştigul circuitului, este calculat zgomotul echivalent la ieşire. {interval value} reprezintă o opţiune la care PSpice listează intervalul detaliat, funcţie de a n-a frecvenţă, într-un table care detaliază contribuţia la zgomot al fiecărui generator de zgomot
Example : .NOISE V(5) VIN

.OP

Analiză punct de polarizare

Formatul general :
.OP

Comanda .OP face ca PSpice să listeze informaţia detaliat în jurul punctului potenţial în fişierul .OUT.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Example : .OP

18

.OPTIONS

Opţiuni

Formatul general:
• • .OPTIONS |option name ...| .OPTIONS (|option name|=|value| ...) Comanda .OPTIONS este utilizată la setarea tuturor opţiunilor,

limitelor şi parametrilor de control pentru diferite tipuri de analiză. Sunt două tipuri de opţiuni. Opţiunea FLAG(care poate fi listată):
Opţiune Semnificaţie

La sfârşitul tuturor analizelor este extras rezumatul şi cantitatea de informaţii LIST Este extras rezumatul dispozitivelor din circuit NODE Este extras o listă tabelară NOECHO Suprimă listingul fişierului de intrare NOMOD Suprimă listingul parametrilor model şi valorile de temperatură NOPAGE Suprimă pagina şi printarea unui însemn pentru fiecare secţiune importantă de ieşire. OPTS Sunt extrase toate valorile optate WIDTH Identic .WIDTH OUT = declaraţie Opţiunea VALUE (care impune specificarea unei valori) :
Opţiune Semnificaţie

ACCT

ABSTOL CHGTOL CPTIME DEFAD DEFAS DEFL DEFW GMIN ITL1 ITL2 ITL4 ITL5 LIMPTS NUMDGT

Cea mai bună precizie pentru curenţi
Units = amp ; default value = 1pA

Cea mai bună precizie pentru sarcină
Units = coulomb ; default value = 0.01p C

Timpul CPU permis pentru rulare
Units = sec ; default value = 1E6

Golire aria default (AD) din MOSFET
Units = meter^2 ; default value = 0

Default aria sursei (AS) din MOSFET
Units = meter^2 ; default value = 0

Lungimea porţii (L)default din MOSFET
Units = meter ; default value = 100u

Lăţimea porţii (W) default din MOSFET
Units = meter ; default value = 100u

Conductanţa minimă utilizată pentru orice ramură
Units = ohm^-1 ; default = 1E-12

DC şi limita de iteraţie a unui punct potenţoial orb
default value = 40

DC şi limita de iteraţie a punctului de potenţial ales întâmplător
default value = 20

Limita de iteraţie în orice punct în analiza tranzitorie
default value = 10

Limita de iteraţie totală pentru toate punctele în analiza tranzitorie (ITL5=0 înseamnă ITL5=infinit)
default value = 5000

# maxim de puncte admis de orice table de listare sau plotare
default value = 201

# de digiţi în tabelul de listare (în mod obişnuit max. 8 digiţi)

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z default value = 4

19

PIVREL PIVTOL RELTOL TNOM TRTOL VNTOL

Amplitudinea maximă necesară pentru oivot în rezolvarea matricială
default value = 1E-3

Amplitudinea relativă necesară pentru oivot în rezolvarea matricială
default value = 1E-13

Precizia relativă pentru V's şi I's
default value = 0.001

Temperatura default (la care parametrul model se presupune a fi măsurată)
Units = ¡C ; default value = 27

Precizia de reglare în analiza tranzitorie
default value = 7.0

Cea mai bună precizie pentru tensiuni

Units = Volts ; default value = 1uV Examples : .OPTIONS NOECHO

Nu apelează PSpice pentru repetarea intrarea netlist în fişierul
.OUT .OPTIONS LIMPTS = 100

Apelează PSpice pentru limitarea punctelor din tabelul sau plotarea la 100 puncte Formatul general:
.PLOT [DC,AC,NOISE,TRAN] |output variable ...| + {(|lower limit value|,|upper limit value|)} Comanda .PLOT apelează PSpice pentru a crea o plotare al semnalului |output variable| în fişierul .OUT fie pentru un DC, AC, TRAN, fie pentru analiza NOISE . Examples : .PLOT TRAN V(5) V(9)

.PLOT

Plotare

În exemplu, PSpice face o plotare a rezultatelor unei analize tranzitorii rulate pentru tensiunile din nodurile 5 şi 9.
.PLOT TRAN V(2,3) (0,5V)

În exemplu, PSpice crează o plotare, limitată în domeniul de la 0V la 5V, a rezultatelor unei analize tranzitorii rulate pentru diferenţa de tensiune dintre nodurile 2 şi 3. Formatul general:
.PRINT [DC,AC,NOISE,TRAN] |output variable ...|

.PRINT

Printare (Listare)

Comanda .PRINT apelează PSpice pentru crearea unui table al semnalului |output variable| în fişierul .OUT fie pentru un DC, AC, TRAN, fie pentru analiza NOISE.
Examples : .PRINT TRAN V(5) V(9)

În exemplu, PSpice face un table a rezultatelor analizei tranzitorii rulate pentru tensiunile din nodurile 5 şi 9.
.PLOT TRAN V(2,3)

În exemplu, PSpice crează un tabel, a rezultatelor unei analize tranzitorii rulate pentru diferenţa de tensiune dintre nodurile 2 şi 3. .PROBE Probă (Simulare) Formatul general:
.PROBE {|output variable ...|}

Comanda .PROBE apelează PSpice pentru a scrie rezultatele unei simulări al unui DC, AC sau a unui regim tranzitoriu într-un format ce poate fi citit grafic după procesare. Dacă .PROBE se utilizează prin opţiunea |output variable| vor fi salvate numai acele

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

20

semnale (necesar pentru ca fişierul PROBE.DAT să nu devină foarte mare).
Examples : .PROBE

PSpice salvează toate datele în fişierul PROBE.DAT.
.PROBE V(2)

PSpice salvează în fişierul PROBE.DAT numai semnalele de tensiune pentru nodul 2 Formatul general:
.SENS |output variable ...|

.SENS

Analiză senzisivitate

Comanda .SENS apelează PSPICE pentru rularea analizei senzitivităţii unui DC. Odată ce circuitul este linearizat în jurul punctului potenţial, sunt calculate şi extrase senzitivităţile fiecărui | output variable| pentru valorile şi parametrii tuturor dispzitivelor.
Examples : .SENS V(1) I(VCC)

PSpice va rula analiza senzitvităţii unui DC în nod V(1) şi I(VCC) Formatul general: .SUBCKT |name| {node ...} • Declaraţia .SUBCKT face ca un subcircuit din netlist (apelate prin X' ) să fie descries până la comanda .ENDS. Un subcircuit RES10 reprezintă un rezistor cu paraziţi capacitivi. • |name| reprezintă numele subcircuitului. • {node ...} reprezintă lista opţională de noduri locale ale subcircuitului utilizate pentru conectare la nivelul superior.
Examples : .SUBCKT RES10 1 2 3 R 1 2 10 C1 1 3 1p C2 2 3 1p .ENDS

.SUBCKT

Definire subcircuit

Formatul general:
.TEMP |value ...|

.TEMP

Temperatură

Comanda .TEMP apelează PSpice pentru ruilarea simulării la temperaturile listate.
Examples : .TEMP -55 27 125

În exemplu, PSpice simulează circuitul la T=-55¡C,27¡C şi 125¡C Formatul general:
.TF |output variable| |input source|

.TF

Funcţia de transfer

Comanda .TF impune PSpice calcularea funcţiei de transfer a unui semnal mic dintr-un circuit în jurul punctului potenţial. Sunt extrase şi transferate fişierului .OUT, câştigul de la |input source| la |output variable|, rezistenţele de intrare şi de ieşire.
Examples : .TF V(OUT) VIN

PSpice va calcula funcţia de transfer şi rezistenţele de la intrarea şi ieşirea pornind de la sursă VIN la nod V(OUT). .TRAN Analiză în regim tranzitoriu Formatul general:
.TRAN{/OP}|print step value| |final time value| + {|no print value| {step ceiling value}} {UIC}

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z •

21

• • • • •

Comanda .TRAN apelează PSpice pentru rularea analizei tranzitorii, în timp, de la t = 0 la t = |final time value|, cu posibilitatea de alterare a pasului de timp. Pasul de timp default maxim este |final time value|/50. {step ceiling} ieste opţională şi apelează PSpice pentru limitarea saltului pasului de timp în interval. |print step value| apelează Pspice pentru intervalul de timp utilizat la printarea sau plotarea informaţiei din fişierul
.OUT |no print value| apelează PSpice pentru a nu printa informaţia de la t = 0 la t = |no print value|. Opţiunea {/OP} apelează PSpice pentru printarea informaţiei din punctual potenţial salvate în fişierul .OUT. {UIC} apelează PSpice pentru a sării peste calculele punctului

potenţial.
• .IC opţiune utilizată pentru capacităţi şi inductanţe. Examples : .TRAN 20n 1u În exemplu, PSpice rulează analiza tranzitorie de la t = 0 la t = 1us.Extragerea este printată sau plotată la fiecare 20ns cu datele din fişierul .OUT

.WIDTH

Lăţime

Formatul general: .WIDTH OUT = Comanda .WIDTH apelează PSpice lăţimea caracterelor la extragere (Default 80 caractere).
Examples : .WIDTH OUT = 120 Fişierul .OUT va avea linii cu lăţimea de 120 caractere.

B

GaAsFET

Formatul general:
B|name| |drain| |gate| |source| |model| {area value} • B declară un GaAsFET pe care PSPICE îl modelează ca un FET|model| intrinsic cu o rezistenţă ohmică (RD/arie) în serie cu o comunicare |drain|, respective o rezistenţă ohmică (RS/arie) înseriată cu sursa |source| şi o rezistenţă ohmică (RG) înseriată cu poarta |gate|. • {area value} reprezintă abaterea relativă a ariei, default 1.

Parametrii model:
Nume Descriere

LEVEL VTO ALPHA B BETA LAMBDA RG RD

Tip model (1 = Curtiss, 2 = Raytheon)
Default value = 1

Tensiune de prag
Default value = -2.5 ; Units = volt

tanh constant
Default value = 2 ; Units = volt^-1

Dotarea parametrului variabil (numai nivelul 2)
Default value = .3

Coeficient de pantă
Default value = 0.1 ; Units = amp/volt^2

Modularea lungimii canalului
Default value = 0 ; Units = volt^-1

Rezistenţa ohmică a porţii
Default value = 0 ; Units = ohm

Rezistenţă ohmică la curgere
Default value = 0 ; Units = ohm

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

22

RS IS M N VBI CGD CGS CDS TAU VTOTC

Rezistenţa ohmică a sursei
Default value = 0 ; Units = ohm

Curent de saturaţie pe poarta p-n
Default value = 1E-14 ; Units = amp

Coeficient de gradare pe poarta p-n
Default value = 0.5

Coeficient de emisie pe poarta p-n
Default value = 1

Potenţial pe poarta p-n
Default value = 1 ; Units = volt

Capacitate poartă – masă – potenţial p-n
Default value = 0 ; Units = farad

Capacitate poartă – sursă nulă – potenţial p-n
Default value = 0 ; Units = farad

Capacitate canal – sursă nulă – potenţial p-n
Default value = 0 ; Units = farad

Timp tranzitoriu
Default value = 0 ; Units = sec

Coeficient cu temperatura VTO
Default value = 0 ; Units = volt/¡C Default value = 0 ; Units = %/¡C

BETATCE Coeficient cu temperatura exponenţial BETA KF AF Coeficient de poluare cu Flicker
Default value = 0

Exponent de poluare Flicker

Default value = 0 Examples: B1 100 1 0 MGAAS Declară un GaAsFET B1 al modelului MGAAS B2 100 10 0 MGNOM 2.0 Decalară un GaAsFET B2 al modelului MGNOM şi multiplicarea ariei

cu 2. C Capacitate Formatul general:
• • C|name| |+ node| |- node| {model name} |value| + {IC = |initial value|} |+ node| and |- node| defineşte polaritatea capacităţii, curentul pozitiv curgând de la |+ node| la |- node|. {model name} este opţională şi dacă nu este inclusă atunci | value| reprezintă o capacitate în F, iar în caz contrar

capacitatea este dată de:
Ctot=|value|*C*(1+VC1*V+VC2*V^2)*[1+TC1*(T-Tnom)) +TC2*(T-Tnom)^2] Unde C, VC1, VC2, TC1 şi TC2 sunt definite ulterior, iar Ctot este capacitatea totală, V tensiunea la bornele condensatorului, T temperatura de simulare, Tnom temperatura nominală (27C unless set by .OPTIONS TNOM ) şi |value| care poate fi negativ sau

pozitiv,
{IC = |initial value|}

care iniţializează aleatoriu PSpice pentru o tensiune la bornele condensatorului pe durata calculului punctului potenţial şi este opţională. Parametrii model:
Nume Descriere

C VC1

Multiplicare capacitate
Default value = 1

Coeficient linear de tensiune

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Default value = 0 ; Units = volt^-1

23

VC2 TC1 TC2
Examples :

Multiplicator patratic al tensiunii
Default value = 0 ; Units = volt^-2

Coeficient linear al temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-1

Coeficient patratic al temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-2 C1 1 0 20pF

Defineşte un condensator de 20pF între nodurile 1 şi 0. Formatul general:
D|name| |+ node| |- node| |model name| {area value} • Dioda D este modelată ca un resistor cu valoarea RS/{area value} înseriată cu o diodă intrinsecă. • |+ node| reprezintă anodul iar |- node| catodul, curentul •

curgând de la anod la catod. {area value} scalează IS, RS, CJO şi IBV , cu default 1(IBV şi BV fiind ambele positive). Parametrii model:
Nume Descriere

IS N RS CJO VJ D Diodă M FC TT BV IBV EG XTI KF AF
Example:

Curentul de saturaţie
Default value = 1E-14 ; Units = amp

Coeficient de emisie
Default value = 1

Rezistenţă parazit
Default value = 0 ; Units = ohm

Capacitate polarizare-zero p-n
Default value = 0 ; Units = farad

Potenţial p-n
Default value = 1 ; Units = volt

Coeficient de gradare p-n
Default value = 0.5

Coeficient de descărcare capacitate la dreapta potenţialului
Default value = 0.5

Timp tranzitoriu
Default value = 0 ; Units = sec

Valoare de străpungere inversă
Default value = infinite ; Units = volt

Curentul invers de străpungere
Default value = 1E-10 ; Units = amp

Interval de tensiune
Default value = 1.11 ; Units = eV

Exponent de temperatură IS
Default value = 3

Coeficient de parazitare Flicker
Default value = 0

Exponent de parazitare Flicker
Default value = 1 D1 1 2 DMOD

Defineşte o diodă de caracteristicile modelului DMOD cu nodul 1 drept anod şi nodul 2 drept catod. E Sursă de tensiune Formatul general:
• + E|name| |+ node| |- node| |+ control node| |- control node| |gain|

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • + + E|name| |+ node| |- node| POLY(|value|) (|+ control node|, |- control node| ...) |polynomial coefficient value ...|

24

Ambele formate declară o sursă de tensiune a cărui amplitudine este diferenţa de tensiune dintre nodurile |+ control node| şi |control node|. - Prima formă generează o relaţie lineară, astfel :
Vtot = |gain|*(|+control node|-|- control node|) Unde Vtot reprezintă tensiunea între nodurile |+ node| and |node|. - A doua formă generează un răspuns nelinear, gradul polinomial (numărul perechilor de noduri de control) fiind dat de |value|. În toate cazurile curentul pozitiv este în sensul de la |+ node| prin sursă şi ieşire |- node|. Examples : E1 1 2 3 4 10 • Se obţine: V(1) - V(2) = 10 * (V(3) - V(4)) E2 5 6 POLY(1) (7,8) 10 20 30 • Se obţine V(5)-V(6)=10+20*(V(7)-V(8))+30*(V(7)V(8))^2 E3 1 2 POLY(2) (3,4) (5,6) 10 20 30

controlată


• •

Se obţine V(1)-V(2)=10+20*(V(3)-V(4))+30*(V(5)-V(6))
F|name| |+ node| |- node| + |controlling V source| |gain| F|name| |+ node| |- node| POLY(|value|) + (|controlling V source| ...) + |polynomial coefficient value ...|

Formatul general:

Ambele formate declară o sursă de current a cărei amplitudine este curentul care trece prin |controlling V source|. - Prima formă generează o relaţie lineară, astfel:
Itot = |gain|*I(|controlling V source|)

F

Sursă de curent comandat

Unde Itot este curentul prin dispozitivul declarat F|name|. - A doua formă generează un răsouns nelinear cu un grad polinomial (numărul de |controlling V source|) dat de |
value|.

În toate cazurile curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin sursă şi iese prin |- node|.
Examples : F1 1 2 VIN 10 • Se obţine: I(F1) = 10 * I(VIN) F2 5 6 POLY(1) VIN 10 20 30 • Se obţine: I(F2) =10 + 20 * I(VIN) + 30 * (I(VIN)^2) F3 1 2 POLY(2) VA VB 10 20 30 • Se obţine I(F3) = 10 + 20 * I(VA) + 30 * I(VB)

G

Sursă de curent cu comandă în tensiune

Formatul general:

• G|name| |+ node| +|+ control node||• G|name| |+ node| + (|+ control + |polynomial

|- node| control node||transconductance| |- node| POLY(|value|) node|, |- control node| ...) coefficient value ...|

Ambele formate declară o sursă de curent a cărui amplitudine este diferenţa de tensiune între nodurile |+ control node| şi |control node|. - Prima formă generează o relaţie lineară, astfel:

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Itot=|transconductance|*(|+control node|-|-control node|) Unde Itot este curentul prin dispozitivul declarat G|name|. - A doua formă generează un răspuns nelinear, cu gradul

25

polinomial (numărul perechilor de noduri controlate) este dat de |value|. În toate cazurile curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin sursă şi iese prin |- node|.
Examples : G1 1 2 3 4 10 • •

Se obţine: I(G1) = 10 * (V(3) - V(4))
G2 5 6 POLY(1) (7,8) 10 20 30 Se obţine: I(G2)=10+20*(V(7)-V(8))+30*(V(7)-V(8))^2 G3 1 2 POLY(2) (3,4) (5,6) 10 20 30 Se obţine: I(G3)=10+20*(V(3)-V(4))+30*(V(5) - V(6))


• •

Formatul general:
H|name| |+ node| |- node| + |controlling V source| |transresistance| H|name| |+ node| |- node| POLY(|value|) + (|controlling V source| ...) + |polynomial coefficient value ...|

Ambele forma declară o sursă de tensiune a cărui amplitudine este dat de curentul care trece prin |controlling V source|. - Prima formă generează o relaţie lineară, astfel: H Sursă de curent cu comandă în curent
Vtot = |transresistance|*I(|controlling V source|) Unde Vtot este tensiunea între |+ node| şi |- node|. - A doua formă generează un răspuns nelinear cu gradul polynomial (numărul de |controlling V source|) dat de | value|. În toate cazurile curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin sursă şi iese prin |- node|. Examples : H1 1 2 VIN 10 • Se obţine: V(1) - V(2) = 10 * I(VIN) H2 5 6 POLY(1) VIN 10 20 30 • Se obţine: V(5)- V(6)=10+20*I(VIN) + 30 * (I(VIN)^2) H3 1 2 POLY(2) VA VB 10 20 30 • Se obţine : V(1)-V(2)=10 + 20 * I(VA) + 30 * I(VB)

I

Sursă Formatul general: independentă • I|name| |+ node| |- node| {DC} |value| • I|name| |+ node| |- node| AC |magnitude| {phase} de curent
• -

I|name| |+ node||- node| [transient specification] I declară o sursă de current din cele trei existente, DC, AC, sau tranzitorie. Sursa DC reprezintă o sursă de current cu amplitudine

-

constantă şi se utilizează în analiza circuitelor de c.c. Sursa este utilizată pentru analiza .AC.caz în care amplitudinea sursei este dată de |magnitude|. (faza iniţială a sursei este de {phase}, cu default 0). Sursele tranzitorii sunt acelea a căror ieşiri variază în timpul simulării, fiind utilizate în analiza regimului tranzitoriu .TRAN. şi pot fi definite ca una dintre sau combinate:
EXP |paramaters| PULSE |paramaters| PWL |parameters|

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z SFFM |paramaters| SIN |paramaters|

26

Curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin sursă şi iese prin |node|. Examples: • I1 1 2 3mA Declară I1 ca o sursă DC cu amplitiudinea de 3mA • I2 3 4 AC 1 Declară I2 ca o sursă AC cu amplitudinea de 1A (faza iniţială 0) • I3 5 6 SIN (1 .1 1MEG) Declară I3 ca o sursă sinusoidală cu amplitudinea de vârf de .1A frecvenţa de 1 MHz, şi o remanenţă DC de 1A . • I4 7 8 DC 1 AC 1 Declară I4 ca op sursă DC cu amplitudinea de 1A alături de o componentă AC cu amplitudinea de 1A (iniţial = 0)

J

Juncţiune FET Formatul general:
• J|name| |drain| |gate| |source| |model| {area} J declară un JFET., modelat ca un FET intrinsec cu o rezistenţă ohmică (RD/{area}) înseriată cu o rezistenţă ohmică de drenare (RS/{area}) în serie cu sursa şi o rezistenţă ohmică înseriată cu poarta (RG) Curentul pozitiv

este definit în fiecare terminal. {area}, opţională, este aria dispozitivului cu default 1. Parametrii model:
Nume Descriere

VTO BETA LAMBDA RD RS IS CGD CGS FC VTOTC

Tensiunea de prag
Default value = -2.0 ; Units = volt

Coeficient de pantă
Default value = 1E-4 ; Units = amp/volt^2

Modularea lungimii canalului
Default value = 0 ; Units = volt^-1

Rezistenţa ohmică de curgere
Default value = 0 ; Units = ohm

Rezistenţa ohmică a sursei
Default value = 0 ; Units = ohm

Curent de saturaţie pe poarta p-n
Default value = 1E-14 ; Units = amp

Capacitate între poartă-scurgere zero-potenţial la p-n
Default value = 0 ; Units = farad

Capacitate între poartă-sursă zero-potenţial la p-n
Default value = 0 ; Units = farad

Coeficient de scurgere capacitivă la dreapta potenţialului
Default value = 0.5

Coeficient cu temperatura VTO
Default value = 0 ; Units = volt/¡C Default value = 0 ; Units = %/¡C

BETATCE Coeficient exponenţial cu temperatura BETA KF AF
Example: J1 1 2 3 MJFET

Coeficient de parazitare cu Flicker
Default value = 0

Exponent de parazitare cu Flicker
Default value = 0

Declară un JFET cu scurgere, poartă, sursa cu nodurile 1, 2 şi

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

27

respective 3 . MJFET este numele de model al JFET şi poate fi declarat prin comanda .MODEL. Formatul general:
• • K|name| L|inductor name| |L|inductor name|...| + |coupling value| K|name| |L|inductorname|...| |coupling value| + |model name| {size value} K cuplează două sau mai multe inductanţe între ele, utilizând

-

-

K

Cuplaj inductiv (Transformator cu miez)

convenţional un punct pe primul nod al fiecărui inductanţă (curentul cuplat va fi opus polarităţii curentului prin dispozitiv). |coupling value| este coeficientul cuplajului mutual şi este cuprins între 0 şi 1. Dacă este prezent |model name| pot fi 4 înţelesuri: 1. Inductanţa de cuplaj mutual devine un miez magnetic nelinear. 2. Caracteristica B-H a miezului este analizată utilizând modelul Jiles-Atherton. 3. Inductoarele devin înfăşurări caz în care numărul care specifică inductanţa va însemna numărul de spire. 4.Lista inductoarelor cuplate poate să conţină un inductor. {size value} scala secţiunii transversale a miezului magnetice, cu default1. Parametrii model:
Nume Descriere

AREA PATH GAP PACK MS ALPHA A C K
Example:

Secţiunea transversală medie a magnetului
Default value = 0.1 ; Units = cm^2

Lungimea medie de pas magnetic
Default value = 1 ; Units = cm

Lungimea efectivă a golului de aer
Default value = 0 ; Units = cm

Factor de vârf (stivuire)
Default value = 1

Saturaţie magnetică
Deafult value = 1E6 ; Units = amp/meter

Parametru de camp mediu
Default value = 0.001

Factor de formă
Default value = 1000 ; Units = amp/meter

Coeficient de curbură a marginii domeniului
Default value = 0.2

Constantă de îmbinare margine domeniu
Default value = 500 K1 L1 L2 0.9

Defineşte cuplajul mutual între inductoarele L1 şi L2 (declarate ambele undeva în netlist) şi care în exemplu,este 0.9. L Inductor Formatul general:
L|name| |+ node| |- node| {model name} |value| + {IC = |initial value|} • • L defineşte un inductor. |+ node| şi |- node| defineşte polaritatea pozitivă a căderii de tensiune (curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin dispozitiv şi iese prin |- node|). |value| poate fi pozitivă sau negativă dar nu 0.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • {model name} este opţională, dar dacă este inclusă în H

28

atunci inductanţa totală este:
Ltot=|value|*L*(1+IL1*I+IL2*I^2)*(1+TC1*(T-Tnom) +TC2*(T-Tnom)^2)

Unde
L, IL1, IL2, TC1, şi TC2 sunt definite în declararea modelului. T este temperatura de simulare. Tnom este temperatura nominală (27¡C dacă nu este specificată în .OPTIONS TNOM) {IC = |initial value|} este opţională iar dacă este utilizată defineşte o estimare iniţială a curentului prin inductor când Pspice încearcă să găsească punctual potenţial. Parametrii model: Nume Descriere

L IL1 IL1 TC1 TC2
Example:

Multiplu pentru inductanţă
Default value = 1

Coeficient de variaţie lineară a curentului Default value = 0 ; Units = amp^-1 Coeficient de variaţie patratică a curentului
Default value = 0 ; Units = amp^-2

Coeficient de variaţie lineară a temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-1

Coeficient de variaţie patratică a temperaturii Default value = 0 ; Units = ¡C^-2
L1 1 2 10m

Defineşte inductorul între nodurile 1 şi 2 cu inductanţa de 10mH. Q Tranzistor bipolar Formatul general:
Q|name| |collector| |base| |emitter| + {substrate} |model name| {area value} • Q declară un transistor bipolar, modulat intrinsic ca un

transistor cu rezistenţa ohmică în serie cu baza, colectorul (RC/{area value}), şi cu emiţătorul (RE/{area value}). • Nodul {substrate} este opţional, valoarea de default fiind pământul. Curentul pozitiv este considerat cel care intră în bornă. • {area value} este opţională cu default 1. Parametrii ISE şi ISC trebuiesc setaţi mai mare decât 1, devenind multiplu de IS (respective, ISE*IS). Parametrii model:
Nume Descriere

IS BF NF VAF IKF ISE

Curentul de saturaţie p-n
Default value = 1E-16 ; Units = amp

Beta direct maxim ideal
Default value = 100

Coeficient de emisie curent direct
Default value = 1

Tensiune primară directă
Default value = infinite ; Units = volt

Colţ pentru beta la derularea unui current direct mare
Default value = infinite ; Units = amp

Coeficient de dispersie saturaţie basă-emiţător
Default value = 0 ; Units = amp

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

29

NE BR NR VAR IKR ISC NC RB RBM IRB RE RC CJE VJE MJE CJC VJC MJC XCJC CJS VJS MJS FC TF XTF VTF ITF PTF

Coeficient de dispersie emisie între bază-emiţător
Default value = 1.5

Beta invers maxim ideal
Default value = 1

Coeficient de emisie curent invers
Default value = 1

Tensiune primară inversă
Default value = infinite ; Units = volt

Colţ pentru beta la derularea unui curent invers mare
Default value = infinite ; Units = amp

Coeficient de dispersie saturaţie bază-colector
Default value = 0 ; Units = amp

Coeficient de dispersie emisie între bază-colector
Default value = 2.0

Rezistenţa bazei la potenţial maxim-zero
Default value = 0 ; Units = ohm

Rezistenţa minimă a bazei
Default value = RB ; Units = ohm

Curentul la care RB cade la jumătate din RBM
Default value = infinite ; Units = amp

Rezistenţa ohmică a emiţătorului
Default value = 0 ; Units = ohm

Rezistenţa ohmică a colectorului
Default value = 0 ; Units = amp

Capacitate bază-emiţător cu potenţial zero p-n
Default value = 0; Units = farad

Potenţial bază-emiţător încorporate
Default value = 0.75 ; Units = volt

Coefficient de configurare bază-emiţător p-n
Default value = 0.33

Capacitate bază-colector cu potenţial zero p-n
Default value = 0; Units = farad

Potenţial bază-colector încorporate
Default value = 0.75 ; Units = volt

Coefficient de configurare bază-colector p-n
Default value = 0.33

Parte din CJC conectat interior la RB
Default value = 1

Capacitate colector-substrat cu potenţial zero p-n
Default value = 0; Units = farad

Potenţial colector-substrat încorporate
Default value = 0.75 ; Units = volt

Coefficient de configurare colector-substrat p-n
Default value = 0

Coefficient de sărăcire capacitivă la potenţial direct
Default value = 0.5

Timpul de tranzit direct ideal time
Default value = 0 ; Units = sec

Coeficientul dependenţei de potenţial al timpului de tranzit
Default value = 0

Dependenţa timpului de transit asupra VBC
Default value = infinite ; Units = volt

Dependenţa timpului de transit asupra IC
Default value = 0 ; Units = amp

Fază în exces la 1/(2*PI*TF) Hz.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Default value = 0 ; Units = degree

30

TR EG XTB XTI KF AF

Timp de transit invers ideal
Default value = 0 ; Units = sec

Lăţimea de bandă a tensiunii (barieră superioară)
Default value = 1.11 ; Units = eV

Coefficient cu temperatura la potenţial direct şi invers
Default value = 0

Effect exponenţial cu temperatura IS
Default value = 3

Coeficient de parazitare Flicker
Default value = 0

Exponent de parazitare Flicker

Default value = 1 Examples : Q1 1 2 3 MNPN

Defineşte tranzistorul bipolar al modelului MNPN cu nodurile colector, bază şi emiţător în 1, 2 şi respectiv 3. Formatul general:
• R|name| |+ node| |- node| {model name} |value| |+ node| ş i |- node| defineşte polaritatea rezistorului în

funcţie de căderea de tensiune pe el. Curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin resistor şi cu ieşire în |- node|. {model name} este opţională, iar dacă este inclusă atunci | value| este rezistenţa în Ω. Dacă {model name} este speciuficat iar TCE nu este specificat, rezistenţa va fi dată de:

Rtot = |value|*R*[1+TC1*(T-Tnom))+TC2*(T-Tnom)^2]

Unde :
R, TC1 şi TC2 au fost descries. Rtot ieste rezistenţa totală. V este tensiunea la bornelor rezistorului T este temperatura de simulare Tnom este temperatura nominală (27C dacă nu este setată prin comanda .OPTIONS TNOM) Dacă TCE este specificat atunci rezistenţa este dată de : Rtot = |value|*R*1.01^(TCE*(T-Tnom)) • |value| poate fi pozitivă sau negativă. -

R

Rezistor

Zgomotul se calculează utilizând o lăţime a benzii de 1 Hz. Rezistorul generează zgomot termic cu densitatea de putere spectrală, dată de:
i^2 = 4*k*T/resistance

unde k este constanta lui Boltzmann. Parametrii model:
Nume Descriere

R TC1 TC2 TCE

Multiplicator al rezistenţei
Default value = 1

Coeficient de variaţie lineară a temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-1

Coeficient de variaţie patratică a temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-2

Coeficient de variaţie exponenţială a temperaturii

Default value = 0 ; Units = %/¡C Examples : R1 1 0 20 defines a 20 ohm resistor between nodes 1 and 0.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

31

Formatul general:
S|name| |+ switch node| |- switch node| + |+ control node||- control node||model name| • • S semnifică un comutator de tensiune controlată. Rezistenţa dintre |+ switch node| şi |- switch node| depinde de diferenţa de tensiune dintre |+ control node| şi |- control node|. Rezistenţa variază în mod continuu între RON şi ROFF ce trebuiesc să fie mai mari decât zero şi mai mici decât GMIN (setată prin comanda .OPTIONS). Un rezistor cu valoarea de 1/GMIN ieste conectat între nodurile de control

S

Comutator tensiune comandată

pentru a le prevenii de flotare. CExamples :
S1 1 2 3 4 MSW

Defineşte comutatorul de current controlat. Rezistenţa dintre nodurile 1 şi 2 variază cu diferenţa de tensiune între nodurile 3 şi 4. Modelul de comutator este MSW. Formatul general:
T|name| |+ A port| |- A port| |+ B port| |- B port| + Z0=|value|{TD=|TD value|}{F=|Fvalue|{NL=|NLvalue|}}


T

Linie de transmisie

• •

T defineşte o linie de transmitere port 2. dispozitivul este unul bidirecţional, linie de transmisie cu temporizare. Cele două porţi sunt A şi B cu polarităţile date de semnul + sau -. Z0 este impedanţa caracteristică a liniei. Lungimea liniei de transmisie poate fi definită fie prin TD, temporizart în sec. sau de F şi NL , frecvenţă şi lungime de undă relativă.

Examples : T1 1 0 2 0 Z0=50 F=1E9 NL=0.25

Decalră una din cele două porturi pentru linia de transmisie, porturi date cu nodurile 1 şi 2. Linia are impedanţa caracterisică de 50 Ω şi o lungime de undă 0.25 la 1 GHz. V Sursă Formatul general: independentă • V|name| |+ node| |- node| {DC} |value| • V|name| |+ node| |- node| AC |magnitude| {phase} de tensiune
• -

-

V|name||+ node||- node|[transient specification] V declară tensiunea sursei, care poate fi una din cele trei tipuri DC, AC sau tranzitorii. Sursa DC dă o sursă de cu amplitudinea tensiunii constante, fiind utilizate la analiza DC. Sursele AC sunt utilizate pentru analize .AC., amplitudinea lor fiind dată de |magnitude|, faza iniţială a sursei fiind dată de {phase}, cu default 0. Sursele tranzitorii, .TRAN sunt cele a căror ieşire variază în

timpul simulării şi pot fi definite ca una din următoarele:
EXP |paramaters| PULSE |paramaters| PWL |parameters| SFFM |paramaters| SIN |paramaters|

Curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin sursă şi iese prin |node|. Examples : V1 1 2 1

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z • • • •

32

Declară V1 ca o sursă DC cu amplitudinea de 1 V.
V2 3 4 AC 1 Declară V2 ca o sursă AC cu amplituidinea de 1 V (în fază iniţială 0) V3 5 6 SIN (1 .1 1MEG) Declară V3 ca o sursă sinusoidală cu amplitudinea de vârf de . 1 V , frecvenţa 1 MHz, abatere staţionară DC de 1 V . V4 7 8 DC 1 AC 1 Declară V4 ca o sursă DC cu amplitudinea de 1 V peste o componentă AC cu amplitudinea de 1 V (în fază iniţială = 0) W|name| |+ switch node| |- switch node| + |controlling V source| |model name|

Formatul general: •

W

Comutator curent comandat

W denumeşte un comutator controlat de curent. Rezistenţa dintre |+ switch node| şi |- switch node| depinde de curentul care trece prin sursa controlată | controlling V source|, şi care variază continuu între RON şi ROFF, unde RON şi ROFF trebuie să fie mai mari decât zero şi mai mici decât GMIN (setat prin comanda .OPTIONS). Un rezistor cu valoarea de 1/GMIN este conectat între nodurile controlate pentru prevenirea flotaţiei. Parametrii model:
Nume Descriere

RON ROFF ION IOFF

Rezistenţă conectată
Default value = 1 ; Units = ohm

Rezistenţă deconectată
Default value = 1E6 ; Units = ohm

Tensiune de control pentru starea conectat
Default value = 0.001 ; Units = amp

Tensiune de control pentru starea deconectat

Default value = 0 ; Units = amp Examples : W1 1 2 VCONT MSW

Defineşte un comutator de curent controlat, de model MSW. Rezistenţa între nodurile 1 şi 2 variază cu curentul care trece prin sursa de control VCONT. Formatul general:
X|name| {node ...} |subcircuit name| • •

X

Apel subcircuit

• Examples : X1 1 2 OPAMP calls the subcircuit OPAMP.

X apelează subcircuitul |subcircuit name|. |subcircuit name| poate fi definit oriunde prin comanda .SUBCKT şi .ENDS . numărul nodurilor poate fi oricât şi este dat de {node ...}.

Surse

Descriere Pentru declararea surselor tranzitorii sunt mai multe tipuri sursă în regim disponibile: EXP – Sursă exponenţială tranzitoriu Format general:
• • EXP (|v1| |v2| |td1| |td2| |tau1| |tau2|) Forma EXP provoacă tensiunea de |v1| pentru primele |td1|

sec. Urmează o creştere exponenţială de la |v1| la |v2| cu constanta de timp |tau1|. (ultima creştere în |td2| - |td1| sec.).

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z •

33

Tensiunea scade de la |v2| la |v1| cu constanta de timp |
tau2|.

Parametrii de listare:
Nume Descriere

v1 v2 td1 tau1 td2 tau2

Tensiunea iniţială
Default value = none ; Units = volt

Tensiunea de vârf
Default value = none ; Units = volt

Creştere timp de întârziere
Default value = 0 ; Units = second

Creştere constantă de timp
Default value = TSTEP ; Units = second

Cădere timp de temporizare
Default value = td1 + TSTEP ; Units = second

Cădere constantă de timp

Default value = TSTEP ; Units = second Example : V1 1 0 EXP(0 1 2u 10u 50u 10u)

PULSE – Sursă pulsatorie Formatul general:
• • • • • PULSE(|v1| |v2| |td| |tr| |tf| |pw| |per|) PULSE generează o tensiune la pornire de |v1| care ţine |td|

sec. Tensiunea evoluează linear de la |v1| la |v2| în următoarele |tr| sec. Tensiunea este menţinută la |v2| timp de |pw| sec. Urmează o schimbare lineară de la |v2| la |v1| în |tf| sec. Staţionare la |v1| o perioadă menţionată de |per|. Parametrii de listare:
Nume Descriere

v1 v2 td tr tf pw per

Tensiunea iniţială
Default value = none ; Units = volt

Tensiunea pulsatorie
Default value = none ; Units = volt

Temporizare
Default value = 0 ; Units = second

Timp de creştere
Default value = TSTEP ; Units = second

Timp de cădere
Default value = TSTEP ; Units = second

Lăţime puls
Default value = TSTOP ; Units = second

Perioadă

Default value = TSTOP ; Units = second Example : V1 1 0 PULSE(0 5 2u 10u 10u 100u 300u)

PWL – Sursă lineară Piecewise Formatul general:
PWL(|t1| |v1| |t2| |v2| .... |ti| |vi| ) •

PWL descrie un format linear piecewise. Fiecare pereche de timp/tensiune (respectiv |t1|, |v1|) specifică un un vârf al formei de undă. Tensiunea dintre vârfuri reprezintă o interpolare polinomială a tensiunii la vârfuri. Parametrii de listare:
Nume Descriere

ti

Timpul de vârf

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Default value = none ; Units = second

34

vi

Vârful de tensiune

Default value = none ; Units = volt Example : V1 1 0 PWL(0 0 1u 0 1.01u 5 10m 5)

SFFM – Sursă semnal de frecvenţă FM Formatul general:
SFFM(|vo| |va| |fc| |mdi| |fs|) SFFM cauzează semnalul de tensiune:

v=vo+va*sin(2*PI*fc*t+mdi*sin(2*PI*fs*t)) unde vo, va, fc, mdi, şi fs sunt definite mai jos iar t este timpul. Parametrii de listare:
Nume Descriere

vo va fc mdi fs

Deviaţia de tensiune
Default value = none ; Units = volt

Vârful amplitudinii de tensiune
Default value = none ; Units = volt

Frecvenţă purtătoare
Default value = 1/TSTOP ; Units = Hz

Index de modulare
Default value = 0

Frecvenţă de modulaţie

Default value = 1/TSTOP ; Units = Hz Example : v1 1 0 SFFM(3 1 88MEG 0.5 20k)

SIN – Sursă sinusoidală Formatul general :
SIN(|vo| |va| |freq| |td| |df| |phase|) SIN crează o sursă sinusoidală . Semnalul se menţine la |vo| timp de |td| sec. Când tensiunea devine exponenţială unda

sinusoidală se atenuează astfel:
v=vo+va*sin(2*PI*(freq*(t-td)-phase/360))*e^-((ttd)*df)

Parametrii de listare:
Nume Descriere

vo va freq td df

Deviaţia de tensiune
Default value = none ; Units = volt

Vârful amplitudinii de tensiune
Default value = none ; Units = volt

Frecvenţa purtătoare
Default value = 1/TSTOP ; Units = Hz

Temporizare
Default value = 0 ; Units = second

Factor de atenuare

Default value = 0 ; Units = second^-1 Example : V1 1 0 SIN(2 1 20k 1m 90)

VII.4.2 Tabel cu utililtîâile în PSpice
Library Partname Descriere

Analog.slb Analog.slb Analog.slb Analog.slb Eval.slb

C E L R D1N4148

Capacitate Sursă de tensiune comandată în tensiune Inductor Rezistor Diodă

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

35

Eval.slb Eval.slb Port.slb Port.slb Source.slb Source.slb Source.slb Source.slb Source.slb Source.slb

D1N750 UA741 AGND Bubble VDC IDC VAC VSIN VPWL VPULSE

Diodă Zener Op amp Analog împământare Marcare nod Sursă de tensiune în c.c.DC Sursă de c.c. DC Sursă de tensiune în c.a AC Sursă de tensiune sinusoidală Sursă de generare funcţie lineară (ne repetitivă) Sursă de generare unde patratice, triunghiulare Nod de tensiune vizualizat

Special.slb VIEWPOINT

Special.slb IPROBE Ampermetru VII.5 Structura programului Programele Pspice vor fi scrise în următorul format general, prezentat ca o serie de cmenzi de declarare:
Title statement Data statements Control statements Output statements End statement • • • •

Fiecare categorie poate fi descrisă în sumar astfel: Titlu: Orice cuvânt sau cuvinte alese neimpus utilizatorului pentru definire. Date: Declaraţie care descrie componentele utilizate în circuit şi modul de conectare între ele. Control: Declaraţie care indică tipul de analiză realizat pe circuit şi care încep cu ".op", ".tran", ".dc", ".four" etc. Ieşire: Declaraţie care solicită prgramului PSpice să furnizeze informaţia asupra circuitului, respectiv pentru a cunoaşte tensiunea şi curentul prin circuit se va utiliza comanda " .print dc V(x) I(R1) " sau o ieşire grafică tipărind comanda ".probe" .

Sfârşit: Declară terminarea programului cu comanda ".end"
VII.5.1 Surse de tensiune şi de curent
Descriere linie de comandă Vname +node -node Value Iname In_node Out_node Value Ename +node -node +control_node -control_node gain Vname +node -node SIN offset amplitude frequency

Descriere sursă

Sursă independentă de tensiune în c.c. Sursă independentă de curent în c.c. Sursă dependentă (comandată) de tensiune în c.c. Sursă de tensiune cu variaţie în timp de tip sinusoidal

Sursă de tensiune cu variaţie în timp de Vname +node -node PULSE init +peak delay rise_time tip undă dreptunghiulară sau triunghiulară fall_time width period Sursă de tensiune cu fazor sinusoidal în c.a. VII.5.2 Elemente pasive Rezistor Capacitate
Vname +node -node ac magnitude phase(in degrees)

Descriere element Descriere linie de comandă Rname +node -node value Cname +node -node value

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Lname +node -node value Inductanţă VII.5.3 Reguli de bază utilizate pentru compilarea programelor în PSpice

36

• Nume fişier: Crearea unui program se va face într-un text editor va trebui să aibă extensia

".cir". Dacă programul de simulare este cu succes atunci se va genera un fişier de ieşire cu acelaşi nume de fişier dar cu extensia ".out". Dacă este creat şi un grafic acesta va fi stocat cu acelaşi nume dar cu extensia ".dat". • Comanda declaraţiilor: Prima linie din program va fi alocat liniei de denumire, iar ultima linie va fi alocată fazei de terminare ".end" Corpul programului va fi un sandwich între aceste două linii. În mod real, declaraţiile ce compun corpul programului, pot fi amplasaţi în orice ordine cu excepţia declaraţiei .param. • Comentarii: PSpice permite comentarea programului, adăugat după linia de comandă prin amplasarea înaintea comentariului a unui însemn punct şi virgulă, de exemplu :
Vs 1 0 10 ; Hello! This is a voltage source

• Linii de continuare: Dacă declaraţia de comandă nu se încadrează pe o singură linie, se
poate continua scrierea pe următoarea linie de text, dar cu înscrierea semnului '+' în prima coloană a liniei! De exemplu, pentru a descrie un resistor de 10k:
Rabcdefghijklmnopqrst + 10k 1 0

• Caractere: PSpice nu este sensibil la tipul de caractere, aşa încât Rout şi rOUT sunt tratate
cu acelaşi înţeles. Blankurile, taburile şi virgulele sunt tratate în Pspice identic, respective:
"Vin 1,0,10" este identic cu: "Vin 1 0 10" şi cu: "Vin 1 0,10".

• Valori şi unităţi: Unităţile Default sunt V, A, Ω, F, H, etc, şi pot fi date în formă zecimală (de
exemplu, 0.001), în formă exponenţială (de exemplu, 1e-3) sau prin utilizarea de abrevieri (de exemplu, 1m), specificate mai jos: .
pico =>p nano=>n micro=>u milli=>m Kilo=>k Mega=>meg (*not M) Giga=>g

• Semne: Pspice utilizează în mod convenţional semnul pasiv, respective tensiunea la bornele

unui element este definită ca tensiunea primului nod definit în raport cu al doilea nod definit. Curentul printr-un element este definit pozitiv dacă intră în primul nod definit şi iese prin al doilea nod definit. • Numele nodului: Chiar dacă se utilizează alte simboluri pentru noduri, cel puţin unul dintre ele va fi etichetat cu '0' (nodul de împământare sau de punere la masă). • Diferenţa între tensiuni: V(nod1,nod2) reprezintă o abreviere pentru V(nod1)-V(nod2). • Noduri neflotante: Fiecare nod din circuit trebuie conectat la cel puţin două elemente. X.6 Exemple de utilizare a programulul Psice X.6.1 Simularea unui circuit simplu Se consideră circuitul de mai jos cu indicarea tuturor nodurilor distincte de tensiune:

Presupunem că dorim să determinăm tensiunea în nodul 2 în raport cu nodul 0 precum şi curentul electric prin circuit. Pentru aceasta vom scrie un program în Pspice, astfel:
Circuit RR-c.c. Vs 1 0 5

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

37

R1 1 2 2k R2 2 0 3k .end • Programul va fi editat ăntr-un text editor din Pspice (Textedit apelat din Design Lab sau

• •

Notepad). Avantajul utilizării lui Textedit este că salvarea se va face automat cu extensia ".cir". în timp ce în Notepad se impune includerea explicită a extensiei ".cir". Prima linie din program este linia de titlu. Ultima linie este alocată fazei de sfârşit. Ambele linii sunt necesare în programarea în PSpice. A doua linie din program este pentru definirea sursei de tensiune în c.c. şi care în general este descrisă astfel:
Nume V + Număr nod - Valoare în node

Numele poate fi o înşiruire de litere puse la alegere. Specificările +node şi -node se referă la terminalele pozitiv, respective negativ al sursei. PSpice impune cunoaşterea orientării tuturor elementelor din circuit, identificată prin numerotarea anterioară a nodurilor. PSpice impune ca unul dintre noduri să fie numerotat cu '0' (de referinţă sau de legare la pământ). • Deoarece Vs este aplicată între nodurile 1 şi 0, cu polaritatea pozitivă pe borna 1, vom înscrie o valoare de '1' în +node şi o valoare de '0' în -node. În plus, deoarece Vs este o sursă de 5 V, vom înscrie '5' la value. • Cei doi rezistori se vor înscrie pe liniile 2 şi 3 în următorul mod:
Nume R + Număr nod –Valoare nod

R1 este un rezistor de 2kΩ amplasat între nodurile 1, ales arbitrar în program +node al resistorului şi 2. Cu toate că elementele precum rezistorii, nu au polaritate Pspice impune definirea polarităţii la terminalele lor ca una pozitivă sau una negativă. R2 este un rezistor de 3kΩ amplasat între nodurile 2 şi 0. • Se simulează programul şi se vizualizează fişierul de ieşire. Acest fişier conţine un pachet de informaţii din care noi suntem interesaţi doar de tensiunile nodale, exprimate în V. Astfel vom obţine tensiunea în nodul 2 cu valoarea de 3V, când tensiunea în nodul 1 este 5V, iar curentul prin sursa de tensiune este -1.000E-3 (respectiv, -1mA), semnul minus apărând din cauză că Pspice utilizează convenţional semnul pasiv.
Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 5 R1 1 2 2k R2 2 0 3k .end Fişir ieşire **** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 5.0000 ( 2) 3.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT Vs -1.000E-03 TOTAL POWER DISSIPATION 5.00E-03 WATTS JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME 1.15

X.6.2 Proiectarea şi simularea circuitelor de c.c. 1) Se cere calculul tensiunilor şi curenţilor prin ramurile circuitului de mai jos:

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

38

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 10 ;10V source R12 1 2 1.5k ;1.5k resistor R20a 2 0 6k ;6k resistor R20b 2 0 6k ;6k resistor R20c 2 0 3k ;3k resistor .dc Vs list 10 ;DC analysis (Vs=10V) .print dc V(1,0) V(2,0) I(R12) I(R20a) I(R20b) I(R20c) .end Fişir ieşire **** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** Vs V(1,0) V(2,0) I(R12) I(R20a) I(R20b) 1.000E+01 1.000E+01 5.000E+00 3.333E-03 8.333E-04 8.333E-04 **** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** Vs I(R20c) 1.000E+01 1.667E-03 JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME .06

Sursa de 10V este denumită Vs. Terminalele pozitive şi negative sunt notate cu Nod 1 şi respectiv Nod 0. Rezistorul de 1.5K este definit cu R12 şi amplasată între nodurile 1 şi 2. Alţi trei rezistori (R20a, R20b, R20c) sunt conectate în paralel între nodurile 2 şi 0. • Declaraţia .dc Vs list 10 impune ca PSpice să realizeze o analiză a circuitului în c.c.cu sursa de tensiune indexată la 10V. • Declaraţia .print dc V(1,0) impune ca PSpice să listeze tensiunea în nodul '1' în raport cu nodul '0'. • Declaraţia .print dc I(R12) I(R20a) ....... impune PSpice listarea curenţilor prin rezistorii R12, R20a ...etc., cu precizarea că din motive de impunere convenţională a semnului pasiv, deoarece terminalul pozitiv al rezistorului R12 a fost etichetat cu Nod '1' iar terminalul negativ cu Nod '2', PSpice va interpreta direcţia pozitivă a curentului I(R12) este de la nodul 1 la nodul 2. • O singură declaraţie ".print" va asigura listarea tuturor tensiunilor nodale şi a curenţilor prin ramuri doriţi. 2) Să se determine Thevenin şi echivalentul Norton la stânga bornelor A şi B pentru circuitul de mai jos, respectiv să se determine tensiunea în circuit deschis (Voc), curentul de scurtcircuit (Isc) şi rezistenţa echivalentă Thevenin (Rth) la stânga bornelor A şi B.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

39

Programare Program 1 (calculul tensiunii cu bornele în gol) Program 2 (calculul curentului de scurtcircuit) Program 3 (rezistenţa echivalentă)

Cu bornele A şi B în circuit • deschis nu va exista current prin reistorii de 2.5K şi aceasta poate fi omisă din circuit, ceea ce conduce la • un circuit simplificat ; Tensiunea în circuitul deschis este numai între • nodurile 2 şi 0. Pspice va realiza analiza circuitului simplificat cu Vs setat la 10V. Listarea tensiunii între nodurile 2 şi 0 se obţine prin declararea :

Bornele A şi B sunt în scurtcircuit, curentul de scurtcircuit Isc se stabileşte între nodurile 3 şi 0 ; Acest curent se obţine prin analiza în c.c. cu Vs indexat la 10V ; Se listează curentul prin fiecare din rezistorii de 2.5K

• •

Rezistenţa echivalentă la stânga lui A şi B poate fi calculată : prin scurtcircuitarea sursei independente de tensiune ; prin introducerea unei surse de curent cu circulaţie de la A la B. Tensiunea măsurată care rezultă este V(A)-V(B). Rezistenţa echivalentă este Rth=([V(A)-V(B)]V/1)=[V(A)V(B)Ω.

.print dc V(2,0) Programare 1 **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 10 R12 1 2 5k R20 2 0 5k .dc Vs list 10 .print dc V(2,0) ;print V2-V0 .end Fişier de ieşire 1 **** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** Vs V(2,0) 1.000E+01 5.000E+00 JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME .44 **** 08/15/97 14:41:37 ****** Win32s Evaluation PSpice (October 1996) ******** Programare 2 **** CIRCUIT DESCRIPTION

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z ****************************************************************************** Vs 1 0 10 R12 1 2 5k R20 2 0 5k R23 2 3 2.5k R30 3 0 2.5k .dc Vs list 10 .print dc I(R30); print Isc .end Fişier de ieşire 2 **** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** Vs I(R30) 1.000E+01 6.667E-04 JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME 1.32 Programare 3 **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** R20p 2 0 5k R20q 2 0 5k R23 2 3 2.5k Ix 4 3 1 ;1A current source from 4->3 R40 4 0 2.5k .dc Ix list 1; DC analyis with Ix=1A .print dc V(3,4); Rth=V(3,4)!! .end Fişier de ieşire 3 **** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** Ix V(3,4) 1.000E+00 7.500E+03 JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME 1.65 **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** WARNING -- There are no devices in this circuit, (this message will be printed if there are blank lines after the last .END statement)

40

3) Să se determine valoarea lui RL care rezultă la puterea maximă a circuitului.

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 10 R12 1 2 4k RL 2 0 {R} ;Make R variable

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z .param R=1 ;Give R arbitary value .dc param R=1k 10k 100 ;DC analysis with varying R .probe ;create data file for graphing purpoes .end Fişier ieşire JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME .49 • • •

41

Pentru a găsi valoarea lui RL ce rezultă la puterea maximă, se impune ca RL să fie variabilă prin declararea {any_variable} atunci când se indică valoarea lui RL. Se indică declaraţia .param any_variable=x, unde 'x' este un număr ales arbitrar. Declaraţia .dc param R=1k 10k 100, impune ca PSpice realizează analiza în c.c. cu R variabil, între 1k şi 10k cu pas de 100 Ω, respectiv la 1k, 1.1k, 1 .2k...10k. Forma generală a declaraţiei este:
.dc param any_variable start_value end_value increment

• •

• •

Declaraţia .probe cheamă PSpice, utilizat de Probe pentru a crea un fişier de date calculate al tuturor tensiunilor, curenţilor , etc. Dacă programul de simulare a fost realizat cu succes, se alege opţiunea Run Probe.... din meniul file din PSpice. Se lansează programul Probe şi va fi afişat graficul gol în fereastra din Probe. Graficul din Probe va fi cu variabila R pe axa orizontală. Se poate alege opţiunea Add... din meniul Trace pentru a obţine graficul "Power_of_R Vs R", prin expresia tip V(2,0)*I(RL),deoarece puterea (R)=V(2,0)*I(RL) Se alege Cursor>Display din meniul Tools pentru a activa un cursor pe grafic. Se alege Cursor>Max pentru poziţionarea cursorului la valoarea maximă, şi se observă ce valoare a lui R corespunde acesteia

Se poate realiza o axă orizontală în scală logaritmică, alegând axa X cu setarea din meniul Plot şi alegând opţiunea pentru scala Log şi vizualizând rezultatul grafic pe ecran.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

42

Deasemenea, variabila de pe axa X poate fi schimbată, alegând X axis Settings... din meniul Plot şi executând click pe X axis variable , respectiv pentru vizualizarea pe ecran a funcţiei I(RL). VII.6.3 Proiectarea şi simularea circuitelor de c.c. alimentate de la sursă dependentă de tensiune Se consideră o sursă dependentă de tensiune, permisă de Pspice, Vab la bornele nodurilir A şi B, cu polaritatea pozitivă pe A, +node, în timp ce nodul B -node este .

In general, o sursă comandată de tensiune este descrisă în modul următor:
Ename +node -node +control_node -control_node

Tensiunea este proporţională cu Vx-Vy ,unde X este nodul de control iar nodul Y este -control_node Raportul privind câştigul prin amplificare.
Exemplu A B X Y 3

gain +control_node

1) Reprezentarea "Vout Vs Vin" pentru circuitul în care Vin variază de la 0V la 10V.

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs a 0 {Vin} .param Vin=1 .dc param Vin 0 10 .1 R1 a 1 5k Rf 1 out 25k Rin 1 0 5Meg Ro out 4 100 Egain 4 0 0 1 200k ;Dependent Source

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z .probe .end Fişier ieşire JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME • • •

43

.17

Scest circuit imită investigarea configuraţiei unui Op_Amp. Deoarece se doreşte graficul "Vout Vs Vin", trebuie ca Vs să fie variabil. Astfel, introducem parametrul {Vin} cu variaţie de la 0V la 10V în paşi de 0.1V. În program este descrisă o sursă de tensiune dependentă, amplasată între nodurile 4 şi 0, (cu pozitivul pe nodul4) şi controlată prin tehnsiunea [V(0)-V(1)]. care este 200k=200,000 ori mai mare decât tensiunea controlată, respectiv V(4,0)=200,000V(0,1). Odată simulat cu succes programul, se rulează Probe şi se trasează pe gratic V(out), dispunând de graficul "Vout Vs Vin" . Care este relaţia dintre cele două variabile ?

2.2) Reprezentarea lui Vout(t) atunci când Vs(t) este sin(2pi*t)

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs a 0 sin 0 1 1; Vs(t)=sin(2pi*t) C1 a 1 1m ; 1 milliFarad Rin 1 0 5Meg Rf 1 out 1k Rout 4 out 10 Egain 4 0 0 1 200k

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z .tran 2s 2s ;transient analysis (from t=0 to t=2) .probe .end Fişier ieşire **** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 0.0000 ( 4) 0.0000 ( a) 0.0000 ( out) 0.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT Vs 0.000E+00 TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME 1.43 •

44

Programul utilizează o sursă de tensiune sinusoidală variabilă cu timpul 'Vs'(cu o componentă ân c.c. de 0V, o amplitudine de 1V şi frecvenţa de 1Hz=2pi rad/sec), plasată între nodurile 'a' şi '0', descrisă în general ca:
Vname +node -node SIN dc_offset amplitude frequency

• •

Se observă existenţa unei capacităţii de 1mF amplasată între nodurile 'a' şi '1'. Deasemenea este inclusă declaraţia .tran.... , ceea ce face ca PSpice să realizeze o analiză tranzitorie a circuitului, care poate fi chiar o comandă implicită. Totuşi, pentru cazul cel mai simplu, de realizare a anaizei tranzitorii de la t=0 sec la t=end_time sec (în cazul exemplificat, V(out) variată de la t=0 sec la t=2 sec):
.tran end_time end_time

Dacă dorim ca Vs(t) să fie o undă patratică, se va utiliza o altă sursă de tensiune variabilă numită PULSE, care are următoarea formă generală:
Vname +node -node PULSE initial_value fall_time width period final_value delay rise_time

Unde:
initial_value ⇒ semnifică tensiunea iniţială a pulsulu final_value ⇒ semnifică tensiunea finală a pulsului

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

45

delay ⇒ semnifică întârziuerea iniţială de timp a formei de undă (dicolo de t=0+) rise_time ⇒ semnifică timpul de creştere pentru forma de undă de la cea iniţială la cea finală fall_time ⇒ semnifică timpul de descreştere pentru forma de undă de la cea finală la cea iniţială width ⇒ semnifică timpul de staţionare aformei de undă la valoarea finală a tensiunii period

⇒ semnifică perioada formei de undă (parametru inclus numai dacă forma de undă este

ciclică, respectiv repetitivă) De exemplu, presupunând o sursă de tensiune patratică de frecvenţă 1KHz, oscilatorie între -3V şi +3V, linia de comandă este:
Vs +node -node PULSE -3 3 0s 1us 1us .5ms 1ms

Se observă neprecizarea lui 0s fie la creştere,fie la descreştere, deoarece, fizic este imposibil de a genera o formă de undă patratică cu un salt instantaneu, însă se pot aloca valori foarte mici, de exemplu 1 µsec., pentru parametrii rise_time respectiv fall_time 3) Reprezentarea Vout(t) şi Vin(t), utilizând Op Amp pentru modelul popular UA741, unde Vin este o undă sinusoidală de 1 V şi frecvenţa de 10KHz.

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vin 1 0 sin 0 1 10k R12 1 2 1k Rf 2 out 5k Vplus 4 0 10 Vminus 5 0 -10 Xopamp 0 2 4 5 out UA741 .lib eval.lib .tran .2ms .2ms .probe .end Fişier de ieşire Using the UA741 **** Diode MODEL PARAMETERS ****************************************************************************** Xopamp.dx IS 800.000000E-18 RS 1 Using the UA741 **** BJT MODEL PARAMETERS ****************************************************************************** Xopamp.qx NPN IS 800.000000E-18 BF 93.75

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

46

NF 1 BR 1 NR 1 Using the UA741 **** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 0.0000 ( 2) 19.25E-06 ( 4) 10.0000 ( 5) -10.0000 ( out) 514.3E-06 (Xopamp.6)-50.43E-09 (Xopamp.7) 519.3E-06 (Xopamp.8) 519.3E-06 (Xopamp.9) 0.0000 (Xopamp.10) -.6077 (Xopamp.11) 9.9603 (Xopamp.12) 9.9603 (Xopamp.13) -.5938 (Xopamp.14) -.5938 (Xopamp.53) 9.0000 (Xopamp.54) -9.0000 (Xopamp.90) 99.01E-06 (Xopamp.91) 40.0000 (Xopamp.92) -40.0000 (Xopamp.99) 0.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT Vin 1.925E-08 Vplus -1.116E-03 Vminus 1.116E-03 Xopamp.vb -5.043E-13 Xopamp.vc 8.998E-12 Xopamp.ve 9.001E-12 Xopamp.vlim 9.901E-08 Xopamp.vlp -4.000E-11 Xopamp.vln -4.000E-11 TOTAL POWER DISSIPATION 2.23E-02 WATTS JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME .55 **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** WARNING -- There are no devices in this circuit, (this message will be printed if there are blank lines after the last .END statement) • În program a fost utilizat UA741 Op Amp., componentă aflată în fişierul bibliotecă numit eval.lib. , interpretat ca un dispozitiv cu 5 conexiuni (cele actuale prezintă 7 conexiuni,

din care 2 pentru componenta de c.c.) şi descrisă prin:
Xopamp non-inverting_terminal inverting_terminal V++ .lib eval.lib unde V++ şi V— sunt bornele de conectare la alimentare. • Linia " .lib eval.lib" apelează PSpice prin fişierul Op Amp. • V-- output UA741

Odată realizarea simulării cu succes, se rulează Probe şi obţinerea pe acelaşi grafic a lui Vout(t) şi V1(t). Notă: Dacă se afişează mesajul de eroare "cannot find eval.lib" atunci vom copia fişierul din directorul c:\msimev71\lib ân directorul unde se află fişierul ".cir" neidentificat.. VII.6.4 Proiectarea şi simularea circuitelor de c.a. 1) Să se determine tensiunea V2(t) atunci când Vs(t) reprezintă o undă patrată pozitivă de 5V cu frecvenţa de 1KHz.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

47

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 pulse 0 5 0 1u 1u .5ms 1ms ; 5V positive Square Wave R12 1 2 1k R23 2 3 10 ;resistance of inductor L30 3 0 0.5 ;inductor of .5H .tran 5ms 5ms .probe .end Fişier de ieşire **** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000 ( 3) 0.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT Vs 0.000E+00 TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME .38

• • • •

Unda patrată pozitivă de 1V foloseşte funcţia Pulse, care având valori exclusiv pozitive se impune ca setarea iniţială să fie initial_value să fie 0V chiar dacă convenţional este -1V. Dacă simularea s-a realizat cu succes, se rulează Probe pentru afişarea pe grafic a tensiunilor V(1) şi V(2). Pentru calculul constantei de timp a circuitului (De exemplu, considerând durata primului puls (t=0+). , V(2) atinge un vârf de 5V şi ulterior o descreştere staţionară cu aliura 5*exp(-1)). Pe grafic se poate marca şi înscrie coordonatele unor puncte semnificative, apelând Cursor>Display din meniul Tools din Probe., urmat de poziţionarea cursorului pe grafic şi apelarea Label>Mark, din mrniul Tools.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

48

2) Se determină forma undei redresate şi forma undei RMS pentru o undă triunghiulară cu un vârf de 1V şi de frecvenţă 1Hz(perioada period este 1 sec.).

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 pulse -1 1 0 .5 .5 1u 1 ;triangular wave Rout 1 0 1 .tran 5 5 ;transient analysis (t=0 to t=5) .probe .end Fişier de ieşire **** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) -1.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT Vs 1.000E+00 TOTAL POWER DISSIPATION 1.00E+00 WATTS JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME 2.25

Generarea unei unde triunghiulare, cu oscilaţii între -1V şi +1V se realizează cu Pulse Function., precizând init_value=-1V şi final_value=+1V, şi timpul iniţial fără întârziere delay=0. Pe durata jumătăţii de ciclu unda va creşte de la -1V la +1V, iar pe cealaltă jumătate de ciclu va scădea de la +1V la -1V. În consecinţă, atât rise_time cât şi fall_time sunt

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

49
width va fi 0sec, dar

egale cu 0.5 sec. (ideal, lăţimea pulsului unei unde triunghiulare

deoarece această valoare nu se poate obţine fizic vom alege un număr mic 1 usec << 1 sec).

• •

După simularea cu succes al circuitului, se intră în Probe pentru a trasa graficul, formei redresate, respectiv în valoare absolută a undei triunghiulare, abs(V(1)). Se afişează semnalul RMS pe grafic pentru rms(V(1)).şi chiar media semnaluluoi redresat adăugând avg(abs(V(1))).(ce poate părea incomod la un timp în vecinătatea lui t=0sec deoarece formele de undă avg şi rms deoarece ele sunt rulate în mod real ca semnale şi calculate de la t=0sec). Timpul este necesar pentru stabilitatea formei de undă. Din acest motiv se modifică axa domeniului X introduvcând pe axa orizontală timpul cu poziţionarea începutului în punctul din care graficul devine mai stabil (de exemplu, t=2 sec).

3) Calculul puterii dissipate pe rezistorul şi capacitatea circuitului, cu o sursă de tensiune la frecvenţa de 500 Hz.

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 ac 1.41 30 ;sinusoid (Vs=1.41<30) R12 1 2 1k C20 2 0 1uf .ac lin 1 500 500 ;ac analysis at single f=500Hz .print ac IM(R12) II(R12) IR(R12) ;give magnitude, real & imaginary parts of current through R12 .end Fişier de ieşire **** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT Vs 0.000E+00 TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS **** AC ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** FREQ IM(R12) II(R12) IR(R12) 5.000E+02 1.344E-03 9.931E-04 9.050E-04 JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME .39

50

• • •

Circuitul implică utilizarea analizei fazoriale., apelân o sursă de tensiune AC specială, prin:
Vname +node -node AC magnitude phase(in degrees!!) Sursa AC are un vârf al amplitudinii de 1.41V (rms=1V) şi o fază de 30 Vs 1 0 ac 1.41 30 Fazorul este tratat ca un semnal 1.41cos(wt +30).

Se include declaraţia:
.ac lin 1 500 500

pentru ca PSpice să reralizeze o analiză fazorială a circuitului la un semnal de frecvenţă de 500Hz.

Se poate solicita printarea Magnitude, Real Part, sau Imaginary Part al oricărei tensiune sau curent din circuit (în exemplu, amplitudinea curentului fazor prin rezistorul R12, respectiv IM(R12)), atât cu Imaginary Part (II(R12) cât şi cu Real Part (IR(R12))).

Există suficientă informaţie pentru calculul puterii disipate pe rezistor (1/2|I|2R Watts) şi pe condensator (1/2|I|2Zcap Vars). 4) Reprezentarea "Magnitude Vs Frequency" în dB şi "Phase Vs Frequency" în grade al [Vout/Vin], obişnuit cu frecvenţa logaritmică de la 1Hz la 100Khz.

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 ac 1 0 ;(Vs=1<0) R12 1 2 1k L20 2 0 1H .ac dec 10 1 100k; vary frequency logarithmically .probe .print ac VM(2,0) VP(2,0) .end Fişier de ieşire **** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z NAME CURRENT Vs 0.000E+00 TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS **** AC ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** FREQ VM(2,0) VP(2,0) 1.000E+00 6.283E-03 8.964E+01 1.259E+00 7.910E-03 8.955E+01 1.585E+00 9.958E-03 8.943E+01 1.995E+00 1.254E-02 8.928E+01 2.512E+00 1.578E-02 8.910E+01 3.162E+00 1.987E-02 8.886E+01 3.981E+00 2.501E-02 8.857E+01 5.012E+00 3.147E-02 8.820E+01 6.310E+00 3.961E-02 8.773E+01 7.943E+00 4.985E-02 8.714E+01 1.000E+01 6.271E-02 8.640E+01 1.259E+01 7.885E-02 8.548E+01 1.585E+01 9.909E-02 8.431E+01 1.995E+01 1.244E-01 8.285E+01 2.512E+01 1.559E-01 8.103E+01 3.162E+01 1.949E-01 7.876E+01 3.981E+01 2.427E-01 7.596E+01 5.012E+01 3.004E-01 7.252E+01 6.310E+01 3.685E-01 6.837E+01 7.943E+01 4.466E-01 6.348E+01 1.000E+02 5.320E-01 5.786E+01 1.259E+02 6.204E-01 5.166E+01 1.585E+02 7.056E-01 4.512E+01 1.995E+02 7.818E-01 3.858E+01 2.512E+02 8.447E-01 3.236E+01 3.162E+02 8.932E-01 2.672E+01 3.981E+02 9.285E-01 2.179E+01 5.012E+02 9.531E-01 1.762E+01 6.310E+02 9.696E-01 1.416E+01 7.943E+02 9.805E-01 1.133E+01 1.000E+03 9.876E-01 9.043E+00 1.259E+03 9.921E-01 7.205E+00 1.585E+03 9.950E-01 5.734E+00 1.995E+03 9.968E-01 4.561E+00 2.512E+03 9.980E-01 3.625E+00 3.162E+03 9.987E-01 2.881E+00 3.981E+03 9.992E-01 2.289E+00 5.012E+03 9.995E-01 1.819E+00 6.310E+03 9.997E-01 1.445E+00 7.943E+03 9.998E-01 1.148E+00 1.000E+04 9.999E-01 9.118E-01 1.259E+04 9.999E-01 7.243E-01 1.585E+04 1.000E+00 5.753E-01 1.995E+04 1.000E+00 4.570E-01 2.512E+04 1.000E+00 3.630E-01 3.162E+04 1.000E+00 2.884E-01 3.981E+04 1.000E+00 2.291E-01

51

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 5.012E+04 1.000E+00 6.310E+04 1.000E+00 7.943E+04 1.000E+00 1.000E+05 1.000E+00 JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME 1.819E-01 1.445E-01 1.148E-01 9.119E-02 2.25

52

Se utilizează pentru analiză o sursă AC, iar pentru simplificarea înţelegerii se ia amplitudinea de vârf Vs =1V şi faza phase=0 degrees.

.ac sweep_type points start_frequency end_frequency unde sweep_type este unul dintre {lin, dec, or oct} iar start_frequency diferit de 0Hz!

• -

Dacă sweep_type este:
"lin", PSpice va realiza o analiză lineară AC între frecvenţa de pornire şi cea se sfârşit,

într-un număr specificate de puncte egal distanţate între start_frequency şi end_frequency în care se vor efectua calculele;

-

"dec" se va realiza o baleiere logaritmică de la frecvenţa de pornire la cea de sfârşit, dar în acest caz punctele destinate numărului de calcule vor fi în fiecare decadă de frecvenţă din interval(În exemplu, 40 de calcule în fiecare decadă, a patruzecea parte din analize realizate între 1Hz şi 10Hz, alte a patruzecea parte în intervalul 10Hz şi 100Hz ..ş.a.m.d.); "oct" identic ca anterior dar în loc de decade se vor utiliza octave de frecvenţă;

După simularea cu succes a circuitului, se rulează Probe trasând db(V(2)/V(1)) pentru obţinerea răspunsului în amplitudine a circuitului, iar prin opţiunea add_plot din meniul Plot, un alt grafic trasat, de exemplu p(V(2)/V(1)) de răspund în fază a circuitului).

2) Considerăm următoarele date obţinute experimental, cu circuitul din Fig.1, şi dorim compararea acestora cu cele obţinute teoretic:
Frecvenţa (Hz) (V2/V1) în dB Faza (V2/V1) în grad.

1 10 50 100 500

-44 -24.1 -10.1 -6.02 -1.41

89 85 70 60 20

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

53

1,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000

-.915 -.44 -.35 -.264 -.175 -.175 -.08 0 0 0

13 2 1 0.5 0 0 0 0 0 0

Programare **** CIRCUIT DESCRIPTION ****************************************************************************** Vs 1 0 ac 1 0 ;(Vs=1<0) R12 1 2 1k L20 2 0 1H Eexp 3 0 Freq {V(1,0)}= ( + 1 -44.0 89 + 10 -24.1 85 + 50 -10.1 70 + 100 -6.02 60 + 500 -1.41 20 + 1k -.915 13 + 10k -.44 2 + 20k -.35 2 + 30k -.264 0.5 + 40k -.175 0 + 50k -.175 0 + 60k -.08 0 + 70k 0 0 + 80k 0 0 + 100k 0 0) R30 3 0 1 .ac dec 40 100 100k; vary frequency logarithmically .probe .end Fişier de ieşire **** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C ****************************************************************************** NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000 ( 3) 0.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT Vs 0.000E+00 TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS JOB CONCLUDED TOTAL JOB TIME .33 •

În program este utilizată o sursă de tensiune dependentă specială numită sursă de tensiune dependentă de frecvenţă:

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z Ename +node -node FREQ {Control_Voltage} = (frequency, DB),phase (in (degrees)...) Unde control_voltage pentru sursa dependentă este aceiaşi magnitude

54
(in

cu tensiunea de intrare V(1,0). Datele experimentale se referă la amplitudinea şi faza pentru
(V2/V1) la 15 frecvenţe diferite. Dacă simularea circuitului s-a realizat cu succes, se pot compara datele experimentale cu cele teoretice utilizând Probe, trasând db(V(2)) şi db(V(3)). , iar pentru a obţine alte grafice prin selectarea add_plot din meniul Plot, de exemplu pentru a trasa p(V(2)) şi
p(V(3)).