Poke Center

Junichi Masuda / Arr: Rubinho

&
Piano

##

jœ œ œ
œ
œ
œ
œ
.
c . œ # œœ œ œ Jœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ
J J

? # # c .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# # œ œj œœ
& œ # œœ œ

œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ
J
œ œ
œJ

œœ œ œ œ
œœ
J œ œ œ œ œ œœ œ œ

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&

## ˙

œ

œœœœœ
œœœœ˙
œ
œ
œœ œœœ œœœœ œœœ
œœ œœœœ˙

œœ œ œ œ œ
œ œœ

œœœ œœ
œ
? # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# # œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
&
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
? # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..

Related Interests