GIỌT LỆ ĐÀI TRANG

Nhạc và Lời: Châu Kỳ
1/5 Copyright www.lopnhacanhngoc.net
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 70
1
A Intro
Am
3
3
Dm
3
3
0
0
0
2
2
1
0 0
1
2
0
0
1
2
0 3
0 2 0
0
0
0
2
3
1 1
3
2
0
1
3
2
3
0 2
3
3
Am
3
3
E7
3
3
0
0
0
2
2
1
0 0
1
2
0
0
1
2
0 2 0
3 2
0
2
0
1
0
0 0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
3
5
Am Am
Còn
Ngày
0
2
2
1
0
0 3
0 2
3
0 2
0
0 2
0
0
0
2
2
1
0 X
X
X
T
0
2
2
1
0 X
X
X
T
X
X
X
2
T
7
B Tiếu khúc 1
Am
đâu!
xưa
đâu
ai


ngọc
ngọc
cành
cành
3
Dm
vàng
vàng
Còn
Ngày
G
đâu!
xưa
đâu
ai
quyền
quyền
quý
quý
cao
cao
3
2 2
1
2 2 0
0 3
0 0
3
2
2
3
2/5
10
C
sang
sang
G
Em!
Em!
hỡi
chính
em
em
ngày
ngày
xưa
xưa
3
E
đó
đó
Đến
Ước
bây
xây
2
0 0 3 0
1 2
0 0
1
13
giờ
đời
phiêu
lên
bạt
tột
giữa
đỉnh
trần
nhân
3
gian
gian
E
Gặp
Ngày
2 2
2
2
2
0
0
2
2
1
0
0 0
0
1
4
2
0 3
0
2
2
1
0
0
X
X
X
T
0
2
2
1
0
0 X
X
X
T
X
X
X
2
T
16
C Tiếu khúc 2
Am
tôi
xưa
vẫn
ai
tiếng
mến
nhạc
nhạc
cung
yêu
3
Dm
đàn
đàn
Đời
Ngày
G
tôi
xưa
vẫn
ai
nghệ
nghệ
sỹ
sỹ
thênh
lang
3
2 2
1
2 2 0
0 3
0 0
3
2
2
3
19
C
thang
thang
G
Em!
Tôi!
em
chính
nhớ xưa
tôi
rồi
ngày
em
xưa
3
E
khóc
đó
Tôi
Cũng
thoáng
đeo
2
0 0 3 0
1 2
0 0
1
3/5
22
buồn
bòng
thương

dòng
người
lệ
đẹp
đài
lầu
3
1
Am
trang
quan
2 2
2
0 0 2
2
2
2
1
0
0 3
0 2
3
0 2
0
0 2
0
0
24
D ĐIỆP KHÚC
Am
Rồi một hôm tôi gặp
3
A7
nàng Đemtiếng hát cung
3
Dm
đàn với niềm yêu lai
3
2 2
1 1
0 2
2
2 2
2 0 0
3
0 0
27
Am
láng
G
Nhưng than ôi quá bẽ
3
C
bàng Bao tiếng hát cung
3
2
0 0 0 0 3 0
2 0 2
0 0
3
30
E
đàn người chẳng màng còn chê
3
3
chán
Am
Nhìn đời thấy lắm phũ
3
2 2
2
2
1 2
0
2 2
1 1
0
4/5
33
A7
phàng Mượn tiếng hát cung
3
Dm
đàn Quên niềm đau dĩ
3
Am
vãng
2
2
2 2
2 0 0
3
0 0 2
36
G
Hay đâu giông tố lan
3
C
tràn Lên gác tía huy
3
E
hoàng Xiêu đổ theo nước mắt
3 3
0 0 0 0 3 0
2 0 2
0 0
3 2 0
3
0 2
3
39
Am
nàng
Am (Ngăn 5)
Còn
0
2
2
1
0 5 8 5
8 5 8 5
7 5
5
7 5
7
7
5
5
5
5
X
X
X
T
7
7
5
5
5
5
X
X
X
T
X
X
X
2
T
41
2
E Solo
Am
trang.
3
3
Dm
3
3
Am
3
3
0
2
0
0
2
2
1
0 0
1
2
0
0
1
2
0 3
0 2 0
0
0
0
2
3
1 1
3
2
0
1
3
2
3
0 2
3 0
0
0
2
2
1
0 0
1
2
0
0
1
2
0 2 0
3
5/5
44
E7
3
3
Am
Trở lại phần Điệp Khúc
2
0
2
0
1
0
0 0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
3 0
2
2
1
0
0 3
0 2
3
0 2
0
0 2
0
0
46
Am
trang
G
Em! em nhớ xưa rồi em
3
E
khóc Tôi thoáng
4x
Fade out ( hát nhỏ dần để hết)
buồn thương dòng lệ đài
3
2
0 0 3 0
1 2
0 0
1
4x
2 2
2
0 0 2