Lời Của Gió

1/3 Copyright lopnhacanhngoc@yahoo.com
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 120
1 1 2 3 4 -
Bm
1 2 - - - -
Em
1 1 1 2 3 4
F
1 1 1 3 4 -
B7
1 1 1 2 3 4
G
1 2 3 - - -
A
1 2 - - - -
A7
1 1 2 - - -
D
4
1 1 3 4 - -
C 7
Standard tuning
1
Bm Em
1
F
3 (3) 5 3 2
4
4
2
5 (5) 2
2 (2) 3 2
4 3
5
7
Bm
2
F
Bm
F
Anh có nghe
4 (4) 4
2 (2) 5 3 2
4 3
2
4
4 5 4
13
Em
thấy em nói gì không?
Bm
Em có nghe
B7
thấy gió nói gì
Em
không? Anh mangthương
5 4 5 0 4 (4) 5
2
5
2 2 2
2 5 2 2 2
17
F
nhớ gửi vào trong
Bm
gió Đôi phút bên
G
anh, được nghe anh
Em
nói với
4
4 5
2 4 0 2 0 0
2
2 4 5
2 0
2/3
21
F
em. Cơn gió
Bm
nào bayngangbầu
A
trời Nói với
A7
em rằng tôi lẻ
4
2 3
4
2 2
2 2 4 4 2
2 4 5
26
D
loi Cơngió
B7
nào bên tai thì
Em
thầm Nói với
F
em rằng tôithương
G
nhớ ...
F
em? Dù
4
2 3
4 2 2
5 5
4 4 3 3 4
2 3 5 3 2
2
32
B7
gió cóngangqua vườn
Em
chiều Làm
A7
lá khô rơi rụng
D
nhiều Dù
Bm
gió có mang bao
2 2
5 4 2 2
0
5 4 2 0 0
2
4 4 2 0
37
C 7
điều Cuốn theo mùa Thu đi
F
Nhưnggió ơi
B7
gió đừng vờn lên
4 4 5 4 1 2 4 (4) (4)
2 4 2 4
2
1 4
42
Em
tóc em Gió ơi
A7
gió đừng hôn lên
D
má em Gió ơi
G
gió đừng ru đôi
2
5 2 0 2
0 4
2 5 4 0
4
0
2
2
0
3/3
46
Em
mắt em dịu ...
F
hiền Gió hãy
G
nói rằng em luôn
4 2
5 4 4
4 2 4
2 5
4
50
A
nhớ anh! Gió hãy
D
nói rằng em mong
G
có anh! Gió hãy
3 2
2 1 2
0 4
2
2
4
5 4
53
Em
nói rằng em yêu
F
anh! Gió hãy nói rằng anh yêu
Bm
em! Gió hãy
5 2
3 3 3
5 4 5 4
4 4 4
5 4
57
Em
nói rằng ta yêu
F
nhau ... thế
Bm
thôi.
5 2
3 3 3 (3)
2
4

Related Interests