NHỎ ƠI

www.lopnhacanhngoc.net
1/3 Copyright by www.lopnhacanhngoc.net
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 96
1
A Intro
Amadd9 Am Dm G
0
2
2
2
0 1
0
2
2
2
3 1
0
0
2
2
1 3
0 1
0
2
3
1 3 5 3
3
0
0
3 5 7
6
C Am Dm Em Am
Tình
Còn
Lần
Lần
0
3
0
1
0
3 2 0
1
2
1
2
0 1 3
0
2
3
2
1
3
3
0
0
0 1
2
0
1 2
0 1
0 5
0
7
5
5
2
12
B Tiếu khúc
Am
cờ

này
đầu
ta
đâu
ta
ta
gặp
hỡi
gặp
gặp
G
Nhỏ,
Nhỏ
Nhỏ
Nhỏ
trong
bao
trong
trong
Em
nắng
nắng
nắng
nắng
vàng
chiều
chiều
chiều
ban
phôi
bay
bay
Am
mai.
phai.
bay.
bay.
Thẹn
Kỷ
Ngập
Ngập
F
thùng
niệm
ngừng
ngừng
ta
ta
ta
ta
hỏi
cùng
hỏi
hỏi
2
1
2 0
0 3
0 2 2 2 2
1
2
2/3 Copyright by www.lopnhacanhngoc.net
All Rights Reserved - International Copyright Secured
17
G
nhỏ,
Nhỏ,
nhỏ,.
nhỏ,.
Nhỏ
giờ
Nhỏ
Nhỏ
B7
bảo
chỉ
bảo
bảo
khờ

Nhỏ
"Nhỏ
ghê

chưa
không
E
đi

yêu
tên."
A7
thì
thì
thì
thì
khờ

Nhỏ
Nhỏ
ghê

chưa
không
0
0 0 0
0 0
2 2
2
3
21
Dm7
đi,
vô.
yêu,
tên.
thương
Xa
bây
Bây
G
rồi
rồi
giờ
giờ
sao
vẫn
yêu
quen
chẳng
nhớ
nhé
nhé
Em
hiểu,
hoài,
Nhỏ,.
Nhỏ,.
Nhỏ
Nhỏ
Nhỏ
Nhỏ
Am
ơi!.
ơi!
ơi!.
ơi!.
Ừ....
Tình...
Lần....
3
4 2 0 2
0
2 0 2
2 (2) 2
26
C Điệp Khúc
Am
này Nhỏ quay
Dm
đi không
G
thèm nhìn ta
C
nữa. Giọt
2
2
3 3 0
0 0 2
2 2
30
A7/C#
sầu rơi một
Dm
mình, chỉ
A7
còn ta một
B
mình. Nhỏ
2
2
2 0 2 2
2
2 0 0 2
3/3 Copyright by www.lopnhacanhngoc.net
All Rights Reserved - International Copyright Secured
34
Am
ơi!.
D Solo
Am Dm G
2
0
2
2
2
0 1
0
2
2
2
3 1
0
0
2
2
1 3
0 1
0
2
3
1 3 5 3
3
0
0
3 5 7
39
C Am Dm Em Am
Lần...
0
3
0
1
0
3 2 0
1
2
1
2
0 1 3
0
2
3
2
1
3
3
0
0
0 1
2
0
1 2
0 1
0 5
0
7
5
5
2
45
A7
...thì khờ ghê
Dm7
đi, thương
G
rồi sao chẳng
Em
hiểu...
S/A
Nhỏ
2
2
3 3 0
0 4
0 3
2 0 2
50
E Outro
Am
ơi! (Nhạc...........
Fmaj7
để..... hết)
Dm7 E Am
0
2
2
1
2
1 0
2
2
1
2
0
2 0
2
1
2
1
2
2
1
0
0
0
1
0
2
2
0 1 5
7
5
5
5

Related Interests