Người Cha Dấu Yêu - Papa

1/3 Copyright lopnhacanhngoc@yahoo.com
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 105
1 2 - - - -
Em
1 2 3 - - -
Am
1 1 1 1 3 4
B7
1 2 3 - - -
C
1 1 2 - - -
D
1 1 1 2 3 4
G
1 2 3 - - -
Am
1 2 - - - -
Am7
Standard tuning
4x
1
Em Am
4x
0
2
2
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
0
0
2 (2) 5 4 2
3
2
5
B7 Em
4 2
4 (4)
2 2
2 1 4 5 2
4
5
10
Em
Mãi
Sống
Nhớ
khắc
với
những
ghi
cha
năm
trong
êm
xa
tim
như
xưa
lời
làn
ngày
khuyên
mây
cha
của
trắng.
đã
Am
Người
Đời
già
chứa
vẫn
với
chan
trôi
bao
tình
nhẹ
sầu
thương.
trôi
lo
2
4 4 2
5 4 (4) 2 4 5
3
4 2
5
2
13
Hãy
Với
Nhớ
B7
sống
tháng
đến
sao
năm
năm
cho
nhanh
xưa
thật
tựa
còn
tốt
gió.

.....
......
thơ.
không
Ôi
đêm
lo
cha
đêm
(2) 4 4 2 2
5
4 2
5 4
2/3
16
Em
...
đời
già
về
chê
chê
đi
cha
....
ta
cha
hôn
cười
xấu
biết
chúng
mình.
xa
không.
con.
3x
C
Cha
Con
yêu
ghi
hỡi
nhớ
2
5 5
2
2 2
0
3x
(2)
(0)
3
2
0
1
0
5 5
2
19
D
bao
B7
trong
yêu
tim
thương
con
gian
luôn
nan
khắc
cha
Em
ghi
chở
....
che.
(2)
4
2 2 2 2 3 (3)
5
22
1
C
Luôn bên con dẫn
D
con hiên ngang đi
G
trên đường đời.
5 5 5 5 3 3
5 4 (4) 4 2 4
25
B7
.....
2
C
Công ơn cha muôn đời
Am
vẫn luôn còn
B7
mãi.
(4)
5 5 5 3
5 (5) 4 2
5
4 (4)
3/3
30
Em
Tiếng
Sẽ
cười
còn
đó
đó

ngày
những
tháng
lời
cùng
chứa
với
chan
Cha
Am7
Cha
Tương
ơi
lai
con
con
mang
thăng
theo
hoa
Dáng
Nhớ
0
2
2
0
0
0 3
5
3
5
3 (3)
5
3
5
3 3 3 3 3 (3) 3
34
B7
cha
cha
in
luôn
trong
đi
tim
bên
con
con


Em
dẫu
dẫu
hình
hình
bóng
bóng
người
người
đã
đã
già
già
khuất
khuất
2 2 2 2 2 (2) 2 3
5
3
5
3 (3)
5
3