j

_
_
,
.

,
Intro.....
,
,

Am
,

¸
,

Dm
6
,
.

,
,
,

Dm
7
,

¸
,

E
7
,
.

,
,
,

Am
,

`

j ,

C
,
.

,

,

¸

Bm
7
-
5
¡
E
7
,
.

,
,
,

Dm
,

¸
,

¸
F
,

,

,
,

E
7
,

¸

j
,

F
,

,
¸

Dm
,

Am
,

,
,
,
,

E
7
,
.

¡,
,
,

Am
Thaø
(Moät
.

, ,
,

ngaøy
laø
,

,
beân...)
rong

j ,

Am
em
reâu
cho
leânh
.

,
em
ñeânh
, ,
treân
hôi
,

C
bieån,
thôû,
,
¸
.

töø
thaø
, ,
daïo
laø
,

F
chim
quen
,
em
bay vui
cho
,
.

theo
tim
,
,
thaùng
tan
ll `
j
,

Dm
ngaøy,
vôõ, ñeå
thaø
.

,
roài
laø
,
,
maây
ñeâm
,

F
troâi
nay treân
meânh
.

,
caên
moâng
,
,
giöõa
gaùc
,

Am
laïnh
baàu
,
trôøi,
luøng,
¸
.
lang
ñeâm
,
.

,
thöông...
thang

j
,
.

giöõa
Dm
, ,
cuoäc
,

ñôøi
,

maø
¸

E
7
vui.
,

(Moät
,

.

ngaøy
,

,
beân...)

1.
11`
j
,
.

...nhôù
,
Dm
moät
,
mình
,

,
leû
¸

Am
loi.
,

Haï
,
.

,
,
,

Am
ôí! Ngöôøi
,

¸
,

¸
C
yeâu
,

ôi
,

¸
da

2.

j
,

F
thòt naùt
,

,

tình

,
,

Dm
noàng say,
,

,

tìm
.

,
ñaâu
,
,
em
,

Am
hôõ i ngöôøi
,

`

j
,

¸
Cdim
yeâu
,

ôi,
,

`
ñeâm
,

Fmaj
7
hoà ng nhöõng
.

,
,
laàn
,
heï n
¸

hoø ,
B
,
,

Am
voøng
.

,

tay
, ,
buoâng

j ,

E
7
lôi tình
.

,
yeâu
, ,
chôi
,

vôi ngaát

,
,
¸

Am
ngaây.
,

(Moät
Chæ
,

.

ngaøy

,

,
möa...)
yeâu

RONG REÂU
Hoaøng Thanh Lam
j ,

em
rôi
Am
treân
neân
.

,
con
anh
, ,
vaát
phoá

,
C
vaû,
nhoû ,
,
¸
.

chæ
chæ
, ,
mình

,

anh
yeâu
F
,
thoâi
em
lang
neân
,
.

,
thang
anh
,
maát
loái
,

Dm
caû
nhoû , coøn
tình
.

,
buoàn
laïi
,
,
em
trong
ll `
j
,

anh
ôi,
F
lang
rong
.

,
thang
reâu
,
,
giöõa
thaùng
,

Am
cuoäc
ngaøy
,
daøi,
ñôøi,
¸
.

beân
leâ
, ,
theâ...
soâng
,
.

coù
Dm
,
moät
,
ngöôøi
,

,

nhìn
¸

theo.
E
7
,

(Moät
,

.

ngaøy
,

,
möa...)

1.
11`
j
,
.

Dm
,
...suoát
,
moät
,

ñôøi
,

¸

sao.
Am
,

.

,
(Music.........
,
,
,

Am
,

¸
,

Dm
6
,
.

,
,
,

Dm
7
,

¸

2.

j
,

E
7
,
.

,
,
,

Am
,

`
,

C
,
.

,

,

¸

Bm
7
-
5
¡
E
7
,
.

,
,
,

Dm
,

¸
,

¸
F
,

,

,
,

E
7
,

¸
,

F
,

,
¸

Dm

j
,

Am
,

,
,
,
,

E
7
,
.

¡ ,
,
...........)
,

Am
Haï
,
.

,
,
,

Am
ôí! Ngöôøi
,

¸
,

¸
C
yeâu
,

ôi
,

¸
da
,

F
thòt naùt
,

,

tình

,
Dm
,

noàng say,
,

j
,

tìm
.

,
ñaâu
,
,
em
,

hôõ i
Am
ngöôøi
,

`
,

¸
Cdim
yeâu
,

ôi,
,

`
ñeâm
,

Fmaj
7
hoà ng nhöõng
.

,
,
laàn
,
heï n
¸

hoø ,
B
,

j
,

Am
voøng
.

,

tay
, ,
buoâng
,

E
7
lôi tình
.

,
yeâu
, ,
chôi
,

vôi ngaát
,

,
¸

Am
ngaây.
,

Chæ
(Moät
,

.


ngaøy
,

,
möa...)
yeâu

j ,

Am
rôi
em neân
treân
.

,
con
anh
, ,
phoá
vaát
,

C
nhoû ,
vaû,
,
¸
.

chæ
chæ
, ,
mình

,

yeâu
anh
F
,
em
thoâi lang
neân
,
.

,
thang
anh
,
maát
loái
,

Dm
nhoû ,
caû tình
coøn
.

,
laïi
buoàn
,
,
trong
em
ll `
j
,

ôi,
F
lang
.

,
thang
,
,
giöõa
,

Am
cuoäc
,
ñôøi,
¸
beân
,
.

,
soâng
,
.

coù
,
Dm
moät
,
ngöôøi

,
,

nhìn
¸

theo.
E
7
,

(Moät
,

.

ngaøy
,

,
möa...)

1.
11`
j
,
.

...suoát
,
Dm
,
moät

,
ñôøi
,

¸

sao.
Am
,

F
,

, ,

Dm
,

,
,

-
Dm
6
,

-
Cdim
¸

Fmaj
7
,

Am
¡

2.
11