SẦU ĐÔNG

1/2 Copyright lopnhacanhngoc@yahoo.com
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 125
1 2 3 - - -
Dm
1 2 - - - -
A7
1 1 1 1 3 4
Gm
1 2 3 - - -
C
1 1 2 3 4 -
B
1 1 2 - - -
D
1 2 3 - - -
D7
1 1 3 4 - -
Gm
1 2 - - - -
E7
1 2 3 - - -
A
Standard tuning
1
Dm A7
1
Dm
5
3
3 2
3
5 4
2
3 2
4
2
3 2
2
4 5
3
3 2
5
2
A7 Dm
Chiều nay gió
Dm
Đông về,
4
2
3 2 3 2
3
2
0 0 3 8 7 0
8
dừng chân trên
Gm
bến xưa Đời trai gió
Dm
sương, về thăm cố
(0) 0 3 7
7 3 (3)
5
3 7 2
3 (3) 7 8
12
C
hương. Tìm bao nhớ
B
thương, mà sao phố
A7
phường vắng. Tình sầu lạnh
5 2 5 7 3 0 3 5 2 7 (7)
0 2 4
2/2
16
Dm
buốt đêmtrường.
D
Rồi ngày mai
D7
sẽ ra đi phương
3 2 0 (0) 0 4
2
4 3
3 2
20
Gm
trời Biết đâu trên đường vạn nẽo từ
Dm
ly Biết đâu cuộc
E7
đới ngày mai đổi
5 8 7 5 0 5 8 5 7 7 5 3 2
2 4 7
24
A
thay Mà tôi vẫn còn nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ phút giây ban
6
7
6 9
7 7 7 7 7 7 7 5 3 2
28
Dm
đầu Ngạingùngbước
Dm
chân buồn,
D7
em đã sang
Gm
ngang rồi
0 0 3 8 7 0 (0)
7 8 7 7 3
33
Đành thôi nhớ
Dm
mong, gởi theo gió
C
Đông. Tình yêu giá
(3)
5
3 7 2
3 (3) 7 8 5 2 5 7
36
B
băng vào nơi cuối
A7
trời nhớ Sầu Đông còn
B
đến
A
bao
Dm
giờ.
3 0 3 5 2 7 (7) 7
4 6
6 5 3

Related Interests