Thu ca

1/4 Copyright lopnhacanhngoc@yahoo.com
All Rights Reserved - International Copyright Secured
= 100
1 1 2 3 4 -
Bm
1 1 1 - - -
A
1 2 3 - - -
G
1 1 1 2 3 4
F
1 2 - - - -
Em
1 1 3 4 - -
B7
Standard tuning
1
Intro
Bm A G
F
2
2
4
4
3 3
4
0
3 2
2
2
0
0
2
3 2
4
0
2
3
2 0
2 0
3
4
4
2
0
4
4
5
F
Bm
Ngập
Màn
Chiều
Lạnh
ngừng
chiều
về
lùng
sương
thu
gieo
sương
rơi
reo
thương
rơi
non

với
heo
4 2 0
4 2
2
4
4
3
2
2
2
4
4
3
2
2 2
0 0 4
7
Bm
xa
úa
nhớ
may
Chiều
Buồn
Lòng
Buồn
thu
se
người
ngơ
giăng
sắt
lữ
ngác
lưới
nhớ
thứ
bóng

Thu

chim
Em
đơn
xưa

bay
Nghe
Tôi
Nghe
Mây
tiếng
biết

tím
mưa
em
hoa
giăng
sầu
chiều
rụng
sầu
chứa
gió
xác
đó
4 4
4
2 3 2
4 3 4 0
2
0
2/4
9
Bm
chan
mưa

đây

Người
Chiều
Ngày
bóng
đi
thu
đi
chiều
về
về
chiều
phai
đâu
đây
mang

ngàn
lạnh
sầu
4
2 4
0 2 4
0 2 0
4 2 44 4
0
4
0
4
11
G
đâu
lối
lẽo
tới
Mờ
Màu

Làn
xóa
hoa
sương
sương
tình
chiều
chiều
chiều
quen
thu
rơi
thu
biết
úa
hắt
lả
1. 3
F
.......................................
phai
lơi
Xót
Tiếng
xa
mưa
cho
rơi
lòng
đều

trên
4
4
0
4
4
3 2 3 2
4 3 4
13
tái.
lối
3
3
(Ngập
(Chiều
ngừng
về
sương
gieo
rơi
thương
non)
với)
2
4
4
2
4
2
4
4
2
4
2
0
2
5
5
3
2
2
0
(2)
4
2
4 2 2
0 0 4
15
2
F
hiu Gió xa đưa nhẹtiếng
Bm
tiêu. Nhớ
Em
ai chiều
2 3 2
4 3
2
4
5 4 2 0
4
(4)
2
4 0
2
2
0
2
3/4
18
Bm
thu Nhìn bao lá úa rơi đầy
F
lối Nhẹ rung tà
4 (4) 4
4
2 3 2
3 4
2 (2)
4
0
4
22
Bm
áo
B7
Làn môi cười thắm như cánh hoa
Em
đào
4 (4)
4
0
4
4
4
0
4 2
25
Cách xa vì
F
đâu! Dù bao lần lá hoa phai
(2) 4 0
2 4 (4) 4
0
4
4 0
4
28
Bm
màu Rung chi cành hoa
F

2 (2)
4 4 3 4
2
31
Khi tà dương đã khuất non
Bm
xa. (Màn chiều thu reo lá)
(2)
4 3 4
2 3 2
4 (4)
2 2
0 0 4
4/4
34
F
.....nhau Nhắc chi cho lòng đớn
Bm
đau
2 3 2
4 3
2
4 0
4 2 0
4 2
2
4
4
3
2
2
2
4
4
3
2

Related Interests