Poglavlje I – Predmet, ciljevi i zadaci pedagogije

1.Predmet proučavanja pedagogije??
Predmet proučavanja pedagogije je odgojni proces i ona ga proučava i unapređuje.Preciznije
određenje predmeta proučavanja pedagogije upuduje nas na zaključak da pedagogija proučava
zakonitosti odgojno-obrazovnog procesa.
2.Što to predstavlja odgoj?
Odgoj predstavlja jedan od osnovnih životnih potreba i upravo je čovjek postao društvenim bidem
zahvaljujudi odgoju.
3.Koji pedagog je prvi koristio pojam pedagogije??(Zaokruži)
a)Ludovicus Vives
b)Thomas Morus
c)J.F.Herbart
d)Friedrich Frobel
4.Dopuni – Temeljni zadatak pedagogije je da proučava odgojno-obrazovni proces ,
a da rezultate do kojih dođe koristi u svrhu njegovog daljeg razvijanja i unapređivanja
5.Koja tri osnovna pojma omoguduju razumijevanje suštine pedagogije??
Odgoj, obrazovanje i nastava
6.Čime se bavi ili što proučava tiflopedagogija a što oligofrenopedagogija??
Tiflopedagogija – odgoj slijepih, a oligofrenopedagogija – odgoj djece sa intelektualnim
poremedajima.
7.Pedagogija kao znanost o odgoju ima tri bitna obilježja,navedite koja su to??
Predmet istraživanja, posebnu metodologiju, i sistem zakonitosti
8.S obzirom na psihofizičke sposobnosti i dob odgajanika pedagogiju dijelimo na??
Predškolsku,školsku, visokoškolsku i andragogiju
9.Tko se smatra ocem moderne pedagogije??
Jan Amos Komensky
10.Objasni – Što proučava školska pedagogija??
Školska pedagogija proučava odgojno-obrazovni rad u školama, cilj i zadatke, opde principe
organiziranja školskog sistema, metode, sadržaje i sredstva u nastavnom i vannastavnom radu.
Dijeli se na osnovnoškolsku i srednjoškolsku pedagogiju.
Poglavlje II- Odgoj kao proces i djelatnost

1.Tvorac teorije konvergencije je:
a) J.A. Komenski
b) John Lock
c) Wiljem Stern

2.Definisi odgoj!
- Odgoj je proces formiranja covjeka kao ljudskog bica, njegovih fizickih,intelektualnih,
moralnih,estetskihi radnih osobina.

3.Nabroj teorije koje objasnjavaju faktore razvoja licnosti!
 teorija nativizma
 teorija empirizma
 teorija konvergencije
 savremeno shvatanje o razvoju licnosti.

4.Kako se dijeli odgoj prema dobi odgajanika?
 Predskolski,
 skolski,
 visokoskolski,
 odgoj odraslih.

5.Odgojni proces se sastoji iz 3 faktora (nabroj i navedi sta spada u koji)!
 a) odgajanika(dijete, ucenik, adolescent, odrasla osoba)
 b) odgajatelja (roditelj, nastavnik,profesor, pedagog)
 c) odgojni utjecaj (sadrzaji, sredstva odgoja i metode odgoja)

6.Odgojem kao pedagoskim procesom usmjerava se razvoj svih dispozicija licnosti.
DA NE

7. Navedi četiri kriterija za podjelu odgoja na njegove strukturne cjeline!
a) podjela odgoja prema bitnim odredjenjima čovjeka,
b) podejla odgoja prema dobi odgajanika,
c) podjela odgoja prema mjestu i specifičnostima odgojne djelatnosti,
d) podjela odgoja s obzirom na vrijeme.
8. Predstavnici teorije nativizma su:
a) Lombroso
b) Platon
c) Freud
d) Aristotel

9. Šta je dispozicija?
Urodjeni dio ljudske prirode koji čini osnovu za mogućnost razvoja zove se dispozicija.

10. Na osnovu kojeg psihologa se razvila teorija robinzonada i sta ona predstavlja?
Na osnovu američkog psihologa Stanley Hall i njegovog učenja razvila se pedagoški
neprihvatljiva teorija robinzonada tj. Stvaranje takvih uvjeta u kojim će mlada generacija u
razvoju moći prelaziti pojedine faze razvoja bez ikakvog odgojnog utjecaja.


Poglavlje V–Obiteljski odgoj
1.Najvaţnije funkcije porodice su?
-reproduktivna,ekonomska(privredna),funkcija pružanja zaštite,socijalizatorska i odgojno- obrazovna
funkcija.

2.Uvaţavajući opći odgojni cilj i u skladu s njim porodica postavlja osnove( navedi)?
-Tjelesnog,intelektualnog,estetskog i radnog odgoja.

3.Pod estetskim zadatkom porodičnog odgoja podrazumijeva se?
a)Da dijete treba da živi u lijepo uređenom prostoru,da ga roditelj upućuju da uočava lijepo u prirodi i
da ga uočava u umjetničkim ostvarenjima.
b)Da dijete živi u neuređenom prostoru,da slobodno razbacuje svoje igračke,da ne cijeni ljepotu
prirode.
c)Da roditelji savjetuju dijete da crta lijepe crteže i tako se estetski dokazuje.
(Tačno je pod a))

4.Koje plemenite ljudske kvalitete treba da posjeduju roditelji?
-To su: čestitost,poštenje,iskrenost,ljubaznost,privlačnu vedrinu,optimizam,strpljivost,
radinost,ljubaznost,dosljednost,pravednost,da se kulturno ponašaju,da su tjelesno i duhovno zdravi da
posjeduju ljubav i brigu za djecu.

5.Da li je autoritet i autoritarnost isto?
a)Da
b)Ne
(tacno je ,NE)

6.Koji su to laţni autoriteti?
To su: autoritet ugnjetavnja,autorite rastojanja,autoritet podantizma,autoritet rezonerstva,autoritet
ljubavi,autoritet dobrote i autoritet podmćivanja.


7.Koje metode se koriste u obiteljskom odgoju?
1. metoda ubjeđivanja
2. metoda vježbanja i navikavanja
3. metoda podsticanja
4. metoda sprečavanja i dr.
5.
8.Koja sredstva se koriste za podsticanje?
1. pohvala
2. obećanje
3. nagrada
4. takmičenje i dr.
5.
9.Razlikuju se dvije vrste razvojne identifikacije:
Introjektivna i projektivna identifikacija.
Kod introjektivne identifikacije dijete unosi u svoju ličnost moralna i socijalna shvatanja, osjećanja i
načela od svojih roditelja, a projektivnom identifikacijom projektuje sebe u drugu osobu posredno
zadovoljavajući one želje koje doživljavaju njegovi uzori.
10. KAKO MOŢEMO OPISATI PRAVILAN OBITELJSKI ODGOJ?
Pravilan je onaj obiteljski odgoj koji obezbjeđuje razvoj integralne ličnosti sa svim njenim
komponentama(fizičkom, intelektualnom, socijalnom, moralnom, estetskom i radnom).

Poglavlje VI-Predskolski odgoj
1.)Koji je cilj predškolskog odgoja?
Cilj predškolskog odgoja je da najmlađim generacijama omogudi zdravo i vedro djetinjstvo u
granicama društvenih mogudnosti. Kao i da u skladu sa opdim ciljem odgoja i zakonitostima
djecijeg psihofizickog razvoja doprinose pravilnom tjelesnom, intelektualnom, moralnom i
esetskom odgoju.
2.)Nabroj osnovne karakteristike djece preškolske dobi?
Osnovne karakteristike su: biološki deficit, plastičnost, potpuna emocionalnost, duševna
ranjivost i sugestivnost.
3.) Potpuna emocionalnost ili totalna aktivnost je jedna od najvažnijih osobina
predškolskog djeteta
DA NE?
4.)Koji je najvažniji zadatak odgoja u ranom djetinjstvu?
Najvažniji zadatak odgoja u ranom djetinjstvu je briga za pravilan razvoj dječijeg organizma i
jačanje njegovog zdravlja
5.) Igra je najvažniji oblik aktivnosti i glavno sredstvo djetetova razvitka
DA NE?
6.) Nabroji vidove odgojno-obrazovnog rada u predškolskom odgoju :
a.) igra
b.) usmjerene aktivnosti
c.) slodbodne aktivnosti
7.) Definiši didaktičku igru:
Didaktičkom igrom ostvaruju se određeni odgojni zadaci u predškolskoj odgojno-obrazovnoj
ustanovi. Kod nje je neophodno ostvariti jedinstvo instinktivnih i zabavnih elemenata čime se
stvara emocionalna atmosfera i intenzivira dječija aktivnost.
8.) Osnivač predškolske pedagogije je Komenski.
Da Ne
9.) Sta predstavljaju slobodne aktivnosti ?
Slobodne aktivnosti predstavljaju aktivnosti koje djeca biraju u skladu sa individualnim
interesovanjima. Omogucuju svakom djetetu da izabre posebno omiljenu igru i zanimanje u
skladu sa trenutnim interesom, kao i drugove s kojima ce raditi.
10.) Zaokruţi netačne tvrdnje:
a) U igre sa pravilima spadaju narodne igre, pokretne i didaktičke igre.
b) Stvaralačke igre prenose se s generacije na generaciju.
c) Zahtjev primjerenosti zahtjeva da igra, zanimanje, slobodne aktivnosti, sadržaji i zadaci
budu u saglasnosti sa snagama i mogućnostima djece određene dobi.
d) Zahtjev aktivnosti nalaže da se uvažava dječija potreba za druženjem.


Poglavlje XIII-Metodika odgojnog rada

1.Objasni na šta se odnosi metodika odgojne djelatnosti?
Metodika odgojne djelatnosti odnosi se na odgojni rad u obitelji,školi,vjerskim
ustanovama,ustanovama za predškolski odgoj,dmovima ,u slobodnom vremenu i u funkciji je
rješavanja odgojnih problema i ostvarivanja odgojnih zadataka na svim područjima..
Povezana je sa teorijom odgoja uopće,ali i na svim naučnim disciplinama u pedagogiji.
Metodika odgojne djelatnosti bavi se općim faktorima ,principima,metodama i sredstvima
odgojne djelatnosti.
2. Kad je u pitanju ličnost odgajanika posebnu paţnju trebaju posvetiti planskom i
sistematskom pracenju odgajanika i prikupljanju podataka .
3. Nabroji odgojne principe prema A.Vukasoviću.
-načelo aktivnosti
-načelo pozitivne orijentacije
-načelo mnogostranosti
-načelo primjerenosti
-načelo invidualizacije
-načelo socijalizacije
-nacelo jedinstvenosti
-načelo dosljednosti
4.Poveţi metode sa sledećim karakteristikama:
a) Metoda poučavanja 1. Etički razgovori
b) Metoda uvjeravanja 2. Stvaranje ideala
c) Metoda navikavanja 3. Navikavanje u procesu rada
d) Metoda sprečavanja 4. Objašnjenje
5. Prisiljavanje
6. Skretanje ili zamjena motiva
7. Vjera u uspjeh
8. Vrednovanje
Odgovor : ( a (1,4) ; b (2, 8) ; c (3) ; d ( 5, 6 ) )
5.Definisati dodgojne faktore!
Odgojni faktori su društvene ustanove koje obavljaju po profesionalnoj opredljenosti i
namjeni svoju pedagosku funkciju ,kao i ustanove koje nisu primjereno odgojne.
6. Odgojna sredstva su:
a)sredstva usmjeravanja
b)sredstva sprečavanja
c)sredstva poucavanja
7.Šta je igra , a šta rad?
Igra predstavlja osnovni oblik aktivnosti djeteta i snažno odgojno sredstvo.
Rad je snažno sredstvo odgoja i moralnog oblikovanja.Rda jer svrha i sredstvo odgoja
ljudska potreba,ljudska obaveza i dužnost svakog građanina sposobnog za rad.
8. Koje je najčešće sredstvo podsticanja?
Najače sredstvo podsticanja je nagrada.
9. Odgojne ustanove društvo osniva da bi planski,sistematski i organizirano ostvarivalo
pedagoške intencije odnosno odgojne zadatke.
10. Princip socijalizacije je u skladu sa moralnim principom uskladivanja licnih i
drustvenih interesa.
Da Ne