CRITERIOS PROGRAMÁTICOS PARA AS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEO 2014

25 de Xaneiro de 2014
Tal e como consta nos seu documento político-ideolóxico fundacional, Compromiso
por Galicia é una for!a política "ue se declara a#ertamente europeísta e "ue aposta
por una $uropa m%is democr%tica e socialmente m%is xusta, na tradición da es"uerda
socialdemócrata e dos partidos pro&resistas europeos' (or esa ra!ón Compromiso
considera de )ital importancia as $leccións ao (arlamento $uropeo "ue se )an cele#rar
o )indeiro 25 de *aio de 2014' Compromiso por Galicia sustenta a s+a proposta
pro&ram%tica para as $leccións ao (arlamento $uropeo de 2014 en tres piares
fundamentais,
- - necesidade de contar cuna )o! propia dende Galicia para a defensa dos
lexítimos intereses dos &ale&os e &ale&as nas instancias $uropeas'
- - necesidade de reformar o actual marco político-institucional $uropea cara
una $uropa m%is democr%tica e cuna maior capacidade política, co o#xecti)o
de acadar maiores cotas de i&ualdade e #enestar para a cidadanía $uropea, e
"ue sexa respectuosa cos po#os "ue a conforman'
- - necesidade dun cam#io cara un modelo produti)o "ue estea ao ser)i!o das
persoas'
- continuación indicamos una serie de medidas marco "ue Compromiso por Galicia
incorpora a s+a proposta pro&ram%tica para estas eleccións,
1' Un Parlamento Europeo on m!"# po$ere#% m!"# tran#parente e m!"# pr&'"mo
a "$a$an(a) . na parlamento onde reside a )ontade democr%tica da cidadanía
$uropea, por tanto o papel da c%mara europea de#e refor!arse para actuar
como maior contrapeso ao Consello, no cal actualmente os países con m%is
poder, toman as decisións de maior rele)ancia en $uropa' /ueremos un
parlamento m%is forte pero m%is transparente e m%is próximo % cidadanía'
/ueremos "ue a cidadanía te0a un acceso m%is doado ao "ue acontece no
(arlamento $uropeo e "ue te0a capacidade de influencia nel' (ara Galicia, "ue
non conta con representación directa no Consello $uropeo é fundamental "ue
o (arlamento, onde o po#o &ale&o est% representado, te0a a capacidade
política "ue lle corresponde'
2' Un*a Europa on ma"or apa"$a$e pol(t"a) M!"# Europa) Compromiso aposta
por una reformulación da 1nión $uropea' - 1nión $uropea precisa dun pulo
de participación e lexitimidade democr%tica, duna aposta clara pola
transparencia e a loita contra a corrupción política, po0endo ao ser)i!o dos
po#os europeos as institucións com+ns, a Comisión e o (arlamento' (recisa
dun (residente elixido polo )oto da cidadanía europea, duna +nica política
1
exterior e duna +nica diplomacia' (recisa duna 2acenda com+n dotada de
m%is recursos para desen)ol)er as s+as políticas, da coordinación das políticas
fiscais dos $stados e Go#ernos territoriais e dun auténtico 3anco Central
$uropeo suxeito ao control das 4nstitucións europeas, sen prexuí!o da s+a
autonomía de xestión, "ue se preocupe pola creación de empre&o e de ri"ue!a'
$uropa precisa pór en marca una política com+n internacional e de
se&uran!a, facendo )aler os seus intereses conxuntos e promo)endo os seu
)alores com+ns, a pa!, a democracia, os dereitos umanos, a cooperación
internacional, a defensa do medio am#iente, o desen)ol)emento i&ualitario e p
#enestar social'
5' Un*a Europa +ue apo#te pola reat",a"&n eon&m"a e a-an$one o $o.ma
$a au#ter"$a$e) 6a actualidade dominan en $uropa as políticas "ue apostan
pola austeridade or!amentaria como saída da crise económica' 7en menosca#o
dos axustes "ue se de#an facer nal&+ns dos $stados mem#ros da 1$,
Compromiso por Galicia considera necesario "ue dende $uropa, cun or!amento
$uropeo maior e cuna política fiscal propia, se po0an en marca medidas
contracíclicas de acti)ación económica, particularmente dirixidas aos países
m%is a!outados pola crise' 8o mesmo xeito apostamos por"ue se creen
mecanismos para limitar os dese"uili#rios macroeconómicos, en particular os
deri)ados da conta corrente e de capital, "ue pre)e0an as escaladas de
ende#edamento e a aparición de #ur#ullas especulati)as, fomentando un
crecemento m%is armónico e con)erxente no conxunto da unión monetaria e
"ue sir)an para amortecer futuras crises' (ulamos por un mecanismo +nico de
super)isión #ancaria, a creación de $uro#onos, a posta en marca de fi&uras
tri#utarias e de política social a ni)el $uropeo'
4' Un*a Un"&n Europea +ue apo#te polo empre.o' - 1nión $uropea de#e
afondar na armoni!ación dos mercados la#orais do continente, inte&rando e
omoxenei!ando tanto a formación e as políticas acti)as de empre&o como os
su#sidios, prestacións e políticas pasi)as' - existencia dun su#sidio de
desempre&o financiado total ou parcialmente por fondos europeos é un
exemplo do "ue propo0emos' - 1nión $uropea de#e fomentar a mo#ilidade
continental con finalidade formati)a da s+a cidadanía, e % )e! procurar una
distri#ución omoxénea de oportunidades la#orais en todos os países "ue a
conforman'
5' Apo#tamo# por un*a Europa +ue po/a outo ao# .ran$e# po$ere# 0"nane"ro#)
(ara iso faise necesario una estrita re&ulación "ue elimine os paraísos fiscais
dentro da 1nión $uropea e "ue casti&ue o uso doutros fóra do continente por
parte dos cidad%ns europeos' 8o mesmo xeito, apostamos pola creación duna
taxa so#re as transaccións financeiras e "ue sir)a de freo para os mo)ementos
especulati)os, ao tempo de refor!ar o or!amento europeo'
9' O re0or1amento $a# pol(t"a# $e $e#en,ol,emento re'"onal e o*e#"&n) -s
políticas de desen)ol)emento rexional necesitan un refor!o para contrarrestar
as tendencias centrípetas da lóxica de mercado, %s )eces a&ra)adas polas
políticas centralistas se&uidas nos $stados mem#ros' 8e#en ser as rexións
europeas e, no noso caso concreto, de#e ser o &o#erno &ale&o "uen execute
ditas políticas no noso territorio, en estreita cola#oración e coordinación coas
2
instancias europeas' -postamos por fa)orecer políticas acti)as e formati)as en
sectores de desen)ol)emento estratéxico de cada $stado ou nación'
:' O re0or1amento $a# pol(t"a# $e I232" e $a# pol(t"a# "n$u#tr"a"# a n",el
Europeo) - inno)ación constit+e un elemento esencial para &arantir maior
desen)ol)emento económico, en particular no contexto duna economía m%is
competiti)a e &lo#ali!ada' Compromiso aposta por refor!ar os or!amentos
comunitarios dedicados % 4;8;i, impulsar o $spa!o $uropeo de 4n)esti&ación e
&arantir "ue as rexións de menor ni)el de desen)ol)emento te0an acceso
específico aos fondos destinados % 4;8;i'
<' Un ma"or omprom"#o $e Europa o Me$"o Am-"ente e 'e#t"&n $o# reur#o#
ener'4t"o# prop"o#) $uropa, #erce da re)olución industrial, de#e ser a&ora o
espa!o de referencia mundial para o desen)ol)emento sosti#le' $uropa de#e
refor!ar a s+a posta pola redución do consumo enerxético e material, polas
enerxías reno)a#les e por as alternati)as produti)as "ue redu!an ao mínimo o
impacto no medio am#iente'
=' A nee#"$a$e $e +ue a# pol(t"a# #etor"a"# europea#% nomea$amente a
Pol(t"a A.rar"a Com5n% a Pol(t"a $e Pe#a Com5n e a# me$"$a# relat",a# ao
#etor na,al% #e'an 'u#ta# e re#petuo#a# o# "ntere#e# .ale.o#) >s sectores
a&rario e pes"ueiro e a industria do na)al son puntais #%sicos da nosa
economía tanto pola s+a ace&a directa como pola s+a ace&a indirecta'
*oitas )eces as políticas e re&ulacións europeas resultaron lesi)as para os
intereses destes sectores, de#ido % imposi#ilidade de defender os mesmos de
forma directa en $uropa, toda )e! "ue xeralmente os distintos &o#ernos
espa0ois priori!aron a a&ricultura mediterr%nea nas ne&ociacións, e
menospre!aron a importancia locali!ada da pesca e do sector na)al no noso
país' Compromiso actuar% como )o! dos intereses do a&ro, da pesca e do sector
na)al &ale&o, #aixo a premisa dun desen)ol)emento destas acti)idades
respectuoso co medio am#iente' - (olítica -&raria Com+n de#e compati#ili!ar
a s+a tarefa de apoio ao sector cun maior respecto polos intereses dos países
menos desen)ol)idos e dos consumidores europeos'
10' A apo#ta por re0or1ar a Eurore'"&n Gal""a6Norte $e Portu.al e o E"'o
Atl!nt"o europeo) Galicia e (ortu&al, en particular a s+a rexión 6orte, de#en
refor!ar a s+a cola#oración para apro)eitar as numerosas sinerxias existentes
entre os dous territorios irm%ns' Compromiso reclamar% en $uropa un maior
reco0ecemento e fondos específicos para darlle un pulo a una eurorexión "ue
concentra m%is de seis millóns de persoas' Galicia de#e contar como lu&ar
central nas redes transeuropeas de transporte, en particular no referido %s
conexións marítimas onde ocupamos un lu&ar pri)ilexiado a ni)el mundial,
fundamental para os intereses $uropeos'
11' A apo#ta por rear e#pa1o# $e part""pa"&n $"reta $a# Na"&n# #en E#ta$o en
Europa) Compromiso aposta por impulsar espa!os de participación das nacións
sen $stado dentro de da 1nión $uropea, m%is al% de espa!os institucionais de
escaso )alor como o Comité das ?exións' -s nacións sen $stado poden
contri#uír ao proceso de construción europea, como exemplos de mantemento
e proxección da entidade nacional a#ertos e comprometidos con $uropa'
3
Compromiso aposta pola ?eforma da @ei electoral do estado referente as
eleccións europeas incrementando a representati)idade directa das CC'--
empre&ando un modelo de circunscrición autonómico' > noso partido apoiar%
o reco0ecemento como mem#ros de pleno dereito da 1nión $uropea de
Catalu0a, $scocia e de cal"uera outra nación europea "ue o solicite'
12' Sol"$ar"e$a$e "nterna"onal) Compromiso aposta por un firme apoio aos países
empo#recidos e su#desen)ol)idos coa finalidade de reducir o intercam#io
económico desi&ual, promo)endo o comercio xusto e políticas de
democrati!ación e de defensa dos dereitos umanos' (ara canali!ar estas
axudas escolleranse as )ías m%is axeitadas en cada caso coa finalidade de
&arantir "ue ditos recursos ce&uen efecti)amente ao seu destino'
15' A ".ual$a$e entre to$a# a# per#oa# $e Europa) - i&ualdade de oportunidades
para "ue una persoa desen)ol)a a s+a )ida non de#ería depender do lu&ar no
"ue na!a' . por iso, "ue Compromiso se compromete a esixir con firme!a m%is
políticas de promoción e normali!ación da i&ualdade entre todas as persoas
"ue )i)en eAou tra#allan en Galicia e en $uropa' - esixencia ser% m%is intensa,
se ca#e a posi#ilidade, na procura da i&ualdade de xénero e na loita contra a
)iolencia macista, come!ando por solicitar una norma europea "ue &aranta a
li#erdade das mulleres a decidir so#re os seus propios corpos, ao a#eiro da cal,
entre outras cousas, %s mulleres "ue o desexen poidan a#ortar'
14' Un*a Europa m!"# l"-re e #ol"$ar"a) 6un momento de re&resión nos dereitos
sociais e li#erdades, cando o mercantilismo est% o#)iando a fraternidade,
cando as opcións sexuais eterodoxas est%n sendo arredadas, cando a
tolerancia étnica é cuestionada diariamente, e cando o asilo político e social a
refuxiados é cada )e! m%is o#staculi!ado, Compromiso aposta pola
fraternidade, pola non discriminación, pola non marxinación e polo laicismo
para facermos de $uropa un lu&ar de li#erdade, i&ualdade e solidariedade'
4