Žil Delez

:
ARIJADNINA TAJNA PO NIČEU
Dionis peva:

„ Budi razumna Ari!adna
Ima" male u"i ima" mo!e u"i
#$avi u n!i% mudru re&
Ne $re'a po&e$i $a(o "$o )emo se mrze$i !er se moramo vole$i
Ja sam $vo! lavirin$*+

,ao "$o su i dru-e .ene izme/u dva mu"(ar0a Ari!adna !e izme/u Teze!a i Dionisa* Ona
prelazi od Teze!a Dionisu* Ona !e po&ela $a(o "$o !e mrzela Dionisa1Bi(a* Ali (ada !u !e
Teze! (o-a !e ona vodila (roz lavirin$ napus$io poneo !u !e Dionis i ona o$(riva !edan dru-i
lavirin$* „,o sem mene zna (o !e Ari!adna2+ 3$o )e re)i: 4a-ner1Teze! ,ozima1Ari!adna
Ni&e1Dionis2 Pi$an!e ko? ne $ra.i za se'e oso'e ve) sna-e i vol!e*
Teze! zais$a iz-leda (ao uzor za !edan $e(s$ iz Zaratustre ,n!i-a II „O uzvi"enima5* Re& !e o
junaku ve"$om u raz-one$an!u za-one$a(a "e$n!ama po lavirin$u i po'e/ivan!u 'i(ova* Ta!
uzvi"eni &ove( preds$avl!a pre6i-ura0i!u $eori!e o nadmo)nom &ove(u u I4 (n!izi: on !e
nazvan „po(a!ni( du%a5 "$o !e ime (o!e )e se (asni!e primeni$i na !edan od odloma(a
nadmo)no- &ove(a 7Čaro'n!a(8* A svo!s$va uzvi"eno- &ove(a o0r$ava!u a$ri'u$e nadmo)no-
&ove(a uop"$e: n!e-ov oz'il!an du% n!e-ova $e.ina n!e-ova s(lonos$ da nosi $ere$ n!e-ov
prezir prema zeml!i n!e-ova nemo) da se sme!e i da se i-ra n!e-ovo preduziman!e osve$e*
9namo da (od Ni&ea $eori!a nadmo)no- &ove(a !es$e (ri$i(a (o!a %o)e da po$(a.e na!du'l!u
ili na!opasni!u mis$i6i(a0i!u %umanizma* Nadmo)ni &ove( %o)e da dovede &ove&ans$vo do
savr"ens$va do po$puno- dovr"en!a* On .eli da povra$i sva svo!s$va &ove(ova da prevazi/e
o$u/en!a da os$vari $o$alno- &ove(a da &ove(a s$avi na mes$o Bo-a da od &ove(a s$vori
!ednu silu (o!a po$vr/u!e i (o!a samu se'e po$vr/u!e* Ali u s$vari &ove( pa 'io on i
nadmo)an uop"$e ne zna "$a zna&i po$vr/iva$i* On preds$avl!a (ari(a$uru sme"nu $raves$i!u
po$vr/ivan!a* On misli da po$vr/iva$i zna&i nosi$i snosi$i podr.ava$i ne(i do(az preuze$i na
se'e ne(i $ere$* On pozi$ivnos$ vrednu!e prema $e.ini ono-a "$o nosi: on po$vr/ivan!e me"a sa
naprezan!em svo!i% nape$i% mi"i)a* #$varno !e sve ono "$o ima $e.inu po$vrdno !e i a($ivno
sve ono "$o nosi; Pa $a(o .ivo$in!e nadmo)no- &ove(a nisu 'i(ovi ve) ma-ar0i i (amile
pus$in!s(e .ivo$in!e (o!e nasel!ava!u pus$o li0e 9eml!e i (o!e ume!u da nose* Bi(a po'e/u!e
Teze! uzvi"eni ili nadmo)ni &ove(* Ali Teze! !e mno-o ni.i od 'i(a on ima samo n!e-ov
po$il!a(: „Tre'alo 'i da radi popu$ 'i(a i n!e-ova sre)a $re'alo 'i da miri"e na zeml!u a ne na
preziran!e zeml!e* Želeo 'i% da -a vidim (ao 'elo- 'i(a (a(o 're()u)i i ri&u)i ide ispred
plu-a: a n!e-ova ri(a $re'alo 'i !o" da veli&a sve zemal!s(o *** #$a!a$i opu"$eni% mi"i0a i
ispre-nu$e vol!e: $o !e ono na!$e.e za sve vas vi uzvi"eni;5* Uzvi"en ili nadmo)an &ove(
po'e/u!e &udovi"$a pos$avl!a za-one$(e ali ne zna (a(va !e on sam za-one$(a i &udovi"$e*
On ne zna da po$vr/iva$i ne zna&i nosi$i upreza$i snosi$i ono "$o !es$e ve) napro$iv ispreza$i
oslo'a/a$i dava$i slo'odu onome "$o .ivi* To ni!e op$ere)ivan!e .ivo$a $e.inom vr%uns(i%
&a( !una&(i% vrednos$i ve) s$varan!e novi% vrednos$i (o!e )e 'i$i vrednos$i .ivo$a (o!e )e
.ivo$ u&ini$i la(im ili po$vrdnim* „Tre'a da se odu&i od svo!e vol!e za !una"$vom .elim da se
ose)a pri!a$no u visini a ne samo (ada se popne viso(o*5 Teze! ne s%va$a da 'i( 7ili nosoro-8
ima samo !ednu is$ins(u nadmo): $o !e &udesna la-ana .ivo$in!a u dnu lavirin$a (o!a se is$o
$a(o pri!a$no ose)a u visini .ivo$in!a (o!a ispre.e i po$vr/u!e .ivo$*
Po Ni&eu vol!a za mo) ima dva $onali$e$a: po$vr/ivan!e i pori0an!e: sila ima dva (vali$e$a:
a(0i!u i rea(0i!u* Ono "$o nadmo)ni &ove( pri(azu!e (ao po$vr/ivan!e $o !e nesumn!ivo
na!du'l!e 'i)e &ove(ovo ali $o !e samo e(s$remna (om'ina0i!a pori0an!a sa rea(0i!om
ne-a$ivne vol!e sa rea($ivnom silom ni%ilizma sa lo"om save")u i resan$imanom* Proizvodi
ni%ilizma su $i (o!i $ra.e da 'udu no"eni rea($ivne sile su $e (o!e nose* O$uda iluzi!a o la.nom
po$vr/ivan!u* Nadmo)ni &ove( za se'e $ra.i saznan!e: on %o)e da is$ra.i lavirin$ ili "umu
saznan!a* Ali saznan!e !e samo mas(a moralnos$i naravou&eni!a: ni$ u lavirin$u !es$e moralna
naravopou&i$elna ni$* <oral sa svo!e s$rane !es$e !edan lavirin$: mas(a za as(e$s(i i reli-iozni
ideal* Od as(e$s(o- ideala do moralno- ideala od moralno- ideala do ideala saznan!a: $o !e
uve( !edan $e is$i podu%va$ (o!i se nas$avl!a $o !e u'i!an!e 'i(a odnosno pori0an!e .ivo$a
podu%va$ (o!i %o)e da smo.di .ivo$ pod $ere$om da -a svede na n!e-ove rea($ivne sile*
Uzvi"eni &ove( &a( vi"e i nema po$re'u za Bo-om da 'i upre-ao &ove(a* Čove( (ona&no
zamen!u!e Bo-a %umanizmom as(e$s(i ideal moralnim idealom idealom saznan!a* Čove(
sam se'e op$ere)u!e sam se'e upre.e u ime !una&(i% vrednos$i u ime vrednos$i &ove(a*
Nadmo)ni &ove( !e vi"e l!udi: vra& dva (ral!a &ove( sa pi!avi0om &aro'n!a( posledn!i papa
na!odvra$ni!i od svi% l!udi pros!a( po svo!o! vol!i i sen(a* Oni &ine !ednu $eori!u !edan niz
!ednu dru.inu* To !e za$o "$o se oni razli(u!u u zavisnos$i od mes$a (o!e zauzima!u du. niza u
zavisnos$i od o'li(a ideala u zavisnos$i od spe0i6i&ne $e.ine rea(0i!e i $onali$e$a ne-a0i!e* Ali
sve se $o svodi na is$o: $o su sile la.no- de6ile la.ova (ao da la. nu.no upu)u!e na la.* Ča( i
is$inol!u'iv &ove( !e la.ov !er (ri!e razlo-e z'o- (o!i% .eli is$ini$o svo!u mra&nu s$ras$ da
osu/u!e .ivo$* <o.da se samo <elvil mo.e poredi$i sa Ni&eom po $ome "$o !e s$vorio !edan
&udesan lana0 la.ova nadmo)ni% l!udi (o!i prois$i&u iz „veli(o- ,osmopoli$e5 od (o!i% sva(i
!am&i ili &a( ras(rin(ava dru-o-a (ao prevaran$a ali uve( na $a(av na&in da iznova da!e
zama% mo)i la.no-* 9ar la.no ni!e ve) u uzoru u is$inol!u'ivom &ove(u is$o onoli(o (oli(o i
u simula0i!ama2
Po"$o Ari!adna voli Teze!a ona u&es$vu!e u $om podu%va$u pori0an!a .ivo$a* Pod prividom
po$vr/ivan!a Teze! 1 uzor 1 !es$e mo) pori0an!a Du% ne-a0i!e veli(i prevaran$* Ari!adna !e
Anima Du"a ali rea($ivna du"a ili sila resan$imana* N!ena veli&ans$vena pesma os$a!e
$u.'ali0a: u Zaratustri -de se na!pre po!avl!u!e ona se s$avl!a u us$a Čaro'n!a(u:
prvorazredni la.ov odvra$ni s$ara0 (o!i se (i$i mas(om mlade devo!(e* Ari!adna !e ses$ra ali
ses$ra (o!a po(azu!e resan$iman prema svom 'ra$u 'i(u* U &i$avom Ni&eovom delu odzvan!a
po$resni priziv: &uva!$e se ses$ara* Ari!adna !e $a (o!a dr.i ni$ u lavirin$u ni$ naravou&eni!a*
Ari!adna !e Pau( $aran$ula* I ovde Ni&e priziva: „U%va$i$e se za $u ni$;5* Bi)e po$re'no da
sama Ari!adna os$vari $o proro&ans$vo 7po ne(im predan!ima Ari!adna (ada !e Teze! napus$i
ne propus$i da se o'esi8*
Ali "$a $o zna&i: Ari!adna (ada !e Teze! napus$i2 To zna&i da (om'ina0i!a ne-a$ivne vol!e i
sile rea(0i!e du%a ne-a0i!e i re(a$ivne du"e ni!e posledn!a re& ni%ilizma* Dolazi $renu$a(
(ada vol!a za pori0an!em ras(ida svo! savez sa silama rea(0i!e napu"$a i% pa se &a( i o(re)e
pro$iv n!i%* Ari!adna se 'esi Ari!adna .eli da umre* To !e da(le $a! $emel!ni $renu$a(
7„pono)58 (o!i na!avl!u!e dvos$ru(o preo'ra.en!e (ao da dovr"eni ni%ilizam us$upa mes$o
svom pro$ivni(u: rea($ivne sile po"$o su ve) same pore(nu$e pos$a!u a($ivne: pori0an!e se
pre$vara pos$a!e udara0 -roma &is$o- po$vr/ivan!a polemi&(i i ludi&(i o'li( vol!e (o!a
po$vr/u!e i prelazi u slu.'u vi"(a .ivo$a* Ni%ilizam „(o!i !e po'edio samo- se'e5* Na"a
namera ni!e da analiziramo $o preo'ra.avan!e ni%ilizma $o dvos$ru(o preo'ra)en!e ve) samo
da is$ra.imo (a(o -a mi$ o Ari!adni is(azu!e* ,ada !e Teze! napus$i Ari!adna ose)a (a(o !o!
se pri'li.ava Dionis* Dionis1'i( !es$e &is$o i vi"es$ru(o po$vr/ivan!e is$ins(o po$vr/ivan!e
po$vrdna vol!a: on ni"$a ne nosi on se ni&ime ne op$ere)u!e ve) &ini man!e $e"(im sve ono "$o
.ivi* On zna ono "$o nadmo)ni &ove( ne zna: da se sme!e da se i-ra da ple"e $o !es$ da
po$vr/u!e* On !e =a-ani ona! (o!i se ne prepozna!e u &ove(u a naro&i$o ne u nadmo)nom
&ove(u ili uzvi"enom !una(u ve) samo u nad&ove(u u nad1!una(u u ne&emu dru-om ne-o
"$o !e &ove(* Tre'alo !e da Teze! napus$i Ari!adnu: „A ovo !e naime $a!na Du"e: (ad !e
napus$i !una( pri'li.ava !o! se u snu nad1!una(5* Pod milovan!ima Dionisa du"a pos$a!e
a($ivna* Bila !e $oli(o $e"(a sa Teze!em ali sa Dionisom pos$a!e la("a oslo'o/ena $ere$a
izdu.ena uzdi-nu$a do ne'a* Ona sazna!e da !e ono za "$a !e ne(ada mislila da !e a($ivnos$
samo podu%va$ osve$e nepoveren!a i nadziran!a 7ni$8 rea(0i!a lo"e saves$i i resan$imana: a
du'l!e ono za "$a !e ona verovala da preds$avl!a po$vr/ivan!e 'ilo !e samo $raves$i!a
ispol!avan!e $e.ine na&in da ne(o veru!e (a(o !e !a( za$o "$o nosi i preuzima na se'e*
Ari!adna s%va$a svo!e razo&aren!e: Teze! &a( ni!e ni 'io pravi >r( ve) pre ne(a vrs$a Nem0a
pre Nema0a (ada se verovalo da se susre)e >r(* No Ari!adna s%va$a svo!e razo&aren!e u
$renu$(u (ada !e $o vi"e ne 'rine: Dionis prilazi a on !e pravi >r(: Du"a pos$a!e a($ivna do(
is$ovremeno Du% o$(riva is$ins(u prirodu po$vr/ivan!a* Tada Ari!adnina pesma do'i!a sav
svo! smisao: preo'ra.en!e Ari!adne prili(om Dionisovo- pri'li.avan!a -de !e Ari!adna
Anima (o!a sada od-ovara Du%u (o!i (a.e da* Dionis doda!e posledn!u s$ro6u Ari!adnino!
pesmi i ona pos$a!e di$iram'* U s(ladu sa op"$om me$odom (od Ni&ea pesma men!a svo!u
prirodu i smisao pra$e)i ono-a (o !e peva &aro'n!a( pod mas(om Ari!adne sama Ari!adna
na Dionisovo uvo*
9a"$o Dionis ima po$re'u za Ari!adnom odnosno da 'ude vol!en2 On peva pesmu samo)e
$ra.i vereni0u* Dionis !e 'o- po$vr/ivan!a: za$o !e po$re'no dru-o po$vr/ivan!e (a(o 'i i
samo po$vr/ivan!e 'ilo po$vr/eno* Tre'a da se ono udvo!i (a(o 'i mo-lo dal!e da udva!a*
Ni&e do'ro razli(u!e $a dva po$vr/ivan!a (ada (a.e: „4e&no po$vr/ivan!e 'i)a !a sam ve&no
$vo!e po$vr/ivan!e5* Dionis !e po$vr/en!e 'i)a no Ari!adna po$vr/ivan!e po$vr/ivan!a !es$e
dru-o po$vr/ivan!e ili pos$a!an!e1a($ivnim* #a $o- s$anovi"$a svi Ari!adnini sim'oli men!a!u
smisao (ada se odnose na Dionisa umes$o da i% Teze! izo'li&ava* Ne samo "$o Ari!adnina
pesma pres$a!e da 'ude izraz resan$imana da 'i pos$ala a($ivna po$ra-a pi$an!e (o!e ve)
po$vr/u!e 7„,o si $i *** Ja sam $a !a sam ona (o!u .eli"2 <ene &i$avu258: ali lavirin$ vi"e ni!e
lavirin$ saznan!a i morala lavirin$ vi"e ni!e pu$ (o!im (re)e dr.e)i se za ni$ ona! (o!i )e u'i$i
'i(a* =avirin$ !e pos$ao sami $a! 'eli 'i( Dionis1'i(: „Ja sam $vo! lavirin$5* Ta&ni!e lavirin$ !e
sada Dionisovo uvo lavirin$s(o uvo* Tre'a da Ari!adna ima u"i (ao Dionisove (a(o 'i
s%va$ila dionizi!s(o po$vr/ivan!e ali i da od-ovori na po$vr/ivan!e u uvo samo- Dionisa*
Dionis (a.e Ari!adni: „Ti ima" male u"i s$avi u n!i% mudru re&5 da* Dionisu se !o" i desi da
(a.e Ari!adni u i-ri: „9a"$o $vo!e u"i nisu !o" du.e25 Dionis !e $a(o podse)a na n!ene -re"(e
(ada !e volela Teze!a: verovala !e da po$vr/iva$i zna&i nosi$i $ere$ (ao ma-ara0* Ali u s$vari
Ari!adna !e sa Dionisom do'ila male u"i: o(ru-le u"i z-odne za ve&ni povra$a(*
=avirin$ vi"e ni!e ar%i$e($ons(i pos$ao !e zvu&ni muzi&(i* 3open%auer !e de6inisao ar%i$e($uru
u 6un(0i!i dve sile sile (o!a nosi i sile da se 'ude no"en po$pore i op$ere)en!a &a( i a(o oni
$e.e da se pome"a!u* Ali muzi(a se !avl!a (ao supro$nos$ (ada se Ni&e sve vi"e odva!a od
s$aro- la.ova 4a-nera &aro'n!a(a: ona !e =a(a &is$a li"enos$ $e.ine* 9ar sva $a Ari!adnina
$rou-aona is$ina ne svedo&i o !edno! an$iva-nerovs(o! la(o)i 'li.o! O6en'a%u i 3$rausu ne-oli
4a-neru2 Ono "$o su"$ins(i pripada Dionisu muzi&aru !es$e da na$era (rovove da i-ra!u -rede
da se l!ul!a!u* Nesumn!ivo muzi(a pos$o!i i na Apolonovo! s$rani i na s$rani Teze!a: ali $o !e
muzi(a (o!a se deli prema $eri$ori!ama sredinama a($ivnos$ima e$osu: radeni&(a pesma
(ora&ni0a plesna pesma pesma za odmor za pi)e uspavan(a*** s$alna ponavl!an!a od (o!i%
sva(o ima svo!u $e.inu* Da 'i se muzi(a oslo'odila $re'a pre)i na dru-u s$ranu $amo -de
zeml!i"$e podr%$ava -de se ar%i$e($ure ru"e -de se e$osi me"a!u oda(le izvire sna.na pesma
9eml!e veli(i re6ren (o!i preo'ra.ava sve napeve (o!e so'om nosi i vra)a i%* Dionis više ne
poznaje nijednu drugu arhitekturu osim arhitekture prolazaka i putanja* 9ar ve) $o ni!e
svo!s$veno lied1u izlas(u sa $eri$ori!e na poziv ili niz ve$ar 9eml!e2 #va(i od nadmo)ni% l!udi
napu"$a svo!u o'las$ i (re)e (a 9ara$us$rino! pe)ini* Ali samo di$iram' se "iri po 9eml!i i
ven&ava se sa n!om 0elom* Dionis vi"e nema $eri$ori!u !er !e on svuda po 9eml!i* 9vu&ni
lavirin$ !e pesma 9eml!e Re6ren ve&ni povra$a( li&no*
Ali &emu supro$s$avl!a$i dve s$rane (ao is$ini$o i la.no2 9ar sa o'e s$rane mo) la.no- ni!e is$a
zar Dionis ni!e veli(i la.ov „is$ins(i5 na!ve)i ,osmopoli$a2 9ar ume$nos$ ni!e na!ve)a mo)
la.no-2 Izme/u viso(o- i nis(o- sa !edne na dru-u s$ranu pos$o!i zna&a!na razli(a dis$an0a
(o!a mora 'i$i po$vr/ena* Pau( uve( iznova popravl!a svo! (rov a "(orpi!a nepres$ano 'ode:
sva(i nadmo)ni &ove( za(ovan !e za svo! sops$veni podvi- (o!i ponavl!a (ao 0ir(us(u $a&(u
7i 'a" $a(o !e i I4 (n!i-a Zaratustre us$ro!ena (ao ne(o veli(o slavl!e Neuporedivi% (od
Remona Rusela ili (ao marione$s(a preds$ava (ao opere$a8* #va(i od $i% -luma0a ima !edan
nepromenl!iv uzor u$vr/en o'li( (o!i uve( mo.emo nazva$i is$ins(im mada i on mo.e 'i$i
„la.an5 (oli(o i n!e-ove reprodu(0i!e* To !e (ao 6alsi6i(a$or u sli(ars$vu: ono "$o on (opira od
ori-inalno- sli(ara !es$e 6orma (o!a se mo.e nazva$i is$o onoli(o la.nom (oli(o i (opi!e: ono
"$o dopu"$a da mu izma(ne !es$e preo'ra.a! ili $rans6orma0i!a ori-inala nemo-u)nos$ da mu
se pripi"e 'ilo (a(va 6orma u(ra$(o (rea0i!a* 9a$o nadmo)ni l!udi !esu samo najniži stupanj
vol!e za mo): „Ne(a 'ol!i od vas uzmo-nu da pre/u na dru-u s$ranu; 4i preds$avl!a$e
s$upn!eve;+ #a n!ima vol!a za mo) preds$avl!a samo %$en!e da se prevari %$en!e da se uzme
%$en!e da se ovlada is0rpl!en 'oles$an .ivo$ (o!i ma"e pro$ezama* #ame n!i%ove ulo-e !esu
pro$eze (o!e i% dr.e uspravnim* #amo Dionis ume$ni( s$varala0 dose.e mo) preo'ra.a!a
pu$em (o!e- on pos$a!e svedo&e)i o .ivo$u (o!i "i(l!a: on uznosi moć lažnog do stupnja koji
se više ne ostvaruje u formi, već u transformaciji 1 „vrlina (o!a da!e5 ili s$varan!e mo-u)nos$i
.ivo$a: $ransmu$a0i!a* 4ol!a za mo) !e (ao ener-i!a plemeni$om se naziva ona (o!a !e (adra
da se $rans6ormi"e* Bedni su ili nis(i oni (o!i samo ume!u da se mas(ira!u da se preo'la&e $o
!es$ da preuzmu ne(a(av o'li( i da se dr.e $o- o'li(a (o!i !e uve( is$i*
Pre)i od Teze!a Dionisu za Ari!adnu !e pi$an!e (lini(e zdravl!a i ozdravl!en!a* 9a Dionisa
$a(o/e* Dionisu !e Ari!adna po$re'na* Dionis !e &is$o po$vr/ivan!e: Ari!adna !e Anima
udvo!eno po$vr/ivan!e ono „da5 (o!e od-ovara na „da5* Ali udvo!eno po$vr/ivan!e se
Dionisu vra)a (ao po$vr/ivan!e (o!e udvos$ru&ava* Ba" u $om smislu 4e&ni povra$a( !e
proizvod s!edin!avan!a Dionisa i Ari!adne* Do( !e Dionis sam on !o" uve( s$ra%u!e od pomisli
na 4e&ni povra$a( !er se 'o!i da ova! ne dovede sa so'om i rea($ivne sile podu%va$ pori0an!a
.ivo$a malo- &ove(a 7pa 'io on nadmo)an ili uzvi"en8* Ali (ada se dionisi!s(o po$vr/ivan!e
sa Ari!adnom po$puno razvi!e i Dionis nau&i ne"$o novo: da !e pomisao na 4e&ni povra$a(
u$e"na do( !e sam 4e&ni povra$a( u is$o vreme sele($ivan* 4e&ni povra$a( ne dolazi 'ez
$ransmu$a0i!e* Bi)e pos$a!an!a 4e&ni povra$a( !es$e proizvod !edno- dvos$ru(o- po$vr/ivan!a
(o!e &ini da se vra)a ono "$o se po$vr/u!e i &ini da pos$a!e samo ono "$o !e a($ivno* Ni$i
re(a$ivne sile ni$i vol!a za pori0an!e ne)e se vra$i$i: one su u(lon!ene (roz $ransmu$a0i!u (roz
4e&ni povra$a( (o!i pravi iz'or* Ari!adna !e za'oravila Teze!a $o vi"e ni!e &a( ni ru.na
uspomena* Teze! se ni(ada ne)e vra$i$i* 4e&ni povra$a( !e a($ivan i a6irma$ivan: on !e
s!edin!avan!e Dionisa i Ari!adne* 9a$o -a Ni&e poredi ne samo sa (ru.nim uvom ve) i sa
ven&anim prs$enom* E$o (a(o !e lavirin$ prs$en uvo sami 4e&ni povra$a( (o!i (a.e se !es$e
povra$a( ono-a "$o !e a($ivno ili a6irma$ivno* =avirin$ vi"e ni!e pu$ na (o!em se -u'imo ve)
pu$ (o!i se vra)a* =avirin$ vi"e ni!e lavirin$ saznan!a i morala ve) .ivo$a i Bi)a (ao .ivu)e-*
3$o se $i&e proizvoda s!edin!en!a Dionisa i Ari!adne $o !e nad&ove( ili nad1!una( supro$nos$
nadmo)no- &ove(a* Nad&ove( !e .ivu)e iz pe)ina i sa vr%una0a !edino de$e (o!e se pravi na
uvo sin Ari!adne i Bi(a*

Prevela sa francuskog Aleksandra an!ić

Related Interests