JAVA CƠ BẢN

Mã sinh viên:
Họ và tên:
Lớp học phần:
Ngày nộp bài:
Bài tập 1
Những từ khóa hoặc tên duới dây là hop lê?
a) Abc e) $$$ i) a_1
b) M/H f) 25or6to4 j) Student Number
c) Main g) 1_time k) tring
d) doub!e ") firt#Name
Những từ khóa hoặc tên hop lê ______________________________________
Những từ khóa hoặc tên không hop lê ________________________________
Bài tập 2
Những kiêu dữ liêu nào duới dây là hop lê?
a) tring e) int i) f!oat
b) doub!e f) $oub!e j) b%te
c) interger g) String k) &!oat
d) boo!ean ") 'nteger
Những kiêu dữ liêu hop lê ______________________________________
Những kiêu dữ liêu không hop lê ________________________________
Bài tâp 3
class Demo
{
public static void main(String[] args)
{
int tuoi = 25;
String name1 = " Van " ;
String name2 = " Lan " ;
(1)
}
}
Viêt câu lênh cho dòng lênh (1) dê hiên thi kêt qua duới dây:
Nội dung hiển thị Nội dung câu lệnh (1)
(oi ten !a )an* 25 tuoi
System.out.println(“Toi ten la !name1!" !tuoi! tuoi
+an nam na% cung 25
tuoi
)an ,a +an deu 25 tuoi
Bài tâp 4
class Demo
{
public static void main(String[] args)
{
final int y = 1,z = 2;
final String x = "Hello";
String X = "World";
System.out.println(y + z);
System.out.println(x + " " + X);
}
}
2.1 Cho biêt kêt qua cua chuong trình trên? Liêt kê các biên trong
chuong trình? Cho biêt các biên có khai báo final có ý nghïa gì?
Bài tập 5
class Demo
{
public static void main(String[] args)
{
final int b=a+1; //1
final int d=c+3; //2
final int c=b+2; //3
final int a=1; //4
System.out.println(a + b + c + d);
System.out.println();
}
}
3.1 Chuong trình này có lôi không? Tai sao?
3.2 Hãy sua lai dê chuong trình có thê chay duoc

________________________
________________________
________________________
________________________
Bài tập 6
class Demo
{
public static void main(String[] args)
{
String s = "abc"; //1
int n = 0; //2
double x = 0.0; //3
s = n; //4
n = 1.0; //5
n = x; //6
x = 999; //7
x += n; //8
s = "abc" + 1; //9
s -= 1; //10
n = 1 + 1.5; //11
}
}
Hãy cho biêt các lôi xuât hiên từ dòng 4 dên dòng 11?
Dòng Lôi
Bài tập 7
class Test
{
public static void main(String[] args)
{
double x = 3.0, y = 2.0;
int a = 10, b = 2;
(1)
System.out.print();
}
}
Thêm dòng lênh (1) từ bang duới dây, hãy cho biêt kêt qua:
(1) #$t %u&
S%tem-out-.rint/01a)2
S%tem-out-.rint/a/b)2
S%tem-out-.rint/%/0)2
S%tem-out-.rint/%30)2
S%tem-out-.rint/11%30#1)2
S%tem-out-.rint/%##3011)2
S%tem-out-.rint/a1b3b)2
S%tem-out-.rint/0/%4b)2
S%tem-out-.rint//a1b)/b3a)2
S%tem-out-.rint/5-6/5-64/a#0))2
S%tem-out-.rint/01%#04%30)2
S%tem-out-.rint/57356/25)2
Bài tập 8
class IfElseStruct
{
public static void main(String[] args)
{
int x = 15;
int y = 20;
if(x>y) System.out.print(x);
else System.out.print(y) ;
}
}
Hãy cho biêt kêt qua cua chuong trình trên?
Bài tập 9
class ForStruct
{
public static void main(String[] args)
{
for(int i=1 ;i<10 ;i++){
System.out.print(i*i+ " " );
}
}
8
Hãy cho biêt kêt qua cua chuong trình trên?
Bài tập 10
class WhileStruct
{
{
int n=10;
while(true){
if(n>0){
System.out.print(n + " ");
n--;
}
else break;
}
System.out.println();
}
}
Hãy cho biêt kêt qua cua chuong trình trên?
Bài tập 11
Dµa vào thu viên, cho biêt trong class Scanner, những phuong thúc duới
dây su dµng làm gì?
a) ne0tS"ort/) e) ne0t+ine/)
b) ne0t9%te/)
c) ne0t9oo!ean/)
d) ne0t'nt/)
Hãy cho biêt kêt qua cua chuong trình trên?
Bài tập 12
class Foreach1
{
public static void main(String[] args)
{
int[] A={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
for(int i=0; i<A.length;i++){
System.out.print(A[i] + " ");
}
}
}
Hãy cho biêt kêt qua cua chuong trình trên?
Bài tập 13
class Foreach2
{

{
double B = new double[5];
B[0]=34.6;
B[1]=4.29;
B[2]=54.1;
B[3]=12.46;
B[4]=42.14;
(B[i]);
}
}

}
Hãy cho biêt kêt qua cua chuong trình trên?
Bài tập 14
import java.util.*;
class Thu
{
public static void main(String[] args)
{
Calendar today = Calendar.getInstance();
int tuoi = today.get(Calendar.YEAR) - 1985;
System.out.println(tuoi);
}
}
Hãy cho biêt kêt qua cua chuong trình trên? Từ bài trên, hãy viêt
chuong trình cho nhâp nãm sinh và cho biêt tuôi?