FY B - LABB 7 - SOLENS EFFEKT - VERSION 0606010 SIDAN 1(1

)

Kurs: Fysik B
Nr: Laboration 7
Typ: Hemlaboration
Namn: Solens effekt

Solens effekt
SYFTE: Att uppskatta solens effekt med hjälp av ett enkelt försök
MATERI EL: En solig dag, lampa 100 W, en granne eller kompis som labbassistent,
formel- och tabellsamling
SÄKERHET:
UTFÖRANDE: Du ska jämföra solens värme mot din kind med en glödlampas.

Steg A: Välj en solig dag. Vänd din ena kind mot solen.
Steg B: Låt din labbassistent placera en glödlampa någon meter från den andra
kinden utan att skymma solen.
Steg C: Finjustera avståndet mellan lampan och kinden tills du känner att solen och
lampan värmer dina två kinder lika mycket. Då är solens intensitet och lampans
ungefär lika.
Steg D: Mät avståndet mellan kinden och lampan. Använd mätvärdet och beräkna
solens effekt. Upprepa gärna försöket med omvända roller.

RAPPORT: Skriv en rapport och beskriv hur du gick tillväga. Redogör för ditt värde
på solens effekt och jämför med ett referensvärd från en tabellsamling. Bifoga
rapporten i samband med att du skickar Uppdrag 5 till din webblärare. Rapporten
kommer att utgöra underlag till ditt betyg på kursen. En mall för vad en rapport bör
innehålla och hur den ska se ut finns i biblioteket. De viktigaste rubrikerna i en
rapport är följande:

1. Rubrik, ev. gruppdeltagare och datum
2. Syfte, en kortfattad redogörelse av vad laborationen går ut på (vad man
avser att mäta eller visa).
3. Hypotes, vad du tror kommer att hända.
4. Materiel, vilka tillbehör som används.
5. Utförande, en kortfattad beskrivning av den metod du använt i laborationen,
iakttagelser och eventuella formler etc (komplettera gärna med figurer).
6. Resultat, här redogör du för laborationens resultat. Beräkningar mm
kommer också in under denna rubrik.
7. Felkällor, här redogör du för fel som kan finnas i olika stor grad när det
gäller mätvärden, beräkningar och utrustning.
8. Slutsats och diskussion, med tänkbara felkällor.