Structura proiectului de programa pentru optional

Denumirea optionalului: Circulaţia pentru cei mici
Tipul optionalului:la nivelul mai multor domenii experientiale
Nivelul de varsta/grupa:I(3-5 ani)/mica
Grup tinta:prescolarii grupei
Durata:1 an
ARG!"NT#
Numărul mare de accidente rutiere în care şi-au pierdut viaţa copii, produce
îngrijorare şi de aceea a preveni astfel de evenimente şi a cunoaşte regulile de circulaţie
rutieră se impune ca o datorie majoră.
Proiectarea unei astfel de programe, bazată eclusiv pe educaţia rutieră, vine în
ajutorul dat copilului în înţelegerea şi respectarea normelor elementare de circulaţie, fie că
circulă ca simplu pieton sau cu mijloace de transport în comun.
Pentru aceasta, micii pietoni trebuie să cunoască de la o v!rstă fragedă strada,
circulaţia şi toate pericolele la care se epun nerespect!nd regulile de circulaţie. "n
perioada preşcolară copilul c!ştigă îndem!nări, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să
aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială a
acţiunilor sale, pentru ca, mai t!rziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale,
prin raportarea faptelor proprii la faptele celorlalţi semeni adulţi.
#ducaţia rutieră trebuie implementată la v!rsta preşcolară în scopul dezvoltării
capacităţilor de înţelegere, de formare a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice
percepţiei traficului rutier, a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii de a lua
repede decizii corecte. "n ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut
faptul că numai prin educaţie şi eerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi, complee şi
precise, iar copilul îşi dezvoltă deprinderea de a g!ndi şi acţiona corespunzător în acea
situaţie rutieră în care ajunge să fie implicat.
$cţiunea de învăţare a circulaţiei rutiere se eercită prin intermediul
particularităţilor de v!rstă şi a celor individuale, copilului dezvolt!ndu-i-se nu numai
interese cognitive, ci şi capacităţi, aptitudini, abilităţi, deprinderi.
$ctivitatea opţională din acest an şcolar porneşte de la premisa că la v!rstele mici
capacitatea copilului de a lua decizii este afectată de multiple procese, cum sunt:
% #stimarea eronată a distanţei, vitezei şi timpului.
& $nticiparea inadecvată a posibilelor acţiuni ale altor participanţi la trafic.
' Perceperea inadecvată a cauzalităţii accidentelor de circulaţie, ceea ce provoacă o
acceptare a riscului, întruc!t sunt ignorate implicaţiile periculoase ale traficului
rutier.
( )mpulsivitatea, specifică preşcolarilor, generată de conduita lor neast!mpărată.
* +itmul propriu în procesul asimilării informaţiei.
Problematica educaţiei rutiere abordate în cadrul activităţii opţionale ce pune accent
pe învăţarea perceptivă ,imagini, semne convenţionale-, pe învăţarea verbală prin însuşirea
unor termeni din vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea
cerinţelor adresate, pe învăţarea conceptuală prin însuşirea unor te.nici de lucru adecvate
situaţiilor date.
/aterialele care vor fi utilizate în cadrul opţionalului se referă la abordarea
integrată, respectul pentru interesul copilului, adaptarea la specificul mediului, funcţia
jocului pentru educaţia rutieră. #le vor asigura antrenarea copilului în eersarea unor
deprinderi şi capacităţi viz!nd învăţarea de tip gradual a regulilor de circulaţie rutieră.
$%I"&TI'" &ADR#
% 0unoaşterea principalelor reguli de circulaţie rutieră1 conştientizarea de către copii a
pericolelor la care se epun atunci c!nd ignoră aceste reguli1 utilizarea unui limbaj
adecvat în prezentarea unor situaţii specifice circulaţiei rutiere.
& "nsuşirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a unor reguli şi norme corecte de
deplasare pe drumurile publice.
' 0ultivarea interesului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi respectarea în practica
zilnică a unor indicatoare, semne, reguli şi norme de circulaţie potrivit v!rstei.
( 2ormarea unor deprinderi de educaţie rutieră şi moral-civică, necesare protejării
vieţii, pe baza unor reguli cunoscute şi unanim acceptate.
* #ducarea capacităţii de a manifesta un comportament disciplinat şi preventiv pe
drumurile publice prin respectarea şi aplicarea în situaţii diverse a unor cunoştinţe
privind normele de educaţie rutieră cunoscute.
$%I"&TI'" D" R"("RIN)*#
3%- să cunoască reguli de circulaţie pentru pietoni necesare unei autonomii relative
pe stradă1
3&- să- şi însuşească deprinderi de a traversa strada prin locuri marcate şi nemarcate.
3' - să conştientizeze pericolele pe care le reprezintă strada ca loc de joacă1
3( - să cunoască regulile de circulaţie referitoare la deplasarea cu mijloace de
transport în comun1
3*- să utilizeze un limbaj adecvat în urma implicării conştiente în activitatea de
educaţie rutieră
"+"!,-" D" &$!,$RTA!"NT"
-să cunoască reguli de circulaţie pentru pietoni.
-să cunoască cele trei culori ale semaforului electric
-să cunoască unele reguli referitoare la locul pe unde pot traversa strada.
-să precizeze locul pe unde se poate traversa strada ,zebră, la semafor-
&$NTINTRI#
)ntalnire cu agentul de circulaţie rutieră
4enumirea regulilor de circulaţie pentru pietoni
4iscuţii libere despre consecinţele nerespectării unor reguli de comportament în autobuz
0onvorbire despre culorile semaforului şi rolul lui
4iscuţii libere
#ercitii de memorare
4iscuţii libere legate de locul de traversare
#erciţii de redare a culorilor semaforului
4iscuţii despre locurile de joacă
4iscuţii despre pericolele pe care le prezintă strada
"mbinarea elementelor componente ale semaforului
$ctivitate independentă
4iscuţii legate de locul de joacă în anotimpul iarna
#erciţii de construire
+ealizarea unor povestiri după modelul educatoarei.
#erciţii de comunicare: dialog între personaje.
4iscuţii legate de comportamentul copiilor într-un automobil
A&TI'ITATI D" IN'ATAR"#
• observare,lectura educatoarei,memorizare,desen,joc cu rol,activitate
practica,lectura dupa imagini,joc didactic,constructii,povestire
!"T$D" .I !I/-$A&" D" IN'ATAR"# 0onversaţia, eplicaţia,
problematizarea,jocul de rol,povestirea, eerciţiul, activizarea în grup a copilului,joc-
eercitiu ,planse...
!$DA-ITATI D" "'A-AR":
- 4esen
- Probă practică
- $ctivitate practică
- 0onvorbire
- 5.icitori
- #valuare pe fişe
- $precieri verbale
- 3bservarea comportamentului copiilor
%I%-I$GRA(I"
&. 6toica, 0onstanţa.- 76emaforul 89icurici îi ajută pe cei mici:, 0ulegere de
povestiri, poezii, c!ntece, scenete şi jocuri pentru copii, 4irecţia de circulaţie din ).
5. P. ;ucureşti.
'. $leandra Pribeagă. 70artea de educaţie rutieră pentru cei mici:, #d. Naţional,
&<<*.
(. $driana /anolac.e, 0ornelia 4ragomir, /ariana Petre, 9ili 6oare. 7=i noi suntem
pietoni: 8 informaţii rutiere pentru preşcolari, $ramis, &<<&.
*. 5.eorg.e 4iac, 2lorenţa >eodorescu. 7?igzag, manual de educaţie preventivă:,
$ramis, &<<@.
P9$N)2)0$+#$ $0>)A)>$>)) 3P>)3N$9#

Nr0
crt0
Data $1iective operationale Tema activitatii si
mi2locul de reali3are
% '<.<B 6ă cunoască agentul de circulaţie rutieră
şi rolul lui.
3bservare: 7$gentul de
circulaţie:
& C.%< 6ă cunoască reguli de circulaţie pentru
pietoni.
9ectură după imagini:
76emne de circulaţie:
' %(.%< 6ă precizeze c!teva reguli referitoare la
deplasarea cu mijloace de transport în
comun.
9ectura educatoarei:
73brăznicătura:.
( &%.%< 6ă cunoască cele trei culori ale
semaforului electric.
3bservare: 76emaforul:.
* &D.%< 6ă cunoască locul pe unde se poate
traversa strada.
0onvorbire: 7Pe unde
circulam cand venim sau
plecam de la gradinitaE:.
@ %%.%% 6ă cunoască semnificaţia culorilor
semaforului pentru pietoni ,roşu, verde-.
/emorizare: 76topul:.
C %D.%% 6ă redea corect culorile semaforului. 4esen: 70ulorile
semaforului:.
D &*.%% 6ă precizeze locul pe unde se poate
traversa strada ,zebră, la semafor-.
0!ntec: 7/ilcul pieton:.
B &.%& 6ă conştientizeze pericolele pe care le
prezintă strada ca loc de joacă.
0!ntec: 76trada nu e loc de
joacă:.
%< %@.%& 6ă cunoască semnificaţia indicatoarelor:
stop, trecere de pietoni.
9ectură după imagini: 7Pe
stradă:.
%% @.<% 6ă respecte regulile de circulaţie rutieră. Foc cu rol: 7$gentul de
circulaţie şi pietonii:.
%& %'.<% 6ă sesizeze greşelile la traversare sau la
locul de joacă ,în imagini-.
Foc didactic: 7$şa da, aşa
nu:.
%' &C.<% 6ă îmbine corect elementele
componente ale semaforului.
$ctivitate practică:
76emaforul:.
%( %<.<& 6ă cunoască locul unde se pot da cu
sania.
9ectura educatoarei: 7Nu
mai ies din derdeluş:.
%* %C.<& 6ă cunoască consecinţele nerespectării
regulilor de circulaţie.
/emorizare: 7$zorică:, de
0rişan 0onstantinescu
%@ %<.<' 6ă cunoască unele reguli referitoare la
locul de joacă în anotimpul iarna.
0onvorbire: 7Gnde ne
jucăm iarnaE:
%C %C.<' 6ă redea o intersecţie cu semafor,
trecere de pietoni.
4esen: 7)ntersecţia:
%D &(.<' 6ă înţeleagă consecinţele nerespectării
regulilor de circulaţie.
/emorizare: 70inci pitici şi
un motănel:.
%B '%.<' 6ă cunoască regulile de traversare la un
colţ cu semafor.
0!ntec: 76ă fim grijulii:.
&< C.<( 6ă redea o stradă şi să aşeze la locul
potrivit c!teva indicatoare.
0onstrucţii: 76trada cu mai
multe benzi de circulaţie:.
&% &D.<( 6ă cunoască stopul şi culoarea pe care se
poate traversa strada.
0!ntec: 76topul:.
&& *.<* 6ă folosească termenii însuşiţi în timpul
jocului: zebră, pieton, semafor.
Foc cu rol: 74e-a şoferii şi
pietonii:.
&' %B.<* 6ă cunoască locul pe unde se pot da cu
bicicleta: în curte, în parc, în locurile de
joacă.
0onvorbire: 7Gnde ne
plimbam cu bicicletaE:.
&( &@.<* 6ă constientizeze nerespectarea regulilor
de circulatie
Poveste: 7Gnde nu-i cap,vai
de picioare : de 0.>omescu
&* '%.<* 6ă cunoască consecinţele nerespectării
regulilor de circulaţie rutieră.
Poveste creată: 73 clipă de
neatenţie:.
&@ C.<@ 6ă reconstituie semnele de circulaţie din
bucăţi.
Foc de masă: 76emne de
circulaţie:- reconstituire.
&C %(.<@ 6a raspunda la intrebari
6a deseneze semaforul
7Ne
jucam,desenam,circulatie
invatam:-evaluare

Related Interests