COLEGIUL NAŢIONAL-IAŞI

An şcolar: 2013-2014
Profesor: M!aela Co"#ar$
P%OIEC&A%EA CU%%ICULA%' A CU%(ULUI OPŢIONAL
ANALIZA TEXTULUI LITERAR
)1 ora*sa+,a-ana.
Ar/$-en,
Acest documenmt curricular are în vedere pregătirea teoretică şi practică a elevilor pentru
reducerea volumului de cunoştinte factuale (concepte, notiuni), deplasarea accentului spre
nivelul interpretativ şi aplicativ, spre competenţele operaţionale.
Pentru elaborarea acestui text de curriculum, s-au avut în vedere cteva seturi de criterii
operative. !n plan conceptual, s-a urmărit asimilarea optimă a elementelor din tradiţia şcolii
romanesti, configurarea unui univers presupus de trebuinţe, de aspiraţii, de interese ale elevilor şi
asigurarea coerenţei externe cu alte discipline de învăţămnt, pe temeiul preluării unor elemente
intra- si transdisciplinare.
!n plan metodologic, s-au redat structurat noţiunile specifice disciplinei, s-au
configurat situaţii noi de invăţare" obiective de referinţă, conţinut tematic, strategii, modalităţi de
evaluare, posibilitatea selectării modulelor, secvenţelor de învăţare în funcţie de termenii reali
de referinţă ai actului didactic.
#copul este de a stimula lectura, att cea de suprafaţă, ct şi cea de adncime. $e
asemenea, se încearcă surprinderea celor două noi tendinţe ale literaturii" intertextualitatea şi
interdisciplinaritatea. #e oferă, astfel, posibilitatea cultivării gustului estetic, accesul la valorile
de circulaţie naţională şi, implicit, la cele universale.
%inalităţile disciplinei se reflectă nemi&locit în co-+e,enţele /enerale şi în setul de
0alor ş a,,$1n enunţate în pre'enta programă, din care derivă întreaga structură curriculară"
co-+e,enţe s+ecfce, conţn$,$r ale 2n0ăţăr, s$/es, -e,o1olo/ce.
Programa are în vedere urmatoarele"
• diri&area anali'ei textului literar în conformitate cu exigenţele teoretice ale
disciplinelor specifice studiului literaturii" teoria literaturii, stilistică şi estetică(
• interpretarea textului literar din perspectiva unei )opere desc*ise+, avndu-se în
vedere stimularea creativităţii interpretative(
• conferirea unor posibilităţi de opţiune în privinţa alegerii textelor de studiat, care să
conducă spre lărgirea sferei de cunoaştere a fenomenului literar(
• stimularea aportului creativ, al profesorului şi al elevilor, în studierea disciplinei
limba şi litaeratura romnă(
• conturarea unui demers didactic coerent şi ec*ilibrat, trasnpus într-o modalitate
auxiliară de studiere a literaturii in şcoală.
• diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora
la grupul-ţintă(
• abordarea integrată a domeniilor disciplinei" textul literar studiat sau temele propuse
din domeniul literaturii devin nuclee care generea'ă discutarea unor probleme de
2
limbă (fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă) sau exersarea,practicarea comunicării
(orale si scrise).
Co-+e,en3e /enerale
Co-+e,ențe s+ecfce ș conțn$,
14 5olosrea ns,r$-en,elor 1e anal#6 s,ls,c6 ș es,e,c6 2n 10ersele ,e7,e l,erare
-ompetențe specifice -onținuturi
... -onoașterea instrumentelor de anali'ă
stilistică și estetică
%iguri de stilș conceptele estetice de" frumos,
urt, grotesc, adevăr, bine, absurd,
existențialism etc.
1.2 /dentificarea elementelor stilistice și
estetice în textile literare
0exte nataive, lirice și dramatice (registre
stilistice și estetice diferite)
..1 %olosirea adecvată a valorilor stilistice și
estetice în demersul interpretativ
0e*nici de comunicare specifice în conversație
și de'batere
..2 Adecvarea instrumentului analitic la
interpretarea textului narativ
0e*nici de interpretare în funcție de specificul
textuluiȘ narativ, liric, dramatic
24 A1a+,area conțn$,$l$ ,eore,co-nfor-a,0 la cernțele crea,0-n,er+re,a,0e ale
,e7,$l$ l,erar
-ompetențe specifice -onținuturi
3.. 4eceptarea adecvată a sensului unui mesa&
literar
• -ompo'iția textului literar
• #tructura textului literar
• /nstanțele comunicării în textul literar
3
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare.
2. r!umentarea orală sau în scris a unor o"inii în diverse situaţii de comunicare.
3. #om"re$ensiunea şi inter"retarea te%telor.
• %iguri stilistice, sintactice sau de
construcție
• %iguri semantice, de sunet și elemente
de pro'odie
• 5lementele de recutență
• 4elații de opo'iție și de simetrie
3.3 4ecunoașterea și interpretarea specificului
textului literar
• 5xistența subiectului în textul narativ
• Perspectiva narativă( persona&ele în
textul narativ( construcția subiectului în
textul dramatic(
• 4egistre stilistice( limba&ul
persona&elor( notațiile autorului în
textul dramatic( particulatitățile
estetico-stilistice ale lirismului
subiectiv
34 Ar/$-en,area +ro+rlor o+n 2n anal#a ,e7,$l$ l,erar
-ompetențe specifice -onținuturi
1.. #usținerea argumentată a unui punct de
vedere într-o discuție, pornind de la un text
literar
• 0e*nica argumentării
• !ntrebări relevante și răspunsuri
adecvate conținutului comunicării
1.3 5laborarea unei argumentări scrise, pornind
de la anali'a stilistico-estetică a unui text
literar
• -onstrucția discursului argumentative
• 4edactarea de texte, eseu, comentariu,
anali'ă
8alor s a,,$1n
.. -ultivarea gustului estetic în domeniul literaturii.
3. #timularea atitudinii creativ-interpretative.
1. #timularea gndirii reflexive şi critice în vederea deprinderii autonomiei interpretative a
textului litarar.
2. -ultivarea dorinţei de a citi.
&
Conce+,e o+erațonale
1. Activi'area și intercondiționarea noțiunilor de estetică și stilistică.
2. 6peraţionali'area elementelor de estetică și stilistică în textele literare.
3. $eprinderea elevilor cu instrumental de anali'ă a textelor și de comentare a diverselor
aspect ale acestora.
($/es, -e,o1olo/ce
14 Conțn$,$l 2n06ț6r cuprinde texte narative, lirice şi dramatice.
!n demersul analitic al textului literar se urmărește familiari'area elevilor cu noțiunile și
te*nicile de anali'ă și interpretare ale stilisticii şi esteticii, formarea unui punct de vedere
argumentativ, inducerea unui manierism interpretativ care să conducă spre valorificarea oricărui
element structural specific textului literar.
-onținutul învățării cuprinde texte literare ce oferă o paletă interpretativă bogat
ornamentată din perspectiva registrelor teoretice stilistic și estetic.
Autorii propuși permit soluții optime pentru organi'area parcursului didactic.
!n alegerea textelor se va ține seama și de următoarele criteria generale" accesibilitate în
raport cu nivelul de'voltării intelectuale și de cultură a elevilor( atractivitate( valoare( varietatea
autorilor selectati( volumul de lecturi propuse pe parcursul întregului an școlar în raport cu
timpul disponibil.
Ls,a 1e a$,or: /.7. -aragiale, 5ugen /onesco, 8ircea 5liade, -amil Petrescu, 8i*ail
#adoveanu, 8ateiu -aragiale, /oan #lavici, /on -reangă, 8ircea -ărtărescu, 9ic*ita #tănescu,
Ștefan Augustin $oinaș, A.5. :acons;i, Ana :landiana, 7eonid $imov, 5mil :rumaru, /on
:arbu.
24 Ac,0,63 1e 2n063are
 5xerciţii de anali'ă şi de interpretare, de observare prin analogie, prin comparare(
 <ocuri de rol(
 Pre'entare Po=er-Point(
 Problemati'are(
 -onversaţie (
 Activitate independentă, în grup sau în perec*i..
'
34 Ac,0,63 1e e0al$are
8odalităţile de evaluare trebuie concepute în strnsă legătură cu specificul cursului
opţional propus.
!n acest context, evaluarea vi'ea'ă"
> elaborarea unor eseuri(
> construirea unor alternative explicative la mesa&ele receptate(
> de'batere(
> autoevaluarea.
9e#"a,erea presupune indicarea, de către profesor, a coordonatelor discuţiei şi a unei
bibliografii minimale. $e'baterea se reali'ea'ă în clasă, cu participarea a două ec*ipe (ec*ipa
afirmatoare şi ec*ipa negatoare). #ugerăm ca de'baterea să fie urmată de un exerciţiu de reflecţie
al fiecărui elev, concreti'at în reali'area unui eseu pe tema de'baterii reali'ate în clasă. Această
modalitate de a înc*eia o de'batere are în vedere ca elevii să-şi clarifice ideile puse în discuţie şi
să-şi poată formula un punct de vedere propriu pornind de la informaţiile culese, de la
argumentele şi contraargumentele valorificate în cadrul de'baterii.
(&%UC&U%A MO9ULELO%
9r.
-rt.
6biecte de referință -onținutul tematic 8odalități de evaluare
.. $omeniul cognitiv"
 #ă observe elementele
component ale
vocabularului sensurile
diferite ale cuvintelor în
context variate( tipuri de
sinonimie(
 #ă distingă utili'area
corectă a termenilor din
cadrul fenomenelor de
paronimie și de atracție
paronimică(
 #ă compare sensurile
diferite ale cuvintelor în
context variate(
 #ă diferenție'e cunntul în
Probleme de vocabular"
.. 7a nivel aplicativ
-utili'area dicționarelor(
3. 7a nivel
intrepretativ-
aplicativ
-sinonimele și sinonimia(
-paronimele, paronimia și
atracția paronimică(
-construcții pleonastice
svitabile și tolerabile(
-polisemia, cuvntul-
unitate de ba'ă a
vocabularului(
%orme de evaluare"
( 0e*nici de tip
interviu(discuția
întrebare-
răspuns)(
( 0e*nica
răspunsului
pregătit(
)
raporturile lui cu
variantele lexicale(
formele corecte de cele
incorecte din cadrul
dubletelor paronimice(
 #ă utili'e'e diferite tipuri
de dictionare(
3. $omeniul afectiv"
 #ă manifeste interes
pebntru îmbogățirea
propriului vocabular(
 #ă manifeste dorința de a
utili'e adecvat
vocabularul în variate
situații de comunicare(
 #ă aprecie'e caracterul
est*etic al unei situații(
( 0e*nica
întrebărilor și
răspunsurilor
descriptive(

:"lo/rafe
• :raga, -orin, 9ic*ita #tănescu- ori'ontul imaginar, 5d. /mago, #ibiu, .??1(
• $icţionar analitic de opere literare romneşti , -asa -ărţii de @tiinţă, -lu&, .???(
• $icţionarul scriitorilor romni , 5d. %undaţiei -ulturale 4omne, .??A(
• Bnscă, -renguţa, 6pera lui 8arin #orescu, 5d. Paralela 2A, 3CC3(
• 8anolescu, 9icolae, Arca lui 9oe, vol. ///(
• 8anolescu, 9icolae, 7iteratura romnă postbelică, vol. /, Poe'ia, 5d. Aula, :raşov, 3CCC(
• @tefănescu, Alex, /ntroducere în opera lui 9ic*ita #tănescu, 5d. 8inerva, .?DE(
• Fngureanu, -ornel, Pro'ă şi reflexivitate, ( cap. #paţiile absenţei), .?GG.
ME&O9IC'
• B*id metodologic , Aria curriculară Limbă şi comunicare, Liceu, -.9.-., 3CC3(
• Boia, Histian, $idactica limbii şi literaturii romne pentru gimna'iu şi liceu, 5d. $acia,
-&. 9apoca, 3CC3(
• Pamfil, Alina, $idactica limbii şi literaturii romne. #tructuri didactice desc*ise, 5d.
$acia, -&. 9apoca, 3CCC(
*
PLANI5ICA%EA CALEN9A%I(&IC'
#emestrul / - .D săptămni x . oră
Fnitatea de învăţare Con3n$,$r Co-+e-
,en3e
Nr4
ore
(6+,4 O"ser0a3
../nstrumente
lingvistice şi teoretice
de anali'a textului
literar
-onţinutul textului literar.
Parametrii interpretativi.
....
..3.
.
.
#/
#//
3. -aracteristicile
vocabularului
-mpul lexical ..2. 3 #///
#/H
$imensiunea axiologică a
vocabularului
..1.
..2.
3 #H
#H/
#ens propriu şi sens figurat ..3.
..1.
..2.
3 #H//
#H///
-oerenţa semantică ..3.
..1.
..2.
. #/I
1. %igurile de stil 8etonimia şi sinecdoca 3... 3 #I
#I/
2. %igurile de
contiguitate
8etafora şi personificarea 3... 3 #I//
#I///
A. %igurile de
analogie
-omparaşia şi alegoria 3... 3 #I/H
#IH
E. %igurile de
insistenţă şi de
atenuare
Perifra'a şi climaxul 3... 3 #IH/
#IH//
+
4ecapitulare semestrială ..3. . #IH///
#emestrul // -.2 săptămni x . oră
Fnitatea de învăţare Con3n$,$r Co-+e-
,en3e
Nr4
ore
(6+,4 O"ser0a3
E. %igurile de insistenţă şi
de atenuare
Jiperbola şi litota ....
..3.
3 #/
#//
5ufemismul şi ironia 3... 3 #///
#/H
G. %igurile de repetiţie Aliteraţia, asonanţa şi
c*iasmul
3... 3 #H
#H/
Anafora, epifora şi rima 3... 3 #H//
#H///
D. 5lemente de
compo'iţie şi limba& în
textul poetic
/ntertextul eminescian şi
neomodernismul
stănescian" -e este
omulK... (din vol.
9ecuvintele) în raport cu
6da eminesciană(
Poemul -lipa cea repede
(vol 5pica magna) în
comparaţie cu
eminesciana poemă
#telele-n cer
3... 3 #/I
#I
?. Principalele
componente de structură,
compo'iţie şi limba&
specifice textului narativ
5xistența subiectului în
textul narativ.
Perspectiva narativă(
persona&ele în textul
narativ(
3.3.
1...
1.3.
3 #I/
#I//
,
.C. -omponente de
structură şi de limba&
specifice textului
dramatic
8. #orescu şi teatrul
absurdului. 4egistre
stilistice( limba&ul
persona&elor( notațiile
autorului în textul
dramatic.
3.3.
1...
1.3.
3 #I///
... 4ecapitulare finală"
cunoaşterea şi aplicarea
instrumentelor de anali'ă
în diverse texte
$e'batere 3.3.
1...
1.3.
3 #I/H

1-