Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului”
Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

11. FIŞĂ DE POST – AGENT CURĂŢENIE

1.DENUMIREA POSTULUI DE MUNCĂ
Poziţia în COR: 514907
a. Obiective specifice locului de muncă:
 Consolidarea poziţiei firmei pe piaţa serviciilor de ocupare tulcene prin
evaluarea forţei de muncă disponibile şi identificarea strategiilor
personale de intervenţie
 Efectuarea și întreținerea curățeniei în spațiile administrate de societate

2.INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a. Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei:
 Postul imediat superior: Administrator
 Postul imediat inferior: nu este cazul
 Subordonări:
o Are în subordine: nu este cazul
o Este înlocuit de: unul dintre colegi
b. Relaţiile de muncă:
 Ierarhice: Directorul firmei, Administrator
 Funcţionale: cu ceilalţi colegi din firmă
 De reprezentare: cu persoanele pe care le deserveşte
c. Responsabilităţi/ Sarcini/ Activităţi specifice postului:
 Responsabilităţi:
o În raport cu alte persoane:
- Rezolvarea promptă a sarcinilor asumate
- Aplanarea promptă a oricărui discurs conflictual cu colegii şi
clienţii
- Cooperarea cu ceilalţi colegi din firmă
- Onestitate şi confidenţialitate faţă de toate persoanele cu care
intră în contact în interes de serviciu
o În raport cu echipamente şi aparatura pe care o utilizează:
o Însuşirea modului de utilizare corectă şi eficientă a echipamentelor
utilizate în procesul muncii:echipamente de protecţie (halat, salopetă,
mănuşi, ochelari de protecţie, ghete cu tălpi aderente, căşti de
protecţie fonică, centuri de siguranţă, cizme de protecţie),
echipamente de curăţenie, mături, mături electrice, aspiratoare de
praf şi cu apă, mopuri, cărpe, lavete umede sau uscate, ceară pentru
parchet, substanţe de curăţat


Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului”
Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

2

- Utilizarea corectă şi cu responsabilitate a aparaturii din dotare şi a
substanţelor de curăţat
- Sesizarea imediată a administratorului în momentul în care
sesizează dificultăţi sau defecţiuni în utilizarea echipamentelor şi
a aparaturii
o În raport cu produsele muncii
- Respectarea procedurilor de lucru aşa cum sunt ele detaliate prin
metodologia internă de lucru
- Respectarea normelor privind forma şi conţinutul rapoartelor
elaborate
o În raport cu securitatea muncii
- Însuşirea prevederilor din instrumentele specifice locului de
muncă şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă
- Participarea periodică la şedinţele de instruire în domeniul ssm
organizate în firmă
- Respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă
- Sesizarea administratorului cu privire la încălcarea normelor de
ssm
- Sesizarea cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătăţite
o Privind precizia şi punctualitatea
- Va respecta programul din contractul de muncă şi orarul de
activitate al firmei
- Va respecta programul şi termenele limită impuse de directorul
firmei
- Se va asigura şi va lua toate măsurile pentru a finaliza cu
promptitudine şi în timp util sarcinile asumate
- Va sesiza acele circumstanţe ce ar putea crea probleme în
finalizarea în timp util a sarcinilor şi le va aduce la cunoştinţa
administratorului
o În raport cu metodele şi programele de lucru
- Va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă
- Va respecta procedurile interne de lucru
o Privind relaţiile şi comunicarea
- Va fi întotdeauna prompt, în exprimarea răspunsurilor, verbal sau
faţă de clienţi
- Va menţine o relaţie de cooperare cu toţi colegii prin comunicarea
şi rezolvarea calmă a oricărei nemulţumiri
- Va fi întotdeauna politicos cu colegii şi clienţii dând dovadă de
amabilitate şi bune maniere
- Nu va discuta şi nu va analiza comportamentul clienţilor în faţa
colegilor sau a altor persoane,


Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului”
Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

3

- Va menţine relaţiile de cooperare cu toţi reprezentanţii autorităţilor
publice cu care intră în contact
- Se va specializa permanent în tehnici de comunicare adecvată cu
clienţii şi colegii
 Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă:
o Curăţă birouri, spaţii industriale, vagoane de cale ferată, mijloace de
transport rutier
o Igienizează spaţiile de lucru, obiectele şi accesoriile, folosind
substanţe dezinfectante şi proceduri specifice spaţiului de curăţat,
gradului de murdărie existent şi tipului acesteia
o Curăţă şi lustruieşte pardoseala folosind mături, aspiratoare de praf
sau cu apă, mopuri, cârpe, lavete umede sau uscate, ceară pentru
parchet
o Sterge de praf şi lustruieşte mobilierul, aparatura şi echipamentele
din clădiri, birouri sau alte spaţii industriale
o Aspiră, curăţă cu aburi sau cu detergenţi speciali covoarele,
mochetele din încăperi sau anumite mijloace de transport
o Curăţă interiorul şi exteriorul mijloacelor de transport rutier (autobuze,
troleibuze, tramvaie, autocare, autoturisme, etc), utilizând substanţe
specifice în funcţie de natura materialului spaţiului de curăţat şi
gradul de murdărie existent
o Asigură salubrizarea vagoanelor de cale ferată, executând operaţii
specifice de vitanjare, curăţare a spaţiilor sanitare, a interiorului şi
exteriorului vagoanelor
o Respectă indicaţiile de folosire a agenţilor chimici de curăţare şi a
aparaturii electrice pentru a evita deteriorarea mobilierului, pardoselii
sau a altor obiecte curăţate
o Lăcuieşte şi ceruieşte, lustruieşte părţile exterioare ale mijloacelor de
transport pentru a le proteja şi reda culoarea şi strălucirea
o Aspiră tapiţeria şi mochetele, linoleumul din autobuze, microbuze şi
alte mijloace de trnsport
o Prepară soluşii de curăţare pe baza unor reţete, în acord cu
reglementările în vigoare privind normele de igienă şi sănătate în
spaţiile publice
o Pulverizează insecticide sau alte substanşe chimice pentru a preveni
aparişia insectelor sau a rozătoarelor
o Aeriseşte şi dezodorizează încăperi, birouri sau alte spaţii închise
o Curăţă geamurile şi oglinzile cu apă şi săpun sau alte soluţii de
curăţare
o Curăţă şi lustruieşte geamurile mijloacelor de transport
o Colectează şi depozitează gunoiul în spaţiile special amenajate


Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului”
Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

4

o Stabileşte necesarul de materiale şi echipamente utilizate pentru
intreţinerea curăţeniei
3. COMPETENŢELE POSTULUI DE MUNCĂ
1. Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii:
a. Cunoştinţe de comunicare
b. Cunoştinţe bune de limba română
c. Cunoştinţe de servicii clienţi şi personal
d. Cunoştinţe de economie şi contabilitate
e. Cunoştinţe de legislaţie şi guvernare
f. Cunoştinţe de matematică şi funcţionăreşti
2. Experienţa:
a. Persoană cu aptitudini pentru această profesie
4. CONTEXTUL MUNCII
Relaţiile interpersonale:
a. Comunicarea
o Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul firmei şi în
afara acesteia prin reprezentarea ei în faţa participanţilor
o Metoda: verbală - faţă în faţă, în scris
o Obiectivitatea: pe baza datelor, normelor şi instrucţiunilor existente
o Frecvenţa: ridicată
o Intimitatea: secretul profesional în conformitate cu politica de
confidenţialitate a firmei
a. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate
Condiţii fizice de muncă:
 Postul de muncă: spaţiu protejat dar şi spaţiu neprotejat (spălătorii auto,
depouri)
 Condiţiile de mediu: zgomot foarte mare, poziţii ne-uzuale(aplecat, ghemuit) şi
expunere la noxe
 Solicitările postului de muncă: sarcinile sunt executate pe parcursul programului
propriu de lucru
Caracteristici structurale ale locului de muncă:
 Criticabilitatea postului: nivel de responsabilitate înalt
 Rutină vs. Provocarea activităţii de muncă: datorită specificului activităţii există
riscul accidentelor de natură mecanică sau intoxicaţii datorate solvenţilor şi
substanţelor chimice de curăţare utilizate
 Ritmul muncii şi planificare: în general sarcinile sunt structurate şi repetitive,
uneori executate sub presiunea timpului
Cerinţe psihologice ale postului de muncă:
a. Deprinderi:
 Înţelegerea textelor - înţelegerea frazelor şi paragrafelor


Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului”
Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

5

 De management al timpului – gestionarea eficientă a propriului
timp
 De scriere – comunicare eficientă în scris
 De învăţare activă – înţelegerea efectelor generate de informaţiile
noi asupra produselor activităţii
 De ascultare activă – concentrarea atenţiei asupra celor cu care
comunică pentru a înţelege şi punctele lor de vedere, formularea
adecvată a întrebărilor şi evitarea întreruperii dicursului celorlalţi
în momente nepotrivite
 De coordonare – adaptarea propriilor acţiuni în relaţie cu acţiunile
celorlalţi
 De vorbire – transmiterea informaţiei în interiorul unui discurs
logic şi coerent
b. Aptitudini:
 De înţelegere verbală – abilitatea de a asculta şi înţelege
informaţii şi idei prezentate oral, prin cuvinte şi fraze
 De exprimare orală - abilitatea de a comunica verbal informaţii şi
idei într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi
 Înţelegerea textelor– abilitatea de a citi şi a înţelege informaţiile şi
ideile prezentate în documente scrise
 Memorizarea – abilitatea de a-şi reaminti informaţii ca numere,
cuvinte, discuţii,
 Atenţie selectivă – abilitatea de a se concentra şi de a nu fi distras
în timpul realizării unei sarcini de-a lungul unei perioada de timp
 Sensibilitatea la detalii – abilitatea de a sesiza detaliile într-un
timp foarte scurt
 Sensibilitatea la probleme – abilitatea de a conştientiza dacă ceva
este în neregulă şi sesizarea problemei
 Ordonarea informaţiilor– abilitatea de a ordona acţiuni sau lucruri
într-o anumită ordine în funcţie de o regulă sau un set de reguli
specifice
c. Interese:
 Caracter investigativ – lucrul cu idei pentru identificarea de fapte
şi rezolvarea mentală a problemelor.
 Caracter convenţional – post de muncă cu proceduri de rutină ce
includ reguli, regulamente, organizare
d. Stilul de muncă:
 Capacitate de efort pentru realizarea obiectivelor
 Atenţie la detalii
 Adaptabilitate


Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului”
Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

6

 Responsabilitate
 Autonomie
 Creativitate

5. PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI DE MUNCĂ.
De bază – studii medii
6. CRITERII DE EVALUARE
Evaluarea şi aprecierea performanţelor în muncă se va realiza la momentul finalizării
contractului de muncă în condiţiile în care postul de muncă este necesar activităţii
firmei în continuare şi semestrial pentru toţi angajaţii, de o Comisie numită punctual,
având la bază criterii:
 Obiective – scale de evaluare raportate la sarcinile proprii de muncă prin care
se apreciază: cunoaşterea muncii, calitatea muncii, cantitatea muncii,
încrederea, cooperativitatea, eficienţa planificării, relaţiile de coordonare
 Subiective – fişe de apreciere: aprecierea superiorilor, aprecierea colegilor,
autoapreciere
 Accidente şi incidente: absenteismul, furturi, rata accidentelor
Metodologia de aplicare este detaliată prin documente interne de lucru puse la
dispoziţia angajaţilor.

7. REMUNERAREA
Se va stabili prin contractul de muncă în conformitate cu norma de muncă şi cu nivelul
de responsabilitate.

Data:
Semnătura angajatului, Semnătura angajatorului,