MANUSKRIP PUISI

HUJAN
BULAN
JUNI
Sapardi Djoko Damono
Hujan Bulan Juni
oleh Sapardi Djoko Damono
GM 050 94.25
Pener!i" P#. Gra$indo% &l. Palmerah Sela"an 2'% &akar"a (020
)ak *ip"a dilind+n,i oleh +ndan,-+ndan,
All ri,h"$ re$er.ed
Di"er!i"kan per"ama kali oleh pener!i" P#. Gra$indo%
An,,o"a IKAPI% &akar"a% (994
Perp+$"akaan Na$ional / Ka"alo, Dalam #er!i"an 0KD#1
IS2N 99-553-44-5
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
2
PENGANTAR
Sajak-$ajak dalam !+k+ ini $a8a pilih dari $ekian ra"+$ $ajak 8an, $a8a
ha$ilkan $elama 30 "ah+n% an"ara (944 $ampai den,an (994. Sajak $a8a per"ama kali
dim+a" di r+an,an ke!+da8aan $e!+ah "a!loid di Semaran, pada "ah+n (95% $e9ak"+
$a8a ma$ih menjadi m+rid SMA: Nam+n% ini "idak !erar"i !ah9a ra"+$an $ajak 8an,
di"+li$ $elama (95-(944 "idak $a8a per"im!an,kan +n"+k !+k+ ini. Sajak-$ajak i"+
"idak dipilih m+n,kin $ekali karena $a8a pikir le!ih $e$+ai +n"+k dik+mp+lkan di !+k+
lain% 8an, $+a$anan8a ; a"a+ en"ah apan8a ; a,ak !er!eda dari !+k+ ini. Ini !erar"i
!ah9a ada j+,a $e$+a"+ 8an, men,ika" $ajak-$ajak ini menjadi $a"+ !+k+.
Sa8a $endiri "idak "ah+ apakah $elama 30 "ah+n i"+ ada per+!ahan $"ili$"ik dan
"ema"ik dalam p+i$i $a8a. Seoran, pen8air !elajar dari !an8ak pihak/ kel+ar,a%
pen8air lain% kri"ik+$% "eman% pem!a*a% "e"an,,a% ma$8araka" l+a$% Koran% "ele*i$i% dan
$e!a,ain8a. Pada da$arn8a% pen8air meman, "idak $+ka di,an,,+% nam+n $e!enarn8a
ia $+ka j+,a% m+n,kin $e*ara $em!+n8i-$em!+n8i% n,+pin, pendapa" pem!a*a. I"+lah
8an, mer+pakan "anda !ah9a ia "idak hid+p $endirian $aja di d+nia: i"+lah p+la "anda
!ah9a p+i$i 8an, di"+li$n8a !enar-!enar ada.
Se!a,ian !e$ar $ajak-$ajak dalam !+k+ ini pernah "er!i" dalam e!!erapa
k+mp+lan $ajak% $ej+mlah $ajak pernah dim+a" di Koran dan majalah% $a"+-d+a $ajak
!el+m pernah dip+!lika$ikan. )ampir d+a "ah+ laman8a $a8a memper"im!an,kan
pener!i"an !+k+ ini% !+kan karena $ajak-$ajak $a8a !er*e*eran dan $+li" dila*ak% "e"api
karena $a8a $+ka mera,+kan ke+n"+n,an 8an, m+n,kin !ia$ didapa" oleh pem!a*a
ma+p+n pener!i" !+k+ ini.
Dalam hal "erakhir i"+ $+dah $ela8akn8a $a8a men,+*apkan "erima ka$ih
kepada Sdr. Pam+$+k <ne$"e dari pener!i" P# Gr$indo 8an, "idak jem+-jem+
me8akinkan $a8a akan perl+n8a mener!i"kan $erpihan $ajak ini. #erima ka$ih "en"+
$aja $a8a $ampaikan j+,a kepada $iapa p+n 8an, "elah mem!eri dan mer+pakan ilham
!a,i $ajak-$ajak ini% "en"an, apala,i p+i$i kala+ "idak "en"an, mereka% man+$ia
&akar"a% &+ni (994
Sapardi Djoko Damono
Catatan:
Diketik ulangnya sajak-sajak ini dimaksudkan sebagai
buah kecintaan dan rasa kagum saya pada karya-karya penyair Indonesia
Bapak Sapardi Djoko Damono.
Dan juga sebagai upaya penyediaan sarana pembelajaran sastra
bagi siapa pun. Penulisan ulang ini diupayakan
mengikuti rancang bangun puisi-pusi tersebut dan
memiminalisir kesalahan ketik.
Mohon, untuk tidak menghapus catatan ini sebagai pertanggung jawaban saya sebagai pihak yang
mengetik ulang. erima kasih.
!ritik dan saran soal manuskrip ini kirimkan ke/
leebirkin@a!oo"#om
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
3
DA$TAR ISI
Pen,an"ar
Pada S+a"+ Malam
#en"an, Seoran, Penja,a K+!+r 8an, Ma"i
Saa" Se!el+m 2eran,ka"
2erjalan di 2elakan, &ena=ah
>an$kap
)+jan #+r+n Sepanjan, &alan
Ki"a Sak$ikan
Dalam Saki"
Sone"/ )ei? &an,an Ka+pa"ahkan
@iarah
Dalam Doa/ I
Dalam Doa/ II
Dalam Doa/ III
Ke"ika &ari-jari 2+n,a #er!+ka
Sajak Perka9inan
Gerimi$ Ke*il di &alan &akar"a% Malan,
K+pandan, Kelam 8an, M<rapa" ke Si$i Ki"a
2+n,a-!+n,a di )alaman
Per"em+an
Sone" / 5
Sone" / A
&arak
)+jan Dalam Kompo$i$i% (
)+jan Dalam Kompo$i$i% 2
)+jan Dalam Kompo$i$i% 3
Bari$ai pada S+a"+ Pa,i
Malam I"+ Kami di Sana
Di 2eranda Cak"+ )+jan
Kar"+ Po$ 2er,am!ar/ #aman Um+m% Ne9 Aork
Ne9 Aork% (9(
Dalam Kere"a 2a9ah #anah% Dhi*a,o
Kar"+ Po$ 2er,am!ar/ &em!a"an 6Golden Ga"e7% San Eran$i$*o
&an,an Deri"akan
#+li$an di 2a"+ Ni$an
Ma"a Pi$a+
#en"an, Ma"ahari
2erjalan ke 2ara" Cak"+ Pa,i )ari
Daha8a 2+lan #en,ah Malam
Nar*i$$+$
Da"a"an Ma$a Ke*il% (
Da"a"an Ma$a Ke*il% 2
Da"a"an Ma$a Ke*il% 3
Ak+ari+m
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4
Sajak% (
Sajak% 2
Di Ke!+n 2ina"an,
Per*akapan Malam )+jan
#el+r% (
#el+r% 2
Seha!i$ S+ara Gem+r+h
M+ara
Sepa$an, Sepa"+ #+a
Di 2anjar #+nj+k% #a!anan
S+n,ai% #a!anan
Kepada I G+$"i N,+rah 2a,+$
2ola >amp+
Pada S+a"+ Pa,i )ari
2+n,a% (
2+n,a% 2
2+n,a% 3
P+i$i Da" Air +n"+k Ri=ki
>irik +n"+k >a,+ Pop
#i,a >em!ar Kar"+ Po$
Sandi9ara% (
Sandi9ara% 2
>irik +n"+k Impor.i$a$i &a==
Aan, Eana adalah Cak"+
#+an
Dermin% (
Dermin% 2
Dalam Dirik+
K+hen"ikan )+jan
2enih
Di #an,an Anak-anak
Di A"a$ 2a"+
An,in% 3
Dara Mem!+n+h 2+r+n,
Sihir )+jan
Me"amorFo$i$
Perah+ Ker"a$
Kami !er"i,a
#elin,a
Ak+ In,in
Sajak-$ajak <mpa" Se+n"ai
Di Re$"oran
Dalam DoaGk+
Pada S+a"+ )ari Nan"i
Si"a Sihir
2a"+
Ma+"
)+jan% &alak dan Da+n &am!+
Ajaran )id+p
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
5
#er!an,n8a 2+r+n,
Pada Sua%u &alam
ia p+n !erjalan ke !ara"% $elama" malam% $olo%
ka"an8a $am!il men+nd+k.
$eper"i diden,arn8a $endiri $+ara $epa"+n8a
$a"+ per$a"+.
!aran,kali lamp+-lamp+ ini ma$ih men8ala !+a"k+% pikirn8a.
kem+dian ,am!ar-,am!ar 8an, ka!+r dalam *aha8a%
hampir-hampir "ak ia kenal la,i dirin8a% menen,adah
kem+dian $am!il menarik naFa$ panjan,
ia $endiri $aja% $ah+" men8ah+" den,an malam%
$edan, di!a8an,kann8a $e!+ah kapal di "en,ah la+"an
8an, mem!eron"ak "erhadap ke$+n8ian.
$+n8i adalah min+man kera$% !e!erapa oran, mem!a9a peremp+an
!e!erapa oran, !er,erom!ol% dan $a"+-d+a oran,
men8indir diri $endiri: kadan, meman, "ak ada lel+*on lain.
!aran,kali $ej+"a ma"a i"+ memandan, ke arahk+% pikirn8a.
ia p+n !erjalan ke !ara"% merapa" ke ma$a lampa+.
$elama" malam% ,ereja% hei ka+kah anak ke*il
8an, dah+l+ d+d+k menan,i$ di depan pin"+k+ i"+H
ia in,a" ka9an-ka9ann8a pada $+a"+ hari na"al
dalam ,ereja i"+% den,an pakaian $er!a !ar+%
!ern8an8i: dan ia di l+ar pin"+. ia pernah in,in $ekali
!er"em+ 8e$+$% "api a8ahn8a !ilan,
8e$+$ i"+ anak jadah.
ia "ak pernah "ah+ apakah ia pernah $+n,,+h-$+n,,+h men*in"ai a8ahn8a.
!aran,kali malam ini 8e$+$ men*arik+% pikirn8a.
"api ia !el+m pernah !erjanji kepada $iapa p+n
+n"+k menem+i a"a+ di"em+i:
ia !en*i kepada $e"iap keper*a8aan 8an, dipermainkan.
ia !erjalan $endiri di an"ara oran, ramai.
$eper"i diden,arn8a $eoran, anak !erdoa: ia "ak pernah diajar !erdoa.
ia p+n $+a"+ $aa" in,in melolo$kan dirin8a ke dalam doa%
"api "ak pernah men,e"ah+i
a9al dan akhir $e!+ah doa: ia "ak pernah "ah+ kenapa
!aran,kali $el+r+h hid+pk+ adalah $e!+ah doa 8an, panjan,.
ka"an8a $endiri: ia mera$a $eper"i "en"eram
den,an ja9a!ann8a $endiri/
ia adalah doa 8an, panjan,.
pa,i "adi ia !er"em+ $e$eoran,% ia $+dah l+pa naman8a%
l+pa 9ajahn8a/ !erdoa $am!il !erjalanI
ia in,in !erdoa malam ini% "api "ak !i$a men,akhiri%
"ak !i$a menem+kan ka"a pen,ha!i$an.
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4
ia $elal+ mera$a $aki" dan mal+ $e"iap kali !erpikir
"en"an, do$a: ia $elal+ akan pin,$an
kala+ !erpikir "en"an, ma"i dan hid+p a!adi.
!aran,kali "+han $eper"i kepala $ekolah% pikirn8a
ke"ika d+l+ ia ma$ih di $ekolah rendah. !aran,kali "+han
akan men,el+arkan dan men,h+k+m m+rid 8an, nakal%
mem!iarkann8a !er,elandan,an dimakan i!li$.
!aran,kali "+han $edan, men,a9a$i ak+ den,an *+ri,a%
pikirn8a malam ini% men,a9a$i $eoran, 8an, $elal+ ,a,al !erdoa.
apakah ia j+,a pernah !erdo$a% "an8an8a ke"ika !erpapa$an
den,an $eoran, peremp+an. peremp+an i"+ $e"an,kai !+n,a:
apakah ia j+,a pernah !er"em+ 8e$+$% a"a+ !aran,kali
pernah j+,a dikel+arkan dari $ekolahn8a d+l+.
$elama" malam% lan,i"% apa ka!ar $elama iniH
!aran,kali !in"an,-!in"an, ma$ih !erkedip !+a"k+% pikirn8aI
ia pernah mem!en*i lan,i" dah+l+%
ke"ika m+$im kapal "er!an, $eper"i !+r+n,
men+kik/ dan kem+dian ledakan-ledakan
0$aa" i"+ p+lalah "erden,ar olehn8a i!+n8a !erdoa
dan "er!a9a p+la naman8a $endiri1
kadan, ia in,in ke lan,i"% kadan, ia in,in men,em!ara $aja
ke "anah-"anah 8an, ja+h: pada $+a"+ $aa" 8an, din,in
ia in,in leka$ ka9in% mem!an,+n "empa" "in,,al.
ia pernah mera$a $eper"i $i pandir men,hadapi
an,ka-an,kaIia p+n "ak !erani memandan, dirin8a $endiri
ke"ika pada akhirn8a "ak di"em+kann8a k+n*in8a.
pada $+a"+ $aa" $eoran, ,adi$ adalah !+n,a%
"e"api di lain $aa" menjelma $ej+mlah an,ka
8an, $+li". ah% ia "ak !erani !erkha8al "en"an, !iara.
ia "k+" mem!a8an,kan dirin8a $endiri% ia p+n in,in lolo$
dari lamp+-lamp+ dan $+ara-$+ara malam hari%
dan melepa$kan ,en,,amann8a dari ken8a"aan:
"e"api di$ak$ikann8a/ !erj+"a oran, $edan, !erdoa%
para pen,+n,$i 8an, !er,erak ke kerajaan "+han%
oran,-oran, $aki"% oran,-oran, penjara%
dan !ari$an panjan, oran, ,ila.
ia "erkej+" dan !erhen"i%
lon*en, ko"a !er,+n*an, $eper"i $edia kala
rekaman $enand+n, d+ka ne$"apa.
$eoran, peremp+an "er"a9a n,eri di depann8a% mena9arkan $e$+a"+.
ia menolakn8a.
ia "ak "ah+ kenapa me$"i menolakn8a.
!aran,kali karena 9ajah peremp+an i"+ men,in,a"kann8a
kepada $e!+ah $elokan% pen+h den,an *a*in,:
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono

!aran,kali karena m+l+" peremp+an i"+
men8er+pai pen8aki" lepra: !aran,kali karena ma"an8a
$eper"i ,+la-,+la 8an, diker+m+ni !era"+$ $em+".
dan ia "elah menolakn8a% ia !er$8+k+r +n"+k i"+.
kepada $iapa ,eran,an "+han !erpihak% ,er+"+n8a.
ia men8ak$ikan oran,-oran, !erjalan% $eper"i dirin8a% $endiri
a"a+ mem!a9a peremp+an% a"a+ !er,erom!ol%
9ajah-9ajah 8an, !el+m ia kenal dan $+dah ia kenal%
9ajah-9ajah 8an, ia l+pakan dan ia in,a" $epanjan, =aman%
9ajah-9ajah 8an, ia *in"a dan ia k+"+k.
$em+a $ama $aja.
!aran,kali mereka men,an,,+k padak+% pikirn8a:
!aran,kali mereka melam!aikan "an,an padak+ $e"elah lama !erpi$ah
a"a+ $e"elah "erlampa+ $erin, !er"em+. ia !erjalan ke !ara".
$elama" malam. ia men,an,,+k% en"ah kepada $iapa:
!aran,kali kepada dirin8a $endiri. !aran,kali hid+p adalah doa 8an, panjan,%
dan $+n8i adalah min+man kera$.
ia mera$a "+han $edan, memandan,n8a den,an *+ri,a:
ia p+n !er,e,a$.
!aran,kali hid+p adalah doa 8an,I.
!aran,kali $+n8i adalahI.
!aran,kali "+han $edan, men8ak$ikann8a !erjalan ke !ara"
(944
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'
TENTANG SE'RANG PENJAGA (UBUR
)ANG &ATI
!+mi "ak pernah mem!eda-!edakan% $eper"i i!+ 8an, !aik.
di"eriman8a kem!ali anak-anakn8a 8an, "erk+*il dan
mem!+$+k% $eper"i haln8a !an,kai !ina"an,% pada
$+a"+ hari $eoran, raja% a"a+ jenderal% a"a+ peda,an,%
a"a+ klerek ; $ama $aja.
dan kala+ hari ini $i penja,a k+!+r% "ak ada !edan8a. ia
$eoran, "+a 8an, rajin mem!er$ihkan r+mp+"an%
men8ap+ ni$an% men,+mp+lkan !an,kai !+n,a dan
da+nan: dan !+mi p+n akan meneriman8a $eper"i ia
"elah menerima $eoran, lakna"% a"a+ pende"a% a"a+
$eoran, 8an, a*+h-"ak-a*+h kepada !+mi% dirin8a.
"oh akhirn8a $em+a mem!+$+k dan len8ap% 8an, ma"i "anpa
,enderin,% $i penja,a k+!+r ini% pernah !erpikir/
apakah !ala$an !a,i ja$ak+ kepada !+mi 8an, "elah
k+pelihara den,an !aik: !aran,kali $e!+ah $or,a a"a+
am p+nan !a,i d+$"a-d+$"a ma$a m+dan8a. "api $or,a
!el+m pernah "erk+!+r dalam "anah.
dan !+mi "ak pernah mem!eda-!edakan% "ak pernah
men*in"a a"a+ mem!en*i: !+mi adalah pel+kan 8an,
din,in% "ak pernah menolak a"a+ menan"i% "ak akan
pernah mem!+a" janji den,an lan,i".
lelaki "+a 8an, rajin i"+ ma"i hari ini: $a8an, !ah9a ia "ak
!i$a menja,a k+!+rn8a $endiri.
(944
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
9
SAAT SEBELU& BERANG(AT
men,apa ki"a ma$ih j+,a !er*akap
hari hampir ,elap
men8ekap !eri!+ ka"a dian"ara karan,an !+n,a
di r+an, $emakin ma8a% d+nia p+rnama
$ampai "ak ada 8an, $empa" !er"an8a
men,apa m+$im "i!a-"i!a reda
ki"a di mana. 9ak"+ $eoran, !er"ahan di $ini
di l+ar para pen,irin, jena=ah menan"i
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(0
BERJALAN DI BELA(ANG JENA*AH
!erjalan di !elakan, jena=ah an,ina p+n reda
jam men,erdip
"ak "erd+,a !e"apa leka$
$ian, menepi% melapan,kan jalan d+nia
di $ampin,/ pohon demi pohon men+nd+kkan kepala
di a"a$/ ma"ahari ki"a% ma"ahari i"+ j+,a
jam men,am!an, di an"aran8a
"ak "erd+,a !e,i"+ ko$on, 9ak"+ men,hir+pn8a
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
((
SEHABIS &ENGANTAR JENA*AH
ma$ih adakah 8an, akan ka+"an8akan
"en"an, hal i"+H h+jan p+n $+dah $ele$ai
$e9ak"+ "er"im!+n $e!+ah d+nia 8an, "ak ha!i$n8a !er*akap
di !a9ah !+n,a-!+n,a men+a% ma"ahari 8an, $enja
p+lan,lah den,an pa8in, di "an,an% "er"+"+p
anak-anak kem!ali !ermain di jalanan !a$ah
$eper"i dalam mimpi k+da-k+da merin,kik di !+ki"-!+ki" ja+h
!aran,kali ki"a "ak perl+ "+a dalam "anda #an8a
ma$ih adakahH alan,kah an,k+hn8a lan,i"
alan,kah an,k+hn8a pin"+ 8an, akan menerima ki"a
$el+r+hn8a% $el+r+hn8a ke*+ali kenan,an
pada $e!+ah ,+a 8an, menjadi $epi "i!a-"i!a
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(2
LANS(AP
$epa$an, !+r+n,% jal+r-jal+r ka9a"% lan,i" $emakin "+a
9ak"+ hari hampir len,kap% men+n,,+ $enja
p+"ih% ki"a p+n p+"ih memandan,n8a $e"ia
$ampai ha!i$ $em+a $enja
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(3
HUJAN TURUN SEPANJANG JALAN
h+jan "+r+n $epanjan, jalan
h+jan rinai 9ak"+ m+$im !erde$ik-de$ik pelan
kem!ali !ernama $+n8i
ki"a pandan,/ pohon-pohon di l+ar !a$ah kem!ali
"ak ada 8an, menolakn8a. ki"a p+n men,er"i% "i!a-"i!a
a"a$ pe$an 8an, raha$ia
"a"kala an,ina !a$ah "ak ada !erm+a" de!+
"a"kala "ak ada 8an, mera$a di!+r+-!+r+
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(4
(ITA SA(SI(AN
ki"a $ak$ikan !+r+n,-!+r+n, lin"a$ di +dara
ki"a $ak$ikan a9an-a9an ke*il di lan,i" +"ara
9ak"+ *+a*a p+n $en8ap $eke"ika
$+dah $ejak lama% $ejak lama ki"a "ak men,enaln8a
di an"ara hari !+r+k dan d+nia ma8a
ki"a p+n kem!ali men,enaln8a
k+mandan, kekal% per*akapan "anpa ka"a-ka"a
$aa"-$aa" 8an, lama hilan, dalam i,a+an man+$ia
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(5
DALA& SA(IT
9ak"+ lon*en, !er!+n8i
per*akapan merendah% ki"a kem!ali menan"i-nan"i
ka+ !er!i$ik/ $iapa la,i akan "i!a
$iapa la,i menjemp+"m+ !eran,ka" !erd+ka
di r+an,an ini ki"a ,ai! dalam ,ema. di l+ar malam hari
men,endap% kekal dalam raha$ia
ki"a p+n $e"ia mem+lai per*akapan kem!ali
$eakan a!adi% menan"i-nan"i lon*en, !er!+n8i
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(4
S'NET+ HEI, JANGAN (AUPATAH(AN
)ei? &an,an ka+pa"ahkan k+n"+m !+n,a i"+
ia $edan, men,em!an,: !er,o8an,-,o8an, dahan-dahann8a 8an, "+a
8an, "elah men,enal !aik% ka+ "ah+%
$e,ala per+!ahan *+a*a.
2a8an,kan/ akar-akar 8an, $a!ar men8+$+p dan menjalar
h+jan p+n "+r+n $e"iap !+mi hampir han,+$ "er!akar
dan mekarlah !+n,a i"+ perlahan-lahan
den,an ,ai!% dari rahim Alam.
&an,an: $ak$ikan $aja den,an "eli"i
!a,aimana ma"ahari mem+la$n8a 9arna-9arni% $am!il diam-diam
mem!+n+hn8a den,an ha"i-ha"i $ekali
dalam Ka$ih-$a8an,% dalam rind+-dendam Alam:
liha"/ ia p+n "erk+lai perlahan-lahan
den,an indah $ekali% "anpa $a"+ kel+han
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(
*IARAH
Ki"a !erjin,ka" le9a"
jalan ke*il ini
den,an kaki "elanjan,: ki"a !er=iarah
ke k+!+r oran,-oran, 8an, "elah melahirkan ki"a.
&an,an $ampai "erja,a mereka?
Ki"a "ak mem!a9a apa-apa. Ki"a
"ak mem!a9a kemen8an a"a+ p+n !+n,a
ke*+ali $e!erka$ ren*ana-ren*an ke*il
08an, $enan"ia$a "er"+nda-"+nda1 +n"+k
ki"a $om!on,kan kepada mereka.
Apakah akan ki"a j+mpai 9ajah-9ajah !en,i$%
a"a+ "+lan, !el+lan,% a"a+ $i$a-$i$a ja$ad mereka
di $anaH #idak% mereka han8a kenan,an.
han8a !a"an,-!a"an, *emara 8an, men+$+k lan,i"
8an, akar-akarn8a pada !+mi kera$.
Se!enarn8a ki"a !el+m pernah men,enal mereka:
i!+-!apak ki"a 8an, mendon,en,
"en"an, "okoh-"okoh i"+% nenek mo8an, ki"a i"+%
"anpa men8e!+"-n8e!+" nama.
Mereka han8alah mimpi-mimpi ki"a%
kenan,an 8an, mem!+a" ki"a mera$a
pernah ada.
Ki"a !er=iarah: !erjin,ka"lah $e$ampai
di +j+n, jalan ke*il ini/
$e!+ah lapan,an "er!+ka
!a"an,-!a"an, *emara
an,in.
#ak ada !a+ kemen8an "ak ada !+n,a-!+n,a:
mereka "elah "id+r $ejak a!ad per"ama%
$emenjak )ari Per"ama i"+.
#ak ada "+lan,-!el+lan, "ak ada $i$a-$i$a
ja$ad mereka.
I!+-!apa ki"a $+n,,+h !ijak$ana% "erje!ak
ki"a dalam don,en,an nina-!o!ok.
Di "an,an ki"a !erka$-!erka$ ren*ana%
di a"a$ kepala
$an, S+r8a.
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
('
DALA& D'A+ I
k+pandan, ke $ana/ I$8ara"-i$8ara" dalam *aha8a
k+pandan, $eme$"a
ke"ika <n,ka+ $eke"ika memijar dalam Ka"a
"er!an"+n menjelma ,ema. Malam $i!+k di l+ar $+ara
kem+dian da+n !er"ahan pada "an,kain8a
ke"ika h+jan "i!a. K+den,ar !+mi $edia kala
"iada apa p+n dian"ara Ki"a/ din,in
$emakin mem!ara $e9ak"+ !erem!+$ an,ina
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(9
DALA& D'A+ II
$aa" "iada p+n "iada
ak+ !erjalan 0"iada ;
,erakan% $era$a
i$8ara"1 Ki"a p+n !er"em+
$epa$an, #iada
"er$+lin, 0"iada-
,erakan% $era$a
nikma"1/ Sepi menin,,i
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
20
DALA& D'A+ III
jejak-jejak 2+n,a $elal+: !e"apa "er,oda
ki"a +n"+k !er!+r+% "erj+n
di an"ara ra+n, 9arna
$e!el+m m+$im menan,,alkan da+n-da+n
akan "er$e$a" di mana ki"a
0"er!+j+k jejak-jejak 2+n,a1 nan"in8a/ a"a+
"erje!ak j+,a !a8in,-!a8an, Daha8a
dalam naF$+ ki"a 8an, ri$a+
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
2(
(ETI(A JARI-JARI BUNGA TERBU(A
ke"ika jari-jari !+n,a "er!+ka
mendadak "era$a/ !e"apa $en,i"
*in"a Ki"a
*aha8a !a,ai ka!+"% ka!+" *aha8a: di lan,i".
men8i$ih a9an hari ini/ di !+mi
meriap $epi 8an, p+r!a:
ke"ika kemara+ "era$a ke !+l+-!+l+ ma"a% $+a"+ pa,i
di$ a8ap k+p+-k+p+% di $a8ap 9arna
$9ara !+r+n, di ran"in,-ran"in, *+a*a%
!+l+-!+l+ *aha8a/ !e"apa parah
*in"a Ki"a
ma!+k !erjalan% dian"ara jeri" !+n,a-!+n,a rekah
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
22
SAJA( PER(A.INAN
*aha8a 8an, ini% SiapakahH
0kelopak-kelopak malam
!er,+,+ran1 kaki lan,i" 8an, ka!+r
dalam kamar% dalam Per$e"+!+han
!+"ir demi !+"ir
0Ka+ dan ak+% ak+
dan $er!+k malam1 "er,elin*ir
men8a"+
Perka9inan "ak di mana p+n% "ak
kapan p+n
kelopak demi kelopak "er!+ka
malam p+n $emp+rna
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
23
GERI&IS (E/IL
DI JALAN JA(ARTA0 &ALANG
$eper"i en,ka+ !er!i*ara di +j+n, jalan
09ak"+ din,in% $epi ,erimi$ "i!a-"i!a
$eper"i en,ka+ meman,,il-man,,il di kelokan i"+
+n"+k kem!ali !erd+ka1
+n"+k kem!ali kepada rind+
panjan, dan *ema$
$eper"i en,ka+ 8an, mem!eri "anda "anpa lamp+-lamp+
$+pa8a men8ah+"m+% M+
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
24
(UPANDANG (ELA& )ANG &ERAPAT (E SISI (ITA
k+pandan, kelam 8an, merapa" ke $i$i ki"a:
$iapa i"+ di $e!elah $ana% "an8am+ "i!a-"i!a
0malam !erka!+" $eke"ika1: !aran,kali menjemp+"k+
!aran,kali !erka!ar pen,h+jan i"+
ki"a "erdiam $aja di pin"+: men+n,,+
a"a+ di"+n,,+% "anpa janji "erle!ih dah+l+:
kenalkah ia padam+% de$akm+ 0kem+dian $epi
"er!a"a-!a"a men,hardik !er+lan, kali1
!a8in,-!a8an,n8a p+n hampir $ampai di $ini: jan,an
+*apkan $elama" malam: +nd+rlah pelahan
0pa$"ilah $+dah ,+,+r h+jan
di h+l+ $+n,ai i"+1: i"+lah Saa" i"+% !i$ikk+
k+ke*+p +j+n, jarim+: ka+ p+n mena"apk+/
!+n+hlah ia% $+amik+ 0k+"a"ap kelam i"+
!a8in,-!a8an, 8an, hampir len,kap men*apaik+
lal+ k+ka"akan/ men,apa Ka+ "e,ak di $i"+1
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
25
BUNGA-BUNGA DI HALA&AN
ma9ar dan !+n,a r+mp+"
di halaman: ,adi$ 8an, ke*il
0d+nia ke*il% jari !e,i"+
ke*il1 men+din,n8a
men,apakah peremp+an $+ka menan,i$
!a,ai kelopak ma9ar% $edan,
r+mp+" liar $emakin hija+ $9aran8a
di !a9ah $epa"+-$epa"+
men,apakah pel+p+k ma9ar $elal+
!erka*a-ka*a: $emen"ara "an,an-"an,an lem!+"
hampir men*apain8a 09ahai% meriap
r+mp+" di "+!+h ki"a1
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
24
PERTE&UAN
peremp+an men,irim air ma"an8a
ke "anah-"anah *aha8a% ke k+"+!-k+"+! !+lan
ke landa$an *akra9ala: kepalan8a di a"a$ !an"al
lem!+" !a,ai !ian,lala
lelaki "ak pernah menoleh
dan di $e"iap jejakn8a/ mele!a" h+"an-h+"an%
hi!+k pela!+han-pela!+han: di pel+p+kn8a $epa$an, ma"ahari
kera$ dan Fana
dan $er!+k-$er!+k h+jan
"i!a dari arah mana $aja 0*adar
!a,i rahim 8an, "er!+ka% +dara 8an, jen+h1
ke"ika mereka !erj+mpa. Di ranjan, ini
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
2
S'NET+ 1
$iapa men,,ore$ di lan,i" !ir+
$iapa mere"a$ di a9an lal+
$iapa men,kri$"al di ka!+" i"+
$iapa men,er"ap di !+n,a la8+
$iapa *erna di 9arna +n,+
$iapa !ernaFa$ di de"ak 9ak"+
$iapa !erkele!a" $e"iap k+!+ka pin"+
$iapa "er+*ap di *elah ka"a-ka"ak+
$iapa men,ad+h di !a8in,-!a8an, $epik+
$iapa "i!a menjemp+"k+ !er!+r+
$iapa "i!a-"i!a men8i!ak *adark+
$iapa meledak dalam dirik+
/ $iapa Ak+
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
2'
S'NET+ )
9ala+ ki"a $erin, !er"em+
di an"ara oran,-oran, mela9a" ke k+!+r i"+
di $ela-$ela $+ara !ir+
!en*ah-!en*ah kela!+ dan +n,+
9ala+ ka+ $erin, k+kenan,
di an"ara ka"a-ka"a 8an, lama "lah hilan,
"erk+n*i dalam !a8in,-!a8an,
dendam reman,
9ala+ ak+ $erin, ka+ $apa
di $e"iap $impan, *+a*a
hija+ menjelma merah men8ala
di p+$in, jan"ra
/ k+ "ak "ah+ kenapa merind+
"er,a,ap ,+,+p di r+an, "+n,,+
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
29
JARA(
dan Adam "+r+n di h+"an-h+"an
men,a!+r dalam don,en,an
dan ki"a "i!a-"i!a di $ini
"en,adah ke lan,i": ko$on, $epi
(94'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
30
HUJAN DALA& ('&P'SISI0 2
Apakah 8an, ka+ "an,kap dari $9ara h+jan% dan da+n-da+n !o+,en*il !a$ah
8an, "era"+r men,e"+k jendelaH Apakah 8an, ka+ "an,kap dari !a+ "anah% dari ri*ik air
8an, "+r+n di $elokanH
Ia mem!a8an,kan h+!+n,an ,ai! an"ara "anah dan h+jan% emm!a8an,kan
raha$ia da+n !a$ah $er"a ke"+kan 8an, !er+lan,.
6#ak ada. Ke*+ali !a8in,-!a8an,m+ $endiri 8an, di !alik pin"+ memimpikan
ke"+kan i"+% memimpikan $apa pin,,ir h+jan% memimpikan !i$ik 8an, mem!er$i" dari
"i"ik air men,,elin*ir dari da+n deka" jendela i"+. A"a+ memimpikan $ema*am $+k+
ka"a 8an, akan men,an"arm+ "id+r.7
2aran,kali $+dah "erlal+ $erin, ia menden,arn8a% dan "ak la,i men,enaln8a.
(949
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
3(
HUJAN DALA& ('&P'SISI0 3
Apakah 8an, ki"a harapkan dari h+janH M+la-m+la ia
di +dara "in,,i% rin,an dan !e!a$: lal+ men,kri$"al dalam
din,in: kem+dian mela8an, ja"+h ke"ika "er*i+m !a+
!+mi: dan menimpa pohon jam!+ i"+% "er,elin*ir dari
da+n-da+n% melen"in, di a"a$ ,en"in,% "+mpah di
pekaran,an r+mah% dan kem!ali ke !+mi.
Apakah 8an, ki"a harapkanH )+jan j+,a ja"+h di jalan 8an,
panjan,% men8+$+rn8a% dan "er,elin*ir ma$+k $elokan
ke*il% meri*ik $9aran8a% men8+$+r $elokan% "er+$
meri*ik $ejak $ore% meri*ik j+,a di malam ,elap ini.
!er*akap "en"an, la+"an.
ApakahH M+n,kin ada j+,a h+jan 8an, ja"+h di la+"an.
Selama" "id+r.
(949
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
32
HUJAN DALA& ('&P'SISI0 4
dan "ik-"ok jam i"+ ki"a indera kem!ali akhirn8a "erpi$ah dari h+jan
(949
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
33
5ARIASI PADA SUATU PAGI
0i1
$e!erm+la adalah ka!+": dan dalam ka!+"
$enand+n, lon*en,% ke"ika $elem!ar da+h l+r+h%
$e"en,ah !ermimpi% menepi ke !+mi% l+p+"
0ka+den,arkah j+,a $eper"i S+ara men,ad+hH1
0ii1
dan *aha8a 08an, mem!a$+hm+ per"ama-"ama1
!ern8an8i !a,i *a p+n,% k+p+-k+p+% dan !+n,a: Daha8a
08an, mena9arkan ki*a+ !+r+n,1 $+$+" "i!a-"i!a
pada $elem!ar da+n "+a% pelan "er!akar% "anpa $i$a
0iii1
menjelma !a8in,-!a8an,. 2a8an,-!a8an, 8an, "i!a-"i!a "er$en"ak
ke"ika $eekor !+r+n,% men8am!ar *a p+n,
0Selama" pa,i per"ama !a,i ma"ahari1% ri$a+ !er,erak-,erak
ke"ika $epa$an, k+p+-k+p+ merendah ke !+mi !a$ah% !er"ar+n,
(90
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
34
&ALA& ITU (A&I DI SANA
6Kenapa ka+!a9a ak+ ke mari% Sa+daraH7 $e!+ah $"a$i+n
di da$ar malam. 2a8an,-!a8an, p+"ih di $+d+" peron
men8+$+r !an,k+-!an,k+ panjan,: jar+m-jar+m jam "ak le"ihn8a
melon*a"% merapa" ke Sepi. 2aran,kali $aja
kami $edan, menan"i kere"a 8an, !i$aa "i!a
$e"iap kali "iada $eoran, p+n $iap mem!eri "anda-"anda:
!aran,kali $aja kami $ekedar in,in !erada di $ini
ke"ika "ak ada 8an, !er,e,a$% 8an, *ema$% 8an, menan"i-nan"i:
han8a naFa$ kami% men8+$+r !a"an,-!a"an, rel% men,era$ "i!a-"i!a:
$in8al-$in8al kejan,% lamp+-lamp+ k+nin, 8an, men8+$+" di +dara
$emen"ara !a8in,-!a8an, p+"ih di $el+r+h r+an,an%
6#e"api ka"akana dah+l+% Sa+dara% kenapa ka+!a9a ak+ ke
mariH7
(90
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
35
DI BERANDA .A(TU HUJAN
Ka+ $e!+" kenan,anm+ n8an8ian 0dan !+kan ma"ahari
8an, mener!i"kan de!+ jalanan% 8an, menajamkan
9arna-9arni !+n,a 8an, diran,kaikan1 8an, men,hap+$
jejak-jejak kaki% 8an, $enan"ia$a !er+lan,
dalam h+jan. Ka+ di !eranda.
$endiri% 6Ke mana p+la !+r+n,-!+r+n, i"+ 08an, !ahkan
"ak pernah ka+ liha"% 8an, menjelma $ema*am n8an8ian%
$ema*am kehenin,an1 "er!an,: kemana p+la $+i" da+n
8an, !era8+n ja"+h dalam $e"iap impianH7
0Dan !+kan kemara+ 8an, mem!er$ihkan lan,i"%
8an, perlahan men,endap di +dara1 ka+ $e!+" *in"am+
pen,h+jan panjan,% 8an, "ak ha!i$-ha!i$n8a
mem!er$ihkan de!+% 8an, !ern8an8i di halaman.
Di !eranda ka+ d+d+k
$endiri% 6Di mana p+la $eka9anan k+p+-k+p+ i"+%
men,hindar dari pandan,k+: di mana p+la
0ah% "idak?1rind+k+ 8an, dah+l+H7
Ka+ p+n di !eranda% menden,ar dan "ak menden,ar
kepada h+jan% $endiri%
6Di manakah $or,ak+ i"+/ n8an8ian
8an, pernah mereka ajarkan padak+ dah+l+%
ka"a demi ka"a 8an, pernah ka+ hapal
!ahkan dalam i,a+ank+H7 Dan ka+$e!+"
hid+pm+ $ore hari 0dan !+kan $ian,
8an, !ernaFa$ den,an $en,i"
8an, "i!a-"i!a men,era$ di !a9ah ma"ahari1 8an, !a$ah%
8an, meleleh dalam $enand+n, h+jan%
8an, lar+".
Amin.
(90
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
34
(ARTU P'S BERGA&BAR+
TA&AN U&U&0 NE. )'R(
Di $e!+ah "aman ka+$apa Ne9 Aork 8an, mem+"ih ram!+"n8a
d+d+k di !an,k+ panjan,% !erki$ah
den,an !e!erapa ekor merpa"i. #api "ak di$ah+"n8a
an,,+km+: "ak dikenaln8a $opan-$an"+n i"+.
Ne9 Aork 8an, $enjakala% 8an, )i"am pan,,ilann8a%
mem!a8an,kan dirin8 "+r+n dari kere"a
dari Sela"an n+n ja+h. 2e!erapa !+n,a *eri ja"+h
di a"a$ koran hari ini. >on*en, men,,ore$kan akhir m+$im $emi.
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
3
NE. )'R(0 2672
)aFalkan namam+ !aik-!aik di $ini. Se"elah !aja
dan $emen 8an, men,a"+r lan,kah ki"a% lamp+-lamp+
dan ka*a. >an,i" han8a dalam !a"in ki"a%
"er$impan $e"ia dari lem!ah-lem!ah di mana ka+ dan ak+
lahir% $emakin !ir+ dalam daha,a.
)aFalkan namam+. #ik+n,an demi "ik+n,an
9arna demi 9arna "anda-"anda jalanan 8an, men+nj+k
kea rah ki"a% 8an, kem+dian menjanjikan
arah 8an, ka!+r
ke "empa"-"empa" 8an, d+l+ pernah ada
dalam mimpi kanak-kanak ki"a. 2erjalanlah merapa" "em!ok
$am!il men,+lan,-+lan, men8e!+" nama "empa"
dan "an,,al lahirm+ $endiri% $ampai di per$impan,an
+j+n, jalan i"+% 8an, menj+r+$ ke $e,ala arah
$am!il menolak arah% ke"ika $emakin !an8ak j+,a
oran,-oran, di $eki"ar ki"a% dan "era$a !ah9a
$epen+hn8a $endiri. Kem+dian !er$iaplah
den,an ja9a!an-ja9a!an i"+.
#e"api ka+den,arkah $9ara-$9ara i"+H
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
3'
DALA& (ERETA BA.AH TANAH0 /HI/AG'
6Siapakah namam+H7 2aran,kali ak+ $e"en,ah "er"id+r
9ak"+ ka+ "an8akan i"+ la,i. 2an,k+-!an,k+ 8an,
$eparo ko$on,% !e!erapa 9ajah 8an, $eper"i ma"a
"om!ak% dan dari jendela/ $il+e" di a"a$ da$ar hi"am.
Ak+ p+n "ak pernah menja9a!m+% !ahkan ke"ika
ka+"an8akan jam !erapa $aa" kema"iank+% $e!a! ka+
"oh "ak pernah ada "a"kala ak+ $epen+hn8a "erja,a
2aiklah% hari ini ki"a namakan $aja ia ke"ak+"an% a"a+ apa
$ajalah. Di $aa" lain !aran,kali ia menjadi milik
$eoran, pahla9an% a"a+ $eoran, !+dak% a"a+ Pak G+r+
8an, men,ajar anak-anak !ern8an8i ; "e"api manakah
8an, le!ih dera$ den8+"n8a% jan"+n, man+$ia a"a+
arlojiH 08an, !i$aa men,hi"+n, naFa$ ki"a1% ke"ika
$eoran, mem!a8an,kan $ep+*+k pe$"ol "era*+ ke
arahn8aH A"a+ "ak +$ah $aja ki"a namakan apa-apa:
ka+ p+n $i!+k men,+lan,-+lan, per"an8aan 8an,
i"+-i"+ j+,a% $emen"ara ak+ han8a $eparo "erja,a
Seandain8a -
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
39
(ARTU P'S BERGA&BAR+
JE&BATAN 8G'LDEN GATE90 SAN $RANSIS/'
ka!+" 8an, lika" dan ka!+" 8an, p+p+r
leka" dan ,rimi$ pada "ian,-"ian, jem!a"an
ma"ahari men,,elia" dan kem!ali ,+,+r
"ak la,i di lan,i"? !erp+$in, di pedih la+"an
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
40
JANGAN /ERITA(AN
!i!ir-!i!ir !+n,a 8an, pe*ah-pe*ah
men,+n8ah ma"ahari%
jan,an *eri"akan padak+ "en"an, din,in
8an, melen,kin, malam-malam ; lal+ men,em!+n
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4(
TULISAN DI BATU NISAN
"olon, "e!arkan a"a$k+ !a8in,-!a8an, hid+p 8an, lindap
kala+ ka+ !er=iarah ke mari
"ak "ahan ra$an8a "erk+!+r% me,ap
di !a9ah "erik $i ma"ahari
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
42
&ATA PISAU
ma"a pi$a+ i"+ "ak !erkejap mena"apm+:
ka+ 8an, !ar+ $aja men,a$ahn8a
!erpikir: ia "ajam +n"+k men,iri$ apel
8an, "er$edia di a"a$ meja
$eha!i$ makan malam:
ia !erkila" ke"ika "er!a8an, olehn8a +ra" leherm+.
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
43
TENTANG &ATAHARI
Ma"ahari 8an, di a"a$ kepalam+ i"+
adalah !alon ,a$ 8an, "erlepa$ dari "an,anm+
9ak"+ ka+ ke*il% adalah !ola lamp+
8an, ada di a"a$ meja ke"ika ka+ menja9a! $+ra"-$+ra"
8an, "era"+r ka+ "erima dari $e!+ah Alama"%
adalah jam 9eker 8an, !erderin,
$aa" ka+ !er$e"+!+h% adalah ,am!ar !+lan
8an, di"+din, anak ke*il i"+ $am!il !erka"a/
6Ini ma"ahari? Ini ma"ahari?7 ;
Ma"ahari i"+H Ia meman, di a"a$ $ana
$+pa8a $elamana8a ka+ men,hela
!a8in,-!a8an,m+ i"+.
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
44
BERJALAN (E BARAT
.A(TU PAGI HARI
9ak"+ ak+ !erjalan ke !ara" di 9ak"+ pa,i ma"ahari
men,ik+"ik+ di !elakan,
ak+ !erjalan men,ik+"i !a8in,-!a8an,k+ $endiri 8an,
memanjan, di depan
ak+ dan ma"ahari "idak !er"en,kar "en"an, $iapa di an"ara
kami 8an, "elah men*ip"akan !a8in,-!a8an,
ak+ dan !a8in,-!a8an, "idak !er"en,kar "en"an, $iapa di
an"ara kami 8an, har+$ !erjalan di depan
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
45
/AHA)A BULAN TENGAH &ALA&
ak+ "erja,a di k+r$i ke"ika *aha8a !+lan ja"+h di 9ajahk+ dari ,en"in, ka*a
adakah h+jan $+dah reda $ejak lamaH
ma$ih "er!+ka koran 8an, "adi !el+m $ele$ai k+!a*a
"erja"+h di lan"ai: di "en,ah malam i"+ ia nampak !e,i"+ din,in dan Fana
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
44
NAR/ISSUS
$eper"i j+,a ak+/ namam+ $iapa% !+kanH
pandan,m+ henin, di perm+kaan "ela,a dan rind+m+ dalam
"e"api jan,an $aja ki"a !er*in"a
jan,an $aja ak+ men*apaim+ dan ka+ padak+ menjelma
a"a+ "+n,,+ $ampai an,ina melepa$kan $elem!ar da+n
dan ja"+h di "ela,a/ pandan,m+ !erpendar% !+kanH
*ema$kah ak+ kala+ nan"i air !enin, kem!aliH
*ema$kah ak+ kala+ ,+,+r da+n demi da+n la,iH
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4
/ATATAN &ASA (E/IL0 2
Ia menjen,+k ke dalam $+m+r ma"i i"+ dan "ampak ,ari$-,ari$ pa"ah dan
!erka$-!erka$ 9arna perak dan kri$"al-kri$"al hi"am 8an, pernah di$ak$ikann8a ke"ika
ia $aki" dan men,i,a+ dan meman,,il-man,,il i!+n8a. Mereka !ilan, ada +lar
menja,a di da$arn8a. Ia melemparkan !a"+ ke dalam $+m+r ma"i i"+ dan menden,ar
$+ara 8an, pernah dikenaln8a lama $e!el+m ia menden,ar "an,i$n8a $endiri 8an,
per"ama kali. mereka !ilan, $+m+r ma"i i"+ "ak pernah kel+ar airn8a.
Ia men*o!a menerka kenapa i!+n8a "idak pernah memper*a8ai mereka.
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4'
/ATATAN &ASA (E/IL0 3
Ia men,am!il jalan pin"a$ dan jar+m-jar+m r+mp+" !er,+,+ran oleh lan,kah-
lan,kahn8a. >an,i" !el+m !er+!ah j+,a. Ia mem!a8an,kan rahan,-rahan, la+" dan
rahan,-rahan, !+n,a lal+ !erpikir apakah !+r+n, 8an, "er$en"ak dari ran"in, lam"ara
i"+ pernah men8ak$ikan rahan,-rahan, la+" dan rahan,-rahan, !+n,a "erkam
menerkam. >an,i" !el+m !er+!ah j+,a. An,in !e,i"+ rin,an dan !i$a mel+n*+r ke
mana p+n dan !i$a men,,oda la+" $eha!i$ men,,oda !+n,a "e"api ia !+kan an,ina
dan ia ke$al lal+ men8epak $e!+"ir kerikil. Ada 8an, "erpekik di !alik $emak. Ia "ak
menden,arn8a.
Ada 8an, "erpekik di !alik $emak dan ,eman8a men8en"+h $ek+n"+m !+n,a
lal+ "er$an,k+" pada an,ina dan "er!a9a $ampai ke la+" "e"api ia "ak menden,arn8a
dan ia mem!a8an,kan rahan,-rahan, lan,i" kala+ hari hampir h+jan. Ia $ampai di
"an,,+l $+n,ai "e"api mereka 8an, !erjanji menem+in8a "ern8a"a "ak ada. >an,i"
$+dah !er+!ah. Ia memperha"ikan ekor $ri,+n"in, 8an, $enan"ia$a !er,erak dan
mereka 8an, !erjanji men,ajakn8a ke $e!eran, $+n,ai !el+m j+,a "i!a lal+
men8ak$ikan !+"ir-!+"ir h+jan m+lai ja"+h ke air dan ia memperha"ikan lin,karan-
lin,karan i"+ mele!ar dan ia mem!a8an,kan mereka "i!a-"i!a men,e p+n,n8a dan
melemparkann8a ke air.
Ada 8an, memperha"ikann8a dari $e!eran, $+n,ai "e"api ia "ak meliha"n8a.
Ada.
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
49
/ATATAN &ASA (E/IL0 4
Ia "+r+n dari ranjan, lal+ !er$ijin,ka" dan mem!+ka jendela lal+ mena"ap
!in"an,-!in"an, $era8a !er"an8a-"an8a apa ,eran,an 8an, di l+ar $eme$"a dan apa
,eran,an 8an, di-l+ar $eme$"a dan "er+$ $aja men+n,,+ $e!a! $era$a ada 8an, akan
le9a" mem!eri"ah+kan hal i"+ padan8a dan ia "er+$ !er"an8a-"an8a $ampai akhirn8a
"erden,ar a8am jan"an !erkokok "i,a kali dan ke"ika ia menoleh nampak i!+n8a $+dah
!erdiri di !elakan,n8a !erka"a 6!iar k+"+"+p jendela ini ka+ "id+rlah $aja $e"elah
$emalam $+n"+k "erja,a $edan, +dara malam jaha" $ekali peran,ain8aH
(9(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
50
A(UARIU&
ka+ 8an, men,a"akan/ ma"an8a ikan?
ka+ 8an, men,a"akan/ ma"an8a dan ram!+"n8a dan p+ndakn8a ikan?
ka+ 8an, men,a"akan/ ma"an8a dan ram!+"n8a dan p+ndakn8a dan len,ann8a dan
dadan8a dan pin,,+ln8a dan pahan8a ikan?
6Ak+ adalah air7% "eriakm+ 6adalah ,an,,an, adalah l+m+" adalah ,elem!+n, +dara
adalah ka*a adalahI7
(92
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
5(
SAJA(0 2
2e,i"+lah% kami !er*akap $epanjan, malam/ !erdian, pada
$+k+ ka"a 8an, ,o$ok men,,o$ok dan mem!ara.
6&an,an diam% nan"i h+jan 8an, men,e p+n, ki"a akan menid+rkan ki"a dan
men8elim+"i ki"a den,an kain p+"ih panjan, lal+ men,+n*i pin"+ kamar ini?7
2aiklah% kami p+n !er*akap $epanjan, malam/ 6#e"api !e,i"+
*epa" ka"a demi ka"a menjadi a!+ dan m+lai
!e"er!an,an dan men8e$akkan +dara danI7
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
52
SAJA(0 3
#ela,a dan $+n,ai i"+ k+lipa" dan k+$impan kem!ali dalam +ra" nadik+. )+"an p+n
,+nd+l. Demikianlah maka ka9anan kijan, i"+ "ak ma+ la,i "in,,al dalam $ajak-
$ajakk+ $e!a! ka"a-ka"a di dalamn8a !er+j+d anak panaj 8an, dilepa$ oleh Rama.
Demikianlah maka !+r+n,-!+r+n, "ak !e"ah la,i "in,,al dalam $aran, di $ela-
$ela kalima"-kalima"k+ $e!a! $+dah !e,i"+ rapa" $ehin,,a "ak ada la,i "er$i$a r+an,.
#in,,al !e!erapa oran, pem!+r+ 8an, "erpi$ah dari anjin, mereka men8+$+r jejak
darah% mem!alikkan dan men,,e$er $e"iap h+r+F ka"a-ka"ak+% men*ari !ina"an,
kor!an 8an, "erl+ka pem!+l+h darahn8a i"+.
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
53
DI (EBUN BINATANG
Seoran, 9ani"a m+da !erdiri "erpika" memandan, +lar 8an, melili" $e!a"an,
pohon $am!il menj+l+r-j+l+rkan lidahn8a/ ka"an8a kepada $+amin8a. 6Alan,kah
indahn8a k+li" +lar i"+ +n"+k "a$ dan $epa"+?7
>elaki m+da i"+ $eper"i "erin,a" $e$+a"+% *empa"-*epa" menarik len,an i$"rin8a
menin,,alkan "empa" "erk+"+k i"+.
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
54
PER/A(APAN &ALA& HUJAN
)+jan% 8an, men,enakan man"el% $epa"+ panjan,% dan
pa8+n,% !erdiri di $ampin, "ian, li$"rik. Ka"an8a
kepada lamp+ jalan% 6#+"+p ma"am+ dan "id+rlah. 2iar
k+ja,a malam.7
6Ka+ h+jan meman, $+ka $er!a kelam $er!a ,ai! $er!a
$+ara de$ah: a$alm+ dari la+"% lan,i"% dan !+mi:
kem!alilah% jan,an men,,odak+ "id+r. Ak+ $aha!a"
man+$ia. Ia $+ka "eran,.7
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
55
TELUR0 2
Ada $e!+"ir "el+r "epa" di "en,ah "empa" "id+rm+ 8an, p+"ih
rapih. Ka+ "en"+ $aja% "erkej+" ke"ika p+lan,
malam-malam dan meliha"n8a di $i"+. 2aran,kali
i"+lah "el+r 8an, kadan, hilan, kadan, nampak di
"an,an "+kan, $+lap 8an, ka+ "on"on $ore "adi.
2aran,kali "el+r i"+ $en,aja di"ar+h di $i"+ oleh anak
,adi$m+ a"a+ i$"rim+ a"a+ i!+m+ a,ar !i$a "en"eram
"id+rm+ di dalamn8a.
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
54
TELUR0 3
dalam $e"iap "el+r $emo,a ada !+r+n, dalam$ e"iap !+r+n, $emo,a ada en,ka+
dalam $e"iap en,ka+ $emo,a ada 8an, $enan"ia$a "er!an, menem!+$ $ila+ ma"ahari
meme*ah +dara din,in mem+n*ak ke len,k+n, lan,i" men+kik melin"a$ $+n,ai
merind+kan "el+r
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
5
SEHABIS SUARA GE&URUH
$eha!i$ $+ara ,em+r+h i"+ 8an, "ampak olehk+ han8alah
"+!+hm+ "elanjan, den,an ram!+" "er+rai
men,a p+n, diperm+kaan air !enin, 8an, men,alir "enan, ;
"ak ka+$ah+" pan,,ilank+
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
5'
&UARA
M+ara 8an, "ak pernah pa$"i $iFa"n8a $elal+ men,ajak la+" !er*akap. Kala+ ke!e"+lan
di!a9an8a air dari ,+n+,% ka"an8a% 6Inilah lam!an, *in"a $eja"i% $+m!er
den8+" kehid+pan7 Kala+ han8a $ampah dan ko"oran 8an, dim+n"ahkan ia
!erka"a% 6#en"+ $aja !+kan mak$+dk+ men,o"ori h+!+n,an ki"a 8an, $+*i%
"en"+ $aja ak+ "idak men,hendaki $i$a-$i$a ini +n"+km+7
Dan ke"ika pada $+a"+ hari ada !an,kai man+$ia "era p+n, di m+ara i"+% di $ana-$ini
"im!+l p+$aran air% dan "epi-"epi m+ara i"+ "i!a-"i!a !er$+ara re!+"% 6#idak?
2+kan ak+ 8an, mem!erin8a i$8ara" ke"ika ia "i!a-"i!a !erhen"i di jem!a"an
i"+ dan% "anpa memejamkan ma"a% mem!iarkan dirin8a "erlempar ke !a9ah
dan% $+n,,+h% ak+ "ak !erhak men,+$+"n8a $e!a! !ahkan l+!+k-l+!+kk+% dan
j+,a l+!+k-l+!+k+m+% "idaklah $edalamI7
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
59
SEPASANG SEPATU TUA
$epa$an, $epa"+ "+a "er,ele"ak di $+d+" $e!+ah ,+dan,
!erde!+%
8an, kiri "erkenan, akan a$pal meleleh% 8an, kanan "erin,a" jalan !erl+mp+r $eha!i$
h+jan ; ked+an8a "elah ja"+h *in"a kepada $epa$an, "elapak kaki i"+
8an, kiri menerka m+n,kin !e$ok mereka di!a9a ke "empa" $ampah di!akar !er$ama
$e!erka$ $+ra" *in"a% 8an, kanan men,ira m+n,kin !e$ok mereka dian,k+"
"r+k $ampah i"+ di!+an, dan di!iarkan mem!+$+k !er$ama makanan $i$a
$epa$an, $epa"+ "+a $alin, mem!i$ikkan $e$+a"+ 8an, han8a !i$a mereka pahami
!erd+a
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
40
DI BANJAR TUNJU(0 TABANAN
pem+k+l ,endan, i"+ mem!a8an,kan dirin8a Rama 8an,
men,irin,kan Si"a mema$+ki h+"an
pen+k+l ,endan, i"+ mem!a8an,kan dirin8a Gar+da 8an,
men*en,kram Si"a dian"ara k+k+-k+k+n8a
pem+k+l ,endan, i"+ mem!a8an,kan dirin8a Ra9ana 8an,
memperko$a Si"a di #aman Raja
ke"ika ,on, dip+k+l kera$ di "en,ah *eri"a ia "i!a-"i!a
mera$a !era"+$-ra"+$ kera !erlon*a"an men,e p+n,n8a
dan mero!ek-ro!ek "+!+hn8a dan men,+!+rkann8a di
!a9ah "+mp+kan !a"+ di da$ar la+"
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4(
SUNGAI0 TABANAN
kami !erhen"i dan memandan, kea rah $+n,ai
para peremp+an $edan, mene!arkan !i!i"-!i!i" ka!+" di ar+$
8an, ri*ikn8a "erden,ar dari keja+han
kami !er"eriak% 6apa nama $+n,ai i"+H7% "e"api han8a "a9a
mereka men8ah+"% !erderai
dan ke"ika kami men*apai "epi $+n,ai% para peremp+an i"+
"ern8a"a "ak ada ; dan ka!+" men+"+pi ar+$ $+n,ai
$ehin,,a kami "ak "ah+ ia men,alir ke $ela"an a"a+
+"ara
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
42
(EPADA I GUSTI NGURAH BAGUS
de9a "elah men*ip"akan !+"ir-!+"ir padi
de9a "elah men*ip"akan !+n,a
de9a "elah men*ip"akan ,adi$ 8an, men+njan, +n"aian padi
di kepala dan men8ema"kan !+n,a di "elin,a
de9a akan !erdiri di ,er!an, p+ra pada $+a"+ hari nan"i
dan mene,+r peremp+an 8an, !erjalan le9a" i"+
ka"an8a/ 6peremp+an "+a% "+mp+klah padim+ di
l+m!+n, dan han8+"kan !+n,a i"+ di $+n,ai: !iar
k+perin"ahkan oran,-oran, i"+ mem!+a" api di "anah
lapan, a,ar "er!akar $emp+rna ja$adm+ men,a!+7
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
43
B'LA LA&PU
Se!+ah !ola lamp+ men8ala "er,an"+n, dalam kamar. >elaki
i"+ men8+$+n jari-jarin8a dan !a8in,-!a8an,n8a
"ampak !er,erak di dindin,/ 6I"+ kijan,?7% ka"an8a.
6)ore?7 "eriak anak-anakkn8a% 6$ekaran, harima+?7
6I"+ harima+.7 )ore? 6I"+ ,ajah% i"+ !a!i h+"an% i"+ keraI7
Se!+ah !ola lamp+ in,in memejamkan dirin8a. Ia mera$a
!erada di "en,ah h+"an. Ia !i$in, menden,ar
han,ar !in,er ka9anan !ina"an, !+a$ i"+. Ia "i!a-"i!a
mera$a a$in, dan "ak diperha"ikan.
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
44
PADA SUATU PAGI HARI
Maka pada $+a"+ pa,i hari ia in,in $ekali menan,i$ $am!il !erjalan "+nd+k
$epanjan, loron, i"+. Ia in,in pa,i i"+ h+jan "+r+n rin"ik-rin"ik dan loron, $epi a,ar ia
!i$a !erjalan $endiri $aja $am!il menan,i$ dan "ak ada oran, !er"an8a kenapa.
ia "idak in,in menjeri"-jeri" !er"eriak-"eriak men,am+k meme*ahkan *ermin
mem!akar "empa" "id+r. Ia han8a in,in menan,i$ lirih $aja $am!il !erjalan $endiri
dalam h+jan rin"ik-rin"ik di loron, $epi pada $+a"+ pa,i.J
(93
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
45
BUNGA0 2
0i1
2ahkan !+n,a r+mp+" i"+ p+n !erd+$"a. Ia rekah di "epi
padan, 9ak"+ henin, pa,i "er!i": $ian,n8a *+a*a
!erden8+" ke"ika nampak $eka9anan ,a,ak "er!an,
!erp+"ar-p+"ar di a"a$ padan, i"+: malam hari. ia
menden,ar $er+ $eri,ala.
#api ka"an8a% 6#ak+"H7 Ka"a i"+ milik kalian $aja% para
man+$ia. Ak+ ini $i !+n,a r+mp+"% pilihan de9a"a?7
0ii1
2ahkan !+n,a r+mp+" i"+ p+n !erd+$"a. Ia kem!an, di
$ela-$ela ,eraham !a"+-!a"+ ,+a pada $+a"+ pa,i% dan
malamn8a men8adari !ah9a "ak nampak apa p+n
dalam ,+a i"+ dan +dara "ern8a"a $an,a" peka" dan
"er*i+m !a+ $i$a !an,kai dan "erden,ar $eper"i ada
em!ik "erpa"ah dan ia mem!a8an,kan h+"an "er!akar
dan $e"elah apiI.
#eriakn8a% 6I"+ $em+a pemandan,an !a,i kalian $aja% para
man+$ia. Ak+ ini $i !+n,a r+mp+"/ pilihan de9a"a?7
(95
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
44
BUNGA0 3
ma9ar i"+ "er$irap dan hampir !erka"a jan,an ke"ika pemilik "aman
meme"ikn8a hari ini: "ak ada ala$ an kenapa ia in,in !erka"a jan,an $e!a! "oh 9ani"a
9ani"a i"+ "ak men,enal i$8ara"n8a ; "ak ada ala$ an +n"+k memahami kenapa 9ani"a
8an, $elama ini rajin men8iramin8a dan $elal+ mena"apn8a den,an pandan,an *in"a
i"+ kini 9ajahn8a an,,+n dan din,in% menan,,alkan kelopakn8a $elem!ar demi
$elem!ar dan mem!iarkan !erja"+han menjelma pendar-pendar di perm+kaan kolam
(95
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4
BUNGA0 4
$e+n"ai k+n"+m mela"i 8an, di ranjan, i"+ $+dah !er9arna
*okla" ke"ika "er*i+m +dara $+!+h dan "erden,ar
ke"+kan di pin"+
"ak ada $ah+"an
$e+n"ai k+n"+m mela"i i"+ $+dah kerin,/ 9an,in8a men,era$
di empa" penj+r+ dan menjelma kri$"al-kri$"al di +dara
ke"ika "erden,ar ada 8an, memak$a mem!+ka pin"+
lal+ "erden,ar $eper"i ,ema 6hai $iapa ,eran,an 8an,
mem!a9a per,i ja$adk+H7
(95
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4'
PUISI /AT AIR UNTU( RI*(I
an,in !er!i$ik kepada da+n ja"+h 8an, "er$an,k+" ka!el "elpon i"+% 6ak+ rind+%
ak+ in,in mempermainkanm+?7
ka!el "elpon memperin,a"kan an,ina 8an, $edan, mem+n,+" da+n i"+ den,an
jari-jarin8a ,ema$% 6jan,an !ri$ik% men,,an,+ h+jan?7
h+jan mel+dah di +j+n, ,an, lal+ mena"ap an,ina den,an "ajam% hardikn8a%
6lepa$kan da+n i"+?7
(95
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
49
LIRI( UNTU( LAGU P'P
jan,an pejamkan ma"am+% ak+ in,in "in,,al di h+"an 8an,
,erimi$ ; pandan,m+ adalah $er+ !+"ir air "er,elin*ir
dari d+ri ma9ar 0!e,i"+ n8arin,?1: $9aram+ adalah
ker"ap !+l+ !+r+n, 8an, ,+,+r 0!e,i"+ henin,?1
ak+ p+n akan meme*ah pelahan dan !er"e!aran dalam
h+"an: !erkila+an $er!+k dalam ka!+" ; naFa$m+
adalah ,o8an, an,,rek h+"an 8an, men,,elepak 0!e,i"+ "ajam?1
ak+ akan !erham!+ran dalam ,rimi$ dalam $er+ !+"ir air
dalam ker"ap !+l+ !+r+n, dalam ,o8an, an,,rek ;
ke"ika h+"an mendadak ,ai!
jan,an pejamkan ma"am+:
(95
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
0
SANDI.ARA0 3
+n"+k P+"+ Cija8a
M+la-m+la adalah $eoran, lelaki "+a di pan,,+n,% di a"a$
k+r$i ,o8an,. Meja% k+r$i% kopi 8an, $+dah din,in%
lamp+ ,an"+n,% dan $+ra"-$+ra" !er"e!aran di lan"ai
!er,o8an,-,o8an,.
Ia !er,o8an, $am!il men,+"+k !e!erapa nama 8an, "ak ki"a
kenal% men,ejek k+r$i dan $+ra"-$+ra" i"+ ; dan ki"a
ke"a9a.
Mendadak ia !erdiri dan ma$+k ; dari dalam ia
meman,,il-man,,il nama% "anpa $ah+"an. K+r$i ma$ih
!er,o8an,-,o8an,. #api kenapa ki"a "er"a9aH
2ahkan ke"ika $+aran8a "erden,ar $emakin $erak dan lamp+
$emakin red+p ; k+r$i i"+ "e"ap !er,o8an,. Ki"a
penon"on% har+$ p+lan, $e!el+m $empa" la,i ke"a9a.
(94
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
(
LIRI( UNTU( I&PR'5ISASI JA**
6Sa8an,k+ 8an, ja+h%
en"ah !erapa kali
"elah k+kelilin,i "aman ko"a ini:
"elah "er,olek di a"a$ r+mp+"% $o!ekan ;
$o!ekan ker"a$% em!+n% pe*ahan !o"ol:
"elah !erman"el $inar !in"an,-!in"an,
dan an,ina 8an, panjan, naFa$n8a: ak+
"ak pernah "id+r% men+n,,+m+.
Si #+a% 8an, $+ka le9a" $am!il mel+dah
dan menan8akan 9ak"+ i"+% $elal+ men,a"akan
ka+ "ak pernah men,in,kari janjim+%
"api anjin, kampon, 8an, ma"an8a $elal+
men,an"+k i"+ "ak pernah men8ah+"
$i+lank+?7
Ia mera$a $eper"i men8+$+ri lin,karan
"ak menem+kan !an,k+ panjan,.
(9'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
2
)ANG $ANA ADALAH .A(TU
Aan, Fana adalah 9ak"+. Ki"a a!adi/
mem+n,+" de"ik demi de"ik% meran,kain8a $eper"i !+n,a
$ampai pada $+a"+ hari
ki"a l+pa +n"+k apa.
6#api%
8an, Fana adalah 9ak"+% !+kanH7
"an8am+. Ki"a a!adi.
(9'
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
3
TUAN
#+an #+han% !+kanH #+n,,+ $e!en"ar%
$a8a $edan, kel+ar.
(9'0
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4
/ER&IN0 2
*ermin "ak pernah !er"eriak: ia p+n "ak pernah
mera+n,% "er$edan% a"a+ "eri$ak%
me$ki apa p+n jadi "er!alik di dalamn8a:
!aran,kali ia han8a !i$a !er"an8a/
men,apa ka+ $eper"i keha!i$an $+araH
(9'0
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
5
/ER&IN0 3
mendadak ka+ men,a!+" dalam kamar% men*ari-*ari dalam
*ermin:
"api *ermin !+ram kala+ ka+ en"ah di mana% kala+ ka+
men,em!+n dan menempel di ka*a% kala+ ka+
mendadak mene"e$ dan "eper*ik ke mana-mana%
dan *ermin menan,kapm+ $ia-$ia
(9'0
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
4
DALA& DIRI(U
Because the sky is blue
It makes me cry
"he Beatles#
dalam dirik+ men,alir $+n,ai panjan,%
darah naman8a:
dalam dirik+ men,,enan, "ela,a darah:
$+kma naman8a:
dalam dirik+ meriak ,elom!an, $+kma%
hid+p naman8a?
dank arena hid+p i"+ indah%
ak+ menan,i$ $ep+a$-p+a$n8a
(9'0
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono

(UHENTI(AN HUJAN
k+hen"ikan h+jan. Kini ma"ahari
merind+kank+% men,an,ka" ka!+" pa,i pelahan ;
ada 8an, !erden8+"
dalam dirik+/
menem!+$ "anah !a$ah%
dendam 8an, dihamilkan h+jan
dan *aha8a ma"ahari.
#ak !i$a k+"olak ma"ahari
memak$ak+ men*ip"akan !+n,a-!+n,a.
(9'0
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'
BENIH
6Din"ak+ padam+% Adinda%7 ka"a Rama% 6adalah la+" 8an, pernah !er"ah+n
memi$ahkan ki"a% adalah lan,i" 8an, $enan"ia$a mema8+n,i ki"a% adalah
ka9anan kera 8an, di ,+a Ki$kenda. #e"apiI.7 Si"a 8an, hamil i"+ "e"ap diam
$ejak $em+la% 6ka+ "elah "in,,al dalam $an,kar raja an,kara i"+ !er"ah+n-"ah+n
laman8a% ka+ "elah "id+r di ranjan,n8a% ka+ !+kan la,i raha$ia !a,in8a.7
Si"a 8an, hamil i"+ "e"ap diam: pe$ona. 6#e"api Rak$a$a i"+ a8ahandam+ $endiri%
!enih 8an, menjadikanm+% apakah ia j+,a 8an, mem!enihim+%
apakahI.7Si"a 8an, hamil i"+ "e"ap diam% men*o!a menaF$irkan kehendak
para de9a.
(9'(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
9
DI TANGAN ANA(-ANA(
Di "an,an anak-anak% ker"a$ menjelma perah+ Sin!ad
8an, "ak "akl+k kepada ,elom!an,% menjelma !+r+n,
8an, jeri"n8a mem!+kakan kelopak-kelopak !+n,a di h+"an:
di m+l+" anak-anak% ka"a menjelma Ki"a! S+*i.
6#+an% jan,an ka+ ,an,,+ permainank+ ini7
(9'(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'0
DI ATAS BATU
ia d+d+k di a"a$ !a"+ dan melempar-lemparkan kerikil ke
"en,ah kali
ia ,erak-,erakan kaki-kakin8a di air $ehin,,a memer*ik ke
$ana kemari
ia pandan, $ekelilin,/ ma"ahari 8an, hilan,-"im!+l di $ela
,o8an, da+n-da+nanan% jalan $e"apak 8an, mendaki "e!in, kali% !e!erapa ekor
*a p+n, ;
ia in,in 8akin !ah9a ia !enar-!enar !erada di $ini
(9'(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'(
ANGIN0 4
6Seandain8a ak+ !+kanI.7 #api ka+ an,ina? #api ka+ har+$
"ak le"ih-le"ihn8a !erin,$+" dari $+d+" ke $+d+" kamar%
men8+$+p di *elah-*elah jendela% !erkele!a" di p+ndak
!+ki" i"+.
6Seandain8a ak+I.7 #api ka+ an,in? NaFa$m+ "er$en,al
$e"elah $ia-$ia men8ampaikan padak+ "en"an,
per$eli$ihan an"ara *aha8a ma"ahari dan 9arna-9arna
!+n,a
6Seandain8aI7 #api ka+ an,ina? &an,an menjeri":
$emer!akm+ memekakkank+.
(9'(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'2
/ARA &E&BUNUH BURUNG
!a,aimanakah *ara mem!+n+h !+r+n, 8an, $+ka !erk+k+k
!er$ama "en,-"en, jam dindin, 8an, "er,an"+n, $ejak
ki"a !el+m dilahirkan i"+H
$oaln8a ia !+kan $eper"i !+r+n,-!+r+n, 8an, $+ka !erki*a+
$e"iap pa,i melon*a" ke *aha8a di $ela-$ela
ran"in, pohon jam!+ 0ah d+nia di an"ara !in,kai
jendela?1
$oaln8a ia $+ka men,+$ikk+ "en,ah malam% padahal ak+
$erin, in,in $endirian
$oaln8a ia !aka
(9'(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'3
SIHIR HUJAN
)+jan men,enal !aik pohon% jalan%
dan $elokan ; $9aran8a !i$a di!eda-!edakan:
ka+ akan menden,arn8a me$ki $+dah ka+"+"+p pin"+
a"a+ jendela. Me$ki p+n $+dah ka+ma"ikan lamp+.
)+jan% 8an, "ah+ !enar mem!eda-!edakan% "elah ja"+h
di pohon% jalan% dan $elokan ;
men8ihirm+ a,ar $ama $ekali "ak $empa" men,ad+h
9ak"+ menan,kap 9ah8+ 8an, har+$ ka+ raha$iakan
(9'(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'4
&ETA&'R$'SIS
ada 8an, $edan, menan,,alkan pakaianm+ $a"+ demi $a"+%
mend+d+kanm+ di depan *ermin% dan mem!+a"m+
!er"an8a. 6"+!+h $iapakah ,eran,an 8an, k+kenakan
iniH7
ada 8an, $edan, diam-diam men+li$ ri9a8a" hid+pm+%
menim!an,-nim!an, hari lahirm+% mereka-reka
$e!a!-$e!a! kema"ianm+ ;
ada 8an, $edan, diam-diam !er+!ah menjadi dirim+
(9'(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'5
TELINGA
6Ma$+klah ke "elin,ak+.7 !+j+kn8a.
Gila/
ia di,oda ma$+k ke "elin,an8a $endiri
a,ar !i$a menden,ar apa p+n
$e*ara "erperin*i ; $e"iap ka"a% $e"iap h+r+F.
!ahkan le"+pan dan de$i$
8an, men*ip"akan $+ara.
6Ma$+klah.7 !+j+kn8a.
Gila? )an8a a,ar !i$a menaF$irkan $e!aik-
!aikn8a apa p+n 8an, di!i$ikann8a
kepada diri $endiri
(9'2
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'4
A(U INGIN
ak+ in,in men*in"aim+ den,an $ederhana/
den,an ka"a 8an, "ak $empa" di+*apkan
ka8+ kepada api 8an, menjadikann8a a!+
ak+ in,in men*in"aim+ den,an $ederhana/
den,an i$8ara" 8an, "ak $empa" di$ampaikan
a9an kepada h+jan 8an, menjadikann8a "iada
(9'9
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'
SAJA(-SAJA( E&PAT SEUNTAI
K(K
k+kirim padam+ !e!erapa pa"ah ka"a
8an, $+dah lan,ka ;
jika $+a"+ hari nan"i mereka men*apaim+%
raha$iakan% $ia-$ia aja memahamik+
K2K
r+an,an 8an, ada dalam $epa"ah ka"a
"ern8a"a mirip r+mah ki"a/
ada ,am!ar% !+n8i% dan ,erak-,erik di $ana ;
han8a $aja ki"a diharamkan menaF$irkann8a
K3K
!a,i 8an, ma$ih epr*a8a pada ka"a/
diam p+$a" ,ejolakn8a% padam in"i ko!arn8a ;
"api kapan ki"a pernah memahami la+"H
memahami api 8an, "ak hendak $+r+"H
K4K
apakah 8an, ki"a dapa"kan di l+ar ka"a/
"aman !+n,aH r+an, an,ka$aH
di "aman% !e,i"+ !an8ak 8an, "ak "er$ampaikan
di an,ka$a% !e,i"+ hakiki makna kehampaan
K5K
apala,i 8an, !i$a di"ahanH !e!erapa ka"a
!er$ikera$ menero!o$ !a"a$ ken8a"aan ;
$e"elah men*apai $e!eran,% ma$ihkah !ermakna%
!a,im+% $e,ala 8an, in,in ka+ $ampaikanH
K4K
dalam $e"iap ka"a 8an, ka+ !a*a $elal+ ada
h+r+F 8an, hilan, ;
kelak ka+ pa$"i akan kem!ali menem+kann8a
di $ela-$ela kenan,an pen+h ilalan,
(9'9
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
''
DI REST'RAN
Ki"a !erd+a $aja% d+d+k. Ak+ meme$an
ilalan, panjan, da !+n,a r+mp+" ;
ka+ en"ah meme$an apa. Ak+ meme$an
!a"+ di "en,ah $+n,ai "erjal 8an, dera$ ;
ka+ en"ah meme$an apa. #api ki"a !erd+a
$aja% d+d+k. Ak+ meme$an ra$a $aki"
8an, "ak p+"+$ dan n8arin, len,kin,n8a%
meme$an ra$a lapar 8an, a$in, i"+.
(9'9
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
'9
DALA& D'A(U
dalam doak+ $+!+h ini ka+ menjelma lan,i" 8an, !er$alaman
"ak memejamkan ma"a% 8an, mel+a$ !enin, $iap
menerima *aha8a per"ama% 8an, melen,k+n, henin,
karena akan menerima $+ara-$+ara
ke"ika ma"ahari men,am!an, "enan, di a"a$ kepala% dalam
doak+ ka+ menjelma p+*+k-p+*+k *emara hija+
$enan"ia$a% 8an, "ak hen"i-hen"i men,aj+kan
per"an8aan m+$kil kepada an,ina 8an, mende$a+ en"ah
dari mana
dalam doak+ $ore ini ka+ menjelma $eekor !+r+n, ,ereja
8an, men,i!a$-n,i!a$kan !+l+n8a dalam ,erimi$% 8an,
hin,,ap di ran"in, dan men,+,+rkan !+l+-!+l+ !+n,a
jam!+% 8an, "i!a-"i!a ,eli$ah dan "er!an, lal+ hin,,ap
di dahan man,,a i"+
ma,ri! ini dalam doak+ ka+ menjelma an,ina 8an, "+r+n
$an,a" perlahan dari n+n di $ana% !er$ijin,ka" di jalan
ke*il i"+% men8+$+p di *elah-*elah jendela dan pin"+%
dan men8en"+h-n8en"+hkan pipi dan !i!irn8a di
ram!+"% dahi% dan !+l+-!+l+ ma"ak+
dalam doa malamk+ ka+ menjelma den8+" jan"+n,k+% 8an,
den,an $a!ar !er$i"ahan "erhadap ra$a $aki" 8an,
en"ah !a"a$n8a% 8an, $e"ia men,+$+" raha$ia demi
raha$ia% 8an, "ak p+"+$-p+"+$n8a !ern8an8i !a,i
kehid+pank+
ak+ men*in"aim+% i"+ $e!a!n8a ak+ "akkan pernah $ele$ai
mendoakan ke$elama"anm+
(9'9
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
90
PADA SUATU HARI NANTI
pada $+a"+ hari nan"i
ja$adk+ "ak akan ada la,i
"api dalam !ai"-!ai" $ajak ini
ka+ "akkan k+relakan $endiri
pada $+a"+ hari nan"i
$+arak+ "ak "erden,ar la,i
"api di an"ara larik-larik $ajak ini
ka+ akan "e"ap k+$ia$a"i
pada $+a"+ hari nan"i
impiank+ p+n "ak dikenal la,i
nam+n di $ela-$ela h+r+F $ajak ini
ka+ "akkan le"ih-le"ihn8a k+*ari
(99(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
9(
SITA SIHIR
#er!e!a$ j+,a akhirn8a ak+ ;
en"ah dari *akar Gar+da
a"a+ len,an Da$am+ka
Sendiri%
di menara "in,,i%
k+$ak$ikan di a"a$/
lan,i"
8an, "ak l+n"+r din,in-!ir+n8a/
dan di !a9ah/
api
8an, di$+l+" Rama ;
!erko!ar !a,ai rind+ a!adi
6#erj+nlah% Si"a%7 !en"ak-M+%
6a,ar +dara% air% api% dan "anah%
kem!ali m+rni.7
#api ak+ in,in j+,a "er!e!a$
dari $ihir Rama.
(990
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
92
BATU
K(K
Ak+ p+n akhirn8a !er+!ah
menjadi !a"+. Ka+ paha"kan%
6Di $ini i$"irah den,an "en"eram
$e!on,kah !a"+%
8an, pernah e!rla8ar ke ne,eri-
ne,eri ja+h% !erla!+h di 2andar-!andar !e$ar% dan dikenal
di delapan penj+r+ an,ina%
akhirn8a ia pilih
k+"+kan% ia pilih
ke"en"raman i"+.
Di $ini.7
#e"api kenapa ka+paha" j+,a
dan "idak ka+!iarkan $aja
ak+ $endiri% $epen+hn8aH
K2K
&an,an ka+ doron, ak+
ke a"a$ !+ki" i"+
kala+ han8a +n"+k !er,+lin, kem!ali
ke lem!ah ini.
Ak+ "ak ma+ "erli!a"
dalam helaan naFa$% kerin,a"%
harapan% dan $ia-$iam+.
&an,an ka+ doron, ak+
ke !+ki" i"+: ak+ "ak "ahan
dei,erakkan dari diamk+ ini.
Ak+ !a"+% dik+"+k
+n"+k "en"eram.
K3K
Di lem!ah ini ak+ "in,,al
men,hadap j+ran,% men*o!a menaF$irkan
ra$a ha+$ 8an, kekal/
ke"en"eraman i"+%
$ekara" i"+
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
93
(99(
&AUT
ma+" dilahirkan 9ak"+ Fajar
ia hid+p dari ma"a air%
i"+ $e!a!n8a ia "ak pernah
men,+n,kapkan $el+k !el+k kara"
8an, "elah men,ajarin8a !er"ar+n,
mela9an hid+p: ia j+,a "akkan ma+
menja9a! "eka-"eki $enjakala
8an, "elah menah!i$kann8a
menjadi penja,a ,er!an, i"+
ma+" men*in"ai Fajar
dan ma"a air% den,an "+l+$
(99(
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
94
HUJAN0 JALA(0 DAN DAUN JA&BU
)+jan "+r+n $emalaman. Pa,in8a
jalak !erki*a+ dan da+n jam!+ !er$emi:
mereka "idak men,enal ,+rindam
dan peri!aha$a% "api men,ha8a"i
adap" ki"a 8an, p+r!a%
"ah+ kapan har+$ !er!+a" $e$+a"+
a,ar ki"a% man+$ia% mera$a !aha,ia. Mereka
"idak pernah !i$a men,+raikan
hakika" ka"a-ka"a m+"iara% "api "ah+
kapan har+$ !er!+a" $e$+a"+% a,ar ki"a
mera$a "idak $epen+hn8a $ia-$ia.
(992
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
95
AJARAN HIDUP
hid+p "elah mendidikm+ den,an kera$
a,ar !er$ikap $opan ;
mi$aln8a !+r+-!+r+ melepa$kan "opi
a"a+ $ejenak men+nd+kkan kepala ;
jika ada jena=ah le9a"
hid+p j+,a "elah men,ajarm+ merapikan
ram!+"m+ 8an, $+dah mem+"ih%
mem!+"lkan le"ak ka*ama"am+%
dan men,,+mamkan !e!erapa larik doa
jika ada jena=ah le9a"
a,ar ma$in, dian,,ap men,horma"i
lam!an, kekalahann8a $endiri
(992
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
94
TERBANGN)A BURUNG
"er!an,n8a !+r+n,
han8a !i$a dijela$kan
den,an !aha$a !a"+
!ahkan *eri*i"n8a
8an, rajin meman,,il Fajar
8an, $+ka men8apa h+jan
8an, mel+ki$ $a8ap k+p+-k+p+
8an, menar+h em!+n di da+n
8an, men,,oda kelopak !+n,a
8an, paham ,ela,a" *+a*a
han8a !i$a di$ad+r
ke dalam !aha$a !a"+
8an, "ak !erko$a ka"a
dan "ak !ernah+
le!ih l+a$ dari Fajar
le!ih dalam dari lan,i"
le!ih pa$"i dari makna
$+dah +$ai $e!el+m dim+lai
dan $epen+hn8a a!adi
"anpa di+*apkan $ama $ekali
(994
Man+$krip p+i$i 6Hujan Bulan Juni7 Sapardi Djoko Damono
9

Related Interests