Page 1 of 3

S.C. LEMN LOGISTIC S.R.L.
…………………………………
FISA POSTULUI
TAFIST
Anexa la Contractul Individual de Munca nr. ________________
Nume si prenume: BERSZAN ARPAD
1.DESCRIEREA POSTULUI:
Angajator: S.C. Lemn Logistic S.R.L.
Compartiment: roductie! transport si intretinere
ostul: Ta"ist
Loc de munca: #a$a de depo$itare %%%%. %%%%. ..
Tipul postului: &xecutie
2.CERINTELE POSTULUI
A'Competente pro"esionale:
Studii: &lementare
&xperienta: in munca:() ani
in specialitate: (* ani
Cunostinte: &lementare
Calitati si aptitudini: (asumarea responsa+ilitatilor
(capacitatea de lucru in ec,ipa si in conditii de stres
(capacitatea de a invata si per"ectiona continuu
#'Competente manageriale: (((
3.SFERA RELATIONALA:
A'Intern
Ierar,ice: (su+ordonat "ata de conducerea executiva a societatii
Functionale: (cu conducerea unitatii
-e cola+orare: (cu ceilalti angajati
-e repre$entare: ((
4.SARCINI
( .umirea sau eli+erarea din "unctie se "ace pe +a$a deci$iei emisa de administrator! in con"ormitate cu
Codul Muncii.
( Are o+ligatia de a se pre$enta $ilnic la serviciu! odi,nit si "ara pro+leme de sanatate/
( In "unctie de anotimp si programul $ilei! primeste ec,ipament de lucru si de protectie/
( &ste inter$is a introduce si consuma +auturi alcoolice in timpul programului de lucru! indi"erent unde
se des"asoara acesta/
( .u poate parasi locul de munca! "ara incuviintarea se"ului de sector sau a conducatorului locului de
lucru/
( Raspunde de lucrarile pe care le e"ectuea$a
Page 2 of 3
( &"ectuea$a transporturi de produse si materiale in cadrul punctului de lucru si la clientinumai cu
apro+area administratorului! cu mijloacele de transport pe care le are in dotare.
( 0eri"ica si urmareste pe durata $ilei de lucru +una "unctionare a utilajelor pe care lucrea$a pentru
preintampinarea eventualelor de"ectiuni.
( &xecuta mici remedii si reparatii la mijloacele de transport si utilajele agricole pe care le are in primire.
( &xecuta reglajele necesare la sistemele de aprindere! ungere! alimentare precum si inlocuirea unor
piese la motor care nu comporta complicatii.
( Raspunde de uneltele! sculele si ec,ipamentul de protectie si semnali$are pe care(l are in dotare utilajul
respectiv.
( Sa nu e"ectue$e transporturi particulare! sau lucrari agricole neautori$ate! sa circule cu mijlocul de
transport incredintat numai daca acesta este in per"ecta stare de "unctionare si daca toate dispo$itivele de
semnali$are si de conducere "unctionea$a per"ect.
( Sa mentina mijlocul de transport si remorca in per"ecta stare de "unctionare! sa asigure depo$itarea si
pastrarea com+usti+ilului 1motorina! ulei' numai in locuri speci"ice si pregatite in acest sens.
( Sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si la locul de parcare al mijlocului de transport.
( &xecuta curatenia tuturor spatiilor existente la sediul societatii 1ateliere! parcari! garaje! plat"orme
+etonate! livada de pomi! spatiile dintre ,alele "ermelor'/
( Sa cunoasca cau$ele care provoaca u$ura unor piese! modul de prevenire al u$urii lor si sistemul de
revi$ii si reparatii preventive! sa cunoasca rolul principalelor piese componente ale mijlocului de
transport si utilajelor si gradul admisi+il de u$ura al pieselor! solicitand inlocuirea lor atunci cand au
grad de u$ura care ar putea sa aduca de"ectiuni sau accidente de circulatie.
( Sa cunoasca modul de demontare! montare si revi$uire al motorului! sa cunoasca durata ciclului de
"unctionare intre doua reparatii capitale si sistemele de revi$ie si reparatii preventive intre doua cicluri!
sa cunoasca caracteristicile com+usti+ilului si lu+ri"iantilor "olositi si utili$area in di"erite perioade.
( Sa cunoasca regulile de circulatie in incinta unitatii si pe drumurile pu+lice! sa asigure masuri SI in
exploatarea mijlocului de transport.
( Inter$ice "olosirea mijlocului de transport de catre persoane straine sau care nu poseda permis de
conducere.
( e timpul ne"olosirii mijlocului de transport sau a utilajelor agricole ! raspunde de +una "unctionare!
intretinere si conservare a acestora.
( articipa la toate instruirile si isi insuseste si respecta legislatia in vigoare care reglementea$a normele
de securitate si sanatate in munca! prevenire si stingere a incendiilor si mediului.
( re$entele responsa+ilitati si atri+utii nu sunt limitative! ele putand "i completate ori de cate ori este
necesar! prin dispo$itii scrise sau ver+ale date de conducerea societatii/
(&xecuta alte lucrari incredintate de administrator sau persoana imputernicita.
5.RESPONSABILITATEA
( Raspunde de orice a+atere de la regulamentul de organi$are si "unctionare a societatii/
( Raspunde pentru reali$area intocmai si la timp a sarcinilor preva$ute la pct.2.
( Raspunde material! disciplinar sau penal! dupa ca$! pentru eventualele prejudicii cau$ate din culpa sa
in indeplinirea de"ectuasa a sarcinilor de serviciu. Raspunderea materiala este! in conditiile in care nu
sunt indiciile unei in"ractiuni! in temeiul raspunderii civile contractuale care cuprinde atat prejudiciul
e"ectiv! cat si castigul nereali$at al angajatorului! acesta vand posi+ilitatea urmaririi silite mi+iliare si
imo+iliare a salariatului pentru prejudiciul adus.
6.LIMITE DE COMPETENTA
( .u executa nimic care sa daune$e procesului de productie.
( Conlucrea$a permanent cu administratorul si personalul muncitor in pro+lemele care apar.
Page 3 of 3
.erespectarea o+ligatiilor de serviciu din pre$enta "isa a postului! care au ca e"ect prejudicierea
materiala a societatii atrage raspunderea materiala si disciplinara a angajatului.
re$enta constituie anexa la contractul individual de munc al salariatului si a "ost intocmita in * 1doua'
exemplare originale! din care unul este inminat angajatului! iar celalalt ramane la dosarul personal.
Am primit un exemplar si imi asum raspunderea indeplinirii tuturor celor de mai sus.
Inteleg ca neaducerea la indeplinire la oricare dintre cele de mai sus are drept consecinta penali$ari la
salariu in cuantum sta+ilit de administrator.
Obliga iile pe linie de SSM si PSI ţ
a) s - i desf oare activitatea, în conformitate cu preg tirea i instruirea sa, precum i cu instruc iunile ă ş ăş ă ş ş ţ
primite din partea angajatorului, astfel încât s nu expun la pericol de accidentare sau îmboln vire ă ă ă
profesional atât propria persoan cât i alte persoane care pot fi afectate de ac iunile sau omisiunile sale în ă ă ş ţ
timpul procesului de munc ; ă
b) s utilizeze corect echipamentele de munc , substan ele periculoase, echipamentele de transport; ă ă ţ
c) s utilizeze corect echipamentul individual de protec ie acordat i, dup utilizare, s îl înapoieze sau s îl ă ţ ş ă ă ă
pun la locul destinat pentru p strare; ă ă
d) s î i însu easc i s respecte prevederile legisla iei din domeniul securit ii i s n t ii în munc i ă ş ş ă ş ă ţ ăţ ş ă ă ăţ ă ş
m surile de aplicare a acestora; ă
e) s aduc la cuno tin a conduc torului locului de munc i/sau angajatorului accidentele suferite de ă ă ş ţ ă ă ş
propria persoan ; ă
f) s respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern, i /sau Contractul Colectiv de Munc ; ă ş ă
g) s comunice imediat angajatorului i/sau lucr torilor desemna i orice situa ie de munc despre care au ă ş ă ţ ţ ă
motive întemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i s n tatea lucr torilor, precum i orice ă ş ă ă ă ş
deficien a sistemelor de protec ie; ţă ţ
h) s dea rela iile solicitate de c tre inspectorii de munc i inspectorii sanitari. ă ţ ă ă ş
Administrator! -ata! Semnatura!