FUNCTII (LECTURI GRAFICE

)
Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de multimi numerice;
conditii algebrice pentru puncte aflate in cadrane. Drepte in plan de forma x=m, sau y=m, mєR.
Functia: definitie, exemple, exemple de corespondente care nu sunt functii, modalitati de a descrie o functie,
lecturi grafice. Egalitatea a doua functii, imaginea si preimaginea unei multimi printro functie, graficul unei
functii, restrictii ale unei functii.
!ompunerea functiilor; exemple pe functii numerice.
"Definitie:#rodusul cartezian dintre $ multimi % si & se noteaza %x& si este %x&=
"semnele coordonatelor unui punct in fiecare cadran
cadranul
coordonatele
' '' ''' '(
x ) )
y ) )
"dreapta x=m este *erticala iar y=m este orizontala
"Moduri de a defini o functie :
+, functii definite sintetic adica pentru se indica pentru fiecare element
elementul
acest lucru se poate face cu a-utorul diagramei cu sageti sau cu a-utorul tabelului de *alori sau printrun tablou
exemplu
diagrama cu sagati

aceeasi functie cu tabel de *alori
x + $ .
f/x, 0 0 1
aceeasi functie printrun tablou
$,functii definite analitic sunt functiile definite printruna sau mai multe formule
exemplu +, f/x,=$x).
$,
2 Functii numerice /F = ,, proprietati ale functiilor numerice introduse prin lecturi grafice: reprezentarea
geometrica a graficului, intersectia cu axele de coordonate, rezol*ari grafice de ecuatii si inecuatii de forma
f/x,=g/x, /3, 4, 5,6 , : marginire, paritate, imparitate /simetria graficului fata de axa 7y sau origine,, simetria
graficului fata de drepte de forma x = m, m'R sau fata de puncte oarecare din plan, periodicitate, monotonie.
Imaginea si preimaginea unei multimi printr-o functie :
"Def: Fie , se numeste imaginea lui %8 prin f si se noteaza f/%8, multimea *alorilor pe
care le ia f/x, cand x parcurge %8 in cazul in care %8=% f/%, se mai
noteaza 'mf si se citeste imaginea functiei
"Def: : Fie daca x este un element din % astfel incat y=f/x, spunem ca x este o preimagine a lui y
"Def: Fie .9e numeste imaginea reciproca a unei parti &8 a lui & , notata submultimea
lui % formata din acele elemente ale caror imagini prin f apartin lui &8
"Def: Fie , se numeste restrictia lui f la %8 si se noteaza functia
prin
"#R7#R'E:%:';E F<=!:'';7R =<>ER'!E
proprietate interpretarea geometrica
este marginita daca exista a si b
doua numere reale astfel incat

functia e marginita daca graficul ei este
cuprins intre dreptele orizontale y=a si y=b
% are propritatea ca atunci
si . 9punem ca f e functie para daca f/
x,=f/x,
graficul functiei este simetric fata de 7y
% are propritatea ca atunci
si . 9punem ca f e functie para daca f/
x,=f/x,
graficul functiei este simetric fata de origine
spunem ca f e periodica
de perioada t daca f/x)t,=f/x,
. cea mai mica perioada se numeste
periada principala
graficul unei functii periodice de periada t e
sufient sa fie trasat pe un inter*al de lungime
t ,dupa care se repeta
spunem ca f e strict crescatoare pe
% daca atunci
graficul functiei pri*it de la stanga la dreapta
e o curba strict crescatoare
spunem ca f e monoton
crescatoare pe % daca
atunci
graficul functiei pri*it de la stanga la dreapta
e o curba monoton crescatoare
spunem ca f e strict descrescatoare pe
% daca atunci
graficul functiei pri*it de la stanga la dreapta
e o curba strict descrescatoare
spunem ca f e
monoton descrescatoare pe % daca
atunci
graficul functiei pri*it de la stanga la dreapta
e o curba monoton descrescatoare
"compunrea functiilor
doua functii f si g se pot compune daca a*em % & ! in acest caz are sens gof:%?! /gof,
/x,=g/f/x,,
exemplu: +, f:R?R f/x,=x
$
$x). g:R?R g/x,=$x+ /fog,/x,=f/g/x,,=g/x,
$
$g/x,).=
/$x+,
$
$/$x+,).
$, f:R?R g:R?R g/x,=$x0
/fog,/x,= f/g/x,,= = =
=
/gof,/x,=g/f/x,,=$f/x,0
., f:R?R g:R?R
/fog,/x,= f/g/x,,= = =
"#roprietatile compunerii:
+, asociati*itate /fog,o@=fo/go@, A f,g,@ trei functii ce se pot compune
% & ! D
$, nu e comutati*a fogBgof
., elementul neutru este functia identica a multimii % notata +
%
:%?% +
%
/x,=x
fo+
%
=f +
&
of=f A f:%?&
Functii
compunerea functiilor

imaginea multimii A prin functia f
Intersectia 636c29g graficului functiei f cu axa Ox :
Intersectia 636c29g graficului functiei f cu axa Oy:
functie para
functie impara
Functia de gradul I
,
Graficul este o dreapta
Functia este crescatoare pentru si descrescatoare pentru
Functia de gradul II
,
Graficul este o parabola
Daca parabola are ramurile in sus iar daca parabola are ramurile in jos
!arful parabolei
Daca functia este
descrescatoare pe si
crescatoare pe
Daca functia este
crescatoare pe si
descrescatoare pe
"xemple:
#$ %alculati pentru
2$ Aratati ca este functie para
3$ Aflati !alorile m pentru care este functie crescatoare
&unem conditia "cuatia atasata are radacinile , Folosind regula de semn
obtinem
'$ Determinati imaginea functiei ,
Deoarece parabola are ramurile in sus
($ &entru calculati
26))
Functii * "xercitii
# C$Ce0D@ +e considera functia +a se determine multimea !alorilor functiei f
2 C$Ce0D@ +e considera functia +a se determine
3 C$Ce0D@ +e considera functia +a se calcule,e
' C$Ce0D@ Fie functia unde m este un numar real nenul +a se determine m stiind ca !aloarea
maxima a functiei f este egala cu (
( C$Ce0D@ Fie functiile si +a determine solutia reala a
ecuatiei
6 C$Ce0D@ Fie functiile si +a se calcule,e coordonatele punctulului de intersectie al
graficelor functiilor f si g
- C$Ce0D@ Fie functia +a se determine solutiile reale ale inecuatiei
. C$Ce0D@ +e considera functia +a se determine punctul care apartine graficului functiei f si are abscisa
egala cu ordonata
9 C$Ce0D@ Fie functia unde m este un numar real nenul +a se determine numarul real
nenul m stiind ca !aloarea minima a functiei este egala cu #
#) +e considera functia +a determine solutiile reale ale ecuatiei
## +e considera functia +a se determine numerele reale a si b stiind ca
pentru
#2 +e considera functia +a se calcule,e
#3 +e considera functiile si +a determine solutiile reale ale
ecuatiei
#' +a se determine , stiind ca repre,entarea grafica a functiei este tangenta axei Ox
#( +e considera functia +a se calcule,e
#6 Fie functia +a se determine !alorile numarului real m stiind ca , pentru
#- +e considera functia +a se calcule,e
#. Fie functia +a se determine multimea !alorilor functiei f
#9 +e considera functia +a se calcule,e
2) +a se determine , stiind ca abscisa punctului de minim al graficului functiei
este egala cu 2
2# +e considera functia +a se calcule,e
22 +a se calcule,e distanta dintre punctele de intersectie ale repre,entarii grafice a functei cu axa Ox
23 Fie functia +a se calcule,e distanta dintre punctele determinate de intersectia graficului functiei f cu
axa Ox
2' +e considera functia +a se determine punctul de intersectie al dreptei de ecuatie cu
repre,entarea grafica a functiei f
2( +a se determine !alorile reale ale lui m, stiind ca !aloarea minima a functiei este egala
cu
26 +e considera functia +a se calcule,e
2- +a se determine cea mai mica !aloare a functiei
2. +e considera functia +a se calcule,e
29 +e considera functia +a se calcule,e
3) +e considera functia +a se arate ca
3# +e considera functia +a se calcule,e
32 +a se determine functia de gradul al doilea , , al carei grafic are abscisa !arfului
egala cu
33 +e considera functia +a se calcule,e
3' +e considera functia +a se calcule,e
3( +e considera functia +a se calcule,e
36 +a se demonstre,e ca parabola functiei este situata deasupra axei Ox, oricare ar
fi
3- +e considera functia +a se calcule,e
3. +e considera functia +a se determine numerele reale m pentru care minimul functiei f este egal
cu
39 +e considera functia +a se calcule,e
') +e considera functia +a se !erifice daca punctul apartine graficului functiei f
'# +e considera functia +a se re,ol!e inecuatia
'2 +e considera functia +a se calcule,e
'3 +e considera functia +a se calcule,e
'' +a se determine coordonatele !arfului parabolei asociate functiei
'( +e considera functia +a se calcule,e
'6 +e considera functia +a se calcule,e
'- +e considera functia +a se determine numerele reale m pentru care punctul apartine
graficului functiei f
'. +e considera functia +a se determine !alorile numarului real m pentru care punctul
apartine graficului functiei f
'9 +e considera functiile si +a se determine coordonatele punctului de intersectie al
graficelor functiilor f si g
() +a se determine functia de gradul al II *lea al carei grafic contine punctele si
(# +a se determine !aloarea maxima a functiei
(2 +a se determine punctele de intersectie ale graficelor functiilor si
(3 +a se determine astfel incat graficul functiei sa contina punctul
(' +a se determine functia al carei grafic trece prin punctele si
(( +e considera functia +a se determine !alorile lui x pentru care
(6 +a se determine !alorile reale ale numarului m stiind ca !aloarea minima a functiei este egala
cu 2
(- +a se determine domeniul maxim de definitie D al functiei
(. +a se determine !alorile reale nenule ale lui m pentru care graficul functiei este tangent la
axa Ox
(9 +a se determine !alorile reale ale numarului m stiind ca !aloarea maxima a functiei este
egala cu #)
6) +a se calcule,e aria triung/iului determinat de graficul functiei si axele de coordonate
6# +a se determine punctele de intersectie ale graficului functiei cu axele de coordonate
62 +a se determine punctele de intersectie ale graficului functiei cu axele de coordonate
63 +a se determine !alorile reale ale lui m pentru care graficul functiei este tangent la axa Ox
6' +e considera functia unde +a se determine a astfel incat minimul functiei f sa fie #
6( +e considera functia +a se arate ca !arful parabolei asociate functiei are coordonatele egale
66 Fie functia +a se calcule,e
6- +a se determine !aloarea maxima a functiei
6. +e considera functia +a se calcule,e
69 +a se arate ca, parabola asociata functiei este situata deasupra axei Ox
-) +e considera functia +a se calcule,e
-# +e considera functiile definite prin +a se !erifice
relatia
-2 +e considera functia +a se arate ca ,
-3 Fie functia , cu +a se arate ca solutiile si ale ecuatiei !erifica
relatia
-' +a se demonstre,e ca parabola asociata functiei este tangenta axei Ox
-( +e considera functia +a se calcule,e
-6 +a se arate ca !arful parabolei asociate functiei se afla pe dreapta de ecuatie
-- +e considera functia +a se calcule,e
-. +e considera functiile si +a re,ol!e ecuatia
-9 +e considera functia +a se calcule,e produsul
.) +e considera functia +a se determine numarul real m astfel incat minimul functiei sa fie egal cu *
2
.# +a se determine coordonatele punctelor de intersectie cu axele de coordonate ale graficului functiei
.2 +a se determine functia , cu a si b numere reale pentru care
si
.3 +e considera functia +a se demonstre,e ca
.' +a se determine punctul de intersectie dintre graficul functiei si axa Oy
.( +e considera functiile , , unde a si b sunt numere reale +a se arate ca,
daca atunci f0g
.6 +e considera functia +a se calcule,e
.- +e considera functia +a se calcule,e
.. +a se determine coordonatele !arfului parabolei asociate functiei