KERTAS KERJA PERTANDINGAN PING PONG SMKTMu 2013

1.0 NAMA PROGRAM
PERTANDINGAN PING PONG SMK Tun Mutahir 2013
2.0 PENGENALAN
Merancang an !enge"#"a$an $e%#hanan &e'a$ ta$ra( engan $er%a&a!a )nit K#$uri$u"u!
SMKTMu. Ju&teru itu*$a!i Ke"a+ Ping P#ng SMKTMu i+eri tanggung%a(a+ untu$ !enge"#"a$an
'ertaningan ini.
3.0 RASIONAL
Ke%#hanan ini iaa$an aa"ah untu$ !encung$i" +a$at,+a$at -ang aa i$a"angan !uri,!uri
SMKTMu an &eteru&n-a aa"ah untu$ i&era'$an $e 'a&u$an E"it Se$#"ah. Se"ain itu* $e%#hanan ini
iaa$an aa"ah &e+agai u&aha untu$ !en-ahut Seruan Menteri Pe"a%aran Ma"a-&ia* &u'a-a &etia'
!uri i+eri 'e"uang untu$ !ence+uri +iang &u$an. 1 Su$an )ntu$ 1 Muri.
..0 O/JEKTI0
..1 Mencung$i" +a$at,+a$at ter'ena! i$a"angan !uri ting$atan 1*2*3*. an 1.
..2 Me!'erting$at$an integra&i a"a! $a"angan !uri -ang 'e"+agai +ang&a.
..3 Me!'er"ua& "agi 'e"uang 'eng"i+atan !uri a"a! a$ti2iti )nit 'er!ainan Ping P#ng SMK Tun
Mutahir.
... Me!u'u$ &e!angat $er%a&a!a i$a"angan Guru SMK Tun Mutahir.
..1 Me"ahir$an at"et -ang +er'#ten&i tinggi a"a! +iang &u$an -ang ice+uri.
1.0 MATLAMAT
1.1 Da'at !e"a$u$an a$ti2iti,a$ti2iti a&a& a"a! 'er!ainan Ping P#ng.
1.2 Pengha-atan an a!a"an ni"ai !urni &e!a&a !en%a"an$an 'ertaningan.
1.3 /e$er%a&a!a &e&a!a ra$an &e%a(at untu$ !ening$at$an &i"aturahi!.
1.. Me!+entu$ Satu 'a&u$an E"it -ang !anta' untu$ tahun 20133201.
4.0 TARIK5
10.04.2013 6ISNIN7 5INGGA 11.04.20136J)MAAT7 Tari$h caangan
8.0 TEMPAT
De(an Ser+aguna SMK Tun Mutahir
9.0 K)MP)LAN SASARAN
Se!ua 'e"a%ar !engi$ut ting$atan.
:.0 PAND)AN PERLAKSANAAN PROGRAM
:.1 Ah"i %a(atan$ua&a inu$ 6R)J)K LAMPIRAN A7
:.2 Si&te! 'ertaningan 6R)J)K LAMPIRAN /7
10.0 ANGGARAN PER/ELANJAAN
Per+e"an%aan 5arga Seunit Kuantiti Ju!"ah
1. /#"a Ping P#ng RM 19 3 RM 1.
2. /a Ping P#ng RM 20 4 RM 120
3. 5aiah te!'et 'erta!a RM 4 1 ; r!4 RM 30
.. 5aiah te!'at $eua RM 4 1 ; r!4 RM 30
1. 5aiah te!'at $etiga RM 4 1 ; r!4 RM 30
4. Minu!an RM 20 2 RM .0
J)MLA5 RM 30.
DISEDIAKAN OLE5* DISEMAK OLE5<
..................................................... ............. ............................. ............................................
6SEO= MEI KEE7 6 >)SS)P /IN ISMAIL7
S3) Ke"a+ Ping P#ng Guru Pena&ihat Ke"a+ Ping P#ng
SMKTMu SMKTMu
DISOKONGKAN OLE5 DISA5KAN OLE5
................................................................ ...........................................................................
6EN. M)5AMMAD RAD5I /IN MASA57 6T)AN 5)SIN /IN SIR)N7
6GPK KOK) SMK T)N M)TA5IR7 6PENGET)A SMK T)N M)TA5IR7
LAMPIRAN A
A5LI JA=ATANK)ASA IND)K
G)R) PENASI5AT ?
EN. AN)AR /IN KASSIM
EN. >)SS)P /IN ISMAIL

PENGER)SI?
TAN 5O@K SIONG

NAI/ PENGER)SI?
@5ONG 0OOK A5I

SETIA)SA5A?
SEO= MEI KEE

PEN. SET IA)SA5A?
KOO KAI NIAN

/ENDA5ARI?
L>E KIEN MENG

A5LI JA=ATAN K)ASA?
SEO= @IA S5I
E. J KAN
@5ONG JIAN SENG
EBEL>N KAN
LO> MEI TING
>EE CING D)AN
PENGADIL
EN. AN)AR KASSIM 6K7
EN. KA5IR)DDIN
EN. SAI0)L 0AADLI
EN. >)SS)P ISMAIL
LAMPIRAN /
PERATURAN ACARA PING PONG LELAKI DAN PEREMPUAN
1. Nama Kejohanan
1.1 Pertandingan Ping-Pong SMK Tun Mutahir Tahun 2013.

2. Tarikh, Masa dan Tempat Pertandingan
2.1 10 – 1 !un 2013 di "e#an Ser$aguna SMK Tun Mutahir.

3. %ndang-undang dan Peraturan Pertandingan
Pertandingan ini dija&ankan mengikut %ndang-%ndang Persekutuan Ping-Pong 'ntara$angsa ()TT*+ .Peraturan 'm Penganjur ke,ua&i pada perkara-perkara
$erikut-
3.1 .Side /oa,hing0 tidak di$enarkan
3.2 Satu per&a#anan hendak&ah mengandungi 3 permainan atau permaianan 1ang ter$aik
3.3 Setiap per&a#anan ada&ah 11 mata. Setiap pemain akan me&akukan 2 ka&i ser2is dan pihak &a#an akan mem$uat 2 ka&i ser2is juga. 3i&iran ini akan
diteruskan sehingga mana-mana pihak mendapat 11 mata dahu&u
3.4 !ika kedua-dua pihak terikat pada mata 10 sama (10-10+ pemain 1ang pertama seka&i mendapat 2 mata $erturut-turut akan dikira se$agai pemenang
3. %ntuk me&akukan ser2is, $o&a hendak&ah di&am$ung sekurang-kurangn1a 15 sm. ke atas se$e&um dipuku&

4. !enis Pertandingan
4.1 Pertandingan ini akan dija&ankan se,ara P67S687'N3'N S'9'!'.
. Penda:taran Peserta
.1 Penda:taran peserta hendak&ah di$uat pada atau se$e&um ; !un 2013 dengan menggunakan <orang Penda:taran Masuk
.2 <orang 1ang te&ah &engkap diisi hendak&ah disahkan 3uru Penasihat. Tiada se$arang pem$etu&an di$uat se&epas tarikh terse$ut
5. 9ad %mur Peserta
5.1 Semua peserta hendak&ah #arga SMK Tun Mutahir

;. Sistem Pertandingan
;.1 Pertandingan ini akan dija&ankan se,ara ka&ah singkir
;.2 .Seeding0 se$o&eh-$o&ehn1a akan di&akukan untuk guru sahaja.
;.3 Setiap per&a#anan akan diputuskan dengan 2 kemenangan daripada 3 permainan sehingga ke peringkat suku akhir. Per&a#anan da&am peringkat
Separuh 'khir dan 'khir pu&a akan diputuskan me&a&ui 3 kemenangan daripada permainan
;.4 2 minit rehat akan di$enarkan di antara semua permainan
;. Semasa pertandingan sedang dija&ankan, juru&atih $o&eh mera1u untuk mem$erhentikan permainan seka&i sahaja $agi per&a#anan itu se&ama 1 minit
;.5 Semua $ergu hendak&ah me&aporkan diri 1 minit se$e&um pertandingan dimu&akan. Kegaga&an $er$uat demikian dianggap se$agai mem$eri
.Kemenangan Per,uma0 kepada pihak &a#an.

=. Pakaian Pemain
=.1 Pakaian pemain-pemain hendak&ah kemas dengan memakai <aju-T dan tra,k $ottom
=.2 Pakaian pemain (<aju>T dan se&uar+ tidak $o&eh $er#arna 1ang sama dengan #arna $o&a Ping-Pong 1ang digunakan da&am permainan terse$ut

?. '&atan Pertandingan
?.1 <o&a 1ang digunakan mesti&ah $er$entuk s:era dengan diameter 40mm $erjenama .N)T'K80 tiga $intang $er#arna oren
?.2 7aket 1ang akan digunakan pu&a $o&eh da&am $er$agai sai@ tetapi getahn1a per&u ada &ogo )TT* dan $agi pemain-pemain 1ang menggunakan dua
permukaan raket, #arna kedua-dua getahn1a tidak $o&eh sama

10. 9adiah dan Siji&
10.1 9adiah akan di$erikan kepada pasukan 1ang mendapat tempat pertama,kedua dan ketiga sahaja

11. <antahan
11.1 Se$arang $antahan hendak&ah di$uat se,ara $ertu&is dan ditandatangani o&eh Pengurus Pasukan da&am tempoh 30 minit se&epas tamatn1a
pertandingan
11.1 <antahan hendak&ah disertakan dengan $a1aran se$an1ak 7M20.00. Aang ini akan menjadi hak !a#atankuasa Penge&o&a sekiran1a didapati
$aha#a $antahan itu tidak $erasas.<antahan akan dimajukan kepada Ketua !uri 7a1uan .

12. %ndian Permainan
12.1 %ndian akan dija&ankan pada 1= !u&ai 200=, #aktu rehat.

13. 9a&-9a& Bain
13.1 !a#atankuasa Penge&o&a $erhak memutuskan se$arang perkara 1ang tidak din1atakan da&am peraturan ini, Peraturan 'm atau %ndang-%ndang
)TT*
13.2 !a#atankuasa Penge&o&a tidak $o&eh dipertanggungja#a$kan ke atas kehi&angan $arangan kepun1aan pega#ai atau peserta di da&am atau
$erdekatan dengan tempat pertandingan dija&ankan. <agaimanapun pihak !a#atankuasa Penge&o&a akan $erusaha seda1a upa1a untuk mem$uat
$e$erapa persediaan untuk menge&akkan se$arang kejadian 1ang tidak diingini daripada $er&aku
13.3 Setiap Pengurus Pasukan ada&ah $ertanggungja#a$ memastikan disip&in peserta da&am keadaan $aik dan terka#a&
Pertandingan ini akan diadakan pada 10 -15 Jn !01"# $erte%pat di De&an 'ek()a*
Pertandingan $er%)a+ ",00 petang
Pertandingan $erak*ir+ 5,00 petang