You are on page 1of 362

SFÂNTUL

IOAN GURĂ DE AUR
PUŢUL
care s-a tălmăcit din limba elinească
de arhiepiscopul şi mitropolitul a toată Ungrovlahia
KIR GRIGORIE DA!"#U#
pentru $olosul neamului nostru
Predoslovie de
Î. P. S. Nicolae CORNEANU
Miro!oli"l #a$a"l"i
Anastasia 2001
Co$ce!%ia &ra'ic() Doi$a DUMITRESCU
Colec%ia LUMINĂTORII LUMII ese coordo$a(
de Î.P.S. Nicolae CORNEANU* Miro!oli"l #a$a"l"i
Edior) Sori$ DUMITRESCU
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+
,A$asasia +--.
Sr. /e$erei .0* secor +* #"c"re1i* el.2'a3) +.-450-* +..6785
e9:ail) a$asasia;'3.ro
IS#N) 4709407897693
PREDOSLOVIE
/ol":"l de 'a%( ese i$i"la P"%"l 1i c"!ri$de 8< de c"9v=$(ri ale S'=$"l"i Ioa$ G"r( de
A"r >05898-7? rad"se di$ &rece1e de :iro!oli"l U$&ro9/la@iei Gri&orie* c"$osc" s"A
$":ele de BDasc(l"lC >.<00?. Ave: de a 'ace c" o a$olo&ie de c"v=$(ri @risoso:ice
alc("i( de ac": !o:e$i"l :iro!oli* care a rad"s 1i i!(ri D$c( o al( a$olo&ie de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
0
c"v=$(ri a!ar%i$=$d acel"ia1i s'=$ ierar@* $":i( Î:!(r%irea de &r=" >.<00?* rece$ reedia(
c" ose$eala Prea S'i$%i"l"i E'i:ie al Ro:a$"l"i >#ac("* Ed. #"$a O1ire* .445?.
Miro!oli"l Gri&orie Dasc(l"l a rad"s 1i i!(ri $":eroase ale scrieri ale S'i$%ilor P(ri$%i* c"
oseAire ale l"i Ioa$ G"r( de A"r >veEi or. S!ir" I. A!osol* Trad"ceri 'o ro:=$e1e di$
liera"ra vec@e cre1i$(* F"1ii .405* !!. 5-956G !r. !ro'. D. Fecior"* #iAlio&ra'ia rad"cerilor
D$ ro:=$e1e di$ liera"ra !arisic(* voi. .* #"c"re1i* .407* !!. 49.0G +0* +59+<* 07*5-* 6.9
66* 649<+?. Ce a deer:i$a aceas( !re'eri$%( !e$r" Ioa$ G"r( de A"rH D$ !ri:"l r=$d* ese
de re%i$" c( !ariar@"l Co$sa$i$o!ol"l"i 'ace !are di$ a"orii* cei :ai D$dr(&i%i de D$ai$a1ii
$o1riG D$ al doilea r=$d* aceas( a!lecare s!re Ioa$ Frisoso: are a$ecede$e vec@i* de c=$d
!ariar@"l Co$sa$i$o!ol"l"i a D$re%i$" le&("ri c" Sci%ia Mi$or* DoAro&ea de as(EiG D$ al
reilea r=$d* D$ 'i$e* D$rea&a o!er( a S'. Ioa$ G"r( de A"r* 1i c" oseAire c"v=$(rile sale* a"
aras de9a l"$&"l secolelor ad:ira%ia ""ror credi$cio1ilor* $" :ai !"%i$( c"$osc(orilor
vec@ii liera"ri cre1i$e daori( valorii lor i$ri$sece* Ioa$ G"r( de A"r 'ii$d co$sidera "$"l
di$ cei :ai vesi%i !redicaori cre1i$i.
S( D$ce!e: !ri$ a oAserva c( S'. Ioa$ Frisoso:* al("ri de Gri&orie Teolo&"l 1i /asile cel
Mare* a" 'os cel :ai :"l cii%i D$ I(rile Ro:=$e1i >D. R"sso* S"dii isorice &reco9ro:=$e*
voi. III* #"c"re1i* .404* !. 54+?. PreEe$%a l"i Ioa$ Frisoso: 'i$ s!iri"aliaea ro:=$easc(
reE"l( di$ s(v=r1i9rea c" re&"lariae a S'i$ei Li"r&@ii alc("i( de el* saAilirea @ra:"l"i a
$":eroase Aiserici care " !oar(* $":ele* c@i!"l care J a!are D$ :ai oae l(ca1"rile de
r"&(ci"$e* !(srarea ci sc":!(ae a "$or oAiece sacre le&ae de !ersoa$a 1i sl"Kirea l"i* lar&a
r(s!=$dire a a!roa!e oali(%ii scrierilor care Di a!ar%i$ ec. >veEi !r. !ro'.G@eor&@e ..
Moisesc"* S'i$%ii. Trei Ierar@i D$9#iserica ro:=$easc(* D$ Rev. BOrodo3iaC* a$ III* $r. .*
ia$"arie9:arie* .46-* !!. 0900?.
A'ar( de aceasa* :eri( s( ar((: l"$&a radi%ie a le&("rilor S'. loa%i G"r( de A"r c"
eriori"l Ro:=$iei de as(Ei. Ele a" D$ce!" !e vre:ea c=$d* !ariar@ al Co$sa$i$o!ol"l"i
'ii$d* s9a i$eresa de sr(:o1ii $o1ri* ri:i%=$d"9le scrisori 1irc"v=$ de D:A(rA(are* de
ase:e$ea l"=$d"91i "ce$ici* !ri$re care S'. Ioa$ Casia$ > 8LL-205?. La r=$d"l lor*
re!reEe$a$%i ai Sci%iei Mi$or s9a" ridica D$ a!(rarea l"i Ioa$ Frisoso: a"$ci c=$dG "r:are
"$elirilor D:!(r(esei E"do3ia* !e care a criica9o $eD$d"r(or !e$r" co:!orarea ei i:oral(*
a" 'os co$vocae do"( 1i$oade >8-0 1i 8-8? care* !e '"ri1* D$ li!sa cel"i ac"Ea* l9a" s"r&@i"$i
1i al"$&a di- sca"$"l !ariar@ali. Si$&"r"l care .9a a!(ra a"$ci a 'os e!isco!"l Teoi: al
TM:is"l"i. U$ eco" al acesor le&("ri Dl &(si: D$ !redoslovia #iAliei l"i NerAa$ Ca$ac"Ei$o
di$ .6<<* "$de cii:) BGre1i$a9a" s'=$"l Olao"s !re r":=$i* !re carii 1i (l!"iorii
Nisr"l"i Di $":esc leo!ise%ele cele Aiserice1i* D$v(%=$d !re "$ii de$r9D$1i care 1i li:A(
eli$eas9c(...C >!r. !ro'. Mi@ail #"lac"* O:ilia* @risoso:ic(D$ orodo3ia ro:=$easc(* D$ rev.
BGlas"l #isericiiC* a$ IIII/* $r. 5* :ai9i"$ie .475* !!. 5+0958-G !r. !ro'. G@eor&@e Moi9
sesc"* ar. ci.* !!. ..9.0?.
A'ar( de acesea ac": ar(ae* o!era S'. Ioa$ G"r( de A"r D$ D$re&"l ei* c" oseAire !redicile
1i o:iliile sale* a" av" o :are D$r="rire as"!ra evlaviei sr(:o1ilor $o1ri* clerici* c(l"&(ri 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
8
si:!li credi$cio1i. Porivi o!i$iei :arel"i isoric Nicolae lor&a* $i:ic di$ l":ea aceea
c"'"$da( D$ !ai:i 1i is!ie $" r(:=$e $eai$s de Aici"i cel de 'oc al :"sr(rii l"i Ioa$
Frisoso:* $i:ic $" ese l(sa s( reac( '(r( K"deca(. I$ adev(r* c= de AlaKi$ se ara( D$
scris"l s(" :arele Ierar@ c=$d c@ea:( !e o%i s(racii l":ii s( le s!"$( c"v=$"l l"i D$(l%(or*
s(9i :=$&=ie 1i s( le ali$e $ecaE"rileI Dar c" ce &las de "$e o&li$de1e el Ao&(%ia sear!( 1i
c= de sra1$ic :"sra el !e cel care* D:Ael1"&a de av"%ie* $" D$%ele&e s"'ev ri$%a a!roa!el"iP
Dre! aceea el D$dea:$( s(r"ior !e adev(ra%ii cre1i$i s( se "$easc( D$r9o oA1e 'r(%easc(* s(
se aK"e "$"l !e al"l* s( se i"Aeasc( D$re ei 1i s( r(iasc( D$ !ace 1i A"$( D$%ele&ere. D1i !oae
D$c@i!"i orici$e c( a c"eEa !e acea vre:e s( r(s!=$de1i !ri$ scris &=$d"ri ca acesea* D$
s=$"l "$ei :"l%i:i a!(sae* !ri&o$ie 1i a'"$dae D$ D$"$eric* de care $i:e$i $" !"rase &riK(
veac"ri D$re&i* D$se:$a s( c=1i&i o !re%"ire deoseAi(* ce $" s9ar 'i !"" doA=$di !ri$ $ici "$
al :iKloc. Acela1i l"cr" se D$=:!la a"$ci*c=$d D$'iera !"erea sa"l"i* "$de c(ile se
v(:"iesc* !(:=$"l se D:!are* a!ele se s(!=$esc* v=$"l se c":!(r(* diK:arii 1i @aracerii %i$
ora1ele. Ci$e se &=$de1e la &roE(via Air"rilor 1i a diK:elor de o soi"l di$ rec"* ci$e
c"$oa1e $es'=r1iele Ker'e ce se cerea" !o!or"l"i de Kos* va D$%ele&e c= de :"l era" &"sae
1i !re%"ie de sr(:o1ii $o1ri scrierile @risoso:ice D$ care era" Aici"ie roAia* $edre!aea*
as"!rirea* vraK9Aa 1i "ra D$re oa:e$i >N. lor&a* Car! re!reEe$aive di$ via%a o:e$irii) S'. @a$
Frisoso:* voi. I* #"c"re1i* .4+8* !. 45?.
Q
Cali(%i de 'el"l celor ac": a:i$ie care de'i$esc c"v=$(rile N'. Ioa$ Frisoso: i9a" '(c" !e
:iro!oli"l Gri&orie Dasc(l"l s( se si:( aras de ele >!r. Co$sa$i$ Mi@oc* S'a$%"l Ioa$
G"r( de A"r D$ s!iri"aliaea #isericii Orodo3eRo:=$e !=$( ia s'=r1i"l secol"l"i al IlI9lea*
D$ rev. B#iserica Orodo3( Ro:=$(C* a$. C/.I* $r. ..9.+* $oie:9Arie9dec'e:Arie .4<4* !!.
..+9.0.?. Pe deas"!ra* D$re via%a U$"ia 1i a cel"ilal e3is( "$ele a$alo&ii care :ai :"l ca
si&"r e3!lic( s(r"i$%a c" care :iro!oli"l U$&ro9/la@iei a rad"s a=ea di$ scrierile :arel"i
S'=$ P(ri$e. C=e ceva des!re aces ierar@ al #isericii Orodo3e Ro:=$e e Ai$e s(
c"$oa1e:.
Ierodiaco$"l Gri&orie de la :($(sirea C(ld(r"1a$i* c" via%( 1i aciviae c(r"r(reasc(
deoseAie* a 'os !ro!"s de diva$"l do:$esc 1i acce!a de Gri&orie G@ica s!re a oc"!a
sca"$"l de :iro!oli al U$&ro9/la@iei D$ .<+0. De1i D:!ov(ra de &riKile ar@iere1i* el 1i9a
co$i$"a :"$ca de rad"c(or al S'i$%ilor P(ri$%i* :ai ales a S'=$"l"i Ioa$ G"r( de A"r. I$
aces i:!* :ai e3ac D$ a!rilie .<+<* a iEA"c$i "$"l di$Rr(EAoaiele r"so9"rce1i care a"$ci s9
a s'=r1i c" oc"!area !ri$ci!aelor ro:=$e de c(re r"1i !=$( D$ .<08. O: de D$al( %i$"(
:oral(* :iro!oli"l Gri&orie a aK"$s D$ co$'lic c" $o"a s(!=$ire* ceea ce a deer:i$a !e
%ar"l R"siei s(9. D$l("re 1i s(9. ri:i( D$ s"r&@i"$ la C@i1i$(". A sa aici !=$( D$ .<0+* c" "$
sc"r !o!as la #"E(" D$ .<00. D$ v=rs( de 64 de a$i* oAosi de r"da c(r"r(reasc( de o via%(
oarec": D$del"$&a( dar 1i de $ecaE"rile e3il"l"i* 1i9a da oA1esc"l s'=r1i D$ ++ i"$ie .<08
>!r. !ro'. Mircea P=c"rari"* Isoria #isericii Orodo3e Ro:=$e* voi. 0* #"c"re1i* .4<.* !!.
0798<) c'. N. lor&a* Isoria #isericii ro:=$e1i 1i a vie%ii reli&ioase a ro:=$ilor* ed. +9a* voi. II*
#"c"re1i* .40-* !. ++7?.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
5
Pe l=$&( c( a 'os "$ :are ierar@* :iro!oli"l Gri&orie s9a i:!"s !ri$r9o vas( aciviae
c(r"r(reasc( care i9a aras il"l de BDasc(l"lC. C(r%ile de Eidire s"'leeasc( rad"se di$
&rece1e 1i i!(rie de el s"$ $":eroase >!r. C. /oicesc"* Car! de Eidire s"'leeasc( rad"se
di$ &@ice1e 1i i!(rie de :iro!oli"l Gri&orie Dasc(l"l* D$ rev. BGlas"l #isericiiC* a$. IIIII*
$r. 79<* i"lie9a"&"s .470* !!. 7.497+5?. D$ :od s!ecial l9a" aras c"v=$(rile sa" o:iliile
@risoso:ice di$re care cele :ai se:$i'icaive ie9a c"!ri$s D$ do"( a$olo&ii) D:!(r%irea de
&r=" 1i P"!L >!r. !ro'. Mi@ail #"lac"* O:ilia @risoso:ic( D$ orodo3ia ro:=$easc(* D$ rev.
BGlas"l #isericiiC* a$. IIII/* $r. 5* :ai9i"$ie .475* !!. 5+09504?.
D:!(r%irea de &r="* i!(ri( la :($(sirea Nea:% 1i Ia #"E(" D$ .<00 c"!ri$de 57 Bc"vi$eC
care se re'er( la K"decaa viioare* a$i@ris* r"&(ci"$e* doA=$d(* !oc(i$%(* Eavisie* des'(are*
Ae%ie* slava de1ar(* i"Airea de ar&i$* av"%ie* :ilose$ie* !reo%ie* ai$e* :oa1e ec.
P"%"l* care s9a i!(ri o la :($(sirea Nea:% 1i la #"E(" D$ acela1i a$ .<00* c"!ri$de 8< de
Bo:iliiC care raeaE( des!re Na1erea Do:$"l"i* S'=$a Cr"ce* Ci$ciEeci:ea* a!osa%i*
Al=$de%e* "$ele !rece!e :orale* ear"l 1i aler&(rile de cai ec.
Til"l a:Aelor a$olo&ii ac": a:i$ie a!ar%i$e :iro!oli"l"i Gri&orie 1i ele avea" :e$irea
s( le deoseAeasc( de o al( rad"cere a sa Bcare s9a i!(ri c=$d era: D$ Miro!olieC* adic( la
.<+7. D$ ce !rive1e P"%"l* are "r:(or"l il" ori&i$al) BCare ce se $":e1e P"%"l S'=$"l"i
Ioa$ G"r( de A"r. C"!ri$E(oare de c"vi$e ale S'a$%"l"i. Care s9a" (l:(ci di$ li:Aa
Eii$easc( de cel de ac": Ar@ie!isco! 1i Miro!oli a oa( U$&rovla@ia C@Sri" Gri&orie s!re
'olos"l $ea:"l"i $osr". Pe$r" carele s9a" 1i S!(ri D$ E!ar@iia S'i$ei E!isco!ii #"Ee"l. Ni
s( da" D$ Dar". La a$"l .<00. I"lie. De G@eor&@e Ierosc@i:o$a@"l TS!o&ra'"l di$ S'=$a
:o$asire Nea:%"lC.
Pre'a%a :iro!oli"l"i Gri&orie Dasc(l"l s!"$e D$re alele "r:(oarele) BAciasa iase "$a di$
ceale rei c(r%i care s9a" (l:(ci D$ #asaraAiia* de s( va $":(ra 1i a l"i /rSe$$ie !e$r"
!"rcederea Preas'=$"l"i D"@G iar de $" cea a doao di$ ceale ale s'a$%"l"i Ioa$$ G"r( de A"r*
care c"!ri$de D$r" si$e c"vi$e !rec":* le9a" alc("i s'=$"l 1i s( la"d( c" $":irea P"%"l
s'=$"l"i Ioa$* !rec": ceaiala( c" $":irea D:!(r%ire de &r=" a s'=$"l"i Ioa$$. Deci !rec":
$oi a= D$ #asaraAiia D$ s"r&"$ie a'ia$d"9$e* c= 1i D$ s'=$a E!isco!ie a #"Ee"l"i 1i aicea D$
s'=$a Mo$asire a C(ld(r"1a$ilor 'ii$d o!ri%i $" a: sl(Ai de a D$&riKi !e$r" 'olos"l cel
s"'leesc al dra&osei voasreC.
To D$ res!eciva !re'a%( :iro!oli"l Gri&orie ara( c( a= P"%"l c= 1i D:!(r%irea de &r="
B!e$r" o%i c"!ri$de "v v(%("ri !e$r" !reo%i 1i !e$r" :ire$i* !e$r" Aoieri 1i !e$r" s"!"1i*
!e$r" Ao&a%i 1i !e$r" s(raci* !e$r" A(rAa%i 1i !e$r" 'e:ei* !e$r" A(r=$i 1i !e$r" i$eri*
!e$r" co!ii 1i !e$r" co!ile* !re o%i Di s'("ie1e ce s( 'ac( 1i c": s( !ereac( via%a c"ra(* ca
s( sca!e de !edea!sa cea veci$ic(. Iar( c= ese de d"lce vorAa s'=$"l"i 1i c= 'olos !oae s(
!rici$"iasc( ciior"l"i* si$&"ri cei ce le vor cii le vor :(r"risi. C( e" $" D$dr(E$esc a Eice
ceva* ca s( $" :ic1oreE c" &=$9&(via :ea 'ii$%a lor sa" a d"lce%ii sa" a 'olos"l"i lor...C.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
6
As'el !reEe$=$d"9se valoroasa c"le&ere de c"v=$(ri sa" o:ilii @risoso:ice !"s( s"A il"l
P"%"l* $i se D:Aie de la si$e* iar rei!(rirea ei D$ edi"ra BA$asasiaC ese :ai :"l dec=
Ai$eve$i(. Se adevere1e as'el reco:a$darea acel"ia1i Nicolae lor&a* deKa cia* de a rei!(ri
vec@ile rad"ceri ro:=$e1i di$ o!era S'=$"l"i Ioa$ G"r( de A"s* D$r"c= s"$ Bad=$c ":a$e*
:i1c(oare 1i r(s!"$d ceri$%elor s"'lee1i ale cre1i$"l"iC >N. lor&a* Co$1ii$%a ro:=$easc( a
Orodo3iei* #"c"re1i* .48-* !. +<?. Di$ o!erele @risoso:ice* c" oseAire di$ o:ilii* Bo s(
r(s"'l(: o a:os'er( :ai ":a$(* o s( si:%i: o c(ld"r( :ai !riel$ic( s"'le"l"i* $e vo: &(si
D$r9o a!ro!iere c" :"l :ai :are 1i :ai :i1c(oare de oae s"'eri$%ele* de oae $evoile 1i
$ecaE"rile o:e$e1iC >N. lor&a* Car! re!reEe$aive* voi. I* !. 45?.
T Nicolae Miro!oli"l #a$a"l"i
OMILIE
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
7
la ziua naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care până atunci
nu fusese arătată, iar cu puţini ani mai înainte se făcuse cunoscută
de cineva care venise şi vestise de la apus
Cele ce Pariar@ii le !l(:(dea" de de:"l* Proorocii le s!"$ea" de :ai D$ai$e 1i Dre!%ii
dorea" s( le vad( >M. .0* .7?* acesea s9a" D:!li$i 1i a" l"a s'=r1i as(Ei. Ni D":$eEe" S9a
ar(a D$ r"!* !e !(:=$ 1i a !erec" D:!re"$( c" oa:e$ii >/ar"@ 0* 0<?. S( $e A"c"r(: dar
1i s( $e veseli:* i"Ai%ilor* c(ci dac( I!a$ 'ii$d D$ !=$ecele :aicii sale a s(la c=$d M(ria a
:ers la ElisaAea* c" :"l :ai :"l $oi reA"ie s( s(l(:* s( $e veseli:* s( $e :i$"$(:* s( $e
D$s!(i:=$(: de :(ri:ea ico$o:iei care cov=r1e1e oa( :i$ea* $" !e M(ria v(E=$d* ci !e
D$s"1i M=$"ior"l $osr". G=$di%i9v( ce l"cr" :are ese a vedea soarele !o&or=$d"9se di$ cer*
aler&=$d !e !(:=$ 1i sloAoEi$d c(re o%i raEele sale. Ni dac( s9ar 'i D$=:!la oae acesea la
l":i$(or"l cel si:%ior !e o%i i9ar 'i D$s!(i:=$a di$ cei care ar 'i v(E"* &=$de1e9e ac":
ce l"cr" :are ese a vedea Soarele Dre!(%ii sloAoEi$d D$ r"!"l $osr" raEele Sale 1i l":i$=$d
s"'leele $oasre.
De:"l dorea: s( v(d Ei"a aceasa* 1i $" si$&"r s9o v(d* ci D:!re"$( c" a=a :"l%i:e. Ni
odea"$a :( r"&a: a1a s( $i se ":!le !riveli1ea $oasr(* !rec": o vede: ac": !li$(. Deci
aceasa s9a D:!li$i 1i a l"a s'=r1i.
N" s"$ D$c( Eece a$i de c=$d $i s9a '(c" ar(a( 1i c"$osc"( Ei"a aceasa. Dar* ca 1i c": $9
ar 'i 'os !reda( de de:"l* de :"l%i a$i* a1a a D$'lori !ri$ os=rdia voasr(. Pe$r" aceasa $"
va &re1i $i:e$i $":i$d9o D:!re"$( 1i $o"( 1i vec@e. No"( !e$r" c( de c"r=$d $i s9a '(c"
c"$osc"(* iar vec@e 1i de de:"l !e$r" c( de&raA( s9a '(c" v=rs$ic( c" cele vec@i 1i a aK"$s
la aceea1i :(s"r( a v=rsei c" acelea* !rec": r(sad"rile cele vieEe 1i de soi A"$. C(ci acelea
de D$da( ce se !"$ D$ !(:=$* cresc c"r=$d la :are D$(l%i:e 1i se D$carc( c" roadeG a1a 1i
aceasa 'ii$d c"$osc"( de de:"l la cei ce loc"ia" D$ !area A!"s"l"i* dar ad"c=$d"9se la $oi*
a cresc" a1a de re!ede D$ !"%i$i a$i 1i a ad"s a=a road(* care ese c" !"i$%( a se vedea* c(ci
c"r%ile $oasre Aiserice1i s"$ !li$e 1i oa( #iserica ese sr=:ora( de :"l%i:ea celor ce s9
a" ad"$a. Deci r(s!l(irea cea vred$ic( a os=rdiei celei :"le s( o $(d(Kd"i%i 1i s( o a1e!a%i
de la Frisos* Cel ce S9a $(sc" as(Ei c" r"!. C(ci Acela v( va r(s!l(i vo"( $e&re1i !e$r"
s=r&"i$%a aceasa. Iar dra&osea 1i os=rdia !e$r" Ei"a aceasa ese se:$ !rea :are al dra&osei
c(re Cel ce S9a $(sc". Ni dac( 1i de la $oi roAii cei D:!re"$( c" voi reA"ie s( se ad"c( ceva*
vo: ad"ce cele d"!( !"ere* dar :ai Ai$e Eis cele ce dar"l l"i D":$eEe" $e va da a &r(i
!e$r" 'olos"l vosr".
R Deci ce !o'i%i s( a"Ei%i as(EiH Ce alceva '(r( $":ai cele des!re Ei"a aceasa. C(ci 1i" Ai$e
c( :"l%i !=$( ac": 1i9o dis!"( D$re ei* "$ii !ri@($i$d* al%ii a!(r=$d. Ni :"l( vorA( se 'ace
!re"i$de$i !e$r" Ei"a aceasa. U$ii c=ri$d c( ese $o"( 1i de c"r=$d ad"s(* iar al%ii* ca
a!(rare* Eic=$d c( ese vec@e 1i de de:"l* 'ii$dc( !roorocii c" :"l :ai D$ai$e a" &r(i
des!re $a1erea L"i* 1i di$ D$ce!" s9a '(c" ar(a( 1i vesi( la cei ce loc"iesc di$ Tracia !=$(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<
la Gadira. Ni dac( 'ii$d !"%i$ c"$osc"( a doA=$di a=a dra&ose di$ !area voasr(* de se va
'ace :ai c"$osc"(* dovedi ese c( :"l :a" :"l( os=rdie v( va !rileK"i. Fii$dc( l":i$area
1i desco!erirea ad"se de D$v(%("ra aceasa* va l"cra D$ voi :ai :"l( dra&ose 1i os=rdie
!e$r" ea. Deci a: s( Eic rei doveEi !ri$ care $e&re1i vo: c"$oa1e c( aceasa ese vre:ea
D$ care S9a $(sc" Do:$"l $osr" lis"s Frisos* D":$eEe"9C"v=$"l.
Ni di$ acese rei !ri:a dovad( ese c( a1a de&raA( s9a vesi !re"i$de$i* D$'lori$d 1i s!ori$d
la a=a D$(l%i:e !raE$ic"l. Ni ceea ce Ga:aliil Eicea des!re !ro!ov(d"ire) BC( de va 'i de la
oa:e$i... se va risi!i. Iar de ese de la D":$eEe"* $" ve%i !"ea s( o risi!i%i* ca 'i" c":va 1i
l"!(ori de D":$eEe" s( v( a'la%iC >F. A!. 5* 0<904?* aceasa 1i e" voi Eice c" D$dr(E$eal(
des!re Ei"a aceasa. C( de vre:e ce ese de la D":$eEe"* !e$r" aceasa $" $":ai c( $" s9a
risi!i* ci s!ore1e D$ 'iecare a$ 1i se 'ace :ai sr(l"ci(* 'ii$dc( !ro!ov(d"irea ei a c"!ri$s
oa( l":ea D$ !"%i$i a$i* c" oae c( cei ce o !"ra" !re"i$de$i era" '(c(ori de cor"ri*
!escari* $ec(r"rari 1i si:!li. Dar c" $i:ic $9a v((:a9o si:!liaea sl"Kiorilor* c(ci !"erea
Cel"i ce Se !ro!ov(d"ia :er&ea :ai D$ai$e 1i ridica D:!iedic(rile* dovedi$d"9Ni as'el
!"erea Sa.
Iar dac( vre"$"l di$ cei ce se D:!orivesc $" se D:!ac( c" cele ce s9a" Eis* vo: s!"$e 1i a
do"a dovad(. Dar care ese aceasaH Aceea c( se a'l( scris( D$ Eva$&@elii. C(ci Eice
eva$&@elis"l) BI$ Eilele acelea a ie1i !or"$c( de la CeEar"l A"&"s s( se D$scrie oa( l":ea.
Aceas( D$scriere s9a '(c" D$=i !e c=$d U"iri$i"s oc=r:"ia Siria. Ni se d"cea" o%i s( se
D$scrie* 'iecare D$ ceaea sa. Ni s9a s"i 1i Iosi' di$ Galileea* di$ ceaea NaEare* D$ l"deea* D$
ceaea l"i David* care se $":e1e #elee:* !e$r" c( el era di$ casa 1i di$ $ea:"l l"i David*
ca s( se D$scrie D:!re"$( c" M(ria cea lo&odi( c" el* care era D$s(rci$aa. Dar !e c=$d era" ei
acolo* s9a" D:!li$i Eilele ca ea s( $asc(* 1i a $(sc" !e Fi"l s(" Cel U$"9N(sc" 1i L9a D$'(1a
1i L9a c"lca D$ iesle* c(ci $" :ai era loc* !e$r".ei* D$ casa de oas!e%iC >Lc. +* .97?. Di$
acesea ese ar(a c( S9a $(sc" D$ vre:ea celei di$=i D$scrieri. Ni ese c" !"i$%( s( se
cieasc( co$dicele cele vec@i* care se !(sreaE( la Ro:a* de cel ce voie1e s( 1ie c" di$adi$s"l
1i s( c"$oasc( vre:ea D$scrierii.
Dar ce $e !rive1e !e $oi aceasa* care $" s"$e: de acolo 1i $ici $" $e9a: d"s vreoda(H
Asc"l( 1i $" 'ii $ecredi$cios* c(ci de la cei ce 1i" aceasa Ai$e 1i loc"iesc D$ ceaea aceea a:
l"a daa Eilei. Fii$dc( cei ce !erec acolo s(v=r1i$d9o de de:"l 1i di$ !reda$ie vec@e* $e9a"
ri:is ac":a D$1ii$%are des!re ea D$c( 1i eva$&@elis"l a D$se:$ai vre:ea aceea $" '(r( ros*
ci ca s( $e 'ac( c"$osc"( 1i v(di( Ei"a aceea 1i ico$o:ia l"i D":$eEe". C(ci A"&"s $" de
la si$e a da a"$ci !or"$ca aceea* ci D":$eEe" :i1c=$d s"'le"l l"i a '(c" aceasa* ca* '(r(
voia l"i* s( sl"Keasc( ve$irii Cel"i D$=i N(sc".
Dar !oae Eici) Ce 'olosesc acesea ia aceas( ico$o:ieH N" ese*:ic( >dovada? $ici
D$=:!l(oare* i"Ai"le* ci 'oare :are 1i "$a di$ cele :ai de $evoie 1i care se ca"( c" os=r 9
die. Dar care ese aceasaH
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
4
Galileea ese o la"r( oarecare D$ Palesi$a* iar NaEare o ceae a Galileii. Iar l"deea ese o
al( la"r(* $":i$d"9se a1a d"!( cei ce loc"iesc acolo* 1i #elee:"l ese o ceae a I"deii. Pe
Frisos o%i !roorocii Dl vesesc de :ai D$ai$e c( $" di$ NaEare* ci di$ #elee: va s( vi$( 1i
acolo Se va $a1e* c(ci a1a ese scris) BNi "* #edee:e* !(:=$"l l"i l"da* $" e1i $icidec":
cel :ai :ic di$re c(!ee$iile l"i l"da* c(ci di$ i$e va ie1i Co$d"c(or"l care va !a1e !e
!o!or"l Me" IsraelC >M. +* 6?. Ni i"deii cei de a"$ci 'ii$d D$reAa%i de Irod "$de se va $a1e
Frisos* i9a" Eis aceas( :(r"rie. La 'el 1i Naa$ail a r(s!"$s l"i Fili!* c=$d Eicea) *A: a'la
!e lis"s... di$ NaEareC) BDi$ NaEare !oae 'i ceva A"$HC Des!re care a Eis Frisos) Bla(
israeliea$ D$r" care $" ese vicle1"&C >I$. .* 85987?. Dar !e$r" care !rici$( l9a l("daH
Pe$r" c( $" s9a :"l%":i c" vesirea l"i Fili!H El 1ia c" si&"ra$%( c( Frisos reA"ia s( se
$asc( $" D$ NaEare* $ici D$ Galileea* ci D$ l"deea 1i D$ #elee:G l"cr" ce s9a 1i !erec". Deci
de vre:e ce Fili! $" 1ia de acesea* Naa$ail* ca 1i cel ce 1ia Le&ea* i9a r(s!"$s cele ar(ae
D$ !roorocirea de :ai s"s* 1ii$d c( Frisos $" va ve$i di$ NaEare. De aceea 1i Frisos Eice
des!re el) Bia( israeliea$ D$r" care $" ese vicle1"&C. Dar 1i "$ii di$re i"dei Eicea" c(re
Nicodi:) BCerceeaE( 1i veEi c( di$ Galileea $" s9a ridica !roorocC >I$. 7* 5+?G 1i iar(1i D$ al(
!are) BOare >$" va ve$i? di$ ceaea #edee:* "$de a 'os DavidHC >I$. 8+?. Ni o! era"
co$vi$1i c( $e&re1i de acolo reA"ie s( vie El* iar $" di$ Galileea.
losi' 1i M(ria* 'ii$d ce(%e$ii ai #elee:"l"i* l9a" l(sa d"!( o vre:e 1i s9a" a1eEa D$ NaEare
1i acolo !erecea". Ni :"le as'el de :"(ri se D$=:!l( la :"l%i oa:e$i* care91i las(
ce(%e$iile D$ care s9a" $(sc" 1i !erec D$ alele. Ni 'ii$dc( reA"ia ca Frisos s( Se $asc( D$
#edee:* a ie1i aceas( !or"$c(* care '(r( voia lor Di D:!i$&ea la ceaea aceea* D":$eEe" a1a
ico$o:isi$d. C(ci le&ea care !or"$cea ca 'iecare s( se D$scrie D$ %ara sa* Di silea s( se ridice de
acolo* di$ NaEare Eic* 1i s( vie D$ #edee: s( se D$scrie. Ni aces l"cr" D$se:$=$d"9.
eva$&@elis"l* Eice) BNi s9a s"i 1i losi' di$ Galileea* di$ ceaea NaEare* D$ l"deea* D$ ceaea
l"i David* care se $":e1e #edee:* !e$r" c( el era di$ casa 1i di$ $ea:"l l"i David* ca s( se
D$scrie D:!re"$( c" M(ria* cea lo&odi( c" el* care era D$s(rci$a(C >Lc. +* 895?.
Ai v(E"* i"Ai"le* ico$o:ia l"i D":$eEe"* care 1i !ri$ cei $ecredi$cio1i 1i !ri$ cei
credi$cio1i r=$d"ie1e cele ce !rivesc la ElH Ca 1i cei sr(i$i de drea!( credi$%( s( c"$oas9c(
(ria 1i !"erea L"i. Sea"a ad"cea !e :a&i de la r(s(ri* iar Le&ea o r(&ea !e M(ria la !aria
cea vesi( de !rooroci. De aici $e ese dovedi c( 1i Fecioara ese di$ $ea:"l l"i David. Ni
'ii$dc( era di$ #edee:* dovedi ese c( era 1i di$ casa 1i $ea:"l l"i David. Acesea le9a ar(a
1i :ai s"s eva$&@elis"l* !ri$ cele Eise) BNi s9a s"i 1i losi' di$ Galileea >c" M(ria?* !e$r" c(
el era di$ casa 1i $ea:"l l"i DavidC.
Ni 'ii$dc( l"i losi' i s9a ar(a $ea:"l* iar !e sr(:o1ii aceseia >M(ria? $i:e$i $" i9a D$1ira
a1a* !rec": !e ai acel"ia* 1i ca s( $" e D$doie1i 1i s( Eici) De "$de ese ar(a c( 1i ea se ra&e
di$ $ea:"l l"i David* asc"l() BIar D$ a 1asea l"$( a 'os ri:is D$&er"l Gavriil de la
D":$eEe"* D$r9o ceae di$ Galileea* al c(rei $":e era NaEare* c(re o 'ecioar( lo&odi ( c"
"$ A(rAa care se c@ea:( losi'* di$ casa l"i DavidC >Lc. .* +69+7?. C"vi$ele Bdi$ casa l"i
DavidC* reA"ie s( D$%ele&e: c( s9a" Eis des!re Fecioara.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-
Deci Le&ea 1i !or"$ca aceea i9a s"i !e a:=$doi D$ #elee:. Ni D$da( ce a" c(lca ei D$ ceae*
Iis"s S9a 1i $(sc" 1i a 'os c"lca D$ iesle* 'ii$dc( ve$i$d :"l%i di$ oae !(r%ile* a" oc"!a
loc"rile '(c=$d :"l( sr=:oare. De aceea o acolo Ni :a&ii ce I s9a" D$c@i$a.
Dar ca s( v( ad"c 6 dovad( :ai l":i$a( 1i :ai c"$osc"(* ridica%i9v(* ro&"9v(* :i$ea
D:!re"$( c" :i$e* c(ci voiesc s( !or$esc o isorisire l"$&( 1i s( ciesc le&i vec@i* ca di$ oae
!(r%ile s( vi se ad"c( c"v=$"l :ai l":i$a. La i"dei era o le&e vec@e. Dar :ai Ai$e s( s"i:
c"v=$"l :ai s"s. C=$d D":$eEe" a iEA(vi !o!or"l evreesc de "lA"r(rile e&i!e$e1i 1i de
ira$ia l"i Farao$* v(E=$d"9i c( D$c( :ai a" r(:(1i%e ale !(&=$i(%ii 1i era" !leca%i la l"cr"rile
cele si:%ie* :i$"$=$d"9se de :(ri:ea 1i 'r":"se%ea e:!lelor* a !or"$ci ca s( li se Eideasc(
lor "$ e:!l"* care s( D$reac( oae e:!lele de !e !(:=$ $" $":ai c" sc":!eea l"cr"rilor
1i c" :"la 'el"ri:e a :e1e1"&"l"i lor* ci 1i !ri$ 'or:a Eidirii. Ni !rec": "$ a( i"Aior de
'ii* d"!( :"l( vre:e* l"=$d !e 'i"l s("* care a !erec" c" oa:e$i s!"rca%i* srica%i 1i
des'r=$a%i* D$d"lci$d"9se c" :"l( deE:ierdare* Dl !"$e c" ci$se D$ :ai :"l( D$des"lare* ca
$"* sr=:or=$d"9se* s(91i ad"c( a:i$e de cele de :ai D$ai$e 1i s( le !o'easc(G a1a 1i
D":$eEe"* v(E=$d !e i"dei c( era" !leca%i la l"cr"rile cele si:%ie* 'ace 1i D$ acesea "$ l"cr"
cov=r1ior* ca $icioda( s( $" le :ai vi$( dori$%a de E&i! 1i de l"cr"rile e&i!e$ilor. Ni 'ace
e:!l"l d"!( c@i!"l l":ii aceseia D$re&i* adic( 1i a celei si:%ie 1i a celei D$%ele&(oare. Ni
!rec": D$re !(:=$ 1i cer (ria aceasa ese des!(r%ioare* a1a a !or"$ci s( se 'ac( 1i acela.
C( des!(r%i$d e:!l"l D$ do"( 1i !"$=$d caa!eeas:( la :iKloc* a D$&(d"i ca !area cea de
di$a'ar( caa9!ees:ei s( 'ie ":Ala( de o%i* iar cea di$("$r" ":Ala( 1i v(E"( $":ai de
ar@iere".
Ni c": c( acesea $" s"$ D$%ele&erile $oasre 1i c( e:!l"l s9a '(c" c" adev(ra.d"!( c@i!"l
l":ii D$re&i* asc"l( ce Eice Pavel des!re Frisos* Care S9a s"i D$ cer) BC(ci Frisos $9a i$ra
D$r9o S'=$( a S'i$elor '(c"e de :=i$i 9D$c@i!"irea celei adev(raeC >Evr. 4* +8?* ar(=$d c(
cele de. aici s"$ D$c@i!"iri ale celor adev(rae. Iar c": c( 1i caa!eeas:a des!(r%ea S'=$a
S'i$elor de s'=$a cea de di$a'ar(* !rec": v(Ed"@"l acesa des!are !e cele ce s"$ :ai
!res"s de el de oae acesea ce s"$ la $oi* asc"l( c": 1i aceasa a D$se:$a9o Pavel* $":i$d
v(Ed"@"l acesa caa!eeas:(. C(ci d"!( ce a Eis des!re $(deKde* !e care o ave: ca !e o
a$cor( are a s"'le"l"i* a ad("&a) B... i$r=$d di$colo de caa!eeas:(* "$de Iis"s a i$ra
!e$r" $oi ca D$ai$e :er&(orC >Evr. 6* .49+-?. /eEi c": a $":i v(Ed"@"l caa!e9eas:(H
I$ a'ara caa!ees:ei era s'e1$ic"l 1i :asa 1i Ker'el$ic"l de ara:(* care !ri:ea Ker'ele 1i
arderile de o. Iar D$l("$r" caa!ees:ei era sicri"l 'ereca !ese o c" a"r* care avea aAlele
Le&ii 1i $(sra!a de a"r* oia&"l l"i Aaro$ ce odr(slise 1i Kere'el$ic de a"r $" !e$r" Ker'e*
$ici !e$r" arderi de o* ci $":ai !e$r" (:=ie. Ni D$ cele di$a'ar( era D$&(d"i ""ror s(
":Ale* iar D$ cele di$l("$r" $":ai ar@iere"l"i. Ni des!re acesea voi ad"ce :(r"rie de la
Pavel* care Eice) BE adev(ra c( 1i cel vec@i avea or=$d"iri !e$r" sl"KAa d":$e9Eeiasc( 1i "$
alar !(:=$escC >Evr. 4* .?. Iar alar !(:=$9esc $":e1e cor"l cel de a'ar(* !e$r" c( D$ el
era D$&(d"i s( i$re oa( l":ea. I$r" care era s'e1$ic"l Vi :asa 1i !"$erea D$ai$e a !=i$ilor.
Iar d"!( caa!eeas:( era !area care se c@e:a S'=$a S'i$elor* care avea c(del$i%a de a"r 1i
sicri"l Le&ii 'ereca !ese o c" a"r* D$r" care era $(sra!a cea de a"r ce avea :a$a* oia&"l
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..
l"i Aaro$ ce odr(slise 1i TaAlele Le&ii. Ni !e deas"!ra era" @er"vi:ii slavei* care ":Area"
alar"l. Ni acesea 'ii$d D$oc:ie a1a* D$ cor"l cel di$=i odea"$a i$ra" !reo%ii c=$d '(cea"
sl"KAele* iar D$ cel de9al doilea* o da( D$ a$* si$&"r ar@iere"l* $" '(r( de s=$&e* !e care Dl ad"ce
!e$r" si$e 1i !e$r" $e!"i$%ele !o!or"l"i >Evr. 4* +97?.
/eEi c( $":ai si$&"r ar@iere"l 1i o da( D$ a$H Dar !oae vei Eice) BCe le&("r( a" acesea c"
Ei"a des!re care vorAi:HC A1e!a%i !"%i$ 1i $" v( "lA"ra%i. C(ci de s"s de la D$ce!" s(!(:
iEvor"l 1i $e s=r&"D: s( ve$i: c(re v(rsare* ca s( vi se 'ac( oae ar(ae c" les$ire. Ni :ai
ales s( $" 'ie c"v=$"l D$"$eca 1i $el(:"ri 1i s( v( 'ac( !e voi s( sl(Ai%i di$ !rici$a l"$&i:ii
celor ce se &r(iesc* v( voi s!"$e !e$r" ce le9a: !or$i !e oae acesea. Ni care ese !rici$aH
C=$d ElisaAea avea D$ !=$ece !e Ioa$ de 1ase l"$i* a"$ci a E(:isli M(ria Deci de vo:
c"$oa1e9care ese l"$a aceea* a 1asea* vo: c"$oa1e 1i c=$d a D$ce!" M(ria a E(:isli. A!oi*
c"$osc=$d c=$d a D$ce!" a E(:isli* vo: c"$oa1e 1i c=$d a $(sc"* $":(r=$d $o"( l"$i de la
E(:islire. Dar de "$de vo: c"$oa1e care era l"$a a 1asea de c=$d !"ra D$ !=$ece ElisaAeaH
Dac( vo: c"$oa1e care era l"$a D$ care a E(:isli. Dar de "$de vo: c"$oa1e l"$a D$ care a
E(:isliH Dac( vo: c"$oa1e D$ ce vre:e i s9a Ai$evesi l"i Oa@aria* A(rAa"l"i ei. Ni aceasa
de "$de $e va 'i c"$osc"( $o"(H Di$ D":$eEeie1ile Scri!"ri. C(ci S'=$a Eva$&@elie Eice)
BC( Oa@aria 'ii$d D$("$r" D$ S'=$a S'i$elor* D$&er"l i9a Ai$evesi 1i i9a Eis des!re $a1erea
l"i Ioa$ >Lc. .4* ..*+.?. Deci de se va dovedi l":i$a di$ Scri!"ri c( ar@iere"l o da( i$ra D$
S'=$a S'i$elor* 1i D$ care l"$( a a$"l"i i$ra* ei* ar(a( va 'i 1i vre:ea D$ care i s9a Ai$evesi.
Ni 'ac=$d"9se aceasa ar(a( 1i D$ce!""l E(:islirii va 'i c"$osc" ""ror.
Deci c": c( ar@iere"l i$ra $":ai o da( D$ a$ a ar(a 1i Pavel. Dar 1i Moise ara( aces l"cr"*
Eic=$d) BNi a &r(i Do:$"l c(re Moise* Eic=$d) Gr(ie1e c(re Aaro$* 'raele ("* s( $" i$re D$
oa( vre:ea D$ cel s'=$* :ai D$ai$e de caa!eeas:a cea di$ 'a%a :ilosivior"l"i* care ese
!e sicri"l :(r"riei* ca s( $" :oar(C >Lev. .6* +?. Ni iar(1i) BNici "$ o: $" va 'i D$ cor"l
:(r"riei c=$d va :er&e el s( se roa&e D$r" cele s'i$e* !=$( c=$d va ie1iG 1i se va r"&a !e$r"
si$e 1i !e$r" casa sa 1i !e$r" ad"$area 'iilor l"i Israel. Ni se va r"&a la Ker'el$ic"l cel
di$ai$ea Do:$"l"iC >Lev. .79.<?. Deci c": c( $" i$ra el odea"$a D$ S'=$a S'i$elor 1i
$ici c=$d era el D$("$r" $" era c" !"i$%( s( i$re ci$eva* ci a'ar( de caa!eeas:( s( sea*
dovedie s"$ di$ cele de :ai s"s. Dar !(sra%i9le !e acesea c" di$adi$s"l* c(ci a r(:as s( ar(
care era vre:ea D$ care i$ra D$ S'=$a S'i$elor. Dar de "$9de se ara( aceasaH Di$ aceea1i
Ca$e >Leviic?* care Eice a1a) BI$ l"$a a 1a!ea* D$ Eece ale l"$ii* s( v( s:eri%i s"'leele voasre
1i $ici "$ l"cr" s( $" 'ace%i D$ ea* $ici A(1i$a1"l* .$ici sr(i$"l care ese la voi. C( D$ Ei"a
aceasa se 'ace r"&(ci"$ea !e$r" voi* ca s( v( c"r(%i%i de oae !(caele voasreG D$ai$ea
Do:$"l"i v( ve%i c"ra%i. Aceasa va 'i s=:A(a s=:9Aeelor* odi@$( v( va 'i aceasa vo"( 1i
ve%i s:eri s"'leele voasre. Ni se va r"&a !reo"l !e care9. vor "$&e 1i ale c(r"i :=i$i le vor
s'i$%i ca s( !reo%easc( d"!( a(l l"iG 1i se va D:Ar(ca c" @ai$a cea de i$* c" @ai$a cea s'=$( 1i
va c"ra%i S'=$a S'i$elor* 1i cor"l :(r"riei 1i alar"l le va c"ra%i. Nise va r"&a !e$r" !reo%i 1i
!e$r" oa( ad"$area. Aceasa va 'i vo"( le&e $esc@i:Aa(* ca s( v( r"&a%i !e$r" 'iii l"i
Israel* !e$r" oae !(caele lorG o da( D$ a$ se va 'ace* !rec": a !or"$ci Do:$"l l"i MoiseC
>Lev. +4908?. Deci des!re vre:ea 'acerii Cor"l"i se vorAe1e aici* c(ci a"$ci i$ra ar@iere"l*
l"cr" care s9a ar(a Bo da( D$ a$ se va 'aceC.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+
Deci dac( D$ vre:ea 'acerii Cor"l"i i$ra ar@iere"l si$&"r D$ S'=$a S'i$elor* ve$i%i dar( s(
ar((: c( o D$ vre:ea aceea s9a ar(a D$&er"l l"i Oa@aria c=$d era D$ ea 1i (:=ia. Dar $i:ic
$" $e D:!iedic( s( a"Ei: c@iar c"vi$ele Eva$&@eliei* care Eic) *WEra D$ Eilele l"i Irod* re&ele
I"deii* "$ !reo c" $":ele Oa@aria... iar 'e:eia sa era di$ 'iicele l"i Aaro$ 1i se $":ea
ElisaAea... Ni !e c=$d Oa@aria care sl"Kea D$ai$ea i"i D":$eEe"* D$ r=$d"l s(!(:=$ii sale* a
ie1i la sor%i* d"!( oAicei"l !reo%iei* s( (:=ieEe i$r=$d D$ Te:!l"l Do:$"l"i. Iar oa(
:"l%i:ea !o!or"l"i* D$ ceas"l (:=ierii* era a'ar( 1i se r"&a.C Ad"9%i a:i$e* i"Ai"le* de :(r9
"ria aceea* care Eice) BNici "$ o: $" va 'i D$ cor"l :(r"riei c=$d va :er&e el s( se roa&e
D$r" cele s'i$e* !=$( c=$d va ie1iC. BNi i s9a ar(a D$&er"l Do:$"l"i* s=$d de9a drea!a
alar"l"i (:=ierii.C N" a Eis Balar"l Ker'elorC* ci Balar"l (:=ieriiC. Pe$r" c( alar"l Ker'elor
1i al arderilor de o era cel de a'ar(* iar cel di$l("$r" era cel al (:=ierii. Deci* di$ aceas(
:(r"rie* c( i s9a ar(a l"i si$&"r* iar !o!or"l sa a'ar( a1e!=$d"9.* ese dovedi c( a i$ra D$
S'=$a S'i$elor. BNi v(E=$d"9.* Oa@aria s9a "lA"ra 1i 'ric( a c(E" !ese el. Iar D$&er"l a Eis
c(re el) N" e e:e* Oa@aria* !e$r" c( r"&(ci"$ea a a 'os asc"la( 1i ElisaAea* 'e:eia a* D%i
va $a1e "$ 'i" 1i9. vei $":i Ioa$... Ni !o!or"l a1e!a !e Oa@aria 1i se :ira c( D$=rEie D$
e:!l". Ni ie1i$d* $" !"ea s( vorAeasc(C >Lc. .* 5* <9.-* ..* .+9.0*+.9++?.
/eEi c( era D$("$r" caa!ees:eiH Deci a"$ci i s9a Ai$evesi. Iar vre:ea A"$ei vesirii era
aceea a 'acerii cor"rilor 1i a !os"l"i* c(ci !e acesa Dl ara( cele Eise) Bs( v( s:eri%i s"'leele
voasreC. Ni se s(v=r1e1e !raE$ic"l acesa de i"dei la s'=r1i"l l"$ii &or!ie"* adic( se!e:Arie*
!rec": :(r"risi%i 1i voi. Pe$r" c( a"$ci a: c@el"i c"vi$ele cele :"le 1i D$del"$&ae
des!re i"dei* !ri@($i$d !os"l lor cel '(r( de c"vii$%(. Deci a"$ci 1i ElisaAea* 'e:eia l"i
Oa@aria* a E(:isli 1i s9a (i$"i !e si$e ci$ci l"$i* Eic=$d) BC( a1a :i9a '(c" :ie Do:$"l D$
Eilele D$ care a socoi s( ridice di$re oa:e$i ocara :eaC >Lc. +5?. Ni ese A"$ !rileK s( ar( c(
'ii$d a 1asea l"$( de c=$d ea >ElisaAea? avea D$ !=$ece !e Ioa$* M(ria !ri:e1e A"$ele
vesiri ale E(:islirii. C(ci d"!( ce a ve$i Gavriil la ea 1i i9a Eis) BN" e e:e* M(rie* c(ci ai
a'la @ar la D":$eEe". Ni ia( vei l"a D$ !=$ece 1i vei $a1e 'i" 1i vei c@e:a $":ele l"i Iis"sC.
Iar ea "lA"r=$d"9se 1i c("=$d s( a'le c@i!"l E(:islirii* D$&er"l Di s!"$e) BD"@"l S'=$ se va
!o&o$ !ese i$e 1i !"erea Cel"i PreaD$al e va ":AriG !e$r" aceea 1i S'=$"l care se va $a1e
di$ i$e. Fi"l l"i D":$eEe" se va c@e:a. Ni ia(* ElisaAea* r"de$ia a* a E(:isli 1i ea 'i" la
A(r=$e%ea ei 1i aceasa ese a 1asea l"$( !e$r" ea* cea $":i( sear!(. C( ia D":$eEe"
$i":ic $" ese c" $e!"i$%(C >Lc. 0-90.*05907?.
Deci dac( ElisaAea a D$ce!" a E(:isli D$ l"$a l"i &or9!ie"* adic( se!e:Arie* !rec": s9a
ar(a* reA"ie s( $":(r(: de a"$ci 1ase l"$i. >ar acesea s"$) BI!erveree"* adic( oco:Arie*
di"9$oie:Arie* a!elle"9dece:Arie* avdo$e"9ia9$"arie* !erie"9'eAr"arie* disr"9:arie. Deci
d"!( l"$a aceasa a 1asea a D$ce!" M(ria a E(:isli. Iar $":(r=$d de aici $o"( l"$i vo:
aK"$&e la l"$a aceasa de ra%(. Deci l"$a cea di$=i a E(:islirii S(!=$"l"i ese a!rilie sa"
3a$iX* d"!( care s"$ are:isie9:ai* dasie9i"$ie* !a$e:9i"lie* loie9a"9&"s* &or!ie"9
se!e:Arie* i!erveree"9oco:Arie* di"9$o9e:Arie* a!eie"9dece:Areie* l"$( !e care o ave:
de 'a%(* D$ care !r(E$"i: 1i Ei"a aceasa. Dar ca s( se 'ac( vo"( :ai l(:"rie cele Eise*
re!e=$d iar(1i !e sc"r acelea1i* voi Eice dra&osei voasre)
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.0
Ar@iere"l i$ra o da( 1i si$&"r D$ S'=$a S'i$elor. Dar c=$d se '(cea aceasaH I$ l"$a l"i
&or!ie"* adic( se!e:Arie. Deci a"$ci i s9a Ai$evesi des!re Ioa$. Ni d"c=$d"9se de acolo
'e:eia i"i a D$ce!" a E(:isli. Iar d"!( l"$a l"i &or!ie"* adic( se!e:Arie* D$ a 1asea l"$( a
ElisaAeei* disr"9:arie* a D$ce!" M(ria s( E(:isleasc(. Ni de la 3a$iX adic( a!rilie*
$":(r=$d $o"( l"$i* vo: aK"$&e la l"$a aceasa de 'a%(* D$ care S9a $(sc" Do:$"l $osr"
Iis"s Frisos.
Deci cele des!re Ei"a aceasa oae vi ie9a: ar(a. Ni D$c( "$a :ai Eic=$d"9v(* voi D$cea
c"v=$"l* l(s=$d !e cele :ai :ari la Dasc(l"l cel de oA1e.
Dar 'ii$dc( :"l%i eli$i a"d c( D":$eEe" S9a $(sc" c" r"!* r=d AaKocori$d 1i "lA"r( 1i
s:i$esc !e :"l%i di$ cei :ai si:!li* de aceea ese $evoie ca s( &r(i: 1i c(re aceia 1i c(re
cei ce se s:i$esc* ca s( $" se "lA"re $icioda(* l(s=$9d"9se a:(&i%i de oa:e$i $eA"$i* $ici s(
se s:i$easc( de r=s"l celor $ecredi$cio1i. C( 1i co!iii cei :ici de :"le ori r=d c=$d $oi
&r(i: c"vi$e c"vii$cioase 1i $e D$dele$ici: c" l"cr"ri de $evoie. Dar r=s"l $" ese se:$ al
!rosi:ei l"cr"rilor* ci a li!sei de :i$e a celor ce r=d. L"cr" care se !orive1e 1i !e$r" eli$i*
c(ci 'ii$d :ai $eA"$i dec= co!iii* AaKocoresc cele vred$ice de c"re:"r 1i !li$e de :"l(
"i:ire* iar !e cele ce s"$ c" adev(ra vred$ice de r=s le ci$sesc 1i le a!(r(. Dar cele ale
$oasre* de1i s"ri l"ae D$ r=s de aceia* sa" D$ ci$sea lor* $ev((:=$d"9se c" $i:ic slava lor
de r=s"l acelora. Iar cele ale lor* de1i s"$ a!(rae9di$ oae !(r%ile* D1i ara( $eci$sea lor. C(ci
c": $" ese se:$ al $eA"$iei celei :ai de !e "r:( ca ei* care s"$ les$e al"$ec(ori* s( Aa&e
!e d":$eEeii lor D$ le:$e* D$ !iere 1i D$ ale :aerii* 1i* D$9c@iE=$d"9se acolo ca D$r9o
e:$i%(* s( socoeasc( c( $" 'ac* $ici $" Eic* vre"$ l"cr" de ocar(. Iar !e $oi s( $e D$vi9
$"iasc( c=$d Eice: c( D":$eEe" 'ac=$d"91i loca1 vi"* c" l"crarea D"@"l"i S'=$* a 'olosi
l":ea c" el. Ni ce vi$( ese D$ aceasaH Ni dac( ese de ocar( ca D":$eEe" s( loc"iasc( D$ r"!
o:e$esc* c" :"l :ai :"l ese de ocar( a loc"i D$ !iere 1i D$ le:$* c" c= !iara 1i le:$"l
s"$ :ai $eci$sie dec= o:"l* '(r( $":ai dac( lor li se !are c( $ea:"l o:e$esc ese :ai
$eci$si dec= acese :aerii $esi:%ioare. Ni :ai D$dr(E$esc s( !o&oare 'ii$%a l"i D":$eEe"
D$ !isici* D$ c=i$i* 1i :"l%i di$re ereici* D$ l"cr"ri :ai de $eci$se. Dar $oi $" vorAi: 1i $ici
$" s"'eri: a a"Ei vreoda( ceva di$ acesea* ci $":ai a=a Eice:) C( Frisos a l"a "$ r"!
c"ra 1i s'=$* '(r( !ri@a$( 1i $eai$s de $ici "$ !(ca* di$ !=$ece 'eciorel$ic 1i a D$dre!a
'(!"ra Sa. iar aceia 1i :a$i9@eii* care s"$ D$ aceea1i !(&=$iae c" ei* A(&=$d 'ii$%a l"i
D":$eEe" D$ c=i$i* :ai:"%e 1i D$ o 'el"l de a$i:ale 1i Eic=$d c( s"'le"l acesora ese di$
'ii$%a I"i D":$eEe"* $" se c"re:"r(* $ici se D$'rico1eaE(. Ni Eic c( $oi &r(i: l"cr"ri
$evred$ice de D":$eEe"* 'ii$dc( $" s"'eri: $ici a &=$di c" :i$ea ceva di$r" ale lor. Dar
$oi Eice: cele c" c"vii$%( 1i !orivie L"i* adic( ve$i$d a D$dre!a '(!"ra Sa c" aces c@i! al
D$r"!(rii.
Ni ce Eici* o* o:"leH S!"i c( s"'leele "ci&a1ilor 1i ale 'er9:ec(orilor s"$ di$ 'ii$%a l"i
D":$eEe" 1i D$dr(E$e1i s( $e !ri@($e1i !e $oi c( $" !ri:i: $i:ic di$ ale voasre* $ici
s"'eri: a le a"Ei vorAi$d"9seH Dar $oi 1i !e cei ce vorAesc acesea Di K"dec(: ca !(ra1i ai
!(&=$i(%ii. Ni Eice:) C( D":$eEe" 'ac=$d"9Ni L"i loca1 s'a$%* a A(&a* !ri$ acela* !erecerea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.8
cereasc( D$ via%a $oasr(. Ni c": $" s"$e%i vred$ici de :ii de :or%i 1i !e$r" !ri@($irile c"
care $e ac"Ea%i !e $oi 1i !e$r" !(&=$i(%ile care $" D$cea%i a le 'aceH C(ci dac( ese c"
$ec"vii$%( l"i D":$eEe" s( loc"iasc( D$ r"! c"ra 1i '(r( !ri@a$(* c": Eice%i voi* c" :"l :ai
c" $ec"vii$%( ese a loc"i D$ cel al 'er:ec(or"l"i* al Ke'"ior"l"i de :or:i$e* al =l@ar"l"i* al
:ai:"%ei 1i al c=i$el"i. C" ce v((:a D":$eEe" ico$o:ia aceasaH Sa" c" ce se D$i$eaE(H
N" vede%i soarele acesa* care ese $esi:%ior* sric(cios 1i vre:el$ic Y c" oae c( de :ii de
ori s9a" "lA"ra eli$ii 1i :a$i@eii a"Ei$d acesea Y 1i $":ai acesea* ci 1i !(:=$"l* 1i :area
1i* D$ sc"r s( Eic* 1i oa( Eidirea cea v(E"( ese s"!"s( de1er(ci"$iiH Asc"l( !e Pavel care
ara( acesea) BC(ci '(!"ra a 'os s"!"s( de1er(ci"$ii Y $" de voia ei* ci di$ ca"Ea acel"ia
care a s"!"s9o Y c" $(deKde.C A!oi ar(=$d ce D$sea:$( aceea a se s"!"$e de1er(ci"$ii* a
ad("&a Eic=$d) BPe$r" c( 1i '(!"ra D$s(1i se va iEA(vi di$ roAia sric(ci"$ii* ca s( se A"c"re
de. liAeraea :(ririi 'iilor l"i D":$eEe"C >R:. <* +-9+.?. De aceea ea ese ac": sric(9
cioas(. Iar a roAi sric(ci"$ii $" D$sea:$( alceva dec= '(r( $":ai a 'i sric(cios. Deci dac(
soarele* 'ii$d "$ l"cr" sric(cios* D1i sloAoEe1e !re"i$de$i raEele sale* care a:esec=$d"9se
c" $oroaie* c" D$i$(ci"$i 1i c" :"le ase:e$ea* $" le va(:( c" $i:ic* ci iar(1i 1i le ra&e
D$a!oi c"rae* 1i d=$d di$ Ai$e'acerile sale ""ror :aeriilor c" care s9a D:!(r(1i* '(r( s( ia
c="1i de !"%i$ di$ D$i$(ci"$ea lor* c" :"l :ai :"l Soarele Dre!(%ii* S(!=$"l !"erilor
celor '(r( de r"!* i$r=$d D$r9"$ r"! c"ra* $" $":ai c( $" s9a D$i$a de el* ci 1i !e acesa l9a
'(c" :ai c"ra 1i :ai s'a$%. Deci !"$=$d"9v( D$ :i$e oae acesea 1i ad"c=$d"9$e a:i$e de
c"v=$"l ce Eice) BNi voi loc"i D$r" ei 1i voi ":AlaC >II Cor. 6* .6? 1i) B/oi s"$e%i e:!l" a l"i
D":$eEe" 1i D"@"l l"i D":$eEe" loc"ie1e D$ voiC >. Cor. 0* .6?* s( as"!(: &"rile cele
$er"1i$ae ale !(&=$ilor* 1i s( $e veseli: de A"$((%ile $oasre* sl(vi$d !e D":$eEe" cel ce S9
a D$r"!a !e$r" ase:e$ea s:ere$ii 1i d=$d"si d"!( !"erea $oasr(* ci$se 1i r(s!l(ire
vred$ic(. Iar a r(s!l(i l"i D":$eEe" $" ese alceva '(r( $":ai sili$%a $oasr( la 'a!a A"$( 1i
la :=$"irea s"'leelor $oasre.
Deci s( $"$e 'ace: $e:"l%":iori 'a%( de F(c(or"l de Ai$e* ci s( ad"ce: oae cele d"!(
!"ere) credi$%(* $(deKde* dra&ose* D$'r=$area !ai:ilor* :ilose$ia* i"Airea de sr(i$i 1i ceea
ce :ai D$ai$e v9a: r"&a 1i odea"$a /i" voi D$cea a v( r"&a. Dar care ese aceasaH /oi$d
s( v( a!ro!ia%i de Masa aceasa d":$eEeiasc( 1i D$'rico1(oare* de S'i$ele Tai$e* 'ace%i
aceasa c" 'ric( 1i c" c"re:"r* c" co$1ii$%a c"ra(* c" !os 1i c" r"&(ci"$e* $" "lA"r=$d"9v(*
$ici A(=$d c" !icioarele* sa" D:!i$&=$d !e cei de a!roa!e. C(ci l"cr"l acesa ese dovada
$eA"$iei celei :ai de !e "r:(* iar $" a de'(i:(rii celei :ici 1i $eD$se:$ae. De aceea 1i :"l(
os=$d( 1i !edea!s( ad"c celor ce 'ac "$ele ca acesea.
P"$e9%i D$ :i$e* o* o:"le* de ce Ler'( voie1i s( e a!ro!ii 1i la ce :as( voie1i s( vii. Ad"9%i
a:i$e c( 'ii$d !(:=$ 1i ce$"1(* !ri:e1i S=$&ele 1i Tr"!"l l"i Frisos. Iar c=$d v(
losioareH Ni ce os=$d( ese di$ a vorAi :ere" $":ai !e$r" a vorAiH Sc"r( ese vre:ea
aceasa* i"Ai%ilor. S( $e reEvi:* s( !rive&@e:* s( $e !"$e: D$ r=$d"iala !e $oi D$1i$e* s(
ar((: dra&ose adev(ra( 'a%( de o%i* s( 'i: c"cer$ici D$r" oae 1i c=$d va 'i de reA"i$%( de
a asc"la c"vi$e d"@ov$ice1i 1i c=$d reA"ie a $e r"&a* a $e a!ro!ia la Masa cea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.5
d":$eEeiasc(* sa" de a 'ace alceva. C" 'ric( 1i c" c"re:"r s( 'ace: acesea ca s( $" ad"ce:
as"!ra $oasr( Alese: !ri$ le$evire* c(ci Eice Prooroc"l) B#lese:a ese cel ce 'ace l"cr"l
Do:$"l"i c" le$evireC >Ier. 8<* .-?. T"lA"rarea 1i :=$ia $i se 'ac ocar( $o"( D$1i$e* dac( $e
a!ro!ie: a1a la Ler'a ce ese de 'a%(. Ni a se a!ro!ia ci$eva s!"rca de D":$eEe" ese dovada
de'(i:(rii celei :ai de !e "r:(. Dar asc"l( ce Eice A!osol"l des!re "$ele ca acesea) BDe va
srica ci$eva e:!l"l l"i D":$eEe"* Dl va srica D":$eEe" !e elC >I Cor. 0* .7?. Deci $"
c":va D$ loc s(9. D:!(c(: !e D":$eEe" c" $oi* :ai :"l s(9. D$(r=(:. Ci ar(=$d oa(
sili$%a* !odoaAa 1i $e"lA"rarea s"'le"l"i* s( $e a!ro!ie: c" r"&(ci"$e 1i c" i$i:a EdroAi(*
ca !ri$ acesea D:Al=$Ei$d !e S(!=$"l $osr" Iis"s Frisos* s( !"e: doA=$di A"$((%ile cele
'(&(d"ie $o"(. C" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia
D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@ se c"vi$e slav(* s(!=$ire 1i ci$se* ac": 1i !"r"rea 1i D$
vecii vecilor. A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.6
OMILIE
la praznicul Sfintei Cruci / la tâlharul / pentru a doua venire a lui
Hristos / pentru a ne rua adeseori pentru vră!maşi
As(Ei Do:$"l $osr" Iis"s Frisos ese !e Cr"ce 1i $oi !r(E$"i:* cas( c"$oa1e: c( Cr"cea
ese !raE$ic 1i s(rA(oare d"@ov$iceasc(. Mai D$ai$e Cr"cea era de le:$ 1i de os=rdie* iar
ac": s9a '(c" l"cr" de ci$se. Mai D$ai$e era se:$ de os=$dire* iar ac": !rici$( de
:=$"ire. Aceasa $i s9a '(c" $o"( !rici$"ioare de $e$":(rae A"$((%i* aceasa $e9a iEA(vi
!e $oi di$ D$1el(ci"$e* aceasa* D$r" D$"$erec 1eE=$d $oi* $e9a l":i$a* aceasa* D$vr(KAi%i
'ii$d $oi c" D":$eEe"* $e9a D:!(ca* D$sr(i$a%i 'ii$d $e9a D:!riee$i* de!are 'ii$d a!roa!e
$e9a ad"s. Aceasa* s"r!are a vraKAei* D$(rire a !(cii 1i visierie de $e$":(rae A"$((%i $i s9a
'(c". Pe$r" aceasa $" $e :ai r((ci: D$ !"sie(%i* c(ci Calea cea adev(ra( a: e"$osc"9o.
N":ai !erece: a'ar( de c"r%ile D:!(r(e1i* c( a: a'la U1a. N" $e :ai e:e: de s(&e%ile
cele a!ri$se ale diavol"l"i* c( a: a'la iEvor"l. N" :ai s"$e: D$ v(d"vie* c( a: l"a !e Mire.
N" $e :ai e:e: de l"!* c( ave: !e P(sor"l cel A"$. BC( E" s"$* Eice* P(sor"l cel A"$C >I
Cor. 5<?. N" $e c"re:"r(: de ira$"l* c( s(r"i: a!roa!e de D:!(ra. Ni !e$r" oae acesea
!r(E$"i:* s(v=r1i$d !o:e$irea Cr"cii. C(ci 1i Pavel a !or"$ci s( !r(E$"i: !e$r" Cr"ce.
BDe aceea s( !r(E$"i: $" c" al"a"l cel vec@i... ci c" aEi:ele c"r(%iei 1i ale adev(r"l"iC. A!oi
ad("&=$d !rici$a* a Eis) BC( Pasile $oasre* Frisos* !e$r" $oi S9a Ker'iC >. Cor. 5* <?. /eEi
c": !e$r" Cr"ce !or"$ce1e s( !r(E$"i:H C(ci !e Cr"ce S9a Ker'i Frisos. Ni "$de ese
Ker'a* acolo ese s"r!are a !(caelor* acolo D:!(care a S(!=$"l"i* acolo !raE$ic 1i A"c"rie.
Pasile $oasre* Frisos* !e$r" $oi S9a Ker'i. Ni "$de S9a Ker'i* s!"$eH Pe Cr"ce D$al(. No"
ese Ker'el$ic"l acesei Ler'e* !e$r" c( 1i Ler'a ese $o"( 1i sl(vi(. C( Acesa 1i Ler'a 1i
Preo era. Ler'a d"!( r"!* iar Preo d"!( d"@. Acesa a 1i ad"s 1i S9a 1i ad"s. Ni asc"l( c":
!e acesea a:=$do"( le9a ar(a Pavel) BC(ci orice ar@iere"* 'ii$d l"a di$re oa:e$i* ese !"s
!e$r" oa:e$i.C >Evr. 5* .?.
Pe$r" aceasa reA"ia s( aiA( ceva ca s( ad"c(. Ni ia( El se ad"ce !e Si$e. Iar D$ al( !are
Eice) BTo a1a 1i Frisos* d"!( ce a 'os ad"s oda( Ker'a* ca s( ridice !(caele :"lora... Se va
ar(a celor ce c" s(r"i$%( II a1ea!( s!re :=$"ireC >Evr. 4* +<?. la( c( aici a 'os ad"s* iar
acolo EI !e Si$e S9a ad"s. /eEi c": 1i Ler'a 1i Preo S9a '(c"* iar Cr"cea a 'os Ker'el$icH Ni
!e$r" care !rici$( $" D$ Aiseric( se ad"ce Ler'a* ci a'ar( de ceae 1i de Eid"rile eiH Ca s(
!li$easc( cele Eise) BC( D$re cei '(r(dele&e S9a socoiH >Isaia 50*.+?. Ni !e$r" care !rici$(
!e Cr"ce D$al( se K"$&@ie 1i $" s"A aco!er(:=$H Ca s( c"r(%easc( 'irea aer"l"i* $e'ii$d
deas"!ra aco!er(:=$* ci $":ai cer"l. C(ci c" adev(ra se c"r(%ea aer"l Ker'i$d"9se Miel"l !e
le:$ D$al. Dar se c"r(%ea 1i !(:=$"l* c( !e el !ica S=$&e di$ Coasa L"i. Pe$r" aceasa $ici
s"A aco!er(:=$* $ici D$ Te:!l" S9a Ker'i* ca s( $" o 'ac( i"deii Ker'a a lor 1i s( $" socoe1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.7
c( $":ai !e$r" $ea:"l lor se ad"ce ea. Pe$r" aceasa a'ar( de ceae 1i de Eid"ri S9a Ker'i*
ca S( c"$o1i c( de oA1e ese Ler'a* c( !e$r" o !(:=$"l ese ad"cerea 1i !e$r" o%i ese
c"r(%irea* $" D$ !are* c": era la i"dei. I"deilor le9a !or"$ci D":$eEe" s( lase !(:=$"i 1i
D$r9"$ si$&"r loc s( ad"c( Ker'ele 1i s( se roa&e* !e$r" c( o !(:=$"l era $ec"ra de '":"l
1i :iros"l s!"rcaelor Ker'e eli$e1i* care se ad"cea" !e el. Iar 'ii$dc( a ve$i Frisos 1i oa(
l":ea a c"r(%i* orice loc $i i9a '(c" loc de r"&(ci"$e. Pe$r" aceasa 1i Pavel c" D$dr(E$eal(
s'("ie1e* ca '(r( de 'ric( s( se 'ac( r"&(ci"$i !re"i$de$i* Eic=$d) B/rea" deci ca A(rAa%ii s(
se roa&e D$ o loc"l* ridic=$d :=i$i s'i$e...C >I T):. +* <?. Ai v(E" c": s9a c"r(%i l":ea. C(
!re"i$de$i !"e: s( ridic(: :=i$ile s'i$e* 'ii$dc( o !(:=$"l s9a '(c" s'a$% 1i :ai s'=$
dec= s'i$ele cele di$l("$r" ale Te:!l"l"i. C(ci acolo s9a Ker'i :iel $ec"v=$(or* iar aici
d"@ov$icesc. Ni !e c= ese :ai :are Ker'a* !e a= :ai :are 1i s'i$%e$ia. Pe$r" aceasa
Cr"cea ese !raE$ic.
/oie1i s( c"$o1i 1i al( is!rav( a eiH Rai"l* care ci$ci :ii de a$i 1i :ai :"l a 'os D$c@is*
as(Ei $i l9a desc@is. I$ Ei"a aceasa 1i D$ ceas"l acesa !e =l@ar l9a A(&a D$ rai* do"( is!r(vi
'(c=$d D":$eEe") D$=i c( a desc@is rai"l* a!oi c( !e =l@ar l9a A(&a D$("$r". As(Ei $e9a da
$o"( !aria cea vec@e* as(Ei $e9a D$ors !e $oi D$ ceaea cea !(ri$easc( 1i a d(r"i 'irii
o:e$e1i casa. BAs(Ei* Eice* vei 'i c" Mi$e D$ raiC >Lc. +0* 80?. Ce EiciH E1i r(si&$i 1i c"
!iroa$e !iro$i 1i '(9&(d"ie1i raiH Da* Eice* ca !e Cr"ce s( c"$o1i !"erea Mea. C( de vre:e
ce ceea ce !(i:ea era :=@$ire* 1i ca s(9%i aAa( l"area a:i$e de la 'irea Cr"cii* ca le:$ de
os=$d( 1i s( c"$o1i !"erea Cel"i r(si&$i* !e Cr"ce 'ace :i$"$ea aceasa* ce ara( :ai :"l
ca oric=$d s(!=$irea L"i. C( $" !e vre"$ :or a D$via* $ici :area 1i v=$"rile a cera* $ici !e
draci iE&o$i$d* ci r(si&$i$d"9Se* !iro$i$d"9Se* oc=r=$9d"9Se* sc"i!=$d"9Se* !ri@($i$d"9Se*
AaKocori$d"9Se* a !"" s( sc@i:Ae :i$ea cea rea a =l@ar"l"i* ca di$ a:=$do"( !(r%ile s(
veEi !"erea L"i. C( 1i oa( Eidirea a cl(i$aRO* !=$( 1i !ierele des!ic=$d 1i !e s"'le"l
=l@ar"l"i cel :ai $esi:%ior dec= !iara l9a ras la El 1i l9a ci$si. BC( as(Ei vei 'i c" Mi$e D$
raiC* Eice.
C" oae c( @er"vi:ii !(R Eea" rai"l* dar Acesa ese S(!=$"l @er"vi:ilor. SaAia cea de 'oc
acolo se D$v=re1e* dar Acesa 1i !ese 'oc 1i !ese &@ee$a 1i !ese via%( 1i !ese :oare are
s(!=$ire. Ni c" oae c( $ici "$ D:!(ra $" va D$&(d"i vreoda( ca vre"$ =l@ar* sa" alci$eva
di$re sl"&i s( 'ie !"s l=$&( si$e 1i s(9. Aa&e D@ ceae* Frisos a '(c" aceasa. Ni i$r=$d D$
s'=$a !arie* a A(&a D:!re"$( c" Si$e 1i !e =l@ar"l* $" de'(i:=$d rai"l* $ici r"1i$=$d"9. c"
!icioarele =l@ar"l"i* ci :ai ales ci$si$d"9.* c(ci ci$se a rai"l"i ese a avea "$ as'el de
S(!=$* care 1i =l@ar s( 'ac( vred$ic de des'(area cea di$ el. Ni a!oi A(&=$d va:e1i 1i
des'r=$ae D$ rai* $" $eci$si$9d"9. o '(cea aceasa* ci :ai ales ci$si$d"9.* ar(=$d c( D$ aces
'el ese Do:$"l D:!(r(%iei cer"rilor* ci 1i !e des'r=$ae 1i !e va:e1i a1a de l(:"ri%i Di 'ace*
D$c= Di ara( vred$ici de ci$sea 1i de dar"l cel de acolo. A1a !rec": $e :i$"$(: :ai :"l de
"$ docor c=$d Dl vo: vedea c( iEA(ve1e de Aoal( 1i ad"ce la s($(ae !e oa:e$i care s"'er(
de Aoli $evi$decae* a1a 1i de Frisos !e dre!ae ese a $e :i$"$a c=$d vi$dec( r($i
$evi$decae* D$c= va:e1i 1i des'r=$ae D$oarce la a=a s($(ae* c( Di ara( vred$ici cer"rilor.
Ni ce 'el de s($(ae a ar(a =l@ar"l* Eici* !e cr"ce 'ii$d* ca s( doA=$deasc( rai"lH /oie1i s(9%i
s!"$ D$ sc"r A(rA(%ia l"iH
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<
C=$d Per" s9a le!(da Kos* a"$ci acela a :(r"risi s"s. Ni Eic acesea $" !ri@($i$d !e Per".
S( $" 'ieP Ci :(ri:ea de s"'le a =l@ar"l"i vrea" s9o ar(. Uce$ic"l $" a s"'eri dec=
a:e$i$%area "$ei sl"K$ice si:!le* iar =l@ar"l* v(E=$d :"l !o!or s=$d D:!reK"r* sri&=$d*
"lA"r=$d"9se 1i c" @"le 1i oc(ri D$s(&e=$d* $" a l"a a:i$e la el* $" a c"&ea $":ai c( Cel
r(si&$i ese si:!l" la r"! ca 1i el* ci* oae acesea l(s=$d"9le 1i !iedicile :aeriei rec=$d"9
le* a c"$osc" !e S(!=$"l cer"rilor 1i la EL a c(E" Eic=$d) BPo:e$e1e9:(* Doa:$e* c=$d
vei ve$i D$r" D:!(r(%ia TaPC S( $" rece: a1a de si:!l" de =l@ar"l acesa* $ici s( $e r"1i$(:
a l"a de dasc(l !e el* !e care $" S9a r"1i$a S(!=$"l $osr" a9. A(&a D$=i D$ rai. S( $" $e
r"1i$(: a l"a de dasc(l !e "$ o:* care :ai D$ai$e de oa( 'irea s9a ar(a vred$ic de
!erecerea cea di$ cer"ri* ci 'iecare c" di$adi$s"l s( cerce(:* ca s( c"$oa1e: !"erea Cr"cii.
N" a Eis c(re el* !rec": a Eis l"i Per") B/i$o d"!( Mi$e 1i e voi 'ace v=$(or de oa:e$iC
>M. 8* .4?. Nici a Eis c(re el !rec": a Eis celor dois!reEece) BC( ve%i sa !e cele
do"(s!reEece sca"$e K"dec=$d !e cele do"(s!reEece se:i$%ii ale l"i Israel.C >M. .4* +<?. Ni
:ai ales $ici de &rai $" l9a D$vred$ici. Nici :i$"$e $" a '(c"* $ici :or D$via $9a v(E"* $ici
draci sco%=$d"9se. Nici !e :are asc"l=$d $9a v(E"9o* $ici !e$r" D:!(r(%ie $" i9a s!"s ceva*
$ici !e$r" &@ee$a Dar el* :ai D$ai$e de o%i* !e Iis"s L9a :(r"risi* c" oae c( cel(lal II
oc(ra. Ni II oc(ra !e El cel(lal =l@ar* c(ci 1i al =l@ar era r(si&$i D:!re"$( c" EI* ca s( se
D:!li$easc( cele Eise) BI$re cei '(r(dele&e S9a socoiC. C(ci i"deii voia" s(9I !ri@($easc(
slava L"i 1i di$ oae !(r%ile ad"cea" !ri9@($iri la cele ce El '(cea. Dar di$ oae !(r%ile
sr(l"cea adev(r"l 1i cre1ea c" oae D:!iedic(rile. Deci .. oc(ra !e El cel(lal =l@ar. Ai
v(E"* =l@ar 1i =l@arH A:=$doi !e cr"ce* a:=$doi de la via%( =l@(reasc(* a:=$doi de la
r("ae* dar $" a:=$doi D$r" aceea1i :(r"risire* ci "$"l a :o1e$i rai"l* iar cel(lal s9a ri:is
D$ &@ee$a.
A1a 1i ieri. Uce$ici 1i "ce$ic* cei dois!reEece 1i I"da. Aceia Eicea") BU$de voie1d s(9Zi
!re&(i: s( :($=$ci PasileH >+6* .7?. Iar acesa Eicea* v=$Eare !re&(i$d) BCe9:i ve%i da :ie
1i e" II voi da !e El vo"(HC >M. +6* .5?. Aceia se !re&(ea" de sl"KA( 1i de d":$eEeiasca
D$v(%("r( a celor de ai$(* iar acesa se silea s(9L v=$d(. A1a 1i aici =l@ar 1i =l@ar. U$"l
oc(r(1e iar cel(lal Ai$ec"v=$eaE( 1i Di as"!( &"ra cel"ilal ce @"le1e* Eic=$d) BN" e e:i "
de D":$e9Ee"... c(ci $oi !ri:i: cele vred$ice d"!( 'a!ele $oasreC >Lc. +0* 8-98.?.
Ai v(E" D$dr(E$eal( a =l@ar"l"iH Ai v(E" D$dr(E$eal( !e cr"ceH Ai v(E" 'iloso'ie D$
!edea!s( 1i evlavie D$ c@i$"riH Ci$e $" se va :i$"$a de el c( l"a a:i$e de si$e 1i avea
:i$ea li:!ede c=$d i se A(ea" !iroa$ele. Ni $" $":ai c( l"a a:i$e de si$e* ci !e ale sale
l(s=$d"9le* de cele ale alora se D$&riKea* '=c=$d"9se dasc(l !e cr"ce* cer=$d 1i Eic=$d) BN" e
e:i " de D":$eEe"H N" l"a a:i$e* Eice la K"decaa cea de Kos* c(ci ese al K"dec(or
$ev(E"* ese al( K"deca( ar( de :i(. Deci $" c("a ce S9a os=$di Kos* c(ci cele de s"s $"
s"$ D$ 'el"l acesa. Aici la K"decaa cea de Kos de :"le ori cei dre!%i se os=$desc* iar cei
$edre!%i sca!(* vi$ova%ii se sloAoEesc* iar cei $evi$ova%i se !ede!sesc. C(ci vr=$d 1i $evr=$d
K"dec(orii :"le &re1esc. C( 'ie 1ii$d adev(r"l* dar de Aa$i :i"i$d"9se* 'ie $e1ii$d"9. 1i
D$1el=$d"9se* de :"le ori a" K"deca $edre!. Iar $i:ic de aces 'el $" ese.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.4
C(ci D":$eEe" ese dre! K"dec(or 1i K"decaa L"i ca l":i$a va l":i$a* $eav=$d $ici o
":Ar( de D$"$eric sa" $e1ii$%(C. Deci ca el s( $" r(:=$( c" K"decaa celor de Kos* care l9a"
os=$di* Dl s"ie la cea de s"s. I9a ad"s a:i$e de K"decaa cea de s"s 1i $":ai c( $"9i Eicea)
BPrive1e acolo 1i $" vei ad"ce @o(r=rea cea os=$dioare* $ici vei sa c" K"dec(orii cei srica%i
de Kos* ci vei a!roAa K"decaa cea '(c"( s"s.C Ai v(E" 'iloso'ie a =l@ar"l"iH Ai v(E"
D$%ele!ci"$e 1i D$v(%("r(H Deoda( de !e cr"ce a s(ri la cer. A!oi 1i :ai :"l as"!=$d"9i
&"ra cel"ilal* Eice) BN" e e:i... c( D$r" aceea1i os=$d( s"$e:H Ce D$sea:$( aceasa* c(
D$r" aceea1i os=$d( s"$e:H Adic( D$r" acelea1i c@i$"ri. Ca 1i c": i9ar 'i Eis) Boare $" e
a1eEi 1i " !e cr"ceHC Deci !e acela D$'r"$=$d"9l* !e si$e :ai D$ai$e dec= !e cel(lal se
!ri@($e1e. C(ci !rec": cel ce ese D$ !(cae 1i !ri@($e1e !e al"l* !e si$e :ai D$ai$e dec=
!e acela se !ri@($e1e. A1a 1i cel ce ese D$r9o &re1eal(* !e si$e :ai D$ai$e dec= !e acela se
D$'r"$eaE(. BC( D$r" aceea1i os=$d( s"$e:C. Le&ea a!osoleasc( Di s!"$e l"i* c"vi$e eva$9
&@elice1i* care Eic) BN" K"deca%i* ca s( $" 'i%i K"deca%i.C >M. 7* .?* BC( D$r" aceea1i os=$d(
s"$e:C. Ce 'aci* o =l@ar"9leH Is!ii$d"9e s(9. D$dre!eEi !e el* e9ai '(c" !(ra1 la cele rele
ale l"i. #a $"* Eice. Ci D$dre!eE !(rerea aceasa !ri$ c"vi$ele ce "r:eaE(. Ni ca $" !e$r" c(
s"$ !(ra1i aceleia1i !ede!se s( c"&ei c( el ese !(ra1 !(ca"l"i* a ad("&a D$dre!area*
Eic=$d) BNi $oi d"!( dre!ae* c(ci acele vred$ice d"!( 'a!ele $oasre !ri:i:.C Ai v(E"
:(r"risire des(v=r1i(H Ai v(E" c": !e cr"ce s9a deEAr(ca de !(caeH C( Eice) BS!"$e "
D$=i '(r(dele&ile ale* ca s( e D$dre!eEiC >Îs. 80* +6?. Ni:e$i $" l9a sili. Ni:e$i $" i9a '(c"
vreo $evoie* ci el !e si$e s9a v(di* Eic=$d) BNi $oi d"!( dre!ae* c(ci cele vred$ice d"!(
'a!ele $oasre !ri:i:.C Acesa D$s( $ici "$ r(" $" a '(c".C Ni d"!( aceea Eice) BRa:e$e1e9
:(* Doa:$e* D$r" D:!(r(%ia TaPC N" a D$dr(E$i s( Eic() BPo9:e$e1e9:= D$r" D:!(r(%ia aPC*
!=$( ce $" a le!(da !ri$ :(r"risire* sarci$a !(caelor. /eEi ce :are l"cr" ese :(r"risireaH
S9a :(r"risi 1i a desc@is rai"l. S9a :(r"risK 1i a=a D$dr(E$eal( a l"a* D$c= de la =l@(rie a
cer" D:!(r(%ie. /eEi de c=e A"$((%i $e ese !rici$"ioare Cr"ceaH De D:!(r(%ie !o:e$e1i* o
=l@ar"leH Dar di$ ce veEi aceasaH Piroa$e 1i cr"ce s"$ cele ce se v(d. Dar D$s(1i Cr"cea*
Eice* ese se:$"l D:!(r(%iei. Ni de aceea Dl $":esc !e El D:!(ra* !e$r" c( .. v(d !e El
r(si&$i.
C( daorie a D:!(ra"l"i ese a :"ri !e$r" cei s"!"1i* c": El D$s"1i a Eis) BPasor"l cel A"$
D1i !"$e s"'le"l !e$r" oiC >I$. .-* ..?. Deci1i D:!(ra"l cel A"$ D1i d( s"'le"l !e$r" s"!"1i.
Ni de vre:e ce s"'le"l S(" Ni9a da* !e$r" aceasa .. $":esc !e El Î:!(ra BPo:e$e19e9
:(* Do:a$e* D$r" D:!(r(%ia TaC.
Ai v(E" c": Cr"cea ese D$c@i!"ire 1i a D:!(r(%ieiH /oie1i s( c"$o1i aces l"cr" 1i di$ al(
!areH N9a l(sa9o !e ea !e !(:=$* ci a l"a9o 1i a s"i9o la cer. Dar de "$de se ara( aceasaH
De acolo* c(ci c" ea va ve$i la a do"a 1i sl(vi( Sa ve$ire. Ni ca s( c"$o1i c": ca Cr"cea ese
ci$si(* !e$r" aceea 1i slav( a $":i9o !e ea. Dar s( vede: c": va ve$i Cr"ceaH Ni ce
$evoie ese s( ad"ce: !e 'a%( dovada. BDeci de v( vor Eice vo"() Ia( ese D$ !"sie >Frisos?*
s( $" ie1i%iG ia( ese D$ c(:(ri* s( $" crede%iC* acesea s!"$=$d"9le ca s( $e 'eri: de !roorocii
cei :i$ci$o1i* de @riso1ii cei :i$ci$o1i 1i de a$i@ris 1i ca s( c"$oa1e: a do"a 1i sl(vi( l"i
ve$ire. Ca $" c":va a:(&i$d"9$e s( cad( D$ D$1el(ci"$ea l"i a$i@ris* c(ci :ai D$ai$e de
ve$irea l"i Frisos* va ve$i a$i@ris. Ni ca $" c("=$d !(sor"l s( &(seasc( l"!"l* !e$r"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+-
aceasa s!"$e se:$ele ve$irii P(sor"l"i. Ni 'ii$dc( ve$irea L"i cea di$=i s9a '(c" D$ ai$(* s(
$" c"&ei c( 1i cea de9a do"a va 'i la 'el* a da aces se:$.
Iar ve$irea cea di$=i c" c"vii$%( s9a '(c" D$ ai$(* c(ci a ve$i s( ca"e !e cea !ierd"(. Iar a
do"a $" va 'i a1a. Dar c":* s!"$e9:iH BC(ci !rec": '"l&er"l iese de la r(s(ri 1i se ara( !=$(
la a!"s* a1a va 'i 1i ve$irea Fi"l"i O:"l"iC >M. +8* +7?. Deoda( se va ar(a 1i $i:e$i $" va
reA"i s( D$reAe) Aici sa" acolo ese FrisosH C(ci !rec": '"l&er"l c=$d se ara(* $" reA"ie s(
:ai cerce(: dac( s9a '(c"* a1a 1i c=$d va 'i ve$irea l"i Frisos* $" va :ai 'i $evoie s(
cerce(: de a ve$i. Dar ceea ce c("a: ese de va ve$i 1i Cr"cea* ca s( $" "i(: ceea ce v9
a: '(&(d"i. Deci asc"l( cele ce "r:eaE()
BA"$ciC* Eice. C=$d a"$ciH C=$d va ve$i Fi"l O:"l"i Bsoarele se va D$"$eca 1i l"$a $"91i
va :ai da l":i$a saC. C( a= de co$vi$&(oare va 'i l":i$a* D$c= 1i selele cele :ai
l":i$oase se vor asc"$de. A"$ci 1i BseleleC vor c(dea. A"$ci se va ar(a !e cer Fi"l
O:"l"iC >M. +8* 0-?. Ai v(E" c=( sr(l"cire are Cr"ceaH C( soarele se va D$"$eca 1i l"$a $"
se va :ai ar(a. Iar aceea va l":i$a 1i va sr(l"ci :ai :"l dec= soarele 1i dec= l"$a. Ni
!rec": c=$d D:!(ra"l vrea s( i$re D$ ceae* osa1ii I"i !oar( !e ":ere D$se:$ele
D:!(r(e1i* vesi$d de :ai D$ai$e i$rarea L"i. A1a 1i a"$ci c=$d Se va !o&orD Do:$"l di$
cer"ri* vor :er&e D$ai$e osile D$&erilor 1i ale ar@a$&@elilor* !"r=$d acel se:$ !e ":eri 1i
vesi$d"9$e $o"( i$rarea L"i D:!(r(easc(. A"$ci se vor cl(i$a !"erile cer"rilor. Pe$r"
D$&eri Eice. De 'rica cea :are* c"re:"r Di va c"!ri$de !e ei Ni !e$r" care !rici$(* s!"$e9:iH
Pe$r" acea D$'rico1a( L"deca(. C(ci oa( 'irea $oasr( va 'i K"deca(* s=$d D$ai$ea D$'rico9
1a"l"i L"dec(or. Dar !e$r" care !rici$( D$&erii se e: 1i se c"re:"r(H C(ci $" vor 'i
K"deca%i ei. C=$d "$ K"dec(or K"dec(* $" $":ai cei vi$ova%i* ci cei ce sl"Kesc* care $" se 1i"
c" $i:ic vi$ova%i* se e: 1i se c"re:"r( de 'ric( de @o(r=rea K"dec(or"l"i. A1a 1i a"$ci
c=$d 'irea $oasr( va 'i K"deca( 1i D$&erii* care c" $i:ic $" se 1i" vi$ova%i* se vor e:e de
L"dec(or"l.
Dar de ce se va ar(a a"$ci Cr"cea 1i !e$r" ce va ve$i* c=$d $oi o ave: 1i ac":H Ca cei ce
L9a" r(si&$i !e Do:$"l s(91i c"$oasc( !(ca"l lor* !e$r" aceea !e D$s"1i $ea:"l L"i Dl
ara(* :"sr=$d r("aea lor. Ni c": c( !e$r" aceasa o ad"ce* asc"l( !e eva$&@elis"l care
Eice) B1i vor !l=$&e oae se:i$%iile !(:=$"l"iC* v(E=$d !=r=1"l 1i c"$osc=$d !(ca"l. Ni de
ce e :i$"$eEi c( va ve$i !"r=$d Cr"cea* c=$d 1i ra$ele le va !"raH C(ci Eice) B/edea9vor
04 !e Care L9a" D:!"$sC >Oa@. .+* .-?. Ni !rec": a '(c" c" To:a* c=$d a D$dre!a
$ecredi$%a l"i* ar(=$d"9i* d"!( D$viere* se:$ele c"ielor 1i ra$elor Eic=$d"9i) BAd" de&e"l ("
D$coace 1i veEi :=i$ile :ele... 1i $" 'i $ecredi$cios* ci credi$ciosC >I$. +-* +7?* a1a 1i a"$ci va
ar(a ra$ele 1i Cr"cea* adeveri$d c( El D$s"1i a 'os Cel ce S9a r(si&$i.
Ni $" $":ai de la Cr"ce* ci 1i de la c"vi$ele cele rosie !e Cr"ce ese c" !"i$%( a vedea
i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe" cea $e&r(i(. C(ci 'ii$d EI !iro$i 1i AaKocori$9d"9se*
l"=$d"9se D$ r=s 1i sc"i!=$d"9se* Eicea) BP(ri$e* iar9(9le lor c( $" 1i" ce 'acC >Lc. +0* 08?*
r"&=$d"9se !e$r" cei ce9L r(si&$ea". Iar aceia Di Eicea") BDe e1i Fi"l l"i D":$eEe"*
!o&oar(9Te de !e Cr"ce... 1i vo: crede...C >M. +7* 8-98+?. Dar El $" Se !o&oar( de !e Cr"ce*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+.
!e$r" c( ese Fi"l l"i D":$eEe" 1i !e$r" aceasa a ve$i s( se r(si&$easc( !e$r" $oi.
BPo&oar(9Te de !e Cr"ce 1i vo: crede D$r" Ti$eC. Acesea s"$ c"vi$e dovedioare ale
$ecredi$%ei. C( :"l :ai :are :i$"$e a 'os D$vierea L"i* 'ii$d !iara deas"!ra :or:=$"l"i*
dec= dac( S9ar 'i !o&or= de !e Cr"ce. Ni :ai :are :i$"$e a 'os c=$d a scos !e LaE(r di$
:or:=$* :or de !ar" Eile 1i D$'(1"ra c" cele de D$&ro!are* dec= dac( s9ar 'i !o&or= de !e
Cr"ce. De1i cei ce9L r(si&$iser( Di Eicea" D$ AaKoc"r() BDe e1i Fi"l l"i D":$eEe"...
:=$"ie19eTe !e Ti$e D$s"%iC >Lc. +0* 07?* dar El oae le '(cea ca s(9i :=$"iasc( 1i !e ei 1i
Eicea) BP(ri$e* iar(9le lor !(ca"l* c( $" 1i" ce 'ac. Ni oare le9a iera lor !(ca"lH Le9a iera*
dar ei $9a" vr" s( se !oc(iasc(. C( de $" le9ar 'i iera lor !(ca"l* Pavel $" s9ar 'i '(c"
a!osol. De $" le9ar 'i iera lor !(ca"l* $" ar 'i creE" D$da( rei :ii* ci$ci :ii 1i ale :"le
:ii. C(ci :"le :ii de i"dei a" creE"* ar(a ese di$ cele ce Eic a!osolii l"i Pavel) B/eEi
'rae* c=e :ii de i"dei a" creE"C >F. A!* +.* +-?.
S( "r:(: dar S(!=$"l"i 1i s( $e r"&(: !e$r" vr(K:a1i* la( iar(1i :( D$orc la aceea1i
s'a"ire. A ci$cea Ei ese aEi de c=$d vorAesc c" voi des!re aceasa* $" !ri@($i$d"9v( de
$easc"lare* s( $" 'ie* ci :ai ales $(d(Kd"i$d c( ve%i !leca. Iar dac( "$ii s"$ as!ri 1i :=$io1i
sa" $es"!"1i* D$c= se ara( $easc"l(ori la cele ce s9a" vorAi !e$r" r"&(ci"$e* ace1ia :(car
de $":(r"l Eilelor c"ceri$d"9se* s( le!ede vraKAa 1i D:!"%i$area de s"'le. Ur:eaE(
S(!=$"l"i (". Se r(si&$ea 1i II r"&a !e Ta(l !e$r" cei ce9L r(si&$ea. Ni c": voi !"ea*
Eici* s( "r:eE S(!=$"l"iH Dac( vei voi* !o%i. C( de ar 'i 'os c" !"i$%( a9l "r:a $9ar 'i Eis)
BD$v(%ai9v( de la Mi$e c( s"$ Al=$d 1i s:eri c" i$i:aC >M. ..* +4?. De $" ese c" !"i$%(
s(9. "r:eEi* Pavel $9ar 'i Eis) BFi%i "r:(ori :ie* !rec": 1i e" s"$ l"i FrisosC >. Cor. ..* .?.
Ni de $" voie1i s( "r:eEi S(!=$"l"i* "r:eaE( sl"&ii celei D:!re"$( c" i$e* l"i Ne'a$
a!osol"l. C( acela a "r:a S(!=$"l"i. C(ci !rec": Frisos D$re cei ce9L r(si&$ea" 'ii$d*
l(s=$d Cr"cea 1i cele ce !rivea" la Si$e 1i se r"&a Ta(l"i !e$r" cei ce9L r(si&$ea"* a1a 1i
sl"&a D$re cei ce9L D:!ro1ca" c" !iere 'ii$d* 1i lovi$d"9se de o%i* a l(sa d"rerile !rici$"ie
de ace1ia 1i Eicea) BDoa:$e* $" le !"$e lor !(ca"l acesaC >F. A!. 7*6-?. Ai v(E" c": sl"&a
se roa&(. Acela Eice) BP(ri$e* iar(9le lor !(ca"l acesa* c( $" 1i" ce 'acC* iar acesa) BDoa:9
$e* $" le !"$e lor !(ca"l acesaC. Ni ca s( c"$o1i c( c" os=rdie se roa&(* iar $" si:!l"* el*
D:!ro1c=$d"9se c" !iere* D$&e$"$c@eaE( 1i c" :"l( :ilosivire 1i ":ili$%( Eice r"&a.
/oie1i s(9%i ar( 1i al( sl"&(* care a !(i:i :"l :ai :"le dec= acelaH Pavel* care Eice) [De
la i"dei... de rei ori a: 'os A(" c" oia&eG o da( a: 'os D:!ro1ca c" !iere* o $oa!e 1i o
Ei D$r" ad=$c a: !erec"C >.. Cor. ..* +5?. Ni d"!( aceasa ce EiceH BC(ci a1 'i dori s( 'i" e"
D$s":i a$ae:a de la Frisos !e$r" 'ra%ii :ei 1i r"dele :ele d"!( r"!C >R:. 4* 0?. /oie1i s(
veEi 1i al"lH N" di$ Scri!"ra cea $o"(* ci di$ cea vec@e. Ni aces l"cr" ese :ai ales de
:irare c( acolo "$de $" li se !or"$cise s( i"Aeasc( !e vr(K9:a1i* ci s( scoa( oc@i !e$r" oc@i*
di$e !e$r" di$e 1i s( r(s!l(easc( D$oc:ai c" acelea1i r("(%i* s9a aK"$s la 'iloEo'ia cea
a!osoleasc(. Asc"l( ce Eice Moise* cel s"!(ra de :"le ori de i"dei 1i de'(i:a de ei) BNi
ac": de voie1i s( ier%i lor !(ca"l* iar(9.* iar de $" 1er&e9:( !e :i$e di$ carea Ta D$ care
:9ai scrisC >le1. 0+* 0+?. /eEi c( 'iecare di$ ace1ia !"$ea" :ai D$ai$e 'olos"l celorlal%i* dec=
:=$"irea lorH Ni:ic $" ai &re1i* o. Pavele 1i !e$r" ce voie1i s( e D:!(r(1e1i c" ei de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
++
!edea!s(H Pe$r" c( $ici o A"c"rie $"9:i ad"ce sarea :ea cea A"$(* c=$d 1i" c( al%ii
!(i:esc r(".
Ne era $o"( de aK"$s acese !ilde* dar ca :ai :"l s( $e D$dre!(: :( voi is!ii s( ar( 1i !e
al"l* care a 'iloEo'a acelea1i. David acela* 'erici"l 1i Al=$d"l* c=$d oa( oasea s9a ridica
D:!oriva l"i 1i a ridica la D:!(r(%ie !e 'i"l s(" AAesalo:* care voia s(9. "cid(* !e$r" care
D":$eEe" S9a :=$ia 1i a ri:is !e D$&er"l S(" s( !ede!seasc( !o!or"l 9c( ce ese dac( s9a
!"s al( !rici$( a !ede!sei Y* v(E=$d"9. c" saAia scoas( ce EiceH BE" care s"$ !(sor a:
&re1iG e" !(sor"l a: '(c" r(". S( 'ie :=$a Ta !ese :i$e 1i !ese casa a(l"i :e"C >II I:!*
+8* .7?. /eEi iar(1i ase:e$ea is!r(viH /oie1i s(9%i :ai ar( 1i al"lH C( $" s"$e: li!si%i de
D$c( "$"l care a 'iloEo'a ase:e$ea. Sa:"il !rooroc"l a 'os oc(r= de i"dei 1i a= de $eci$si
D$c= D":$eEe" voi$d s(9. :=$&=ie I9a Eis) BN" !e i$e e9a" le!(da* ci !e Mi$e...C >I I:!.
<* 7?. Dar ce Eice cel le!(da* de'(i:a 1i oc(r=H BDe!are s( 'ie !(ca"l acesa de la :i$e ca
s( D$ceeE a :( r"&a Do:$"l"i !e$r" voiC >I I:!. .+* +0?. P(ca a socoi a $" se r"&a !e$r"
vr(K:a1i. Deci Frisos Eice) BP(ri$e* iar(9le lor !(ca"l c( $" 1i" ce 'acC* Ne'a$ Eice)
BDoa:$e $" le !"$e lor !(ca"l acesaC* Pavel Eice) BA1 'i !o'i ca e" D$s":i s( 'i" a$ae:a
!e$r" 'ra%ii :ei 1i r"dele :ele d"!( r"!C* Moise Eice) BDe voie1i s( le ier%i lor !(ca"l* iar(9
.* iar de $" 1i !e Mi$e :( 1er&e di$ carea D$ care :9ai scrisC* David Eice) BS( 'ie :=$a Ta
!ese :i$e 1i !ese casa a(l"i :e"C* iar Sa:"il) BDe!are s( 'ie de la :i$e !(ca"l acesa ca
s( D$ceeE a :( r"&a Do:$"l"i !e$r" voiC. Ce ierare vo: doA=$di* s!"$e9:i* c=$d S(!=$"l*
sl"&ile cele di$ Scri!"ra cea vec@e 1i cele di$ Scri!"ra $o"( $e D$dea:$( la r"&(ci"$ea
!e$r" vr(K:a1iH Ni :ai ales cS $oi cele D:!oriv( 'ace: Alese:=$d !e vr(K:a1i. N"* ro&"9
v( 'ra%ilor* $" 'ace%i aceasa. C(ci !e c= s"$ :ai :"le !ildele* c" a=a ese :ai :are
!edea!sa* de $" vo: "r:a lor. Ni :ai :are l"cr" ese a $e r"&a !e$r" vr(K:a1i* dec= !e$r"
!riee$i. Ni :ai :"l $e 'olose1e r"&(ci"$ea !e$r" aceia* dec= !e$r" ace1ia. C( Eice) BC(ci
dac( i"Ai%i !e cei ce v( i"Aesc* ce r(s!la( ve%i aveaH A" $" 'ac 1i va:e1ii acela1i l"cr"HC >M.
8* 86?.
Ni dac( $e r"&(: $":ai !e$r" !riee$i* ia( c( $" $e9a: '(c" :ai A"$i dec= !(&=$ii sa"
va:e1ii. Iar dac( vo: i"Ai !e vr(K:a1i* $e vo: 'ace ase:e$ea l"i D":$eEe"* d"!( !"erea
o:e$easc(* Bc( El 'ace s( r(sar( soarele !e$r" cei r(i 1i !ese cei A"$i 1i ri:ie !loaie !ese
cei dre!%i 1i !ese cei $edre!%iC >M. 5* 85?. S( $e 'ace: a1adar ase:e$ea Ta(l"i* c(ci Eice)
BFi%i des(v=r1i%i* !rec": Ta(l vosr" Cel ceresc des(v=r1i eseC* >M. 5* 8<? ca s( $e
D$vred$ici: de Î:!(r(%ia cer"rilor* r" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s
Frisos* C(r"ia I se c"vi$e slava D$ vecii vecilor. A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+0
OMILIA
la sfântul praznic al Cincizccimii / pentru ce nu se fac acum semne /
cum că cele ce se lucrează şi se vor"esc de noi se scriu
Iara1i !raE$ic 1i iar(1i s(rA(oare* 1i iar(1i #iserica se la"d( c" :"l%i:ea 'iilorG #iserica
aceasa cea c" :"l%i 'ii 1i i"Aioare de 'ii. Dar ce 'olos ese di$ i"Airea de 'ii* c=$d $":ai la
s(rA(ori* iar $" odea"$a v\de 'e%ele cele dorie ale 'iilor. Prec": de ar 'i av" ci$eva o
@ai$( 'r":oas( 1i $" i9ar 'i 'os l"i D$&(d"i s( o !oare odea"$a. Iar @ai$a #isericii ese
:"l%i:ea celor ce vi$* !rec": 1i !rooroc"l de de:"l = vorAi c(re #iseric(* Eic=$d) BNi !e
o%i ace1ia Di vei !"$e D:!reK"r"l ("* ca o c"$"$( de :ire 1i ca o !odoaAa de :ireas(C >Is. +4*
.<?. Deci !rec": o 'e:eie D$%elea!( 1i de $ea: A"$ av=$d @ai$a sr=$s( !=$( la &leE$e* ese
c" A"$( c"vii$%(* a1a 1i #iserica as(Ei se ara( :ai l":i$oas(* 'ii$d D:Ar(ca( c" :"l%i:ea
r"!"rilor voasre* ca 1i c" o @ai$( sr=$s(. C( $ici o !are a ei* as(Ei* $" ese c" !"i$%( a se
vedea &oal(* !rec": D$ Eilele rec"e.
Dar !rici$"iori ai &olici"$ii ei s"$ cei ce $":ai as(Ei a" ve$i* cei ce $" odea"$a aco!er(
!e :aica lor. Iar c": c( $" :ic( ese !ri:eKdia a l(sa &oala !e :aica lor* s( ad"ce: a:i$e
de o vec@e isorieG s( $e ad"ce: a:i$e de cel ce a v(E" &ol !e a(l s(" 1i a 'os !ede!si
!e$r" aceasa >Fac. 4* ++?* c" oae c( $" acela a deE&oli !e a(l s("* ci $":ai l9a v(E" &ol.
Ni $ici :(car !e$r" aceasa $" a sc(!a de !edea!s(. Iar cei ce a" ve$i $":ai as(Ei iar :ai
D$ai$e $"* $" $":ai c( v(d &oal( !e :aica lor* ci o deE&olesc !e ea. Iar dac( cel ce a v(E"
&olici"$ea $" a sc(!a de !edea!s(* cei ce o 'ac* de care ierare vor 'i vred$iciH Acesea le Eic
$" voi$d s( v( !ri@(9$esc* ci ca s( '"&i: de !edea!s(* s( '"&i: de Alese:"l l"i Fa:* s(
"r:(: dra&osea l"i Si: 1i a l"i la'e 1i s( aco!eri: 1i $oi !"r"rea !e :aica $oasr(...
A se D$'(%i1a $":ai de rei ori !e a$ D$ai$ea l"i D":$eEe" ese o socoeal( i"daiceasc(. C(ci
c(re aceia s9a Eis) BI$ rei vre:i ale a$"l"i e vei ar(a D$ai$ea Do:$"l"i D":$eEe"l"i ("C
>le1. +0* .7?. I$ ce $e !rive1e !e $oi* odea"$a voie1e D":$eEe" s( $e ar((: D$ai$ea L"i.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+8
La aceia de!(r(rile loc"rilor a" '(c" s( 'ie $":ai a=ea ad"$(rile* c( $":ai D$r9"$ loc era
a"$ci D$c@i$(ci"$ea. Pe$r" aceasa 1i i:!"rile ad"$(rilor 1i a ve$irilor lor era" !"%i$e..Ni 'i9
i$dc( $":ai D$ Ier"sali:* iar $" D$ al( !are* reA"ia" s( se D$c@i$e* !e$r" aceasa a !or"$ci
ca $":ai de rei ori D$r9"$ a$ s( se arae D$ai$ea l"i D":$eEe"* D$dre!(%i$d"9i la aceasa
l"$&i:ea c(ii. Dar !e$r" $oi $ici "$ 'el de D$dre!are $" va 'i. Ni aceia era" D:!r(1ia%i !e o
!(:=$"l* c(ci Eice) BNi era" D$ Ier"sali: loc"iori i"dei* A(rAa%i c"cer$ici* di$ oae
$ea:"rile care s"$ s"A cerC >F. A!. +* 5? iar $oi D$r9o ceae 'ii$d o%i* s"A acelea1i Eid"ri
loc"i$d 1i de :"le ori $":ai o "li%( $e des!are de #iseric(* ca cei ce a: 'i des!(r%i%i c"
$e$":(rae $oia$"ri ale :(rii* a1a de !"%i$e ori ve$i: la aceas( s'=$( ad"$are. Acelora le9a
!or"$ci $":ai D$ rei vre:i ale a$"l"i s( !r(E$"iasc(* $o"( D$s( $e9a !or"$ci !"r"rea s(
'ace: aceasa* c( !"r"rea la $oi ese !raE$ic. /oi s!"$e !rici$ile !raE$ic"l"i 1i ve%i vedea c(
D$ 'iecare Ei ese !raE$ic.
Deci la $oi cel di$=i !raE$ic ese E!i'a$ia* adic( Ar((rile. Ni care ese !rici$a !raE$ic"l"iH
Fa!"l c( D":$eEe" B!e !(:=$ S9a ar(a 1i c" oa:e$ii D:!re"$( a loc"iC >/ar"@ 0* 0<?. C(
D":$eEe"9Fi"l Cel U$"l9N(sc" c" $oi a 'os. Ni $" $":ai a 'os* ci !"r"rea ese* c(ci Eice)
BIa( E" c" voi s"$ D$ oae Eilele !=$( Ia s'=r1i"l veac"l"iC >M. +<* +-?. Pe$r" aceasa D$
oae Eilele !"e: s(v=r1i Ar((rile.
Dar !raE$ic"l Pa1ilor ce voie1eH Care ese !rici$a l"iH Pri$ el vesi: :oarea Do:$"l"i*
c(ci aceasa ese Pasile. Dar $ici aceasa $9o 'ace: D$ vre:e @o(r=(. C( voi$d Pavel s( $e
iEA(veasc( !e $oi de a1e!area ver:"rilor 1i ar(=$d c( !"r"rea !"e: 'ace Pasile* Eice)
BC(ci de c=e ori ve%i :=$ca Rli$ea aceasa 1i ve%i Aea di$ !a@ar"l acesa* :oarea Do:$"l"i
vesi%iC >i Cor. ..*+5?. Deci de vre:e ce !"r"rea !"e: vesi :oarea Do:$"l"i* !"r"rea
!"e: s(v=r1i 1i Pasile.
/oi%i s( c"$oa1e%i c( 1i !raE$ic"l acesa de aEi se !oae !r(E$"i D$ 'iecare Ei 1i :ai ales c( ese
D$ 'iecare EiH S( vede: care ese !rici$a !raE$ic"l"i aces"iaH Fa!"l c( D"@"l S'=$ a ve$i la
$oi. Ni !rec": Fi"l I"i Dii:$eEe" Cel U$"l9N(sc" ese D:!re"$( c" oa:e$ii cei credi$cio1i*
a1a 1i D"@"l L"i D":$eEe". Dar de "$de ese ar(a( aceasaH BDe M( i"Ai%i* !(Ei%i !or"$cile
Mele. Ni E" voi r"&a !e Ta(l 1i al M=$&=ieor v( va da vo"(* ca s( 'ie c" voi D$ veac* D"@"l
Adev(r"l"i... >I$. .8* .59.7?. Deci !rec": a Eis Frisos des!re Si$e c( ese c" $oi D$ oae
Eilele !=$( la s'=r1i"l veac"l"i 1i !e$r" aceasa !"e: oric=$d s( s(v=r1i: Ar((rile* a1a a Eis
1i des!re D"@"l c( D$ veac c" $oi ese 1i de ase:e$ea !"e: s(v=r1i odea"$a !raE$ic"l
Ci$ciEeci:ii.
Ni ca s( c"$oa1e%i c( ese c" !"i$%( odea"$a s( !r(E$"i: 1i $" $":ai la vre:ea r=$d"i(*
$ici c=$d s"$e: D:!i$1i de sila vre:ii* asc"la%i !e Pavel ce Eice) BDe aceea s( !r(E$"i:...C.
C" oae c( $" era a"$ci !raE$ic* c=$d scria acesea* $ici Iesele* $ici Ar((rile* $ici !raE$ic"l
a Ci$ciEeci:ii* dar a Eis s( !r(E$"i:* ar(=$d c( $" vre:ea 'ace !raE$ic"l* ci co$1ii$%a cea
c"ra(. C( !raE$ic"l $" ese alceva* dec= veselie* iar veselia cea d"@ov$iceasc( $" di$ al9
ceva se !rici$"ie1e* dec= di$ co$1ii$%a 'a!elor A"$e. Iar cel ce are co$1ii$%a A"$a 1i 'a!e
ca aceasa* odea"$a !oae s( !r(E$"iasc(. Deci aceasa ar(=$d Pavel* Eice) BDe aceea s(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+5
!r(E$"i: $" c" al"a"l cel vec@i* $ici c" al"a"l r("(%ii 1i al vicle1"&"l"i* ci c" aEi:ele
c"r(%iei 1i ale adev(r"l"iC >I Cor. ..*+5?. /eEi c": c( $" e9a le&a c" !erioadele vre:ii* ci a
!or"$ci s( ai $":ai co$1ii$%a c"ra(H /oia: ca o c"v=$"l s(9I c@el"iesc c" aceas(
!rici$(* c( cei ce d"!( :"l( vre:e !ri$d !e vre"$ii D$ :=i$ile lor 1i $" les$e Di las( !e ei.
Deci 1i $oi* 'ii$dc( !e voi* cei ce d"!( "$ a$ a%i ve$i D$ :reKele $oasre* v9a: !ri$s* $" voia:
s( v( l(s(: as(Ei* dar ca s( $" v( d"ce%i li!si%i de c"vi$ele cele !e$r" PraE$ic* de la
s'a"irea aceasa* s( rece: c"v=$"l la !rici$a PraE$ic"l"i.
M"le A"$((%i 1i de :"le ori s9a" !o&or= di$ cer !e !(:=$ la $ea:"l o:e$esc. Dar ca cele
de as(Ei* :ai D$ai$e* $icioda( $" s9a" !o&or=. Dar s( vede: ce 'el a" 'os cele de :ai
D$ai$e 1i ce 'el s"$ cele de as(Ei* ca s( c"$oa1eri deoseAirea lor. BNi a !lo"a !ese ei :a$(
!e !(:=$ 1i !=i$e cereasc( le9a da lor. Fai$e D$&ereasc( a :=$ca o:"l... >Ps. 77* +<9+4?.
Mare l"cr" c" adev(ra 1i vred$ic de i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe". Ni a!oi) BNi a c(E"
'oc de Ia Do:$"l di$ cer 1i a :is"i Ker'a...C >III I:!. .<* 0<?* iar !e !o!or"l evreesc care
r((cea l9a D$dre!a. Ni o%i o!i$9d"9se de 'oa:e* s9a !o&or= iar(1i !loaia 1i a '(c" :"l( D$9
des"lare a roadelor >III I:!. .<* 85?. Mari s"$ 1i acesea 1i :i$"$ae. Dar :"l :ai :ari s"$
cele de 'a%(* c( $" :a$(* $ici 'oc* $ici !loaie s9a !o&or= as(Ei* ci !loaie de dar"ri d"9
@ov$ice1i s9a !o&or= de s"s. Care $" !oar( !(:=$"l s!re rodire* ci D$d"!lec( 'irea
o:e$easc( s( dea !l"&ar"l"i oa:e$ilor rod"l 'a!ei9A"$e. Ni cei ce a" !ri:i de acolo o !i9
c("r(* D$da( s9a" "ia !e si$e 1i deoda( !(:=$"l s9a ":!l" de D$&eri. N" de D$&eri cere1i*
ci de cei care D$ r"! o:e$esc a" l"cra 'a!a A"$( !orivi( !"erilor celor '(r( de r"!. C( $"
aceia s9a" !o&or= Kos* ci* ceea ce ese :ai de :irare* aceia de Kos s9a" s"i la 'a!a A"$( a
acelora. Ni $" le!(d=$d r"!"l !erecea" $":ai c" s"'leele* ci r(:=$=$d D$ 'irea lor* c" voi$%a
cea liAer( s9a" '(c" D$&eri. Ni ca s( c"$o1i c( !edea!sa cea :ai di$ai$e* c=$d a Eis) BC( !(9
:=$ e1i 1i D$ !(:=$ e vei D$oarceC >Fac. +* .4?* $" a 'os !edea!s(* e9a l(sa s( !ereci !e
!(:=$* ca :ai :"l s( se arae !"erea D"@"l"i* care !ri$ r"! de %(r=$( l"creaE( "$ele ca
acesea. C( s9a v(E" li:A( de l" !or"$ci$d diavolilor* s9a v(E" :=$( de l" vi$dec=$d Aoli
1i :ai ales $" $":ai :=$( de l"* ci ceea ce ese :ai de :irare* ":Are de r"!"ri de l"
Air"i$d 1i :oarea 1i !"eri '(r( de r"!"ri* adic( !e diavoli. Ni !rec": c=$d se ara( soarele
'"&e D$"$eric"l* 'iarele se a'"$d( D$ viE"i$ele lor* "ci&a1ii* =l@arii 1i Ke'"iorii de :or:i$e
alear&( la v=r'"rile :"$%ilor* a1a 1i Per" ar(=$9d"9se 1i &las sloAoEi$d* se iE&o$ea D$"$eric"l
D$1el(ci"$ii* se de!(ra diavol"l* se ridica" !ai:ile r"!"rilor* se vi$deca" Aolile s"'leelor* se
iE&o$ea oa( r("aea* se D$orcea !e !(:=$ 'a!a A"$(. Ni dac( ci$eva ar 'i !"" scoae di$
vise9riile D:!(r(e1i* care a" a"r* ar&i$ 1i !iere sc":!e* :(car o :ic( !(ricic(* :are
Ao&(%ie ar 'i !rici$"i acel"ia* a1a 1i di$ &"rile A!osolilor Y visierii D:!(r(e1i 'ii$d &"rile
lor* av=$d D$ ele Ao&(%ii de dar"ri Y dac( !ri:ea ci$eva "$ si$&"r c"v=$* :are Ao&(%ie
d"@ov$iceasc( Di !rici$"ia. A"$ci c" adev(ra c"vi$ele Do:$"l"i) BDorie >era"? :ai :"l
dec= a"r"l 1i dec= !iara cea de :are !re%G 1i :ai d"lci dec= :ierea 1i 'a&"releC >Ps. .<* ..?.
C(ci ceea ce $" !"ea 'ace a"r"l* $ici !iara sc":!(* '(cea" c"vi$ele l"i Per". C(ci c=%i
ala$%i de a"r !"ea" s( vi$dece !e cel olo& di$ $a1ereH Dar c"v=$"l l"i Per" a !"" s(
vi$dece aceas( AeeK"$e a 'irii* c(ci a Eis) BD$r" $":ele l"i Iis"s Frisos Na9Eari$ea$"l*
scoal(9e 1i ":Al(C >F. A!. 0* 6?. Ni c"v=$"l I"9cr" s9a '(c".
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+6
Ai v(E" c": c"vi$ele a!osolilor era" :ai dorie dec= a"r"l 1i !iara cea sc":!(H Ai v(E"
c": visierii D:!(r(e1i era" &"rile aceloraH C" adev(ra docori* !l"&ari 1i c=r:aci ai l":ii
era" acolo. Docori !e$r" c( vi$deca" Aolile* !l"&ari !e$r" c( se:($a" c"v=$"l dre!ei
credi$%e 1i c=r:aci !e$r" c( a" !l"i !ese :area l":ii aceseia 1i a" D$cea '"r"$a
D$1el(ci"$ii. De aceea "$eori le Eice) B/i$deca%i !e cei Aol$avi...C >M. .-* <?* aleori) BE" v(
ri:i s( secera%i* ] ceea ce voi $9a%i ose$i...C >M. .8* .4? 1i D$ al( !are) 1i v( voi 'ace
!escari de oa:e$iC >I$. 8* 0<?* iar c(re Per" a Eis) BN" e e:eG de ac": D$ai$e vei 'i !escar
de oa:e$iC >I I:!. 0* .?* vorAi$d :ai D$=i ca "$or docori* a!oi ca "$or !l"&ari* a!oi ca "$or
c=r:aci 1i !escari. Ni se vedea" :i$"$i !ese :i$"$i.
Firea $oasr(* :ai D$ai$e c" Eece Eile s9a s"i !e sca"$"l cei D:!(r(esc* iar as(Ei D"@"l
S'=$ s9a !o&or= la 'irea $oasr(. A s"i Do:$"l !=r&a $oasr( 1i a coAor= !e D"@"l S'a$%* al
Do:$ care D:!(r(e1e dar"rile* c(ci 1i D"@"l ese Do:$G 1i s9a D:!(r(%i D$re Ta(l* Fi"l 1i
D"@"l S'a$% ico$o9:ia cea !e$r" $oi. D$c( $" avea Frisos Eece Eile de c=$d se D$(l%ase 1i $e9
a ri:is dar"ri d"@ov$ice1i* dar"ri ale D:!(c(rii. Ni ca $i:e$i s( $" se D$doiasc( 1i s( 'ie
$ed":eri dac( Frisos* d"!( ce s9a D$(l%a la Ta(l* $e9a D:!(ca c" El 1i $i L9a '(c" :ilosiv*
vr=$d s( arae aceasa* $e9a ri:is $o"( D$da( dar"rile D:!(c(rii. C(ci* c=$d se D:!ac( vr(K9
:a1ii D$re ei* D$da( d"!( D:!(care "r:eaE( os!e%ele* D$c@i$(rile !e$r" s($(ae 1i dar"rile.
Deci $oi a: ri:is credi$%( 1i a: !ri:i dar"ri* a: ri:is asc"lare*^ a: !ri:i dre!ae.
Ni ca s( D$%ele&eri c( darea D"@"l"i S'=$ ese dar al D:!(c(rii c" D":$eEe"* voi D$cerca s(
v( D$credi$%eE !e voi di$ Scri!"ri aceasa* :ai D$=i c" cele di:!oriv( voi 'ace c"v=$"l
l(:"ri* adic( c": c( a"$ci c=$d D":$eEe" se :=$ie !e $oi* o!re1e dar"l D"@"l"i. C(ci
dac( e vei D$credi$%a c( se:$ al :=$iei l"i D":$eEe" ese li!sa D"@"l"i S'a$% 1i vei vedea
iar(1i D"@ S'=$ ri:i%=$d"9se* vei 1ii c( dac( $9ar 'i 'os D:!(care* $" s9ar 'i ri:is D"@"l
S'=$. Deci de "$de vo: c"$oa1e aceseaH
Fi era o: A(r=$* Al=$d* 1i D$%ele!* dar $" 1ia s( D$dre!9eEe vicle1"&"l co!iilor l"i* ci !ese
:(s"r( Di i"Aea. A"Ei%i cei care ave%i co!ii* ca :(s"ra( s( 'aceri dra&osea 'a%( de ei. Ni Fi di$
!rici$a aceasa D$(r==$d !e D":$eEe" la a=a :=$ie L9a ad"s D$c= 1i9a D$ors :ila Sa de la
o $ea:"l l"i. Ni ar(=$d aceasa scriior"l care a scris acesea* Eice) BC"v=$"l era sc":! 1i
$" era vede$ie aeveaC >I I:!. 0* .?. Pri$ sc":! ar(=$d c( era 'oare rar* dar"l !roorociei.
Al"l !l=$&=$d 1i =$&"i$d"9se di$ !rici$a :=$iei l"i D":$eEe"* Eicea) BN" ese do:$* $ici
!rooroc D$ vre:ea aceasaC Iar eva$&@elis"l Eice) BC(ci D$c( $" era D"@"l* !e$r" c( Iis"s
D$c( $" '"sese !rosl(viC >I$. 7* 04?. N" era D"@"l S'=$* !e$r" c( Iis"s $" se r(si&$ise. C(
aceasa** $" se !rosl(vise* D$sea:$( c( $" se r(si&$iseG c( de1i l"cr"l era de ocar(* dar 'ii$dc(
se '(cea !e$r" cei ce9i i"Aea* slav( Dl $":e1e Frisos. Ni !e$r" care !rici$(* s!"$e9:i* :ai
D$ai$e de Cr"ce $" s9a da D"@"lH Pe$r" c( l":ea era D$ !(cae* D$ vraKA( 1i D$ $eci$se 1i
!e$r" c( D$c( $" se Ker'ise Miel"l* l"i D":$eEe"* Care ridic( !(ca"l l":ii. Deci* 'ii$dc(
D$c( $" se r(si&$ise Frisos* $" se '(c"se $ici D:!(carea. Ni 'ii$dc( $" s9a '(c" D:!(carea* c"
c"vii$%( $ici D"@"l $" se ri:iea. Pe$r" aceasa se:$"l D:!(c(rii ese ri:ierea D"@"l"i
S'a$%. De aceea 1i Frisos Eice) B/( ese c" 'olos ca s( M( d"c E". C(ci dac( $" M( voi d"ce.
M=$&=ieor"l $" va ve$i la voi...C >I$. .6* 7?. De $" M( voi d"ce 1i voi D:!(ca !e Ta(l* $" v(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+7
voi ri:ie vo"( !e M=$&=ieor"l. A%i v(E" !ri$ c=e doveEi a: ar(a vo"( c( se:$ al :=$iei
l"i D":$eEe" ese li!sa D"@"l"i S'=$ di$r" oa:e$iH
BC"v=$"l era sc":! 1i $" era vede$ie aeveaC* BC( $" ese do:$2$ici !rooroc D$ vre:ea
aceasaC* BC(ci D$c( $" era D"@"l* !e$r" c( Iis"s $" '"sese !rosl(viC* 1i B/( ese c" 'olos ca
s( M( d"c E". C(ci dac( $" M(^oi d"ce* M=$&=ieor"l $" va ve$i la voi...C Ia( deci c( se:$
al :=$iei l"i D":$eEe" ese li!sa D"@"l"i S'=$. Iar c=$d vei vedea D"@ S'=$ ri:i%=$d"9se
c" D$des"lare* c" $i:ic s( $" e D$doie1i !e$r" D:!(care. Ni "$de ese* vei Eice* D"@"l S'=$
ac":H C( a"$cea era c=$d se:$e se '(cea"* :or%ii se sc"la" 1i le!ro1ii se c"r(%a". Dar ac":a
de "$de vo: ar(a c( ese la $oi S'=$"l D"@H N" v( e:eri9 C( v( voi dovedi c( 1i ac": ese
D"@ S'=$ D$r" $oi. C": 1i D$ ce c@i!H De $" ar 'i D"@ S'=$ D$r" $oi* c": ace1ia* care D$
aceas( $oa!e s9a" l":i$a* s9a" iEA(vi de !(caeH C( $" ese c" !"i$%( a $e iEA(vi de
!(cae '(r( l"crarea D"@"l"i. Ni asc"la%i !e Pavel Eic=$d) BC(ci 1i $oi era: al(da( '(r( de
:i$e* $easc"l(ori* a:(&iri sl"Ki$d !o'elor 1i :"lor 'el"ri de des'((ri... Iar c=$d A"$(aea
1i i"Airea de oa:e$i a M=$"ior"l"i $osr" D":$eEe" s9a ar(a. El $e9a :=$"i $" di$
'a!ele cele D$r" dre!ae* s(v=r1ie de $oi* ci d"!( a l"i :il(* !ri$ Aaia $a1erii celei de9a
do"a 1i !ri$ D$$oirea D"@"l"i S'=$C >Ti 0* 08905?* Ni iar(1i D$ al( !are Eice) BN" v( D$1ela%i)
Nici des'r=$a%ii* $ici D$c@i$(orii de idoli* $ici !reades'i=$a%ii* $ici :ala@ie$ii* $ici sodo:i1ii*
$ici '"rii* $ici laco:ii* $ici Ae%ivii* $ici AaKocoriorii* $ici r(!iorii $" vor :o1e$i D:!(r(%ia
l"i D":$eEe"C. Ai v(E" oae 'el"rile r("(%iiH Ni a1a era%i "$ii di$re voi. Dar v9a%i s!(la* dar
v9a%i s'i$%i* dar v9a%i D$dre!a... BC":H C( aceasa ese ceea ce ca"( dac( !ri$ D"@"l S'=$
a: le!(da r("aea. Dar asc"l(. BDar v9a%i s!(la* dar v9a%i s'i$%i* dar v9a%i D$dre!a D$r"
$":ele Do:$"l"i Iis"s Frisos 1i D$r" D"@"l D":$eEe"l"i $osr" >I Cor. 6* 49..?. Ai v(E"
c( D"@"l S'=$ a 1ers oa( r("aea aceeaH
U$de s"$ ac": cei ce @"lesc s(!=$irea D"@"l"iH C( de $" iar( !(caele D$ Eadar se ia la
AoeE. Iar de iar( !(caele* D$ Eadar se @"le1e de ereici. Ni 'ii$dc( $" era D"@ S'=$ $"
!"ea: c@e:a !e Do:$"l Iis"s* c( B$i:e$i $" !oae s( Eic( Do:$ ese Iis"s* dec= D$ D"@"l
S'=$C >. Cor. .+* 0?. Ni de $" ar 'i 'os D"@ S'=$* $oi credi$cio1ii $" $e9a: 'i !"" r"&a l"i
D":$eEe"* $ici $" a: 'i !"" Eice)CTa(l $osr" Carele e1i D$ cer"riC. Deci !rec": Do:$ a
$":i !e Iis"s $" !"ea:* $ici Ta(l $" !"ea: a9L $":i !e D":$eEe". Dar de "$de ese
ar(aH De la acela1i a!osol* c(ci Eice) BNi !e$r" c( s"$e%i 'ii* a ri:is D":$eEe" !e D"@"l
Fi"l"i S(" D$ i$i:ile $oasre* care sri&() BA[a* P(ri$ePC >Gal. 8* 6?. De aceea c=$d c@e:i !e
Ta(l* c"&e( c( D"@"l ai$&=$d s"'le"l ("* e9ai D$vred$ici de c@e:area aceea.
De $" era D"@* $" ar 'i 'os c"v=$"l D$%ele!ci"$ii 1i al c"$o1i$%ei D$ #iseric(. BC( "$"ia i se
d( !ri$ D"@"l S'=$* c"v=$ de D$%ele!ci"$e* iar al"ia* d"!( acela1i D"@* c"v=$"l
c"$o1i$%eiC >I Cor. .+* <?. De $" ar 'i 'os D"@ S'=$* $" ar 'i 'os D$ #iseric(* !(sori 1i
dasc(li* c( 1i ace1ia !ri$ D"@"l S'=$ se 'ac* !rec": Eice 1i Pavel) BD$r" care D"@"l S'=$ v9a
!"s !e voi e!isco!i* ca s( !(sori%i #iserica l"i D":$eEe"...C >F. A!. +-* +<?. /eEi c( 1i
l"crarea aceasa !ri$ D"@"l se 'aceH De $" ar 'i 'os D"@ S'=$* $" a%i 'i r(s!"$s o%i D$r9"$
&las) Ni D"@"l"i ("* P(ri$el"i 1i Dasc(l"l"i $osr" de oA1e* c=$d c" !"%i$ :ai D$ai$e s9a
s"i !e aces sca"$ s'=$ 1i v9a da ""ror !ace. Pe$r" aceasa $" $":ai c=$d sa !e sca"$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+<
s'=$ 1i vorAe1e c(re voi* $ici c=$d se roa&( !e$r" voi r(s!"$de%i c" aces c"v=$* ci 1i c=$d
s( la aces s'=$ Ker'el$ic 1i ad"ce Ker'a cea D$'rico1a(. Iar cei ce s"$ D$v(%a%i D$r" cele ale
Tai$elor 1i" ceea ce 'ace* c( $" se va ai$&e de cele !"se D$ai$e !=$( $" v( va cere vo"(
clar"l de la Do:$"l* Eic=$d) BFar"l Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos...C 1i celelale* iar voi
r(s!"$deri) Ni d"@"l"i ("G !ri$ r(s!"$s"l acesa ar(=$d"9v(* c( cel ce ese de 'a%( $" l"creaE(
el* $ici s"$ acesea is!r(vi ale 'irii o:e$e1i* ci dar"l D"@"l"i ve$i$d de 'a%( s(v=r1e1e
aceas( Ler'a de ai$(. C( de1i o: ese cel ce ese de 'a%(* dar D":$eEe" ese cel ce l"creaE(
!ri$r9D$s"l. Deci $" l"a a:i$e la 'irea cel"i ce se vede* ci !"$e D$ :i$ea a c( dar"l cel
$ev(E" 'ace acesea. Ni:ic o:e$esc $" ese ceea ce se 'ace la aces s'=$ Ker'el$ic. De $" ar
'i 'os D"@"l $" s9ar 'i D$e:eia #iserica. Dar de vre:e ce s9a D$e:eia 1i l"creaE(* ar(a
ese c( D"@"l e de 'a%(.
Dar !e$r" care !rici$( $" se :ai 'ac se:$e ac":H Pe$r" c( de la :"l%i a"d acesea 1i
deseori D$re ei se D$reaA(* de aceea l"a%i a:i$e c" di$adi$s"l. De ce a"$ci* o%i cei ce se
AoeEa"* vorAea" D$ li:Ai* iar ac": $"H S( $e D$v(%(: D$=i ce ese a vorAi D$ li:Ai 1i a"$ci
vo: s!"$e 1i !rici$a. Deci ce ese a vorAi D$ li:AiH Cel ce se AoeEa D$da( vorAea D$ li:Aa
i$die$ilor* a e&i!e$ilor* a !er1ilor* a sci%ilor* a racilorG a1a c( "$ o: vorAea D$ :"le li:Ai. Ni
ace1ia de ac": de s9ar 'i AoeEa a"$ci* i9ai 'i a"Ei 1i !e ei vorAi$d D$ :"le li:Ai. Aceasa
$e9o ara( Pavel* Eic=$d) BNi &(si$d c=%iva "ce$ici* a Eis c(re ei) Pri:i9a%i voi D"@ S'=$
c=$d a%i creE"H Iar aceia a" Eis c(re el) BDar $ici $9a: a"Ei dac( ese D"@ S'=$C. Ni a!oi
AoeE=$d"9se ei* B!"$=$d"91i Pavel :=i$ile !ese ei D"@"l S'=$ a ve$i as"!ra lor 1i vorAea"
D$ li:Ai...C >F. A!. .4* .9+?. Deci !e$r" care !rici$( s9a l"a de la oa:e$ii de ac": dar"l
acesaH N" !e$r" c( $e $eci$se1e D":$eEe" !e $oi* ci !e$r" c( 'oare :"l $e ci$se1e.
C":H E" v( voi s!"$e. Oa:e$ii de a"$ci de c"r=$d 'ii$d iEA(vi%i de idoli* avea" :i$ea :ai
&roas( 1i :ai $esi:%ioare 1i era" deda%i $":ai la l"cr"rile cele r"!e1i* $ev=$d $ici o
D$%ele&ere de dar"ri $er"!e1i 1i $ici $" 1ia" ce ese dar"l d"@ov$icesc* care se !orive1e
$":ai c" credi$%a. Pe$r" aceasa se '(cea" se:$e. C(ci di$re dar"rile cele d"@ov$ice1i
"$ele s"$ $ev(E"e 1i $":ai c" credi$%( se D$%ele&* iar alele a" 1i se:$ v(E" s!re
D$credi$%area celor $ecredi$cio1i. Adic(* ierarea !(caelor ese l"crare d"@ov$iceasc(* care se
D$%ele&e c" &=$d"l* ese deci dar $ev(E". Pe$r" c( $" vede: c" oc@ii r"!"l"i c": se
c"r(%esc !(caele. Pe$r" care !rici$(H Pe$r" c( s"'le"l ese cel ce se c"9r(%e1e. Iar s"'le"l
c" oc@ii r"!"l"i $" se vede. Deci c"r(%irea !(caelor ese "$ dar care se D$%ele&e c" :i$ea 1i
$" !oae 'i v(E" de oc@ii r"!e1i. Iar a vorAi D$ li:Ai ese o o l"crare a D"@"l"i care c"
:i$ea se D$%ele&e* dar are 1i "$ se:$ les$e D$%eles de cei $ecredi$cio1i. Acesa ese s"$e"l
c"v=$"l"i rosi c" li:Aa* care a"Ei$d"9se* 'ace dovada l"cr(rii celei $ev(E"e di$l("$r"*
care se 'ace D$ s"'le.
Dar e" ac": $" a: reA"i$%( de se:$e* c(ci Pavel Eice) BNi 'iec(r"ia se da ar(area D"@"l"i
s!re 'olosC >I Cor. .+* 7?. Dar care ese !rici$aH Pe$r" c( 1i 'a( de se:$e a: D$v(%a s( cred
D$ S(!=$"l. Cel ce $" crede are $evoie de E(lo&* iar 'ii$dc( cred* $" a: reA"i$%( de E(lo&*
$ici de se:$. Ni c" oae c( $" voi vorAi D$ li:Ai* dar 1i" c( :9a: c"r(%i de !(cae. Iar cei de
a"$ci $" credea" de $" vedea" se:$* ca o &ara$%ie a credi$%ei* !e care voia" s9o !ri:easc(.
Deci $" ca celor credi$cio1i se d(dea" se:$ele* ci ca celor $ecredi$cio1i* ca s( se 'ac(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
+4
credi$cio1i. A1a 1i Pavel Eice) BSe:$ele $" s"$ !e$r" cei credi$cio1i* ci !e$r" cei $e9
credi$cio1iC >I Cor. .8* ++?. /ede%i c( D":$eEe" a l"a de la $oi ar(area se:$elor $" ca s( $e
$eci$seasc(* ci ca s( $e ci$seasc(H Ni a '(c" aceasa ar(=$d c( ac": $oi ere9de: D$ El '(r(
de se:$e 1i E(loa&e. Iar aceia de $" ar 'i av" :ai D$=i se:$ sa" E(lo& $" ar 'i creE" D$ El*
!ri$ l"cr(rile cele $ev(E"e. Dar e" 1i '(r( de acesea ar( oa( credi$%a. Ia( deci !rici$a
!e$r" care $" se :ai 'ac ac": se:$e.
/oia: 1i !e$r" !rici$a !raE$ic"l"i s( vorAesc 1i s( ar( ce ese !raE$ic"l Ci$ciEeci:ii 1i s(
ar( !e$r" ce D$ !raE$ic"l acesa s9a da dar"l* de ce D$ li:Ai de 'oc 1i !e$r" ce d"!( Eece
Eile* dar v(d c( se D$i$de c"v=$"l de D$v(%("r(. Pe$r" aceasa ad("&=$d !"%i$e voi D$cea
c"v=$"l. BNi c=$d a sosi Ei"a Ci$ciEeci:ii... li s9a ar(a lor* D:!(r%ie li:Ai ca de 'oc...C >F.
A!. +* . 90?. N" de 'oc* ci Bca de 'ocC* ca $i:ic si:%i s( $" c"&ei !e$r" D"@"l. Ni !rec": la
c"r&erile Iorda$"l"i $" !or":Ael s9a !o&or=* ci BD$ c@i! de !or":AelC >Lc. 0* ++?* a1a 1i aici*
$" 'oc* ci D$ c@i! de 'oc. Ni iar(1i !"%i$ :ai s"s Eice) B... ca de s"'lare de v=$ ce vi$e re!edeC
>F. A!. +* +?. N" Eice Bca o s"'lare de v=$ ce vi$e re!edeC* ci Bca de s"$are de v=$...C. Ni
!e$r" care !rici$( IeEec@iel ia dar"l !roorociei !ri$ care 1i $" !ri$ ase:($are de 'oc ca
a!osoliiH C( Eice !e$r" acela) BNi a A(&a D$ &"ra :ea carea aceea... Ni a: :=ca9o 1i s9a
'(c" &"ra :ea d"lce ca :ierea.C >IeE. 0* +90?. Iar !e$r" a!osoli Eice c( li s9a" ar(a lor
li:Ai ca de 'oc. Deci !e$r" care !rici$( acolo care 1i scriere* iar aici li:A( 1i 'ocH Pe$r" c(
acela se d"cea s( :"sre !(cae 1i s( !l=$&( $evoi i"daice1i* iar ace1ia ie1ea" s( :is"iasc(
!(caele l":ii. Pe$r" aceasa acela a l"a carea D$ care se !o:e$ea" &re"(%ile ce a" s( 'ie.
Iar ace1ia a" l"a 'oc* ca s( ard( !(caele l":ii 1i s( !r(!(deasc( oae relele. Ni !rec": 'oc"l
de va c(dea D$ :(r(ci$i* !e o%i c" les$ire Di arde* a1a 1i dar"l D"@"l"i :is"ia !(caele
oa:e$ilor. Dar evreii cei $esi:%iori* c=$d se '(cea" acesea* D$ loc s( se s!(i:=$eEe* s( se
c"re:"re 1i s( se D$c@i$e Cel"i ce a da Dar"l* ei iar(1i D1i ara( $eA"$ia lor* c" Ae%ia
!ri@($i$d !e a!osolii cei !li$i de D"@"l* Eic=$d) B... c( s"$ !li$i de :"sC >F. A!. +* .0?.
P"$e D$ :i$e $e:"l%":irea 1i $ec"$o1i$%a oa:e$ilor 1i c"&e( la :"l%":ire 1i la A"$(aea
D$&erilor. C( D$&erii c=$d a" v(E" Far&a $oasr( s"9D$d"9se* se A"c"ra" 1i Eicea") BRidica%i
c(!ee$ii !or%ile voasre* 1i v( ridica%i !or%ile cele ve1$ice 1i va i$ra D:!(ra"l slaveiC >Ps. +0*
7?. Iar oa:e$ii v(E=$d dar"l D"@"l"i !o&o9r=$d"9se.la $oi Eic c( s"$ Ae%i cei ce a" !ri:i
dar"l. Ni $ici vre:ea a$"l"i $" i9a D$%ele!%i !e ei* c( D$ vre:ea !ri:(verii $" se &(se1e
$ic(ieri :"s. Dar s(9i l(s(: !e aceia* 1i s( c"&e(: la dar"l 1i r(s!l(irea i"Aior"l"i de
oa:e$i D":$eEe".
A l"a Frisos !=r&a 'irii $oasre 1i $e9a da dar"l D"@"l"i. Ni !rec": d"!( "$ r(EAoi
D$del"$&a se 'ace !ace 1i se risi!e1e vraKAa* iar cei ce era" D$vr(KAi%i D$re ei D1i da" "$ii
alora E(loa&e 1i D$credi$%(ri de !ace* a1a 1i D$re D":$eEe" 1i oa:e$i s9a '(c". A ri:is
Frisos ca E(lo& 1i D$credi$%are !=r&a $oasr( l"i D":$eEe" 1i $e9a ri:is El ca E(lo& 1i D$9
credi$%are !e D"@"l S'a$%. Ni c": c( ave: E(loa&e 1i se:$e de D$credi$%are* ar(a ese di$
'a!"l c( ele reA"ie s( 'ie de $ea: D:!(r(esc. C(ci D"@"l S'=$ care $i s9a ri:is $o"( ese
di$ Fii$%a cea D:!(r(easc(* iar Cel ce de la $oi s9a d"s ese di$ $ea: D:!(r(esc* 'ii$d di$
se:i$%ia l"i David. Pe$r" aceasa $" :( :ai e:* c(ci F=r&a $oasr( s( s"s. De aceea 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
0-
des!re vier:ele cel $eador:i de9:i va s!"$e ci$eva* sa" des!re 'oc"l $esi$s* sa" des!re ale
c@i$"ri 1i !ede!se* $" :( :ai e: Ni $" c( $" :( :ai e:* dar $" deE
c"v=$"l* dar de reA"i$%( 1i 'olosior. C( $e iEA(ve1e de is!iirea 1i cercarea lor !ri$ l"cr".
Deci s( crede: c( !(caele se scri"* 1i ceea ce aici se vorAe1e* D$da( s"s se scrie. Dar de
"$de ese ar(a( aceasaH De la Malea@i care Eice) B/ai celor ce D$(r=( !e Do:$"l...HC Ni
c": II D$(r=( !e ElH BC" aceea ce Eic) To cela ce 'ace r(" ese A"$ D$ai$ea Do:$"l"iC.
C"vi$e ale sl"&ilor celor $e:"l%":ioare s"$ acesea. Ni c( BD$r" ei >cei r(i? Ai$e a voi 1i
"$de ese D":$eEe"l dre!(%iiHC >Mal. +* .7?. Ni c() De1er ese cel ce sl"Ke1e l"i D":$eEe"*
1i ce ese :ai :"l c( a: !(Ei !or"$cile L"i... Ni ac": 'erici: !e cei sr(i$i 1i se Eidesc de
iE$oav( o%i cei ce 'ac '(r(dele&eC >Mal. 0* .89.5?. Ca 1i c": ar Eice) Noi D$ 'iecare Ei sl"Ki:
1i al%ii se D$d"lcesc de cele A"$e. U$ele ca acesea Eic de :"le ori 1i s"!"1ii !e$r" s(!=$i. A
Eice o: c(re o: $" ese "$ l"cr" a1a de &re"* c" oae c( ese. Dar a Eice acesea c(re
S(!=$"l l":ii* c(re S(!=$"l cel :ilosiv 1i i"Aior de oa:e$i* ese "$ l"cr" vred$ic de oa(
os=$da 1i de cea :ai :are !edea!s(. Ni ca s( veEi c( c"vi$ele acesea se scri"* asc"l( ce Eice
iar(1i Prooroc"l) BNi a asc"la Do:$"l 1i a a"Ei 1i a scris D$ carea celor vii* s!re !o:e$ire
D$ai$ea Sa...C >Mal. 0* .7?. Ni oae se scri" 1i $" D":$eEe" $e va ad"ce a:i$e de Ei"a D$
care s9a" '(c"* ci va !"$e D$ :iKloc carea s!re :"srare 1i !ri@($ire. Oare a: c"re:"ra
:i$ea voasr( c" 'ricaH Mai D$ai$e a :ea 1i a!oi a voasr(. Dar voi D$:"ia c"v=$"l. Ni $"
c"v=$"l* ci 'rica. Ni $" o voi D$:"ia* ci o voi :=$&=ia. Ca s( r(:=ie ea 1i s( se c"r(%easc(
:i$ea voasr(. Iar !area cea $es"'eri( a ei s9o ridic(:* ca s( 'ie ea s"'eri( de voi. Ni c":
vo: !"ea s9o ridic(:H Dac( vo: ar(a c( !(caele $" $":ai se scri"* ci se 1i 1er&. La
K"decaa cea l":easc( cele Eise acolo de cel ce se K"dec( se scri" $e&re1i odea"$a 1i $" se
!o 1er&e. Iar di$ carea aceea* de ai vor9
$(d(Kd"iesc de :=$"irea :ea. C( de $" ar 'i !re&(i D":$eEe" :ari A"$((%i !e$r" $ea:"l
$osr"* $" ar 'i l"a s"s !=r&a $oasr(. Mai D$ai$e de aceasa !rivi$d $oi la cer 1i c"&e=$d la
!"erile cere1i si:%ea: s(r(cia $oasr( :are* dar ac": !rivi$d la cer la Sca"$"l cel
D:!(r(esc* "$de s( !=r&a cea l"a( de la $oi* vede: $ea:"l $osr" cel A"$. Ni Fi"l O:"l"i
o a1a c": S9a s"i c" acela1i r"!* va ve$i s( $e K"dece. Deci s( $e &(d: s( $" c(de: di$
slava aceea. Ni va ve$i $e&re1i 1i $" va E(Aovi S(!=$"l $osr". /a ve$i ad"c=$d c" si$e
o1iri* cee de D$&eri* :"l%i:i de ar@a$&@eli* ad"$(ri de :"ce$ici* r=$d"ieli de dre!%i* soAoare
de !rooroci 1i a!osoli* iar D$ :iKloc"l acelor $e:aerial$ice o1iri* c" $e&r(i( 1i $ev(E"(
slav( se va ar(a D:!(ra"l.
Deci oae s( le 'ace:* ca s( $" c(de: di$ slava aceea. /oi%i s( v( s!"$ 1i cele :ai
D$'rico1aeH N" ca s( v( s!(i9:=$eE* ci ca s( v( D$dre!eE. A"$ci r=" de 'oc va c"r&e D$ai$ea
sca"$"l"i Acel"ia* c(r%ile se vor desc@ide* K"decaa &roaE$ic( 1i D$'rico1a( se a1eaE(* "$de se
ciesc di$ c(r%i 'a!ele vierii $oasre. Ni :"le se vorAesc de Prooroci des!re c(r%ile acelea.
Moise Eice) BNi ac": de voie1i s( le ier%i lor !(ca"l* iar(9.* iar de $" 1er&e9:( !e :i$e di$
carea care o ai scrisC >le1. 0+*0+?. Frisos a Eis c(re "ce$icii L"i) BDar $" v( A"c"ra%i de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
0.
aceasa* c( d"@"rile vi se !leac(* ci v( A"c"ra%i c( $":ele voasre s"$ scrise D$ cer"riC >Lc.
.-* +-?. Iar !rooroc"l David Eice) BI$ carea a o%i se vor scrieG Ei de Ei se vor s(v=r1i 1i $ici
"$a di$ ele $" va 'i $escris(C. >Ps. .0<* .6?. Ni iar(1i) BNer1i s( 'ie di$ carea celor vii 1i c"
cei dre!%i s( $" se scrieC. >Ps. 6<* 0+?. /eEi c( "$ii se 1er&* iar al%ii se scri"H /oie1i s( c"$o1i
c( $" $":ai cei dre!%i se scri" D$ c(r%ile acelea* ci 1i !(caele $oasre s"$ scrise acoloH
Ese vre:e de !raE$ic* s( D$v(%(: deci des!re l"cr"ri care !o s( $e iEA(veasc( !e $oi de
os=$d(. Î$'rico1a ese
&oal(. Le9a: ad"s a:i$e de o isorisire vec@e* de Alese: 1i de Ala&oslove$ie. A: vorAi
des!re !raE$icele i"daice1i 1i !e$r" care !rici$( a !or"$ci D":$eEe" ca i"deii de rei ori
D$r9"$ a$ s( se arae L"i. A: Eis c( s(rA(oare 1i !raE$ic a ci$ciEeci de Eile ese odea"$a* de
ase:e$ea 1i Pa1i 1i Ar(are. A: Eis c( !raE$ic"l Di 'ace co$1ii$%a c"ra(* $" D$co$K"rarea
Eilelor 1i a i:!"rilor. D"!( aceea $e9a: aA(" la dar"rile ce se !o&oar( de s"s. A: Eis c(
acesea s"$ se:$ al D:!(c(rii. A: ar(a c( ese de 'a%( D"@"l S'=$ di$ ierarea !(caelor*
di$ c"v=$"l c(re !(sori* di$ c"v=$"l D$%ele!ci"$ii 1i al c"$o1i$%ei* di$ @iroo$ii* di$ Ler'a
cea de ai$(. A: Eis c( se:$e de D$credi$%are 1i E(loa&e ave:. A: ad("&a !rici$a !e$r"
care ac": s9a" ridica se:$ele. D"!( aceea v9a: !o:e$i de D$'rico1aa L"deca( 1i de c(r%ile
cele ce se vor desc@ide a"$ci 1i c": de oae !(caele $oasre se scri". A: ar(a c( se 1er&
iar(1i de vo: voi. De oae acesea ad"ce%i9v( a:i$e. Iar de $" ese c" !"i$%( de oae* D$
loc"l celorlale* ad"ce%i9v( a:i$e de c"v=$"l cel !e$r" c(r%i. Ni oae c=e ve%i vorAi* c" &riK(
s( le vorAi%i* ca 1i c": ar 'i de 'a%( cel ce scrieG 1i %i$e%i D$ :i$e c"v=$"l acesa odea"$a
!roas!(. Ca cei scri1i D$ carea dre!%ilor* s( ad("&a%i is!r(vi 1i 'a!e A"$e. Iar cei ce ave:
scrise !(cae :"le* 1er&=$d"9le !e ele aici* $i:e$i 1ii$d* s( $e iEA(vi: a"$ci D$'(%i1area
aceea. C(ci ese c" !"i$%(* !rec": a: ar(a* !ri$ os=rdie* !ri$ r"&(ci"$e 1i evlavie s!ori( s(
1er&e: oae !(caele cele scrise. Deci la aceasa D$ oa( vre:ea s( $e s=r&"i:* ca :er&=$d
acolo s( !"e: doA=$di ierare 1i s( sc(!(: de c@i$"rile cele $es'=r1ie. De care* 'ie ca o%i s(
$e iEA(vi: 1i s( $e D$vred$ici: de D:!(r(%ia cer"rilor* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a
Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@ I se c"vi$e slava*
s(!=$irea 1i ci$sea* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
Ai c"vi$e rele* de vei voi* se 1er&. Dar de "$de ese ar(aH Di$ Scri!"r(* c( Eice) BD$oarce
'a%a Ta de la !(caele :ele 1i oae '(r(dele&ile :ele 1er&e9leC >Ps. 5-* ..?. Ni $i:e$i $" va
!"ea 1er&e ceea ce $" ese scris. De aceea* 'ii$dc( era" scrise* se roa&( s( se 1ear&(. D$va%(
1i al"l c": se 1er&* Eic=$d) BC" :ilose$iile 1i c" credi$%a se c"r(%esc !(9caele...C >Pilde .5*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
0+
+4?. Ni $" $":ai c( se 1er&* ci se 1i c"r(%esc* D$c= $ici o "r:( a lor $" :ai r(:=$e. Ni $"
$":ai cele de d"!( AoeE se 1er&* ci 1i cele ce :ai D$ai$e de Aaie s9a" scris* oae se 1er& c"
a!a AoeE"l"i 1i c" Cr"cea l"i Frisos* !rec": Eice Pavel) BNer&=$d Ea!is"l ce era as"!ra
$oasr(* care $e era !oriv$ic c" r=$d"ielile l"i 1i l9a l"a di$ :iKloc !iro$i$d"9. !e Cr"ceC
>Col. +* .8?. Ai v(E" c": s9a 1ers acel Ea!isH Ni $" $":ai c( s9a 1ers* ci s9a 1i r"! de !i 9
roa$ele Cr"cii* D$c= s9a '(c" $ereA$ic 1i $e'olosior. Ni !(caele cele di$ai$e de AoeE s9a"
1ers c" dar"l* c" !"erea 1i c" i"Airea de oa:e$i a l"i Frisos* Cel"i ce S9a r(si&$i. Iar cele
de d"!( AoeE* ca s( se 1ear&( iar(1i* ese $evoie de :"l( os=rdie* !e$r" c( $" :ai ese a
do"a Aaie. Ci ese $evoie de lacri:ile $oasre* de !oc(i$%(* de :(r"risire* de :ilose$ie* de
r"&(ci"$e 1i de oaa 'a!a A"$(. Ia( de ce 1i d"!( AoeE se c"r(%esc !(caele $oasre* dar c"
:"l( ose$eal( 1i d"rere. Deci s( ar((: oa( os=rdia ca !e cele '(c"e s( le 1er&e: aici* ca
s( $e iEA(vi: de r"1i$ea 1i de os=rdia ce $e a1ea!(. Ni :(car c( a: &re1i c" $e$":(rae
!(cae* dar* de vo: voi* oae acese sarci$i vo: !"ea s( le le!(d(:. S( voi: darP C( :"l
:ai Ai$e ese ca aici !"%i$ s( $e ose$i: 1i s( $e iEA(vi: de $es"'eria os=$d(* dec= s( $e
le$evi: D$ aceas( !"%i$( vre:e 1i s( c(de: D$ acele c@i$"ri '(r( de s'=r1i.
Ni ese vre:ea s( re!e(: cele ce a: Eis. A: cera !e cei ce vi$ $":ai d"!( "$ a$ 1i las( !e
Maica lor #iserica
OMILIA II
la Sfântul #raznic al Cincizecimii
LFLL. . LLari s"$* 'ra%ilor 1i cov=r1esc o c"v=$"l o:e$esc* dar"rile ce $i s9a" d(r"i $o"(
as(Ei de i"Aior"l de oa:e$i D":$eEe". Pe$r" aceasa o%i s( $e A"c"r(: 1i s(l=$d s(
l("d(: !e S(!=$"l $osr". C( s(rA(oare 1i !raE$ic $e ese $o"( Ei"a de as(Ei. Ni !rec": se
sc@i:A( cele !ar" vre:i 1i se D$orc 1i "$a d"!( ala "r:eaE(* a1a 1i la #iseric(* !raE$ic d"!(
!raE$ic "r:=$d* $e ri:i de la "$ele la alele. C( :ai D$ai$e a: !r(E$"i Cr"cea* Pai:ile*
D$vierea* d"!( aceea D$(l%area la cer"ri a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* iar as(Ei a: aK"$s la
D$s"1i s'=r1i"l A"$((%ilor* la s'=r1i"l !raE$icelor* a: aK"$s la rod"l '(&(d"i$%ei Do:$"l"i.
C( dac( voi :er&e* Eice) Bal M=$&=ieor v( voi da vo"(C >I$. .8* .6? 1i B$" v( voi l(sa !e voi
s(r:a$iC >I$. .8* .<?. Ai v(E" !"rare de &riK(H Ai v(E" i"Aire de oa:e$i $e&r(i(. Mai
D$ai$e de Eilele acesea S9a s"i la cer* a 1eE" !e sca"$"l cel D:!(r(esc de9a drea!a Ta(l"i
1i as(Ei $e d(r"ie1e $o"( !e S'=$"l D"@ 1i !ri$r9D$s"l $e d(r"ie1e di$ cer"ri A"$((%ile cele
$e$":(rae. C(* s!"$e9:i* ce $" s9a ico$o:isi $o"( !ri$ D"@"l !e$r" :=$"irea $oasr(H
Pri$ El $e9a: iEA(vi de roAie* $e c@ea:( la sloAoEe$ie* $e s"i: la ci$sea de 'ii d"!( dar 1i
de s"s $e !l(s:"i:* iar sarci$a cea &rea a !(caelor o le!(d(:. Pri$ D"@"l vede: ad"$(ri de
!reo%i* vede: cee de dasc(li. Di$ iEvor"l acesa c"r& dar"rile desco!eririlor 1i dar"l
vi$dec(rilor. Ni oae celelale care de oAicei D:!odoAesc #iserica l"i D":$eEe"* de aici a"
darea Ni sri&a Pavel* Eic=$d) BNi oae acesea le l"creaE( "$"l 1i acela1i D"@* D:!(r%i$d
'iec(r"ia deoseAi* !rec": voie1eC >I Cor. .+* ..?. BPrec": voie1eC* Eice* iar $" !rec": i se
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
00
!or"$ce1e. BD:!(r%i$dC* $" D:!(r%i$d"9se* do:$i$d* 1i $" do:$iei 'ii$d s"!"s. C( aceea1i
s(!=$ire* !e care s9a :(r"risi la Ta(l* !e aceea1i 1i la D"@"l S'=$ o d( Pavel. Ni !rec":
!e$r" Ta(l Eice) B...dar ese acela1i D":$eEe" care l"creaE( oae D$ o%iC >I Cor. .+* 6?* a1a
1i !e$r" D"@"l Eice) BNi oae acesea le l"creaE( "$"l 1i acela1i D"@...C. Ai v(E" s(!=$ire
des(v=r1i(H Ni 'ii$dc( 'ii$%a a:=$d"rora ese "$a* o la 'el 1i do:$ia ese "$a. Ni celor c(rora
vred$icia le ese aceea1i 1i ci$sea 1i !"erea 1i s(!=$irea ese aceea1i.
Pri$ Acesa a: doA=$di iEA(virea de !(caeG !ri$ Acesa $e9a: s!(la de oa( D$i$(ci"$eaG
!ri$ dar"l Aces"ia $e9a: '(c" D$&eri di$ oa:e$i* dar $":ai cei ce aler&(: la dar* $"
sc@i:A=$d"9$e c" 'irea* ci ceea ce ese :"l :ai :i$"$a* r(:=$=$d D$ 'irea cea o:e$easc(
s(v=r1i: !erecerea D$&erilor. C( D$ aces 'el ese !"erea D"@"l"i S'=$. Ni !rec": aces 'oc
si:%ior c=$d va arde l""l cel :oale Dl 'ace !e el c(r(:id( are* a1a 1i 'oc"l D"@"l"i* c=$d va
arde "$ s"'le :"l%":ior 1i c" A"$( a1eEare* care :(car de1i ese c" :"l :ai :oale dec=
l""l* Dl va 'ace :"l :ai are dec= 'ier"l. Ni !e cel ce !"%i$ :ai D$ai$e era D$i$a c" $oroi"l
!(caelor* deoda( Dl ara( :ai sr(l"ci dec= soarele. Des!re acesea D$v(%=$d"9$e Pavel Eice)
BN" v( D$1ela%i) Nici des'r=$a%ii* $ici D$c@i$(orii la idoli* $ici ad"lerii* $ici :ala@ie$ii* $ici
sodo:i%ii* $ici '"rii* $ici laco:ii* $ici Ae%ivii* $ici AaKocoriorii* $ici r(!iorii $" vor :o1e$i
D:!(r(%ia l"i D":$eEe"C. >. Cor. 6* 49.-?. Ni d"!( ce a e$":era :ai oae 'el"rile r("(%i 1i a
ar(a c( cei ce s"$ vi$ova%i de !(caele acesea se 'ac sr(i$i de D:!(r(%ie* D$da( a ad("&a)
BNi a1a era%i "$ii di$re voi. Dar v9a'i s!(la* dar v9a%i s'i$%i* dar v9a%i D$'r"!a... C. C": 1i D$
ce c@i!* s!"$eH C( aceasa ese ceea ce se ca"(. BD$r" $":ele Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos*
Eice* 1i D$r" D"@"l D":$eEe"l"i $osr"C >. Cor. 6* ..?. Ai v(E" i"Ai"le* !"erea S'=$"l"i
D"@H Ai v(E" c( D"@"l S'=$ a ai$s oae r("(%ile acelea* 1i !e cei ce :ai D$ai$e era" v=$9
d"%i de !(caele lor* deoda( i9a s"i a ci$sea cea D$al(.
Ci$e dar Di va !l=$&e 1i9i va =$&"i D$deaK"$s !e cei ce se is!iesc s( @"leasc( vred$ica
D"@"l"i* care ca $i1e "rAa%i 1i '(r( de :i$e* $ici !e$r" :"l%":irea 'acerilor de Ai$e* $"
voiesc s( se de!(reEe de $e:"l%":irea 1i r("aea lor. Ci D$dr(E$esc a 'ace oae D:!oriva
:=$"irii lor. Ni ÎI D$sr(i$eaE(* d"!( :i$ea lor* de vred$icia 1i dre&(oria cea s(!=$easc( 1i
se is!iesc s(9L !o&oare D$ r=$d"iala Eidirilor. Pe care voi s(9i D$reA. Pe$r" care !rici$(* voi*
a=a r(EAoi 'ace%i D:!oriva vred$iciei D"@"l"iH Dar :ai v=ros D:!oriva :=$"irii voasreH
Ni $ici D$ :i$e $" voi%i s( l"a%i cele ce a vorAi M=$"ior"l c(re Uce$ici* BMer&=$d D$v(%a%i
oae $ea:"rile AoeE=$d"9le D$ $":ele Ta(l"i 1i al Fi"l"i 1i al S'=$"l"i D"@C >M. +<* .4?.
Ai v(E" vred$icia de o ci$seH Ai v(E" "$ire des(v=r1i(H Ai v(E" $edes!(r%irea Trei:iiH
Oare ese vreo deoseAire* sa" sc@i:Aare* sa" :ic1orareH Pe$r" ce dar voi D$dr(E$i%i s(
r=$d"i%i 1i s( ad("&a%i !ese c"vi$ele S(!=$"l"iH Sa" $" 1d%i c( 1i la cele o:e$e1i de se va
is!ii ci$eva vreoda( s( ada"&e sa" s( scad( ese vred$ic de !edea!s(. Ni dac( la a=a
D$dr(E$eal( va aK"$&e ca la c(r%ile ri:ise de D:!(ra"l* care ese de "$ $ea: c" $oi 1i se
D:!(r(1e1e de aceea1i 'ire* s( ada"&e sa" s( 1ear&( ceva* cea :ai :are !edea!s( s"'er( 1i
$i:ic $"9. va !"ea !e el iEA(vi de os=$d(... Deci dac( de la "$ o: "r:eaE( a=a !ri:eKdie*
ce ierare !oae 'i la cei ce ara( a=a :=$drie* D$c= se is!iesc s( srice cele &r(ie de
M=$"ior"l $osr".
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
08
Ni $ici !e Pavel* care are D$r" si$e !e Frisos* $" voiesc s(9. a"d(* care c" !"er$ic &las
sri&() BCele ce oc@i"l $9a v(E" 1i "rec@ea $9a a"Ei 1i la i$i:a o:"l"i s9a" s"i* !e acesea
le9a &(i D":$eEe" celor ce9L i"Aesc !e ElC >. Cor. +* 4?. Deci dac( oc@i"l $9a v(E_.)* $ici
"rec@ea $9a a"Ei* $ici i$i:a $9a !"" !ri:i c"$o1i$%a A"$((%ilor celor ce Dl i"Aesc !e El* de
"$de $oi* o* 'ericie Pavele* !"e: !ri:i c"$o1i$%a acesoraH P"%i$ a1ea!( 1i9. vei a"Ei
ar(=$d 1i aceasa. Deci a ad("&a* Eic=$d) BIar $o"( $e9a desco!eri D":$eEe" !ri$ D"@"l
S("C. Ni $" s9a o!ri aici* ci ca s( arae :(ri:ea !"erii 1i c": c( ese de aceea1i 'ii$%( c"
Ta(l 1i c" Fi"l* ada"&() B... 'ii$dc( D"@"l oae le cearc(* 1i ad=$c"rile l"i D":$eEe"C. A!oi
voi$d ca di$ !ilde o:e$e1i s( D$(reasc( D$ $oi :ai c" di$adi$s"l D$v(%("ra aceasa* Eice)
BC(ci ci$e di$re oa:e$i 1ie cele ale o:"l"i* dec= d"@"l o:"l"i care ese D$ elH A1a 1i cele
ale l"i D":$eEe"* $i:e$i $" le9a c"$osc"* dec= D"@"l l"i D":$eEe"C >I Cor. +* .-9. .?. Ai
a"Ei D$v(%("r( des(v=r1i(H C(ci !rec": cele ce s"$ D$ c"&e"l o:"l"i $" ese c" !"i$%( s(
le 1ie alci$eva* 'ar( $":ai el si$&"r* a1a 1i cele ale l"i D":$eEe" $i:e$i $" le 1ie* 'ar(
$":ai D"@"l l"i D":$eEe". Aceasa ese dovada D$deaK"$s !e$r" a ar(a vred$icia D"@"l"i.
Ni a ad"s acea !ild( ar(=$d c( ese c" $e!"i$%( ca vre"$"l di$re oa:e$i s( $" 1ie cele di$
:i$ea l"i. Deci !rec": ese c" $e!"i$%( aceasa* a1a 1i cele ale l"i D":$eEe" c" ce de9
a:($"$"l le 1ie D"@"l S'=$. Dar $" 1i" c": $ici acesea Eise de 'erici"l acela $"
D$%ele!%esc !e cei ce d"!( :i$ea lor a" D$v(%a 1i s9a" D$(r=a D:!oriva :=$"irii lor*
l"!=$d a=a D:!oriva dre&(oriei D"@"l"i. Ni* d"!( ei* Dl D$sr(i$eaE( de dre&(oria
s(!=$easc( 1i9L !o&oar( la si:!liaea '(!"rilor. Dar de1i aceia se cear(* s=$d D:!oriva
celor s!"se de d":$eEeiasca Scri!"r(* $oi !e d":$eEeie1ile D$v(%("ri !ri:i$d"9le ca !e
$i1e c"vi$e de s"s !o&or=e* do3olo&ia cea c"vii$cioas( s( D$(l%(: c" drea!( credi$%(* 1i c"
adev(r"l s( ar((: D$%ele&erea lor c" de9a:($"$"l. Deci !e$r" cei ce se is!iesc s( D$ve%e
D:!oriva celor Eise de D"@"l* de aK"$s s"$ cele ce s9a" Eis.
Ni de $evoie ese a Eice !e$r" ce !rici$( Do:$"l $" $e9a d(r"i $o"( D$da( d"!( D$(l%area sa
!e Prici$"ior"l de a=ea A"$((%i* ci a l(sa ca "ce$icii s( !ereac( si$&"ri !"%i$e Eile 1i d"!(
aceea $e9a ri:is dar"l D"@"l"i. N" la D$=:!lare 1i $ici D$ Eadar s9a '(c" aceasa. Pe$r" c(
1ia c( $ea:"l o:e$esc $" !re%"ie1e A"$((%ile ce le are D$ :=i$i* $ici $" ci$se1e d"!(
vred$icie !e acelea ce s"$ D$d"lcioare 1i :ari* de $" :ai D$=i vor ve$i cele D:!oriv(. Dar
reA"ie aceasa s9o s!"$ :ai l(:"ri. Cel ce ese s($(os 1i se a'l( Ai$e c" r"!"l $" si:e 1i
$" !oae 1i c" di$adi$s"l c=e A"$((%i Di d(r"ie1e l"i s($(aea* dac( $" va D$cerca 1i Aoala
sa" $e!"i$%a. Ni cel ce vede $":ai Ei"a* $" se :i$"$eaE( de l":i$(* de $" va vedea 1i
D$"$eric"l $o!%ii. C( is!iirea celor !oriv$ice odea"$a se 'ace dasc(l l":i$a al acelora de
care :ai D$ai$e $e9a: D$d"lci. Pe$r" aceasa* 'ii$dc( Uce$icii se D$d"lciser( de $e$":(rae
A"$((%i c=$d era Do:$"l de 'a%( 1i !erecerea c" El le !rici$"ia" :"l( 'ericire* c(ci o%i cei
ce loc"ia" D$ Palesi$a !rivea" la ei ca la $i1e l":i$(ori* c(D$via" :or%i* c"r(%ea" le!ro1i*
iE&o$ea" diavoli* vi$deca" Aoli 1i :"le ale :i$"$i '(cea"G deci 'ii$dc( ei era" a1a de vesi%i
1i sl(vi%i* de aceea a D$&(d"i ca ei s( se des!ar( !"%i$ de !"erea Cel"i ce9i aK"a.
Ni i9a !(r(si 1i i9a l(sa si$&"ri ca s( se c"$oasc( ce le d(r"ia lor A"$(aea L"i c=$d era de
'a%( 1i vii$d la !re%"irea A"$((%ilor celor rec"e* c" :ai :"l( os=rdie s( !ri:easc( !e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
05
M=$&=ieor"l. Ni :=@$iri 'ii$d ei i9a :=$&=iaG D$risa%i 1i !oso:or=%i 'ii$d de des!(r%irea de
Dasc(l"l lor* !ri$ l":i$a
Sa i9a l":i$aG E(c=$d ei Kos i9a ridicaG $or"l sc=rAei l9a risi!i 1i $ed":erirea a deEle&a9o.
C( a"Ei$d &las"l s(!=$esc) BMer&=$d D$v(%(ri oae $ea:"rile...C* era" D$ $ed":erire 1i $"
1ia" $ici "$"l "$de reA"ia s( :ear&(* 1i D$ care la"r( a l":ii s( !ro!ov(d"iasc( C"v=$"l*
dar vi$e D"@"l S'=$ D$ c@i! de li:Ai 1i D:!are 'iec(r"ia loc"l de D$v(%("r( 1i !ri$ li:Aa ce i
s9a da ar(=$d"9le 'iec(r"ia* ca c" o care* @oar"l s(!=$irii D$credi$%ae lor s!re
!ro!ov(d"ie. Pe$r" aceasa D$ c@i! de li:Ai a ve$i D"@"l. Ni $" $":ai !e$r" aceasa* ci ca
s( $e ad"ce: a:i$e de o D$=:!lare vec@e. De vre:e ce D$ vre:ea vec@e :=$dri$d"9se
oa:e$ii a" voi s( 'ac( "$ "r$ care s( aK"$&( !=$( la cer* dar !ri$ des!(r%irea li:Ailor s9a
risi!i "$irea lor cea rea* !e$r" aceasa 1i ac": EAoar( D"@"l S'=$ !e$r" Uce$ici D$ c@i! de
li:Ai de 'oc* ca l":ea cea des!(r%i( !ri$r9l$s"l S9o "$easc(. Ni s9a '(c" l"cr" $o" 1i
!reasl(vi. C( !rec": a"$ci* D$ vre:ea vec@e* li:Aile a" des!(r%i l":ea 1i "$irea cea rea a
D:!r(1ia9o* a1a 1i ac": li:Aile a" "$i l":ea 1i !e cele D:!r(1iae D$r9o "$ire le9a ad"$a.
Deci !e$r" aceasa a ve$i D$ c@i! de li:Ai* iar Bca de 'ocC 'ii$d* !e$r" :(r(ci$ii !(caelor
care cresc"ser( 1i se D$desi ser( D$ $oi. Ni !rec": !(:=$"l c=$d ese A"$ 1i &ras 1i $" se
l"creaE(* odr(sle1e :"l%i :(r(ci$i* a1a 1i 'irea $oasr(* A"$( 'ii$d ca d"s( D$ 'ii$%( de Cel #"$
c(re rod"l Fa!elor A"$e les$e D$dre!a(* 1i !e$r" c( $" !ri:ise !l"&"l A"$ei credi$%e* $ici
s(:=$%a c"$o1i$%ei de D":$eEe"* a cresc" !(&=$(aea* ca $i1e :(r(ci$i 1i s!i$i $ereA$ici.
Ni !rec": 'a%a !(:=$"l"i de :"le ori $" se vede de :"l%i:ea :(r(ci$ilor 1i a A"r"ie$elor
celor rele* a1a 1i $ea:"l cel A"$ 1i c"r(%e$ia s"'le"l"i $osr" $" s9a v(E"* !=$( ce $9a ve$i
Pl"&ar"l 'irii o:e$e1i. Care sloAoEi$d 'oc"l D"@"l"i* a c"r(%i9o 1i a '(c"9o D$de:=$ae9c( 1i
les$icioas( s!re !ri:irea s(:=$%ei celei cere1i.
A1a de :ari 1i :ai :"le dec= acesea $e9a d(r"i $o"( Ei"a aceasa de aEi. Pe$r" aceasa v(
ro& ca d"!( vred$icia A"$((%ilor ce $i s9a" d(r"i* s( !r(E$"i: 1i $oi* $" D$c"$"$=$d !oara*
ci s"'leele D$'r":"se%=$dG $" D:!odoAi$d =r&"l c" !erdele* ci sr(l"ci$d s"'leele c"
ve1:i$ele 'a!ei A"$e. Ca a1a s( !"e: !ri:i 1i dar"l D"@"l"i 1i roadele ce r(sar di$ El s( le
c"le&e:. Dar care ese road( D"@"l"iH BIar road( D"@"l"i ese dra&osea* A"c"ria* !acea...C
>Gal. 5* ++?. /eEi D$%ele!ci"$e a c"v=$"l"i* rod al D$v(%("riiH A !"s D$=i dra&osea 1i a!oi a
!o:e$i de celelale. A !"s r(d(ci$a 1i a!oi a ar(a rod"l. A a1eEa e:elia 1i a!oi a ridica Ei9
direa. De la iEvor a D$ce!" 1i d"!( aceea a ve$i la r="ri. C( $" !"e: s( $e D:!(r(1i: de
A"c"rie* dac( $" vo: c"&ea c( a $oasr( ese 'ericirea alora 1i ale $oasre s"$ A"$((%ile
a!roa!el"i. Iar acesea $" se !o ar(a di$ alceva* '(r( $":ai di$ cov=r1irea dra&osei.
Dra&osea ese r(d(ci$(* iEvor 1i :aic( a ""ror A"$((%ilor. C(ci ca o r(d(ci$( odr(sle1e
$e$":(rae ra:"ri ale 'a!ei A"$e* ca "$ iEvor iEvor(1e :"le c"r&eri de a!e 1i ca o :aic(
sr=$&e la s=$"l ei !e cei ce alear&( la ea. Pe acesea 1i 'erici"l Pavel c"$osc=$d"9le road( a
D"@"l"i a $":i9o !e ea. Iar D$ al( !are a=a !rivile&i" i9a d(r"i* D$c= 1i !li$irea Le&ii a
$":i9o. C( Bdra&osea ese !lr.iiea Le&iiC >Ro:. .0* .-?. Iar S(!=$"l ""ror* %i$( de c"ceri
1i se:$ de rec"$oa1ere vred$ic de credi$%( c( s"$ "ce$ici ai L"i* $" a !"s alceva* '(r(
$":ai de dra&ose* Eic=$d) BD$r" aceasa vor c"$oa1e o%i c( s"$e%i Uce$icii Mei* dac( ve%i
avea dra&ose D$re voiC >I$. .0* 05?. Pe$r" aceasa la ea* v( ro& s( aler&a%i c" o%ii* !e ea s9o
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
06
D:Ar(%i1(: 1i c" ea s( !ri:i: !raE$ic"l acesa. C( "$de ese dra&ose s"$ $el"cr(oare
$eaK"$s"rile s"'le"l"i. U$de ese dra&ose a" D$cea EA"rd(rile cele doAioce1i ale :i$%ii.
C(ci dra&osea* Eice* $" se se:e%e1e* $" se r"'e1e* $" se !oar( c" $ec"vii$%( >I Cor. .0* 89
5?. Dra&osea $" 'a9ce r(" veci$"l"i.
Acolo "$de !erece dra&osea* Cai$ care o:oar( !e 'raele s(" $icidec": $" se vede. Ridic(
iEvor"l Eavisiei 1i9ai ridica r="l ""ror r("(%ilor. Taie r(d(ci$a 1i ai (ia D:!re"$( 1i rod"l.
Iar acesea le Eic !"r=$d :ai :"l( &riK( de cei ce Eavis"iesc* dec= de cei ce s"$ Eavis"i%i.
C( aceia :ai ales s"$ cei care :are !a&"A( s"'er( 1i :"l( !edea!s( D1i ra& as"!ra lor. Iar
acelora ce s"$ Eavis"i%i* s"'e9rirea Eavisiei li se 'ace !rici$"ioare de c"$"$i. Ni veEi* ro&"9
e* c": AAel cel dre!Q se la"d( 1i D$ oae Eilele se !ro9!ov(d"ie1e* iar K"$&@ierea l"i s9a
'(c" !rici$"ioare de :are slav(. Care 1i d"!( :oare* !ri$ s=$&ele l"i se ara( de 'a%( 1i c"
&las are !ri@($e1e !e "ci&a1"l. Iar cel ce se !are c( a Air"i a l"a rod"l 'a!ei sale* c(
re:"r=$d 1i s"s!i$=$d a !erec" !e !(:=$. Ni cel o:or=* care E(cea !e !(:=$* d"!(
:oare :ai :"l( D$dr(E$eal( a ar(a. Ni !rec": !e acela* vi" 'ii$d* !(ca"l l9a ad"s D$r"
a=a ic(lo1ie* D$c= ca :or%ii !erecea* a1a !e acesa 'a!a A"$(* :or 'ii$d* l9a !ro!ov(d"i
:ai sr(l"ci. Pe$r" aceasa 1i $oi* ca* aici 1i acolo* :ai :are D$dr(E$eal( s( ave: 1i :ai
:"l( veselie s( doA=$di: la aces PraE$ic* s( le!(d(: oae @ai$ele cele D$i$ae ale
s"'le"l"i 1i :ai ales s( $e deEAr(c(: de @ai$a Eavisiei.
C( de1i $e$":(rae 'a!e A"$e $i s9ar !(rea c( a: is!r(vi* di$ oae vo: c(dea* dac( $e va
s(!=$i aceas( a:ar( 1i cr"d( v((:are. De care 'ie ca o%i s( sc(!(: 1i :ai ales cei ce as(Ei*
!ri$ dar"l A(ii >AoeE"l"i? a%i le!(da @ai$a vec@e a !(caelor 1i !o sr(l"ci l":i$a%i 'ii$d de
raEele Soarel"i. Deci !e voi* cei ce as(Ei la ci$sea de 'ii ai l"i D":$eEe" d"!( dar v9a%i s"i
1i c" aceas( @ai$( sr(l"ci( v9a%i D:Ar(ca* v( ro&* s( !(Ei%i c" oa( &riKa sr(l"cirea D$r"
care s"$e%i ac":* o!ri$d di$ oae !(r%ile i$rarea diavol"l"i* ca doA=$di$d :ai di$ Ael1"&
dar"l D"@"l"i* s( !"e%i ad"ce road(* "$"l reiEeci* "$"l 1i 1aseEeci 1i "$"l o s"(* 1i c"
D$dr(E$eal( s( v( D$vred$ici%i a D$=:!i$a !e D:!(ra"l cer"rilor* c=$d va ve$i s( D:!ar(
A"$((%ile cele $e&r(ie celor ce a" s(v=r1i via%a aceasa c" 'a!e A"$e. D$r" Iis"s Frisos*
Do:$"l $osr"* C(r"ia I Se c"vi$e slava 1i s(!=$irea ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor.
A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
07
CUVÂNT
despre faptul că din lenevire se face răutate şi din osârdie fapta
"ună / nimeni, nici oamenii cei răi, nici chiar diavolul nu poate
vătăma pe cel ce se trezveste /dovedirea si din alte multe locuri şi din
cele ce s$au făcut la %dam şi la Iov
LL LLoi alal(ieri a: !or$i c(re dra&osea voasr( c"vi$ele cele des!re diavol"l. Iar "$ii*
alal(ieri* c=$d se vorAea" aici acese c"vi$e* 1edea" la !riveli1e 1i !rivea" !o:!a
diavol"l"i. Aceia se D:!(r(1ea" de c=$ece c"rve1i* iar voi v( D:!(r(1ea%i de asc"l(ri
d"@ov$ice1i. Aceia :=$ca" $e9c"r(%ia diavoleasc(* iar voi v( @r($ea%i c" :ir"l cel d"@ov$i9
cesc. Oare ci$e i9a a:(&i !e eiH Oare ci$e i9a des!(r%i !e ei de "r:a cea s'=$(H Oare
diavol"l i9a D$1ela !e aceiaH Dar !e voi c": $" v9a D$1elaH Ni voi 1i acei oa:e$i s"$e%i*
d"!( 'ire Eic* c(ci aceea1i 'ire ave%i 1i voi 1i aceiaG acelea1i !o'e de Da 'ire le ave%i. C": dar
$" s"$e%i D$ aceea1i a1eEare 1i voi 1i aceiaH
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
0<
Pe$r" c( voi$%ele cele liAere $" s"$ acelea1i la voi 1i la aceia. Pe$r" aceasa aceia s"$ D$
D$1elare* iar voi $eD$1ela%i. Ni $" !e diavol"l iEA(vi$d"9. de D$vi$"iri 1i !ri@($iri Eic acesea*
ci !e voi :( s=r&"iesc s( v( sloAo9Eesc de !(cae. /iclea$ ese diavol"l* :(r"risesc 1i e"* dar
l"i D1i ese viclea$* $" $o"( celor ce $e reEvi:. C( D$ aces 'el ese 'irea r("(%ii* c( $":ai la
cei ce o a" ese v((:(oare* iar 'a!a A"$( di:!oriv(* $" $":ai !e cei ce o a"* ci !e cei de
a!roa!e !oae s(9i 'oloseasc(. Ni ca s( c"$o1i c( cel r(" $":ai l"i D1i ese r("* iar cel A"$ 1i
alora* :(r"rie D%i voi ad"ce de la Pilde) BFi"le* de vei 'i D$%ele!* %ie D%i vei 'i D$%e9le! 1i
veci$ilor (i* iar de vei 'i r("* $":ai " si$&"r vei l"a cele releC >4* .+?. Aceia s9a" D$1ela la
!riveli1e* iar voi $" v9a%i D$1ela. Dovad( :are* se:$ l":i$a* socoeal( 'ar( de D$doial( ese
aceasa* c( !re"i$de$i ese s(!=$( voi$%a cea liAer(. Aces 'el de dovad( 'olose1e 1i ". Ni
de vei vedea vre"$ o: r(i$d c" vicle$ie 1i l"cr=$d oa( r("aea* 1i c( D$vi$"ie1e Pro$ia l"i
D":$eEe"* Eic=$d c( a s"!"s 'irea $oasr( $oroc"l"i* "rsiorii 1i ira$iei diavolilor* ci c(
de!(reaE( odea"$a vi$a de la el* :"=$d9o la Oidior"l 1i P"r(or"l de &riK( al ""ror ce
s"$* as"!(9i &"ra* $" c" c"v=$"l* ci c" 'a!a* ar(=$d"9i al o: ca el* care D$ 'a!a A"$( 1i D$
Al=$de%e vie%"ie1e.
N" ese reA"i$%( de c"vi$e :"leG $" ese reA"i$%( de adeverire :e1e1"&i(* $ici de si9
lo&is:e. Pri$ l"cr" se 'ace dovada. Oii c(re el) Ni " roA 1i aceia roA. Ni " o: 1i acela o:.
I$r" aceea1i l":e loc"ie1i 1i " 1i el* s"A acela1i cer. C" aceea1i @ra$( e @r($e1i ca 1i el.
C": dar " D$ r("ae !ereci* iar acela D$ 'a!a A"$(H Pe$r" aceasa 1i D":$eEe" a l(sa ca
cei r(i s( 'ie a:eseca%i c" cei A"$i 1i $" a da celor r(i al !(:=$* iar !e cei A"$i i9a !"s s(
loc"iasc( D$ al( l":e* ci i9a a:eseca* deci* !e ace1ia c" aceia ca 'olos"l s(9. 'ac( :are.
C(ci cei A"$i :ai l(:"ri%i se 'ac D$ :iKloc"l celor ce9i o!resc !e ei a vie%"i Ai$e 1i Di ra& la
r("ae* !erec=$d 1i D$&riKi$d"9se de 'a!a A"$(. BC( reA"ie s( 'ie D$re voi 1i eres"ri* ca s( se
arae D$re voi cei l(:"ri%iC >I Cor. ..* .4?. Deci !e$r" aceasa i9a l(sa !e cei r(i D:!re"$( c"
cei A"$i* ca cei A"$i :ai :"l s( sr(l"ceasc(. /eEi c= de :are ese 'olos"lH Dar $" de la cei
r(i ese 'olos"l* ci de la A(rA(%ia celor A"$i. Pe$r" aceasa 1i de Noe $e :i$"$(:* $" c( era
dre!* $ici c( era des(v=r1i* ci !e$r" c( D$ acel $ea: r(Evr(i 1i r(" a !(Ei 'a!a A"$(*
$eav=$d !ild( a 'a!ei A"$e 1i c=$d o%i Dl D$de:$a" !e el la r("ae^ Ni a ":Ala !e calea
!oriv$ic( acelora* ca "$ c(l(or ce :er&e D:!oriva "$ei :ari :"l%i:i ce vi$e c" re!eEici"$e.
Pe$r" aceasa $" a Eis $":ai BNoe 'ii$d o: dre! 1i des(v=r1iC* ci a ad("&a BD$ $ea:"l s("C
>Fac. 6* 4?* cel r(Evr(i 1i deE$(d(Kd"i* c=$d $" era $ici "$ $e&o% al 'a!ei A"$e. Deci celor
A"$i acesa ese 'olos"l de la cei r(i. C( 1i co!acii care A(=$d"9se de v=$"rile cele D:!oriv(*
:ai ari se 'ac.
Dar 1i celor r(i le ese 'olos di$ a:esecare c" cei A"$i. C(ci se s'iesc* se r"1i$eaE( 1i i se
ro1e1e oAraE"l de aceia. Ni :(car c( $" se de!(reaE( de la r("ae* dar 'ac D$ asc"$s cele ce
D$dr(E$esc a 'ace. Ni $" :ic l"cr" ese acesa* a $" 'i ar(a( c(lcarea lor de le&e. Ni via%a
celorlal%i ese !=r=1( a r("(%ii lor. C(ci asc"l( ce Eic ei des!re dre!"l) BGre" $e ese $o"( 1i
a9. vedeaC >I$%. Solo:o$ +* .5?. Ni $" :ic D$ce!" al D$dre!(rii ese a 'i D:!"$1i ei de
!reEe$%a dre!"l"i. C( de $" ar 'i D:!"$1i ei c=$d v(d !e cel dre!* $" ar 'i &r(i ei c"v=$"l
acela. Iar a se D:!"$&e 1i a se :"sra co$1ii$%a lor di$ !reEe$%a acel"ia* $" :ic( D:!iedicare
ese l"crarea c" sloAoEe$ie a r("(%ii. A v(E" c= de :are ese 'olos"l 1i celor A"$i de la cei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
04
r(i 1i celor r(i de la cei A"$iH Pe$r" aceasa $" i9a des!(r%i D":$eEe"* ci i9a l(sa s( !ereac(
a:eseca%i.
Deci aces c"v=$ vo: s!"$e $oi 1i des!re diavol. C( !e$r" aceasa 1i !e acesa l9a l(sa s(
'ie aici* ca !e i$e :ai are s( e 'ac(* ca !e cel $evoior :ai l":i$a s(9. arae* ca $evoi$%ele
s( 'ie :ai :ari. Deci c=$d va Eice ci$eva* !e$r" ce a l(sa D":$eEe" !e diavol"l* acese
c"vi$e Ei c(re acela) Pe$r" c( !e cei reKi 1i l"(ori a:i$e $" $":ai c( $"9i va(:(* ci Di 1i
'olose1e* $" c" voi$%a sa* c( ese rea* ci di$ D:!orivirea c" A(rA(%ie a lor la r("aea acel"ia.
C( 1i c" Iov s9a a!"ca la l"!(* $" !e$r" ca s(9. 'ac( !e el :ai sr(l"ci* ci ca s(9i !"$(
!iedic( Y 1i de aceea ese r(" !e$r" o socoeal( 1i voi$%( ca aceasa D$s( $i:ic $" l9a
v((:a !e Dre!"l* ci :ai :"l s9a 'olosi di$ l"!(* !rec": a: ar(a. Ci diavol"l 1i9a ar(a
r("aea* iar dre!"l A(rA(%ia. Dar* vei Eice c( !"$e !iedici 1i s"r!( !e :"l%i. Da* dar Di s"r!(
!e$r" sl(Aici"$ea acelora* iar $" !e$r" !"erea sa. Care s9a dovedi di$ :"le loc"ri. Deci "
s(!=$e1e9%i :i$ea a 1i de la $i:e$i $icioda( $" vei !ri:i v((:are* ci 'oare :"l e vei
'olosi* $" $":ai de la cei A"$i* ci 1i de la cei r(i. C( !e$r" aceasa* !rec": a: Eis :ai
D$ai$e* a l(sa D":$eEe" s( 'ie oa:e$ii "$ii c" al%ii 1i :ai ales cei A"$i c" cei r(i* ca cei di$
"r:( s( 'ie ra1i la a A"$( a celor di$=i. Ni asc"l( ce ELe1 Frisos "ce$icilor) BAse:e$ea ese
D:!(r(%ia cer"rilor al"a"l"i !e care* l"=$d"9.* o 'e:eie l9a !"s D$ rei :(s"ri de 'ai$(...C >M.
.0* 00?. la( dar c( !"ere de dos!i ca a al"a"l"i a" dre!%ii* ca s( !re'ac( !e cei r(i D$ 'el"l
lor. Dar dre!%ii s"$ !"%i$i. La 'el 1i al"a"l e1e !"%i$. Dar !"%i$"l acela $" se va(:( de
:"l%i:ea 'ai$ii* ci di:!oriv( !e oae o ra&e 1i o !re'ace* c" !"erea care ese D$ el* D$
aceea1i 'r(9:=$("r( ca a l"i. A1a 1i !"erea dre!%ilor* $"91i are (ria de la $":(r"l lor* ci de
la dar"l D"@"l"i.
Dois!reEece a" 'os A!osolii. /eEi c= de !"%i$ era al"a"lH Toa( l":ea era D$r" $ecredi$%(.
/eEi c=( 'r(:=$("r( a 'osH Dar acei dois!reEece oa( l":ea a" D$ors9o. Al"a"l 1i
'r(:=$("r( de aceea1i 'ire s"$* dar $" de acelea1i D$s"1iri. Pe$r" aceasa a l(sa !e cei
dre!%i D$re cei r(i* ca !rec": s"$ ei de aceea1i 'ire c" dre!%ii* s( se 'ac( 1i c" aceea1i voi$%(.
De aceasa ad"ce%i9v( a:i$e* c" acesea as"!a%i &"ra celor le$e9vo1i* a celor sl(A($o&i c"
s"'le"l* a celor r=$davi* a celor ce '"& de ose$elile 'a!ei A"$e* a celor ce D$vi$"iesc !e S(9
!=$"l ""ror. Ai !(c("i* aci 1i $" :ai ad("&a al doilea !(ca :ai &re". N" ese a1a de &rea
vi$a !(ca"l"i* !rec": ese a D$vi$"i d"!( !(ca !e S(!=$"l. Ca"( !e !rici$"ior"l !(ca"l"i
1i $" vei a'la !e al"l '(r( $":ai !e i$e care ai !(c("i.
Pre"i$de$i ese reA"i$%( de voi$%( A"$(. A: ar(a vo"( aceasa $" di$ c"vi$e &oale* ci di$
!erecerea D:!re"$( a celor ce vie%"iesc D$ aceas( l":e. Aceas( dovedire D$reA"i$%eaE9o 1i
". C(ci d"!( aceasa vo: 'i K"deca%i de S(!=$"l $osr". I$v(%a%i9v( aces :e1e1"& al
dovedirii 1i $i:e$i $" va !"ea s( v( a:(&easc(. C"rve1e ci$evaH Ara(9i l"i !e al"l care
!erece D$ D$'r=$are. R(!e1e 1i l(co:e1e ci$evaH Ara(9i l"i !e cel ce d( :ilose$ie. Tr(ie1e
ci$eva D$ Eavisie 1i !iE:(H Ara(9i l"i !e cel c"ra de aceas( !ai:(. De :=$ie se s(!=$e1e
ci$evaH Ad"9i de 'a%( !e cel ce r(ie1e D$ 'iloEo'ie. Ni $" reA"ie s( aler&(: la !ovesirile cele
vec@i* ci s( l"(: !ilde de la cei ce vie%"iesc ac":. Pe$r" c( 1i as(Ei* l"cr=$d dar"l l"i
D":$eEe"* is!r(vile celor de ac": $" s"$ :ai !"%i$e dec= celor de :ai D$ai$e. Dar $e9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
8-
credi$cios ese 1i socoe1e c( Scri!"rile s"$ :i$ci$oaseH Ni $" crede c( Iov a 'os D$ aces
'elH Ara(9i l"i "$ al o: care a "r:a vie%ii acel"ia. I$ 'el"l acesa 1i S(!=$"l $e va K"deca !e
$oi. /a !"$e roAi l=$&( roAi 1i $" di$ K"deca( va !ecel"i @o(r=rea* ca s( $" Eic( ci$eva c":
a Eis sl"&a aceia c(reia i s9a D$credi$%a ala$"l* 1i D$ loc"l al"ia a ad"s !ri@($ire) BDoa:$e*
e9a: 1i" c( e1i "$ o: as!r"C >M. +5* +8?. C( D$ loc s( s"s!i$e* c( $" a ad"s al ala$* 1i9a
'(c" !(ca 1i :ai &re"* ad("&=$d l=$&( le$evirea sa* D$vi$"irea S(!=$"l"i. C(ci ce EiceH BTe9
a: 1i" c( e1i "$ o: as!r"C O* ic(los"le* $e:"%":ior"le 1i le$e1"le* 'ii$d daor s(
!ri@($e1i le$evirea a 1i s( scaEi ceva di$ !(ca"l cel :ai di$ai$e* " ai ad"s !ri@($ire
S(!=$"l"i 1i D$ loc s( D$doie1i ala$"l ai D$doi !(ca"l. Pe$r" aceasa D":$eEe" va !"$e
roAi l=$&( roAi* ca cei A"$i s( K"dece !e cei r(i* 1i ace1ia K"9dec=$d"9se de cei A"$i* s( $"
!oa( !ri@($i !e S(!=$"l. C(ci se Eice) C=$d va ve$i Fi"l O:"l"i D$r" slava Ta(l"i S("..N"
a Eis) BD$r" slav( ase:e$ea c" slava Ta(l"iC* ci BD$r" slava Ta(l"iC* B... si se vor ad"$a
D$ai$ea L"i oae $ea:"rile..2R. D$'rico1a( K"deca(l Î$'rico1a( celor !(c(o1i 1i vi$ova%i* c(
celor ce 1i" c( a" 'a!e A"$e va 'i !o'i( 1i Al=$d(. BNi va !"$e oile de9a drea!a Sa* iar ieEii
de9a s=$&aC >M. +5* 0.900?.
Ni ace1ia 1i aceia oa:e$i s"$. Pe$r" Ce dar aceia s"$ oi* iar ace1ia ieEi. Pe$r" ca s( c"9
$o1i sc@i:Aarea voi$%ei celei liAere* iar $" a 'irii. Ni !e$r" care !rici$( cei ce $" da"
:ilose$ie s"$ ieEiH Pe$r" c( doAioc"l acela ese $erodior 1i $" !oae ad"ce s(!=$ilor l"i
'olos $ici di$ la!e* $ici di$ !r(sire* $ici di$ l=$(* cad !e$r" v=rsa cea =$(r( ese li!si de
oae acesea. De aceea !e cei ce $" ad"c $ici o road( a :ilose$iei i9a $":i ieEi. Iar !e cei
de9a drea!a i9a $":i oi. C(ci de la acesea 'olos"l ese :are di$ l=$(* di$ !r(sire 1i di$ la!e.
Deci ce Eice c(re eiH BC(ci 'l(:=$d a: 'os 1i Mi9a%i da s( :($=$c* D$sea a: 'os 1i :i9a%i
da s( Aea"G sr(i$ a: 'os 1i :9a%i !ri:i. Gol a: 'os 1i :9a%i D:Ar(ca.>M. +5*06?. Iar celor9
lal%i cele di:!oriv(. C" oae c( 1i ace1ia 1i aceia oa:e$i era"* acelea1i '(&(d"i$%e a" l"a*
acelea1i dar"ri le era" !"se D$ai$e de a l"cra 'a!e A"$eG S(!=$"l 1i la aceia 1i la ace1ia a
ve$i* c" aceea1i D$'(%i1are de o: sr(i$* &ol 1i 'l(:=$d. Toae s"$ deo!oriv( 1i la ace1ia 1i
la aceia. Dar s'=r1i"l $" ese la 'elH Pe$r" c( voi$%a cea liAer( $" i9a l(sa. Ni $":ai aceasa a
'(c" des!(r%irea. Ni de aceea ace1ia a" :ers D$ D:!(r(%ie* iar aceia D$ &@ee$a. Iar de era dia9
vol"l !rici$"ior"l !(caelor* $" era c" dre!ae ca el s( !(9c("iasc( 1i la !(cae s( sileasc(*
iar al%ii s( se c@i$"iasc(.
Ai v(E" aici 1i !e cei ce a" &re1i 1i !e cei ce a" '(c" 'a!e A"$eH Ai v(E" c( cei r(i 'ii$d
!"1i D$ 'a%a celor A"$i li s9a as"!a &"raH /i$o s(9%i ad"c al( !ild(l Fecioare* Eice* era" Eece
>M. +5* .?. Ni aici voi$%ele s"$ cele ce a" is!r(vi 'a!ele cele A"$e 1i cele rele. Ni di$
!"$erea de 'a%( vei vedea 1i !(caele acesora 1i 'a!ele A"$e ale acelora. C( al("rarea 'ace
:ai l":i$a( D$v(%("ra. Ni acesea 1i acelea 'ecioareG 1i acesea ci$ci 1i acelea. F(clii avea" 1i
acesea 1i acelea` Toae a1e!a" !e Mire. C": dar "$ele a" i$ra* iar celelale $"H Pe$r" c(
"$ele era" Al=$de 1i i"Aioare de oa:e$i* iar celelale $e:ilosive. /eEi iar(1i c( voi$%a se 'ace
!rici$( a @o(r=rii* iar $" diavol"lH Ai v(E" K"deca( !ri$ cei de ase:e$ea 1i @o(r=re di$
!"$erea de 'a%( a celor ce a" l"cra cele di:!oriv(H RoAi !e roAi vor K"deca.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
8.
/oie1i s(9%i ar( K"decaa '(c"( 1i de cei ce $" s"$ ase:e$eaH C( se va 'ace 1i de cei ce $"
s"$ ase:e$ea* ca os=$da s( 'ie :ai :are. B#(rAa%ii di$ Ni$iva se vor sc"la la K"deca( c"
$ea:"l acesa 1i9. vor os=$diC >M. .+* 8.?. N" s"$ ase:e$ea cei care se K"dec(. C(ci "$ii
s"$ !(&=$i* iar al%ii i"dei. I"deii a" doA=$di D$v(%("ra !rooroceasc(* iar ceilal%i $icioda( $"
s9a" D:!(r(1i de d":$eEeiasc( asc"lare. Ni $" $":ai aceasa ese deoseAirea. C(ci acolo
roA s9a d"s >s( !ro!ov(d"iasc(?* iar aici S(!=$"l a ve$i. Acela !ri:eKdie :are !ro!ov(d"ia*
iar Acesa D:!(r(%ia cer"rilor Ai9$evesea. Care reA"ia :ai re!ede s( cread(* !(&=$ii cei 'ar(
de socoeal(* care $icioda( $" s9a" D:!(r(1i de d":$eEeiasca D$v(%("r(* sa" ace1ia care
di$ v=rs( !r"$ceasc( a" cresc" D$ c(r%i !rooroce1iH Oric(r"i Di ese l(:"ri c( i"deii. Dar
l"cr"rile s9a" !erec" D:!oriv(. Ace1ia $" a" creE" S(!=$"l"i* care !ro!ov(d"ia D:!(r(%ia
cer"rilor* iar aceia a" creE" cel"i ase:e$ea o: ca 1i ei* care Di D$&roEea c" !ieirea* ca s( se
arae Al=$de%ea acelora 1i $e:"l%":irea acesora.
Oare diavolH Oare $orocH Oare "rsioareH Oare $" 'ie9care s9a '(c" sie1i !rici$"ior de r("ae
sa" de 'a!( A"$(H C( de $" ar 'i 'os i"deii vi$ova%i $" ar 'i Eis B1i vor os=$di !e $ea:"l
acesaC. N" ar 'i Eis c( 1i Re&i$a de la :iaE(Ei va os=$di !e i"dei >M. .+* 85?. C( $" $":ai
!o!oare !e !o9!oare vor os=$di* ci 1i "$ si$&"r o: care !"ea "1or s( 'ie a:(&i* dar a r(:as
$eD$1ela* va K"deca !e "$ !o!or D$re&* care c" orice c@i! reA"ia s( Air"iasc(* dar a 'os
Air"i. Pe$9r" aceasa 1i de la Ada: 1i de la Iov a: !o:e$i. Ni de $e9voie ese s( $e
D$oarce: iar(1i la !rici$a aceea ca s( D:!li$i: r(:(1i%a c"v=$"l"i. Deci !e Ada: c" c"vi$e
l9a A=$"i* iar !e Iov c" l"cr"ri. Ni !e acesa de oa( Ao&(%ia l9a !(&"9Ai 1i de co!ii l9a li!si*
iar de la acela $i:ic $9a l"a $ici :ic* $ici :are. Dar s( ad"ce: c@iar c"vi$ele 1i s( ar((:
c@i!"l !iE:"irii. BNi a Eis 1ar!ele c(re 'e:eie) Ce ese c( a Eis D":$eEe" s( $" :=$ca%i di$
o !o:"l rai"l"iHC Aci 1i 1ar9!e* acolo* la Iov* 'e:eie. Deci :are ese deoseAirea s'a"io9
rilor.
C( acela >1ar!ele? era roA* iar aceasa >'e:eia? era !(ra1( a vie%ii. Acela era s"!"s* iar aceasa
era aK"(oare. /eEi c= de :are ese deoseAirea vi$eiH C(ci !e Ada:* cel ce era s"!"s 1i roA al
l"i l9a a:(&i* iar l"i Iov* $ici aceea ce9i era ovar(1( 1i aK"or $" a !"" s(9i !"$( !iedic( 1i
s(Rl s"r!e. Dar s( vede: :ai l(:"ri ce Eic c"vi$ele. BCe ese c( a Eis D":$eEe" s( $"
:=$ca%i di$ o !o:"lHC* a Eis 1ar!ele. Dar D":$eEe" $9a Eis aceasa* ci cele di:!oriv(. /eEi
dar vicle1"& al diavol"l"i. A Eis cele ce $" s9a" s!"s* ca s( c"$oasc( ce s9a &r(i de
D":$eEe". Ce 'ace dar 'e:eiaH Fii$d reA"i$%( s(9i as"!e &"ra* 'ii$d reA"i$%( $ici s( $"9i
r(s!"$d(* di$ $esocoeal( a" s!"s !or"$ca cea s(!=$easc(. Pe$r" aceasa i9a da l"i !rici$(
de D$dr(E$eal(. /eEi c= ese de r(" a se da !e si$e* 'ar( l"are a:i$e* vr(K:a1ilor 1i !iE:a1i 9
lorH De aceea 1i Frisos Eice) BN" da%i cele s'i$e c=i$ilor* $ici $" ar"$ca%i :(r&(riarele
voasre D$ai$ea !orcilor... 1i D$orc=$d"9se s( v( s'=1ie !e voiC >M. 7* 6?. Aceasa s9a '(c" la
Eva. A da s'i$ele c=i$el"i 1i !orc"l"iG a c(lca acela c"vi$ele 1i D$orc=$d"9se a r"! !e
'e:eie. Ni veEi c": vorAe1e c" vicle1"&) BN" ve%i :"ri c" :oareC >Fac. 0* 8?. Ni ia a:i$e
c( aici 'e:eia !"ea s( D$%elea&( a:(&irea. C( D$da( a scos la iveal( vraKAa 1i r(EAoi"l 'a%( de
D":$eEe"* vorAi$d ce'e D:!oriv(. Deci* vr=$d diavol"l s( c"$oasc( !or"$ca i9ai s!"s9o* dar
d"!( ce a &r(i cele D:!oriva !or"$cii de ce i9ai "r:aH C(ci D":$eEe" a Eis) B... c" :oare
ve%i :"riC >Fac. +* .7?. Iar diavol"l a s!"s cele D:!oriva acesora) BN" ve%i :"ri c" :oareC.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
8+
Ce ese :=i l":i$a dec= r(EAoi"l acesaH De "$de di$ al( !are !"ea s( c"$oasc( !e vr(K 9
:a1"l 1i !iE:a1"l* 'ar( $":ai de aici* di$ cele ce a &r(i D:!oriva l"i D":$eEe"H Deci
reA"ia D$da( s( '"&( de a:(&ire. TreA"ia s( se de!(reEe de c"rs(. BN" ve%i :"ri c" :oare*
a Eis. C( 1ie D":$eEe" c( D$ orice Ei vei :=$ca di$r9D$s"l se vor desc@ide oc@ii vo1ri 1i ve%i
'i ca $i1e d":$eEei...C >Fac. 095?.
C" $(deKdea de :ai :are ci$se* a" !ierd" 1i A"$((%ile !e care le avea" D$ :=i$i. S9a
'(&(d"i s(9i 'ac( d":$eEei* dar i9a s"!"s ira$iei :or%ii. De ce dar* o* 'e:eie* ai creE"
diavol"l"iH Ce l"cr" A"$ ai v(E" la elH N" era de aK"$s %ie s( e s"!"i vred$iciei 1i credi$%ei
P"ior"l"i de le&e* c( Acela era D":$eEe" 1i Oidior. Iar acesa ese diavol 1i vr(K:a1 1i $" Eic
diavol* ci 1ar!e Dl socoeai !e el. Deci !e 1ar!e* s!"$e9:i* reA"ia s(9. D$vred$ice1i de a=a
vorA(* D$c= s(9i des(i$"i l"i 1i !or"$ca cea s(!=$easc(H /eEi c( era c" !"i$%( s( c"$oasc(
ea a:(&irea* dar $9a vr". Mai ales c( D":$eEe" i9a da D$des"l(oare 'aceri de Ai$e 1i !ri$
l"cr"ri a ar(a !"rarea L"i de &riK(. C( $e'ii$d o:"l* i9a !l(s:"i* s"'le D$ el a i$s"'la* d"!(
c@i!"l S(" l9a '(c"* s(!=$ior al ""ror celor de !e !(:=$ l9a !"s* aK"or i9a da* rai i9a s(di
1i l9a sloAoEi s( se 'oloseasc( de o%i !o:ii di$ el* $":ai de "$"l l9a o!ri s( se ai$&(. Dar 1i
aceasa a '(c"9o s!re 'olos"l lor. Iar diavol"l $ici "$ l"cr" A"$* :ic sa" :are $9a '(c"* ci
$":ai c" c"vi$e &oale* D$&=:'=$d !e 'e:eie 1i c" $(deKdi de1are ":'l=$d9o* a a:(&i9o. Ni
a socoi ea c( :ai vred$ic de credi$%( ese diavol"l* dec= D":$eEe"* Care c" 'a!a a ar(a
dra&ose de ei. Ni a creE" 'e:eia cel"i ce $" a '(c"* $ici a s!"s ceva A"$* ci a ad"s $":ai
c"vi$e &oale. /eEi c( $":ai di$ $esocoeal( 1i le$evire s9a '(c" D$1elarea* iar $" di$ sil(. Ni
ca s( c"$o1i aceasa :ai l":i$a* asc"l( c": 1i Scri!"ra !ri@($e1e !e 'e:eie. C( $" a Eis
Ba:(&i$d"9seC* ci c( Ba v(E" 'e:eia c( A"$ ese !o:"lC >Fac. 0* 6? a :=$ca. Deci vi$a ese
1i a vederii celei $eD$'i=$ae 1i $" $":ai a D$1el(rii diavol"l"i. C( de !o'( a 'os Air"i(* $" de
r("aea drac"l"i. Pe$r" aceasa $ici ierare $9a doA=$di* ci* 1i Eic=$d c( 1ar!ele a a:(&i9o*
1i :ai :are !edea!s( a l"a* :ai ales c( la ea $" era !rici$( s( cad(.
Ni ca s( c"$oa1e: :ai l":i$a aceasa* ve$i%i s( :"(: c"v=$"l la Iov. De la cel ce s9a
s"!"s c(derii* la cel ce s9a s(!=$i* de la cel ce s9a Air"i* la cel ce a Air"i. C( aceasa :ai
:"l( os=rdie $e va ad"ce ca s( !ri@($i: !e diavol"l. Acolo cel ce a a:(&i era 1ar!e 1i a
Air"i. Aci 'e:eie 1i $" a !"". M(car c( aceasa* s!re D$d"!lecare* ese :"l :ai les$icioas(*
dec= acela. Ni l"i Iov i s9a ad"s :e1e1"&irea d"!( !ierderea Aa$ilor* d"!( :oarea co!iilor 1i
d"!( !ierderea a o ce avea. Iar acolo $i:ic de aces 'el $" a 'os. Ada: $" a !ierd" co!ii* $9
a !(&"Ai Aa$i* $" 1edea !e &"$oi* ci loc"ia D$ rai"l des'((rii 1i se D$d"lcea de o 'el"l de
'r":"se%i* de !o:i* de iEvoare* de r="ri 1i de oa( liAeraea. Nici o ose$eal(* $ici o d"rere*
$ici o sc=rA( sa" &riKi* $ici oc(ri sa" !ri@($iri* $ici r("(%ile cele $e$":(rae care9P
$(!(diser( !e Iov. Dar c" oae c( $" era $ici "$a de aces 'el* s9a D:!iedica 1i a c(E". Oare
$" a ar(a c( ese di$ !rici$a le$eviriiH Iar acela a r(Ada oae acesea A(rA(e1e 1i $" a
c(E". Oare $" 1i acesa di$ reEvia s"'le"l"iH
Deci di$ a:=$do"( !(r%ile* o i"Ai"le* c"le&e :are 'olosG '"&i de cele "r:ae de Ada:*
c"$osc=$d c=e rele se 'ac di$ le$evire 1i "r:eaE( evlaviei l"i Iov* D$v(%=$d c=e A"$((%i
odr(slesc di$ os=rdie. Pe aces !"r(or de c"$"$( odea"$a s(9. ai D$ :i$e 1i la orice $evoie
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
80
sa" d"rere vei avea D$deaK"$s( :=$&=iere. C(ci ca D$ 'a%a D$re&ii l":i s=$d 'erici"l 1i
vieaE"l acela* vorAe1e ""ror* !ri$ !(i:irile ce i s9a" D$=:!la* s( s"'ere c" A(rA(%ie oae
cele ce li se !rici$"iesc 1i la $ici "$"l di$ relele ce le vi$ as"!r(9le s( $" se s"!"ie. C(ci $"
ese $ici o !(i:ire o:e$easc(* care s( $" !ri:easc( :=$&=iere de acolo. C(ci relele ce s"$
r(s!=$die D$ oa( l":ea* oae D:!re"$( a" $(!(di as"!ra r"!"l"i acel"ia. Deci ce ierare va
avea cel ce $" !oae s( s"'ere c" :"l%":ire o !are di$ $evoile cele ce a" ve$i as"!ra acel"ia*
care $" o !are $":ai* ci oae ielele ""ror oa:e$ilor se vede c( le9a !"raH Ni ca s( $"
!ri@($e1i c"v=$"l c( ese D$dr(E$e%* vi$o ca !"$=$d D$ai$e !e 'iecare di$ $evoile ce a" ve$i
as"!ra l"i* s( D$credi$%(: cele Eise. Ni de voie1i* s( ad"ce: :ai D$=i de 'a%( !e ceea ce ese
:ai &re" de s"'eri dec= oae* !e s(r(cie Eic* 1i !e d"rerea cea di$ ea* c( de aceasa
!re"i$de$i se !l=$& o%i oa:e$ii.
Deci ci$e a 'os :ai s(rac dec= Iov* care era :ai s(rac 1i dec= cei ar"$ca%i !e la A(i 1i dec=
cei ce dor: D$ ce$"1a c"!oarelor !e sc"r* s( Eic* dec= o%i oa:e$iiH C( ace1ia :(car @ai$(
r"!( a"* dar acela &ol s(ea 1i D:Ar(c(:i$ea care o avea de la 'irea r"!"l"i o sricase
diavol"l !ese o c" !"reEici"$e &rea. Ni !=$( 1i s(racii ace1ia a" ca aco!er(:=$ 'oi1oa9rele
cele de !e la A(i* sa" s"$ aco!eri%i de vreo coliA(. Iar acela a'ar( D$ aer liAer odea"$a Ei 1i
$oa!e !erecea 1i $ici :=$&=ierea de la vre"$ aco!er(:=$ $" avea. Ni* D$ !l"s* c( ace1ia se
1i" vi$ova%i c" :"le r("(%i* dar acela $i:ic r(" $" 1ia D$r" si$e. Ni la aceasa l"a a:i$e de
'iecare da( c=$d i se D$=:!la ceva. Ni :ai :(re Di '(cea d"rerea 1i Di s!orea $ed":erirea*
$eKii$d !rici$a relelor celor ce i se D$9=:!l(. Deci ace1ia* !rec": a: Eis* !e$r" :"le rele
!"ea" s( se D$vi$"iasc( !e ei 1i $" l"cr" :ic ese acesa* D$r" :=$&=ierea $evoii* a se 1i
vi$ova 1i c( !e dre!ae se !ede!se1e. Iar acela 1i de aceas( :=$&=iere era li!si 1i ar(=$d
!erecere !li$( de 'a!e A"$e* s"'erea $evoile celor r(i. Ni s(racii ace1ia care s"$ la $oi*
di$r" D$ce!" s9a" de!ri$s D$r" $evoi* iar acela $ede!ri$s a s"'eri s(r(cia* deoda( !ri:i$d
sc@i:Aarea di$ Ao&(%ie. Deci !rec": a 1i !rici$a relelor s"'erie* :are l"cr" ese s!re
:=$&=iere* $" :ai !reKos dec= aceasa ese de!ri$derea D$ s(r(cie di$ D$ce!"* !e$r" cei ce
!erec D$ s(r(cie. Ni d care dre!"l acela era li!si* dar $ici a1a $" c(dea c" &=$d"l. L9ai v(E"
!e el c( a aK"$s D$ cea :ai de !e "r:( s(r(cie* d"!( care ala :ai $ea&r( $" :ai ese c"
!"i$%( a se a'laH C(ci ci$e !oae 'i :ai s(rac dec= cel &ol 1i care $" are $ici "$ aco!er(:=$H
Ni* :ai ales* $ici $i%el !(:=$ !e$r" a se c"lca $" :ai avea c" ce doA=$di. C(ci $" sa !e
!(:=$* ci !e &"$oi.
Deci c=$d e vei vedea !e i$e aK"$&=$d D$ s(r(cie* !"$e9%i D$ :i$e !(i:irea dre!"l"i 1i
D$da( D%i vei "1"ra :i$ea 1i vei le!(da o &=$d"l cel de :=@$ire. Deci o $evoie ca aceasa*
adic( a s(r(ciei* se !are oa:e$ilor c( ese !rici$( a ""ror ic(lo1iilor 1i relelor.
Iar a do"a d"!( aceea* 1i !oae :ai D$=i dec= aceea* ese ra$a r"!"l"i. C(ci ci$e s9a
D:Aol$(vi c=$dva as'elH Ci$e a s"'eri aces 'el de Aoal(H Ci$e a :ai !ri:i a=a ra$(* sa" a
v(E" c( a !ri:i ci$evaH N" ese $i:e$i. C=e !"%i$ se o!ea r"!"l l"i 1i di$ oae :(d"larele
l"i iEvora :"l%i:e de vier:iG 1i ace1ia c"r&ea" '(r( D$ceare 1i :"l( !"oare r(s!=dea" D$
oae !(r%ileG 1i a1a 1i r"!"l c=e !"%i$ :"rea* de aces 'el de !"reEici"$e 'ii$d :=$caG 1i
acesea '(cea" A"caele 'ar( de d"lcea%(* iar 'oa:eea la el era $e:aiD$=l$i( 1i de :irare*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
88
c(ci 1i c=$d i se da @ra$( $" !"ea s( se D$d"lceasc( de ea* c(ci Eice) B...c( v(E c( A"caele
:ele a" :iros...C >Iov 6* 7?.
Deci c=$d vei c(dea D$ Aoal(* o* o:"le* ad"9%i a:i$e de r"!"l acela 1i de acea car$e s'=$(.
C( s'=$( era 1i c"ra(* :(car de avea as'el de ra$(. Ni D$ o1ire de va 'i ci$eva c@e:a* a!oi
c" $edre!ae 1i c" $ici o !rici$( Ai$ec"v=$a( se va s!=$E"ra !e le:$ 1i i se va sr"Ki
coasele* s( $" socoeasc( l"cr"l acesa de ocar(* $ici s( sl(Aeasc( de d"rere* ci sa1i !"$( D$
:i$e !e s'a$%"l acesa. Ni vei Eice c( des"l( :=$&=iere Di era l"i Iov c( 1ia c( oae acesea
D":$eEe" i le ad"cea as"!ra. Dar aceasa :ai :"l Dl "lA"ra !e el 1i9. :=@$ea* c( Dre!"l
D":$eEe"* !e Care D$ o 'el"l II ci$sea* Acela era Care9. c@i$"ia !e el 1i $" !"ea a'la vreo
!rici$( Ai$ec"v=$a( a $evoilor ce s"'erea. Dar d"!( ce s9a D$1ii$%a :ai !e "r:( de aceas(
!rici$(* veEi c=( evlavie a ar(a. C(ci c=$d i9a Eis D":$eEe" l"i) BOare sric( K"decaa Mea
1i M( 'aci !e Mi$e vi$ova* ca s( e ar(%i !e i$e dre!HC >Iov 8-* 0?* s!(i:=$=$d"9se a
r(s!"$s) BM=$a voi !"$e !ese &"ra :ea. O da( a: &r(i 1i a do"a oar( $" voi :ai re!eaC
>Iov 04*08905?. Ni BC" a"E"l "rec@ii Te9a: a"Ei :ai D$ai$e* iar ac": Te9a" v(E" oc@ii :ei.
Pe$r" aceasa :9a: s:eri 1i :9a: "sca 1i :9a: socoi !e :i$e !(:=$ 1i %(r=$(C >Iov 8+*
596?.
Ni de socoe1i c( aceasa i9a 'os des"i !e$r" :=$&=iere 1i " aceea1i :=$&=iere vei !"ea
avea c=$d vei !(i:i ceva di$ cele rele* $" !e$r" D":$eEe"* ci di$ is!ia oa:e$ilor 1i vei
:"l%":i 1i $" vei @"li !e Cel ce !oae s( o!reasc( is!ia* dar care o sloAoade !e$r" cercarea
1i l(:"rirea a. Ni !re9c": se D$c"$"$eaE( cei ce a" !(i:i !e$r" D":$eEe"* a1a 1i " vei
doA=$di acelea1i r(s!l(iri* c( $evoile ce s9a" ad"s as"!ra a de la oa:e$i le9ai s"'eri c"
A(rA(%ie 1i Cel"i ce !"ea s( le o!reasc( !e ele* dar $" a voi* I9ai :"l%":i. Deci ia( c( 1i
s(r(cia 1i Aoala* !e a:=$do"( c" cea :ai de !e "r:( as!ri:e s9a" ad"s as"!ra Dre!"l"i.
/oie1i s(9%i ar( 1i r(EAoi"l cel di$ 'ire* ce s9a !"s a"$ci as"!ra vieaE"l"i acel"ia c" a=a
as!ri:eH Oece co!ii a !ierd"G o%i deoda(* o%i D$ 'loarea v=rsei* o%i !li$i de 'a!a A"$(G 1i
$" a" :"ri d"!( le&ea 'irii* ci c" :oare sil$ic( 1i ic(loas(. Ci$e va !ovesi aceas( rea
D$=:!lareH Ni:e$i $" !oae. Deci c=$d va :"ri 'i"l sa" 'iica* alear&( c(re dre!"l acela 1i
$e&re1i vei a'la :"l( :=$&=iere.
Ni oare $":ai acese rele i s9a" D$credi$%a I"iH Dar !(r(sirea* v=$Earea* AaKocoririle 1i
oc(rile* !ri@($irea 1i l"area D$ r=s ale !riee$ilorH Ni c= de $es"'eri l"cr" ese a 'i AaKocori
de o%iH C( $" a1a de :"l r($e1e s"'le"l $osr" $evoile ce se D$=:!l(* !rec": Di r($esc cei
ce9I oc(r(sc !e$r" acese $evoi. N" $":ai c( $" era cel ce l9ar 'i !"" :=$&=ia* ci :"l%i di$
oae !(r%ile Dl oc(ra". Ni Dl a"Ei !e el =$&"i$9d"9se de aceasa Eic=$d) BDar 1i voi v9a%i sc"la
D:!oriva :eaC. Ni $e:ilosivi Di $":e1e 1i Eice) BN" s9a" a!ro!ia de :i$e cei de a!roa!e ai
:ei 1i sl"&ile :ele as"!ra :ea &r(9ia"... 1i c@e:a: !e 'iii %iioarelor :ele* iar ei c" o"l s9a"
de!(raC >Iov .4* .09.<?. Iar al%ii* Eice) Bsc"i!a as"!ra :ea... 1i !ovese ""ror :9a: '(c"C
>Iov 0-* 49.-?. Ni D$s(1i @ai$a :ea s9a sc=rAi de :i$eC >Iov 0-* 49.-?. Ni acesea $ici a le a"Ei
$" s"$ s"'erie* dar:ie a le r(Ada c" 'a!a.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
85
S(r(cia cea :ai de !e "r:(* Aoal( $es"'eri(* $e:aiD$=l$i( 1i de :irare* :oare a co!iiloQ9 1i
D$c( a= de :"li 1i as'el de A"$i 1i c" aces 'el de :oare* oc(ri 1i AaKocoriri 1i @"le de la
oa:e$iG "$ii AaKocorea"* al%ii oc(ra"* al%ii de'(i:a". Ni $" $":ai vr(K:a1ii* ci 1i !riee$iiG 1i
$" $":ai !riee$ii* ci 1i sl"&ile. Ni $" $":ai AaKocorea" 1i oc(ra"* ci se 1i sc=rAea". Ni
acesea $" D$ do"(* rei sa" Eece Eile Ie9a s"'eri* ci D$del"$&. Ni !e l=$&( oae acesea ce
$":ai acel"ia s9a" D$=:!la* $ici :=$&=ierea cea de la $oa!e $" o avea* ci la $evoile Eilei se
ad("&a" $(l"cirile 1i 'ricile $o!%ii* care era" :ai $es"'erie. Ni c": c( :ai &rele era" cele ce
le s"'erea D$ so:$* asc"l( ce Eice) BPe$r" ce :( D$'rico1eEi c" vis"ri 1i c" vede$ii :(
D$&roEe1iHC >Iov 7* .8?. Care o: de 'ier* care dia:a$ ar 'i s"'eri a=ea releH C(ci dac(
$":ai "$a di$ acesea ese $es"'eri(* socoe1e c=( d"rere ad"c oae D:!re"$(. Dar acela !e
oae le s"'erea 1i D$r" oae cele ce i s9a" D$=:!la l"i $9a !(c("i2$ici a vicle$i c" A"Eele
l"i.
S( se 'ac( dar !(i:irile acel"ia docorii relelor $oasre 1i vi'or"l cel c":!li al l"i* li:a$ al
$ecaE"rilor $oasreG 1i la orice di$ cele ce $i se D$=:!l( s( !"$e: D$ :i$e !e S'=$"l. Ni
v(E=$d c( "$ si$&"r r"! a s"'eri $evoile di$ oa( l":ea* 1i $oi* c" A(rA(%ie* s( r(Ad(: cele
!"%i$e 1i :ici. Ni ca la o :aic( i"Aioare de 'ii* care91i D$i$de :=i$ile D$ oae !(r%ile 1i91i
!ri:e1e !e co!iii ei s!(i:=$a%i* 1i9i li$i1e1e* a1a 1i $oi s( aler&(: odea"$a la !ovesirea
aceasa. Ni dac( vor ve$i as"!ra $oasr( $evoi :ai :ari dec= oae* des"l( :=$&=iere l"=$d
di$ ea !e$r" oae* a1a $e vo: d"ce. Iar dac( vei Eice c( acela era Iov 1i de aceea a s"'eri* iar
e" $" s"$ ca acela* :ai :are !ri@a$( as"!ra a D%i vei ad"ce* iar dre!"l"i :ai :"l( la"d(.
C(ci :ai :"l reA"ie s( s"'eri " dec= acela. Pe$r" care !rici$(H Pe$r" c( acela a 'os :ai
D$ai$e de Le&ea Dar"l"i 1i a Le&ii* c=$d $" era :"l( l"are a:i$e a !erecerii o:"l"iG c=$d
$" era a=a dar al D"@"l"iG c=$d !(ca"l era a$evoie de Air"iG c=$d s(R !=$ea Alese:"lG c=$d
:oarea era D$'rico1a(. Dar ac": l"!ele SRa" '(c" :ai les$icioase* 'ii$dc( d"!( ve$irea l"i
Frisos oae acelea s9a" ridica. De aceea $ici "$ c"v=$ de D$dre!are $" ave: dac( d"!(
a=a vre:e* d"!( a=a s!orire 1i d"!( a=ea dar"ri ce $i s9a" da $o"( de la D":$eEe"* $"
vo: !"ea aK"$&e la :(s"ra acel"ia. Deci oae acesea c"&e=$d"9le 1i c( :ai :ari era"
$evoile acel"ia 1i c( a"$ci c=$d era l"!a :ai c":!li( s9a deEAr(ca 1i a l"!a* s( s"'eri: c"
A(rA(%ie oae cele ce $e vi$ as"!ra c" :"l( :"l%":ire. Ca s( !"e: doA=$di acelea1i c"$"$i
c" acela* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia* D:!re"$(
c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@* I se c"vi$e slava* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE
la proorocul Iona, la &aniil şi la cei trei tineri / pentru pocăinţa / s$a
zis la intrarea în Sfântul şi marele #ost
aL2esel $e ese $o"( as(Ei !raE$ic"l 1i ad"$area :ai l":i$a( dec= cea oAi1$"i(. Oare care
ese !rici$aH A !os"l"i ese is!rava aceasa. Ni" 1i e" c( a !os"l"i 1i D$c( $e'ii$d de 'a%(* ci
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
86
a1e!=$d"9se. C( acela $e9a ad"$a !e $oi aici D$ Casa cea !(ri$easc(. Acela 1i !e cei ce :ai
D$ai$e era" :ai r=$davi* as(Ei i9a D$ors D$ :=i$ile cele de :aic(. Ni dac( $":ai 'ii$d
a1e!a a '(c" D$r" $oi a=a os=rdie* oare c=$d se va ar(a 1i va ve$i* c=( evlavie va l"cra D$
$oiH A1a 1i o ceae* c=$d i$r( D$ ea "$ s(!=$ior D$'rico1a* lea!(d( oa( le$evirea 1i se
ridic( la :are os=rdie. Ni $" v( s!eria%i a"Ei$d de !os ca de "$ s(!=$ior D$'rico1a* c( $"
vo"( v( ese D$'rico1a !os"l ci $ea:"l"i diavolesc. De ese ci$eva l"$aec s!"$e9i l"i de !os
1i va r(:=$e D$&@e%a de 'ric( 1i :ai $e:i1ca dec= !ierele* ca 1i c": ar 'i %i$" c" le&("ri.
Dar :ai ales c=$d D:!re"$( c" !os"l va 'i D$K"&a( r"&(ci"$ea* sora 1i !riee$a l"i. De aceea
1i Frisos Eice) BAces $ea: $" iese '(r( r"&(ci"$e 1i !osC >M. .7*+.?. Deci dac( !e !iE:a1ii
:=$"irii $oasre 1i !e vr(K:a1ii vie%ii $oasre Di al"$&( 1i le ese a= de D$'rico1a* reA"ie s(9
. i"Ai: 1i s(9. D:Ar(%i1(:* iar $" s( $e e:e:. Iar dac( se cade s( $e e:e: de ceva* de Ae%ie
1i de D:A"iAare s( $e 'ie ea:(* iar $" de !os. C( acelea* le&($=$d"9$e :=i$ile* ca o s(!=$(*
$e d( sl"&i Vi roAi ira$iei !ai:ilor. Iar !os"l* a'l=$d"9$e !e $oi roAi$d 1i le&a%i* $e sloAoade
di$ le&("ri* $e iEA(ve1e de ira$ie 1i $e D$oarce la 'ericirea cea di$=i. Deci dac( 1i !e
vr(K:a1i ii al"$&( 1i de roAie $e iEA(ve1e 1i la liAerae $e D$9oarce* ce dovad( :ai :are a
dra&osei l"i !e$r" $ea:"l o:e$esc ca"%iH Ni dovada dra&osei c"iva !e$r" $oi se ara(
a"$ci c=$d* D:!re"$( c" $oi* !e acelea1i le i"Ae1e* sa" Pe "r(1e.
/oie1i s( D$ve%i ce !odoaA( ese !os"l o:"l"iH C=( !(9Eire 1i D$(rire ara(H G=$de1e9e la
c@i$"l cel 'erici 1i :i$"$a al :o$a@ilor. C( ace1ia '"&i$d de "lA"r(rile cele di$ l":e* 1i
aler&=$d la v=r'"rile :"$%ilor 1i D$'i&=$d coliAele lor D$ li$i1ea !"si"l"i* ca D$r9"$ li:a$
li$i1i* !e acesa l9a" l"a de c(l(or D$ oa( via%a lor. De aceea i9a '(c" !e ei di$ oa:e$i
D$&eri. Ni $" $":ai !e aceia* ci 1i D$ ce(%i* !e c=%i va a'la c( Dl !ri:esc !e el* la aceea1i
D$(l%i:e a 'iloEo'iei Di s"ie. C(ci 1i Moise 1i llie* "r$"rile !roorocilor celor di$ Le&ea vec@e*
c" oae c( 1i di$ ale 'a!e A"$e era" ei sr(l"ci%i 1i :ari* 1i avea" :are D$dr(E$eal( D$ oae*
dar c=$d vroia" s( se a!ro!ie de D":$eEe" 1i s( vorAeasc( c" El* c= Di era o:"l"i c" !"i$%(*
la acesa aler&a" 1i !ri$ :=i$ile aces"ia se ad"cea" l"i D":$eEe". Pe$r" acesea 1i
D":$eEe" '(c=$d la D$ce!" !e o:* D$da(* ad"c=$d"9. !e el D$r" a 'i* l9a !"s D$ :=i$ile l"i
ca D$r" ale "$ei :aici 1i a "$"i dasc(l A"$* D$credi$%=$d"9i l"i :=$"irea acel"ia. C( aceea)
BDi$ o !o:"l care ese D$ rai s( :=$ca%iG iar di$ !o:"l c"$o1i$%ei Ai$el"i sa" al r("l"i s( $"
:=$ca%iC >Fac. +* .69.7?* !or"$c( a !os"l"i ese. Iar dac( D$ rai a 'os $ecesar !os"l* c" a=
:ai :"l a'ar( de rai. Ni dac( :ai D$ai$e de ra$( a 'os de 'olos docoria* c" a= :ai :"l
d"!( ra$(. Dac( !=$( a $" se ridica r(EAoi"l !o'elor reA"i$cioas( $e era $o"( ar:a* c" a=
:ai :"l d"!( ridicarea l"i de la !o'e 1i de la diavoli de :are $evoie $e ese aK"or"l cel de la
!os.
De ar 'i !(Ei Ada: c"v=$"l acesa* $" l9ar 'i a"Ei !e cel de9al doilea* care Eice) BP(:=$ e1i
1i D$ !(:=$ e vei D$oarceC >Fac. 0* .4?. Ni 'ii$dc( $" a asc"la !e !ri:"l* !e$r" aceasa a
l"a :oare 1i &riKi* ose$eli 1i sc=rAe 1i via%( :ai &rea dec= orice :oareG !e$r" aceasa s!i$i
1i ci"li$iG !e$r" aceasa ose$eli 1i d"reri 1i via%( c" c@i$"ri. A v(E" c": se :=$ie Do:$"l
c=$d ese dis!re%"i !os"l. Asc"l( 1i c": Se A"c"r( c=$d se ci$se1e. Ni !rec":* c=$d El a
'os :=$ia* a cera !e cel ce l9a oc(r= c" :oare* o a1a c=$d a 'os ci$si >!os"l? !e :oare
a D$ors9o. C( vr=$d D":$eEe" s(9%i arae %ie !"erea l"i* i9a da s(!=$ire s( @o(rasc(
D$oarcerea la via%(* $" la doi* la rei sa" la do"(Eeci de oa:e$i* ci a "$"i !o!or D$re&* care
era os=$di la :oare 1i !e care* de la :iKloc"l c(ii ce d"cea la :oare* i9a r(!i. C( !e ceaea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
87
$i$ivie$ilor* cea :are 1i :i$"$a(* care D$ &e$"$c@i s(ea 1i D$ !r(!asie se !ri:eKd"ia s(
cad( 1i de s"s a1e!a !edea!sa* !os"l* ca o !"ere ce vi$e de s"s* di$ !or%ile :or%ii i9a r(!i 1i
la via%( i9a D$ors. Dar s( a"Ei: iar(1i isorisirea)
Ni a 'os c"v=$"l Do:$"l"i c(re Io$a* Eic=$d) BScoal( 1i :er&i la Ni$ive* ceaea cea :areC.
De la :(ri:ea ce(%ii voie1e s(9. D$d"!lece s( :ear&(* c(ci 1ia de '"&a l"i ce va "r:a. Dar
s( a"Ei: 1i !ro!ov(d"irea) BD$c( rei Eile 1i Ni$ive se va !r(!(di...C >Io$a .* .?. Ni !e$r" care
!rici$( relele !e care vrei s( le 'aci le s!"i :ai D$ai$eH Ca s( $" 'ac cele ce a: s!"s. De
aceea 1i c" &@ee$a a D$'rico1a* ca s( $" ri:i( acolo. S( v( D$'rico1eEe* Eice* !e voi c"vi$ele*
ca s( $" v( :=@$easc( a!oi !e voi cercarea c" l"cr"l. Ni care9i !rici$a c( a sr=$s soroc"l la o
vre:e a1a de sc"r(H Pe$r" ca s( D$ve%i 1i " 'a!a cea A"$( a !(&=$ilor $i$ivie$i* care D$ rei
care 1ia voia Do:$"l"i* care* &re1i$d c" !(ca"l cel :ai &re"* !rive1e la c=( D$(l%i:e a
D$dr(E$elii s9a s"i. C( cel :ai c":!li l"cr" ese a !erece D$ !(ca. Ni cel :ai r(" l"cr" al
c(derii ese a sa D$ ea. De aceasa 1i Pavel !l=$&e 1i se =$&"ie1e* Eic=$d) BM( e: ca $"
c":va* ve$i$d iar(1i* s( :( s:ereasc( D":$eEe"l :e" la voi 1i s( !l=$& !e :"l%i care a"
!(c("i :ai D$ai$e 1i $" s9a" !oc(i de $ec"r(%ia 1i de des'r=$area 1i de s!"rc(ci"$ea !e care
le9a" '(c"C >.. Cor. .+*+.?.
Iar !e$r" !oc(i$%(* care vre:e !oae 'i :ai D$de:=$aic( dec= vre:ea !os"l"iH Dar s( $e
D$oarce: iar(1i la !ovesirea $oasr(. Ni a"Ei$d !rooroc"l acese c"vi$e s9a !o&or= la
lo!!ia* ca s( '"&( D$ Tarsis de la 'a%a Do:$"l"i >Io$a .* 0?. U$de '"&i* o* o:"leH N" ai a"Ei
!e David Eic=$d) BU$de :( voi d"ce de la D"@"l T("H Ni de la 'a%a Ta "$de voi '"&iHC D$
!(:=$H Dar) BA Do:$"l"i ese !(:=$"l 1i !li$irea l"iC >Ps. +0* .?. I$ iadH Dar) Bde :( voi
!o&orD D$ iad* de 'a%( e1iC. I$ cerH Dar) BDe :( voi s"i D$ cer* T" acolo e1iC. I$ :areH BNi
acolo* Eice* :( va %i$e drea!a TaC >Ps. .0<* 694?. Ni aceasa 1i la Io$a s9a '(c". D$ aces 'el
ese !(ca"l. I$ :"l( $eA"$ie ar"$c( s"'le"l $osr". Ni !rec": cei s(!=$i%i de a:e%eal( 1i de
Ae%ie* $eA"$e1e se D$v=resc 1i de le vor 'i D$ai$e &roa!(* !r(!asie* sa" alceva* cad D$ ele
'ar( $ici o !aE(* a1a 1i cei ce al"$ec( D$ !(ca* 'ii$d s(!=$i%i de !o'a l"cr(rii ca de o Ae%ie* $"
1i" ceea ce 'ac* di$ cele ce s"$ de 'a%( 1i $ici $" v(d :ai D$ai$e ceva di$ cele ce vor s( 'ie.
De S(!=$"l '"&i* s!"$e9:iH Dar a1ea!( !"%i$ 1i di$ D$=:!l(ri e vei D$v(%a c( $ici di$
:=i$ile :(rii* a acelei sl"K$ice* $" vei !"ea '"&i. C(ci D$da( ce a '"&i acesa D$ coraAie*
aceea a sc"la val"rile sale 1i la :are D$(l%i:e le ridica. Ni !rec": o sl"&( credi$cioas( a'l=$d
vre"$ roA ase:e$ea
Eile a" !"" s( 'ac( s( D$ceeEe "r&ia l"i D":$eEe" !e$r" !(caele lor 1i s( e :i$"$eEi de
i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"* Care S9a D$des"la $":ai c" !oc(i$%a de rei Eile !e$r"
a=ea &re1ale* 1i " s( $" caEi D$ deE$(d(Kd"ire :(car de ai 'i !(c("i :"l. Ni !rec": cel
r=$dav c" s"'le"l 1i de'(i:(or* :(car c( va avea :"l( vre:e de !oc(i$%(* $i:ic vred$ic $"
va s'=r1i* $ici va D:!(ca !e D":$eEe" c" si$e di$ !rici$a le$evirii* di:!oriv( cel reaE 1i
care 'ierAe c" os=rdia 1i care c" :"l( s=r&"i$%a se !oc(ie1e* D$ !"%i$( vre:e va !"ea si$&e
!(cae de l"$&( vre:e. Oare $" s9a le!(da Per" de rei oriH Oare $" a reia oar( c" K"r(:=$H
Oare $" D$'rico1=$d"9se de c"vi$ele "$ei sl"K$iceH >M. +6* 64978?. Dar oare de :"l%i a$i a
av" reA"i$%( ca s( se !oc(iasc(H Nicidec":. Ci D$ aceea1i $oa!e a al"$eca 1i s9a sc"laG 1i
ra$a 1i docoria a !ri:iG s9a D:Aol$(vi 1i D$r" s($(ae s9a D$ors. C": 1i D$ ce c@i!H
Pl=$&=$d 1i =$&"i$9d"9se. Ni $" si:!l" !l=$&ea* ci c" :"l( os=rdie 1i 'ierA=$9%eal(. De aceea
1i eva$&@elis"l a Eis) B... a !l=$s c" a:arC >M. +6* 75?. Ni care a 'os !"erea acelor lacri:i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
8<
$ici "$ c"v=$ $" o !oae s!"$e* dar o ara( l":i$a cele ce a" "r:a. C( d"!( c":!li(
c(dere Y c(ci le!(darea ese !(ca"l cel :ai r(" di$re oae 9 iar(1i a 'os D$ors la ci$sea cea
di$=i 1i !"rarea de &riK( a D$re&ii #iserici i9a 'os D$credi$%a(. Ni :ai :"l dec= oae $e9a
ar(a $o"( c( are dra&ose c(re S(!=$"l :ai :"l dec= o%i A!osolii. C( Eice) BSi:o$e al
l"i Io$a* M( i"Ae1i " :ai :"l dec= ace1iaHC Iar acesa a ar(a c( $ici o 'a!( A"$( $" ese
D$oc:ai ca dra&osea.
Ni !e$r" ca s( Eic( c( !e $i$ivie$i !e A"$( dre!ae i9a iera c( era" oa:e$i !(&=$i 1i '(r(
socoeal(* ca !e $i1e sl"&i care $" a" 1i" voia Do:$"l"i 1i $" a" 'ac"9o >Lc. .+* 8<?* 1i ca
s( $" c"&ei c( 1i " vei 'i !"%i$ A(" 1i s( $" sai c(E" D$ !(cae* D%i ad"c de 'a%( 1i !e Per"*
o sl"&(* dar
c" ea* care a '"ra ceva di$ averile s(!=$e1i 1i '"&e* $"9. las( 1i 'ace $e$":(rae $ecaE"ri
celor ce l9a" &(Ed"i !e el* !=$( c=$d* l"=$d"9l !e el se va d"ce* a1a 1i :area* !e roA"l cel
ase:e$ea c" ea a'l=$d"9. 1i c"$osc=$d"9.* $e$":(rae s"!(r(ri 1i !iedici race cor(Aierilor* se
"lA"r(* sri&(* s!re $oia$ ra&e 1i D$&roEe1e c" a'"$darea cor(Aiei c" o c" oa:e$i* dac( $"9i
va da ei !e roA"l cel ase:e$ea ei. Dar cor(9Aierii ce 'ac v(E=$d aceseaH BAr"$ca" vasele di$
coraAie D$ :are* ca s( o "1"reEeC >Io$a .*5?. Dar coraAia $" se "1"ra* c( oa( !ovara D$c(
r(:(sese* adic( r"!"l !rooroc"l"i* sarci$a cea &rea* $" !e$r" 'irea r"!"l"i* ci !e$r" &re"a9
ea !(ca"l"i. C( $i:ic $" ese a1a de &re" 1i c" a$evoie de !"ra* !rec": ese !(ca"l 1i
$easc"larea. Pe$r" aceasa Oa@aria l9a ase:($a c" !l":A"l >Oa@. 5* 7?. Iar David* scrii$d de
el* Eice) BC( '(r(dele&ile :ele a" cov=r1i ca!"l :e"G ca o sarci$( &rea s9a" D$&re"ia !ese
:i$eC >Ps. 07* 8?. Iar Frisos sri&( c(re cei ce vie%"iesc D$ :"le !(cae) B/e$i%i c(re Mi$e
o%i cei ose$i%i 1i D:!ov(ra%i 1i E" v( voi odi@$i !e voiC >M. ..*+<?. Deci acesa* adic(
!(ca"l* '$&re"ia coraAia 1i o r(&ea s9o a'"$de. Iar Io$a dor:ea 1i s'or(ia. Gre" era so:$"l
l"i* dar $" era al 'irii* ci ai :=@$irii* $" al r=$d(vir(* ci al D$ris(rii. Dar sl"&ile cele c" A"$(
c"$o1d$%( D$da( D1i si: &re1alele* l"cr" care i s9a D$=:!la 1i acel"ia. C(ci d"!( '(!"irea
!(ca"l"i a c"$osc" r("aea I"i. Ni !(ca"l as'el ese. D"!( ce se $a1e ridic( :"le c@i$"ri
as"!ra s"'le"l"i care l9a $(sc"* l"cr" care ese co$rar $a1erii o:"l"i. C(ci $oi D$da( ce $e
$a1e: D$ce(: c@i$"rile* iar acela D$da( ce se $a1e r"!e c" c@i$"rile &=$d"rile cele ce l9a"
$(sc" !e el.
Ce 'ace dar c=r:aci"lH A ve$i la el 1i i9a Eis) BScoal( 1i roa&( !e Do:$"l D":$eEe"l ("C
>Io$a .* 6?. A c"$osc" deci c( '"r"$a $" era "$a oAi1$"i(* ci era !edea!s( ri:is( de la
D":$eEe" 1i vi'or :ai c":!li dec= :e1e1"&"l o:e$esc* c(ci :=$a c=r:aci"l"i $" :ai
'olosea la $i:ic. A c"$osc" deci c( cele ce se '(cea" avea" reA"i$%( de "$ :ai :are
oc=r:"ior* de Cel ce oc=r:"ie1e oa( l":ea. Di$ aceas( ca"E(* aceia l(s=$d v=slele*
!=$Eele* '"$iile 1i oae celelale* :=i$ile de ia v=slire le D$i$dea" s!re cer 1i !e D":$eEe" Dl
r"&a". Ni dac( $ici a1a $9a" av" s!or* a" ar"$ca sor%ii ca s( a'le !e cel vi$ova. Iar aceia*
vi$ova a'l=$d"9.* $" l9a" D$eca* ci* 'ii$d a=a "lA"rare 1i vi'or* ei 'ii$d 'oare li$i1i%i* a"
'(c" K"deca( D$ coraAie 1i D$reA=$d"9. l9a" D$vred$ici de r(s!"$s 1i oae de9a:($"$"l le
cercea"* ca 1i c": ar 'i reA"i s( dea sea:a c"iva de cele ce avea" s( @o(rasc(. Ni asc"l(9i
!e ei* c(ci ca la o K"deca( oae le cerceeaE(. Ce ese l"cr"l ("H De "$de viiH Ni "$de :er&iH
Di$ ce %ar( 1i di$ care !o!or e1i "H Ni c" oae c( :area Dl !=r=se !e el sri&=$d* iar sor%ii Dl
v(dise* dar oae acesea 'a9c=$d"9se* ei D$c( $" da" @o(r=rea. C( !rec": la K"deca(* c" oae
c( !=r=1i 1i :arori sa" de 'a%( 1i ad"c doveEi* dar K"dec(orii $" @o(r(sc !=$( ce D$s"1i cel
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
84
os=$di $" se va 'ace !=r=1 &re1alelor sale. A1a 1i cor(Aierii* oa:e$i !(&=$i 1i '(r( socoeal(
'ii$d* dar "r:a" r=$d"ielii celei A"$e care ese la K"dec(%i* c" oae c( a=a '"r"$( 1i
"lA"rare era D:!reK"r"l lor* iar :area $ici a r(s"'la $"9i l(sa* ci se "lA"ra* se "rAa* sri&a* 1i
val"ri "$"l d"!( al"l ridica. Deci de "$de s9a '(c"* o i"Ai%ilor* a=a !"rare de &riK( 'a%( de
Prooroc"lH Di$ ico$o:ia l"i D":$eEe". C(ci D":$eEe" ico$o:isea s( se 'ac( acesea*
D$v(%=$d !ri$ acesea !e Prooroc"l s( 'ie i"Aior de oa:e$i 1i Al=$d. Ca 1i c": i9ar 'i Eis)
BUr:eaE( cor(Aierilor care s"$ oa:e$i '(r( socoeal(. Ace1ia $" de'(i:a $ici "$ s"'le 1i
$ici 'a%( de r"!"l (" $" s"$ '(r( :il(. Iar " ai l(sa o ceae D$rea&( s( !(i:easc(. Ni
cor(Aierii* a'l=$d !e !rici$"ior"l relelor ce li s9a" D$=:!la* $" se @o(r(sc s(9I os=$deasc(.
Iar "* $eav=$d $ici o !=r( as"!ra $i$ivie$ilor* i9ai l(sa s( se a'"$de 1i s( se !r(!(deasc(. Ni
E" !or"$ci$d ca " s( :er&i 1i s(9i D$orci !e ei ia :=$"ire* !ri$ !ro!ov(d"irea a* $9ai
asc"la. Iar ace1da* $i:e$i !o9r"$ci$d"9ie* oae le 'ac 1i se silesc ca !e i$e* cel vi$ova* s( e
iEA(veasc( de os=$d(. Ni d"!( ce l9a !=r= :area* d"!( dovedirea !ri$ sor%i 1i d"!( ce el D$s"1i
s9= !=r= 1i 1i9a :(r"risi &re1eala* $ici a1a $" s9a" @o(r= s!re !ierEarea !rooroc"l"i. Ci se
o!rea"* se silea" 1i oae le '(cea" ca $ici d"!( a=ea doveEi s( $"9. dea $oia$"l"i :(rii. Dar
:area $" le da voieG 1i :ai ales D":$eEe" Di silea vr=$d ca* !rec": !ri$ cor(Aieri* 1i !ri$ c@i
s(9. D$%ele!%easc( !e el. C(ci ei D$1i1i d"!( ce a" a"Ei de la !rooroc) BL"a%i9:( 1i :( ar"$ca"
D$ :are 1i se va ali$a :area D:!reK"r"l vosr"C* ei se silea" s( se D$oarc( Ia "sca* dar val"rile
$"9i l(sa.
Iar "* !rec": ai v(E" !e !rooroc"l '"&i$d* asc"l(9. !e el r$(r"risi$d"9se de Kos di$
!=$ecele 'iarei. C(ci '"&a a !(i:i9o ca "$ o:* iar :(r"risirea a ar(a9o ca "$ !rooroc. Deci
l"=$d"9. !e el :area* I9a !"s D$ !=$ecele c@i"l"i Ca D$r9o e:$i%(* !(Ei$d !e '"&ar !e$r"
S(!=$"l* 1i $ici val"rile cele :ai s(lAaice $" l9a" D$eca* $ici c@i"l cel :ai s(lAaec dec=
val"rile* !ri:i$d"9. !e el D$ !=$ece* $" l9a srica* ci '9a !(Ei 1i I9a D$ors la ceae. Ni :area
1i c@i"l :ai !res"s de #re a" asc"la* ca Prooroc"l !ri$ oae acesea s( se D$%ele!%easc(.
Deci ve$i$d el D$ ceae a cii @o(r=rea ca !e o e!isol( D:!(r(easc( care vesea !edea!s( 1i
sri&=$d Eicea) BD$c( rei Eile 1i Ni$ive se va !r(!(diC >Io$a 0* 5?. Ni a"Ei$d ce(%e$ii acesea
$" s9a" ar(a $ecredi$cio1i* $ici a" de'(i:a cele s!"se* ci D$da( o%i s9a" D$dre!a s!re !os
1i A(rAa%ii 1i 'e:eile 1i sl"&ile* 1i s(!=$ii 1i dre&(orii 1i s"!"1ii* 1i co!iii 1i A(r=$ii 1i $ici
doAioacele $" a" 'os D$&(d"ie '(r( !os.
Pre"i$de$i sac* !re"i$de$i ce$"1(* !re"i$de$i !l=$s 1i vaeeG c(ci !=$( 1i cel ce !"ra
coroa$a* !o&or=$d"9se de !e sca"$"l cel D:!(r(esc* 1i9a a1er$" sac* a !res(ra ce$"1( 1i a1a
a r(!i ceaea di$ !ri:eKdie. Ni se vedea a"$ci "$ l"cr" de :irare* !or'ira era D$rec"( de
sac. C(ci ceea ce $" a !"" @ai$a D:!(r(easc(* a !"" sac"lG ceea ce $" a !"" s(v=r1i
coroa$a* a '(c" ce$"1a. B. )G
/eEi c( $" de !os reA"ie s( $e e:e:* ci de Ae%ie 1i de D:A"iAare. C( Ae%ia 1i D:A"iAarea a"
!ri:eKd"i ceaea 1i era s9o s"r!e* iar !os"l* !e ceea ce se cl(dea 1i era s( cad(* a a1eEa9o 1i
a D$(ri9o. C" acesa 1i Da$iil i$r=$d D$ &roa!a leilor* ca 1i c" $i1e oi Al=$de a !erec"* 1i
$ev((:a a ie1i. C( 'ierA=$d ei de :=$ie 1i c("=$d c" o !rivire ad"c(oare de :oare* $" s9
a" ai$s de :asa cea !"s( D$ai$e. Ci 1i 'irea E=d(r=$d"9i Y c(ci $i:ic $" ese :ai s(lAaec
dec= acele 'iare Y 1i 'e:eia s"!(r=$d"9i Y c(ci 1a!e Eile $" s9a" D:!(r(1i de @ra$(Y* s9
a" c"ceri de acea @ra$(* ca 1i c": ar 'i sa D$l("$r" "$ !(Eior 1i ar 'i sri&a s( $" se ai$&(
de r"!"l cel !roorocesc.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
5-
C" acesa 1i cei rei i$eri i$r=$d D$ c"!or"l cel di$ #a9Ailo$ 1i :"l( vre:e !erec=$d D$ 'oc*
a" ie1i a!oi di$ c"!or* av=$d r"!"rile :ai sr(l"cioare dec= 'oc"l D$s"1i. Ni c":* 'ii$d 'oc
adev(ra acela* $" '(cea cele ale 'oc"l"iH Ni 'ii$d r"!"rile lor r"!"ri o:e$e1i* c": $"
!(i:ea" cele ale :aerieiH C":H D$reaA( !e !os 1i el i%i va r(s!"$de 1i9%i va deEle&a
$ed":erirea a. C( era c" adev(ra $ed":erire. C( 'irea r"!"rilor se l"!a c" 'irea 'oc"l"i 1i
Air"i$%a a 'os a r"!"rilor. Ai v(E" l"!( !reasl(vi(H A v(E" Air"i$%( :ai !reasl(vi(H
Mi$"$eaE(9e de !os 1i c" :=i$i D$i$se !ri9:e1e9.. C=$d 1i D$ c"!or !os"l aK"( 1i D$
&roa!a leilor !(Ee1e* dracii Di iE&o$e1e 1i @o(r=rea l"i D":$eEe" o D$oarce* "rAarea
!ai:ilor o !oole1e 1i la liAerae $e !ov(%"ie1e
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
1i :"l( li$i1e 'ace D$ &=$d"ri* c": $" ese al $eA"$iei celei :ai de !e "r:( a '"&i 1i a $e
e:e de cel ce are D$ :=i$i a=ea A"$((%i. Dar* vei Eice* $e o!e1e r"!"l 1i $e D:Aol$(ve1e.
Asc"lai BC@iar dac( o:"l $osr" cel di$ a'ar( se sric(* cel di$l("$r" D$s( se D$$oie1e di$ Ei
D$ EiC >II Cor. 8* .6? Iar :ai ales de vei voi s( cerceeEi c" de9a:($"$"l* Dl vei a'la !e el c(
ese :aic( a s($((%ii. Ni de $" creEi c"vi$ele :ele* D$reaA( !e docori des!re aceasa 1i ei
:ai l(:"ri D%i vor s!"$e* c( li!sa o $":esc :aic( a s($((%ii. C(ci d"rerile de !icioare*
a:e%elile de ca!* a!o!le3iile* o'ica* idro!ica* ":'l("rile 1i r="rile celorlale Aoli* Eic c( ies 1i
se !rici$"iesc di$ des'(are 1i D:A"iAare* ie1i$d ca di$r9"$ iEvor r("* care sric( s($(aea 1i
D$'r=$area r"!"l"i.
Deci s( $" $e e:e: de !os care $e iEA(ve1e !e $oi de a=ea rele. C( $" 'ar( !os v(
s'("iesc !e voi acesea. G 'ii$dc( v(d !e :"l%i di$ oa:e$i care !re&e( 1i se ra& D$a!oi* ca 1i
c": s9ar 'eri de o 'iar( s(lAaec(* 1i c" Ae!a 1i c" D:A"iAarea se sric( as(Ei !e ei D$1i1i.
Pe$r" aceasa 'olos"l !os"l"i Dl s"r!( 1i9. sric( c" D:A"iAarea 1i c" Ae%ia. C(ci oa:e$ii cei
srica%i c" so:ac"l* c=$d va reA"i s( Aea docorii a:are* de se vor ":!le de :"l( @ra$(* 1i
vor l"a docoriile* a:(r(ci"$e vor s"'eri* dar de 'olos se vor 'i !(&"Ai* 'ii$dc( a" '(c"
docoriei l"!a :ai &rea D:!oriva ":eEelilor celor sricae ale so:ac"l"i. Pe$r" aceasa
docorii !or"$cesc s( doar:( $e:=$ca%i* ca D$da( oa( !"erea docoriilor s( :ear&( la
":eEelile cele !rici$"ioare de Aoal(.
A1a 1i la !os* dac( as(Ei e vei ":!lea de :"l( Ae%ie* 1i :=i$e vei !ri:i docoria cea de la
el* a" '(c"9o $ereA$ic( 1i $e'olosioareG c(ci ose$eal( ai s"'eri* dar 'olos"l $" l9ai doA=$di*
'ii$dc( oa( !"erea !os"l"i la r("aea cea !roas!(( ce s9a '(c" di$ Ae%ie ai c@el"i9o. Iar
de vei &(i !os"l"i r"! "1or 1i c" &=$d reaE vei !ri:i docoria* :"le
PUZUL
di$ !(caele ale vei !"ea s( le c"r(%e1i. Deci s( $" :er&e: la !os !ri$ Ae%ie* $ici s(9.
s'=r1i: iar(1i !ri$ Ae%ie* ca s( $" !(i:i: ca l"cr"l cel srica* c(r"ia de i se d( o lovi"r( :ai
:"l se sric(. C(ci la 'el 1i c" s"'le"l $osr" se D$=:!l(* c=$d di$ a:=$do"( ca!eele
!os"l"i* la D$ce!" 1i la s'=r1i* D$"$ec(: c"r(%ia c" $or"l Ae%iei care se 'ace D$r" $oi 1i c"
$eD$'r=$area. C(ci !rec": cei ce voiesc s( se l"!e c" 'iarele se D$&r(desc c" :"le ar:e 1i c"
!aveEe D1i aco!er( !(r%ile r"!"l"i cele :ai de $evoie* 1i a1a !ri:esc l"!a c" ele* a1a 1i ac":*
s"$ :"l%i di$re oa:e$i* care se l"!( c" !os"l ca 1i c" o 'iar(* D$ar:=$d"9se c" l(co:ia
!=$ecel"i* s!(r&=$d"9se c" D:A"iAarea 1i D$"$ec=$d"9se c" Ae%ia* 1i a1a c" :"l( $eA"$ie
!ri:esc oc@i"l cel li$ 1i Al=$d al !os"l"i.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
5.
Ni de voi D$reAa) Pe$r" care !rici$( alear&( as(Ei la AaieH Ca s( 'i" c" r"!"l c"ra 1i s(
!ri:esc !os"l* vei r(s!"$de. Iar de voi D$reAa) Pe$r" care !rici$( e D:Ae%iH Fii$dc( voiesc
s( i$r" D$ !os* iar(1i vei Eice. N" ese oare o $ec"vii$%( ca 'ii$d c" r"! c"ra* dar c" s"'le
$ec"ra 1i Aea s( !ri:e1i aceas( !rea 'r":oas( 'a!( A"$(. Deci ar 'i 'os c" !"i$%( 1i :ai
:"le dec= acesea s( 'i Eis* dar celor D$%ele!%i le s"$ deaK"$s 1i acesea s!re D$dre!are. De
aceea vo: D$cea c"v=$"l* c( i"Aesc s( a"d &las"l P(ri$el"i. C( $oi ca 1i co!iii de !(sor* c"
o resie s"A%ire 'l"ier(:* la ":Ara s'i$%e$iei aceseia s=$dQ ca s"A "$ seKar sa" 'a&* iar
acesa* ca "$ c=$(re% isc"si* alc("i$d al("( de a"r* c" :(esria lovi"rilor ad"$( !riveli1e
:are. Deci acesa* $" c" :(esria lovi"rilor* ci c" :(esria c"vi$elor 1i a 'a!elor :"l 'olos
$e ad"ce $o"(. C(ci as'el de Dasc(li 1i Frisos ca"(. BC( cel ce va 'ace 1i va D$v(%a* acesa
:are se va c@e:a D$ D:!(r(%ia cer"rilorC >M. 5` .-?. As'el ese 1i acesa. De aceea :are ese
1i D:!(r(%ia cer"rilor. C" r"&(ci"$ile l"i 1i ale celor D:!re"$(91eE(ori 1i $oi s( $e
D$vred$ici: D:!(9ra%iei cer"rilor* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s
Frisos* C(r"ia* D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'a$%"l D"@* I se c"vi$e slava ac": 1i !"r"rea 1i D$
vecii vecilor. A:i$.
OMILIE care s9a Eis !e$r" !os D$ s(!(:=$a a 1asea a s'i$elor IPar"Eeci de Eile
G
/^2= de veselioare s"$ val"rile acesea ale :(rii $oas9re celei d"@ov$ice1iP M"l :ai
veselioare dec= cele ce s"$ D$ $oia$"l :(rii. C( !e acelea $er=$d"iala v=$"rilor le ridic(*
iar !e acesea !o'a asc"l(rii. Ni acelea D$(l%=$d"9se :"l( D$'iorare ad"c c=r:aci"l"i* iar
acesea ar(=$d"9se* :"l( D$dr(E$eal( da" cel"i ce &r(ie1e. Acelea s"$ !rici$"ie de :area
ce se D$'ioreaE(* iar acesea s"$ se:$, ale s"'le"l"i ce se vesele1e. Acelea* A(=$d D$
s=$c(* sloAoEesc &las"ri $earic"lae* iar acesea** lovi$d"91e de c"v=$"l D$v(%("rii* sco
&las"ri d"lci. Dar 1i adierile Ee'ir"l"i* c=$d vor rece !ri$ %ari$i 1i v=r'"rile s!icelor le !leac(
1i le scoal(* D$9c@i!"iesc !e "sca val"rile :(rii. Dar :ai :"l 1i dec= %ari$ile acelea* val"rile
acesea s"$ :ai. veselioare. C( $" adierile Ee'ir"l"i* ci dar"l D"@"l"i a ridica s"'leele
voasre 1i le9a D$'ierA=$a c" 'oc"l acela des!re care Eice Frisos. BFoc a: ve$i s( ar"$c !e
!(:=$ 1i ce ese dac( ac": s9a a!ri$sC >Lc. .+* 84?. Fe acesa Dl v(d ar"$ca 1i a!ri$s D$
s"'leele voasre. Ni de vre:e ce a=ea '(clii a a!ri$s D$r" voi 'rica l"i Frisos* ve$i%i dar
ac": s( !ic"r(: "$dele:$"l D$v(%("rii* ca :"l( vre:e s( %i$( l":i$a $oasr(.
/re:ea !os"l"i de ac": se a!ro!ie de s'=r1i. C( la :iKloc"l sadiilor aK"$&=$d* s'=r1i"l l9
a: a!"ca. Ni !rec": cel ce a D$ce!" la :iKloc a aK"$s* a1a 1i cel ce a aK"$s la :iKloc*
de s'=r1i s9a ai$s. Deci vre:ea c(re s'=r1i se &r(Ae1e iar coraAia !rive1e D$s!re li:a$. Dar
ceea ce ca"( $" ese a ve$i la li:a$* ci a $" ra&e coraAia li!si( de :ar'( 1i de c=1i&. Ni v(
ro& !e voi* !e o%i* 1i v( !o'esc* ca 'iecare s(91i cerceeEe D$ co$1ii$%a sa $e&"soria de !osG
1i de va a'la c=1i& :"l* s( ada"&e la $e&"sorie* iar de $" va a'la $i:ic ad"$a* vre:ea
cealal( care a :ai r(:as s9o D$reA"i$%eEe la $e&"sorie. C= d:! ese =r&"l* s( $e&"sori:
c" :are c=1i& 1i a!oi s( $e d"ce:* ca s( $" $e a'l(: c" :=i$ile &oale. Ca $" s"'eri$d
ose$eala !os"l"i* s( !ierde: !laa l"i. C( se !oae a d"ce ose$eala !os"l"i* dar !laa l"i a
$" l"a. C":H C=$d de A"cae $e de!(r(:* dar de !(cae $" $e le!(d(:. C=$d car$e $"
:=$c(:* dar :=$c(: casele s(racilor. C=$d c" vi$ $" $e D:A((:* ci c" !o'a cea rea. C=$d
oa( Ei"a !erece: $e:=$ca%i* dar o !erece: D$ !riveli1i des'r=$ae* la( ose$eala !os"l"i*
iar !laa l"i $icidec":* c=$d $e d"ce: la !riveli1ile '(r(dele&ii. N" c(re voi D:i ese
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
5+
c"v=$"l* c(ci 1i" c( s"$e%i c"ra%i de !ri@($irea aceasa. C( cei $ec(Ki%i a" oAicei"l* c=$d
vi$ova%ii li!sesc* s( sloAoade :=$ia la cei ce s"$ de 'a%(. C( ce 'olos ese ca !osi$d s( se
dedea !riveli1ii '(r(dele&ii* s( i$re D$ 1coala des'r=$(rii* D$ &i:$aEi"l cel sloAod al
D$ver1"$(rii* s( sea !e sca"$"l !ierE(orilorH C(ci sca"$ al !ierE(rii* &i:$aEi" al D$ver1"$(rii
1i 1coal( a des'r=$(rii 9 1i c" oae $":irile cele de r"1i$e de va $":i loc"l acela $" va &re1i 9
ese loc"l cel de co:edie* loc"l cel !rea r(" 1i !li$ de oae 'el"rile de Aoli* c"!or"l cel
AaAilo$esc. C(ci ca D$r9"$ c"!or A(&=$d diavol"l ceaea* de Kos Dl a!ri$de* $" !"$=$d vi%e*
!rec": a !"s AarAar"l acela a"$ci* $ici cara$* $ici c=l%i* $ici s:oal(* ci cele :ai rele dec=
acesea* vederi des'r=$ae* c"vi$e de r"1i$e* vers"ri "r=e 1i des'r=$ae* c=$ece !li$e de oa(
r("aea. Ni !e c"!or"l acela l9a" a!ri$s :=i$i !(&=$e1i* iar !e acesa Dl a!ri$d &=$d"ri :ai
$eA"$e dec= !(&=$ii aceia. Mai c":!li ese acesa dec= acela. Pe$r" c( 1i 'oc"l ese :ai
c":!li. C( $" arde 'irea r"!"rilor* ci va(:( s($(aea s"'le"l"i 1i ceea ce ese 1i :ai
c":!li* c( cei ce se ard $" si:. C( de ar 'i si:%i $" ar 'i @o@oi de r=s !e$r" cele ce se 'ac
acolo. Deci aceasa ese r("aea cea c":!li(* c=$d ci$eva Aol$av 'ii$d* s( $" 1ie c( ese
Aol$av* ci arE=$d"9se c" ic(lo1ie s( $" si:( ars"rile.
Care ese 'olos"l !os"l"i c=$d r"!"l Dl o!re1i de la @ra$a cea le&i"i(* iar s"'le"l"i Di dai
@ra$(* '(r(dele&eaH C=$d !ereci oa( Ei"a s=$d acolo* v(E=$d 'irea o:e$easc( c" $ec"vii$%(
!"r=$d"9se* 'e:ei des'r=$=$d* !reades'r=$(ri ar(=$d acolo aceia care c"le& r("(%ile di$
'iecare cas(H C( des'r=$(ri 1i !reades'r=$(ri v(d 1i @"le a"d* ca 1i !ri$ oc@i 1i !ri$ "rec@i s(
i$re D$ s"'le Aoala. Fac ase:($(ri ale $evoilor celor "r=e* !e$r" aceea 1i $":e ale r"1i$ii
!oar(. Deci care ese 'olos"l !os"l"i* c=$d s"'le"l se @r($e1e c" "$ele ca aceseaH C" care
oc@i vei vedea !e 'e:eia a d"!( !riveli1ea aceeaH C" care oc@i D%i vei vedea 'i"lH C" care !e
sl"&( 1i c" care !e !riee$H C( 'ii$d $evoie s( s!"i cele ce s9a" '(c" acolo* e vei $eci$si sa"
vei (cea a'"$d=$d"9e D$ r"1i$e.
Dar de aici $" e d"ci a1a* c(ci acas( vei !"ea* c" oa( D$dr(E$eala s( !ovese1i oae cele ce
s9a" &r(i) c"vi$ele cele !rooroce1i* do&:ele cele a!osole1i* le&ile cele s(!=$e1iG oa(
:asa 'a!elor celor A"$e s9o !"i D$ai$e* 1i !e 'e:eie :ai D$%elea!( s9o 'aci c" !ovesirile de
aici* !e 'i" :ai !rice!"* !e sl"&( :ai c" dra&ose* !e !riee$ :ai c" !riee1"& 1i c@iar !e
vr(K:a1"l (" Dl vei !leca s( srice 1i s( D$ceeEe vraKAa.
/eEi c( D$v(%("rile acesea !re"i$de$i s"$ :=$"iore* iar a"E"rile acelea $e'olosioareH
Deci care ese 'olos"l !os"l"i* s!"$e9:i* c=$d c" r"!"l !ose1i* iar !ri$ oc@i !rea9
des'r=$eEiH C( !reades'r=$are ese $" $":ai li!irea sa" D:!re"$area r"!"l"i* ci 1i !rivirea
cea des'r=$a(. Care ese 'olos"l c=$d vii 1i aici 1i :er&i 1i acoloH E" D$v(%* iar acela Sric(.
E" !"$ docorii la Aoal(* iar acela ada"&( !rici$i la Aoal(. E" si$& v(!aia 'irii* iar acela
a!ri$de v(!aia !o'ei. Care ese 'olos"l* s!"$e9:i* c=$d "$"l Eide1e 1i al"l sric(H Ce 'olos
a"H F(r( $":ai c( se ose$esc D$ Eadar. Deci $" aici 1i acolo* ci $":ai aici s( !erece: c"
'olos* $" D$ Eadar 1i D$ de1er* $ici s!re os=$d(. C=$d "$"l Eide1e 1i cel(lal sric( ce 'olosescH
F(r( $":ai c( se ose$esc. C" oae c( :"l%i ar 'i cei ce Eidesc* dar "$"l va srica* :=i$ile cele
:"le ale celor ce Eidesc s"$ Air"ie de "1"ri$%a risi!irii. Mare r"1i$e ese c" adev(ra a aler&a
i$eri 1i A(r=$i la as'el de !riveli1e. O* de ar 'i r("l !=$( la r"1i$eP C" oae c( $ici aceasa
$" ese D$&(d"i la "$ A(rAa liAerG c( !ri@($ire 1i $eci$se ad"ce cel"i ce are :i$e. Dar r("l
de!(1e1e r"1i$ea* 1i aceasa Di ad"ce !edea!s( 1i os=$d( :are. C(ci o%i cei ce s"$ acolo de
$evoie reA"ie s( se !ri$d( de !(ca"l !reades'r=$(rii. N" c( se D:!re"$( ei c" 'e:eile cele de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
50
acolo* ci c( !rivesc la ele c" oc@i des'r=$a%i. Ni c": c( 1i ace1ia s"$ vi$ova%i de !(ca"l
!reades'r=$(rii* $" c" vorAele :ele v( voi s!"$e vo"(* ca s( $"9le de'(i:a%i* ci v( voi cii
le&ea d":$eEeiasc(* c( aceasa $" va 'i de'(i:a(. Ce Eice dar d":$eEeiasca le&eH BA%i a"Ei
c( s9a Eis celor de de:"l) S( $" !reades'r=$eEi. E" D$s( v( s!"$ vo"() C( orici$e 9se "i( la
'e:eie* !o'i$d9o* a 1i s(v=r1i !reades'r=$a9rea c" ea D$ i$i:a l"iC >M. 5*+79+<?. A v(E" !e
!reades9'r=$a"lH A v(E" !(ca"l D:!li$iH Ni ceea ce ese :ai c":!li ese c( !reades'r=$a"l
'ii$d !ri$s D$ !reades'r=$are* $" la K"decaa o:e$easc(* ci la cea d":$eEeiasc( se va K"deca
!e$r" !reades'r=$are* "$de c@i$"rile s"$ 'ar( s'=r1i. To ce !rive1e la 'e:eie !e$r" a o
!o'i !e ea* ia( a 1i !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a sa. N" $":ai Aoala* ci 1i r(d(ci$a Aolii o
aie. R(d(ci$( a !reades'r=$(rii ese !o'a cea des'r=$a(. Pe$r" aceea $" $U:ai
!reades'r=$area se !ede!se1e* ci 1i !o'a* :aica ei. A1a 1i docorii 'ac. N" $":ai D:!oriva
Aolilor sa"* ci 1i D:!oriva !rici$ilor lor. Ni de vor vedea oc@i Aol$avi* c"r&erea cea rea de s"s
de la =:!le o o!resc. A1a 1i Frisos 'ace. Pai:( c":!li( = oc@ilor ese !reades'r=$areaG a
oc@ilor ese Aoala* $" a celor r"!e1i* ci :ai D$=i a celor s"'lee1i. De aceea de acolo a o!ri
c"r&erea !reades'r=$(rii* c" 'rica Le&ii. Ni $" $":ai !e$r" !reades'r=$are a da !edea!s(* ci
1i !e$r" !o'(. Iar a !reades'r=$a D$ ea c" i$i:a sa. Dar i$i:a srica( 'ii$d* ce 'olos :ai ese
de Ia cealal( !are a r"!"l"iH C( !rec": de vo: vedea la co!aci i$i:a :=$ca(* cealal(
!are o ar"$c(:* a1a 1i la o:* c=$d aceea se /a !ierde* Eadar$ic( :ai ese s($(aea r"!"l"i.
/iEii"l s9a srica* = !ieri 1i a c(E"* D$ Eadar :ai alear&( caii.
Ose$icioas( ese Le&ea 1i are :"le sarci$i* dar :ari s"$ 1i c"$"$ile. C(ci cele ose$ioare
a" :ari r(s!l(iri. Iar " a ose$eal( ia a:i$e* 1i r(s!l(irea c"&e9o) C( a1a se9'ace 1i la
l"cr"rile vie%ii aceseia. Dac( vei c("a la ose$eala l"cr"l"i* &re" 1i D:!ov(r(or D%i va 'i* iar
de vei c("a la r(s!l(ire* "1or 1i les$icios D%i va 'i el. A1a 1i cor(Aier"l* de va !rivi $":ai la
val"ri* $icioda( $" va ra&e coraAia de Ia li:a$. Dar !rivi$d :ai D$ai$e* la r(s!la(
$e&"soriei* D$ $oia$ $e:(r&i$i se av=$(. La 'el 1i osa1"l* de se va &=$di $":ai la r($i 1i la
(ie"ri* $icioda( $" va l"a !av(Ea. Iar dac( :ai D$ai$e de r($i va c"&ea la se:$ele cele de
Air"i$%( 1i la Air"i$%(* va aler&a la o1ire ca la o &r(di$(. C(ci cele 'ire1i &rele* se 'ac "1oare*
c=$d $" c"&e(: la ose$eala D$de!li$irii lor* ci l"(: a:i$e la r(s!l(irile lor. Dac( voie1i s(
c"$o1i c": cele di$ #re &rele se 'ac "1oare* asc"l( !e Pavel* Eic=$d) BPe$r" $ecaE"l $osr"
de ac":* "1or 1i rec(or* $e ad"ce $o"( :ai !res"s de orice :(s"r(* slava ve1$ic( co9
v=r1ioareC >II Cor. 8* .7?. Ned":erire ese ceea ce s9a Eis. Dac(Ri $ecaE* c": e "1orH C(ci
acesea s"$ !oriv$ice. Dar a deEle&a $ed":erirea* !ri$ cele ad("&ae !e "r:(. C":H N"
!rivi$d $oi la cele ce se v(d* ci "1oar( a '(c" $evoi$%a !rivi$d c"$"$a. A ar(a dar"l 1i a
:=$&=ia s"dorile.
Deci 1i " c=$d vei vedea 'e:ei sr(l"ci$d c" 'a%a* l":i$=$d c" !odoaAa 1i vei si:%i !o'a
E(d(r=$d"9e 1i s"'le"l !o'i$d !rivirea* !rive1e la c"$"$a ce e a1ea!( !e i$e s"s* 1i vei
Air"i !o'a acesei !riviri. A v(E" !e o: roaA( D:!re"$( c" i$e* !"$e9%i D$ :i$e !e S(!=$"l
1i $e&re1i vei 'ace s( D$ceeEe Aoala. C(ci dac( co!iii :er&=$d d"!( dasc(l"l lor* $" se
r(s!=$desc* $" ia" a:i$e la de1er(ci"$i* $" casc( &"ra D$ Eadar* c" :"l :ai v=ros "* de vei
vedea c" &=$d"l (" !e Frisos c( s( de 'a%(* $" vei !(i:i $i:ic de aces 'el.
Cel ce ca"( la 'e:eie !e$r" a o !o'i !e ea* ia( a !rea9des'i=$a c" ea D$ i$i:a sa. C"
d"lcea%( de :"le ori ciesc D$v(%("rile Le&ii. O* de ar 'i c" !"i$%( s( &r(iesc acesea c(re
voi oa( Ei"a. Dar :ai ales $" c(re voi* ci c(re cei ce s"$ vi$ova%i 1i s"!"1i !(caelor. Dar
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
58
1i c(re voi* c( 1i voi v( ve! D$(ri* iar cei ce s"$ D$ Aoal( se vor D$oarce D$r" s($(ae. Cel ce
!rive1e la 'e:eie !e$r" a o !o'i !e ea* ia( a !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a sa. DeaK"$s s"$
c"vi$ele acesea s( c"r(%easc( !"reEici"$ea !(ca"l"i. Dar iera%i* r($i c"r(%i:. Iar cel ce
c"r(%e1e ra$a* ese $evoi s( !"$( 1i docorie a:ar(. Ni c" c= ve%i s"'eri c"vi$ele* c" a= :ai
:"l se va c"ra%i r"&i$a. C(ci !rec": 'irea 'oc"l"i* !erec=$d o :ai :"l c" a"r"l* :ai Ai$e
:is"ie1e r"&i$a* a1a 1i 'iica !rici$"i( de acese c"vi$e* c" c= va !erece D$ :i$ea voasr(
i:! :ai l"$&* c" a=a va c"ra%i :ai Ai$e o !(ca"l D$ver1"$(rii. Deci s( c"r(%i: aici :i$ea
voasr( c" c"v=$"l D$v(%("rii ca 1i c" 'oc* ca s( $" 'i: sili%i s( o c"r(%(: c" 'oc"l &@ee$ei.
C(ci !e s"'le"l cel ce se d"ce de aici c"ra* $"9. va v((:a 'oc"l acela. Iar !e cel ce se d"ce
de aici c" !(cae* Dl va !ri:i 'oc"l acela. BC( 'oc"l va l(:"ri ce 'el ese l"cr"l 'iec(r"iaC >I
Cor. 0* .0?. Deci s( $e c"r(%i: !e $oi aici '(r( d"rere* ca s( $" o !(i:i: aceasa acolo c"
d"rere.
Di$ oae c=e s!"i* vei Eice* se ara( c( ose$ioare ese Le&ea. Dar ce* oare cele ce c"
$e!"i$%( $e !or"$ce1e $o"( D":$eEe"H #a $". As"!(9i &"ra 1i $" !ri@($i !e S(!=$"l. C(
$" ese acesa c@i! de D$dre!are* ci ad("&irea "$"i !(ca :ai &re" dec= cel di$=i. C( celor
:ai :"l%i di$ !(c(o1i le ese D$ oAicei s( D$vi$"iasc( !e S(!=$"l* asc"l() BA ve$i acela
c(r"ia i se D$credi$%ase ci$ci ala$%i 1i a ad"s al%i ci$ci. A ve$i 1i cel c(r"ia i se D$credi$%ase
doi ala$%i 1i a ad"s al%i doi. A ve$i 1i cel c(r"ia i se D$credi$%ase "$ ala$ 1i 'ii$dc( al ala$
$" avea s( ad"c(* D$ loc"l l"i a ad"s !ri@($ire. C":H BDoa:$e* Te9a: 1i" c( e1i o: as!r"C
>M. +5*+8?. O* $e:"l%":ire 1i $ec"$o1i$%( a sl"&iiP N" se :"l%":e1e c" !(ca"l* ci ad"ce 1i
!ri@($ire as"!ra S(!=$"l"i. BSeceri de "$de $" ai se:($a 1i ad"$i de "$de $" ai risi!iC. A1a
1i D$ via%a aceasa* cei ce $" l"creaE( $ici "$ l"cr" A"$* !ri@($esc !e S(!=$"l* ad("&i$d Ia
r("(%ile lor. Deci s( $" !ri@($e1i !e S(!=$"l* c( $" a !or"$ci cele c" $e!"i$%(. /oie1i s(
c"$o1i c( $" a !or"$ci cele c" $e!"i$%(H M"l%K a" rec" !ese !or"$ci. Ni dac( ar 'i 'os ele
c" $e!"i$%( de D:!li$i* $" ar 'i rec" !ese ele c" voie. N" a !or"$ci 'eciorie* dar o
is!r(vesc :"l%i. N" a !or"$ci $ea&o9$iseal(* dar :"l%i se lea!(d( de cele ale lor* !ri$ 'a!e
ar(=$d 1i :(r"risi$d les$e D:!li$irea !or"$cilor Le&ii. C( $" ar 'i rec" !ese acesea* dac(
$" ar 'i 'os les$icioase cele !or"$cie. N" = !or"$ci 'eciorie* c( cel ce !or"$ce1e 'eciorie* !e
cel ce $" voie1e s9o D:!li$easc(* s"A sila le&ii Dl ad"ce. Iar cel ce s'("ie1e* las( !e asc"l(or
ca "$ s(!=$ s( alea&(. Pe$r" aceasa 1i Pavel Eice) BC= des!re 'ecioare* $9a: !or"$c( de la
Do:$"l. /( da" D$s( s'a"l :e"C >I Cor. 7G +5?. /eEi c( $" !or"$c(* ci s'aH /eEi c( $" !or"$9
c(* ci D$de:$H Ni :are ese deoseAirea. C( "$a ese a 'l! voii* iar cealal( a voi$%ei. N"
!or"$cesc* Eice* ca s( $" D$9&re"ieE. Ci s'("iesc 1i D$de:$* ca s(9i ra&.
A1a 1i Frisos $" a Eis ca o%i s( !(Eeasc( 'ecioria. C( de ar 'i !or"$ci ca o%i s( !(Eeasc(
'ecioria 1i ar 'i '(c" le&e di$ s'a"l !e$r" ea* cel ce r" ar 'i !(Ei9o ar 'i 'os !ede!si c"
!ede!se :ari* iar cel ce ar 'i D$de!li$i9o $" ar 'i doA=$di :"l( ci$se* !rec": doA=$desc cei
ce ac": o s(v=r1esc. A v(E" c": RKior"l de le&e $e cr"%( !e $oiH C": !oar( &riK( de
:=$"irea $oasr(H Oare $" !"ea s( o 'ac( 1i !e aceasa !or"$c(* 1i cei ce !(Eesc 'ecioria s(
se ci$seasc(* iar cei ce $" o !(Eesc s( se !ede!seasc(H Dar ar 'i D$&re"ia 'irea. De aceea
cr"%( 'irea $oasr(* l(s=$d D$ a'ara l"!ei 'ecioria. A l(sa* deci* :ai !res"s de $evOi$%(
'ecioria* ca 1i cei ce o s(v=r1esc s( 'ie D$c"$"$a%i* ar(=$d"91i :(ri:ea lor de s"'le 1i cei ce
$" !o sa doA=$deasc( ierare9de la S(!=$"l.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
55
La 'el 1i !e$r" $ea&o$iseal( $" aR da le&e. C( $" a Eis @o(r=) Bvi$de9%i averile aleC* ci Bde
voie1i s( 'ii des(v=r1i* d"9e* vi$de averea a...C >M. .4* +.?. La liAera a voie s( ale&ereaG
s(!=$ e1i al s'a"l"i (". N" silesc* $ici D$&re"ieE. Ni de vei s(v=r1i* e D$c"$"$eEi* iar de $U
vei s(v=r1i $" e !ede!sesc. Cele ce se 'ac silie de !or"$c( $" a" a=a r(s!l(ire !rec": a"
cele ce se 'ac di$ liAera voi$%( 1i di$ os=rdie* care a" c"$"$ile sr(l"cioare. Iar !e$r" acesea
:aror voi ad"ce !e Pavel* care Eice) BC(ci dac( vesesc Eva$&@elia* $"9:i ese la"d(C.
Pe$r" ceH BPe$r" c( s( as"!ra :ea daoria. C(ci* vai :ie dac( $" voi Ai$evesiC >I Cor. 4*
.6?. /eEi c( cel ce a is!r(vi ceva !or"$ci de le&e $" are !la( :"l(H C( daorie ese. Iar cel
ce $" a is!r(vi vi$ova ese de !edea!s( 1i de os=$d(. BC(ci vai :ie dac( $" voi Ai$evesi.C
Iar la celelale care s"$ s(v=r1ie di$ liAera voi$%( $" ese a1a. Dar c":H Ni care ese
r(s!l(ireaH BC(* Ai$eves9i$d* !"$ '(r( !la( Eva$&@elia l"i Frisos D$ai$ea oa:e$ilor* '(r(
s( :( 'olosesc de dre!"l :e" di$ Eva$&@elieC >I Cor. 4* .<?. Acolo era le&e 1i !e$r" aceasa
$" avea !la( :"l(. Iar aici era is!rav( a liAerei voi$%e 1i de aceea :are era !laa. *P
Acesea oae $" D$ Eadar le9a: Eis di$ d":$eEeiasca Le&e* ci ca s( ar( c( $" ese &rea* c( $"
ese D:!ov(r(oare 1i .ose$ioare* $ici c" $e!"i$%( de D:!li$i. S( 'ace: dar ar(a aceasa
di$ D$s(1i c"vi$ele l"i Frisos. BCel ce !rive1e la 'e:eie !e$r" a o !o'i !e ea* ia( a
!reades'r=$a c" ea D$ i$i:a 1aC. Nia Frisos aceasa* c" :"l vor !ri@($i Le&ea ca 'ii$d &rea.
Pe$r" aceasa $" si$&"r( a ad"s D$v(%("ra* ci a !o:e$i 1i de cea di$ Le&ea vec@e* c" i"Aire
de oa:e$i ar(=$d* !ri$ ase:($are* "1"ri$%a celei $oi. Ni c":H L"a%i a:i$e. N" a Eis $":ai
BCel ce ca"( la 'e:eie !e$r" a !o'i !e ea* ia( a !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a saC* ci Y aici
l"a%i a:i$e c" di$adi$s"l 9 :ai D$=i a !o:e$i de Le&ea cea vec@e* Eic=$d) BA%i a"Ei c( s9a
Eis celor de de:"l) S( $" !reades'i=$eEi. Iar E" v( Eic vo"() BTo cel ce !o'e1e la 'e:eie
!e$r" a o !o'i !e ea* ia( a !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a saC >M. 5* +79+<?. A v(E" !e
a:=$do"( Le&ile* !e cea vec@e* care a !"s9o Moise 1i !e cea $o"(* care a ad"s9o Frisos. Dar
1i !e aceea El a !"s9o* c(ci El a &r(i !ri$ Moise. Ni de "$de ese ar(a c( 1i !e aceea o Ei a
!"s9oH N" de la Ioa$* $ici de la a!osoli voi ad"ce :(r"ria* c(ci c(re i"dei D:i ese :ie
ac":a l"!a. Ci de la !rooroci* c(rora lor li se !are c( cred. De la ei voi ar(a c( Scri!"ra 1i
cea vec@e 1i cea $o"( "$ si$&"r P"ior de le&e a". Ni ce Eice lere:iaH BNi voi !"$e vo"(...
a1eE(:=$ de le&e $o".C Ai v(E" a1eE(:=$"l cel $o" $":i D$ a1eE(:=$"l cel vec@iH A a"Ei
1i $":irea l"i sr(l"ci$d c" a=%ia a$i :ai D$ai$eH BNi voi !"$e vo"(... a1eE(:=$.de le&e
$o".C Dar de "$de ese ar(a c( 1i !e cel vec@i l9a da o ElH Di$ cele ce "r:eaE(* c(ci d"!(
ce a Eis) BNi voi !"$e vo"(... a1eE(:=$ de le&e $o"C* a ada"s) BN" d"!( a1eE(:=$"l de le&e
!e care l9a: '(c" c" !(ri$%ii lor...C. A1a ese c" adev(ra* dar D$c( $" a: ar(a dovada. C(ci
reA"ie ca oae cele dovedioare s( le ad"ce: de 'a%(* ca di$ oae !(r%ile s( se c"r(9%easc(
c"v=$"l* iar celor $er"1i$a%i s( $" le r(:=$( $ici o !rici$( de D$vi$"ire. BNi voi !"$e vo"(...
a1eE(:=$ de le&e $o". N" d"!( a1eE(:=$"l de le&e !e care l9a: '(c" c" !(ri$%ii lor...C. A
a1eEa le&(:=$ l"i Noe* c=$d a '(c" !oo!"l* voi$d s( $e iEA(veasc( !e $oi de oa( 'rica* ca
$"* v(E=$d $oi !loaie* s( socoi: c( va 'i !oo! 1i se va !ierde iar(1i $ea:"l o:e$esc. De
aceea Eice) Bla( E" voi !"$e le&(:=$ c" voi 1i c" se:i$%ia voasr( d"!( voiC >Fac. 4* 4?.
A!oi a a1eEa le&(:=$ (ierii D:!reK"r c" Avraa:. D"!( aceea a a1eEa le&(:=$ !ri$ Moise*
care ""ror le ese c"$osc". A Eis lere:ia) BNi voi !"$e vo"(... a1eE(:=$ de le&e $o". N"
d"!( a1eE(:=$"l de le&e* !e care l9a: '(c" c" !(ri$%ii lorC. S!"$e care !(ri$%iH C(ci 1i Noe
a 'os !(ri$e 1i Avraa:. Deci des!re care !(ri$%i EiceH C(ci $ed":erirea $eli$i1e1e. Ci l"a%i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
56
a:i$e saci. BN" d"!( a1eE(:=$"l de le&e* !e care l9a: a1eEa c" !(ri$%ilor lor.C Ni ca s( $"
Eici c( de cel di$ vre:ea l"i Noe* sa" de cel di$ vre:ea l"i Avraa: !o:e$e1e* ada"&( a!oi 1i
vre:ea* Bi$ Ei"a c=$d i9a: l"a !e ei de :=$( 1i i9a: scos di$ !(:=$"l E&i!"l"iC >Ier.
0.*0.?. A v(E" c=( l":i$( a '(c" ar(area i:!"l"iH
N" :ai &r(ie1e D:!oriv( de c": i"de"l. Ad"9%i a:i$e de i:! 1i vei c"$oa1e le&(:=$"l)
BD$ Ei"a c=$d i9a: l"a !e ei de :=$(.C Dar !e$r" ce s!"$e 1i 'el"l ie1iriiH BI$ Ei"a c=$d i9a:
l"a !e ei de :=$( 1i i9a: scos di$ !(:=$"l E&i!"l"i.C Ca s( arae dra&osea !(ri$easc(* c(
$" i9a scos ca!e $i1e roAi* ci ca "$ a( l"=$d !e co!il de :=$(* a1a i9a iE(Avi. N"
!or"$ci$d"9le s( vi$( D$ "r:a L"i ca o sl"&(* ci ca !e "$ 'i" de A"$ $ea: 1i sloAod* l"=$d"9.
de :=$a cea drea!( l9a scos. Ai v(E" acela1i P"ior de le&e al a:Aelor le&(:=$"riH Ni de
vre:e ce $e9a: iEA(vi de !ri&o$iri D$ c"vi$e D%i vo: ar(a %ie aceasa 1i di$ Le&(:=$"l cel
$o"* ca s( veEi "$irea lor. A a"Ei !roorocia cea !ri$ c"vi$eG D$9va%(9e ac": !roorocia cea
!ri$ D$c@i!"iri. Ni 'ii$dc( 1i aceasa ese $el":i$a(* ce ese !roorocia !ri$ D$c@i!"ire 1i ce
ese cea !ri$ c"vi$e* !e sc"r 1i !e aceasa o voi l":i$a.
Proorocia cea !ri$ D$c@i!"ire ese !roorocia cea !ri$ l"cr"ri* iar cealal( ese cea !ri$ c"vi$e.
Pe cei :ai c" !rice!ere Di adeverea !ri$ c"vi$e* iar !e cei :ai $esi:%iori Di D$credi$%a 1i !ri$
vederea l"cr"rilor. Ni 'ii$dc( D":$eEe" reA"ia s( se 'ac( r"!* 1i !(:=$"l s( se 'ac( cer* iar
'irea $oasr( s( se s"ie la $ea:"l cel A"$ al D$&erilor* 1i 'ii$dc( vesirea A"$((%ilor ce avea"
s( 'ie cov=r1ea" $(deKdea 1i a1e!area oa:$eilor 1i D$ sc"r* reA"ia s( se s(v=r1easc( l"cr"ri
:ari* !e$r" aceasa* ca $" c" l"cr"rile cele $oi 1i !reasl(vie* ar(ae deoda(* s( "lA"re !e
cei ce a"$ci ar 'i v(E" 1i a"Ei* :ai D$ai$e le9a D$c@i!"i !ri$ l"cr"ri 1i !ri$ c"vi$e*
oAi1$"i$d a"E"l 1i vederea lor c" ele 1i !re&(i$d !e cele ce vor s( 'ie. D$ aces 'el ese
!roorocia !ri$ c"vi$e 1i cea !ri$ D$c@i!"iri. U$a !ri$ c"vi$e* iar cealal( !ri$ l"cr"ri* Di voi
ar(a 1i :ai l":i$a !roorocia cea !ri$ l"cr" 1i cea !ri$ c"vi$e la Frisos. BCa o oaie s!re
K"$&@iere s9a d"s 1i ca "$ :iel 'ar( de &las D$ai$ea cel"i ce9. "$deC >Is.
50* 7?. Aceasa ese !roorocia cea !ri$ c"v=$. Iar a"$ci c=$d a ad"s Avraa: !e Isaac s!re
K"$&@iere* 1i v(E=$d "$ AerAec c" coar$ele D$c"rcae D$r9"$ :(r(ci$e* l9a ad"s Ker'a c"
l"cr"l* D$c@i!"i$d"9$e $o"( :ai di$ai$e Pai:a cea :=$"ioare.
/oie1i sa9%i ar( cele do"( Le&(:=$"ri D$c@i!"ie !ri$ l"cr"riH Deci !rec": ai a"Ei des!re
oaie !ri$ c"v=$* D$%ele&e9o 1i !ri$ l"cr". BS!"$e%i9:i cei ce voi%i s( 'i%i s"A Le&eC >Gala. 8*
+.?. #i$e a Eis Bcei ce voi%iC* c(ci $" era". C( de ar 'i 'os s"A Le&e* $" ar 'i 'os s"A Le&e.
Ned":erire ese ceea ce se &r(ie1e C( de ar 'i 'os s"A Le&e* ar 'i c"$osc" !e Frisos* care a
sloAoEi de s"A K"&"l Le&ii. C(ci Le&ea l"i Frisos ri:iea !e cei c" A"$( D$%ele&ere. Cel ce
$" ci$se1e !e Dasc(l"l* $" c"$oa1e $ici !e Peda&o&"l. Pe$r" aceea Eice) BS!"$e%i9:i voi
ce voi%i s( 'i%i s"A Le&e* $" a"Ei%i Le&eaHC C( Avraa: doi 'eciori a av"* "$"l di$ sl"K$ic(* iar
al"l di$ cea sloAod(* care 'iecare a" al( D$%ele&ere. Ai v(E" !roorocia !ri$ l"cr"H C( a avea
'e:ei $" ese c"v=$* ci l"cr". Ti9a: ar(a %ie !ri$ c"v=$ 1i sl"K$ic( 1i sloAod( ale acel"ia1i
A(rAa* ca s( e D$ve%i !ri$ l"cr"ri c( "$"l ese P"ior"l de le&e al a:Aelor Le&(:=$"ri.
Avraa: do"( 'e:ei a av". Iar acesea D$c@i!"iesc cele do"( Le&(:=$"ri* care a" acela1i
P"ior de le&e.
Prec": acele oaie 1i oaie* "$a !ri$ c"v=$* iar ala !ri$ l"cr". Ni :are ese "$irea l"cr"rilor c"
a c"vi$elor. A1a 1i aici do"( Le&(:=$"ri 1i !e acesea lere:ia :ai D$ai$e l9a ar(a !ri$
c"v=$* iar Avraa: c" cele do"a 'e:ei* !ri$ l"cr"ri l9a D$c@i!"i. C(ci !rec": "$ A(rAa c"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
57
do"( 'e:ei* a1a "$ P"ior de le&e 1i do"( Le&(:=$"ri. Dar alceva era ce v( s!"$ea:* de1i
oae acesea !e$r" l(:"rirea aceleia s9a" s!"s.
BCel ce !rive1e la 'e:eie !e$r" a o !o'i !e ea* ia( a !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a sa.C A1a
ese c" adev(ra. Dar !e$r" ce le9a: s!"s oae aceseaH Pe$r" care !rici$( a:i$e1e 1i de
Le&ea vec@eH C(ci Eice) BA%i a"Ei c( s9a Eis celor de de:"l) BS( $" !reades'r=$eEi.C A 1i"
c( ese &rea !or"$ca* $" D$ D:!li$irea ei* ci di$i le$evirea asc"l(orilor. C( :"le di$ 'ire
les$icioase* c" a$evoie de s(v=r1i se 'ac a"$ci c=$d $e le$evi:. Prec": 1i cele &rele* "1oare
1i les$icioase se 'ac* c=$d $e sili:. C( &re"aea $" ese D$ 'irea l"cr"rilor* ci D$ voi$%a celor ce
le D$reA"i$%eaE(. Ni c": c( aceasa ese adev(ra* ar(a ese di$ cele ce "r:eaE(. Mierea ese
d"lce 1i A"$( la &"s* dar celor Aol$avi ese a:ar( 1i &re%oas(. Dar $" di$ 'irea sa* ci di$ Aoala
acelora. A1a 1i Le&ea de se va !(rea c( ese D:!ov(r(oare* $" di$ 'irea sa ese a1a* ci di$
le$evirea $oasr(. Ni $"9:i !rici$"ie1e :"l( ose$eal( ca s(9%i ar( c( ese les$icioas( 1i "1or
de D:!li$i. Ceea ce ar 'i 'ac"9o !e ea &rea de D:!li$i* era dac( ar 'i Eis cele di:!oriv(.
Ac": e=REice) BF"&i de vederea 'e:eii* de!(reaE(9e de D$ver1"$are. Iar cea &rea ar 'i 'os de
ar 'i Eis) Bla a:i$e Ia 'e:ei* iscode1e C'r":"se%ile cele sr(i$e 1i a1a s(!=$e1e9%i !o'a. Dar
aceasa ar 'i 'os &re" c" adev(ra. Iar a Eice) BF"&i de c"!or* de!(reaE(9e de 'oc* $" e
a!ro!ia de 'lac(r(* ca s( r(:=i $ev((:a* :"l( les$ire ad"ce* c(ci !orivi 'irii* 1i $"
D:!oriv( ei* ese !or"$ca.
BA%i a"Ei c( s9a Eis celor de de:"l) BS( $" !reades'r=$eEi.C Pe$r" care !rici$( $e !o:e$e1e
de Le&ea vec@e* dac( vrea s( ad"c( ala $o"(H Ca di$ al("rarea lor s( veEi c( $" ese l"!(
D$re aceea 1i aceasa. C(ci a"$ci c=$d va 'i $eD:!orivire* D$%ele&erea va 'i :ai l":i$a(. Ni
'ii$dc( "$ii avea" s( !ri@($easc( c( s!"$e acesea* le&i"i$d D:!oriv(. De aceea Eice* ia( !e
a:=$do"( le&ile al("rea le !"$* cerceeaE( 1i veEi "$irea lor. Ni $" $":ai !e$r" aceasa le9a
al("ra* ci ca s( arae c( cea $o"( ese 1i les$icioas( 1i ad"s( la A"$( vre:e.
BA%i a"Ei c( s9a Eis celor de de:"l) BS( $" !reades'i=9$eEi.C Ni a Eis acesea ""ror acelora
ce a=a i:! a" E(Aovi D$ le&ea vec@e* ca "$ dasc(l c(re "$ co!il le$e1* care D$c( :ai
r(:=$e la lec%iile cele vec@i. Ni voi$d s(9. "rce ia cele :ai D$ale* Dl :"sr(* Eic=$d)
BG=$de1e9e de c=( vre:e sai la lec%ia aceasaP La 'el 1i Frisos* ad"c=$d"9le a:i$e c(
:"l( vre:e a" E(Aovi D$ Le&ea cea vec@e 1i c( a sosi vre:ea s( se s"ie la o D$%ele&ere :ai
D$al(* a dar"l"i D"@"l"iG Di ra&e de la) BA"Ei9a%i c( s9a Eis celor de de:"l) BS( $"
!reades'i=$eEiC* care era !orivi( celor vec@i la) BIar E" v( Eic vo"(...C 1i $" a Eis acesora*
celor vec@i* 'ii$dc( 'irea o:e$easc( era D$c( $edes(v=r1i(* iar c=$d ea a s!ori 1i s9a ridica la
o D$%ele&ere :ai D$al(* de $evoie era s( 'ie ad"se 1i D$v(%("ri :ai D$ale. Ni ca $" ci$eva
a"Ei$d acesea 1i c"&e=$d la D$(l%i:ea acesei 'iloEo'ii* s( !re&ee 1i s( se ra&( D$a!oi* Eice)
BDe $" va !risosi dre!aea voasr( :ai :"l dec= a c(r"rarilor 1i a 'ariseilor* $" ve%i i$ra
D$r" D:!(r(%ia cer"rilorC >M. 5* +-?. Dar :ai :"l( ose$eal( ceri de la :i$eH Pe$r" ceH
Oare $" s"$ 1i e" o: ca 1i aceiaH Ni !e$r" care !rici$( a ad("&a ose$elileH Ni de ce a !"s
$evoi$%e :ai :ariH Da* dar ad"c dar"ri :ai :ari* c( $" Palesi$a* v9a: da vo"(* $ici
!(:=$"l D$ care c"r&e :iere 1i la!e* ci D$s"1i cer"l vi9. da". Dar $" $":ai D$r" r(s!l(irea
'a!elor A"$e Di D$rece: !e aceia* ci D$r" !ede!sirea !(caelor* c( cei :ai D$ai$e de Le&e
:ai "1or se !ede!sesc !e$r" acela1i !(ca dec= cei de s"A Le&e* c(ci Eice) BC=%i* deci* '(r(
le&e a" !(c("i* 'ar( le&e vor 1i !ieriC >R:. +* .+? Adic( $" a" Le&ea care s(9i !=rasc(* ci vor
'i K"deca%i d"!( 'ireG &=$d"rile D$re ele !=r=$d"9se* sa" D$dre!=$d"9se. Iar cei ce vor &re1i D$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
5<
le&ea Dar"l"i acela1i !(ca* $es!"s de :are os=$d( vor l"a. Ni deoseAirea acesora a ar(a9o
Pavel* Eic=$d) BC(lc=$d ci$eva Le&ea l"i Moise* e "cis '(r( de :il(* !e c"v=$"l a doi sa" rei
:aroriG &=$di%i9v() c" c= :ai as!r( va 'i !edea!sa c"ve$i( cel"i ce a c(lca D$ !icioare !e
Fi"l l"i D":$eEe"* 1i a $esocoi s=$&ele esa:e$"l"i c" care s9a s'i$%i* 1i a AaKocori d"@"l
@ar"l"iC >Evr. .-* +<9+<?. /eEi c( s"A dar :ai :are ese os=$da* !rec": 1i dar"rile s"$ :ai
:ariH
Ni 'ii$dc( v9a: !o:e$i de Tai$ele cele !rea D$'rico1ae 1i d"@ov$ice1i* v( ro& 1i cer de la
voi* 1i c" oa( os=rdia v( !o'esc ca* le!(d=$d o !(ca"l* s( v( a!ro!ia%i de aceas(
D$'rico1a( :as(* c(ci Eice) BC("a%i !acea c" o%i 1i s'i$%e$ia* '(r( de care $i:e$i $" va vedea
!e Do:$"lC. Iar cel ce $" ese vred$ic s( vad( !e Do:$"l* $ici de D:!(r(1irea Tr"!"l"i L"i
$" ese vred$ic. C(ci Eice Pavel) BS( se cerceeEe D$s( o:"l !e si$e 1i a1a s( :($=$ce di$
!=i$e 1i s( Aea di$ !a@ar.C N" a desco!eri ra$a* $" a !ri@($i D$ !riveli1e* $" a !"s :arori
&re1alelor. Ci D$l("$r"* D$ co$1ii$%a a* $e9'ii$d $i:e$i de 'a%(* '(r( $":ai D":$eEe"* Cel ce
oae le vede* 'a K"decaa 1i cercearea !(caelor* 1i oa( via%a a cerce=$d9o ad" !(caele ale
la K"decaa :i$ii* D$dre!ea9E(9e* 1i a1a c" co$1ii$%a c"ra( ai$&e9e de s'i$%ia Mas( 1i e
D:!(r(1e1e di$ S'=$a Ler'a.
Acesea av=$d"9le D$ :i$e 1i de cele ce s9a" vorAi* des!re des'i=$are* ad"c=$d"9$e a:i$e 1i
de !edea!sa acelora ce 'ar( de r"1i$e 1i des'r=$a !rivesc la 'e%ele 'e:eilor* 1i :ai D$ai$e de
&@ee$a* 'rica l"i D":$eEe" 1i dra&osea D$ai$ea oc@ilor av=$d"9le* 1i D$ oae c"r(%i$d"9$e*
as'el s( $e a!ro!ie: de S'i$ele Tai$e* ce $" s!re K"deca( sa" s!re os=$d( s( !ri:i: acesea*
ci s!re :=$"ire 1i s!re s($(aea s"'le"l"i* D$r" Iis"s Frisos Do:$"l $osr". C(r"ia Se c"9
vi$e slava 1i s(!=$irea D$ vecii vecilor. A:i$.
CU/ÂNT X S'=$"l A!osol /avel
9 ^erici"l Pavel* cel ce as(Ei $e9a ad"$a !e $oi 1i a l":i$a l":ea* D$ vre:ea c@e:(rii sale a
orAi. Dar orAirea acel"ia s9a '(c" l":i$are a l":ii. Ni 'ii$dc( vedea r(" l9a orAi !^el
D":$eEe"* ca d"!( aceea s( vad( s!re 'olos. Ni '=9c=$d"9i aceasa* i9a da dovada !"erii
Sale* i9a ar(a cele ce vor s( 'ie* l9a D$v(%a c@i!"l !ro!ov(d"i%iiG 1i D$v(%=$d"9. c": c(
reA"ie s( se le!ede de oae 1i* D$c@iE=$d 1i oc@ii* s(9I "r:eEe L"i. De aceea 1i Pavel sri&a*
ar(=$d acesea) RBDe i se !are c"iva D$re voi c( ese D$%ele!* s( se 'ac( $eA"$* ca s( 'ie
D$%ele!C. Fii$dc( $" ar 'i 'os c" !"i$%( s( vad( Ai$e* dac( $" :ai D$ai$e ar 'i orAi 1i ar 'i
le!(da oae &=$d"rile care Dl "lA"ra" 1i oae s( le lase !e sea:a credi$%ei. Ni a"Ei$d acesea*
$i:e$i s( $" socoeasc( c( c@e:area aceasa ese sili(. Dac( ar 'i 'os a1a* !"ea s( se
D$oarc( iar(1i "$de a 'os. C( :"l%i d"!( ce a" v(E" :i$"$i :ai :ari s9a" D$ors iar(1i la ale
lor 1i $9a" creE". Ni di$ Scri!"ra cea vec@e 1i cea $o"(* !rec": a" 'os) l"da*
NaA"codo$osor* Eli:a vr(Kior"l* Si:o$ vr(Kior"l* A$a$ia 1i Sa'ira* o $ea:"l i"deilor. Dar
c" Pavel $" s9a D$=:!la a1a* ci l":i$=$9d"9se* a ar(a dr":"l c(re l":i$a cea
$esric(cioas( 1i adev(ra(* EA"r=$d la cer.
Ni dac( voi cercea !e$r" care !rici$( a orAi* o el Di va r(s!"$de* Eic=$d) BC(ci a%i a"Ei de
!erecerea :ea de al(da( D$ credi$%a i"daiceasc(**c( !ri&o$ea: !ese :(s"r( #iserica l"i
D":$eEe" 1i o !"sia:. Ni s!erai: D$ credi$%a i"9
SFÂNTUL IOAN CURA DE AUR
daiceasc( :ai :"l dec= :"l%i di$re cei ce era" de v=rsa :ea* D$ $ea:"l :e"* 'ii$d :"l
r=v$ior oAicei"rilor :ele !(ri$e1iC >Gala. .* .0R.8?. Deci 'ii$dc( era a1a de are !or$i 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
54
$eD:Al=$Ei* avea reA"i$%( de "$ 'r=" :ai are* ca $" de re!eEici"$ea os=rdiei !"r=$d"9se* s(
se 'ac( $easc"l9(or celor ce se &r(ia". Deci !ooli$d acea "rAare a l"i* D$9=i ali$iaE( val"rile
:=$iei l"i celei i"%i !ri$ orAire 1i a!oi vorAe1e c" el* ar(=$d"9i D$%ele!ci"$ea L"i cea
$ea!ro!ia( 1i c"$o1i$%a cea cov=r1ioare* 'ac=$d"9. s( D$%elea&( c( se l"!( c" Acela* !e care
$"9L !"ea s"'eri $" $":ai a"$ci c=$d !ede!se1e* ci 1i a"$ci c=$d 'ace Ai$e. C( $" D$"$e9
ric"l l9a orAi !e el* ci cov=r1irea l":i$ii l9a D$"$eca. Dar "$ii vor Eice) BPe$r" care !rici$(
$" s9a '(c" aceasa de la D$ce!" c" elH N" c("a aceasa* $" iscodi* ci las( la Pro$ia l"i
D":$eEe" cea $ec"!ri$s( de :i$e r=$d"iala cea c"vii$cioas( a vre:ii. C(ci 1i el la 'el Eice)
BDar c=$d a Ai$evoi D":$eEe"* Care :9a ales di$ !=$ecele :aicii :ele 1i :9a c@e:a !ri$
@ar"l S("* s( desco!ere !e Fi"l S(" D$r" :i$eC >Gala. .* .59.6?. Deci 1i " $i:ic :ai :"l
$" iscodi* dac( Pavel Eice aceasa. C(ci a"$ci s9a" '(c" 1i a" 'olosi acesea c=$d s9a" D$(l%a
oae !iedicile.
Deci de la aceasa s( $e D$v(%(:* c( $i:e$i $icidec":* $ici di$ cei :ai di$ai$e de el* $ici el*
$ici cei de d"!( el $" a" a'la !e Frisos* ci El D$s"1i S9a ar(a !e Si$e lor. Pe$r" aceea 1i
Eice) BN" voi M9a%i ales !e Mi$e* ci E" v9a: ales !e voiC >I$. .5* .5?. Ni !e$r" care !rici$(
$" a creE" Pavel :ai D$ai$e* v(E=$d :or!R D$vii$d D$r" $":ele l"i FrisosH C(ci a v(E" !e
olo& ":Al=$d 1i draci iE&o$i$d"9se 1i sl(A($o&i D$(ri$d"9se* 1i $" c( $" le 1ia !e acesea* le
1ia* c(ci iscodea !e A!osoli* dar c" $i:ic $" s9a 'olosi. D$c( 1i a"$ci c=$d Ne'a$ era
D:!ro1ca c" !iere* 'ii$d de 'a%( 1i v(E=$d 'a%a l"i ca a "$"i D$&er* $i:ic $9a 'olosi de aici. Ni
de ce
PUZUL
$i:ic $9a 'olosi di$ aceseaH Fii$dc( D$c( $" era c@e:a. Iar "* a"Ei$d acesea* $" socoi c(
c@e:area ese sili(. C( D":$eEe" $" sile1e* ci d"!( c@e:are $e las( s( 'i: s(!=$i ai
liAerelor $oasre voi$%e. C( 1i i"deilor S9a desco!eri !e Si$e c=$d reA"ia* dar $9a" voi s(9L
!ri:easc(* !e$r" c( a" i"Ai :ai :"l slava de la oa:e$i. Iar de va Eice ci$eva di$ cei
$ecredi$cio1i) C( Pavel a "r:a c@e:(rii* 'ii$dc( a 'os c@e:a di$ cer. De ce $" :( c@ea:(
1i !e :i$e a1aH U$"ia ca acesa vo: r(s!"$de) BO* o:"le* creEi c( a 'os c@e:aH De creEi*
de aK"$s D%i ese !e s!re se:$. Iar de $" creEi* de ce Eici c( $" :9a c@e:a 1D !e :i$e ca !e
PavelH Iar de creEi c( l9a c@e:a* des"l i%i ese %ie acesa s!re se:$. Crede dar* c( 1i !e i$e e
va c@e:a di$ cer* de vei avea s"'le Ai$ec"$osc(or 1i :"l!K:ior. Iar de vei 'i $ec"$osc(or 1i
D$d(r($ic* c@iar &las de s"s de se va !o&o$ la i$e* $" e va aK"a la :=$"ire. C(ci de c=e ori
a" a"Ei i"deii &las di$ cer !o&or=$d"9se 1i $" a" creE"H C=e se:$e $" a" v(E" 1i D$
Scri!"ra cea $o"( 1i D$ cea vec@e 1i $" s9a" '(c" :ai A"$iH Ci :ai ales d"!( ce a" v(E"
$e$":(rae :i$"$i* a" '(c" vi%el"l* iar des'r=$aa cea di$ Ieri@o$* $ici9"$a di$ acesea
v(E=$d* credi$%( :i$"$a( a" dovedi iscoadelor. C@iar D$ !(:=$"l '(&(d"i$%ei 'ii$d ei* a"
r(:as :ai $esi:%iori ca !ierele* c=$d se '(cea" se:$e. Iar $i$ivi9e$ii $":ai !e Io$a
v(E=$d"9.* a" creE" 1i s9a" !oc(i 1i a" de!(ra "r&ia cea ri:is( de la D":$eEe". Iar D$
vre:ea ve$irii l"i Frisos* =l@ar"l v(E=$d"9L I s9a D$c@i$a* iar ace1ia v(E=$d c( a D$via
:or!* L9a" le&a 1i L9a" r(si&$i. Dar D$ vre:ea $oasr( ce s9a D$=:!laH Oare $9a ie1i 'oc
di$ e:eliile Te:!l"l"i care a 'os D$ Ier"sali: 1i a ars !e cei ce Eidea" 1i a1a i9a de!(ra !e ei
de la acea $ele&i"i( l"crare a lorH Dar c" oae acesea $" s9a" sc@i:Aa* $ici a" le!(da
D:!ierirea. Ni c=e ale9:i$"$i $" s9a" '(c" a"$ci 1i d"!( aceea* dar $ici "$ 'olos $9a"
doA=$di di$ ele. De !ild(* s(&eaa cea de 'oc care s9a !o&or= D$ v=r'"l ca!i1ei l"i A!o9lo$G
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
6-
r(s!"$s"l diavol"l"i di$ ea* care silea !e D:(!(ra"l de a"$ci s( :"e !e :"ce$ic"l ce era
!"s a!roa!e de ea* Eic=$d c( $" se :ai !oae vorAi di$ ca"E( c( racla c" :oa1ele acel"ia era
l=$&( el. D"!( aceea* "$c@i"l aces"i D:!(ra* $eci$si$d s'i$ele vase* a 'os :=$ca de
vier:i 1i a1a 1i9a da s"'le"l. Î$c( 1i visier$ic"l D:!(r(esc* !e$r" o al( '(r(dele&e '(c"( de
el #isericii* !les$i$d"9i :iKloc"l* s9a !r(!(di. IEvoarele cele de ia $oi* care c" c"r&erea
cov=r1ea" r="rile* deoda( a" dis!(r"* c=$d D:!(ra"l a s!"rca loc"l acela c" Ker'e* $icioda(
$e:aiD$=:!l=$d"9se :ai D$ai$e a1a. Ce va Eice ci$eva de 'oa:eea care s(!=$ea D$ oa(
l":ea* c@iar 1i !e D:!(ra"l* de :oarea l"i D$=:!la( D$ %ara !er1ilor* de a:(&irea l"i D$ai$e
de :oare* de seea care r(:(sese D$ :iKloc"l !er1ilor* ca D$r9"$ $(vod sa" :reaK( 1i de
sc(!area cea :i$"$a( a ei de acoloH C( d"!( ce !(&=$"l D:!(ra bese vorAa des!re D:!(ra"l
I"lia$ Para9va"l 1i de r(EAoi"l l"i D:!oriva !er1ilor 9 $. ed.c a c(E" c" ic(lo1ie 1i al D:!(ra
Ai$ecredi$cios !ri:i$d D:!(r(%ia bD:!(ra"l I"lia$ 9 $. ed.c* oae &re"(%ile D$da( s9a"
des'(c" 1i s9a" risi!i. Iar osa1ii care era" !ri$1i ca D$ :reKe 1i $ici o ie1ire di$ $ici o !are $"
avea"* c" !"erea l"i D":$eEe" iE9A(vi$d"9se de vr(K:a1i* '(r( !a&"A( s9a" D$ors. Acesea
c"i $" s"$ de aK"$s !e$r" a9. ra&e la credi$%(H
Iar cele de ac": $" s"$ c" :"l :ai :i$"$ae dec= aceleaH Oare $" se !ro!ov(d"ie1e
Cr"cea 1i l":ea alear&(H Oare $" :oare de ocar( se vese1e 1i o%i sarH Oare $9a" 'os
r(si&$i%i :"l%iH Oare $"* D:!re"$( c" Frisos* a" 'os r(si&$i%i doi =l@ariH Oare $9a" 'os
:"l%i D$%ele!%iH Oare $" s9a" '(c" :"l%i !"er$iciH Dar al c(r"i $":e a r(:as 1i a s(!=$iH
Oare $" a" 'os D:!(ra%i sl(vi%iH Care di$re ei a Air"i l":ea D$ a= de !"%i$( vre:e. Ni s( $"9
:i Eici de eres"rile* cele de :"le 'el"ri. C(ci o%i !e acela1i Frisos !ro!ov(d"iesc* de1i $"
dre!* 1i o%i se D$c@i$( Acel"ia ce S9a r(si&$i D$ Palesi$a D$ vre:ea l"i Po$%i" Pila. Deci
acesea oae $" da" oare :ai l":i$a( dovad( a !"erii l"i Frisos* dec= &las"l acela ce s9a
!o&or= di$ cerH Ni de ce $ici "$ D:!(ra $" a !"" Air"i as'el !rec": Acesa* :ai ales c(
:ai :"le D:!iedic(ri a" 'os Aces"iaH C(ci D:!(ra%ii a" '(c" r(EAoi* ira$ii s9a" o1i 1i
oae !o!oarele s9a" ridica "$ele D:!oriva alora* dar ale $oasre* care Air"iesc* $" s9a" D:9
!"%i$a* ci :ai sr(l"cie s9a" '(c". De "$de dar* s!"$e%i9:i* a=a !"ereH /r(Kior a 'os* Eic
"$ii. Dar $":ai Acesa a 'os vr(KiorH Ne&re1i c( a%i a"Ei c( 1i la !er1i 1i la i$die$i a" 'os
:"l%i vr(Kiori 1i s"$ 1i ac":. Dar $ici "$ $":e al lor $"9. &(si: $ic(ieri. Dar* vei Eice* c(
vr(Kior"l 1i a:(&ior"l acela di$ Goa$i a r(:as vesi. Da* dar "$de 1i c=$dH l$r9o :ic( !are
a l":ii 1i D$ !"%i$( vre:e* dar s9a si$s de&raA( 1i a !ieri* $el(s=$d $ici #iseric(* $ici !o!or*
$ici !e ci$eva care s(9i "r:eEe D$v(%("ra. Ni ce Eic de vr(Kiori 1i 'er:ec(ori care s9a" si$sH
De ce a" D$cea oae cele ale idolilor 1i oae !r(v(liile lor cele rele ac 1i li s9a as"!a &"raH
Di$ ce !rici$( se c"re:"r( diavolii $" $":ai de Acesa ce S9a r(si&$i* ci 1i de oasele celor
ce s9a" Ker'i !e$r" ElH De ce a"Ei$d de Cr"ce '"&H C(ci reA"ia s( r=d(. Oare Cr"cea era
ceva sr(l"ci 1i sl(viH Di:!oriv(* era de r"1i$e 1i de ocar(. C(ci !e ea era !iro$i cel os=$di
la :oare. Ni D$c( :oarea cea :ai $eci$si( 1i Alese:a( de i"dei* iar la eli$i "r=( 1i
dis!re%"i(. De ce dar de ea se e: diavoliiH Oare $" !"erea Cel"i r(si&$i a '(c" aceasaH
C( de se e: ei de le:$ ca de :aerie* $ici $ec"vii$%a idolilor $" D$&(d"ie aceasa. Dar D$ai$e
de El 1i d"!( El :"l%i s9a" r(si&$i* 1i c@iar D:!re"$( c" El doi. Ni ce* de va Eice ci$eva) D$
$":ele =l@ar"l"i cel"i ce s9a r(si&$i* sa" al c"(r"ia* sa" al acel"ia* va '"&i diavol"lH
Nicidec":* ci D$c( va 1i r=de. iar de vei Eice de Iis"s NaEari$ea$"l* ca de 'oc '"&. Ce vei Eice
darH C": are* s(!=$ire* c(ci a 'os a:(&iorH Dar !or"$cile L"i $" s"$ de a:(&ior. Dar a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
6.
'os 1i vr(Kior. Dar do&:ele 1i D$v(9Kar"rile l"i $" dovedesc aceasa. Dar a ros D$%ele!. Dar
D$%ele!%i :"l%i 1i de :"le ori a" 'os* 1i a:(&iori 1i vr(Kiori2Dar care di$re ei a s(!=$i a1a
ca AcesaH Ni:e$i* $icioda(* $ici a1a* $ici oric= de !"%i$. Deci ar(a ese c( a s(!=$i $"
!e$r" c( a 'os vr(Kior* $ici D$1el(or* ci !e$r" c( a 'os D$dre!(or al acesora* av=$d D$r"
Si$e !"ere d":$eEeiasc( $eAir"i(. De aceea 1i El !e o%i i9a Air"i 1i D$ aces '(c(or de
cor"ri a i$s"'la a=a !"ere* D$c= 1i l"cr"rile :(r"risesc. C( "$ o: care sa D$ =r& 1i se
D$dele$icea c" :e1e91"&i"l !ieilor* a= a !""* D$c= !e ro:a$i* !e !er1i* !e i$die$i* !e
sci%i* !e eio!ie$i* !e sar:a%i* !e !(r%i* !e :ide$i* !e saraci$i 1i D$ sc"r s( Eic* !e o $ea:"l
o:e$esc l9a D$ors la adev(r D$ :ai !"%i$ de reiEeci de a$i. De "$de a 'iloEo'a =r&ove%"l care
s( la !r(v(lie 1i %i$ea D$ :=i$i sc"la de c"s" 1i !e ceilal%i i9a co$vi$s s( 'iloEo'eEe la 'elH Ni
la $ea:"ri* %(ri 1i ce(%i a !leca* $" ar(=$d c"vi$e :(esrie* ci di:!oriv( c" cea :ai
si:!l( D$v(%("r(. Ni asc"l(9. !e el deve$i$d 1i $er"1i$=$d"9se) BNi c@iar dac( s"$ $eisc"si
D$ c"v=$* $" D$s( D$ c"$o1i$%(C >II Cor. ..*6?. N" c" Aa$i* c(ci) BFa$( D$ ceas"l de ac":
'l(:=$Ei: 1i D$se(:G s"$e: &oi 1i s"$e: !(l:"i%i 1i !riAe&i:C >I Cor. 8* ..?. Ni ce Eic
Aa$i* c(ci de :"le ori $ici @ra$a cea de $evoie $" o aveaG $ici @ai$( de D:Ar(ca. Ni c": $ici
c" :e1e1"&"l $" era sr(l"ci* o ara( "ce$ic"l l"i* Eic=$d) BNi !e$r" c( era" de aceea1i
:eserie* a r(:as Ia ei* >la Acvila 1i Priscilla? 1i l"cra"* c(ci era" '(c(ori de cor"riC >F. A!.
.<* 0?. Ni $" l9a D$v(%a de la sr(:o1i* $ici de la $ea:"l l"i. Dar* ve$i$d el de 'a%( 1i ar(=$d"9
se* oae cele ale !oriv$icilor le9a "lA"ra 1i le9a a:eseca 1i !rec": arde 'oc"l c=$d cade D$
!aie sa" D$ '=$* a1a a ars oae ale diavolilor 1i D$ cele ce a vr" oae le9a !re'(c". Ni $" $":ai
aceasa ese :i$"$a* c( as'el 'ii$d el* a= a !""* ci 1i c( "ce$icii l"i era" s(raci* si:!li*
$eD$v(%a%i* !erec=$d D$ 'oa:e* $ec"$osc"%i 1i di$ $ec"$osc"%i $(sc"%i. Ni acesea le
!ro!ov(d"ie1e lor* $er"9Ni$=$d"9se c=$d vorAe1e de s(r(cia lor* $ici a"$ci c=$d le cere cele
!e$r" ei. BAc": D$s( :( d"c la Ier"sali: s( sl"9
A
Kesc s'i$%ilorC >R:. .5* +5?. Ni iar(1i) BI$ Ei"a D$=i a s(!(:=$ii >D":i$ic(?* 'iecare di$re voi
s(91i !"$( deo!are* sr=$&=$d c= !oae` ca s( $" se 'ac( sr=$&erea aAia a"$ci c=$d voi
ve$iC >I Cor. .6* +?. Ni c": c( cea :ai :are !are di$ "ce$icii l"i era" si:!li* scrii$d c(re
cori$e$i* Eice) BC(ci !rivi%i c@e:area voasr(* 'ra%ilor* .c( $" :"l%i s"$ D$%ele!%i d"!( r"!*
$" :"l%i s"$ !"er$ici* $" :"l%i s"$ de A"$ $ea:.C Ni $" $":ai c( $" s"$ de A"$ $ea:* ci 1i
'oare si:!li. BC( D":$eEe" 1i9a ales !e cele slaAe ale l":ii* ca s( le r"1i$eEe !e cele ari... 1i
!e cele ce $" s"$* ca s( $i:iceasc( !e cele ce s"$C >I Cor. .* +69+<?. Dar vei Eice c( Pavel
era si:!l" 1i $eD$v(%a* dar isc"si la vorA( 1i D$ co$vi$&ere. Nici aceasa $" o avea* c(ci el
si$&"r o ara(* Eic=$d) BNi e" 'ra%ilor* c=$d a: ve$i la voi 1i v9a: vesi ai$a l"i D":$eEe"*
$9a: ve$i ca isc"si c"v=$(or sa" D$%ele!. C(ci a: K"deca s( $" 1i" D$re voi* alceva*
dec= !e Iis"s Frisos* 1i !e Acesa r(si&$i..). Iar c"v=$"l :e" 1i !ro!o9v(d"irea :ea $"
s(ea" D$ c"vi$e de D$d"!lecare ale D$%ele!ci"$ii o:e$e1iC >. Cor. +* .98?. Ci ceea ce
!ro!ov(d"ia era de aK"$s !e$r" a ara&e. N"* c(ci asc"l( ce Eice 1i !e$r" aceasa) BFii$dc(
1i i"deii cer se:$e* iar eli$ii ca"( D$%ele!ci"$e* D$s( $oi !ro!ov(d"i: !e Frisos cel r(si&$i)
!e$r" i"dei s:i$eal(* iar eli$ilor $eA"$ieC >I Cor. .* ++9
SFÂNTUL IOAN CURA DE AUR
+8?. Dar !e$r" a !ro!ov(d"i a !ri:i D$(rire 1i liAerae. Dar $ici a r(s"'la de !ri:eKdii $"
!"ea* c( Be" D$r" sl(Aici"$e 1i 'ric( 1i c" c"re:"r :are a: 'os la voiC >I Cor. +* 0?. Ni $"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
6+
$":ai el* ci 1i "ce$icii l"i !(i:ea" la 'el* c(ci le Eice) BAd"ceri9v( a:i$e* dar* :ai D$=i de
Eilele D$ care* d"!( ce ari 'os l":i$a%i* a%i r(Ada l"!( &rea de s"'eri$%e* !are '(c=$d"9v(
!riveli1e c" oc(rile 1i c" $ecaE"rile D$d"rae* !are s"'eri$d D:!re"$( c" cei ce recea" !ri$
"$ele ca acesea... iar r(!irea averilor voasre a%i !ri:i9o c" A"c"rieC >Evrei .-* 0+908?. Ni
iar(1i c(re esalo$ice$i scrii$d* Eice) BC(ci voi* 'ra%ilor* v9a%i '(c" "r:(riori ai #isericilor l"i
D":$eEe"* care s"$ D$ l"deea* i$r" Frisos Iis"s* !e$r" c( a%i s"'eri 1i voi acelea1i* de la
cei de "$ $ea: c" voi* d"!( c": 1i ele de la i"dei* care 1i !e Do:$"l Iis"s Frisos L9a"
o:or= ca 1i !e !roorocii.lorG 1i !e $oi $e9a" !ri&o$i 1i s"$ !l(c"%i l"i D":$eEe" 1i ""ror
oa:e$ilor s"$ !oriv$iciC >I Tes. +* .89.5?. Ni iar(1i c(re cori$e$i scrii$d* Eice) BC( !rec":
!risosesc !(i:irile l"i Frisos D$r" $oi* a1a !ri:e1e Frisos :=$&=ierea $oasr(C >II Cor. .*
5?. Iar c(re &alae$i Eice) BA%i !(i:i a=ea D$ EadarH Dac( a 'os D$ Eadar c" adev(raC
>Gala. 0* 8?.
Deci dac( !ro!ov(d"ior"l ese si:!l"* s(rac 1i $ec"$osc"* 1i ceea ce !ro!ov(d"ie1i el $"
$":ai c( ara&e 1i D$dea:$(* ci !rod"ce s:i$eal(* iar cei ce o !oar( s"$ s(raci 1i slaAi 1i de
$i:ic* 1i deseori !ri:eKdii ad"ce 1i dasc(lilor 1i "ce$icilor* 1i Cei ce Se vese1e ese r(si&$i*
c" ce a" !"" D$oarce 1i s(!=$i a=a :"l%i:eH Oare $" ese ar(a c( c" o oarecare !"ere
d":$eEeiasc( 1i $e&r(i(H C" adev(ra oric(r"i Di ese dovedi. Ni aceasa ese dovedi( 1i de la
cele !oriv$ice. C(ci c=$d vei vedea !e cele !oriv$ice acesora "$ie* adic( Ao&(%ie c" $ea:"l
cel A"$* c" ci$sea de a 'i di$r9o !arie sl(vi(* c" :(iesria c"v=$"l"i* c" liAeraea 1i c"
:"l( sl(vire a credi$%ei lor* dar D$ !"%i$ i:! si$se* al("ri de ace1ia care s"$ di$ cealal(
cea(* dar Air"i$d* s!"$e9:i care ese !rici$aH C( aceia "$eori a" s(!=$i* de1i !"%i$ i:! 1i o
:ic( !are de loc* ie1i$d la r(EAoi c" o1i 1i c" ar:e* iar "$ s(rac &ol 1i si$&"r* $eav=$d s"li%(
D$ :=$( $ici @ai$( sr(l"ci(* "$de a i$ra a Air"i* l"cr" !e care al%ii c" ar:e 1i c" o1i $9a"
!"". Deci $" 'i $ec"$osc(or 1i $e:"l%":ior* ci D$c@i$(9e !"erii Cel"i r(si&$i.
De :"le ori veEi !e vre"$ D:!(ra ce Eide1e ce(%i* le D$co$K"r( c" 1a$%"ri* 'ace :eereE"ri la
Eid"ri* '("re1e ar:e 1i ad"$( osa1i* $e$":(ra%i Aa$i av=$d* dar $" !oae s( c"cereasc( o
ceae* iar !e al"l c" r"!"l &ol ie1i$d la l"!(* $":ai :=i$ile D$reA"i$%=$d* $" la "$a9do"(
sa" do"(Eeci de ce(%i a !or$i 1i a aler&a* ci la $e$":(rae care s"$ risi!ie D$ oa( l":ea 1i
c" o%i oa:e$ii ce s"$ D$r9D$sele le9a c"cerii. Oare vei Eice 1i ac": c( l"cr"l acesa ese al
!"erii o:e$e1iH Ar(a ese c( $"* 1i reA"ie s( D$%ele&i aceasa.
D":$eEe" a D$&(d"i ca 1i =l@arii s( se r(si&$easc( 1i :(i D$ai$e de El oarecari a:(&iori s(
se arae* ca 1i di$ ase:($are* celorRce s"$ 'oare $esi:%iori s( li se arae cov=r1irea
adev(r"l"i* iar " s( D$ve%i c( Ace1%a $" ese "$"l di$re aceia* ci :are 1i $e:(r&i$i( ese
deoseAirea D$re Acesa 1i aceia. C( $i:ic $9a !"" s( D$"$ece slava L"i. $ici 'a!"l c( S9a
D:!(r(1i de acelea1i !(i:iri ca aceia* $ici c( aceasa s9a D$=:!la D$ acele vre:"$ D$ c vre
a" r(i 1i aceia. Ni de ce se e: diavolii $":ai de cr"ce* " Q $" de !"erea Cel"i ce S9a
r(si&$i !e ea* le D$c@ide &"ra celor ce Eic acesea cei doi =l@ari. Iar dac( as!ri:ea
vre:"rilor acelora a s(v=r9Ni oae acesea* (&(d"iesc Te"da 1i I"da* care a" D$cerca acelea1i
c" $oi* dar 1i ei s9a" !r(!(di. Deci ceea ce $" a: Eis iar(1i Eic* !e$r" aceasa a D$&(d"i
D":$eEe" acesea ca s( arae c" cov=r1ire cele ale Sale. De aceea a D$&(d"i ca s( se arae
!rooroci :i$ci$o1i D$ vre:ea !roorocilor* 1i a!osoli :i$ci$o1i D$ vre:ea a!osolilor* ca s(
veEi c( $i:ic $" !oae s( D$"$ece cele ale l"i Frisos.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
60
/i$o s(9%i s!"$ %ie 1i di$ ale :(r"rii !"erea cea :i$"9$a( 1i !reasl(vi( a !ro!ov(d"irii 1i
s( %i9. ar( !e Frisos D$(l%=$d"RSe 1i cresc=$d 1i !ri$ D:!orivirea celor $ecredi$9cio1i. Fii$d
Pavel D$ Ro:a* "$ii di$ !oriv$ici voi$d s(9. E(9d(rasc( !e Nero$ D:!oriva l"i* D$ce! 1i ei s(
!ro!ov(d"ias9c( do&:a credi$%ei D$ Ro:a* ca l(%i$d"9se c"v=$"l* :ai :"l%i "ce$ici ai l"i
Frisos s( se 'ac( 1i as'el s( D$(r=e :ai :"l :=$ia ira$"l"i* 1i s( s(lA(iceasc( 'iara. Ni
acesea D$s"1i Pavel le Eice* scrii$d 'ili!e$ilor) B/oiesc ca voi s( 1i%i* 'ra%ilor* c( cele !erec"e
c" :i$e s9a" D$ors :ai de&raA( s!re s!orirea Eva$&@eliei... Ni cei :ai :"l%i di$re 'ra%ii D$9
r" Do:$"l* D:A(rA(a%i !ri$ la$%"rile :ele* a" :ai :"l( D$dr(E$eal( s( !ro!ov(d"iasc( '(r(
ea:( c"v=$"l i"i D":$eEe". U$ii* e dre!* vesesc !e Frisos di$ !iE:( 1i di$ d"@ de cear(*
al%ii D$s( di$ A"$(voi$%(... Ceilal%i D$s(* Y di$ Eavisie Y vesesc !e Frisos $" c" &=$d"ri
c"rae* ci se9ce=$d s(9:i s!oreasc( $ecaE"l D$ la$%"rile :ele... Iar al%ii di$ dra&ose* 1ii$d c(
sa" aici !e$r" a!(rarea Eva$&@eliei... Dar ce eseH Ni:ic alceva dec= c(* D$ o c@i!"l* 'ie
di$ '(%(rie* 'ie D$ adev(r* Frisos se !ro!ov(d"ie1e 1i D$r" aceasa :( A"c"rC >Fili!. .* .+9
.<?. Ai v(E" c": :"l%i di$ !iE:( !ro!ov(d"ia"H Dar 1i !ri$ ace1ia Air"ia 1i s(!=$ea
adev(r"l.
Ni !e l=$&( acesea 1i alele era" care se D:!orivea" !ro!ov(d"i%ii. C( le&ile cele vec@i $"
$":ai c( $" aK"a" la aceasa* ci :"l se D:!orivea". La 'el 1i r("aea 1i $e1ii$%a celor ce
!ri@($ea" :"l se l"!a". C(* Eic ei* a" D:!(ra !e Frisos* dar $" 1ia" c( D:!(r(%ia L"i $"
ese !e !(:=$* ci
.+6
D$ cer s"s* $ec"!ri$s( c" :i$ea 1i '(r( de s'=r1i. Dar c" oae c( ese s"s* a '(c" :are r(EAoi
c" cei de !e !(:=$* l"!=$d"9i !e o%i de oA1e* !ri$ s"r!area 'el"l"i lor de via%( idolarie 1i a
le&ilor lor* 1i D$deoseAi* 'ii$dc( !e 'iecare cas( o deEAi$a 1i o srica. C( a(l se l"!a
D:!oriva 'i"l"i* 'i"l se le!(da de a(l* 'e:eile D1i l(sa" A(rAa%ii* iar A(rAa%ii 'e:eile* 'iicele
!(r(sea" !e :aicile lor* r"de$iile se des!(r%ea" de r"de$ii* !riee$ii de !riee$i. Ni D$ :"le
c@i!"ri era r(EAoi"l acesa* !(r"$E=$d D$ case* a&ia K"dec(%ile* a:eseca s'a"rile D$ ad"$(rile
cele de oA1e* oAicei"rile lor !(ri$e1i le srica* iar !raE$icile 1i ci$sea diavolilor o s"r!a*
care la cei vec@i* :ai :"l dec= ale oAicei"ri* era" c" :"l( s=r&"i$%a !(Eie. Ni de aceea
cre1i$ii* D$vi$"i%i de ira$ie* c( vor s( sc@i:Ae le&ile* era" iE&o$i%i di$ oae !(r%ile. Ni $"
!oae s( Eic( ci$eva c( $":ai la eli$i se D$=:!la" acesea* iar la i"dei avea" li$i1e. Ci 1i
ace1ia :"l :ai c":!li s9a" ridica as"!ra lor* c( 1i ei Di D$vi$"ia" c( s"r!( le&ile lor 1i c(
@"lesc loc"l cel s'=$ al lor 1i Le&ea >F. A!. +.* +<?.
Dar :(car c( di$ oae !(r%ile se a!ri$dea 'oc"l* di$ case* di$ ce(%i* di$ c=:!ii 1i di$
!"sie(%i* de la eli$i 1i de la i"dei* de la_s(!=$iori 1i de la s"!"1i* de la r"de$ii* de la "sca 1i
de la :are* de la D:!(ra%i 1i de la cei de r=$d* 1i "$ii 1i al%ii se D$(r=a" 1i se s(lA(icea"* 1i se
!or$ea" :ai c":!li dec= o 'iar(* D$s( 'erici"l Pavel* D$ a=ea c"!oare s(ri$d* D$ :iKloc"l
l"!ilor s=$d 1i di$ oae !(r%ile l"!a 'ii$d* $" $":ai c( $" a 'os Air"i* ci !e o%i ace1ia la
Adev(r i9a ras. Dar s( s!"$ 1i ale l"!e :ai c":!lie dec= acesea. L"!a D:!oriva
a!osolilor :i$ci$o1i* care :ai :"l dec= orice Dl :=@$ea !e elG 1i a celor slaAi ai l"i* c( :"l%i
di$ cei credi$cio1i se D$orcea" la cele vec@i. Dar 1i D:!oriva acesora era D$ar:a. C" ce 1i
de "$de !"ereH BC(ci ar:ele l"!ei $oasre* Eice* $" s"$ r"!e1i* ci !"er$ice D$ai$ea l"i
D":$e9
.+7
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
68
SFÂNTUL IOAN CURA DE AUR
Ee"* s!re s"r!area D$(ri"rilorG s"r!=$d iEvodirile :i$%ii 1i oa( D$(l%area ce se ridic(
D:!oriva c"$oa1erii l"i D":$eEe"C >II Cor. .-* 895?. De aceea oae se sc@i:Aa" 1i se !re9
'(cea" deoda(. Ni !rec": a"$ci c=$d se a!ri$de "$ 'oc* :(r(ci$ii* s"!"$=$d"9se 'l(c(rilor*
!"%i$ c=e !"%i$ se :is"9iese 1i a1a se c"r(%( c=:!"rile* o la 'el 1i c=$d vorAea li:Aa l"i
Pavel* c"!ri$dea oae :ai i"e dec= 'oc"l* iar oae se !leca" 1i se s"!"$ea". Ni ci$sirile
diavolilor* s(rA(orile 1i oAicei"rile cele !(&=$e1i se :is"ia"* iar sric(ci"$ea le&ilor*
D$(r=area !o!oarelor* D$&roEirile ira$ilor* vr(K:(1iile celor de "$ $ea: ai l"i 1i vicle1"&"rile
a!osolilor :i$ci$o1i* oae se ardea". Ni !rec": c=$d iese l":i$a* 1i D$"$eric"l iese* iar
'iarele se a'"$d( D$ viE"i$eie lor* =l@arii '"&* !ira%ii se asc"$d* s!(r&(orii de :or:i$e*
des'r=$a%ii 1i @o%ii D1i ca"( asc"$E(ori* 1i o%i dis!ar ca s( $" 'ie v(di%i de l":i$(* 1i oae se
'ac l":i$ae 1i sr(l"cie 1i "sca"l 1i :area* raEa de s"s !e oae l":i$=$d"9le 1i $oia$"rile 1i
:"$%ii 1i oae %(rile 1i ce(%ile* a1a 1i a"$ci c=$d s9a ar(a l":i$a !ro!ov(d"i%ii* !e care
Pavel !re"i$de$i a 9se:($a9o* se iE&o$ea D$1el(ci"$ea 1i se D$orcea adev(r"l. Ler'ele 1i
'":"l* c@i:valele 1i oAele* A(""rile 1i :=$c(r"rile* des'r=$(rile 1i !reades'r=$(rile 1i
celelale* !e care $ici a le &=$di $" ese Ai$e* care se '(cea" D$ ca!i1ele idolilor* a" D$cea 1i
s9a" sd$s ca ceara ce se o!e1e de 'oc* ca !aiele ce se :is"ie de v(!aie. Iar 'lac(ra cea vesi(
a adev(r"l"i se ridica vesel( 1i l":i$a( !=$( la cer* D$(l%=$d"9se !ri$ aceia ce o o!rea" 1i
cresc=$d !ri$ acelea care o D:!iedica".
Ni $ici !ri:eKdia $" !"ea o!ri D$(l%area 1i l(%irea ei* $ici !"erea 1i s(!=$irea vec@i"l"i
oAicei* $ici (ria de!ri$derilor 1i a le&ilor !(&=$e1i* $ici D:!orivirea le&isla%iilor* $i:ic* ca s(
c"$o1i c=( !"ere are ea. C(ci eli$ii* $" de !ri:eKdii* de 'oa:ee* de :oare se D$&roEesc* ci
1i de o :ic( !a&"A(
PUZUL
de Aa$i* !e$r" care Di vedea "lA"r=$d"9se de&raA(. Dar cre1i$ii $" a1a* ci 'ii$d (ia%i*
K"$&@ia%i 1i !re"i$de$i iE&o$i%i 1i c" :"le 'el"ri de c@i$"ri !ede!si%i* $" $":ai c( $" se
D$'rico1a" 1i $" se D:!"%i$a"* ci se A"c"ra" 1i :ai :"l se D$:"l%ea". Ni ce Eic de eli$ii cei de
ac":* de cei si:!li 1i de'(i:a%i. Ci !e cei vesi%i di$ vec@i:e s(9i ad"ce: de 'a%(* !e Plao$*
!e Dia&ora* !e ClaEo:e$ie 1i !e ceilal%i sr(l"ci%i c" 'iloEo'ia 1i vei vedea !"erea
!ro!ov(d"irii lor. C( d"!( or(virea l"i Socrae* "$ii a" '"&i la Me&ara* e:=$d"9se s( $"
!(i:easc( la 'el* iar al%ii 1i de !arie 1i de liAerae s9a" li!si* 1i !e $i:e$i alci$eva $9a
co$veri* dec= !e o 'e:eie. Iar Plao$ s9a s'=r1i* l(s=$d D$v(%("ra sa $":ai !e @=rie. Ni $ici
o !iedic( $" era a"$ci* $ici !ri:eKdii* $ici D$v(%("ra lor slaA(* c(ci era" !"er$ici D$ c"v=$*
av=$d Aa$i :"l%i 1i o%i era" di$ !arie vesi(* dar acesea oae $i:ic $9a" !"". C( as'el
ese D$1el(ci"$ea* cade de la si$e. Iar adev(r"l* de1i ese !ri&o$i de :"l%i* se D$al%(. Ni acesea
1i D$s(1i 'irea l"cr"rilor le ara(.
Ni $" :ai ese reA"i$%( de c"vi$e 1i de doveEi* 'ii$dc( l":ea di$ oae !(r%ile adevereaE(
adev(r"l !ro!ov(d"irii* ce(%ile 1i saele* "sca"l 1i :area* !(:=$"l cel loc"i 1i cel $eloc"i*
cei ce loc"iesc !ri$ c=:!ii 1i cei ce loc"iesc !ri$ v=r'"rile :"$%ilor. C( $ici !"sia $9a l(sa9o
li!si( de 'acerea de Ai$e a sa* ci 1i !e ea* :ai :"l dec= !e celelale* a ":!l"9o de A"$((%ile
care $e9a" 'os ad"se di$ cer. Ni oae acesea s9a" '(c" !ri$ li:Aa l"i Pavel* de dar"l cel
v(rsa D$ el. Ni 'ii$dc( a ar(a os=rdie vred$ic( de !ri:ire a dar"l"i 1i acesa di$ des"l a
sr(l"ci D$ el* is!r(vi$d oae* c": a: s!"s* !ri$ li:Aa aces"ia.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
65
Ni !e$r" c( D":$eEe" a= de :"l a ci$si $ea:"l $osr"* D$c= !e o: l9a D$vred$ici s(
s(v=r1easc( a=ea 'a!e :ari* 1i $oi s(9i r=v$i:* s(9i "r:(:* s( $e sili: ca 1i $oi s( $e 'ace:
ca el* 1i s( $" Eice: c( aceasa ese c" $e!"i$%(. C(ci ceea ce a: Eis de :"le ori* aceea o Eic
1i ac": 1i $" voi D$cea a o Eice* c( r"!"l l"i era ca 1i r"!"l $osr"* de aceia1i @ra$( ca 1i $oi
se D:!(r(1ea 1i s"'le"l l"i la 'el era ca al $osr"* dar voi$%a l"i cea liAer( era l":i$a( 1i
os=rdia :i$"$a(. Ni acesea l9a" '(c" !e el a1a. Ni:e$i dar* s( $" deE$(d(Kd"iasc(* $i:e$i
s( $" se D:!"%i$eEe* c( $":ai de9%i vei desc@ide :i$ea 1i o vei &(i* $i:ic $" o !oae
D:!iedica s( !ri:easc( acela1i dar. C( D":$eEe" $" ese '(%ar$ic. C(ci 1i !e acela l9a Eidi 1i
!e i$e e9a ad"s D$r" 'ii$%(. Ni !rec": ese S(!=$ al acel"ia* a1a ese 1i al ("G 1i !rec": !e
acela l9a sl(vi* a1a 1i !e i$e voie1e s( e D$c"$"$eEe. Deci s( '(&(d"i: !e $oi D$1i$e l"i
D":$eEe" 1i s( $e c"r(%i:* ca !ri:i$d dar di$ des"l* s( doA=$di: 1i $oi acelea1i A"$((%i ca
1i acela* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia I Se c"vi$e
slava D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE care s9a rosi D$ L@io@ia* D$ I#iserica cea vec@e* la c"v=$"l M!osol"l"i) CFolose1e
!"%i$ vi$* !e$r" so:ac"l (" 1i !e$r" desele ale sl(Aici"$iC >L T:. 5* +0?
i a"Ei &las"l cel a!osolesc* r=:Ai%a cea di$ cer"ri* al("a cea d"@ov$iceasc(H C(ci ca o
r=:Ai%( r(s"$( 1i sloAoade &las D$'rico1a de r(EAoi* s!(i:=$=$d !e vr(K:a1i 1i ridi )a
c"&eele c(E"e ale osa1ilor s(i* celor ce ia" a:i$e* 1i ":!l=$d"9i de :"l( D$dr(E$eal(* Di
'ace $eAir"i%i de diavol"l. Ni ca o al("( care vesele1e c" :"l( :=$&=iere* ali$( !ai:ile 1i
&=$d"rile cele $ec"vioase 1i las( D$ $oi :"l 'olos 1i d"lcea%(. Deci l9a%i a"Ei !e el as(Ei
vorAi$d c(re Ti:oei des!re :"le l"cr"ri de $eSoie. C(ci des!re @iroo$ii a s!"s Eic=$d)
BN"9%i !"$e :=i$ile de&raA( !e $i:e$i* $ici e 'ace !(ra1 la !(cae sr(i$eC >I Ti:. 5* ++?*
'(c=$d c"$osc"( !ri:eKdia "$ei c(lc(ri de le&e ca aceasa* c(ci !e$r" &re1a9lele celor ce se
@iroo$esc* vor 'i !ede!si%i 1i cei ce9i @iroo$esc* c(ci !ri$ @iroo$ie D$les$esc r("(%ii s(
s(!=$easc(.
A!oi iar(1i) BFolose1e !"%i$ vi$* !e$r" so:ac"l (" 1i !e$r" desele ale sl(Aici"$iC* d"!(
aceea des!re s"!"$erea sl"&ilor* des!re "rAarea i"Aiorilor de ar&i$* des!re :=$dria
Ao&a%ilor* 1i des!re :"le alele $e9a vorAi $o"( as(Ei. Ni de vre:e ce ese c" $e!"i$%( de a
vorAi des!re oae* des!re ce voi%i* di$ cele Eise* s( vorAi:* !"$=$d"9le D$ai$e dra&osei
voasreH C(ci ca D$r9o livad( :"le 'el"ri de D$v(%("ri v(d* ca 'lorile) viorele* ra$da'iri* cri$i*
!e$r" c( D"@"l a D:!(r%i !re"i$de$i 1i di$ des"l rod"rile Sale* 1i a ":!l" oae de A"$(
:ireas:(* 1i $" $":ai livad(* ci 1i &r(di$( ese ciirea d":$eEei1ilor Scri!"ri. Iar acese
'lori a" $" $":ai A"$( :ireas:(* ci 1i roade* care !o s( @r($easc( s"'le"l. Deci ce voi%i* di$
cele Eise* s( !"$e: as(Ei de 'a%(H /oi%i !oae !e aceea ce !are c( ese :ai si:!l( dec= oae
1i :ai les$e de D$%eles 'iec(r"iaH Pe aceasa deci s9o !"$e: D$ai$e* c(ci 1i :ie 1i Ai$e 1i" c(
1i vo"( vi se !are c( ese :ai les$icioas(. Care ese :ai les$icioas( dec= oaeH Care ala* 'ar(
$":ai aceea care c" les$ire o !oae D$%ele&e 'iecare 1i sc"r( a o vorAi $oi. Ni care ese
aceasaH BFolose1e !"%i$ vi$* !e$r" so:ac"l (" 1i !e$r" desele ale sl(Aici"$i2Q Deci ve$i%i
1i oa( vorAa la c"v=$"l acesa s( o c@el"i:. Ni 'ace: aceasa $" !e$r" i"Airea de slav(*
$ici $e s=r&"i: s( v( dovedi: :(esria c"v=$"l"i $osr". C(ci $" s"$ ale $oasre cele ce se
&r(iesc* ci ale dar"l"i D"@"l"i* care le i$s"'l( D$ cel ce vorAe1e. Ni vo: vorAi ca s( ridic(:
!e asc"l(orii cei le$e1i &i s(9i D$credi$%(: c( :are ese visieria Scri!"rilor 1i c"r2* c( $"
ese 'ar( de !ri:eKdie a le rece !e ele c" vederea. C(ci dac( c"v=$"l cel si:!l" 1i sc"r* care
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
66
!are celor :"l%i c( de !risos ese ad("&a D$ Scri!"ri* se va ar(a !rici$"ior de :"l( Ao&(%ie
1i D$v(%("r( a 'iloEo'iei celei D$ale* c" :"l :ai :"l acelea care de la si$e D1i ara( Ao&(%ia
lor* vor ":!lea de $e$":(rae visierii !e cei ce ia" a:i$e. Deci $ici !e cele ce se !arc c( a"
D$%ele&ere si:!l( s( $" le rece: c" vederea* c( ale D"@"l"i s"$ ele. Iar dar"l D"@"l"i
$icioda( $" ese :ic 1i si:!l"* ci :are 1i :i$"$a 1i vred$ic de d(r"irea cea :are a Cel"i ce9
. d(. Deci s( $" le a"Ei: $":ai D$ reac(. C(ci 1i cei ce ard :i$ere"l a"ri'er D$ c"!or* $"
$":ai AoaAele cele de a"r le ia"* ci 1i !ra'"l cel :(r"$ c" :"l( l"are a:i$e Dl ad"$(. Deci
de vre:e ce 1i $oi arde: :i$ere"rile cele a!osole1i 1i $" D$ c"!or* ci D$ :i$ea s"'le"l"i
vosr" a1e9E=$d"9.* $" 'oc si:%i a%=%=$d* ci 'oc"l D"@"l"i a!ri$E=$d* as'el scoae: a"r"l* dar
c" l"are a:i$e s( c"le&e: 1i 'iri:i"rile cele :ici. C(ci de1i :ic ese c"v=$"l* dar !"erea
ese :are. Fii$dc( 1i :(r&(riarele D1i a" valoarea lor $" D$ :(ri:eG ci D$ 'r":"se%e. A1a ese
1i c" ciirea d":$eEeie1ilor Scri!"ri. D$v(%("ra cea di$a'ar( :"l( vorA(rie de1ar(
!rici$"ie1e 1i "r$=$d as"!ra asc"l(orilor :"le :i$ci"$i* Di las( c" :=i$ile &oale 1i $ici "$
'olos :ai :are $ici :ic $" ad"ce. Iar dar"l D"@"l"i $" ese a1a* ci di:!oriv(* !ri$ c=eva
si:!le c"vi$e* D$dea:$( la 'iloEo'ie !e o%i cei l"(ori a:i$e. Ni de aK"$s ese ca "$ si$&"r
c"v=$ l"=$d de aici* s(9. ave: ca :eri$de oa( via%a.
Deci de vre:e ce a= de :are ese Ao&(%ia* s( $e reEi:* 1i c" :i$e reaE( s( !ri:i: cele ce
se vorAesc* c( la :are ad=$ci:e :( !re&(esc s( coAor c"v=$"l. M"lora li s9a !(r" s'a"irea
aceasa de !risos 1i Eic as'el) BOare $" !"ea Ti:oei si$&"r de la si$e c( c"$oasc( ce reA"ia
s( 'oloseasc(* ci reA"ia s( 'ie D$v(%a de dasc(l"l s("H A!oi 1i dasc(l"l s(" $" $":ai c( a
!or"$ci* ci 1i D$ e!isola cea c(re el a s(!a !or"$ca* ca D$r9"$ s=l! de ara:(* $er"1i$=$d"9
se s( scrie 1i s( ri:i( "ce$ic"l"i "$ele ca acesea. Deci ca s( c"$o1i c( s'a"irea $" $":ai c(
$" ese de !risos* ci de $evoie 1i de 'olos s9a '(c" 1i c( $" ese a l"i Pavel aceasa* ci a dar"l"i
D"@"l"i* $" $":ai s( se !or"$ceasc(* ci s( se 1i !"$( D$ scrisoare 1i !ri$ e!isola aceasa s(
'ie ri:is( ""ror celor ce vor "r:a* voi :er&e deci la dovada D$s(1i. Iar !e l=$&( acelea ce s9
a" Eis 1i o al( $ed":erire se ridic( "$ora* D$reA=$d"9se !e$r" care !rici$( a D$&(d"i
D":$eEe" ca "$ A(rAa ce avea a=a D$dr(E$eal( la El* ale c(r"i :oa1e* d"!( aceea*
iE&o$ea" diavolii* s( cad( D$ Aoal(. Ni $" era "$eori Aol$av* ci odea"$a 1i :"le 1i dese Aoli*
"$ele d"!( alele Dl !ri$dea" 1i $"9. l(sa" $ici !"%i$ s( r(s"'le. Dar de "$de ese ar(a
aceasaH Di$ D$se1i &rai"rile l"i Pavel. C( $" a Eis B!e$r" sl(Aici"$eC* ci B!e$r" sl(Aici"$iC*
1i $":ai sl(Aici"$i* ci ar(=$d $eco$e$irea lor* a Eis) BDesele ale sl(Aici"$i.C S( a"d( o%i cei
ce s"'er( i:! D$del"$&a D$ Aoal( 1i se s"!(r( 1i se D:!"%i$eaE(. Ni $" $":ai aceasa ese
ar(a c( s'a$% 'ii$d era Aol$av* ci c( 'ii$d adeseori Aol$av Di era" D$credi$%ae l"i oae &riKile
cele de oA1e. C( de ar 'i 'os "$"l di$ cei ce s9a de!(ra !ri$ v=r'"rile :"$%ilor 1i 1i9ar 'i
D$'i! coliAa D$ !"sie* l"=$d as"!r(91i via%a cea '(r( de &riK(* l"cr"l acesa $" ar 'i 'os de
:are :irare. Dar 'ii$d el !"s D$ :iKloc 1i av=$d D$credi$%ae &riKile !ese a=ea Aiserici 1i
oc=r:"i9rea de ce(%i 1i $ea:"ri 1i l":ea D$rea&(* l"cr" !e care9. '(cea c" :"l( os=rdie 1i
s=r&"i$%a* 1i !e l=$&( oae acesea 'ii$d 1i s"A K"&"l Aolii* s"$ de aK"$s a s!(i:=$a :i$ea
cel"i D$doiel$ic. De1i $" !e$r" el* dar :(car !e$r" ceilal%i reA"ia s( 'ie s($(os. Ni era "$
voievod isc"si* care d"cea r(EAoi $" $":ai D:!oriva celor $ecredi$cio1i* ci 1i D:!oriva
diavolilor* c(r"ia i se D:!orivea"* @(r%"i$d"9i oasea* c" oae c( era. Aol$av. Dar ar Eice
ci$eva c( de1i $ici o v((:are $" ar 'i !rici$"i Aoala celor credi$cio1i* dar 1ii$d"9. Aol$av i9
ar 'i '(c" :ai l(s(ori 1i :ai r=$davi* !rec": 1i osa1ii v(E=$d !e voievod"l lor E(c=$d la
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
67
!a* se 'ac :ai le$evo1i 1i :ai li!si%i de c"raK D$ l"!(. Ni "r:a ca credi$cio1ii* v(E=$d !e
dasc(l"l lor* care '(c"se a=ea se:$e 1i :i$"$i* Aol$(9vi$d"9se deseori 1i c@i$"i$d"9se c"
r"!"l* c" :"l :ai :"l s( !(i:easc( di$ !rici$a sl(Aici"$ii o:e$e1i. Ni $" $":ai a=* ci
cei $ed":eri%i se :ai D$reaA() De ce $ici el !e si$e* $ici dasc(l"l l"i !e acesa ce era Aol$av
$" l9a vi$deca* c(ci D$via" :or%i* iE&o$ea" diavoli 1i !or"$cea" :or%ii c" s(!=$ire* iar "$
r"! Aol$av $9a" vi$decaH De ce vii 'ii$d ei 1i a!oi d"!( :oare* a=a !"ere a" D:!(r(1i
r"!"rilor sr(i$e* iar "$ so:ac ce c(E"se $" l9a ridicaH Ni ceea ce ese :ai de :irare c( l"i
Pavel $" i se ro1e1e 'a%a* c=$d scrie l"i Ti:oei s( aler&e la A(""ra de vi$ !e$r" vi$decare*
el care a '(c" a=ea se:$e :ari* care $":ai !ri$ c"v=$ le s(v=r1ea. N" c( a Aea vi$ ese "$
l"cr" "r=* s( $" 'ie* c(ci ale ereicilor s"$ D$v(%("rile acesea. Ci !e$r" c( el $" socoea c(
ese r"1i$e a vi$deca "$ so:ac Aol$av c" aK"or"l vi$"l"i. Ni a= de de!are a 'os de a se
r"1i$a de aceasa* D$c= 1i ""or celor de !e "r:( le9a ar(a9o. A%i v(E" la c=( ad=$ci:e a:
!o&or= c"v=$"lH Ni c": ceea ce !(rea :ic(* ese !li$( de $e$":(rae D$reA(riH /e$i%i dar
s(9. deEle&(:. C( de aceea $e9a: !o&or= la :are ad=$ci:e* ca ridic=$d :i$ea voasr( s(
a1eE(: D$ ea c" D$(rire D$%ele&erile.
Dar iera%i9:(* :ai D$ai$e de a ad"ce deEle&area D$reA(rilor acesora* s( vorAesc ceva !e$r"
'a!a A"$( a l"i Ti:oei 1i des!re !"rarea de &riK( a l"i Pavel. C(ci ci$e a 'os c" :ai :"l(
dra&ose dec= acela* care a= de de!are 'ii$d 1i c" a=ea &riKi D$co$K"ra* a ar(a a=a
!"rare de &riK( !e$r" s($(aea so:ac"l"i "ce$ic"l"i s(" 1i c" di$adi$s"l Di scria !e$r"
D$dre!area AoliiH Ni ci$e a 'os D$oc:ai c" Ti:oei la 'a!a A"$(H Care a=a de :"l a rec"
c" vederea des'(area 1i :esele cele sc":!e 1i D$des"lae* D$c= a c(E" D$ Aoal( di$ :"la 1i
as!ra !erecere 1i di$ !os"l cel D$del"$&a. Ni c( $" era el di$ 'ire Aol$av* ci di$ !os 1i di$
A(""ra de a!( a v((:a !"erea so:ac"l"i* asc"la%i !e Pavel D$s"1i* care ara( aceasa. C(
$" a Eis si:!l") B'olose1e !"%i$ vi$C* ci $":ai d"!( ce :ai D$ai$e i9a Eis) Bde ac": $" Aea
$":ai a!(C* l9a s'("i s( 'oloseasc( vi$"l. Iar acesea) Bde ac": $" Aea $":ai a!(C*
dovede1e c( !=$( a"$ci Aea $":ai a!( 1i de aceea s9a D:Aol$(vi. Ci$e dar $" se :i$"$a de
'iloEo'ia l"i 1i de !"rarea de &riK( cea c" dea:($"$"lH S9a ai$s de cer"ri* la v=r'"l 'a!ei
A"$e a aK"$s* l"cr"ri !e care dasc(l"l D$s"1i le :(r"rise1e des!re el* Eic=$d) BPe$r" aceasa
a: ri:is la voi !e Ti:oei* care ese 'i"l :e" i"Ai 1i credi$cios D$ Do:$"lC >. Cor. 8* .7?.
Iar c=$d Ravel Dl $":e1e !e el 'i" 1i D$c( 'i" i"Ai 1i credi$cios* de aK"$s s"$ c"vi$ele
acesea !e$r" a ar(a oa( 'a!a l"i A"$(. C( K"dec(%ile s'i$%ilor $" se 'ac c" !(ri$ire* $ici c"
!ai:(* c(ci s"$ sloAode de !reK"dec(%i. Ti:oei $" ar 'i 'os l("da a1a dac( ar 'i 'os 'i"
'iresc al l"i Pavel* !rec": ese ac":. C( $e'ii$d r"d( c" el d"!( r"!* !ri$ D$r"direa cea
d"@ov$iceasc( s9a D$vred$ici de ci$sea de a 'i 'i" al acel"ia* c=1i&=$d 1i !(sr=$d c" de9
a:($"$"l oae r(s("rile 'iloEo'iei acel"ia. C(ci ca "$ vi%el D$K"&a c" Ao"l* a1a r(&ea K"&"l
D:!re"$a c" Pavel !ri$ oa( l":ea* 1i c" $i:ic $" era :ai !reKos de1i $" era de aceea1i
v=rs(. C(ci os=rdia Dl '(cea !e el s( se !oriveasc( c" dasc(l"l D$ ose$eli. Maror al acesora
o Pavel ese* c(ci Eice) BDeci $i:e$i !e el s( $"9. de'ai:e* c(ci l"creaE( ca 1i :i$e l"cr"l
Do:$"l"iC >. Cor. .6* ..* .-?. Ai v(E" c( :(r"rise1e la el aceea1i $esc@i:Aa( os=rdieH Ni
ca s( $" cread( ci$eva c( !(ri$i$d"9. &r(ie1e acesea* !e asc"l(ori Di 'ace :arori ai 'a!ei
cele A"$e a 'i"l"i* Eic=$d) BDar D$cercarea l"i o c"$oa1e%i* c(ci D:!re"$( c" :i$e a sl"Ki
Eva$&@elia* D$oc:ai ca "$ co!il l=$&( a(l s("C >Fili!. +* ++?. Ia( c( a%i l"a dovad( de 'a!a
cea A"$( a l"i 1i de s"'le"l I"i l(:"ri. Dar c" oae c(. s9a "rca Ia a=%ia D$(l%i:e a 'a!ei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
6<
A"$e* $" se AiE"ia D$ aceasa ci era :ere" c" &riK( 1i 'ric(9 De aceea c" di$adi$s"l !osea 1i $"
a '(c" ceea ce 'ac :"l%i* care $":ai Eece sa" do"(Eeci de l"$i !osesc* iar a!oi oae le
deElea&(. N" a !(i:i a1a ceva $ici 1i9a Eis sie1i) BCe reA"i$%( :ai a: de !osH A: Air"i*
a: s(!=$i !o'ele* :i9a: s"!"s r"!"l* a: D$&roEi !e draci* a: D$via :or%i* a: c"r(%i
le!ro1i 1i s"$ D$'rico1a
.06
!"erilor celor !oriv$ice. Deci ce9:i :ai reA"ie !os"l 1i 'olos"l l"iH Ni:ic di$ acesea $9a
Eis* $ici a &=$di* ci c" c= era :ai !li$ de $e$":(rae is!r(vi* c" a= :ai :"l se e:ea 1i se
c"re:"ra. Iar 'iloEo'ia aceasa a D$v(%a9o de la dasc(l"l s(". C( acela r(!i$d"9se la al reilea
cer 1i :er&=$d D$ rai* "$de a a"Ei c"vi$e $es!"se 1i s9a D:!(r(1i de a=ea ai$e* 1i aler&=$d
D$ oa( l":ea* ca 1i c": ar 'i av" ari!i* scria c(re cori$e$i) B>M( e:? ca $" c":va* alora
!ro!ov(d"i$d* e" D$s":i s( :( 'ac $ereA$icC >I Cor. 4* +7?. Iar dac( Pavel d"!( ce a is!r(vi
a= de :"le 1i :ari 'a!e se e:ea* el care a !"" s( Eic(G BL":ea ese r(si&$i( !e$r"
:i$e* 1i e" !e$r" l":eC >Gal. 6* .8?* c" :"l :ai :"l $oi reA"ie s( $e e:e: 1i e:erea
$oasr( reA"ie s( creasc( c" c= cresc D$ $oi is!r(vile. C(ci diavol"l a"$ci se 'ace :ai
s(lAaic 1i se :=$ie :ai :"l* c=$d $e vede !e $oi c( c" os=rdie $e !erece: via%a $oasr(.
A"$ci se sile1e el s( D$ece coraAia* c=$d vede !overi de!li$e de 'a!e A"$e 1i !ovar( :are de
A"$((%i D$ ea. C(ci cel si:!l" 1i $eA(&a D$ sea:(* c" oae c( se va D:!iedica 1i va c(dea* $"
va ad"ce :are s:i$eal( oA1ei. Dar cel ce s( la*v=r'"l 'a!ei A"$e c" :"l( sr(l"cire* ca !e o
D$(l%i:e* 1i ""ror ese ar(a 1i c"$osc" 1i de o%i 'erici* c=$d se va D$=:!la s( cad(* :are
!a&"A( !rici$"ie1e. N" $":ai c( el si$&"r a c(E" di$ D$(l%i:e* ci c( 1i !e :"l%i di$ cei ce
"r:a" l"i* i9a '(c" r=$davi. Ni !rec": la r"!* dac( se sric( "$ :(d"lar oarecare* $"
!rici$"ie1e :are !a&"A(* dar c=$d vor orAii oc@ii* sa" se va v((:a ca!"l* o r"!"l se 'ace
$ereA$ic* a1a 1i la r"!"l l"i Frisos >#iserica?* c=$d "$"l di$ s'i$%i* care a '(c" is!r(vi :ari*
se va si$&e* li!i$d"9se de el vreo D$i$(ci"$e* $es"'eri( 1i :are v((:are ad"ce D$re&"l"i
r"!.
Deci acesea oae 1ii$d"9le Ti:oei di$s!re oa( !(r%ile se D$(rea. C(ci 1ia c( a!ri$s( ese
i$ere%ea* $esaor$ic(*
.07
les$e a:(&i( 1i al"$ec(oare 1i c( are reA"i$%( de "$ 'r=" are. Ni ca !=rKol"l se a!ri$de
de&raA( 1i se a!"c( de oae cele di$a'ar(. De aceea Ti:oei di$ oae !(r%ile o D$&r(dea s( se
sr=$&(G 1i !e v(!aia aceasa D$ o c@i!"l se silea s9o ve1eKeasc(G !e cal"l acesa a$evoie de
D$'r=$a 1i $es"!"s* c" :"l( (rie Dl sr=$&ea* !=$( c=$d i9a do:oli oa( EA"r9darea l"i* !=$(
c=$d l9a '(c" s"!"s 1i i9a da D$ s(!=$irea c"&e"l"i cel"i ce Dl oc=r:"ie1e !e el. S( se
D:Aol$(veasc( r"!"l* Eice* dar s( $" Aol$(veasc( s"'le"l. S( se D$'r=$eEe r"!"l* ca s( $"
o!reasc( s"'le"l di$ dr":"l s!re cer. Iar !e l=$&( oae acesea 1i de aceasa se va :i$"$a
orici$e de el* c( 'ii$d Aol$av 1i l"!=$d"9se c" a=a sl(Aici"$e* $" se le$evea de l"cr"l l"i
D":$eEe"* ci :ai :"l dec= cei s($(o1i 1i ari c" r"!"rile EA"ra !re"i$de$i* c=$d D$ E'es*
c=$d D$ Cori$* c=$d D$ Macedo$ia* de :"le ori* c=$d D$ Ialia* !re"i$de$i* !e "sca* !e
:are* D:!re"$( c" dasc(l"l s(" D:9!(r(1i$d"9se de ose$eli 1i de !ri:eKdii dese* dar Aoala
r"!"l"i $" a D:!iedica 'iloEo'ia s"'le"l"i. M"l !oae r=v$a !e$r" D":$eEe"* a= de :"l
D$c= ca o ari!( "1oar( 'ace !e o:. Ni !rec": cei ce a" r"!"rile s($(oase 1i Edrave$e* $ici "$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
64
'olos $" vor avea di$ acea s($(ae dac( s"'le"l va 'i r=$dav 1i le$evos* di:!oriv( cei ce a"
r"!"rile slaAe* $ici o v((:are $" le va !rici$"i Aoala* dac( s"'le"l va 'i vieaE 1i reaE.
Dar se !are "$ora c( s'a"irea 1i D$v(%("ra aceasa* d( sloAoEe$ie la A(""r( de vi$ '(r( &riK(.
Dar $" ese a1a. Ci de va cercea orici$e c"v=$"l acesa c" de9a:($"$"l* va vedea c( la !os
s'("ie1e el. Ni veEi c( $" de la D$ce!" a s'("i Pavel aceasa* ci $":ai a"$ci c=$d a v(E"
doAor=( oa( !"erea. Ni $ici si:!l" 1i '(r( r=$d"iala* c(ci $" a Eis) B'olose1e vi$C* ci B!"%i$
vi$C. N" !e$r" c( Ti:oei avea reA"i$%( de aceas( s'a"ire 1i D$v(%("r(* ci !e$r" c( $oi
ave: reA"i$%(. Pe$r" aceasa scrii$d c(re acela $e !"$e $o"( :(s"ri 1i r=$d"ieli la A(""ra
de vi$* !or"$ci$d ca a= s( Ae:* D$c= $":ai s( $e D$(ri: sl(Aici"$ea* s( d(: s($(ae
r"!"l"i* iar $" al( Aoal(. C( :"l :ai :"le Aoli 1i :ai c":!lie ad"ce A(""ra de vi$ !ese
:(s"r(* dec= cea de a!( !ese :(s"r(. C( D:Aol$(ve1e 1i r"!"l 1i s"'le"l* !e r"! '(c=$d"9
. :olaec 1i sl(A($o&* iar D$ s"'le a!ri$de 'oc"l !ai:ilor 1i ad"ce vi'or"l &=$d"rilor celor
$ec"vii$cioase. C(ci $" se risi!e1e 1i $" i se !rici$"ie1e $ici o v((:are !(:=$"l"i*
":!l=$d"9se adeseori de :"l%i:ea a!elor* !rec": se sl(A($o&e1e !"erea r"!"l"i* sric=$d"9
se 1i o!i$9d"9se* de D:A(area de :"le ori c" vi$. S( '"&irri dar de recerile !ese :(s"r( D$
a:=$do"( !(r%ile* !"r=$d &riK( de s($(aea r"!"l"i* (i$d"9i EA"rd(rile l"i.
C(ci vi$"l s9a da de la D":$eEe" $" ca s( $e D:A((:* ci ca s( $e reEvi:G s( $e veseli:* $"
ca s( $e c@i$"i:. C( Bvi$"l vesele1e i$i:a o:"l"iC >Ps. .-0* .6?^ iar " Dl 'aci !e el !rici$(
de D$risare. Fii$dc( cei ce se D:Aa( s"$ sc=rAo1i !ese :(s"r(* !e$r" c( :"l D$"$eric le
c"!ri$de :i$ea. Docorie A"$( ese* a"$ci c=$d are :(s"r( A"$(.
Aces c"v=$ $e aK"( $o"( 1i D:!oriva ereicilor* care !ri@($esc '(!"ra l"i D":$eEe". C(ci
dac( vi$"l ar 'i 'os r("* Pavel $" ar 'i da voie s( se Aea. Ni $" $":ai c(re ereici* ci 1i c(re
cei :ai si:!li di$re 'ra%ii $o1ri* care v(E=$d !e vre"$ii '(c=$d $eor=$d"ieli di$ !rici$a
Ae%iei* las( !e aceia 1i $"9i D$vi$"iesc* ci !ri@($esc rod"P cel da de D":$eEe"* Eic=$d) BS( $"
'i 'os vi$P Dar $oi s( Eice: c(re aceia) S( $" 'i 'os Ae%ieP C(ci vi$"l ese l"cr" al l"i
D":$eEe"* iar Ae%ia ese l"cr" al diavol"l"i. N" vi$"l !rici$"ie1e Ae%ia* ci $eD$'i=$area. N"
D$vi$"i Eidirea l"i D":$eEe"* ci !ri@($e1e "rAarea cel"i D:!re"$( roA c" i$e. Dar " l(s=$d
s( !ede!se1i 1i s( D$dre!eEi !e cel ce &re1e1e* oc(r(1i !e F(c(9
or"l de Ai$e. Deci de vo: a"Ei !e vre"$ii Eic=$d acesea s( le as"!(: &"ra. C(ci $"
D$reA"i$%area* ci recerea !ese :(s"r( !rici$"ie1e Ae%ia* r(d(ci$a ""ror r("(%ilor. /i$"l s9a
da ca s( D$dre!eEe $e!"i$%a r"!"l"i* $" ca s( disr"&( !"erea s"'le"l"iG ca s( ridice Aoala
r"!"l"i* $" ca s( va(9:e s($(aea r"!"l"i. Deci s( $" D$reA"i$%(: !ese :(s"r( dar"l l"i
D":$eEe" 1i s( s:i$i: !e oa:e$ii cei 'ar( de :i$e 1i $er"1i$a%i.
C(ci ce ese :ai ic(los dec= Ae%iv"lH Mor D$s"'le%i ese* drac de A"$(voie* !(ca care $" are
ierare* c(dere 'ar( r(s!"$s de D$dre!are* ocar( a $ea:"l"i $osr". Ni $" $":ai Ia !ereceri
cel Ae%iv ese $ereA$ic* ci 1i D$ l"cr"rile cele oA1e1i 1i c@iar si:!la l"i vedere !rovoac(
&rea%(. AAia :ai s"'l(. S"&@i%"rile 1i c(sca"rile celor Ae%ivi s"$ $e'ire1i 1i &re%oase* !rod"c
sc=rA( celor ce9. v(d 1i !erec D:!re"$( c" el. Ni ce ese :ai r(" c( Ae%ivilor Aoala aceasa le
D$c@ide cer"l 1i $"9i las( s( doA=$deasc( A"$((%ile cele ve1$ice* ci D:!re"$( c" ocara cea de
aici Di a1ea!( 1i acolo c@i$"l cel $es"'eri.
Deci s( (ie: aces r(" oAicei 1i s( a"Ei: !e Pavel Eic=$d) BFolose1e !"%i$ vi$C. C(ci 1i !e
aces !"%i$ !e$r" sl(Aici"$e l9a sloAoEi* c(ci de $" ar 'i 'os sl(Aici"$e* $" ar 'i sili !e
"ce$ic $ici !e acel !"%i$ s(9. !ri:easc(. C(ci 1i :=$c(r"rile 1i A(""rile cele de $evoie* s9a"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
7-
da $o"( de la D":$eEe" 1i reA"ie odea"$a s( le c":!($i: c" i:!"rile 1i c" reA"i$%ele.
Ni $icioda( s( $" rece: !ese reA"i$%(* $ici s( 'ace: ceva D$ Eadar.
Ni d"!( c": a: c"$osc" !"rarea de &riK( a l"i Pavel 1i 'a!a cea A"$( a l"i Ti:oei* ve$i%i
dar s( ad"ce: c"v=$"l la deEle&area D$reA(rilor. Dar care s"$ D$reA(rileH C( de $evoie ese
iar(1i s( le a:i$i:* ca r(s!"$s"rile s( se 'ac( :ai l":i$ae. Î$=i) !e$r" care !rici$( !e aces
:are s'=$* care ico$o:isea a=ea l"cr"ri l9a sloAoEi D":$eEe" s( cad( D$ Aoal(H A!oi) De
ce $ici el $ici dasc(l"l l"i* $9a" !"" s( D$dre!eEe Aoala* ci a" av" reA"i$%( de aK"or"l cel
di$ A(""ra de vi$H la( D$reA(rile. TreA"ie deci s( ad"ce: deEle&area* ca $" $":ai cei ce vor
c(dea D$ aceas( Aoal( s( aiA( D$dre!are* ci 1i dac( vre"$ii di$ A(rAa%ii cei s'i$%i* :ari 1i
:i$"$a%i vor c(dea D$ s(r(cie* 'oa:ee* D$ le&("ri sa" !ri:eKdii* D$ is!ie* $(!(s"iri* sa" D$
ale $evoi ale acesei vie%i* !ri$ cele ce se vor vorAi as(Ei* s( aiA( r(s!"$s si&"r 1i l":i$a
D:!oriva celor ce vor s(9i !ri@($easc(. C( a%i a"Ei !e :"l%i D$reA=$d "$ele ca acesea)
Pe$r" ce c"are o: s:eri 1i Al=$d 'ii$d* de al"l care ese c(lc(or de le&e ese ras D$ 'iecare
Ei la K"deca( 1i $e$":(rae rele !(i:e1eH Pe$r" care !rici$( al"l $(!(s"i$d"9se* a :"ri
!e $edre!H Al"l s9a D$eca* iar al"l s9a !ri:eKd"i. Da* 1i !e :"l%i s'i$%i !"e: ar(a* 1i D$
vre:ea $oasr( 1i D$ cea a sr(:o1ilor $o1ri* care :"le 'el"ri de $ecaE"ri a" s"'eri.
Deci ca s( l(:"ri: aces c"v=$ ""ror acesora* $ici $oi s( $" $e "lA"r(: 1i $ici !e cei ce
se s:i$esc s( $"9i rece: c" vederea* s( l"(: a:i$e c" di$adi$s"l la cele ce se &r(iesc
ac":. Ni o! !rici$i ale $ecaE"rilor celor de :"le 'el"ri ale s'i$%ilor !o Eice dra&osei
voasre. Pe$r" aceasa l"a%i a:i$e c" di$adi$s"l o%i* 1ii$d c( $ici o ierare 1i $ici "$ c"v=$
de D$dre!are $" vo: avea* dac( $e vo: s:i$i de cele ce se D$=:!l( s'i$%ilor.
Deci cea di$=i ese ca s( $" se D$al%e de&raA( c" :=$dria di$ !rici$a :(ri:ii is!r(vilor 1i a
:i$"$ilor* D":$eEe" Di las( s( se c@i$"iasc(. A do"a ese ca s( $" cread( ci$eva des!re ei c(
s"$ :ai !res"s dec= 'irea o:e$easc(* socoi$9d"9i d":$eEei* iar $" oa:e$i. A reia ese ca
s( se arae !"erea l"i D":$eEe" !ri$ ei* c(ci !ri$ cei slaAi 1i $e!"i$cio1i s(!=$e1e 1i
Air"ie1e 1i !ro!ov(d"irea o cre1e. A !ara ese ca :ai ar(a( s( 'ie r(Adarea acelora* c(ci $"
sl"Kesc l"i D":$eEe" !e$r" !la(* ci 1i d"!( a=ea rele ce !(i:esc* ara( a=a :"l%":ire*
D$c= D1i ara( dra&osea $es:i$i( 1i co:!le( 'a%( de El. A ci$cea ese ca s( 'iloEo'(: !e$r"
D$viere. C(ci c=$d vei vedea "$ A(rAa dre! 1i !li$ de :"le 'a!e A"$e c( a !(d:i
$e$":(rae $ecaE"ri 1i $evoi* 1i a1a s9a d"s de aici* 1i $evr=$d* vei 'i sili s( c"&ei des!re
K"decaa cea de acolo. C(ci dac( oa:e$ii* !e cei ce se ose$esc !e$r" ei* $"9i l(sa s( !lece
'(r( r(s!l(ire* c" a= :ai :"l D":$eEe"* !e cei ce de :"l s9a" ose$i !e$r" El* $"9i va
l(sa $eD$c"$"$a%i. Ni dac( $" voie1e s(9i li!seasc( de r(s!l(irea ose$elilor lor* de $evoie
ese s( crede: c( va 'i o vre:e* d"!( s'=r1i"l de aici* D$ care vor 'i r(s!l(i%i !e$r" ose$elile
lor cele de aici. A 1asea ese ca o! cei ce cad D$ $evoi s( aiA( D$deaK"$s :=$&=iere* !rivi$d la
aceia 1i c"&e=$d la relele ce a" !(i:i aceia. A1e!area ese ca* a"$ci c=$d v( D$de:$ la
'a!a cea A"$( a acelora* Eic=$d 'iec(r"ia di$ voi) "r:eaE( l"i Pavel* sa") "r:eaE( l"i Per"*
s( $" socoi%i* di$ !rici$a :(ri:ii is!r(vilor lor* c( s9a" D:!(r(1i de al( 'ire 1i as'el s(
!re&ea%i D$ a le "r:a. A o!a ese c( de va reA"i s( 'erici: sa" s( ic(lo1i:* s( D$v(%(: !e
care reA"ie s(9i socoi: 'erici%i 1i !e care ic(lo1i sa" :i1ei. Prici$ile acesea s"$. Dar
reA"ie s( le D$credi$%(: !e ele c" doveEi di$ Scri!"ri* ar(=$d c" di$adi$s"l c( oae cele ce
s9a" Eis $" s"$ scor$iri ale &=$d"rilor o:e$e1i* ci @o(r=ri ale Scri!"rilor. As'el 1i c"v=$"l
$osr" va 'i :ai vred$ic de credi$%( 1i :ai les$e se va a1eEa D$ s"'leele $oasre.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
7.
Ni c": c( c@i$"irea 'olose1e s'i$%ilor !e$r" a se s:eri 1i a se s"!"$e* 1i a $" se r"'i di$
!rici$a se:$elor 1i a is!r(vilor lor 1i c( de aceea a D$&(d"i D":$eEe" s( li se 'ac(* s(
asc"l(: !e Prooroc"l David 1i !e Pavel* care &r(iesc ase:e$ea. C( acela Eice) B#i$e ese :ie
c( :9ai s:eri* ca s( :( D$v(% D$dre!(rile aleC >Ps. ..<* 7.?. Iar acesa d"!( ce a Eis c( a 'os
r(!i !=$( la al reilea cer 1i a 'os d"s D$ rai* a ad("&a) BNi !e$r" ca s( $" :( r"'esc c"
:(re%ia desco!eririlor* da"9:i9s9a :ie "$ &@i:!e D$ r"!* "$ D$&er al saa$ei* s( :( Aa(
!ese oAraE* ca s( $" :( r"'escC >II Cor. .+* 7?. Ce ese :ai l":i$a dec= aceasaH Ca s( $"
:( D$al%* Eice* !e$r" aceasa a sloAoEi D":$eEe" !e D$&erii saa$ei s( :( Aa( !ese oAraE.
Iar D$&eri ai saa$ei $" Eice de draci* ci de oa:e$ii care sl"Kesc diavol"l"i* de cei
$ecredi$cio1i* de ira$i* eli$i* care deseori Dl $ec(Kea" 1i9. !ri&o$ea". Ni de ce a sloAoEi
D":$eEe" aceasaH P"ea* Eice el* ca D":$eEe" s( !ooleasc( !ri&oa$ele 1i $ecaE"rile cele
dese* dar 'ii$dc( a: 'os r(!i !=$( la al reilea cer 1i a: 'os D$ rai* ca $" c":va !e$r"
:"l%i:ea acesor ar((ri s( :( D$al% c" c"&e"l* a sloAoEi !ri&oa$ele acesea 1i a l(sa !e
D$&erii saa$ei s( :( Aa( !ese oAraE* !ri$ !ri:eKdii 1i $ecaE"ri. C( de1i s"$ s'i$%i 1i
:i$"$a%i Per" 1i Pavel 1i o%i cei ase:e$ea c" ei* dar oa:e$i s"$ 1i a" reA"i$%( de :"l(
!aE(* ca s( $" se D$al%e les$e. Ni $i:ic alceva $" oAi1$"ie1e s( ridice :ai re!ede la :=$drie*
dec= co$1ii$%a cea !li$( de 'a!e A"$e 1i s"'le"l care vie%"ie1e c" D$dr(E$eal(. Deci ca s( $"
!(i:easc( ei $i:ic de aces 'el* a sloAoEi D":$eEe" is!iele 1i $ecaE"rile* care !o s(9i
s:ereasc( D$r" oae.
Iar c": c( acesea 'olosesc :"l 1i !e$r" a se ar(a !"erea l"i D":$eEe"* asc"l( 1i aceasa
o de la A!osol"l. Ni ca s( $" vorAe1i ,a cei $ecredi$cio1i* care socoesc c( D":$eEe"
D$&(d"ie acesea* 'ii$d $e!"i$cios 1i $" !oae ca !e ai S(i s(9i 'ereasc( de !ri:eKdii* de aceea
Di las( s( se c@i$"iasc( adeseori* Pavel a ar(a c( $" $":ai $e!"i$%( $" ad"c as"!ra l"i cele
s"'erie de el* ci :ai :"l ese ar(a( ""ror !"erea l"i D":$eEe". C(ci d"!( ce a Eis c( i s9a
da &@i:!e D$ r"!* D$&er"l saa$ei ca s(9. Aa( !ese oAraE* ar(=$d !ri$ acesea is!iele cele
dese* a ad("&a) BPe$r" aceasa de rei ori a: r"&a !e Do:$"l ca s(9i D$de!(reEe de la
:i$eG 1i :i9a Eis) I%i ese de aK"$s @ar"l Me"* c(ci !"erea Mea se des(v=r1e1e D$ sl(Aici"$eC
>II Cor. .+* <?. Deci a"$ci ese ar(a( !"erea Mea* c=$d voi s"$e%i D$ $e!"i$%(* 1i !ri$ voi*
care vi se !are c( s"$e%i $e!"i$cio1i* cre1e c"v=$"l !ro!ov(d"irii 1i !re"i$de$i se
sea:($(. Ni a"$ci c=$d a 'os A(&a D$ e:$i%(* d"!( ce a l"a $e$":(rae lovi"ri* c" :=i$ile
D$ la$%"ri 1i c" !icioarele D$ A""ci* r"&=$9d"9se D$ :ieE"l $o!%i 1i l("d=$d !e D":$eEe"*
e:$i%a se cl(i$a 1i le&("rile ""ror s9a" deEle&a >F. A!. .6* +09+4?. /eEi c": !"erea l"i
D":$eEe" D$ $e!"i$%( se s(v=r1e1eH C(ci "$de era Pavel sloAod 1i s9ar 'i cl(i$a casa aceea*
$" ar 'i 'os aceasa "$ l"cr" a= de :i$"$a. De aceea i9a" D$&(d"i D":$eEe" acesea ca 1i
c": i9ar 'i Eis) Sai le&a 1i s( se cl(easc( Eid"rile di$ oae !(r%ile 1i s( se sloAoEeasc( cei
le&a%i* ca :ai :"l s( se arae !"erea Mea. C(ci !ri$ i$e cel %i$" 1i D:!iedica se sloAoEesc
o%i cei le&a%i. Ni $" alceva* ci aceasa a 'os deaK"$s !e$r" a D$s!(i:=$a !e e:$icer* c( c"
a=a sr(1$icie 'ii$d le&a Pavel* $":ai !ri$ r"&(ci"$e a !"" s( clai$e e:eliile e:$i%ei* s(
desc@id( "1ile 1i s( sloAoEeasc( !e o%i cei le&a%i. Ni $" $":ai aici 1i $" $":ai la Pavel* ci 1i
la Per" 1i la.ceilal%i a!osoli acesea de :"le ori s9a" D$=:!la* dar"l l"i D":$eEe" D$
!ri&oa$e D$'lori$d 1i D$ $ecaE"ri ar(=$d"9se* 1i as'el !"erea l"i D":$eEe" !ro!ov(d"i$d.
De aceea i9a Eis) BI%i ese de aK"$s @ar"l :e"* c(ci !"erea Mea se des(v=r1e1e D$ sl(Aici"$e.C
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
7+
Ni c": c( :"l%i v(E=$d"9i !e ei s(v=r1i$d :i$"$i* ar 'i creE" c( s"$ :ai !res"s de 'irea
o:e$easc(* dac( i" i9ar 'i v(E" !(i:i$d a=ea rele* asc"l( !e Pavel care se e:ea de
aceasa) BC(ci c@iar dac( a1 vrea s( :( la"d* $" voi 'i 'ar( :i$e* c(ci voi s!"$e adev(r"lG dar
:( 'eresc de aceasa* ca s( $" :( socoeasc( $i:e$i :ai !res"s de ceea ce vede sa" a"de de
la :i$eC >II Cor. .+* 6?. P"ea: s( s!"$ :i$"$i :"l :ai :ari* dar $" voiesc* ca $" c":va
:(ri:ea lor s( 'ac( !e oa:e$i s( cread( l"cr"ri :ari des!re :i$e. Pe$r" aceasa 1i de Per"
o%i se :i$"$a" d"!( ce a vi$deca !e cel olo&* dar c("=$d s(9i !lece D$ a crede iar(1i cele
'ire1i* le9a Eis) B#(rAa%i israeli%i* de ce v( :ira%i de aces l"cr"* sa" de ce sa%i c" oc@ii a%i$i%i
la $oi* ca 1i c": c" a $oasr( !"ere sa" c"cer$icie l9a: 'i '(c" !e acesa s( ":AleHC >F. A!.
0* .+?. D$ Lisra $" $":ai c( oa:e$ii era" D$s!(i:=$a%i de !"erile l"i Pavel* ci D$c"$"$=$d
a"ri voia" s( le Ker'easc( l"i Pavel 1i /ar$ava* socoi$d"9i Eei. /eEi r("aea diavol"l"iH Pri$
cei ce Do:$"l voia s( c"r(%easc( !(9&=$(aea di$ l":e* !ri$ aceia diavol"l voia s9o Aa&e 1i s9
o D$(reasc(* !lec=$d !e oa:e$i s( socoeasc( !e a!osoli c( s"$ ei. C(ci !ri$ acesea D$ a$ii
cei :ai di$ai$e s9a D$ce!" 1i s9a D$r(d(ci$a D$c@i$area de idoli D$ l":e. C(ci :"l%i !"r=$d
r(EAoaie 1i Air"i$%( c=1i&=$d* ce(%i ridic=$d 1i ale 'aceri de Ai$e ad"c=$d celor de a"$ci*
oa:e$ii !e "$ii ca ace1ia i9a" socoi Eei* ridic=$d"9le ca!i1i 1i Ker'el$ice. Ni oa( :"l%i:ea
Eeilor eli$e1i di$ as'el de oa:e$i ese alc("i(. Deci ca s( $" se 'ac( 1i ia s'i$%i aceasa* i9a
sloAoEi !e ei D":$eEe" ca adeseori s( 'ie !ri&o$i%i* s( 'ie A("%i* s( cad( D$ Aoli* ca :(ri:ea
Aolii r"!e1i 1i :"l%i:ea is!ielor s( D$credi$%eEe !e cei ce era" a"$ci de 'a%(* c": c( oa:e$i
era"* de1i '(cea" ase:e$ea :i$"$i* 1i $i:ic de la ei $" s(v=r1ea"* ci dar"l !ri$ aceia oae le
l"cra. C(ci dac( !e cei ce a" '(c" l"cr"ri :ici 1i si:!le* oa:e$ii i9a" socoi Eei* c" :"l :ai
:"l !e ace1ia* dac( $i:ic o:e$esc $" ar 'i !(i:i* i9ar 'i socoi :ai !res"s de 'irea
o:e$easc(* care a" '(c" ase:e$ea :i$"$i* !e care $i:e$i $icioda( $" le9a v(E" $ici de ele
$9a a"Ei* Ni c" oae c( era" A("%i* se !ri:eKd"ia"* era" le&a%i* !ri&o$i%i 1i D$ oae Eilele
$e$":(rae rele s"'erea"* dar "$ii di$re oa:e$i a" c(E" D$ aceas( A(9$"ial( !(&=$easc(. Ce
s9ar 'i D$=:!la dac( $i:ic o:e$esc $" ar 'i !(i:iH la( deci c( a reia !rici$( a !(i:irii 1i
a $ecaE"l"i a: dovedi9o di$ Scri!"ri.
Iar a !ara !rici$(* c( $" !e$r" D$des"larea de aici s'i$%ii ci$sesc !e D":$eEe"* o vo:
dovedi di$ Scri!"ri. M"l%i di$ cei ce r(iesc D$ des'i=$are* !ri@($i$d"9se de :"le ori de cei
ce vie%"iesc R : 1i D$de:$=$d"9i la ose$elile 'a!ei A"$e* se is!iesc s( !ri@($easc( !e s'i$%i*
a"Ei$d"9i l("d=$d"9se !e$r" r(Adarea $ecaE"rilor. Ni $" $":ai oa:e$ii* ci 1i D$s"1i diavol"l a
D$cerca aceasa. C(ci v(E=$d !e Iov D$co$K"ra de :"l( Ao&(%ie 1i D$des"lare 1i D$'r"$a
'ii$d de D":$eEe" !e$r" el* viclea$"l diavol* 'ii$dc( $i:ic $" avea de Eis* $ici vreo vi$( s(9i
&(seasc( 1i $ici 'a!ele I"i cele A"$e s( le !ri@($easc(* alear&( D$da( la aces c"v=$ de
D$dre!(%ire 1i Eice) BOare $" ai D$&r(di T" oae cele di$a'ar( 1i di$l("$r" ale casei l"iH Oare
D$ Eadar se e:e Iov de D":$eEe"HC >Iov .* .-?. Pe$r" !la(* Eice viclea$"l* ese acela
D:A"$((%i 1i c" 'a!e A"$e ese* !e$r" c( a doA=$di a=a D$des"lare. Ce 'ace dar
D":$eEe"H /r=$d s( arae c( $" !e$r" !la( II ci$sesc s'i$%ii !e El* a ridica de la el oa(
D$des"larea* l9a !reda s(r(ciei 1i a sloAoEi s( cad( D$ Aoal( &rea. A!oi :"sr=$d"9. !e el c(
D$ Eadar a A($"i acesea* c( Iov o D$ $er("ae !erece* i9a Eis c( D$ Eadar a Eis s(91i !iard(
averile l"i. C( s'i$%ilor* a ci$si !e D":$eEe"* D$deaK"$s le ese s!re r(s!l(ire. Ni !rec":
cel"i ce i"Ae1e* D$deaK"$s Di ese s!re r(s!l(ire* a i"Ai c@i!"l cel D$dr(&i* $ec("=$d alceva
:ai :"l* $ici socoe1e c( ese ceva :ai de !re% ca acesa* c" :"l :ai :"l la cei ce i"Aesc
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
70
!e D":$eEe". L"cr" !e care voi$d s(9. arae D":$eEe"* :ai :"l dec= ce a cer" diavol"l i9
a D$&(d"i la Iov. C( acela a Eis)
BTri:ie :=$a Ta 1i Te ai$&e de el.C >Iov +* 596?. Iar D":$eEe" $" $":ai a= a '(c" ci a Eis)
Bla( %i9. da" !e el %ieC >Iov +* 596?. C(ci !rec": la l"!ele cele di$ a'ar( l"!(orii cei ari c"
r"!"rile 1i s($(o1i* c=$d s"$ D:Ar(ca%i c" @ai$a cea "da( c" "$dele:$ !ese o* $" se !o
vedea D$ oa( vir"ea lor* ci $":ai c=$d ar"$c( @ai$a 1i se l"!( &oi* a"$ci li se !oae vedea
oa( alc("irea r"!"l"i* care D$s!(i9:=$eaE( !e s!ecaori* 1i $i:ic $" o !oae ":Ari. A1a 1i
la Iov c=$d era D$co$K"ra c" oa( Ao&(%ia aceea $" era ar(a celor :"l%i ci$e era el. Dar d"!(
ce s9a deEAr(ca de ea ca de o @ai$( 1i l"!(or la l"!ele A"$ei credi$%e &ol a i$ra* a1a &ol
'ii$d* !e o%i !riviorii i9a D$s!(i:=$a* D$c= 1i :"l%i:ea D$&erilor !e$r" r(Adarea s"'le"l"i
l"i cel :are a" sri&a 1i a" l("da !e !"r(or"l de c"$"$(. Ni !rec": a: Eis :ai D$ai$e* 'ii$d
D$co$K"ra c" Ao&(%ie $" a !"" 'i c"$osc" de oa:e$i* !rec": a 'os c"$osc" d"!( ce a
ar"$ca9o ca !e o @ai$( 1i &ol a ie1i la l"!( D$ :iKloc"l l":ii ca D$r9o are$(* s!(i:=$=$d"9se
o%i de (ria s"'le"l"i l"i. Ni $" $":ai di$ &olici"$e i se ar(a vieKia* ci 1i di$ l"!( 1i r(Adarea
Aolii. C( !rec": a: Eis* $" D":$eEe" l9a lovi !e el* ca s( $" Eic( diavol"l c( l9a cr"%a 1i $"
l9a is!id D$deaK"$s* ci diavol"l D$s"1i l9a is!id !ierE=$d"9i doAioacele 1i oae ale l"i 1i
s(!=$i$d"9i 1i r"!"l. Ca 1i c": ar Eice D":$eEe") A: $(deKde D$ l"!(or"l Me"* de aceea
$" e o!resc s(9i ad"ci oric=e vei voi. Ni !rec": l"!(orii cei isc"si%i D$ :e1e1"&"l l"!ei 1i
!"er$ici c" r"!"l $" deoda( D$ce! l"!a c" adversarii lor* ci ca s( arae :ai sr(l"ci(
Air"i$%(* D$&(d"ie acelora s(9. a!"ce de :iKloc* a1a 1i D":$eEe" a D$&(d"i diavol"l"i s(
a!"ce !e S'=$"l de :iKloc* ca* Air"i$d"9. 1i s"r9!=$d"9. la !(:=$* :ai sr(l"ci( s( i se 'ac(
c"$"$a. A"r l(:"ri ese* l(:"re1e9. !rec": voie1i* cearc(9.* dar $" vei a'la D$ el
D$i$(ci"$e.
Ni $" $":ai A(rA(%ia s'i$%ilor $e ese dovedi(* ci 1i al( :=$&=iere $e ad"ce r(Adarea
$ecaE"rilor. Ce Eice FrisosH BFerici%i ve%i 'i voi c=$d v( vor oc(rD 1i v( vor !ri&o$i 1i vor Eice
o c"v=$"l r(" D:!oriva voasr(* :i$%i$d di$ !rici$a Mea. #"c"ra%i9v( 1K v( veseli%i* c( !laa
voasr( :"l( ese D$ cer"ri* c( a1a a" !ri&o$i !e !roorocii cei di$ai$e de voiC >M. 5* .?. Iar
Pavel vr=$d s( :=$&=ie !e :acedo$e$i* le Eice) BC(ci voi* 'ra%ilor* v9a%i '(c" "r:(riori ai
#isericilor l"i D":$eEe"* care s"$ D$ l"deea* D$r" Frisos Iis"s* !e$r" c( a%i s"'eri 1i voi
acelea1i* de la cei de "$ $ea: c" voi* d"!( c": 1i ele de la i"deiC >I Tes. +* .8?. Ni !e evrei Di
:=$&=ie D$1ir=$d !e o%i dre!%ii care a" !(i:i D$ c"!oare* D$ &ro!i* care a" !erec" D$
!"sie(%i* !ri$ :"$%i* D$ !e1eri* D$ 'oa:e* D$ sr=:oare >Evrei ..?. Ia( c( dac( $":ai a"Eirea
$ecaE"rilor ad"ce :=$&=iere celor c(E"%i* c" c= :ai :"l D:!(r(1irea lor.
Ni c": c( r(Adarea $ecaE"rilor $e D$dea:$( s( 'iloEo'(: la D$viere* asc"l( iar(1i !e Pavel*
Eic=$d) BDac( :9a: l"!a* ca "$ o:* c" 'iarele D$ E'es* care D:i ese 'olos"lH Dac( :or%ii $"
D$viaE(...C >Cor. .5* 0+?. Ni iar(1i) BIar dac( $(d(Kd"i: D$ Frisos $":ai D$ via%a aceasa*
s"$e: :ai ic(lo1i dec= o%i oa:e$ii.C >I Cor. .5* .4?. Ne$":(rae rele !(i:i: D$ via%a
aceasa* 1i dac( $" $(d(Kd"i: D$ al( via%(* ci$e !oae 'i :ai ic(los dec= $oiH De aceea ese
ar(a c( oae l"cr"rile $oasre $" se er:i$( D$ veac"l acesa. C( $" va D$&(d"i D":$eEe"
ca* cei ce a" !(i:i :"le 1i :ari rele 1i oa( via%a aceasa a" !erec"9o D$ is!ie 1i D$
$e$":(rae !ri:eKdii* s( $" 'ie r(s!l(i%i c" dar"ri :"l :ai :ari. Ni dac( $" 'ace aceasa*
ar(a ese c( a !re&(i al( via%( :ai A"$( 1i :ai sr(l"ci(* D$ care va D$c"$"$a 1i va l("da* D$
!riveli1ea D$re&ii l":i* !e $evoiorii A"$ei credi$%e. De aceea* c=$d vei vedea vre"$ dre!
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
78
sr=:ora* r("9!(i:i$d* D$ Aoal(* D$ s(r(cie 1i D$ $e$":(rae ale rele !erec=$d"91i via%a
aceasa* Ei D$r" si$e* c( de $" va 'i D$viere 1i K"deca(* $" ar l(sa D":$eEe" !e cel ce a
!(i:i a=ea rele !e$r" El s( !lece de aici* '(r( a se D$d"lci de $ici "$ Ai$e. Ia( c( ese
ar(a* c( i9a &(i l"i al( via%( :"l :ai d"lce 1i :ai A"$( dec= aceasa. Ni de $" ar 'i a1a* $"
ar 'i l(sa !e :"l%i di$ cei r(i s( se des'(eEe Dri via%a aceasa* 1i $" ar 'i D$&(d"i ca :"l%i di$
cei dre!%i s( 'ie D$ $e$":(rae rele. Ci 'ii$dc( s9a &(i al( via%( D$ care d"!( dre!ae
'iec(r"ia se va r(s!l(i* "$"ia !e$r" 'a!a A"$(* iar al"ia !e$r" r("ae* s"'er( 1i !e cel r("
des'(=$d"9se 1i !e cel A"$ !(i:i$d.
Ni !e "r:(oarea !rici$( voi D$cerca s9o dovedesc di$ Scri!"ri. Ni care ese aceasaH S( $"
r(s!"$de: $oi c=$d s"$e: D$de:$a%i la 'a!a A"$(* c( s'i$%ii s9a" D:!(r(1i de al( 'ire* sa"
c( $" a" 'os oa:e$i. Oareci$e* vorAi$d des!re Ilie* Eice) BIlie era "$ o:* c" sl(Aici"$i
ase:e$ea $o"(. ..C >Iacov 5* .7?. /eEi c( di$ D:!(r(1irea acelora1i sl(Aici"$i se ara( c( a 'os
"$ o: ca 1i $oi. Ni iar(1i D$ al( !are) BS"$ 1i e" o: :"rior ase:e$ea c" voiC >I$%. Sol. 7*
.?. Ia( c( 1i aici se dovede1e ase:($area 'irii.
Ni ca s( e D$ve%i c( r(Adarea $ecaE"rilor $e D$va%( s( 'erici: !e cei ce reA"iesc 'erici%i* A voi
dovedi 1i aceasa. C=$d vei a"Ei !e Pavel Eic=$d) BFa$a D$ ceas"l de ac": 'l(:=$Ei: 1i
D$se(:G s"$e: &oi 1iR s"$e: !(l:"i%i 1i !riAe&i: 1i $e ose$i:...C >I Cor. 8* ..9.+? 1i) BC(ci
!e ci$e Dl i"Ae1e Do:$"l Dl cear( 1i Aae !e o 'i"l !e care Dl !ri:e1eC >Evr. .+* 6?* dovedi
ese c( $" vo: l("da !e cei ce se D$d"lcesc de odi@$(* ci !e cei ce se sr=:oreaE( !e$r"
D":$eEe" 1i s"'er( $ecaE"ri* 1i vo: "r:a acelora ce r(iesc D$ 'a!a A"$( 1i se D$&riKesc de
A"$a credi$%(. Prooroc"l David Eice) B...Drea!a lor ese drea!( sr=:A((%iiG ai c(ror 'ii s"$
ca $i1e odrasle i$ere* cresc"e D$ i$ere%ile lorG 'iicele
lor D$'r":"se%ae 1i D:!odoAie ca c@i!"rileG e:!l"l"i. C(9:(rile lor !li$e* v(rs=$d"9se di$
"$a D$ ala. Oile lor c" :"l%i :iei* ":!l=$d dr":"rile c=$d iesG Aoii lor s"$ &ra1i. N" ese
&ard c(E"* $ici s!(r"r(* $ici sri&are D$ "li%ele lor. A" 'erici !e !o!or"l care are acese
A"$((%i.C Dar "* !rooro9c"le* !e ci$e 'erice1iH BFerici ese !o!or"l acela care are !e
Do:$"l ca D":$eEe" al s("C >Ps. .80* ..9.0?. N" !e cel Ao&a 1i c" Aa$i Dl 'ericesc* ci !e cel
D$c(rca 1i D:!odoAi c" A"$a credi$%(* :(car de1i va !(i:i $e$":(rae $evoi.
Ni dac( va reA"i s( Eice: 1i a $o"a !rici$(* c( $ecaE"l :ai c"ra%i 1i :ai $el(:"ri%i 'ace !e cei
ce se D:!(r(1esc de el* o vo: dovedi 1i !e aceasa* Bc( s"'eri$%a ad"ce r(Adare* 1i r(Adarea
D$cercare* 1i D$cercarea $(deKde. Iar $(deKdea $" r"1i$eaE(C >R:. 5* 095?. /eEi c(ci c"r(%irea 1i
l(:"rirea cea di$ r(Adarea $ecaE"l"i a1eaE( D$ $oi $(deKdea !e$r" cele ce vor s( 'ieH Iar
!erecerea D$ is!ie :(re1e aceas( $(deKde. Pe$r" aceasa $" D$ Eadar a: Eis c( $ecaE"rile
acesea ad"c D$ $oi $(deKdea !e$r" D$viere 1i 'ace :ai A"$i !e cei ce le !(i:esc. C(ci
!rec": se l(:"re1e a"r"l D$ c"!or* a1a 1i o:"l D$ c"!or"l s:ere$iei.
Ni !"e: Eice 1i a Eecea !rici$(. Care ese aceasaH Aceea !e care :ai D$ai$e 1i de :"le ori
a: Eis9o. C( de ave: ceva D$i$(ci"$i* !ri$ r(Adarea $ecaE"l"i* aici le l(s(:. Ni o !"e:
dovedi di$ c"vi$ele !ariar@"l"i Avraa: rosie c(re cel Ao&a) B... 1i LaE(r ase:e$ea >a l"a?
!e cele releG iar ac": aici el se :=$&=ie...C >Lc. .6* +5?. Ni !e l=$&( aceasa :ai !"e: a'la o
!rici$(. CareH D$:"l%irea c"$"$ilor 1i a dar"rilor. C( !e c= cresc $ecaE"rile* !e a= 1i
r(s!l(irile* 1i c" :"l :ai :"l. BC(ci socoesc c( !(i:irile vre:ii de ac": $" s"$ vred$ice
de :(rirea care $i se va desco!eriC >R:. <* .<?.
.5-
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
75
Deci a=ea !rici$i ale sloAoEirii $ecaE"l"i 1i c@i$"rilor la s'i$%i a'l=$d* s( $" $e $ec(Ki: D$
is!ie* $ici s( $e s"!(r(:* $ici s( $e "lA"r(:. Ci 1i !e $oi D$1i$e s( $e !"$e: D$ r=$d"iala*
s"'leele $oasre 1i !e al%ii s(9i D$v(%(: acesea. Ni de vei vedea vre"$ o: r(i$d D$ 'a!e A"$e*
%i$=$d"9se de 'iloEo'ie 1i !l(c=$d l"i D":$eEe"* 1i a!oi !(i:i$d $e$":(rae rele* s( $" e
s:i$e1i* i"Ai"le. Ni de vei vedea !e ci$eva D$dele$ici$d"9se D$ l"cr"ri d"@ov$ice1i* voi$d
s( s(v=r1easc( ceva de 'olos* dar D:!iedic=$d"9se* s( $" e "lA"ri. C(ci 1i" !e :"l%i de :"le
ori Eic=$d acesea) C"are s9a d"s la #iserica :"ce$icilor s( dea Aa$i s(racilor 1i i s9a D$eca
coraAia 1i oae le9a !ierd". A"l ase:e$ea '(c=$d* a c(E" la =l@ari 1i aAia 1i9a sc(!a s"'le"l
s("* '"&i$d &ol de acolo. Deci ce vo: EiceH Pe$r" $ici "$a di$ acesea $" reA"ie s( $e
:=@$i:. C( de1i i s9a D$eca coraAia* el are rod"l dre!(%ii des(v=r1i. C(ci cele ale sale oae
le9a D$de!li$i* a ad"$a Aa$i 1i l"=$d"9i s9a a!"ca de c(l(orie* iar D$ecarea cor(Aiei $" a 'os
di$ voi$%a l"i. Dar !e$r" care !rici$( a sloAoEi D":$eEe" aceseaH Ca s(9. 'ac( !e el :ai
l(:"ri. Dar* ar Eice ci$eva* s(racii s9a" li!si de Aa$ii aceia. N" !o%i !"ra " &riK( de s(raci*
a1a c": !oar( D":$eEe"* Cel ce i9a '(c". C( de1i s9a li!si de Aa$ii aceia* dar di$ al( !are
!oae s( le dea lor :ai :"l( !rici$( de D$des"lare.
Deci s( $" cere: de la D=$s"l sea:( !e$r" cele ce se D$=:!l(* ci s(9L sl(vi: D$r" oae. C(
$" '(r( ros 1i D$ Eadar sloAoEe1e de :"le ori s( se D$=:!le "$ele ca acesea C(ci !e l=$&(
'a!"l c( $" rece c" vederea !e cei cJ s9ar 'i :=$&=ia di$ Aa$ii aceia* d=$d"9le al( @ra$( D$
loc"l celei !ierd"e* 1i !e cel ce a s"'eri D$ D$ecarea cor(Aiei :ai l(:"ri Dl 'ace 1i :ai :"l(
!la( Di !rici$"ie1e. C(ci :"l :ai :are 'a!( A"$( ese a :"l%":i l"i D":$eEe" c=$d
!(i:e1i ase:e$ea l"cr"ri* dec= de a da :ilose$ie. Ni $" $":ai
.5.
SFÂNTUL IOAN GURĂ EWE AUR
cele ce le d(: $oi :ilose$ie ad"c r(s!l(ire* ci 1i cele ce $i se ia" de al%ii 1i s"'eri: c"
A(rA(%ie r(!irea* :"l rod $e ad"c $o"(. Ni ca s( c"$o1i c": c( aceasa* adic( s"'erirea
!a&"Aei* ese :ai :are dec= aceea* adic( :ilose$ia de A"$(voie* D%i voi dovedi di$ cele ce i
s9a" D$=:!la l"i Iov. Acela c=$d avea Aa$i* a desc@is casa s(racilor 1i oae c=e le avea Ie da
:ilose$ie. Dar $" a 'os a1a de sr(l"ci c=$d a desc@is casa s(racilor* !rec": a 'os c=$d a
a"Ei c( a c(E" 1i $" s9a $ec(Ki. N" era a1a de sr(l"ci* c=$d di$ "$derea oilor D:Ar(ca !e
cei &oi* !rec": a 'os sr(l"ci 1i vesi c=$d a a"Ei c( s9a !o&or= 'oc 1i a :is"i oae
doAioacele 1i a :"l%":i. A"$ci era i"Aior de oa:e$i* ac": s9a '(c" 'iloso' A"$cea :il"ia
!e s(raci* iar ac": :"l%":e1e S(!=$"l"i. Ni $" a Eis D$r" si$e) Ce ese aceasaH T"r:ele a"
'os :is"ie* di$ care se @r($ea" $e$":(ra%i s(raci. Ni de era: e" $evred$ic s( :( 'olosesc
de aceas( D$des"lare* :(car !e$r" cei ce se D:!(r(1ea" di$ ea s(9I 'i 'os :il(. Dar $i:ic
di$ acesea $9a Eis* $ici 1i9a !"s D$ :i$e* c(ci 1ia c( D":$eEe" !e oae le ico$o:ise1e s!re
'olos. Ni ca s( c"$o1i c( :ai :are ra$( a !ri:i diavol"l !e "r:(* c=$d s9a li!si 1i a
:"l%":i* dec= c=$d avea Ao&(%ia 1i :il"ia* D$ vre:ea c=$d avea Ao&(%ia* diavol"l !"ea s(9.
D$vi$"iasc(* de1i c" :i$ci"$(* !rec": a 1i '(c"* Eic=$d) BOare D$ Eadar se e:e Iov de
D":$eEe"H Iar d"!( ce oae le9a !ierd" 1i aceea1i dra&ose a ar(a c(re D":$eEe"* a"$ci i
s9a D$c@is &"ra diavol"l"i 1i $i:ic $9a :ai !"" Eice. C( :a" sr(l"ci era d"!( li!sirea de
oae* dec= :ai D$ai$e. M"l :ai :are 'a!( A"$( ese a s"'eri c" A(rA(%ie 1i c" :"l%":ire
r(!irea ""ror* !rec": s9a '(c" la Dre!"l acesa* dec= a !erece D$ Ao&(%ie 1i a 'ace
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
76
:ilose$ie. A"$ci :are a 'os !ri:irea c" dra&ose a celor D:!re"$( roAi c" el* ac": :are
ese dra&osea 'a%( de S(!=$"l. Ni c"v=$"l acesa Dl D$i$d $" 'ar(
PUZUL
sco!. Fii$dc( :"lora* '(c=$d :ilose$ie de :"le ori* @r($i$d v(d"ve* li s9a" r(!i averea.
Alora* D$=:!l=$d"9se vreo ardere* oae li s9a" !r(!(di. Al%ii D$ecare de coraAie a" !(i:i.
U$ii d"!( :"le :ilose$ii* di$ $(!ase 1i is!ie* D$ cea de !e "r:( s(r(cie a" c(E" 1i a" aK"$s
D$G $e!"i$%( 1i D$ Aoal(* 1i de la $i:e$i $ici "$ aK"or $" a" doA=$di. Deci ca s( $" Eice: 1i
$oi* ceea ce :"l%i de :"le ori Eic) Ni:e$i $i:ic $" 1ie* oae se 'ac la D$=:!lare* 1i s( $" $e
"lA"r(: de oae acesea* s( l"(: a:i$e. C"are* a=ea :ilose$ii '(c=$d* oae le9a
!r(!(di. Ni ce dac( !e oae le9a !r(!(diH Dac( !e$r" !a&"Aa aceasa va :"l%":i* va ra&e
de la D":$eEe" :"l :ai :are dra&ose* 1i $" D$doie* !rec": a l"a Iov* ci D$s"ie 1i via%a
ve1$ic( ce va s( 'ie. Ni dac( aici !(i:e1e r("* aceasa D$s(1i Di va !rici$"i :are visierie. C(
l(s=$d"9. !e el D":$eEe" s( cad( di$ D$des"lare D$ s(r(cie* l9a c@e:a la :ai :"le $evoi$%e
1i la l"!e :as :ari. Foc $(v(li$d de :"le ori sQa :is"i casa a 1i %i9a !ierd" oa( av"%iaH
Ad"9%i a:i$e de cele ce i s9a" D$=:!la l"i Iov* :"l%":e1e S(!=$"l"i Cel"i ce !"ea s( le
o!reasc( 1i $" le9a o!ri* 1i :ai :"l( !la( vei l"a* dec= dac( !e oae cele ce le9ai av" le9ai
'i !"s D$ :=i$ile s(racilor. Dar !oae !ereci D$ s(r(cie* D$ 'oa:e 1i D$ $e$":(rae !ri:eKdiiH
Ad"9di a:i$e de LaE(r* care se l"!a 1i c" Aoala 1i c" s(r(cia 1i c" li!sa 1i c" $e$":(rae
alele* 1i oae acesea d"!( ce a '(c" a=ea 'a!e A"$e. Ad"9%i a:i$e de A!osoli* care D$
'oa:e* D$ see 1i D$ &ol(ae !erecea"G De Prooroci* de !ariar@i* de dre!%i* 1i !e o%i ace1ia Di
vei a'la c( $" di$re cei Ao&a%i era"* $ici di$re cei ce se des'(a"* ci di$re cei s(raci* $ec(Ki%i
1i sr=:ora%i. Acesea D$r" si$e c"&e=$d"9le* :"l%":e1e S(!=$"l"i c( e9a D$vred$ici
acesei !(r%i* $" "r=$d"9e* 1i i"Ai$d"9e 'oare. C( 1i !e aceia de $" i9ar 'i i"Ai* $" i9ar 'i l(sa
s( !(i:easc( a=ea $evoi* c( !ri$ s"'erirea acesor
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
rele :ai sr(l"ciri i9a '(c". Ni:ic $" ese :ai A"$ ca :"l%"9:irea 1i $i:ic $" ese :ai r(" ca
@"la. S( $" $e :i$"$(: c( D$dele$ici$d"9$e la l"cr"ri d"@ov$ice1i !(i:i: :"le $evoi.
C(ci !rec": =l@arii sa!( $" acolo "$de ese '=$* !aie sa" resie* ci acolo "$de ese a"r 1i
ar&i$* a1a 1i diavol"l acelora care se a!"c( de l"cr"ri d"@ov$ice1i se D:!orive1e. U$de ese
'a!a A"$(* acolo s"$ 1i :"le vr(K:(1iiG "$de ese :ilose$ie* acolo ese 1i Eavisie. Dar
D:!oriva acesora ave: o ar:( !"er$ic(* D$deaK"$s s( D:!r(1ie oae :e1e1"&irile de aces
'el* adic( :"l%":irea c(re D":$eEe" !e$r" oae acesea. AAel* s!"$e9:i* oare $9a ad"s
Ker'e l"i D":$eEe" di$ !=r&( 1i de :=$( 'r(%easc( a c(E"H >Fac. 8?. D":$eEe" a sloAoEi* $"
"r=$d !e cel ce L9a ci$si* ci i"Ai$d"9. 'oare* 1i l=$&( c"$"$a !e$r" Ker'a cea 'oare A"$( i9
a ad("&a c"$"$a :"ce$iciei. Moise a vr" s( aK"e "$"ia ce $edre!(%ea* dar D$ !ri:eKdia cea
:ai de !e "r:( a aK"$s* 1i di$ !arie a '"&i >le1. +* .09.5?. Ni D":$eEe" a sloAoEi acesea ca
s( c"$o1d r(Adarea s'i$%ilor. C(ci dac( vo: 1i :ai di$ai$e c( $ici "$ r(" $" vo: !(i:i*
c=$d $e vo: a!"ca de l"cr"rile cele d"@ov$ice1i* 1i as'el le vo: is!r(vi* $ici "$ l"cr" :are
$" vo: 'ace* av=$d D$credi$%area si&"ra$%ei. Iar dac( cei ce se a!"c( de cele d"@ov$ice1i 1i"
c( l"cr=$d"9le vor s"'eri !ri:eKdii* !a&"Ae* $e$":(rae rele 1i :or%i* dar de la acelea $" se
de!(reaE(* $ici $" se 'ac :ai !re&e(ori di$ ca"Ea 'ricii* :"l :ai :i$"$a%i vor 'i. Prec":
Eicea" cei doi i$eri) BEse D":$eEe" D$ cer* !"er$ic s( $e scoa( !e $oi. Iar de $"* s( 1ii o*
D:!(rae* c( d":$eEeilor (i $" vo: sl"Ki 1i c@i!"l"i cel"i de a"r !e care l9ai ridica $" $e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
77
vo: D$c@i$a. Ni " dar* c=$d vei vrea s( l"creEi ceva d"!( D":$eEe"* !"$e9%i D$ai$e :"le
!ri:eKdii* !a&"Ae 1i :oare 1i $" e D$s!(i:=$a* $ici e "lA"ra c=$d %i se vor D$=:!la
acesea* c(ci Eice) BFi"le* c=$d vrei
PUZUL
s( e a!ro!ii s( sl"Ke1i Do:$"l"i* !re&(e1e9%i s"'le"l de is!ieC >Da$. 0* .79.<?. Ni:e$i dar
l"!=$d s( $" $(d(Kd"ias9c( s( se D$c"$"$eEe '(r( ra$e. Deci 1i " d"!( ce ai @o(r= s( e l"!%i
D:!oriva diavol"l"i* $" c("a via%a cea 'ar( de !ri:eKdii 1i !li$( de des'(are* c( $" aici %i9a
'(&(d"i %ie D":$eEe" r(s!l(irile* ci D$ veac"l cel ce va s( 'ie. Deci c=$d "* '(c=$d ceva A"$*
vei s"'eri cele D:!oriv(* sa" !e alci$eva vei vedea !(i:i$d ase:e$ea* vesele1e 1i e A"9
c"r(* c(ci !rici$a de :ai :are r(s!l(ire %i se 'ace %ie aceasa. S( $" caEi sl(Ai$d* $ici s(9%i
D$ceeEi os=rdia* $ici s( e 'aci :ai r=$dav* ci sai c" :"l( A(rA(%ie. Pe$r" c( 1i a!osolii
c=$d !ro!ov(d"ia"* de1i era" A("%i* D:!ro1ca%i c" !iere* D$c@i1i de :"le ori D$ e:$i%e* $"
$":ai d"!( iEA(virea de !ri:eKdii* ci D$ :iKloc"l lor c" :ai :"l( os=rdie Ai$eves9ea"
adev(r"l. Ni $":ai !e Pavel %i9. voi ar(a !ro!ov(d"i$d* D$ e:$i%(* D$ la$%"ri* D$ diva$"ri* la
D$ecarea cor(Aiei* D$ '"r"$( 1i D$ ale $e$":(rae !ri:eKdii. Ni " dar* "r:eaE( acesor s'i$%i 1i
s( $" sl(Ae1i $icioda( la l"cr"rile cele A"$e. Ni :(car de :ii de ori de vei vedea !e diavol"l
D:!iedic=$9d"9e* $ici a"$ci s( $" D$ceeEi. T" av=$d Aa$i* !oae ai s"'eri D$ecarea cor(Aiei*
iar Pavel !"r=$d "$ l"cr" :"l :ai ci$si dec= Aa$ii* vesea cea A"$(* c=$d :er&ea" la
Ro:a* D$ecarea cor(Aiei 1i :"le ale $evoi a !(i:i. Ni D:!orivirea la 'a!a A"$( o ara( 1i
Pavel) BPe$r" aceea* a: voi s( vi$ la voi* D$deoseAi e" Pavel 9 oda( 1i D$c( al( da( 9 dar
$e9a D:!iedica saa$aC >. Tes. +* .<?. Ni D":$eEe" a sloAoEi aceasa* ar(=$d"91i !"erea Sa*
1i c" oae c( $e$":(rae D:!iedic(ri i9a '(c" diavol"l* dar !ro!ov(d"irea c" $i:ic $" se
D:!iedica sa" D:!"%i$a. De aceea Pavel* D$r" oae :"l%":ea l"i D":$eEe"* 1ii$d c( !ri$
D:!iedic(ri :ai vesi Dl '(cea* 1i (ria os=rdiei l"i D$r" oae o ar(a* $eo!ri$d"9se de $ici o
!iedic(. De c=e ori vo: 'i D:!iedica%i 1i $" vo: aK"$&e la sco!* de a=ea ori s( D$ce!e:
l"cr"l d"@ov$icesc. Ni s( $" Eice:) Pe$r" care !rici$( a sloAoEi D":$eEe" D:!iedic(rileH
C(ci El Le9a sloAoEi* ca s( 'ie ar(a( celor :"l%i os=rdia 1i dra&osea a c(re El. Ni al cel"i
ce i"Ae1e ese l"cr"l acesa* ca $icioda( s( $" se de!(reEe de cele ce !lac cel"i i"Ai. Cel
:olaec 1i r=$dav* la A=$"iala cea di$=i D$da( sl(Ae1e 1i cade. Iar cel os=rd$ic 1i reaE* c"
oae c( de $e$":(rae ori va 'i D:!iedica* c" a= :ai :"l se va sili la l"cr"rile cele
d":$eEeie1i* oae cele ce de!i$d de el D:!li$i$d"9le 1i D$r" oae :"l%":i$d. Deci a1a 1i $oi
s( 'ace:. Mare visierie ese :"l%":ireaG Ao&(%ie $e!re%"i(* A"$(ae $ec@el"i(* ar:(
!"er$ic(. Ni* !rec": @"la :(re1e !a&"Aa 1i :ai :"le dec= a: !ierd" $e 'ace s( !ierde:*
di:!oriv( :"l%":irea :(re1e Ao&(%ia ce a c=1i&a9o s"'le"l cel :"l%":ior. Ai !ierd"
AaraH De vei :"l%":i* %i9ai doA=$di s"'le"l 1i :ai :are Ao&(%ie ai c=1d&a* 'ii$dc( ai ras la
i$e dra&osea l"i D":$eEe". Iar de vei @"li* !e l=$&( acelea ce le9ai !ierd"* ai !ierd" 1i
:=$"irea aG $ici !e acelea $" %i le9ai c=1i&a* ci !e s"'le"l (" I9ai o:or=.
C" oae c( c"v=$"l $osr" $" a 'os !e$r" @"l(* "$ @ar voiesc de ia voi* re'erior la c"v=$"l
acesa. Ca s( D$%ele!%i%i !e cei ce @"lesc D$ ceaea aceasa. De vei a"Ei !e ci$eva !e "li%(* sa"
D$ :iKloc"l =r&"l"i* @"li$d !e D":$eEe"* a!ro!ie9e 1i cear(9.* 1i de va 'i reA"i$%( de a9.
Aae* $" e r"1i$a* lo9ve1e9. !e el !ese oAraE* s'ar=:(9i &"ra* s'i$%e1e9%i :=$a a !(l:"i$d"9
I. Iar de e vor !=rD vre"$ii 1i e vor d"ce la K"deca(* :er&i 1i de e va cercea K"dec(or"l* Ei9i
c" D$dr(E$eal( c( a @"li !e D:!(ra"l D$&erilor. Ni dac( cei ce @"lesc !e D:!(ra"l cel
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
7<
!(:=$esc s"$ !ede!si%i* c" :"l :ai v=ros* cei ce oc(r(sc !e D:!(ra"l ceresc vor 'i
!ede!si%i. S( se D$ve%e 1i i"deii 1i eli$ii c": c( cre1i$ii s"$ :=$"iorii ce(%ii* !"r(orii de
&riK(* a!(r(orii 1i D$v(%(orii ei* 1i $" $":ai aceia* ci 1i cei des'r=$a%i 1i r(Evr(i%i reA"ie s(
D$ve%e s( se ea:( 1i ei de roAii l"i D":$eEe". C(ci dac( vor voi c":va s( &r(iasc( vre"$
c"v=$ de @"l(* :ai D$=i s( !riveasc( D:!reK"r"l lor 1i e:=$d"9se 1i de ":Are* vor D$cea de
a scoae vre"$ c"v=$ de aces 'el* ca $" c":va vre"$ cre1i$ a"9Ei$d"9i* s( sar( as"!ra lor 1i
s(9i !ede!seasc( :ai are.
N" ai a"Ei ce a '(c" Ioa$H A v(E" "$ ira$* care a r(s"r$a le&ile $"$%ii* 1i c" D$dr(E$eal(
s=$d D$ :iKloc"l ad"$(rii E'ce) BN"9%i ese D$&(d"i s( %ii !e 'e:eia 'rael"i ("Q >Mc. 6* .<?.
Dar e" $" e silesc s( e d"ci la ira$* $ici ia K"dec(ori* $ici s( :"sri !e cei '(r(dele&e* care
calc( $"$%ile* $ici s( !(ri$e1i !e roAii cei D:!re"$( c" i$e care s"$ oc(r=%i* ci e !o'esc s(
D$%ele!%e1i !e cei de aceea1i ci$se c" i$e* care oc(r(sc !e S(!=$"l. Oare de ce %i9a1 'i Eis)
Pede!se1e 1i D$dre!eaE( !e D:!(ra%i* sa" !e K"dec(orii cei c(lc(ori de le&e* $" ai 'i Eis c(
s"$ $eA"$H C" oae c( Ioa$ aceasa a '(c"* care l"cr" se !oae 'ace 1i de $oi. Dar :(car !e
roA"l cel D:!re"$( c" i$e* cel de aceea1i ci$se* D$dre!eaE(9.* 1i de va reA"i s( :ori* $" e
le!(da de a D$%ele!%i !e 'raele (". M"ce$icie D%i va 'i aceasa %ie. Ni !e$r" c( 1i Ioa$ :"ce$ic
a 'os. C" oae c( $" i s9a !or"$ci s( Ker'easc( idolilor* $ici s( se D$c@i$e lor* ci !e$r" le&ile
cele s'i$e* care se de'(i:a" 1i9a !"s ca!"l. Ni " e $evoie1i !=$( la :oare !e$r" adev(r* 1i
Do:$"l va !"ra r(EAoi !e$r" i$e. Ni s( $"9:i Eici c"v=$"l cei rece 1i $e'olosior) Ni ce9:i
!as( :ieP N9a: $i:ic de D:!(r%i c" elP N":ai c" diavol"l $9a: $i:ic de D:!(r%i* iar c(re
oa:e$i* 'a%( de o%i ave: daorii 1i le&("ri. C( s"$ !(ra1ii aceleia1i 'iri ca 1i $oi* !e acela1i
!(:=$ loc"iesc* c" aceea1i @ra$( se @r($esc* acela1i S(!=$ ave: o%i* acelea1i le&i a" !ri:i
1i ei* la acelea1i A"$((%i s"$ D$de:$a%i* ca 1i $oi. S( $" Eice: dar c( $" ave: $i:ic c" ei.
Saa$icesc ese c"v=$"l acesa 1i diavoliceasc( ese :ilosivirea. Deci s( $" Eice: acesea* ci
s( ar((: !"rarea de &riK( cea c"vii$cioas( 'ra%ilor $o1ri. Ni e" v( '(&(d"iesc c" oa( (ria 1i
:( 'ac c@eEa1 vo"( ""ror* c( dac( ve%i 'i voi* voi o! care s"$e%i de 'a%(* s( v( D:!(r%i%i 1i s(
v( D$&riKi%i de :=$"irea celor ce loc"iesc D$ ceae* de&raA( oa( ceaea $oasr( se v(
D$dre!a. Ni c" oae c( o :ic( !are a ce(%ii ese aici* :ic( c" $":(r"l* dar ese ca! c" A"$a
credi$%(. S( D:!(r%i: dar :=$"irea 'ra%ilor $o1ri. Ese de aK"$s ca "$ si$&"r o: .a!ri$s c"
r=v$a s( D$dre!eEe :"l !o!or. Ni dac( $" "$"l* $ici doi* ci :are va 'i :"l%i:ea celor ce !o
s( D$dre!eEe 1i s( !oare de &riK( celor r=$davi* c(derea 1i !ieirea celor :ai :"l%i $" va 'i di$
$e!"i$%(* ci di$ le$evirea $oasr(. C(ci ese c" $e!"i$%(* dac( vo: vedea ceara D$ =r&* s( $"
:er&e: 1i s( $" D:!(c(: !e cei ce $" se D$%ele&. Ni ce s( Eic cear(H C( de vo: vedea vre"$
:(&ar c(E"* o%i $e vo: sili s(9i D$i$de: :=$a ca s(9. sc"l(:* iar !e 'ra%ii $o1ri Di l(s(: s(
se !r(!(deasc(. F"lior"l ese :(&ar* care $es"'eri$d !ovara :=$iei* a c(E". A!ro9!ie9e*
ridic(9.* 'olosi$d c"vi$e 1i 'a!e* Al=$de%e sa" i"%i:eG de :"le 'el"ri s(9%i 'ie docoria. Ni
dac( a1a vo: ico$o:isi cele ale $oasre dar vo: !"ra &riK( 1i de :=$"irea veci$ilor* acelora*
care a" doA=$di D$dre!area de la $oi* le vo: 'i !l(c"%i 1i dra&i* 1i ceea ce ese :ai :"l dec=
oae* $e vo: D$vred$ici c" o%ii de A"$((%ile ce $e a1ea!(* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i
a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia* D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@* I se c"vi$e sla9
va* s(!=$irea* ci$sea* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE care s9a rosi D$ U$io@ia* D$ C#iserica ce se Eicea cea vecile* 'ii$d el !reo* !e$r"
$evoia ce s9a D$=:!la D$ ceae* !e$r" $eor=$d"iala s'(r=:(rii sa"ilor l"i Teodosie cel
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
74
efare* Ai$ecredi$cios"l D:!(ra 2 la c"v=$"l A!osol"l"i) CUelor Ao&a%i D$ veac"l de ac":
!or:ice1e9le s( $" se se:e%easc(C >I T:i 6*.7? 2 D:!oriva l(co:iei
G
vaIe voi Eice 1i ce voi &r(iH /re:ea ese de lacri:i* iar $" de vorAeG de !l=$s* $" de c"vi$eG
de r"&(ci"$e* iar $" de &r(ire c(re !o!or* a1a de :ari s"$ acelea ce a" D$dr(E$i s( se 'ac(.
Nevi$deca( ese A"Aa* :are ese ra$a 1i vi$decarea ei ese :ai !res"s de orice docorie*
av=$d reA"i$%( de aK"or"l cel de s"s. Iov !ierE=$d"9le !e oae* sa !e &"$oi* 1i a"Ei$d
!riee$ii l"i a" ve$i la el 1i v(E=$d"9. de de!are* 1i9a" r"! @ai$ele 1i9a" !res(ra !(:=$ !e
ca!eele lor 1i a" !l=$s c" &"ra :are. To a1a reA"ia s( 'ac( oae ce(%ile cele di:!reK"r"l
$osr"* s( vi$( D$ ceaea $oasr( 1i s( !l=$&( c" :are :ilosivire cele ce s9a" D$=:!la. Acela
sa a"$ci D$ &"$oi* acesa s( ac": D$ :are c"rs(. Ni !rec": a"$ci diavol"l a $(!(di as"!ra
"r:elor* a cireEilor 1i a D$re&ii av"%ii a Dre!"l"i* a1a ac": s9a "lA"ra D:!oriva ce(%ii
aceseia. D":$eEe" a D$&(d"i 1i a"$ci 1i ac":G a"$ci s( 'ac( !e Dre!"l :ai sr(l"ci c"
:(ri:ea is!ielor* iar ac":*
ei sr(Ki. Ce !oae 'i :ai $ecredi$cios ca Ao&(%ia aceasaH Ni ci$e !oae 'i :ai ic(los ca cel ce
se s=r&"ie1e s!re e=H Ni se is!iesc* c" a=a os=rdie* s( ad"$e "$ l"cr" a= de !"red 1i
$esaor$ic* $ea"Ei$d !e Prooroc"l Eic=$d) B/ai de cei ce $(d(Kd"iesc D$ !"erea lor 1i D$r"
:"l%i:ea Ao&(%iei lor se '(lesc.C S!"$e* !rooroc"le* !e$r" care !rici$(* vaiH BSr=$&e co:ori
1i $" 1ie c": le ad"$( !e eleC. Ose$eala s9o ad"$i o 'aci* dar 'olos"l di$ ea $" ese si&"r. De
:"le ori e ose$e1i !e$r" vr(K:a1i* c( d"!( :oarea a* la cei ce e9a" $edre!(%i 1i
$e$":(rae rele %i9a" '(c" r(:=$e :o1e$ireG %ie !(caele* iar des'(area alora.
Deci s( cerce(: !e$r" care !rici$( a Eis Pavel) BCelor Ao&a%i D$ veac"l de ac":a
!or"$ce1e9le s( $" se se:e%easc(C* 1i $" a Eis) s( $" se D:Ao&(%easc(* s( s(r(ceasc(* sa" s(91i
D:!ar( av"%iile. Nia c( r(d(ci$( 1i !rici$( a Ao&(%iei ese :=$dria* de aceea a Eis a1a* c(ci
dac( se vor s:eri de !risos ese D$de:$"l acesa. Pe$r" care !rici$(* s!"$e9:i* !or%i
D:!reK"r"l (" sl"&ile cele :"le* ciocoi* li$&"1iori 1i oa( cealal( !o:!(H N" !e$r"
reA"i$%(* ci $":ai !e$r" :=$drie* ca di$ :"l%i:ea sl"&ilor s( !ari c( e1i :ai ci$si dec=
ceilal%i oa:e$i. A!oi :ai 1ia c( Ao&(%ia $" ese o!ri( $i:($"i* :ai ales dac( o va D$reA"i$%a
c": se c"vi$e. C(ci !rec": a: Eis c( vi$"l $" ese "$ l"cr" r("* ci Ae%ia* a1a $ici av"%ia $"
ese rea* ci l(co:ia 1i i"Airea de ar&i$. U$"l ese i"Aior"l de ar&i$ 1i al"l Ao&a"l. I"Aior"l
de ar&i$ $" ese Ao&a* el are reA"i$%( de :"le* iar cel ce are reA"i$%( de :"le $" va 'i
$icioda( Ao&a. I"Aior"l de ar&i$ ese !(Eior al Aa$ilor* iar $" s(!=$ al lorG roA* iar $"
do:$. C(ci :ai les$e va da ceva di$ r"!"l s("* dec= di$ a"r"l cel D$&ro!a. Ni ca 1i c": i9ar
'i !or"$ci ci$eva ca de $i:ic di$ cele ce se !(sreaE( s( $" se ai$&(* a1a* c" oa( l"area
a:i$e* le !(Ee1e* 'eri$d"9se de cele ale l"i ca de cele sr(i$e. Dar c"
ca !e $oi s( $e D$%ele!%easc( :ai :"l c" :(ri:ea $ecaE"l"i aces"ia...
Dar ese vre:ea ac": s( v( !"$e: vo"( D$ai$e :asa oAi1$"i( de la Pavel* ad"c=$d"9v( ce
s9a cii as(Ei D$ a"E"l ""ror. Care dar s"$ acelea ce s9a" cii as(EiH BCelor Ao&a%i D$
veac"l de ac": !or"$ce1e9le s( $" se se:e%easc(C. Oic=$d Bcelor Ao&a%i D$ veac"l de ac":C*
ar(a ese c( s"$ 1i al%i Ao&a%i* dar ai veac"l"i ce va s( 'ie. Prec": era LaE(r* care D$ aceas(
via%( era s(rac* iar ac": D$ cealal( era Ao&a. N" c" a"r 1i c" ar&i$* sa" c" vreo al( :eserie
de aceasa sric(cioas( 1i :"rioare 'ii$d D:Ao&(%i* ci c" A"$((%ile cele $e&r(ie* !e care
oc@i"l $" le9a v(E"* "rec@ea $" le9a a"Ei 1i la i$i:a o:"l"i $" s9a" s"i. Aceasa ese c"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<-
adev(ra Ao&(%ie 1i D$des"lare* c=$d $ici sric(cioas( $" ese 1i $ici sc@i:Aare $" va !ri:i. Iar
Ao&a"l acela* care9. recea c" vederea !e LaE(r acesa* ac": $" ese a1a* ci a aK"$s :ai s(rac
dec= o%i* c( r"&=$d"9se s( doA=$deasc( o !ic("ra de a!(* $ici a= $9a !ri:i. A aK"$s la
s(r(cia cea :ed de !e "r:(. De aceia i9a $":i Ao&a%i ai veac"l"i aces"ia* ca s( c"$o1i c(
oda( c" via%a aceasa D$ceeaE( 1i D$des"lareaG $" rece :ai de!are* $ici se :"( D:!re"$(
c" cei ce o a" c=$d se :"( de aici* ci de :"le ori c@iar :ai D$ai$e de :oare Di las(. Ni
aceasa o ara( Pavel Eic=$d) BNici s(91i !"$( $(deKdea D$ Ao&(%ia cea $esaor$ic( >I Ti:. 6*
.7?. Caci $i$ic alceva $" ese a1a de $ecredi$cioas( ca Ao&(%ia* des!re care de :"le ori a:
Eis 1i $" voi D$cea a Eice. F"&ar $e:"l%":ior* sl"&( $ecredi$cioas( ese* :(car de o vei !"$e
D$ $e$":(ra%i A""ciG ra&e 1i A""cii c" ea 1i se d"ce. Ni de :"le ori cei ce o avea" a" D$c@is9
o c" "1i 1i c" E(voare 1i !(Eiori a" !"s s9o !(Eeasc(* dar ea :o:i$d !e !(Eiori* D:!re"$( c"
ei* cei ce o sr(K"ia" a '"&i* c" "$ la$% =r=$d d"!( ea !e cei ce o sr(K"ia". Ia( c( $i:ic $9a
'olosi aces
adev(ra s"$ sr(i$e. C( !e acesea* !e care $" voie1e s( e dea ia al%ii* $ici s( le D:!ar( la
s(raci* c" oae c( ar s"'eri $e$":(rae c@i$"ri* c": va !"ea s( le socoeasc( ale saleH Ni c":
are s(!=$ire !ese ele* c=$d $" D$&(d"ie1e s( le D$reA"i$%eEe* $ici de ele s( se des'(eEeH
Pavel $" oAi1$"ie1e ca s( !or"$ceasc( asc"l(orilor oae cele 'olosioare* ci :ai las( di$ ele*
!o&or=$d"9se la $e!"i$%a lor* !rec": 1i Frisos a '(c". C( Frisos $" a Eis Ao&a"l"i acel"ia
care ve$ise la El 1i vorAea des!re via%a ve1$ic() BMer&i 1i vi$de9%i averile alePC* ci l(s=$d
aceasa* vorAea des!re ale !or"$ci c" el* a!oi 'ii$dc( acela i9a cer"* Eic=$d) BCe D$c( D:i :ai
li!se1eHC* $ici a"$ci $" i9a Eis @o(r=) /i$de9%i averile alei* ci BDac( voie1i s( 'ii des(v=r9
1i* d"9e* vi$de averea aC >M. .4* +.?. La ale&erea a las aceasaG !e d$e e 'ac s(!=$ al
voi$%ei 1i al ale&erii* $" e silesc. De aceea 1i Pavel c" cei Ao&a%i $i:ic $" vorAea de s(r(cie*
ci de s:ere$ia &=$d"l"i* '(c=$d acesea 1i !e$r" $e!"i$%a asc"l(orilor* 1ii$d c( de se vor
s:eri* de&raA( se vor iEA(vi ei de os=rdia de a se D:Ao&(%i.
Ni s'("i$d"9i s( $" se D$al%e c" &=$d"l* le9a ad"s 1i !rici$a de a $" se D$(l%a. Ni care ese
aceasaH De vor c"$oa1e 'irea Ao&(%iei* c( ese :ai de&raA( !ierioare 1i $ecredi$cioas(. De
aceea a ad("&a) BNici s(91i !"$( $(deKdea D$ Ao&(%ia cea $esaor$ic(C. #o&a ese $" cel ce
are :"le* ci cel ce d( :"le. Avraa: era Ao&a* iar $" i"Aior de ar&i$. C( $" cercea casa
c"(r"ia* $ici iscodea av"%ia c"(r"ia* ci ie1i$d* $":ai la "$a l"a sea:a* dac( $" ese "$deva
vre"$ sr(i$* sa" vre"$ s(rac* ca s(9i :=$&=ie 1i s( le vi$dece s(r(cia* sa" vre"$ c(l(or* ca s(9
. !ri:easc(. N" 1i9a !olei ava$"l c" a"r* ci l=$&( seKar"l acela a1eE=$d"91i coliAa* se :"l9
%":ea c" ":Ara 'r"$Eelor. Ni a= de sr(l"ci a 'os loca1"l l"i* D$c= D$&erii $" s9a" r"1i$a a
!erece D$ el. C( $" c("a" cas( sr(l"ci(* ci s"'le c" 'a!( A"$(. Aces"ia dar* s( "r:(: 1i
$oi* i"Airilor* 1i averile s( le c@el"i: la s(raci. Loca1"l acela $" era '(c" c" isc"si$%(* dar era
:ai sr(l"ci dec= c"r%ile D:!(r(e1i. C( $icioda( vre"$ D:!(ra $9a !ri:i D$&eri* iar cel ce
sa s"A seKar"l acela 1i s"A el D1i !"sese coliAa* s9a D$vred$ici de ci$sea aceasa* $" !e$r"
cas( ci$si$9d"9se* ci !e$r" !re%"l cel :are al s"'le"l"i 1i !e$r" Ao&(%ia ce se a'la D$ el. Ni
$oi dar s( $" D:!odoAi: casele* ci :ai D$ai$e de case* s"'le"l $osr". Ni* oare* $" ese l"cr"
de ocar( ca s( c(!"1i: D$ Eadar Eid"rile de :ar:or(* iar !e Frisos* Care ":Al( &ol* s(9L
rece: c" vedereaH Ce 'olos ai o:"le di$ cas(H Oare vei !"ea s9o iei c=$d e vei d"ce de
aiciH Ci $":ai s"'le"l $e&re1i Dl vei l"a 1i e vei d"ce. la( vede%i ce 'el de !ri:eKdie $e9a
aK"$s !e $oi. S( ad"ce: casele $oasre 1i s( D$ceeEe !ri:eKdia ce s( s!=$E"ra( deas"!ra
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<.
$oasr(. Dar ele $" vor !"ea. Ni :arori s"$e%i voi* cei ce le l(sa%i !e ele !"sii 1i '"&i%i*
e:=$d"9v( de ele ca de $i1e c"rse sa" :reKe. S( v( aK"e Aa$ii ac":. Dar $" a" !"ere* la(
dar* c( dac( acolo "$de ese :=$ie de o:* $e!"i$cioas( se ara( !"erea Aa$ilor* c" c= :ai
:"l la D":$eEe" 1i la L"decaa cea $e:iar$ic( se va 'ace aceasa. Dac( cel ce s9a D$(r=a
1i s9a :=$ia ese "$ o:* 1i $" $e 'olose1e c" $i:ic a"r"l* c" :"l :ai v=ros c=$d se :=$ie
D":$eEe"* el $" va 'olosi* c(ci El $" are reA"i$%( de Aa$i. S( Eidi: case ca s( loc"i:* iar $"
ca s( $e :=$dri:. Ce
A
ese !ese reA"i$%( ese de !risos 1i $e'olosior* l$cal%(9e c" D$c(l%(:i$e :ai :are dec=
!icior"lP Dar $" o vei s"'eri* c( e D:!iedic( la ":Alare. A1a 1i casa care ese :ai :are dec=
reA"i$%a* D:!iedic( la s"irea la cer"ri. Ni de voie1i s( Eide1i case sr(l"cie 1i :ari* $" e
o!resc* dar $" !e !(:=$. Oide1e cor"ri D$ cer"ri* ca s( !o%i !ri:i 1i !e al%iiG cor"ri care
$icioda( $" se sric(.
De ce "rAeEi s!re cele ce '"& 1i r(:=$ aiciH Ni:ic $" ese :ai a:(&ior dec= Ao&(%iaG as(Ei
c" i$e 1i :=i$e D:!oriva a 1i D$ar:eaE( oc@ii Eavis$icilor di$ oae !(r%ile. Ea ese "$
!iE:a1 c" care D:!re"$( !erece%iG vr(K:a1 c" care D:!re"$( loc"i%i. Ni :arori s"$e%i voi cei
ce o ave%i* care :ere" o D$&ro!a%i 1i o asc"$de%i. Iar !ri:eKdia cea de ac": :ai :are $e9o
'ace Ao&(%ia. UX(9e la s(raci c": s"$ de li$i1i%i 1i sloAoEi* iar Ao&a%ii :"l( $eli$i1e a"*
c(ci alear&( 1i ca"( "$de s(91i D$&roa!e a"r"l* sa" c"i s(9. D$credi$%eEe. Ce :ai ":Ali 1i
ca"%i* o o:"leH Ia( s( Frisos &aa s( !ri:easc( averea a* s9o !(sreEe. Ni $" $":ai s( %i9o
!(sreEe* ci s( %i9o 1i D$:"l%easc( 1i c" :"l( doA=$d( s( %i9o dea D$a!oi. Di$ :=$a Acel"ia
$i:e$i $" le r(!e1e. Ni $" $":ai c( El D%i !(sreaE( averile* ci e 1i sloAoEe1e de orice
!ri:eKdie. Oa:e$ii cei ce !ri:esc Aa$i sa" l"cr"ri s!re !(srare* socoesc c( $e 'ac $o"( "$
Ai$e* c( !(Eesc cele D$credi$%ae. La Frisos $" ese a1a. C( a"$ci c=$d !ri:e1e cele ale
$oasre s!re !(srare* $" socoe1e c( $e9a '(c" "$ Ai$e* ci c( $oi I9a: '(c" "$ Ai$e 1i !e$. a
!(Eirea acesora $" cere de la i$e !la(* ci D%i d( El %ie !la(.
Oare ce c"v=$ de D$dre!(%ii e vo: aveaH De care ierare $e vo: D$vred$ici* dac( rec=$d $oi
c" vederea !e Cel ce !oae s( $e !(Eeasc( cele ale $oasre 1i rec"$o1i$%( !e$r" !(Eire $e
ara( 1i !l(%i $es!"s de :ari $e d( !e$r" !(Eirea aceasa* la oa:e$ii* care s"$ $esi&"ri* 1i
care socoesc c( $e9a" '(c" "$ Ai$e !"$e: s!re !(srare averile $oasre. Ni $" $":ai c( cele
ale $oasre le l"(: D$a!oi* ci !e$r" a ie l"a* reA"ia s( d(: acelora o !are di$ ele.
Sr(i$ 1i $e:er$ic e1i aiciP Ai !arie D$ cer"riP M"(9le oae acolo* ca 1i :ai D$ai$e de
des'(area de acolo* aici s( !ri:e1i r(s!l(irea. C( acela ce se @r($e1e c" $(deKdi A"$e 1i de
cele ce vor a'la s( 'ie dore1e* D$c( de aici a &"sa D:!(r(%ia. C( $i:ic alceva $" oAi1$"ie1e
s( ridice !e s"'le 1i s(9. 'ac( :ai A"$* ca $(deKdea cea A"$( a celor viioareG 1i c" :"l :ai
:"l dac( vei :"a acolo Ao&(%ia a 1i vei !"ra &riK( de s"'le"l ("* D$dele$ici$d"9e c"
l"cr"rile cele c"vii$cioase. C( cei ce D1i c@el"iesc oa( os=rdia lor s!re D:!odoAirea caselor*
'ii$d Ao&a%i D$r" cele di$a'ar(* de'(i:a !e cele di$l("$r"* rec=$d c" vederea s"'le"l lor cel
!"si" 1i D$i$a 1i !li$i de !(ia$Ke$i. Iar dac( vor de'(i:a !e cele di$a'ar(* c@el"i$d oa(
os=rdia lor la D:!odoAirea :i$%ii lor* s"'le"l acesor oa:e$i va 'i l(ca1 al l"i Frisos. Ni ci$e
!oae 'i :ai 'erici* dec= acela care are !e Frisos loc"i$d D$ si$eH
/oie1i s( 'ii Ao&aH S( ai !riee$ !e D":$eEe"* 1i veD ii :ai Ao&a dec= o%iP /oie1i s( 'ii
Ao&aH N" c"&ea D$al. Ni $" $":ai !e$r" cele ce vor s( 'ie* ci 1i !e$r" cele de aici. C(ci
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<+
$i:e$i $" ese a1a de Eavis"i ca o:"l Ao&a. Iar dac( va D:!re"$a 1i :=$dria* D$doi( se 'ace
!r(!asia 1i :ai c":!li r(EAoi"l Le la o%i. Iar de vei 1ii s( !ereci c" s:ere$ie* vei !"ea
Air"i c" ea ira$ia Eavisiei 1i cele ce le ai D%i vor 'i D$ si&"ra$%(. C(ci as'el ese 'a!a A"$(* $"
$":ai s!re cele ce vor s( 'ie $e 'olose1e* ci 1i aici $e d( r(s!l(ire. Deci s( $" c"&e(: D$al
!e$r" Ao&(%ie 1i $ici !e$r" "$ l"cr". C(ci dac( cel ce c"&e( cele D$ale !e$r" cele
d"@ov$ice1i !iere 1i se !r(!(de1e* c" :"l :ai v=ros !iere !e$r" cele r"!e1i. S( c"&e(:
la 'irea $oasr(* s( socoi: !(caele $oasre* s( c"$oa1e: ci$e s"$e: 1i des"l $e va 'i $o"(
aceasa ca s( $e D$de:$e ^s:eria c"&eare. S( $"9:i Eici c( ai A"$((%i sr=$se de a=%ia 1i
a=%ia a$i* $e$":(ra%i ala$%i de a"r* doA=$Ei care se ada"&( D$ 'iecare Ei. C(ci oae acesea D$
Eadar le Eici. C( de :"le ori D$r9"$ ceas* sa" D$r9o !are :ai sc"r( de vre:e* oae cele
ad"$ae D$ case se D:!r(1ie* !rec": D:!r(1ie v=$"l !"lAerea cea $esaor$ic(. Des!re
aceasa via%a $oasr( ese !li$( de !ilde* iar Scri!9
SFÂNTUL IOAN CURA DE AUR
"rile !li$e de D$v(%a"ri. Cel ce as(Ei ese Ao&a :=i$e ese s(rac. De aceea de :"le ori a:
r=s cii$d esa:e$e* care Eicea") C"are s( aiA( s(!=$irea casei* sa" a %ari$ilor* iar c"are
'olos"l 1i D$reA"i$%area lor. To%i ave: D$reA"i$%area* iar s(!=$ire $" are $i:e$i. Ni c" oae
c( D$ D$rea&a $oas9r( via%( Ao&(%ia va 'i la $oi* $esc@i:A=$d"9se deloc* dar Ia :oare vr=$d9
$evr=$d o l(s(: alora* 'olosi$d"9$e $":ai de D$reA"i$%area ei* iar de s(!=$ire s"$e:
li!si%i. Pe$r" aceasa ar(a ese c( $":ai aceia a" s(!=$irea* care a" de'(i:a D$reA"i$%area
ei 1i a" r=s de des'(are. C(ci cel ce a ar"$ca av"%iile 1i le9a da !e ele s(racilor* le9a
D$reA"i$%a c": se c"vi$e 1i av=$d 1i s(!=$ire !ese ele* a1a s9a d"s de aiciG c(ci $ici D$
ceas"l :or%ii $" se li!sesc de averea lor* c=$d a" reA"i$%( :ai :are de 'olos"l 1i a!(rarea ei*
iar D$ Ei"a L"dec(%ii* c=$d $i se va cere sea:( !e$r" cele ce a: l"cra* $" $":ai a= c= a:
D:!(r%i vo: l"a* ci :"l :ai :"le dec= acelea care le9a: D:!(r%i. De aceea cel ce va voi s(
aiA( 1i averea 1i D$reA"i$%are 1i s(!=$ire !ese ea* s( se li!seasc( 1i s( se iEA(veasc( ac": de
ea. Iar cel ce $" va 'ace aceasa ac":* la :oare $e&re1i o va 'ace* dac( $" 1i :ai D$ai$e de
ea* !ierE=$d9o d"!( ce a s"'eri :"le !ri:eKdii 1i rele. Ni $" $":ai acesa ese r("l* c( se 'ace
o sc@i:Aare !e $ea1e!ae* ci c( ea se 'ace 'ar( $ici o vese sa" !re&(ire* 1i a1a deoda( vi$e
Ao&a"l D$ s(r(cie. Iar s(rac"l $" !(i:e1e $i:ic di$ acesea* c( $" a av" $(deKdea la a"r 1i la
ar&i$ 1i la :aerii $eD$s"'le%ie* ci la D":$eEe"* Care d( oae c" D:Ael1"&are. De aceea
!e$r" cel Ao&a sarea l"i ese :"l :ai $esi&"r(* dec= !e$r" cel s(rac* 'ii$dc( acesa
!ri:e1e c" "1"ri$%( sc@i:A(rile cele dese ale vie%ii.
Ni ce D$sea:$( aceea ce s9a Eis) BCare $e d( c" Ael1"& oae s!re D$d"lcirea $oasr(C >I Ti:. 6*
.7?. D":$eEe" d( c" D$des"lare cele ce s"$ c" :"l :ai de $evoie dec= Aa
PUZUL
$ii* adic(* aer"l* a!a* 'oc"l* soarele 1i oae cele ase:e$ea. Ni $" !oae Eice ci$eva c( de :ai
:"l( l":i$( se D$d"lce1e Ao&a"l 1i de :ai !"i$( s(rac"l. Ni $" !oae Eice $i:e$i c( :ai
:"l aer res!ir( Ao&a"l dec= s(rac"l. Ci oae s"$ !"se la D$de:=$a ""ror 1i o%i la 'el se
D:!(r(1esc di$ ele. Ni !e$r" care !rici$( a '(c" D":$eEe" de oA1e !e cele :ai :ari 1i :ai
de $evoie* iar !e cele :ai :ici 1i de Kos $"G !e Aa$i Eic. Pe$r" care !rici$(H Ca s( se D$re%i$(
1i s( se !(Eeasc( via%a $oasr( 1i s( D$les$easc( $evoi$%a la l"crarea 'a!ei A"$e. Ni dac(
acesea $ecesare vie%ii $" ar 'i 'os dae de oA1e* !oae cei Ao&a%i* !"i$d la l"crare l(co:ia lor
cea oAi1$"i(* ar 'i s"&r":a de o !e cei s(raci. C( dac( la Aa$i 'ac aceasa* c" :"l :ai :"l
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<0
ar 'i '(c" acelea. Ni dac( Aa$ii ar 'i 'os de oA1e 1i la D$de:=$a oric"i* s9ar 'i ridica !or"$ca
:ilose$iei 1i a dra&osei de a!roa!ele.
Deci ca s( r(i: '(r( de &riK( 1i '(r( ea:(* de oA1e $i s9a" da oae !rici$ile vie%ii. Iar ca s(
ave: !"i$%a a c=1i&a c"$"$i 1i la"de* Aa$ii $" s9a" da de oA1e. A1adar* "r=$d l(co:ia 1i
v=$=$d dre!aea* s( d(: averile $oasre s(racilor* ca s( l"(: !ri$ :ilose$ia aceasa oarecare
:=$&=iere a !(caelor $oasre.
D":$eEe" e9a '(c" Ao&a* de ce " si$&"r e 'aci s(racH Te9a '(c" Ao&a ca s( aK"%i celor
li!si%i 1i a1a s( deEle&i !(caele ale. IRRa da Aa$i* $" ca s(9i D$c@iEi s!re !ierEarea a* ci ca s(9i
ver1i s!re :=$"irea a. Ni a '(c" D":$eEe" averea celor Ao&a%i $esaor$ic( 1i les$e
al"$ec(oare* ca v(E=$d ei aceasa s(91i :ai D$ceeEe "rAarea D$ a&o$isirea ei. Ni dac( ac":
c=$d av"%ia ese a1a 1i c=$d :"le vr(K:(1ii se $asc di$ ea* a1a de :"l se a!ri$d cei Ao&a%i
s!re !o'irea ei* ce ar 'i 'os dac( Ao&(%ia ar 'i 'os saor$ic( 1i si&"r(G de ci$e le9ar 'i 'os :il(
celor Ao&a%iH De ci$e s9ar 'i D$d"!lecaH De care v(d"v(H De care s(r:a$iH De care s(raciH
Deci s( $" socoi: c( :are A"$(ae ese Ao&(%ia. C(ci :are A"$(ae ese a $" avea Aa$i* ci a
avea 'rica de D":$eEe" 1i evlavie. Ia(* dac( ac": ar 'i 'os vre"$ dre!* care s( aiA( :"l(
D$dr(E$eal( c(re D":$eEe"* c" oae c( ar 'i 'os cel :ai s(rac di$re o%i oa:e$ii* ar 'i 'os
de aK"$s s( 'ac( s( D$ceeEe $evoile acesea. C( ar 'i 'os de aK"$s $":ai s( D$i$d( :=i$ile la
cer 1i s( c@e:e !e D":$eEe"* 1i ar 'i rec" $or"l acesa. Iar a"r"l* care a= de :"l se a'l(
sr=$s* :ai $ereA$ic ese 1i dec= l""l* ca s( D$ceeEe 1i s( risi!easc( relele ce $e sa" as"!r(9
$e. Ni $" $":ai D$ !ri:eKdia aceasa* ci Aoal( de $e9ar c"!ri$de* sa" :oare* sa" orice
$e!"i$%( de aces 'el* v(di( ese sl(Aici"$ea Aa$ilor* c(ci $" !o de la ei s( ad"c( $ici o
:=$&=iere la cele ce $i se D$=:!l(.
D$r"$a* se !are* Ao&(%ia D$rece !e s(r(cie* aceea c( cei ce o a" se des'aeaE( D$ oae Eilele 1i
se ":!l" la os!(%"ri de :"l( d"lcea%(. Dar aceasa se !oae vedea c( se D$=:!l( 1i la :esele
s(racilor* 1i c( ace1ia se des'aeaE( c" :ai :"l( d"lcea%( dec= o%i Ao&a%ii. N" v( :i$"$a%i*
$ici s( socoi%i c( ceea ce a: Eis ese de $ecreE"P C( e" di$ D$s(1i via%a de oae Eilele o voi
dovedi aceasa. Ni%i 1i o%i adeveri%i c( la os!(%"ri* $" A"caele 'ac d"lcea%a* ci a1eEarea celor
ce se os!(eaE(. Adic(* de :($=$c( ci$eva la :as( 'l(:=$d* @ra$a aceea* c" oae c( va 'i :ai
si:!l( dec= oae A"caele* va 'i :ai d"lce dec= oae !l(ci$ele 1i dres"rile 1i dec= ale
D$d"lci"ri. Iar cel ce $" a1ea!( reA"i$%a* $ici $" are r(Adare s( 'l(:=$Eeasc(* l"cr" !e care ii
'ac Ao&a%ii* 1i a!oi s( vie la :as(* 1i !l(ci$e de vor 'i !"se D$ai$e* $" va si:%i d"lcea%a lor*
'ii$dc( !o'a l"i $" ese E(d(r=(. Ni ca dovad( c( aceasa a1a ese* :arori s"$e%i voi o%i. Dar
s( a"Ei: 1i Scri!"ra ce Eice) BS"'le"l s("l AaKocore1e 'a&"rii* iar s"'le"l"i 'l(:=$d 1i cele
a:are i se !ar d"lciC >Pilde +7* 7?. Ni ce ese :ai d"lce dec= 'a&"r"l 1i :iereaH Dar $" ese
d"lce cel"i ce $" ese 'l(:=$d. Ni ce ese :ai &re" 1i :ai $es"'eri dec= a:ar"lH Dar el ese
d"lce cel"i ce se a'l( D$ li!s( 1i D$ s(r(cie. Ni c": c( s(racii vi$ la :as( c=$d a" reA"i$%( 1i
'oa:e* iar Ao&a%ii $" a1ea!( acesea* ""ror le ese ar(a. De aceea $" doA=$desc c"raa 1i
adev(raa d"lcea%( di$ @ra$(. Ni $" $":ai la A"cae se D$=:!l( aceasa* ci 1i ia A(""ri. Ni
!rec": la cei s(raci 'oa:ea 'ace d"lce 'irea A"caelor* a1a 1i seea oAi1$"ie1e s( 'ac( d"lce
A(""ra* de1i $":ai a!( ese. Ni D$s"1i Prooroc"l Eice aceasa) BC" :iere di$ !iar( i9a:
s("ra !e eiC >Ps. <-* .5?. Nic(ieri D$ Scri!"r( $9a: cii* c( Moise a scos :iere di$ !iar(* ci
!ese o r="ri 1i c"r&eri de a!e reci. Ce D$sea:$( dar ceea ce s9a EisH C( $" :i$e Scri!"ra.
De vre:e ce D$sea%i era" ei 1i oAosi%i* a"$ci c=$d D$=:!i$a" c"r&eri de a!e reci* 1i vr=$d
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<8
Prooroc"l s( arae c= de d"lci era" !e$r" ei a!ele* le9a $":i :iere* $" c( a!a s9a sc@i:Aa
D$ :iere* ci seea celor ce Aea" a !re'(c" c"r&erile acelea D$ a!e :ai d"lci dec= :ierea. Ai
v(E" c": a1eEarea celor D$sea%i oAi1$"ie1e s( 'ac( d"lce 1i A(""raH C(ci :"l%i s(raci*
ose$i$d"9se 1i ic(lo1i$d"9se de :"le ori 1i a!ri$Ea$d"9se de see* A=$d a!(* c" d"lcea%a ce
s9a Eis se D:!(r(1esc. Iar Ao&a%ii A=$d vi$ d"lce 1i :irosior 1i !li$ de oae aro:aele ce
!oae avea vi$"l* $" si: aceea1i veselie.
La 'el 1i ia so:$ !oae oAserva orici$e ce se D$=:!l(. C( $" a1er$""l cel :oale* $ici !a"l
cel 'ereca c" ar&i$* $ici li$i1ea ce se 'ace D$ cas(* $ici alceva de aces 'el $" 'ace so:$"l
:ai d"lce 1i :ai odi@$ior* ca ose$eala 1i c"lcarea a"$ci c=$d ese reA"i$%( de so:ai. Ni
aceasa o :(r"rise1e cercarea l"cr"rilor* dar :ai D$ai$e de ea o :(r"rise1e !"erea
Scri!"rilor. Solo:o$2care a !erec" D$r" des'(are* Eice) BD"lce ese so:$"l sl"&ii* ori
!"%i$* ori :"l de va
:=$caC >Eccl. 5* ..?. Pe$r" care !rici$( a s!"s Bori !"%i$* ori :"l de va :=$caCH A:=$do"(
acesea* 1i li!sa 1i D:A"i9Aarea* oAi1$"iesc a !rici$"i !rive&@ere. U$a "sc=$d r"!"l 1i
$el(s=$d !leoa!ele oc@ilor s( se D$c@id(* iar cealal(* D$9&@es"i$d 1i sr=:or=$d d"@"l 1i
:"le c@i$"ri !rici$"i$d r"!"l"i. Dar de1i acesea a:=$do"( s9ar D$=:!la* !oae sl"&a s(
doar:(* c=1i&=$d :=$&=iere a ose$elelor ei. C( de vre:e ce oa( Ei"a alear&( !re"i$de$i*
sl"Ki$d s(!=$ilor* ose$i$d"9se* ic(lo1i$d"9se 1i $ici :(car !"%i$ r(s"9'l=$d* :=$&=iere a
acesor ose$eli Di ese d"lcea%a so:$"l"i. Ni aces l"cr" s9a '(c" de i"Airea de oa:e$i a l"i
D":$eEe"* ca d"lce%ile s( $" 'ie c":!(rae c" a"r 1i ar&i$* ci c" ose$eala* c" reA"i$%a cea
de $evoie 1i c" oa( 'iloEo'ia. Iar Ao&a%ii $" s"$ a1a* ci !e a1er$""ri :oi c"lc=$d"9se* de
:"le ori !rive&@eaE( oa( $oa!ea. Ni :"le :e1e1"&i$d* $" doA=$desc aces 'el de
d"lcea%(. Iar s(rac"l D$ce=$d de ose$elile cele de oa( Ei"a* av=$d"91i oae :(d"larele
oAosie* c"lc=$d"9se* D$da( !ri:e1e "$ so:$ d"lce 1i odi@$ior* l"=$d $" !"i$( !la(* !ri$
aceasa* a ose$elilor celor ci$sie. Deci dac( s(rac"l c" :ai :"l( d"lcea%( doar:e* Aea 1i
:($=$c(* de ce 'olos :ai ese Ao&(%ia* 'ii$d li!si( 1i de A"$(aea aceasa* adic( d"lcea%a* c"
care se !(rea c( D$rece !e s(raciH Pe$r" aceasa D":$eEe" di$ D$ce!" a D$K"&a !e o: c"
ose$eala* $" !ede!si$d"9.* ci D$%ele!%i$9d"9. 1i D$v(%=$d"9.. C=$d Ada: r(ia via%( '(r( de
ose$eal(* a c(E" di$ rai. Iar A!osol"l* c=$d d"cea o via%( D$ ose$eal( 1i !ri:eKdii* c": Eice)
BI$ ose$eal( 1i D$ r"d(* D$ !rive&@eri adeseori* D$ 'oa:e 1i D$ see* D$ !os"ri de :"le ori` D$
'ri& 1i D$ li!s(C >II Cor. ..* .7?* a"$ci s9a d"s D$ rai.
Deci s( $" !ri@($i: ose$eala 1i :"$ca. C( 1i :ai D$ai$e de D:!(r(%ia cer"rilor* :are
r(s!l(ire l"(: aici* doA=$di$d d"lcea%a cea di$ ose$eli. Ni $" $":ai d"lcea%(* ci 1i ceea ce
ese :"l :ai sc":! dec= d"lcea%a 9 s($(ae des(v=r1i(. C(ci as"!ra celor Ao&a%i $(!(desc
$" $":ai li!sa de d"lcea%( 1i de !o'(* ci 1i Aoli* iar s(racii s"$ sc"i%i de :=i$ile docorilor.
Ni c" oae c( vor c(dea "$eori D$ Aoal(* se ridic( de&raA(* iEA(vi$d"9se de sl(Aici"$e 1i
ar(=$d"9se c" r"!"rile s($(oase.
Mare avere ese s(r(cia Ia cei ce o !oar( c" D$%ele!ci"$eG co:oar( $eKe'"i(* oia& are*
co:oar( $e'"ra(* sare $evr(K:(1"i(. Dar s(rac"l !(i:e1e $ecaE"ri 1i sr=:or(riH Mai
:ari sr=:or(ri 1i vr(K:(1ii s"'er( Ao&ii"l. Se de'(i:a 1i se oc(r(1e s(rac"lH Dar Ao&a"l se
Eavis"ie1e. N" ese a1a de aaca s(rac"l* !rec": ese Ao&a"l. Fii$dc( di$ oae !(r%ile d(
!rici$i de a 'i aaca 1i de diavol"l 1i de oa:e$i vr(K:a1i* 1i ""ror ese roA di$ !rici$a averii
celei :"le 1i a :"l%i:ii l"cr"rilor. Cel ce are reA"i$%( de :"le* ese $evoi s( li$&"1easc( !e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<5
:"l%i 1i c" :"l( $ec"vii$%( 1i D$Kosire s( le sl"Keasc(. Iar cel s(rac* de va 1i s( 'iloEo'eEe* $ici
c@iar diavol"l $" !oae 'i l"!a 1i Air"i. Iov are 'ii$d :ai D$ai$e* dar d"!( ce a !ierd" oae*
a"$ci s9a '(c" 1i :ai are 1i a c=1i&a sr(l"ci( Air"i$%( as"!ra diavol"l"i. Ni a!oi s(rac"l de
va 1i s( 'iloEo'eEe $" va !"ea 'i oc(r=. C(ci ceea ce a: Eis !e$r" d"lcea%(* c( ea $" se
c=1i&( di$ !re%"l cel :are al A"caelor* ci di$r" a1eEarea celor ce se os!(eaE(* aceasa 1i
!e$r" ocar( o Eic. C( ocara* $" de la socoeala celor ce oc(r(sc se D$(re1e sa" se si$&e* ci
de la a1eEarea celor ce !(i:esc. Adic(* de e9a oc(r= ci$eva 1i %i9a Eis vr"e 1i $evr"e* de vei
r=de de oc(ri 1i $" vei !ri:i c"vi$ele* :ai !res"s de ra$( e 'aci* 1i $" e9ai oc(r=. Prec": de
a: 'i av" r"! de dia:a$ 1i di$ oae !(r%ile $e$":(rae s(&e%i s9ar 'i ar"$ca as"!ra $oasr(*
$" !ri:i: ra$ele. C( $" de :=$a cel"i ce sloAoade s(&e%ile !rici$"ie1e ra$a* ci r"!"l cel ce
!(i:e1e 'ace ra$a. A1a c" adev(ra ese 1i aici. N" de la "rAarea celor ce oc(r(sc se D$(resc
oc(rile 1i $eci$sirile lor* ci de la $e!"i$%a celor ce le !ri:esc. C( de vo: 1i s( 'iloEo'a:* $"
vo: !"ea s( 'i: oc(r=%i* $ici vo: !(i:i vre"$ $ecaE. Te9a oc(r= c"are* dar $9ai si:%i 1i $9
ai !(i:i d"rere* la( c( $" e9ai oc(r=* ci :ai des ai r($i. C(ci a"$ci c=$d cel ce a oc(r= va
vedea c( ocara l"i $9a r($i s"'le"l cel"i oc(r=* el se r($e1e :ai :"l. Ni cei ce se oc(r(sc de
ac* ra$a oc(rilor se D$oarce la cei ce le9a ri:is.
Deci s( 'iloEo'a: D$r" oae* i"Ai%ilor* 1i s(r(cia D$r" $i:ic $" $e va !"ea v((:a. Ci $e va
'olosi 'oare :"l 1i :ai sr(l"ci%i 1i :ai D$des"la%i dec= o%i Ao&a%ii $e va 'ace. C(ci ci$e era*
s!"$e9:i* dec= Ilie :ai s(racH Dar Air"ia !e o%i Ao&a%ii* !e$r" c( era a=a de s(rac* 1i
s(r(cia aceasa a ales9o c" :i$ea sa Ao&a(. C(ci oa( Ao&(%ia Aa$ilor a socoi9o c( ese :ai
!reKos dec= :(ri:ea l"i de s"'le 1i $evred$ic( de 'iloEo'ia l"i 1i de aceea a i"Ai a=a
s(r(cie. Ni de ar 'i socoi c( acesea de 'a%( s"$ :ari* $" ar 'i doA=$di $":ai "$ coKoc*
de'(i:=$d oa( de1er(ci"$ea lorG iar o a"r"l ca l""l Dl vedea 1i a'ar( de @ai$a aceea $i:ic
:ai :"l $9a a&o$isi. Dar D:!(ra"l avea reA"i$%( de s(rac"l acesa* 1i el ce avea a=a a"r*
c("a da &"ra cel"i ce $" avea :ai :"l dec= coKoc"l* la( c( :ai sr(l"ci dec= !or'ira era
coKoc"l* 1i !e1era Dre!"l"i :ai sr(l"ci( dee= c"r%ile D:!(r(e1i. D"!( aceea s"i$d"9se la
cer $i:ic $9a l(sa "ce$ic"l"i 'ar( $":ai coKoc"l. C" acesa* Eice* :9a: l"!a c" diavol"l* !e
acesa 1i " l"=$d"9.* D$ar:eaE(9e D:!oriva acel"ia. C(ci ar:( are* ceae $eAir"i( 1i "r$
$ecl(i$a ese $ea&o$iseala. Ni Elisei a !ri:i coKoc"l ca !e o :o1e$ire $e!re%"i(. C(ci era
c" adev(ra :o1e$ire $e!re%"i( 1i :ai ci$si( dec= o a"r"l. Ni D$doi era acela* c( era 1i s"s
Ilie 1i Kos Ilie. Ni" c( 'erici%i !e Dre!"l acela 1i 'iecare di$ voi dori%i s( 'i%i ca acela. bCa
Elisei* care a l"a dar"l l"i
D":$eEe" !ri$ coKoc"l l"i Ilie 9 $. ed.c Ce ese dar* dac( v( voi ar(a* c( ceva c" :"l :ai
:are dec= acela a: l"a $oi o%i* care $e9a: D$v(%a S'i$ele Tai$e. Ilie "$ coKoc a l(sa
"ce$ic"l"i* iar Fi"l l"i D":$eEe" s"i$d"9Se la cer. Tr"!"l S(" $i I9a l(sa $o"(. Ni Ilie
deEAr(c=$d"9se l9a l(sa* iar Frisos 1i $o"( $i l9a l(sa 1i c" el S9a D$(l%a. Deci s( $" c(de:
c" :i$ea* $ici s( $e =$&"i:* $ici s( $e e:e: de &re"aea vre:"rilor. C(ci Cel ce a
Ai$evoi a9Ni v(rsa S=$&ele L"i !e$r" o%i 1i a $i9L da $o"( D:!re"$( c" Tr"!"l* oare se va
le!(da s( 'ac( orice !e$r" :=$"irea $oasr(H Deci la acese $(deKdi D$dr(E$i$d* s(9L r"&(:
!e El odea"$a* 1i la r"&(ci"$i 1i la cereri s( $" sl(Ai: 1i de celelale 'a!e A"$e s( !"r(:
&riK( c" di$adi$s"l* ca 1i de !ri:eKdia aceea ce $e s( D$ai$e s( sc(!(: 1i A"$((%ile cele ce
vor s( 'ie s( Ie doA=$di:* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos*
C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'a$%"l D"@* . Se c"vi$e slava D$ vecii vecilor. A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<6
OMILIE la d"cerea e!isco!"l"i Flavia$ s( 'ac( solire la D:!(ra"l !e$r" ceae 2 care ese
!os"l cel adev(ra 2 :ai r(" ese a !rili($i* dec= a :=$ca car$e de o: 2 !e$r" cei ce s9a"
K"$&@ia !e$r" Earv( 2 c(re cei ce =$Kesc c( s9a" !ri$s :"l%i di$ cei $evi$ova%i
6
=$d !rivesc la sca"$"l acesa* care ese li!si de Dasc(l"l* :( A"c"r 1i l(cri:eEG l(cri:eE
!e$r" c( $" v(d !e P(ri$ele de 'a%( 1i :( A"c"r c( a :ers !e$r" :=$"irea $oasr(* s(
r(!easc( di$ :=$ia D:!(r(easc( a=a !o!or. Aceasa 1i vo"( v( ese !odoaA(* 1i acel"ia
coroa$(. /o"( !odoaA(* c(ci as'el de P(ri$e a%i doA=$di 1i acel"ia coroa$(* c(ci c(re 'ii
ara( a=a dra&ose !(ri$easc(* 1i* !rec": a Eis Frisos* c" l"cr"rile a adeveri9o. C(ci a"Ei$d
c( P(sor"l cel A"$ D1i !"$e s"'le"l !e$r" oi* s9a d"s s(91i !"ie s"'le"l s(" !e$r" $oi o%i* c"
oae c( :"le era" cele ce9. o!rea" !e el s( :ear&(. Ni D$=i v=rsa* c(ci a aK"$s la A(r=9
$e%ele cele :ai de !e "r:(* a!oi $e!"i$%a r"!"l"i* vre:ea a$"l"i 1i a!ro!ierea s'=$"l"i
PraE$ic. Pe l=$&( acesea 1i "$ica l"i sor(* care se a'l( la r(s"'l(rile cele :ai de !e "r:(. Dar
a rec" c" vederea 1i r"de$ia cea de d"!( r"!* 1i A(9r=$e%ele* 1i $e!"i$%a* 1i as!ri:ea
vre:ii* 1i &re"aea c(l(oriei 1i !e$r" voi 1i !e$r" :=$"irea voasr( oae acese le&("ri le9
a r"!. Ni ca "$ =$(r* alear&( ac": A(r=$"l c" os=rdie* ca "$ D$ari!a...
Deci s( $" deE$(d(Kd"i: de :=$"irea $oasr(* ci s( $e r"&(:* s( $e c"ceri:* s(Rl !o'i: 1i
solire s( 'ace: c(re I:9!ara"l cel de s"s c" :"le lacri:i. Ave: 1i !os"l acesa aK"(or*
care D$dre!eaE( :iKlocirea $oasr(. Ni !rec":* re9c=$d iar$a 1i ar(=$d"9se !ri:(vara*
cor(Aier"l ra&e cora9Aia D$ lar&* osa1"l D1i 1er&e ar:ele 1i91i &(e1e cal"l de r(E9Aoi*
!l"&ar"l D1i asc"e secera* c(l(or"l* D$dr(E$i$d* se a!"c( de D$del"$&a( c(l(orie 1i l"!(or"l
se deEArac( 1i &ol iese la l"!(* a1a 1i $oi 9 ar(=$d"9se !os"l ca o !ri:(var( d"@ov$iceasc( 9
s( 1er&e: ar:ele ca $i1e osa1i* ca $i1e !l"&ari s( asc"%i: secera* ca $i1e c=r:aci s( s(:
D$v !oriva val"rilor !o'elor celor $ec"vioase 1i a &=$d"rilor* ca $i1e c(l(ori s( D$ce!e:
c(l(oria ce d"ce la cer 1i ca $i1e l"!(ori s( $e deEAr(c(: !e$r" l"!e. C(ci credi$cios"l
ese 1i osa1* 1i !l"&ar* 1i cor(Aier* 1i c(l(or 1i l"!(or. De aceea 1i Pavel Eice) BC(ci l"!a
$oasr( $" ese D:!oriva r"!"l"i 1i a s=$&el"i* ci D:!oriva D$ce!(oriilor* D:!oriva
s(!=$iilor... Pe$r" aceea* l"a%i oae ar:ele l"i D":$eEe"...C >E'es. 6* .+9.0?. A v(E"
!e osa1"l. Ni dac( e1i l"!(or* &ol reA"ie s( i$ri la l"!(. De e1i osa1* D$ar:a Ia r=$d %i se
c"vi$e s( sai. Deci c": ese c" !"i$%( s( 'ie acesea a:=$do"(* adic( 1i &ol 1i D:Ar(caH
C":H E" v( voi s!"$e. DeEArac(9e de l"cr"rile vie%ii aceseia 1i e 'aci l"!(or. I:Arac(9e
c" ar:ele cele d"@ov$ice1i 1i e 'aci osa1. Ar"$c( de la i$e &riKile acesei vie%i* c( ese
vre:ea de l"!(. I:Arac(9e c" ar:ele cele d"@ov$ice1i* c(ci r(EAoi c":!li ave: $oi
D:!oriva dracilor. Pe$r" aceasa 1i &ol reA"ie s( 'ii* ca s( $" aiA( de ce $e a!"ca diavol"l
c=$d se l"!( c" $oi 1i D$ar:a !ese o* ca $ici di$r9o !are s( $" !ri:i: vreo ra$(
!ri:eKdioas(. L"creaE(9%i ca !l"&ar"l s"'le"l ("* (i$d :(r(ci$ii 1i se:($=$d c"v=$"l A"$ei
credi$%e 1i D$&riKi$d c" :"l( sili$%( r(sad"rile cele A"$e ale 'iloEo'iei* 1i as'el e 'aci !l"&ar.
Ni a1a va Eice c(re i$e Pavel) BC"vi$e9se ca !l"&ar"l ce se ose$e1e s( :($=$ce el :ai
D$ai$e di$ roadeC >II Ti:. +* 6?. Aces :e1e1"& Di D$'e9Q A"i$%a 1i el* c(ci Eice c(re
cori$e$i) BE" a: s(di* A!ollo a "da* dar D":$eEe" a '(c" s( creasc(C >I Cor. 0*6?. Asc"e
secera a !ri$ !os* !e care ai oci9o !ri$ D:A"iAare. Î$ce!e c(l(oria care d"ce c(re cer* 1i
c(l(ore1e !e dr":"l cel sr=: 1i D$&"s. Dar c": vei !"ea 1i s( D$ce!i 1i s( c(l(ore1iH
C@i$"i$d"9%i r"!"l 1i roAi$d"9.. C(ci :are D:!iedicare 'ace r"!"l cel &ros de D:A"iAare D$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<7
:ers"l !e calea cea sr=:(. Poole1e val"rile !o'elor celor $ec"vioase* de!(reaE( vi'or"l
&=$d"rilor celor rele* salveaE( coraAia* ar(=$d :"l( isc"si$%(* 1i e9ai '(c" cor(Aier. Ni a
ar(a ""ror acesora !rici$( 1i dasc(l $e ese $o"( !os"l. Iar !os $" Eic !e cel de oA1e* ci
!e !os"l cel co:!le 1i c" l"are a:i$eG $" $":ai !e de!(rarea de A"cae* ci 1i !e cea de
!(cae. Ni ca !os"l s( 'oloseasc( !e cei ce !osesc $" ese de aK"$s $":ai s( se de!(reEe de
A"cae* ci s( se 'ac( d"!( le&ea cea c"vii$cioas(. BC( l"!(or"l $" se D$c"$"$eaE(* de $" se
va l"!a d"!( le&eC >II Ti: +* 5?. Deci* ca s"'eri$d ose$eala !os"l"i* s( $" !ierde: c"$"$a
di$ el* s( D$v(%(: c": 1i D$ ce c@i! reA"ie s( 'ace: l"cr"l acesa. C(ci 1i 'arise"l acela a
!osi* dar d"!( !os"l acela s9a ar(a !"si" 1i li!si de roadele di$ !os. Iar va:e1"l $9a
!osi* dar a D$rec" !e cel ce a !osi* ca de aici s( c"$o1i c( $ici "$ 'olos $" vo: avea di$
!os dac( !e l=$&( el $" vor "r:a 1i celelale 'a!e A"$e. A" !osi 1i $i$ivie$ii 1i a" ras
dra&osea l"i D":$eEe" s!re ei. Dar a" !osi 1i i"deii* dar $i:ic $9a" c=1i&a* ci !ri@($i%i a"
'os. Deci de vre:e ce a1a de :are ese !ri:eKdia !os"l"i la cei ce $" 1i" c": reA"ie s(
!oseasc(* s( $e D$v(%(: le&ile !os"l"i* ca s( $" aler&(: D$ Eadar* $ici s( Aae: v=$"l* $ici
s( 'ace: r(EAoi* l"!=$d"$e c" ":Ara. Pos"l ese docorie. Dar docoria* c" oae c( de cele
:ai :"le ori ese 'olosioare* ea se 'ace 1i $e'olosioare di$ !rici$a $eisc"si$%ei cel"i ce o
D$reA"i$%eaE(. Pe$r" c( reA"ie s( se 1ie 1i vre:ea D$ care se c"vi$e a !"$e aceas( docorie*
1i :(s"ra ei* 1i sarea r"!"l"i care o !ri:e1e* 1i loc"l* 1i vre:ea a$"l"i* 1i @ra$a c"vii$cioas(
1i :"le alele. Ni "$a :(car de se rece c" vederea* se vor v((:a oae celelale. Ni dac( "$de
reA"ie s( vi$dec(: "$ r"! ave: reA"i$%( de a=a l"are a:i$e* c" :"l :ai :"l( l"are
a:i$e ese $evoie c=$d $e sili: !e$r" s"'le* ca s(9. vi$dec(: de &=$d"ri* cerc=$d"9le oae
c" di$adi$s"l.
Deci s( vede: c": a" !osi $i$ivie$ii c": s9a" iEA(vi de acea :=$ieH Oa:e$ii 1i
doAioacele s( $" !asc(* Eice. Ce &r(ie1i* s!"$e9:iH Ni doAioacele !osesc 1i caii 1i asi$ii se
D:Arac( c" sacH Da* Eice. C(ci !rec": de :oare vre"$ Ao&a* $" $":ai !e sl"&i 1i !e sl"K$ice
le D:Arac( D$ $e&r"* ci r"de$iile acel"ia 1i !e cai Di D:Arac( c" sac* !or"$ci$d sl"KAa1ilor ca
s(9i ad"c( 1i !e ei la :or:=$* ar(=$d !ri$ aceasa :(ri:ea rise%ei 1i r(&=$d !e o%i s!re
:il(. A1a 1i ceaea aceea* a"Ei$d c( se va !r(!(di* a D:Ar(ca c" sac 1i 'irea doAioacelor 1i
s"A K"&"l !os"l"i a !"s9o. Ni 'ii$dc( $" ese c" !"i$%( ca doAioacele s( c"$oasc( !ri$ c"v=$
:=$ia l"i D":$eEe"* a"$ci s9o c"$oasc( !ri$ 'oa:e. C( de se va !r(!(di ceaea* $" $":ai
$oi* loc"iorii* vo: avea "$ :or:=$ de oA1e* ci 1i doAioacele D:!re"$( c" $oi. Deci dac(
o%i se vor D:!(r(1i de !edea!s(* a"$ci o! s( se D:!(r(1easc( 1i de !os. Ni a" '(c" ace1ia
"$ l"cr" !e care 1i !roorocii l9a" '(c". C( v(E=$d ace1ia c( se va ad"ce di$ cer vreo
!edea!s( $es"'eri(* iar !e cei as"!ra c(rora se ri:ie* c( s"$ $evred$ici de ierare sa"
D$dre!are* !li$i de r"1i$e* 1i c( $" vor !"ea* !e$r" !(caele lor* s( D$dr(E$easc( a :ilosivi
!e D":$eEe"* 1i $eav=$d ei ce s( 'ac(* $ici de "$de s( doA=$deasc( D$dre!are !e$r" cei
os=$di%i* alear&( la doAioace* 1i Keli$d :oarea aceloraW de la acesea D$al%( r"&(ci"$ea*
!o:e$i$d ic(loasa 1i Kal$ica lor !ierEare. Odi$ioar( c"!ri$E=$d 'oa:ee !e i"dei 1i :"l(
sece( 'a9c=$d"9se D$ loc"l acela 1i oae !r(!(di$d"9se* "$"l di$ !rooroci Eicea) BS(ri9a"
K"$icele D$ ieslele lor... Pl=$s9a" cireEile Aoilor* c( $9avea" !(1"$e... Ni oae doAioacele c=:9
!"l"i a" c("a s!re Ti$e* c( a" seca iEvoarele a!eleorC >loil .* .7?. Iar al"l !l=$&=$d relele
cele di$ sece(* Eicea) BCerAii D$ %ari$( a" '(a 1i 1i9a" !(r(si !"ii* !e$r" c( $" era iarA(.
Asi$ii s(lAaici de !ri$ codrii a" sa !e loc"ri D$ale 1i a" ras v=$* 1i sl(Ai9a" oc@ii lor !e$r"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<<
c( $" era verdea%(C >lere:. .8* 596?. Iar as(Ei a%i a"Ei !e loil* care !e$r" aceasa Eice)
BAd"$a%i !r"$cii care s"&G s( ias( :irele di$ a1er$""l s(" 1i :ireasa di$ c(:ara saC >loil +9
.6?. Pe$r" care !rici$(* s!"$e9:i* c@ea:( la r"&(ci"$e v=rsa cea '(r( de vre:eH Ia( !e$r"
care. De vre:e ce o%i D$ v=rs( des(v=r1i( a" D$(r=a 1i :=$ia !e D":$eEe"* a"$ci v=rsa
cea $eai$s( de !(cae* ea s(9L roa&e !e Cel :=$ia. Ni des!re acesea des"l. S( vede: ce s9a
'(c" de a D$cea :=$ia aceeaH Oare $":ai !os"l 1i sac"lH Nicidec":* ci sc@i:Aarea D$re&ii
vie%i. De "$de ese ar(a aceasaH Di$ D$se1i c"vi$ele !rooroce1i. C( acela ce a vorAi des!re
"r&ia l"i D":$eEe" 1i des!re !os"l acelora* vorAe1e 1i des!re D:!(care* ar(=$d !rici$a ei 1i
Eic=$d) BNi a v(E" D":$eEe" l"cr"rile lorHC Care l"cr"riH C( a" !osiH C( s9a" D:Ar(ca c"
sacH Nici "$a di$re acesea. Ci (c=$d"9le !e ele a ad("&a) BC( 'iecare s9a D$ors de la c(ile
l"i cele releG 1i i9a !(r" r(" l"i D":$eEe" !e$r" r("l* care a Eis s( le 'ac( lorC >Io$a 0* .-?.
/eEi c( $" !os"l i9a r(!i di$ !ri:eKdie* ci sc@i:Aarea vie%ii lor a '(c" !e D":$eEe" Al=$d 1i
:ilosiv c(re ei. Ni acesea le9a: Eis $" ca s( $eci$si: !os"l* ci
ca s(9. ci$si:. Ni Dl ci$si: $" $":ai c" de!(rarea de A"cae* ci 1i c" '"&irea de !(cae. C(
cel ce red"ce !os"l $":ai la de!(rarea de A"cae* acela ese care9. $eci$se1e. Pose1iH
Ara(9:i !os"l (" !ri$ l"cr"ri. Pri$ care* vei EiceH De vei vedea s(rac* :il"ie1e9.G de vei
avea vr(K:a1* D:!a9c(9e c" elG de vei vedea !e !riee$"l (" s!ori$d* $"9. Eavis9"iG de vei
vedea 'e:eie 'r":oas(* rece9o c" vederea. Ni $" $":ai &"ra s( !oseasc(* ci 1i oc@i"l* 1i
a"E"l 1i !icioarele* 1i :=i$ile 1i oae :(d"larele r"!"l"i $osr". S( !oseasc( :=i$ile
c"r(%i$d"9se de r(!ire 1i de l(co:ie. S( !oseasc( !icioarele* de!(r=$d"9se de c(ile ce d"c la
!riveli1ile '(r(dele&ii. S( !oseasc( oc@ii* D$v(%=$d"9se s( $" ca"e $icioda( la 'e%e 'r":oase*
$ici s( iscodeasc( cele sr(i$e. C( @ra$( a oc@ilor ese !rivirea. Ni de va 'i !rivirea !(c(oas(*
va=:( !os"l 1i r(soar$( oa( :=$"irea s"'le"l"i* iar de va 'i d"!( le&e* D:!odoAe1e
!os"l. C( 'oare $ec"vii$cios ese* ca !e$r" !os* s( $e o!ri: cc la A"cae 1i c@iar de la cele
D$&(d"ie* iar c" oc@ii s( $e D$'r"!(: de cele o!rie. N" :($=$ci car$eH S( $" :($=$ci $ici
!o'(* !ri$ oc@i. S( !oseasc( 1i a"E"l. Iar !os al a"E"l"i ese a $" !ri:i &r(iri de r(" 1i de
cleveiri* c( Eice) BA"E de1er s( $" !ri:e1iC. S( !oseasc( 1i &"ra de c"vi$e de r"1i$e 1i de
ocar(. C( ce 'olos ese c=$d $e de!a$(: de car$e de !as(re 1i de !e1e* iar !e 'ra%i Di :=$c(:
1i Di :"1c(:. Cel ce &r(ie1e de r(" a :=$ca car$ea 'rael"i 1i a :"1ca r"!"l veci$"l"i.
Pe$r" aceasa 1i Pavel s9a D$&roEi* Eic=$d) BIar dac( v( :"1ca%i "$"l !e al"l 1i v( :=$ca%i*
vede%i s( $" v( $i:ici%i voi D$re voiC. N" ai D$'i! di$%ii D$ car$e* dar ai D$'i! &r(irea de r(" D$
s"'le* sric=$d $":ele cel A"$ al a!roa!el"i. Ne$":(rae rele %i9ai !rici$"i 1i %ie 1i acel"ia* 1i
:"lor alora. C( 1i !e cel ce a a"Ei l9ai '(c" :ai r("* clevei$d !e a!roa!ele. Ni de va 'i
!(c(os* se 'ace :ai r=$dav* a'l=$d"9se ovar(1 al
!(ca"l"i. Iar de va 'i c" 'a!e A"$e se ridic( s!re :=$drie 1i se r"'e1e* !e$r" c(derea alora*
$(l"ci$d l"cr"ri :ari !e$r" si$e. Ni !e l=$&( oae acesea a v((:a oA1ea #isericii* c( cei
ce a"d $" cleveesc !e cel ce a &re1i* ci oc(rile lor se D$drea!( as"!ra ""ror cre1i$ilor* Ni
$" vei a"Ei !e cei $ecredi$cio1i c( Eic) C"are ese des'r=$aP Ci l(s=$d !e acela* !e o%i
cre1i$ii Di cleveesc. Ni as'el ai !rici$"i @"la $":el"i l"i D":$eEe". C( !rec": de vo:
!erece l("da* se sl(ve1e $":ele l"i D":$eEe"* o a1a de vo: !erece D$ !(cae se @"le1e 1i
se oc(r(1e $":ele L"i. A!oi !e cel ce l9ai clevei l9ai r"1i$a* 1i D$ aces c@i! :ai $er"1i$a l9
ai '(c"* vr(K:a1 1i !iE:a1 'ac=$d"9%i9.. Iar !e i$e e9ai '(c" vi$ova !ede!sei* c(ci ai vorAi
l"cr"ri care $" e !rivesc !e i$e. Ni s( $"9:i s!"$( ci$eva c( a"$ci &r(iesc de r(" c=$d s!"$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
<4
:i$ci"$i* iar $" c=$d &r(iesc adev(r"l. Ni adev(r"l &r(i$d* de vei clevei* 1i a1a vei avea vi$(.
C( 1i 'arise"l acela a clevei !e va:e1 s!"$=$d adev(r"l* dar aceasa $" l9a D$dre!a. S!"$e9
:i oare va:e1"l $" era va:e1 1i !(c(osH Ar(a ese ""ror c( da. Dar !e$r" c( 'arise"l l9a
!ri9@($i* a !ierd" oae. /oie1i s( D$dre!eEi !e 'raeleH L(cri:eaE(* roa&(9e l"i D":$eEe"
!e$r" el* ia9. D$deoseAi 1i D$dea:$(9.* s'("ie1e9.* roa&(9.. A1a 1i Pavel '(cea* c(ci Eice)
BM( e: ca $" c":va* ve$i$d iar(1i* s( :( s:ereasc( D":$eEe"l :e" la voi 1i s( !l=$& !e
:"l%i care a" !(c("i D$ai$e 1i $" s9a" !oc(i de $ec"r(%ia 1i de des'r=$area 1i de
$ec":!(area !e care le9a" '(c"C >II Cor. .+* +.?. Ara( dra&ose c(re cel ce a &re1i.
I$credi$%eaE(9. c(* ad"c=$d"9i a:i$e de !(ca* !or%i &riK( de el* iar $"9. v(de1i. A!"c(9i
!icioarele 1i s(r"(9i9le* $" e r"1i$a dac( voie1i c" adev(ra s(9. vi$deci. Ase:e$ea 1i
docorii 'ac* c(ci de :"le ori roa&( 1i s(r"( !e Aol$avi* ca s( !ri:easc( docoria cea :=$"i9
oare. F( 1i " a1a. Ara( !reo"l"i ra$aG l"cr"l acesa ese a cel"i ce !oar( &riK(* a cel"i ce are
:il(.
Ni $" $":ai !e cei ce &r(iesc de r("* ci 1i !e cei ce a"d !e al%ii &r(i$d de r("* Di s'("iesc s(91i
as"!e "rec@ile 1i s( "r:eEe !rooroc"l"i care Eice) BPe cel ce cleveea D$ asc"$s !e veci$"l
s("* !e acela l9a: iE&o$iC >Ps. .--* +?. Oii c(re veci$"l (") De ai !e ci$eva ca s(9. la"Ei 1i
s(9. vorAe1i de Ai$e* desc@id "rec@ile ca s( !ri:esc :ir"rile* iar de voie1i s( vorAe1i de r("*
D$c@id i$rarea c"vi$elor* c(ci $" s"'(r s( !ri:esc $oroi 1i &"$oi. Ce doA=$d( !ri:esc e"
di$r" a 1i c( c"are ese r("H Di:!oriv(* :are v((:are ese l"cr"l acesa 1i !a&"Aa cea :ai
de !e "r:(. Oii c(re veci$"l (") S( !"r(: &riK( de cele ale $oasre* de c": vo: da sea:(
de &re1alele $oasre* iar iscodirea aceasa s9o 'olosi: la via%a $oasr(. Ce D$dre!are 1i ierare
vo: avea* c=$d !e cele ale $oasre $icioda( $" le l"(: D$ :i$e* iar !e cele sr(i$e c"
di$adi$s"l le iscodi:H A1a c":* rec=$d ci$eva 1i "i=$d"9se D$ casa a* cerce=$d cele
di$l("$r"* 'ace "$ l"cr" "r= 1i !li$ de r"1i$e* a1a 1i cercearea celor sr(i$e ese "$ l"cr" al
:oKiciei celei :ai de Kos. Ni l"cr"l de r=s ese c( as'el de via%( av=$d cleveior"l 1i $e!"$=$d
&riK( de ale sale* c=$d s!"$e c"iva ceva di$ cele asc"$se* Dl roa&( !e acela s( K"re ca $i:($"i
$" va :ai s!"$e* !ri$ aceasa ar(=$d c( a '(c" "$ l"cr" vred$ic de !ri@a$(. Ni dac(9. ro&i
s(9. K"re !e acela c(r"ia i9ai s!"s c"v=$"l* s( $"9. :ai s!"$( la al"l* dovedi ese c( $" ai
D$credere D$ el 1i :ai Ai$e era s( $"9. 'i s!"s l"i. De %i$eai c"v=$"l erai D$ si&"ra$%(. D"!( ce
l9ai v=$d"* de ce :ai !or%i &riK( s( $" se r(s!=$deasc(. De voie1i ca s( $" ias( c"v=$"l la
al"l* $"9. s!"$e $i:($"i. Iar d"!( ce ai v=$d" al"ia !(Eirea c"v=$"l"i* de !risos :ai !"i s(
K"re !e cel c(r"ia i l9ai s!"s ca s(9. !(Eeasc(.
D"lce ese a &r(i de r("* vei Eice. C" adev(ra d"lce ese a $" &r(i de r(". C( cel ce a &r(i de
r("* d"!( aceasa ese D$&riKoraG el !res"!"$e* se e:e* se c(ie1e* D1i :"1c( li:Aa 1i re:"r(
ca $" c":va s( a"d( al%ii c"v=$"l 1i s(9i vi$( vreo !ri:eKdie* !e$r" c( a !rici$"i vraKA(. Iar
cel ce i$e c"v=$"l* ese '(r( de &riK( 1i c" :"l( d"lcea%( r(ie1e* c(ci Eice) BA"Ei9ai
c"v=$H S( :oar( lai$eC >l$%. Is. Sira@ .4* .-?. D$cearc( c(ci $" e va r"!e. Ce ese* Bs( :oar(
la i$eCH S(9. si$&i* s(9. Aa&i D$l("$r" 1i s( $"9. la1i s( ias( a'ar(* $ici !"%i$ :(car. Iar :ai
Ai$e ese s( e sile1i s( $"9i s"'eri !e cei ce &r(iesc de r(" !e al%ii. Ni dac( c=$dva vei !ri:i*
Aa&(9. D$l("$r"* o:oar( ceea ce ai a"Ei* d( "i(rii* ca s( 'ii ase:e$ea c" cei ce $" a" a"Ei 1i
c" :"l( 1i $e&riK( !ace D%i vei !erece via%a aceasa. De vor vedea vorAiorii de r(" c( $e
D$oarce: di$s!re ei* :ai :"l dec= cei ce cleveesc* vor D$cea 1i ei c=$dva c" aces oAicei
r("* D1i vor D$dre!a &re1eala 1i vor !erece via%( l("da(* iar !e $oi $" $e vor avea ca !e $i1e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
4-
:=$"iori ai lor* ci ca !e $i1e '(c(ori de Ai$e $e vor !ro!ov(d"i. Ni !rec": a &r(i de Ai$e 1i
a l("da ese D$ce!""l !riee1"&"l"i* a1a 1i vorAirea de r(" 1i cleveeala ese D$ce!""l 1i
!rici$a vraKAei* a "r=ci"$ei 1i a $e$":(rae rele. Ni $" di$ al( !rici$( a: c(E" D$ $e!"rarea
de &riK( de cele ale $oasre* ci $":ai di$r" iscodirea 1i cercearea celor sr(i$e. C( $" ese c"
!"i$%( ca o:"l ce &r(ie1e de r(" 1i iscode1e vie%ile alora* s( !oare &riK( vreoda( de
!erecerea sa. Ni 'ii$dc( oa( os=rdia l"i o c@el"ie1e la iscodirea alora* de $evoie ese ca
oae cele ale l"i s( r(:=ie '(r( cerceare 1i '(r( de $ici o !"rare de &riK(. Pl(c" l"cr" ese
c=$d oa( s(r"i$%a $oasr( o c@el"i: la !"rarea de &riK( de cele ale $oasre 1i la K"decaa
!(caelor $oasre. Ni $":ai as'el vo: !"ea s!ori. Iar c=$d odea"$a e D$&riKe1i de cele
sr(i$e* c=$d vei !"ra oare &riK( 1i de r("(%ile aleH
Deci s( '"&i:* i"Ai%ilor* s( '"&i: de vorAirile de r("* c"$osc=$d c( aceasa ese !r(!asie
diavoleasc( 1i !=$di"r( a vicle1"&"l"i acel"ia. Ni ca s( $" !"r(: &riK( de cele ale $oasre 1i
ca s( 'ace: :ai c":!lie r(s!"$s"rile 1i D$vi$"irile* la aces oAicei $e9a ad"s !e $oi diavol"l.
Ni $" $":ai l"cr"l acesa ese cel :ai r("* c( vo: da sea:( a"$ci !e$r" cele ce a: vorAi* ci
1i !(caele $oasre D$ aces 'el :ai &rele le 'ace:* li!si$d"9$e as'el de orice c"v=$ de
D$dre!are. Ni cel ce cerceeaE( c" de9a:($"$"l cele sr(i$e* !e$r" &re91ale $" va doA=$di
$icioda( ierare. C( $" $":ai !e$r" cele &re1ie de $oi va @o(rD D":$eEe" !edea!s(* ci 1i
!e$r" cele sr(i$e* adic( c=$d vorAi: de r(" !e 'raele $osr". De aceea a s'("i D":$eEe"*
Eic=$d) BN" K"deca%i* ca s( $" 'i%i K"deca%iC >M. 7* .?. Ni !e$r" !(ca"l acesa $" vo: l"a
!edea!s( !e :(s"ra l"i* ci :"l :ai :are* 'ii$dc( se ada"&( di$ !rici$( c( ai K"deca !e
'raele (". Ni !rec": o:"l cel Al=$d* i"Aior de se:e$i 1i ier(or :ic1oreaE( !(caele sale
!ri$ acesea* a1a cel :=$ios* cr"d 1i $eier(or D1i :(re1e !(caele sale. Deci s( iE&o$i: di$
&"ra $oasr( oa( &r(irea de r("* 1ii$d c( 1i ce$"1( de vo: :=$ca* $ici "$ 'olos $" vo:
doA=$di di$ aceas( as!r( !erecere* dac( $" $e vo: de!(ra de aces oAicei. C( $" cele ce
i$r( D$ &"r( s!"rc( !e o:* ci cele ce ies. De va a:eseca ci$eva $oroi* 'ii$d " de 'a%(* oare
$" oc(r(1i 1i cer%i !e cel ce 'ace "$ele ca aceseaH F( la 'el 1i c" &r(ior"l de r(". C( :iros"l
cel "r= ce iese di$ :esecarea $oroi"l"i $" D:!"$& a1a are :e:Ara$a creier"l"i celor ce a"d*
!rec": D:!"$&e !"oarea !(caelor sr(i$e 1i via%a $ec"ra(* :=@$i$d 1i "lA"r=$d s"'le"l
celor ce a"d. S( $e de!(r(: dar* de &r(irea de r("* de c"vi$ele de ocar(* de @"l( 1i $ici !e
veci$"l* $ici !e D":$eEe" s( $"9L vorAi: de r(". C( :"l%i di$ vorAiorii de r(" la a=a
"rAare a" aK"$s* D$c= de la cleveirea se:e$ilor 1i9a"
.<8
ridica li:Aa lor 1i as"!ra S(!=$"l"i. Ni c= de :are ese r("l acesa* vede: di$ l"cr"rile cele
ce ac": $e9a" aK"$s.
C( ia( $":ai "$ o: a 'os oc(r= 1i o%i $e e:e: 1i $e c"re:"r(:* 1i cei ce a" oc(r= 1i cei
care c" $i:ic $" se si: vi$ova%i. Dar D":$eEe" D$ oae Eilele ese oc(r=. Ni ce Eic D$ oae
EileleH I$ oae ceas"rile c" adev(ra. Ni de cei Ao&a%i 1i de cei s(raci* de cei ce s"$ D$ odi@$(
1i de cei ce s"$ D$ $ecaE* de cei ce 'ac is!ie 1i de cei ce le s"'er(G dar $i:e$i $" se D$&riKe1e
de aceasa. De aceea a D$&(d"i D":$eEe" ca s( 'ie oc(r= o:"l cel ase:e$ea $o"(* ca di$
!ri:eKdia ce a ve$i de la ocara aceasa* s( c"$o1i i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe". Ni de1i
s9a '(c" aceasa $":ai o da(* o"1i $" $(d(Kd"i: s( doA=$di: ierare sa" D$dre!are. Dar
D":$eEe" !e Care D$ oae Eilele II :=$ie:* 1i de la !(cae $" $e D$oarce:* s"'er( c" oa(
D$del"$&a r(Adare. Ai v(E" ce :are ese i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"H Ni c" oae c( cei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
4.
ce a" '(c" $ele&i"irea aceasa a" 'os !ri$1i* !"1i D$ e:$i%( 1i !ede!si%i* o $e e:e:. D$c(
$9a a"Ei cel ce a 'os oc(r= cele ce s9a" '(c"* $ici $9a da vreo @o(r=re 1i o%i re:"r(:. Iar
D":$eEe" D$ oae Eilele a"de oc(rile cele D$dre!ae as"!ra L"i 1i $i:e$i $" se D$oarce. Ni
a1a de Al=$d 1i i"Aior de oa:e$i ese D":$eEe"* D$c= de aK"$s ese s(9I s!"i $":ai !(ca"l
1i e9a deEle&a de vi$(. Dar oa:e$ii di:!oriv(* a"$ci c=$d cei vi$ova%i :(r"risesc* :ai
:"l se !ede!sesc. L"cr" care 1i ac": s9a '(c". Ni "$ii a" 'os !ierd"%i c" 'ier"l* al%ii c"
'oc"l* iar al%ii a" 'os da%i la 'iare 1i s9a" !r(!(di. Ni $" $":ai A(rAa%i* ci 1i co!ii. Ni $ici
v=rsa cea 'ar( de vre:e* $ici 'a!"l c( aces l"cr" a 'os '(c" de !o!or"l cel si:!l"* $ici c(
cei ce a" D$dr(E$i a" 'os c"!ri$1i de "rAare dr(ceasc(* $ici daKdia ce se !(rea c( ese !rea
:are* $ici s(r(cia* $ici c( a" &re1i o! de oA1e* $ici 'a!"l c( a" '(&(d"i c( $icioda( s( $"
:ai D$dr(E$eas9
.<5
c( "$ele ca acesea 1i $ici alceva $" i9a iEA(vi !e ei* ci '(r( de $ici o ierare era" d"1i la
!ieire. Ni !e cei vi$ova%i Di d"9cea" osa1i D$ar:a%i* !(Ei$d"9i di$ a:=$do"( !(r%ile* ca $"
c":va s(9i r(!easc( ci$eva. Maicile :er&ea" D$ "r:(* v(E=$d de de!are !e 'ii lor c": Di aie
1i $" D$dr(E$ea" s( !l=$&( !e$r" aceasa. C(ci 'rica Air"ia !l=$s"l 1i e:erea s(!=$ea 'irea.
Ni !rec": oa:e$ii a'la%i !e "sca v(d !e cei ce se D$eac( c" coraAia* se =$&"iesc* dar $" se
!o a!ro!ia s(9i iEA(veasc( !e cei ce se a'"$d(* o a1a 1i aici* :aicile 'ii$d o!rie de osa1i* ca
de $i1e val"ri* $" $":ai $" D$dr(E$ea" a se a!ro!ia* ci 1i a l(cri:a se e:ea". Oare !rice!ea
de aici i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"* c= ese de $eaK"$s(H C= de $e:(r&i$i( eseH C":
cov=r1e1e o c"v=$"lH C( aici cel ce a 'os oc(r= ese de aceea1i #re c" cei ce a" D$dr(E$i
1i $":ai o da( i s9a D$=:!la aceasa* '(r( s( 'ie el de 'a%(* $ici v(E=$d sa" a"Ei$d* 1i $ici
"$"l di$ cei vi$ova%i $9a doA=$di ierare. Iar la D":$eEe" $i:ic di$ oae acesea $" !"e:
Eice. C( a1a de :are ese deoseAirea D$re o: 1i D":$eEe"* D$c= c"v=$"l $" !oae ar(a. El
D$ oae Eilele ese oc(r=* 'ii$d de 'a%(* v(E=$d 1i a"Ei$d* dar $9a sloAoEi vre"$ '"l&er* $ici a
!or"$ci :(rii s( aco!ere !(:=$"l 1i s(9i D$ece !e o%i* $ici !(:=$"l"i $9a !or"$ci s( se
desc@id( 1i s( D$&@i( !e o%i oc(r=orii* dar s"'er(* raAd( D$del"$& 1i Se '(&(d"ie1e s( iere !e
cei ce L9a" oc(r=* $":ai de se vor !oc(i 1i vor '(&(d"i c( $" vor :ai 'ace acesea. C"
adev(ra ac": esQe vre:ea !orivi( a sri&a) BCi$e va &r(i !"erile Do:$"l"i* ci$e va 'ace
a"Eie oae la"dele L"iHC >Ps. .-5* +?. C=%i $" $":ai c( D$Kosesc c@i!"l l"i D":$eEe"* dar ii
1i calc(H C(ci c=$d s"&r":i !e cel s(rac* c=$d Dl deEAraci* c=$d Dl ra&i la K"deca(* calci
c@i!"l l"i D":$eEe". Ni asc"l( !e Pavel* care Eice) BC(ci A(rAa"l $" reA"ie s(91i aco!ere
ca!"l* 'ii$d c@i! 1i slav( a l"i D":$eEe"C >I Cor. ..* 7? 1i !e Î$s"1i D":$eEe") BS( 'ace: o:
d"!( c@i!"l Nosr" 1i d"!( ase:($areC >Fac. .* +6?. Ni de vei Eice c( o:"l $" ese de aceea1i
'ii$%( c" D":$eEe"* D%i voi Eice 1i e" c( $ici ara:a sa"iei D:!(ra"l"i $" era de aceea1i 'ii$%(
c" D:!(ra"l* dar a" 'os !ede!si%i cei ce a" D$dr(E$i s9o srice. Pe$r" aceasa 1i oa:e$ii* de1i
$" s"$ de aceea1i 'ii$%( c" D":$eEe"* dar s"$ c@i!"l L"i* reA"ie s( 'ie ci$si%i. Iar " !e$r"
!"%i$ a"r Di calci* Di s"&r":i* Di =r(1i la K"dec(%i 1i $ici o !edea!s( $" ai !ri:i !=$( as(Ei.
Ni* o* de s9ar 'ace vreo sc@i:Aare A"$( 1i de9a drea!aP Dar e" :ai D$ai$e s!"$ 1i :(r"risesc*
c( de va rece $or"l acesa 1i $oi D$ aceea1i le$evire vo: r(:=$ea* !ede!se :"l :ai c":!lie
vo: s"'eri dec= cele ce se a1ea!( ac":. Ni $" :( e: a=a de "r&ia D:!(ra"l"i* !e c= :(
e: de le$evirea voasr(* D$c= $" ese9 de aK"$s* s!re D$dre!are* a 'ace lia$ie 1i r"&(ci"$e
do"(9rei Eile* ci reA"ie s( $e sc@i:A(: des(v=r1i via%a 1i de!(r=$d"9$e de r("ae* s(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
4+
!erece: odea"$a D$ 'a!a A"$(. C(ci !rec": cei Aol$avi* de $" vor !(Ei odea"$a A"$a
r=$d"iala* $ici "$ 'olos $" le ese lor di$ re&i:"l cel de do"( sa" rei Eile* la 'el 1i cei ce
&re1esc* de $" vor 'i odea"$a reKi 1i D$'r=$a%i* $" vor doA=$di $i:ic di$ D$dre!area cea de
do"(9rei Eile. Ni !rec": cel ce se s!al( 1i iar(1i c" $oroi se :"rd(re1e* c" $i:ic $" s9a
'olosi* a1a 1i cel ce rei Eile s9a !oc(i* iar a!oi la cele di$=i s9a D$ors* $i:ic $9a doA=$di.
Deci $" ceea ce 'ace: odea"$a ci ac": s( 'ace:. C( de :"le ori c"!ri$E=$d"9$e
c"re:"re* 'oa:ee 1i sece(* rei9!ar" Eile $e D$%ele!%i: 1i :ai Al=$Ei $e 'ace:* a!oi iar(1i la
cele di$=i $e D$oarce:. Pe$r" ca s( $e D$%ele!%i: s9a" D$=:!la acesea. Ni dac( !=$( ac":
a: !erec" r("* :(car de ac": D$ai$e s( !erece: D$ evlavie 1i e:ere 1i Al=$de%e* ca s( $"
ave: reA"i$%( de al( A(aie. Oare $" !"ea D":$eEe" s( o!reasc( cele ce s9a" '(c"H Dar le9
a sloAoEi* ca !e cei ce9L de'(i:a* c" 'rica de la cel ase:e$ea lor s(9i D$%ele!%easc(. Ni s( $"9
:i Eic( ci$eva* c( :"l%i di$ cei vi$ova%i a" sc(!a* iar di$ cei $evi$ova%i a" c(E" :"l%i. C(
acesea de :"le ori le a"d de la :"l%i* $" $":ai !e$r" Earva aceasa* ci 1i !e$r" ale D$9
=:!l(ri 1i $evoi ca aceasa. Deci ce voi vorAi c(re cei ce Eic "$ele ca aceseaH De1i cel ce a
'os !ri$s era $evi$ova !e$r" Earva aceasa* dar al !(ca c":!li a '(c" c=$dva 1i
$esc@i:A=$d"9se* a 'os !ede!si D$ r(E:eri%a aceasa. C( are oAicei D":$eEe" s( 'ac( a1a.
C=$d &re1i: $" $e !ede!se1e D$da(* ci $e :ai las(* d=$d"9$e vre:e de !oc(i$%(* ca s( $e
D$dre!(: 1i s( $e sc@i:A(:. Dar $oi 'ii$dc( $" a: 'os !ede!si%i d"!( !(ca 1i* ca aare*
socoi$d c( !(ca"l s9a 1ers* c=$d $" &=$di:* a"$ci s"$e: !ri$1i. Ni aceasa se 'ace ca s( $"
$(d(Kd"i: c( vo: sc(!a* d"!( ce a: !(c("i* $e!ede!si%i* de $" $e vo: sc@i:Aa* ci s( $e
D$v(%(: c( a:a$ a"$ci c=$d $" $e a1e!(:* !"e: c(dea D$ c"rs(. De aceea de vei &re1i 1i
$" vei 'i !ede!si* s( $" e D$1eli c( ai sc(!a de !edea!s(* ci :ai :"l s( e e:i* 1ii$d c(
"1or Di ese l"i D":$eEe"* oric=$d va voi* s( e !ede!seasc(. Ia( !e$r" aceasa a"$ci $" a
'os !ede!si* ca s(9i dea vre:e de !oc(i$%(. Deci s( $" Eice: c( c"are 'ii$d $evi$ova a
c(E"* iar cel(lal a sc(!a 'ii$d vi$ova. C( 1i cel $evi$ova a c(E"* !rec": a: Eis* !e$r"
ale !(cae. Iar cel ce a sc(!a ac":* de $" se va sc@i:Aa* D$ al( c"rs( se va !ri$de. Dac( a1a
$e vo: a'la* $" vo: "ia $icioda( !(caele $oasre* ci !"r"rea* e:=$d"9$e 1i c"re:"r=$d"9
$e ca $" c":va s( 'i: !ede!si%i* $e vo: ad"ce a:i$e de&raA( de ele. C( $i:ic alceva $"
oAi1$"ie1e s( $e ad"c( a:i$e de !(ca* ca !edea!sa 1i os=$da. Aces l"cr" ese ar(a 1i de
'ra%ii l"i losi'. C( d"!( ce a" v=$d" aceia !e Dre!"l 1i a" rec" reis!reEece a$i* c=$d a" 'os
ri:i1i de a(l lor s( c":!ere &r=" di$ E&i!* 1i a" 'os D$vi$"ia de losi' 'raele lor c( s"$
iscoade* D$ !ri:eKdie 'ii$d 1i9a" ad"s a:i$e de !(ca 1i Eicea") BA1a ese* c( D$ !(cae s"$e:
!e$r" 'raele $osr" losi' >Fac. 8+* +.?G /eEi c": 'rica le9a ad"s a:i$e de acea &re1eal(.
C=$d &re1ea" $" si:%ea"* iar c=$d "r:a s( vi$( !edea!sa* a"$ci 1i9a" ad"s a:i$e de
&re1eal(.
Deci acesea oae 1ii$d"9le s( 'ace: sc@i:Aare 1i D$dre!are a vie%ii $oasre 1i* :ai D$ai$e 1i
d"!( iEA(virea de 'rica ce $e s( as"!r(9$e* s( !"r(: &riK( de evlavie 1i de 'a!a A"$(.
Ni ac": rei !or"$ci voiesc s( v( r=$d"iesc* ca !ri$ ele* D$ !os"l acesa s( v( D$dre!a%iG Pe
$i:e$i s( $" vorAi%i de r("G $ici "$ vr(K:a1 s( $" avea* 1i s( iE&o$i%i c" o"l di$ &"ra voasr(
oAicei"l cel r(" al K"r(:=$"rilor. Ni !rec": a"$ci c=$d s9a r=$d"i daKdie D$ a"r* 'iecare
:er&e acas( 1i c@e:=$d !e 'e:eie 1i !e co!ii 1i !e sl"&i* c@iAE"ie1e c" ei 1i se s'("ie1e de
"$de va !l(i aceas( daKdie* a1a s( 'ace: 1i la cele d"@ov$ice1i. Mer&=$d acas( 'iecare s(
c@e:e !e 'e:eie 1i !e co!ii 1i Eic=$d"9le c( s9a r=$d"i daKdie d"@ov$iceasc( as(Ei* daKdie
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
40
!ri$ care se va 'ace o oarecare "1"rare a $evoilor acesora* daKdie care !e cei ce o vor !l(i $"
Di 'ace s(raci* ci :ai Ao&a%i* daKdie care s!"$e s( $" :ai ave: $ici "$ vr(K:a1* s( $" vorAi:
de r(" !e $i:e$i 1i s( $" $e K"r(: $icidec":* s( c@iAE"iasc(* s( se D$&riKeasc(* s( se s'(9
"iasc( c": s( !l(easc( aceas( daKdie. Ni a1a s( D:!li$i: aceasa* s( !"$e: oa( os=rdia* s(
$e ad"ce: a:i$e "$ii alora* s( $e D$dre!(: "$ii !e al%ii* ca s( $" :er&e: acolo daori*
'ii$d $evoie s( $e D:!r":"(: de la al%ii* c": a" !(i:i 'ecioarele cele $eA"$e* 1i s(
!ierde: :=$"irea.
Dac( as'el $e vo: !"$e D$ r=$d"iala via%a $oasr(* de aici :( !"$ c@eEa1 1i v( '(&(d"iesc c(
vo: avea o oarecare "1"rare a $ecaE"l"i de 'a%( 1i ale acesor rele 1i* ceea ce ese :"l :ai
:are dec= oae* c( vo: doA=$di A"$((%ile cele viioare. Ni reA"ia ca oae !or"$cile s( vi le
r=$d"iesc* dar socoesc c( aces c@i! al D$dre!(rii ese cel :ai A"$* adic( s( D:!li$i:
!or"$cile !e r=$d. C( !rec": l"cr(or"l de !(:=$ D1i sa!( @olda c=e !"%i$ 1i a1a aK"$&e la
s'=r1i* a1a 1i $oi de $e vo: !"$e a1eE(:=$ ca D$ cele !ar"Eeci de Eile ale !os"l"i s( !(Ei:
acese rei !or"$ci c" di$adi$s"l* 1i !(9Ei$d"9le s( aK"$&e: Ia oAicei"l cel A"$* 1i a!oi c" :ai
:"l( "1"ri$%( vo: :er&e 1i la celelale 1i aK"$&=$d la v=r'"l 'iloEo'iei* via%a aceasa c" A"$(
$(deKde o vo: rece* iar D$ ceea ce va s( 'ie vo: sa c" :"l( D$dr(E$eal( D$ai$ea l"i Frisos
1i $e vo: D$d"lci de A"$((%ile cele $e&r(ie* de care 'ie ca $oi o%i s( $e D$vred$ici:* c" dar"l
1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia* D:!re"$( c" Ta(l 1i c"
S'=$"l D"@* . Se c"vi$e slava D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE c(re cei ce Eic c": c( diavolii oc(r:"9iesc cele o:e$e1i 1i se :c(Kesc !e$r"
!ede!sele l"i >D":$eEe"* 1i se s:i$esc !e$r" D$des"l(rile celor r(i 1i !e$r" ic(lo1iile
celor dre!%i
G
^^a92" socoea: c( di$ !rici$a vorAirii $eD$ceae v( ve%i 'i s("ra de c"vi$ele :ele. Dar v(d
c( s9a D$=:!la di:!oriv(* c( di$ $eD$cearea ei $" s9a '(c" sa%i"* ci di$ dori$%( :ai :areG
$" &rea%(* ci d"lcea%( :ai :are. ND s9a D$=:!la aici* !rec": se D$=:!l( la os!e%ele cele
l":e1i c" i"Aiorii de vi$. C( aceia c" c= Aea" :ai :"l vi$ $ea:eseca* :ai :"l D1i a!ri$d
seea. Iar $oi c" c= !rel"$&i: D$v(%("ra* !e a= a!ri$de: !o'a* D$:"l%i: dori$%a 1i D$(ri:
dra&osea. Ni c" oae c( 1i" s(r(cia cea di$r" :i$e* dar $" D$ceeE a "r:a os!((orilor celor
lar&i la :=$( 1i c@el"iori* !"$=$d"9v( deseori :asa 1i "r$=$d"9v( !li$* !a@ar"l D$v(%("rii.
C(ci v(d c( d"!( ce9. ve%i Aea !e el o* iar(1i D$sea%i v( ve%i d"ce. Ni aceasa s9a v(E" D$
oa( vre:ea* dar :ai ales D$ d":i$ica rec"(. Fa!"l c( voi v( D:!(r(1i%i '(r( sa%i" de
d":$eEeie1ile c"vi$e* s9a dovedi :ai ales D$ Ei"a aceea* D$ care v9a: D$v(%a c( $" se
c"vi$e a vorAi de r(" "$"l !e al"l* 1i v9a: da voie la o vor!ire de r(" 'ar( !ri:eKdie* adic(
s'a"i$d"9v( s( vorAi%i de r(" !(caele voasre* iar $" s( iscodiri cele sr(i$e. Ni v9a: ad"s de
'a%( !e s'i$%i* care se !ri@($ea" !e ei D$1i1i* iar $" !e ceilal%i. Pe Pavel* Eic=$d) B...Iis"s Frisos
a ve$i D$ l":e s( :=$"iasc( !e cei !(c(9
o1i* di$re care cel di$=i s"$ e"C >I Ti:. .* .5?* 1i iar(1i) BIar la "r:a ""ror* ca "$"i $(sc"
D$ai$e de vre:e* :i s9a ar(a 1i :ie. C(ci e" s"$ cel :ai :ic di$re A!osoli* care $" s"$
vred$ic s( :( $":esc a!osol* !e$r" c= a: !ri&o9$i #iserica l"i D":$eEe"C >I Cor. .5* <94?.
Pe Per" Eic=$d) BIe1i de la :i$e* Doa:$e* c( o: !(c(os s"$C >Lc. 5* <?. Pe Maei $":i$d"9
se !e si$e va:e1 1i D$ vre:ea a!osoliei >M. .-* 0?. Pe David sri&=$d 1i Eic=$d)
BF(r(dele&ile :ele a" cov=r1i ca!"l :e" 1i ca o !ovar( &rea a!(sa9a" !ese :i$eC >Ps. 07*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
48
8?. Pe Isaia =$&"i$d"9se 1i !l=$&=$d) BO* ic(los"l de :i$eP... 'ii$dc( o: $ec"ra s"$ 1i A"Ee
$ec"rae av=$d...C >Is. 6* 5?. Pe cei rei i$eri :(r"risi$d"9se D$ c"!or"l cel c" 'oc) BC( a:
!(c("i 1i a: '(c" '(r(dele&e* de9!=r=$d"9$e de la Ti$eC >C=$ celor 0 i$eri* vers 5?. Pe Da9
$iil o de aceasa =$&"i$d"9se. Ni d"!( e$":erarea acesor s'i$%i a: $":i :"1e !e
!ri@($iori. Ni !e A"$( dre!ae i9a: $":i a1a* c( !rec": acelea se !"$ !e ra$e sr(i$e* a1a 1i
!ri@($iorii :"1c( !(caele sr(i$e* ad"c=$d Aoal( de acolo celor ce !erec D:!re"$( c" ei. Iar
!e cei ce 'ac cele di:!o9$v( alAi$e Ie $":esc* care $" ad"$( Aoli* ci EA"r=$d D$ livada
'a!elor celor A"$e ale s'i$%ilor* D$oc:esc 'a&"ri de :are evlavie. A"$ci dar v9a%i ar(a !o'a
voasr( cea '(r( de sa%i". Ni c" oae c( c"v=$"l $osr" s9a D$i$s :"l 1i s9a l"$&i ca
$icioda( 1i !e$r" aceasa socoea: c( se va si$&e os=rdia voasr(* dar s9a !erec"
D:!oriv(. C( :ai :"l s9a D$'ierA=$a i$i:a voasr( 1i :ai :are vi s9a a!ri$s dori$%a. Ni de
"$de s9a ar(a aceasaH De acolo c( s"$eele 1i &las"rile cele de :"l%":ire ce s9a" '(c" la
s'=r1i s"$ :ai :ari* iar sri&(rile :ai sr(l"cie. Ni acela1i l"cr" s9a D$=:!la ca la c"!oare.
C( acolo la D$ce!" l":i$a 'oc"l"i $" ese a1a de sr(l"cioare* dar d"!( ce 'lac(ra va c"!ri$de
oae le:$ele cele &r(:(die acolo* se ridic( la :are D$(l%i:e. A1a 1i a"$ci* D$ Ei"a aceea* la
'el s9a D$=:!la. La D$ce!" $" era 'oare D$'l(c(ra( :"l%i:ea aceasa* dar d"!( ce c"v=$"l
s9a D$i$s 1i a c"!ri$s oae !rici$ile cele !"se D$ai$e* se:($=$d"9se :"l( D$v(%("r(* a"$ci
vi s9a a!ri$s !o'a asc"l(rii* c(ci s"$e"l 1i sri&area :ai :ari se '(cea". Ni c" oae c( :(
!re&(ise: s( vorAesc :ai !"%i$e dec= cele ce s9a" Eis* a: D$rec" a"$ci :(s"ra. Dar
$icioda( $" rec :(s"ra. C( l"$&i:ea D$v(%("rii o :(sor* $" c" :"l%i:ea celor ce ar reA"i
vorAie* ci c" a1eEarea 1i os=rdia celor ce asc"l(. Cel ce va vorAi asc"l(orilor lovi%i de
&rea%(* de1i va sc"ra D$v(%("ra* se !are c( 'ace s"!(rare. Iar cel ce va vorAi asc"l(orilor
'ierAi$%i 1i reKi* de1i va D$d$de D$v(%("ra* o $" se sa"r( !o'a lor. Dar 'ii$dc( se D$=:!l( ca
D$ a=a !o!or s( 'ie 1i "$ii slaAi* care $" !o asc"la o c"v=$"l* !e aceia Di s'("iesc ca* d"!(
ce vor l"a c= !o d"ce* s( se d"c(. Ni:e$i $"9i o!re1e* $ici Di sile1e s( sea !ese !"erea lor*
dar $ici ei s( $" sileasc( ca s( se o!reasc( c"v=$"l :ai D$ai$e de vre:ea sa. Oici c( " e9ai
s("ra. Dar 'raele (" D$c( ese 'l(:=$d. T" e1i Aea de :"l%i:ea celor ce s9a" vorAi* dar
'raele (" D$c( D$seeaE(. Nici acela s( $" 'or%eEe $e!"i$%a a* sili$d"9e s( !ri:e1i :ai
:"le dec= !o%i* $ici " s( $" 'aci s"!(rare os=rdiei acel"ia* o!ri$d"9. de a l"a* c= !oae s(
d"c(.
Aceasa 1i la :esele cele l":e1i se 'ace. C( "$ii se sa"r( :ai de&raA(* iar al%ii :ai c"
E(Aav(. Ni $ici ace1ia $" !ri@($esc !e aceia* $ici aceia $" os=$desc !e ace1ia. Acolo ese
la"d( a se de!(ra ci$eva :ai de&raA(* iar aici a se de!(ra :ai de&raA( $" ese la"d(* ci 'a!(
vred$ic( de ierare. Acolo a s'=r1i :ai c" E(Aav(* !rici$"ie1e !ri@($ire 1i &r(ire de r("* iar
aici a se de!(ra :ai c" E(Aav( ese la"d( 1i vorAire de Ai$e. Pe$r" care !rici$(H Pe$r" c(
acolo E(Aava se 'ace di$ !rici$a l(co:iei* iar aici s(r"irea 1i a1e!area se 'ace di$ !o'(
d"@ov$iceasc( 1i dra&ose d":$eEe9iasc(. Dar des"l c" acesea.
S( :er&e: la daoria care $e9a r(:as di$ Ei"a aceea. Ni ce a: vorAi a"$ciH C( "$ &las era la
o%i oa:e$ii* !rec": s"$ de o 'ire. De "$de dar ese ac": a=a deoseAire de &las"riH Di$
le$evirea celor ce a" l"a dar"l. Ni a:=$do"( acesea le9a: Eis a"$ci* ar(=$d !ri$ "$irea
&las"l"i* i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"* iar !ri$ deoseAirea l"i* $e:"l%":irea roAilor.
Acela c" oae c( 1da :ai di$ai$e* c( vo: !ierde dar"l* D$s( o l9a da* iar cei ce s9a"
D$vred$ici de el* r(i s9a" '(c". Deci a: ar(a c( $" D":$eEe" $e9a de!(ra de dar"l acela*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
45
ci $oi l9a: !ierd"* !e$r" ca :ai !e "r:( s( l"(: :ai :ari dar"ri dec= cele ce a: !ierd".
C( D$ loc de ose$eli vre:el$ice* D":$eEe" $e9a ci$si c" via%( ve1$ic(* iar D$ loc de
:(r(ci$i 1i ci"li$i* a '(c" de a odr(sli D$ s"'leele $oasre road( D"@"l"i. Ni:ic $" era :ai
de'(i:a ca o:"l* iar ac": $i:ic $" ese :ai ci$si ca el. El era !area cea :ai de !e "r:( a
'irii c"v=$(oare* dar !icioarele s9a" '(c" ca! 1i a" 'os d"se s"s la Sca"$"l cel D:!(r(esc*
!ri$ !=r&(. Ni !rec": "$ o: dar$ic 1i D:!(r%ior de :ari dar"ri* v(E=$d !e ci$eva c( a sc(!a
di$ D$ecarea cor(Aiei $":ai c" r"!"l &ol* Dl !ri:e1e c" :=i$ile D$i$se* Dl D:Arac( c" @ai$e
sr(l"cioare 1i Dl a1eaE( !e loc"l cel :ai ci$si* a1a 1i D":$eEe" a '(c" c" 'irea $oasr(.
Toae c=e le9a av" o:"l le9a !ierd"* D$dr(E$eala* vorAirea c" D":$eEe"* !erecerea D$ rai*
via%a cea '(r( &re"(%i 1i ie1i$d di$ rai ca di$r9o D$ecare de coraAie* &ol s9a a'la. Iar
D":$eEe" !ri9:i$d"9.* D$da( l9a D:Ar(ca 1i !ov(%"i$d"9. !"%i$ c=e !"%i$* la cer l9a s"i* c"
oae c( acea D$ecare de coraAie $" era vred$ic( de ierare. C( $" di$ !rici$a silei v=$"rilor s9
a D$=:!la D$ecarea aceasa* ci di$ le$evirea cel"i ce D$oa. Dar $9a c("a D":$eEe" la
aceasa* ci a :il"i :(ri:ea ic(lo1iei 1i !e cel ce a !(i:i sricare de coraAie la li:a$* ca 1i
c": ar 'i s"'eri9o D$ :iKloc"l $oia$"l"i* c" a1a dra&ose l9a !ri:i. C( 'ii$d D$ rai 1i a c(dea D$
!(ca ese ca 1i c": %i s9ar D$=:!la D$eci coraAia la li:a$. Pe$r" care !rici$(H Pe$r" c( s9a
D:!iedica 1i a c(E" c=$d $" era :=@$ire* $ici &riK(* $ici ose$eli* $ici r"de 1i val"rile cele
$e$":(rae ale !o'ei D$c( $" $(!(diser( as"!ra 'irii $oasre. Ni !rec": =l@arii cei de :are
c" "$ 'ier :ic &("resc coraAia Ke'"i( 1i as'el oa( :area !e dedes"A o Aa&( D$ coraAie* a1a
1i a"$ci v(E=$d diavol"l coraAia l"i Ada:* adic( s"'le"l l"i !li$ de :"le A"$((%i* c" "$
&las s"A%ire* ca 1i c" "$ 'ier :ic* a!ro!ii$d"9se 1i &("ri$d"9.* a Ke'"i oa( Ao&(%ia l"i* iar
coraAia a a'"$da9o. Dar D":$eEe" a '(c" c=1i&"l :ai :are dec= !a&"Aa* c(ci 'irea $oasr(
a s"i9o la Sca"$"l cel D:!(r(esc. Pe$r" aceasa 1i Pavel Eice) BÎ:!re"$( c" El $e9a sc"la 1i
D:!re"$( $e9a a1eEa D$ cer"ri* D$ Frisos Iis"s* ca s( se arae D$ veac"rile viioare
cov=r1ioarea Ao&(%ie a @ar"l"i S("* !ri$ A"$(aea ce a av" c(re $oi D$r" Frisos Iis"sC
>E'es. +* 697?. Ce EiciH Ac": l"cr" s9a '(c" 1i s9a s(v=r1i* dar c": Eici Bca s( arae D$
veac"rile cele viioareHC Oare $" s9a ar(aH S9a ar(a ac": c" adev(ra* dar $" ""ror
oa:e$ilor* ci $":ai :ie cel"i credi$cios* iar cel $ecredi$cios D$c( $9a v(E" :i$"$ea. C(ci
a"$ci* D$ Ei"a aceea* oa( 'irea o:e$easc( 'ii$d ad"$a(* se va :i$"$a de ceea ce s9a '(c"*
iar $o"( celor credi$cio1i :ai ar(a( $i se va 'ace slava aceea. Noi crede: 1i ac":* dar $"
s"$ ase:e$ea cele $(d(Kd"ie c" cele v(E"e 1i a"Eie. Ni !rec": a"Ei: c( D:!(ra%ii a"
@la:id( 1i coroa$( 1i @ai$e de 'ir 1i sca"$"l cel D:!(r(esc 1i $e :i$"$(: c" adev(ra* c"
:"l :ai :"l $e :i$"$(:* c=$d r(&=$d"9se !erdelele* Dl vede: !e el 1e9E=$d !e sca"$ D$al*
1i la 'el 1i !e Cel U$"l9N(sc". C=$d se vor ra&e !erdelele cer"l"i 1i D:!(ra"l D$&erilor se va
!o&orD de acolo* D$co$K"ra de :"l%i:ile cele cere1i* a"$ci* !ri$ vedere* :ai :"l $e vo:
:i$"$a. Ni !"$e9%i D$ :i$e* ce :iR $"$e :ai :are ese dec= a vedea 'irea $oasr( c": ese
!"ra( !ese @er"vi:i 1i oa( !"erea D$&ereasc(* rev(rsa( D:!reK"r"l ei. C"&e( D$c( 1i la
D$%ele!ci"$ea l"i Pavel* care ca"( :"le de$":iri* ca s( arae i"Airea de oa:e$i a l"i
D":$eEe". C( $" a Eis $":ai Bdar"lC* $ici $":ai BAo&(%iaC* ci Bcov=r1ioarea Ao&(%ie a
@ar"l"i S("* !ri$ A"$(aeC. Dar 1i a1a* $9a !"" s( arae. Ni !rec": cor!"rile cele al"$ec(R
cioase* c@iar dac( s9ar i$e de $e$":(rae :=i$i* o sca!( les$e al"$ec=$d* a1a 1i i"Airea de
oa:e$i a l"i D":$eEe"* ori c" c=e $":e a: $":i9o* o $" !"e: s( o de'i$i:* c(ci
:(ri:ea ei c" :"l( cov=r1ire D$rece sl(Aici"$ea c"vi$elor $oasre. L"cr" !e care 1i Pavel l9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
46
a !(i:i* 1i v(E=$d c( !"eR rea c"vi$elor ese Air"i( de :(ri:ea ei* c=eva c"vi$e a :ai Eis
1i a D$cea. Ni care s"$ aceleaH BIar l"i D":$eEe" :"l%":i( !e$r" dar"l S(" cel $e&r(iC
>.. Cor. 4* .5?. C(ci $ici "$ c"v=$ 1i $ici o :i$e $" va !"ea ar(a !"rarea de &riK( a i"i
D":$eEe". De aceea aici se s!"$e c( ese $e&r(i(* iar D$ al( !are se s!"$e c( ea cov=r1e1e
:i$ea $oasr(* c(ci Eice) BPacea l"i D":$eEe"* care cov=r1e1e oa( :i$ea va !(Ei s"'leele
voasreC. Di$ ceea ce a: Eis do"( l"cr"ri !"e: D$v(%a. D$=i c( $" D":$eEe" $e9a de!(ra de
dar* ci $oi l9a: !ierd". Al doilea* c( :ai :"le dar"ri 1i :ai :ari A"$((%i dec= cele !ierd"e
$i s9a da. /oiesc s( Eic D$c( 1i al reilea. Care dar ese acesaH C( de $" $e9ar 'i da D":$eEe"
D$ "r:( dar"ri :ai :ari dec= cele !e care le9a: !ierd"* ci ar 'i l"a $":ai cele ce $e9a da Y
1i oae s9ar 'i '(c" di$ !rici$a $oasr( Y 1i aces l"cr" era deaK"$s s( arae !"rarea L"i de
&riK( 'a%( de $oi. C( $" $":ai a da* ci 1i a l"a cele dae* ese se:$ al i"Airii de oa:e$i 1i D$c(
a celei :ari. Ni de voi%i* de la rai s( dovedi: c"v=$"l. D":$eEe" a
da rai"l. Aceasa a 'os a !"r(rii L"i de &riK(. Noi $e9a: dovedi $evred$ici de dar. Aceasa a
'os a $e:"l%":irii 1i a r("(%ii $oasre. A l"a dar"l d"!( ce $e9a: '(c" $evred$ici. Aceasa
ese a A"$((%ii L"i. Ni ce A"$(ae ese a l"a dar"lH A1ea!( 1i vei a"EiP P"$e9%i D$ :i$e ce ar
'i aK"$s Cai$ de !erecea D$ rai d"!( $ele&i"ia "cidereH P(i* dac( 1i d"!( ce a c(E" di$ acea
!erecere 'erici(* 1i a 'os os=$di la ose$eal( 1i d"rere* iar D$'rico1area c" :oarea era !roas9
!(( D$ co$1ii$%a l"i* d"!( s(v=r1irea ic(lo1iei a(l"i l"i* Ada:* care era vie D$ai$ea oc@ilor
l"i* 1i d"!( ce i s9a" D$se:$a D$ 'irea l"i "r:ele "r&iei l"i D":$eEe" 1i era D$co$K"ra de
a=ea rele* s9a deda la a=a r("ae* D$c= a $esocoi 'irea* a "ia c( s9a" $(sc" D$ c@i$"ri
D:!re"$( 1i a K"$&@ia !e cel ce c" $i:ic $" l9a $edre!(%iG s9a ai$s de s=$&e 'r(%esc 1i 1i9a
:=$Ki drea!a l"i c" el 1i $" a s"'eri c=$d D":$eEe" l9a s'("i s( se as=:!ere* ci s9a D$ors
s( oc(rasc( !e F(c(or"l l"i 1i s( $eci$seasc( !e $(sc(ori. Deci dac( D$ rai s9ar 'i !erec"
aceasa* socoe1e la c=e r("(%i ar 'i aK"$s. C(ci dac( a=ea 'r=ie a" 'os !"se !ese el 1i o s9
a ridica s!re "cidere* "$de s9ar 'i !r(!(s"i* dac( $ici o D:!iedicare de aces 'el $" ar 'i av"H
/oie1i 1i de la :a:a aces"ia s(9%i dovedesc de c= Ai$e s9a D$vred$ici ea !ri$ scoaerea di$
raiH CerceeaE( 1i veEi c": a 'os Eva :ai D$ai$e 1i c": s9a '(c" :ai !e "r:(H Mai D$ai$e
ea a socoi :ai vred$ic de credi$%( !e a:(&ior"l 1i viclea$"l diavol* dec= !or"$cile l"i
D":$eEe" 1i la vederea !o:"l"i a c(lca le&ea cea !"s( de El. Iar d"!( ce a c(E" di$ rai s9a
'(c" :ai A"$( 1i :ai D$%elea!(. C( $(sc=$d 'i"* Eice) BA: doA=$di o: !ri$ D":$eEe"C
>Fac. 8* .?. D$da( a aler&a la S(!=$"l* ceea care D$ai$e L9a de'(i:a* 1i $" 'irii sa" le&ii
$"$ii le !"$e D$ sea:( $a1erea* ci S(!=$"l"i 'irii 1i Acel"ia 'i :"l%":e1e !e$r" $a1erea
co!il"l"i. Ni aceea ce :ai D$ai$e a a:(&i !e A(rAa* :ai !e "r:( a D$v(%a !e co!il 1i Di !"$e
$":e* care !oae s(9. ad"9c( D$r" !o:e$irea dar"l"i l"i D":$eEe". Ni $(sc=$d al"l* Eice)
BC( :i9a ridica :ie Do:$"l al( s(:=$%( D$ loc"l l"i AAel* !e care l9a o:or= Cai$C >Fac. 8*
+5?. Po:e$e1e de "cidere 1i $" se $ec(Ke1e 'e:eia* ci iar(1i :"l%":e1e l"i D":$eEe"* 1i !e
co!il Dl $":e1e de la dar* d=$d"9i l"i !rici$( odea"$a de D$v(%("r(. A1a 'ace D":$eEe"*
d"!( ce ia* :ai :ari A"$((%i d(r"ie1e. A c(E" 'e:eia di$ rai* dar s9a !ov(%"i la c"$o1i$%a
de D":$eEe" !ri$ iE&o$irea aceea. Ia( c( :ai :"l a doA=$di* dec= a !ierd".
Ni dac( a 'os de 'olos a c(dea di$ rai* !e$r" ce a :ai da D":$eEe" rai"l di$ D$ce!"H S!re
'olos s9a '(c" aceasa* o o:"le* 1i di$ !rici$a le$evirii $oasre. C( dac( Ada: 1i Eva l"a"
a:i$e de si$e 1i ar 'i 'os D$%ele!%i* sl"Ki$d S(!=$"l"i 1i s9ar 'i s:eri* ar 'i r(:as D$ ci$sea
aceea* dar de vre:e ce a" oc(r= dar"l ce li s9a da* a"$ci de 'olos a 'os ca s( 'ie sco1i a'ar(.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
47
Dar !e$r" ce l9a :ai da D":$eEe" di$r" D$ce!"H Ca s(9Ni arae i"Airea Sa de oa:e$i* 1i
c": c( El ese &aa s( $e ad"c( !e $oi odea"$a la :ai :are ci$se. Dar $oi s"$e: !ese o
!rici$a c@i$"rilor 1i a !ede!selor $oasre* D$sr(i$=$d"9$e si$&"ri de A"$((%ile cele '(&(d"ie.
Deci !rec": "$ P(ri$e i"Aior de 'ii las( di$r" D$ce!" !e co!il"l s(" s( !ereac( D$ cas( 1i
s( se D$d"lceasc( de oae cele !(ri$e1i* iar dac(9. va vedea c( se 'ace r("* D$ a=a ci$se
'ii$d* Dl de!(reaE( de la :as( 1i Dl al"$&( de la 'a%a sa* 1i de :"le ori Dl scoae 1i di$ casa
!(ri$easc(* ca li!9si$d"9se de A"$((%ile cele !(ri$e1i 1i D$dre!=$d"9se c" oc(rile 1i
$eci$sirile* s( se arae iar(1i vred$ic de ci$sea 'i9iasc( 1i D$orc=$d"9se s( !ri:easc(
:o1e$irea !(ri$easc(* a1a 1i D":$eEe" a '(c". A da o:"l"i rai"l. Iar ar(=$d"9se $evred$ic
I9a scos a'ar(* ca !ri$ !erecerea cea de a'ar( 1i $eci$se D$dre!=$d"9se 1i D$%ele!%i$d"9se* s(
se arae iar(1i vred$ic de D$oarcere. Ni 'ii$dc( d"!( aceea s9a '(c" :ai A"$* iar(1i Dl D$oarce
1i9i Eice) BAs(Ei vei 'i c" Mi$e D$ raiC >Lc. +0* 80?. /eEi c( $" $":ai a da rai"l* ci 1i a scoae
di$ el ese se:$ al !"r(rii de &riK( celei :ariH C( de $" ar 'i c(E" di$ rai* $" s9ar 'i ar(a
iar(1i vred$ic de el. g Deci c"v=$"l acesa odea"$a s(9. !(Ei: 1i s( $e ad"ce: a:i$e de
elG !e acesa 1i la !rici$a ce $e s( D$ai$e s(9. 'olosi:. D":$eEe" a da &las 1i li:A( de oA1e
""ror. Aces l"cr" a 'os dovada i"Airii L"i de oa:e$i. Oa:e$ii $" a" D$reA"i$%a dar"l
!rec": se c"ve$ea* ci s9a" aA(" la cea :ai de !e "r:( $eA"$ie. D":$eEe" a l"a iar(1i ceea
ce a da. Ni av=$d o%i o li:A( a" c(E" D$ a=a $eA"$ie* D$c= s( voiasc( s( Eideasc( "$ "r$
!=$( la cer* oare $" ar 'i !o'i a!oi s( aK"$&( 1i !=$( la v=r'"l cer"l"i* de $" i9ar 'i !ede!si
D$da(H De1i aceasa le9ar 'i 'os c" $e!"i$%(* dar D$s( $ele&i"irea se s(v=r1ea de ei di$ voi$%(.
Ni D":$eEe"* Care :ai D$ai$e le vede !e oae* Di des!are !e ei !rec": se c"ve$ea* c"
des!(r%irea li:Ailor* 'ii$dc( $" a" D$reA"i$%a !rec": se c"ve$ea "$irea li:Aii. Ni veEi
i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe". ..'e( "$ $ea: ese 1i ""ror o li:A( Y Eice Do:$"l YG
1i aceasa a" D$ce!" a 'aceC >Fac. ..*6?. Pe$r" ce $" D$da( a des!(r%i li:Aile* ci :ai D$=i Se
D$dre!(%e1e* ca 1i c": ar 'i vr" s( Se K"dece c" eiH C" oae c( $i:e$i $" i9a Eis) BDe ce ai
'(c" a1aH C(ci S(!=$ ese 1i 'ace c=e voie1e. Dar D$s( ca 1i c": ar vrea s( dea sea:(* ad"ce
c"vi$e de a!(rare* D$v(%=$d"9$e !e $oi s( 'i: Al=$Ei 1i i"Aiori de oa:e$i. C(ci dac(
S(!=$"l d( c"v=$ de D$dre!(%ire roAilor 1i :ai ades celor ce '(c"ser( $edre!ae* c" :"l
:=i :"l $oi reA"ie s( $e d(: "$ii alora !rileK de a se a!(ra* :(car c( vo: 'i :"l :ai
$edre!(%i%i. /eEi c": d( c"v=$ de D$dre!are. BNi era D$ o !(:=$"l* ""ror* o li:A( 1i "$
&las... 1i aceasa a" D$ce!" a 'aceC. Ca 1i c": ar 'i Eis) Ni:e$i s( $" M( !ri@($easc(* v(E=$d
li:Aile des!(r%iR eG $i:e$i s( $" socoeasc( c( di$ D$ce!" ese !"s( oa:eR $ilor aceas(
deoseAire a li:Ailor* c(ci Eice) BIa( "$ $ea: ese 1i ""ror o li:A(C. Dar oa:e$ii $" a"
D$reA"i$%a dar"l !rec": se c"ve$ea. Ni ca s( c"$o1i c(* !ri$ ceea ce a '(c"* $" a !ede!si
a= ceea ce a" '(c"* !e c= a D$dre!a :ai D$ai$e* cele ce "r:a" s( se D$=:!le* asc"l( ceea
ce ada"R &() BNi ac": $" vor D$cea de la oae* oric=e se vor a!"ca a 'aceC. Ni acesea Eise*
as'el se D$%ele&) De $" vor 'i !ede!R si%i ac": 1i $" vor 'i D:!iedica%i de la r(d(ci$a !(caelor*
$" vor D$cea $icioda( de la r("ae* c(ci a1a se =lc"ie1e B$" vor D$cea de la oae* oric=e se
vor a!"ca a 'aceC. Ca 1i c": ar 'i Eis) Ni ale $ec"vii$%e :ai :ari vor ad("&a. C( D$ aces 'el
ese r("aea* c( D$ce!=$d $" se o!re1e* !rec": $" se o!re1e 'oc"l c=$d c"!ri$de le:$ele* ci
la :are D$(l%i:e se s"ie. Ia( c( 1i D:!(r%irea li:Ailor a 'os 'a!( a i"Airii de oa9:e$i a l"i
D":$eEe" celei :ari. Ni i9a D:!r(1ia* !ri$ D:9!(r%irea li:Ailor* ca s( $" cad( D$ :ai :are
r("ae.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
4<
Deci !e aces c"v=$ s( :iRI !(Ei%i 1i s(9. ave%i !"r"rea D$'i! D$ :i$ea voasr(* c( D":$eEe"
$" $":ai c=$d 'ace Ai$e ese A"$ 1i i"Aior de oa:e$i* ci 1i c=$d !ede!se1e. C( !ede!sele 1i
A((ile L"i* s"$ dovada 'acerii de Ai$e 1i a !ro$iei Sale. Deci c=$d vei vedea c( se D$=:!l(
'oa:ee* sece(* Aoli* !loaie $eD$cea( 1i $e!orivire a v=$"rilor* sa" al( !edea!s( de aces
'el* care D$%ele!%e1e 'irea o:e$easc(* s( $" e $ec(Ke1i* $ici s( e sc=rAe1i* ci D$c@i$(9e Cel"i
ce le D$&(d"ie* la"d(9L !e$r" !"rarea de &riK(* c(ci El !ede!se1e r"!"l ca s( D$%ele!%easc(
s"'le"l.
Dar oare D":$eEe" 'ace aceseaH Da* D":$eEe" le 'ace. Ni D$re& ora1"l de va 'i de 'a%(* 1i
D$rea&a l":e* $" :( voi s'ii a Eice acesea. O* de a1 'i av" &las :ai !"er$ic ca al r=:Ai%ei 1i
ar 'i 'os c" !"i$%( s( sa" !e "$ Ioc D$al 1i s( sri& ""ror* c( D":$eEe" 'ace acesea. N" di$
:=$drie ie Eic acesea* ci de la Prooroc"l* care D:!re"$( c" :i$e sri&( 1i Eice) BOare va 'i
r("ae D$ ceae* !e care $" a 'ac"9o Do:$"lHC >A:os 0* 6?. Iar r("aea ese de$":ire de
oA1e 1i voiesc ca voi s( 1i%i deoseAirea clar( a celor do"( !(r%i ale ei* ca $" di$ !rici$a
de$":irii* care ese "$a* s( aK"$&e: s( a:esec(: 'irea l"cr"rilor 1i s( c(de: D$ @"l(. Deci
ese r("ae c" adev(ra r("ae) des'i=$area* !reades'r=$area* l(co:ia 1i celelale $e$":(rae
rele care s"$ vred$ice de cele :ai as!re !ede!se. Ni ese r("ae* care de 'a! $" ese* ci a1a i
se Eice* c": ar 'i) 'oa:eea* Aolile* :oarea 1i celelale de aces 'el. Dar acesea $" s"$ rele*
c(ci a: Eis c( $":ai se Eic. De ceH C( de ar 'i 'os rele $" s9ar 'i '(c" $o"( !rici$"ioare de
A"$((%i* D$%ele!%i$d r"'ia* D$ce=$d r=$d(via* c(l("Ei$d s!re os=rdie 1i '(c=$d"9$e :ai
l"(ori a:i$e. Ni Eice Prooroc"l) BC=$d Di "cidea" !e ei* a"$ci .. c("a" 1i se D$orcea" 1i
reve$ea" la D":$eEe"C >Ps. 77* 0<?. Deci 1i Prooroc"l $":e1e r("aea* !e aceea ce
D$%ele!%e1e* care $e 'ace :ai os=rd"iori* care $e D$oarce la 'iloEo'ie* iar $" !e aceea care ese
!ri@($i( 1i vred$ic( de D$vi$"iri. C( aceea $" ese l"cr" al l"i D":$eEe"* ci scor$ire a relei
$oasre voi$%e* iar aceasa se 'ace s!re s"r!area 1i D$l("rarea aceleia. Deci r("aea $":e1e
!(i:irea aceasa* care $i se !rici$"ie1e $o"( di$ !ede!se. Ni se $":e1e a1a $" d"!( 'irea sa*
ci d"!( socoeala oa:e$ilor. C( de vre:e ce oAi1$"i: a $":i r("ae $" $":ai '"ri1a&"rile
1i !reades'r=$(9rile* ci 1i !ri:eKdiile 1i $evoile* ia( c( de la socoeala oa:e$ilor a1a s9a
$":i. Deci a1a ese c" ceea ce a Eis Prooroc"l c() BOare $" ese r("ae D$ ceae* !e care $" a
'(c"9o Do:$"lHC Aces l"cr" l9a ar(a D":$eEe" 1i !ri$ Isaia* Eic=$d) BE" s"$ D":$eEe"*
Cel ce 'ace !ace 1i Eidesc releC
>Is. 85* 7?. Ni $":e1e rele o !ri:eKdiile 1i $evoile. De aceas( r("ae a:i$e1e 1i Frisos D$
Eva$&@elie* Eic=$d c(re "ce$ici) BAK"$&e Eilei r("aea eiC >M. 6* 08?. Adic( !(i:irea*
$ecaE"l. Deci di$ oae !(r%ile ese ar(a c(* aici* !ri$ r("ae se D$%ele& !ede!sele* !e care le
ad"ce D":$e9Ee" as"!ra $oasr(* ar(=$d :are dovad( a !"r(rii l"i de &riK( 'a%( de $oi. Ni
docor"l $" $":ai a"$ci ese :i$"$a c=$d scoae !e cel Aol$av D$ &r(di$( sa" D$ livad(* sa"
Dl ri:ie la A(i* sa" c=$d Di !"$e di$ai$e :as( Ao&a(* ci 1i a"$ci c=$d Di !or"$ce1e s(
!ereac( $e:=$ca* c=$d !ede!se1e c" 'oa:ea 1i c@i$"ie1e c" seea* c=$d Dl !iro$e1e la !a*
'(9c=$d"9i casa e:$i%( 1i li!si$d"9. c@iar de l":i$a Eilei* D$"$ec=$d ca:era !ese o c"
!erdele* c=$d aie* c=$d arde 1i c=$d d( docorii a:are. Deci c": $" ese $ec"vii$%( a $":i
docor !e cel ce 'ace a=ea rele* iar !e D":$eEe" a9L @"li* c=$d va 'ace c=$dva vre"$a di$
acesea* adic( c=$d va ad"ce 'oa:ee sa" :oare* s!"$=$d c( $" !oar( &riK( de l":eH C"
oae c( El ese Docor"l cel adev(ra al s"'leelor 1i al r"!"rilor $oasre. C( de :"le ori la
'irea $oasr(* care EA"rd( di$ !rici$a D$des"l(rii 1i care se c@i$"ie1e s( $asc( 'ri&"ri ale
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
44
!(caelor 1i o docorice1e c" li!s( 1i c" 'oa:ee* c" :oare 1i c" ale docorii !e care le 1ie
El* iEA(vi$d9o de Aoli. Dar vei Eice c( $":ai s(racii si: 'oa:ea. N" $":ai c" 'oa:ea
!ede!se1e D":$eEe"* ci 1i c" ale $e$":(rae !ede!se. Pe cel ce ese D$ s(r(cie de :"lce ori
c" 'oa:ea l9a D$%ele!%i* iar !e cel Ao&a care se des'aeaE( D$ D$des"lare c" !ri:eKdii* c" Aoli
1i c" :or%i '(r( de vre:e. C( D":$eEe" ese D$%ele! 1i :"le 'el"ri de docorii are !e$r"
:=$"irea $oasr(.
A1a 'ac 1i K"dec(orii. N" ci$sesc $":ai* $ici $":ai D$c"$"$eaE( !e cei ce s"$ D$ ce(%i sa"
da" $":ai dar"ri* ci de :"le ori 1i !ede!sesc. De aceea se &(sesc la ei s(Aii asc"%ie* s"$
!re&(ie e:$i%e 1i roa( 1i A""ci 1i &eala%i 1i ale $e$":(rae c@i!"ri de :"$ci. Ni ceea ce
ese la K"dec(ori &eala"l* la D":$eEe" ese 'oa:eea* care ca "$ &eala $e D$%ele!%e1e 1i $e
de!(reaE( de la !(ca. La 'el vede: 1i la l"cr(orii de !(:=$* c( ei $" $":ai aco!er(
r(d(ci$a viei 1i o D$&r(desc D:!reK"r* ci o 1i aie* ar"$c=$d :"le vi%e 1i !e$r" aceasa $"
$":ai sa!( a" la ei* ci 1i cosoare D$de:=$aice la (iere. Dar D$s( $"9i !ri@($i: !e ei* c=$d
vede: c( de :"le ori aie :"le di$ cele $ereA"i$cioase* ci :ai :"l $e :i$"$(: de ei* c(ci
!ri$ (ierea celor de !risos 'ac !e cele ce r(:=$ :ai s($(oase.
C": dar $" ese c" $ec"vii$%( s( $e D:!(c(: c" 'a!a a(l"i* a docor"l"i* a K"dec(or"l"i 1i
c" a l"cr(or"l"i de !(:=$ 1i s( $"9. !ri@($i: sa" s(9. D$vi$"i: $ici !e a(l c=$d scoae !e
'i"l s(" di$ cas(* $ici !e docor c=$d c@i$"ie1e !e Aol$av* $ici !e K"dec(or c=$d !ede!se1e*
$ici !e l"cr(or"l de !(:=$ c=$d aie* iar !e D":$eEe"* c=$d va voi s( $e scoale di$ Ae%ia
cea :"l( a r("(%ii* ca !e $i1e a:e%i%i la ca!* s(9L D$vi$"i: 1i c" $e$":(rae !ri@($iri s(9L
D:!ro1c(:. Ni ce $eA"$ie :ai :are ese a da :ai :"l( dre!ae se:e$ilor $o1ri* dec=
S(!=$"l"iH Acesea le &r(iesc ac": c" 'ric( !e$r" cei ce !ri@($esc* ca $" lovi$d c"
!icioarele D:!oriva Aold"rilor* s( 1i le ":!le de s=$&e 1i ca $" aEv=rli$d c" !iere la cer* s( le
cad( D$ ca!.
Dar 1i ala :ai :are a: de Eis. L(s=$d a cercea de a l"a D":$eEe" dar"l de la $oi s!re 'olos
sa" $" 9 !o&or=$d"9:( la D$%ele&erea acelora 9 $":ai a= Eic* c( $":ai de a l"a cele dae*
$ici a1a $" are dre!"l $i:e$i s(9L !ri@($easc(. C(ci !=$ ese !ese ale Sale. La oa:e$i c=$d
D$credi$%(: Aa$i* sa" D:!r":"(: ar&i$* :"l%":i: !e$r" vre:ea D$ care $e9a D:!r":"a
1i $" $e sc=rAi: c=$d vi$e i:!"l s(91i ia D$a!oi cele ale lor. Iar !e D":$eEe"* c=$d voie1e
s(RNi ia !e ale Sale* s(9L !ri@($i:H S!"$e9:iP Ni c": $" ese aceasa dovada $eA"$iei celei
:ai de !e "r:(H Dar :arele Iov $9a '(c" a1a* 1i $" $":ai c=$d l"a :"l%":ea 'oare :"l* ci
1i c=$d i se l"a* c(ci a Eis) BDo:$"l a da* Do:$"l a l"a... 'ie $":ele Do:$"l"i
Ai$ec"v=$aPC >Iov. .* +.?. Ni dac( !e$r" acesea a:=$do"( 1i D$ &e$eral !e$r" oae reA"ie
s( :"l%":i:* c( $" :ai !"%i$ 'olosioare ese l"area* dec= darea* s!"$e9:i* ce ierare vo:
aveaH Ni Cel"i a= de Al=$d* i"Aior de oa:e$i 1i !"r(or de &riK(* Care vi$dec( s"'leele
$oasre c" :ai :"l( D$%ele!ci"$e ca docor"l* c" :ai :"l( i"Aire de 'ii dec= a(l* c" :ai
:"l( dre!ae dec= orice K"dec(or 1i c" :ai :"l( sili$%( dec= orice l"cr(or de !(:=$* Di
r(s!l(i: c" cele D:!oriv(G 1i Acel"ia C(r"ia reA"ie s( $e D$c@i$(:* $oi Di ad"ce: D$vi$"iri.
Oare ce !oae 'i :ai $eA"$ 1i :ai $esi:%i dec= aceia care r(i$d D$ a=a A"$( r=$d"iala* Eic
c( s"$e: li!si%i de !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe"H S"$ !rec": ci$eva care ar s"s%i$e c(
soarele ese D$"$eca 1i rece* ar(=$d !ri$ aceasa $eD$%ele!%ia cea :ai de Kos. Iar soarele $"
ese a1a de l":i$a* !rec": ese l":i$a( 1i ar(a( !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe".
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.--
Dar "$ii D$dr(E$esc s( Eic(* c( diavolii oc=r:"iesc cele ale $oasre. Ce s(9%i 'acH Ai "$ S(!=$
!rea i"Aior de oa:e$i. El voie1e :ai :"l s( 'ie @"li de i$e c" c"vi$ele acesea* dec= a
sloAoEi diavolilor via%a a 1i a e D$v(%a !e vi" c": oc=r:"iesc diavolii. C(ci $":ai a"$ci ai
c"$oa1e Ai$e r("aea acelora* c=$d ai 'i D$cerca9o c" l"cr"l. Dar 1i ac": D:i ese c" !"i$%(
s( ar( aceasa c" o :ic( !ild(. A" D$=:!i$a !e Frisos doi D$dr(ci%i* care !erecea" !ri$
:or:=$"ri* iar diavolii v(E=$d c( vor 'i sco1i di$ cei doi* Dl r"&a" !e Iis"s s( le dea voie s(
i$re D$ "r:a de !orci care !(1ea al("rea. Ni le9a da voie 1i d"c=$d"9se 1i i$r=$d D$ ei* i9a
!r(!(s"i D$da( !e o%i. Ia( a1a oc=r:"iesc diavolii. Ni c" !orcii $" a" ei $i:ic* dar c" i$e
a" de9a !"r"rea r(EAoi 1i l"!( $eD$cea( 1i vraKA( $ec"r:a(. Iar dac( !e aceia* c" care $"
avea" $i:ic* $ici o cli!( $" i9a s"'eri* oare ce $" $e9ar 'i '(c" $o"( dac( $e9ar 'i av" s"A
s(!=$irea lor* $o"(* care le s"$e: vr(K:a1i 1i odea"$a Di E(d(r=:. Ce ra$e $evi$decae $"
le9ar 'i '(c"H D":$eEe" !e$r" aceasa i9a l(sa s( i$re D$ "r:a de !orci* ca s( c"$o1i
r("aea lor c@iar c" r"!"rile doAioacelor. Ni c": c( 1i celor D$dr(ci%i o a1a li s9ar 'i '(c" ca
1i !orcilor* ar(a ese ""ror de $" ar 'i doA=$di ei c@iar D$ c@i$"l acesa !"rarea de &riK( a
l"i D":$eEe". Deci 1i ac":* de vei vedea vre"$ o: 'ii$d !"ra de diavol* D$c@i$(9e
S(!=$"l"i 1i c"$oa1e r("aea diavolilor. Ni a:=$do"( acesea s"$ c" !"i$%( s( le veEi la
acei D$dr(ci%i* adic( 1i i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe" 1i r("aea diavolilor. R("aea
diavolilor* c=$d "lA"r( 1i D$vi9'oreaE( s"'le"l cel"i D$dr(ci* iar i"Airea de oa:e$i a l"i
D":$eEe"* c=$d "$ diavol s(lAaic* ce loc"ie1e D$ o: 1i dore1e s(9. !iard(* Dl i$e 1i9.
o!re1e* $ed=$d"9i voie s(91i !"$( D$ l"crare oa( !"erea l"i* ci $":ai a= ca 1i !e o: s(9.
D$%ele!%easc( 1i r("aea l"i s9o 'ac( ar(a(.
/oie1i 1i o al( !ild( di$ care s( veEi iar(1i c": oc=r:"9ie1e diavol"l* c=$d Di d( voie
D":$eEe" s(91i !"$( D$ l"crare !"erea saH A:i$e1e9%i de cireEile 1i "r:ele l"i Iov* c":
D$r9o cli!( oae le9a :is"i* de :oarea cea ic(loas( a 'iilor l"i* de ra$a care a 'os ad"s(
!ese o r"!"l l"i 1i vei vedea cr"Ei:ea* as!ri:ea 1i $e:ilosivirea diavolilor. Iar di$ acesea
vei D$%ele&e l":i$a c( dac( D":$eEe" ar 'i sloAoEi ca l":ea D$rea&( s( 'ie D$ s(!=$irea lor*
oae le9ar 'i "lA"ra 1i le9ar 'i a:eseca* 1i ceea ce a '(c" cireEilor* "r:elor 1i !orcilor 1i
$o"( $e9ar 'i '(c" 1i $ici o cli!( $" $e9ar 'i l(sa* sa" le9ar 'i 'os :il( de $oi. De ar 'i
oc=r:"i diavolii I":ea* era: ca 1i cei D$dr(ci%i 1i $" $":ea ca aceia* ci 1i :ai r(" dec= ei*
c(ci !e aceia $" i9a sloAoEi D":$eEe" c" o9"l diavolilor* c( :"l :ai :"le dec= acesea ce
!(i:ea"* ar 'i !(i:i.
Ni D$c( ceva voi dovedi acelora care* v(E=$d $eor=$d"9ial( D$ "$ele l"cr"ri* s!"$ c( oae cele
di$ via%a $oasr( s"$ oc=r:"ie de diavoli. Soarele Dl vede: c( de a=%ia a$i are r=$d"iala
A"$( 1i c(l(ore1e D$ oae Eilele* c( :"l%i:ea se9leior cea de :"le 'el"ri D1i !(Ee1e
r=$d"iala sa* c( dr":"9rile l":ii s"$ 'ar( o!rire* c( $oa!ea 1i Ei"a "r:eaE( "$a d"!( ala c"
$eD$cea( sc@i:Aare* c( oae s"$ D$ ar:o$ie* 1i cele de s"s 1i cele de Kos* :i1c=$d"9se ca
D$r9"$ da$s* 1i :ai !recis ca D$ el* c( 'iecare D1i !(Ee1e loc"l s(" 1i $" iese di$ r=$d"iala !e
care D":$eEe" a @o(r=9o* c=$d le9a '(c" !e oae la D$ce!". Ni ce 'olos* vei Eice* di$ A"$a
r=$d"iala a cer"l"i* a soarel"i* a selelor 1i ""ror celorlale* c=$d cele ale $oasre s"$ !li$e
de "lA"rare 1i de $eor=$d"ial(H Ce "lA"rare 1i ce $eor=$d"ial(* o* o:"leH Aceasa c( Ao&a"l
c"are $edre!(%e1e* r(!e1e* l(co:e1e* D$&@ie D$ oae Eilele :"$ca s(racilor* dar $ici "$ r("
$" !(i:e1e. Iar al"l* care r(ie1e D$ Al=$de%e* c" D$'r=$are 1i dre!ae 1i 'ii$d D:!odoAi c"
oae celelale A"$((%i* ese !ede!si c" s(r(cie 1i c" Aoli 1i c" ale rele. Acesea s"$ dar cele
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-.
care e s:i$esc !e i$eH Acesea s"$. C=$d veEi !e "$"l di$ cei ce r(!esc* c( se !ede!se1e
sa" !e al%ii di$ cei ce !erec D$ 'a!e A"$e* c( se D$d"lcesc de cele A"$e* de ce $" la"Ei !e
S(!=$"l* 1i de ce $"9:i r(s!"$Ei la aceas( $ed":erireH Pe$r" c( aceasa :( s:i$e1e 1i
:ai :"l. C( de ce doi r(i* "$"l ese !ede!si* iar cel(lal sca!( 1i se d"ce 1i di$ doi A"$i* "$"l
ese ci$si* iar cel(lal c@i$"iH Pe$r" c( aceasa ese dovada !ro$iei l"i D":$eEe". C( de ar
'i !ede!si aici !e o%i cei r(i* 1i ar 'i ci$si !e o%i cei A"$i* de !risos ar :ai 'i 'os L"decaa
viioare. Ni de $" ar 'i !ede!si !e $ici "$ r("* $ici ar 'i ci$si !e ci$eva di$ cei A"$i* cei r(i s9
ar 'i '(c" :ai r(i 1i :ai vicle$i* 'ii$dc( s"$ 'oare r=$davi la 'a!a A"$(* iar cei ce @"lesc*
:ai :"l ar 'i D$vi$"i !e D":$eEe"* s!"$=$d c( cele ale $oasre s"$ c" o"l li!sie de
!ro$ia l"i D":$eEe". Ni dac( ac": c=$d "$ii di$ cei r(i se !ede!sesc 1i se ci$sesc "$ii di$
cei A"$i* Eic c( l"cr"rile o:e$e1i s"$ '(r( $ici o !ro$ie a l"i D":$eEe"* ce $" ar 'i Eis* dac(
$" s9ar 'i '(c" $ici aceasaH C" ce c"vi$e $" ar 'i A=r'iH De aceea !e "$ii di$ cei r(i 'i
!ede!se1e* iar !e al%ii 'i las( 1i !e "$ii di$ cei A"$i 'i ci$se1e* iar !e al%ii $". D":$eEe" $"
!ede!se1e !e o%i ca s( e D$credi$%eEe !e d$e c( ese D$viere. Ni !ede!se1e !e "$ii* ca !ri$
!ede!sirea acesora* ceilal%i de 'ric( s( se 'ac( :ai os=rd"iori. Ni ci$se1e !e "$ii di$ cei
A"$i* ca !ri$ aceasa s( ra&( 1i !e ceilal%i la r=v$a 'a!ei A"$e. Dar $"9i ci$se1e !e o%i* ca s(
e D$ve%i c( ese al( vre:e D$ care va r(s!l(i ""ror. C( de ar 'i l"a o%i cele d"!( ce a" l"9
cra* $" ar 'i creE" D$ D$viere. Ni dac( $ici"$"l $9ar 'i 'os r(s!l(i* cei :ai :"l%i s9ar 'i '(c"
:ai r=$davi. De aceea !e "$ii Di !ede!se1e* iar !e al%ii $"* 'olosi$d"9i 1i !e "$ii 1i !e al%ii. C(
acelora le aie r("aea* iar !e ace1ia* !ri$ !ede!sirea acelora* 'i D$%ele!%e1e. Ni acesea se
dovedesc di$ cele ce a s!"s Frisos. C( s!"$=$d"9I "$ii c( s"r!=$d"9se "r$"l di$ Siloa:* a
"cis o!s!reEece oa:e$i* El le r(s!"$de) B... &=$di%i oare* c( ei a" 'os :ai !(c(o1i dec= o%i
oa:e$ii care loc"ia" D$ Ier"sali:H N"P Oic vo"() Bdar de $" v( ve%i !oc(i* o%i ve%i !ieri la
'elC >Lc. .0* 895?. A v(E" c( aceia !e$r" !(cae a" :"ri* iar ceilal%i a" sc(!a* dar $" !e$r"
c( era" dre!%i* ci ca !ri$ :oarea acelora s( se D$dre!e 1i s( se 'ac( A"$iH Dar !oae vei Eice
c( cei ce a" :"ri a1a a" 'os $edre!(%i%i* c( s9ar 'i D$dre!a v(E=$d !ede!si$d"9se !e al%ii.
Dac( c" adev(ra s9ar 'i '(c" !ri$ !oc(i$%( A"$i*
D":$eEe" $" i9ar 'i !ede!si. C( dac( !e :"l%i* 1ii$d"9i de :ai D$ai$e c( $" se 'olosesc c"
$i:ic di$ D$del"$&aa r(Adare a L"i* Di s"'er( c" :"l( r(Adare* D:!li$i$d"9Ni aceas( D$s"1ire
a Sa 1i a1e!=$d"9i s( se de1e!e c=$dva di$ $eA"$ia lor* c": !e cei ce s9ar 'i '(c" :ai A"$i
di$ !ede!sirea alora* i9ar 'i li!si de 'olos"l !oc(i$%eiH Pe$r" aceasa cei ce a" :"ri c" $i:ic
$" a" 'os $edre!(%i%i* ci c" aceas( !edea!s( a (ia r("aea lor* iar :"$ca cea de acolo le va
'i :ai "1oar(* !e$r" c( D$c( 'ii$d aici a" !(i:i ceva r(". Ni cei ce $" a" 'os !ede!si%i 1i
ace1ia a" 'os $edre!(%i%i. C( le era c" !"i$%(* de ar 'i vr"* s( D$reA"i$%eEe D$del"$&a
r(Adare a l"i D":$eEe" s!re sc@i:Aarea cea A"$( 1i :i$"9$=$d"9se 1i c"ceri$d"9se de ea* s(
se sc@i:Ae c=$dva s!re 'a!a A"$(* iar !ri$ !ede!sele alora s(91i doA=$deasc( :=$"irea. Iar
de !erec D$ r("ae* $" D":$eEe" ese !rici$"ior"l* ci ei D$1i1i s"$ $evred$ici de ierare*
c(ci $" D$reA"i$%eaE( !rec": se c"vi$e D$del"$&a r(Adare a L"i* Care* ca s(9i c=1i&e*
D$del"$& raAd(. Ni $" $":ai dovada aceasa !e$r" ce $" s"$ !ede!si%i aici o%i cei r(i* o
!"e: Eice* ci 1i ala $" :ai !reKos dec= aceasa. Ni care ese aceasaH
Dac( o%i cei ce a" s(v=r1i !(cae* D$da( ar 'i 'os !ede!si%i* s9ar 'i D:!"%i$a a1a de :"l
$ea:"l $osr"* D$c= ar 'i aK"$s la s'=r1i. Ni ca s( e D$credi$%eEi c( aceasa ese adev(ra*
asc"l( !e Prooroc"l* care Eice) BDe Te vei "ia la '(r(dele&i* Doa:$e* Doa:$e* ci$e va
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-+
s"'eriHC >Ps. .+4* 0?. Ni dac( vre%i s( cerce(: c"v=$"l acesa* s( l(s(: a cercea via%a
'iec(r"ia c" de9a:($"$"l* c( $" $e ese $o"( c" !"i$%( a 1i cele l"crae de 'iecare D$ via%a
aceasa* 1i cele care o! le &re1i:* !e acesea s( le ad"ce: de 'a%(* 1i di$ acesea $e va 'i ar(a
l":i$a* c( de a: 'i 'os !ede!si%i i:edia !e$r" 'iecare !(ca* de :"l $e9a: 'i !r(!(di. Cel
ce a $":i !e 'raele s(" $eA"$* vi$ova ese &@ee$ei 'oc"l"i >M.
5* ++?* Eice Scri!"ra. Ese vre"$"l di$ $oi care $" a '(c" !(ca"l acesaH TreA"ia dar ca
D$da( s( 'ie r(!i di$re $oi* acela ce a !(c("i 1i $" $":ai el* ci o%i ar 'i reA"i s( 'i: r(!i%i
1i $e9a: 'i si$s de:"l 1i !rea de:"l. Iar(1i cel ce K"r(* :(car 1i dre! de va K"ra* 'ace ceea
ce ese de la cel r(" >M. 00?. Care ese dar cel ce $9a K"raH Ni :ai ales ci$e ese cel ce $9a
K"ra sr=:A $icioda(. Cel ce !rive1e la 'e:eie c" oc@i des'r=$a%i* !reades'r=$a des(v=r1i
ese >M. +<?. Ni la aces !(ca :"l%i se vor a'la vi$ova%i. Deci dac( acesea a:i$ie de $oi
s"$ a1a de &rele* 1i 'iecare D$ !are ese !rici$"ior de :are !edea!s(* c" si&"ra$%( vo: vedea
!ro$ia l"i D":$eEe"* dac( vo: c"&ea 1i la !(caele cele '(c"e de $oi D$ asc"$s* c( $" $e
!ede!se1e !e$r" 'iecare !(ca. De aceea c=$d vei vedea !e ci$eva r(!i$d* l(co:i$d 1i $e!e9
de!si r(:=$=$d* desc@ide9%i 1i " co$1ii$%a a* cerceeaE(9%i via%a* veEi9%i !(caele 1i e vei
D$credi$%a c( D$ !ri:"l r=$d %ie D%i ese de 'olos a $" e !ede!si !e$r" 'iecare !(ca. Ni !e$r"
aceasa :"l%i '(r( de socoeal( &r(iesc* c(ci :ai D$ai$e de a cercea cele ale lor* !e cele
sr(i$e le K"dec(. Ni a1a l(s=$d ale $oasre* o%i cerce(: cele ale alora* dar s( $" 'ace:
aceasa* ci di:!oriv(.
Ni de vei vedea !e vre"$"l dre! c( se !ede!se1e* ad"9%i a:i$e de Iov. C(ci oric= de dre! va
'i ci$eva* $" va 'i ca acela* $ici c@iar a!roa!e ca el. Ni oric=e rele ar !(i:i* $icioda( $" va
!"ea Eice c( a !(i:i ca acela. Deci acesea l"=$d"9le D$ :i$e* D$ceeaE( a !ri@($i !e
S(!=$"l 1i D$%ele&e c( D":$eEe" l(s=$d !e "$"l ca acesa s( !(i:easc( r("* $"9. !(r(se1e*
ci vrea s(9. D$c"$"$eEe 1i s(9. 'ac( :ai sr(l"ci. Iar de vei vedea !e vre"$ !(c(os c( se
!ede!se1e* ad"9%i a:i$e de sl(A($o&"l care !(i:ea !e !a de reiEeci 1i o! de a$i* c( 1i
acela !e$r" !(cae a !(i:i a= de :"l* d"!( c": s!"$e Frisos) BIa( e9ai '(c" s($(os.
De
ac": s( $" :ai !(c("ie1i* ca s( $"9! 'ie ceva :ai r("C >I$. 5* .8? C(ci sa" !e$r" !(cae
s"'eri:* c=$d s"$e: !ede!si%i* sa" !e$r" a $e !rici$"i c"$"$(* dac( r(i: D$ 'a!e A"9$e dar
!(i:i: r(". Pe$r" aceasa ori D$r" dre!ae* ori D$9r" !(cae de r(i:* de 'olos $e ese
!edea!sa* c(ci "$eori $e l(:"re1e* iar aleori $e D$%ele!%e1e* iar :"$ca ceea ce va s( 'ie* :ai
"1oar( $e va 'i. Ni c": c( se !oae ca cei ce s"$ !ede!si%i aici 1i s"'er( c" :"l%":ire* s( li se
'ac( acolo c@i$"l :ai Al=$d* asc"l( !e Favel* Eic=$d) BDe aceea :"l%i di$re voi s"$
$e!"i$cio1i 1i Aol$avi 1i :"l%i a" :"ri. C(ci de $e9a: 'i K"deca $oi D$1i$e* $" a: :ai 'i
K"deca!. Dar* 'ii$d K"deca%i de Do:$"l* s"$e: !ede!si%i* ca s( $" 'i: os=$di%i D:!re"$( c"
l":eaC >I Cor. ..* 0-90+?.
Deci 1ii$d acesea 1i oae cele ca acesea* s( 'iloEo'a: !e$r" !ro$ia l"i D":$eEe" 1i celor
ce &r(iesc D:!oriv( s( le as"!(: &"ra. Iar dac( ceva di$ cele ce se !erec* cov=r 1e1e :i$ea
$oasr(* s( $" socoi:* di$ aceasa* c( s"$e: li!si%i de !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe"* ci*
D$ !are D$%e9le&=$d9o* !e cele $eD$%elese s( le l(s(: D$%ele!ci"$ii L"i celei $e"r:ae. Ni dac(
:e1e1"&"l o:e$esc $" ese c" !"i$%( o:"l"i $eisc"si s(9. D$%elea&(* c" a= :ai :"l va 'i
c" $e!"i$%( :i$%ii o:e$e1i s( D$%elea&( $e:(r&i$irea !"r(rii de &riK( a l"i D":$eEe" >R:.
..* 00?. C(ci $eD$%elese s"$ K"dec(%ile L"i 1i $e"r:ae c(ile l"i. i$s( di$ acese !"%i$e*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-0
D$credi$%=$d"9$e l":i$a* s( :"l%":i: Do:$"l"i !e$r" oae cele ce se 'ac. Ni !"e: 1i D$
al 'el s( 'iloEo'(: !e$r" !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe"* c(r"ia $i:e$i $"9i va !"ea &r(i
D:!oriv(. S( D$reA(: !e cei ce vorAesc D:!oriv() Oare ese D":$eEe"H Ni dac( vor Eice c(
$" ese* s( $" le r(s!"$de:. C(ci !rec": celor $eA"$i $" li se c"vi$e a le r(s!"$de* a1a $ici
celor ce Eic c( $" ese D":$eEe". Ni dac( o coraAie care are !"i$i cor(Aieri 1i c(l(ori* $ici o
sadie $" !oae :er&e 'ar( :=$a cel"i ce o oc=r:"ie1e* c" a= :ai :"l l":ea aceasa a= de
:are* care are D$ ea a=ea cor!"ri* alc("ie di$ deoseAie si@ii* $" ar 'i %i$" a=a vre:e*
dac( $" ar 'i 'os oarecare !ro$ie l"(oare a:i$e* care s( D$(reasc( 1i s( %i$( l":ea aceasa
odea"$a. Iar dac( r"1i$=$d"9se de credi$%a cea de oA1e a ""ror 1i de cercarea cea di$
l"cr"ri* vor :(r"risi c( ese D":$eEe"* !rec": c" adev(ra 1i ese* "r:eaE( c( El ese 1i
dre!. Iar de ese dre!* r(s!l(e1e 'iec(r"ia cele d"!( vred$icie 1i dre!ae. Dar vede: c( $"
o%i ia" aici cele d"!( vred$icie 1i dre!ae. Deci de $evoie ese s( $(d(Kd"i:* c( $i se !(srea9
E( o al( r(s!l(ire* c=$d l"=$d 'iecare cele d"!( vred$icie* s( 'ie ar(a( dre!aea l"i
D":$eEe". Ni c"v=$"l acesa $" $e ad"ce $":ai 'iloEo'ia !"r(rii de &riK( a l"i D":$eEe"* ci
1i !e cea a D$vierii.
Deci acesea 1ii$d"9le* $oi D$1i$e s( c"&e(:* cele !e$r" !ro$ie 1i !Ur" D$viere !e al!i s(
D$v(%(:* 1i oa( os=rdia s( o !"$e:* ca celor ce se "rAeaE( D:!oriva S(!=$"l"i* s( le as"!e
&"rile. Ni s(9. sl(vi: !e El D$r" oae* c(ci D$ 'el"l acesa :ai :"l( !"rare de &riK( di$
!area L"i vo: ara&e as"!ra $oasr( 1i vo: doA=$di :"l aK"or* !"=$d"9$e !(Ei de r("aea
cea c" adev(ra 1i doA=$di$d A"$((%ile cele ce vor s( 'ie* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a
Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia. D:!re"$( c" Ta(l 1i c" S'=$"l D"@* se c"vi$e slava*
ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE la Sera'i:
Aia a: D$oa $oia$"l l"i OEia* aAia a: D$oa* 1i $" !e$r" l"$&i:ea c(ii Eic* ci !e$r" i"Airea
voasr( de 1ii$%(* care D$oa%i D:!re"$( c" $oi. C(ci !rec": c=r:aci"l* care are c(l(ori
c"rio1i 1i !o'iori de a vedea ce(%i sr(i$e* $" D$r9o Ei D1i s(v=r1e1e c(l(oria sa* :(car de va
'i 1i de o Ei de!(rarea* ci :ai :"l( vre:e ese sili s( !ereac(* A(&=$d coraAia D$ 'iecare
li:a$ 1i d=$d voie c(l(orilor s( se s"ie D$ 'iecare ora1* ca s( D:!li$easc( dori$%a lor* a1a 1i $oi
a: '(c"* $" D$o=$d D:!reK"r"l osroavelor* $ici ar(=$d =r&"ri 1i li:a$"ri 1i ce(%i* ci 'a!e
A"$e ale A(rAa%ilor _ielor ce s9a" $evoi 1i le$evire a celor ce a" &re1i. Ner"1i$are a D:9
!(ra"l"i 1i D$dr(E$eal( a !reo"l"i* :=$ia l"i D":$eEe" 1i i"Aire de oa:e$i* care a:=$do"(
acesea s9a" '(c" s!re D$dre!are. Ni de vre:e ce ac": a: aK"$s la ceaea cea D:!(r(easc(*
s( $" :ai E(Aovi:* ci li$i1i%i* ca cei ce voi: s( i$r(: D$ ceae* a1a s( $e s"i: la Miro!olia
cea de s"s. Ier"sali:"l* :aica $oasr( a ""ror* care ese liAer* "$de s"$ sera'i:ii* "$de s"$
@er"vi:ii* "$de s"$ :iile de ar@a$&@eli* "$de s"$ :ilioa$ele de D$&eri* "$de ese Sca"$"l
cel D:!(r(esc. Ni:e$i dar* s( $" se a!ro!ie D$i$a* $i:e$i !=$&(ri* c( voi: s( D$dr(E$i: la
!ovesiri de ai$(. Ni:e$i s( $" 'ie $ec"ra 1i $evred$ic asc"l=$d acesea. Dar 1i cel D$i$a 1i
!=$&(ri s( se a!ro!ie* dar* le!(d=$d a'ar( oa( $ec"r(%ia 1i r("aea* a1a s( i$re. C( 1i !e
acela care avea @ai$e D$i$ae* a(l :irel"i l9a iE&o$i di$ c(:ar( 1i di$ loca9
1"i cel s'a$%* $" !e$r" c( avea @ai$e D$i$ae* ci !e$r" c( a i$ra av=$d"9le !e ele. C(ci $9a
Eis c(re el) R+$.r" ce $" ai @ai$( de $"$(H Ci BPriee$e* c": ai i$ra aici* '(r( @ai$( de
$"$(HC >M. ++* .+?. S(eai la r(s!=$ii 1i cereai* dar $" M9a: r"1i$a de s(r(cia a* $" M9a:
sc=rAi de $eci$sea a* ci iEA(vi$d"9e de oae acesea* e9a: A(&a D$ c(:ara cea s'=$(* e9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-8
a: D$vred$ici de ci$a cea D:!(r(easc( 1i la ci$sea cea :ai de s"s e9a: ad"s !e i$e care
erai vred$ic de os=$da cea :ai &rea. Iar " $" e9ai '(c" :ai A"$ c" acese 'aceri de Ai$e* ci ai
r(:as D$ r("aea a cea oAi1$"i(* oc(r=$d $"$a 1i !e Mirele. D"9e dar de ac": 1i_%i
!ri:e1e os=$da care %i se c"vi$e !e$r" o $esi:%ire ca aceasa. Deci 1i 'iecare di$ $oi s( ia
a:i$e* ca $" c":va s( a"d( aces &las* 1i le!(d=$d o &=$d"l* care ese $evred$ic de d"@ov9
$iceasca D$v(%("r(* s( se 'ac( !(ra1 al S'i$ei Mese.
BNi a 'os D$ a$"l D$ care a :"ri D:!(ra"l OEia* a: v(E" !e Do:$"l 1eE=$d !e sca"$"l D$al
1i !reaD$(l%aC >Îs. 6* .?. C": L9a v(E"* $" 1i". C(ci c": c( L9a v(E" a s!"s* iar c": L9a
v(E" $9a s!"s. Pri:esc cele vorAie 1i $" iscodesc cele (c"eG D$%ele& cele desco!erie 1i $"
cerceeE cele asc"$se* c(ci !e$r" aceasa s"$ asc"$se. Maerie de a"r ese !ovesirea
Scri!"rilor 1i r(EAoi"l de a"r 1i s"veica de a"r. N" %es %es("ri de !(ia$Ke$. Ni" $e!"i$%a
&=$d"rilor :ele. BN" :"a @oare vec@i* !e care le9a" !"s !(ri$%ii (iC >Prav. ++* +<?. C(ci $"
ese '(r( !ri:eKdie a le :"a. Ni c": vo: :"a cele ce $i le9a" !"s D":$eEe" $o"(H /oie1i
s( 1ii c": a v(E" !e D":$eEe"H F(9e 1i " !rooroc. Ni c": ese c" !"i$%( aceasa* vei Eice*
av=$d 'e:eie 1i !"r=$d &riK( de @ra$a co!iilorH Ese c" !"i$%(* i"Ai"le* de vei voi. C( 1i el
avea 'e:eie 1i era a( a doi 'eciori* dar $i:ic di$ acesea $" l9a" D:!iedica. C( $"$a $" ese
D:!iedicare la d"cerea la cer. C( de ar 'i 'os !iedic(* iar 'e:eia $e9ar 'i $o"( vr(K:a1(* di$r"
D$ce!" c=$d a 'ac"9o D":$eEe"* $9ar 'i $":i9o aK"(oare.
/oia: s( s!"$) Ce D$sea:$( a sa D":$eEe"H C( D":$eEe" $" s(. Sarea aceasa ese a
r"!"rilor* iar D":$eEe" ese 'ar( de r"!. /oia: s( :ai s!"$) Ce ese sca"$"l l"i D":$eEe"H
D":$eEe" $" ese c"!ri$s !e "$ sca"$* c(ci ese $escris D:!reK"r. Dar :( e: ca $" c":va
E(Aovi$d la D$v(%("ra !e$r" aceasa* s( $" !o D:!li$i daoria. C( v( v(d !e o%i dori$d
!ovesirea cea des!re sera'i:i* $" de as(Ei $":ai* ci di$ Ei"a cea di$=i. Pe$r" aceasa c"
:"l( i"%eal( (i$d c" c"v=$"l :"l%i:ea D$%ele&erilor care9. D$=:!i$(* $e sili: s( aK"$&e:
la =lc"irea care o dori%i. BNi sera'i:ii sa" D:!reK"r"l l"iC >Is. 6* +?. Ia( 1i sera'i:ii !e care de
de:"l !o'ea%i s(9i vede%i. /ede%i9i dar 1i s("ra%i9v( !o'a* dar $" c" "lA"rare* $ici c" &raA(*
!rec": se 'ace la i$r(rile D:!(r(e1i. C(ci acolo c" c"vii$%( se D$=:!l( aceasa* 'ii$dc(
!"r(orii de '"1i $" a1ea!( ca !riviorii s( vad( Ai$e* ci re!ede Di silesc s( reac(. Iar aici $"
ese a1a* ci c"v=$"l D$&(d"ie s( sea !rivirea $oasr(* !=$( c=$d vo: vedea oae* care s"$ c"
!"i$%( a le vedea. BNi sera'i:ii sa" D:!reK"r"l L"iC. Mai D$ai$e de a ar(a vred$icia di$ 'ire*
$e9a ar(a9o di$ loc"l !e care9. a". C(ci $9a Eis D$=i ce era" sera'i:ii* ci "$de sa". Iar
vred$icia 1i dre&(oria aceasa ese :ai :are dec= aceea. C":H Pe$r" c( $":irea de
sera'i:i $" le ara( a 'i :ai :ari c" vred$icia* !rec": le ara( 'a!"l c( sa" a!roa!e de
Sca"$"l D:!(r(esc. C( 1i $oi !e !"r(orii de '"1i* !e aceia Di socoi: c( s"$ :ai D$se:$a%i*
!e care Di vo: vedea aler&=$d :ai a!roa!e de carea D:!(r(easc(. A1a 1i di$re !"erile cele
'ar( de r"!* acelea s"$ :ai sr(l"cie* care s"$ :ai a!roa!e de Tro$. Pe$r" aceasa 1i
!rooroc"l l(s=$d a se vorAi des!re vred$icia di$ 'ire* $e ara( :ai D$=i loc"l* 1ii$d c": c(
!ri$ aceasa 1i ci$sea lor ese :ai :are 1i 'r":"se%ea :ai D:!odoAia. Pe$r" ca aceasa ese
slava 1i ci$sea 1i oa( vred$icia* a sa ei D:!re9K"r"l acel"i Sca"$. Aceasa 1i la D$&eri ese c"
!"i$%( a o vedea. C(ci 1i !e aceia Frisos vr=$d s(9i arae c( s"$ :ari* $" a Eis $":ai c(
D$&eri s"$ 1i a (c"* ci) BC( D$&erii lor* D$ cer"ri* !"r"rea v(d 'a%a Ta(l"i Me"* Care ese D$
cer"riC >M. .<* .-?. Ni !rec": :ai :are ese a vedea 'a%a Ta(l"i* dec= vred$icia D$&ereasc(*
a1a :ai :are ese vred$icia de sera'i: de a sa D:!reK"r"l Sca"$"l"i 1i a9. avea !e el D$ :iK9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-5
loc"l lor. Ni aces l"cr" :are 1i %ie* de vei voi* D%i ese c" !"i$%( a9. doA=$di. C(ci $" $":ai D$
:iKloc"l sera'i:ilor ese Do:$"l* ci 1i D$ :iKloc"l $osr" de vo: voi* Bc( "$de s"$ doi sa"
rei* ad"$a%i D$ $":ele Me"* acolo s"$ 1i E" D$ :iKloc"l lorC >M. +-?. Ni BA!roa!e ese
Do:$"l de cei ":ili%i la i$i:(* iar !e cei s:eri%i c" d"@"l Di va :=$"iC >Ps. 00* .7?. Ai v(E"
c( 1i !e $oi $e9a !"s D:!re"$( c" sera'i:ii* ad"c=$d"9$e a!roa!e de sca"$"l cel D:!(r(escH
A!oi Eice Prooroc"l) BNase ari!i la "$"l 1i 1ase ari!i la al"lC >Is. 6* +?. Ce $e ara( $o"( acese
1ase ari!iH D$(l%area* ridicarea* "1"ri$%a 1i &r(A$icia acelor 'iri. Pe$r" aceasa 1i Gavriil se
!o&oar( D$rari!a* $" c( are ari!i* ci ca s( arae !rooroci%ei* c( di$ loc"rile cele !reaD$ale s9a
coAor= 1i l(s=$d !erecerea D$ cele de s"s* a ve$i Kos. Dar $":(r"l ari!ilor ce voie1eH Aci $"
ese c" reA"i$%( =lc"rea $oasr(* c( D$s"1i c"v=$"l Scri!"rii s9a deEle&a !e si$e* =lc"i$d"9
$e $o"( reA"i$%a lor. BNi c" do"( D1i aco!erea" 'e%eleC. Ni c" c"vii$%a ese a1a. C(ci c" ele* ca
D:!re"$( c" o D$doi( a!(rare D1i D$(resc vederea* !e$r" c( $" !o s"'eri raEa aceea ce se
revars( di$ acea slav(. BNi c" do"( D1i aco!er( !icioareleC* !oae !e$r" D$s!(i:=$are. C( 1i
$oi oAi1$"i:* c=$d s"$e: c"!ri$1i de vreo s!ai:( sa" s!erie"r(* s( $e sr=$&e: r"!"l di$
oae !(r%ile. Ni ce Eic r"!"l* ci 1i s"'le"l la 'el !(i:e1e D$ 'ricile care cov=r1esc :(s"ra* 1i
sr=$&=$d"91i l"cr(rile sale* alear&( D$ ad=$c* aco!eri$d"9se !ese o c" r"!"l* ca c" "$
ve1:=$. Dar $i:e$i a"Ei$d s!ai:( s( $" socoeasc( c( se 'ace la ele vreo D$'iorare $e!o'i(.
C(ci D:!re"$( c" aceas( D$s!(i:=$are ese a:eseca( 1i o oarecare d"lcea%( $e&r(i(. BNi
c" do"( EA"ra"C. Iar aceasa ese dovad( c( !o'esc $eD$cea la cele D$ale 1i $icioda( $"
ca"( Kos. BNi sri&a "$"l c(re al"l 1i Eicea) BS'=$* S'=$* S'=$C. Ni sri&area aceasa :"l $e
:i$"$eaE( !e $oi. C( $" si:!l" la"d(* ci c" sri&are :are. Ni $" $":ai c" sri&are* ci 1i
$eD$cea 'ac acesea. C(ci cor!"rile cele sr(l"cioare* c" oae c( vor 'i 'oare sr(l"cie*
oAi1$"iesc a $e D$s!(i:=$a !e $oi $":ai a"$ci c=$d le vede: !e$r" !ri:a da(* iar d"!( ce
Ie vo: !rivi :ai :"l d:!* c" oAi1$"i$%a D$ceeaE( :irarea* 'ii$dc( oc@ii $o1ri s9a" de!ri$s
c" ele. Pe$r" aceasa c=$d vede: vre"$ c@i! D:!(r(esc !"s la D$(l%i:e de c"r=$d 1i
sr(l"ci$d l":i$a c" vo!selele* $e s!(i:=$(:* iar d"!( o Ei sa" do"( $" $e :ai :i$"$(: de
el. Ni ce Eic de c@i! D:!(r(esc* c=$d 1i la raEele soarel"i $i se D$=:!l( la 'el* 'a%( de care $ici
"$ al cor! $" !oae 'i :ai sr(l"ci. A1adar* la oae cor!"rile oAi1$"i$%a c" ele D$ceeaE(
:irarea. Dar la slava l"i D":$eEe" $" ese a1a* ci c" o"l di:!oriv(. C(ci c" c= !"erile
acelea !erec D$r" !rivirea slavei l"i D":$eEe"* c" a= :ai :"l se s!(i:=$9eaE( 1i91i
:(resc :irarea. De aceea de c=$d a" 'os '(c"e !=$( ac":* v(E=$d slava aceea* $icioda( $9
a" D$cea s( sri&e c" s!(i:=$are. Ni aceea ce $oi !(i:i: D$ !"%i$( vre:e* c=$d vede: "$
'"l&er D$ai$ea oc@ilor $o1ri* aceia $eD$cea s"'er(* av=$d"91i :irarea a:eseca( c" o
$e&r(i( d"lcea%(. Ni $" $":ai sri&(* ci "$ii c(re al%ii 'ac aceasa* dovedi$d"9se as'el c= de
D$i$s( e D$s!(i:=$area. A1a 1i $oi* c=$d se 'ace vre"$ r(s$e* sa" se c"re:"r( !(:=$"l* $"
$":ai c( s(ri: 1i sri&(:* ci 1i aler&(: "$ii !e la casele alora. La 'el 1i sera'i:ii 'ac. De
aceea sri&( "$ii la al%ii) S'a$%* S'=$* S'=$.
Oare a%i c"$osc" c=$area aceasaH Oare a $oasr( ese sa" a sera'i:ilorH Ni a $oasr( 1i a
sera'i:ilor* !e$r" c( Frisos a ridica !ereele cel di$ :iKloc al vraKAei 1i a D:!(ca cele di$
cer"ri c" cele de !e !(:=$ 1i a '(c" !e a:=$do"( "$a. C( :ai D$ai$e $":ai D$ cer"ri se
c=$a la"da aceasa* iar d"!( ce S(!=$"l a !ri:i a ve$i !e !(:=$* 'i aceas( c=$are a
coAor=9o la $oi. De aceea 1i aces :are ar@iere"* c=$d s( la aceas( S'=$( Mas(* ad("&=$d
sl"KAa cea c"v=$(oare 1i s(v=r1i$d Ler'a cea '(r( de s=$&e* $" $e c@ea:( si:!l" la aceas(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-6
la"d(* ci :ai D$=i Eic=$d de @er"vi:i 1i !o:e$i$d de sera'i:i* a1a $e !or"$ce1e ""or s(
D$(l%(: c=$area cea D$'rico1a(G c" !o:e$irea celor ce D:!re"$( d($%"iesc s"s* s:"l&=$d de
la !(:=$ :i$ea $oasr(* D$c= $":ai c( $" sri&( c(re 'lecare di$ $oi* Eic=$d) BC" sera'i:ii
c=$%i* c" sera'i:ii sai* c" aceia D$i$de9%i ari!ile* c" aceia EAoar( D:!reK"r"l Sca"$"l"i cel
D:!(r(esc. Ni ce l"cr" de :irare ese a sa D:!re"$( c" sera'i:iiH De :are :irare* c(ci de
cele ce $" a" D$dr(E$i a se ad$&e ei* !e acelea D":$eEe" %i le9a da %ie c" sloAoEe$ie. BC( s9a
ri:is la :i$e "$"l di$ sera'i:i* 1i D$ :=$( avea "$ c(rA"$e de 'oc* care Dl l"ase c" cle1ele
di$ alar.C Alar"l acela ese D$c@i!"ire 1i ase:($are a alar"l"i aces"ia. Foc"l acela* a aces"i
'oc d"@ov$icesc. Dar $" a" D$dr(E$i sera'i:ii s( se ai$&( c" :=i$ile* ci c" cle1ele* iar " iei
c" :=$a. Deci de vei c"&ea la vred$icia celor !"se D$ai$e* vei vedea c( s"$ :ai D$ale 1i
dec= !i!(irea sera'i:ilor. Iar de vei c"&ea la i"Airea de oa:e$i a S(!=$"l"i ("* vei vedea
c( $" s9a r"1i$a a Se !o&o$* !ri$ cele !"se D$ai$e* c(re !rosi:ea $oasr(. Deci acesea
!"$=$d"9%i9le D$ :i$e* o* o:"le* 1i c"&e=$d la :(ri:ea dar"l"i* scoal(9e 1i de!(r=$d"9e de
la !(:=$* s"ie9e la cer. Dar vei Eice c( e ra&e r"!"l D$ Kos. Dar ia( c( se a!ro!ie !os"rile*
care 'ac "1oare ari!ile s"'le"l"i 1i "1"reaE( sarci$a r"!"l"i* c" oae c( va 'i :ai &re" dec=
!l":A"l. Dar c"v=$"l cel !e$r" !os s( r(:=ie* iar cel !e$r" ai$e s( !or$easc( ac":*
!e$r" care s"$ 1i !os"rile. Ni !rec": s'=r1i"l l"!elor celor ce se 'ac la $evoi$%ele cele
oli:!ice* ese c"$"$a* a1a 1i s'=r1i al !os"l"i ese D:!(r(1irea cea c"ra(. De aceea* de $"
vo: s(v=r1i aceasa D$ acese Eile* D$ Eadar $e9a: c@i$"i !e $oi D$1i$e* c( 1i $eD$c"$"$a%i 1i
'(r( de $ici "$ dar $e d"ce: de la $evoi$%a !os"l"i. Pe$r" aceasa 1i !(ri$%ii a" D$i$s
vre:ea cea de $evoi$%( a !os"l"i* d=$d"9$e $o"( i:! de !oc(i$%(* ca s!(l=$d"9$e 1i c"9
r(%i$d"9$e* c"ra%i s( $e a!ro!ie:. De aceea 1i e"* ia(* de ac": sri& c" &las l":i$a* 1i
:(r"risesc 1i ro& 1i !o'esc* ca s( $" v( a!ro!ia%i de aceas( S'=$( Mas( c" D$i$(ci"$e sa"
c" co$1ii$%( D$c(rca(. C( as'el de a!ro!iere $" !oae 'i D:!(r(1ire* c" oae c( de
$e$":(rae ori $e vo: ai$&e de aces S'=$ Tr"!* ci os=$d( 1i c@i$ 1i ad("&ire de !edea!s(.
Ni:e$i !(c(os 'ii$d s( $" se a!ro!ie* 1i $" a: Eis Ai$e* $i:e$i !(c(os* c(ci !e :i$e D$=i
:( o!resc de la d":$eEeiasca Mas(* ci $i:e$i r(:=$=$d !(c(os s( $" se a!ro!ie. De aceea*
ia( v( s!"$ de :ai D$ai$e* ca dac( va sosi ci$ele cele D:!(r(e1i 1i va ve$i acea s'=$( sear(*
s( $" !oa( Eice ci$eva) A: i$ra $e&(i 1i !"si"* !e$r" c( $" $e9ai s!"s acesea :ai
de:"l. C( de a1 'i a"Ei acesea :ai de de:"l* $e&re1i :9a1 'i sc@i:Aa 1i :9a1 'i c"r(%a 1i
a1a :9a1 'i a!ro!ia. Deci ca $i:e$i s( $" !oa( !rici$"i acesea* ia( v( s!"$ de :ai D$ai$e 1i
v( ro& s( ar(a%i :"l( !oc(i$%(. Ni" c( o%i s"$e: vi$ova%i 1i c( $i:e$i $" se va l("da c( are
i$i:a c"ra(. Dar $" acesa ese r("l* c( $" ave: i$i:a c"ra(* ci c(* $eav=$d i$i:a c"ra(*
$ici la Cel ce
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
!oae s9o 'ac( !e ea c"ra( $" $e a!ro!ie:. C(ci !oae* de va voi. Dar :ai ales :"l :ai :"l
dec= $oi voie1e ca s( M: c"ra%i* ci a1ea!( ca de la $oi s( !or$easc( aceasa* ca s( $e
D$c"$"$eEe. Ci$e a 'os :ai !(c(os dec= va:e1"lH Ni $" $":ai !e$r" c( a Eis) D":$eEe"le*
:ilosdv 'ii :ie* !(c(os"l"i* s9a !o&or= :ai D$dre!a dec= 'arise"l >Lc. .<* .09.8?. Ni $"
$":ai c"v=$"l acesa* care a av" :are !"ere* l9a c"r(%i !e el* ci a1eEarea c" care a Eis aces
c"v=$* 1i $" $":ai a1eEarea* ci :ai D$ai$e de aceasa* i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe".
Ce is!rav(* s!"$e9:i* ce ose$eal(* c=( s"doare Di reA"ie* !(c(os"l"i s( se rec"$oasc( !e
si$e c( ese !(c(os* 1i s9o arae 1i l"i D":$eEe"H /eEi c( $" D$ Eadar a: Eis* c( D":$eEe"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-7
voie1e s( !or$easc( de Ia $oi o :ic( !rici$(* 1i a!oi El si$&"r 'ace o"l s!re :=$"irea
$oasr(H S( $e !o9c(i: dar* s( !l=$&e:* s( $e =$&"i:. Ni de $e va :"ri "$ 'i"* cea :ai :"l(
vre:e a vie%ii $oasre o !erece: D$ !l=$s 1i D$ =$&"ire* iar de $e vo: !ierde s"'le"l s( $"
!l=$&e:H Ne9a: de!(ra de :=$"ire 1i s( $" $e =$&"i:. Ni ce Eic de s"'le 1i :=$"ireH U$
S(!=$ a= de Al=$d 1i :ilosdv a D$(r=a 1i $" $e asc"$de: s"A !(:=$H C( dra&osea 1i
!"rarea l"i de &riK( 'a%( de $oi cov=r1e1e !e cea a oric(r"i s(!=$* !"r(or de &riK(* sa" a
oric(r"i a( i"Aior de 'ii* sa" :aic( i"Aioare de !or"$ci. BOare va "ia 'e:eia !e !r"$c"l
s("H Sa" $"9i va 'i :il( de 'iii !=$ecel"i s("H C(* de va 1i "ia 'e:eia !e ace1ia* dar E" $" e
voi "ia !e i$e* Eice Do:$"lC >Is. 84* .5?. Credi$cioas( c" adev(ra ese '(&(d"i$%a 1i $" :ai
are $evoie de dovad(* c(ci ese a l"i D":$eEe". Dar o"1i ve$i%i s( dovedi: aceasa 1i !ri$
l"cr"ri. Re9Aecca !or"$ci$d oarec=$d co!il"l"i ei s( se '(%(r$iceasc( c" acea !l(s:"ire a
'"ri1a&"l"i Ai$ec"v=$(rii 1i D:Ar(c=$9d"9. Ai$e !ese o* ca s( ia c@i!"l 'rael"i s("* v(E=$d
c(
PUZUL
$ici a1a $" D$dr(E$ea s( :ear&( la a(l l"i 1i vr=$d ca s( ridice de la co!il oa( 'rica* Di Eice)
BAs"!ra :ea s( 'ie Alese:"l ("* 'i"leC >Fac. +7* .0?. R(s!"$s de :aic( adev(ra(* care e
a!ri$s( de dra&osea 'i"l"i. Iar Frisos $" $":ai c( a Eis aceasa* ci a 1i '(c". N" $":ai a
'(&(d"i* ci 1i c" l"cr"l a D:!li$i. C(ci Pavel sri&(* Eic=$d) BFrisos $e9a r(sc":!(ra !e $oi
di$ Alese:"l Le&ii* '(c=$d"9Se !e$r" $oi Alese:C >Gala. 0* .0?. Deci !e$r" aceasa Dl vo:
D$(r=a* s!"$e9:iH Ni c": $" ese l"cr"l acesa :ai c":!li dec= &@ee$a 1i dec= vier:ele
cel $eador:i 1i 'oc"l cel $esi$sH
Deci c=$d vrei s( e a!ro!ii de S'=$a Mas(* veEi c( ese acolo de 'a%( D:!(ra"l ""ror. Ni
ese de 'a%( c" adev(ra 1i c"$oa1e :i$ea 'iec(r"ia* v(E=$d ci$e se a!ro!ie c" s'i$%e$ia care
se c"vi$e 1i ci$e c" co$1ii$%a rea* c" &=$d"ri $ec"rae 1i D$i$ae 1i c" 'a!e s!"rcae. Ni de
vo: a'la !e vre"$"l D$ aces 'el* :ai D$=i Dl d( la K"decaa co$1ii$%ei l"i* care Dl Aae c"
&=$d"rile 1i de9. va D$dre!a* Dl !ri:e1e iar(1i. Iar de va r(:=$e $eD$dre!a* a"$ci va c(dea
D$ :=i$ile L"i* ca "$ $e:"l%":ior 1i $ec"$osc(or. Iar ce D$sea:$( aceasa* asc"l( !e F
hvel* care Eice) BD$'rico1(or l"cr" ese a c(dea D$ :=i$ile D":$eEe"l"i cel"i vi"C >Evrei .-*
0.?. Ni" c( :"1c( c"vi$ele acesea* dar ce s( 'acH De $" voi !"$e docorii a:are* $" se vor
(:(d"i ra$ele. Iar de le voi !"$e* voi $" s"'eri%i "s"ri:ea. Sr=:ora s"$ di$ oae !(r%ile*
dar de $evoie ese s( D$i$d :=$a. De aK"$s s"$ cele ce s9a" Eis s!re D$dre!area celor ce ia"
a:i$e. Dar ce $" $":ai vo"(* ci 1i alora* !ri$ voi s( se 'ac( 'olosioare D$v(%("ra* ve$i%i ca
!e acesea s( le re!e(: !e sc"r. A: vorAi des!re sera'i:i* a: ar(a c=( vred$icie
!rici$"ie1e sarea a!roa!e de Sca"$"l D:!(r(esc 1i c": c( 1i oa:e$ilor le ese c" !"i$%( a
doA=$di vred$icia aceasa. A: s!"s des!re ari!i 1i !"erea l"i D":$eEe" cea $ea!ro!ia( 1i
de:ai s(lAaice dec= cele ale :(rii. C": ar 'i volA"ra :=$iei* care de Kos D$ s"s c"!ri$de
i$i:a* v=$"ri ale !o'ei celei rele* care !rici$"iesc :i$%ii :"l( "lA"rare. Iar cel $eisc"si 1i
$ede!ri$s* c=$d D$ce!e vi'or"l :=$iei* D$da( se "lA"r(* se D$v(l"ie1e* se clai$(* rece c"
vederea s"'le"l* care se c"'"$d( de !ai:i 1i D$ cele di$ "r:( !(i:e1e sricare co9r(Aiei. Iar
cel isc"si 1i de!ri$s a s"'eri A(rA(e1e "$ele ca acesea* !"$e :i$ea ca !e "$ c=r:aci la
c=r:( 1i $" D$ceeaE(* oae 'ac=$d"9le* !=$( ce $" va D$dre!a coraAia la liR :a$"l cel li$ al
'iloEo'iei. Deci aceea ce se D$=:!l( la :are 1i se !erece c" :i$ea* aceea se D$=:!l( 1i la
=lc"irea Scri!"rilor* c(ci a"$ci c=$d ie1i: D$ $oia$ $e "lA"r(:* $e D$v(l"i:* dar $" !e$r"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-<
c( $oia$"l ese D$'rico1a* ci !e$r" c( $oi cei ce D$o(: s"$e: $ede!ri$1i. Ni c": c( "$ c"9
v=$ care ese les$e de D$%eles se !oae 'ace de $eD$%eles di$ !rici$a $ede!ri$derii
asc"l(orilor* Dl voi ad"ce :aror !e Pavel* c(ci Eic=$d c( Frisos S9a '(c" Ar@iere" d"!(
r=$9d"iala l"i Mel@isedec 1i vr=$d s( arae ci$e ese Mel@isedec* a ad("&a) BI$ !rivi$%a
aceasa* ave: :"le de vorAi 1i l"cr"ri &rele de =lc"iC >Evrei 5* ..?. Ce Eici* o 'ericie*
PaveleH Zie cel"i ce ai D$%ele!ci"$ea cea d"@ov$iceasc( 1i ai a"Ei c"vi$e care $" se !o vorAi
1i ai 'os r(!i la al reilea cer* D%i ese c" a$evoie de =lc"iH Dac( %ie D%i ese c" a$evoie de
=lc"i* c"i Di va 'i "1orH Mie* Eice* D:i ese c" a$evoie de =lc"i* $" !e$r" c( ese &re"* ci
!e$r" $e!"i$%a asc"l(orilor. C(ci d"!( ce a Eis) Bl"cr"ri &rele de =lc"iC* a ad("&a Bde
vre:e ce r=$davi v9a%i '(c" c" a"E"rileC. /eEi c( $" 'irea c"v=$"l"i l9a '(c" !e si$e &re" de
D$%eles* ci $ede!ri$9derea asc"l(orilorH Ni $" $":ai &re" Dl 'ace* ci 1i Dl l"$&e1e. C(ci a Eis
$" $":ai &re" de =lc"i* ci 1i :"l de vorAi* care a:=$do"( s"$ di$ !rici$a r=$d(virii
a"E"l"i. Ni !rec": la Aol$avi* $" reA"ie s( le !"$e: :as( &raA$ic( 1i "1or &(d(* ci reA"ie
&(ie :"le 'el"ri de A"cae* c( dac( cel Aol$av $" va voi s( &"se "$ 'el* s( ia di$ cel(lal 1i
de $" va voi s( :($=$ce $ici di$ acesa s( !ri:easc( al"l* iar de va res!i$&e 1i acesa s(
!oa( &"sa di$ al"lG 1i as'el c" 'el"ri:ea A"caelor s( Air"i: &re"aea de a :"l%":i !e cel
Aol$av* iar !ri$ oseAirea :esei s( vi$dec(: $eD:!(carea :i$ii l"i) A1a* de :"le ori* reA"ie
s( 'ace: 1i la os!(%"l cel d"@ov$icesc. C(ci c=$d s"$e: $e!"i$cio1i reA"ie s( &(i:
c"v=$"l D$del"$&a 1i c" :"le 'el"ri de D:!esri%("ri* care s( aiA( !ilde 1i ase:($(ri* doveEi
1i se$s"ri di'erie 1i :"le ale de aces 'el* ca di$ oae acesea :ai les$icioas( s( $i se 'ac(
$o"( ale&erea celor de 'olos.
I$s( de1i D$del"$&a ese c"v=$"l 1i &re" de =lc"i* dar $" i9a li!si !e ei de D$v(%("ra cea
!e$r" Mel@isedec* c(ci c" aceasa B:"l de vorAi 1i l"cr"ri &rele de =lc"iC* a ridica os=rdia
lor* '(c=$d"9i :ai les$icio1i la asc"lare 1i !ri$ 'a!"l c( le9a !"s :as(* a s("ra !o'a lor.
La 'el s( 'ace: 1i $oi* s( D$dr(E$i: a i$ra D$ :are* d"!( !"erea $oasr(* de1i $e:(r&i$i ese
$oia$"l Proorocilor 1i :ari s"$ ad=$ci:ileG 1i $" d"!( !"erea $oasr(* ci d"!( dar"l cel da
de s"sG 1i $" !e$r" 'olos"l $osr" D$dr(E$i: as"!ra :(rii* ci !e$r" al vosr"* "r:=$d l"i
Pavel 1i D$r" aceasa. Ni c": c( $" i9a li!si !e ei de D$v(%("ra cea des!re Mel@isedec*
asc"l( cele ce "r:eaE(. C(ci d"!( ce a Eis Bave: :"l de vorAi 1i l"cr"ri &rele de =lc"iC* a
ad("&a) BC(ci aces Mel@isedec... D:!(ra"l dre!(%ii* a!oi 1i D:!(ra"l Sale:"l"i* adic(
D:!(ra"l !(cii* '(r( a(* '(r( :a:(* '(r( s!i%( de $ea:* $eav=$d $ici D$ce!" al Eilelor* $ici
s'=r1i al vie%ii* ci* ase:($a 'ii$d Fi"l"i l"i D":$eEe"* r(:=$e !reo !"r"reaC >Evrei 7* .90?.
Oare $" v9a "lA"ra Pavel a"E"rile voasre* Eic=$d des!re "$ o: c( ese '(r( a(* '(r( :a:(H
Cred c( da* c(ci $" $":ai des!re "$ o: de se va Eice asa !rici$"ie1e :"la* $ed":erire* ci 1i
des!re Frisos. Ni dac( ese >ar( de a(* c": ese Fi" 1i D$c( U$"l9N(sc"H C( Fi"l reA"ie s(
aiA( a(* iar al'el $" va 'i Fi". Dar Fi"l l"i D":$eEe" ese 1i '(r( a( 1i '(r( :a:(. C":H
F(r( a( d"!( $a1erea cea de Kos* iar '(r( de :a:(* d"!( cea de s"s. C(ci $9a av" a( !e
!(:=$* $ici :a:( D$ cer. BF(r( s!i%( de $ea:C. S( a"d( cei ce iscodesc 'ii$%a L"i. Ni c" oae
c( "$ii ariA"ie aceasa* adic( B'(r( s!i%( de $ea:C* $a1erii celei de s"s* dar ereicii $ici a1a $"
voiesc* c(ci o iscodesc 1i o cerceeaE(. Iar "$ii :ai D$&(d"iori di$re ace1ia* socoesc aceasa
la $a1erea cea de s"s* dar $" s"$ de acord !e$r" cea de Kos. Iar $oi s( ar((: c( Pavel a Eis
aceasa !e$r" a:=$do"( $a1erile* 1i cea de s"s 1i cea de Kos. C(ci aceea ese D$'rico1a(* iar
aceasa ai$ic(. Des!re aceasa de Kos isaia Eice) B1i $ea:"l L"i ci$e9L va s!"$eC >Is. 50* <?.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.-4
Dar !oae vei Eice c( el $9a Eis !e$r" $a1erea cea de s"s. Dar ce vo: avea de Eis c(re Pavel*
care d"!( ce a s!"s des!re a:=$do"( $a1erile* !e "r:( a ad("&a acel c"v=$ B'(r( s!i%( de
$ea:CH C(ci d"!( ce a Eis B'(r( a(* '(r( :a:(C* a ad("&a B'(r( s!i%( de $ea:C. C( $"
$":ai d"!( $a1erea aceea* d"!( care ese '(r( :a:(* s( creEi c( ese '(r( s!i%( de $ea:* ci 1i
d"!( aceasa* d"!( care ese '(r( a(* adic( d"!( cea de Kos. De aceea deci* d"!( ce a Eis
des!re a:=$do"( $a1erile* a Eis 1i '(r( s!i%( de $ea:. Ni $a1erea aceasa de Kos 'ii$d
$eD$%eleas(* c": vo: D$dr(E$i s( o cerce(: !e cea de s"sH C(ci dac( !ridvoarele #isericii
s"$ a= de :(re%e 1i !rici$"ioare de 'ric( s'=$(* c": va D$dr(E$i s( i$re ci$eva D$ cele
$e":AlaeH
Ni c( S9a $(sc" di$ Ta(l* 1i". Iar c":* $" 1i". Ni c( S9a $(sc" di$ Fecioara* 1d". Dar c":*
$" 1i". Ni $ici aici $" D$%ele& c@i!"l $a1erii. C( $a1erea celor do"( 'iri se adeve9reaE(* dar
'el"l lor se ace. Ni !rec": aici la Fecioara* $e1ii$d c": S9a $(sc" di$ ea* :(r"risesc c( S9a
$(sc" 1i $" (&(d"iesc 'a!"l di$ !rici$a $e1ii$%ei 'el"l"i* a1a '( 1i " la Ta(l. De1i $" 1ii
c": S9a $(sc"* :(r"rise1e c( S9a $(sc". Ni de9%i va Eice %ie ereic"l* c": S9a $(sc" Fi"l
di$ Ta(l* ra&e9i :i$ea la !(:=$ 1i Ei c(re el) CoAoar(9e di$ cer 1i dovede1e9:i c": S9a
$(sc" di$ Fecioara 1i d"!( aceea D$reaA( de acelea. Zi$e9.* D$co$Koar(9.* $"9. l(sa s( sar(*
$ici s( aler&e D$ laAiri$"l silo&is:elor. Zi$e9. 1i s"&r"9:(9.* $" c" :=$a* ci c" c"v=$"l. N"9
i da i:! 1i ie1iri. De aceea !rici$"iesc ei "lA"rare celor c(rora le vorAesc* !e$r" c( $oi le
"r:(: lor 1i $"9i ad"ce: s"A le&ile d":$eEeie1ilor Scri!"ri. Deci !"$e D:!reK"r"l l"i Eid*
di$s!re oae !(r%ile* :(r"riile cele di$ Scri!"ri 1i $ici $" va !"ea s( desc@id( &"ra.
I$reaA(9I) C": S9a $(sc" di$ FecioaraH Ni $" e de!(ra de aceasa. Dar el $" va !"ea s(9%i
s!"$( c@i!"l $a1erii* c" oae c( va D$cerca 1i se va is!ii de $e$":(rae ori. C(ci c=$d
D":$eEe" va D$c@ide D$%eles"l* ci$e9. va desc@ideH N":ai c" credi$%a se !ri:esc "$ele ca
acesea. Iar dac( el $" se as=:!(r(* ci ca"( silo&is:e* Eii c(re el* ceea ce a Eis Frisos c(re
Nicodi:. BDac( v9a: s!"s cele !(:=$e1i 1i $" crede%i* c": ve%i crede de v( voi s!"$e cele
cere1iHC >I$. 0* .+?. Dac( e9a: D$reAa de $a1erea cea di$ Fecioar( 1i $" 1ii 1i $ici a
desc@ide &"ra $" !o%i* c": D$dr(E$e1i s( cerceeEi cer"lH Ci* o* de ai 'i iscodi cer"l 1i $" !e
S(a!=$"l cer"l"i. BDac( v9a: s!"s cele !(:=$e1i 1i $" crede%iC* $" a Eis $" !ri:i%i* ci B$"
crede%iC* ar(=$d"9$e* c( 1i D$ cele !(:=$e1i ese $evoie de credi$%(. Ni dac( cele !(:=$e1i
a" $evoie de credi$%(* c" :"l :ai :"l cele cere1i. Ni c" oae c( Frisos a Eis c(re Nicodi:
des!re o $a1ere :"l :ai de Kos. C( era c"v=$"l !e$r" AoeE* !e$r" $a1erea de9a do"a* cea
d"@ov$iceasc(. Dar 1i des!re aceasa a Eis c( s"$ D$%elese $":ai !ri$ credi$%(. Ni le9a $":i
!e ele !(:=$e1i* $" !e$r" c( s"$ !(:=$e1i* ci !e$r" c( se s(v=r1esc !e !(:=$* care
co:!ar=$d"9se c" $a1erea cea de s"s* cea $e&r(i( 1i care cov=r1e1e oa( :i$ea* !(:=$e1i
s"$. Deci dac( ese c" $e!"i$%( a 1i c": :( $asc a do"a oar( di$ a!(* '(r( $":ai !ri$
credi$%( 1i $" iscodi$d 'el"l ei* de c=( $eA"$ie va 'i !li$ acela care va D$reA"i$%a c"&e(ri
o:e$e1i 1i va cere doveEi ale $a1erii celei de s"s a U$"ia9N(sc"H Deci c": Cel U$"l9
N(sc"* Fi"l i"i D":$eEe" ese 'ar( de a( 1i '(r( de :a:( 1i '(r( de s!i%( de $ea: d"!(
a:=$do"( $a1erile* di$ des"l s9a ar(a. Ac": "r:eaE( s( $e D$oarce: la ceea ce $e i$ere9
seaE( 1i s( $e de1e!(: a"E"l* a"Ei$d &@ici"ri !rooroce1i* l(s=$d c"v=$"l cel des!re
Mel@isedec !e$r" al( Ei.
C(ci c"vi$ele cele !rooroce1i s"$ ase:e$ea c" &@ici"rile 1i c" :"l( &re"ae se =lc"ie1e
A1eE(:=$"l cel vec@i 1i c" a$evoie se D$%ele& c(r%ile l"i. Iar cel $o" ese :"l :ai l":i$a 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..-
:ai "1or. Dar !oae va Eice ci$eva) Pe$r" care !rici$( s9a" scris acesea a1aH C(ci
A1eE(:=$"l cel $o" ar reA"i s( 'ie :ai $eD$%eles* c(ci vorAe1e des!re l"cr"ri :ai :ari*
des!re Î:!(r(%ia cer"rilor 1i D$vierea r"!"rilor* 1i des!re A"$((%ile cele $eor(ie* care
cov=r1esc :i$ea o:e$easc(. Deci care ese !rici$a c( !roorocirile s"$ $el":i$aeH
Deoarece ele s!"$ :"le rele i"deilor. C": c( vor 'i sco1i di$ ci$sea av"( 1i vo: 'i A(&a%i
$oiG c": c( se va risi!i Te:!l"l 1i $" se va :ai ridicaG c": c( va c(dea Ier"sali:"l 1i va 'i
c(lca de o%i* iar i"deii se vor risi!i D$ oa( l":ea 1i $" vor :ai avea !erecerea cea di$=i* ci
oae cele av"e se vor l"a de la ei 1i !roorocirile* 1i Ker'ele* 1i Preo%ia 1i Î:!(r(%ia. Ni $"
$":ai acesea s!"$ea" de :ai D$ai$e Proorocii* ci 1i alele :"le ca acesea* D$se:$=$d D$
c(r%ile lor $e$":(rae !rici$i vred$ice de Kale. Deci ca s( $" o:oare i"deii !e cei ce s!"$ea"
acesea* a" asc"$s !roorocirile lor s"A &re"aea =lc"irii 1i a" v(rsa :"l D$"$eric as"!ra l"9
cr"rilor* !ri$ aceasa !rici$"i$d celor ce &r(ia" si&"ra$%(. Ni de "$de ese ar(a aceasaH Ni va
reA"i s( d(: socoeal( de cele vorAie* de1i D$re !riee$i le vorAi:. Dar !oae 1i di$ cei ce $"
$e s"$ !riee$i s"$ :"l%i de 'a%(. Deci 1i aceia s( D$ve%e acesea 1i s( $i se 'ac( 1i ei !riee$i.
A: Eis c( de ar 'i a"Ei i"deii des!re r("(%ile cele ce era" s(9i aK"$&( 1i c": c( Ier"sali:"l va
'i roAi d"!( ve$irea l"i Frisos* c" roAie '(r( s'=r1i 1i $esc@i:Aa(* de ar 'i a"Ei deci acesea
l":i$a de la !rooroci* D$da( i9ar 'i o:or=. Dar de "$de se dovede1e aceasaH D$=i de la
oAicei"rile lor. C( era" "rAa%i 1i c" oAicei"ri de 'iar(. Po!or care de9a !"r"rea D$sea de
s=$&ele !roorocilor* av=$d"91i :=i$ile de!ri$se de K"$&@ie9rea s'i$%ilor. Des!re acesea :arele
Ilie sri&() BLer'el$icele laie le9a" s"r!a 1i !e !roorocii T(i i9a" "cisC >I D:!. .4* .-?. Iar
Frisos Eice) BIer"sali:e* Ier"sali:e* care o:ori !rooroci 1i c" !iere "ciEi !e cei ri:i1i la
i$eC >M. +0* 07?. Isaia !ri@($i$d"9i Eice) B... :=i$ile voasre s"$ !li$e de s=$&eC >Is. .* .5?.
Ni iar(1i Frisos ada"&() BP(ri$ii vo1ri a" o:or= !e !rooroci* iar voi Eidi%i :or:i$ele lor*
D$rec=$d :(s"ra !(ri$%ilor vo1ri >M. +0* +490+?. /eEi c( 1i s(!=$"l 1K sl"&ile :(r"risesc c(
a" 'os "ci&a1iH Dar ce D$sea:$() D:!li$i%i :(s"ra !(ri$%ilor vo1riH O:or=%i9M( 1i !e :i$e.
Ad("&a%i la s=$&ele roAilor 1i S=$&ele cel s(!=$esc. C( de1i $e$":(ra%i oa:e$i a" "cis* dar
o%i aceia a" 'os roAi. Iar c=$d 1i9a" D$i$s :=i$ile as"!ra S(!=$"l"i* a"$ci a" D$rec"
:(s"ra Ni !e A"$( dre!ae ese aceasa* c( !=$( a $" o:orD !e S(!=$"l* avea" $(deKde de
:=$"ire* c( ve$i$d Miel"l l"i D":$eEe"* Care va ridica !(ca"l l":ii* 'i va iera 1i !e ei. Dar
d"!( ce a" o:or= !e Docor"l 1i s9a" '(c" D$K"r(ori ai Ler'el$ic"l"i >Cr"cii?* D$orc=$d"9se
de la Cel ce a ve$i s( iere !(caele* de oa( $(deKdea s9a" li!si. De aceea a Eis Frisos Ba%i
D$rec" :(s"ra !(ri$%ilor vo1riC. Deci c( ei s"$ v(rs(ori de s=$&e 1i s!"rca%i* s9a dovedi di$
:"le :(r"rii. Dar de "$de ese dovedi c( $" ar 'i cr"%a !e !rooroci* de ar 'i a"Ei de la ei*
c( Ier"sali:"l se va !r(!(di* c( Le&ea va D$cea* c( A1eE(:=$"l cel vec@i se va sc@i:AaH
Di$ cele ce s9a Eis ese dovedi* dar di$ $o" di$ Scri!"ri voi 'ace dovada :ai l":i$a(. Ni
c": c( ese adev(ra* c( de ar 'i a"Ei !e vre"$ !rooroc Eic=$d c( ier"sali:"l se va roAi
vre:el$ic* ar 'i sloAoEi :=$ia as"!ra l" D$ loc ca ei s( se sc@i:Ae 1i !ri$ aceasa s(
de!(reEe :=$ia l"i D":$eEe"* s( asc"l(: isoria. Ceaea era oarec=$d D$co$K"ra( de
AaAilo$ie$i 1i :"l( oase era D:!reK"r"l eiG 1i !ri:eKdiile $" era" asc"$se* ci ceaea
Ier"sali:"l"i era a"$ci D$ :iKloc"l c"rsei Dar 1i a1a* ar(ae 'ii$d !ri:eKdiile* c=$d lere:ia a
Eis c(re ei c( ceaea se va da D$ :=i$ile cal9deilor Y c" oae c( aceasa $" era !roorocie* c(
vedea" c" oc@ii lor ceea ce avea s( li se D$=:!le 9* 'ii$dc( le9a Eis $":ai cele ar(ae D$ai$ea
oc@ilor lor* s!"rca%ii 1i $esi:%iorii 1i $e:"l%":i%ii '(c(orilor de Ai$e* s9a" "lA"ra* D$c= Dl
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
...
socoea" !e el v=$E(or 1i !rici$"ior al !ierderii ce(%ii 1i Eicea") BS( 1e o:oare dar o:"l
acela* !e$r" c( el sl(Ae1e :=i$ile oa:e$ilor celor ce se r(EAoiesc... 1i :=i$ile)a o !o!or"lC
>Iere:. 0<* 8?. Dar $"9i sl(Aea* ci Di D$(rea* le ridica os=rdia 1i c("a s(9i ad"c( la D":$eEe"*
Care ca "$ Eid are 1i $eAir"i !"ea s(9i D:!reK:"iasc(. Ni c" oae acesea ei !or"$cea" ca
s(9L o:oare. C( aces 'el de r(s!l(iri d(dea" ei '(c(orilor de Ai$e. Ni c" oae c( D:!(ra"l i9
a iera* ei $ici a1a $" s9a" li$i1i 1i 'ii$dc( $9a" !"" s(9. o:oare* l9a" ar"$ca D$ &roa!a c"
$oroi.
Ni dac( $9a" s"'eri vesea roAiei vre:el$ice* c": ar 'i !"" s"'eri !e cei ce le !roorocea"
roAie $es'=r1i(H Dac( $9a" s"'eri s( a"d( !e lere:ia Eic=$d c( vor :er&el$ #aAi9
Io$* ci l9a" !ede!si* oare $9ar 'i sorAi s=$&ele celor ce ar 'i Eis c( vor 'i r(s!=$di%i* $" D$
#aAilo$* ci D$ oa( l":eaH Ni de vi se !are c( aceasa $" ese de aK"$s* v( voi ad"ce o dovad(
l":i$a(* c( $" era '(r( !ri:eKdie a Ie s!"$e cele ce vor 'i* adic( ci$sea $oasr(* a $ea:"rilor
1i c(derea lor. Pe Ne'a$* !=r&a :"ce$icilor* !e$r" ce I9a" "cis c" !iereH Oare $" c" acesea
!ri@($i$d"9. 1i Eic=$d) BL9a: a"Ei s!"$=$d c"vi$e de @"l(... C( l9a: a"Ei Eic=$d c( Iis"s*
Na9Eari$ea$"l acesa* va srica loc"l acesa 1i va sc@i:Aa dai$ile* !e care $i le9a l(sa $o"(
MoiseC >F. A!. 7* ..?. Ni $" !e$r" aceasa l9a" "cis c" !iereH Ni dac( a"$ci $9a" s"'eri s(
a"d(* c=$d !=$( 1i l"cr"rile Di D$credi$%a"* c": ar 'i s"'eri !e !rooroci s( !rooroceasc(
aceseaH A v(E"* i"Ai"le* c( !e$r" vesirea alei !ereceri >re&"li de via%(? 1i a sric(rii
Te:!l"l"i* l9a" "cis !e Ne'a$ c" !iereH Asc"l( c": 1i "i Frisos 'i ad"c aceea1i vi$(. C(
Eic ei* c": c( El ar 'i Eis) BSrica%i Aiserica aceasa 1i D$ rei Eile o voi ridicaC >I$. +* .4?. /eEi
c( !ese o sricarea Te:!l"l"i 1i sc@i:Aarea !erecerii !rici$"ia" :=$ia lorH De aceea
!roorocii Eicea" acesea $el":i$a. Dar 1i !e Pavel voia" s(9. o:oare !e$r" c(9i co$vi$&ea
s(91i sc@i:Ae !erecerea. Dar de "$de ese ar(a aceasaH Di$ cele Eise de a!osol"l IacoA
c(re Pavel) B/eEi 'rae* c=e :ii de i"dei s"$ care a" creE"H Ni o%i s"$ r=v$iorii Le&iiG 1i
a" D$%eles !e$r" i$e* c( D$ve%i des!(r%irea de Moise !e o!i i"deii cei di$ $ea:"riC >F. A!. +.*
+-9+.?. Dac( credi$cio1i 'ii$d $" s"'erea" s( se de!(reEe de Le&e* c": cei ce $" creE"ser(
D$c( ar 'i s"'eri s( a"d( c( va D$cea c=$dva Le&eaH Deci* c( i"deii ar 'i o:or= !e !rooroci
de ar 'i vesd l":i$a ceva de aces 'el* a: ar(a c" :(r"rii de la 'erici"l lere:ia* de la
D$=i"l :"ce$ic Ne'a$* de la D$s"1i Frisos 1i de la a!osol"l Pavel. C( deas"!ra ""ror
acesora ad"c=$d acese D$vi$"iri* i9a" o:or=.
Ni c( ar 'i ars 1i c(r%ile cele !rooroce1i* de ar 'i D$%eles cele scrise D$ ele* voi D$cerca s(
dovedesc di$r9o isorie* care v( ese asc"$s(* dar care D$da( se va desco!eri. Deci care ese
isoriaH Asc"l(rii BI$ a$"l al !ar"lea al l"i Ioa9c@i:* 'i"l l"i losie* D:!(ra"l l"i I"da* a 'os
c"v=$"l Do:$"l"i c(re :i$e* Eic=$d) BIa9%i @=rie de care 1i scrie !e ea oae c"vi$ele !e
care le9a: &r(i c(re i$e as"!ra Ier"sali:"l"i 1i as"!ra l"i I"da 1i as"!ra ""ror
$ea:"rilor... di$ Eilele l"i losie 1i !=$( D$ Ei"a aceasaC. C( doar va a"Ei casa l"i l"da oae
relele !e care &=$desc s( le 'ac lorC >lere:. 06* .90?. /eEi ce i"Aior de oa:e$i 1' !"r(or de
&riK( ese D":$eEe"H Fii$dc( i"deii $" s"'erea" s( a"d( cele s!"se des!(r%ie c=e "$a*
!or"$ce1e !rooroc"l"i s( le sr=$&( !e oae* ca s!"$=$d"9le s( le D$:"l%easc( 'rica* ca :(car
a1a s( se 'ac( :al A"$i. Ad"ce%i9v( a:i$e de ceea ce v9a: '(&(d"i C( ceea ce reA"ie s(
dovedi: ese c( 1i c(r%ile acesea le9ar 'i (ia D$ A"c(%ele* de ar 'i D$%eles oae cele ce as(Ei s9
a" D:!li$i. BDoar vor a"Ei releleC Y c( reA"ie s( $e %i$e: de isorie Y !e care &=$desc s( le
'ac lor 1i se va D$oarce 'iecare di$ calea sa cea reaC. Oare D":$eEe" Eice BdoarCH Oare El $"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..+
1ia cele ce vor 'iH Cel ce 1ie oae :ai D$ai$e de a 'i* oare $" 1ia dac( vor a"Ei sa" $"H C(
El cearc( i$i:ile 1i r(r"$c@iiG ese K"dec(or"l c"&eelor 1i al &=$d"rilor 1i L"i oae ii s"$
desco!erie 1i &oale D$ai$ea oc@ilor. Dar !e$r" care !rici$( a Eis) BDoar vor a"EiCH C( ese
de 'olos ca 1i voi s( D$v(%a%i aceasa 1i cei ce !ri@($esc 1i ad"c $e1ii$%( Cel"i U$"l9N(sc"*
Fi"l l"i D":$eEe". C( ia( 1i Ta(l rose1e c"vi$e* ca "$"l ce $" 1ie. Dar El $" ese
$e1i"or* ci oae le 1ie. Deci c=$d vei a"Ei 1i !e Fi"l Eic=$d ceva de aces 'el* D$ aces 'el s(
c"&ei* c(ci Fi" 'ii$d* !re"i$de$i "r:eaE( Ta(l"i. Dar acesea s( r(:=$( ac":* ca s( $"
c(de: di$ calea care $e s( D$ai$e. S( Eice: dar
!e$r" care !rici$( Eice D":$eEe" Bdoar vor a"EiC. De ar 'i Eis c() Bvor a"EiC* '(r( acel
c"v=$ BdoarC* :i$ci"$( ar 'i s!"s. C(ci ei $" voia" s( a"d(. De ar 'i Eis adev(r"l c": c( Bvor
a"EiC* de !risos :ai ri:iea !e !rooroc"l Ia cei ce $" voia" s( a"d(. Ni $" $":ai !e$r"
aceasa* ci 1i ca $":ai D$ai$e91ii$%a L"i s( o socoeasc( vre"$ii ca o sil( a $easc"l(rii lorG
!e$r" aceasa dar a" !"s c"v=$"l c" D$doial(* ca s( $" Eic( ci$eva* c( dac( a Eis :ai D$ai$e
D":$eEe" c( vor a"Ei sa" $"* $e&re1i reA"ie ca cele Eise s( se 'ac( D$oc:ai. Ni "$ii 1i
des!re l"da Eic ase:e$ea. C( Eic=$d :ai D$ai$e Frisos c( el va 'i v=$E(or* de $evoie*
sili$d"9. :ai D$ai$e91ii$%a L"i* reA"ia s( 'ie. O* $eA"$iei O* $er"1i$areP C( $":ai D$ai$e9
1ii$%a L"i a 'os !rici$"ioare a r("(%ii l"i* o o:"leP S( $" 'ieP C( ea $" sile1e ca l"cr"rile s(
se D$=:!le a1a d"!( c": :ai D$ai$e se 1i". N" !e$r" c( Frisos a Eis :ai D$ai$e des!re
I"da c( va 'i v=$E(or* s9a '(c" v=$E(or* ci !e$r" c( acela si$&"r a vr" s( se 'ac( v=$E(or*
!e$r" aceea Frisos a Eis de :ai D$ai$e. Deci !e$r" ca 1i aici s( $" Eic( vre"$ii* c( Eic=$d
D":$eEe" c( $" vor a"Ei* le9a D$c@is calea !oc(i$%ei* a D$l("ra aceas( !ri@($ire* Eic=$d
c(re Prooroc"l Bdoar vor a"EiC.
Ad"ce%i9v( a:i$e de ceea ce v9a: '(&(d"i. De aceea adeseori v( ad"c a:i$e de cele
'(&(d"ie* ca s( $" "ia%i D$reAarea de la care a: !or$i* c=$d vo: ad"ce deEle&area. Ni care a
'os D$reAareaH C( de ar 'i D$%eles i"deii* ce rele li se vor ad"ce* adic( cele ce ac": Di
s(!=$esc* ar 'i (ia A"c(%ele c(r%ile cele ce avea" scrise acesea* $ecr"%=$d $ici c"vi$ele cele
d":$eEeie1i. Dar s( $e D$oarce: la isorie.
A"Ei$d lere:ia !or"$ca Do:$"l"i a c@e:a !e /ar"@* 'ecior"l l"i Nirie* care a scris di$ &"ra
l"i lere:ia oae c"vi$ele Do:$"l"iC >lere:. 06* 8?. Dar ce ese acesaH Zie %i s9a !or"$ci de
D":$eEe" 1i ri:i%i !e "ce$ic"lH Oare $" c":va e e:iH Oare $" c":va e D$'rico1eEiH Dac(
%ie D%i ese 'ric(* c":va D$dr(E$i "ce$ic"lH Dar $i:ic di$r9aces9ea $" !(i:ea. C(ci ese
ar(a( !rici$a. D"!( ce a scris "ce$ic"l* i9a Eis) Be" s"$ s"A !aE(C. O* :(ri:e de s"'le. Era
D$ e:$i%( 1i $" se de!L ia de !roorocie. S( l"(: a:i$9e la A(rA(Kia dre!"l"i 1i la 'iloEo'ia
:i$%ii l"i. N" a Eis D$r" si$e) A=ea rele :i s9a" D$=:!la !e$r" D$dr(E$eala aceasaG
$e$":(rae c"vi$e a: rosi 1i $i:ic $9a: 'olosi* ci !e$r" ele ac": s"$ le&aG 1i D$c( $"
:9a sloAoEi D":$eEe" di$ le&("ri 1i iar(1i :( ri:ie la 'iarele acelea. Ni:ic de aces 'el $9
a Eis* $ici D$ :i$e $" 1i9a !"s* ci $":ai la "$a se &=$dea* ca s( s(v=r1easc( !or"$ca
Do:$"l"i. Ni 'ii$dc( el si$&"r $" !"ea* !ri$ "ce$ic"l l"i a 'ac"9o. BCie1e9le lor 1i s!"$e9le
oae relele* c(ci e" s"$ la D$c@isoare. Ni s!"$ea lere:ia 1i /ar"@ scria !e @=rie. C=$d se
D$=:!la" acesea era vre:e de !os. Ni sosi$d !raE$ic"l* !e o%i i9a c@e:a la Te:!l". C(
!r(E$"irea reA"ia s( se 'ac( de oA1e. Ni i$r=$d /ar"@ la c(!ee$ii* a cii D$ a"E"l ""ror
c"vi$ele acelea. Ni !rici$a !e$r" care a cii ese) BC( doar va c(dea :ila lor D$ai$ea 'e%ii
Do:$"l"i 1i se vor D$oarce de la calea lor cea reaC >lere:. 7?* ca ei s( $" socoeasc( c( a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..0
ve$i ca "$ !=r=1 s(9i !ri@($easc(* ci ca s(9i vi$dece !e ei 1i s( se 'ac( :ai Al=$Ei. Dar ce 'acH
I$ loc s(9i :"l%":easc(* s( ia a:i$e* :er& 1i vesesc D:!(ra"l"i cele scrise D$ care* iar
carea a !or"$ci s( 'ie !(Ei( D$ casa l"i Elisa:a. Ni ri:i%=$d D:!(ra"l !e I"di$* "$"l di$ cei
ce. sa D$ai$ea l"i* a !or"$ci s( 'ie ad"s( carea. Iar D:!(ra"l sa D$ cas( de iar$(. C( era
l"$a a $o"a* adic( $oie:Arie* $":(r=$d de la 3a$ico$. C(ci 1i acesea reA"ie s( le 1i%i c"
de9a:($"$"l. Iar de $":(ra de la dio$* $" era a"$ci iar$(. Deci !e$r" care !rici$( se
a:i$e1e 1i des!re acesaH /ei D$%ele&e l":i$a di$ cele ce "r:eaE(. BNi &r(ar de 'oc era
D$ai$ea l"iC >lere:.
06* ++?* !e$r" c( era 'ri&. /ederi c": $i:ic $" las( D":$eEeiasca Scri!"r(H BNi &r(ar c"
'oc era D$ai$ea l"iC. S9a ad"s carea cea !li$( de $e$":(rae rele... 1i se ciea Ad"ce%i9v(
a:i$e* ro&"9v(* de cele ce v9a: '(&(d"i. Ni d"!( ce a cii I"di$ rei 'oi* le9a (ia c"
c"%ia1"l 1i le9a ar"$ca !e &r(ar"l cel de 'oc* !=$( ce s9a s'=r1i oa( carea. A v(E" c( $ici
c(r%ile $" le cr"%a"H C": $" s9a" s'ii $ici de c"vi$ele cele d":$eEeie1iH Ni le9a (ia !e$r"
c( vesea" roAie Ier"sali:"l"i. Nea'l=$d !e !rooroc"l 1i9a" sloAoEi :=$ia as"!ra c"vi$elor.
Deci dac( a1a se r(EAoia c" cele $eD$s"'le%ie* ce $" ar 'i '(c" c" cel D$s"'le%i* care a scris
aceseaH Ni !rec": 'iarele cele c":!lie D1i vars( oa( :=$ia lor as"!ra vre"$ei @ai$e a cel"i
ce le9a A("* a1a a '(c" 1i D:!(ra"l. N" a !"" a'la !e cel a c(r"ia era carea* dar a (ia car9
ea. Ni $" $":ai c( a 9o* ci a 1i ar"$ca9o !e &r(ar"l cel c" 'oc* ca $ici o r(:(1i%( s( $"
r(:=ie di$ ea. Dar D$c( $" a%i a'la oa( "lA"rarea l"i. Ci o ve%i c"$oa1e* dac( ve%i l"a
a:i$e c" di$adi$s"l la !ovesire. C( $" a Eis Scri!"ra* c( d"!( ce a cii oa( carea* a r"!9o
1i a ar"$ca9o D$ 'oc* ci a '(c" aceasa $":ai d"!( ce a cii rei 'oi. N" a a1e!a s9o er:i$e
de cii* ci D$da(* di$ D$ce!"* s9a s(lA(ici. Ia( c( $" era '(r( !ri:eKdie* ca !roorocii s(
s!"$( l":i$a oae relele cele ce avea" s( vie !ese ei. Ni dac( roAie vre:el$ic( $" a" r(Ada
s( a"d(* c": ar 'i !"" s( raAde* a'l=$d de cea $es'=r1i(H Ni r: s9a o!ri D:!(ra"l doar aici*
ci a ri:is ca s( ca"e !re"i$de$i !e !rooroc"l. Dar $" l9a a'la* c( l9a asc"$s !e el
D":$eEe". Pe acesa !aEi$d"9.* !ri$ loc"l cel asc"$s* iar !e ceilal%i !rooroci !ri$
$el":i$area celor &r(ie de ei. Ni $" $":ai de aici $e ese ar(a c( a s!"$e slava 1i ci$sea
$ea:"rilor 1i $eci$sea ce va s( 'ie i"deilor* era $" $":ai o D$dr(E$eal( a s"'le"l"i cel"i ce se
ar"$c( D$ !ri:eKdii* ci 1i a &rai"rilor l"i Favel. C( acesa v(E=$d !e aces !rooroc c( a Eis
!"%i$ di$ aceas( !roorocie* vesi$d A"$((%ile $oasre 1i relele acelora* s9a s!(i:=$a 1i s9a
l":i$a de D$dr(E$eala acel"ia* Eic=$d) BIar Isaia D$dr(E$e1e 1i Eice) A'la"9:9a: celor ce $"
M( c("a" !e Mi$e* ar(a"9:9a: celor ce $" D$reAa" de Mi$eG Eis9a:) ia( s"$* la $ea:"l
care $9a c@e:a $":ele Me"C >R:. .-*+-?. C" oae c( $" "r:a !ri:eKdie di$ vesirea
aceasa* de ce a Eis Pavel) BIar Isaia D$dr(E$e1e a Eice) A'la"9:9a: celor ce $" M( c("a" !e
Mi$eCH Pe$r" c( :are !ri@($ire c" adev(ra ese aceasa i"deilor. C(ci cei ce $" c("a" a"
a'la* iar cei ce c("a" $" a" $i:eriG cei ce $" a" a"Ei a" creE"* iar cei ce a" a"Ei L9a"
r(si&$i. Pe$r" aceasa deci Pavel a $":i !e Isaia D$dr(E$e% 1i c" adev(ra :are D$dr(E$eal(
are a sa D$ :iKloc"l celor !ri@($i%i 1i a9i !ri@($i '(r( cr"%are* sco%=$d"9i l":i$a !e aceia* !ri$
!roorocie* di$ ci$se 1i A(&=$d !e al%ii D$ slava aceea ce se c"ve$ea lor. Ni o! cei ce a"Eea"* Dl
!ri@(9$ea" ca !e "$ vi$ova la K"deca(. Ni ci$e !oae sc(!a de !ri:eKdii D$re K"dec(ori
vr(K:a1iH De aceea deci Pavel a s!"s c() BIsaia D$dr(E$e1e 1i EiceC.
Dar voiesc s( v( ar( 1i :ai l":i$a des!re aceasa. S9a Eis D$ Scri!"ri des!re i"dei 1i des!re
$ea:"ri $el":i$ae* ca i"deii s( $" D$%elea&( :ai D$ai$e de vre:e cele &r(ie. Ni ad"c :aror
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..8
!e Pavel* cel c" :are &las* !e cel ce &r(ie1e de s"s* de r=:Ai%a cer"rilor* de vas"l ale&erii* de
cel ce a ad"s :ireas( l"i Frisos. B... !e$r" c( v9a: lo&odi* Eice* "$"i A(rAa* 'ecioar( c"ra(*
ca s( v( !"$ D$ai$ea l"i FrisosC >II Cor. ..* +?. Pe acesa Dl ad"c :aror* care Eice ar(a c(
$" oae !roorocirile di$ Scri!"ra cea vec@e s9a" s!"s aco!eri* ci $":ai "$eleG c( de era" s(
'ie oae $el":i$ae* de !risos s9ar 'i s!"s ele celor de a"$ci. C( !roorociile s!"$ 1i de
r(EAoaiele cele de a"$ci* de Aoli 1i de 'oa:ee. Dar s!"$ 1i cele ce s9a" D:!li$i as(Ei*
D$e:eierea #isericii* le!(darea si$a&o&ii* D$cearea Le&ii. Acesea $" voia" s( le 1ie aceia* ci
$":ai !e acelea ce s9a" D$=:!la D$ vre:ea lor. Ni voi D$cerca s( v( ar(* c( $" $":ai acesea
s"$ $el":i$ae* adic( cele !e$r" $oi* !e$r" si$a&o&a* care ac": a l"a s'=r1i 1i !e$r"
D$cearea Le&ii* !e care ei $" reA"ie s( le 1ie de a"$ci. C(ci dac( ar 'i c"$osc" de a"$ci* c(
Le&ea ese vre:el$ic(* $e&re1i c( ar 'i de'(i:a9o. De aceea $":ai vre:el$icia ei a
D$"$eca9o. Ni c": c( $" oa( !roorocia era D$"$eca(* ci $":ai !areaaceasa era aco!eri(*
asc"l( !e Pavel* care $i le ara( l":i$a !e a:=$do"( acesea* scrii$d c(re cori$e$i 1i
Eic=$d) BAv=$d deci o as'el de $(deKde* $oi l"cr(: c" :"l( D$dr(E$eal(* 1i $" ca Moise care
D1i !"$ea "$ v(l !e 'a%a sa* ca 'iii l"i Israel s( $" vad( s'=r1i"l sr(l"cirii celei rec(oare. Dar
:i$%ile lor s9a" D$v=ro1a* c(ci !=$( D$ Ei"a de aEi* la ciirea /ec@i"l"i Tesa:e$* r(:=$e
acela1i v(l* $eridic=$d"9se* c(ci el se des'ii$%eaE( !ri$ FrisosC >Cor. 0* .09.8?. Dar !oae $"
ese clar ceea ce s9a s!"s. De aceea de $evoie ese s( o l":i$eE* ad"c=$d"9v( a:i$e de isoria
aceasa. Moise d"!( ce a l"a les!eEile di$ :"$e 1i se coAora* o slav( $e&r(i( 1i :i$"$a( a
sr(l"ci di$ s'=$a l"i 'a%(* D$c= $i:e$i di$ cei de r=$d $" !"ea s( se a!ro!ie 1i s( vorAeasc(
c" el. Ni ca $" odea"$a !o!or"l s( 'ie de!are de el 1i9a !"s "$ aco!er(:=$ !e 'a%a sa* d=$d
sloAoEe$ie i"deilor s( se a!ro!ie de el. Ni c=$d vorAea c" !o!or"l avea acel aco!er(:=$* iar
c=$d se D$orcea c(re D":$eEe" 1i9. l"a. Iar aces l"cr" s9a '(c" ca !"ior"l de le&i !e
deo!are s( 'ie vred$ic de credi$%( !e$r" cei ce vor !ri:i Le&ea cea ad"s( de el* iar !e de
ala* s( se arae de :ai D$ai$e D$ el ":Aros D$c@i!"irea adev(r"l"i D$r"!(rii l"i Frisos. C(ci
dac( vor Eice careva) Pe$r" care !rici$( Frisos $9a ve$i $":ai c" D":$eEeirea* ci S9a D:9
Ar(ca D$ r"!H de :ai D$ai$e s( !ri:easc( !ri$ 'a%a sl"&ii
L"i. Pe$r" c( dac( i"deii $9a" !"" s"'eri s( vad( slava sl"&ii* c": vor !"ea s( vad(
D":$eEeireaH
Ni $" $":ai des!re aceasa D$c@i!"ie aco!er(:=$"l acela* ci ceea ce !(i:ea" i"deii !rivi$d
'a%a l"i Moise* !(i:esc 1i ac": c" !rivire la Le&e. C(ci !rec": a"$ci $" vedea" slava 'e%ii
!"ior"l"i de le&e d: !rici$a acelei !erdele ce era !"s( D$ :iKloc* a1a $ici slava Le&ii $9o !o
vedea ac":. Ni aceas( !rici$( $e ese $o"( 1i D:!oriva ereicilor. C(ci socoi$d ei c( cele ce
s9a" Eis s"$ !ri@($ire a Le&ii 1i9a" D$s"1i aces loc al e!isolei. Ni a"Ei$d c( Le&ea are
aco!er(:=$ 1i se sric(* co$sider=$d c( aceasa ese cleveire* a" l(sa D$%eles"l lieral* ca s(
se !ri$d( D$ socoelile lor. Dar D$s"1i aceasa ara( c( Le&ea ese :are. C(ci !rec": a"$ci $"9
i era !ri@a$( l"i Moise c( avea aco!er(:=$ !e 'a%(* ci i"deilor* iar l"i Di era slav( :are av=$d
aces 'el de !erdea !e 'a%a sa* a1a s9a D$=:!la 1i la Le&e. C( de $" ar 'i av" Le&ea slav(
$ea!ro!ia(* $" ar 'i av" reA"i$%( de aco!er(:=$. Deci c=$d Eice c( r(:=$e aco!er(:=$ la
ciirea Le&ii vec@i* ara( $el":i$area ei* iar c=$d Eice* B$eridic=$d"9se* c(ci el se des'ii$%eaE(
D$ FrisosC* $e ara( !area cea $el":i$a( di$ Le&e. Ni $" !area aceea a Le&ii era $el":i$a(
care $e 'olosea !e $oi D$ via%a 1i !erecerea $oasr(* c(ci de !risos ar 'i 'os da(* ci era"
D$"$ecoase $":ai !(r%ile acelea !ri$ care !"ea" D$%ele&e c( !ri$ Frisos se des'ii$%eaE(.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..5
Pe$r" c( 1i acesa a 'os l"cr" al D$%ele!ci"$ii l"i D":$eEe"* 'ii$dc( a ad"s Le&ea* care
si$&"r( vorAe1e des!re si$e* c( ve$i$d Frisos o va srica 1i D$r" El va D$cea. Deci $":ai
!area aceasa a Le&ii care Eice c( ea se va des'ii$%a !ri$ Frisos era $el":i$a(. Iar :arele
Pavel ar(=$d aceasa* a ad("&a) B... $eridic=$d"9se* c(ci el se des'ii$%eaE( !ri$ FrisosC* ca
$" c":va a"Ei$d c( va r(:=$e aco!er(:=$ cii$d Le&ea /ec@e* s( socoeasc( c( oa( ese
$el":i$a( 1i asc"$s(. Ni !ri$ aces ada"s a D$dre!a !(rerea aceasa. C(ci Eic=$d c( r(:=$e
aco!er(:=$ la ciirea Le&ii /ec@i* a ad("&a* B$eridic=$d"9se >$edesco!eri$d"9se?* c( D$r"
Frisos se des'ii$%eaE(C. Adic( $" s9a desco!eri c( D$r" Frisos se va des'ii$%a. Ni $" s9a
desco!eri celor ce $" s9a" a!ro!ia de credi$%(. C(ci cel ce s9a a!ro!ia de credi$%( 1i a
doA=$di dar"l S'=$"l"i D"@* $" :ai !rive1e la Le&e !ri$ !erdea* ci vede oa( slava ei. Iar
slav( a Le&ii ese a D$v(%a c( D$r" Frisos se va des'ii$%a. Ai v(E" care ese slava Le&iiH Ni
slava ei cea adev(ra( ese c=$d va !"ea s( e !o9v(%"iasc( !e i$e la Frisos. Ni e !ov(%"ie1e
c=$d se va ar(a !e si$e c( se des'ii$%eaE(.
Iar de aici s9a '(c" ereicilor o ra$( !ri:eKdioas(. C(ci de era Le&ea !oriv$ic( l"i Frisos 1i
$" era da( de El* Pavel $" reA"ia s( D$ve%e c( slava ei ese aceea ce a !"" s( D$ve%e !e cei
ce se a!ro!ie de ea* c( !ri$ Frisos se des'ii$%eaE(. Ni de era Le&ea rea* $" reA"ia s( se ridice
aco!er(:=$"l ei* ci reA"ia s( r(:=$( 1i d"!( Dar D$"$eca(. Iar dac( aces l"cr" ese al
Dar"l"i* adic( a9i 'ace :ai sr(A((ori c" !rivirea !e cei ce se a!ro!ie de D$%ele&erea Le&ii*
D$c= de aici s( ia oae e:ei"rile 1i !rici$ile credi$%ei D$r" Frisos* ce se:$ :ai :are al
D$r"dirii Le&ii c" Dar"l va cere ci$eva* c=$d Frisos va desc@ide oc@ii celor ce se a!ro!ie de
El* ca s( !oa( vedea 1i D$%ele&e D$v(%("ra Le&iiH Ni '(9c=$d"9se ar(a( 1i c"$osc"( aceasa
>Le&ea?* va !"ea c" :"l( les$ire s(9i reac( 1i s(9i ri:i( >la Dar? !e cei ce D$%ele& calea l"i
Frisos. Ni oae acesea $" ara( $ici !e Frisos D:!orivior Le&ii* $ici !e Le&e l"!(oare
D:!oriva l"i Frisos* ci di:!oriv(* aceea 'ace aceas( 'iloEo'ie :are* iar Acesa l"=$d"9o de
acolo o ad"ce la v=r'"l cel !rea D$al. Iar !e$r" oae acesea s( :"l%":i: I"Aior"l"i de
oa:e$i D":$eEe"* Care ico$o:ise1e oae la vre:ea cea c"vii$9
cioas( 1i l"creaE( D$ :"le c@i!"ri :=$"irea $oasr(.9Ni s( ar(: !erecerea $oasr( cea d"!(
!"i$%( vred$ic( de i"AiR rea L"i de oa:e$i 1i de a=a !"rare de &riK(* 1i s( $" 'i: $e!(s(ori
$ici la do&:e* $ici la celelale D$%ele&eri ale Scri!R "rilor* c(ci !e$r" aceasa SRa" de'(i:a
oae.
CU/ÂNT care ara( de c= 'olos ese S'=$a Eva$&@elie a'l($d"se $":ai D$ cas(* 1i c" a=
:ai :"l a"$ci c=$d se cie1e
/^(ci* s!"$e%iR:i* ci$e di$re voi :er&=$d acas(* a l"a D$ :=$( o care cre1i$easc( 1i a cii
cele ce se a'l( D$ ea* sa" a cercea Scri!"raH Ni:e$i $" !oae Eice c( a '(c" a1a. Ci oscioare
de Kos 1i aAle vo: &(si la :"l%i* iar c(r%i $iR c(ieri* sa" la 'oare !"%i$i. Dar 1i ace1ia s"$ ca 1i
cei ce $" le a"* c(ci le lea&( 1i le !"$ !ri$ l(Ei. Ni oa( os=rdia lor ese !e$r" :e:Ara$e
s"A%iri 1i liere 'r":oase* iar $" !e$r" ciR ire* 1i de aceea ei $" le doA=$desc !e$r" 'olos* ci
!e$r" 'al(. A= de :are ese :"l%i:ea slavei de1are* D$c= !e $iciR "$"l $URl a"d l("d=$d"Rse
c( 1ie cele ce s"$ D$ ea* ci c( are care scris( c" liere de a"r. Ni care ese 'olos"l* s!"$e9:iH
C(ci $" !e$r" aceasa SRa" da cele scrise* ca s( le ave: !e ele D$ c(r%i* ci ca s( le scrie: 1i !e
i$i:i. Iar aceas( 'al( c" averile de c(r%i ese a :=$driei i"daice1i* adic( a avea !or"$cile
a1eEae $":ai D$ liere. Iar $o"( $" a1a. Ci di$ D$ceR !" $i SRa da Le&ea scris( !e les!eEile
i$i:ii celei de car$e. Ni Eic acesea $" o!ri$d a a&o$isi c(r%i* ci s'("i$d 1i dori$d :"l
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..6
aceasa. Dar voiesc ca D$%ele&erile 1i c"vi$ele di$ ele s( le !"r(: D$ :i$ea $oasr(* ca s( se
c"r(%easc( !ri:i$d D$9%ele&erea lierelor. Ni dac( de casa aceea D$ care se a'l( Eva$&@elia*
diavol"l $" va D$dr(E$i s( se a!ro!ie* c" :"l :ai :"l $" se va ai$&e* $ici se va a!ro!ia* $ici
diavol* $ici
!(ca de s"'le"l acela ce !oar( acese D$%ele&eri ale Eva$&@eliei. Deci s'i$%e1e9%i s"'le"lG
s'i$%e1e9%i r"!"l av=$d"9le !e acesea odea"$a D$ i$i:( 1i !e li:A(. Ni dac( c"vi$ele cele
de ocar( D$i$eaE( 1i c@ea:( !e draci* ar(a ese c( ciirea cea d"@ov$iceasc( s'i$%e1e 1i ra&e
as"!ra dar"l D"@"l"i. Scri!"rile s"$ c=$(ri d":$eEeie1i. Deci s( c=$(: D$r" $oi D$1i$e 1i
s( !re&(i: !e$r" !ai:ile cele s"'lee1i docoriile cele di$ ele. C(ci de vo: 1i 1i de vo:
D$%ele&e cele ce se ciesc* le vo: asc"la c" :"l( os=rdie. Todea"$a voi Eice acesea 1i $" voi
D$cea a le Eice. Ni $" ese $ec"vii$cios ca cei ce sa" D$ =r& s( 1ie $":ele* $ea:"rile* ora1ele
1i l"cr(rile K"dec(orilor 1i a viEiiilor* D$c( s( arae A"$(aea sa" r("aea cailor* iar cei ce vi$
aici s( $" D$%elea&( $i:ic di$ cele ce se 'ac aici* $ici :(car s( 1ie $":(r"l c(rilorH Iar dac(
!e acelea le v=$eEi !e$r" d"lcea%(* D%i voi ar(a c( :ai :"l( ese aici.
Ni ce ese :ai d"lce* s!"$e9:iH Sa" ce ese :ai :i$"$aH A vedea l"!=$d"9se o: c" o:* sa"
r(EAoi$d"9se o: c" diavol"l 1i D$=:!i$=$d"9se r"! c" !"ere $er"!easc( 1i Air"i$dH La
acese l"!e s( !rivi:* c(rora a le "r:a ese l"cr" ,irios 1i 'olosior* 1i cei ce le !racic( se
!o D$c"$"$a* iar $" la acelea a c(ror r=v$ire ad"ce r"1i$e` C(ci l"!a aceea c" dracii o veEi*
dac( o veEi 1i !e aceasa c" D$&erii 1i c" S(!=$"l D$&erilor. Ni s!"$e9:i* de %i9ar 'i 'os c"
!"i$%( s( sai c" dre&(orii* sa" c" D:!(ra%ii 1i s(9i !rive1i 1i s( e D$d"lce1i c" acea !rivire*
$" ai 'i socoi c( aces l"cr" ese o ci$se :areH Iar aici 1eE=$d D:!re"$( c" D:!(ra"l
D$&erilor 1i v(E=$d !e diavol"l a!"ca de la s!ae* c": se sile1e :"l s( Air"iasc( dar $"
!oae* s( $" aler&i la aces 'el de !riveli1eH Poae /ei Eice) Dar c": se !oae aceasaH Se
!oae dac( vei l"a carea D$ :=i$i. C( vei vedea D$ ea 1i l"!ele 1i aler&(rile cele D$del"$&ae 1i
a!"c(rile acel"ia 1i :e1e1"&"l dre!"l"i. Ni !rivi$d"9le !e acesea e vei D$v(%a 1i " s( e
l"!%i as'el 1i e vei iEA(vi de draci. Cele ce se 'ac a'ar( s"$ s(rA(ori ale dracilor* $" !riveli1i
ale oa:e$ilor. C(ci dac( $" ese sloAod a i$ra D$ ca!i1ea idolilor* c" :"l :ai :"l a :er&e
la s(rA(oarea saa$iceasc(. Ni $" voi D$cea a Eice 1i a v( s"!(ra c" acesea* !=$( c=$d voi
vedea D$oarcerea voasr(* c(ci &r(i$d"9le* :ie $"9:i ese c" le$e* iar vo"( de 'olos. Deci $"
v( D$&re"iaR _Re s'a"ire. Ni de ar 'i reA"i s( "r:eE D$&re"iere* e" ar 'i reA"i s( :(
D$&re"ieE* care Eic de :"le ori 1i $" s"$ asc"la* iar $" voi care odea"$a asc"la%i 1i
odea"$a s"$e%i $easc"l(ori. Ci s( $" 'ie ca voi odea"$a s( 'i%i !ri@($i%i c" acesea* ci iEA(
*R$d"9v( de aceas( r"1i$e* s( v( D$vred$ici%i de !rivirea cea d"@ov$iceasc( 1i s( v( des'(a%i
de slava ce o s( 'ie* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* c" Care
Ta(l"i 1i S'=$"l"i D"@ slav( D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE la $el":i$area Scri!"rii celei /ec@i 2 i"Airea de oa:e$i a l"i >D":$eEe" 2 c": $"
se c"vi$e a !ri@$i "$ii !e al%ii
c=$d D1i vede cireada de Aoi &ras( 1i EA"rd(oa9re se A"c"r(. Se A"c"r( 1i l"cr(or"l de !(:=$
c=$d D1i vede @oldele Ao&ae. Dar $ici v(car"l $" se A"c"r( a= !e$r" Aoi* $ici l"cr(or"l de
!(:=$ !e$r" @olde* !rec": :( A"c"r 1i :( veselesc e" ac": v(E=$d aceas( arie A"$( !li$(
de acese :($"$c@i"ri d"@ov$ice1i. C(ci a"$ci c=$d s(:=$%a A"$ei credi$%e se asea:($(
D$r" a=a :"l%i:e 1i 'el"ri:e de "rec@i* de $evoie ese ca s( odr(sleasc( de&raA( s!ic"l cel
Ao&a 1i co! al asc"l(rii. Ni !rec": va ara ci$eva D$ %ari$( ad=$c( 1i &ras(* va !ri:i rodire
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..7
:"l(* c" oae c( $" va se:($a s(:=$%a c" :=$a Ao&a(* 'ii$dc( 'irea loc"l"i !ri$ !"erea sa
D$:"l%e1e se:i$%ele cele !"%i$e* a1a 1i c=$d ci$eva va se:($a D$ s"'lee asc"l(oare 1i !li$e
de evlavie* de1i se:i$%ele D$v(%("rii vor 'i !"%i$e* dar seceri1"l va 'i Ao&a* 'ii$dc(
D$%ele!ci"$ea celor ce a"d asc"$de s(r(cia cel"i ce vorAe1e. Aceasa se D$=:!l( 1i la v=$area
de !e1i. C( de1i !escarii vor 'i $eisc"si%i* dar ar"$c=$d :reKele la vre"$ s=$ care s( aiA( !e1i
:"l%i* les$e doA=$desc v=$a"l* 'ii$dc( :"l%i:ea !e1ilor aco!er( $eisc"si$%a lor. Iar dac( la
v=$area aceasa de :"le ori :"l%i:ea de !e1e !ri$s :=$&=ie $eisc"si$%a v=$(orilor* c" :"l
:ai :"l la aceas( v=$are d"@ov$iceasc( se va !erece as'el. C(ci !e1ii aceia c=$d
vor vedea :reKele D$i$se* D$da( se D$orc 1i '"&* dar voi 'a9cei D:!oriv(. C=$d Dl ve%i vedea
sc"l=$d"9se 1i D$i$E=$d :reaKa D$v(%("rii* $" $":ai c( $" s(ri%i 1i '"&i%i* ci :er&e%i :ai
D$("$r"* aler&=$d di$ oae !(r%ile* 1i 'iecare D:!i$&e 1i D$&@es"ie1e !e a!roa!ele* sili$d"9se
ca el :ai D$=i s( sar( 1i s( cad( D$ :reaK(. Pe$r" aceea $icioda( $" a: ras :reaKa &oal(* $"
daori( isc"si$%ei $oasre* ci daori( !o'ei voasre.
D$deaK"$s $e9a os!(a !e $oi :ai D$ai$e li:Aa ceea ce vars( a"r l(:"ri 1i c"ra 1i are D$ &"r(
iEvoare de :iere. Oic adic( li:Aa 'erici"l"i Pavel* care* :ai Ai$e Eis* cov=r1e1e d"lcea%a
'a&"rel"i de :iere !ri$ d"lcea%a D$v(%("rii celei d"@ov$ice1i. Dar de vre:e ce ca $i1e
i"Aiori de 'iloEo'ie c"vii$cioas(* $ici !e cele ale :ele $" le le!(da%i* de1i s"$ li!si 1i s(rac*
ci v( :i$"$a%i c" adev(ra de cele D$ale 1i cov=r1ioare* !ri:i%i dar 1i c"vi$ele !rosi:ii
:ele. Pe$r" aceasa :9a: R_ Rica c" os=rdie s( v( !l(esc daoria !e care v9a: 'a&(d"i9o
:ai D$ai$e* 'ii$dc( a"$ci l"$&i:ea D$v(%("rii $e9a D:!i$s 1i $" $e9a l(sa s( aK"$&e: la
s'=r1i. Care era acea daorieH De $evoie ese s( v( ad"c a:i$e de D$ce!""l D:!r":""l"i* ca
s( vi se 'ac( :ai l":i$a( =lc"irea de la !rici$(.
A: c("a a"$ci !e$r" care !rici$( Scri!"ra cea /ec@e ese :ai $el":i$a( dec= cea No"(.
Poae v( ad"ce%i a:i$eP Ni a: Eis a"$ci c( o !rici$( a 'os s(lA(icia celor ce a"Eea" 1i a:
ad"s :aror !e Pavel* care Eice) BLa ciirea /ec@i"l"i Tesa:e$ r(:=$e acela1i v(l*
$eridic=$d"9se* c(ci el se des'ii$%eaE( !$$ FrisosC >II Cor. 0* .8?. A: ar(a c( !rec":
Moise* !"ior"l de le&e avea aco!er(:=$* a1a 1i Le&ea are aco!er(:=$* adic( $el":i$area
ei. Dar aco!er(:=$"l $" D$vi$"ie1e !e !"ior"l de le&e* $ici !ri@($e1e Le&ea* ci vi$a ese a
$e!"i$%ei celor ce a"Eea". C(ci Moise $" avea aco!er(:=$"l !e$r" si$e* ci !e$r" c( evreii
$" !"ea" s"'eri slava 'e%ei l"i* iar c=$d se D$orcea c(re Do:$"l 1i9. l"a. La 'el 1i Le&ea.
Fii$dc( ei $" !"ea" D$c( s( !ricea!( D$v(%("rile cele des(v=r1ie 1i !li$e de 'iloEo'ie des!re
Frisos 1i des!re Scri!"ra cea No"(* care oae se !(sra" D$ Scri!"ra cea /ec@e ca D$r9o
visierie* avea aco!er(:=$* '(c=$d"9le acelora !o&or(:=$* iar $o"( !(s9r=$d"9$e oa(
Ao&(%ia. Ca D$ vre:ea c=$d va ve$i Frisos 1i $e vo: D$oarce c(re El* s( se ridice
aco!er(:=$"l. /ede%i deci c=( vred$icie $e9a ad"s /e$irea l"i Frisos* care $e9a s"i la
r=$d"iala l"i Moise. Dar !oae va Eice ci$eva) Pe$r" care !rici$( s9a" s!"s acesea a"$ci*
dac( $" era" l":i$aeH Pe$r" ca celor de !e "r:( s( se 'ac( 'olosioare. Ni aceasa ese o
vred$icie a !roorociei* adic( a $" vesi l"cr"rile cele de 'a%(* ci a s!"$e de :ai D$ai$e cele ce
vor s( 'ie. Ni !roorocia c=$d se s!"$e D$"$eca* se 'ace :ai l":i$a( d"!( s(v=r1irea
l"cr"rilor* c" oae c( :ai D$ai$e ese D$"$eca(. Ni 'ii$dc( a"$ci se &r(ia D$"$eca l"cr"rile
era" $el":i$ae* dar c=$d s9a" D:!li$i* cele ce a" 'os &r(ie s9a" l":i$a. Ni ca s( c"$oa1e%i
c( Proorocia de1i se s!"$e c" :"l( vre:e :ai D$ai$e ese D$"$eca( 1i a1ea!( D:!li$irea
l"cr"rilor ca s( se l":i$eEe* v( voi 'ace aceasa ar(a de la Uce$icii Do:$"l"i. BSrica%i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..<
Aiserica aceasaC >I$. +* .4?* Eicea Frisos c(re i"dei. Ni 'ii$dc( cei ce $eci$sea" Te:!l"l c"
$e&"soria lor L9a" D$reAa) BCe se:$ $e ar(%i c( 'aci aceseaH El le9a r(s!"$s) BSrica%i
#iserica aceasa 1i D$ rei Eile o voi ridicaC. Dar El vorAea des!re Aiserica r"!"l"i S(".
Aceasa ese o !roorocie. C(ci D$c( $" s9a D:!li$i Cr"cea* $ici sricarea Aisericii* $ici D$vierea
cea de9a reia Ei* !e care EI le9a s(v=r1i. Ni veEi c": a ar(a a:($"$%i 1i D$dr(E$eala acelora
1i !"erea SaH Dar ei $" 1ia" cele &r(ie. Iar a $" 1i i"deii acesea* $" ese "$ l"cr" de :irare.
Ci $ici Uce$icii L"i $" a" D$%eles* !=$( ce a D$via di$ :or%i. Ni
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
a"$ci a" creE" D$ ceie scrise 1i c"v=$"l"i !e care l9a Eis Iis"s.
/eEi c( !roorocia a av" reA"i$%( de s(v=r1irea c" l"cr"l a celor Eise de ea ca s( se 'ac(
l":i$a(H Ni c( i"deii $" avea" $ici o vi$( c( $" D$%ele&ea" !roorociile des!re Frisos :ai
D$ai$e de ve$irea L"iH Iar c( !ri$ ve$irea L"i oae reA"ia" s( se 'ac( ar(ae 1i l":i$ae*
asc"l(9L !e El D$s"1i* Eic=$d) BDe $9a1 'i ve$i 1i $" le9a1 'i vorAi* !(ca $" ar aveaC >I$. .5*
++?. De ce $" ar avea !(caH C(ci le9a vorAi !ri$ !rooroci. Le9a vorAi de :ai D$ai$e D$r9
adev(r* dar $" era" l":i$ae* $ici ar(ae :ai D$ai$e de ve$irea Acel"ia !e$r" Care :ai
D$ai$e se vorAea. Iar de ar 'i 'os l":i$ae 1i ar(ae 1i :ai D$ai$e de ve$irea L"i* ar 'i av"
!(ca. Dar de vre:e ce $" a" av" !(ca* ar(a ese c( !e$r" $el":i9$area celor ce se &r(ia"
$9a" av". Ni $ici $" se cerea lor credi$%( D$ Frisos :ai D$ai$e de ve$irea L"i. A"$ci dar
!e$r" care !rici$( se s!"$ea de :ai D$ai$eH Pe$r" ca D$ vre:ea c=$d va ve$i Frisos acesea
s( le 'ie ca $i1e D$v(%(ori* care s(9i D$de:$e* 1i s( c"$oasc( ei c( cele ce se !erec ac": $"
s"$ scor$iri $oi* $ici !roas!(( 1i de c"r=$d aceas( ico$o:ie* ci vec@e* c(ci de :"l%i a$i se
!ro!ov(d"ia. Iar oae acesea $" era" "$ l"cr" :ic* care s( $"9i ra&( la credi$%(. Deci o
!rici$( ese aceasa a $el":i$(rii* !e care !ri$ :"le :(r"rii a: ar(a9o D$ c"v=$"l de :ai
D$ai$e. Deci ca s( $" v( s"!(r(: re!e=$d acelea1i c"vi$e* de $evoie ese s( $e de!(r(: de
la acesea 1i a s!"$e alceva* care $" $":ai c( ese $el":i$a( 1i $ec"$osc"( $o"(* ci 1i :ai
&re" de D$%eles $e 'ace $o"( !e Scri!"ra cea /ec@e. C( alceva ese a $" 1i $i:ic di$ cele ce
se a'l( D$("$r"* v(E=$d aco!er(:=$"l !"s deas"!ra* 1i alceva ese a a'la cele ce se vorAesc
dar c" ose$eal( se D$%ele&.
PUZUL
Deci care ese !rici$a cea de9a do"a !e$r" care Scri!"ra cea /ec@e ese :ai &rea dec= cea
No"(H Scri!"ra cea /ec@e $" o ave: scris( D$ li:Aa $oasr( de aici. Ci s9a alc("i D$r9o
li:A( 1i D$ al( li:A( se cie1e la $oi. La D$ce!" s9a scris D$ li:Aa evreiasc(* iar $oi a: l"a9o
D$ li:Aa eli$easc(. Ni c=$d se va (l:(ci ceva di$r9o li:A( D$ al( li:A( c" :"l( &re"ae se
'ace. Ni 1i" aceasa c" di$adi$s"l cei ce 1d" :"le li:Ai c": c(* rad"c=$d di$ al( li:A(* $"
ese c" !"i$%( s( :"%i oa( D$%ele&erea 'ireasc( a ei. Deci !rici$a aceasa a '(c" &rea"a
D$%ele&ere di$ Scri!"ra cea /ec@e. C" rei s"e de a$i :ai D$ai$e de ve$irea l"i Frisos* D$
vre:ea l"i Polo:e" D:!(ra"l e&i!e$ilor* s9a rad"s Scri!"ra cea /ec@e D$ li:Aa eli$easc(*
'ii$d de $evoie 1i 'oare de 'olos. C= i:! ea a vorAi $":ai !e$r" $ea:"l evreilor* a r(:as
D$ li:Aa evreiasc(* D$ i:! ce celelale $ea:"ri $" l"a" a:i$e la ea 1i $ici $" !"ea"*
aK"$&=$d la cea :ai de !e "r:( s(lA(icie. Dar voi$d s( vi$( Frisos 1i s( c@e:e oa( l":ea
la Si$e* $" $":ai !ri$ a!osoli* ci 1i !ri$R!rooroci* c(ci 1i aceia $e !ov(%"iesc !e $oi credi$%a
1i c"$o1i$%a l"i Frisos* a"$ci a desc@is !ri$ (l:(cire !roorociile care :ai D$ai$e era"
D$c@ise di$ !rici$a $ec"$oa1erii li:Aii* ca o%i cei di$ $ea:"ri* care c"r&ea" di$ oae !(r%ile
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
..4
1i c" :"l( les$i9re c(l(orea" !e acese c(i* s( !oa( ve$i* !ri$ ele* la D:!(ra"l !roorocilor 1i
s( se D$c@i$e U$"ia9N(sc"* Fi"l l"i D":$eEe". Pe$r" aceasa :ai D$ai$e de vre:ea ve$irii
l"i Frisos s9a" (l:(ci oae. C(ci de r(:=$ea ea $":ai D$ li:Aa evreiasc(* Eise l"i David)
BCere de la Mi$e 1i9%i voi da %ie $ea:"rile :o1e$irea a 1i Air"i$%a a :ar&i$ile !(:=$"l"iC
>Ps. +* <?* de "$de ar 'i 1i"9o siria$"l* sa" &alaea$"l* sa" :acedo$ea$"l* sa" ae$ia$"lH Ni
sri&( Isaia) BCa o oaie la K"$&@iere S9a d"s 1i ca "$ :iel 'ar( de &las D$ai$ea cel"i ce9.
"$de* a1a $" 1i9a desc@is &"ra SaC >50*7?. Ni iar(1i Eice)
ci o%i vorAea" o li:A(. Dar care a 'os deci !rici$a c( $" :ai ese o li:A(* vei EiceH Pe$r" c(
$e9a: ar(a $evred$ici de aceas( li:A( $oi* care odea"$a a: 'os $e:"l%":iori 'a%( de
F(c(or"l de Ai$e. Ce EiceH Nevred$ici $e9a: ar(a de aceas( li:A(H DoAioacele a" &las"l
lor* oile EAiar(* EAiar( 1i ca!rele* a"r"l :"&e1e* cal"l $ec@eaE(* le"l r(c$e1e* l"!"l "rl(*
Aala"r"l 1"ier(G 'iecare di$ ele 1i9a" !(sra &las"l lor 1i $":ai e" si$&"r :9a: li!si de &las"l
:e"H DoAioacele cele s(lAaice 1i cele do:esice* 1i cele ce se D:Al=$Eesc 1i cele ce $" se
D:Al=$Eesc a" r(:as 'iecare c" &las"l ce li s9a da lor di$ D$ce!"* $":ai e"* s(!=$"l lor* a:
'os $eci$siH Ele 1i9a" !(sra $esc@i:Aa( ci$sea 1i $":ai e" a: c(E" di$ dar"rile l"i
D":$eEe"H Ni ce !(ca :are a: '(c" e"H N" era" de aK"$s !ede!sele de :ai D$ai$eH Mi9a
da rai"l* dar :9a scos di$ el. Perecea: o via%( 'ar( ic(lo1ie 1i '(r( ose$eal(* dar a: 'os
os=$di c" s"doare 1i c" ose$eal(. P(:=$"l :i le d(dea !e $ese:($ae 1i $e!l"&(9rie* dar i9
a !or"$ci l"i s( r(sar( :(r(ci$i 1i ci"li$i* 1i :9a D$ors iar(1i D$ el. M9a !ede!si c" :oare.
Firea 'e:eiasc( a 'os !ede!si( s"!"$=$d9o la c@i$"ri 1i d"reri` N" era" dea9K"$s s!re
c@i$"ire* ci 1i &las"l :i l9a l"a* li!si$d"9:( de aceas( ci$se* ca sa :( D$orc de la cei de "$
$ea: 1i o se:i$%ie c" :i$e ca de la $i1e s(lAaici* o!ri$d"9:i &la"r de D:!re"$( !erecerea
c" ei.
De aceea a: ad"s aici :ai :"le $ed":eriri* !e$r" c( de voi ad"ce r(s!"$s"rile* Air"i$%a s(
se 'ac( :ai sr(l"ci(. Ni de voia s( :( scoa( di$ oae acesea* !e$r" care !rici$( :i le9a da
di$ D$ce!"H /oi%i ca de la D$s"1i aces c"v=$ s( ad"c r(s!"$s"lG de la aceasDr &r(ire '(r( rosH
C(ci a=a de :"l( ese :"l%i:ea 1i (ria a!(r(rilor l"i D":$eEe"* D$c= $":ai vorAirea
D:!oriv( a cel"i ce se D:!orive1e* care $i:ic $" se ia de la $oi* s( 'ie des"l( !e$r"
deEle&area D$9
BNi va 'i D$ Ei"a aceea r(d(ci$a l"i lesei 1i Cel ce Se va sc"la s( s(!=$easc( $ea:"rileG s!re
D=$s"l $ea:"rile vor $(d(Kd"iC >..* .-?. Ni iar(1i) BSe va ":!lea o !(:=$"l a c"$oa1e !e
Do:$"l* ca a!( :"l( care aco!er( :(rileC >..* 4?. Ni David iar(1i Eice) BS"i"9S9a
D":$eEe" D$r" sri&are* Do:$"l D$r" &las de r=:Ai%(C >Ps. 86* 5?. Ni iar(1i) BOis9a Do:$"l
Do:$"l"i :e") NeEi de9a drea!a :ea* !=$( ce voi !"$e !e vr(K:a1ii (i a1er$" !icioarelor
aleC >Ps. .-4* .?. Ni oae acesea s9a" Eis ar(=$d Pai:a* D$vierea* D$l(%area* 1ederea cea de9a
drea!a Ta(l"i 1i A Do"a l"i /e$ire 1i des!re oae acesea* ce se a'l( D$ Scri!"ra cea No"(* a
vorAi de :ai D$ai$e Scri!"ra cea /ec@e* ca acesea s( $" r(:=$( $e1i"e de $ea:"rile cele
de !e "r:(. Ni ca s( $" r(:=$( ele $ec"$osc(oare de !"erea !roorocilor* dar"l l"i
D":$eEe" a ico$o:isi ca Scri!"rile s( se rad"c( :ai D$ai$e de ve$irea i"i Frisos*
'(c=$d"9le 'olosioare $" $":ai celor di$ $ea:"ri* ci 1i i"deilor care era" r(s!=$di%i D$ oa(
l":ea. C(ci ia( a creE" cel di$ $ea:"ri* v(E=$d se:$ele i"deilor.
Ni c": ar 'i !"" a!osolii D$oarce !e i"de"* dac( $" i9ar 'i da l"i ca dasc(l !e !rooroc"l cel
l"a de la i"deiH Ni dac( a"$ci c=$d a i$ra Pavel D$ Ae$a >F. A!. .7?* a av" reA"i$%( de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+-
i$scri!%ia cea scris( deas"!ra ca!i1ei* ca s( 'ac( D$v(%("r( c(re ae$ie$i* $(d(Kd"i$d c(9i va
Air"i :ai les$e !ri$ ar:ele lor* l"cr" ce s9a D$=:!la* c" :"l :ai :"l avea reA"i$%( de
aK"or"l cel de la !rooroci c=$d vorAea c" i"deii* ca s( $"9i D$vi$"iasc( !e ei c( Aa&( l"cr"ri
$oi 1i sr(i$e D$ a"E"rile lor. Ni !oae vei Eice) De ce $" ese $":ai c li:A(* c(ci a: 'i 'os
iEA(vi%i de orice &re"aeH O li:A( a 'os de:"l* o o:"leP C(ci !rec": ese o 'ire a
oa:e$ilor* a1a a 'os 1i o li:A( !e$r" o%i. La D$ce!" $" era $ici "$ o: ca s( vorAeasc( o al(
li:A(* $" era i$dia$* $ici rac* $ici sci*
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
vi$"irilor. De voia s( :( scoa( di$ acesea* !e$r" care !rici$( :i le9a da di$r" D$ce!"H Ni
e" Eic la 'el) De voia s( e scoa( di$ oae acesea* !e$r" care !rici$( %i le9a :ai daH Ri$dea
$" voia s( e scoa( di$ ele de aceea %i le9a da !e ele di$ D$ce!". Ni c": s9a D$=:!laH N"
D":$eEe" e9a scos* ci " ai !ierd" cele dae. Pe Acela la"d(9L !e$r" i"Airea Sa de oa:e$i
c( le9a d(r"i* iar !e i$e e !ri@($e1e !e$r" le$evirea c( $9ai !(Ei dar"l. Pe$r" aceasa
ar(a ese c( $" cel ce a da ese vi$ova* ci cel ce a !ierd" cele dae ese s"!"s D$vi$"irilor.
Ni c( i"Aea* c( era i"Aior de oa:e$i 1i voia s( d(r"iasc(* se vede di$ 'a!"l c( $i:e$i $" L9a
sili* $ici $" i9a sa vreo $evoie D$ai$e* $" s9a :i$"$a de is!r(vile $oasre* $ici avea s( $e
dea r(s!l(ire !e$r" ose$eli* ci D$da( ce $e9a Eidi* $e9a 1i ad"s la ci$sea aceasa* !e$r" ca
s( arae c( d(r"irea $" era o r(s!l(ire* ci $":ai dar"l L"i. Iar dac( $" ai !(Ei cele dae
D$vi$ov(%e1e9e !e i$e 1i $" !e Cel ce a da dar"l. Oare $":ai aceasa vo: Eice des!re
S(!=$"lH De aK"$s ese 1i r(s!"$s"l acesa* dar A"$(aea L"i cea $e:(r&i$i( 1i i"Airea de
oa:e$i cea $es!"s( $e da" 1i al( :"l%i:e de a!(r(ri. Ni !ri$ 'a!"l acesa c( El a da 1i " ai
!ierd"* S9a iEA(vi de D$vi$"irile ad"se* 1i :ai :"l D$c( S9a '(c" vred$ic de :are la"d(* c(
de1i 1ia c( " vei !ierde dar"l* $" e9a li!si de el. Dar a: s( Eic "$a :"l :ai :are. Ni care
ese aceasaH C( 1i d"!( ce di$ le$evirea a ai !ierd" cele dae* iar(1i %i le9a da D$a!oi. Ni $"
$":ai cele !ierd"e* ci 1i alele c" :"l :ai :ari dec= acelea. A !ierd" rai"l* dar El %i9a da
cer"l. /eEi c( :ai :are ese c=1i&"l dec= !a&"AaH Ni :ai :"l( ese Ao&(%iaH IRRJ da cer"l
ca s(9Ni arae 1i i"Airea Sa de oa:e$i 1i s( r($easc( 1i !e diavol"l* ar(=$d c( de1i el va ad"ce
:"le !ri:eKdii $ea:"l"i o:e$esc* c" $i:ic $" se va 'olosi* 'ii$dc( D":$eEe" !"r"rea s!re
:ai :are ci$se $e ridic( !e $oi.
PUZUL
A !ied" rai"l. D":$eEe" %i9a desc@is cer"l. A 'os Alese:a c" ose$eal( vre:el$ic(* dar e9
ai ci$si c" via%a cea ve1$ic(. A !or"$ci !(:=$"l"i s( scoa( :(r(ci$i 1i ci"li$i* dar s"'le"l
(" a odr(sli road( D"@"l"i.
Ni c"&e( la i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe" !=$( "$de s9a !o&or=. De vo: !ierde "$ii
di$re $oi oarecare l"cr"ri* de1i vor l"a alele :ai sc":!e* le ca"( o !e cele !ierd"e 1i $" se
li$i1e1e !=$( ce $" le vor avea di$ $o". La 'el 1i aici " ai !ierd" rai"l* dar $" $":ai cer"l %i
s9a da* ci 1i rai"l* c(ci Eice) BAs(Ei vei 'i c" :i$e D$ raiC >Ic. +0* 00?. Ca $" $":ai c"
d(r"irea celor :ai :ari s( :=$&=ie s"'le"l cel ce !(i:e1e d"rere* ci 1i c" a celor !ierd"e.
Dar* de vre%i* s( ve$i: la ceea ce $e s( D$ai$e 1i s( vede: c": a: !ierd" li:Aa* c(ci $"
!"%i$ 'olose1e isorisirea s!re D$(rire. Ni dac( ci$eva se D$(re1e D$ cele di$ D$ce!"* D$(ri va
'i 1i D$ celelale. Dar de $evoie ese s( vi le Eic vo"( !e oae.
Ni era o li:A( !e$r" o%i oa:e$ii cei de de:"l* dar :ai !e "r:( s9a D:!(r%i D$ :ai :"le.
Fa$( c=$d a 'os "$aH Ni c=$d s9a D:!(r%i D$ :ai :"leH Ni oare aceea s9a !r(!(di 1i s9a"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+.
ad"s alele* sa" a r(:as aceea 1i s9a" ad("&a aleleH Pe$r" care !rici$( s9a D:!(r%i aceeaH Ni
D$r" care di$ acese li:Ai :"le a 'os scris( Scri!"ra cea /ec@eH Ia( c( !e$r" acea li:A(
a: ad"s oae acese D$reA(ri. N" v( s!eria"P C( de1i as(Ei $" vo: !"ea r(s!"$de la oae*
$e&re1i vo: r(s!"$de :ai !e "r:(. Dar !e$r" care !rici$( $e9ai D$1ira oae* dac( $" $e vei
r(s!"$de as(Ei la oaeH Ca $(d(Kd"i$d voi daoria* s( $e aveK odea"$a D$ :i$e. C(ci cel ce
D:!r":"( !e ci$eva c" a"r 1i9. 'ace daor* !re"i$de$i D1i D$c@i!"ie 1i9. viseaE(* D$ cas(* la
:as(* D$ =r& 1i !e !a* iar !o'a Aa$ilor 'ace ca D:!re"$( c" ei 1i acela s( 'ie !"ra odea"$a
D$ s"'le"l cel"i ce a D:!r":"a. Deci* ca 1i $oi s( 'i: odea"$a D$ :i$%ile voasre* ori D$
cas(* ori D$ =r&. ori D$ al loc "$de ve%i 'i* $(d(Kd"i$d r(s!laa celor ce v9a: '(&(d"i* de aceea
v9a: D$1ira daoriile. Dar darea $" o d(: as(Ei oa(* ca !ri$ $(deKdea celor r(:ase* s( l(s(:
D$r" voi !rici$( de ad"cere a:i$e !e$r" $oi. C(ci :are D$(rire $e ese $o"( a doA=$di
odea"$a dra&osea voasr(* a "$"i !o!or D$ aces 'el 1i a= de :are. Iar cel ce doA=$de1e
dra&ose* va doA=$di $e&re1i 1i r"&(ci"$e. Ni ce l"cr" :are ese acesa* vede: de aici) Pavel
acela* care a 'os r(!i la al reilea cer 1i a a"Ei c"vi$e $es!"se* care a c(lca oae $evoile
'irii* aK"$&=$d la sarea cea des(v=r1i(* avea reA"i$%( 1i de r"&(ci"$ea "ce$icilor* c(ci Eice)
BR"&a9%i9v( !e$r" :i$e* ca s( :( iEA(vesc de cei $es"!"1iC 1i iar(1i) BR"&a%i9v( !e$r" :i$e*
ca s( :i se dea c"v=$ s!re desc@iderea &"rii :eleC >E'es. 6* .4?. Ni !re"i$de$i Dl vede%i !e
el c( cere r"&(ci"$ile "ce$icilor 1i le :"l%":e1e d"!( ce ie9a !ri:i. Ni ca s( $" Eic( ci$eva
c( alear&( la r"&(ci"$ile "ce$icilor di$ !rici$a s:eriei c"&e(ri* ara( 1i !"erea lor* Eic=$d)
BCare di$r9o :oare ca aceasa $e9a iEA(vi !e $oi... D@r" Care $(d(Kd"i: c( D$c( $e va 1i
iEA(viC >II Cor. .* .-?. A1a aK"or=$d"9$e 1i voi c" r"&(ci"$ea* dar"l cel da $o"( s( se
D$:"l%easc( D$r" $oi* ca cel da !ri$ :ai :"l%i. Ni dac( !e Pavel r"&(ci"$ea :"l%i:ii l9a
iEA(vi de !ri:eKdii* c": s( $" $(d(Kd"i: 1i $oi c( vo: doA=$di 'oloase :ari de la aceas(
a!(rareH Ni c=$d $e r"&(: si$&"ri s"$e: slaAi* dar c=$d $e ad"$(: $e 'ace: :ai ari*
D:Al=$Ei$d !e D":$eEe" c" :"l%i:ea. De :"le ori D:!(ra"l* ri:i%=$d !e ci$eva la :oare*
$" se !leac( la "$"l ce se roa&( !e$r" cel os=$di* dar !e$r" o ceae D$rea&( ce se roa&( se
:ilosi9ve1e 1i !e cel ce9. d"cea la loc"l os=$dirii* !e$r" :"l%i:ea celor ce l9a r"&a* Dl
r(!e1e de la os=$d( 1i9. D$oarce la via%(. A1a de :are ese !"erea r"&(ci"$ii :"l%i:ii. De
aceea $e ad"$(: o%i aici* ca :ai :"l s( !lec(: s!re :ilosivire !e
D":$eEe". C(ci si$&"ri r"&=$d"9$e s"$e: slaAi* !rec": a: Eis* dar !ri$ le&("ra dra&osei
D$d"!lec(: !e D":$eEe" s( $e dea ceea ce cere:.
Ni acesea $" le Eic a1a de si:!l"* $ici $":ai !e$r" :i$e* ci !e$r" voi ca odea"$a s( v(
s=r&"i%i la sl"KAele Aiserice1i. Ni !oae vei Eice) BCe* oare $" !o s( :( ro& acas(HC Po%i c"
adev(ra s( e ro&i* dar r"&(ci"$ea aceea $" are a=a !"ere* !rec": c=$d se 'ace c" oae
:(d"larele sale* adic( c=$d D$re& r"!"l #isericii D$al%( r"&(ci"$ea D$r9"$ c"&e 1i D$r9"$
&las. /rei s( 1ii c=( !"ere are r"&(ci"$ea ce se 'ace D$ #iseric(H Per" era le&a oarec=$d D$
e:$i%( 1i D$'(1"ra c" :"le la$%"ri* Biar r"&(ci"$ea se 'ace $eD$cea de la #iseric( !e$r" elC
>F. A!. .+* 5? 1i D$da( l9a iEA(vi !e el di$ e:$i%(. Ce !oae 'i :ai are dec= r"&(ci"$ea
aceasa* care a 'olosi !e s=l!ii 1i "r$"rile #isericiiH Fii$dc( Pavel 1i Fer" s"$ s=l!ii 1i
"r$"rile #isericii. U$"ia i9a" deEle&a le&("rile* iar cel"ilal i9a" desc@is &"ra.
Ni !e$r" ca s( v( ar( D$doia !"ere a r"&(ci"$ii* l(s=$d !e cele ce s9a" D$=:!la a"$ci* s(
v( ad"c a:i$e de cele ce se 'ac D$ 'iecare Ei 1i a$":e de r"&(ci"$ea ce se 'ace de c(re !o!or.
Dac( c"iva di$re voi cei :"l%i i se va !or"$ci s( se roa&e si$&"r !e$r" :=$"irea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.++
e!isco!"l"i* s9ar 'i le!(da* ca 1i orici$e* Eic=$d c( aceas( sarci$( ese :ai !res"s de !"erea
sa* dar c=$d a"Ei%i o%i !e diaco$"l !or"$ci$d 1i Eic=$d) BS( $e r"&(: !e$r" E!isco!"l*
!e$r" A(r=$e%ile* aK"or"l 1i !e$r" ca dre! s( D$ve%e c"v=$"l adev(r"l"iG a!oi 1i !e$r" o%i
cei ce s"$ aici 1i !e$r" cei de !re"i$de$iC* $" v( le!(da%i a D:!li$i !or"$ca* ci c" os=rdie
D$(l%a%i r"&(ci"$ea* 1ii$d !"erea ad"$(rii voasre. Ni cele ce se Eic le 1i" cei ce a" D$v(%a
ai$ele* iar celor c@e:a%i $" li s9a da voie s( 'ac( as'el de r"&(ci"$e* !e$r" c( D$c( $" a"
aK"$s la D$dr(E$eala aceasa. Iar vo"( vi se !or"$ce1e s( 'ace%i r"&(ci"$e !e$r" l":e* !e$r"
#iserica cea D$i$s( !=$( la :ar&i$ile !(:=$"l"i 1i !e$r" o%i e!isco!ii ce o oc=r:"iesc* 1i
asc"la%i c" os=rdie* :(r"risi$d c" l"cr" c( :are ese !"erea r"&(ci"$ii care se D$al%( D$r9"$
&las de !o!or D$ #iseric(. Dar s( $e D$oarce: iar la aceea* c( o li:A( era de:"l.
De "$de era ar(a c( era o li:A(H BNi era o !(:=$"l o &"r(C >Fac. ..* .?* Eice. P(:=$"l are
&"r(H Nicidec":. Dar ce vrea s( Eic( 1i !e$r" ci$eH N" Eice des!re !(:=$"l acesa
$esi:%ior 1i $e:i1ca* ci a $":i a1a $ea:"l o:e$esc* ad"c=$d"9le a:i$e de 'irea lor 1i de
:aica lor di$ care a" 'os '(c"%i. C(ci Kivi$a aceasa* adic( o:"l* ese D$doi(* 'ii$d alc("i(
di$ do"( 'ii$%e. Di$ "$a si:%ioare 1i di$ "$a D$%ele&(oare* di$ s"'le 1i di$ r"!* av=$d
r"de$ie 1i D$ cer 1i !e !(:=$. C(ci !ri$ 'ii$%a cea D$%ele&(oare are D:!(r(1ire c" !"erile
cele de s"s* iar !ri$ cea si:%ioare s9a "$i c" l"cr"rile cele de !e !(:=$* "$i$d D$r" si$e D$r9
o le&("r( ai$ic( a:=$do"( Eidirile.
C=$d o:"l 'ace ceva di$ cele !l(c"e de D":$eEe"* se c@ea:( d"@ov$icesc* $" $":i$d"9se
a1a de la s"'le* ci de la al( ci$se :ai :are* de la l"crarea D"@"l"i. C(ci s"'le"l $" $e ese
$o"( de aK"$s s!re a 'ace 'a!e de $" vo: doA=$di aK"or"lAcel"ia. Ni ca s( vede%i c( s"'le"l
si$&"r $" $":ai c( $" !oae 'ace 'a!e A"$e* dar $ici $" !rice!e cele ce se &r(iesc* asc"l()
BO:"l cel s"'leesc $" !ri:e1e cele ale D"@"l"iC >I Cor. +* .8?. Ni !rec": $":e1e r"!esc
!e cel ce sl"Ke1e r"!"l"i* a1a $":e1e s"'leesc !e cel ce !erece D$r" oae d"!( &=$d"rile
o:e$e1i 1i $" !ri:e1e l"crarea D"@"l"i. Ni !rec": a: Eis* c=$d 'ace: 'a!e A"$e $e $":i:
d"@ov$ice1i* a1a 1i c=$d 'ace: ceva $evred$ic de $ea:"l $osr" cel A"$ 1i $e D:!iedic(:*
!ri:i: $":irea de la 'irea cea !roas(* adic( !(:=$.
+56
Deci 1i aici ca s( !ri@($easc( !e cei ce a" Eidi "r$"l* ri9dic=$d"9se s!re :=$drie* care 1i9a"
!"s D$ &=$d l"cr"ri :ai :ari dec= vred$icia lor* i9a $":i !e ei c" 'irea cea !roas(* Eic=$d)
BNi era o !(:=$"l o &"r(C. Ni ca s( 'ii D$credi$%a c( a1a $e $":e1e !e $oi c=$d &re1i:*
asc"l( ce i9a s!"s l"i Ada:) BP(:=$ e1i 1i D$ !(:=$ vei :er&eC >Fac. 0* .4?. Dar el $" era
$":ai !(:=$* ci avea 1i s"'le $e:"rior. De ce dar l9a $":i !e el !(:=$H Pe$r" c( a
&re1i. C=$d l9a Eidi $" l9a $":i !e el a1a. Dar c":H BS( 'ace: o: d"!( c@i!"l 1i d"!(
ase:($area Noasr(C >Fac. .*+4?* ca s( s(!=$easc( !e1ii :(rii 1i 'iarele !(:=$"l"i 1i oae
vor avea 'ric( 1i se vor c"re:"ra de el. /eEi care s"$ dar"rile 1i A"$((%ile 'iriiH Care ese
ci$sea 1i la"daH Dar oae acesea :ai D$ai$e de !(ca. Iar d"!( !(ca aceasa) BP(:=$ e1d 1i
D$ !(:=$ vei :er&eC.
Asc"l( 1i " !e Malea@i* dar :ai ales !e D":$eEe" Care &r(ie1e !ri$ el* c( Eice) Bla( e" voi
ri:ie vo"( !e Ilie leEviea$"lC >8* 5?. Dar !e$r" care !rici$( Dl ri:ieH Ca s( D$oarc( i$i:a
a(l"i s!re 'i". Ca $" c":va sosi$d Diva$"l acela D$'rico1a* s( os=$deasc( L"dec(or"l !e
vre"$ii di$ cei vi$ova%i. Dar ve$i$d acela :ai D$ai$e 1i s!"$=$d c( a!roa!e l=$&( "1i ese
ve$irea L"i s( 'ac( !e oa:e$i :ai D$%ele!%i. C(ci cele ce s9a" &r(i c" :"l%i a$i :ai D$ai$e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+0
cad de oAicei D$r" de'(i:are. Deci D$$oi$d !o:e$irea acelora vi$e Prooroc"l acela. Ni c":
c( ' (:=$ se $":esc cei ce !(c("iesc vo: ar(a ac":.
D"!( ce Prooroc"l acesa a Eis Bca s( D$oarc( i$i:a a(l"i s!re 'i"C* a ad("&a) BCa s( $" vi$
1i s( Aa !(:=$"l de oC >8*6?. Adic( !e cei ce !(c("iesc. /eEi c( cei ce !(c("iesc se
$":esc !(:=$.
Ni D$ al loc s!"$=$d !rooroc"l Isaia des!re Frisos* Eice) BNi va 'i D$ci$s :iKloc"l L"i c"
dre!ae 1i c" adev(r D$velie
+57
coasele L"iC >..* 5?. Ni asa $" c( D":$eEe" are coase 1i :iKloc* c(ci El ese '(r( de r"!* ci
$e ara( K"decaa cea $e9:iar$ic( 1i $ea:(&i( a L"dec(or"l"i. C(ci $" vor :ai 'i
$(!(s"iori* D$vi$"iori* sa" cei ce da" :i(* $ici dre!"l $" va 'i li!si de c"$o1i$%a acesora.
La K"dec(oriile acesea de cele :ai :"le ori cel $evi$ova se !ede!se1e* iar cel vi$ova
sca!(* !e$r" c( se sric( dre!aea. Iar c=$d va ve$i L"dec(or"l cel dre! 1i $e:iar$ic* Cel ce
are :iKloc"l D$ci$s c" dre!ae 1i coasele D$'(1"rae c" adev(r* o%i vor doA=$di c" dre!ae ale
lor c" de9a:($"$"l. BNi va Aae !(:=$"l c" c"v=$"l &"rii L"iC >..* 8?. Ni ca s( e
D$credi$%eEi c( $" Eice des!re !(:=$* ci des!re !(c(o1i a ad("&a) BNi c" D"@"l A"Eelor Sale
va o:ori !e cei $ecredi$cio1iC. /eEi c( 1i aici a $":i !e !(c(o1i !(:=$H
Deci 1ii$d"9ie !e acesea* c=$d a"Ei Bc( o !(:=$"l era. o &"r(C* D$%ele&e 'irea o:e$easc(.
Ni $e ad"ce a:i$e $o"( de !rosi:ea $oasr(* c(ci :are l"cr" 1i A"$ ese a cercea 1i a 1i
r"de$ia $oasr( 1i D$des"l(oare D$v(%("r( !e$r" s:eria c"&eare ese aceasa* adic(
cercearea 'irii. Aceasa !oae !ooli oae !ai:ile 1i s( ad"c( li$i1e D$ :i$e. De aceea
oareci$e s'("ia Eic=$d) BIa a:i$e de si$e%i* c"&e( la 'irea 1i alc("irea a* 1i deaK"$s D%i va 'i
aceasa !e$r" a 'i odea"$a s:eriC. Di$ aceas( !rici$( dre!"l acela* Avraa:* D$ oa(
vre:ea avea aces &=$d D$r" si$e 1i $icioda( $" c"&ea D$al. Ni cel ce vorAea c" D":$eEe"
1i a doA=$di a=a D$dr(E$eal(* :(r"risi 'ii$d de El !e$r" 'a!a cea A"$( Eicea) BIar e" s"$
!(:=$ 1i ce$"1(C >Fac. .<*+7?.
Iar al"l voi$d s( s:ereasc( !e o:"l cel D$&=:'a 1i r"'a1* $" ad"ce c"vi$e l"$&i* ci Di ad"ce
a:i$e l"i $":ai de 'ire 1i9. :"sr( are Eic=$d) BCe se r"'e1e !(:=$"l 1i ce$"1aHC >I$%. l"i
Sira@ .-* 4?. Dar D:i s!"i cele ce vor 'i c" :i$e d"!( :oareH Poole1e9. !e el vi" 'ii$d* c(ci
ac": $" 1ie c( ese !(:=$ 1i ce$"1(. /ede !odoaAa r"!"l"i* s(!=$irea* :"l%i:ea
sl"Kiorilor 1i a li$&"1iorilor care alear&( d"!( el. Ese D:Ar(ca c" @ai$e sc":!e* s"i la
rea!( D$al( de dre9&(orie* !o:!a Dl a:(&e1e 1i9. 'ace s(91i "ie 'irea. N":ai $oi cei
D$%ele!%i 1i s:eri%i 1d: c( s"$e: !(:=$ 1i ce$"1(* iar acela $" ca"( dovada de la :oare*
$ici :er&e la :or9:=$"rile sr(:o1ilor* ci !rive1e $":ai la cele ce s"$ de 'a%(* $e&=$di$d"9
se deloc la cele ce vor s( 'ie. I$va%(9. !e el ac": de aici c( ese !(:=$ 1i ce$"1(P A1ea!(*
Eice 1i $"9. D$v(%a aceasa* ci alceva :"l :ai s:eri* c(ci dac( se va r"'i* s(91i c"$oasc(
!rosi:ea sa. Ni 'ii$d vi" s(91i ia docoria. Ni d"!( ce a Eis) BCe se r"'e1e !(:=$"l 1i
ce$"1aC* a" ad("&a) Bc( D$ via%a l"i a: le!(da cele di$("$r" l"iC. Ce ese aceea Bc( D$ via%a
l"i a: le!(da cele di$("$r" l"iCH Se !are $eD$%eles ceea ce s9a &r(i. Cele di$("$r" s"$
:(r"$aiele* :a%ele 1i !=$ecele cel !li$ de &"$oaie* de :"l( $e9c"r(%ie 1i de !"oare. N"
!ri@($i$d 'irea* ci ad"c=$d la s:ere$ie* ca 1i D$ via%( 'ii$d el s( vad( s:ere$ia 'irii. A v(E"
c= de !roas( 1i de sric(cioas( ese 'irea $oasr(H N" a1e!a Ei"a :or%ii ca s(9%i c"$o1i
$e!"i$%a a* ci D$c( 'ii$d D$ via%( ad"9i a:i$e de cele di$("$r"l l"i* ca s( vad( c( ese "$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+8
$i:ic. N" deE$(d(Kd"i* $ici e e:e* c(ci D":$eEe" $e9a '(c" a1a $" "r=$d"9$e* ci 'ii$d"9i
:il( de $oi 1i d=$9d"9$e !rici$i :ari de s:ere$ie. Ni dac( o:"l 'ii$d !(:=$ 1i ce$"1( a
D$dr(E$i s( Eic( c( se va s"i D$ cer >Îs. .8* .8?* "$de $" ar 'i c(E" c" :i$ea de $9ar 'i av"
'r="l 'iriiH Deci c=$d vei vedea !e ci$eva r"'i$d"9se* D$i$E=$d"91i cerAicia* r(&=$d"91i
s!r=$ce$ele* ":Al=$d D$ care(* D$&roEi$d* A(&=$d D$ e:$i%(* d=$d ia :oare 1i $edre!(%i$d
Ei c(re el) BCe se r"'e1e !(:=$"l 1i ce$"1a* c( D$ via%a l"i a: le!(da cele di$("$r"l l"iHC
Ni acesea se !o Eice $" $":ai !e$r" o:"l cel si:!l"* ci 1i !e$r" cel ce s( !e sca"$"l cel
D:!(r(esc. S( $" !rive1i la !or'ir(* $ici la coroa$( sa" la @ai$ele cele de 'ir* ci cearc( 'irea 1i
vei vedea c( $i:ic $" are :ai :"l dec= oa:e$ii cei de r=$d. Iar dac( vrei s( !rive1i !cr'ira*
coroa$a 1i @ai$ele cele de 'ir 1i oa( !o:!a* !iive1e9le* dar vei vedea c( oae acesea a" ca
:aerie !(:=$"l. C(ci Eice) BNi oa( slava o:"l"i* ca 'loarea ierAiiC >Is. 8-* 7?. Ia( c( oa(
!odoaAa aceea s9a ar(a :ai !roas( 1i dec= !(:=$"l.
/eEi c": ad"cerea a:i$e de 'ire s:ere1e r"'ia 1i s"r!( oa( :=$driaH De aK"$s ese s(
c"&e(: ci$e s"$e: 1i di$ ce l"cr"ri s"$e: alc("i%i 1i va !ieri oa( :=$dria &=$d"rilor.
Di$ aceas( !rici$( $e9a '(c" D":$eEe" di$ do"( 'iri. C( dac( c=$dva e vei D$(l%a s!re
:=$drie* s( e s:ereasc( !rosi:ea r"!"l"i* iar dac( vei l"a D$ :i$e ceva $evred$ic 1i sr(i$
de ci$sea ce %i s9a da de D":$eEe"* s( e D$al%e !e i$e s!re r=v$a !"erilor celor cere1i
$ea:"l cel A"$ al s"'le"l"i.
Ni cercearea 1i c"&earea ia 'irea $oasr( ese D$de:=$a ec( 1i 'olosioare $" $":ai !e$r"
s"r!area :=$driei* ci 1i a oric(rei ale !o'e* ori a Aa$ilor* ori cea r"!easc( care D$dea:$(
s!re $ec"r(ieG de aK"$s ese l"crarea aceasa s!re D$cearea !ai:ii. Deci* c=$d vei vedea
'e:eie 'r":oas(* av=$d oc@i l":i$o1i 1i veseli* c" oAraE"l sr(l"ci$d 1i c" c@i!"l de o
$ease:($a( 'r":"se%e* care D%i va a!ri$de &=$d"l 1i9%i va cre1e !o'a* !"$e9%i D$ :i$e c( ese
!(:=$ 1i ce$"1( 1i s"'le"l (" va D$cea s( se :ai "rAeEe. Desco!er( !ielea 'eii ei 1i vei
vedea care ese 'r":"se%ea. N" !rivi $":ai 'a%a cea de deas"!ra* ci reci c" &=$d"l D$("$r" 1i
$" vei a'la alceva '(r( $":ai oase 1i vi$e 1i 'le&:e. Ni de $" s"$ deaK"$s acesea &=$de1e9e
c( ea se sc@i:A(* D:A(r=$e1e* se D:Aol$(ve1e* i se a'"$d( oc@ii* oAraE"l i se D$&(lAe$e1e 1i
oa( 'loarea aceea se sric(. G=$de1e9e de ce e :i$"$eEi 1i r"1i$eaE(9e de K"decaa a* c( e
:iri de l" 1i de ce$"1( 1i e a!ri$Ei de !ra' 1i s!"E(. Ni Eic acesea $" !ri9@($i$d 'irea. S( $"
'ieP Nici oc(r=$d9o 1i de'(i:=$d9o* ci !re&(i$d docorii celor Aol$avi. Ni !e$r" aceasa a
'(c"9o D":$eEe" D$ aces 'el* ca s(9Ni arae 1i !"erea Sa 1i !"erea Sa de &riK( 'a%( de $oi*
c(ci c" !rosi:ea 'irii $e D$dea:$( la s:ere$ie 1i $e !oole1e orice !o'(* 1i s(9Ni arae 1i D$9
%ele!ci"$ea Sa* '(c=$d di$ l" a=a 'r":"se%e. De aceea a"$ci c=$d :ic1or(: 'irea*
desco!eri: :e1e1"&"l Oidior"l"i. Ni !rec": $e :i$"$(: de sc"l!or"l de sa"i :ai :"l
$" a"$ci c=$d va 'ace "$a 'r":oas( di$ a"r* ci a"$ci c=$d va 'ace di$ l" c@i!"l des(v=r1i 1i
Ai$e D$oc:i. A1a 1i de D":$eEe" $e :i$"$(: 1i9L sl(vi: c( D$ ce$"1( 1i D$ l"* adic( D$
r"!"rile $oasre* a !"s 'r":"se%e $e&r(i( 1i D$%ele!ci"$e $es!"s(. Ni $" $":ai D$ r"!"rile
$oasre a '(c" aceasa* ci D$ oa( Eidirea. C(ci !ese o cre=$d '(!"ri si:!le a a:eseca D$
ele se:$"l cel l":i$a al :e1e1"&"l"i S(" c" li!sa* ca !rivi$d :e1e1"&"l 1i 'r":"se%ea s( e
:i$"$eEi de Oidior"l* iar !rivi$d li!sa 1i sl(Aici"$ea 'irii* s( $" e D$c@i$i celor creae.
Soarele ese l":i$os c=$d sr(l"ce1e 1i l":i$eaE( oa( l":ea* dar c=$d vi$e $oa!ea li!se1e*
c(ci Eice) BCe ese :ai l":i$os dec= soareleH Dar 1i acesa li!se1eC >I$%. l"i Sira@ .7*+6?. Ni
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+5
$" a li!si $":ai $oa!ea ci 1i Ei"a de :"le ori* ca s( e :i$"$eEi de Oidior"l !e$r" aceasa
1i s( $" e D$c@i$i cel"i Eidi !e$r" sl(Aici"$ea sa.
/eEi cer"l acesa c= de :are eseH C= de 'r":os 1i c= de sr(l"ciorH M"l :ai !l(c" la
vedere dec= r"!"rile $oasre* dar ese $eD$s"'le%i. Prive1e D$ el 1i :e1e1"&"l* dar 1i
sl(Aici"$ea. Ni le9a "$i !e a:=$do"( $":ai !e$r" D$(rirea a* ca s( $" de'=i:i !e Oidior"l
ca !e "$ slaA* a '(c" ra!"ri 'r":oase* iar ca s( $" e D$c@i$i ior ca "$or d":$eEei* le9a '(c"
1i c" li!s(.
S( v( ad"ce%i a:i$e de acesea odea"$a. C(ci =lc"i: Scri!"rile $" $":ai ca s( le D$v(%a%i*
ci ca s( v( 1i D$dre!a%i $(rav"rile. Ni de $" se va 'ace aceasa de !risos cii:* de !risos
=lc"i:. Ni !rec": "$ l"!(or i$r=$d D$ loc"l cel de l"!( "$s 1i !re&(i c" oa( &riKa de
:=i$ile a$re$or"l"i* dar ve$i$d l"!a acel :e1e1"& se va dovedi $e'olosior* a"$ci de !risos
a :ai i$ra D$ loc"l cel de l"!(* a1a 1i voi ve$i$d 1i D$v(%=$d"9v( oae l"!ele 1i
:e1e1"&irile diavol"l"i* dar dac( a"$ci c=$d va ve$i vre:ea l"!elor v( ve%i D:!iedica*
v(E=$d 'a%( 'r":oas(* D$(l%=$d"9v( c" :=$dria* sa" Air"i$d"9v( de orice al &=$d r("* D$ Eadar
a%i i$ra aici.
Ad"ce%i9v( a:i$e de c"vi$ele !e care le9a: &r(i $" D:!oriva 'irii* ci D:!oriva !o'ei celei
des'r=$ae. Ni $" a: Eis acesea ca s( D$vi$"i: 'irea* ci ca s( al"$&(: !o'a. Ni a1a !ooli%i
:=$ia* a1a ali$a%i !o'a* a1a doAor=%i :=$dria.
BNi era o !(:=$ o &"r( 1i "$ &las ""orC. N" !e$r" s"$e"l &"rii ce s9a s!"s* ci c": c( o%i
oa:e$ii avea" o li:A(. Dar de ce a $":i li:Aa &"r(H Pe$r" c( Scri!"ra are oAicei s(
$":easc( a1a. Dar de $evoie ese s( 1i%i 1i de ereicii care !ri@($esc Eidirea l"i D":$eEe" 1i
Eic c( r"!"l ese r(". Ni 'ii$dc( Scri!"ra $":e1e :i1c(rile cele rele ale :i$%ii c" a$i:ale*
sa" oAiece* c": ar 'i) BAsc"%i9a" li:Aa lor ca a 1ar!el"i >Ps. .04* 0? 1i BLi:Aa lor saAie
asc"%i(C >Ps. 56* 6?* ei Eic aici c( des!re li:Aa ca :(d"lar s9a Eis. Dar $" s9a Eis !e$r" ea. S(
$" 'ieP C(ci li:Aa ese '(c"( de D":$eEe". Ci s9a Eis des!re &rai"rile cele "ci&(oare* care
o:oar( oa:e$i* "ci&=$d"9i :ai c":!li dec= c" saAia. BLi:Aa lor saAie asc"%i(C 1i iar(1i)
B#"Ee vicle$e D$ i$i:( 1i D$ i$i:( a" &r(i releC. Acesea s9a" Eis $" des!re :(d"lar"l r"!"9
l"i* ci des!re c"vi$ele cele c" vicle1"&. La 'el 1i c=$d Eice)
BNi era o !a:a"l o &"r(C* $" a ar(a c( o%i oa:e$ii avea" o &"r(* ci &las"l* adic( &rai"l* l9a
$":i &"r(. C(ci d"!( ce a Eis Bera o !(:=$"l o &"r(C a ad("&a B1i "$ &las ""rorC. De
ase:e$ea 1i c=$d Eice) BGroa!( desc@is( ese &=leK"l lorC >Ps. 5* 4?* $" !ri@($e1e &=leK"l* ci
c"vi$ele cele rele care se s"ie de acolo. Groa!a 1i :or:=$"l ese loc"l care !ri:e1e
r"!"rile :oare* 1i D$ aces 'el s"$ &"rile acelora care !ri@($esc !e Oidior"l 1i &"rile
oa:e$ilor acelora care &r(iesc c"vi$e de ocar( 1i care sco c"vi$e s!"rcae 1i rele di$
&=leK"l lor.
O* o:"le* ":!le9%i &"ra de A"$( :ireas:(* $" de !"oareG '(9o visierie D:!(r(easc(* iar $"
&roa!( saa$iceas9c(. Ni de ese &roa!( as"!9o* ca s( $" ias( a'ar( !"oarea. A &=$d"ri releH
N" le scoae !e ele a'ar( !ri$ c"vi$e. La9s(9le s( Eac( Kos 1i de&raA( se vor s"&r":a. Oa:e$i
s"$e: 1i de :"le ori &=$di: s'a"ri rele* $ec"vii$cioase 1i de ocar(* dar s( $" l(s(: ca
&=$d"rile s( se 'ac( c"vi$e* ci sr=:9or=$d"9le Kos s( se 'ac( slaAe 1i s( !iar(. Ni !rec": de
va !"$e ci$eva D$r9o &roa!( :"le 'el"ri de 'iare $eD:Al=$Eie* dar de va as"!a &roa!a le
o:oar( c" les$ire* iar de le va l(sa o &a"r( :ic( s!re r(s"'lare le 'ace :"l( :=$&=iere*
$el(s=$d"9le s( !iar( 1i s(lA(ici$d"9le :ai r("* a1a se 'ace 1i la &=$d"rile cele rele c=$d se
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+6
vor $a1e D$("$r". C(ci de le vo: scoae a'ar( !ri$ c"vi$e* 1i !e acelea :ai ari le9a: '(c"*
d=$d"9le r(s"'lare !ri$ li:A(* 1i $oi c(de: de&raA( D$ !r(!(siile 'a!elor celor $ec"vioase de
la rosirea c"vi$elor celor de ocar(. Ni Prooroc"l $9a Eis si:!l" B&roa!(C* ci B&roa!(
desc@is(C. C(ci $" $":ai !e si$e se r"1i$eaE( cei ce &r(ie1e c"vi$ele cele de ocar(* ci 1i !e
cei de a!roa!e 1i !e cei care !erec D:!re"$( c" el Di ":!le de :"l( v((:are. Ni !rec": de
vo: desc@ide &ro!ile 1i :or:i$ele* vo: ":!lea ora1ele de ci":( 1i Aoal( :oli!sioare* o
a1a de se vor desc@ide &"rile cele de ocar(* !e o%i acei c" care !erec D$v !re"$( " vor ":!lea
de Aoal( c":!li(. De aceea reA"ie s( !"$e: la &"r( "1(. D$c"ieoare 1i E(vor.
Ni c": c( a"$cea era o li:A( s9a ar(a des"l di$ acesea* dar ac": de $evoie ese s( s!"$e:
!e$r" care !rici$( s9a" ada"s celelale :"le li:AiH Ci :ai D$=i s( vorAi: des!re D$dre!area
oAicei"rilor.
S( !"$e: li:Aii $oasre 'r="* ca s( $" scoa( a'ar( c": ar vrea oae cele di$ :i$eG s( $"
&r(iasc( de r(" !e 'ra%iG s( $" $e :"1c(: 1i s( $" $e :=$c(: "$ii !e al%ii* c(ci cei ce :"1c(
c" c"vi$ele s"$ :ai r(i dec= cei ce :"1c( c" di$%ii. C(ci aceia c" di$%ii :"1c( r"!"l* iar
ace1ia c" c"vi$ele :"1c( s"'le"l* r($e1e ci$sea* '(c=$d ra$a $evi$deca(. Ni va !ri:i
!edea!s( :ai :are* c" c= :ai c":!li( ese :"19carea. Ni cel ce :"1c(* adic( &r(ior"l de
r("* $" va sc(!a de !edea!s(* 'ii$dc( $" are !rici$(* drea!( sa" $edrea!(* a r("(%ii sale.
Celelale !(cae c" oae c( a" !rici$i $ec"vii$cioase* dar a"G !rec": c"rvar"l D1i D:!li$e1e
!o'a* @o%"l D1i "1"reaE( li!sa* "ci&a1"l de oa:e$i D1i !oole1e :=$ia* dar &r(ior"l de r(" $"
!oae ad"ce $ici o !rici$(. C(ci s!"$e9:i) Ce av"%ie de Aa$i doA=$de1eH Ce !o'( D1i
D:!li$e1eH Nici "$a di$ asea* ci &r(irea de r(" ese o 'iic( a Eavisiei* care $" are $ici o
!rici$(* $ici drea!(* $ici $edrea!(. De aceea s9a li!si de oa( ierarea. /oie1i s( !ri@($e1iH
I%i voi da %ie :aerie 'olosioare. /oie1i s( &r(ie1i de r("H Gr(ie1e de r(" !(caele ale. C(ci
Eice) BS!"$e " D$=i !(caele ale ca s( e D$dre!eEiRR >Is. 80*+6?. Ai v(E" &r(ire de r("
D$dre!(%i(* care ad"ce la"d( 1i c"$"$(H Ni iar(1i) BDre!"l si$&"r ese !=r=1"l s(" de la
D$=i"l c"v=$ >Pilde .<* .7?. A s(" $" al al"ia. De e vei 'ace !=r=1 1i &r(ior de r(" al al"ia*
e vei !ede!si* iar de e vei 'ace al ("* e vei D$c"$"$a. Ni ca s( c"$o1i ce l"cr" :are 1i A"$
ese a91i !ri@($i ci$eva &re1alele sale* a"Ei c( Bdre!"l si$&"r ese !=r=1"l s(" de Ia D$=i"l
c"v=$C dar dac( ese dre!* c": ese 1i !=r=1H Ni de ese !=r=1* c": ese dre!H Dre!"l $"
ese vi$ova !=rii 1i &r(irii de r(" dar s9a Eis a1a ca s( 1ii c( dac( ci$eva va 'i !(c(os* dar se
va !=ri 1i91i va !ri@($i !(caele sale se 'ace dre! !ri$ !ri@($irea sa. Dar ce D$sea:$( Bde la
D$=i"l c"v=$CH la a:i$e c" di$adi$s"l. La K"dec(orii K"decaa se 'ace D$ do"( !(r%i* 'ii$dc(
"$ii ra& la K"deca( !e al%ii* iar al%ii si$&"ri se ra&G "$ii !=r(sc* al%ii se !=r(scG "$ii s"$
vi$ova%i* iar al%ii $evi$ova%i. Ni D$ !area cea di$=i a K"dec(%ii se d( c"v=$"l cel"i ce !=r(1e*
cel"i ce ese $evi$ova. Dar aici ese i$vers* " ce e1i vi$ova r(!e1e :ai D$=i c"v=$"l* ca s(
e 'aci $evi$ova. N" a1e!a !e !=r=1"l ("* c" oae c( e1i di$re cei vi$ova%i. Ci :ai D$ai$e
de a a"Ei de la acela !=ra* !ri@($e1e " cele &re1ie de i$e.
Li:Aa ese saAie asc"%i(* dar s( $" 'ace: r($i alora c" ea* ci s( (ie: c" ea !"reEici"$ile
$oasre. /oie1i s( c"$o1i c( dre!%ii avea" oAicei de a $" &r(i de r(" !e al%ii* ci $":ai !e eiH
Asc"l( !e Pavel* care sri&() BM"l%":esc Cel"i ce :9a D$(ri* l"i Frisos Iis"s* Do:$"l
$osr"* c( :9a socoi credi$cios 1i :9a !"s s(9. sl"Kesc* !e :i$e* care :ai D$ai$e @"lea:*
!ri&o$ea: 1i AaKocorea:C >I Ti:. .* .+9.0?. /eEi c": se &r(ie1e de r(" !e si$eH 1i iar(1i
Eice) BIis"s Frisos a ve$i D$ l":e ca s( :=$"iasc( !e cei !(c(o1i* di$re care cel di$=i s"$
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+7
e"C >. Ti:. .* .5?* 1i iar(1i) B... $" s"$ vred$ic s( :( $":esc a!osol* !e$r" c( a: !ri&o$i
Aiserica l"i D":$eEe"C >I Cor. .5* 4?. A v(E" c": !ese o se &r(ie1e de r(" !e si$eH C(ci
1ia 'olos"l acesei &r(iri de r(" c": c( l"creaE( dre!ae. Deci c=$d era reA"i$%( a se !ri@($i
1i a se &r(i de r(" !e si$e* 'ace aceasa 'ar( cr"%are. Iar c=$d vedea !e al%ii K"dec=$d relele
sr(i$e c" :"l( as!ri:e le as"!( &"rile* Eic=$d) BDe aceea* $" K"deca%i ceva D$ai$e de
vre:e* !=$( ce $" va ve$i Do:$"l* Care va l":i$a cele asc"$se ale D$"$eric"l"i 1i va &(si
s'a"rile i$i:ilor >I Cor. 8* 5?. Las( Acel"ia care 1ie cele asc"$se ale :i$ii K"decaa. Ni de1i
socoe1i c( 1ii c" de9a:($"$"l cele ale a!roa!el"i* &re1i( ese K"decaa a* Bc(ci ci$e di$re
oa:e$i 1ie cele ale o:"l"i* dec= d"@"l o:"l"i* care ese D$ elHC >I Cor. +* ..?. C=%i di$re cei
le!(da%i 1i !ro1i vor sr(l"ci :ai l":i$a dec= soareleH Ni c=%i di$ cei vesi%i 1i :ari se vor
desco!eri c( s"$ ce$"1( 1i :or:i$e v(r"ieH A a"Ei Pivei c": se &r(ie1e de r(" !e si$e*
!o:e$i$d adeseori c" (rie !(caele !e$r" care $" :ai reA"ia s( dea sea:aH C( a 'os
@"lior* !ri&o$ior 1i AaKocorior* dar !(caele acesea le9a deEle&a AoeE"l. C" oae acesea
D1i ad"ce a:i$e de ele* $" c( ar avea a da sea:( !e$r" ele* ci ca s( arae i"Airea de oa:e$i a
l"i D":$eEe"* c( ci$e 'ii$d el ce l9a '(c"* adic( di$ !ri&o$ior l9a '(c" a!osol. Ni dac( acela
D1i ad"cea a:i$e de !(caele cele si$se 1i ierae* c" :"l :ai :"l reA"ie s( $e ad"ce: $oi
a:i$e de cele '(c"e d"!( #oeE. C(ci ce D$dre!are* sa" ce ierare vo: avea $oi* a"Ei$d !e
acela c( de :"le ori D1i !o:e$e1e !(caele care $" :=i s"$ s"A vi$(* iar $oi $ici !e$r"
acelea de care vo: da sea:a $" $e ad"ce: a:i$e* ci l(s=$d cele ale $oasre* iscodi: cele
sr(i$eH Asc"l( !e Per" Eic=$d) BIe1i de la :i$e* Doa:$e* c( s"$ o: !(c(osC. Asc"l( c":
1i Maei D1i !ri@($e1e !erecerea sa* $":i$d"9se va:e1* $er"1i$=$d"9se a91i v(di via%a sa cea
:ai di$ai$e. Ni 'ii$dc( $" avea" c" ce se !ri@($i d"!( #oeE* D1i ad"cea" a:i$e de cele :ai
di$ai$e* D$v(%=$d"9$e !e $oi ca s( $" !"r(: &riK( de relele cele sr(i$e* ci de ale $oasre 1i
adeseori s( le c"&e(: c" :i$ea. C(ci $" ese al( docorie :ai A"$( ca aceasa s!re 1er&erea
!(caelor* !rec": ese !o:e$irea lor cea deas( 1i !ri@(9$irea lor $eD$cea(.
As'el '(c=$d* va:e1"l a !"" s(91i le!ede relele l"i cele $e$":(rae* c(ci a Eis)
BD":$eEe"le* :ilosiv 'ii :ie !(c(os"l"iPC >Lc. .<* .0?. Iar 'arise"l a c(E" di$ oa( dre!a9
ea* !e$r" c( l(s=$d c"&earea la cele &re1ie de el* os=$dea l":ea* Eic=$d) BN" s"$ ca
ceilal%i oa:e$i* r(!iori* $edre!%i* ad"leri* sa" ca 1i aces va:e1C. De aceea 1i Pavel Eic=$d)
BIar 'a!a l"i D$s"1i s( 1i9o cerceeEe 'iecare 1i a"$ci va avea la"d(* dar $":ai 'a%( de si$e
D$s"1i 1i $" 'a%( de al"lC >Gala. 6* 8?.
/oie1i sa 1ii c( 1i D$ Scri!"ra cea /ec@e dre!%ii se !ri@(9$ea" !e eiH Asc"l(9i 1i !e ei &r(i$d
ase:e$ea ca ace1ia. David Eice) BF(r(dele&ile :ele a" cov=r1i ca!"l :e"G ca o !ovar( &rea
s9a" D$&re"ia !ese :i$eC >Ps. 07* 8?. Iar Isaia sri&() BO* ic(los"l de :i$e* c( o: 'ii$d 1i
A"Ee $ec"rae av=$dC >6* 5?. Iar cei rei i$eri !erec=$d D$ c"!or 1i d=$9d"91i r"!"rile lor la
:oare !e$r" D":$eEe"* se $":(ra" D$re cei :ai de !e "r:( !(c(o1i* Eic=$d) BGre1i9a:*
'(r(dele&e a: '(c"C >C=$. celor 0 i$eri* vers. 5?. C" oae c( ce era :ai sr(l"ci 1i :ai c"ra
dec= eiH Ni de1i ar 'i '(c" ceva !(cae* dar !e oae le9a 1ers v(!aia aceea. C" oae acesea
$" c"&ea" la is!r(vile lor* ci la !(caele lor. La 'el 1i Da$iil d"!( ce a 'os ar"$ca D$ &roa!a
c" lei* Vi d"!( !ede!sele cele $e$":(rae !e care le9a s"'eri* o !e el se !ri9@($ea. Ni !e$r"
ce '(cea" a1aH Pe$r" c( cel ce &r(ie1e de r(" !e al%ii D$(r=( !e S(!=$"l* Iar cel ce se
&r(ie1e de r(" !e si$e* II D:Al=$Ee1e 1i II D:!ac( c" el. Ni !e cel dre! :ai dre! Dl 'ace* iar
!e cel !(c(os Dl iEA(ve1e de vi$a &re1alelor 1i9. 'ace vred$ic de ierare.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+<
Deci acesea 1ii$d"9le* s( $" iscodi: relele cele sr(i$e* ci cele ale $oasre. S( cerce(:
co$1ii$%a $oasr(* s( $e ad"ce: a:i$e de oaa via%a $oasr( 1i s( cerce(: !e 'iecare di$
cele &re1ie de $oi. Ni $" $":ai s( $" &r(i: de r(" !e al%ii* ci $ici s( asc"l(: !e al%ii c=$d
&r(iesc de r("* c(ci 1i !e$r" aceasa ese !re&(d( vi$( 1i os=$d( :are. Fii$dc( Eice) BA"E
de1er s( $" !ri:e1iC >le1. +0* .?. Ni $9a Eis) Ba"E de1er s( $" creEiC* ci $ici !ri:e1i. As"!(9
%i "rec@ile o!ri$d i$rarea &r(irii de r(" 1i ara( c( " cel ce a"Ei $" e1i "$ vr(K:a1 1i !oriv$ic
:ai :ic cel"i ce &r(ie1e de r("* dec= cel ce se !ri@($e1e 1i se &r(ie1e de r(". Ur:eaE(
Prooroc"l"i care Eice) BPe cel ce cleveea D$ asc"$s !e veci$"l s("* !e acela l9a: iE&o$iC >Ps.
.--* 5?. N" a Eis c( B$" a: creE"C* sa" c( B$" a: !ri:i cele &r(ie de elC* ci Bl9a: iE&o$iC
ca !e "$ vr(K:a1 1i !oriv$ic.
Dar s"$ "$ii care se :=$&=ie !e ei D$1i1i* Eic=$d) BDoa:$e* $"9:i socod :ie !(ca"l acesaPC
socoi$d c( a"Ei$d ceva r(" a" &re1i 1i s"$ daori l"i D":$eEe". De ce ese reA"i$%( de
aceas( D$dre!(%ireH De ce reA"ie s( ceri ierare !e$r" aceasaH Taci 1i e9ai iEA(vi de oa(
vi$a. N" Eii $i:ic 1i vei 'i c"ra 1i '(r( 'ric(. De ce D%i D:!lee1i %ie &=$d"ri* s"!(r=$d !e
D":$eEe" 1i !e oa:e$iH De ce e D$vi$ov(%e1iH De ce9%i 'aci sarci$a :ai &reaH N"9%i ese de
aK"$s s( dai sea:a !e$r" &re1alele ale* ci :ai &r(:(de1i 1i ale !(cae as"!ra aH De !risos
ese aceas( D$dre!(%ire. N" ai !(ca c=$d a"Ei "$ c"v=$* ci ai !(ca c=$d a"Ei$d"9.* $" vei
(cea* '(c=$d"9e as'el vi$ova $" $":ai de c"v=$"l acela* ci 1i de &r(irea de r(". BC(ci di$
c"vi$ele ale e vei D$dre!a* 1i di$ c"vi$ele ale vei 'i os=$diC >M. .+* 07?. Ni acesea s9a"
Eis $" !e$r" cei clevei%i* ci !e$r" cei ce cleveesc* a!oi e:=$d"9se se :(r"risesc. C(ci cel
clevei $" a 'os v((:a c" $i:ic. Ci cele &r(ie des!re el de vor 'i :i$ci"$i* !la( va l"a* iar
de vor 'i adev(rae* $ici a1a $" !(i:e1e $ici o v((:are de la &r(irea a de r(". C(ci L"dec(9
or"l $" va @o(rD !e$r" el l"=$d"9se d"!( ocara a. Ni ca s( Eic ceva :ai :i$"$a* de va
s"'eri c" A"c"rie @"la* :are 'olos va doA=$di* !rec": a doA=$di va:e1"l. Iar cel ce &r(ie1e
de r("* de1i :i$ci$oase sa" adev(rae vor 'i cele &r(ie de a!roa!ele* 'oare :"l se va !(&"Ai.
Ni $" :ai ese reA"i$%( de a dovedi aceasa. Ni c( de1i va &r(i l"cr"ri adev(rae :ai &rea D1i
'ace l"i K"decaa ar(a ese ""ror* c(ci D$ loc s( aco!ere $evoile 1i !(caele a!roa!el"i* le
desco!er( 1i le deEv(l"ie la o%i* '(c=$d"9se !rici$"ior de s:i$eli. Ni dac( ci$eva va s:i$i
$":ai !e "$"P va l"a !edea!s( :are* a"$ci cel ce s:i$e1e :"l%i c" vesea cea rea* c=( !e9
dea!s( $" va s"'eriH Farise"l $" :i$%ea* ci &r(ia adev(r"l* $":i$d va:e1 !e va:e1"l* dar a
'os !ede!si.
Deci acesea 1ii$d"9le* i"Ai%ilor* s( '"&i: de &r(irea de r("* c(ci $" ese al !(ca :ai c":!li
sa" :ai "1or dec= acesa. Pe$r" ce !rici$(H Pe$r" c( se 'ace :ai re!ede dec= al( c(lcare
de le&e 1i r(!e1e de&raA( !e cel ce $" ia a:i$e. C(ci celelale !(cae a" reA"i$%( de vre:e*
de c@el"ial(* de r(Adare* de aK"(ori 1i de :"le ori c" D$de9l"$&area vre:ii $" se :ai 'ac.
De !ild() /oie1e ci$eva s( o:oare* voie1e ci$eva s( '"re* sa" s( $edre!(%easc(H Dar reA"ie
s( l"creEe :"l* 1i E(Aovi$d"9se* i s9a !ooli :=$ia* s9a de!(ra de la el !or$irea cea rea* i s9a
srica sco!"l l"i cel r(" 1i $9a :ai ad("&a la s'a"l l"i l"crarea. La &r(irea de r(" $" ese a1a.
C(ci de $" vo: 'i 'oare reKi* i"e $e r(!e1e. Ni ca s( &r(i: de r(" $" ese $evoie $ici de
vre:e* $ici de r(Adare* $ici de c@el"ial(* $ici de vreo al( l"crare* ci de aK"$s ese $":ai a voi
1i D$da( voi$%a s9a '(c" l"crare* c(ci $":ai li:Aa ese aceea ce sl"Ke1e. Ni de vre:e ce r("l
acesa se r(s!=$de1e i"e* D$co$K"r=$d D:!reK"r"l $osr" c" les$ire* iar os=$da 1i !edea!sa
s"$ c":!lie 1i 'olos deloc* s( '"&i: de Aoala aceasa c" :"l( l"are a:i$e. Iar r("(%ile cele
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.+4
sr(i$e s( le aco!eri: 1i s( $" le v(di: 1i s( s'("i: !e cei ce &re1esc* !rec": Eice Do:$"l)
BDe9%i va &re1i %ie
'raele ("* :er&i de9. :"sr( !e el D$re i$e 1i el si$&"rC >M. .<* .5?* c(ci :"sr(rile care se
'ac a1a :ai les$e ad"c vi$decarea. S( $" :"1c(: 1i s( $" :=$c(: r($ile cele sr(i$e*
ase:($=$d"9$e :"1elor* ci s( "r:(: alAi$elor. M"1ele se !"$ !e r($i 1i :"1c(* iar alAi$ele
EAoar( !ese 'lori. De aceea acesea D$oc:esc 'a&"ri* iar acelea ad"c Aoli la r"!"rile !e care
sa". Acelea ad"c sc=rA(* iar acesea s"$ !l(c"e 1i l("dae. Deci 1i $oi s( 'ace: ca s"'le"l
$osr" s( EAoare D$ livada 'a!elor celor A"$e ale s'i$%ilor 1i adeseori s( sorAi: A"$a :ireas:(
a is!r(vilor lor* iar r($ile celor de a!roa!e s( $" le :"1c(:. Ni de vo: vedea !e vre"$ii '(9
c=$d aceasa* s( le as"!(: &"rile* !"$=$d"9le D$ai$e 'rica os=$dei 1i ad"c=$d"9le a:i$e c(
o! s"$e: 'ra%i. Iar dac( $" vor l"a a:i$e la $ici "$a di$ acesea* s(9i $":i: :"1e* ca
:(car aceas( ocar( s(9i de!(reEe de la c"&earea cea rea. Ca iEA(vi$d"9se de la aceas(
D$dele$icire de1ar(* oa( os=rdia lor s9o c@el"iasc( la cercearea r("(%ilor lor. Ni as'el 1i cei
c(E"%i se vor sc"la* 1i cei ce c"&e( adeseori r("(%ile lor le vor le!(da c" les$ire*
D:!iedic=$d"9i !o:e$irea celor &re1ie la l"crarea alora* 1i cei ce cerceeaE( adeseori 'a!ele
cele A"$e ale s'i$%ilor vor c=1i&a :are r=v$( s!re "r:area acelora. Ni !ri$ oae acesea
c"!ri$E=$d D$re& r"!"l #isericii* vo: !"ea 1i $oi* D:!re"$( c" ad"$area aceasa
des(v=r1i(* s( i$r(: D$ D:!(r(%ia cer"rilor. Pe care 'ie ca s9o doA=$di: $oi o%i* c" dar"l 1i
c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* !ri$ Care 1i D:!re"$( c" Care Se
c"vi$e slava Ta(l"i 1i S'=$"l"i D"@* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
OMILIE c(re cei ce a" l(sa loiserica 1i s9a" d"s la aler&(rile de cai 1i la eare
A
LL.cesea s"$ de s"'eriH Acesea s"$ de r(AdaH Pe voi D$1iv( voiesc s( v( !"$ K"dec(ori
as"!ra voasr(. A1a 1i D":$eEe" a '(c" c" evreii* c( i:!"=$d"9le le Eicea) BPo!or"l Me"* ce
a: '(c" !e* c" ce e9a: D$risa* sa" c" ce e9a: D$&re"iaH R(s!"$de9:i :iePC sa") BCe
&re1eal( a" a'la !(ri$ii vo1ri D$r" Mi$eHC L"i Di voi "r:a 1i e" 1i iar(1i voi &r(i c(re voi)
Acesea s"$ de s"'eriH Acesea s"$ de r(AdaH D"!( a=ea c"vi$e D$del"$&ae 1i d"!( a=a
D$v(%("r( "$ii* l(s=$d"9$e !e $oi* s9a" d"s s( !riveasc( caii cei ce se D$rec 1i a1a a"
D$$eA"$i* D$c= oa( ceaea a" ":9!l"9o de sri&are 1i de r(c$ee '(r( r=$d"iala* !rici$"i$d
:"l r=s* dar :ai v=ros !l=$s. E" s=$d D$ cas( 1i a"Ei$d iEA"c$i$d sri&area aceea !(i:ea:
:ai c":!li dec= cei ce se D$vi'oreaE(. Ni !rec": aceia se e: !e$r" via%a lor c=$d val"rile
Aa D$ !ere%ii cor(Aiei* a1a 1i e" :( r"1i$a: 1i !rivea: la !(:=$* c=$d lovea" acele sri&(ri D$
:i$e* :ai c":!lie dec= val"rile. Cei de s"s sri&=$d c" $ec"vii$%(* iar cei de Kos D$ :iKloc"l
=r&"l"i s=$d* l("da" !e c(l(re%i* sri&=$d :ai c":!li dec= ceilal%i. Ce vo: &r(i* sa" ce vo:
r(s!"$de s!re a $e D$dre!(%i* dac( vre"$ sr(i$ ve$i$d va !ri@($i Eic=$d) BAceasa ese
ceaea A!osolilorH Aceasa ese aceea care a l"a "$ as'el de Dasc(lH Acesa ese !o!or"l cel
i"Aior de Frisos* cel c"ra 1i d"@ov$icescHC N" v9a! s'ii $ici de Ei"a D$ care s9a" s(v=r1i
ai$ele :=$"irii $ea:"l"i $osr"* ci D$ /i$erea D$ care S(!=$"l (" se r(si&$ea !e$r" l":e*
D$ care se ad"cea o Ler'a ca aceasa* D$ care se desc@idea rai"l 1i =l@ar"l se D$orcea la !aria
cea vec@e* D$ care Alese:"l se deEle&a 1i se !ierdea !(ca"l* D$ care a D$cea vraKAa cea de
:"l( vre:e 1i s9a '(c" D:!(carea oa:e$ilor c" D":$eEe" 1i oae s9a" !re'(c"* D$ Oi"a
aceea D$ care reA"ia s( !ose1d* s( e :(r"rise1i 1i s( D$al%i r"&(ci"$i de :"l%":ire c(re Cel
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.0-
ce a '(c" a=ea A"$((%i l":ii* a"$ci "* l(s=$d #iserica 1i Ler'a cea d"@ov$iceasc(*
ad"$area 'ra%ilor 1i ci$sea !os"l"i* ai 'os d"s* roAi de diavol"l* la !riveli1ea aceea.
Acesea s"$ de s"'eriH Acesea s"$ de r(AdaH N" voi D$cea s( Eic adeseori acesea* as'el
:=$&=i$d"9:i d"rerea* $" D$&@es"i$d9o !e ea c" (cerea* ci ad"c=$d9o D$ :iKloc 1i !"$=$d9o
D$ai$ea oc@ilor vo1ri. C": vo: !"ea s( 'ace: iar(1i !e D":$eEe" :ilosivH C": s(9L
D:!(c(: 'ii$d :=$iaH
Mai D$ai$e c" rei Eile s9a v(rsa !loaie :are* d"c=$d a!ele c" ele oae de la &"r(* ca s( Eic
a1a* r(!i$d :asa l"cr(orilor de !(:=$* adic( c"lc=$d la !(:=$ la$"ri D$c(rcae 1i oae
celelale !"reEi$d di$ !rici$a ":eEelii celei :"le. Ni s9a" '(c" lia$ii 1i r"&(ci"$i* 1i oa(
Ceaea $oasr( a aler&a ca "$ r=" la loca1"rile A!osolilor* l"=$d de aK"(ori !e S'=$"l Per"
1i !e 'erici"l A$drei* !e Pavel 1i !e Ti:oei. Iar d"!( aceasa* !ooli$d"9se :=$ia* rec=$d $o9
ia$"l 1i D$dr(E$i$d D:!oriva val"rilor* a: aler&a la ver@ov9$ici* la Per"* e:elia credi$%ei 1i
la Pavel* vas"l ale&erii* s(v=r1i$d !raE$ic d"@ov$icesc 1i !ro!ov(d"i$d $evoi$%ele lor 1i
Air"i$%ele D:!oriva dracilor. Ni " $eD$s!(i:=$=$d"9e de cele ce s9a" '(c"* $ici D$v(%=$d"9
e de :(ri:ea is!r(vilor a!osole1i* deoda(* d"!( ce a rec" o Ei la :iKloc* sari 1i sri&i*
rec=$d c" vederea s"'le"l (" cel roAi 1i =r= de !ai:i. De voiai aler&are de cai* de ce $9ai
D$@(:a !ai:ile cele doAioce1i care s"$ D$ i$e* :=$ia 1i !o'a* 1i $9ai !"s !ese ele K"&"l
cel A"$ 1i "1or al 'iloEo'iei* !"$=$d !ese ele c(l(re% !e &=$d"l cel dre!* 1i a1a s( aler&i la
dar"l c@e:(rii celei de s"sH N" de la s!"rc(ci"$e la s!"rc(ci"$e* ci aler&=$d de la !(:=$ la
cer. C(ci aces 'el de aler&(ri de cai are D$K"&a c" d"lcea%a 1i :"l 'olos. Dar " l(s=$d cele ale
ale s( se !oare !ros 1i la D$=:!lare* ai sa !rivi$d Air"i$%a alora* c@el"i$d D$ Eadar 1i s!re
r(" a=a vre:e.
Oare $" 1ii c( !rec": $oi D$credi$%=$d $i1e Aa$i sl"&ilor $oasre* le cere: socoeal( !=$( la
"$ Aa$* a1a 1i D":$eEe" !e$r" Eilele vie%ii $oasre* $e va cere socoeal( !e$r" c": a:
c@el"i 'iecare EiH Ce vo: Eice darH Ni ce vo: r(s!"$de c=$d $i se va cere socoeal( !e$r"
Ei"a aceeaH Pe$r" i$e a r(s(ri soarele 1i l"$a a l":i$a $oa!ea 1i a sr(l"ci :"l%i:ea cea
'el"ri( a selelor. Pe$r" i$e a" s"'la v=$"rile 1i a" c"rs r="rile. Pe$r" %i$ea" r(s(ri
se:i$%ele 1i !o:ii a" '(c" rod. Oi"a 1i $oa!ea c(l(ori$d 1i9a" !(Ei r=$d"iala lor cea
'ireasc(. Ni oae acesea s9a" '(c" !e$r" i$e. Iar "* c=$d oae '(!"rile D%i sl"Kesc*
D:!li$e1i !o'a diavol"l"iH Ni l"=$d o a1a cas( de :are c" c@irie de la D":$eEe"* l":ea
aceasa Eic* $9a !l(i c@iria.
Ni $" %i9a 'os des"l D$ Ei"a D$=i* ci 1i a do"a Ei* c=$d reA"ia s( e odi@$e1i !"%i$ de r("aea
ceea ce s9a '(c"* e9ai s"i la ear"* aler&=$d di$ '": D$ 'oc 1i ar"$c=$d"9e !e i$e D$ al(
!r(!asie :ai c":!li(. #(r=$ii 1i9a" r"1i$a A(r=$e%ea lor* i$erii D1i !r(!as"ia" i$ere%ea*
iar !(ri$%ii D1i d"cea" acolo co!iii* A(&=$d"9i D$ !r(!(siile r("(%ilor di$r" D$ce!"* di$ v=rsa
cea li!si( de r("ae. De aceea $" va &re1i ci$eva de va $":i !e as'el de !(ri$%i "ci&a1i de
'ii* 'ii$dc( c" r("aea lor !ierd s"'leele celor $(sc"%i. Dar !oae
vei Eice) Ni ce r("ae ese aceasaH Pe$r" aceasa :( =$9&"iesc ca 'ii$d Aol$av* $" 1ii c( e1i
Aol$av* ca s( ca"%i Docor"l* le9ai ":!l" de !reades'r=$are 1i D$reAi) ce r("ae ese aceasaH
Oare $9ai a"Ei !e Frisos Eic=$d) BC( orici$e se "i( la 'e:eie !o'i$d9o a 1i !reades'r=$a c"
eaCH >M. 5* +<? Ni dac( o voi !rivi '(r( s( o !o'escH vei Eice. Dac( $" %i9ai D$'r=$a !rivirea*
ci ai !"s a=a os=rdie !e$r" aceasa* c": vei !"ea r(:=$e $eD$i$a d"!( ce ai !riviH Oare
r"!"l (" ese de !iar(* sa" 'lerH E1i D:Ar(ca c" r"!* c" r"! o:e$esc care se a!ri$de de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.0.
!o'( :ai re!ede ca '=$"l. Ni ce s( Eic de s!ecacolH D$ =r& de :"le ori de vo: D$=l$i o 'e9
:eie $e "lA"r(:. Iar " 1eE=$d s"s "$de ese a=a D$de:$are s!re $ec"vii$%( 1i v(E=$d
'e:eie des'r=$a( i$r=$d c" ca!"l desco!eri 1i c" :"l( $er"1i$are* D:Ar(ca( c" @ai$e de
'ir* ade:e$i$d* c=$=$d c=$ece des'r=$ae* &r(i$d c"vi$e de ocar( 1i '(c=$d ale $ec"vii$%e*
care dac( e vei &=$di d"!( aceea la ele !leci ca!"l !rivi$d D$ Kos* D$dr(E$e1i s( Eici c( $"
!(i:e1i $i:ic o:e$escH Oare r"!"l (" ese !iar(* sa" 'lerH C( $" voi D$cea a Eice iar(1i
acesea. Oare " e1i :ai 'iloEo' dec= A(rAa%ii cei :ari 1i vieKi* care a" c(E" di$r9o si:!l(
vedereH N" ai a"Ei ce Eice Solo9:o$H BOare va c(lca ci$eva !e c(rA"$i a!ri$1i 1i $"91i va
arde !icioareleH Oare de va asc"$de ci$eva 'oc D$ s=$* $"91i va arde @ai$eleH A1a cel ce i$r(
la 'e:eie sr(i$(C >Pilde 6* +79+4?. C( de1i $" e9ai D:!re"$a c" des'r=$aa* dar c" !o'a e9ai
D:!re"$a c" ea* 1i c" :i$ea ai l"cra !(ca"l. Ni $" $":ai D$ acel i:!* ci er:i$=$d"9se
s!ecacol"l 1i d"!( ce ea s9a d"s* idol"l ei Eace D$ s"'le"l ("* l"=$d de acolo c"vi$ele*
&es"rile* !rivirile* ":Ale"l* !odoaAa* c=$ecele cele des'r=$ae 1i ale $e$":(rae rele. Oare
$" de aici s"$ sric(rile caselorH Oare $" de aici divor%"rileH Oare $" de aici l"!ele 1i
vraKAeleH Oare $" de aici oae cele "r=e* care $" se !o s!"$e D$ c"vi$eH C(ci d"!( ce e9ai
":!l" de ea 1i e d"ci acas( roAi* 'e:eia $"9%i va :ai !(rea dr(&(soas(* ci "r=(* co!iii ca o
sarci$(* sl"&ile D$&re"ioare* casa de !risos* iar &riKile cele oAi1$"ie s!re c@iver$iseala
l"cr"rilor de $evoie %i se vor !(rea s"!(r(cioase* 1i orici$e se va a!ro!ia de i$e %i se va !(rea
ca o &re"ae 1i o !ovar(.
Iar !rici$a ese c( $" e D$orci si$&"r acas(* ci D:!re"$( c" i$e ai !e des'=$aa* $" c" r"!"l*
ci c" i:a&i$ea. Ni ar 'i 'os :ai "1or s( 'i 'os c" r"!"l* c(ci :ai de&raA( ar 'i al"$&a9o
'e:eia a. Dar ea s( D$ :i$ea 1i i:a&i$a%ia a 1i9%i a!ri$de di$("$r" c"!or"l cel AaAilo$esc*
sa" :"l :ai c":!li ca acela. C(ci @ra$a 'oc"l"i aces"ia $" ese c=l%i* s:oal( sa" cara$* ci
cele ce s9a" Eis :ai s"s* 1i oae se D$orc D$ s"s 1i D$ Kos. Ni !rec": cei Aol$avi de 'ri&"ri* c"
oae c( $9a" $ici o !rici$( s( D$vi$"iasc( !e cei ce ii sl"Kesc* dar di$ ca"Ea Aolii* se D$&re"iaE(
de o%i* ar"$c( A"caele* !ri@($esc !e docori* se $ec(Kesc !e cei de acas( 1i "rAeaE( as"!ra
celor ce Di sl"Kesc* a1a 1i cei ce Aolesc c" aceas( Aoal( c":!li( se :=@$esc* se $ec(Kesc*
v(E=$d odea"$a !e aceea. O l"cr"ri c":!lieP L"!"l 1i le"l 1i celelale 'iare de vor 'i
s(&eae '"& de v=$(or* iar o:"l cel c"v=$(or de se va r($i* alear&( d"!( ceea ce l9a r($i* ca
s( ia o s(&ea( :(i c":!li( 1i s( se D$d"lceasc( c" ra$a sa. Ni l"cr"l acesa ese :ai d"reros
dec= oae* c(ci 'ace Aoala $evi$deca(. Ni cel ce $" "r(1e ra$a* $ici voie1e s( se
(:(d"iasc(* c": va c("a docor"lH Pe$r" aceasa :( c@i$"iesc 1i :( sc=rAesc c(
!o&or=$d"9v( de acolo l"a%i a1a de :are v((:are* 1i !e$r" !"i$( d"lcea%( !(i:i%i c@i$"ire
$es'=r1i(. Ni :ai D$ai$e de &@ee$( 1i de os=$d( !(i:i%i aici !edea!sa cea :ai de !e "r:(.
Oare $" ese aceasa :"$ca cea :ai de !e "r:(* s!"$e9:iH Ca s( @r($e1i o !o'( ca aceasa
1i s( e a!ri$Ei odea"$a 1i s( !or%i !re"i$de$i c"!or"l acesei !o'e $ec"vioase 1i :"srarea
co$1ii$%eiH C": vei c(lca*!e !ra&"rile cele s'i$eH C": e vei ai$&e de Masa cea cereasc(H
Ni c": vei a"Ei c"v=$"l cel des!re D@'i=$are 1i c"r(%ie* 'ii$d !li$ de a=ea A"Ae 1i r($i 1i
:i$ea av=$d9o sl"Kioare !ai:iiH
Ni ce s( :ai Eic celelaleH C(ci v(d c( $":ai !e$r" cele ce a: Eis ac": ese c" !"i$%( s( se
D$reE(reasc( d"rerea c"&e"l"i* 'ii$dc( "$ii se lovesc !ese 'r"$e. Ni v( :"l%":esc 'oare c(
s"$e%i "$ !o!or a1a de :ilosiv. Dar socoesc c( !oae :"l%i di$ cei ce $9a" &re1i 'ac aceasa*
d"r=$9d"9i !e$r" r($ile 'ra%ilor. De aceea :( c@i$"iesc 1i :( sc=rAesc c( !e aces 'el de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.0+
"r:( o v((:a diavol"l. Dar de voi%i D$da( !"e: s( o!ri: i$rarea l"i. C": 1i D$ ce 'elH
De^( !e cei Aol$avi Di vo: vedea s($(o1i. Dac( D$i$E=$d :reKele D$v(%("rii vo: D$co$K"ra
c("=$d !e cei !ri$1i de 'iar(* r(!i$d"9i c@iar di$ &"ra le"l"i. Ni s( $"9:i Eici c( !"%i$i s"$
aceia care a" r((ci di$ "r:(H Ni $":ai Eece de ar 'i* $" ese :ic( !a&"Aa. Sa" ci$ci* doi*
sa" :(car "$"l. C(ci 1i P(sor"l $osr" l(s=$d cele $o"(Eeci 1i $o"( de oi* a aler&a la cea
si$&"r(* 1i $" s9a D$ors !=$( ce $" a ad"s9o 1i !e aceea* D:!li$i$d $":(r"l cel de o s"( care
1c@io!(a !ri$ li!sa celei ce se r((cise.
S( $" Eici c( $":ai "$"l ese cel ce s9a r((ci. Ci &=$de1e9e c( ese "$ s"'le !e$r" care s9
a" '(c" oae cele ce se v(dG !e$r" care s9a" da le&ile 1i !ede!sele 1i s9a" '(c" :i$"$ile
cele $e$":(rae 1i l"cr(rile l"i D":$eEe" cele de :"le 'el"riG !e$r" care $9a cr"%a $ici !e
U$"l9N(sc" Fi"l S(". G=$de1e9e c= !re% s9a da $":ai !e$r" "$"l 1i $" de'(i:a :=$"irea
l"iG ci d"c=$d"9e D$oarce9. iar(1i la $oi 1i9. co$vi$&e s( $" :ai cad( D$ acelea1i !(cae 1i
vo: avea !la( :are. Dar de $" $e va s"'eri !e $oi D$v(%=$d"QP* $ici
+76
!e voi s'a"i$d"9.* voi !"$e D$ l"crare !"erea !e care $e^a da9o D":$eEe"* $" s!re s"r!are*
ci s!re Eidire.
De aceea v( s!"$ 1i sri& c" :are &las) C( dac( d"!( D$v(%("ra 1i s'a"irea aceasa va :er&e
ci$eva la v((:area earelor celor c(lc(oare de le&e* $"9. voi :ai !ri:i !e el D$("$r"l
acesor c"r%i* $"9. voi l(sa s( se ai$&( de S'=$a Mas(* $ici Dl voi D:!(r(1i c" Tai$ele. Ci
!rec": !(sorii des!ar !e oile cele !li$e de r=ie de cele s($(oase* ca s( $" se :oli!seasc( 1i
acesea de Aoal(* a1a voi 'ace 1i e". Ni dac( D$ Le&ea /ec@e le!ros"l"i i se !or"$cea s( sea
a'ar( de aA(r(* de ar 'i 'os 1i D:!(ra* c" :"l :ai v=ros $oi vo: scoae a'ar( di$ aceas(
aA(r( s'=$( !e cel le!ros c" s"'le"l. La D$ce!" a: 'olosi D$v(%("ra 1i s'a"irea* dar d"!(
acesea de $evoie voi 1i (ia. C(ci a: "$ a$ de c=$d a: ve$i D$ ceaea aceasa 1i $" a:
D$cea :ere" s( v( s'("iesc !e voi* dar de vre:e ce "$ii a" r(:as D$r" !"reEici"$e* reA"ie
s( ad"ce: (ierea. Ni de1i $" a: 'ier* dar a: c"v=$ :ai (ios dec= 'ier"l. De1i $" !or 'oc*
dar a: cerare :ai 'ierAi$e ca 'oc"l ce !oae arde :ai are. A1adar* $" de'(i:a @o(r=rea
$oasr(* c( de1i s"$e: si:!li 1i $evred$ici* $i s9a D$credi$%a de la D":$eEe" !"erea care
!oae 'ace aceasa.
Deci s( se scoa( a'ar( "$ii ca ace1ia* ca 1i cei s($(o1i di$re $oi :ai s($(o1i s( se 'ac(* iar
cei Aol$avi s( se ridice di$ aceas( Aoal( c":!li(. /9a%i c"re:"ra a"Ei$d aceas( @o(r=re*
'ii$dc( v(d c( v9a%i !oso:or= la 'a%(. S( se sc@i:Ae 1i voi sc@i:Aa @o(r=rea. C(ci !rec":
a: l"a !"ere a le&a^ a1a 1i a deEle&a 1i a D$oarce iar(1i. Ni $oi $" voi: s( (ie: 1i s(
des!(r%i: !e 'ra%ii $o1ri* ci vre: ca s( le!(d(: ocara ad"s( #isericii. C(ci ac": 1i eli$ii rad
de $oi 1i i"deii $e AaKocoresc* v(E=$d"^$e !e $oi c( &re1i: 1i c( rece: c"
+77
vederea. Iar c=$d vor vedea c( !(Ei: le&ile $oasre $e vor l("da 'oare 1i se vor :i$"$a de
#iseric(.
Deci* $i:e$i di$ cei ce !erec D$ aceas( des'r=$are s( $" calce D$ #iseric(* ci de voi s( 'ie
:"sra%i ca $i1e vr(K:a1i de oA1e* c(ci Eice) BDac( vre"$"l $" asc"l( de c"v=$"l $os9r"
!ri$ e!isol(* !e acela s(9. D$se:$a%i 1i s( $" :ai ave%i c" el $ici "$ a:esecC >II Tes. 0* .8?.
Ni s( 'aceri aceasa $evor9Ai$d c" el* $ici !ri:i$d"9. D$ cas(* $ici D:!(r(1i$d"Rl de @ra$(* $ici
de i$rare* $ici de ie1ire* $ici !erec=$d c" el D$ =r&. Ni '(c=$d a1a c" les$ire Di vo: doA=$di.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.00
C(ci !rec": v=$(orii D$co$K"r( di$ oae !(r%ile 'iarele cele ce $" se !ri$d les$e 1i a1a
al"$&=$d"9le le Aa&( D$ c"rs(* a1a 1i $oi !e cei ce s9a" s(lA(ici s(9i al"$&(: de&raA( D$
:reKele :=$R "irii* $oi di$r9o !are* iar voi di$ cealal(.
Ni ca s( se 'ac( aceasa s( v( $ec(Ki%i 1i voi D:!re"$( c" $oi* dar :ai ales s( v( $ec(Ki%i !e$r"
Le&ile l"i D":$eEe" 1i s( v( D$oarce%i !"%i$ c(re 'ra%ii ace1ia care Aolesc c" "$ele ca
acesea* '(c=$d"9se c(lc(ori de le&e* ca s(9i D$vei a!oi !e ei odea"$a. C(ci 1i voi de ve%i
rece c" vederea cele !or"$cie de $oi* $" :ic( !edea!s( ve%i l"a. Ni dac( D$ casele oa:e$ilor
de se va !ri$de vre"$a di$ sl"&i '"r=$d a"r* ar9&i$* se !ede!se1e $" $":ai acela care a 'os
!ri$s* ci 1i cei ce a" 1i" 1i $" a" s!"s* c" c= :ai :"l la #iseric(H C(ci i%i va Eice a"$ci
D":$eEe") Dac( ai v(E" c( di$ Casa Mea s9a !r(da $" ar&i$ sa" "$ vas de a"r* ci c"r(%ia 1i
D$'r=$area* iar !e cel ce a !ri:i Ci$si"l Tr"!* D:!(r(1i$d"9se c" as9'el de Ler'(* c( s9a d"s
la loc"l diavol"l"i* '(c=$d as'el de c(lcare de le&e* de ce ai (c"H De ce ai s"'eri 1i $9ai
vesi !reo"l"iH Oare $" ai 'i l"a D$ sea:( c" :are os=rdie aceseaH De aceea 1i e" c" oae
c( voi :=@$i* $" voi cr"%a $i:ic. C( ese :ai Ai$e ca s( $e :=@$i: aici 1i s( $e iEA(vi: de
K"decaa ce va s( 'ie* dec= D$&(d"i$d"9v( c" c"vi$e Al=$de* s( 'i: os=$di%i a"$ci D:!re"$(
c" voi. Ni $" ese s!re 'olos* $ici '(r( !ri:eKdie a D$&(d"i "$ele ca acesea (c=$d. C(ci 'iecare
di$ voi va da sea:a !e$r" si$e* iar e" voi da sea:a !e$r" :=$"irea ""ror. De aceea $" voi
D$cea a Eice 1i a 'ace o"l* de1i va 'i reA"i$%( s( :=@$esc* c" oae c( :( voi ar(a
D$&re"ieor* dar o 'ac ca s( !o sa D$ai$ea acel"i Diva$ D$'rico1a* $eav=$d D$i$(ci"$e sa"
EA=r9ci"r(* sa" alceva de aces 'el. Ni* o* de9ar 'i* ca !ri$ r"&(ci"$ile s'i$%ilor* 1i cei ce s9a"
srica s( se D$oarc( de&raA( 1i cei ce a" r(:as s( s!oreasc( $ev((:a%i D$ c"r(%ie. Ca 1i voi s(
v( :=$"i%i 1i $oi s( $e A"c"r(: 1i D":$eEe" s( se sl(veasc( ac": 1i !"r"rea 1i D$r"
$es'=r1i%ii vecii vecilor. A:i$.
OMILIE c": c( ese c" !ri:eKdie a :er&e la
eare* 'ii$dc( 'ace !reac"rvari des(v=r1i%i !e aceia 2 c": c( aceasa ese !rici$( de :=@$ire 1i
de l"!9( 2 c": c( >David* D$ cele ce a '(c" l"i Sa"l* a cov=r1i o 'el"l de s"'erire de r("ae 2
c": c( s"'erirea c" Al=$de%e a r(!irii ese D$oc:ai c" a da :ilose$ie
/^^^coesc c( :"l%i di$ cei ce :ai D$ai$e $e9a" l(sa !e $oi 1i s9a" d"s la earele cele
$ele&i"ie se a'la. de 'a%( as(Ei. Ni voiesc s(9i 1i" !e ace1ia si&"r* ca s(9i al"$& a'ar( de
!ra&"rile cele s'i$e* $" ca s( !ereac( a'ar( odea"$a* ci ca* D$dre!=$d"9se s( se D$oarc(
iar(1i. Pe$r" c( 1i !(ri$%ii al"$&( de :"le ori !e co!iii ce &re1esc 1i Di o!resc de la :as(* $"
odea"$a '(c=$d aceasa* ci* !ri$ s'a"irea 1i cerarea aceasa D$dre!=$d"9se 1i 'ac=$d"9se
:ai A"$i* ca s( se D$oarc( c" ci$sea cea c"vii$cioas( la casa cea !(ri$easc(. La 'el 'ac 1i
!asorii c(ci !e oile cele !li$e de r=ie le des!ar de cele s($(oase* ca le!(d=$d Aoala cea rea*
s( se D$oarc( iar(1i c"rae la cele s($(oase* iar $" r(:=$=$d Aol$ave s( ":!le de Aoli oa(
"r:a. De aceia 1i $oi voiri s(9i 1i: !e aceia. Ni de1i c" oc@ii cei r"!e1i $"9i !"e: deoseAi*
dar c"v=$"l Di va c"$oa1e !e ei $e&re1i* c( ai$&=$9d"9se de co$1ii$%a lor* Di va D$d"!leca c"
les$ire s( ias( a'ar( de voie* ar(=$d"9le c( $":ai acela ese D$("$r" care
are :i$ea vred$ic( de !erecerea de aici. C(ci cel ce se "$e1e c" aceas( ad"$are s'=$(
av=$d via%a srica( ese scos a'ar(* de1i ese c" r"!"l D$("$r"* 1i ese :ai iE&o$i dec= cei
D$c@i1i a'ar( care $" !o s( se D:!(r(1easc( de S'=$a Mas(. Aceia care s"$ sco1i a'ar( d"!(
le&ile l"i D":$eEe" 1i acolo !erec* !=$( ac": a" $(deKdii A"$e 1i de vor voi s(91i D$dre!eEe
&re1alele !e$r" care a" c(E" de la #iseric(* vor !"ea iar(1i s( se D$oarc( c" co$1ii$%a c"9
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.08
ra(. Iar cei ce s9a" s!"rca 1i li s9a !or"$ci s( $" i$re :ai D$ai$e !=$( ce $"91i vor c"ra%i
D$i$(ci"$ea lor* dar D$dr(E$esc '(r( de r"1i$e s( i$re D1i 'ac ra$a :ai c":!li( 1i A"Aa :ai
:are. C(ci a !(c("i $" ese "$ l"cr" a1a de c":!li* c": ese $er"1i$area cea de d"!( !(ca
ce 'ace s( $" e !leci !reo%ilor care !or"$cesc "$ele ca acesea.
Ni !oae va Eice ci$eva) Ce &re1eal( a1a de :are a" '(c" ace1ia* ca s( 'ie sco1i a'ar( di$
acese s'i$e c"r%iH Ce !(ca :ai :are ca acesa ca"%i* c=$d ei '(c=$d"9se !e si$e c" o"l
!reades'r=$(ri sar 'ar( de r"1i$e* ca $i1e c=i$i "rAa%i* la aceas( S'=$( Mas(H Ni de voie1i s(
c"$o1i 1i 'el"l c": a" !reades'r=$a D%i voi &r(i "$ c"v=$* $" al :e"* ci al Cel"i ce va K"deca
oa( via%a $oasr(. BOrici$e se "i( la 'e:eie* !o'i$d9o* a 1i !reades'r=$a c" ea D$ i$i:a l"iC
>M. 5* +<?. Ni dac( o 'e:eie D:!odoAi(* !e care di$ D$=:!lare ai D$=l$i9o D$ =r&* e9a roAi
'ii$dc( ai !rivi la ea c" iscodire* c": cei ce $" la D$=:!lare* ci c" a=a os=rdie s9a" d"s
acolo* l(s=$d #iserica* 1i a" !erec" oa( Ei"a !iro$i$d"91i !rivirile la 'e%ele acelor 'e:ei
$eci$sie* vor Eice c( $" a" !rivi c" !o'(H C(ci acolo s"$ 1i c"vi$e des'r=$ae* c=$ece
$ec"vii$cioase* &las"ri ar(&(oare* oc@i :ac@ia%i* oAraKi s"le:e$i%i* @ai$e i$dece$e* 'or:e
!li$e de is!iire 1i :"le ale :e1e1"&"ri '(c"e s!re a:(&irea 1i D$1elarea celor ce !rivesc.
A!oi le$evirea s"'leelor celor ce !rivesc* D$de:$"l s!re
!o'( di$ !rici$a loc"l"i* a c"vi$elor ce s9a" a"Ei :ai D$ai$e 1i a l"cr"rilor ce se vor
D$=:!la !e "r:(* c=$area di$ ro:!ee* di$ 'l"iere 1i di$ celelale de aces 'el* care a:(&esc
1i D$:oaie (ria :i$%ii* 1i da$s"l 1i veselia des'r=$aelor* care a!ri$d s"'leele celor ce sa"
acolo 1i le 'ace les$e roAie.
C(ci de :"le ori a i$ra !o'a (i$"i$d"9se !e "$de s"$ !sal:i 1i r"&(ci"$i* asc"larea
c"vi$elor l"i D":$eEe"* 'ric( 1i :"l( evlavie* a"$ci c": cei ce sa" cei ce sa" la ear" 1i
$" v(d* $ici a"d $i:ic s($(os* ci s"$ !li$i de $esa%i"* !ri$ "rec@i 1i !ri$ oc@i 1i !ri$ oae
celelale :(d"lare* vor !"ea 'i :ai !res"s de acea !o'( reaH Ni $e!"=$d* c": vor !"ea
c=$dva s( se iEA(veasc( de vi$a !reades'r=$(riiH Iar cei ce $" s"$ iEA(vi%i de ea* c": vor
!"ea c(lca acese !ra&"ri s'i$e '(r( !oc(i$%( 1i s( se "$easc( c" aceas( ad"$are A"$(H
De aceea v( s'("iesc 1i v( ro& ca :ai D$=i s!(l=$d !(ca"l di$ !rivirea de acolo !ri$
s!oveda$ie* !oc(i$%( 1i oae celelae* a1a s( asc"la%i d":$eEeie1ile c"vi$e. C(ci &re1eala
care a%i '(c"9o voi $" ese :ic(. Ni o vo: vedea di$ !ilde. Dac( D$ lada D$ care !(sreEi
@ai$ele cele sc":!e 1i c" 'ir o sl"&( de a a va !"$e o @ai$( !li$( de D$i$(ci"$e 1i de :"l%i
!(d"c@i* oare vei s"'eri aceas( ocar( c" Al=$de%eH N!"$e9:iP Sa" dac( D$r9"$ vas de a"r D$
care de oAicei !(sreEi :ir"ri* ar 'i "r$a ci$eva $oroi* oare $" l9ai 'i 1i A(" !e cel ce %i9a
'(c" aceasaH Ni oare !e$r" l(Ei* @ai$e* vase 1i :ir"ri s( ave: a=a !"rare de &riK(* iar
s"'le"l $osr" s(9. socoi: :ai !reKos dec= oae aceseaH Ni D$ cel ce s9a "r$a :ir"l cel
d":$eEeiesc* c": vo: !"$e !o:!e diavole1i* c"vi$e saa$ice1i 1i c=$ece !li$e de
des'=$areH C": va s"'eri D":$eEe" acesea* s!"$e9:iH Mai ales c( deoseAirea D$re dar"l
cel d"@ov$icesc 1i D$re aceas( l"cra9
SFÂNTUL IOAN CURA DE AUR
re rea ese :ai :are ca cea di$re @ai$ele cele de 'ir 1i cea D$i$a( 1i dec= cea di$re :ir 1i
$oroi.
N" e e:i* o* o:"le* ca s( !rive1i c" aceia1i oc@i 1i sce9$a !e care ese orc@esra 1i !e care se
s(v=r1esc l"cr"rile cele s!"rcae ale c"rviei 1i aceas( Mas( S'=$( !e care se s(v=r1esc
Tai$ele cele D$'rico1aeH C" acelea1i "rec@i a"9Ei$d !e des'r=$a( &r(i$d c"vi$e de $eci$se 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.05
!e Prooroc 1i !e A!osol D$v(%=$d"9e c"vi$e de ai$(H C" aceea1i i$iR :( !ri:i$d 1i orava 1i
Ler'a cea D$'rico1a( 1i s'=$(H
Oare $" de aici se sric( :orav"ri* s"$ divor%"rile* $eD$%ele&erile 1i vr(KAile D$re caseH C(ci*
c=$d e vei ":!lea de des'r=$are !rivi$d la cele de acolo* e 'aci sl(A($o& la vir"e 1i
D$ver1"$a 1i vr(K:a1 c"r(%iei 1i D$'=$(rii* iar D$orc=$d"9e acas(* 'e:eia a D%i va !(rea :ai
"r=(. Ni 'ii$d a!ri$s de !o'a cea de la ear" 1i Air"i de !rivirea cea sr(i$( 1i a:(&ioare*
oc(r(1i 1i $eci$se1i 1i ad"ci $e$":(rae !ri@a$e ovar(1ei ale de via%( cea D$'r=$a( 1i
ci$si(* c" oae c( $" ai $ici "r '$oiv s9o D$vi$"ie1i. Ci r"1i$=$d"9e s(9%i s!"i !ai:a 1i s(
ar(%i ra$a !e care ai !ri:i9o de acolo* !rici$"ie1i ale :oive* c("=$d !rileK"ri $ec"vioase de
cear(* rec=$d c" vederea !e oae cele de acas(* &=$di$d $":ai la !o'a cea s!"rca( 1i
$ec"ra( de la care ai !ri:i ra$a. Ni $" :ai !rive1i $i:ic di$ cele di$ cas( c" !l(cere* !e$r"
c( &las"l ei s( D$ s"'le"l ("* !rec": 1i 'or:a* !rivirea* :i1c(rile 1i o%i idolii des'r=$(rii. Ni
ce Eic 'e:eia 1i casaH C(ci 1i !e #iseric( o vei vedea :ai 'ar( !l(cere* !(r=$d"9%i9se "r=e c"9
vi$ele des!re c"r(%ie 1i D$'r=$are. C(ci acesea $"9%i vor :ai 'i ca D$v(%("r(* ci !ri@($ire a a*
care r(&=$d"9e !"%i$ c=e !"%i$ la deE$(deKde* e va r"!e c" o"l de aceas( 'olosioare
D$v(%("r( de oA1e.
De aceea* v( ro& !e voi o%i* s( '"&i%i de s!ecacolele cele rele de la eare* iar !e cei ce :er&
s(9i ra&eri de acolo. C(ci cele ce se 'ac acolo $" ad"c :=$&=iere* ci !ierEare* !edea!s( 1i
os=$d(. Ni ce 'olos ese de aceas( d"lcea%( vre:el$ic(* c=$d de acolo se $a1e c@i$"irea cea
de9a !"r"rea 1i D:Aoldi 'ii$d Ei"a 1i $oa!ea de !o'( ""ror e1i de $es"'eriH Dar
cerceeaE(9e !e i$e c": e1i c=$d ie1i di$ #iseric( 1i c": e1i c=$d ie1i de la ear"* 1i
co:!ar=$d cele do"( Eile $" vei :ai avea reA"i$%( de c"vi$ele $oasre. C(c de aK"$s va 'i
co:!ararea celor do"( Eile s(9%i arae :(ri:ea 'olos"l"i de aici 1i v((:area cea de acolo.
Acesea le9a: Eis ac": dra&osei voasre 1i $icioda( $" voi D$cea s( le Eic. C(ci 1i !e cei ce
Aolesc de acese Aoli Di vo: :=$&=ia 1i !e cei s($(o1i :ai ari Di vo: 'ace. Ni la a:=$do"(
!(r%ile le ese de 'olos c"v=$"l acesa* "$ora ca s( se de!(reEe* iar celorlal%i s( $" cad(. Dar
'ii$dc( cei ce :"sr( reA"ie s( 'ac( aceasa c" :(s"r(* voi s'=r1i aici s'a"irea aceasa* v( voi
co$i$"a iar(1i cele D$rer"!e di$ !rici$a cea :ai de s"s 1i $e vo: D$oarce iar(1i la David.
Picorii c=$d vor s( !iceEe "$ c@i!* a1eaE( a!roa!e de ei !e cel c(r"ia vor s(9i !iceEe c@i!"l
o Ei* do"( sa" rei* ca !ri$ deasa !rivire s( D$oc:easc( c@i!"l 'ar( de &re1eal(. Ni 'ii$dc( 1i
$oi ave: daoria s( !ic(:* $" 'or:e r"!e1i* ci 'r":"se%ea s"'le"l"i 1i !odoaAa care se
D$%ele&e c" :i$ea* vo: !"$e as(Ei !e David s( sea a!roa!e de voi* ca 'iecare !rivi$d la el s(
ra&( D$ s"'le"l l"i 'r":"se%ea* Al=$de%ea* :ilosivirea* :(ri:ea de s"'le 1i oae celelale
'a!e A"$e ale dre!"l"i. Ni dac( i:a&i$ea r"!"rilor ad"ce oarecare :=$&=iere celor ce
!rivesc* c" :"l :ai :"l i:a&i$ea s"'le"l"i. Acelea $" le !o%i vedea !ese o* ci se !"$ s(
sea D$r9"$ loc :ere"* dar !e acesea le !o%i !"ra ori"$de vei voi* $e'ii$d $i:ic care s( le
o!reasc(. C(ci a1eE=$d"9le D$ c(:ara :i$%ii* vei !"ea s( !rive1i la ele deseori* ori"$de vei 'i*
1D :"l 'olos vei doA=$di. Ni !rec": cei Aol$avi c"
dar !"ra &riK( de acela* '(c=$d oae* ca s( ra&( s!re si$e !e vr(K:a1"l l"i. Ci$e !oae avea o
:ai :are s"'erire a r("(%ii ca acesaH
Dar ca s( 1ii* di$ cele ce se 'ac ac":* c( ese c" !"i$%( s( D:!(c(: !e orice o: care se
!oar( c" vr(K:(1ie c" $oi* e D$reA) Ce ese :ai s(lAaic dec= le"lH Dar D$s( 1i !e acesa Dl
D:Al=$Eesc oa:e$ii* :e1e1"&"l lor sili$d 'irea l"i de a se 'ace el* cel :ai s(lAaic di$re 'iare*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.06
:ai Al=$d dec= oaia* ":Al=$d !ri$ =r& 1i $ev((:=$d !e $i:e$i. Deci ce D$dre!are vo:
avea 1i ce ierare c=$d !e 'iare le D:Al=$Ei:* iar !e oa:e$i Eice: c( $" !"e: s(9i !ooli:
$icioda(* $ici s(9i 'ace: s( se D$oarc( c" dra&ose s!re $oiH Mai ales c( la 'iare Al=$de%ea $"
ese 'ireasc(* !rec": $" ese s(lA(icia la o:. Ce r(s!"$s vo: avea c=$d Air"i: 'irea 1i Eice:
c( $" !"e: D$dre!a voi$%a cea liAer(H Ni dac( D$c( e :ai D$doie1i* D%i Eic c( de vei !"ra
&riK( de vi$decarea cel"i ce Aole1e $evi$deca* !e c= de :are D%i va 'i ose$eala !e a=a 1i
!laa. Dar $":ai "$a s( ave: D$ vedere* $" ca s( $" !(i:i: $ici "$ r(" de la vr(K:a1i* ci ca
s( $" le 'ace: lor $ici "$ r(". Ni $ici "$ r(" $" vo: !(i:i* c" oae c( vo: s"'eri
$e$":(rae rele. C(ci 1i David c=$d era !ri&o$i* dori$d s(9i ia 1i s"'le"l* $" a !(i:i $ici "$
r("* ci s9a '(c" :ai ci$si 1i :ai i"Ai de o%i* $" $":ai de oa:e$i* ci 1i de D":$eEe".
C" ce a 'os $edre!(%i a"$ci S'a$%"l !(i:i$d a=ea rele de la Sa"lH Oare $" !=$( D$ Ei"a de
as(Ei se vese1e 'a!a l"i* 'ii$d sr(l"ci !e !(:=$* dar :ai ales D$ cer* c(ci Dl a1e!a"
A"$((%ile cele $e&r(ie D$ D:!(r(%ia cer"rilorH Ni c" ce s9a 'olosi ic(los"l 1i :i1el"l acela
'(c=$d a=ea vr(K:(1iiH Oare $9a c(E" di$ D:!(r(%ie 1i a s"'eri :oare ic(loas( D:!re"$( c"
'i"l l"i 1i se !ri@($e1e de o%iH Ni :ai c":!li ese c( l9a" a1e!a c@i$"rile cele '(r( de
s'=r1i.
oc@ii !oar(* A"re%i 1i A"c(%i de so'( alAasr(* 1i !rivi$d ade9seori la ele* doA=$desc oarecare
:=$&=iere a Aolii di$ c"9Ioarea aceea* a1a 1i " de vei avea D$ai$ea oc@ilor (i icoa$a l"i
David 1i vei !rivi adeseori la ea* de1i de :"le ori e va s"!(ra :=$ia 1i9%i va "lA"ra* dar
!rivi$d la c@i!"l acela* vei !ri:i des(v=r1i( s($(ae 1i 'iloEo'ie c"ra(.
Ni s( $"R:i Eic( ci$eva c( are "$ vr(K:a1 s!"rca* vi9clea$* srica 1i $eD$dre!a. Oric": va 'i
el $" ese :ai r(" dec= Sa"l* care 'ii$d aK"a de :"le ori de David de1i :ere" Dl vr(K:(1"ia*
1i care c" oae c( a !ri:i $":ai 'aceri de Ai$e 1i9a !(sra vicle1"&"l s(". Ni ce EiciH C( %i9a
(ia o !are de !(:=$* %i9a '(c" $edre!ae la o&or* %i9a rec" @oarele casei* %i9a r(!i rod"l*
e9a oc(r=* e9a $edre!(%i* sa" e9a ad"s la s(r(cieH Dar D$c( $" %i9a l"a s"'le"l* !oae $":ai
oda( a D$dr(E$i* $" de $e$":(rae ori ca acesa. Ni dac( de do"(* rei sa" $e$":(rae ori a
D$dr(E$i* dar $" c=$d Di '(ceai Ai$e 1i c=$d* c(E=$d D$ :=i$ile ale* s9a iEA(vi. Iar dac( 1i
aceasa s9a '(c" 1i a1a D$rece David* c(ci $" ese la 'el a 'iloEo'a "$ele ca acesea !erec=$d
D$ Le&ea cea /ec@e c" a 'ace aceia1i d"!( ce D"@"l a d(r"i $i1e dar"ri ca acesea. David $"
a"Eise !ilda celor Eece :ii de ala$%i 1i a celor o s"( de di$ari. N" a"Eise r"&(ci"$ea) Iera%i
oa:e$ilor &re1alele lor* !rec": 1i Ta(l vosr" cel ceresc >M. 6* .5?. N" v(E"se !e Frisos
r(si&$i* $ici S=$&ele cel Sc":! ce s9a v(rsa. N" a"Eise c"vi$ele cele :"le des!re 'iloEo'ia
aceasa. N" se D$d"lcise de o Ler'a ca aceasa* $ici se D:!(r(1ise de S=$&ele s(!=$esc. Ci
cresc=$d D$ le&i $edes(v=r1ie* care $" cerea" $i:ic de aces 'el* a aK"$s la v=r'"l 'iloEo'iei
celei di$ Dar. T" de :"le ori :=$ii$d"9e !e$r" cele rec"e !o:e$e1i r("l* iar acesa
e:=$d"9se 1i !e$r" cele viioare* c(ci 1ia c" di$adi$s"l c( de va cr"%a !e vr(K:a1"l s("* $"
va loc"i D$ ceaea sa 1i via%( $esi&"r( va avea*
eaE(9e* iar dac( s"$ :i$ci"$i* r=Ei. De 1ii c( ai D$r" i$e cele ce s9a" Eis* D$%ele!%e1e9e* iar
de $" 1ii* de'ai:(9le. Dar :ai ales $" r=de* $ici de'(i:a $":ai* ci A"c"r(9e 1i sal ( d"!(
c"v=$"l Do:$"l"i* care $e !or"$ce1e asa. C(ci Eice) C=$d v( vor oc(ri 1i vor Eice o
c"v=$"l r(" D:!oriva voasr( :i$%i$d !e$r" Mi$e* A"c"ra%i9v( 1i v( veseli%i* c( !laa voasr(
:"l( ese D$ cer"ri >M. 5* ..? 1i iar(1i) #"c"ra%i9v( 1i v( veseli%i c=$d vor scoae $":ele
vosr" ca "$ r(" di$ !rici$a Fi"l"i O:"l"i >Lc. 6* ++9+0?. Iar dac( cele Eise vor 'i adev(rae* 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.07
" vei s"'eri c"vi$ele c" Al=$de%e* vei s"s!i$a c" a:ar 1i9%i vei os=$di &re1alele ale* iar $"
vei oc(ri D:!oriv( 1i $" vei !ri@($i* $" :ai !"%i$( !la( vei l"a ca cel di$=i. Ni aceasa :(
voi sili s( v9o ar( di$ Scri!"ri* ca s( c"$oa1e%i c( !e c= $" $e 'olosesc !riee$ii c=$d $e la"9
d(* !e a= $e 'olosesc vr(K:a1ii c=$d $e &r(iesc de r="* de1i adev(rae vor 'i* $":ai de vo:
voi $oi s( D$reA"i$%(: &r(i9riie de r(" !rec": se c"vi$e. De :"le ori !riee$ii $e li$&"1esc*
aco!eri$d"9$e !(caele* iar vr(K:a1ii $i le ad"c de 'a%(. Ni de vre:e ce $oi* di$ !rici$a i"Airii
de si$e* $" $e vede: !(caele $oasre* aceia* vr(K:(1i$d"9$e 1i D$'r"$=$9d"9$e* de :"le ori
le v(d :ai c" de9a:($"$"l dec= $oi* ad"c=$d"9$e la $evoia de a le D$dre!a* 1i as'el
vr(K:(1ia lor $i s9a '(c" $o"( !rici$( de :are 'olos. N" $":ai c( aceia $i le ad"c :i$e 1i le
c"$oa1e:* ci le 1i le!(d(: !e "r:(. C( de e va oc(ri !e i$e vr(K:a1"l c" "$ !(ca* care 1ii
c( ese D$ i$e* a"Ei$d"9.* $" $":ai c( $"9. vei oc(ri !e acela* ci vei s"s!i$a c" a:ar 1i
r"&=$d"9e l"i D":$eEe"* D$da( vei le!(da acel !(ca. Ni oare ce l"cr" :ai 'erici dec=
acesa !oae 'iH Ni ce ese :ai les$icios s!re sc(!area de !(caeH
Dar ca s( $" socoe1i c( e :=$&=ie: a1a si:!l" 1i c" c"vi$e o:e$e1i* D%i voi ad"ce
:(r"rie !e$r" aceasa di$
Dar de ce $" voie1i s( e D:!aci c" vr(K:a1"l ("H Zi9a l"a Aa$iH Dar de vei s"'eri r(!irea c"
A(rA(%ie* vei l"a acea !la( ca 1i c": i9ai 'i !"s D$ :=i$ile s(racilor. C(ci 1i cel ce a da
s(racilor 1i cel ce a 'os $edre!(%i 1i '"ra* $" vr(K:(1"9iesc* $" Alese:( !e$r" c( !e$r"
D":$eEe" s9a" '(c" a:=$do"(. Iar dac( !rici$a c@el"ielilor ese aceea1i* ar(a ese c( 1i
c"$"$a ese aceea1i.
Poae a D$dr(E$i la via%a a dori$d s( e o:oareH Dac( !e vr(K:a1"l ("* care a D$dr(E$i !=$(
la a=a* Dl vei $":(ra !ri$re '(c(orii (i de Ai$e 1i e vei r"&a !e$r" el* :iKloci$d la
D":$eEe" ca s(9i 'ie l"i :ilosiv* l"cr"l acesa %i se va socoi ca :"ce$icie. Ni $" e "ia
$":ai c( D":$eEe" a o!ri ca David s( 'ie o:or=* ci &=$de1e9e c( a l"a D$rei( 1i D:9
!(ri( c"$"$( a :"ce$iciei di$ aceas( vr(K:(1ie a l"i Sa"l. C(ci cel ce !e$r" D":$eEe"
iar( !e vr(K:a1"l s("* care de :"le ori a ar"$ca c" s"li%a as"!ra l"i* 1i a!oi av=$d !rileK s(9.
o:oare* l9a :il"i* de1i 1ia c( d"!( ce9. va l(sa iar va !or$i as"!ra l"i* ar(a ese c( de c=e
ori a iera de a=ea ori s9a K"$&@ia c" voi$%a. Ni K"$&@ii$d"9se as'el de :"le ori !e$r"
D":$eEe"* a !ri:i :"le c"$"$i ale :"ce$iciei. Ni ceea ce Eicea Pavel c( D$ 'iecare Ei :oare
!e$r" D":$eEe"* aceasa a D:!li$i9o 1i David* c( !"=$d s( o:oare !e cel ce9. vr(K:(1"ia*
!e$r" D":$eEe"* $9a voi. Ci a ales s( se !ri:eKd"iasc( D$ 'iecare Ei* dec= r(EA"$=$d"9se c"
dre!ae* s( se li!seasc( de a=ea c"$"$i.
Iar dac( cel"i ce e9a vr(K:(1"i* dori$d !=$( a9%i l"a via%a* $" reA"ie s(9i r(s!l(e1i "r=$d"9
.* c" :"l :ai :"l celor ce %i9a" '(c" orice al( $edre!ae. M"lora li se !are c( a 'i clevei%i
1i a li se l"a ci$sea de c(re vr(K:a1ii lor ese "$ l"cr" :ai $es"'eri dec= orice :oare.
Faide%i s( cerce(: 1i aceasa. Te9a clevei ci$eva !e i$e* $":i$d"9e !reades'r=$a sa"
des'r=$aH Dac( acesea s"$ adev(rae* D$dre!
d":$eEeie1ile Scri!"ri* ca s( $" e :ai D$doie1i D$r" $i:ic de aceasa. Era "$ 'arise" 1i "$
va:e1* di$ care "$"l aK"$sese la r("aea cea :ai de !e "r:(* iar cel(lal !"ra &riK( de
dre!aea cea des(v=r1i(. C(ci D1i D:!(r%ea averile* !erecea !osi$d 1i era c"ra de r(!ire. Iar
!ri:"l oa( vre:ea vie%ii sale a !erec"9o D$ r(!iri 1i sil$icii. Ni s9a" s"i a:=$doi la Te:!l"
ca s( se roa&e. Farise"l Eice) BD":$eEe"le* I%i :"l%":esc c( $" s"$ ca ceilal%i oa:e$i*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.0<
r(!iori* $edre!%i* $ici ca aces va:e1C... Iar va:e1"l* de!are s=$d* $9a r(s!"$s D:!oriv(
oc(r=$d* $ici a !ri@($i* $ici a Eis c"vi$ele
A
ce oAi1$"iesc s( le Eic( :"l%i) D$dr(E$e1i s( e le&i de via%a :ea 1i s( !ri@($e1i 'a!ele :eleH
Oare $" s"$ :ai A"$ dec= i$eH D%i voi vesi &re1aiele ale 1i e voi 'ace ca $icioda( s( $"
:ai calci !e acese !ra&"ri s'i$e. Nici "$ c"v=$ di$re acesea $9a Eis* !e care $oi le Eice: D$
oae Eilele s!(9l=$d"9$e "$ii !e al%ii. Ci s"s!i$=$d c" a:ar 1i A(=$d"91i !ie!"l $":ai a= a
Eis) BMilosiv 'ii :ie* !(c(os"l"iPC >Lc. .<* .0?. Ni s9a !o&or= D$dre!a. Ai v(E" 'iloEo'ieH A
!ri:i ocar(* dar s9a s!(la !ri$ ea. Ni9a c"$osc" !(caele* dar le9a le!(da. Ni !ri@($irea
!(ca"l"i i s9a '(c" !rici$( de a9. le!(da* iar vr(K:a1"l '(r( voia l"i i s9a '(c" '(c(or de
Ai$e. Ni c= reA"ia s( se ose$easc( va:e1"l !osi$d* !rive&@i$d* dor:i$d !e Kos* D:!(r%i$d"9
1i averile sale 1i 1eE=$d :"l( vre:e D$ sac 1i D$ ce$"1(* ca s(91i !oa( le!(da !(caele saleH
Dar ac": $i:ic di$ acesea $9a '(c"* ci $":ai c" "$ c"v=$ si:!l" a le!(da oa( r("aea*
oc(rile 1i cleveirile cel"i ce !(rea c(9. oc(ra ad"c=$d"9i c"$"$a dre!(%ii* 'ar( s"dori*
ose$eli 1i vre:e D$del"$&a(. /eEi c( dac( va &r(i ci$eva l"cr"ri adev(rae des!re $oi* !e care
1i: c( le ave: D$r" $oi* dar de $" vo: oc(ri !e cel ce &r(ie1e* ci vo: s"s!i$a c" a:ar 1i
vo: r"&a !e D":$eEe" !e$r" !(cae* vo: !"ea le!(da oae &re1aieleH A1a 1i acesa s9a
D$dre!a* 'ii$dc( $9a oc(r= !e acela* ci a s"s!i$a !e$r" !(caele sale.
/eEi c= 'olos ad"ce ocara vr(K:a1ilor de o vo: s"'eri !e ea c" 'iloEo'ieH Ni dac( 1i :i$%i$d 1i
&r(i$d adev(r"l $e 'olose1e !e $oi* de ce $e sc=rAi:H De ce $e :=@$i:H Dac( " $" e vei
v((:a !e i$e* o* o:"le* $ici !riee$"l* $ici vr(K:a1"l* $ici c@iar diavol"l $" e va !"ea
v((:a. Ni dac( cei ce $e oc(r(sc* $e cleveesc 1i $e vr(K:(1"iesc !=$( a $e l"a via%a $e
'olosesc* "$ii D:!lei$d"9$e c!^^r . de :"ce$icie* !rec": a: ar(a* iar al%ii $e oc(r(sc
!(caele $oasre 1i $e 'ac dre!%i* !rec": s9a '(c" va:e1"l* de ce $e :ai s(lA(ici: D:!oriva
lorH Ni s( $" Eice:) C"are :9a E(d(r=* sa" c"are :9a !rovoca s(9i Eic c"vi$e de ocar(. N"
ei* ci $oi s"$e: !rici$"iorii vraKAelor. C(ci dac( vo: voi s( 'iloEo'a:* $ici drac"l $" $e va
!"ea !or$i s!re :=$ie. Ni aces l"cr" ese ar(a di$ :"le loc"ri* dar :ai ales di$ isoria de9
s!re David care $e s( D$ai$e* !e care c"vii$cios ese s( v9o s!"$ as(Ei* ad"c=$d"9v( a:i$e
dra&osei voasre* "$de a: l(sa c"v=$"l $osr". Ni "$de l9a: l(saH La r(s!"$s"l de
D$dre!are a l"i David. De $evoie dar ese s( s!"$e: as(Ei c"vi$ele l"i Sa"l* ca s( vede: ce
a r(s!"$s acesa la D$dre!(%irea acel"ia. C(ci $" $":ai di$ c"vi$ele !e care le9a &r(i David
vo: c"$oa1e 'a!a A"$( a l"i* ci 1i di$ cele ce Eice Sa"l. Ni de se va ar(a c( acesa &r(ie1e
ceva Al=$d 1i li$i1i* aces l"cr" s(9. daor(: acel"ia care a sc@i:Aa o:"l* care a D$v(%a 1i a
!"s D$ r=$d"iala s"'le"l l"i.
Deci ce Eice Sa"l c=$d a"de !e David Eic=$d acesea) BIa( !oala @ai$ei ale ese D$ :=$a
:eaC >I I:!. +8* .+? 1i oae celelale !e care le9a s!"s s!re dovedirea Al=$de%ii l"iH BGlas"l
(" ese acesa* 'i"le DavidHC >I I:!. +8* .7?. O* ce sc@i:Aare Ar"sc( s9a '(c"P C(ci cel ce $"
s"'erea $icioda( s(9. c@e:e !e $":e* "r=$d 1i D$s"1i $":ele l"i* ac": Dl 'ace
1 r"d(* $":i$d"9. !e el 'i" al s(". Ci$e ese :ai 'erici dec= David care !e "ci&a1"l de
oa:e$i l9a '(c" a(* !e l"! oaie* c"!or"l :=$iei l9a ":!l" c" :"l( ro"(* val"rile le9a ali$a
1i a si$s oa( a!ri$derea :=$ieiH C"vi$ele acelea ale l"i David i$r=$d D$ :i$ea cel"i
s(lA(ici* a" l"cra oa( aceas( sc@i:Aare* !e care $e9o ara( acese c"vi$e. Ni $9a Eis
BC"vi$ele ale s"$ acesea* 'i"le DavidHC Dar ceH BGlas"l (" ese acesa* 'i"le DavidH C(ci
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.04
$":i &las"l l"i a sc@i:Aa sarea l"i Sa"l. Ni !rec": "$ a( a"Ei$d &las"l co!il"l"i s("* care
s9a D$ors de "$deva d"!( :"l( vre:e* se vesele1e c"$osc=$d"9. 'ar( s(9. vad(* a1a 1i Sa"l*
'ii$dc( c"vi$ele l"i David i$r=$d a" scos a'ar( vraKAa* a c"$osc" !e S'a$%"l 1i le!(d=$d
!ai:a a !ri:i a'ec%i"$e. C(ci sco%=$d a'ar( :=$ia a !ri:i voie A"$( 1i :ilose$ie. Ni
!rec": de :"le ori c"$oa1e: !e !riee$ 1i $oa!ea d"!( &las* c@iar $e'ii$d el a!roa!e* !e
care Ei"a 1i de de!are Dl c"$oa1e:* la 'el se D$=:!l( 1i la vraKA(. C= i:! $e a'l(: D$re $oi
D$vr(KAi%i* 1i &las"l Dl a"Ei: al'el 1i 'a%a o vede: c" :i$ea srica(. Iar d"!( ce le!(d(:
:=$ia* &las"l cel ce :ai D$ai$e $i se !(rea !iE:a1 1i vr(K:a1 $i se ara( ac": d"lce 1i !l(c"*
iar 'a%a vr(K:a1"l"i cea $es"'eri( $i se ara( c" @ar 1i dori(.
La 'el se 'ace D$ vre:ea cea rea. M"l%i:ea $orilor $" las( s( se vad( 'r":"se%ea cer"l"i. Ni
dac( a: avea oc@i"l de :ii de ori :ai sr(A((or $" vo: !"ea vedea sr(l"cirea cea de s"s.
Dar d"!( ce va s!ar&e $or"l 'ierAi$%eala raEei* E(Aovi$d as"!ra l"i* va a!(rea soarele ar(=$d
iar(1i A"$a !odoaA( a cer"l"i. A1a se D$=:!l( 1i la $oi c=$d s"$e: :=$io1i. /raKAa s(
D$ai$ea oc@ilor 1i "rec@ilor $oasre ca "$ $or &ros* ar(=$d al'el 1i &las"rile 1i 'e%ele. Iar dac(
'iloEo'=$d va le!(da vraKAa 1i va s!ar&e $or"l :=@$irii* a"$ci c" &=$d c"ra 1i dre! va vedea
1i va a"Ei oae. L"cr" care s9a D$=:!la 1i la Sa"l* c(ci d"!( ce s9a s!ar $or"l vraKAei* a
c"$osc" &las"l l"i David 1i Eice) BGlas"l (" ese acesa* 'i"le DavidH Care &lasH Care a
s"r!a !e Golia 1i a scos Ceaea di$ !ri:eKdii. C(ci a"$ci c=$d o%i era" D$ !ri:eKdie de
roAie 1i de :oare* le9a" da si&"ra$%a 1i liAeraeaG 1i :"le ale 'aceri de Ai$e le9a d(r"i. C"
acel &las a s"r!a !e AarAar"l acesa* c(ci :ai D$ai$e de a lovi c" !iara* a 'os D$(ri de
!"erea r"&(ci"$ii* c(ci Eice) Bl" vii la :i$e c" saAie 1i c" s"li%( 1i c" !av(E(* iar e" voi :er&e
ia i$e D$r" $":ele Do:$"l"i D":$eEe"l"i Savao !e care l9ai oc(r= as(EiC >. I:!. .7* 86?.
Ni a1a a ar"$ca !iara. Iar &las"l acesa a l"a c" :=$a !iara 1i a d"s9o as"!ra l"i GoliaG
acesa a !"s 'ric( D$ acel AarAarG acesa a (ia D$dr(E$eala acel"i vr(K:a1.
Ni ce e :i$"$eEi c=$d &las"l dre!"l"i !oole1e :=$ia 1i s"r!( !e vr(K:a1i* c=$d el iE&o$e1e
1i !e diavoli. A!osolii aAia &r(ia" 1i oae !"erile !oriv$ice '"&ea". Iar &las"l S'i$%ilor a
'(c" ca de :"le ori s( sea si@iile 1i s( sc@i:Ae r=$d"iala lor. C(ci Iis"s al l"i Navi $":ai
c=$d a Eis) BS( sea soarele... 1i l"$a. ..C>.-* .+? 1i a" sa. La 'el Moise a le&a :area 1i a!oi a
sloAoEi9o. Iar cei rei i$eri a" sc@i:Aa l"crarea 'oc"l"i !ri$ &las"l la"delor lor.
Pe$r" aceasa 1i Sa"l D$'ior=$d"9se de acel &las* a Eis) BGlas"l (" ese acesa* 'i"le DavidH
Dar ce r(s!"$de DavidH BRoA"l (" s"$* Doa:$e al :e" D:!(raeC. Ci$e ci$se1e :ai :"l
!e a!roa!ele dec= !e si$e 'ace ca 1i acela s(9. ci$seasc(* cer=$d"9se oarec"'$ D$re ei* care
va da ci$sea :ai D$=i cel"ilal. Acesa a '(c" ca Sa"l s(9. 'ac( !e David r"d( a sa* iar acesa
l9a $":i s(!=$. Ni !arc( acese c"vi$e ar Eice David) BN":ai "$ l"cr" ca"* :=$"irea 1i
s!orirea a D$ 'a!a A"$(. M9ai $":i !e :i$e Fi"H E" :( :"l%":esc dac( :( co$sideri roA"l
("* $":ai s( le!eEi "r&ia* s( $" :( :ai A($"ie1i de ce.a r(" 1i s( $" socoe1i c( s"$
vr(K:a1"l ("C. Ni a1a D:!li$ea le&ea cea a!osoleasc(.
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
care !or"$ce1e) BI$ ci$se* "$ii alora da%i D$=ieaeC >R:. .+* .-?. N" !rec": 'ac :"l%i* care
'ii$d :ai r(i dec= doAioacele* $" vor ca ei :ai D$=i s( @ereiseasc( !e a!roa!ele* socoi$d c(
de va 'ace a1a se oc(r(1e 1i se :ic1oreaE(. Ce !oae 'i :ai de r=s dec= aceas( $eA"$ieH Ce
!oae 'i :ai de ocar( dec= aceas( r"'ie 1i :=$drieH C(ci a"$ci e9ai D$Kosi 1i e9ai oc(r=* o*
o:"le* c=$d a1e!%i ca " :ai D$=i s( 'ii @ereisi de a!roa!ele. Ce ese :ai r(" dec= :=$driaH
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.8-
Ni ce ese :ai de r=s dec= r"'ia 1i slava de1ar(H Dac( " :ai D$=i vei @ereisi 1i D":$eEe"
e va l("da* ese l"cr"l cel :ai :are dec= oae* 1i oa:e$ii se vor D:!(ca* 1i vei l"a " oa(
!laa. Iar de vei a1e!a ca " :ai D$=i s( 'ii ci$si 1i a!oi s( ci$se1i !e a!roa!ele* $ici "$
l"cr" :are $" ai '(c". C(ci cel ce a '(c" D$ce!("r( ci$sei* acela va l"a oa( !laa. Deci s(
$" a1e!(: ca $oi s( 'i: ci$si%i :ai D$=i dec= al%ii* ci $oi s( aler&(: ci$si$d !e a!roa!ele
1i odea"$a s( 'ace: D$ce!""l @ereisirii* 1i s( $" socod: c( aces l"cr" ese de'(i:(or 1i
D$Kosior. Ci ea a D$c@e&a :"le !riee1"&"ri* a (ia :"le vr(KAi 1i a !ooli :"le !rici$i de
:"l( vre:e.
Deci s( $" e le$eve1i* o i"Ai"le* de l"crarea aceasa* ci de va 'i c" !"i$%( !e o%i cei ce9i
D$=l$e1i* oricare ar 'i ei* s( le dai " :ai D$=i ci$sea @ereisi$d"9i. Iar dac( a!roa!ele va
a!"ca :ai D$ai$e dec= i$e* ara(9i 1i :ai :are ci$se. C(ci 1i aceasa a s'("i9o Pavel*
Eic=$d) BU$"l !e al"l soco9easc(9. :ai de ci$se dec= el D$s"1iC >Fili!. +* 0?.
A1a a '(c" 1i David* ci$si$d el :ai D$=i !e Sa"l* iar d"!( ce a 'os ci$si 1i el* 1i :ai :"l a
ci$si* Eic=$d) BRoA"l (" s"$* Doa:$e al :e" D:!(raeC. Ni veEi c= 'olos a l"cra. C(ci
d"!( ce David a Eis aceasa* Sa"l $" a !"" ca '(r( de lacri:i s( !ri:easc( &las"l acesa* ci a
!l=$s c" a:ar* ar(=$d !ri$re lacri:i s($(aea 1i 'iloEo'ia !e care le9a !"s David D$ s"'le"l
l"i Sa"l. Ci$e !oae 'i :ai 'erici dec=
PUZUL
Prooroc"l acesa* care D$r9o cli!( a sc@i:Aa !e vr(K:a1"l s(" 1i care !e s"'le"l ce D$sea de
s=$&e 1i de "cidere deoda( l9a '(c" iEvor=or de !l=$s"ri 1i de vaieeH Ni $" :( :i$"$eE de
Moise* care a scos iEvoare de a!e di$ !iar( v=r9oas(* c": :( :i$"$eE de David* care a scos
iEvoare de lacri:i di$ oc@i de !iar(. C(ci acela a Air"i 'irea* iar acesa a Air"i voi$%a cea
liAer(. Acela a lovi !iara c" oia&"l* iar acesa a lovi i$i:a c" c"v=$"l* $" ca s9o
:=@$easc(* ci ca s9o 'ac( c"ra( 1i Al=$d(. Ni D:!li$i$d aces l"cr" a ar(a :are 'acere de
Ai$e ca :ai D$ai$e. C(ci D$r9adev(r l"cr" de :are ci$se 1i de :irare ese c( David $" 1i9a
scos saAia ca s( aie ca!"l vr(K:a1"l"i* dar de :"l :ai :"le c"$"$i ese vred$ic 'a!"l c( a
sc@i:Aa voi$%a l"i* '(c=$d9o A"$(* 1i i9a !re'(c" Al=$d. Aceas( 'acere de Ai$e ese :ai :are
dec= aceia* c(ci $" ese la 'el a d(r"i via%a 1i a ad"ce 'iloEo'ie. N" ese deo!oriv( a iEA(vi de
:=$ia care s"'la "cidere $edrea!( 1i a9. iEA(vi de $eA"$ia eare9. d"cea la a=a r(". C(ci
David o!$$d !e osa1ii l"i de a $" "cide !e Sa"l* Di d(r"ie1e via%a aceasa. Iar sco%=$d
r("aea di$ s"'le"l l"i c" c"vi$ele cele Al=$de* i9a d(r"i via%a ce va s( 'ie 1i A"$((%ile cele
ve1$ice* a= c= de!i$dea de el.
La"d(9. deci !e David !e$r" Al=$de%ea l"i* dar :ai :"l :i$"$eaE(9e de el !e$r"
sc@i:Aarea l"i Sa"l. C(ci :ai :are ese a Air"i $eA"$ia alora* dec= a91i s(!=$i $":ai
!ai:ile sale* !ooli$d i$i:a a!ri$s( de :=$ie* !re'ac=$d "lA"rarea D$ ali$are 1i ":!l=$d de
lacri:i 'ierAi$%i oc@ii care !rivea" s!re "cidere. Ni l"cr" de :ai :are :irare ese c(* de ar 'i
'os Sa"l di$re oa:e$ii cei Al=$Ei 1i s:e$%) "1or ar 'i !"" 'i D$ors la A"$(aea 'ireasc(* dar
el se s(lA(icise 1i aK"$sese la r("aea cea :ai de !e "r:(* sili$d"9se la a "cide* 1i o"1i D$r9o
cli!( 'ace ca s( se si$&( oa( a:(r(ci"$ea aceea. Pe care di$re cei vesi%i c" 'iloEo'ia $"9i va
D$rece DavidH
Deci 1i " c=$d vei !ri$de !e vr(K:a1"l (" D$ :=i$ile ale* $" c"&ea c": s( e r(EA"$i !e el 1i
c" ce :"l%i:e de oc(ri s(9. s!erii 1i s(9. al"$&i* ci c": s(9. vi$deci 1i c": s(9i D$orci la
Al=$de%e. Ni s( $" e de!(reEi de el !=$( ce $9ai '(c" 1i $9ai Eis o"l ca s( Air"ie1i cr"Ei:ea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.8.
l"i c" Al=$de%ea a. C(ci $i:ic $" ese :ai vred$ic dec= Al=$de%ea. C" c"v=$"l Al=$d 'r=$&i
oasele* c" oae c( ce ese :ai are dec= os"lH C(ci de va 'i ci$eva v=ros 1i $eD$d"!leca* va
'i Air"i c" les$ire de cel ce se !oar( c" el c" Al=$de%e. Ni iar(1i) BR(s!"$s"l c"cer$ic D$oarce
:=$iaC. Pe$r" aceasa ar(a ese c( a se !or$i vr(K:a1"l s!re :=$ie* sa" a se D:!(ca s( :ai
:"l D$r" !"erea a* dec= D$r" a l"i. Ni D$r" $oi* $" D$r" cei :=$io1i* s( !"erea de a si$&e
sa" a a!ri$de 'lac(ra :=$iei acelora. Iar cel ce a Eis cele de :ai s"s le adevere1e c" o !lid(
Eic=$d) BDe vei s"'la D$r9"$ c(rA"$e a!ri$s vei a!ri$de 'lac(ra* iar de vei sc"i!a !ese el l9ai
si$sC. Ni !ese a:=$do"( acese l"cr(ri " e1i s(!=$* c(ci a:=$do"( ies di$ &"ra a. A1a 1i
c=$d e1i D$vr(KAi c" a!roa!ele. De vei scoae c"vi$e r"'a1e 1i $eA"$e a%=%i 'oc"l acel"ia
s"'l=$d !ese c(rA"$i* iar dac( vei 'olosi c"vi$e Al=$de 1i s:erie :ai D$ai$e de a se ridica
v(!aia* ai si$s oa( :=$ia.
Deci s( $" Eici acelea 1i acelea a: !(i:i 1i acesea 1i acesea a: a"Ei* c(ci !ese oae
acesea " e1i s(!=$. Pe$r" c(* d"!( c": a: Eis* a a!ri$de 1i a si$&e 'lac(ra s( D$ voi$%a a
a1a 1i a a%=%a sa" a !ooli :=$ia. C=$d vei vedea !e vr(K:a1"l ("* sa" D%i va ve$i D$ :i$e
c@i!"l l"i* "i( oae cele de :=@$ire !e care le9ai a"Ei. Iar de $" vei !"ea s( le "i%i* !"$e9le
!e sea:a diavol"l"i* 1i ad"$(9%i %ie $":ai !e cele A"$e !e care %i le9a &r(i sa" '(c" c=$dva
acela. C(ci de vei !erece !o:e$i$d acesea de&raA( vei D$cea vraKAa.
Ni de vei voi s(9i vorAe1i* iar(9i r("l '(c" %ie 1i* le!(d=$d !ai:a 1i si$&=$d :=$ia* cear=9.
1i9. :"sr( 1i $":ai a1a vei !"ea Air"i. C(ci 'ii$d :=$io1i $" vo: !"ea vreoda( $ici a"Ei*
$ici &r(i ceva s($(os* iar iEA(vi$d"9$e de !ai:i $ici $oi $" vo: scoae c=$dva vre"$ c"v=$
as!r"* $ici !e al%ii $" vo: a"Ei &r(i$d a1a.
Ni $" c"vi$ele D$ si$e care se &r(iesc oAi1$"iesc s( $e s(lA(iceasc( !e $oi* ci !erecerea D$
vraKA( 1i a!ri$derea de ea. C(ci de :"le ori acelea1i c"vi$e a"Ei$d"9le de la !riee$i* care
&l":esc rosi$d c"vi$e de r=s* sa" de la co!iii cei :ici* $" $":ai c( $" !(i:i: $i:ic r("
di$ a"Eirea lor* ci r=de: 1i $e veseli: de ele. Ni s"$e: a1a !e$r" c( $" le a"Ei: c" :i$e
srica(* $ici c" s"'le c"!ri$s de :=$ie. A1a 1i de la vr(K:a1i de vei a"Ei oarecare c"vi$e* $"
vor !"ea s( e va(:e de vei le!(da vraKAa 1i vei si$&e :=$ia. Ni $" $":ai cele ce se &r(iesc*
dar $ici :(car cele ce se 'ac %ie* !rec": $" s9a v((:a $ici Ferici"l acesa. Ci v(E=$d !e
vr(K:a1"l s(" D$ar:=$d"9se D:!oriva s"'le"l"i s(" 1i '(c=$d o"l ca s(9. !iard(* $" $":ai
c( $" s9a s(lA(ici* ci s9a D$ors s!re :ai :"l( :ilosivire. C(ci c" c= vr(K:(1"ia acela :ai
:"l* c" a= acesa !l=$&ea :ai are !e$r" el. Fii$dc( 1ia c" adev(ra c( $" cel ce !(i:e1e
$edre!ae ese vred$ic de lacri:i 1i de !l=$s* ci cel ce 'ace* !e$r" c( se va(:( !e si$e. De
aceea a alc("i 1i o c"v=$are l"$&a de deEvi$ov(%ire 1i $" s9a l(sa !=$( ce $" l9a '(c" 1i !e
acela s( se deEvi$ov(%easc( 1i s( se D$dre!eEe !ri$ lacri:i 1i !l=$s"ri. Iar d"!( ce a !l=$s 1i s9
a v(ia a scos "$ &las a:ar 1i a Eis) BMai dre! e1i " dec= :i$eC. C(ci " :i9ai da :ie cele
A"$e* iar e" %i9a: r(s!l(i c" rele. /eEi c": D1i !ri@($e1e r("aea sa 1i se D$drea!( $esili de
$i:e$i* iar 'a!a cea A"$( a Dre!"l"i o la"d(H A1a 'a 1i ". C=$d vei avea !e vr(K:a1"l D$
:=i$ile ale $"9. !ri@($i* ci D$dre!eaE(9e !e i$e*
ca s(9l 'aci !e el s( se !ri@($easc(. C(ci de9. vo: !ri@($i se as!re1e* iar de9i vo: ar(a
D$dre!(rile $oasre se va !ri@($i !e si$e* r"1i$=$d"9se de Al=$de%ea $oasr(. Ni as'el 1i :"s9
rarea se 'ace '(r( !ai:( 1i acela se iEA(ve1e de oa( r("aea. Prec": s9a D$=:!la 1i aici*
c(ci cel ce a $edre!(%i se !ri@($e1e si$e 'oare are* iar acel $edre!(%i ace. C(ci Sa"l $9a
Eis) BMi9ai da :ie A"$eC* ci B:i9ai r(s!l(i :ie A"$eC. Adic( D$ loc"l vr(K:(1iei* a dori$%ei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.8+
de "cidere 1i ale celorlale $e$":(rae rele* :i9ai r(s!l(i c" :ari 'aceri de Ai$e. Iar e" $ici
a1a $" :9a: '(c" :ai A"$* ci 1i d"!( acele 'aceri de Ai$e ale ale a: r(:as D$ r("ae. Dar
$ici " $" e9ai sc@i:Aa* ci ai r(:as !(Ei$d"9%i oAicei"l ("* 'ac=$9d"9:i Ai$e :ie cel"i ce e
vr(K:(1"ia:.
De c=e c"$"$i $" ese vred$ic David di$ c"vi$ele acesea. C( de1i le &r(ia &"ra l"i Sa"l* dar
D$%ele!ci"$ea 1i :e1e1"&"l l"i David le9a s(di !e ele D$ s"'le"l l"i.
BNi " :i9ai ar(a :ie as(Ei 9 Eice Sa"l 9 ce Ai$e :i9ai '(c"G c": :9a da Do:$"l D$ :=i$ile
ale as(Ei 1i $" :9ai o:or=C. Sa"l :(r"rise1e o al( 'a!( A"$( a l"i David* c": c(
'(c=$d"9i Ai$e $9a (c"* $ici a rec"9o c" vederea* ci ve$i$d i9a s!"s >l"i Sa"l? '(c=$d aceasa
$" s!re la"d(* ci voi$d s( arae 1i s(9. D$ve%e c" l"cr"rile D$se1i* c( ese di$ cei ce c"&e( Ai$e
1i !oar( &riK( de el* iar $" di$ cei ce vr(K:(91"iesc 1i vicle$esc. Iar a s!"$e ci$eva 'acerile
sale de Ai$e $":ai a"$ci ese de 'olos* c=$d se $(d(Kd"ie1e 'olos. Iar c=$d le va ar(a ci$eva
1i le va !ro!ov(d"i* $e'ii$d $ici o !rici$( de $evoie* $" va 'i :ai A"r dec= cei ce oc(r(sc. Dar
c=$d va 'ace aceasa* voi$d s( D$credi$%eEe !e cei srica 1i care are !e$r" d=$s"l o !(rere rea*
ese !"r(or de &riK( 1i '(c(or de Ai$e* l"cr" !e care l9a '(c" 1i David* $" !o'i$d slava de la
el* ci voi$d s( s:"l&( :=$ia cea D$r(d(ci$a( D$ el. Ni !e$r" aceasa 1i Sa"l l9a l("da !e el* 1i
i9a '(c" Ai$e 1i i9a 1i s!"s acea 'acere de Ai$e.
A!oi Sa"l voi$d s(9. r(s!l(easc( !e David* dar $e!"=$d s( a'le $ici "$a !e :(s"ra celor
'(c"e l"i* !e D$s"1i D":$eEe" i9. d( r(s!l(ior* Eic=$d as'el) BC( de va a'la ci$eva !e
vr(K:a1"l s(" D$ $ecaE 1i9. va sloAoEi D$ cale A"$(* Do:$"l Di va r(s!l(i l"i cele A"$e*
!rec": ai '(c" " as(EiC. Ni c" ce avea Sa"l s(9i r(s!l(easc( l"i David vred$ic de 'acerile l"i
de Ai$e* :(car de i9ar 'i da 1i D:!(r(%ia c" oae ce(%ileH C(ci $" $":ai D:!(r(%ia 1i ce(%ile
i9a da David* ci D$s(1i via%a i9a d(r"i9o. Ni 'ii$dc( Sa"l $" !"ea s(9i r(s!l(easc( c" al(
via%(* Dl ri:ie !e el la D":$eEe" 1i9. ci$se1e c" r(s!l(irile cele de acolo* l("d=$d"9. 1i
D$v(%=$d !e o%i c( a"$ci c=$d vo: 'ace $e$":(rae 'aceri de Ai$e vr(K:a1ilor $o1ri* care $e
'ac cele D:!oriv(* r(s!l(iri :ari $i se !(sreaE( $o"( la D":$eEe". Ni a!oi Eice) BNi ia( e"
ac": c"$osc c(ci c" adev(ra vei D:!(ra%i 1i va sa D$ :=$a a D:!(r(%ia l"i Israel. Ni ac":
K"r( :ie !e Do:$"l* c( $" vei !ierde s(:=$%a :ea d"!( :i$e 1i $" vei !ierde $":ele :e"
di$ casa a(l"i :e".C
Dar de "$de c"$o1i acesea* s!"$e9:i :ieH O1dle s"$ s"A co:a$da a* Aa$ii* ar:ele*
ce(%ile* caii* osa1ii 1i oa( !"erea D:!(r(easc( la d$e ese. Iar acesa ese &ol 1i li!si*
$eav=$d $ici ceae* $ici cas(* $ici 'a:ilie. De "$de Eici aceasa* s!"$e9:iH De la oAicei"l l"i.
C( $" :9ar 'i Air"i cel &ol* li!si 1i '(r( de ar:e !e :i$e \el D$ar:a 1i c" a=a !"ere de $"
ar 'i av" !e D":$eEe" c" el. Iar cel ce are !e D":$eEe" c" si$e ese :ai are dec= o%i.
A v(E" c": 'iloEo'eaE( Sa"l d"!( iEA(virea de vr(K:(1ieH A v(E" c( ese c" !"i$%( ca
vr(K:a1"l s( le!ede oa( r("aea* s( se sc@i:Ae 1i s( se D$oarc( la cele A"$eH
S( $" $e le$evi: dar de :=$"irea $oasr(. C( de1i $e vo: !o&o$ D$ !r(!(siile r("(%ii* ese
c" !"i$%( s( $e ridic(: 1i s( $e D$dre!(:* le!(d=$d oa( r("aea. Ni a!oi ce EiceH BNi ac":
K"r( :ie !e Do:$"l c( $" vei !ierde s(:=$%a :ea d"!( :i$e 1i $" vei !ierde $":ele :e" di$
caisa a(l"i :e"C. D:!(ra"l se c"cere1e cel"i si:!l" 1i cel D$coro$a 'ace r"&(ci"$e !e$r"
'iii l"i* r"&=$d !e cel '"&ar. Iar 'a!"l c( Sa"l D$dr(E$e1e s( roa&e !e vr(K:a1"l s(" !e$r"
"$ele ca acesea* ese se:$"l 'a!ei A"$e a l"i David. Ni cere K"r(:=$* $" D$doi$d"9se de
$(rav"l cel A"$ al l"i David* ci c"&e=$d la :"l%i:ea relelor !e care i le9a '(c". B L"9r(9e :ie
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.80
s( $" !ierEi s(:=$%a :ea d"!( :i$eC. P"$e !e vr(K:a1"l s(" e!iro! al co!iilor l"i 1i9i d( D$
:=i$ile l"i* ca 1i c": i9ar l"a de :=$( !ri$ c"vi$ele acesea 1i ar ad"ce !e D":$eEe" ca
:iKlocior.
Dar David ce 'aceH Oare a vicle$i* sa" s9a !re'(c" a"Ei$d aceseaH Nicidec":. Ci D$da( s9a
!leca 1i a !ri:i r"&(:i$ea. Ni d"!( ce a :"ri Sa"l $" $":ai c( $9a o:or= !e "r:a1ii l"i*
ci a D:!li$i 1i :ai :"l dec= ceea ce a '(&(d"i. C(ci !e 'i"l l"i Sa"l* care era Aol$av Ia
!icioare* l9a !ri:i D$ casa sa* lQaiac" !(ra1 :esei sale 1i I9a D$vred$ici de cea :ai :are
ci$se. Ni $" se r"1i$a David de acesa* $ici co$sidera c( se $eci$se1e :asa cea D:!(r(easc(
c" co!il"l cel olo&* ci se '(lea socoi$d aceasa de :are ci$se. C(ci 'iecare di$ cei ce ci$a"
D:!re"$( c" el se d"cea a!oi l"=$d :are D$v(%("r(. Pe$r" c( v(E=$d !e 'i"l I"i Sa"l* care a
'(c" a=ea rele I"i David* c( a !ri:i a=a ci$se de la el* de ar 'i 'os :ai s(lAaic dec= oae
'iarele* v(E=$d aceasa* se r"1i$a* ro1ea 1i a!oi se D:!(ca c" o%i vr(K:a1ii. Dac( David ar 'i
!or"$ci ca 'i"l"i l"i Sa"l s( i se dea @ra$( 1i lea'a di$ al( !are era l"cr" :are. Dar a9. ad"ce
!e el la :asa sa* era :are 'iloEo'ie.
C(ci 1i%i c( $" ese les$e a i"Ai !e 'iii vr(K:a1ilor. Ni ce Eic a9i i"AiH A $"9i "rD* $ici a !ri&o$i
ese l"cr" :are. C(ci :"l%i d"!( ce a" :"ri vr(K:a1ii lor* :=$ia ce o avea" as"!ra acelora*
a" sloAoEi9o as"!ra co!iilor lor. Dar vieaE"l acesa $9a '(c" a1a* ci 1i c=$d vr(K:a1"l era vi"
l9a !(Ei 1i d"!( ce a :"ri* dra&osea 'a%( de el a ar(a9o co!iilor l"i.
Ce ese :ai s'i$%i( dec= :asa" acel"ia D:!reK"r"l c(reia s(ea" 'iii vr(K:a1"l"i l"iH Ce ese
:ai d"@ov$icesc dec= os!(%"l acela di$ care iEvora" a=ea Ai$ec"v=$(riH Iar l"crarea
aceasa era de D$&er* iar $" de "$ o: care a '(c" os!(%. C( a D:Ar(%i1a 1i a i"Ai !e 'iii
vr(K:a1"l"i* care s9a is!ii de $e$":(rae ori a9. o:orD 1i caKRe o:or=$d"91e 1i9a s'=r1i via%a*
Dl s"ie la ceaa acelora.
F( 1i " a1a* i"Ai"le* 1i !oar( de &riK( co!iilor vr(K:a1"l"i (" 1i c=$d s"$ aceia vii 1i d"!(
:oarea lor. C=$d s"$ vii !ri$ l"crarea aceasa s( D:!aci c" i$e !e !(ri$%ii lor. Iar d"!( ce
:or* !"r=$d &riK( de co!iii lor* vei ra&e de la D":$eEe" :"l( dra&ose* e vei D$c"$"$a c"
$e$":(rae c"$"$i 1i vei !ri:i Ai$ec"v=$(ri de la o%i* $" $":ai de la cei ce !ri:esc 'acerile
$oaisre de Ai$e* ci 1i de Ia cei ce vlldL Aceasa D%i va aK"a %ie D$ Ei"a aceea* iar vr(K:a1ii (i*
care a" !ri:i de la i$e 'aceri de Ai$e* D%i vor 'i :airi a!(r(ori D$ Ei"a K"dec(%ii 1i " e vei
sloAoEi de :"le !(cae. Ni de1i aii '(c" $e$":(rae &re1ale* dar D:!li$i$d !or"$ca care Eice)
BIera%i vr(K:ai1ilor vo1ri* ca 1i a(l vosr" s( v( iere &re1aiele voaisreC* vei l"a ierare de
oae !(caele aLe. Iar aici D%i vei !erece via%a c" A"$( $(deKde 1i !e o%i Di vei avea !riee$i.
C(ci cei ce v(d c( i"Ae1i a1a de :"l !e vr(K:a1ii (i 1i !e 'iii acelora* c": $" vor dori s( 'ie
!riee$i ai (i* dori$d s( 'ac( 1i s( !(i:easc( oae !e$r" i$eH Iar c=$d vei doA=$di de la
D":$eEe" a=a dra&ose* D$c= !e o%i Di vei avea doriori %ie de oae cele A"$e* ce D$risare
vei :ai si:%iH Ni ci$e va !erece via%( :ai 'erici( dec= i$eH
Deci $" $":ai s( $e :i$"$(: de acesea aici* ci 1i ie1i$d a'ar( s( le !(Ei: 1i cerce=$d
'iecare !e vr(K:a1ii l"i* s(9i D:!ace c" si$e 1i s(9i 'ac( !riee$i adev(ra%i. Ni de va reA"i ca s(
ar((: is!r(vile $oasre 1i s( cere: ierare de la aceia* s( $" $e le!(d(: a o 'ace* c" oae c(
$oi vo: 'i cei $edre!(%i%i. As'el '(c=$d* :ai :are $e va 'i $o"( !laa* :ai :"l( D$dr(E$eala*
1i vo: doA=$di $e&re1i D:!(r(%ia cer"rilor* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i
$osr" Iis"s Frisos c" Carele* D:!re"$( Ta(l"i 1i S'a$%"l"i D"@* se c"vi$e slava* s(!=$irea
1i ci$sea ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.88
OMILIE c(re cei ce las( sl"KAele cele Aiserice1i 1i 1e d"c la eare 2 c": c( $" $":ai
'olosioare* ci 1i :ai d"lce ese !erecerea D$ #iseric( dec= E(Aava la eare 2 des!re al doilea
c"v=$ la r"&(ci"$ea 'i$ei 2 c": c( reA"ie a $e r"&a adeseori 1i D$ o loc"l* :(car de vo: 'i
D$ =r&* !e cale* sa" D$ !a
M.....
LL I" 1i" ce c"vi$e s( D$reA"i$%eE as(Ei. Pe$r" c( voiesc s( !ri@($esc* c(ci v(d :"l%i:ea
D:!"%:=$d"9se la sl"KAe* !e Proorocii c": s"$ oc(r=%i* !e A!osoli c": s"$ rec"%i c"
vederea 1i !e P(ri$%i c": s"$ de'(i:a%i* iar !ri$ sl"&i c": ocara rece la S(!=$"l. Dar $"9i
v(d !e cei ce reA"ie s( a"d( !ri@($irea* ci $":ai !e voi care $" ave%i re9A"i$%( de D$v(%("ra
1i s'a"irea aceasa. I$s( $ici a1a $" reA"ie s( (ce:. Ca 1i d"rerea !e care o ave: !e$r"
aceia s^o scoae: a'ar( !ri$ c"vi$e* r(&=$d"9$e !"%i$ s"'le"l* 1i !e aceia 'ac=$d"9i s( se
r"1i$eEe 1i s( ro1easc(* sloAoEi$d as"!ra lor a=%ia :"sr(ori* c=%i s"$e%i voi cei ce a"Ei%i. C(
de ar 'i ve$i ei aici $":ai !e $oi $e9ar 'i a"Ei :"sra$d"9i* dar ac": '"&i$d de :"srarea
$oasr(* vor a"Ei de la voi oae acesea. A1a 1i !riee$ii 'ac* c(ci a"$ci c=$d $" D$=l $esc !e
cei vi$ovaK s!"$ oae !riee$ilor lor* ca :er&=$d la ei s( le s!"$( cele Eise. A1a a '(c" 1i
D":$eEe"* c( l(s=$d !e cei ce a" &re1i* vorAe1e c" lere:ia care $ici o $edre!ae $9a '(c"*
Eic=$d"9i) B/eEi ce :i9a '(c" 'iica cea
$eA"$( a I"i I"daC. De aceea 1i $oi vorAi: c" voi de!re aceiaG ca :er&=$d s(9i D$dre!a%i.
C(ci ci$e va s"'eri a=a de'(i:areH O da( !e s(!(:=$( $e ad"$(: aici 1i $ici D$ Ei"a
aceasa $" voiesc s( reac( c" vederea &riKile vie%ii aceseia. Iar de9i va D$vi$ov(%i 1i !ri@($i
ci$eva* D$da( !"$ D$ai$e s(r(cia* $evoia a&o$isirii @ra$ei celei de $evoie 1i ale reA"ri care Di
silesc* a'l=$d c" :i$ea lor D$dre!(%iri* care s"$ :ai rele dec= orice !ri@($ire. C( ce !oae 'i
:a" r(" dec= aceas( D$dre!(%ireH Ni c(r"i l"cr" de $evoie reA"ie s(9i d(: :ai :"l( sili$%(
dec= l"cr"rilor l"i D":$eEe"H Ni c" oae c( D$dre!(%irea !are D$e:eia(* ea* de 'a!* ese
!ri@a$(* !rec": a: Eis. 'ar ca s( c"$oa1e%i c( oae acesea s"$ !rici$"iri 1i aco!er(:=$ al
le$evirii* $i:ic $" voi &r(i* ci Ei"a de !oi:=i$e Di va v(di !e o%i ace1ia care !rici$"iesc "$ele
ca acesea. C(ci oa( ceaea se va d"ce la aler&area cailor* &oli$d"9se casele 1i =r&"rile* ca s(
vad( acea !riveli1e c(lc(oare de le&e. Aici $ici loc"l #isericii* care ese cel :ai Ai$e ales* $"
ese c" !"i$%( a9. vedea !li$. Iar acolo $" $":ai loc"l aler&(rii de cai ese !li$* ci 1i
!ridvoarele 1i casele* loc"rile cele $eede 1i !r(!(sioase 1i ale loc"ri le oc"!( de :ai D$ai$e.
Ni $ici s(r(cia* $ici reaAa* $ici $e!"i$%a r"!"l"i* $ici Aoala !icioarelor* $ici orice alceva de
aces 'el $" o!re1e "rAarea aceea $eD$'r=$a(. Ci oa:e$i A(r=$i alear&( acolo :ai are dec=
i$erii cei EA"rdal$ici* r"1i$=$d"91i c(r"$e%ea lor* oc(r=$d v=rsa 1i '(c=$d de r=s A(r=$e%ele.
Aici c=$d i$r( asc"l( c" deE&"s 1i c" le$evire c"vi$ele cele d":$eEeie1i* !rici$"i$d
D$&@es"ial(* s"'ocare 1i alele de aces 'el. Iar acolo s=$d c" ca!eele desco!erie la soare*
c(lc=$d"9se* D:!i$&=$d"9se* D$&@es"i$d"9se 1i !(i:i$d :"le ale rele* se des'a( ca 1i c":
s9ar a'la D$r9o livad(. Pe$r" aceasa ce(%ile $oasre s"$ sricae* c(ci are dasc(li r(i ai
i$ere"l"i.
Ni c": vei !"ea s( D:Al=$Ee1i !e =$(r"l acela 'ar( r=$d"iala* c=$d " la A(r=$e%e 'aci
l"cr"rile i$erilorH C=$d " d"!( a=a vre:e $" e9ai s("ra de acea !rivire "r=(H C": vei
!"ea !"$e D$ r=$d"iala !e 'i"l ("* sa" c": vei !ede!si !e sl"&a a c=$d &re1e1eH C": s(
s'a"ie1i !e al"l* care se le$eve1e de cele c"vii$cioase* c=$d " la A(r=$e%ele cele :ai de !e
"r:( 'aci $i1e $ec"vii$%e ca aceseaH Ni dac( A(r=$"l va 'i oc(r= de =$(r* D$da( Di !"$e
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.85
D$ai$e v=rsa* 1i :"l%i sar D$ aK"or"l l"i. Dar c=$d va 'i reA"i$%( de a D$%ele!%i 1i de a D$'r=$a
!e cel =$(r* ca "$ oarecare !ov(%"ior al 'a!ei A"$e* $" :ai !"$e D$ai$e v=rsa* ci c" :ai
:"l( "rAare dec= =$(r"l alear&( la acea !riveli1e c(lc(oare de le&e. Ni Eic acesea
ai$&=$d !e cei A(r=$i* iar $" iEA(vi$d de !ri@($ire 1i D$vi$ov(%ire !e cei i$eri* ci !ri$ aceia
D$(ri$d !e ace1ia. C(ci dac( cel A(r=$ $" reA"ie s( 'ac( aceasa* c" a= :ai :"l cel =$(r.
La A(r=$i ese :are $ec"vii$%a 1i !rici$"ie1e r=s"l '(c=$d aceasa* iar la i$eri :ai c":!li(
ese !ierEarea* :ai ad=$c( !r(!asia* !e c= :ai :are ese !"erea !o'ei 1i :ai c":!li(
'lac(ra) Ni de va !ri$de $":ai !"%i$( :aerie de a'ar( !e oae le arde. C(ci 1i la :=$ie 1i la
!o'( =$(r"l ese :ai a!leca. Pe$r" aceasa are reA"i$%( de :ai :"l( !(Eire* de 'i=" :ai
are* de D$&r(dire :ai sever(.
Ni s( $"9:i Eici9* o:"le* c( !riveli1ea aceea !rici$"ie1e d"lcea%(. Ci veEi dac( $" c":va
D:!re"$( c" d"lcea%a are 1i v((:areH Ni ce Eic v((:areH C(ci $":ai d"lcea%( $" era l"cr"l
acela. Ni vei vedea aceasa dac( vei !rivi 1i !e cei ce vi$ la aler&area de cai 1i !e cei ce ies de
la #iseric(. Ci$e are :ai :are d"lcea%(* cel ce a a"Ei !e Prooroci* cel ce s9a D:!(r(1i de
Ai$ec"v=$are* cel ce s9a D$d"lci de D$v(%("r(* cel ce s9a r"&a l"i D":$eEe" !e$r" !(caele
sale* "1"9r=$d"91i co$1ii$%a* 1i $e:aic"$osc=$d $ici o vi$( de aces 'el D$r" el* sa" " cel ce
ai l(sa !e Maica* ai $eci$si !e
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
Prooroci* ai oc(r= !e D":$eEe"* ai d($%"i D:!re"$( c" diavol"l* ai a"Ei @"le 1i oc(ri* ai
c@el"i vre:ea D$ Eadar 1i $ici "$ 'olos* r"!esc sa" d"@ov$icesc* $9ai ad"s de acolo acas(H
De aceea* de voiai d"lcea%a reA"ia s( vii aici* c(ci acolo D$da( "r:eaE( os=$dire* :"srare a
co$1ii$%ei* c(i$%( !e$r" cele ce ai '(c"* r"1i$e* ocar( 1i !rivire '(r( D$dr(E$eal(. Iar aici oae
s"$ di:!oriv(* D$dr(E$eal( 1i liAerae de a vorAi c" o%i des!re oae cele ce s9a" Eis aici.
Deci c=$d vei :er&e la =r& 1i9i vei vedea !e o%i c( alear&( la acea !riveli1e* " alear&( D$da(
la #iseric( 1i E(Aovi$d aici $i%el* des'(eaE(9e odea"$a de c"vi$ele cele d"@ov$ice1i. Iar
dac( vei 'i ras de cei :"l%i 1i e vei d"ce acolo* !"%i$ e vei :=$&=ia* iar a!oi oa( Ei"a vei
!erece :=@$i* os=$di$d"9e !e i$e 1i !e$r" Ei"a aceea 1i !e$r" :"le alele. Deci !"%i$ s(
e sile1i* ca oa( Ei"a aceea s( e des'(9eEi. C(ci $" $":ai la r("aea aceasa de oAicei se
D$=:!l( a1a* ci 1i la oae celelale.
R("aea are o oarecare d"lcea%( vre:el$ic(* iar d"rerea 1i :=@$irea ese !e$r" odea"$a. Iar
'a!a A"$( are !"i$( ose$eal(* iar 'olos"l 1i veselia cea di$ ea ese !"r"rea. U$"l s9a r"&a l"i
D":$eEe"* a l(cri:a 1i s9a :=@$i !"%i$ D$ vre:ea r"&(ci"$ii. Al"l a da :ilose$ie* a !osi*
sa" alceva di$ l"cr"rile cele A"$e a '(c". Al"l a 'os oc(r=* dar $9a oc(r= D:!oriv(. Deci
ose$eala ese de !"i$( vre:e* dar odea"$a se A"c"r( 1i se vesele1e ad"c=$d"91i a:i$e de
is!r(vile acelea. La r("ae $" ese a1a* ci di:!oriv(. A oc(r= ci$eva* sa" a r(s!"$s la ocar(
c" ocar(* dar d"!( ce va :er&e acas( se roade !e si$e c"&e=$d la c"vi$ele !e care le9a Eis*
care de :"le ori a" ad"s :"l( v((:are.
De aceea de dore1i s( v=$eEi d"lcea%(* '"&i de !o'ele i$erilor* !oar( &riK( de D$'r=$are 1i
c"r(%ie 1i ia a:i$e Ia asc"larea d":$eEeie1ilor c"vi$e. Toae acesea Ie Eice: c(9
PUZUL
re voi* ca voi s( le Eice%i c(re aceia. Ni :"sr=$d"9i adeseori c" acese c"vi$e* s(9i ra&e%i de
la orice oAicei r(" 1i s(9i D$de:$a%i s( 'ac( oae c" c@iAE"ial( c"vii$cioas(. C(ci celor ce $"
'ac a1a* $ici os=rdia $" Ie9o va l("da ci$eva. Ni v( voi ar(a aceasa la sl"KAa ce va s( 'ie. La
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.86
s'=$"l !raE$ic al Ci$ciEeci:ii* care se va s(v=r1i de $oi* a=a :"l%i:e va aler&a* D$c= oae
cele de aici vor !(rea sr=:e. Dar e" $" la"d :"l%i:ea aceasa* c(ci ese di$ oAicei* iar $" di$
evlavie. Deci ce !oae 'i :ai ic(los dec= le$evirea lor !li$( de a=ea !ri@($iri* D$c= ceea ce
ese li!si de la"d( !are a 'i os=rdieH C(ci cel ce se D:!(r(1e1ee de aceas( ad"$are
d":$eEeiasc( c" r=v$(* c" dori$%( 1i c" &=$d c"ra* reA"ie s( 'ac( aceasa odea"$a* iar $" s(
vi$( $":ai la !raE$ic* ca cei :"l%i* !e$r" ca a!oi iar(1i s( se d"c(* ras 'ii$d ca "$ doAioc.
A1 'i !"" s( D$i$d 1i :ai :"l c"v=$"l* dar 1i" c( 1i 'ar( de s'a"irea $oasr( a%i 'i '(c"
cele c"vii$cioase 1i a%i 'i &r(i acelora :ai :"le dec= cele ce a: Eis. Ni !e$r" ca s( $" v(
'ac s"!(rare c" :"sr(rile* l(s=$d"9v( vo"( doar cele ce li!sesc* :( voi a!"ca de D$v(%("ra
oAi1$"i(* D$orc=$d c"v=$"l la isoria des!re A$a. Ni s( $" v( :ira%i c( D$c( $" a: er:i$a
s( vorAesc des!re ea* dar $" o !o scoae !e 'e:eia aceea di$ :i$ea :ea* ci :( :i$"$eE
co$i$"" de 'r":"se%ea s"'le"l"i 1i de !odoaAa :i$%ii ei. C(ci i"Aesc oc@ii care l(cri:eaE( la
r"&(ci"$i* :i$ea care odea"$a c"&e( la ele* &"ra 1i A"Eele care se D:!odoAesc $" c" r"K"ri*
ci c" :"l%":irea cea c(re D":$eEe"* !rec": era" ale aceleia. Ni :( :i$"$eE c( a 'iloEo'a*
dar :ai :"l :( :i$"$eE c( 'e:eie 'ii$d a 'iloEo'aG 'e:eia* !e care :"l%i* de :"le ori* a"
vorAi9o de r(".
BDe Ia 'e:eie ese D$ce!""l !(ca"l"i 1i !ri$ ea o%i :"ri:C* Eice Iis"s Sira@ >+5* 00? 1i iar(1i)
BToa( r("aea ese
:ic( !e l=$&( r("aea 'e:eiiC >+5* +.?. Iar Pavel Eice) BNi $" Ada: a 'os a:(&i* ci 'e:eia
a:(&i( 'ii$d* s9a '(c" c(lc(oare de !or"$c(C >I Ti:. +* .8?. De aceea :ai :"l :( :i$"$eE
de ea c(* le!(d=$d acese !ri@($iri 1i ar"$c=$d &r(irea de r("* a 1ers oae oc(rile cele
D:!oriva ei* de1i era di$ 'irea cea clevei( 1i !ri@($i(. Ni a D$v(%a c" 'a!a c( oae acesea
$" s9a" '(c" di$ 'ire* ci di$ voi$%a 1i le$evirea lor* dre! !e$r" care 1i di$ $ea:"l lor ese c"
!"i$%( s( se aK"$&( la v=r'"l 'a!ei A"$e.
Fire&i'e:eiasc( ese 'oare sc@i:A(oare. De se va !leca la r("ae* 'ace :ari rele* iar de se va
a!"ca de 'a!a A"$(* :ai de&raA( D1i va da s"'le"l dec= s( $" o d"c( !=$( la ca!(G A1a 1i
aceasa* a Air"i 'irea 1i !ri$ s(r"irea la r"&(ci"$e a '(c" s( odr(sleasc( 'i" di$ !=$ece ser!.
Iar d"!( aceas9a alear&( iar(1i la r"&(ci"$e 1i Eice) BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"lG
D$(l%a"9s9a cor$"l :e" D$r" D":$eEe"l :e"C jI I:!. +* .?. T=lc"irea c"vi$elor BD$(ri"9s9a
i$i:a :ea D$r" Do:$"lC a: ar(a9o :ai D$ai$e dra&osei voasre. Iar ac": de $evoie ese
s( =lc"i: Eicerea care "r:eaE(. C(ci d"!( ce a Eis BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"lC a
ad("&a BD$(l%a"9s9a cor$"l :e" D$r" D":$eEe"l :e"C.
Ce ese Bcor$"l :e"CH C(ci deseori Dl D$reA"i$%eaE( Scri!"ra* c=$d Eice) BI$(l%a9se9va cor$"l
dre!"l"iC >Ps. 78* .-?. BI$(l%a"9s9a cor$"l Frisos"l"i l"iC. Deci ce D$sea:$( cor$H P"erea*
slava 1i ci$sea. Ni ese ase:e$ea ca la doAioacele cele $ec"v=$(oare* c(ci la ele D$ loc de
!"ere 1i slav( a" cor$"l !"s de D":$eEe". Ni de9. vor !ierde* a" !ierd" cea :ai :are !are
a !"erii Io$ Prec": osa1"l 'ar( ar:e* a1a ese 1i a"r"l 'ar( coar$e* les$e de !ri$s.
Deci !ri$ aceasa $i:ic alceva $" Eice 'e:eia* a'ar( doar c( Bs9a D$(l%a slava :eaC. Ni c": s9
a D$(l%aH BI$r" D":$eEe"l :e".C De9asa 1i D$(ri( ese D$(l%area* c(ci are e:elie are 1i
$e:i1ca(. Slava cea de la oa:e$i se daore19e !rosi:ei celor ce se sl(vesc* de aceea se 1i
r(soar$( les$e. Iar slava cea de la D":$eEe" $" ese a1a* ci de9a !"r"ri r(:=$e $e:i1ca(.
Prooroc"l ar(=$d !e acesea do"(* adic( 1i r(s"r$area cea les$e a aceleia 1i saor$icia
aceseia* Eice) BTo r"!"l iarA( 1i oa( slava o:"l"i ca 'loarea ierAii. Usca"9s9a iarAa 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.87
'loarea a c(E" >Is. 8-* 79<?. Iar !e$r" slava l"i D":$eEe" $" s!"$e a1a. Dar c":H BIar
c"v=$"l D":$eEe"l"i $osr" r(:=$e D$ veacC. Ni s9a" adeveri acesea la aceas( 'e:eie.
C(ci :"l%i D:!(ri%i* voievoEi 1i !"er$ici a" :e1e1"&i :"le 1i s9a" ose$i de :"le ori* ca
!o:e$irea lor s( r(:=$( $e1ears(. Ni 1i9a" Eidi :or:i$e sr(l"cie* 1i9a" ridica sa"ile 1i
c@i!"rile lor D$ :"le loc"ri 1i a" l(sa a:i$ire $e$":(rae is!r(vi* dar oae a" !ieri 1i $ici
$":ele lor $"9. :ai 1ie ci$eva* de1i vei :er&e D$ Sci%ia* D$ E&i!* la i$die$i 1i c@iar !=$( Pa
:ar&i$ile l":ii. Dar !ese o D$ acese loc"ri vei a"Ei s!"$=$d"9se is!r(vile 'e:eii aceseia 1i
o !(:=$"l !ese care l":i$eaE( soarele ese !li$ de slava A$ei.
Ni :i$"$a $" ese $":ai 'a!"l c( se vese1e 'e:eia D$ oa( l":ea* ci c( rec=$d a=a
vre:e* $" $":ai c( $" i s9a si$s la"da* ci cre1e 1i se D$i$de 1i :ai :"l* 1i 1i" o%i* D$ ce(%i*
!e c=:!* D$ case* D$ aAerele osa1ilor* D$ cor(Aii* D$ !r(v(lii 'iloEo'ia ei* r(Adarea 1i s"'eri$%a*
1i !re"i$de$i vei a"Ei ca ese l("da( aceas( 'e:eie. C(ci a"$ci c=$d D":$eEe" va voi s(
sl(veasc( !e ci$eva* c" oae c( va :"ri* sa" va rece :"l( vre:e sa" alceva se va D$=:!la*
slava acel"ia r(:=$e !e$r" odea"$a 1i $i:e$i $" va !"ea D$"$eca sr(l"cirea ei. De aceea
1i aceasa* D$v(%=$d !e o%i cei ce a"d c( $" reA"ie s( aler&e Ia cele sric(cioase* ci la Acela de
la Care $e r(:=$ $o"( cele A"$e* adev(rae 1i $e:i1ca9e* a ar(a !e !rici$"ior"l slavei. C(ci
d"!( ce a Eis) BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"lC a ad("&a) BD$(l%a"9s9a cor$"l :e" D$r"
D":$eEe"l :e"C* ar(=$d"9$e de aici c( A"$((%ile s"$ D$doie* 1i $" "1or le !oae doA=$di
ci$eva. Ni Eice ea) M9a: iE(A(vi de "lA"rare 1i a: le!(da $eci$sea* dar a: doA=$di 1i
D$(rirea 1i :9a: D:!(r(1i 1i de slav(. Iar !e acesea do"( &re" le va !"ea vedea ci$eva
"$ie. C(ci :"l%i se iEA(vesc de !ri:eKdii* dar $" a" via%( sl(vi(. Al%ii doA=$desc slav( 1i
ci$se* dar s"$ sili%i s( se !ri:eKd"iasc( !e$r" slava aceea. M"l%i !reades'r=$(ri* vr(Kiori*
Ke'"iori de :or:i$e 1i al%ii care 'ac "$ele ca acesea sa" D$ e:$i%e* iar di$ oarecare
:ilosivire D:!(r(easc( s"$ D$ cele di$ "r:( sloAoEi%i. Ace1ia s9a" iEA(vi de !edea!s(* dar
$9a" 1ers oc(rile 'a!elor lor* ci D1i !oar( !re"i$de$i r"1i$ea lor. M"l%i osa1i vieKi* v=$=$d
via%a cea sl(vi( 1i sr(l"ci(* s9a" ar"$ca !e ei D$ !ri:eKdii 1i D$ r(EAoaie de :"le ori a"
!ri:i r($i* iar :ai !e "r:( a" :"ri 'ar( de vre:e. Ace1ia !o'i$d slava* a" c(E" di$ D$(rire
1i $e!ri9:eKd"ire.
Iar Ia 'e:eia aceasa s9a" D$=:!la s( 'ie a:=$do"() a c=1i&a 1i D$(rire 1i a doA=$di 1i
slav(. A1a s9a !erec" 1i la cei rei i$eri) 1i de !ri:eKdie @L iEA(vi* sc(!=$d de 'oc* 1i
sr(l"ci%i s9a" '(c"* Air"i$d :ai !res"s de 'ire !"erea acesei si@ii. As'el s"$ is!r(vile l"i
D":$eEe"* c(ci d(r"ie1e deoda( via%( 1i sr(l"ci( 1i D$(ri( '(r( de !ri:eKdii. Ni !e acesea
a:=$do"( ar(=$d"9le A$a Eicea) BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"l* D$(l%a"9s9a cor$"l
:e" D$r" D":$eEe"l :e"C. Ni $" a Eis si:!l" BD$r" D":$eEe"C* ci BD$r" D":$eEe"l :e"C*
r(!i$d la si$e !e S(!=$"l cel de oA1e al l":ii. Ni a '(c" aceasa $" :ic1or=$d s(!=$irea
L"i* ci ar(9=$d"91i dra&osea ei 1i :=$&=i$d"9se. C(ci as'el ese oAicei"l celor ce i"Aesc. Ei
$" s"'er( s( i"Aeasc( D:!re"$( c" :"l%i* ci si$&"ri* ca s(91i arae dra&osea lor :ai c"
cov=r1ire.
A1a 'ace 1i David* Eic=$d) BD":$eEe"le* D":$eEe"l :e"* c(re Ti$e :=$ecC >Ps. 6+* .?. C(ci
d"!( ce a $":i s(!=$irea L"i cea de oA1e* a ar(a9o 1i !e cea oseAi(* care ese !ese s'i$%i.
Ni iar(1i Eice) BD":$eEe"le* D":$eEe"l :e"* ia a:i$e s!re :i$e* !e$r" ce :9ai l(saHC >Ps.
+.* .?. Ni iar(1i) BOice9voi l"i D":$eEe") S!riKi$ior"l :e" e1iC >Ps. 4-* +?. Iar acese c"vi$e
s"$ ale s"'le"l"i cel"i 'ierAi$e* a!ri$s 1i care arde de dori$%(. A1a a '(c" 1i 'e:eia aceasa.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.8<
Iar c=$d oa:e$ii 'ac a1a $" ese "$ l"cr" de :irare. Dar c=$d vei vedea !e D":$eEe" '(c=$d
a1a* a"$ci s!(i:=$9eaE(9e. C(ci !rec": ace1ia $" voiesc ca El s( 'ie de oA1e* !e$r" o%i*
ci $":ai !e$r" ei* $":i$d"9L D":$eEe" al lor* a1a 1i El $" Eice c( ese $":ai D":$eEe" de
oA1e* !e$r" cei :"l%i* ci 1i deoseAi al "$ora. De aceea Eice) BE" s"$ D":$eEe"l l"i Avraa:
1i al l"i Isaac 1i al l"i Ia9covC >Ie1i 0* 6?. N" D$&"s=$d"91i s(!=$irea Eice a1a* ci :ai :"l
D$i$E=$d"9Ni9o. C(ci s(!=$irea L"i o deEv(l"ie :ai :"l 'a!a A"$( a s"!"1ilor dec=
:"l%i:ea lor. Ni $" se A"c"r( :ai :"l $":i$d"9Se) D":$eEe"l cer"l"i* al !(:=$"l"i* al
:(rii 1i al ""ror celor ce s"$ D$ ele* !rec": Se A"c"r( $":i$d"9Se) D":$eEe"l l"i Avraa:*
al l"i Isaac 1i al l"i lacov. Ni ceea ce $" se 'ace la oa:e$i* vede: c( se D$=:!l( la D":$eEe".
La oa:e$i* s"!"1ii s"$ $":i%i de s(!=$i 1i o%i a" oAicei s( Eic() c"are ese e!iro! al
c"(r"iaG c"are ese eco$o: al c"(r"iaG c"are ese voievod* sa" e!ar@ al c"(r"ia. Ni $i:e$i
$" Eice) e!ar@"l ese al c"(r"ia e!iro!* ci !e cei :ai :ici " $":i: odea"$a de la cei :ai
:ari* ca s"!"1i ai lor. Dar la D":$eEe" s9a '(c" i$vers. C(ci $" Eice $":ai Avraa: al l"i
D":$eEe"* ci 1i D":$eEe"l l"i Avraa:* S(!=$"l $":i$d"9Se de la sl"&(. Iar Pavel
s!(i:=$=$d"9se de la aceasa Eicea) BPe$r" aceasa D":$eEe" $" se r"1i$eaE( ca s( se
$":easc( D":$eEe"l lorC >Evr. ..*6?. S(!=$"l $" Se r"1i$eaE( a se $":i de la sl"&i. Dar
!e$r" ce $" Se r"1i$eaE(H Pe$r" ca 1i $oi s(9. "r:(: L"i. TreA"ia s( se r"1i$eEe de cei
sr(i$i 1i !riAe&i* vei Eice* c(ci ei se !are c( s"$ $eD$se:$a%i 1i de'(i:a%i. Dar s'i$%ii aceia $"
era" sr(i$i D$ 'el"l acesa* !rec": socoi: $oi* ci D$ al"l !reasl(vi. Noi $":i: sr(i$i !e cei
ce 1i9a" l(sa loc"l lor 1i s9a" d"s D$ al !(:=$. Dar aceia $" era" sr(i$i D$ 'el"l acesa* ci
rec=$d c" vederea oa( l":ea aceasa 1i socoi$d c( !(:=$"l ese :ic* c("a" ceaea cea
di$ cer"ri* $" di$ :=$drie* ci di$ :(ri:ea s"'le"l"iG $" !e$r" r"'ie* ci !e$r" dra&osea 'i9
loEo'iei. C(ci d"!( ce a" c"&ea la oae cele de !e !(:=$ 1i a" v(E" c( rec 1i !ier* c(ci
$i:ic $" ese D$(ri 1i $e:i1ca aici* $ici Ao&(%ia* $ici s(!=$irea* $ici slava* $ici c@iar via%a*
ci 'iecare are "$ s'=r1i 1i se sile1e s( aK"$&( la el* iar cele di$ cer $" s"$ D$ aces 'el* ci 'ar(
de s'=r1i 1i $e:i1c(oare* a" ales s( 'ie sr(i$i de cele c"r&(oare 1i rec(oare* ca s(
doA=$deasc( cele s((oare. Deci ei era" sr(i$i $" c( $" avea" !arie aici !e !(:=$* ci
!e$r" c( dorea" !aria cea de9a !"r"rea s((oare. L"cr" !e care 1i Pavel Dl ara( Eic=$d) BIar
cei ce &r(iesc "$ele ca acesea dovedesc c( ei D1i ca"( lor !arieC >Evr. ..* .8?. Dar care
!arieH Oare cea :ai di$ai$e !e care a" l(sa9oH Nicidec":. C( Bdac( ar 'i av" D$ :i$e !e
aceea di$ care ie1iser(* avea" vre:e s( se D$oarc(. Dar ac": ei doresc "$a :ai A"$(* adic(
!e cea cereasc(C >Evr. ..* .59.6?* al c(rei Me1er 1i Oidior ese D":$eEe". Pe$r" aceasa
D":$eEe" $" se r"1i$eaE( a se $":i D":$eEe"l lor.
Deci s( "r:(: 1i $oi acesora* ro&"9v(* s( rece: c" vederea acesea de 'a%( 1i s( !o'i: cele
viioare* s( l"(: ca D$v(%(oare !e 'e:eia aceasa 1i s( aler&(: !"r"rea c(re
D":$eEe" 1i oae s( le cere: de la El. C(ci $i:ic $" ese D$oc:ai ca r"&(ci"$ea.
R"&(ci"$ea !e cele ce s"$ c" $e!"i$%( le 'ace c" !"i$%(G !e cele $eles$icioase le 'ace
les$icioase. Pe aceasa 1i 'erici"l David o 'olosea* c(ci Eice) BDe 1a!e ori D$ Ei Te9a: l("da
!e$r" K"dec(%ile dre!(%ii TaleC >Ps. ..<* .66?. Iar dac( D:!(ra 'ii$d* a'"$da D$ $e$":(rae
&riKi 1i ras D$ oae !(r%ile* se r"&a l"i D":$eEe" de a=ea ori D$ Ei* ce r(s!"$s sa" ierare vo:
avea $oi* cei ce* av=$d a=a vre:e liAer(* arareori $e r"&(: L"i c" oae c( voi: s(
doA=$di: a=ea 'oloaseH C(ci c" $e!"i$%( ese* c" $e!"i$%( Eic* ca o:"l ce se roa&( c"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.84
os=rdie c"vii$cioas( 1i 'ace cereri dese c(re D":$eEe" s( cad( vreoda( D$ !(ca. Dar c":H
E" v( voi s!"$e.
Cel ce 1i9a D$'ierA=$a :i$ea 1i 1i9a ridica s"'le"l* :"9=$d"9se !e si$e c(re cer* 1i as'el
c@ea:( !e S(!=$"l s(" 1i91i ad"ce a:i$e de !(caele sale 1i vorAe1e c" El !e$r" ierarea
lor* r"&=$d"9. s( 'ie :ilosiv 1i Al=$d* di$ !erecerea D$ c"vi$ele acesea lea!(d( oa( &riKa
acesei vie%i* se D$rari!eaE( 1i se 'ace :ai D$al dec= !ai:ile cele o:e$e1i. Ni dac( va vedea
vre"$ vr(K:a1* d"!( r"&(ci"$e $"9. :ai vede ca !e "$ vr(K:a1. Sa" de va vedea vreo 'e:eie
'r":oas(* $" va 'i ras c" oc@ii la 'a%a ei* c(ci 'oc"l r"&(ci"$ii !erece D$l("$r"l l"i 1i al"$&(
de acolo orice &=$d $eA"$esc. Dar de vre:e ce oa:e$i 'ii$d c(de: c" les$ire D$ le$evire* d"9
!( "$ ceas* do"( sa" rei de la r"&(ci"$e* 'ierAi$%eala aceea ce s9a '(c" D$ i$e de la r"&(ci"$e
se va si$&e !"%i$ c=e !"%i$. De aceea alear&( iar(1i de&raA( lar"&(ci"$e 1i D$'ierA=$( iar(1i
:i$ea a care s9a r(ci. Iar de vei 'ace aceasa oa( Ei"a D$ r(si:!"ri* D$'ierA=$=$d"9e de
desi:ea r"&(ci"$ilor* $" vei da diavol"l"i !rici$( 1i i$rare D$ &=$d"rile ale. Ni dac( a!a care
s9a r(ci o !"$e: iar(1i la 'oc* ca s( se D$'ierA=$e de&raA(* ca s( !"e: !r=$Ei* a1a s( 'ace:
1i aici. Ni !"$=$d &"ra $oasr( !e r"&(ci"$e ca !e $i1e c(rA"$i* s( $e a!ri$de: iar(1i :i$ea
$oasr( s!re evlavie 1i s( "r:(: Eidarilor. C(ci aceia vr=$d s( Eideasc( ceva c" c(r(:iEi* di$
!rici$a $esaAili(%ii lor sr=$& oa( Eidirea c" le:$e l"$&i* 1i $" 'ac aceasa !"$=$d"9le rar* ci
des* ca !ri$ desi:ea le:9$elor acesora alc("irea c(r(:iEilor s( se 'ac( are. A1a '( 1i ".
Toae 'a!ele ale di$ viaa aceasa s( le e1i c" desi:ea r"&(ci"$ilor* ca c" $i1e le&("ri* 1i
a1a s(9%i D$(re1i di$ oae !(r%ile via%a a. Ni dac( vei 'ace a1a* c" oae c( vor s"'la
$e$":(rae v=$"ri ale is!ielor* sc=rAelor sa" a oric(ror &=$d"ri "r=e* sa" va ve$i orice r("
as"!ra* $" vor !"ea s(9%i s"r!e casa* 'ii$d le&a( c" desele r"&(ci"$i.
Ni c": se !oae* vei Eice* ca "$ o: av=$d a=ea &riKi 1i c" dre&(orie s( se roa&e la 'iecare rei
ceas"ri ale Eilei 1i s( aler&e la #iseric(H Se !oae 1i ese 'oare les$icios. C( de1i a :er&e la
#iseric( $" se !oae* o"1i s=$d acolo la sl"KAa a !od s( e ro&i. Ni $" ese reA"i$%( de &las*
ci de :i$eG $ici de D$i$derea :=i$ilor* ci de s"'le os=rd"iorG $ici de !oEi%ia r"!"l"i* ci de
c"&earea :i$%ii. C(ci 1i A$a aceasa a 'os asc"la( $" !e$r" c( a sloAoEi &las are D$ a'ar(*
ci !e$r" c( sri&a are D$l("$r"l i$i:ii* !rec": Eice Scri!"ra) BNi &las"l ei $" se a"EeaC >I
I:!. .* .0?. Ni :"l%i de :"le ori a" '(c" a1a* c(ci s=$d a'ar( la "1ile s(!=$ior"l"i* care
D$("$r" sri&a* se i"%ea* D$&roEea 1i se "rAa* ei D$se:$=$d "9se c" se:$"l cel s'=$ 1i
r"&=$d"9se c" :i$ea !"%i$* i$ra" la acela 1i9. sc@i:Aa"* !ooli$d"9.* di$ s(lAaic 'ac=$d"9.
Al=$d. Ni !e aceas( r"&(ci"$e $9a o!ri9o $ici loc"l* $ici vre:ea* $ici 'a!"l c( $9a 'os rosi(
D$ a"E.
F( 1i " a1a. S"s!i$( c" a:ar* ad"9%i a:i$e de !(caele ale* ca"( la cer 1i Eii D$ :i$ea a)
BMil"ie1e9:(* D":$eEe"leC 1i ia( c( s9a s(v=r1i r"&(ci"$ea a. C(ci cel ce a Eis
B:il"ie1e9:(C 'ace o :(r"risire* c(ci 1i9a c"$osc" !(caele sale. Ni $":ai celor ce a" &re1i
le ese !ro!ri" a cere :il(. Cel ce a Eis B:il"ie1e9:(C* a l"a ierare de &re1eale* iar cel :il"i
$" se :ai !ede!se1e. Cel ce a Eis B:il"ie1e9:(C a doA=$di D:!(r(%ia cer"rilor. C(ci !e care
Dl va :il"i D":$eEe" $" $":ai c( ese iEA(vi de os=$d(* ci se D:!(r(1e1e 1i de A"$((%ile
cele ce vor s( 'ie.
Deci s( $" c("(: !rici$( Eic=$d c( $" ese a!roa!e loca1"l de r"&(ci"$e* 'ii$dc( dac( $oi
D$1i$e $e vo: reEvi* dar"l D"@"l"i $e 'ace loca1"ri ale l"i D":$eEe". De aceea l"crarea
r"&(ci"$ii $e ese les$e di$ oae !(r%ile. Î$c@i$area 1i sl"Kirea $oasr( $" ese ca a i"deilor de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.5-
:ai D$ai$e* r"!easc( 1i av=$d reA"i$%( de :"le l"cr(ri e3erioare. Ei dac( voia" s( se roa&e
reA"ia" s( se s"ie la Te:!l"* s( c":!ere "r"rele* s( aiA( D$ :=i$i le:$e de 'oc* s( aiA(
c"%i* s( sea l=$&( Ler'el$ic 1i :"le ale !or"$ci s( s(v=r1easc(. Dar aici $i:ic de aces 'el
$" ese* ci ori"$de vei 'i ai Ker'el$ic"l c" i$e* ai c"%i"l 1i Ker'a* " D$s"%i 'ii$d 1i !reo 1i
Ker'el$ic 1i Ker'(. C(ci ori"$de vei 'i !o%i s( ridici Ker'el$ic $":ai de vei ar(a voi$%( de
reEvire. Ni c" $i:ic $" o!re1e loc"l 1i $ici D:!iedic( vre:ea* 1i de $" vei !leca &e$"$c@ii*
de $"9%i vei Aae !ie!"l 1i de $"9%i vei ridica :=i$ile la cer* ci $":ai de vei ar(a :i$ea
'ierAi$e* ai s(v=r1i oa( r"&(ci"$ea.
Ni 'e:eia care i$e D$ :=i$i s"veica 1i %ese !oae s( ca"e c" :i$ea la cer 1i s( c@e:e !e
D":$eEe" c" 'ierA=$%eal(. Ni o:"l :er&=$d la =r& !oae 'ace r"&(ci"$i D$i$se. Ni cel ce
1ade la aelier"l l"i 1i coase !iei* !oae s( a'ieroseasc( s"'le"l l"i S(!=$"l"i. Ni sl"Kior"l care
alear&( 1i vi$e* 'ace c"r. c. ar("ri* sa" 1ade la A"c((rie* !oae s( 'ac( r"&(ci"$i D$i$se c"
:i$ea reaE(* c=$d $"9i ese c" !"i$%( s( vi$( la #iseric(. D":$eEe" $" se r"1i$eaE( deloc*
ci $":ai "$ l"cr" cere* :i$e 'ierAi$e 1i s"'le D$'r=$a 1i c"ra. Ni ca s(
c"$o1i c( $" ese reA"i$%( de loc"ri 1i de vre:i* ci de c"9&eare a :i$%ii vieaE( 1i reaE(*
ca"( la Pavel care E(cea D$i$s D$ e:$i%(* $" D$ !icioare* c(ci A""c"l D$ care Di era" A(&ae
!icioarele $"9. l(sa. Dar 'ii$dc( s9a r"&a c" os=rdie* a c"re:"ra e:$i%a* a cl(i$a e:eliile
ei* iar !e e:$icer l9a D$'rico1a* iar a!oi l9a !ov(%"i la S'=$a Tai$(.
IeEec@ia $" s=$d dre!* $ici !lec=$d"91i &e$"$c@ii* ci E(c=$d D$ !a di$ !rici$a Aolii 1i
D$orc=$d"9se la !eree a D$ors @o(r=rea care era da( as"!ra l"i* 1i9a c=1i&a :"l( dra&ose
1i s9a D$s($(o1i ca :ai D$ai$e* 'ii$dc( s9a r"&a l"i D":$eEe" c" 'ierA=$%eal( 1i c" s"'le
D$'r=$a 1i c"ra.
Ni $" $":ai la A(rAa%ii cei s'i$%i 1i :ari* ci 1i la cei r(i se !oae vedea aceasa. T=l@ar"l $" a
sa D$ loca1 de r"&(ci"$e* $ici 1i9a !leca &e$"$c@ii* ci 'ii$d D$i$s !e Cr"ce c" !"%i$e c"vi$e
a doA=$di D:!(r(%ia cer"rilor. U$"l 'ii$d D$ &roa!( 1i D$ $oroi* al"l D$ &roa!( c" 'iarele* al"l
D$ !=$ecele c@i"l"i* dar r"&=$d"9se l"i D":$eEe"* oae cele D:!oriva lor le9a" risi!i* 1i a"
ras s!re ei dra&osea cea d":$eEeiasc(.
Ni Eic=$d"9v( acesea* v( s'("iesc s( :er&e%i adeseori la #iseric(* iar dac( $" !"e%i* 1i acas(
s( v( r"&a%i D$ :"l( li$i1e* !lec=$d"9v( &e$"$c@ii '(r( "lA"rare 1i D$i$E=$d"9v( :=i$ile. Iar
dac( $e vo: D$=:!la s( 'i: :ai :"l%i* $" se c"vi$e ca !e$r" aceasa s( l(sa%i r"&(ci"$ile
cele oAi1$"ie* ci s( v( r"&a%i c@e:=$d !e D":$eEe" D$ 'el"l D$ care v9a: ar(a dra&osei
voasre. Ni $" ve%i avea :ai !"%i$ de 'olos de la aces 'el de r"&(ci"$e. Ni a: Eis acesea $"
!e$r" ca s( le l("da%i 1i s( v( :i$"$a%i de ele* ci s( le D:!li$i%i c" l"cr"l* c@el"i$d vre:ea
Eilei* a $o!%ii 1i a l"cr(rii D$ r"&(ci"$e 1i D$ cereri. Dac( vo: ico$o:isi a1a l"cr"rile $oasre*
1i via%a aceasa de ac": o vo: !erece D$(ri%i 1i D:!(r(%ia cer"rilor o vo: c=1i&a. Pe care 'ie
ca $oi o%i s9o doA=$di: c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* D:9
!re"$( c" Care Ta(l"i 1i S'=$"l"i D"@ Se c"vi$e slava* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor.
A:i$.
OMILIE la c"v=$"l ce Eice) CNi era o !(:=$"l o &"r( 1i o li:A( ""rorC >Pac. .-* U
l
:. a( c( a: aK"$s ac": la s'=r1i"l s'i$elor !ar"Eeci de Eile* a: s(v=r1i D$oarea !os"l"i 1i
a: sosi la li:a$ c" da9r"l l"i D":$eEe". Dar s( $" le$evi: !e$r" aceasa* ci !e$9r" aceasa
s( ar((: :ai :"l( os=rdie 1i !rive&@ere. C(ci 1i cor(AieriD d"!( ce rec $oia$"ri
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.5.
$e$":(rae* c=$d voiesc s( i$re D$ li:a$ c" coraAia !li$(* a"$ci :ai ales a" :ai :"l( &riK(*
ca $" c":va coraAia s( se loveasc( de vreo s=$c( aco!eri( c" a!( 1i a1a s( 'ac( $e'olosioare
oa( ose$eala lor de :ai D$ai$e.
A1a 'ac 1i aler&(orii) c=$d aK"$& la s'=r1i"l c"rsei* a"$ci alear&( :ai are* ca s( c=1i&e 1i s(
se D$vred$iceasc( de dar"ri. La 'el 1i l"!(orii c=$d se vor l"!a !e$r" c"$"$(* :ai :are
$evoi$%( ara( dec= D$ l"!ele de :ai D$ai$e* ca l"=$d !re:i"l s( se veseleasc(. Deci* !rec":
cor(Aierii* aler&(orii 1i l"!(orii a"$ci D$:"l%esc os=rdia 1i !rive&@erea c=$d se a!ro!ie de
s'=r1i* a1a 1i $oi* care a: aK"$s c" dar"l l"i D":$eEe" la aceas( S(!(:=$( Mare* reA"ie s(
ar((: :ai :"l( os=rdie la !osG s( 'ace: r"&(ci"$ile :ai c" (rieG s( $e :(r"risi: :ai c"
de9a:($"$"l 1i :ai des !(caele $oasreG s( l"cr(: 'a!ele cele A"$e* :ilose$ie D$des"la(*
Al=$de%e* s:ere$ie 1i oae celelale 'a!e A"$e* ca aK"$&=$d la Oi"a cea do:$easc( a Pa1ilor
c" acese is!r(vi* s( doA=$di: dar"ri de la S(!=$"l.
Ni S(!(:=$a aceasa o $":i: $" !e$r" c( are :ai :"le ceas"ri* c(ci s"$ alele care a"
:"l :ai :"le ceas"ri de Ei* $ici !e$r" c( are :ai :"le Eile* c(ci acela1i $":(r a" oae.
Dar !e$'U care !rici$( o $":i: :areH Pe$r" c( A"$((%ile ce $i s9a" '(c" D$ ea s"$ :ari.
I$ aceasa s9a srica vraKAa cea vec@e* :oarea a 'os Air"i(* Alese:"l a 'os ridica* ira$ia
diavol"l"i s9a risi!i* vasele l"i s9a" !ierd"* D:!(carea oa:e$ilor c" D":$eEe" s9a '(c"*
cer"l s9a desc@is* oa:e$ii c" D$&erii s9a" a:eseca* cele des!(r%ie s9a" "$i* Eid"l cel di$
:iKloc s9a ridica* D$c"ieorile s9a" srica* D":$eEe"l !(cii a D:!(ca cele de s"s c" cele Le !e
!(:=$. De aceea $":i: :are aceas( s(!(:=$(* !e$r" a=a :"l%i:e de dar"ri ce $e9a
d(r"i S(!=$"l D$ ea. Ni di$ !rici$a aceasa :"l%i as!resc !os"l* 'ac !rive&@eri :ai D$i$se 1i
da" :ilose$ii :ai Ao&ae* ar(=$d* !ri$ cele ce 'ac* ci$sea 'a%( de aceas( S(!(:=$(. Ni dac(
S(!=$"l $osr" $e9a da a=ea A"$((%i D$ ea* c": $oi s( $" $e ar((: re^ c"$o1i$%a 1i
evlavia !ri$ cele ce !"e:.
C(ci 1i D:!(ra%ii ar(=$d c= se c"ceresc de acese ci$sie Eile* !or"$cesc ""or celor ce
oc=r:"iesc reA"rile sa"l"i s( D$ceeEeG s( D$c@id( "1ile K"dec(oriilorG s( se al"$&e orice 'el
de &=lceava 1i $eD$%ele&ere* ca o%i s( 'ie liAeri s( se sileasc( D$ li$i1e 1i !ace la cele
d"@ov$ice1i. Ni $" $":ai aceasa* ci 1i al( d(r"ire ara(* c(ci liAereaE( di$ le&("ri !e cei di$
e:$i%e* "r:=$d S(!=$"l"i d"!( !"erea o:e$easc(. C(ci !rec": S(!=$"l $e liAereaE( di$
e:$i%a cea c":!li( a !(caelor 1i $e d(r"ie1e des'(area A"$((%ilor celor $e$":(rae* D$
aces 'el 1i $oi reA"ie s( $e 'ace: "r:(ori i"Airii de oa:e$i a S(!=$"l"i c" cele ce !"e:.
Ai v(E" c": 'iecare di$ $oi* !ri$ ceea ce !oae* D1i ara( evlavia 1i ci$sea !e$r" Eilele
acesea ce $i s9a" '(c" $o"( !rici$"ioare de a=ea A"$((%iH Pe$r" aceasa v( ro&Q ac":
:ai :"l dec= al(da(* ca le!(d=$d o &=$d"l cel l":esc 1i av=$d oc@i"l :i$%ii c"ra 1i
reaE* a1a s( ve$i: aici* 1i $i:e$i ve$i$d D$ #iseric( s( $" ra&( d"!( el &riKi l":e1i* ca s( se
D$oarc( acas( c" r(s!l(ire vred$ic( a ose$elilor sale.
/e$i%i dar s( v( !"$e: iar(1i D$ai$e :asa cea oAi1$"i( 1i di$ cele ce s9a" cii ac": de
c"r=$d de la 'erici"l Moise* s( os!((: dra&osea voasr(* !"$=$d"9v( D$ai$e c@iar cele ce s9
a" cii* ca s( v( ar( c" de9a:($"$"l D$%eles"l D":$eEeie1ii Scri!"ri. Ni d"!( ce s9a !"s
s'=r1i !ovesirii des!re Noe* s9a D$ce!" de la Si: isorisirea $ea:"l"i* Eic=$dG BNi s9a $(sc"
1i l"i Si:* a(l ""ror 'iilor l"i Ever* 'rael"i cel"i :ai :are al l"i la'eC >Fac. .-* +.?. A!oi
ar(=$d $":ele 'iilor l"i* Eice) BIar l"i Ever s9a" $(sc" doi 'ecioriG $":ele "$"ia Fale&*
!e$r" c( D$ Eilele l"i s9a D:!(r%i !(:=$"lC >Fac* .-* +5?. /eEi c( la $":irea cel"i ce s9a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.5+
$(sc" a ar(a de :ai D$ai$e ceea ce reA"ia s( se 'ac( $" d"!( :"l( vre:e* adic(
des!(r%irea li:Ailor. Ca v(E=$d a!oi s(v=r1i$d"9se l"cr"l s( $" e :ai :i$"$eEi* c(ci c" :"l
:ai D$ai$e a 'os vesi !ri$ $":irea co!il"l"i. Ni d"!( ce a e$":era !e cei ce s9a" $(sc" !e
"r:( di$ ace1ia* Eice) BNi era o !(:=$"l o li:A( 1i "$ &las ""rorC >Fac. ..* .?* $" Eic=$d
!e$r" !(:=$* ci des!re $ea:"l o:e$esc* ca s( $e D$ve%e !e $oi c( oa( 'irea o:e$easc(
avea o li:A(.
I$ aces se$s* vorAe1e Scri!"ra 1i des!re E$os. BNi l"i Si s9a $(sc" 'i" 1i i9a !"s $":ele
E$osG acesa a $(d(Kd"i a c@e:a $":ele Do:$"l"i D":$eEe"C >Fac .8* +6 .? bDi$ O:ilia +.
la Facerec* Ai v(E" $":ire :ai sr(l"cioare dec= coroa$a 1i :ai l":i$a( dec= !or'iraH
C(ci ce !oae 'i :ai 'erici dec= "$"l ca acesa care D:!odoAe1e c" c@e:area l"i D":$eEe"*
1i !e ea o are D$ loc de $":eH /eEi 1i c": cei vec@i D$v(%a" !e co!iii cei ce se $(1ea"* !ri$
$":ele ce le !"$ea"* s( se sileasc( 1i s( %ie de 'a!a A"$(H Ni $" '(cea" !rec": cei de ac":.
care !"$ $":ele !rec": se D$=:!l(. C(ci ei Eic) BS( se $":easc( co!il"l c" $":ele :o1"l"i
sa" al sr(:o1"l"iC. Ni aceia !"$ea" oa( os=rdia ca s( $":easc( !e cei ce se $(1ea" c"
as'el de $":e* care $" $":ai !e cei ce9. !ri:ea" Di D$de:$a la 'a!( A"$(* ci 1i !e "r:a1ii
lor* 1i ""ror $ea:"rilor de !e "r:( !rici$"ia D$v(%("r( de oa( 'iloEo'ia. Deci* $ici $oi s(
$" !"$e: la co!ii $":e Ia D$=:!lare* $ici s( ie d(r"i: $":ele :o1ilor* ale sr(:o1ilor sa"
ale r"de$iilor* ci a s'i$%ilor A(rAa%i care a" sr(l"ci c" 'a!a A"$( 1i care a" av" :"l(
D$dr(E$eal( c(re D":$eEe". Dar $ici !(ri$%ii* $ici co!iii care !ri:esc acese $":e s( $"
$(d(Kd"iasc( :=$"irea lor $":ai de la $":e* c(ci $":ele li!si de 'a!a A"$( $" 'olose1e la
$i:ic. Ci $(deKdea :=$"irii reA"ie s9o aiA( D$r" l"crarea 'a!elor A"$e. Ni s( $" c"&ee D$al
!e$r" $":e* $ici !e$r" r"de$ia c" s'i$%ii A(rAa%i* $ici !e$r" alceva* ci $":ai !e$r" D$9
dr(E$eala l"cr"rilor lor. Dar $ici !e$r" aceasa s( $" c"&ee D$al* ci :ai :"l s( se s:ereasc(
1i s( se !lece* c=$d vor !"ea ad"ce :"l( Ao&(%ie de 'a!e A"$e. C( '(c=$d a1a c" :ai :"l(
si&"ra$%( vo: !(sra Ao&(%ia cea sr=$s( 1i vo: ra&e la $oi dra&osea l"i D":$eEe". Des!re
aceasa 1i Frisos Eicea "ce$icilor L"i) BC=$d ve%i 'ace oae* Eice%i c( s"$e%i sl"&i
$ereA$iceC* 1i oae !ooli$d c"&eele lor* D$v(%=$9d"9i s( c"&ee s:eri 1i s( $" se D$al%e
l"cr=$d ceva* ci s( 1ie c( a avea ci$eva is!r(vi 1i a se s:eri ese 'a!a A"$( cea :ai :are
dec= oae celelale. Dar s( $e D$oarce: iar(1i la 'ir"l c"v=$"l"i $osr".
BNi era o !(:=$"l o &"r( 1i "$ &las ""rorC. G"r( 1i &rai D$se:$=$d li:A(* c(ci o%i vorAea"
aceea1i li:A(. Ni ca s( e adevere1i c( c"v=$"l B1i era o !(:=$"l o &"r(C se re'er( la &rai*
asc"l( Scri!"ra ce Eice D$ al loc) BOrav( de as!id( s"A A"Eele lorC >Ps. .04* 0?* !ri$ BA"EeC
D$%ele&=$d &rai.
BNi a" 'os d"!( ce a" !"rces ei de la r(s(ri* a" a'la c=:! D$ !(:=$"l Se$aar 1i aii
desc(leca acoloC >Fac. ..* +?. /eEi c": 'irea o:e$easc( $" !oae sa D$ @oarele ei* ci !"r"rea
!o'e1e 1i dore1e la cele :ai :ariH Ni aceasa ese ceea ce !r(!(de1e :ai :"l $ea:"l
o:e$esc* 'ii$dc( $" voie1e s(91i c"$oasc( :(s"rile 'irii sale* ci !"r"rea !o'e1e cele :ari 1i
:ai !res"s de vred$icia ei. Di$ aceasa se $asc 1i cei ce casc( la l"cr"rile acesei l":i* care*
"i=$d"91i 'irea lor* ad"$( :"i( Ao&(%ie 1i doA=$desc s(!=$ire* 1i voiesc s( se ridice la :are
D$(l%i:e* $e1ii$d c( vor c(dea !=$( D$ ad=$c"l cel :ai de Kos. Ni l"cr"l acesa Dl !oae vedea
orici$e D$ 'iecare Ei* dar $ici a1a $" se D$%ele!%esc ceilal%i* ci !"%i$ i:! D$'rico1=$d"9se* "i(
de&raA( oae 1i iar(1i !e aceea1i cale c(l(oresc* c(E=$d a!oi D$ acelea1i !r(!(sii.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.50
BNi $" a 'os d"!( ce a" !"rces ei de la r(s(ri* a" a'la c=:! D$ !(:=$"l Se$aar 1i a"
desc(leca acoloC >Fac. ..* +?. /eEi c": c=e !"%i$ $e ara( $esaor$icia :i$%ii lorH C(ci d"!(
ce a" v(E" c=:!"l* l(s=$d"91i loc"i$%a cea di$=i* s9a" :"a 1i a" desc(leca acolo. A!oi
Eice) BNi a Eis o:"l c(re veci$"l s(") ve$i%i s( 'ace: c(r(:iEi 1i s( ie arde: D$ 'ocG 1i le9a
'os c(r(:ida D$ loc de !iar( 1i as'al"l D$ loc de l"C. Ni a" Eis) ve$i%i s( $e Eidi: $o"( ceae
1i "r$* al c(r"i v=r' s( 'ie !=$( la cerG 1i s( $e 'ace: $o"( $":e :ai D$ai$e de a $e risi!i !e
'a%a a o !(:=$"lC >Fac. ..* 098?. /eEi c( "$irea li:Aii $9a" D$reA"i$%a9o !rec": se c"ve9
$eaH Ni c": s'a"l cel de1er al vie%ii aceseia se 'ace !rici$( a ""ror r("(%ilorH
B/e$i%i* Eice* s( 'ace: c(r(:iEi 1i s( le arde: D$ 'oc. Ni le9a 'os lor c(r(:ida D$ loc de !iar(*
1i as'al"l D$ loc de l"C. G=$de1e9e c=( D$(rire voiesc s( dea Eidirii* $e1ii$d c( Bde $9ar Eidi
Do:$"l casa* D$ Eadar s9ar ose$i cei ce o EidescC >Ps. .+6* .?. BNi s( $e Eidi: $o"( ceaeC*
$" l"i D":9
$eEe"* ci B$o"(C. /eEi c= de :are ese r("aea 1i la c=( "rAare s9a"C aA("* c" oae c( le
era !roas!(( 1i le s"$a D$c( D$ "rec@i !o:e$irea acelei !r(!(de$ii de !ese oH BNi s( $e
Eidi: $o"( ceae 1i "r$* al c(r"i v=r' s( 'ie !=$( la cerC. N":i$d aici cer* D":$eEeiasca
Scri!"r( a voi s( $e arae $o"( :(ri:ea D$dr(E$elii lor. BNi s( $e 'ace: $":eC. Ai v(E"
r(d(ci$a r("(%iiH S( doA=$di: !o:e$ire ve1$ic(* ca l"cr"l $osr" $icioda( s( $" 'ie da
"i(rii. Ni aceasa s( 'ace: :e" D$ai$e de a $e risi!i !e 'a%a D$re&"l"i !(:=$. C= i:!
s"$e: D:!re"$( s( !"$e: D$ l"crare ceea ce a: &=$di $oi* ca s( l(s(: !o:e$irea ve1$ic( la
$ea:"rile cele de !e "r:(.
S"$ :"l%i 1i ac": care "r:eaE( acelora 1i voiesc ca* Eidi$d case sr(l"cie* A(i* &r(di$i 1i
loc"ri de !li:Aare* s( 'ie !o:e$i%i. Ni de vei D$reAa !e 'iecare di$re ace1ia !e$r" care
!rici$( se ose$esc 1i c@el"iesc a=%ia Aa$i 'ar( $ici "$ 'olos* alceva $" a"Ei 'ar( $":ai
c"vi$ele acesea) ca s( i se !(sreEe !o:e$irea odea"$aG ca s( se 1ie des!re casa aceasa c(
ese a c"(r"iaG iar de %ari$a aceasa c( ese a c"(r"ia. Dar aces l"cr" $" ese vred$ic de
!o:e$ire 1i de la"d(* ci :ai c"r=$d de !ri@($ire. C(ci d"!( c"vi$ele acesea* se ada"&(
&rai"rile cele vred$ice de !ri@($iri) a c"(r"ia care a 'os Ke'"ior* care a 'os r(!ior* care a
deEAr(ca !e v(d"ve 1i !e s(r:a$i. Deci l"crarea aceasa $" ad"ce !o:e$ire* ci !ri@a$(* c(ci
D$dea:$( li:Aile !riviorilor s( @"leasc( 1i s( !ri@($easc( !e cel ce a '(c" acelea.
Dar de !o'e1i c" adev(ra !o:e$ire ve1$ic(* D%i voi ar(a o cale !ri$ care vei !"ea 'i !o:e$i
odea"$a* 1i !e l=$&( la"da ce vei c=1i&a aici D%i va !rici$"i 1i :are D$dr(E$eal( D$ veac"l ce
va s( 'ie. D:!are Aa$ii ace1ia D$ :=i$ile s(racilor 1i las( !ierele 1i Eidirile cele :ari* %ari$ile
1i A(ile. Po:e$irea aceasa ese $e:"rioareG !o:e$irea aceasa %i se va 'ace !rici$"ioare de
:"le A"$((%iG !o:e$irea aceasa e va "1"ra de sarci$a cea &rea a !(caelor ale 1i9%i va
doA=$di :"l( D$dr(E$eal( la S(!=$"l. Ni !e l=$&( acesea !"$e9%i D$ :i$e c"vi$ele ce le vor
Eice oa:e$ii) o:"l acesa ese :ilosiv 1i i"Aior de oa:e$i* ese Al=$d* A"$ 1i a D:!(r%i c"
:"l( D$des"lare. C(ci Eice) BRisi!i9a* da9a s(racilorG dre!aea l"i r(:=$e D$ veacC. As'el
ese Ao&(%ia Aa$ilor* c=$d se risi!e1e a"$ci r(:=$e 1i s(* iar c=$d se %i$e 1i se D$c@ide !ierde
D:!re"$( c" ea 1i !e cei ce o %i$ 1i o !(Eesc.
BRisi!i9a* da9a s(racilorC. Dar asc"l( 1i cele ce "r:eaE(. BDre!aea l"i r(:=$e D$ veacC.
I$r9o Ei a risi!i Ao&(%ia* dar dre!aea l"i r(:=$e !e$r" odea"$a 1i !o:e$irea l"i se 'ace
$e:"rioare. Ai v(E" !o:e$ire care se D$i$de !ese o veac"lH Ai v(E" !o:e$ire !li$( de
A"$((%i :ari 1i $es!"seH Pri$ as'el de Eidiri s( $e sili: s( $e l(s(: !o:e$ire. C( Eidirile
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.58
cele c" !iere $" $":ai c( $" $e !o ad"ce $c"( $ici "$ 'olos* ci di:!oriv(* ele oa( vre:ea
vor sri&a ca "$ :aror D:!oriva $oasr(. Iar !(caele di$r" acesea le l"(: c" $oi 1i $e
d"ce:* l(s=$d aici $":ai Eidirile !e$r" care $ici de !o:e$irea o:e$easc( cea $e'olosioare
$" $e vo: D$vred$ici* ci de !ri@($ire. Ni de cele :ai :"le ori ea rece s"A $":ele al"ia* c(ci
a1a s"$ l"cr"rile* de la acesa se :"( la al"l* iar de la acela la cel(lal. As(Ei casa ese a
c"(r"ia* :=i$e a c"(r"ia* iar !oi:=i$e a al"ia. Ni $e D$1el(: de voie !e $oi D$1i$e* socoi$d
c( ave: vreo s(!=$ire* $e1ii$d c( $":ai le D$reA"i$%(:* a!oi le l(s(: !e ele alora vr=$d
sa" $evr=$d. Ni c( le l(s(: 1i celor ce $" voi:* $" voi s!"$e ac":.
De !o'e1i c" adev(ra !o:e$ire 1i e s=r&"ie1i Ia aceasa* asc"l( !e v(d"ve c": !o:e$ea"
!e lavi%a 1i c": a" sa D:!reK"r"l l"i Per" !l=$&=$d* ar(=$d"9i @ai$ele !e care le9a '(c"
C(!rioara c= a 'os c" ele. Ai v(E" Eidiri care a" sloAoEi &las"ri D$s"'le%ie* care a" av"
a=a !"ere D$c= a" D$ors9o de la :oare la via%(H C( de vre:e ce a" sa D:!reK"r"l l"i Per"
1i l(cri:a" c" 'ierAi$%eal(* c("=$d @ra$( 1i aK"or* acesa a scos !e o%i a'ar( 1i D$&e$"$c@i$d
s9a r"&a* 1i D$vii$d9o a" c@e:a !e s'i$%i 1i !e v(d"ve 1i a" da9o lor vie. De voie1i s( 'i
!o:e$i 1i de !o'e1i slav( adev(ra( "r:eaE( aceseia 1i l"creaE( as'el de Eidiri* $"
c@el"i$d"9e c" :aeria cea $eD$s"'le%i(* ci ar(=$d :"l( :ilosivire la cei de "$ $ea: c"
i$e. Po:e$irea aceasa ese l("da( 1i ad"ce :"l 'olos. Dar s( $e D$oarce: iar(1i la cele ce
$e sa" D$ai$e* 1i s( vede: D$dr(E$eala acelor A(rAa%i de a"$ci. C(ci !ai:ile acelora $e vor
D$%ele!%i 1i $e vor D$dre!a !e $oi de vo: vrea s( $e reEi:.
BNi s( $e Eidi: ceae $o"( 1i "r$C 1i Bs( $e 'ace: $o"( $":eC. /eEi c( d"!( !ierEarea
""ror iar(1i se is!iesc la r("(%i :ariH C": vor 'i o!ri%i de la "rAarea lorH D":$eEe" a
'(&(d"i* "r:=$d i"Airea Sa de oa:e$i* s( $" :ai ad"c( !oo! !e !(:=$. Dar ace1ia $" s9a"
D$%ele!%i de !ede!se* $ici s9a" '(c" :ai A"$i* $ici $" s9a" D$dre!a la 'acerile de Ai$e. De
aceea* asc"l( cele ce "r:eaE( ca s( c"$o1i :(ri:ea i"Airii de oa:e$i celei $e&r(ie a l"i
D":$eEe". BNi s9a !o&or= Do:$"l s( vad( ceaea 1i "r$"l care Dl Eidea" 'iii oa:e$ilorC.
/eEi c": Scri!"ra vorAe1e o:e$e1eH BNi s9a !o&or= Do:$"lC* $" ca s( D$%ele&e:
o:e$e1e* ci ca s( $e D$v(%(: !ri$ aceasa c( $icioda( s( $" @o(r=: as"!ra 'ra%ilor $o1ri
'ar( de cerceare* $ici s( os=$di: di$ a"E* 'ar( ca s( !ri:i: :"l( D$credi$%are. Ni oae cele
de la D":$eEe" '(c"e c" a=a !o&or(:=$* se 'ac !e$r" D$v(%("ra oa:e$ilor. BNi s9a
!o&or= Do:$"l s( vad( ceaea 1i "r$"lC. /eEi c( $" de la D$ce!" 1i $" D$da( o!re1e
$eA"$ia lorH Ci D$reA"i$%eaE( :"l( r(Adare 1i a1ea!( s( ad"c( ei D$ l"crare oa( r("aea* 1i
$":ai a"$ci D:!iedic( l"cr"l !e care s9a" is!ii s(9. 'ac(. Ni s( $" !oa( Eice ci$eva c( s9a"
s'("i c" adev(ra* dar $" a" !"s D$ l"crare cele ce a" &=$di. D":$eEe" a1ea!( s( !li$easc(
ei cele s'("ie 1i $":ai d"!( aceasa s( le arae lor c( se is!iesc la l"cr"ri $e'olosioare.
BNi S9a !o&or= Do:$"l s( vad( ceaea 1i "r$"l* care l9a" Eidi 'iii oa:e$ilorC. /eEi :(ri:e
a i"Airii de oa:e$iH A D$&(d"i s( se ose$easc( 1i s( se c@i$"iasc(* ca oa( aceas( l"crare s(
li se 'ac( lor D$v(%(oare. Ni 'ii$dc( a v(E" c( r("aea EA"rd( 1i Aoala se D$i$de* $"9i las(
!=$( la s'=r1i* ci ar(=$d"91i A"$(aea Sa* de&raA( 'ace (ierea v(E=$d* ca "$ Docor !rea
isc"si* c( Aoala cre1e 1i ra$a se 'ace de $evi$deca* as'el $i:ici$d c" des(v=r1ire !rici$a
Aolii.
BNi a Eis Do:$"l) ia( "$ $ea: ese 1i o li:A( ""rorG 1i aceasa a" D$ce!" a 'ace 1i ac": $"
vor D$cea di$r9acele oae* c=e se vor a!"ca a 'aceC >Fac. ..*6?. /eEi i"Airea de oa:e$i a
S(!=$"l"i. Fii$dc( voie1e s( o!reasc( !or$irea lor* D1i alc("ie1e :ai D$=i "$ c"v=$ de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.55
a!(rare. Ni $":ai c( $" ara( :(ri:ea !(ca"l"i lor* $ec"$o1i$%a 1i $e:"l%":irea lor 1i c":
c( "$iaea &rai"l"i $" a" D$reA"i$%a9o c": se c"ve$ea.
Bla( "$ $ea: ese 1i o li:A( ""rorG 1i aceasa a" D$ce!" a 'ace 1i ac": $" vor D$cea di$r9
acele oae c=e se vor a!"ca a 'aceC. Ni oAi1$"ie1e D":$eEe"* c=$d vrea s( ad"c( !edea!s(*
s( arae :ai D$=i :(ri:ea !(caelor* ca "$ c"v=$ D$ a!(rarea Sa* 1i a!oi ad"ce cerarea. C(ci
1i la !oo!* c=$d voia D":$eEe" s( ad"c( !edea!s( D$'rico1a(* Scri!"ra s!"$e) BNi v(E=$d
D":$eEe" c( s9a" D$:"l%i r("(%ile oa:e$ilor !e !(:=$ 1i c": c( 'iecare c"&e( D$ i$i:a sa
c" di$adi$s"l la r("(%i D$ oae EileleC. Ai v(E" c": :ai D$=i ara( :"l%i:ea r("(%ii lor 1i
d"!( aceea Eice) BPierde9voi !e o:C. La 'el 1i aici. Bla( "$ $ea: ese 1i o li:A( ""rorG 1i
aceasa a" D$ce!" a 'aceC. Ni dac( ei era" a= de "$i%i D$
c"&e 1i D$ &rai 1i s9a" aA(" la a=a $eA"$ie* c": $" vor 'a9ce l"cr"ri 1i :ai rele c" recerea
vre:iiH BC( $" vor D$cea di$r9acele oae c=e se vor a!"ca a 'aceC. Ni:ic $" va !"ea o!ri
!or$irea lor* ci !e oae cele ce le9a" s'("i se vor sili s( le !"$( D$ l"crare* dac( $" vor 'i
!ede!si%i !e$r" cele ce a" D$dr(E$i s( 'ac(.
Aces l"cr" s9a '(c" 1i la cel D$=i Eidi. C(ci :ai D$ai$e de a 'i scos di$ rai* a 'os D$reAa)
BCi$e %i9a s!"s %ie c( e1i &olH 1i) BIa( Ada: s9a '(c" ca "$"l di$ Noi c"$osc=$d Ai$ele 1i
r("lP Ni ac": ca $" c":va s(91i D$i$d( :=$a sa s( ia di$ !o:"l vie%ii 1i s( :($=$ce 1i s(
r(iasc( D$ veci* l9a scos !e el Do:$"l D":$eEe" di$ raiC >Fac. 0* ..* ++9+0?.
Iar ac": Eice) BIa( "$ $ea: 1i o li:A( ""rorG 1i aceasa a" D$ce!" a 'ace 1i ac": $" vor
D$cea di$ acele oae c=e se vor a!"ca a 'ace. /e$i%i 1i !o&or=$d"9Ne s( a:esec(: acolo
li:Aa lor* ca s( $" D$%elea&( $ici"$"l &las"l cel"i de a!roa!e al s("C >Fac. ..* 697?. /eEi iar(1i
!o&or(:=$"l c"vi$elorH B/e$i%i 1i !o&or=$d"9NeC. Ce vor s( s!"$( &rai"rile aceseaH Oare
S(!=$"l are reA"i$%( de D:!re"$( l"crare s!re D$dre!areG sa" de aK"or s!re s"r!area
acesoraH Nicidec":. S( $" 'ieP Dar !rec": a Eis Scri!"ra :ai D$ai$e) BNi s9a !o&or=
Do:$"lC* ca s( $e D$ve%e !e $oi !ri$ aceasa* c": c( El 1ie e" de9a:($"$"l :"l%i:ea
r("(%ii lor* a1a 1i ac": Eice) B/e$i%i 1i !o&or=$d"9Ne* s( a:esec(: acolo li:Aa lor* ca s( $"
D$%elea&( $ici"$"l &las"l cel"i de a!roa!e al s("C. Ni aceasa s9a Eis '(r( de D$doial( c(re cei
de o ci$se. Ni da" as'el de !edea!s( as"!ra lor ca o :(r"rie care s( r(:=$( D$ o veac"l 1i
s( $" o "ie $ici o cli!( de vre:e. Ni 'ii$dc( a" D$reA"i$%a "$iaea &rai"l"i !rec": $" se
c"ve$ea* voiesc s(9i !ede!sesc !ri$ des!(r%irea l"i. C(ci a1a oAi1$"ie1e s( 'ac( S(!=$"l
odea"$a. A1a a '(c" di$ D$ce!" 1i la 'e:eie. Fii$dc( ea $9a D$reA"i$%a c": se c"ve$ea
ci$sea da(* a s"!"s9o A(rAa"l"i. La 'el 1i la Ada:. Fii$dc( $9a doA=$di di$ odi@$a cea
:"l( 1i di$ !erecerea D$ rai* ci a c(lca !or"$ca 'ac=$d"9se !e si$e vi$ova Alese:"l"i* l9a
scos di$ rai 1i a !"s as"!ra l"i de9a !"r"rea ose$eala* Eic=$d) BS!i$i 1i !(l(:id( va r(s(ri %ie
>!(:=$"l? >Fac. 0* .<?. A1a 1i ace1ia 'ii$dc( a" 'os ci$si%i c" "$iaea &rai"l"i* dar l9a"
D$reA"i$%a s!re r("ae* !e$r" aceasa !ri$ des!(r%irea l"i a '(c" s( D$ceeEe c"r&erea r("(%ii
lor.
BS( a:esec(: acolo li:Aa lor* ca s( $" D$%elea&( $ici"$"l &las"l cel"i de a!roa!e al s("C. Ni
!rec": "$iaea &rai"l"i '(cea s( loc"iasc( D:!re"$(* a1a 1i des!(r%irea l"i s( le !rici$"iasc(
D:!r(1ierea. C(ci cei ce $" avea" acela1i &rai c": ar :ai 'i !"" s( loc"iasc( D:!re"$(H
BNi i9a D:!r(1ia !e ei Do:$"l de acolo !ese 'a%a a o !(:=$"lC. Ni a" D$cea a Eidi ceaea
1i "r$"l. B/eEi iar(1i i"Airea de oa:e$i a S(!=$"l"iH /eEi la c=( $eD$%ele&ere i9a ad"s !e eiH
C(ci era" ca $i1e $eA"$i. U$"l !or"$cea "$a* cel(lal '(cea ala 1i $e'olosioare le era
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.56
ose$eala. Dre! aceea a" D$cea a Eidi ceaea 1i "r$"l. BPe$r" aceea s9a c@e:a $":ele
loc"l"i acel"ia a:esecare* c( acolo a a:eseca Do:$"l li:Aile a o !(:=$"lG Vi de acolo i9
a $9si!i !e ei !e oa( 'a%a !(:=$"l"iC` G=$de1e9e c=e s9a" '(c" ca !o:e$irea s( se
D$i$d( o veac"l. Î$=i des!(r%irea li:Ailor* dar :ai Ai$e Eis :ai D$ai$e de aceasa !"$erea
$":el"i. C(ci $":ele de Fale& !e care Ever l9a !"s co!il"l"i l"i* D$se:$a D:!(r%ire. A!oi
$":ele loc"l"i. C( loc"l acela s9a $":i a:esecare* adic( #aAilo$. D"!( aceea* Ever a r(:as
c" li:Aa care era :ai D$ai$e* ca 1i aceasa s( 'ie "$ se:$ l":i$a al des!(r%irii. Ai v(E" c"
c=e 'a!e a voi D":$eEe" s( se !(sreEe !e$r" odea"$a !o:e$irea des!(r%irii* ca $icioda(
s( se dea "i(rii ceea ce s9a '(c" a"$ciH Ni de
:=$"irii $oasre. Ni 'ii$dc( 1ie el c( D$ vre:ea r"&(ci"$ii vorAi: des!re cele ce !rivesc
:=$"irea $oasr(* $e :(r"risi: !(caele 1i ar((: Docor"l"i r($ile $oasre* ca s( doA=$di:
vi$decare* !e$r" aceasa a"$ci :ai ales se sile1e 1i 'ace o"l ca s( $e aAa( de la ea 1i s( $e
ar"$ce D$ le$evire. De aceea s( $e reEvi:* ro&"9v(* 1i 1ii$d"9i vicle$iile l"i* s( $e sili: :ai
ades D$ vre:ea r"&(ci"$ii s(9. D:!i$&e:* ca 1i c": ar 'i D$ai$ea oc@ilor $o1ri* s( le!(d(:
o &=$d"l care "lA"r( :i$ea $oasr( 1i s( $e r"&(: c" di$adi$s"l. Ca $" li:Aa s( &r(iasc(*
ci 1i :i$ea s( se "$easc( c" cele ce se &r(iesc. C(ci dac( li:Aa va Eice c"vi$ele* iar :i$ea
se risi!e1e D$ cele di$a'ar(* socoe1e cele di$ cas(* sa" D$c@i!"ie cele di$ =r&* $ici "$ 'olos
$" $e va ad"ce $o"(* ci !oae :ai :"l( os=$d(. Ni dac( a!ro!ii$d"9$e de oa:e$i ar((:
a=a ae$%ie* D$c= !=$( 1i !e cei ce sa" !e l=$&( ei $"9i vede:* ci $e 'i3(: :i$ea $oasr(
$":ai as"!ra acel"ia de care $e a!ro!ie:* c" :"l :ai :"l reA"ie s( 'ace: aceasa c=$d $e
a!ro!ie: de D":$eEe". Ni deseori 1i $eD$cea s( !erece%i D$ r"&(ci"$i. C(ci Eice Pavel)
BFace%i D$ oa( vre:ea* D$r" D"@"l* o 'el"l de r"&(ci"$i 1i de cereriC >E'es. 6* .<?. N"
$":ai c" li:Aa* ci 1i c" s"'le"l D$r" D"@"l. Ni cererile $oasre s( 'ie d"@ov$ice1i* reEi$d"9
v( &=$d"l 1i D$%ele&=$d c" :i$ea cele ce se &r(iesc. A1a s( cere%i* c": se c"vi$e s( cere%i de
la D":$eEe"* ca s( doA=$di%i cele ce cere%i. Ni s( v( $evoi%i la aceasa sc""r=$d so:$"l*
reEi$d"9v( c" :i$ea* iar $" c(sc=$ '` :ole1i$d"9v( 1i D$9v=ri$d"9v( c" :i$ea D$coace 1i
D$colo* ci s( l"cra%i c" 'ric( 1i c" c"re:"r :=$"irea voasr(. C(ci B'erici ese o:"l care se
e:e de oae !e$r" evlavieC >Pilde +<* .8?.
L"cr" :are 1i D:A"$((%i ese r"&(ci"$ea. C(ci dac( vorAi$d ci$eva c" "$ o: D:A"$((%i
doA=$de1e :are 'olos de la el* oare cel ce s9a D$vred$ici a vorAi c" D":$eEe"
a"$ci a(l de $evoie reA"ia s( s!"$( !rici$a des!(r%irii &rai"l"i* iar 'i"l iar(1i voia s( 1ie de
la a(l !rici$a $":irii loc"l"i acel"ia.
Ni s9a $":i loc"l acela #aAilo$* adic( a:esecare* c( acolo a a:eseca Do:$"l D":$eEe"
li:Aile a o !(:=$"l 1i de acolo i9a D:!r(1ia !e ei. N":irea loc"l"i :i se !are c(
D$se:$eaE( a:=$do"(* adic( 1i a:esecarea li:Ailor 1i D:!r(1ierea.
A%i a"Ei* i"Ai%ilor* de "$de s9a '(c" !rici$a D:!r(1ierii lor 1i des!(r%irea li:AilorH S( $e
'eri:* ro&"9v(* de a "r:a acelora 1i s( D$reA"i$%(: c": se c"vi$e cele d(r"ie $o"( de la
D":$eEe"* 1i c"&e=$d la 'irea $oasr( o:e$easc( a1a s( $e s'("i:* !rec": se c"vi$e a se
s'("i oa:e$ii care s"$ :"riori. Ni &=$di$d"9$e la c"r&erea acesei vie%i* care ese sc"r(* s(
$e !re&(i: :"l( D$dr(E$eal( acolo* l"cr=$d aici 'a!ele cele A"$e. Ni $" $":ai la !os s(
ar((: os=rdie D$ Eilele acesea* ci 1i la :ilose$ii D$des"lae 1i la r"&(ci"$i D$i$se. C(ci
D:!re"$( c" !os"l reA"ie D$K"&a( odea"$a r"&(ci"$ea. Ni c": c( aces l"cr" ese adev(ra
asc"l( !e Frisos* care Eice) BAces $ea: $" iese 'ar( $":ai !ri$ r"&(ci"$e 1i c" !osC >M.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.57
.7* +-?. Ni iar(1i des!re A!osoli se scrie) BNi r"&=$d"9se c" !osiri* i9a" D$credi$%a !e ei
Do:$"l"i D$ Care creE"ser(C >F. A!. .8* +0?. Iar A!osol"l Eice) BS( $" v( li!si%i "$"l de
al"l... ca s( v( D$dele$ici%i c" !os"l 1i c" r"&(ci"$eaC >I Cor. 7* 5?. Ai v(E" c( !os"l are re9
A"i$%( de aces aK"orH C( 1i r"&(ci"$ile se 'ac a"$ci :ai "1or 1i :ai c" reEvire* 'ii$dc(
:i$ea ese :ai "1oar( 1i $eD$&re"ia( de $i:ic* $ici sr=:ora( de sarci$a cea &rea a
des'((rii. R"&(ci"$ea ese ar:( !"er$ic(* D$(rire $ecli$i(.* visierie $eKe'"i(* li:a$
$eD$vi'ora* loc li$i1i* $":ai de $e vo: a!ro!ia de S(!=$"l c" reEvie* sr=$&=$d"9$e
:i$ea di$ oae !(r%ile 1i $ed=$d $ici o i$rare vr(K:a1"l"i
Asc"l(9. !e el ce Eice 1i D$ al( !are. B>Noi? $" 1i: s( $e r"&(: c": reA"ieC >R:. <* +6?.
Oa:e$i 'ii$d $oi* $" ese c" !"i$%( s( le 1i: !e oae c" de9a:($"$"l* ci reA"ie s( l(s(:
oae la !"rarea de &riK( a Oidior"l"i $osr". Ni !e cele !e care le va voi El* s( le !ri:i: c"
A"c"rie :"l(* $ec("=$d la cele ce se D$=:!l(* ci la 'a!"l c( ele s"$ dorie de S(!=$"l*
Care 1ie c": reA"ie s( ico$o:iseasc( :=$"irea $oasr(* ca Cel ce 1ie :"l :ai Ai$e dec=
$oi cele ce s"$ de 'olos.
Deci $o"( $i se cere "$ si$&"r l"cr"* s( !erece: odea"$a D$ r"&(ci"$i* $e"lA"r=$d"9$e
!e$r" D$=rEierea r(s!"$s"l"i* 1i s( ar((: :"l( D$del"$&(9r(Adare. C(ci $" $e D:!li$e1e
cererile de&raA(* $" le!(d=$d"9le !e ele* ci v=$=$d s(r"i$%a $oasr(* vr=$d s( $e ra&( la El
odea"$a. Pe$r" c( 1i "$ !(ri$e i"Aior de 'ii* de1i r"&a de :ai :"le ori de 'i"l s("* $" se
!leac( la r"&(:i$ea l"i* $" !e$r" c( $" vrea s(9i dea* ci voie1e s(9i vad( s(r"i$%a l"i.
Ni 1ii$d"9Ie !e acesea* $icioda( s( $" $e deE$(d(K9d"i:* $ici s( $e le!(d(: a $e a!ro!ia de
El !ri$ r"&(ci"$i. C(ci dac( !e K"dec(or"l cel as!r"* care $ici de D":$eEe" $" se e:ea*
s(r"irea 'e:eii l9a sili 1i l9a D$d"!leca s9o a!ere 1i s9o aK"e* c" :"l :ai :"l $oi* de vo:
voi s( "r:(: acelei 'e:ei* vo: D$d"!leca s!re a!(rarea 1i aK"or"l $osr" !e S(!=$"l $osr"
cel Al=$d* i"Aior de oa:e$i 1i :ilosiv* Care alear&( s!re :=$"irea $oasr(.
Deci* s( $e de!ri$de: odea"$a la r"&(ci"$i 1i Ei"a 1i $oa!ea* dar :ai ales $oa!ea* c=$d $"
$e s"!(r( $i:e$i* c=$d &=$d"l $e ese D$ :"l( ali$are* c=$d ese li$i1e :"l( 1i D$ cas( $"
ese "lA"rare* $e'ii$d $i:e$i s( 'ac( E&o:o care s( aAa( de la r"&(ci"$e* c=$d :i$ea 'ii$d
ad"$a( !oae s( le ad"c( 1i s( le !"$( !e oae c" de9a:($"$"l D$ai$ea Docor"l"i
s"'leelor. Ni dac( 'erici"l David* care
c=e A"$((%i $" va doA=$diH Fii$dc( r"&(ci"$ea ese vorAire c" D":$eEe". Ni ca s( e
D$credi$%eEi de aceasa asc"l9( !e Prooroc"l ce Eice) BI$d"lceasc(9se L"i vorAa :eaC >Ps.
.-0* 05?. Adic( vorAa :ea s( se arae d"lce D$ai$ea l"i D":$eEe". Ni oare DS:$eEe" $"
!oae s( dea :ai D$ai$e de cerere. Poae* dar a1ea!( !rici$( de la $oi !e$r" a $e D$vred$ici
de dre!ae !ri$ !"rarea Sa de &riK(. Deci ori de vo: doA=$di cele cer"e ori de $"* s(
!erece: D$ r"&(ci"$e 1i s( $e :"l%":i: $" $":ai c=$d doA=$di:* ci 1i c=$d $". C( a $"
doA=$di ceea ce cere:* c=$d $" voie1e D":$eEe"* $" ese :ai !reKos dec= a doA=$di*
'ii$dc( $oi $" 1i: a1a de Ai$e cele ce $e 'olosesc !rec": 1ie El. De aceea ori de doA=$di:*
ori de $"* s"$e: daori s( :"l%":i:.
Ni ce e :iri c=$d D%i s!"$ c( $oi $" 1i: cele ce $e s"$ de 'olosH Pavel cel a= de :are* care
s9a D$vred$ici de dar"rile cele $e&r(ie* $ici el $" 1ia* c(ci cerea cele care $"9i 'olosea".
F'e$r" c( v(E=$d"9se !e si$e D$co$K"ra de $evoie 1i de is!iele cele dese* s9a r"&a s( se
iEA(veasc( de ele* 1i $" o da( sa" de do"( ori* ci de :"le ori* c(ci Eice) BDe rei ori a: r"&a
!e Do:$"lC >.. Cor. .+* <?* iar c"vi$ele Bde rei oriC D$sea:$( de :"le ori* dar $9a doA=$di
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.5<
cererea. Ni s( vede: dar ce a !(i:i. Oare s9a sc=rAiH Oare s9a '(c" :ai r=$davH
Nicidec":. Dar ce EiceH Oice r(s!"$s"l !e care l9a
Ai.
!ri:i) BI%i ese de aK"$s @ar"l Me"* c(ci !"erea Mea se des(v=r1e1e D$ sl(Aici"$eC. Ni $"
$":ai c( $" l9a iEA(vi !e el de cele D$ris(cioase care9. as"!rea"* ci l9a l(sa s( !ereac( D$
ele. A1a ese* dar de "$de se ara( c( $" s9a sc=rAiH De acolo c( Pavel* D$v(%=$d"9se de cele
ce !lac S(!=$"l"i* a Eis) BDeci 'oare A"c"ros :( voi l("da :ai ales D$r" sl(Aici"$ile :eleC.
Ni $" $":ai c( $" :ai cer s( :( iEA(vesc de ele* ci :ai ales c" :"l( A"c"rie :( voi l("da c"
ele. Ai v(E" s"'le :"l%":iorH Ai v(E" dra&ose c(re D":$eEe"H
era D:!(ra 1i !rooroc* 'ii$d s"!(ra de a=ea !rici$i* dar de1i D:Ar(ca c" coroa$a 1i c"
!or'ira Eicea) BI$ :ieE"l $o!%ii :9a: sc"la ca s( Te la"d !e Ti$e* !e$r" K"dec(%ile dre!(%ii
TaleC >Ps. ..<* 6+?* ce vo: Eice $oi cei ce r(i: o via%( oAi1$"i(* 'ar( !rici$i de "lA"rare* 1i
$" 'ace: $ici cele ce '(cea elH Ni 'ii$dc( Ei"a :"le Dl r(s!=$dea"* !rici$ile* "lA"rarea* 1i $"
avea vre:e c"vii$cioas( s!re r"&(ci"$e* vre:ea odi@$ei* !e care al%ii o !erec oa( D$ so:$
c"lca%i !e a1er$""ri :oi 1i D$orc=$d"9se !e o !are 1i !e ala* D:!(ra"l* as"!ra c(r"ia E(cea
a=a &riK(* o '(cea vre:e de r"&(ci"$e* vorAi$d D$deoseAi c" D":$eEe" 1i s(v=r1ea cele ce
voia !ri$ r"&(ci"$ile cele c"rae 1i D$i$se c(re EI. C(ci !ri$ ele !"ra rJEAoaie ridic=$d
se:$e de Air"i$%( 1i D:!re"$a Air"i$%( c" Air"i$%(* 'ii$dc( avea aK"or"l cel de s"s ca o ar:(
de Air"i$%(* care9i aK"a $" $":ai la r(EAoaiele cele c" oa:e$ii* ci 1i la cele c" aAerele
diavolilor.
Ni $oi "r:(: aces"iaG cei de r=$d D:!(ra"l"iG cei ce !erec via%( $e"lA"ra( 1i li$i1i( cel"i
ce c" coroa$( 1i !or'ira 'ii$d a cov=r1i via%a :o$a@ilor. C( asc"l(9. !e el ce Eice D$ al(
!areG BF(c""9:i9s9a" :ie lacri:ile :ele !=i$e Ei"a 1i $oa!eaC >Ps. 8.* 8?. Ai v(E" s"'le
care era D$ ":ili$%( odea"$aH C(ci Eice) @ra$a :ea* !=i$ea :ea 1i oa( :=$carea :ea $" era
ala* 'ar( $":ai lacri:ile :ele 1i Ei"a 1i $oa!ea. Ni D$ al( !are Eice) BOse$i9a: D$r"
s"s!i$"l :e"* s!(la9voi D$ oae $o!%ile !a"l :e"C >Ps. 6* 6?.Ce vo: Eice sa" ce vo:
r(s!"$de $oi* care $" voi: sa $e ":ili: $ici :(car ca D:!(ra"l ce se r(s!=$dea 1i era ras de
a=ea &riKiH Ni* s!"$e9:i* ce !"ea 'i :ai 'r":os dec= oc@ii aceia care era" D:!odoAi%i de
:"l%i:ea lacri:ilor ca de $i1e :(r&(riareH Ai v(E" !e D:!(ra"l care s9a !reda !e si$e 1i
Ei"a 1i $oa!ea lacri:ilor 1i r"&(ci"$ilorH
Ui(9e 1i Ia D$v(%(or"l l":ii* care 'ii$d D$c@is D$ e:$i%( c" !icioarele A(&ae D$ A""c* c(*
D:!re"$( c" Sila* se r"&a oa( $oa!ea $e'ii$d o!ri $ici de c@i$"ire* $ici de le&("ri* ci di$
!rici$a lor ar(a :ai :"l( 1i :ai 'ierAi$e dra&ose c(re S(!=$"l. C(ci Eice) BIar la :ieE"l
$o!%ii* Pavel 1i Sila* r"&=$d"9se* l("da" !e D":$eEe"C >F. A!. .6* +5?.
David* D:!(ra 'ii$d* D1i !erecea oa( via%a D$ r"&(ci"$i 1i D$ lacri:i* iar A!osol"l* cel ce a
'os r(!i la al reilea cer 1i a 'os D$vred$ici de ai$e $e&r(ie* D$ :ieE"l $o!%ii* 'ii$d D$
le&("ri* ad"cea r"&(ci"$i 1i la"de S(!=$"l"i. Ni D:!(ra"l se sc"la la :ieE"l $o!%ii 1i se
:(r"risea 1i a!osolii D$ :ieE"l $o!%ii D1i '(cea" c" di$adi$s"l r"&(ci"$ile 1i la"dele.
Acesora s( "r:(: 1i $oi 1i c" r"&(ci"$ile cele dese s( $e D$&r(di: via%a $oasr( 1i $i:ic s(
$" 'ie s!re D:!iedicare vreoda(. C(ci $i:ic c" adev(ra $" ese care sa $e !oa( D:!iedica*
de $e vo: reEvi. Ce* oare ave: reA"i$%( de Ioc* sa" de vre:eH To loc"l 1i oa( vre:ea $e
ese !orivi( !e$r" aces 'el de r"&(ci"$e. Ni asc"l( iar(1i !e D$v(%(or"l l":ii ce EiceH BI$
o loc"l ridic=$d :=i$i c"rae* 'ar( de :=$ie 1i 'ar( de D$doireC. De ai :i$ea c"ra( de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.54
!ai:ile cele $ec"vioase* :(car de ai 'i 1i D$ =r&* D$ cas(* !e dr":* sa" la K"deca(* !e :are*
sa" la case de oas!e%i* D$ !r(v(lie* sa" ori"$de vei 'i* vei !"ea doA=$di cererea* c@e:=$d !e
D":$eEe".
Ni 1ii$d aceasa* v( ro&* ca D:!re"$( c" !os"l* s( d(: ae$%ia cea c"ve$i( 1i r"&(ci"$ii*
c=1i&=$d aK"or"l cel di$ ea. Ca D$vred$ici$d"9$e de dar"l l"i D":$eEe"* s( !erece: via%a
aceasa d"!( !l(cerea L"i* iar D$ ceea ce avea s( 'ie* s( $e D$vred$ici: de i"Airea de oa:e$i a
Sa* c" dar"l 1i c" D$d"r(rile Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c"
S'=$"l D"@ slava* s(!=$irea 1i ci$sea* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
CU/ÂNT des!re 'a!"l c'l 1i D$ !raE$ic"l Ci$ciEeci:ii* 1i odea"$a* reA"ie s( $e ad"ce:
a:i$e de !os* iar a"$ci c=$d $" ese de 'a%(* 1i !o:e$irea l"i 'olose1e 2 !e$r" !"rarea de
&riK( a l"i ^D":$eEe"* 1i c(* D:!re"$( c" celelale* $" :ic( !are a ei ese dra&osea cea
'ireasc( a !(ri$%ilor c(re '" 2 c( $" $":ai a%ilor* ci 1i :aicilor li s\a" !or"$ci s( !"$( la r=$9
d"iala oAicei"rile !(ri$%ilor 2 la s'=r1i des!re U$a
A Oac( "$ sr(i$ va ve$i la $oi 1i9. vo: !ri:i c" dra&ose c=eva Eile* Dl vo: D:!(r(1i de
vorA( 1i de :as(* a!oi va !leca* iar a do"a Ei d"!( !lecarea l"iW !"$=$d"9se iar(1i :asa*
D$da( $e vo: ad"ce a:i$e de acela* de vorAa 1i de c"vi$ele l"i 1i c" :"l( dra&ose $e vo:
&=$di la el. A1a s( 'ace: 1i la !os. A ve$i la $oi 1i a !erec" c" $oi !ar"Eeci de Eile* l9a:
!ri:i c" dra&ose 1i a!oi l9a: !erec". Ni 'ii$dc( vre: s( v( !"$e: D$ai$e :as(
d"@ov$iceasc(* s( $e ad"ce: a:i$e de el 1i de oae A"$((%ile ce $i s9a" !rici$"i di$ el* c(ci
$" $":ai c=$d ese el de 'a%(* ci 1i !o:e$irea l"i !oae s( $e 'oloseasc( 'oare :"l. Ni
!rec": cei !e care Di i"Ai: $e ":!l" de :"l( A"c"rie $" $":ai c=$d s"$ de 'a%(* ci 1i c=$d
li!sesc 1i $e ad"ce: a:i$e de el* a1a 1i Eilele !os"l"i* ad"$(rile 1i !erecerile cele oA1e1i la
#iseric( 1i oae celelale A"$((%i care le9a: doA=$di de la el $e veselesc 1i $" $":ai
acesea* ci 1i !o:e$irea ""ror
acesora :"l 'olos $e ad"ce D$ vre:ea aceasa. Iar acesea vi le Eic $" sili$d"9v( s( !osi%i* ci
D$de:$=$d"9v( s( $" v( des'(a%i* $ici s( 'i%i ca cei :ai :"l%i di$re oa:e$i* dac( ese Ai$e
s(9i $":esc oa:e$i !e cei ce se a'l( D$ a=a D:!"%i$are de s"'le* care ca 1i c": s9ar 'i
sloAoEi di$ le&("ri 1i ar 'i sc(!a di$ vreo e:$i%( c":!li(* Eic "$ii c(re al%ii) #i$e c( a:
rec" $oia$"l cel c":!li al !os"l"i. Iar al%ii care s"$ :ai slaAi dec= ace1ia se e: 1i de
cele !ar"Eeci de Eile ce vor s( 'ie* 1i se da" la des'(are* la des'=$are 1i la Ae%ie. C( de $e9a:
'i de!ri$s s( r(i: D$ celelale Eile c" ci$se 1i c" Al=$de%e* c@iar de ar 'i rec" !os"l l9a: 'i
dori 1i c=$d ve$ea l9a: 'i !ri:i c" :"l( A"c"rie.
G'eQ ce l"cr" A"$ $" $e !rici$"ie1e $o"( !os"lH Toae s"$ !li$e de li$i1e 1i de ali$are. Iar
casele s9a" "1"ra de E&o:oe* aler&("ri 1i de oa( "lA"rarea. Dar :ai D$ai$e de case*
:i$ea celor ce !osesc se D$d"lce1e de aceas( li$i1e* iar oa( ceaea "r:eaE( A"$ei
r=$d"ieli celei di$ :i$e 1i di$ case. C(ci seara $" :ai a"Ei !e $i:e$i c=$=$d* $ici Ei"a !e
ci$eva D:A(=$d"9se 1i '(c=$d "lA"rare. N" a"Ei sri&(e* $ici &=lcevi* ci !re"i$de$i veEi
:"l( li$i1e.
Dar ac": $" ese a1a. Ci D$da( de di:i$ea%( se a"d sri&(ri 1i E&o:oeG veEi :"l%i:e de
A"c(ari aler&=$d 1i :"l%i:e de '": D$ case 1i D$ &=$d"ri. Fii$dc( !ai:ile ard D$("$r"l
$osr"* iar 'lac(ra !o'elor celor $ec"vioase se ridic( D$ s"s di$ !rici$a des'((rii. De aceea* s(
c("(: !os"l 1i d"!( ce a rec"* c(ci acela !oole1e oae acesea. Ni de1i a: l(sa ose$elile
l"i* dar s( $" D$ce(: dorirea l"i* $ici s( si$&e: !o:e$irea l"i. Ni d"!( ce vei !r=$Ei 1i vei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.6-
dor:i* de vei :er&e D$ =r&* 1i vei vedea c( Ei"a se !leac( c(re sear(* i$r( D$ aceas( #iseric(
1i9%i ad" a:i$e de vre:ea !os"l"i D$ care #iserica era !li$( de :"l%i:e* care asc"la c"
:i$ea reaE(* c" os=rdie 1i c" :"l( d"lcea%( c"v=$"l $ksr"G 1i c"&e=$d la oae acesea*
ad"9%i a:i$e de acele Eile dorie. Iar c=$d vei !"$e :asa* ai$&e9e de A"cae c" !o:e$irea
aceasa 1i $icioda( $" vei al"$eca la Ae%ie. Ni !rec": cel ce are o 'e:eie ci$si(* D$%elea!( 1i
c"ra( ese 'oare a!ri$s de dra&osea ei* 1i $" D$dr(E$e1e s( D$dr(&easc( vreo des9'i=$a(* $ici
c=$d aceea li!se1e* c(ci dori$%a !e$r" cea le&i"i( a a!"ca :ai D$ai$e 1i a s(!=$i :i$ea
l"i* $el(s=$d s( i$re al( D$dr(&ireG a1a se 'ace 1i c" !os"l 1i c" Ae%ia.
Deci de $e vo: ad"ce a:i$e de cea sloAod( 1i c"ra(* !e aceas( des'r=$a( de oA1e 1i :aic(
a oa( ocara* adic( Ae%ia* o vo: de!(ra c" :"l( les$ire* 'ii$dc( dori$%a !os"l"i de!(reaE(
$er"1i$area ei :ai are dec= lovi"ra c" !al:a. De aceea* v( ro&* ca s( ave%i D$ :i$e D$ Eilele
acesea oae de care v9a: s!"s. Ni ca s( v( aK" 1i e" !"%i$ la aceas( ad"cere a:i$e*
c"v=$"l !e care :( !re&(ea: s(9. !or$esc :( voi is!ii a"$ci s(9. ad"c de 'a%(* ca !ri$
ad"cerea a:i$e de D$v(%("r( s( $i se 'ac( ad"cere a:i$e 1i de vre:ea aceea.
C( voi a%i "ia* 'ii$dc( d"!( aceea a: vorAi c(re voi ale :"le c"vi$e. Pe$r" c( ve$i$d
P(ri$ele $osr" di$ c(l(oria aceea D$del"$&a(* de $evoie era s( s!"$e: oae cele ce s9a"
D$=:!la acolo. A!oi a: vorAi c" eli$ii* care* di$ !rici$a acelei D$=:!l(ri* s( se 'ac( :ai
A"$i 1i ve$i$d si$&"ri la $oi de la D$1el(ci"$ea eli$easc(* s(9i D$r(d(ci$(: c" saor$icie 1i s(9
i D$v(%(: de ce 'ei de D$"$eric s9a" iEA(vi 1i la ce 'el de l":i$( a adev(r"l"i a" aler&a. D"!(
aceea :"le Eile $e9a: D$d"lci de !raE$ic"l :"ce$icilor* 1i era c" $ec"vii$%( ca* d"!( ce a:
!erec" la :or:i$ele :"ce$icilor* s( $e d"ce: li!si%i de la"dele cele c"vii$cioase lor. D"!(
acese la"de a "r:a s'a"irea cea !e$r" K"r(:i$e. C(ci d"!( ce a: v(E" c( o !o!or"l de
la %ar( a ve$i D$ ceae* a: voi s( le d(: acese :eri$de 1i a1a s(9i ri:ie: la ale lor.
Deci vo"(* di$ acese !rici$i* $" v( va 'i c" !"i$%( s( v( ad"ce%i a:i$e c" les$ire de
D$reAarea ce a: !"s9o $oi a"$ci c(re eli$i* dar :ie* cel"i ce E(Aovesc odea"$a D$ acesea*
c" les$ire D:i ese. Ni s!"$=$d"9v( !"%i$e di$ cele ce s9a" &r(i a"$ci* "1or v( voi !"ea
ad"ce a:i$e de !rici$a c"v=$"l"i. Care a 'os !rici$aH D$reAa: 1i c("a: c": D":$eEe"
di$ D$ce!" !"ra &riK( de $ea:"l $osr" 1i c": $e D$v(%a cele de 'olos* c=$d $" era $ici
scris"l* $ici le&i scrise $" se d(d"ser(. Ni ar(a: c( !ri$ !rivirea Eidirii $e9a !ov(%"i la
c"$o1i$%a cea d":$eEeiasc(* c=$d a!"c=$d"9v( !e voi $" de :=$(* ci de :i$e* v9a: !li:Aa
!ri$ oa( Eidirea* ar(=$d"9v( cer"l 1i !(:=$"l* :area 1i lac"rile* iEvoarele* r="rile 1i :(rile
cele $es'=r1ie* liveEile* &r(di$ile 1i %ari$ile cele D$s!icae* !o:ii D$c(rca%i de roade 1i v=r'"rile
:"$%ilor aco!erie c" !(d"ri. C=$d a: voroi des!re se:i$%e* ierA"ri 1i 'loriG des!re !o:ii cei
rodiori 1i $erodioriG des!re doAioacele cele s(lAaice 1i do:esiceG des!re cele di$ a!( 1i de
!e "sca 1i des!re cele ce r(iesc 1i D$ a!( 1i !e "scaG des!re cele ce aie aer"l 1i des!re cele ce
se =r(sc !e Kos* !rec": 1i des!re si@iile l":ii. Ni la 'iecare $e "i:ea: c" o%ii* 'ii$dc(
:i$ea $oasr( $" !"ea s( D$%elea&( Ao&(%ia cea $e:(r&i$i( 1i $" !"ea c"!ri$de !e oae
c(ci) BC= s9a" :(ri l"cr"rile T(ie* Doa:$e* oae D$r" D$%ele!ci"i.+ le9ai '(c"C >Ps. .-0*
+5?. Ni $e :i$"$(: $" $":ai !e$r" :"l%i:ea '(!"rilor '(c"e de D$%ele!ci"$ea l"i
D":$eEe"* ci 1i !e$r" :(re%ia 1i 'r":"se%ea lor 1i !e$r" c( a !"s D$ cele ce se v(d 1i
sl(Aici"$e. Ca !e$r" D$%ele!ci"$ea Sa s( 'ie l("da* iar !ri$ celelale s( ra&( !e oa:e$i s(9I
sl"Keasc( 1i s( . se D$c@i$e* cele v(E=$d li!sa D$ :(re%ia 1i 'r":"se%ea '(!"rilor* s( $" se
D$c@i$e lor D$ loc"l Cel"i ce le9a '(c". Fii$dc( $e!"i$%a celor creae !oae D$dre!a o D$1elare
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.6.
ca aceasa. Ni :ai ar(a: c( oa( Eidirea ese sric(cioas( 1i c( se va sc@i:Aa* doA=$di$d :ai
:"l( slav(G a!oi c=$d 1i di$ care !rici$( s9a '(c" :ai sric(cioas(. Ni acesea oae le 'iloEo9
'a: a"$ci c(re voi 1i ar(a: di$ acesea !"erea l"i D":$eEe"* care a crea a=a 'r":"se%e
D$ cor!"ri sric(cioase* D$ cer* D$ soare* D$ sele. Ni c" adev(ra ese a $e :i$"$a* c": rec=$d
a=%ia a$i* $9a" !(i:i $i:ic* !rec": !(i:esc r"!"rile $oasre* $e'(c=$d"9se :ai slaAe dc
A(r=$e%e* $ici :ole1i$d"9se de vreo Aoal( sa" $e!"i$%(. Ci D1i !(sreaE( !"erea 1i
'r":"se%ea lor* !e care le9a !"s D":$eEe" di$ D$ce!" D$ ele* c(ci $ici l":i$a soarel"i $" s9a
D:!"%i$a* $ici sr(l"cirea selelor $9a sl(Ai* $ici 'r":"se%ea cer"l"i $" s9a D$"$eca* $ici
@oarele :(rii $" s9a" :"a* $ici !"erea !(:=$"l"i care 'ace s( creasc( roadele cele de
!ese a$ $" s9a c@el"i. Iar c": c( acesea s"$ sric(cioase a: ar(a 1i di$ D":$eEeie1ile
Scri!"ri 1i di$ $a"ra l"cr"rilor. Ni c": c( s"$ 'r":oase 1i sr(l"cie o :(r"rise1e D$ oae
Eilele ad:ira%ia celor ce le !rivesc* ad:ira%ie de care ese vred$ic D":$eEe"* care le9a '(c"
di$ D$ce!" as'el.
Ni 'ii$dc( a"$ci c=$d Eicea: acesea "$ii s9a" D:!orivi* Eic=$d c( o:"l ese :ai $eci$si
dec= oae cele ce se v(d* 'ii$dc( cer"l* !(:=$"l* soarele 1i selele a" %i$" a=a i:!* iar
acesa d"!( 1a!eEeci de a$i se risi!e1e 1i !iere. Mai D$=i vo: r(s!"$de c( $" o:"l D$re& se
risi!e1e* ci sric(ci"$ea se 'ace la !area cea :ai i$'erioar(* iar s"'le"l r(:=$e odea"$a
$e:"rior* $es"'eri$d sric(ci"$e. I$ al doilea r=$d* !ri$ aceasa $" s"$e: $eci$si%i* ci :ai
:"l $e ci$si:* c(ci !e dre!ae s"'eri: Aoli 1i A(r=$e%e* $" '(r( !rici$( 1i '(r( 'olos. Pe
dre!ae* !e$r" c( a: c(E" la !(:=$* iar '(r( 'olos* ca s( $e D$dre!(: r"'ia ce s9a $(sc" D$
$oi di$ r=$d(vie* !ri$ sl(Aici"$ea aceasa 1i !ri$ Aoli. Deci* $" $eci$si$d"9$e !e $oi a
D$&(d"i D":$eEe" s( se 'ac( aceasa. C(ci de $e9ar 'i $eci$si $" ar 'i l(sa s( 'ie s"'le"l
$osr" $e:"rior. Ni $e9a '(c" r"!"l $osr" a1a $" !e$r" c( El ese $e!"i$cios* c( de ar 'i
a1a $" ar 'i !"" s( 'ac( cer"l* selele 1i !(:=$"l* care s( %i$( a=a vre:e* ci ca s( $e 'ac( !e
$oi :ai A"$i* :ai D$%ele!%i 1i :ai s"!"1i L"i* care ese !rici$a a oa( :=$"irea. De aceea
cer"l $" l9a '(c" ca s( D:A(r=$easc( sa" s( 'ie c"!ri$s de Aoli c(ci cel ce ese li!si de voi$%(
liAer( $" !oae $ici !(c("i* $ici 'ace 'a!e A"$e 1i de aceea $" are $ici reA"i$%( de aces 'el
de D$dre!are. Iar $o"( celor ce s"$e: ci$si%i c" s"'le 1i c" c"v=$are* de $evoie $i s9a !"s
'r="l 1i s:ere$ia* care se $asc di$ !(i:iri 1i Aoli* !e$r" c( di$ D$ce!"* :ai D$ai$e de oae
!(caele* D$ r"'ie a c(E" o:"l cel di$=i.
Ni dac( cer"l ar 'i 'os '(c" s( D:A(r=$easc(* ca 1D r"!"rile $oasre* :"l%i ar 'i !ri@($i c"
D$dr(E$eal( !e Oidior"l* c( $" a !"" s( 'ac( "$ cor! ca s( %i$( :"le D$co$K"r(ri de a$i. Dar
ac": li s9a ridica aceas( !rici$( de D$vi$"ire* 'ii$dc( l"cr"rile L"i d"reaE( a=a vre:e.
Pe l=$&( oae acesea r"!"rile $oasre $" s9a" '(c" $":ai !e$r" veac"l acesa* ci ele vor
D$via c" :"l :ai :"l( slav(* vor 'i :ai sr(l"cie dec= cer"l* soarele 1i oae celelale 1i se
vor :"a la cele de s"s.
Deci o la"r( a c"$oa1erii l"i D":$eEe" ese !ri$ Eidire* iar cealal( ese s(di( D$ $oi* des!re
care a: vorAi a"$ci !e lar& !ri$ :"le c"vi$e 1i ar(=$d c( D$ 'irea $oasr( ese s(di(
c"$o1i$%a celor A"$e 1i a celor ce $" s"$ a1a. Ni di$r" D$ce!" a: av" ace1i doi D$v(%(ori*
Eidirea 1i co$1ii$%a* care 'ar( de &las* !ri$ (cere* a" D$v(%a !e oa:e$i. C(ci Eidirea* "i:i$d
!ri$ vedere !e cel ce !rive1e* Dl ri:ie !e acesa la co$e:!larea Oidior"l"i ei* iar co$1ii$%a*
D$v(%=$d D$("$r"* ara( !e oae cele ce se c"vi$e de '(c". Iar !"erea 1i @o(r=rea K"dec(%ii ei
o D$%ele&e: !ri$ D$s"1irile 'e%ei* c(ci a"$ci c=$d D$("$r" !=r(1e 1i !ri@($e1e !e !(ca
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.6+
"lA"r( D$'(%i1area 'e%ii 1i o ":!le de :"l( :=@$ire. Iar c=$d vo: 'ace vre"$ l"cr" di$ cele
de r"1i$e* $e D$&(lAe$i: 1i $e s!erie:* c(ci $e :"sr( &las"l co$1ii$%ei !e care9. a"Ei:* dar
Dl D$%ele&e: !ri$ s"!(rarea 'e%ii.
Iar !e l=$&( ace1i doi D$v(%(ori* :ai ese 1i "$ al reilea ad("&i de !"rarea de &riK( a l"i
D":$eEe"* care $" 'ar( de &las* ca ceilal%i de :ai D$ai$e* ci c" c"v=$* c" s'a"ire 1i c"
D$v(%("r( $e !"$e D$ r=$d"iala :i$ea $oasr(. Ni care ese acesaH Ta(l care s9a da 'iec(r"ia
ce se $a1e. C(ci !e$r" aceasa a '(c" D":$eEe" ca s( 'i: i"Ai%i de !(ri$%ii $o1ri cei ce $e9
a" $(sc"* ca s(9i ave: D$v(%(ori ai 'a!ei A"$e. Ni $" i s9a da Ta(l"i $":ai a se:($a* ci 1i a
D$v(%a* iar :aicii $" $":ai a $a1e* ci 1i a @r($i 1i a cre1e Ai$e. Ni c": c( ese adev(ra c( $"
'irea* ci 'a!a A"$( 'ace !(ri$%i* D$s"1i $(sc(orii vor :(r"risi D:!re"$( c" $oi. C( ei de :"le
ori !e 'iii lor* c=$d Di v(d c( s9a" aA(" la r("ae* Di aie de la ei de!(r=$9d"9i de la :o1e$ire
1i91i 'ac !e al%ii 'ii* care de :"le ori $" a" $ici o le&("r( de r"de$ie c" ei. Oare ce !oae 'i
:ai de :irare dec= aceasa* c=$d !e cei ce i9a" $(sc" Di lea!(d(* iar !e cei ce $"* Di ad"ce
D$r" ale lor. Iar acesea $" s9a" Eis de $oi 'ar( de ros* ci ca s( c"$o1i c( voia cea liAer( ese
:ai !"er$ic( dec= 'irea* 1i aceea oAi1$"ie1e :ai ales s( 'ac( 1i 'ii 1i !(ri$%ii. Dar 1i acesa a
'os "$ l"cr" al !"r(rii de &riK( a l"i D":$eEe"* ca s( $" D$&(d"iasc( ca 'iii s( 'ie li!si%i de
dra&osea cea 'ireasc(* $ici s( se D$&(d"ie oae di$ !rici$a ei. C(ci de era s( $" i"Aeasc(
$icidec": !(ri$%ii !e 'iii lor* D$de:$=$d"9se di$ 'ire* ci $":ai !e$r" oAicei"rile 1i 'a!ele lor*
ai 'i v(E" !e :"l%i D$sr(i$a%i de la casa !(ri$easc( de'ai:=$d"9se* iar $ea:"l $osr"
desr(:=$d"91e* Iar dac( o"l ar 'i 'os l(sa la le&("ra 'irii* $" $":ai a"$ci c=$d 'iii ar 'i
ci$si !e !(ri$%i* ci 1i a"$ci c=$d i9ar 'i oc(r= 1i $eci$si 1i ale rele ar 'i !(i:i de la ei* ar
'i r(:as de 'iii lor cei r(i* 1i $ea:"l $osr" ar 'i al"$eca la cea :ai de !e "r:( r("ae. C(ci
dac( co!iii $" vor D$dr(E$i as"!ra !(ri$%ilor lor !e$r" 'ire* 'ii$dc( a" v(E" !e :"l%i ce s9a"
'(c" r(i c( a" 'os iE&o$i%i 1i di$ cas( 1i di$ av"%ia !(ri$easc(* vor D$dr(E$i de :"le ori la
dra&osea lor. Ni de $" ar 'i D$&(d"i D":$eEe" !(ri$%ilor s( !ede!seasc( !e co!iii lor* sa" s(9i
le!ede dac( s9ar 'i '(c" r(i* la ce 'el de r("ae $" s9ar 'i aK"$sH De aceea* D":$eEe" a
D$credi$%a dra&osea !(ri$easc( 1i la 'ire 1i la oAicei"rile co!iilor* c( de vor &re1i c" :(s"r(
s(9i iere* 'ii$dc( 'irea D$dea:$( la aceasa* iar de se vor 'ace r(i 1i vor Aoli $evi$deca*
dra&osea lor s( $" dea 'r=" liAer r("(%ii acelora* dac( va Air"i 'irea 1i vor voi s( se %i$( de
co!ii c" oae c( s"$ r(i. C=( !"rare de &riK( $" ese aiciH C( s9a !or"$ci 1i a i"Ai* dar 1i a
!"$e :(s"r( dra&osei 1i iar(1i a @o(rD r(s!l(ire !e$r" A"$a cre1ere a co!iilor.
Ni c": c( ese r=$d"i( r(s!l(ire !e$r" cre1erea co!iilor $" $":ai A(rAa%ilor* ci 1i 'e:eilor*
asc"l( c": vorAe1e Scri!"ra D$ :"le loc"ri 1i des!re acesea 1i des!re aceia* $evorAi$d :ai
!"%i$ c(re 'e:ei dec= c(re A(rAa%i. Pavel d"!( ce a Eis) BCi 'e:eia a:(&i( 'ii$d* s9a '(c"
c(lc(oare de !or"$c(. Dar se va :=$"i !ri$ $a1ere de 'iiC >. Ti:. +* .8?. Iar ceea ce Eice
ese a1a) Te :=@$e1i !e$r" c( 'e:eia cea di$=i e9a A(&a D$ c@i$"ri 1i D$ d"reri 1i D$r"
D$del"$&a( !"rare D$ !=$eceH Dar $" e $ec(Ki* c( $" a= vei 'i s"!(ra( de c@i$"ri 1i de
d"reri* !e c= e vei 'olosi* de vei voi* de la cre1erea co!iilor. C(ci co!iii* cei ce se $asc* vor
doA=$di !"rarea de &riK( cea c"vii$cioas(* ad"c=$d"9se la 'a!a A"$( 1i D:A"$((%i$d"9se* %i
se vor 'ace !rici$( de :=$"ire* 1i !e l=$&( is!r(vile ale vei l"a :"l( r(s!l(ire 1i !e$r"
os=rdia 1i !"rarea a de &riK( cea c(re ei. Ni ca s( c"$o1i c( !e :aic( $" o 'ace $a1erea* $ici
!e$r" aceasa ese or=$d"i( !la(* a"Ei ce s!"$e D$ al loc Pavel des!re v(d"ve) BDac( 1i9a
cresc" co!iiiC >I Ti:. 5* .-?. N" a Eis Bde a $(sc" 'iiC* ci Bdac( 1i9a cresc"C. C(ci aceea ese
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.60
a 'irii* iar aceasa ese a voii celei liAere. Ni aces l"cr" Dl ar"( 1i aici* c(ci d"!( ce Eice) Bdar se
va :=$"i !ri$ $a1ere de 'iiC* ada"&() BDac( s(r"ie1e c" de!li$( D$%ele!ci"$e* D$ credi$%(* D$
i"Aire 1i D$ s'i$%e$ieC* ar(=$d !ri$ aceasa c( $" $a1erea de 'ii ad"ce !la(* ci A"$a cre1ere.
Ca 1i c": ar Eice) A"$ci vei l"a !la( :"l(* dac( co!iii !e care i9ai $(sc" vor !erece D$r"
credi$%(* D$ dra&ose 1i D$ s'i$%e$ie. De9i vei ad"ce !e ei la acesea* de9i vei D$de:$a* de9i vei
D$v(%a* de9i vei s'("i* !e$r" aceas( !"rare de &riK( vei l"a :"l( r(s!l(ire de ia D":$eEe".
Deci 'e:eile s( $" socoeasc( c( a !"ra &riK( de 'iii lor ese "$ l"cr" sr(i$ !e$r" ele* c(ci $9
a deoseAi $ea:"l $osr"* $ici a Eis si:!l" Bde 1i9a cresc" 'iiC* ci de vor !erece D$ credi$%(* 1i
dra&ose 1i D$ s'i$%e$ie. De aceea* reA"ie s( !"r(: &riK( !e$r" a:=$do"( 'el"rile de co!ii*
dar :ai ales 'e:eile* c(ci ele sa" :ai :"l acas(. Pe A(rAa%i de :"le ori Di ra& de acas(
&riKile 1i c(l(oriile D$ sr(i$(ae* dar 'e:eia 'ii$d liAer( de aceas( &riK(* :ai c" les$ire !oae
s( !oare &riK( de cei $(sc"%i* av=$d :ai :"l( vre:e. A1a '(cea" 1i 'e:eile cele de de:"l.
A !"ra &riK( de co!ii 1i a9i D$de:$a !e ei la 'iloEo'ie ese daorie $" $":ai a A(rAa%ilor* ci 1i a
'e:eilor. N c": c( aces l"cr" ese adev(ra* v( voi !ovesi o isorie vec@e.
A 'os la evrei o oarecare 'e:eie A$a. Aceas( 'e:eie a Aoli :"l( vre:e de ser!(ci"$e* dar
l"cr" cel :ai c":!li era c( rivala ei era :a:( a :"l%i co!ii. L"cr"l acesa 'ire1e ese de
$es"'eri 'e:eilor* iar c=$d va 'i 1i rival( care are co!ii* s"'eri$%a se 'ace :"l :ai c":!li(.
Ni91i c"$o1ea :ai c" di$adi$s"l ic(lo1ia ei v(E=$d A"$a s!orire a celeilale.
Prec": 1i cei ce r(iesc D$ s(r(cia cea :are* a"$ci se c@i$"^ iese :ai :"l c=$d se &=$desc la
cei Ao&a%i. Ni $" $":ai acesa era l"cr"l cel :ai &re" c( $" avea co!ii* iar cealal( avea* ci
!e$r" c( cealal( era !iE:(rea%(* 1i $" $":ai a=* ci o 1i E(d(ra 1i o de'(i:a.
Iar D":$eEe" v(E=$d oae acesea r(Ada 1i B$" i9a da ei Do:$"l !r"$c d"!( $ecaE"l ei 1i
d"!( sc=rAa s"'le"l"i eiC >I I:!. .* 6?. Ce D$sea:$( Bd"!( $ecaE"l eiCH N" D$sea:$( o!rirea
$a1erii de 'ii !e$r" c( D":$eEe" o vedea c( s"'er( c" :"l%":ire aceas( ic(lo1ie* ci 'a!"l
c( $" i9a !ooli sc=rAa 1i d"!( ce a v(E"9o c( se sc=rAea* se $ec(Kea 1i se :=@$ea* 'ii$dc(
ico$o:isea ceva :"l :ai :are. Iar !e acesea s( $" le a"Ei: $":ai D$ reac(* ci de aici s(
D$v(%(: o :are 'iloEo'ie. C(ci* c=$d vo: c(dea D$ vre"$ r("* !(i:i$d d"rere 1i =$&"i$d"9$e*
1i c" oae c( r("l $i se va !(rea de $es"'eri* s( $" $e "lA"r(:* $ici s( $e sc=rAi:* ci sa
a1e!(: cele ce va @o(rD D":$eEe". Fii$dc( el 1ie 'oare Ai$e c=$d reA"ie s( deEle&e ceea
ce $e !rici$"ie1e $o"( sc=rAa. L"cr" care s9a D$=:!la 1i la aceas( 'e:eie. C(ci D":$eEe"
a D$c@is !=$ecele ei* $" "r=$d9o* $ici D$orc=$d"9se di$s!re ea* ci ca s( $e desc@id( $o"( "1ile
'iloEo'iei 'e:eii* s( vede: Ao&(%ia credi$%ei ei 1i s( c"$oa1e: c( aces l"cr" o '(cea !e ea
:ai sr(l"ci(. Dar asc"l( cele ce "r:eaE() BA1a '(cea D$ o a$"l* de :"l( vre:e c=$d se
s"ia ea la casa Do:$"l"i* 1i se :=@$ea 1i !l=$&ea 1i $" :=$caC >I I:!. .* 7?.
Mare ese :=@$irea* sc=rAa ese D$del"$&a(* $" do"( sa" rei Eile* $ici do"(Eeci sa" o s"(*
$ici o :ie sa" de do"( ori !e a=a* ci :"l%i a$i se sc=rAea 1i se :=@$ea 'e:eia. C(ci ceasa
D$sea:$( Bde :"l( vre:eC. Dar $" s9a $ec(Ki* $ici l"$&i:ea vre:ii $" a Air"i 'iloEo'ia ei*
$ici oc(rile 1i i:!"(rile !iE:(re%ei* ci se r"&a 1i cerea deseori. Iar l"cr"l cel :ai :are di$re
oae 1i care ara( :ai ales dra&osea ei c(re D":$eEe"* era c( $" !o'ea $":ai s(
doA=$deasc( "$ co!il* ci* doA=$di$d"9.* Di dorea s(9. a'ieroseasc( l"i D":$eEe" 1i s(9. ad"c(
L"i ca !=r&( a !=$ec"l"i ei* iar !e$r" aceas( A"$( '(&(d"i$%( s(91i ia !laa. Dar de "$de se
ara( aceasaH Di$ cele ce "r:eaE(. Ni%i c" o%ii c( 'e:eilor cel :ai $es"'eri l"cr" le ese
ser!(ci"$ea* c(ci :"l%i di$re A(rAa%i s"$ a= de 'ar( socoeal( D$c= D$vi$"iesc !e 'e:ei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.68
c=$d $" $asc* $e1ii$d c( $a1erea de s"s D1i are D$ce!""l !ri$ !"rarea de &riK( a l"i
D":$eEe"* 1i $ici 'irea 'e:eii* $ici D:!re"$area $" s"$ D$des"l(oare s!re aceasa. Ni c"
oae c( 1i" c( ie D$vi$"iesc !e $edre!* D$s( de :"le ori le cear(* se D$orc de la ele 1i $" le
:ed D$dr(&esc.
Deci s( vede: 1i dac( 'e:eii aceseia i s9a D$=:!la aces l"cr"H C( de o vei vedea !e ea c(
ese de'(i:a(* $eci$si(* oc(r=(* 'ar( D$dr(E$eal( c(re AKirAa 1i $ici doA=$di$d oa(
dra&osea de la el* a"$ci vei !"ea socoi c( dorea co!il"l !e$r" aceasa* ca s( aiA(
D$dr(E$eal( 1i liAerae :ai :"l( 1i s( 'ie :ai dra&( A(rAa"l"i ei. Iar de vei a'la ceva c" o"l
D:!oriv(* c(ci era c" :"l :ai i"Ai( dec= ceea ce care avea co!ii 1i se D$d"lcea de :ai
:"l( dra&ose* ar(a ese c( $" !e$r" ceva o:e$esc dorea co!il"l* ci !e$r" !rici$a ce s9a
Eis. Dar de "$de ese ar(a aceasaH Asc"l( !e scriior"l cel s'=$ ce vorAe1e. C(ci ceea ce a
Eis* $" a Eis9o 'ar( ros* ci ca s( c"$o1i 'a!a cea A"$( a 'e:eii. Deci ce Eice aceasaH BPe A$a
o i"Aea Elca$a :ai :"l dec= !e Fe$a$aC >. I:!. .* 5?. A!oi d"!( ce a v(E"9o c( $" :($=$9
c(* ci !l=$&e* Di Eice) BCe9%i ese %ieH Pe$r" ce !l=$&iH Ni !e$r" ce $" :($=$ciH Ni !e$r" ce
se $ec(Ke1e i$i:a aH Oare $" s"$ e" :ai A"$ %ie dec= Eece 'iiHC >I I:!. .*<?. /eEi c": se
%i$ea de ea 1i !e$r" d=$sa Dl d"rea :ai :"l. N" !e$r" c( $" avea co!ii* ci !e$r" c( o vedea
!e ea
Ni s9a '(&(d"i Do:$"l"i* Eic=$d) Ado$ai* Doa:$e* Eloi* Savao. C"vi$e D$'rico1(oare 1i
c"re:"r(oare. Ni Ai$e a '(c" (l:(cior"l de $" le9a !re'(c" D$ li:Aa $oasr(. C(ci $ici $9
a" !"" c" oa( A"$(voi$%a lor s( le rad"c( D$ li:Aa eli$easc(.
Iar 'e:eia $" L9a c@e:a c" "$ $":e* ci c" :ai :"le !orivie L"i* ar(=$d dori$%a ei cea
c(re El 1i dra&osea ei cea 'ierAi$e. Ni !rec": cei ce scri" KalAe la D:!(ra se adreseaE( L"i
$" $":ai c" "$ $":e* ci c" :ai :"le* $":i$d"9. !"r(or de Air"i$%(* a"&"s* si$&"r
s(!=$ior 1i :"le alele* !e care !"$=$d"9le la D$ce!" d"!( aceea 'ac r"&(:i$ea* a1a 1i
aceas( 'e:eie* ad"c=$d"91i r"&(ci"$ea sa l"i D":$eEe"* !"$e D$ai$ea r"&(ci"$ii :ai :"le
$":e* ar(=$d"91i dra&osea ei* !rec": a: Eis* 1i ci$sea c(re Cel C(r"ia se roa&(. Ni !e$r"
c( d"rerea a D$v(%a9o aceas( r"&(ci"$e 1i 'ii$dc( a scris9o c" :"l( !rice!ere* a 'os asc"la(
de&raA(. C(ci a1a s"$ r"&(ci"$ile cele ce se 'ac di$ d"rerea s"'le"l"i. I$ loc de @=rie D1i
avea :i$e* D$ loc de co$dei* li:Aa* iar lacri:ile D$ loc de cer$eal(. De aceea s9a !(sra
aceas( r"&(ci"$e !=$( D$ Ei"a de as(Ei* c(ci r(:=$ $e1erse c"vi$ele r"&(ci"$ii de se vor
scrie c" as'el de cer$eal(.
D$ce!""l r"&(ci"$ii l9a: v(E"* dar s( vede: 1i cele ce "r:eaE() BDe vei vrea s( ca"%i s!re
s:ere$ia roaAei TaleC* D$c( $9a !ri:i $i:ic* dar D$ce!""l r"&(ci"$ii ara( '(&(d"i$%(.
R(s!l(e1e l"i D":$eEe" ceea ce D$c( $" are D$ :=i$i. A1a 'ierAea 1i se c@i$"ia :ai :"l s!
9e aceasa* adic( s!re '(&(d"i$%(* dec= s!re aceea* adic( s( $asc( !e$r" ridicarea
ser!(ci"$iiG 1i !e$r" cea di$=i s9a r"&a ca s( aiA( co!il. BDe vei vrea s( ca"%i s!re s:ere$ia
roaAei TaleC. Do"( D$dre!(%iri a: ca s( :( :il"ie1i* roAia 1i $evoia. BNi vei da roaAei Tale
s(:=$%( A(rA(easc(* Dl voi da !e el D$ai$ea Ta darC. Ce D$sea:$( BD$ai$ea Ta darHC D(r"ire
c" o"l* roA
sc=rAia 1i c"!ri$s( de :=@$ire. Dar $9a co$vi$s9o !e ea s( se de!(reEe de :=@$ire* !e$r" c(
$" !e$r" el cerea co!il"l* ci ca s(91i dea rod"l ei l"i D":$eEe".
BNi s9a sc"la A$a d"!( ce a" :=$ca ei D$ Silo* 1i d"!( ce a" A("* 1i a" sa D$ai$ea
Do:$"l"iC >I I:!. .* 4?. N" si:!l" s9a Eis s"ci Bd"!( ce a" :=$ca 1i a" A("C* ci ca s( veEi
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.65
c( vre:ea de d"!( !r=$E* !e care al%ii o da" odi@$ei 1i r(s"'l(rii* ea o '(cea vre:e de
r"&(ci"$e 1i de lacri:i* 'ii$dc( !rive&@ea ca o 'oare reaE(.
BNi a sa D$ai$ea Do:$"l"iG iar Iii !reo"l 1edea !e sca"$ D$ !ra&"rile #isericii Do:$"l"iC.
Nici aici $" s9a Eis '(r( ros c( BIii !reo"l 1edea !e sca"$ D$ !ra&"rile #isericii Do:$"l"iC* ci
ca s( se arae 'ierAi$%eala credi$%ei 'e:eii. Se D$=:!l( c=eoda( c( o 'e:eie v(d"v( 'ii$d
'(r( $ici o a!(rare 1i !(i:i$d :"le $edre!(%i voie1e s( vorAeasc( c" D:!(ra"l. Dar c=$d
voie1e s( ias( D:!(ra"l* D$ai$ea l"i :er& !"r(orii de s"li%e* !"r(orii de !aveEe* c(l(re%ii 1i
:"l%i al%i sl"Kiori* dar ea $" se D$s!(i:=$( de ei* $ici are reA"i$%( de aK"or"l lor* ci rec=$d
!ri$re ei* vorAe1e c" :"l( D$dr(E$eal( c" D:!(ra"l* Kel"i$d"91i $ecaE"l eiG 1i 'ace aceasa
'ii$dc( o sile1e $evoia. La 'el 1i 'e:eia aceasa $" s9a ro1i* $ici s9a r"1i$a de !reo* c( ea
si$&"r( s( se a!ro!ie c" :"l( D$dr(E$eal( de D:!(ra"l. Ci D$rari!=$d"9se de dori$%( 1i
s"i$d"91i :i$ea la cer* vorAea c" oa( 'ierAi$%eala c" D":$eEe"* ca 1i c": L9ar 'i v(E". Ni
ce EiceH Dar $" Eice $i:ic la D$ce!"* ci !l=$&e 1i vars( iEvoare de lacri:i 'ierAi$%i. Ni !rec":
c=$d se vars( !loi 1i !(:=$"l cel are se "d( 1i se D$:oaie* !or$i$d"9se c" les$ire s!re
cre1erea roadelor* a1a s9a D$=:!la 1i la 'e:eia aceasa. C(ci D$:"i$d"9se !=$ecele ei de
lacri:i ca de $i1e !loi 1i D$'ierA=$=$d"9se di$ !rici$a d"rerii* a D$ce!" s( se !or$easc( s!re
$a1erea de 'ii. Dar s( a"Ei: D$s(1i c"vi$ele 1i r"&(ci"$ea ei. BNi a !l=$s.
des(v=r1i. N" :ai doresc $ici o s(!=$ire as"!ra l"i* $":ai a=a voiesc* ca s( :( ac( :aic(*
ca s( ia co!il"l D$ce!" de la :i$e. C"&e( la evlavia 'e:eii. N9a Eis) dac( D:i vei da rei* doi
D%i voi da Zie* $ici de9:i vei da doi* "$"l i9. voi da Tie* ci dac(9:i vei da "$"l* Zie CZ\i9. voi
a'ierosi c" o"l.
BNi vi$ 1i A(""r( a:e%ioare $" va AeaC. D$c( $" a l"a co!il"l* dar Dl 1i D$oc:e1e !rooroc. Ni
!e$r" cre1erea l"i vorAe1e 1i 'ace oc:ele c" D":$eEe". O* D$dr(E$eal( a 'e:eiiP C(ci
$e!"=$d s( dea a"$ci* 'ii$dc( $" l"ase* d( !re%"l de la cele ce vor s( 'ie. Ni !rec": :"l%i di$
!l"&arii care r(iesc D$ cea :ai de !e "r:( s(r(cie* $eav=$d Aa$i ca s(91i c":!ere vre"$ vi%el
sa" oaie* le ia" !e acesea de la s(!=$ii lor c" oc:eal(* 'a&(d"i$d"9se s( !l(easc( !re%"l di$
roadele ce vor s( 'ie* a1a 1i aceasa* c" oae c( ea a '(c" :ai :"l* c(ci $" a l"a !e 'i"l ei de
la D":$eEe" oc:i$d"9se s( dea K":(ae ca aceia* ci ca s(9. dea !e el L"i D$re& 1i s( se
'oloseasc( de cre1erea l"i. C(ci a socoi c( des"l( r(s!l(ire ese ose$eala !reo"l"i l"i
D":$eEe" c" cre1erea co!il"l"i.
BNi vi$ 1i A(""r( a:e%ioare $" va AeaC. N" a c"&ea ea* Eic=$d) Dar de se va D:Aol$(vi de
A(""ra de a!(H Sa" de va c(dea D$ al( Aoal(H Sa" de va :"ri* !(i:i$d de Aoal( c":!li(H
Ci !"$=$d"91i D$ :i$e c( Cel ce l9a da va !"ra &riK( de s($(aea l"i* di$ sc"ece l9a s"i !e
el la s'i$%e$ie* ar"$c=$d oae la D":$eEe"* 1i :ai D$ai$e de c@i$"rile $a1erii se s'i$%ea
av=$d !rooroc* !"r=$d !reo 1i %i$=$d dar* 1i dar D$s"'le%i. Pe$r" aceasa o l(sa D":$eEe"
!e ea s( se $ec(Keasc( 1i i9a da =rEi" dar"l* ca !ri$ r(Adarea ei s9o 'ac( :ai sr(l"ci( 1i s(
arae ""ror 'iloEo'ia 1i D$%ele!ci"$ea ei. C( s=$d ea la r"&(ci"$e* $" a !o:e$i de !iE:(9
rea%(* $" a s!"s de oc(rile ei* $" a ar(a @"lele ei 1i $ici a Eis) R(EA"$(9:( !e acea 'e:eie
s!"rca( 1i rea* l"cr" !e care Dl 'ac :"le 'e:ei. Ci* $e!o:e$i$d $i:ic di$ oae acelea* se
r"&a $":ai !e$r" acelea care o 'olosea !e ea. F( 1i " la 'el* o o:"le* 1i c=$d vei vedea !e
vre"$ vr(K:a1 care e9a sc=rAi* s( $" sco%i $ici "$ c"v=$ r(" c(re el* $ici s(9. Alese:i
!e$r" c( e "r(1e. Ci i$r=$d D$("$r" 1i !lec=$9d"9%i &e$"$c@ii* roa&(9e c" lacri:i l"i
D":$eEe" ca s( risi!easc( :=@$irea 1i s( si$&( sc=rAa. L"cr" !e care 1i aceasa l9a '(c"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.66
'olosi$d"9se 'oare :"l de la acea 'e:eie vr(K:a1(. C( aceea i9a aK"a ei la $a1erea
co!il"l"i. Dar c":H /( voi s!"$e. Fii$dc( a oc(r=9o* a $ec(Ki9o 1i i9a '(c" d"rerea :ai
:are* dar di$ d"rere r"&(ci"$ea s9a '(c" :ai c" l"are a:i$eG r"&(ci"$ea a aras !e
D":$eEe" 1i L9a '(c" s( se !lece. Ni a1a s9a $(sc" Sa:"il.
De aceea $e vo: reEvi* $" $":ai c( vr(K:a1ii $o1ri $" vor !"ea s( $e va(:e c" $i:ic* ci
$e vor 'olosi 'oare :"l* '(c=$d"9$e la oae.:ai os=rd"iori* $":ai dac(* di$ sc=rAa ceea ce
$i se !rici$"ie1e de ei* $e vo: ra&e la r"&(ci"$i* iar $" la oc(ri 1i la @"le.
Iar d"!( ce a $(sc" ea co!il"l l9a $":i Sa:"il* adic( Bva a"Ei de D":$eEe"C. Ni 'ii$dc( a
'os a"Ei( 1i l9a l"a !e 'i !ri$ r"&(ci"$e* iar $" de la 'ire* !o:e$irea acesei l"cr(ri a !"s9o D$
$":ele co!il"l"i* ca !e "$ s=l! de ara:(. Ni $9a Eis) S(9. $":i: !e el c" $":ele a(l"i l"i*
sa" al "$c@i"l"i* sa" al :o1"l"i* sa" al sr(:o1"l"i* ci Eice) Cel ce l9a da !e el s( Se
ci$seasc( 1i !ri$ $":irea co!il"l"i.
Aceseia r=v$i%i 1i v( ase:($a%i* o 'e:eilorG aceseia s( "r:(:* o A(rAa%ilor 1i s( ar((: :"l(
!"rare de &riK( 'a%( de co!ii. S(9i cre1e: !e cei $(sc"%i D$ D$'r=$are 1i c"r(%ie. C( D$r" $i:ic
$" reA"ie s( !"r(: &riK( a1a de :"l de cei i$eri* ca !e$r" D$'i=$area 1i c"r(%ia lor* 'ii$dc(
!ai:a !oriv$ic( acesora :ai ales s!"rc( v=rsa aceea. Ni ceea ce 'ace: c" l":=$(rile* s(
'ace: 1i c" co!iii. C=$d sl"K$ica
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
a!ri$de l":=$area Di !or"$ci: s( $" ":Ale c" ea acolo "$9de s"$ !aie* '=$* sa" alceva de
aces 'el* ca $" c":va di$ D$=:!lare s( cad( vreo sc=$eie 1i a!ri$E=$d :aeria aceea* s( ard(
oa( casa. Aceas( !"rare de &riK( s9o ave: 1i 'a%( de co!ii 1i s( $" d"ce: vederile lor acolo
"$de s"$ sl"K$ice D$ver1"$ae* "$de s"$ 'ee des'r=$ae* "$de s"$ roaAe $eas=:!(rae. Ni
de vo: avea sl"Kioare de aces 'el* sa" veci$(* sa" oricare ala a1a* s( !or"$ci: 1i s( r=$d"i:
ca $ici s( se arae* $ici s( vorAeasc( c" i$erii* ca $" c(E=$d de acolo vreo sc=$eie* s( a!ri$d(
o s"'le"l co!il"l"i 1i s( se 'ac( !ri:eKdia de $es"'eri. Ni $" $":ai de vederi* ci 1i de a"Eiri
des'r=$ae s(9i de!(r(: !e ei* ca s( $" li se srice s"'le"l !ri$ acesea. Nici la eare sa" la
cl"A"ri s(9i d"ce:* $ici la os!e%e 1i la Ae%ii* ci s( !(Ei: !e i$erii $o1ri :ai :"l dec= !e
'ecioarele ce !erec D$ c(:(rile lor. C(ci $i:ic $" D:!odoAe1e :ai 'r":os v=rsa aceea*
!rec":* c"$"$a D$'r=$a%ii 1i a c"r(%iei* ca s( i$re el D$ c(s(orie c"ra de oa( s!"rc(ci"$ea.
As'el 1i 'e:eile lor le vor 'i :ai dra&i* c=$d s"'le"l lor $" a 'os de!ri$s de :ai D$ai$e c"
des'r=$area. Nici se va srica acel s"'le c=$d =$(r"l va 1i $":ai !e 'e:eia c" care s9a "$i D$
c(s(orie. Ni c=$d vor :er&e i$erii la c(s(orie as'el* i"Airea lor va 'i :ai c"ra( 1i D$dr(&irea
:ai 'ierAi$e.
Iar c(s(oriile ce se 'ac ac":* $" s"$ c(s(orii* ci $e&"sorie de Aa$i 1i de c=rci":(rie. C(ci*
c=$d =$(r"l :ai D$ai$e de c(s(orie ese srica* iar d"!( c(s(orie ca"( la al( 'e:eie* ce
'olos ese de c(s(orie* s!"$e9:iH C" adev(ra :ai :are ese !edea!sa 1i !(ca"l $eiera c=$d
are 'e:eie* dar se d"ce la des'r=$ae 1i se ":!le de r"1i$e !reades'i=9$=$d. C(ci* de se va
D:!re"$a ci$eva c" al( 'e:eie* de1i des'r=$a( ar 'i ea* !reades'r=$are se $":e1e l"crarea.
Ni se 'ac acesea* adic( :er& i$erii la 'e:eile cele des'r=$ae 1i
PUZUL
d"!( c(s(orie* !e$r" c( :ai D$ai$e de c(s(orie $" s9a" de!ri$s s( !ereac( D$ D$'r=$are 1i
c"r(%ie. De aici vraKAa* oc(ri* sric(ri de case 1i cer"ri D$ oae Eilele. Di$ !rici$a aceasa
dra&osea cea c(re 'e:eie se sl(Ae1e 1i se si$&e* 'ii$d sl(A($o&ie de !erecerea D$ casele de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.67
des'i=$are. Iar de se va D$v(%a s( !ereac( D$ D$'r=$are 1i D$ c"r(%ie* :ai i"Ai( dec= oae va
socoi !e 'e:eia sa* o va !rivi c" :"l( dra&ose 1i va !(Ei are le&("ra c" ea. Ni 'ii$d !ace 1i
"$ire* oae A"$((%ile vor i$ra D$ casa aceea.
Deci ca 1i cele de aici s( se ico$o:iseasc( Ai$e de $oi 1i D:!re"$( c" acesea s( doA=$di: 1i
D:!(r(%ia cer"rilor* s( !"r(: &riK( de $oi D$1i$e 1i de co!ii* ca $" 'ii$d D:Ar(ca%i c" @ai$e
D$i$ae s( i$r(: la acea $"$( d"@ov$iceasc(* ci c" :"l( D$dr(E$eal( s( doA=$di: ci$sea
ceea ce se d(r"ie1e acolo celor vred$ici* !e care 'ie s( o doA=$di: $oi o%i c" dar"l 1i c"
i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c" D"@"l
S'=$* slava* ci$sea 1i s(!=$irea* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
CU/ÂNT des!re credi$%a 'i$$ei* des!re D$%ele!ci"$ea 1i Al=$de%ea ei 2 des!re ci$sirea
!reo%ilor 2 reA"ie s( $e r"&(: 1i a"$ci c=$d D$ce!e: a !r=$Ei* 1i d"!( ce er:i$(:
M
LL LLi:ic $" ese ase:($(or c" r"&(ci"$ea* o i"Ai%ilorG $i:ic $" ese :ai !"er$ic dec=
credi$%a. Pe a:=$do"( $i le9a ar(a A$a :ai D$ai$e.
C(ci a!ro!ii$d"9se de D":$eEe" c" acese dar"ri* a s(9v=r1i oae c=e a voiG c( a D$dre!a
'ire AeeKi(* a desc@is !=$ece D$c@is* a ridica r"1i$ea* a !ooli oc(rile !iE:(re%i9lor 1i s9a
D$ors s!re :"l( D$dr(E$eal(* secer=$d s!ic D$c(rca de rod di$ !iar( sear!(. Ni o%i a%i a"Ei
c": s9a r"&a* c": a cer"* c": a :ilosivi* c": a !ri:i* c": a $(sc"* a cresc" 1i a
a'ierosi !e Sa:"il. Pe$r" aceasa $" va &re1i $i:e$i de va $":i !e 'e:eia aceasa 1i a( 1i
:a:(. C( de1i A(rAa"l a se:($a* dar se:i$%ei i9a da !"ere r"&(ci"$ea ei* '(c=$d ci$sie
D$ce!""rile $a1erii l"i Sa:"il. Iar D$ce!""rile $a1erii ei $" a" 'os so:$"l 1i D:!re"$area
ca la ceilal%i oa:e$i* ci r"&(ci"$ile 1i lacri:ile 1i credi$%a* '(c=$d $a1erea !rooroc"l"i :ai
ci$si( dec= a celorlal%i oa:e$i* 'ii$dc( s9a $(sc" di$ credi$%a :aicii sale. De aceea* des!re
'e:eia aceasa Ai$e se va Eice) BCei ce sea:($( c" lacri:i* c" A"c"rie vor seceraC >Ps. .+5*
5?. Aceseia s(9i r=v$i: 1i s( $e ase:($(: $oi A(rAa%iiG aceseia s(9i "r:eEe 1i 'e:eile. C(ci
'e:eia aceasa ese D$v(%(oare a a:=$d"rora !(r%ilor.
C=e s"$ $erodioare* s( $" deE$(d(Kd"iasc(G c=e s"$ :aice a1a s(91i @r($easc( !e cei
$(sc"%i. Ni o%i s( "r:(: 'iloEo'ia 'e:eii !e care a av"9o :ai D$ai$e de $a1ereG ere9di$%ei
care a av"9o D$ i:!"l $a1erii 1i os=rdiei !e care a av"9o d"!( $a1ere. C(ci ci$e !oae 'i :ai
c" D$%ele!ci"$e dec= 'e:eia aceasa* care a r(Ada c" Al=$de%e 1i c" vieKie a=a sc=rA(
$es"'eri(* 1i $" s9a l(sa !=$( ce $" 1i9a deEle&a $ecaE"l* !ri:i$d ca s'=r1i al r("l"i "$ dar
:i$"$a 1i !reasl(vi 1i care $"91i ia ca aK"(or 1i a!(r(or !e $i:e$i di$ cei de KosH C(ci 1ia
i"Airea de oa:e$i a S(!=$"l"i. De aceea* s9a a!ro!ia si$&"r( 1i a cer" ceea ce a cer"* c(ci
D$dre!area $ecaE"l"i ei $" avea reA"i$%( de aK"or o:e$esc* ci de dar"l cel d":$eEeiesc.
Pe$r" c( $" era D$ !a&"A( de Aa$i* ca ad"c=$d"9i ci$eva a"r* s(9i deEle&e $ecaE"lG $ici Aoal(
r"!easc(* ca s( roa&e !e docori s( iE&o$easc( Aoala. Firea era ceea ce !(i:ea is!ia* care
avea reA"i$%( de :=$a cea de s"s. De aceea l(s=$d"9le !e oae cele de !e !(:=$* a aler&a la
S(!=$"l 'irii 1i $" s9a l(sa !=$( ce $" L9a !leca s(9i deEle&e ser!(ci"$ea* s(9i desc@id(
!=$ecele 1i s( 'ac( :aic( !e cea $erodioare.
Ni 'erici( ese $" !e$r" c( s9a '(c" :aic(* ci !e$r" c( $e!"D$d 'i s9a '(c". C(ci a se 'ace
:aic( ese l"crarea 'irii* iar a $" !"ea 'i 1i a se 'ace ese is!rav( deoseAi( a 'e:eii aceseia.
Deci 'erici( era 1i !e$r" acea $a1ere* dar $" :ai !"%i$ 'erici( 1i !e$r" cele s(v=r1ie de ea
1i :ai D$ai$e de $a1ere. Ni 1i%i c" adev(ra o%i* 1i A(rAa%ii 1i 'e:eile* c( $i:ic $" ese :ai
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.6<
d"reros 'e:eii dec= a 'i li!si( de co!ii. Ni c" oae c( "$ele vor doA=$di ale A"$((%i* dar
d"rerea aceea ce se !rici$"ie1e di$ aceas( ra$( $icioda( $" o vor !"ea !ooli. Iar dac(
ac": ese a1a de $es"'eri(* c=$d s"$e: c@e:a%i la o 'iloEo'ie :ai D$al( 1i c(l(ori: la cerG
c=$d $" ave: $ici o &riK( de l"cr"rile cele de aici* ci $e !re&(i: !e$r" al( via%(G c=$d la"da
'ecioriei ese :are* !"$e9%i D$ :i$e ce r(" :are se socoea a"$ci aces l"cr"* c=$d $" era $ici
o $(deKde !e$r" cele viioare 1i $ici :(car $" se &=$dea" la acesea cei de a"$ci* ci oae le
'(cea" !e$r" via%a aceasa de aiciH C(ci Alese: 1i os=$d( era as"!ra 'e:eii care $" $(1ea.
Ni $" ese c" !"i$%( de a ar(a c" c"v=$"l d"rerea ce se !rici$"ie1e di$ aceas( ra$(. Ni
aceasa o :(r"risea" 'e:eile* care a" ar(a :"l( 'iloEo'ie* dar !e aceas( ic(lo1ie $" a"
!""9o s"'eri. Ci "$ele se $ec(Kea" as"!ra A(rAa%ilor lor* alele se deE$(d(Kd"ia" de via%(. Iar
!e 'e:eia aceasa $" $":ai sc=rAa !e$r" $erodire o c"!ri$dea* ci 1i al( d"rere* :=$ie !e$r"
oc(rile !iE:(re9%ei. Ni !rec": a"$ci c=$d s"'l( v=$"rile* lovi$d"9se D:!oriv(* 1i a!"c( vreo
coraAie D$ :iKloc"l lor 1i ridic( :"le val"ri D$ !area di$ai$e 1i D$ !area di$a!oi a ei* dar
c=r:aci"l 1eE=$d la c=r:( sca!( coraAia evi=$d lovi"rile val"rilor c" D$%ele!ci"$ea
c=r:"irii* a1a 1i 'e:eia aceasa a"$ci c=$d :=$ia 1i sc=rAa c(E"ser( D$ s"'le"l ei* ca $i1e
v=$"ri !oriv$ice* 1i Di "lA"raser( :i$ea 1i :"le val"ri ridicase* $" do"( Eile* $ici rei sa"
do"(Eeci* ci a$i D$re&i* c(ci de :"l( vre:e se '(cea aceasa* a s"'eri '"r"$a c" A(rA(%ie 1i
$" a l(sa s( se D$ece &=$d"l ei. C(ci 'rica l"i D":$eEe" 1eE=$d la c=r:( ca "$ c=r:aci* o
D:A(rA(a s( s"'ere c" vieKie vi'or"l acela. Ni $" s9a de!(ra de la oc=r:"irea s"'le"l"i ei*
!=$( ce $" a A(&a coraAia cea !li$( de !ovar( D$ li:a$"l cel c" ad(!osire A"$(* adic(
!=$ecele !li$ de visieria cea de :"l !re%. C( $" !"ra a"r $ici ar&i$* ci !rooroc 1i !reo. Ni
D$doi( era s'i$%e$ia !=$ecel"i ei* c(ci s'=$ era !r"$c"l !e care l9a E(:isli 1i di$ r"&(ci"$ea
s'=$( 1i di$ dar"l cel de s"s s9a D$ce!" E(:islirea.
Ni $" $":ai c( !ovara aceasa era !reasl(vi( 1i :i$"$a(* ci 1i 'el"l $e&"soriei s9a '(c"
!reasl(vi. C(ci $9a v=$d" aceas( !ovar( oa:e$ilor* $ici la oarecare $e&"sori sa" !rec"!e%i*
ci D$da( sco%=$d9o !e ea di$ coraAie a v=$d"9o l"i D":$eEe". Ni a=a $e&"sorie a '(c"* c=
se c"ve$ea s( 'ac( ceea ce s9a oc:i c" D":$eEe". C(ci d"!( ce D":$eEe" a l"a co!il"l* i9a
da ei D$ loc al 'i"G 1i $" $":ai "$"l* $ici doi* $ici rei sa" !ar"* ci :"l :ai :"l%i* Bc(ci cea
sear!( a $(sc" 1a!eC >I I:!. +* 5?* Eice Scri!"raG 1i doA=$da a cov=r1i !re%"l. C(ci D$ aces
'el ese $e&"soria ce se 'ace c" D":$eEe"* $" d( $":ai o :ic( doA=$d( a celor d(r"ie L"i*
ci :"l( 1i D$:"l%i(. Ni $" $":ai !area 'e:eiasc( a da co!iii* ci a:=$do"( 'irile 1i9a" ad"s
doA=$da lor* ca s( se D$d"lceasc( a:=$doi de ea. Ni v( Eic acesea $" $":ai s9o l("da%i !e
aceas( 'e:eie* ci ca s(9i 1i "r:a%i credi$%a 1i s"'erirea de rele* !e care a%i a"Ei9o D$ !are :ai
D$ai$e.
Dar ca s( v( da" 1i r(:(1i%ele* da%i9:i voie !"%i$ s( v( !ovesesc 1i des!re c"vi$ele Eise d"!(
r"&(ci"$ea di$=i* c(re !reo 1i c(re 'ecior"l !reo"l"i* ca s( c"$oa1e%i c"&earea cea Al=$d(
1i li$i1i( a 'e:eii. BNi a 'os c=$d ea se r"&a :"l D$ai$ea Do:$"l"i* Fi !reo"l !rivea la
&"ra eiC >I I:!. .* .+?. D$doi( 'a!( A"$( :(r"rise1e s'=$"l scriior la 'e:eie 1i la sarea la
r"&(ci"$e 1i reEvia :i$%ii) !ri:a !ri$ c"vi$ele Bse r"&a :"lC* iar a do"a !ri$ c"vi$ele
BD$ai$ea Do:$"l"iC. To%i $e r"&(:* dar $" o%i D$ai$ea l"i D":$eEe"* c(ci s(: c" r"!"l la
!(:=$ 1i rosi: c" &"ra :"le* dar :i$ea D$co$Koar( !re"i$de$i* D$ cas( 1i D$ =r&. C": va
!"ea Eice "$"l ca acesa c( s9a r"&a D$ai$ea l"i D":$eEe"H C( D$ai$ea Do:$"l"i se roa&(
cel ce 1i9a ad"$a :i$ea sa di$ oae !(r%ile 1i $" are $ici o le&("r( c" !(:=$"l* ci s9a :"a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.64
la cer* le!(d=$d di$ s"'le o &=$d"l o:e$esc* !rec": a '(c" a"$ci 1i 'e:eia aceasa. C(ci
d(r"i$d"9se c" o"l 1i D$i$E=$d"91i :i$ea* se r"&a l"i D":$eEe" c" s"'le a:(r=.
Dar c": Eice Bse r"&a :"lC* c=$d r"&(ci"$ea ei era sc"r(H C(ci $9a &r(i c"vi$e :"le* ci
!"%i$e 1i si:!le* Eic=$d) BAdo$ai* Doa:$e* Eloi* SavaoP De vei vrea s( ca"%i s!re s:ere$ia
roaAei Tale* 1i9Ii vei ad"ce a:i$e de :i$e* 1i vei da roaAei laie s(:=$%( A(rA(easc(* Dl voi
da !e el D$ai$ea Ta dar !=$( la Ei"a :or%ii l"iG 1i vi$ 1i A(""r( a:e%ioare $" va Aea 1i Arici
$" se va ai$&e de ca!"l l"iC >I I:!. .* ..?. Ce :"l%i:e de c"vi$e s"$ aceseaH Dar ce a
D$se:$a c"vi$ele BSe r"&a :"lHC Re!earea :"l( vre:e a acelora1i c"vi$e. C(ci a1a 1i
Frisos $e9a !or"$ci* !ri$ Eva$&@elii* s( $e r"&(:. Fii$dc( d"!( ce a Eis Uce$icilor L"i s( $"
se roa&e ca !(&=$ii* vorAi$d :"le >M. 6* 7?* i9a D$v(%a !e ei 1i !e $oi :(s"ra r"&(ci"$ii*
ar(=$d c( $" D$r" :"l%i:ea c"vi$elor vo: 'i asc"la%i* ci D$r" reEvia :i$%ii.
Dar !oae va Eice ci$eva) C": reA"ie s( $e r"&(: c" !"%i$e c"vi$e* c=$d Do:$"l le9a da
Uce$icilor L"i !ild( s( se roa&e !"r"reaH C( le9a s!"s de v(d"va aceea care c" r"&(ci"$ea cea
deas( a D$d"!leca !e "$ K"dec(or cr"d 1i $e:ilosiv* care $ici de D":$eEe" $" se e:ea* $ici
de oa:e$i $" se r"1i$a >Lc. .<* +5?. La 'el 1i Pavel s'("ie1e* Eic=$d) BLa r"&(ci"$e s(r"i%iC
>R:. .+* .+? 1i) BNeD$cea v( r"&a%i >I Ies. 5* .7?. C(ci dac( reA"ie s( $e r"&(: adeseori* s(
s(r"i: D$ r"&(ci"$e 1i s( $e r"&(: $eD$cea* D$sea:$( a $e D:!orivi celor Eise. Dar
l"cr"rile $" se co$raEic. S( $" 'ieP Ci s"$ 'oare le&ae D$re ele. C(ci Frisos 1i Pavel $9a"
!or"$ci s( 'ace: r"&(ci"$i l"$&i* ci sc"re 1i dese D$ :"le r(si:!"ri. Pe$r" c( de e vei
r"&a c" c"vi$e :"le 1i vei D$i$de r"&(ci"$ea* de :"le ori e vei r=$d(vi 1i o vei l(sa* d=$d
:"l( liAerae diavol"l"i s( se a!ro!ie* s(9%i !"$( !iedic( 1i s(9%i de!(reEe :i$ea de la cele
ce se &r(iesc. Iar dac( vei 'ace r"&(ci"$i sc"re* dar dese* c" desi:ea lor vei c"!ri$de oa(
vre:ea 1i vei !"ea c" les$ire s( 'ii reaE* '(c=$d r"&(ci"$ile c" :"l( ae$%ie* l"cr" !e care Dl
'(cea 1i aceas( 'e:eie* $" &r(i$d c"vi$e :"le* ci sc"re !ri$ care adeseori se a!ro!ia de
D":$eEe".
Ni 'ii$dc( !reo"l i9a as"!a &"ra* c(ci aceasa D$sea:$( c"vi$ele) BIii !reo"l !rivea la &"ra
eiC* &las"l ei $" se :ai a"Eea* ci $":ai A"Eele 1i le :i1ca. A 'os sili( s( se !lece !reo"l"i 1i
s( se de!(reEe de la r"&(ci"$e. Ni a 'os as"!a( &"ra ei de $" :ai vorAea c" &las* dar $" a
'os as"!a( &"ra cea di$("$r" i$i:ii ei c" care sri&a c" D$dr(E$eal(. C(ci as'el de
r"&(ci"$e ese :ai !ri:i( c=$d se D$al%( sri&(rile di$("$r". Iar aceas( l"crare ese a
s"'le"l"i D$d"rera 1i a:(r=* care $" c" (ria &las"l"i alc("ia r"&(ci"$ea* ci c" os=rdia
:i$%ii.
A1a se r"&a 1i Moise. C(ci $e&r(i$d el $i:ic c" &"ra* Di Eice D":$eEe") BCe sri&i c(re
Mi$eC >le1. .8* .5?. Oa:e$ii a"d $":ai &las"l* dar D":$eEe" :ai D$ai$e de el a"de cele ce
se sri&( D$("$r". A1adar 1i $esri&=$d !"e: 'i a"Ei%i* !e$r" care 1i D$ =r& de vo: :er&e $e
vo: !"ea r"&a c" :i$ea c" :"l( l"are a:i$e* sa" de vo: 1edea D:!re"$( c" !riee$ii* sa"
alceva de vo: 'ace* c" sri&are :are vo: !"ea c@e:a !e D":$eEe"* 'ar( ca $ici"$"l di$ cei
de 'a%( s( $e !oa( a"Ei.
L"cr" !e care 1i 'e:eia aceasa l9a '(c" a"$ci* c(ci &las"l ei $" se a"Eea* dar a asc"la9o
D":$eEe"* 'ii$dc( :are era sri&area ei cea di$("$r".
Ni a Eis c(re ea 'ecior"l l"i Fi) P=$( c=$d vei 'i Aea(H Ri9dic(9%i vi$"l (" 1i e d" de la 'a%a
Do:$"l"iC >I I:!. .* .8?. Aici se !oae vedea :ai ales 'iloEo'ia 'e:eii. Acas( o dis!re%"ia
!iE:(rea%a* a ve$i la CTe:!l" !reo"l a cera9o* iar 'ecior"l l"i a oc(r=9o. A '"&i de '"r"$a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.7-
cea de acas( 1i a aK"$s ia li:a$* dar 1i aici a a'la val"ri. A ve$i s( ia docorie 1i $" $":ai c(
$" a l"a* ci :ai :are ra$( a !ri:i !ri$ oc(ri* c(ci 1i%i c= de slaAe s"$ s"'leele cele a:(r=e
'a%( de cer(ri 1i oc(ri. C(ci !rec": r($ile cele :ari $" s"'er( $ici :(car o "1oar( !i!(ire de
:=$(* a1a 1i s"'le"l cel "lA"ra de oae se $ec(Ke1e* c@iar 1i de "$ c"v=$ si:!l". Dar D$s(
'e:eia $9a !(i:i $i:ic di$ oae acesea* :ai ales c=$d 1i 'ecior"l !reo"l"i o cera. C( de
era !reo"l cel ce oc(ra* $" era :are l"cr" a s"'eri* !e$r" c( D$(l%i:ea dre&(oriei 1i !"erea
s(!=$irii o !leca !e ea s( s"'ere 1i $evr=$d. Dar ac": $ici as"!ra 'ecior"l"i !reo"l"i $" s9a
s"!(ra* de aceea a ras 1i :ai :"l !e D":$eEe" c" dra&ose s!re ea.
A1a 1i $oi de vo: 'i oc(r=%i* sa" ale rele de vo: !(i:i* dar vo: s"'eri c" vieKie !e cei ce $e
oc(r(sc* :are dra&ose vo: ra&e de la D":$eEe". Dar de "$de se ara( aceseaH Di$ cele ce i
s9a" D$=:!la l"i David. Ni ce a !(i:i acelaH A '"&i oda( di$ D:!(r(%ie 1i91i !ri:eKd"ia
liAeraea 1i via%a l"iG 1i 'ii$dc( oasea se dase de !area =$(r"l"i cel"i des'r=$a* a ira$"l"i
acel"ia 1i a o:or=or"l"i de a(* r((cea !ri$ !"sie* dar $" s9a s"!(ra* $ici s9a $ec(Ki !e
D":$eEe"* $ici a Eis) De ce aceseaH De ce a D$&(d"i ca 'i"l s( se scoale as"!ra cel"i ce I9a
$(sc"* care de1i ar 'i av" ceva c" care !e dre!ae s(9. D$vi$"iasc(* $ici a1a $" reA"ia s(
'ac( oae aceseaH Dar ac": $ici o $edre!ae* $ici :ic(* $ici :are $" a !(i:i de la $oi* de
ce ":Al( dori$d s(91i :=$Keasc( drea!a l"i D$ s=$&e !(ri$esc* iar D":$eEe" s"'er( v(E=$d
aceseaH Ni:ic di$ acesea $9a Eis. Ni ce ese :ai :i$"$a c(* r((ci$d 1i s(r(ci$d de oae* "$
oarecare Se:ei* o: viclea$ 1i s!"rca* s9a ridica as"!ra l"i $":i$d"9. "ci&a1 de oa:e$i*
!(&=$ 1i s!(l=$d"9. c" ale $e$":(rae oc(ri. Dar el $ici a1a $" s9a "lA"ra. Dar !oae va Eice
ci$eva) Ce l"cr" de :irare ese acesa c( $" s9a r(EA"$a* 'ii$dc( era slaA 1i 'ar( de !"ereH
Ci !rivea la Oc@i"l cel $eador:i* 1ii$d c( oc@ii Do:$"l"i s"$ de $e$":(rae ori :ai
l":i$o1i dec= soarele >Is. Sira@ +0* +5* +7?. De aceea !e oae le Eicea 1i le '(cea ca 1i c":
Acela ar 'i 'os de 'a%(* K"dec=$d c" dre!ae. Ni Eice) BN" voi !"$e :=$a :ea !ese "$s"l
Do:$"l"i >I I:!. +8* 7?. Ca 1i c": ar Eice) BN" :( "i la r("ae* ci la dre&(orie. S( $"9:i
Eic( ci$eva c( s"$ sil$ic 1i s!"rca. De aceea ci$sesc :ai :"l @o(r=rea l"i D":$eEe"* c"
oae c( acesa se va ar(a $el rc L$ic. Iar vi$a $" ese a :ea dac( acesa se va ar(a $evred$ic
de ci$sea aceasa.
S( a"d( cei Care de'(i:a !e !reo%i 1i s( D$ve%e de la David c=( evlavie a ar(a 'a%( de
D:!(ra* c" oae c( :"l :ai ci$si ese !reo"l dec= D:!(ra"l* !e$r" c( ese c@e:a la :ai
:are D$ce!(orie. S( D$ve%e "$ii ca ace1ia s( $" K"dece* $ici s( cear( socoeal(* ci s( se
s"!"$( 1i s( se !lece. C( " $" 1ii via%a !reo"l"i* c" oae c( va 'i !roas( 1i de'(i:a(* D$
i:! ce acesa 1ia c" de9a:($"$"l oae c=e a '(c" Sa"l. Dar 1i a1a se s'ia de dre&(oria !e
care i9a da9o D":$eEe". C@iar de vei 1ii c" a:($"$"l via%a !reo"l"i* 1i o $" e1i
D$dre!(%i s(9. de'ai:i* ci s( 'aci cele Eise de el* asc"l( c": Frisos a ridica de la $oi
aceas( D$dre!(%ire !ri$ c"vi$ele Eise D$ Eva$&@elii) BC(r"rarii 1i 'ariseii a" s(" D$ sca"$"l
l"i MoiseG deci oae c=e v( vor Eice vo"(* 'ace%i9le 1i !(Ei%i9le* iar d"!( 'a!ele lor s( $"
'ace%iC >M. +0* +90?./eEi c": $9a $eci$si s'a"irea acesora* $ici a le!(da D$v(%("ra lor* c"
oae c( via%a lor era a= de srica(* D$c= era vred$ic( de cleveire di$ !area Uce$icilorH
Iar ace1ia le Eic* $" voi$d s( &r(iesc de r(" !e !reo%i. Sa $" 'ieP C(ci voi s"$e%i :arori
des!re !erecerea lor 1i des!re oa( evlavia lor. Ci a: Eis ca :ai :"l( ci$se s( le d(: lor* c(
$" !e ei Di vo: 'olosi di$ aceasa* ci !e $oi D$1i$e. C(ci cel ce !ri:e1e !rooroc D$ $":e de
!rooroc* !laa
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.7.
Mai D$=i voi Eice c( $" :9a1 'i :ira de el dac( 'ii$d D:!(ra c" coroa$( !e ca! 1i 1eE=$d !e
sca"$* ar 'i 'os oc(r= 1i ar 'i s"'eri* !rec": Dl la"d ac": 1i :( D$s!(i:=$eE c( a 'iloEo'a D$
vre:ea $evoii. C(ci a"$ci :(ri:ea s(!=$irii 1i !rosi:ea oc(r=or"l"i de :"le ori Dl
D$d"!leca s( reac( c" vederea ocara.
A
D$c( 1i al%i :"l%i D:!(ra%i a" 'iloEo'a de :"le ori "$ele ca acesea* l"=$d :=$ia oc(r=orilor
s!re D$dre!area lor. C(ci oc(rile $" se ad$& D$ acela1i 'el de $oi c=$d s"$e: D$ D$des"lare*
sa" c=$d s"$e: D$ !(i:ire. Ci c=$d c(de: a"$ci $e D:!"$& :ai :"l 1i $e !i1c( :ai are.
Ni !e l=$&( oae acesea* voi :ai ad("&a D$c( "$a la cele Eise des!re David. El !"ea s(
iEA=$deasc( as"!ra oc(r=or"l"i d"!( ce a ve$i iar(1i la !"ere* dar $9a voi. Ni ca s( c"$o1d
c( 'iloEo'ia aceasa $9a 'os a $e!"i$%ei* ci a r(Ad(rii* a"$ci c=$d voievod"l l"i cerea voie de
la el s( reac( 1i s(9i aie ca!"l acel"ia* David $" $":ai c( $" i9a da voie* ci s9a 1i s"!(ra*
Eic=$d) BCe ese :ie 1i vo"( 'iii Sar"ieiH L(9sa%i9. !e el s( Alese:e... C( doar va vedea
Do:$"l s:ere$ia :ea 1i9:i va D$oarce :ie Ai$e !e$r" Alese:"l l"i D$ Ei"a de as(EiC >II
I:!. .6* .-* .+?. L"cr" ce s9a 1i D$=:!la.
/eEi c": 1ia Dre!"l c( a s"'eri c" A(rA(%ie oc(rile !rici$"ie1e doA=$dire de :ai :are slav(H
De aceea 1i al(da( c=$d a !ri$s !e Sa"l D$ !e1er( 1i !"ea s(9. o:oare* dar l9a cr"%a* c"
oae c( cei de 'a%( Di !or"$cea" s( loveasc( c" saAia. Dar $ici 'a!"l c( avea s(!=$ire s(
"cid(* $ici D$de:$"rile celorlal%i* $ici !(i:irea relelor celor :"le 1i $ici 'a!"l c( 1ia c( va
!(d:i alele 1i :ai rele $" l9a" l(sa s( ra&( saAia. Mai ales c( de ar 'i "cis $" ar 'i 1i"
oasea l"i* !e$r" c( Sa"l era D$ !e1er( 1i $i:e$i al"l $" era de 'a%(* '(r( $":ai el si$&"r. Ni
$9a Eis ceea ce Eic cei ce !reades'r=$eaE() D:!reK"r"l :e" s"$ !ere%i 1i D$"$eric* de ce s( :(
s'iescH
068
i o daorie* $e!(i:i$d $i:ic $ec"vii$cios* a1a de 'r":os a as"!a &"ra 'e:eii. La 'el a
D$cerca 1i c" 'e:eia aceasa. C( de vre:e ce a v(E"9o c( s"'er( c" A(rA(%ie ocara !e$r"
$e$a1erea de 'ii* ca de la D":$eEe"* a D$de:$a !e 'i"l !reo"l"i s( o "lA"re 1i :ai :"l.
Dar $9a !(i:i $i:ic 'e:eia di$ aceasa* ci 'ii$d de!ri$s( acas( a s"'eri oc(rile 1i $eci$sirile
!iE:(re%ei* 'ar( s'ial( a Air"i 1i acese A=$"ieli. De aceea* 'ii$d D$ Te:!l" ar(a :"l(
Al=$de%e 1i c" :(ri:e de s"'le 1i A(rA(%ie s"'erea AaKoc"ra 1i ac"Ea c( ar 'i Aea(. Ni $i:ic
$" $e o!re1e a a"Ei c@iar c"vi$ele Scri!"rii. D"!( ce a Eis 'i"l !reo"l"i) BRidic(9%i vi$"l ("
1i e d" de la 'a%a Do:$"l"iC* A$a r(s!"$E=$d a Eis) BN"* doa:$eCG !e cel ce a oc(r=9o l9a
'(c" s(!=$. N" a Eis ceea ce Eic :"l%i di$re oa:e$i) BAcesea s(9:i Eic( !reo"lH C" acese
c"vi$e s( :( oc(rasc(* s!"$=$d c( s"$ Aea( de vi$C. N" a Eis acesea* ci $":ai a voi s(
D$l("re A($"iala.
Iar $oi de :"le ori* c=$d s"$e: oc(r=%i* 'ii$d reA"i$%a a $e deEvi$ov(%i* a%=%(: 'oc"l 1i
s(ri: ca $i1e 'iare as"!ra celor ce $e9a" oc(r=* r(&=$d"9i 1i d"c=$d"9i la K"deca( !e$r"
cele ce a" &r(i* iar !ri$ acesea adeveri: c( cele s!"se des!re $oi s"$ adev(rae. Ni de
voie1i s( ar(%i celor ce e oc(r(sc c( $" e1i Aea* dovede1e9o c" Al=$de%e 1i c" A"$(ae* iar
$" c" ocar( 1i c" cear(. C(ci de vei lovi !e cel ce e9a oc(r=* o! e vor !ri@($i c( e1i Aea*
iar de vei s"'eri c" A(rA(%ie* ai D$l("ra c" l"cr"l A($"iala cea rea. L"cr" !e care l9a '(c" 1i
'e:eia aceasa* Eic=$d) BN"* doa:$eC* adeveri$d !ri$ l"cr"ri c( A($"iala era :i$ci$oas(. Dar
de "$de a A($"i !reo"l aceasaH Oare a v(E"9o r=E=$d* sa" K"c=$dH Oare D$v=ri$d"9se 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.7+
c(E=$d* sa" a &r(i vre"$ c"v=$ de r"1i$e sa" de ocar(H N". De "$de dar a av" aceas(
A($"ial(. N" di$ D$=:!lare* ci de la ceas"l Eilei* c(ci era a:iaE( c=$d '(cea r"&(ci"$ea. Dar
de "$de vede: aces9
065
!rooroc"l"i va l"a. Ni daca $" $i s9a D$&(d"i s( $e K"dec(: vie%ile "$ii alora* c" :"l :ai
:"l vie%ile !reo%ilor. Dar s( $e D$oarce: iar(1i la 'e:eia aceea.
S"'erirea c" A(rA(%ie a oc(rilor $i se 'ace $o"( !rici$( de :"le A"$((%i* l"cr" ce s9a
D$=:!la 1i la Iov. C(ci de acela $" :( :i$"$eE a1a de :"l :ai D$ai$e de s'a"irea 'e:eii
sale* !rec": :( :i$"$eE de el d"!( D$de:$area aceea !ierE(oare. Ni $i:e$i s( $"
socoeasc( c( ese de :irare ceea ce s!"$. C(ci de :"le ori celor care 'irea l"cr"rilor $" le9a"
!"s !iedic(* !e ace1ia $":ai "$ c"v=$ sa" o s'a9"ire srica( i9a r(s"r$a. L"cr" !e care
1ii$d"9. diavol"l* d"!( ra$a cea ad"s( !ri$ l"cr"ri* a ad"s 1i A=$"iala cea !ri$ c"vi$e.
Iar aceasa s9a D$=:!la 1i la David. C(ci d"!( ce l9a v(E" !e el c( a r(Ada c" vieKie
sc"larea as"'Wr(9i a 'i"l"i s(" 1i ira$ia sa* voi$d s( !"$( !iedic( :i$%ii l"i David 1i s(9. 'ac(
s( cad( D$ :=$ie* a sloAoEi !e Se:ei !re&(i$d"9. c" c"vi$e a:are s( D:!"$&( s"'le"l l"i.
La 'el s9a !erec" 1i la Iov. C(ci d"!( ce a v(E" !e acela c( a r=s de s(&e%ile l"i 1i c( a sa ca
"$ "r$ de dia:a$ D:!oriva ""ror* a D$ar:a !e 'e:eie ca s( 'ac( s'a"irea ca 1i c": ar 'i
$evi$ova( 1i a asc"$s orava D$ c"vi$ele acelea* =$&"i$d"91i $ecaE"l. Ce Eice dar vieaE"l
acelaH BPe$r" ce ai &r(i ca o 'e:eie 'ar( de :i$eH Dac( a: l"a cele A"$e di$ :=$a
Do:$"l"i* s( $" r(Ad(: 1i cele releH >+* .-?. Ca 1i c": ar 'i Eis) Ce D$dre!(%ire a: 'i av"
$oi dac( Cel de la care a: doA=$di a=ea 'aceri de Ai$e $" ar 'i 'os S(!=$"l ci "$ !riee$
oarecare* c(r"ia i9a: 'i r(s!l(i cele D:!oriv(H Ai v(E" socoeal( i"Aioare de D":$eEe"H
Ni c": $" c"&e( D$al* $ici se :=$dre1e !e$r" c( a s"'eri c" vieKie relele acelea :ai !res"s
de 'ireH Nici $" co$sider( c( o r(Adare a= de :are ese a D$%ele!ci"$ii 1i a :(ri:ii sale de
s"'le. Ci ca 1i c": ar 'i !l(
eaH Di$ c"vi$ele care s9a" s!"s :ai s"s) BNi s9a sc"la A$a d"!( ce a" :=$ca ei D$ Silo* 1i
d"!( ce a" A("* 1i a sa D$ai$ea Do:$"l"iC >I I:!. .*4?. /eEi c( !e vre:ea !e care o%i o da"
odi@$ei* aceasa a '(c"9o vre:e de r"&(ci"$e* c(ci d"!( :as( a aler&a la r"&(ci"$e*
sloAoEi$d iEvoare de lacri:i c" :i$e D$%elea!( 1i reaE(. Ni d"!(9a:iaE( a1a de c" os=rdie se
r"&a* D$c= a l"a "$ dar :ai !res"s de 'ire* !ri$ care a deEle&a $erodirea sa 1i a D$(ri 'irea
care sl(Aise.
Deci* de la 'e:eia aceasa a: doA=$di D$v(%("ra c( d"!( :as( reA"ie s( $e r"&(:. Iar cel ce
ese !re&(i la aceasa $icioda( $" va c(dea D$ Ae%ie* sa" D$ A(""ra de vi$ !ese :(s"r( 1i
$icioda( $" va cr(!a de D:A"iAare* ci s=$9d"9i D$ai$e vre:ea r"&(ci"$ii* &=$d"rile 1i le va
sr=$&e ca D$r9"$ 'r=" 1i c" :(s"ra cea c"vii$cioas( se va ai$&e de oae cele !"se D$ai$e*
":!l=$d"91i as'el c" :"l( Ai$ec"v=$are 1i s"'le"l 1i r"!"l. C(ci :asa care D$ce!e de la r"9
&(ci"$e 1i se s'=r1e1e la r"&(ci"$e* $icioda( $" va 'i s(rac(* ci $e va ad"ce oae A"$((%ile
:ai c" D$des"lare dec= "$ iEvor. Deci s( $" rece: c" vederea "$ as'el de :are 'olos. Ni
$icioda( $" se D$=:!l( ca "$a di$ sl"&ile $oasre* l"=$d ceva di$ cele !"se D$ai$e* s( se
d"c( '(r( s( :"l%":easc( 1i s( $e doreasc( cele A"$e. Iar $oi D$d"lci$d"9$e de a=ea A"$((%i*
$ici a=a ci$se s( $" d(: l"i D":$eEe"* :ai ales c( voi: s( doA=$di: a=a 'olosH C(ci
"$de ese r"&(ci"$e 1i :"l%":ire* acolo vi$e dar"l S'=$"l"i D"@* se iE&o$esc diavolii 1i se
de!(reaE( oa( !"erea cea !oriv$ic(.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.70
Cel ce voie1e s( se dedea r"&(ci"$ii* $" D$dr(E$e1e s( &r(iasc( $i:ic c" $ec"vii$%( D$ i:!"l
:esei* iar de va &r(i se c(le1e D$da(. Pe$r" aceasa reA"ie s(9i :"l%":i: l"i D":$eEe" 1i
la D$ce!""l 1i la s'=r1i"l :esei. Ni :ai ales $" vo: c(dea D$ Ae%ie* !rec": a: Eis* de vo:
!(Ei aces oAicei. Ni dac( vreoda( e vei sc"la de la :as( a:e%i* sa" c@iar Aea* $ici a1a s( $"
srici oAicei"l. Ci :(car de vo: 'i D$&re"ia%i la ca!* sa" de $e vo: D$v=ri 1i vo: c(dea* a1a
s( $e r"&(: 1i s( $" l(s(: oAicei"l. C(ci dac( D$ Ei"a cea di$=i e vei r"&a a1a* a do"a Ei vei
D$dre!a $ec"vii$%a !e care ai '(c"9o D$ Ei"a cea di$=i.
Deci* c=$d vo: !r=$Ei s( $e ad"ce: a:i$e de 'e:eia aceasa* de lacri:ile ei 1i de acea Ae%ie
A"$( a ei. C(ci era Aea( acea 'e:eie* dar $" de vi$* ci de evlavia cea :"l(. Ni dac( d"!(
!r=$E era a1a* D$ ce 'el era di:i$ea%aH Dac( d"!( :=$care 1i A(""r( se r"&a c" a=a os=rdie*
oare c": se r"&a !=$( s( :($=$ceH
Dar s( $e D$oarce: iar(1i la c"vi$ele ei cele !li$e de 'iloEo'ie 1i de :"l( Al=$de%e. Ni d"!(
ce a Eis ea) BN"* doa:$eC* a ad("&a) B'e:eie c" via%( a:(r=( s"$ e"* vi$ 1i A(""r(
a:e%ioare $9a: A("C >. I:!. .* .5?. Ia a:i$e c": $ici aici $" s!"$e oc(rile !iE:(re%ei* $ici
Di v(de1e r("aea ei* $ici D1i Kel"ie1e $ecaE"l* ci $":ai a= Dl desco!er( ca s( se D$dre!eEe
D$ai$ea !reo"l"i. BFe:eie c" via%( a:(r=( s"$ e"* vi$ 1i A(""r( a:e%ioare $9a: A("* ci9
:i rev(rs s"'le"l D$ai$ea Do:$"l"iC. N" a Eis B:( ro& l"i D":$eEe"C* $ici Bcer de la
D":$eEe"C* ci BD:i rev(rs s"'le"l :e" D$ai$ea Do:$"l"iC. Adic( :9a: :"a c" o"l la
D":$eEe"* :i$ea :i9a: v(rsa9o c(re El 1i c" o s"'le"l 1i c" oa( !"erea :i9a: '(c"
r"&(ci"$ea* s!"$=$d l"i D":$eEe" $evoia :ea 1i ar(=$d ra$a Cel"i ce !oae !"$e docoria.
BN" socoi !e roaAa a ca !e o 'a( !(&=$(C >I I:!. .* .6?. Iar(1i se $":e1e !e si$e roaA(*
ar(=$d :"l( os=rdie ca s( $" aiA( !reo"l A($"ial( as"!ra ei. Ni $9a Eis D$r" si$e) BCe9:i
!as( de cleveirea aces"iaH M( !ri@($e1e D$ Eadar 1i :( A($"ie1e c" $ec"vii$%(. Co$1ii$%a
:ea s( 'ie c"ra( 1i o%i s( :( !ri@($easc(C. Dar ea a D:!li$i le&ea cea a!osoleasc( care
!or"$ce1e s( 'ace: !"rare de &riK( de cele A"$e $" $":ai D$ai$ea Do:$"l"i* ci 1i D$ai$ea
oa:e$ilor. >R:. .+* .7?. Ni D$ o c@i!"l D$l("ra A($"iala* Eic=$d) BN" socoi !e roaAa a ca
!e o 'a( !(&=$(RC* adic() BN" :( socoi c( s"$ $er"1i$a( 1i oAraE$ic(* c(ci D$dr(E$eala
aceasa ese a $ecaE"l"i* $" a A(""rii de vi$* a d"rerii* $" a Ae%iei. Ce 'ace dar !reo"lH /eEi 1i
D$%ele!ci"$ea acel"ia. N" a cercea $evoia* $ici a voi s( iscodeasc( !rici$a* ci Eice) BMer&i D$
!aceP D":$eEe"l l"i Israel s(9%i dea %ie oa( cererea a* care ai cer"9o de ia ElC >I I:!. .* .7?.
Pe cel ce !ri9@($ea 'e:eia l9a '(c" !(ri$ior 1i aK"(or. A= de A"$ l"cr" ese Al=$de%ea. Ni
D$ loc de ocar(* l"=$d :eri$de di$ des"l* s9a d"s* av=$d a!(r(or 1i r"&(or !e cei ce o
:"srase. Dar $" se de!(reaE(* ci Eice iar(1i) BS( a'le roaAa a @ar D$ai$ea oc@ilor (iC >I I:!.
.* .<?. Adic() O* de ai c"$oa1e di$ D:!li$irea l"cr"rilor c( a: '(c" aceas( r"&(ci"$e 1i ce9
rere $" di$ Ae%ie* ci di$ d"rere. BNi d"c=$d"9se... 'a%a ei $9a :ai 'os ris(C. Ai v(E" credi$%a
'e:eiiH Mai D$ai$e de a l"a ceea ce a cer"* se a'la ca 1i c": ar 'i l"a. Iar !rici$a ese c( s9a
r"&a c" :"l( 'ierAi$%eal( 1i c" os=rdie D$doi(. De aceea* s9a !o&or= ca 1i c": ar 'i l"a ceea
ce a cer". Dar 1i D":$eEe" i9a ridica oa( sc=rAa* 'ii$dc( voia s(9i dea dar"l.
Aceseia s( "r:(: 1i $oi 1i D$ oae $evoile s( aler&(: ia D":$eEe". Ni de $" vo: avea co!ii
de la El s( cere:. Iar de9i vo: l"a s(9i cre1e: c" :"l( os=rdie* de!(r=$d !e i $eri de Ia
oa( r("aea* 1i :ai ales de la des'r=$are 1i $ec"ra%ii. C(ci c":!li ese r(EAoi"l acesa 1i
$i:ic alceva $" s"!(r( a1a de :"l v=rsa lor !rec": aceas( !ai:(. Deci* s(9i D$&r(di: !e
ei di$ oae !(r%ile* c" D$v(%("ri* c" s'("iri* c" D$'rico1(ri 1i c" D$&roEiri. Ni de vor Air"i !o'a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.78
aceasa* $ici de ala $" se vor Air"i de&raA(* 'ii$d :ai !res"s dec= Aa$ii* s(!=$i$d"9se de a
c(dea D$ Ae%ie 1i D$ A(""r( de vi$ !ese :(s"r( 1i vor le!(da !erecerile cele rele* '(c=$d"9se
as'el :ai i"Ai%i !(ri$%ilor lor 1i :ai ci$si%i ""ror oa:e$ilor. C(ci ci$e $" va ci$si !e =$(r"l
cel D$%ele! 1i c"raH Ci$e $" va i"Ai 1i D$dr(&i !e cel ce 1i9a D$'r=$a !o'ele cele $ec"vioaseH
Ci$e $" va dori s(91i dea 'aa sa* de1i va 'i "$"l di$ cei 'oare Ao&a%i* d"!( "$"i ca acesa* c"
oae c( va 'i cel :ai s(rac di$re o%iH Ni !rec": !e cel ce !erece D$ des'r=$are c"
des'r=$aele* c" oae c( ar 'i :ai Ao&a dec= o!* $i:e$i $" ese a= de ic(los D$c= s(
voiasc( s(9. ia de &i$ereG a1a !e cel D$'r=$a 1i ci$si $i:e$i $" ese a= de '(r( de :i$e ca
s(9. le!ede 1i s(9. $eci$seasc(.
Deci* ca s( 'ie co!iii 1i oa:e$ilor ci$si%i 1i l"i D":$eEe" i"Ai%i* s( le D:!odoAi: s"'leele lor
1i c" D$'r=$are 1i c"r(%ie s(9i ad"ce: la c(s(orie. C(ci '(c=$d a1a 1i cele de aici oae le vor
c"r&e ca di$ $i1e iEvoare 1i !e D":$eEe" Dl vor avea :ilosivG 1i se vor D$d"lci 1i de slava cea
de aici 1i de cea de acolo. Pe care 'ie s( o doA=$di: $oi o%i c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a
Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c" D"@"l S'=$ slav(* ci$se 1i
s(!=$ire* ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor. A:i$.
CU/ÂNT c(re cei ce se ad"$( $":ai la s(rA(ori 2 ce ese s(rA(oarea 2 c(re cei ce
D$vi$"iesc !ro$ia !e$r" c( s"$ Ao&a%i 1i s(raci D$ via%a aceasa 2 c( !rea de 'olos ese s(r(cia*
'ii$dc( are :ai :"l( d"lcea%( 1i D$(rire di$ oae !(r%ile 2 la 'i$a
rla r$ Eadar* !rec": se vede* a: r"&a !e cei ce ve$iser( la $oi la sl"KAa care a 'os :ai
D$ai$e 1i i9a: D$de:$a s( !e9reac( D$ casa !(ri$easc(* s( $" vi$( $":ai D:!re"$( c" cei ce
se ara( aici $":ai la s(rA(ori 1i iar s( !lece. Dar $" D$ Eadar* c(ci c" oae c( $i:e$i di$
ace1ia $" a" asc"la la cele ce a: &r(i* $o"( $i se d( !laa D$rea&( 1i s"$e: D$dre!(%i%i
D$ai$ea l"i D":$eEe". De aceea cel ce &r(ie1e* ori de va l"a a:i$e ci$eva* ori de $"* reA"ie
s( se:e$e se:i$%ele 1i s( dea ar&i$"l* ca D":$eEe" s( $" :ai cear( sea:( de la el* ci de la
sc@i:A(orii de Aa$i. L"cr" !e care 1i e" l9a: '(c"* :"sr=$d* cer=$d* D$de:$=$d 1i
s'("i$d. C(ci a: ad"s a:i$e 1i de 'i"l ce a :=$ca av"%ia 1i s9a D$ors la casa !(ri$easc( 1i
de ic(lo1ia* 'oa:eea* r"1i$ea* oc(rile 1i oae celelale !e care le9a !(i:i D$ sr(i$(ae*
vr=$d ca !ri$ !ilda aceasa s(9i 'ace: :ai D$%ele!%i. Dar $" :9a: o!ri aici c" c"v=$"l* ci a:
ar(a dra&osea cea !(ri$easc( 'a%( de el* care $" le9a i:!"a $i:ic !e$r" le$evire* ci i9a
!ri:i !e ei c" :=i$ile desc@ise* le9a d(r"i ierare !e$r" cele ce a" &re1i* le9a desc@is casa*
le9a !"s D$ai$e
:asa* i9a D:Ar(ca c" @ai$a D$v(%("rii 1i le9a !"ra de &riK( !e$r" oae.
De aceea* $9a" "r:a 'i"l"i acel"ia* $ici s9a" c(i !e$r" !lecarea de la sl"KAa de :ai D$ai$e*
ci a" '"&i iar(1i* $e9vr=$d s( !ereac( D$ casa !(ri$easc(. Deci al vosr" ese* al vosr" ese
Eic* care !"r"rea s"$e%i c" $oi* a9i D$oarce !e ei 1i a9i D$d"!leca s( se 'ac( iar(1i !(ra1i la
'iecare sl"KA( de s(rA(oare. C( de1i !raE$ic"l Ci$ciEeci:ii a rec"* dar s(rA(oarea $9a
rec"* 'ii$dc( orice sl"KA( ese s(rA(oare. Dar de "$de ese ar(a aceasaH Di$ c"vi$ele l"i
Frisos* care Eice) BC( "$de s"$ doi sa" rei* ad"$a%i D$ $":ele Me"* acolo s"$ 1i E" D$
:iKloc"l lorC >M. .<* +-?. Iar c=$d Frisos ese D$ :iKloc"l celor ad"$a%i* ce al( dovad(
!e$r" s(rA(oare ca"%i :ai :are dec= aceasaH U$de s"$ D$v(%("ri 1i r"&(ci"$i* "$de s"$
Ai$ec"v=$(ri ale !(ri$%ilor 1i asc"lare a le&ilor celor d":$eEeie1i* "$de ese ad"$are de 'ra%i
1i le&("r( de dra&ose adev(ra(* "$de ese vorAire a oa:e$ilor c" D":$eEe" 1i a l"i
D":$eEe" c" oa:e$ii* c": $" va 'i acolo s(rA(oare 1i !raE$icH C(ci !e s(rA(ori $" le Face
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.75
:"l%i:ea* ci 'a!a A"$( a celor ce se ad"$(G $" sc":9!eea @ai$elor* ci !odoaAa evlavieiG $"
D$des"larea :esei* ci !"rarea de &riK( !e$r" s"'le. Pe$r" c( co$1ii$%a cea c"ra( ese
s(rA(oare 'oare :are. Ni !rec": la !raE$icele cele l":e1i cel ce $" are @ai$( sr(l"ci( sase
D:Arace* $ici :as( :ai D$des"la( s( se D$d"lceasc(* c(ci r(ie1e D$ s(r(cie* 'oa:ee 1i
$evoile cele :ai &rele* $" si:e A"c"ria !raE$ic"l"i* c" oae c( va vedea oa( ceaea
d($%"i$d* ci c" a= :ai :"l se c@i$"ie1e 1i se :=@$e1e* c" c= Di vede !e ceilal%i D$ des'(are
iar !e el D$ li!s(* iar cel ce ese Ao&a 1i se des'aeaE(* sc@i:A( @ai$ele D$ 'iecare Ei 1i se
D$d"lce1e de :"l( D$des"lare* c" oae c( $" va 'i vre:e de !raE$ic* dar socoe1e c(
!r(E$"ie1eG a1a c" adev(ra se D$=:!l( 1i la l"cr"rile cele d"@ov$ice1i. Cel ce r(ie1e D$r"
dre!ae 1i D$ l"cr"ri A"$e* c" oae c( $" va 'i s(rA(oare* dar el s(rA(ore1e* doA=$di$d
d"lcea%a cea c"ra( de la co$1ii$%a sa. Iar cel ce se @r($e1e c" !(ca"l 1i c" r("aea 1i 1ie
D$r" si$e :"le rele* c" oae c( va 'i !raE$ic* ese li!si de !raE$ic :ai :"l dec= o%i. De
aceea* $e ese c" !"i$%( s( !r(E$"i: D$ oae Eilele* de vo: voi* de $e vo: sili la 'a!a A"$(
Ni de $e vo: c"ra%i co$1ii$%a $oasr(. C(ci c" ce D$rece sl"KAa cea rec"( !e cea de ac":H
Oare $":ai c" E&o:o"l 1i c" "lA"rarea 1i c" alceva $i:icH Ni dac( 1i D$ Ei"a de as(Ei
!ri:i: S'i$ele CTai$e 1i $e D:!(r(1i: 1i de celelale dar"ri d"@ov$ice1i* adic( de
r"&(ci"$e* de asc"lare* de dra&ose* de Ai$ec"v=$(ri 1i de oae celelale* c" $i:ic $" va 'i
:ai !reKos Ei"a aceasa dec= cealal(* $ici la voi* $ici la :i$e cel ce &r(iesc. C(ci cei ce a"
a"Ei a"$ci c"v=$"l $osr"* aceia 1i ac": vor a"Ei* iar cei ce $" s"$ de 'a%( ac":* $ici a"$ci
$" a" 'os de 'a%(* de1i se !(rea c( c" r"!"l s"$ de 'a%(. Ei $" a"d ac":* dar $ici a"$ci $9a"
a"Ei 1i $" $":ai c( $" a"Eea"* ci 1i !e cei ce voia" s( a"d( Di s"!(ra"* '(c=$d E&o:o 1i
"lA"rare. De aceea ad"$area asc"l(orilor !e$r" :i$e ese aceia1i ac": ca 1i a"$ci 1i c"
$i:ic $" ese :ai !reKos aceasa dec= aceia* ci voi Eice ceva D$dr(E$e%* aceasa de ac": are
ceva :ai :"l dec= aceea. C(ci $" ese "lA"rare la c"v=$* $ici E&o:o la D$v(%("r(* iar
asc"larea ese c" :ai :"l( ae$%ie* 'ii$dc( $ici o "lA"rare $" s"!(r( a"E"l $osr".
Ni Eic acesea $" $eci$si$d :"l%i:ea ce s9a ad"$a a"$ci* ci D$de:$=$d"9v( !e voi s( $" v(
:=@$i%i !e$r" !"%i$(aea celor ce ac": s9a" ad"$a aici. C(ci $" voi: s( vede: la Aiseric(
:"l%i:e de r"!"ri* ci :"l%i:e de asc"l(ori. Deci* de vre:e ce aceia1i oas!e%i a" ve$i la $oi
1i a"$ci 1i ac":* c" aceea1i os=rdie v( voi os!(a 1i as(Ei* D$orc=$d":( la !rici$a aceea !e
care a D$rer"!9o vre:ea s(rA(oririi. Ni !rec": la !raE$ic"l Ci$ciEeci:ii era l"cr" $ec"vii$9
cios s( l(s(: vorAirea des!re A"$((%ile ce $i s9a" da D$ vre:ea aceea 1i s( co$i$"(:
c"v=$"l de :ai D$ai$e* ac": dar d"!( ce a rec" !raE$ic"l* ave: vre:e A"$( s( co$i$"(:
isoria des!re A$a. C(ci $" reA"ie s( socoi: c( a: &r(i :"le 1i D$ :"le Eile des!re
aceasa* ci s( aK"$&e: la s'=r1i"l !ovesirii. Pe$r" c( 1i cei ce a'l( vreo co:oar(* c" oae c(
a" l"a di$ ea :"l%i Aa$i* $" se de!(reaE( de ea !=$( ce $"9i vor l"a !e o%i. C(ci $"9i A"c"r(
!e ei c=$d ia" :"l* ci c=$d $" las( $i:ic. Ni dac( cei ce se "rAeaE( la Aa$i !"$ a=a os=rdie*
c". oae c( al"$ec( 1i se !r(!(desc* c" :"l :ai :"l reA"ie s( 'ace: $oi aceasa la co:orile
cele d":$eEeie1i. Ni s( $" $e de!(r(: de ele* !=$( ce $" vo: scoae o' ceea ce se vede. Ni
a: Eis $":ai ceea ce se vede* !e$r" c( a scoae o"l ese c" $e!"i$%(. C(ci !"erea
D$%ele&erilor celor d":$eEeie1i ese "$ iEvor !"r"rea c"r&(or* care $icioda( $" scade sa"
seac(. Deci s( $" oAosi:* 'ii$dc( $" $e ese $o"( c"v=$"l des!re l"cr"ri :ici 1i oric": s9ar
D$=:!la* ci des!re r"&(ci"$e* $(deKdea $oasr(.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.76
Des!re r"&(ci"$ea !ri$ care cea $erodioare s9a '(c" :aic(* !ri$ care cea li!si( de co!ii s9a
'(c" c" :"l%i* !ri$ care cea :=@$i( s9a '(c" vesel(G des!re r"&(ci"$e !ri$ care 'irea cea
v((:a( s9a D$dre!a* !=$ecele cel D$c@is s9a desc@is 1i cele c" $e!"i$%( s9a" '(c" c"
!"i$%(. De aceea* s( le cerce(: !e oae '(r( &raA(* =lc"i$d 'iecare Eicere* ca s( $" $e sca!e
$o"( $ici cel :ai :ic &rai* de $e va 'i c" !"i$%(. De aceea* do"( c"v=$(ri D$re&i a: c@el"i
$":ai la do"( Eiceri. U$a la cea di$=i care Eice) BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"lC* iar
cealal( la "r:(oarea* care Eice) Bl$l(%a"9s9a cor$"l :e" D$r" D":$eEe"l :e"C >I I:!. +* .?.
Pri$ "r:are vo: :er&e as(Ei la Eicerea a reia. Dar care
ese aceasaH BL(r&i"9s9a &"ra :ea as"!ra vr(K:a1ilor :ei* veseli"9:9a: de :=$"irea TaC
>. I:!. +* .?. N" a Eis) Bas9c"%i"9s9a &"ra :ea as"!ra vr(K:a1ilor :eiC* c(ci $" se !re&(ise
s!re oc(ri 1i AaKocoriri* $ici s!re cer"ri 1i !ri@($ire* ci s!re s'("ire 1i D$v(%("r(* s!re
D$dre!are 1i D$de:$are. De aceea $" a Eis Basc"%i"9s9a &"ra :ea as"!ra vr(K:a1ilor :eiC* ci
Bl(r&i"9s9aC* adic( ca 1i c": ar Eice) BA: doA=$di r(s"'larea* !o s( &r(iesc liAerG a: le!(da
r"1i$ea 1i !o s( D$dr(E$esc. Ni $ici aici $9a Eis des!re 'e:eia cea !iE:(rea%(* $":i$d9o !e
$":e* ci !e aceea ce de a=ea ori a :=@$i9o a asc"$s9o s"A o de$":ire $e@o(r=(* c": 'ace
o :aic(. Ni $9a Eis ceea ce Eic :"le 'e:eii A r"1i$a9o D":$eEe"G a EdroAi9o 1i a s"r!a9o !e
s!"rcaa* :=$dra 1i r"'a1a* ci si:!l") BL(r&i"9s9a &"ra :ea as"!ra vr(K:a1ilor :ei* veseli"9
:9a: de :=$"irea TaC. /eEi c": !(Ee1e aceia1i r=$d"iala D$ oa( r"&(ci"$ea saH C(ci
!rec": la D$ce!" Eicea) BI$(ri"9s9a i$i:a :ea D$r" Do:$"l* D$(l%a"9s9a cor$"l :e" D$r"
D":$eEe"l :e"* l(r&i"9s9a &"ra :ea as"!ra vr(K:a1ilor :eiC* a1a 1i aici Bveseli"9:9a: de
:=$"irea TaC. N" Bde :=$"ireC* ci Bde :=$"irea T=C. C(ci* :( A"c"r 1i :( veselesc $"
!e$r" c( :9a: :=$"i* ci !e$r" c( !ri$ Ti$e :9a: :=$"i. A1a s"$ s"'leele s'i$%ilor. Se
A"c"r( :ai :"l de D":$eEe"* dec= de dar"rile !e care El le9a da. C(ci $"9L i"Aesc !e El
!e$r" dar"ri* ci !ri$ acelea !e El. Aceas( l"crare ese a sl"&ilor celor c" c"$o1i$%( A"$( 1i a
roAilor celor :"l%":iori* adic( a ci$si 1i a !"$e :ai D$=i !e S(!=$"l D$ai$ea ""ror
l"cr"rilor L"i. Ni v( ro& ca 1i $oi s( 'i: a1a.
Ni de vo: !(c("i* s( $" $e :=@$i: !e$r" c( vo: 'i c@i$"i%i* ci !e$r" c( a: D$(r=a !e
S(!=$"l* iar de vo: 'ace l"cr"ri A"$e* s( $" $e A"c"r(: c( vo: c=1i&a D:!(r(%ia cer"rilor*
ci !e$r" c( a: !l(c" Î:!(ra"l"i cer"rilor. C(ci la cel ce are :i$e :ai D$'rico1a l"cr" ese
a &re1i l"i
D":$eEe" dec= oa( &@ee$a* !rec": 1i :ai dori l"cr" ese a !l(cea l"i D":$eEe" dec=
oa( D:!(r(%ia l"i. Ni s( $" e :iri dac( reA"ie s( $e a'l(: a1a 'a%( de D":$eEe"* c=$d 1i
'a%( de oa:e$i :"l%i a" aceea1i sare. Ni dac( 'iilor $o1ri ie vo: 'ace vre"$ r(" '(r( voia
$oasr(* $e re!ro1(: $o"( 1i $e c@i$"i: la 'el 1i la !riee$i le 'ace: acela1i l"cr". Iar dac( la
'ii 1i la !riee$i socoi: c( ese :ai &re" a9i :=@$i !e ei dec= a $e c@i$"i !e $oi* c" :"l :ai
:"l reA"ie s( $e a'l(: a1a 'a%( de D":$eEe" 1i s( socoi: c( ese :ai r(" a 'ace ceva di$
cele ce $" !lac L"i dec= oa( &@ee$a. A1a era 'erici"l Pavel. De aceea Eicea) BD$credi$%a
s"$ c( $ici D$&erii* $ici s(!=$irile* $ici cele de ac":* $ici cele ce vor s( 'ie* $ici !"erile* $ici
D$(l%i:ea* $ici ad=$c"l 1i $ici o al( '(!"r( $" va !"ea s( $e des!ar( !e $oi de dra&osea l"i
D":$eEe"* cea D$r" Frisos Iis"s* Do:$"l $osr"C >R:. <* 0<904?. Ni c=$d 'erici: !e s'i$%ii
:"ce$ici :ai D$=i Di 'erici: !e$r" !(i:irile lor 1i a!oi !e$r" dar"riG :ai D$=i !e$r" A((i
1i a!oi !e$r" c"$"$ile ce le9a" doA=$di. C(ci !e$r" d"reri se da" dar"rile* $" dar"rile
!e$r" dar"ri. A1a 1i 'erici"l Pavel se A"c"ra :ai D$=i de cele de D$risare ce i se D$=:!la"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.77
!e$r" Frisos 1i a!oi !e$r" A"$((%ile ce le va doA=$diG 1i sri&a Eic=$d) BAc": :( A"c"r de
s"'eri$%ele :ele !e$r" voiC >Colos. .* +8? 1i iar(1i) BNi $" $":ai a=* ci $e l("d(: 1i D$
s"'eri$%eC >R:. 5*0?* 1i iar(1i) BC(ci vo"( vi s9a d(r"i* !e$r" Frisos* $" $":ai s( crede%i
D$r" El* ci s( 1i !(i:i%i !e$r" ElC >Fili!. .*+4?. C(ci c" adev(ra :are dar ese a se
D$vred$ici a !(i:i ci$eva !e$r" Frisos* 'ii$dc( aceasa ese c"$"$a cea des(v=r1i( 1i !la(
$" :ai :ic( dec= r(s!l(irea ce va s( 'ie. Ni aceasa o 1i" c=%i 1i" s( i"Aeasc( !e Frisos
c"ra 1i 'ierAi$e.
A1a era 1i 'e:eia aceea* av=$d dori$%( 'ierAi$e 1i dra&ose a!ri$s( c(re D":$eEe". Pe$r"
aceasa Eicea) B/eseli"9:9a: de :=$"irea TaC >I I:!. +* .?. C(ci $" avea $ici o le&("r( c"
!(:=$"l* ci rec=$d c" vederea orice aK"or o:e$esc* se D$rari!a c" dar"l D"@"l"i 1i se
D$(l%a* !rivi$d !ri$ oae la D":$eEe"* cer=$d de la El deEle&area relelor care o D:!res"ra".
Ni 1ia* 1ia Ai$e* c( cele o:e$e1i ori D$ ce 'el ar 'i ele se asea:($( 'irii celor ce le da". De
aceea* D$ oae $e reA"ie aK"or"l cel de s"s* dac( voi: s( $e le&(: c" o a$cor( are. De aceea
1i aceasa aler&a la D=$s"l D$r" oae* iar d"!( ce a l"a dar"l* se A"c"ra :ai :"l de D":9
$eEe" Cel ce l9a da dar"l 1i9. :"l%":ea Eic=$d) BC( $" ese s'=$ ca Do:$"l* 1i $" ese dre!
ca D":$eEe"l $osr"* 1i $" ese s'=$ a'ar( de Ti$eC >I I:!. +* +?. C(ci K"decaa L"i ese
$e!ri@($i(* iar @o(r=rea c"ra( 1i '(r( de &re1eal(. Ai v(E" c"&eare de s"'le :"l%":iorH
N" a Eis D$r" si$e) Ce l"cr" :are :i s9a '(c" :ie* :ai :"l dec= la celelale 'e:eiH De ce
e" d"!( :"l( vre:e c" ose$eal(* c" lacri:i 1i c" r"&(ci"$i a: !ri:i ceea ce !iE:(rea%a
:ea a !ri:i "1or 1i c" :"l( D$des"lareH Dar ea $" cere sea:a de la S(!=$"l !e$r" cele ce
s9a" '(c" D$credi$%=$d"9se D$ !"rarea de &riK( a l"i D":$eEe". L"cr" !e care Dl 'ac :"l%i di$9
re oa:e$i* K"dec=$d"9se D$ oae Eilele c" D":$eEe". C(ci de vor vedea !e "$"l Ao&a* iar !e
al"l s(rac* !or$esc $e$":(rae c"vi$e D$vi$"i$d !ro$ia L"i.
Ce 'aci* o o:"leH Pavel $" e9a l(sa s( e K"deci c" cel ase:e$ea c" i$e* Eic=$d) BDre!
aceea :ai D$ai$e de vre:e $i:ic s( $" K"deca%i* !=$( ce va ve$i Do:$"lC >I Cor. 8* 5?* iar "
ra&i la K"deca( !e S(!=$"l 1i ceri sea:a de la El !e$r" cele ce a '(c"* $ee:=$d"9e* $ici
c"re:"r=$d"9eH Ni ce ierare 1i D$dre!(%ire vei doA=$di* s!"$e9:i* c=$d e D$credi$%eEi de
a=ea doveEi ale !ro$iei L"i D$ 'iecare Ei* dar os=$de1i c" $edre!ae ceea ce %i se !are c( ese
$e!orivire D$ le&("r( c" Ao&(%ia 1i s(r(ciaH Ni dac( ai 'i voi s( cerceeEi c" socoeala cea
c"vii$cioas( 1i c" reEvia :i$ii* ai 'i v(E" c( de1i $9ar 'i 'os $i:ic alceva s( dovedeasc(
!ro$ia l"i D":$eEe"* Ao&(%ia 1i s(r(cia $":ai ar 'i dovedi9o l":i$a. C(ci dac( vei ridica
s(r(cia* vei srica oa( 'r":"se%ea vie%ii $oasre. A"$ci $" va :ai 'i cor(Aier* $ici l"cr(or de
!(:=$* $ici Eidar* $ici %es(or* $ici ciE:ar* $ici eslar* $ici c(ld(rar* $ici l"cr(or de !iei* $ici
Ar"ar* 1i $ici "$ al 'el de :e1e1"&ar $" va :ai 'i. Iar de $" vor 'i ace1ia oae se vor
!r(!(di. Dar ac": $evoia s(r(ciei s=$d as"!ra 'iec(r"ia ca "$ dasc(l !reaA"$ Di sile1e 1i
$evr=$d s( l"creEe. Iar dac( o! ar 'i Ao&a%i* o!Q ar 'i r(i D$ $el"crare 1i D$ le$evie. Ni a1a
oae s9ar 'i !r(!(di 1i s9ar 'i srica.
Dar l(s=$d cele ce a: s!"s 1i al'el vo: !"ea as"!a &"ra celor ce D$vi$"iesc. S!"$e9:i*
!e$r" care !rici$( !ri@(9$e1i !ro$ia l"i D":$eEe"H Oare !e$r" c( "$"l are :"l%i Aa$i* iar
al"i :ai !"%i$iH Dar dac( i%i voi ar(a c( di$ l"cr"rile cele de :ai de $evoie 1i care s"s%i$
via%a $oasr( o%i oa:e$ii ia" aceea1i !are* oare e vei "$i 1i e vei D:!(ca c" !ro$ia l"i
D":$eEe"H De $evoie ese s( e D:!aci. C(ci dac( di$ aceasa* c( $" o! se D:!(r(1esc de "$
l"cr"* adic( de Aa$i* dovede1i c( $" ese $ici o !ro$ie* a"$ci c=$d se va ar(a c( o%i se
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.7<
D:!(r(1esc D$oc:ai* $" de "$ l"cr" ca acesa a1a de !ros* ci de :ai :"le 1i :"l :ai :ari*
de $evoie vei 'i sili.s( e "$e1i 1i e D:!aci c" !ro$ia l"i D":$eEe".
/e$i%i dar s( :er&e: c" c"v=$"l la cele ce %i$ via%a $oasr( 1i s( le cerce(: c" de9
a:($"$"l* ca s( vede: de D$rece Ao&a"l !e s(rac D$r" acelea. #o&a"l are vi$ de T@as 1i
:"le ale A(""ri ca acesea drese 1i !re'(c"e c" :"l%i D$d"lciori. Dar iEvoarele a!elor sa"
de 'a! D$ai$ea ""ror* 1i a Ao&a%ilor 1i a s(racilor. Poae ai r=s de aceas( co:!ara%ie. Dar
D$va%(9e c" c= ese :ai ci$si( 'irea a!ei dec= orice vi$* 1i :ai de $evoie 1i :ai 'olosioare
1i a"$ci vei !ri@($i socoeala a* c"$osc=$d Ao&(%ia cea adev(ra( a s(racilor. C(ci de se va
ridica vi$"l $" se !rici$"ie1e $ici o v((:are c"iva* '(r( $":ai Aol$avilor. Dar de va seca
ci$eva iEvoarele a!elor 1i va dis!(rea a!a* a"$ci se va srica oa( via%a $oasr(* vor D$cea
oae :e1e1"&"rile 1i $ici do"( Eile $" vo: !"ea r(i* ci D$da( vo: :"ri o%i c" :oare
ic(loas( 1i c":!li(. Deci* !e$r" aceasa care %i$e via%a $oasr( c" $i:ic $" ese :ai !reKos
s(rac"l* ci voi Eice ceva 1i de :irare* el D$rece !e cel Ao&a. C(ci !"e: vedea c( :"l%i Ao&a!
se de!(reaE( de A(""ra de a!( di$ !rici$a "$or Aoli ale r"!"l"i care le vi$ di$ des'(are. Iar
s(rac"l D$ oa( via%a se des'aeaE( '(r( de &riK( de acese c"r&eri* aler&=$d a iEvoarele a!elor
ca la $i1e iEvoare de :iere* doA=$di$d di$ ele d"lcea%a cea c"ra( 1i li:!ede.
Dar 'irea 'oc"l"i* oare $" ese :ai de $evoie dec= $e$":(rae co:ori 1i dec= oa( Ao&(%ia
o:e$easc(H Dar 1i aceas( co:oar( a vie%ii ese !"s( la 'el 1i D$ai$ea s(rac"l"i 1i a Ao&a"l"i.
Iar 'olos"l cel ce vi$e de la aer 1i de la raEa de l":i$(* oare la cei Ao&a%i ese :ai :are dec=
la cei s(raci* de1i aceia o v(d c" !ar" oc@i* iar ace1ia c" doiH
Dar $ici la aceasa $" !oae $i:e$i s( se D:!oriveasc(* c( :(s"ra des'((rii $9ar 'i 'os !"s(
D$oc:ai 1i la s(raci 1i la Ao&a%i. Mai :"l aici va vedea orici$e c( s(racii D$rec !e cei Ao&a%i*
'ii$dc( a" si:%irile s($(oase* oc@i"l :ai c"ra 1i oae l"cr(rile si:%"rilor c"vii$cioase. Di$
aceas( !rici$( doA=$desc d"lcea%( :ai c"ra(* c(ci se des'aeaE( 1i se D$d"lcesc :ai :"l di$
!rivirea Eidirii.
Ni $" $":ai la si@iile acesea ai v(E" c( se D:!(r(1esc la 'el 1i Ao&a%ii 1i s(racii* de1i :ai
:"l s(racii* ci 1i la celelale dar"ri ale 'irii vei vedea acela1i l"cr". So:$"l care ese :ai de
$evoie 1i :ai d"lce dec= orice des'(are* :ai 'olosior dec= orice @ra$( ese :ai "1or la
s(raci dec= la Ao&a%iG 1i $" $":ai :ai les$icios* ci 1i :ai c"ra. C(ci la aceia des'=9area cea
:"l(* :=$carea '(r( de a le 'i 'oa:e* A(""ra '(9r( de a le 'i see 1i c"lcarea '(r( de a le 'i
so:$ le sl(A($o9&e1e d"lcea%a cea 'ireasc( a acesor $evoi. Ni $" 'irea l"cr"rilor $e D$d"lce1e
acese $evoi 'ire1i* ci reA"i$%a cea de $evoie. C(ci $" vesele1e a= de :"l vi$"l cel d"lce 1i
(:=ios* !rec": $e vesele1e A(""ra de a!( c=$d $e ese seeG 1i $" 'ace la 'el !l(ci$ele*
!rec": 'ace :=$carea c=$d $e ese 'oa:eG $ici $" $e des'a( c"lca"l !e a1er$" :oale*
!rec": cel c=$d D%i ese so:$. Ni oae acesea la s(raci s"$ :ai d"lci dec= la Ao&a%i.
Iar oae cele !rivioare la s($(aea r"!"l"i 1i la A"$a l"i a1eEare* oare $" s"$ D$oc:ai la
D$de:=$a s(racilor 1i a Ao&a%ilorH Sa" !oae ci$eva s( s!"$( sa" s( arae c( $":ai s(racii se
D:Aol$(vesc* iar Ao&a%ii !erec odea"$a D$ s($(aeH Dar l"cr"rile s"$ co$rarii* c(ci s(racii
$" s"$ c"!ri$1i les$e de Aolile cele $evi$decae* care !ese o a!ar la r"!"rile Ao&a%ilor. C(
!oda&riile* a:e%elile de ca!* sl(A($o&iri9le* D$c@ircirea cea de $evi$deca a vi$elor 1i
re":ais:elor de :"le 'el"ri* cele rele 1i d"reroase* oAi1$"iesc :ai ales s(9i s"!ere !e cei ce
se des'aeaE(* care se "$& c" :ir"ri* $" !e cei ce se ose$esc 1i se ic(lo1esc 1i91i a&o$isesc
@ra$a cea de $evoie di$ l"cr"l cel de 'iecare Ei. De aceea cei ce r(iesc D$ des'(are s"$ :ai
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.74
ic(lo1i 1i dec= cer1eorii* l"cr" !e care $" !o s(9. co$raEic( $ici aceia. C(ci de :"le ori
Ao&a"l* care Eace Aol$av !e a1er$" :oale 1i D:!reK"r"l c(r"ia ":Al( :"le sl"&i 1i sl"K$ice
D$&riKi$d"9se de el* a"Ei$d vre"$ s(rac sri&=$d !e "li%( 1i cer=$d !=i$e* l(cri:eaE( 1i s"s!i$(
1i se roa&( ca :ai Ai$e s( 'ie ca acela dar s($(os* dec= Ao&a 1i Aol$av.
r
Ni $" $":ai la s($(ae* ci 1i la $a1erea de co!ii $" va !"ea Eice ci$eva c( Ao&a"l D$rece !e
s(rac. C(ci 1i la ace1ia 1i la aceia s"$ $a1eri de co!ii :"l%i 1i $e$a1eri. Dar dac( vei c"&ea
c" ae$%ie* vei vedea c( 1i aici Ao&a"l ese :ai !reKos. S(rac"l de $" se 'ace a(* $" si:e
:"l( d"rere* dar Ao&a"l c" c= vede e(9i cre1e av"%ia* c" a= se :=@$e1e :ai :"l c( $"
are co!ii* $esi:%i$d $ici o :=$&=iere 'ii$dc( $" are :o1e$ior. Ni :o1e$irea s(rac"l"i* care
va :"ri '(r( de co!ii* rece la !riee$i 1i ia r"de* 'ii$dc( ese !"%i$( 1i '(r( valoare. Dar cea a
Ao&a"l"i r(&=$d la si$e di$ oae !(r%ile :"l%i oc@i* de :"le ori a c(E" D$ :=i$ile vr(K9
:a1ilor cel"i ce a :"ri. Ni D$c( r(i$d acela va !erece o via%( :ai rea dec= orice :oare*
'ii$dc( a1ea!( 1i la el s( se D$=:!le ceea ce a v(E" D$=:!l=$d"9se la al%ii.
Dar oare :oarea $" ese de oA1eH Oare $" s"$ :or%i '(r( de vre:e 1i la Ao&a%i 1i la s(raciH
Iar d"!( :oare oare r"!"l acesa $" se risi!e1e la 'el la o!* !re'(c=$d"9se D$ %(r=$( di$ care
se $asc vier:iH Dar !oae vei Eice c( D$&ro!(rile $" s"$ la 'el. Dar care ese 'olos"l c(
&r(:(de1i !ese Ao&a !odoaA( de 'ir sc":!(H N" 'aci dec= s(9i !rici$"ie1i :ai :"l( "r( 1i
!ri@($ire di$ !area oa:e$ilor* 1i desc@iEi &"rile ""ror as"!ra :or"l"i* r(&=$d as"!ra l"i
$e$":(rae Alese:e 1i a!ri$E=$d :ai :are cleveire l(co:iei l"i* 'ii$dc( 'iecare se r"!e de
$ecaE 1i Alese:( !e cel :or c(ci $ici d"!( :oare $" a D$cea "rAarea c(re Aa$i. Ni $" $"9
:ai acesa ese r("l* ci desc@ide 1i oc@ii @o%ilor. De aceea ci$sea aceasa i se 'ace !rici$( de
:ai :"l( ocar(. Ni r"!"l s(rac"l"i $i:e$i $"9. deEArac( 1D9. las( &ol* c(ci si:!liaea
@ai$elor l"i Dl !(Ee1e D:Ar(ca. Dar di$colo s"$ "1i* E(9voare* D$c"ieori 1i !(Eiori* dar D$
Eadar* 'ii$dc( !o'a Aa$ilor D$dea:$( !e cei ce 1i" s( 'ac( r("(%i s( D$dr(E$easc( la oae. De
aceea :"la ci$se ad"s( :or"l"i ad"ce
:"l( ocar(* iar cel ce a !ri:i la D$&ro!are cele si:!le* Eace !(sr=$d"R1i ci$sea* c(ci $" se
&ole1e 1i se $eci$se1e ca cel ce a l"a cele sc":!e.
Ni dac( $i:ic di$ acesea $" se vor D$=:!la* $ici a1a $" va c=1i&a acela :ai :"l* ci
di:!oriv( va da vier:ilor :as( :ai D$des"la(* c(ci !"reEici"$ea ese :ai :"l(. Oare
acesea s"$ vred$ice de ci$seH Ni ci$e ese a= de ic(los 1i ar( :i$e D$c= s( socoeasc( c(
o:"l di$ acesea va !ri:i ci$se 1i 'ericireH Ni $" $":ai !e acesea* dar 1i !e celelale de le
vo: cercea D$deoseAi 1i c" de9a:($"$"l* vo: a'la c( s(racii D$rec c" :"l !e cei Ao&a%i.
Deci c"&e=$d acesea oae c" de9a:($"$"l 1i !oves9i$d"9le ""or celorlal%i* c(ci Eice) BD(
!rici$( D$%ele!"l"i 1i :ai D$%ele! va 'iC* s( $e ad"ce: a:i$e odea"$a c( av"%ia de Aa$i $"
ad"ce $i:ic :ai :"l celor ce o a"* '(r( $":ai &riKi 'rici 1i !ri:eKdii* 1i s( $" socoi: c(
s"$e: :ai !reKos dec= cei Ao&a%i. Ni de $e vo: reEvi Di vo: D$rece 1i D$ l"cr"rile cele
d":$eEeie1i 1i D$ oae cele ale veac"l"i aces"ia. Ni orici$e va a'la :ai :"l( d"lcea%(*
D$(rire* s($(ae a r"!"l"i* 'iloEo'ie a s"'le"l"i* $(deKdi A"$e* 'erire de a !(c("i 1i $":e A"$
la s(raci* dec= la Ao&a%i.
Deci s( $" c=ri: ca sl"&ile cele $e:"l%":ioare* $ici s( &r(i: de r(" !e S(!=$"l* ci s(
:"l%":i: D$r" oae 1i "$ l"cr" $":ai s( socoi: c( ese r("* !(ca"l* 1i al"l A"$* dre!aea.
C(ci de $e vo: a'la '(c=$d a1a $" $e va :=@$i !e $oi $ici Aoala* $ici s(r(cia* $ici $eci$sea 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<-
$i:ic* alceva di$ cele ce se !ar c( s"$ de D$risare* ci !ri:i$d d"lcea%( c"ra( di$ oae* vo:
doA=$di A"$((%ile cele ce vor s( 'ie c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s
Frisos* C(r"ia D:!re"$( c" CTa(l 1i c" D"@"l S'=$ slava D$ vecii vecilor. A:i$.
CU/ÂNT des!re 'a!"l c( $" !e$r" 'lda: s"$e: !ede!si%i 2 1i c( :ai :ari s"$ cele A"$e
ce a" 'os ad"se !ri$ acela* dec= cele de D$risare* de vo: l"a a:i$e @ $oi 2 1i D:!oriva
celor ce rec c" vederea !e s(raci
CD
SL9oae socoi%i c( a: er:i$a c"v=$"l cel des!re s(!=$ire* dar e" v(d c( D$c( :"l( road(
se :ai a'l( D$ el. Ci v( ro& s( $" sl(Ai%i !=$( ce o vo: c"le&e oa(. C(ci l"cr(orii cei i"Aiori
de ose$eal( c=$d v(d via D$'r"$Ei( 1i D$c(rca( c" :"l( road(* $" aie $":ai sr"&"rii cei
di$a'ar(* ci :er& 1i :ai D$("$r" !lec=$d vi%ele 1i D$orc=$d 'r"$Eele ca s( $" se (i$"iasc(
$ici "$ sr"&"ra1* asc"$E=$d"9se s"A 'r"$Ee. Deci* s( $" v( ar(a%i :ai r=$davi dec= aceia*
$ici s( !leca%i :ai D$ai$e de a l"a o"l. Mai ales c( ose$eala ese a :ea* iar road( a voasr(.
A: !ri@($i ieri !e 'e:ei* dar :ai Ai$e Eis $" !e 'e:ei* ci !e Eva* care a ad"s roAia D$ l":e
!ri$ !(ca. Poae $e vor D$reAa 'e:eile) Pe$r" care !rici$( &re1i$d aceea $e9a: os=$di $oi
1i c(E=$d $":ai o 'a%(* vi$a s9a D$i$s la oa( 'ireaH Acela1i l"cr" vor Eice 1i sl"&ile) De ce
Fa: '(c=$d de ocar( !e a(l s("* !edea!sa a rec" la o $ea:"l l"iH La 'el 1i cei ce se e:
de s(!=$iori vor Eice) De ce s"$ ei s"A K"&"l s(!=$irii di$ !rici$a alora care r(iesc D$
r("aeH
Deci ce vo: Eice $oi c(re o%i ace1iaH U$ r(s!"$s vo: da la oae D$reA(rile. Gre1i$d cei
:ai di$ai$e* !ri$ $easc"larea lor a" ad"s roAia* 1i ad"c=$d"9se aceia* cei de !e "r:a a"
D$(ri9o !ri$ !(caele lor. Ni de vor !"ea s( se arae !e ei D$1i1i odea"$a c"ra%i de !(cae*
!oae !e dre!ae vor !"ea &r(i D:!oriv(* iar dac( 1i ei s"$ vi$ova%i de :"le cerce(ri 1i
!ede!se* de !risos ese aceasa deEvi$ov(%ire. Ni $" a: Eis c( !(ca"l $" ad"ce roAie* ci c( o
!(ca"l ese D$K"&a c" roAia* D$vi$"i$d 'irea !(ca"l"i* iar $" "$ !(ca oseAi. Ni !rec": oae
Aolile cele $evi$decae d"c la :oare* dar $" oae s"$ la 'el* o a1a 1i !(caele $asc roAie* c"
oae c( $" s"$ de acela1i 'el.
Eva a &re1i ai$&=$d"9se de !o: 1i a 'os os=$di(* !e$r" aceasa. Dar " s( $" 'aci iar(1i o
al( &re1eal( :ai c":!li( dec= aceea. La 'el 1i !e$r" roAi o !"e: Eice 1i !e$r" s"!"1i. Cei
di$=i a" ad"s !(ca"l* iar cei ce a" 'os d"!( ei a" ras as"!r(9le !"erea s(!=$irii c"
&re1aiele !e care le9a" '(c"* de1i :"l%i D$orc=$d"9se c(re 'a!a A"$(* s9a" iEA(vi de
s(!=$ire. Ni de voi%i s( vorAi: :ai D$=i des!re 'e:ei* ca s( vede%i c( 'erici"l Pavel* cel ce a
!"s as"!ra lor le&("rile* o el le9a deEle&a. BNi 'e:eia de are A(rAa $ecredi$cios 1i el
voie1e s( vie%"iasc( c" ea* s( $"91i lase A(rAa"lC >I Cor. 7* .0?. Pe$r" ceH BC(ci ce 1ii "*
'e:eie* dac( D%i vei :=$"i A(rAa"lHC >I Cor. 7* .6?. Dar c": !oae 'e:eia s( :=$"iasc(H
Dac( Dl va s'("i* Dl va D$de:$a 1i9. va D$v(%a c"v=$"l dre!ei credi$%e. Dar ieri* o 'ericie
Pavele* Eiceai) BN" D$&(d"iesc 'e:eii s( D$ve%e !e al"lC >I Ti:. +* .+?. Dar ac": o 'aci
D$v(%(oare A(rAa"l"i eiH N" 'ac aceasa co$9raEic=$d"9:(. Dar asc"l( !e$r" care !rici$( a
o!ri9o !e ea 1i !e$r" care !rici$( a D$ors9o iar(1i la sca"$"l D$v(%("rii* ca s( c"$o1i
D$%ele!ci"$ea l"i Pavel.
#(rAa"l s( D$ve%e. De ceH Pe$r" c( $" s9a a:(&i. BNi $" Ada: a 'os a:(&iC >I Ti:. +* .8?.
Dar 'e:eia s( se D$ve%e. De ceH Pe$r" c( s9a a:(&i. BCi 'e:eia a:(&i( 'ii$d* s9a '(c"
c(lc(oare de !or"$c(C. Dar aici ese D:!oriv(. C(ci*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<.
0<8
a"$ci c=$d va 'i A(rAa"l $ecredi$cios* iar 'e:eia credi$cioas(* s( D$ve%e 'e:eia. De ceH
Pe$r" c( $" s9a a:(&i* 'ii$dc( ese credi$cioas(. S9a" D$ors cele ale D$v(%("rii* s( se
D$oarc( dar 1i cele ale s(!=$irii. Ai v(E" c": !ese o roAia "r:eaE( a:(&irii !(ca"l"i* iar
$" 'iriiH Deci la D$ce!" ve$i$d a:(&irea la 'e:eie* a:(&irii i9a "r:a 1i s"!"$erea. S9a :"a
a:(&irea la A(rAa* s9a :"a 1i s"!"$erea. Ni !rec": la D$ce!" s9a D$credi$%a A(rAa"l"i
:=$"irea 'e:eii* !e$r" c( el $" se a:(&ise* Eic=$d) BNi s!re A(rAa"l (" va 'i D$oarcerea a
1i el e va s(!=$iC >Fac. 0* .6?* a1a 1i aici c=$d 'e:eia credi$cioas( are A(rAa $ecredi$cios*
:=$"irea A(rAa"l"i o D$credi$%eaE( 'e:eii* Eic=$d) BC(ci ce 1ii "* 'e:eie* dac( D%i vei
:=$"i A(rAa"lHQC Ce al( dovad( :ai l":i$a( dec= aceasa !oae ar(a c( roAia $" "r:eaE(
'irii* ci !(ca"l"iH
Acel l"cr" se !oae Eice 1i !e$r" roAi. BAi 'os c@e:a roAH Fii '(r( &riK(C. /eEi c": ara(
iar(1i c( roAia $" are !"ere c=$d ese 'a!a A"$(H BIar de !o%i s( 'ii liAer* :ai :"l s"!"$e9eC
>I Cor. 7* +.?* adic( !erece :ai :"l D$ roAie. De ceH Fii$dc( cel ce ese c@e:a roA D$r"
Do:$"l ese liAer D$r" Do:$"l. Ai v(E" c( roAia ese $":ai c" $":ele* iar liAeraea c"
l"cr"lH Pe$r" care !rici$( a 'os l(sa s( !ereac( roAH Pe$r" ca s( c"$o1i :(ri:ea liAer(%ii.
Ni !rec": la cei rei i$eri :ai :i$"$a l"cr" a 'os a se !(Ei r"!"rile lor D$ 'oc"l acela* dec=
a se si$&e c"!or"l* o a1a :ai :i$"$a l"cr" ese a se ar(a liAeraea D$ roAie* dec= a
des'ii$%a roAia. De aceea Eice) BIar de !o%i s( 'ii liAer* :ai :"l s"!"$e9eC* adic( r(:=i roA*
c(ci ai liAeraea cea adev(ra(.
/oie1i s( veEi aces l"cr" 1i la s(!=$ioriH NaA"codo$o9sor era D:!(ra 1i a!ri$E=$d c"!or"l
'oare are* a ad"s !e cei rei i$eri D$ai$ea l"i. Ti$eri* !(r(si%i* li!si%i de oa( a!(9
0<5
r(rea* roAi de!(ra%i de !arie. Ni ce Eice D:!(ra"lH BOare a1a ese c" adev(ra Sedra@* Misa@
1i AAde$a&o* c( d":$e9Eeilor :ei $" sl"Kiri 1i c@i!"l"i cel"i de a"r* care l9a: ridica $" v(
D$c@i$a%iHC >Da$. 0* .8?. Ai v(E" c( !e aceia* de1i era" roAi%i* 'a!a A"$( i9a '(c" :ai
D:!(ra%i dec= D:!(ra"l 1i i9a ar(a :ai D$al%i D$ c"&eareH C(ci a" r(s!"$s* $" ca 1i c": ar 'i
vorAi c" D:!(ra"l* ci ca 1i c": ar 'i vorAi c(re "$ s"!"s al lor* c" a1a D$dr(E$eal(
r(s!"$dea". N" ese reaAa $oasr( s( r(s!"$de: D:!(ra"l"i la D$reAarea aceasa. BEse
D":$eEe"l $osr" D$ cer"ri... !"er$ic s( $e scoa( !e $oiC >Da$. 0* .7?. I9a" ad"s a:i$e
D:!(ra"l"i de 'acerea de Ai$e di$ vre:ea l"i Da$iil* rosi$d acelea1i c"vi$e !e care le9a s!"s
1i acela a"$ci) BTai$a de care D$reaA( D:!(ra"l* :a&ii* desc=$(orii 1i &aEari$ii $" o !o
s!"$e D:!(ra"l"i. Ci ese D":$eEe" D$ cer. Care desco!er( ai$eleC >Da$. +* +79+<?. Deci de
c"vi$ele acesea Di ad"cea" a:i$e D:!(ra"l"i* ca s(9. 'ac( :ai Al=$d. Ni a!oi Di Eicea) BNi
de $"* s( 1ii o* D:!(rae* c( d":$eEeilor (i $" vo: sl"Ki 1i c@i!"l"i cel de a"r care l9ai ridica
$" $e vo: D$c@i$aC >Da$. 0* .<?. Ai v(E" D$%ele!ci"$e la acei i$eriH Ca $" c":va cei ce era"
a"$ci de 'a%( s( !ri@($easc( !e D":$eEe" c( ese $e!"i$cios de se va D$=:!la s( cad( ei D$
c"!or 1i s( :oar(* a!"c=$d ei :ai D$ai$e a" :(r"risi !"erea L"i* Eic=$d) BC( ese
D":$eEe"l $osr" D$ cer"ri* !"er$ic s( $e scoa( !e $oiC. Iar dac( vor sc(!a de v(!aie* s( $"
se socoeasc( c( sl"Kesc l"i D":$eEe" !e$r" !la(* a" ad("&a) BNi de $"* s( 1ii* o D:!(rae*
c( d":$eEeilor (i $" vo: sl"Ki 1i c@i!"l"i cel"i de a"r* care l9ai ridica $" $e vo: D$c@i$aC.
Ni c" acese c"vi$e !ro!ov(d"ia" 1i !"erea l"i D":$eEe" 1i D1i ar(a" 1i D$dr(E$eala
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<+
s"'leelor lor* ca $" c":va ceea ce a Eis diavol"l des!re Iov* $(!(s"i$d"9.* s( $" Eic( careva
1i des!re ace1ia. Dar ce a Eis diavol"l des!re IovH BOare D$
Eadar se e:e Iov de D":$eEe"H Oare $" ai D$&r(di T" oae cele di$a'ar( 1i cele di$("$r"
casei l"iHC >Iov .*49.-?. Deci ca $i:e$i s( $" !oa( s( Eic( ia 'el 1i des!re ace1ia* a!"c=$d ei
:ai D$ai$e* a" as"!a &"ra cea $er"1i$a(. Adic( ce Eicea:* c( de va 'i ci$eva roA* sl"&(*
sr(i$ sa" !riAea& D$ !(:=$ sr(i$* dar de va avea c" si$e 'a!a cea A"$(* va 'i :ai !res"s 1i
:ai D:!(ra dec= o%i D:!(ra%ii. Ai v(E" c( 1i roAia 'e:eilor s9a deEle&a 1i a sl"&ilor 1i a
celor s"!"1i s(!=$iorilorH Fai ac": s(9%i ar( c( 1i 'rica de 'iare a 'os D$l("ra(.
Da$iil a 'os ar"$ca oarec=$d D$ &roa!a c" lei D$ #aAilo$* dar leii $9a" D$dr(E$i s( se ai$&(
de el* c(ci a" v(E" c@i!"l cel di$=i 1i D:!(r(esc care sr(l"cea D$ elG a" v(E" D$s"1iri le
acelea !e care le avea Ada: D$ai$e de !(ca. C(ci c" aceea1i s"!"$ere a" ve$i la Ada: 1i a"
!ri:i $":ele. Ni $" $":ai aici* ci 1i la 'erici"l Pavel s9a !erec" la 'el. C(ci 'ii$d D$ acel
osrov al AarAarilor* 1edea la 'oc 1i se D$c(lEea. A!oi di$ vreasc"ri a s(ri o vi!er( 1i s9a a!"ca
de :=$a l"i. Dar ce s9a D$=:!laH De&raA( a c(E" aceea* !e$r" c( $e9a'l=$d !(ca* $ici s(
:"1e $9a !"". Ni !rec": $oi* voi$d s( $e s"i: !e vreo s=$c( $eed(* dar $e&(si$d $i:ic de
care s( $e %i$e:* D$da( c(de: D$ $oia$"l sa" D$ !r(!asia ce vor 'i dedes"A* a1a 1i 'iara
aceea* c" oae c( era 'oc dedes"A* dar $ea'l=$d !(ca de care s( se a!"ce 1i s(91i D$'i$&(
di$%ii* a c(E" D$ 'oc 1i s9a :is"i. l
/oie1i s(9%i s!"$ 1i "$ al reilea 'el de dovad(H Pri:"l a 'os c( $" $":ai cei di$ai$e a"
&re1i* ci 1i cei de d"!( ei. Al doilea a 'os c( cei ce a" '(c" 'a!e A"$e* $" $":ai c( a"
s"!ora c" "1"ri$%( roAia D$c( di$ via%a aceasa* ci s9a" 1i iEA(vi de ea* !rec": a: ar(a
des!re 'e:ei* des!re cei s"!"1i s(!=$iorilor 1i des!re 'iare. Al reilea ese c( ve$i$d
M9a%i !ri:iG &ol a: 'os 1i M9a%i D:Ar(ca...G D$ e:$i%( a: 'os 1i a%i ve$i la Mi$eC >M. +5*
08906?.
Oare vo: a"Ei 1i $oi acel &las 'ericiH M( ca: D$doiesc* c(ci s"$ rec"%i 'oare :"l c"
vederea s(racii. Ese vre:e de !os* s'("ire 1i ar(are a D$v(%("rilor celor :=$"ioare*
r"&(ci"$i dese 1i sl"KAe D$ oae Eilele se 'ac* dar care ese 'olos"l d"!( a=a sili$%(H Nici"$"l.
C(ci $e d"ce: de aici 1i rece: !e l=$&( 1ir"rile de s(raci care sa" !e a:=$do"( !(r%ile ca 1i
c": a: vedea $i1e s=l!i* iar $" r"!"ri de oa:e$iG a1a '(r( de :ilosivire Di rece: c"
vederea ca 1i c": a: 'i v(E" c@i!"ri $eD$s"'le%ie* iar $" oa:e$i c" d"@ 1i s"'lare. Dar vei
Eice c( 'oa:ea e sile1e acas(. Foa:ea reA"ie s( e D$d"!lece s( r(:=i. C(ci !=$ecele cele
s("le* d"!( vorAa !o!or"l"i* $" c"$osc !e cele 'l(:=$de* iar cele 'l(:=$de di$ !rici$a
'oa:ei c"$osc !e cele sr(i$e* c" oae c( $" D$r" o"l. T" aler&i la :asa care ese !re&(i( 1i
$ici :(car $" s"'eri s( a1e!%i $i%el* iar s(rac"l s( !=$( seara* si9li$d"9se ca s(91i ad"$e @ra$a
cea de !ese Ei. Ni v(E=$d c( Ei"a se s'=r1e1e* iar ar&i$"l D$c( $" l9a ad"$a D$deaK"$s !e$r"
@ra$a di$ Ei"a aceea* se c@i$"ie1e 1i se sc=rAe1e* 1i ese sili s( D$dr(E$easc( la l"cr"ri :ai
:ari dec= !"erea l"i. De aceea seara :ai are se s"!(r( !e $oi* K"r=$d"9se* !l=$&=$di9\e*
=$&"i$d"9se* D$i$E=$d"91i :=i$ile 1i ale &es"ri rQT%r1i$ae 'ii$d sili s( 'ac(. C(ci se e: ca
$" c":va* d"!( ce vor !leca s!re casele lor* s( se r((ceasc( !ri$ ora1 ca D$r9o !"sieae. Ni
!rec": cei ce se !ri:eKd"iesc de sricarea cor(Aiei* a!"c=$d"9se de vreo sc=$d"r(* se silesc
ca :ai D$ai$e de sear( s( i$re la li:a$* ca $" c":va ve$i$d $oa!ea s( r(:=$( a'ar( 1i s(
!(i:easc( !ri:eKdie :ai c":!li(* a1a 1i s(racii e:=$d"9se de 'oa:ee* ca de o sricare de
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<0
coraAie* se silesc ca :ai D$ai$e de sear( s( ad"$e ar&i$"l $ecesar !e$r" @ra$a lor* ca $"
c":va d"c=$d"
Frisos :ai :ari A"$((%i $e9a ad"s ac":* dec= acelea di$ care a: 'os sco1i di$ !rici$a celor
ce a" &re1i de la D$ce!".
S!"$e9:i de ce !l=$&iH Pe$r" c( &re1i$d Ada: ai 'os scos di$ raiH F( 'a!e A"$e 1i $" rai"l*
ci D$s"1i cer"l %i9. desc@iEi 1i $ici "$ r(" $" e las s( !(i:e1i di$ ca"Ea $easc"l(rii cel"i
di$=i Eidi. Pl=$&i c( ai 'os li!si de s(!=$irea as"!ra 'iarelorH Ia( D%i s"!"$ %ie !e draci* de
vei l"a a:i$e. C(ci Bia( v9a: da !"ere s( c(lca%i !ese 1er!i 1i !ese scor!ii 1i !ese !"erea
vr(K:a1"l"iC >Lc. .-* .4?. N" a Eis Bs(!=$i%iC* ca la #are* ci Bc(lca"C* d=$d"9$e o s(!=$ire 1i
:ai :are. La 'el 1i Pavel* $" a Eis) BD":$eEe" s( s"!"$( !e saa$a s"A !icioarele voasreC*
ci) BD":$eEe"l !(cii s( EdroAeasc( !e saa$a s"A !icioarele voasreC >R:. .6C* +-?. Ni $" :ai
ese ca D$ai$e* c( Baceia va !(Ei ca!"l (" 1i " Di vei !(Ei c(lc=i"l l"iC >Fac. 0* .5?* ci ave:
Air"i$%a co:!le( !ri$ des(v=r1ia EdroAire 1i !ierdere a vr(K:a1"l"i.
Eva e9a s"!"s A(rAa"l"iH Dar e" e 'ac de o ci$se $" $":ai c" A(rAa"l* ci 1i c" D$&erii de
vei voi. Ai 'os li!si de via%a aceasaH Dar e" D%i d(r"iesc !e cea viioare* !e cea ve1$ic(* '(r(
de :oare 1i !li$( _i $e$":(rae A"$((%i. Ni:e$i dar s( $" socoeasc( c( !(i:e1e $ecaE"ri
di$ !rici$a celor de :ai D$ai$e. C(ci de voi s!"$e !e oae acelea ce $i se vor d(r"i* vo: a'la
c( ele s"$ :"l :ai :ari dec= oae cele !e care le9a: !ierd". Dar di$ cele ce s9a" Eis se
dovedesc 1i celelale.
Ada: %i9a ad"s via%( ose$icioas(H Dar Frisos* D$ sc@i:A* %i9a '(&(d"i via%a de "$de a '"&i
d"rerea* D$risarea 1i s"s9!i$area* 1i D:!(r(%ia cer"rilor* c(ci Eice) B/e$i%i Ai$ec"v=$a%ii
Ta(l"i Me"* :o1e$i%i D:!(r(%ia cea !re&(i( vo"( de la D$e:eierea l":ii. C(ci a:
'l(:=$Ei 1i Mi9a%i da s( :($=$cG a: D$sea 1i Mi9a%i da de a: A("G sr(i$ a: 'os 1i
!o&oare vre"$ '"l&er di$ cer as"!ra $oasr(* d"!( as'el de r"&(ci"$e 1i d"!( a=a cr"Ei:e 1i
$e:ilosivire.
C": vo: :er&e* s!"$e9:i* la so:$ 1i la odi@$( 1i $" $e e:e: ca $" c":va D$s"1i s(rac"l
acesa va ve$i la $oi D$ vis* D$i$a* :=$Ki 1i D:Ar(ca c" @ai$e r"!e* 1i* =$&"i$d"9se 1i
!l=$&=$d* va i:!"a cr"Ei:ea $oasr(H C(ci !e :"l%i a: a"Ei Eic=$d de :"le ori c( Ei"a
rec=$d c" vederea !e s(raci* $oa!ea s9a" v(E" !e ei D$1i1i le&a%i c" '"$ii 1i ra1i de :=i$ile
s(racilor 1i !(i:i$d ale $e$":(rae rele. Dar acesea s"$ D$ so:$ 1i D$ vis 1i s"$ ca o
!edea!s( vre:el$ic(. Oare $" e e:i c":va c( vei vedea !e s(rac"l acesa* care se
=$&"ie1e* sri&( 1i se vai(* D$ 1a$"rile l"i Avraa:* !rec": a v(E" oarec=$d Ao&a"l !e
LaE(rH
Iar cele ce "r:eaE( de aici le las la c"$o1i$%a voasr(* c( 1i%i !ede!sele cele :ari 1i
$e:=$&=iae) c": a cer" a!( 1i $9a doA=$di $ici o !ic("r(* c": i se ardea li:Aa* c": a '(9
c" :"l( r"&(ci"$e* dar $9a doA=$di $ici o ierare* 1i c": va 'i :"$ci 'ar( de s'=r1i. O* s(
$" 'ie ca s( is!ii: acesea c" l"cr"l* ci a"Ei$d"9le &r(i$d"9se s( sc(!(: de !edea!sa cea !ri$
l"cr" 1i '(c=$d"9$e vred$ici de !ri:irea cea c" dra&ose a sr(:o1"l"i Avraa: s( :er&e: D$
acela1i Ioc c" el* c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia
D:!re"$( c" Ta(l 1i c" D"@"l S'=$* slava 1i s(!=$irea ac": 1i !"r"rea 1i D$ vecii vecilor.
A:i$.
se la casele lor* s( r(:=$( a'ar( di$ li:a$. C(ci !e$r" ei li:a$ s"$ :=i$ile celor ce9i aK"(.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<8
iar $oi $ici D$ =r& $" $e !lec(: la :ilosivirile acelora* $ici d"!( ce $e D$oarce: acas( 1i
$ici c=$d $i se !"$e :asa !li$( de $e$":(rae A"$((%i Y dac( reA"ie s( $":i: A"$((%i !e
acelea !e care le :=$c(: s!re os=$da $e:ilos9ivirii $oasre 9* c(ci a"Ei$d"9i !e ei ":Al=$d
!e "li%e* sri&=$d 1i v(i=$d"9se $oa!ea D$ D$"$eric* ca D$r9o !"sieae ad=$c(* $ici a1a $" $e
D$d"!lec(:. Ci 1i d"!( ce $e sa"r(: 1i :er&e: la so:$* a"Ei$d"9i iar(1i =$&"i$d"9se !e
a'ar(* r(:=$e: $e!(s(ori* ca 1i c": a: 'i a"Ei l(ra de c=i$e "rAa* iar $" &las de o:. Ni $"
$e D$d"!lec( $ici vre:ea* c(ci $oa!ea c=$d o%i dor:* acela se =$&"ie1e si$&"rG $ici
si:!liaea cererii* c(ci $" cere ceva :ai :"l de la $oi* dec= !"%i$( !=i$e 1i c=%iva Aa$iG $ici
:(ri:ea $evoii* c(ci de9a !"r"rea se l"!( c" 'oa:eaG $ici Al=$de%ea r"&(or"l"i* c(ci 'ii$d
c"!ri$s de a=a $evoie $" D$dr(E$e1e s( vi$( la "1(* ci de de!are se roa&(. Ni de va l"a*
r(s!l(e1e c" $e$":(rae :"l%":iri* iar de $" va l"a* $ici a1a $" scoae vre"$ c"v=$ r("* $ici
oc(r(1e sa" @"le1e !e cei ce !o s(9i dea 1i $"9i da". Ni !rec": ci$eva ese ras la !edea!s(
$es"'eri( de "$ s!ec"la$* c" oae c( se roa&( 1i se c"cere1e ia cei ce rec* care $ici "$ aK"or
$"9i da"* a1a 1i acesa* r(9&=$d"9se de 'oa:e ca de "$ s!ec"la$ s!re $oa!e 1i !rive&@erea
cea $es"'eri(* D$i$de :=i$ile r"&=$d"9se c" :are sri&are la cei ce sa" s"s !ri$ case* dar $"
doA=$de1e $ici o i"Aire de oa:e$i* ci ese iE&o$i c" $e:ilosivire 1i c" :"l( cr"Ei:e. Ni
$i:ic di$ acesea $" $e D$d"!lec( !e $oi. Ni d"!( a=a $e:ilosivire :ai D$dr(E$i: s( 1i
D$i$de: :=i$ile la cer 1i s( vorAi: c" D":$eEe" de!re :il( 1i s( cere: ierare !(caelor
$oasre* $ee:=$d"9$e ca $" c":va s( se
CU/ÂNT des!re !o: 2 dac( di$ el i s9a '(c" l"i 'lda: c"$o1i$%a Ai$el"i 1i a r("l"i sa" 1i
:ai D$ai$e de :=$carea di$ el avea deoseAirea aceasa 2 des!re !os 2 c": c( 1i acas( reA"ie
a c"&ea cele ce se &r(iesc D$ K#i9seric(
L
aLL"Aesc !os"l !e$r" c( ese :aic( a D$'r=$(rii 1i iEvor a oa( 'iloEo'ia. Dar Dl i"Aesc !e el
1i !e$r" voi 1i !e$r" dra&osea voasr(* !e$r" c( :i9a sr=$s aceas( s'=$( 1i ci$si(
:"l%i:e* D$vred$ici$d"9:( s( v(d iar(1i 'e%ele cele dorie 1i d(r"i$d"9:i s( :( des'(eE D$
sloAoEe$ie D$r" aces 'r":os !raE$ic 1i s(rA(oare. Ni $" va &re1i $i:e$i de va $":i :"l9
%i:ea voasr( 1i !raE$ic 1i s(rA(oare d((oare de $e$":(rae A"$((%i. Ni dac( :er&=$d
ci$eva la =r& 1i D$=l$e1e vre"$ !riee$* de :"le ori se iEA(ve1e de sc=rAa ce o are* c" :"l
:ai :"l $oi* $" D$ =r&* ci la #iseric( ve$i$d 1i $" D$=:!i$=$d "$ !riee$* ci a=%ia91i as'el
de !(ri$%i 1i 'ra%i* c": $" $e vo: iEA(vi de oa( sc=rAaH Ni c": $" vo: doA=$di oa(
d"lcea%aH C(ci voi cei care v9a%i ad"$a aici $" s"$e%i $":ai c" $":(r"l :ai A"$i dec= cei ce
se ad"$( !ri$ =r&* ci 1i !ri$ cele ce vorAi%i. Pe$r" c( cei ce se ad"$( !ri$ =r& de :"le ori
vorAesc des!re l"cr"ri $e'olosioare 1i des!re cele ce $" li se !orivesc lor* c(ci* de cele :ai
:"le ori* oAi1$"i: s( iscodi: 1i s( cerce(: c" os=rdie cele sr(i$e. Ni c( ese !(ca 1i
!ri:eKdios a &r(i 1i a a"Ei as'el de c"vi$e 1i a $e l"a d"!( ele* c(ci :"le vi'ore s9a" ridica
di$ aces 'el
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
de ad"$(ri D$ 'a:ilii* $" voi ar(a ac":. Dar c( $e'olosioare 1i de1ar( ese vorAirea aceea*
'ii$dc( $icioda( $" va i$ra D$ aces 'el de ad"$are "$ c"v=$ d"@ov$icesc* $i:e$i $" :( va
!"ea co$raEice.
Dar aici $" ese a1a* ci oae s"$ di:!oriv(. Aici oa( vorAa cea $e'olosioare ese iE&o$i(
iar D$("$r" ese ad"s( oa( D$v(%("ra cea d"@ov$iceasc(. C(ci vorAi: des!re s"'le"l $osr"*
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<5
des!re A"$((%ile ce Ie va !ri:i el* des!re c"$"$ile ce se !(sreaE( D$ cer"ri* des!re !erecerile
cele sr(l"cie* des!re i"Airea de oa:e$i a I"i D":$eEe"* des!re !ro$ia sa" !"rarea de &riK( a
""ror 1i des!re oae cele re'erioare la $oi* adic( !e$r" care !rici$( a: 'os '(c"%i* D$ ce
!are vo: :er&e d"!( d"cerea de aici 1i ce vred$icie vor avea l"cr"rile $oasre a"$ci. Iar de
!erecerea cea de acolo $" $":ai c( vo: 'i !(ra1i* ci 1i !roorocii 1i a!osolii* 1i ceea ce ese
:ai :i$"$a dec= oae* D$s"1i Iis"s* S(!=$"l ""ror* va sa D$ :iKloc"l $osr". C(ci Eice)
BU$de s"$ doi sa" rei ad"$a%i D$r" $":ele Me"* acolo s"$ 1i E" D$ :iKloc"l lorC >M. .<*
+-?. Ni dac( ese D$ :iKloc"l a doi sa" rei ad"$a%i D$ $":ele L"i* c" :"l :ai :"l va 'i acolo
"$de vor 'i ad"$a%i a=%ia a!osoli* !rooroci* !(ri$%i* A(rAa%i 1i 'e:ei. De aceea 1i $oi &r(i: c"
:ai :"l( os=rdie des!re '(&(d"i$%a aceasa* doA=$di$d aK"or"l cel de acolo.
Ni :9a: '(&(d"i s( v( vorAesc :ai D$=i des!re !o:* dac( di$ &"sarea di$ el i s9a '(c" l"i
Ada: c"$o1i$%a Ai$el"i 1i a r("l"i* sa" 1i :ai D$ai$e de :=$care avea acea c"$o1i$%(. Deci*
D$dr(E$i$d $oi* Eice: c( Ada: 1i :ai D$ai$e de :=$carea 'r"c"l"i avea aceas( c"$o1i$%(.
C(ci de $" ar 'i 1i" ce ese A"$ 1i ce ese r("* ar 'i 'os :ai $ec"v=$(or 1i dec= doAioacele
cele $ec"v=$(oareG 1i s(!=$"l ar 'i 'os :ai '(r( :i$e dec= sl"&ile. Ni c": $" ese c"
$ec"vii$%( ca oile 1i ca!rele s( 1ie care iarA( le ese 'olosioare 1i care v(
PUZUL
(:(oare* ci s( alea&( ceea ce ese c"ra 1i 'olosior de ceea ce ese v((:(or* :ai D$ai$e de
a &"sa di$ ele* iar o:"l s( se li!seasc( de aces dar. Ni de $" ar 'i av" aceas( c"$o1i$%( de
$i:ic $" ar 'i 'os vred$ic* ci ar 'i 'os :ai !ros 1i :ai de Kos dec= oae. Ni ar 'i ales :ai
Ai$e s( !ereac( D$ D$"$eric 1i s( se li!seasc( de oc@i* dec= s( $" 1ie ce ese A"$ 1i ce ese
r(". C(ci de vei l"a aceas( c"$o1i$%( di$ via%a $oasr(* oa( via%a o vei $i:ici* ":!l=$d
oae de :"l( "lA"rare. Pri$ aceasa $e deoseAi: de doAioacele cele $ec"v=$(oare 1i o
!ri$ ea s"$e: :ai A"$i dec= 'iarele* !e$r" c( deoseAi: r("aea de 'a!a A"$( 1i !e$r" c(
1i: ce ese r(" 1i ce ese A"$. Iar dac( $oi cei de ac": 1i: aceasa* 1i $" $":ai $oi* ci 1i
sci%ii 1i AarAarii* c" :"l :ai :"l 1ia aceasa a"$ci o:"l acela :ai D$ai$e de !(ca. C":
oare* cel ce a 'os ci$si c" a=ea dar"ri* adic( c" c@i!"l l"i D":$eEe"* c" ase:($area Sa 1i
c" celelale Ai$ec"v=$(ri* s( 'i r(:as li!si oc:ai de ca!"l A"$((%ilorH C(ci Ai$ele 1i r("l
$"9. c"$osc dec= aceia care s"$ li!si%i de :i$ea cea 'ireasc(. Iar Ada: era !li$ de :"l(
D$%ele!ci"$e 1i c"$osc(or ai a:Aelor s(ri. Ni c( Ada: era !li$ de D$%ele!ci"$e
d"@ov$iceasc(* asc"l( dovada) BNi a ad"s D":$eEe" la Ada: oae 'iarele s( vad( ce $":e
le va !"$eG 1i oae 'ii$%ele vii s( se $":easc( !rec": le va $":i Ada:C >Fac. +* .4?. C"&e(
dar de c=( D$%ele!ci"$e era !li$ Ada: c(ci a !"s $":e la a=ea s!ecii de a$i:ale* de
=r=oare 1i de !(s(ri* 1i oae !orivie c" 'iecare. C(ci 1i D":$eEe" a !ri:i acele $":e 1i $"
le9a :ai sc@i:Aa* $ici d"!( ce a &re1i el* !e$r" c( Eice Scri!"ra) BNi oae 'ii$%ele vii s( se
$":easc( !rec": le va $":i Ada:C.
Deci $" 1ia acesa ce ese A"$ 1i ce ese r("H Ni c": :ai !oae aceasa avea loc de dis!"(H
A!oi a ad"s !e 'e:eie la el* !e care v(E=$d9o D$da( a c"$osc"9o !e !(ra1a 'irii. Ni ce EiceH
Bla( ac": os di$ oasele :ele* 1i r"! di$ r"!"l :e"C >Fac. +*+0?. Ni 'ii$dc( :ai D$ai$e c"
!"%i$ D":$eEe" ad"sese la el oae doAioacele* Ada: ac":* vr=$d s( arae c( doAioc"l
acesa $" ese "$"l di$ doAioacele acelea* a Eis) BIa( ac": os di$ oasele :ele 1i r"! di$
r"!"l :e"C. Iar "$ii Eic c( c"vi$ele acesea ara( $" $":ai aceas( D$%ele&ere* ci 1i 'el"l
cre(rii Evei* c(ci 'acerea 'e:eii $" se va :ai 'ace $icioda( D$ 'el"l acesa. Ni !e$r" aceasa a
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<6
Eis) BIa( ac":C* !e care* =lc"i$d"9'e :ai D$ a:($"$* "$ al =lc"ior Eicea) BIa( o da(C*
adic( $":ai ac":* o da(* s9a '(c" 'e:eia di$ A(rAa* iar d"!( aceea $" va :ai 'i a1a* ci di$
a:=$doi. BOs di$ oasele :ele 1i r"! di$ r"!"l :e"C. C(ci l"=$d D":$eEe" di$ oa(
'r(:=$("r( o A"ca(* a1a a '(c" 'e:eia* ca D$r" oae s( se D:!(r(1easc( c" A(rAa"l. Ni
Baceasa se va c@e:a 'e:eie* !e$r" c( di$ A(rAa"l s(" s9a l"a >Fac. +* +0?.
/eEi c( 1i $":ele Dl !"$e ca s( $e D$ve%e !ri$ el D:!(r(1irea 'irii* iar 'el"l cre(rii s( 'ie !rici$(
de dra&ose !er:a$e$( 1i de "$ire D$r9"$ &=$dH A!oi ce EiceH BPe$r" aceea va l(sa o:"l !e
a(l s(" 1i !e :a:a sa 1i se va li!i de 'e:eia saC. N" a Eis si:!l" Bse va "$iC* ci Bse va li!iC*
ar(=$d !ri$ aceasa "$irea cea sr=$s(. BNi vor 'i a:=$doi "$ r"!C. Deci cel ce 1ia a=ea*
s!"$e9:i* $" 1ia ce ese A"$ 1i ce ese r("H
Ni dac( $" 1ia ce ese A"$ 1i ce ese r(" :ai D$ai$e de a :=$ca di$ !o:* ci a !ri:i
c"$o1i$%a aceasa d"!( :=$care* !(ca"l i s9a '(c" D$v(%(or de D$%ele!ci"$e* iar 1ar!ele $"
:ai ese a:(&ior* ci s'("ior de cele de 'olos* c(ci di$ 'iar( s9a '(c" o:. Dar s( $" 'ieP N"
s"$ acesea a1a* $" s"$P Ni dac( $" 1ia ce ese A"$ 1i ce ese r("* c": de a !ri:i !or"$caH
C( $i:e$i $" d( le&e cel"i ce $" 1ie ce ese c(lcarea de le&e. iar D":$eEe" a da !or"$ca* iar
d"!( ce Ada: a c(lca9o* I9a !ede!siG !e $ici "$a di$ le&i $" ar 'i 'ac"9o* de $" i9ar 'i da
o:"l"i :ai D$=i !"erea de a deoseAi 'a!a cea A"$( de 'a!a cea rea.
Ia( c( di$ oae cele s!"se v9a: dovedi c( Ada: a c"$osc" Ai$ele 1i r("l $" d"!( :=$carea
di$ !o:* ci le 1ia de :ai D$ai$e. Ni !e oae acesea s( Ie %i$e: :i$e* i"Ai%ilor* 1i d"c=$d"9
$e acas(* s( !"$e: D$doi( :as( 1i a A"caelor 1i a acesor c"vi$e. #(rAa"l s( s!"$( cele ce
s9a" &r(i* iar 'e:eia s( se D$ve%eG s( asc"le 1i co!iii 1i $ici sl"&ile s( $" se li!seasc( de
asc"larea acesora. F( #iseric( D$ casa a c(ci e1i r(s!"$E(or de :=$"irea 1i a co!iilor 1i a
sl"&ilor. Ni !rec": $o"( $i se cere sea:a !e$r" voi* a1a 1i 'iec(r"ia di$re voi i se va cere
sea:a !e$r" 'e:eie* !e$r" co!ii 1i !e$r" sl"&i. Ni la aces 'el de c"v=$(ri vo: avea vise
d"lci li!sie de $(l"ciri rele* c(ci s"'le"l de oAicei D1i i:a&i$eaE( D$ so:$ $oa!ea* ceea ce
c"&e( Ei"a. Ni dac( D$ 'iecare Ei $e vo: ad"ce a:i$e de cele ce se &r(iesc* $" vo: avea
reA"i$%( de :"l( ose$eal(* c(ci voi ve%i D$%ele&e :ai Ai$e c"v=$"l* iar $oi vo: 'ace :ai c"
os=rdie D$v(%("ra.
Deci ca s( !ri:i: :ai :"l 'olos 1i $oi 1i voi* $oi D$v(%=$d* iar voi asc"l=$d* s( !"$e%i
D:!re"$( c" :asa cea r"!easc( 1i !e cea d"@ov$iceasc(. Pe$r" c( ele v( vor 'i vo"( D$(rire
1i !odoaA(* iar cele ale vie%ii aceseia D":$eEe" !e oae le va D$dre!a* 'ac=$d"9le
les$icioase. C(ci Eice) BC("a%i :ai D$=i D:!(r(%ia cer"rilor... 1i oae acesea vi se vor ad("&a
vo"(C >M. 6* 00?.
S( o c("(: dar* i"Ai%ilor* ca s( doA=$di: 1i A"$((%ile cele de aici 1i cele de acolo c" dar"l 1i
c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i $osr" Iis"s Frisos* C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c" D"@"l
S'a$% slava D$ vecii vecilor. A:i$.
CU/ÂNT D$ care se ara( de ce !o:"l a:a se $":e1e !o:"l c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i r("l"i 2 1i
ce D$sea:$( s!"sa) CMs(Ei vei c" fli$e D$ raiC
l
aLLeri a: r"&a :"l dra&osea voasr( ca s( v( ad"ce%i a:i$R e de cele ce s9a" &r(i 1i seara
s( !"$e%i D$doi( :as(* "$a a A"caelor 1i ala* l=$&( aceasa* os!(area di$ c"vi$e. Dar oare
a%i '(c" a1a 1i a%i !"s :as( D$doi(H Ni" c( a%i '(c" 1i v9a%i D:!(r(1i $" $":ai di$ aceea* ci
1i di$ aceasa. C(ci $" s"'eri%i s( v( s=r&"i%i !e$r" cele de Kos 1i s( v( le$evi%i de !area cea
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<7
:ai A"$(. Pe$r" c( :ai A"$( ese aceasa dec= aceea. Pe aceea a" alc("i9o :=i$ile
A"c(arilor* iar !e aceasa li:Aile !roorocilorG aceea se 'ace di$ cele de !e !(:=$* iar aceasa
di$ road( D"@"l"i. #"caele acesei :ese se sric(* iar ale celeilale s"$ $esric(cioaseG 1i
aceasa D$re%i$e via%a $oasr( cea de ac":* iar aceea $e !ov(%"ie1e !e $oi la ceea ce va s( 'ie.
Ni 1i" c( D:!re"$( e" :asa aceea a%i !"s9o 1i !e aceasa* $" D$reA=$d !e vre"$ !=$dior al
vosr" sa" !e vreo sl"&(* ci !e vesior"l cel :ai de D$credere dec= ace1ia. Pe careH Pe
sri&area !e$r" cele ce s9a" &r(iG !e la"da cea !e$r" D$v(%("r(. Fii$dc( Eic=$d ieri ca
'iecare s(91i 'ac( casa #iseric(* a%i a!roAa sri&=$d* ar(=$d !ri$ aceasa dra&osea !e$r" cele
ce s9a" &r(i. Iar cel ce asc"l( c" dra&ose 1i c" d"lcea%( cele ce se &r(iesc ese !re&(i 1i
!e$r" D:!li$irea c" l"cr" a celor ce s9a" &r(i. Pe$r" aceasa 1i as(Ei
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
:9a: !re&(i :ai c" os=rdie la D$v(%("r(. Dar de1e!a%i9v( Vi ac": c" :i$ea* c(ci $"
$":ai cel ce &r(ie1e reA"ie s( 'ie reaE c" :i$ea* ci 1i cei ce a"d reA"ie s( 'ie os=rd"iori 1i
l"(ori a:i$eG 1i :"l :ai :"l cei ce a"d dec= cel ce &r(ie1e. C(ci $oi ave: os=rdie s(
D:!(r%i: Aa$ii cei s(!=9$e1i* dar ose$eala voasr( ese :ai :are* c(ci reA"ie s(9i !ri:i%i 1i
c" :"l( &riK( s(9i !(Ei%i.
Iar d"!( asc"lare* !"$e%i D$c"ieori 1i E(voare la "1i* iar !e &=$d"rile cele D$'rico1ae !"$e%i9le
D:!reK"r"l s"'le"l"i* ca $i1e !(Eiori* c(ci '"r"l ese '(r( de r"1i$e* !rive&@eaE( odea"$a*
$(v(le1e $eD$cea 1i de $" va re"1i* $" va D$cea s( D$cerce. P(Eiorii s( 'ie D$'rico1a%i. Ni de
vor vedea !e diavol"l c( vi$e 1i vrea s( r(!easc( ceva di$ cele !"se la !(srare* s(9. al"$&e c"
:"l( sri&are. Ni de vor $(v(li &riKi ale acesei vie%i* s( le o!reasc(. Iar dac( va 'ace s"!(rare
"iarea cea 'ireasc(* c"&earea s( D$(reasc( !o:e$irea. C(ci $" ese :ic( !ri:eKdia a !ierde
Aa$i s(!=$e1i. Ni dac( cei ce !ri:esc ace1i Aa$i se !ede!sesc de :"le ori c" :oarea* dac(
Di vor risi!i* oare cei ce a" !ri:i c"vi$ele acesea c" :"l :ai sc":!e dec= Aa$ii* a!oi le9a"
!r(!(di* ce !edea!s( $" vor s"'eriH La Aa$i* cei ce Di !ri:esc s"$ daori $":ai c" !aEa lor*
iar c" alceva $i:ic* c(ci c=%i a" !ri:i o a=%ia ese $evoie s( dea D$a!oi 1i $i:e$i $" va cere
:ai :"l de la ei. Iar la c"vi$ele l"i D":$eEe" s"$e: daori $" $":ai c" !(Eirea lor* ci 1i
c" D$:"l%irea lor. C(ci $i se !or"$ce1e s( d(: D$a!oi $" $":ai !e cele ce le9a: !ri:i* ci
D$doi :ai :". Ni de1i era !or"$ca $":ai a !(Ei cele D$credi$%ae !=$( 1i a1a "$ as'el de
l"cr" avea reA"i$%( de :"l( os=rdie. Dar c=$d S(!=$"l $osr" $e !or"$ce1e s( D$:"l%i:
ceea ce a: !ri:i* socoe1e de c=( ose$eal( 1i &riK( ave: reA"i$%( $oi. De aceea "$"ia
D$credi$%=$d"9i9se ci$ci ala$%i* a ad"s D$c( !e a=%ia. Ni cei ci$ci ala$%i era" dar"l i"Airii de
oa:e$i a l"i D":$eEe"* dar reA"ia ca 1i sl"&a s(91i arae os=rdia sa. La 'el 1i cel c(r"ia i se
D$credi$%ase doi ala$%i a l"cra al%i doi* 1i !e$r" aceasa s9a D$vred$ici de aceea1i ci$se de la
S(!=$"l s(". Iar al"l* c(r"ia i se D$credi$%ase "$ ala$* l9a ad"s D$a!oi $eD:!"%i$a* '(r(
li!s(* $ici !e K":(ae* dar !e$r" c( $" a $e&"%(ori c" el* D$:"l%i$9d"9.* a l"a !edea!sa cea
:ai de !e "r:(. Ni !e A"$( dre!ae. C(ci* Eice D":$eEe"* dac( $":ai !e$r" ca s(9i !(9
Eeasc( !e ei ar 'i reA"i s(9i da"* '(r( ca s(9i D$:"l%easc(* $" i9a1 :ai 'i da D$ :=i$ile
sl"&ilor.
Dar veEi aici i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe". Cel c(r"ia i se D$credi$%ase ci$ci ala$%i a :ai
ad"s ci$ci* iar cel"i ce i s9a" D$credi$%a doi* al%i doi* dar a:=$doi a" !ri:i aceea1i r(s!la(.
C(ci !rec": a Eis cel"i di$=i) B#i$e sl"&( A"$( 1i credi$cioas(* !ese !"%i$e ai 'os
credi$cios* !ese :"le e voi !"$eC a1a 1i cel"i de al doilea Di Eice la 'el) B#i$e sl"&( A"$( 1i
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<<
credi$cioas(* !ese !"%i$e ai 'os credi$cios* !ese :"le e voi !"$eC. Cele ad"se $" s"$
acelea1i* dar !laa ese aceea1i* c(ci 1i !e al doilea l9a D$vred$ici de aceea1i ci$se c" cel
di$=i. Dar de ce a1aH Pe$r" c( $9a l"a a:i$e la s":a celor ce s9a" ad"s* ci la !"erea celor
ce a" l"cra 1i a" $e&"sori a l"a a:i$e D":$eEe". C(ci 'iecare di$ ace1ia a l"cra cele
d"!( !"erea sa. Iar 'a!"l c( "$"l a ad"s :ai :"l iar cel(lal :ai !"%i$* $ici os=rdia !ri:"l"i*
$ici r=$d(via cel"i de al doilea a '(c" aceasa* ci deoseAirea l"cr"l"i D$credi$%a. Acela a l"a
ci$ci 1i a ad"s al%i ci$ciG acesa a l"a doi* 1i a ad"s al%i doi* dar c" $i:ic $" ese :ai !reKos
dec= !ri:"l D$ !rivi$%a os=rdiei. C(ci 1i acesa 1i acela a" D$:"l%i D$doi ala$%ii ce Ii s9a"
D$credi$%a.
Iar cel cea l"a $":ai "$"l* o !e acela l9a ad"s* !e$r" aceea s9a 1i !ede!si. Deci a%i v(E"
c=( !edea!s( a!as( as"!ra celor ce $" $e&"soresc Aa$ii cei s(!=$e1i. De aceea s(9i !(Ei:*
s(9i $e&"sori: 1i s( doA=$di: :"l( doA=$d( di$ ei. S( $" Eic( ci$eva) s"$ !ros* s"$
"ce$ic* $" a: da9r"l D$v(%("rii* s"$ $eD$v(%a 1i $evred$ic. Dar c" oae c( e1i !ros*
$eD$v(%a* c" oae c( %i s9a D$credi$%a $":ai "$ ala$* l"creaE( ce ! s9a da 1i vei l"a aceea1i
!la( c" cel ce D$va!.
Ni c( !(sra%i cele ce s9a" &r(i c" :"l( l"are a:i$e* s"$ D$credi$%a 'oare. Ni ca s( $"
c@el"i: o c"v=$"l D$r" aceasa s( v( d(r"iesc dra&osei voasre 1i cele ce "r:eaE( la ce s9a
Eis ieri* ca !la( !e$r" cele !(srae. C(ci cel"i ce i s9a" D$credi$%a cele de :ai D$ai$e 1i le9a
!(Ei* !oae s( i se dea c" vred$icie 1i alele. Deci care era !ovesirea !e care v9a: s!"s9o
ieriH C"v=$"l a 'os des!re !o:"l acela. Ni a: ar(a c( o:"l 1da Ai$ele 1i r("l :ai D$ai$e de
a :=$ca di$ !o: 1i era !li$ de :"l( D$%ele!ci"$e* 'ii$dc( a !"s $":e 'iarelor* 'ii$dc( 1i9a
c"$osc" 'e:eia* c(ci a Eis) BIa( ac": os di$ oasele :eleC* 'ii$dc( a vorAi des!re $"$(* de9
s!re 'acerea de co!ii* des!re D$so%ire 1i des!re a( 1i :a:(* 'ii$dc( a !ri:i !or"$ca. C(
$i:e$i $" d( !or"$c( 1i le&e !e$r" ceea ce se c"vi$e a 'ace 1i !e$r" ceea ce $" se c"vi$e a
'ace cel"i ce $" 1ie Ai$ele 1i r("l.
Iar as(Ei vo: Eice !e$r" care !rici$( !o:"l acela s9a $":i al c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i al r("l"i*
dac( o:"l $" a l"a c"$o1i$%a de la el. Pe$r" c( $" ese :ic l"cr" a $e D$v(%a 1i a 1i !e$r"
ce !o:"l acela are aceas( $":ire. C(ci 1i diavol"l a Eis) BOri D$ ce Ei ve%i :=$ca di$r9D$s"l
se vor desc@ide oc@ii vo1ri 1i ve%i 'i ca $i1e d":$eEei* c"$osc=$d Ai$ele 1i r("lC >Fac. 0* 5?.
Deci* c": Eici* :( vei D$reAa* c( $" a !"s D$ !o: c"$o1i$%a Ai$el"i 1i a r("l"iH Dar s!"$e9:i
ci$e a !"s9oH Oare diavol"lH Da* !oae vei Eice* a"$ci c=$d a Eis Bve%i 'i ca $i1e d":$eEei
c"$osc=$d Ai$ele 1i r("lC. Dar D:i ad"ci :(r"ria vr(K:a1"l"i 1i !iE:a1"l"iH Ni ce dac( a Eis
8-+
acesea. Oare s9a" '(c" d":$eEeiH Dar !rec": $" s9a" '(c" d":$eEei* a1a $9a" l"a a"$ci
$ici c"$o1i$%a Ai$el"i 1i a r("l"i. C(ci :i$ci$os ese acela 1i $" &r(ie1e $i:ic adev(ra B1i
D$r" adev(r $9a s("C >I$. <* 88?. Deci s( $" ad"ce: :(r"ria vr(K:a1"l"i* ci s( vede: di$
l"cr"ri !e$r" care !rici$( !o:"l se $":e1e al c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i r("l"i.
Ni :ai D$=i* de crede%i c( ese c" c"vii$%(* s( cerce(: ce ese Ai$ele 1i ce ese r("l. Ce ese
dar Ai$eleH Asc"larea. Ni r("lH Neasc"larea. Ni ca s( $" $e r((ci: cerce=$d 'irea Ai$el"i 1i
a r("l"i* s( c("(: acesea di$ Scri!"ri. Ni c": c( Ai$ele 1i r("l ese ceea ce a: s!"s* asc"l(
ce Eice Prooroc"l) BCe ese A"$H Sa" ce cere Do:$"l de la i$eC >Mi@eia 6* <?. S!"$e ce ese
A"$H S( i"Ae1i !e Do:$"l D":$eEe"l (". /eEi c( Ai$ele ese asc"lareaH C(ci ea iese di$
dra&ose. Ni iar(1i) BDo"( rele a '(c" !o!or"l Me" acesa) M9a" !(r(si !e Mi$e* IEvor"l a!ei
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.<4
vie%ii 1i 1i9a" s(!a lor '=$=$i s"r!ae* care $" vor !"ea %i$e a!(C >lere:. +* .0?. /eEi c( r("l
ese $easc"larea 1i !(r(sireaH Deci deoca:da( s( %i$e: :i$e c( Ai$ele ese asc"larea* iar
r("l $easc"larea* ca s( !"e: D$%ele&e 1i celelale.
Dar !o:"l acesa se $":e1e !o:"l c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i r("l"i !e$r" c( !or"$ca care cerca
asc"larea 1i $easc"larea la el s9a da. Ada: 1ia 1i :ai D$ai$e de !or"$c( c( A"$ l"cr" ese
asc"larea 1i r("* $easc"larea* dar :ai !e "r:( a c"$osc" :ai Ai$e !ri$ cercare. C(ci 1i Cai$
1ia c( "ciderea de 'rae ese o 'a!( rea* :ai D$ai$e s(91i "cid( 'raele. Ni c( 1da aceasa*
asc"l( ce Eice) BS( ie1i: la c=:!C >Fac. 8* <?. Dar !e$r" care !rici$( Dl ra&i la c=:!*
s:"l&=$d !e 'raele (" di$ Ara%ele cele !(ri$e1iH Pe$r" ce Dl d"ci D$ !"sieH De ce Dl li!se1i
de !"rarea de &riK(H Pe$r" ce Dl de!(reEi de vederea !(ri$%ilorH Dac( $" e e:i de !(ca* de
ce i%i asc"$Ei D$dr(E$ealaH Pe$r" ce 1i d"!( ce ai '(c" "ci9
8-0
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
derea* D$reAa 'ii$d* e $ec(Ke1i 1i :i$%iH C( D$reA=$d"9e D":$eEe") BU$de ese AAel*
'raele ("HC ai Eis) BOare e" s"$ !(Eior"l 'rael"i :e"C. Di$ oae acesea ar(a ese c( 1ii$d
Ai$e r("l* o"1i l9a l"cra. Deci !rec": acesa 1ia Ai$e 1i :ai D$ai$e de a '(!"i ce r(" ese
"ciderea* a c"$osc" 1i :ai Ai$e d"!( aceea c=$d a !ri:i !edea!sa* c(ci a a"Ei) B&e:=$d 1i
re:"r=$d vei 'i !e !(:=$C >Fac. 8* .8?G a1a 1i a(l l"i avea c"$o1i$%a Ai$el"i 1i a r("l"i :ai
D$ai$e de a :=$ca* de1i $" a1a de li:!ede ca d"!( :=$carea di$ !o:.
Dar ce EicH Pe cele rele o%i le 1i:* de :ai D$ai$e de a le l"cra* dar le c"$oa1e: :ai c"ra
d"!( ce le l"cr(:* 1i :"l :ai c"ra c=$d s"$e: !ede!si%i !e$r" ele. Cai$ 1ia 1i el c"
adev(ra de :ai D$ai$e ce r(" ese "ciderea de 'rae* dar :ai !e "r:( a c"$osc" 1i :ai c"ra
!ri$ !edea!s(. Ni $oi 1i: :ai D$ai$e de cercare c( A"$( ese s($(aea 1i &rea Aoala* dar o
c"$oa1e: :"l :ai Ai$e deoseAirea di$re ele c=$d c(de: D$ Aoal(.
I$ aces 'el 1i Ada: 1ia c" adev(ra c( Ai$ele ese asc"larea 1i r("l $easc"larea* dar :ai !e
"r:( a c"$osc" 1i :ai Ai$e* c=$d* &"s=$d di$ !o:* a 'os scos a'ar( di$ raiG c(E=$d di$ !o:*
a 'os scos a'ar( di$ rai* c(E=$d di$ acea 'ericire. Ni 'ii$dc( a c(E" D$ !edea!s(* c(ci o!ri$d"9
. D":$eEe" a &"sa di$ !o:* !edea!sa l9a D$v(%a :ai Ai$e* !ri$ 'a!(* ce r(" ese a $"
asc"la de D":$eEe" 1i ce Ai$e ese a asc"la. Ni di$ aceas( !rici$( !o:"l se $":e1e al
c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i r("l"i. Dar dac( $" 'irea !o:"l"i a da c"$o1i$%a Ai$el"i 1i a r("l"i* ci
!edea!sa da( !e$r" $easc"lare c" !rivire la &"sarea di$ aces !o: l9a D$v(%a :ai Ai$e
aceasa* !e$r" care !rici$( se $":e1e !o: al c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i r("l"iH Pe$r" c(
Scri!"ra are oAicei c( a"$ci c=$d se !erece ceva D$r9"$ loc 1i D$ oarecare vre:e* de la cele
!erec"e* s( se $":easc( 1i loc"rile 1i vre:"rile ace
PUZUL
lea. Ni ca cele Eise s( se 'ac( :ai l":i$ae v( voi ad"ce o dovad(* lacov oarec=$d a s(!a $i1e
!"%"ri. Pe acese !"%"ri veci$ii s9a" is!ii s( le sriceG 1i de aici s9a '(c" o oarecare vraKA(.
A"$ci "$"l di$ !"%"ri s9a $":i vraKA(. N" !e$r" c( !"%"l vr(K:(1"ia* ci !e$r" c( la el s9a
'(c" vraKAa. A1a 1i !o:"l acela se $":e1e al c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i r("l"i* $" !e$r" c( el
avea c"$o1i$%(* ci !e$r" c( la el s9a '(c" ar(area c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i a r("l"i.
Ni Avraa: a s(!a !"%"ri 1i l9a vr(K:(1"i AAi:ele@ >Fac. +.* +5?. A!oi s9a" ad"$a* a" !ooli
ceara 1i '(c=$d K"r(:i$e "$"l c" al"l* a" $":i !"%"l acela !"%"l K"r(:=$"l"i. N" !e$r" c(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.4-
!"%"l a K"ra* ci !e$r" c( ia !"%"l aceia s9a '(c" K"r(:=$"l. /eEi c( $" loc"rile !rici$"iesc
l"cr"rile* de1i D1i ia" $":irile de la l"cr"riH
Ni ca s( se 'ac( :ai l":i$ae cele ce a: Eis* de $evoie ese s( ad"ce: de 'a%( !ilde* lacov Ba
v(E" aA(ra l"i D":$eEe" 1i l9a" D$=:!i$a !e el D$&erii l"i D":$eEe"... 1i a $":i $":ele
loc"l"i acel"ia aA(r(C >Fac. 0+* .9+?. Ni s9a $":i loc"l acela aA(r( c" oae c( $" era $ici o
aA(r( acolo* doar 'ii$dc( a v(E"9o. /eEi c( de la l"cr"l cel ce s9a D$=:!la D$ acel loc* a
!ri:i loc"l $":eleH A1a 1i !o:"l acela s9a $":i al c"$o1i$%ei Ai$el"i 1i r("l"i* $" !e$r" c(
el avea c"$o1i$%a Ai$el"i 1i a r("l"i* ci !e$r" c( la el s9a '(c" dovedirea c"$o1i$%ei Ai$el"i
1i r("l"i 1i is!iirea asc"l(rii 1i $easc"l(rii.
Ni iar(1i lacov a v(E" !e D":$eEe"* !rec": ese c" !"i$%( o:"l"i a9L vedea* 1i a $":i
$":ele loc"l"i acel"ia BFa%a l"i D":$eEe"C. De ceH Pe$r" c( a v(E" !e D":$eEe" >Fac. 05*
.8?. Dar $" loc"l era B'a%a l"i D":$eEe"C* ci de la l"cr"l ce s9a D$=:!la D$ loc"l acela s9a
da $":irea. /eEi !ri$ c=e s9a dovedi c( Scri!"ra are oAicei s( $":easc( loc"rile de la
l"cr"rile ce se D$=:!l( D$ eleH Ni aces l"cr" oAi1$"ie1e s(9. 'ac( 1i c" vre:"rile.
Dar !e$r" ca s( $" v( c@i$"iesc* @aide s( :"(: c"v=$"l $osr" de la cele :=@$icioase la
cele veselioare* c(ci s9a ose$i :i$ea voasr( !erec=$d D$ D$%ele&erile cele s"A%iri. Pe$r"
aceasa Ai$e ese a o odi@$i* os!(=$d9o c" D$%ele&eri :ai "1oare 1i :ai veselioare.
Deci s( $e D$oarce: la le:$"l Cr"cii cel :=$"ior* c(ci acesa a D$cea oae relele !e care
le9a ad"s acela. Dar :ai Ai$e Eis $" acela a ad"s relele* ci o:"l !e oae* !e care le9a D$cea
:ai !e "r:( Frisos* ad"c=$d :"l :ai :ari A"$((%i dec= cele !ierd"e. Pe$r" aceasa
Pavel Eice) BU$de s9a D$:"l%i !(ca"l a !risosi dar"lC >R:. 5*+-?* adic( :ai :are ese dar"l
dec= !(ca"l* c(ci iar(1i Eice) BDar $" ese c" &re1eala c": ese c" @ar"lC >R:. 5* .5?* 'ii$dc(
D":$eEe" $" a d(r"i $":ai c= a &re1i o:"lG doA=$da $" ese a 'el c" !a&"AaG c=1i&"l $"
ese la 'el c" sricarea de coraAie* ci :ai :"le s"$ cele A"$e d(r"ie D$ loc"l celor rele. Ni !e
"r:( dre!ae. C(ci !e cele rele le9a ad"s roA"l* 1i era" :ai !"%i$e* iar !e cele A"$e le9a d(r"i
S(!=$"l 1i* !ri$ "r:are* :"l :ai :"le s"$. De aceea Eice) Bdar $" ese c" &re1eala !rec":
ese c" dar"lC* d"!( care ara( deoseAirea* Eic=$d) BC(ci K"decaa di$r9"$"l d"ce la os=$dire*
iar @ar"l di$ :"le &re1eli d"ce la D$dre!areC >R:. 5* .6?. Dar $" ese l(:"ri ceea ce s9a Eis*
de aceea ese $evoie s( ad"ce: e3!licarea. BC(ci K"decaaC* adic( !edea!sa* os=$da* :oarea
Bdi$r9"$"lC* adic( di$r9"$ !(ca. Pe$r" c( "$ !(ca a ad"s a=a r(". Iar dar"l $" a deEle&a
$":ai acel !(ca* ci 1i ale :"le* de aceea Eice) Biar dar"l di$ :"le &re1eli d"ce la
D$dre!areC. Pe$r" aceasa 1i Ioa$ #oeE(or"l sri&a) BIa( Miel"l l"i D":$eEe" Care ridic(
!(ca"l l":iiC >I$. .* +4?* $" Care ridic( !(ca"l l"i Ada:. Ai v(E" Bc( $" ese c" &re1eala
!rec": ese c" dar"lCH C(ci :ai :"le A"$((%i $e9a ad"s Le:$"l acesa* dec= r("(%ile cele
ad"se di$r" D$ce!".
Ni aceasa a: Eis ca s( $" socoe1i c( sr(:o1ii cei di$=i %i s9a" '(c" !rici$"iori de rele.
Diavol"l a scos a'ar( di$ rai !e Ada:* dar Frisos a A(&a D$ el !e =l@ar"l. Ni veEi deoseAirea.
Acela a scos a'ar( !e o: care $" avea !(ca* ci $":ai o D$i$(ci"$e a $easc"l(rii* dar Frisos
Aa&( D$ rai !e =l@ar"l care !"ra !ovara a $e$":(rae !(cae. Ni oare doar aceas( :i$"$e a
'(c"* c( a A(&a !e =l@ar D$ rai* sa" :ai e 1i alaH Se !oae s!"$e 1i ala :ai :are. N" $":ai
c( a A(&a "$ =l@ar D$ rai* ci c( l9a A(&a :ai D$ai$ea ""ror* 1i de a!osoli* ca $i:e$i di$ cei
de !e "r:( s( $" se deE$(d(K9d"iasc( de :=$"irea 1i i$rarea D$ rai* v(E=$d !e cel !li$ de
oae relele !erec=$d D$ c"r%ile cele D:!(r(e1i.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.4.
Dar ia s( vede:* oare $9a ar(a c":va =l@ar"l ose$eli* is!r(vi 1i 'a!eH N"* ci doar c" "$
si$&"r c"v=$* doar c" credi$%a* a s(ri D$ rai :ai D$ai$e de a!osoli* ca s( c"$o1i c( $" A"$a
c"$o1i$%( a acel"ia a !"" a=a* c= i"Airea de oa:e$i a l"i D":$eEe"* care a '(c" oa(
is!rava. C(ci ce a Eis =l@ar"lH Sa" ce a '(c"H Oare a !osiH Oare a !l=$sH Sa" s9a ose$iH
Oare a ar(a !oc(i$%a de :"l( vre:eH Nicidec":. Ci !e Cr"ce 'ii$d a doA=$di :=$"irea.
/eEi &raA(H De !e cr"ce la cer* de la os=$d( la :=$"ire. Dar care s"$ c"vi$ele acelea care i9
a" ad"s a=ea A"$((%i 1i ce !"ere a"H BPo:e$e1e9:( D$r" D:!(r(%ia TaC >Lc. +0* 8+?. Dar a
cer" s( ia A"$((%i* '(r( s( arae vreo os=rdie !ri$ l"cr"ri. Da* dar Cel ce 1ia i$i:a l"i* $" a
l"a a:i$e la c"vi$e* ci la a1eEarea :i$%ii l"i. C(ci cei ce s9a" D$d"lci de D$v(%("ri
!rooroce1i* cei ce a" v(E" se:$ele* cei ce a" !rivi :i$"$ile* Eicea" des!re Frisos c( are
drac 1i D$1eal( !o!or"l >I$. 7* +-?. Iar =l@ar"l* care $9a a"Ei de !rooroci* care $9a v(E"
:i$"$i* care L9a v(E" !e iis"s !e Cr"ce $9a l"a a:i$e la $eci$se* $ici a c("a la $eslav(* ci
!rivi$d la D":$eEeire* a Eis) BPo:e$e1e9:( D$r" D:!(r(%ia TaC. L"cr" $o" 1i vred$ic de
:irare ese acesa. /eEi Cr"ce 1i !o:e$e1i de D:!(r(%ieH Ce l"cr" vred$ic de D:!(r(%ie ai v(9
E"H Ci $":ai "$ O: r(si&$i* lovi c" !al:e* AaKocori* !ri@($i* sc"i!a* A(" c" oia&e.
Dar oare acesea s"$ vred$ice de Î:!(r(%ie* s!"$e9:iH /eEi c( el $" cercea cele de a'ar(* ci
!rivea CU oc@ii credi$%eiH De aceea $ici D":$eEe" $9a c("a la c"vi$ele cel si:!le* ci
!rec": acesa a !rivi la D":$eEeire* a1a 1i D":$eEe" a !rivi la i$i:a =l@ar"l"i* 1i Eice)
BAs(Ei vei 'i c" Mi$e D$ raiC >Lc. +0* 80?. L"a%i a:i$e aici* c(ci de aici r(sare o D$reAare
care $" ese :ic(.
Ma$i@eii* c=i$ii cei :"l%i 1i "rAa%i care :"1c( !e '"ri1* ara( c@i!"l Al=$de%ei* dar "rAarea
cea c":!li( o a" D$("$r" 1i c" !ielea oii asc"$d l"!"l. Dar " s( $" ca"%i la ceea ce se vede*
ci cerceeaE( 'iara cea asc"$s( D$("$r". Deci ace1ia l"=$d e3"l acesa Eic) BFrisos a Eis)
A:i$* a:i$ Eic %ie* as(Ei vei 'i c" Mi$e D$ rai. Deci r(s!l(irea A"$((%ilor s9a '(c" ac": 1i
de !risos :ai ese Î$vierea. Ni dac( D$ Ei"a aceea =l@ar"l a !ri:i cele A"$e* iar r"!"l l"i $9a
D$via D$c( !=$( as(Ei* $" va :ai 'i D$viere a r"!"rilor. Oare a%i D$%eles ceea ce s9a Eis* sa"
ese $evoie a re!ea a do"a oar(H BA:i$* a:i$ Eic %ie* as(Ei vei 'i c" Mi$e D$ raiC. Deci a
i$ra =l@ar"l D$ rai '(r( r"!* Eic ei. Ni $" !"ea* 'ii$dc( r"!"l l"i $9a 'os D$&ro!a* $ici s9a
risi!i 'ac=$d"9se !ra'G 1i $ic(ieri $" s9a Eis c( l9a D$via !e el Frisos. Iar dac( a A(&a
D$("$r" !e =l@ar"l 1i a doA=$di A"$((%ile '(r( r"!* a ar(a c( $" :ai ese D$viere a
r"!"rilor. C(ci de ar 'i 'os D$viere a r"!"rilor $" ar 'i Eis a"$ci Bas(Ei vei 'i c" Mi$e D$ raiC*
ci la s'=r1i c=$d se Eice c( ese D$vierea r"!"rilor* la( dac( ac": a A(&a !e =l@ar"l D$ rai 1i
r"!"l l"i a r(:as a'ar( 1i s9a srica* dovedi l"cr" ese c( $" e3is( D$viere a r"!"rilor. A1a
Eic aceia.
Dar s( !ri:i%i ac":a 1i cele de la $oi* 1i :ai Ai$e Eis $" cele de la $oi* ci cele de la
D":$eEeiasca Scri!"r(* c(ci $" &r(i: cele ale $oasre* ci cele ale S'=$"l"i D"@. Ce EiciH
Tr"!"l $" se D:!(r(1e1e c" c"$"$iH De ose$eli s9a D:!(r(1i* iar de r(s!la( $"H Ni la
vre:ea l"!ei cele :ai :"le s"dori a v(rsa el* iar la vre:ea r(s!l(irilor* $":ai s"'le"l s( se
D$c"$"$eEeH N" a"Ei !e Favel ce EiceH BRe$ai c( $oi o%i reA"ie s( $e D$'(%i1(: D$ai$ea
K"dec(%ii l"i Frisos* ca s( ia 'iecare d"!( cele ce a '(c" !ri$ r"!* ori Ai$e* ori r("C >II Cor. 5*
.-?. Sa") BC( se cade sric(cios"l acesa s( se D:Arace D$ $esric(ci"$e 1i :"rior"l acesa s(
se D:Arace D$ $e:"rireC >I Cor. .5* 50?. Care :"riorH S"'le"l sa" r"!"lH Dovedi ese c(
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.4+
r"!"l* !e$r" c( s"'le"l di$ 'ire ese $e:"rior* iar r"!"l :"rior. Ni c" oae c( ei aie :"le
di$ acesea* dar 1i di$ cele ce a" r(:as vo: ar(a "$iaea celor (iae.
A i$ra =l@ar"l D$ rai* Eic ei. Ni ceH Oare acesea s"$ A"$((%ile !e care D":$eEe" $i le9a
'(&(d"i $o"(H A"Ei !e Pavel ce Eice des!re A"$((%ile acelea) BCele ce oc@i"l $" le9a v(E" 1i
"rec@ea $" le9a a"Ei 1i la i$i:a o:"l"i $" s9a" s"iC. Iar rai"l 1i oc@i"l l"i Ada: l9a v(E" 1i
"rec@ia l"i l9a a"Ei 1i i$i:a l"i l9a !ri:i* c(ci des!re el vorAi: de a=ea Eile. C": dar a
!ri:i =l@ar"l A"$((%ile* c=$d D":$eEe" $" s9a '(&(d"i s( $e Aa&e D$ rai* ci D$ cer. Ni $9a
!ro!ov(d"i des!re D:!(r(%ia rai"l"i* ci des!re D:!(r(%ia cer"rilor* c(ci Eice) BDe a"$ci a
D$ce!" Iis"s s( !ro!ov(d"iasc( 1i s( s!"$() BPo9c(i%i9v(* c(ci s9a a!ro!ia D:!(r(%ia
cer"rilorC >M. 8* .7?.
Ai !ierd" rai"l* dar D":$eEe" %i9a da cer"l* ca s(9%i arae 1i i"Airea Sa de oa:e$i 1i s(
r($easc( 1i !e diavol"l* ar(=$d c( de1i va 'ace $e$":(rae vr(K:(1ii as"!ra $ea:"l"i
o:e$esc* c" $i:ic $" va s!ori* c(ci D":$eEe" $e ridic( !"r"rea la :ai :are ci$se. Deci ai
!ierd" rai"l* dar D":$eEe" %i9a desc@is cer"l. Ai 'os os=$di la ose$eal( vre:el$ic(* dar ai
'os ci$si c" via%( ve1$ic(. A !or"$ci !(:=$"l"i s( scoa( :(r(ci$i 1i ci"li$i* dar s"'le"l %i9
a odr(sli road( D"@"l"i. /eEi c( :ai :are ese c=1i&"l ca !a&"AaH C( :ai :"l( ese
Ao&(%iaH Adic( D":$eEe" a Eidi !e o: di$ !(:=$ 1i di$ a!( 1i l9a a1eEa D$ rai* iar cel Eidi
$9a ie1i A"$* ci s9a r(Evr(i. N"9. :ai Eide1e a do"a oar( di$ !(:=$ 1i di$ a!(* ci di$ a!( 1i
di$ d"@ 1i $"9i :ai '(&(d"ie1e rai"l* ci D:!(r(%ia cer"rilor. Ni asc"l( c":.
C=$d Nicodi: 'r"$a1"l i"deilor $" !rice!ea $a1erea cea de s"s 1i D$reAa c": ese c" !"i$%(
ca o:"l A(r=$ 'ii$d s( se $asc( a do"a oar(* a"$ci Frisos Di desco!er( l":i$a c@i!"l
$a1erii* Eic=$d) BDe $" se va $a1e ci$eva di$ a!( 1i di$ D"@ $" va !"ea s( i$re D$ D:!(r(%ia
l"i D":$eEe"C >I$. 0* 5?. Deci dac( a '(&(d"i D:!(r(%ia cer"rilor* dar !e =l@ar l9a A(&a
$":ai D$ rai* dovedi ese c( $" i9a da D$c( oae cele A"$e.
Dar la acese c"vi$e ei Eic alceva. Ei s!"$ c( Frisos s!"$=$d aici de rai* $" s9a re'eri la rai*
ci a D:!(r(%ia cer"rilor. Ni 'ii$dc( vorAea c(re "$ =l@ar* care $" a"Eise $i:ic di$ do&:ele
cele D$ale* $" 1ia des!re !rooroci* $" a ve$i $icioda( la loca1"l Do:$"l"i* $" se
D:!(r(1ise de d":$eEeiasca asc"lare 1i $ici $" 1ia des!re D:!(r(%ia cer"rilor* ci oa(
vre:ea vie%ii sale o !erec"se D$ !"sie(%i 1i '(c"se "cideri* de aceea Di s!"$e) BAs(Ei vei 'i
c" Mi$e D$ raiCG c" $":ele cel oAi1$"i de rai D$se:$=$d D:!(r(%ia cer"rilor. Asa o !ri:esc.
Dar Eici c( a: i$ra D$ D:!(r(%ia cer"rilor. Dar de "$de ese ar(a(H Di$ asa c( a Eis) BAs(Ei
vei 'i c" Mi$e D$ raiC. Ni ca s( vede: c( D$%ele&erea aceasa ese 'or%a(* vo: dovedi l":i$a.
Frisos a Eis) BCel ce $" crede >D$ Fi"l? a 1i 'os K"decaC >I$. 0* .<?. C": a 'os K"decaH Di$
!rici$a !(ca"l"i* c" oae c( D$c( $9a 'os D$viere* $ici !edea!s( 1i os=$d(. Ni iar(1i Eice) BCel
ce crede D$ Cel ce M9a ri:is... s9a :"a di$ :oare la via%(C >I$. 5* +8?. N9a Eis Bse va :"aC*
ci Bs9a :"aC. De ceH Di$ !rici$a 'a!ei A"$e. Deci !rec": acela a 'os K"deca* c=$d D$c( $"
a 'os K"deca 1i cel(lal s9a :"a* c=$d D$c( $" a :"ri* vorAi$d des!re acela di$ !rici$a !(ca9
"l"i* iar des!re cel(lal di$ !rici$a 'a!ei A"$e* @o(r=$d $i1e l"cr"ri ce $" s9a" '(c"* ca 1i
c": s9ar 'i '(c"G a1a a vorAi 1i c(re =l@ar.
Ni docorii c=$d vor vedea !e vre"$ Aol$av c( $" :ai are $(deKde de via%( Eic* c( ese :or* c"
oae c( Dl v(d c( :ai s"'l(. Ni !rec": acela a :"ri !e$r" docori* 'ii$dc( $" :ai are $(deKde
de vi$decare* a1a 1i =l@ar"l a i$ra D$ cer* 'ii$dc( $" :ai !"ea s( se D$oarc( s!re !ierEare.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.40
La 'el 1i Ada: a a"Ei) BOri D$ ce Ei ve%i :=$ca di$ el c" :oare ve%i :"riCR>Fac. +* .7?. Dar
oare a :"ri D$ aceea1i EiH Nicidec":. Ci a r(i $o"( s"e de a$i 1i :ai :"l d"!( Ei"a aceea.
C": dar a Eis D":$eEe" c( D$ acea Ei vor :"riH C" @o(r=rea* iar $" c" r"!"l. A1a 1i =l@ar"l
a i$ra D$ cer.
Dar asc"l( 1i ce Eice Pavel ar(=$d c( $i:e$i D$c( $" a l"a r(s!l(irea A"$((%ilor. Ni vorAi$d
des!re !rooroci 1i dre!%i a ada"s) BTo%i ace1ia a" :"ri D$r" credi$%(* '(r( s( !ri:easc(
'(&(d"i$%ele* ci v(E=$d"9le de de!are 1i i"Ai$d"9le c" dor... !e$r" c( D":$eEe" r=$d"ise
!e$r" $oi ceva :ai A"$* ca 1i ei s( $" ia '(r( $oi des(v=r1ireaC >Evr. ..* .0* 8-?.
P(sra%i acesea 1i v( ad"ce%i a:i$e de ele* D$v(%=$d !e cei ce $" le9a" a"Ei. Ni s( le c"&ea%i
'iecare di$re voi 1i D$ =r& 1i la #iseric( 1i acas(* c(ci $i:ic $" ese :ai d"lce dec= vorAirea
des!re D":$eEe". Ni asc"l( ce Eice des!re aceasa Prooroc"l) BC= s"$ de d"lci &=leK"l"i
c"vi$ele Tale* :ai :"l dec= :ierea D$ &"ra :eaC >Ps. ..<* .-0?. Deci @ra$a aceasa !"$e9o
la :asa cea de sear(* ca s( o ":!li de
SFÂNTUL IOAN CURĂ DE AUR
d"lcea%a cea d"@ov$iceasc(. N" vede%i !e oa:e$ii cei Ao9&a%i c": la :esele lor ad"c l("ari
1i 'ac di$ casa lor ear" 1i cl"AH T" '( casa a cer. Ni o vei 'ace $" sc@i:A=$d !ere%ii* $ici
:"=$d e:eliile* ci c@e:=$d la :asa a !e D$s"1i S(!=$"l cer"rilor. Ni $" se r"1i$eaE(
D":$eEe" de o as'el de ciR $(* c(ci acolo "$de ese D$v(%("ra cea d"@ov$iceasc(* ese 1i
D$'r=$are 1i c"cer$icie 1i Al=$de%e. U$de A(rAa"l* 'e:eia Ni co!iii !erec "$i%i D$ dra&ose 1i
D$r9"$ &=$d* le&a%i 'ii$d c" le&("rile 'a!ei A"$e* acolo* D$ :iKloc"l lor* !erece 1i Frisos.
C(ci el $" ca"( ava$ !olei* $ici s=l!i !ica%i* $ici :ar:"ri 'r":oase* ci !odoaA( a s"'le"l"i
1i 'r":"se%e a :i$ii 1i :asa !li$( de dre!ae 1i de roade ale :ilose$iei. Ni de va vedea aces
'el de :as( de&raA( vi$e 1i se 'ace !(ra1 ei* !e$r" c( El ese Cel ce a Eis) BFl(:=$d a: 'os
1i :9a%i @r($iC >M. +5* 05?. Deci c=$d vei vedea vre"$ s(rac sri&=$d are 1i vei da di$ cele
!"se D$ai$e !e :asa a cel"i li!si* !ri$ sl"&( ai c@e:a la :asa a !e S(!=$"l 1i ai ":!l"9o
oa( de Ai$ec"v=$(ri 1i !ri$ !=r&a aceea ai da !rici$( s( %i se ":!le Ki$i%ele aie !li$e de
A"$((%i.
Iar D":$eEe"l !(cii. Cel ce d( !=i$e s!re :=$care 1i s(:=$%( se:($(or"l"i* s( D$:"l%easc(
s(:=$%a voasr( ca s( creasc( D$ voi o%i roadele dre!(%ii 1i s( v( D$vred$ici%i de D:!(r(%ia
cer"rilor. Pe care 'ie ca $oi o%i s( o doA=$di: c" dar"l 1i c" i"Airea de oa:e$i a Do:$"l"i
$osr" Iis"s Frisos C(r"ia D:!re"$( c" Ta(l 1i c" D"@"l S'=$ slava* ac": 1i !"r"rea 1i D$
vecii vecilor. A:i$.
OMILIE des!re dra&osea cea des(v=r1i(2des!re r(s!l(irea d"!( vred$icie a l"cr"rilor 2
des!re ":ili$%a
LLoa( 'a!a A"$( ese rod al dra&osei* de aceea 1i l"$& ese c"v=$"l des!re ea. Frisos Eice)
BI$r" aceasa vor c"$oa1e o%i c( s"$e%i "ce$icii Mei* dac( ve%i avea dra&ose D$re voiC >I$.
.0*05?. Iar Pavel sri&() BNi:($"i c" $i:ic $" 'i%i daori* dec= c" i"Airea "$"ia 'a%( de al"lC
>R:. .0* <?. Ni $" si:!l" 1i '(r( de ros a Eis acesea* ci !e$r" c( s"$e%i daori "$ii alora. Ni
!rec": r"!"l"i Di s"$e: daori c" @ra$a cea de oae Eilele 1i odea"$a i9o d(:* c(ci D$ oa(
via%a ave: o as'el de daorie* a1a 1i c" dra&osea $e D$va%( s( 'ace:. Ni $" $":ai la 'el c"
aceea s"$e: daori* ci c" :"l :ai :"l* c(ci ea $e !ov(%"ie1e la via%a cea ve1$ic( 1i r(:=$e
c" cei ce o a". Fe$r" c( Eice Pavel) BNi ac": r(:=$ acesea rei) credi$%a* $(deKdea*
dra&osea. Iar :ai :are di$re acesea ese dra&oseaC >I Cor. .0* .0?. Dar s( o D$v(%(: $"
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.48
$":ai !ri$ c"vi$e* ci 1i !ri$ 'a!e. Ni :ai D$=i !ri$ 'el"l Eidirii $oasre. C(ci D":$eEe"
Eidi$d "$ o:* di$ el a !or"$ci s( se 'ac( o%i* ca o%i s( $e socoi: "$a 1i a1a s( $e sili: 1i s(
!erece: D$ dra&ose "$ii 'a%( de al%ii. A!oi* !ri$ $e&"sorie* D":$eEe" a ico$o:isi c"
D$%ele!ci"$e s( se arae dra&osea "$"ia c(re al"l. Ni asc"l( c":. D":$eEe" ":!l=$d l":ea
de :"le A"$((%i* a da 'iec(r"ia "$ Ioc deoseAi de c"livare de roade. Dar !e$r" $evoia
@ra$ei :er&=$d "$ii la al%ii 1i d=$d cele de !risos ca s( ia cele ce li!sesc* s(
D$re ei* !rec": :(r"rise1e Ioa$* Eic=$d) BC(ci D":$eEe" a1a a i"Ai l":ea* D$c= !e Fi"l
S(" Cel U$"l9N(sc" L9a da ca orici$e crede D$ El s( $" !iar(* ci s( aiA( via%( ve1$ic(C >I$. 0*
.6?. Iar Pavel 'ii$d a!ri$s de aceasa a sloAoEi acel &las ceresc) BCi$e $e va des!(r%i !e $oi de
dra&osea l"i FrisosH NecaE"l* sa" sr=:orarea* sa" !ri&oa$e* sa" 'oa:eea* sa" li!sa de
D:Ar(c(:i$e* sa" !ri:eKdia* sa" saAiaHC Ni l(s=$d !e acesea ca !e $i1e :ici 1i si:!le a
ar(a !e cele :"l :ai :ari dec= acesea* Eic=$d) BC(ci s"$ D$credi$%a c( $ici :oarea* $ici
via%a... $ici cele de ac":* $ici cele ce vor 'i...* $ici D$(l%i:ea* $ici ad=$c"l 1i $ici o al( '(!"r(
$" va !"ea s( $e des!ar( !e $oi de dra&osea l"i D":$eEe"* cea D$r" Frisos Iis"s* Do:$"l
$osr"C >R:. <*05*0<904?. De aici vede: c( $i:ic $" :ai !"ea s( des!ar( !e 'erici"l acela*
care era a!ri$s de dra&ose* $ici cer"l* $ici !(:=$"l* $ici :area* $ici D:!(r(%ia cer"rilor* $ici
c@i$"rile iad"l"i* c(ci oae le recea c" vederea !e$r" Frisos. Ni de vo: cercea 1i !e ceilal%i
s'i$%i vo: vedea c( o%i a" !l(c" l"i D":$eEe" !ri$ dra&ose.
Dra&osea D%i ara( !e a!roa!ele (" ca !e i$e D$s"%i* e D$va%( s( e A"c"ri de A"$((%ile I"i ca
de cele ale ale 1i s( s"'eri $eaK"$s"rile l"i ca !e ale ale. Dra&osea !e cei :"l%i Di 'ace "$
r"!* iar s"'leele lor le !re'ace D$ vase ale S'=$"l"i D"@. C(ci D"@"l !(cii odi@$e1e $" D$ cei
des!(r%i%i "$ii de al%ii* ci D$ cei "$i%i s" s"'le"l. Dra&osea 'ace averile 'iec(r"ia ale ""ror*
!rec": se Eice D$ Carea Fa!elor) BIar i$i:a 1i s"'le"l :"l%i:ii celor ce a" creE" era" "$a 1i
$ici"$"l $" Eicea c( ese al s(" ceva di$ averea sa* ci oae le era" de oA1eC >8*0+? 1i se da la
'iecare d"!( c": avea reA"i$%(. Ni :"l%i:ea celor ce se i"Aesc "$ii !e al%ii 1i se "$esc D$r9"$
&=$d ese ca "$ Eid !"er$ic D$(ri c" !iere Ai$e !orivie 1i care ese $eAir"i de $(v(lirile
vr(K:a1"l"i 1i de A=$"ielile
i"Ai: !e cei de o 'ire c" $oi. Aces l"cr" s9a '(c" 1i la 'iecare o: D$ !are. C( $" s9a da "$"i
o: s( le 1ie !e oae* ci "$"ia i s9a da :e1e1"&"l :edici$ei* al"ia :e1e1"&"l =:9!l(riei*
iar al"ia al"l* ca av=$d reA"i$%( "$ii de al%ii* s( $e i"Ai: D$re $oi. La 'el 1i D$ cele
d"@ov$ice1i* !oae vedea orici$e c( se !erece* !rec": a Eis Pavel) Bc( "$"ia i se d( !ri$
D"@"l S'a$% c"v=$ de D$%ele!ci"$e* iar al"ia d"!( acela1i D"@* c"v=$"l c"$o1i$%ei. Ni "$"ia
i se d( D$ acela1i D"@ credi$%(* iar al"ia dar"l vi$dec(rii* D$ acela1i D"@G "$"ia 'aceri de
:i$"$i* iar al"ia !roorocieG "$"ia deoseAirea d"@"rilor* iar al"ia 'el"ri de li:Ai 1i al"ia
(l:(cirea li:AilorC >I Cor. .+* <9.-?. Dar $i:ic $" ese :ai D$al dec= dra&osea. Pe$r"
aceasa Pavel a ci$si9o :ai :"l dec= oae* Eic=$d) BDe a1 &r(i D$ li:Aile oa:e$ilor 1i ale
D$&erilor* iar dra&ose $" a:* 'ac""9:9a: ara:( s"$(oare 1i c@i:val r(s"$(or. Ni de a1 avea
dar"l !roorociei 1i oae ai$ele de le9a1 c"$oa1e... 1i de a1 avea a=a credi$%( D$c= s( :" 1i
:"$%ii* iar dra&ose $" a:* $i:ic $" s"$C >I Cor. .0* . 9+?. Ni $" s9a o!ri aici* ci adevereaE(
c( 1i :oarea !e$r" drea!a credi$%i $" are $ici "$ 'olos de $" va 'i 1i dra&osea c" ea. Ni $"
D$ Eadar a Eis a=ea des!re ea* ci 1ia* 1ia c" adev(ra* ca "$ l"cr(or al !or"$cilor l"i
D":$eEe"* c( de va 'i ea D$r(d(ci$a( are D$ o:* va r(s(ri di$ el rod"l ""ror A"$((%ilor.
C(ci aceea) BS( $" "ciEiG s( $" !reades'i=$eEiG s( $" '"riG s( $" 'ii :(r"rie :i$ci$oas(C >le1.
Sf ntul Ioan Gur de Aur - Pu ul â ă ţ
.45
+-* .09.6? 1i oricare al( !or"$c( se c"!ri$de D$ "$aG s( i"Ae1i !e a!roa!ele (" ca !e i$e
D$s"i. Ni de ce s( Eice: cele :ici 1i s( rece: c" vederea cele :ari.
Dra&osea L9a !o&or= !e Fi"l l"i D":$eEe" cel i"Ai c(re $oi* '(c=$d"9Se loc"ior 1i
!erec(or c" oa:e$ii. Ca sric=$d D$1el(ci"$ea Eeilor celor :"l%i 1i vesi$d c"$o1i$%a de
D":$eEe" cea adev(ra(* s( D$ve%e !e oa:e$i a se i"Ai
diavol"l"i. Ni !e A"$( dre!ae. C(ci cei ce se o1esc as"!ra diavol"l"i "$i%i D$re ei* iar $"
D:!re"$( c" vr(K:a1"l "$ii as"!ra alora* r(:=$ $eAir"i%i de :e1e1"&irile l"i 1i ridic(
sr(l"ciele se:$e de Air"i$%( ale dra&osei. Ni !rec": sr"9$ele c@iarei s"$ :"le* dar
s"$e"l lor "$i$d"9se sco "$ s"$e 'oare veselior* a1a 1i cei "$i%i D$r9"$ &=$d sco &las"l cel
d"lce al dra&osei. De aceea 1i Pavel $e s'("ie1e Bs( &=$di: la 'elC* 1i B"$"l !e al"l
socoeasc(9l :ai de ci$se dec= el D$s"1iC >Fili!. 0* .6G +* 0?. Ca $" !e$r" i"Airea de ci$se s(
se srice dra&osea* ci l(s=$d ci$sea "$"i al"ia s( !erece: D$ "$irea &=$d"l"i. Ni iar(1i Eice)
BSl"Ki%i "$"l al"ia !ri$ i"AireC >Gala. 5* .0?. C(ci oa( Le&ea D$r9o !or"$c( se c"!ri$de) S(
i"Ae1i !e a!roa!ele (" ca !e i$e D$s"%i.
Cel ce i"Ae1e $" voie1e s( !or"$ceasc(* ci s( i se !or"$ceasc( 1i se A"c"r( :ai :"l c=$d i
se !or"$ce1e* dec= c=$d !or"$ce1e. Cel ce i"Ae1e voie1e :ai :"l s( d(r"iasc(* dec= s( ia*
c( voie1e s( aiA( !e !riee$ daor* dec= s( 'ie el daor. Cel ce i"Ae1e 1i voie1e s( d(r"iasc(
ceva cel"i i"Ai* $" voie1e s( !ar( c( d(r"ie1e* ci c( cel(lal D$ce!e 'acerea de Ai$e. Poae
"$ii $" D$%ele& ceea ce a: Eis. De aceea o voi ar(a !ri$ !ild(.
S(!=$"l cel i"Aior de oa:e$i voia ca !e Fi"l S(" S=9L d(r"iasc( !e$r" $oi* dar ca s( $"
!ar( c(9L d(r"ie1e* ci II d( ca o daorie* a !or"$ci l"i Avraa: s( dea !e 'i"l s("* ca '(c=$d 1i
El aceasa s( 'ie $" ca. 1i c": ar d(r"i* ci ca 1i c": ar 'i daor. Ni" c( ceea ce a: Eis ese de
:irare !e$r" :"l%i* dar !rici$a ese c( vorAesc des!re ceva ceresc. Ni !rec": a1 'i &r(i
des!re "$ oarecare !o: ce cre1e D$ I$dia 1i de care $i:e$i $" ar avea c"$o1i$%(* c"v=$"l
$osr" $" va !"ea s(9. descrie desl"1i* c" oae c( vo: &r(i :"le des!re el* a1a 1i ac":
oric=e voi Eice D$ Eadar le voi Eice* c(ci "$ii $" !rice! cele ce se &r(iesc. C(ci !o:"l acesa*
dra&osea* s9a s(di D$ !o:"l acesa. Dar de vo: voi !"e: s(9. s(di: 1i D$ $oi* c(ci !e$r"
aceasa a: 'os D$v(%a%i s( Eice: c(re Ta(l $osr" cel di$ cer"ri) BFac(9se voia Ta* !rec": D$
cer a1a 1i !e !(:=$C >M. 6* .-?.
Deci s( $" socoi: c( ese c" $e!"i$%( s( c=1i&(: "$ A"$ ca acesa. Ese c" !"i$%(* ese c"
!"i$%( c" adev(ra de vo: voi s( $e reEvi:. Ni $" $":ai !e acesa s(9. is!r(vi:* ci 1i !e
oa( 'a!a A"$(. C(ci $e oc=r:"i: c" voi$%a liAer( 1i de si$e1i s(!=$ioare 1i $oi @o(r=: c(
1i cele A"$e 1i cele rele a=r$( de voi$%a $oasr(* iar $" de "rsiori !rec": socoesc "$ii. Ni
!e$r" aceasa D":$eEe" a '(&(d"i D:!(r(%ie 1i a D$&roEi c" os=$d(. Iar la cei le&a%i $" ar 'i
'(c" a1a* c(ci r(s!l(irea ese !e$r" ceea ce se 'ace de voie. Ni $" ar 'i !"s le&i 1i $" ar 'i
s'("i de a: 'os $oi %i$"%i de le&("rile "rsioarei. Ci 'ii$dc( s"$e: liAeri 1i s(!=$i !ese
voi$%a cea liAer( a $oasr(* 1i* ca aare* $e 'ace: r(i di$ le$evire 1i A"$i di$ os=rdie* !e$r"
aceasa a da acese docorii* D$dre!=$d"9$e 1i D$v(%=$d"9$e s( 'iloEo'(: 1i di$ 'rica os=$dei
1i di$ $(deKdea D:!(r(%iei. Ni $" $":ai di$ acesea se ara( c( $" "rsioarea* $ici $oroc"l* $ici
:ers"l selelor oc=r:"iesc cele ale $oasre* ci 1i di$ cele ce 'ace: Eil$ic. Ni dac( oae cele ce
'ace: ar a=r$a de acelea* iar $" de voi$%a cea liAer( a $oasr(* de ce Aa%i sl&quo