Boja

a) dimenzije boja: 1. Vrsta boje - primarne
- sekundarne
- tercijarne
2. Ton boje - (svjetliji, tamniji)
3. Čistoća boje (valer) jarkost, inten!itet, !a"asitost, kvaliteta
b) efekti boja - tople i #ladne boje
c) kontrasti boja - po $aulu %leeu&
a) komplementarni kontrast
b) kontrast krivi# parova
- po 'o#anesu (ttenu&
a) kontrast boje prema boji
b) kontrast svjetlo - tamno
c) kontrast toplo - #ladno
d) komplementarni kontrast
e) simultani (istodobni) kontrast
)) kontrast kvalitete
") kontrast kvantitete

-
(saak *e+ton pri!mom otkriva sve boje u bijeloj svjetlosti. $ro"la,ava
sedam boja u spektru po u!oru na "la!benu ljestvicu i e!oteriju.
spektrum - prika!a, )antom

a) dimenzije boje:
1. Vrsta boje
2. Ton boje
3. Čistoća boje (valer)

1. vrsta boje
-
primarne
- sekundarne
(( . ( - (()
- tercijarne
(( . (( - ((()
Ostwaldov krug boja:
/il#elm 0st+ald traku (ni!)
spektra !akrivljuje u kru1nicu.
2ije,a susjedne boje i dobiva
133 4isti# boja, koje na!iva
kromatske, ,arene boje.
5ve boje koje nisu u spektru
na!iva akromatske, ne,arene
boje (neboje).

Nastavna jedinica:
2otiv& vi!ualni, ,uma
6ikovni problem& kromatske i
akromatske boje
6ikovno podru4je& slikanje
6ikovna te#nika& tempera

$iet 2ondrian&
Kompozicija,
1721.


8ranc 2ark&
Plavičastocrna
lisica, 1711.


2. ton boje:
svjetlina boje
-
akromatski tonovi
- kromatski tonovi

- isti tonovi, ra!li4ite vrste boje
- ista vrsta, ra!li4iti tonovi

9enri 2atisse& Arapska kavana, 1713.

Victor Vasarel:&
Gestalt Rugo, 17;<.


3. Čistoća boje (valer)
=oja "ubi svoju 4istoću dodavanjem sive de"radacija boje. =oju mo1emo
de"radirati i odu!imanjem pi"menta (akvarel boji dodati vodu).


'oan 2ir> & Slika, 17?3.

@. 9. 2unsell je
0st+aldovu kru1nicu
AuprostorioB i
pretvorio je u ku"lu.
Cspostavlja tri
dimen!ije boja&
1. kromatska
kvaliteta, vrsta (#ue)
2. svjetlina (value)
3. 4istoću (c#roma)

b) efekti boje
Tople i #ladne boje
0scar %okosc#a& olomitski krajolik, 1713.


Nastavna jedinica&
2otiv& vi!ualni, drvo
6ikovni problem& tople i #ladne boje
6ikovno podru4je& slikanje
6ikovna te#nika& tempera
ra!red& 2.

Koloristika !ers!ektiva
2aurice de Vlamnick& Krajolik s crvenim drve!em, 173;.
toplo bli1e
#ladno dalje

"od#lacija
sjena svjetlost
#ladno toplo
2odelacija
sjena svjetlost
tamno - svjetlo
@ndre Derain, 173?.

Nastavna jedinica
2otiv& vi!ualni, portret
6ikovni problem& modulacija
6ikovno podru4je& slikanje
6ikovne te#nika& pastel
ra!red& 3

c) kontrasti boja
$o $aulu %leeu&
a) komplementarni kontrast
b) kontrast krivi# parova
%omplementarni parovi& A%riviB parovi&

Kom!lementarni kontrast
Vincent Van Eo"#& Autoportret, 1<<7.

c) kontrasti boja
$o 'o#anesu (ttenu&
1) kontrast boje prema boji
2) kontrast svjetlo - tamno
3) kontrast toplo - #ladno
F) komplementarni kontrast
?) simultani (istodobni) kontrast
G) kontrast kvalitete
;) kontrast kvantitete
1. Kontrast boje !rema boji


Nastavna jedinica:
2otiv& vi!ualni, prskalica
6ikovni problem& svjetlo
tamni kontrast
6ikovno podru4je& slikanje
6ikovne te#nika& tempera

9enri 2atisse& Plavi prozor, 1712
3. Kontrast to!lo $ %ladno

Vincent van Eo"#& "o!ni ka#e, 1<<<.

&. '#kcesivni kontrast
@lbersova vje1ba

(. Kontrast kvalitete
'oan 2iro& Slika

Eeor"es =raHue& $illiard
). Kontrast kvantitete

"ije*anje boja:
a) me#ani4ko mije,anje boja supraktivno mije,anje
pi"mentacija, osnovne boje I, $, J
b) opti4ko mije,anje boja aditivno mije,anje, svjetlosti.
KE= snopovi na televi!iji&
K red (crvena), E "reen (!elena), = blue (plava)
I2L% u tisku&
I cijan (svjetloplava),
2 ma"enta (crvenoljubi4asta),
L :ello+ (1uta),
% ke: (o!na4ava crnu)