Nama

: ________________________

Kelas

: ________________________
Soalan Struktur

Jawab semua soalan
1. (a)

Media ialah asas kepada perkembangan bidang teknologi
pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan media dalam
pengajaran dan pembelajaran pada hari ini didapati mampu
memenuhi pelbagai tanggungjawab.
(i)
Berikan maksud media dalam konteks
pengajaran.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ii)
Nyatakan beserta contoh peranan media
sebagai pembantu guru.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(4 Markah)
(b) Pengelasan media yang pertama dihasilkan oleh Hoban dan
Zissman (1937) telah meletakkan nilai sesuatu bahan
pandang dengar bergantung kepada tahap realistiknya.
Semakin realistik sesuatu bahan maka semakin tinggilah
nilainya kepada pembelajaran.
Berikan maksud jenis pengalaman di bawah dan berikan
satu contoh media yang berkaitan.
(i)
Konkrit
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ii)

Ikonik

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(iii)

Abstrak

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(6 Markah)

2. (a)
Berdasarkan di atas, pada asasnya semua
kamera mempunyai empat komponen penting.
Namakan tiga daripada empat komponen tersebut dan
nyatakan fungsinya.
(i)

______________________________________________________
______________________________________________________

(ii)

______________________________________________________
______________________________________________________

(iii)

______________________________________________________
______________________________________________________
(6
markah)

(b)

Bagaimanakah seseorang jurukamera mengawal
kemasukan cahaya yang akan menuju ke filem dalam
kameranya ?
(i)

______________________________________________________
______________________________________________________

(ii)

______________________________________________________
______________________________________________________
(4 markah)

3.

(a)

Semasa membangunkan projek multimedia
menggunakan movie maker atau mana-mana perisian
suntingan video (video editing software), apakah elemen
yang perlu anda masukkan untuk menjadikan sesuatu video
itu menarik?
(i)

______________________________________________________
______________________________________________________

(ii)

______________________________________________________
______________________________________________________

(iii)

______________________________________________________
______________________________________________________
(6 markah)

(b)

Sesi pengambaran video akan lebih berkesan dan bermakna
sekiranyajenis pergerakan kamera video yang sesuai dipilih
semasa penggambaran dilakukan.
Nyatakan jenis pergerakan kamera video yang sesuai bagi
setiap situasi berikut:
(i)

Merakam aksi seekor ular menjalar dari akar ke pucuk
pokok kelapa
______________________________________________________

(ii)

Merakam aksi ahli gimnastik yang bergerak dari
kanan ke kiri dewan
______________________________________________________
(4

markah)

4. (a)

Terangkan tiga faktor yang perlu untuk melindungi
maklumat rahsia internet dan e-mel.
(i)

______________________________________________________
______________________________________________________

(ii)

______________________________________________________
______________________________________________________

(iii)

______________________________________________________
______________________________________________________
(6 markah)

(b)

Jelaskan dua hak yang diberikan kepada pencipta sesuatu karya di
bawah Akta Hak Cipta 1987?
(i)

______________________________________________________
______________________________________________________

(ii)

______________________________________________________
______________________________________________________
(4 markah)

Soalan Esei
Jawab mana-mana dua soalan.

1.

Anda adalah seorang guru satu mata pelajaran di sebuah sekolah.
Sebagai seorang guru anda memilih MODEL ASSURE untuk merancang dan
menghasilkan pengajaran yang berkesan. Penilaian adalah salah satu langkah
penting yang terdapat dalam model berkenaan.

(a)

Jelaskan kenapa aspek penilaian penting dalam model ASSURE.
(10 markah)

(b)

Pilih satu topik daripada mata pelajaran major anda dan jelaskan
bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses merancang
dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran anda?
(10
markah)

2.

Cikgu Razali mengintegrasikan TMK semasa mengajarkan subjek Bahasa
Inggeris tahun empat. Perisian-perisian yang selalu digunakan ialah
perisian pemprosesan perkataan, persembahan elektronik, hamparan
elektronik dan perisian alat pengarangan.
(a)

Jelaskan lima kelebihan pengintegrasian perisian pemprosesan
perkataan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh Cikgu Razali.
(10 markah)

(b)

Huraikan lima langkah yang perlu diambil oleh Cikgu Razali
semasa membuat perancangan dan persediaan bagi membina satu
perisian persembahan multimedia menggunakan Microsoft Power
Point bagi suatu topik dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.
(10 markah)

3.

(a)

Guru perlu membuat pertimbangan yang sewajarnya dalam
memilih sesuatu bahan bantu mengajar.
Huraikan lima persoalan yang perlu dipertimbangkan semasa
memilih suatu bahan bantu mengajar.
(10 markah)
(b) Anda dan rakan kumpulan ditugaskan untuk membangunkan
satu projek penerbitan klip video untuk dijadikan bahan bantu
mengajar bagi satu mata pelajaran pilihan.
Terangkan lima langkah utama yang perlu anda dan rakan ambil
untuk melaksanakan tugasan ini.
(10 markah)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful