You are on page 1of 8

NGAY 31/05/06

CHNG TRNH PHAN HOI


VINAMILK NGAY CUA BE YEU
Thi gian: 8h30-16h30
Ngay:
01/6/2006 a iem: CV Thong Nhat, Ha Noi
Ngay:
06/6/2006 a iem: NVHL Phu Tho, tnh Phu Tho
Ngay: 11/6/2006a iem: CV Le Van Tam, TP.HCM
Chng trnh:
08h00 - 08h30:

on khach
Ca mua nhac thieu nhi Ba nh bieu dien chao mng (15)
08h30
- 08h40:
Tuyen bo ly do Gii thieu ai bieu
08h40 - 08h45: ai dien cua Vinamilk phat bieu
08h45 - 11h15: Cac hoat ong tro chi (Ca mua nhac thieu nhi Ba nh 15)
09h30 - 11h30: Chng trnh cac be hat vi nhau (09:30 10:30)
Ca nhac (10:30 11:30)
Tong ket - Trao giai mot so tro chi
11h30 - 13h30:
Ngh giai lao
13h30 - 14h00: on khach
14h00 - 16h15: Cac hoat ong tro chi
14h00 - 16h30: Chng trnh cac be hat vi nhau (14:00 15:00)
Ca nhac (15:00 16:00) (Ca mua nhac thieu nhi Ba nh luc 15:30)
Tong ket - Trao giai mot so tro chi
Be mac

KCH

KCH BAN CHNG TRNH CHI TIET PHAN HOI


1

VINAMILK NGAY CUA BE YEU


PHAN CONG NHAN S THEO HANG MUC
Tnh/ Thanh pho: HA NOI, TpHCM, PHU THO, HUE

HANG MUC GIAN DNG/ MAQUETTE


Hang muc
PHAN HOI (San chi cho tre em)

Nhan s Viet Mai phu trach


HA
PHU
NOI
TpHCM
HUE
THO
30-1/6

11/6

16/6

Mo ta chi tiet

6/6

1. Ben ngoai khu vc to chc


Treo gan va thao d banner ben ngoai ng
Treo gan va thao d banner ben ngoai hang rao a
iem

Toan

Thang

Toan

Toan

Toan

Thang

Toan

Toan

Tu

Tu

Quang

Toan

Thang

Toan

Thc hien nh thiet ke

Toan
Khue

Thang
Tan

Toan
Khue

Thc hien nh thiet ke

Khue/
Quang

Tan/
Quang

Khue/
Quang

Cac hang muc phu tr: Bao ve, nha ve sinh, gi xe

Khue/
Tu

Tan/
Tu

Khau nhan qua va lap ke hoach phat qua tang

Hoa/
Thuy

Dung/
M
Hien
Dung/
M
Hien
Tu

Khue
/
Quang
Hoa/
Thuy

Kiem tra, on oc
2. Ben trong khu vc to chc
Thi cong cac hang muc trang tr, bang hng dan,
banner, cong chao, roi hi
Thi cong san khau, cac gian hang tro chi, lap at
cac ao cu.
Cac hang muc trang tr thue ngoai: Bong bong ,kh cau,
du ai, ghe khach mi
He thong am thanh

Phu trach quan ly PGs phat qua

Phan cong va bo tr nhan s tham gia chng trnh phan


hoi

Thc hien nh thiet ke

Thu /M
Hien
Tu

Thu/
Thuy
Quang

Double check

Bang hng dan, hp ong (neu co)


Nhan va kiem tra qua t VINAMILK
Lap ke hoach phan phat qua

Huan luyen PG tac nghiep (phat qua, tro


chi)
Chu trach nhiem phan cong va bo tr nhan
s tham gia chng trnh phan hoi

Chu trach nhiem noi dung toan bo chng trnh phan


hoi
Phu trach cac tiet muc van nghe, MC, Hoat nao

Li

Li

Li

Chu trach nhiem giai ap nhng van e


lien quan en noi dung chng trnh Hoi

Thuy

M
Hien/
Vy
Quang
/ Tu

Thuy

Lien he MC, dien vien, chu trach nhiem


chng trnh van nghe

Phu trach on khach Vinamilk, Bo Giao Duc

Quang/
Thuy

Quang/
Thuy

i cung vi khach hang e on khach VIP


cua VINAMILK

Phu trach phong vien, th quay phim chup hnh

T
Nguyen

T
Nguye
n
Li

Yeu cau, theo doi cong tac quay phim chup


anh

Li/Tu

T
Nguye
n
Li/T
u

Phu trach quan ly khu vc tro chi

Phu trach khu vc trng bay san pham

Thu

Dung

Thu

Phu trach khu vc cong vao

Hoa

Kien

Hoa

Phu trach khu vc san khau

ThuyHi
en

M
Hien

Thuy

Kiem tra va chu trach nhiem toan bo hoat ong

Tu

Tu

Quang

Giam sat toan bo phan Hoi

3. Phan dch vu
Phu trach phng tien a on nhan s, qua tang

Trang

Th

Trang

Thue xe i Phu Tho

Phu trach cac khoan chi, ngan sach

Trang

Th

Trang

Chi tra cho MC, chng trnh van nghe, BGK


thi ve, PG,

Phu trach hau can

Trang

Th

Trang

Chuan b nc uong, cm tra cho tat ca moi


ngi phuc vu

Giam sat tat ca cac khu vc tro chi


Giai ap nhng van e lien quan en noi
dung tro chi
Ket hp vi thi cong va khach hang e
trng bay san pham
Phu trach cac hoat ong dien ra tai khu vc
nay
Giam sat PG, cong nhan va 3 con roi
Am thanh, anh sang, buc phat bieu, hoa
tang, qua trao giai
Chng trnh ca nhac, xiec,

CHNG TRNH TAI CONG VIEN THONG NHAT - HA NOI NGAY 1/6
Thi gian
PHAN
CHUAN B

Phan canh

Mo ta chi tiet

Dung cu/ Hieu ng

Chay th chng trnh luc


14:00 trc 01 ngay
KHU VC ON KHACH/KHU
VC X LY NHANH

KHU VC SAN KHAU/PHAT


QUA
(v c bo tr gan nhau)

Trc 07:00 Kiem tra

- A.Ngoc phu trach toan bo


- A.Ngoc kiem tra: phong san
cac cong tac trang tr ben
khau, sap xep 300 ghe,
ngoai & ben trong: cong chao/ banner treo xung quanh, cac
banner/ bang hng dan.
gian hang trng bay SP, phat
- A.Hoa phu trach khu vc cong qua.
vao: 2 PG, 2 cong nhan, 3 con
- Thu/Hien cung 8 PG va 4
roi.
cong nhan chot tai gian trng
- Thu bo tr v tr va cong viec bay SP va phat qua, kiem
cu the cho tng PGs.
tra lai.
- Khue kiem tra he thong
am thanh/As/ hieu ng.
- Thuy va 2 PG chot tai san
khau. Thuy chuan b cac
tiet muc van nghe.

08:00 08:30 on khach

- A.Hoa phu trach 03con roi


san pham cung cac PG on
cac chau va phu huynh. 02 PGs
+ 02 cong nhan chot tai cong
kiem tra thiep mi. 03 con roi
phai di ong lien tuc t khu
vc cong en khu vc phat
qua.
e tranh tnh trang tap trung
nhan qua tai cong, PG va CN
ch kiem soat ve vao cong,
phat ve cho khach vang lai,
sau o mi en cac iem
phat qua pha trong, gan khu
vc san khau.

Phan nhiem
Toan bo
KHU VC TRO CHI

- A.Ngoc kiem tra cac hang


muc tai cac gian tro chi.
- A.Li/ a.Tu kiem tra cac
dung cu tro chi/qua tro
chi
- A.Li bo tr cac qua tro
v tr tac nghiep tai cac
gian tro chi.

- Thu/Hien quan ly phat qua A.Li/A.Tu kiem tra cac


bang cach gi lai PHAN
quan tro tai cac v tr tac
KIEM SOAT E NHAN
nghiep mot lan na.
QUA, moi ve ch c
nhan 01 phan qua.
- Tai san khau trung tam:
Khue phu trach am thanh
anh sang vao v tr.
Thuy: ca mua nhac chao
mng.
Tiet muc ca mua nhac m
man chuan b san sang,
cac nhan vien trc tai
cac v tr tac nghiep ch
hieu lenh.

- Roi hng dan phu huynh va


cac be en khu vc san khau
trung tam e d khai mac.
- A.Quang nhan dien va on
khach cua Vinamilk va bao lai
cho MC e gii thieu.
08:30 08:40 Tiet muc
m man
(7p)

- A.Hoa va bo phan on
khach van chot cong e
on khach vao muon.

- Thuy nhac MC t ben trong Cac v tr san sang tac


thong bao, on nh cho
nghiep
ngoi va chuan b bat au
chng trnh trong 5 phut na
- Thuy: Tiet muc ca mua
nhac m man
- Ket thuc tiet muc m
man, dien vien ng yen
tai SK va ap sat vao phong
chnh. MC xuat hien bat ng.
MC tuyen bo chnh thc y
ngha, muc ch cua chng
trnh: LE HOI VINAMILK
NGAY CUA BE YEU
MC gii thieu ai bieu tham
d theo thong tin chnh thc
t BTC
- A.Li/A.Tu tap trung ve khu
vc san khau e ho tr.
- Hien phu trach 3 chu roi
ung di san khau cung
vi cac em.

- A.Hoa va bo phan on
khach van chot cong e
on khach vao muon.

- Thuy: giam sat MC tran


trong knh mi:

len SK phat bieu


- MC dan li va cam n.
- Hien chon ai dien mot
chau tang hoa cho lanh ao
Vinamilk.
- Thuy: MC gii thieu chu
he xuat hien. Chu he se
hoat nao, mi cac chu roi

Tuyen bo
ly do (1p)
Gii thieu
ai bieu (2p)

08:40 08:45 Phat bieu


cua lanh
ao cong ty

Cac v tr san sang tac


nghiep

A.Li/A.Tu rut ve khu vc


tro chi e giam sat.

len san khau va phat ong


cac be tham d tro chi.
08:45 11:15 Cac hoat
ong tro
chi dien ra

- A.Hoa va bo phan on
khach van chot cong e
on khach vao muon.

- A.Li/A.Tu ieu phoi Chu


he va 3 con roi di chuyen
lien tuc en cac gian hang
tro chi e co ong cho cac
em.
- T 09:00 09:30: Thuy nhac
MC thong bao va cho cac
be ang ky thi hat vi nhau

- A.Li chu trach nhiem


chung. A.Tu ho tr.
- Cac quan tro bat au
tac nghiep.
- Cac gian hang tro chi
hoat ong theo bang hng
dan, anh gia kem theo.
- A.Li nhac PG nhac nh
phu huynh va cac em tap
trung ve san khau trung
tam e xem chng trnh ca
nhac va tham d cong bo
ket qua luc 10:30.

09:30 11:30 Chng trnh - A.Hoa va bo phan on


ca nhac
khach van chot cong e
Cong bo
on khach vao muon.
phat giai
cac tro Ve,
To mau

- Thuy/Khue chuan b chng


trnh tai san khau tiep dien
luc 9:30.
- Khue kiem tra nhac cong,
am thanh
- Thuy kiem tra cac tiet muc
van nghe
- Thuy giam sat MC va chu
he ieu khien chng trnh
cac be hat vi nhau sao cho
that vui, cuon hut
- Hien phu trach PG tai san
khau va phan qua tang,
giay khen/phan thng (2
tro ve to mau).
- A.Quang cung cap danh sach
VIP Vinamilk len trao giai.

- A.Li/A.Tu giam sat cac


quan tro van cho tien
hanh chi tro chi cung luc
vi chng trnh ca nhac.
- Lu y tai 2 tro ve va to
mau, 11:00 thu bai e BGK
cham iem. Quan tro mi
cac chau en khu vc san
khau xem ca nhac va ch
cong bo ket qua.

11:30 13:00

NGH GIAI
LAO

HOP RUT KINH NGHIEM/TRANH HOP RUT KINH


THU AN TRA/CONG TAC
NGHIEM/TRANH THU AN
CHUAN B CHO BUOI CHIEU
TRA/CONG TAC CHUAN B
CHO BUOI CHIEU

HOP RUT KINH


NGHIEM/TRANH THU AN
TRA/CONG TAC CHUAN B
CHO BUOI CHIEU
San sang neu co cac be
chi.

13:00 13:30 on khach

- A.Hoa phu trach 03con roi


san pham cung cac PG on
cac chau va phu huynh. 02 PGs
+ 02 cong nhan chot tai cong
kiem tra thiep mi. 03 con roi
phai di ong lien tuc t khu
vc cong en khu vc phat
qua.
e tranh tnh trang tap trung
nhan qua tai cong, PG va CN
ch kiem soat ve vao cong,
phat ve cho khach vang lai,
sau o mi en cac iem
phat qua pha trong, gan khu
vc san khau.
- Roi hng dan phu huynh va
cac be en khu vc san khau
trung tam e d khai mac.
- A.Quang nhan dien va on
khach cua Vinamilk va bao lai
cho MC e gii thieu.

- Thu/Hien quan ly phat qua A.Li/A.Tu kiem tra cac


bang cach gi lai PHAN
quan tro tai cac v tr tac
KIEM SOAT E NHAN QUA nghiep mot lan na.
va ch phat cho cac chau
(khong phat cho ngi ln),
moi chau ch c nhan 01
phan qua.
- Tai san khau trung tam:
Khue phu trach am thanh
anh sang vao v tr.
Thuy: ca mua nhac chao
mng.
Tiet muc ca mua nhac m
man chuan b san sang,
cac nhan vien trc tai
cac v tr tac nghiep ch
hieu lenh.

13:30 15:30 Cac hoat


ong tro
chi dien ra

- A.Hoa va bo phan on
khach van chot cong e
on khach vao muon.

- A.Li/A.Tu ieu phoi Chu


he va 3 con roi di chuyen
lien tuc en cac gian hang
tro chi e co ong cho cac
em.
- T 13:30 14:00: Thuy nhac
MC thong bao va cho cac
be ang ky thi hat vi nhau

- A.Li chu trach nhiem


chung. A.Tu ho tr.
- Cac quan tro bat au
tac nghiep.
- Cac gian hang tro chi
hoat ong theo bang hng
dan, anh gia kem theo.
- A.Li nhac PG nhac nh
phu huynh va cac em tap
trung ve san khau trung
tam e xem chng trnh ca
nhac va tham d cong bo
ket qua luc 10:30.

14:00 16:00 Chng trnh - A.Hoa va bo phan on


ca nhac
khach van chot cong e
Cong bo
on khach vao muon.
phat giai
cac tro Ve,

- Thuy/Khue chuan b chng


trnh tai san khau tiep dien
luc 14:00.
- Khue kiem tra nhac cong,
am thanh

- A.Li/A.Tu giam sat cac


quan tro van cho tien
hanh chi tro chi cung luc
vi chng trnh ca nhac.
- Lu y tai 2 tro ve va to

To mau
Be mac

- Thuy kiem tra cac tiet muc


van nghe
- Thuy giam sat MC va chu
he ieu khien chng trnh
cac be hat vi nhau sao cho
that vui, cuon hut
- Hien phu trach PG tai san
khau va phan qua tang,
giay khen/phan thng (2
tro ve to mau).
- A.Quang cung cap danh sach
VIP Vinamilk len trao giai.
- MC tuyen bo be mac.

mau, 15:00 thu bai e BGK


cham iem. Quan tro mi
cac chau en khu vc san
khau xem ca nhac va ch
cong bo ket qua.

Related Interests