You are on page 1of 12

Sobne biljke

Odabir prikladnog mjesta


U svakom stanu ili kui postoji bezbroj mjesta na kojima biljke moemo uspjeno
uzgajati. Potrebno je samo odabrati pravo mjesto za odreenu biljku.
To ne znai pravilan izbor mjesta na kome e ljepota biljke najvie doi do izraaja
nego i odabrati biljke koje e u tim uvjetima moi normalno napredovati. Da bi se
postiglo i jedno i drugo, moraju biti ispunjeni odreeni preduvijeti biljkama treba
osigurati prikladnu temperaturu i potrebnu svjetlost. Prostori u kui ili stanu gdje
najee drimo biljke su !odni"i, dnevni boravak, ku!inja, kupaoni"a, a vrlo esto i
spavae sobe.
VRTNA SOBA(sunana soba, soba za biljke, veranda!
Predstavalja sastavni dio ku"e tj njen produzetak. #idovi su napravljeni najee od
stakla ili drugi! prozirni! materijala dok je strop od uobiajnog graevinskog
materijala i nije proziran.
$lavni smisao ovog prostora je pruiti to vie udobnosti ljudima, a biljni aranmani
slue kao atraktivna podloga.
%elika je pogreka napuniti vrtnu sobu samo obinim lonani"ama nego i vrtnim
biljkama. &ovo nisam sigurna da ovako ide al tako nesto !a!a'
Tipini primjer"i agapant!us, !ibiskus, datura, sobne narane i limuni, "liant!us,
streli"ija, or!ideja, abutilon, kolumneja, pasi(lora, kaladij, glorioza.
&veinom egzoti"ne vrste'
"N#VN$ BORAVA%
Dnevni je boravak najpopularnije mjesto za biljke i biljne aranmane, s obzirom na to
da se tu najee odmaramo i provodimo najvie vremena te uivamo u okruenju
koje smo sami uredili. Prostorije za dnevni boravak su uglavnom svijetle s mnogo
prozora i najee okrenute prema sun"u. )ajee je rije o veim prostorima u koje
je najbolje smjestiti visoke biljke. Takvi prostori se vrlo esto griju, a grijanje isuuje
zrak, te je tada biljkama potrebno osigurati dodatnu vlanost. U topao, dobro
osvijetljen i dovoljno prostran dnevni boravakmoemo smjestiti sljedee biljke
- Begonia rex * begonija
- Codiaeum variegatum pictum kroton
- Dieffenbachia maculata pjegava di(enba!ija
- Dracena marginata obrubljeni zmajeva" &dra"ena'
- Euphorbia pulcherrima boina zvijezda
- Ficus benjamina suzna smokva &(ikus'
- Ficus elastica * gumijeva"
- Ficus lyrata * lirasti (ikus
- Hydrangea macrophilla - !ortenzija
- Kalanchoe blossfeldiana - kalan!oa
- onstera deliciosa - monstera
- !hilodendron bipinnatifidum * dvostruko urezani (iladendron
- "hododendron simsii * azaleja
- #ucca elephantipes - juka, liljan palma
Dra"ena je izvrsna biljka za dnevni boravak. Dobro podnosi temperaturna promjene.
#a!tijeva jaku, ali di(uznu svjetlost.
%&'AON$(# ) egzotika u kupatilu
U stanovima i kuama novije gradnje kupaoni"e su s vie svjetlosti a i temperatura je
tijekom "ijelog dana ujednaena. Postotak vlage u zraku u kupaoni"ama je obino
visok, to pogoduje rastu biljaka. )a prozorima su esto mutna stakla koja stvaraju
di(uznu svjetlost koja pogoduje mnogim biljkama. +eutim, este promjene
vrijednosti temperature &prilikom kupanja naglo raste a kasnije pada', negativno
djeluje na biljke a i pogoduje razvoju mnogi! bolesti. ,iljke koje se mogu postaviti u
kupaoni"i ukoliko za to postoji dovoljno prostora
- $diantum raddianum - brazilski gospin vlasa"
- $splenium nidus - gnjezdasta paprat
- Calathea ma%oyana - pametna biljka &kalatea'
- Carex morro&ii * japanski a
- Chamaedorea comosum - palma
- Chlorophytum comosum * zeleni ljiljan
- Cissus antarctica * sobna lozni"a
- Cyperus alternifolius * uskolisni ilj
- Epipremnum aureum - s"indapus
- Ficus pumila * puzajua smokva &(ikus'
- 'ephrolepis exaltata * kovrava paprat
- !eperomia scandens * puzajua peperomija
#eleni ljiljan je biljka kojoj je potrebna jaka di(uzna svjetlost. .ada dovoljno izraste
esto slui kao dobar zaklon od suneve svjetlosti.
*noga kupatila nisu dobro mjesto za uzgajanje biljki
Ukoliko svjetlo nije upaljeno, tamne su i mrane. )o meutim, postoje biljke koje e i
u kupatilu preivjeti i uspjevati.
+noge biljke su po porijeklu tropske i trebaju visok stepen vlanosti i topline, te im
kupatilo nudi stanite slino nji!ovom prirodnom stanitu. ,iljke u kupatilu
osvjeavaju zrak, na du! i vrlo su dekorativne.
%eina biljaka voli /01 vlage u zraku, dok prosjeno kuanstvo ima oko 201 do 301
vlage.
,iljke pogodne za kupatila bez prirodne svjetlosti
- Die((enba"!ia
- 4ansevieria tri(as"iata
,iljke za kupatila sa slabim izvorom prirodne svjetlosti
- Aspidistra elatior
- Nep+rolepis e,altata
- '+ilodendron o,-.ardium
- Aglaonema
- Bambus
- Spat+ip+-llum
- Or+ideja
- Begonia
,iljke za svijetla i sunana kupatila
- Or+ideja
- Azalea
- /ardenia
- Asparagus
.ako ete znati da je vaa biljka u kupatilu sretna5 6ei e vam sama
- 7ko se lie smanjuje, znai da dobiva ili previe ili premalo svjetlosti
- 7ko se okree i naginje prema svjetlosti, ne dobiva dovoljno svjetlosti i sama bi
dola blie prozoru kad bi imala noge.
- Ukoliko raste u visinu, dobiva previe svjetlosti i pokuava minimizirati svoju
povrinu kako ne bi morala apsorbirati toliko svjetlosti, ili dobiva premalo svjetlosti i
raste prema njoj
- 7ko je uto i vene, dobiva ili previe vode ili premalo ili ga je napala neka tetoina
- %ano je znati da su biljke vrlo osjetljive na propu!
- 8istove je potrebno barem jednom sedmino lagano prebrisati vlanom mekanom
tkaninom &paziti da se ne popri"a sapunom, amponom, pastom za zube'
'osude za biljke
.oristite nelomljive posude koje moete smjestiti u simpatine koare ukoliko vam se
ne svia nji!ov izgled.
Ukoliko postoji mogunost da stavite na pla(on kuku, visee biljke bile bi idealne za
kupatilo, a bile bi i vrlo dekorativne.
%&0$N1A
%eina ljudi dobar dio vremena provodi u ku!inji. Dok domai"a u njoj priprema jela ili
obavlja neki drugi posao, biljke pridonose stvaranju ljepeg i ugodnijeg ambijenta.
.u!inje koje su dovoljno osvijetljene, a temperatura u njima ujednaena, prikladne su
za mnoge biljke. 6azina vlanosti u ku!injama obino je visoka za!valjujui pari.
8istovi biljaka postanu brzo masni i pranjavi, pa i! je potrebno ee istiti. U
ku!injama bolje uspijevaju biljke s debelim i sjajnim listovima. ,iljke u ku!injama
potrebno je redovito zamjenjivati novim.
( Begonia rex * begonija
( Chrysanthemum x morifolium - krizantema
( Coleus blumei - ukrasna kopriva
( Epipremnum aureum - s"indapsus
( Hedera helix * obini brljan
( )mpatiens &alleriana - vodenika
( *aintpauilia - ljubii"a
( +radescantia fluminensis - rijeni puzava"
( ,ebrina pendula - srebrna puzavi"a
%odenika je vesela biljka koja slobodno "vate. Postavljena na ku!injski stol, gdje
obitelj objeduje, unosi da! ljeta.
ugodan miris potraimo u grani"ama lavande, posaenom bosiljku na ku!injskom
prozoru, zdjeli"i "imeta zimi, aju od mente, lati"ama rue...
S'AVA2# SOB#
+noge spavae sobe su okrenute prema istoku, te jenji!ova prozorska daska
pogodnomjesto za manje za!tjevne biljke. ,iljke na tim mjestima ne smiju biti
zaboravljene iako sejutarnja ustajanja esto odvijajun u atmos(eri urbe i utrke s
vremenom. ,iljke koje mogu biti postavljeneu spavaoj sobi
( Cyclamen persicum * "iklama
( Fatshedera li-e debeli brljan
( Fucsia * (uksia
( .asminum polyanthum kineski jasmin
( aranta leuconeura erythroneura * maranta
( !elargonium x hortorum pelargonija
( *aintpaulia *ljubii"a
( *pathiphyllum &allisii 9edar"e
:iklama je biljka kojoj pogoduje svje zrak i jaka (iltrirana svjetlost. Prikladna je za
spavae sobe u kojima povremeno moe biti i ;zaboravljena<.
0O"N$($
=odnik je prvi dio stana ili kue koji svaki posjetitelj vidi, a biljke u njemu pridonose
stvaranju ugodne atmos(ere dobrodoli"e. =odni"i mogu biti i neprikladna mjesta za
biljke, obzirom na to da su esto uski i nedovoljno osvijetljeni tako da u njima biljke
ne dolaze do punog izraaja. U !odni"ima su esto nie temperature nego u ostalim
prostorijama. >estim otvaranjem i zatvaranjem ulazni! vrata stvara se propu! i
razlike u temperaturi. 7ko se u !odniku nalazi jo i stubite koje vodi na kat, topli e
se zrak kretati prema gore, te takoer stvarati propu!.
Biljke za hodnik ili predvorje:
$spidistra elatior - biljka lijene domaice
Chlorophytum comosum - zeleni ljiljan
( Cissus antarctica - sobna lozni"a
( Clivia miniata * krasna klivija
( Fatsia japonica * sobna aralija
( Hedera helix * obini brljan
( +radescantia fluminensis - rijeni puzavac
.rasna klivija sa svojim tamnozelenim jeziastim listovima i jarkonaranastim
"vjetnim glavama, biljka je izrazite ljepote. =lad !odnika ili predvorja produit e
vrijeme njezina "vjetanja.
(vije3e u spava3oj sobi izaziva nevolje
4vjee "vijee i zelene biljke ostavite izvan spavae sobe.
,iljke i "vijee pripadaju elementu drvo i upuuju na energiju ?anga, koja se u
spavaoj sobi ne preporuuje. 4uvina energija ?anga u spavaoj sobi stvara
probleme izmeu ljubavnika, pa u sobu za spavanje i odmor ne stavljajte visee
koare, lonani"e ili rezano "vijee.
@vo je iznimno vano kad je "vijee "rvene ili ute boje. :rveno "vijee je posve
neprikladno za spavau sobu i obino najavljuje vrstu gubitka, stoga se ne
preporuuje slati "rveno "vijee nekome ko je u bolni"i. .ad je osoba u spavaoj sobi
bolesna, ono je glasnik smrti. 4toga, kad aljete "vijee nekome ko se oporavlja od
bolesti, neka to "vijee uvijek bude bijele ili ute boje.
'rimjena .vjetni+ motiva
Aako je svjee "vijee tabu za spavau sobu, "vjetni motivi na zavjesama ili tapetama
su pri!vatljivi. +eutim, ne biste trebali koristiti prevelike "vjetne uzorke, jer oni
najee stvaraju probleme u vezi. Takoer, "vijee u spavaoj sobi moglo bi
potaknuti muki dio para, koji spava u toj sobi, na oijukanje sa strane. @vo je
posebno esto ako se "vijee za koje se vjeruje kako donosi sreu, poput boura i
"vjetova ljive, nalazi na istaknutom mjestu.
Aako se smatra da to "vijee mladim branim parovima donosi mnogo sree i veselja,
ako se radi o sredovjenom paru, mukara" bi mogao poeljeti vezu s mlaim
enama.
,iljke prirodno ovlauju su!i zrak tako uzimaju ugljini dioksid iz zraka i otputaju
kisik. )adalje, biljke mijenjaju interijere u kojima ivimo posebi"e kombiniranjem
oblika biljaka, "vjetni! posuda i medija u koje sadite bilje. ,iljke oivljavaju prostor i
vraaju nam prirodu od koje smo izdvojeni kada smo u kui. %rlo esto su biljke
pokloni od osoba te tada postaju posebnim predmetom panje jer utjelovljuju osobu
koja ju je poklonila ili kupila. .ao to je 8jubi"a meni poklonila moju prvu or!ideju.
Osnovni savjeti za uzgoj ku3nog bilja
#abiljeite ime biljke prilikom kupovine kako biste bilj"i osigurali pravilnu njegu
,iljke smjestite u skladu s nji!ovim potrebama &obzirom na svjetlost'
#alijevajte i do!ranjujte biljke u skladu s nji!ovim potrebama
,riite redovito prainu sa listova ukoliko je to mogue
6edovito istite biljke od uvenuli! listova
Pazite pri rukovanju s otrovnim biljkama
)ove biljke uvijek drite izoliranima neko vrijeme nakon kupovine
Pazite da voda ne kapa sa biljke na biljku prilikom zalijevanja
6edovito pregledavajte biljke kako biste sprijeili vee zaraze bolesti i insekata
Azolirajte uvijek zaraenu biljku
Drite alat koji koristite sterilnim nakon svake uporabe
%upaoni.e
U kupaoni"ama moete drati biljke koje vole visku vlagu i slabo osvjetljenje.
.upaoni"e su problem zbog !ladni! noi i kemijski! preparata koji esto koriste. U
kupaoni"e moete smjestiti mnogo bilja no nita od toga za stalno. Primjeri"e, ukoliko
imate biljku koju su napali "rveni paukovi, vrlo uspjeno ete ju izlijeiti u kupaoni"i.
4ve nove biljke moete smjestiti u kupaoni"i prije no to i! prikljuite ostalim
biljkama. To je nakon to proe dovoljan period promatranja nove biljke obzirom na
napade od bolesti i virusa. U kupaone moete staviti mini "iklame, brljane, or!ideje,
tropske lisnate biljke, ken"ije, kaladium i guzmaniju.
"nevni boravak
@visno o tome koliko svjetla imate u dnevnom boravku u njega moete smjestiti 9uku
i Dra"enu, one e izdrati uvjete koje imaju tamniji i su!i prostore uz male tete.
7gava e preivjeti na visokim temperaturama i uz mnogo sun"a. )eto tamnije sobe
dobro e udomiti nolinu, krasulu i !ortenziju . )isoko postavljenje visee "vjetne
posude su dobre za povijue a u nivou oiju postavite "vjetne biljke. Ukoliko imate
staklenu stijenu moete izabrati i (ikuse, palme, e(ere i ostale visoke biljke. %elike
biljke sadite u plastine lon"e koji su laki za rukovanje. Tropske vrste se dobro
snalaze u prizemljima s dosta svjetla i s pravom dozom vlage i toplim, stalnim
temperaturama. 4jeverne prozore i podrume moete koristiti za uzgoj raznik vrsti
ma!ovine i liajeva, kuni! srei"a te begonija. 4unane prozore moete koristiti za
sekulente, pelargonije u posudama, peeromije i maji rep. Poigrajte se s
mesoderkama koje se zanimljivo ponaaju. 4mjestite i! na svjetlo no ne i na direktno
sun"e i pratite s dje"om nji!ovo ponaanje.
0odni.i
)a ulaznim m !odni"ima moete rasporediti biljke na nekoliko razina i dobiti volumen.
.oristite dosta izdrljive klivije, begonije, brljene, drvo ivota i krotoneB Dra"ena i
di(enba!ija e podnijeti i propu! na ulazu u prostoriju no ipak pazite da biljke smjetite
malo dalje od ulazni! vrata i svjeine.8idusija e dobro podnijeti niske temperature.
Ukoliko u !odni"ima imate krovne prozore moete ispod nji! staviti (ikuse i begonije.
Ukoliko je svjetlost na dnu !odnika slaba instalirajte arulje jaine dnevne svjetlosti te
i! ukljuujte tokom dana barem na C do 3 sati.
%u+inje
)a ku!injsku prozorsku dasku moete staviti zainsko bilje ali i aloe veru koju koristite
kod opekotina u ku!inji. ,iljke u ku!injama moete drati i u starinskim metalnim
kutijama ukoliko elite postii rustikalni ambijent. Ukoliko imate sunani prozor i
dovoljno sjenila preko njega, u ku!inji e uivati i or!ideje jer je tu dovoljno blage i
topline. Ukoliko nemate veliki prozor u ku!inji, moete u njoj smjestiti paprati koje e
jednako dobro uspijevati i na sjevernim prozorima. .oristite miriljave biljke kao to
su prelargonija i lavanda koje imaju umirujui uinak.
Sjeverne prostorije
@ve prostorije su dosta mrane te biljke nemojte smjestiti na udaljenost veu od dva
metra od prozora. Pazite na dobru izola"iju prozora. )a sjevernoj strain kue moete
napraviti !ladni staklenik. ,iljke koje podnose sjeverne prostorije su gospin vlasak,
dra"ena, asparagus, klivija, (ikus pumila, brljen.
1u4ne prostorije
@vi prozori dobivaju prosjeno godienje oko devet sati te zbog toga osigurajte dobre
zavjese i prozraivanje prostora. %laga je u ovakvim prostorima uvijek nia. ,iljke
koje podnose june prostorije su ananas, kaktusi, "itrus, (ikus benjamina, !ibis"us,
sukulenti, banana, streli"ija, juka.
$stone prostorije
@ve prostorije su svjeije no imaju direktno sun"e ujutro to godi biljkama. ,iljke koje
podnose istone prostorije su a!meja, alokazija, asparagus, begonija, kaladijum,
di(enba!ija, dra"aena, gardenija, (ilodendron.
5apadne prostorije
Azravno sun"e je ovdje krajem dana. Pazite na vjetkove koji mogu pu!ati sa zapada
prilikom izola"ije prozora. ,iljke koje podnose zapadne prostorije su "attle?a,
dendrobium, (ikus elasti"a, guzmanija, on"idium, p!alaenopsis, vrijeseja.
Biljke koje proi63avaju vazdu+
6adite u zaguljivoj kan"elariji bez adekvatnog dovoda kisika5
)ikakav problem. )abavite barem jednu od ovi! deset biljaka koje e proiavati
vazdu! u prostoru u kojem se nalazite.
Are.a 'alma
Struno ime: :!r?salido"arpus 8utes"ens
Uklanja: 4ve toksine u prostoriji
Karakteristike: 8ijepa, veoma popularna i laka za odravanje. @dlino e se uklopiti u
bilo koji dekor. 8ako ju je uzgajati i odravati, njeni listovi imaju
njean, gra"iozan izgled koji e oivjeti svako okruenje.
%lasina palma
Struno ime: 6!apis DE"elsa
Uklanja: %einu zagaivaa
Karakteristike: 9edna od najbolji! biljaka koje unaprjeuju kvalitet zraka u prostoriji
%eoma popularna i jednostavna za odravanje.
Bambusova palma
Struno ime: :!amaedorea 4ei(rizii
Uklanja: benzol, tri!loroetilen, (ormalde!id.
Karakteristike: ,ambusova palma daje veoma smiren, tropski osjeaj u svakom
@kruenju. Azrazito je otporna na napade insekata.
7ikus
Struno ime: Fi"us 6obusta
Uklanja: %einu zagaivaa, posebno (ormalde!id.
Karakteristike: @miljena biljka %iktorijana"a. Preivjet e na slabo osvijetljenom
mjestu i tolerie !ladne temperature. @dlina sposobnost uklanjanja
toksina iz bilo kojeg enterijera.
"ra.ena 81anet (raig8
Struno ime: Dra"aena Deremensis G9anet :raigG
Uklanja: %einu zagaivaa, posebno tri!oloroetilen
Karakteristike: %eoma atraktivna biljka, lagana za uzgoj i u slabo osvijetljenim
prostorijama. 9aka biljka koja moe tolerisati nemar &na primjer, ako je
zaboravite redovno zalijevati'. +eu brojnim vrstama dra"ene, G9anet
:raigG je najbolja za uklanjanje !emijski! toksina
#ngleski br6ljen
Struno ime: =edera =eliE
Uklanja: %einu zagaivaa, posebno (ormalde!id.
Karakteristike: 9o jedna otporna, veoma popularna biljka, esto koritena u javnim
Prostorima. %eoma lagana za uzgoj i lako se prilagoava, izuzev na
visoke temperature
'atuljasta datula
Struno ime:P!oeniE 6oebelenii
Uklanja: %einu zagaivaa, posebno ksilen
Karakteristike: 6aste polako i moe dosei visinu od H,C metara. +oe tolerisati manje
svjetla, ali treba dosta prostora za IdisanjeJ. Ukoliko je sretna u datom
okruenju, moe ivjeti godinama
7ikus Alii
Struno ime: Fi"us +a"leilandii G7liiG
Uklanja: %einu zagaivaa, posebno (ormalde!id.
Karakteristike: 8aki je za uzgoj od (ikusa benjamina, ali ipak moe izgubiti neto lia
dok se prilagodi na novo okruenje. Postoje tri vrste (ikusa alii
standardno drvo, grm i upleteni (ikus. Prelijepa, velika biljka koja se
moe koristiti u dekorativne svr!e.
'aprat
Nauno ime:)ep!rolepis DEaltata G,ostoniensisG
Uklanja:%einu zagaivaa, posebno (ormalde!id.
Karakteristike: %eoma popularna i vjerovatno pripada najstarijoj grupi biljaka.
Prelijepa i raskona, omiljena je biljka mnogima, ali za!tijeva panju
da bi rasla.
Spati9il
Nauno ime: 4pat!ip!?llum sp.
Uklanja: alko!ol, a"eton, tri!loroetilen, benzol, (ormalde!id.
Karakteristike: 6askona, jaka, lijepa biljka sa njenim bijelim "vjetovima.
Terarij (terarrium! je kolek"ija kompatibilni! biljaka koje rastu u zatvorenoj ili
par"ijalno zatvorenoj posudi. .reiranje terarija ispunjenog papratima i drugim malim
biljkama zabavan je i praktian nain stvaranja minijaturnog pejzaa unutar kue.
8ako odravanje idealno je za ljude koji su prezaposleni i ne mogu previe vremena
posvetiti njezi biljaka.
4obne biljke tokom zimskog perioda obino pate zbog nepovoljni! uvjeta vlage i
temperature u prostoriji. Terarij im prua uvjete kakvi vladaju u stakleniku. @sim
toga, dozvoljava vam da uzgajate biljke koje za!tjevaju visok stupanj vlanosti te bi
najvjerojatnije uvele u su!oj atmos(eri stanova i kua koji se griju.To znai da e u
terariju vae biljke imati ujednaenu vlagu zraka koju im omoguuje staklena posuda
koja se pri vr!u suava. 9ednom kada posadite biljke u terariju, on poinje stvarati
svoju vlastitu klimu. ,iljke unutar terarijuma isparavaju vlagu kroz svoje lie koja se
onda kondenzira na staklu i ulazi u zemlju. @vaj Ge(ekt kieG dozvoljava terariju da
opstaje tjednima bez zalijevanja. Toplotni reim je takoer ujednaen, jer posuda
sprjeava promjene temperature oko biljke, uslijed promjena temperature u prostoriji.
Terarij nikada ne smije rasti na direktnoj sunevoj svjetlosti.
$zbor biljaka za terarij
.ao i kod svakog projekta u vrtu, izbor pogodni! biljaka za terarij je jako vaan. ,iljke
u terariju trebaju biti kompatibilne to se tie svjetlosti, zalijevanja i potreba za
vlanosti dakle moraju biti sposobne preivjeti u istim uvjetima kao i nji!ove biljke
GkompanjonkeG. Uvijek kupite najmanje, najzdravije biljke koje moete nai. @sim
toga, biljke trebaju biti spororastue. Da bi se sprijeili insekti i razliite bolesti,
koristite samo kvalitetne biljke.
'rijedlog biljaka biljke koje vole vlagu i koje ostaju relativno male, tropske i
subtropske varija"ije, minijaturne biljke koje "vjetaju, 7(rike ljubii"e, $eraniumi,
.una srea &=elEine soleirolii', brljan, sve vrste paprati, 4pati(ilum, =loro(itum,
Potos, .roton &dodaje boju terariju'. U terariju mogu uspjevati i kakatusi i drugi
sukulenti, pod uvjetom da ograniite zalijevanje na jednom mjeseno. #a to bolji
e(ekt probajte dodati ma!ovinu, malu paprat, sjemenke trave.
Da bi terarij izgledao to interesantniji izaberite biljke razliite visine, oblika, teksture i
boje #a terarijum moete koristiti i biljke i sjemenke. )a taj se nain odma! njime
moete !valiti, a s vremenom e rasti i mijenjati se.
$zbor posude za terarij
.od izbora posude dajte mati na volju. Postoje mnogi gotovi terariji, ali moete
koristiti (lae, tegle, akvarije i slino. @visi o vama.
#a poetnike, predlaemo terarij u velikoj, otvorenoj posudi kao to je akvarij. U
takvim posudama puno je lake raditi. )akon nekog vremena, stei ete iskustvo pa
ete se moi snai i sa razliitim !vataljkama i tapiima za sadnju unutar posude za
malim grlom to podsjea na izradu broda u bo"i.
'rijedlozi posuda akvarij za ribe, tegle, posude sa poklop"em, bo"e razliiti! oblika
i veliina, galoni za vodu, bilo koja prozirna ili staklena posuda koja se suava prema
vr!u, kroz koju moe doprijeti sun"e.
Terarij u bo.i
Terarij moe biti posaen u normalnoj bo"i sa uskim grlom i to je naje(ektniji, najei
izgled terarija. Kto je vea bo"a to je bolje jer se u nju mogu staviti vee biljke i
moete imati detaljniji aranman. .od izbora bo"e uzmite u obzir veliinu otvora. Kto
je otvor manji to ete imati vie posla. +orate imati ep ili poklopa".

%reiranje terarija
Prije nego to krenete za izradom terarija, stavite sav alat, materijal, biljke i posudu
na jedno mjesto. %aa baza za sadnju sastojat e se od L sloja. 4lojeve je najbolje
sipati pomou lijevka &moe i kartonski' kako se zidovi bo"e ne bi zaprljali ili otetili.
"onji sloj je za drenau i sastoji se od graastog pijeska, oblutaka ljunka ili vrlo
krupnozrnatog pijeska.
Aspravna drenaa je bitna da bi se osiguralo da zemlja ne postane prezasiena, to
moe dovesti do unitavanja korijena i smrti vai! biljaka. @visno o veliini posude,
trebat ete rairiti bar 2,C "m drenanog materijala podjednako po itavom dnu
terarija. #a iroke i duboke posude, C-3 "m. .amenii za drenau trebaju biti isprani
istom, vruom vodom prije upotrebe.

)a vr! drenanog sloja, dobro je rairiti tanak sloj drvenog uglja za (iltriranje i
odravanje istoe. @n pomae da se zrak isti od para do koji! dolazi kada se
organski materijali ponu razgraivati i sprijeava direktan kontakt korijena sa vodom
koja se skuplja na dnu.
Tre3i sloj je tanak pokrov treseta &tresetna ma!ovina' rairen po prva dva sloja.
)jegova svr!a je da sprijei prodiranje zemlje u drenani sloj &odvaja zemlju od vode
koja se akumulira na dnu u kameniima'.

5adnji sloj je zemlja. +nogo vrtni! "entara prodaje miE spe"ijalno pogodan za
terarije. #apravo, ono to u biti dobijate a potroite vie, je zemlja za sadnju u koju je
dodan pijesak. &moete dodati krupnozrnast graevinski pijesak i jedan dio !umusa.'
)ikad ne koristite morski pjesak. )emojte dodavati gnojivo zemlji za sadnju jer ona
ve sadri dovoljno !ranjivosti. Previe gnojiva dovelo bi do toga da biljke prebrzo
prerastu svoje okruenje. 7ko eliti stvoriti Gpustinjski vrtG, dodajte eEtra pijeska
mjeavini zemlje i dodatan ljunak drenanom sloju. #emlje stavite oko 3-M "m,
pro"ijenite po tome kako izgleda posuda ili bo"a. Dodajte sjemenke pa nakon toga
biljke i ponovo malo treseta radi izgleda &po vaem izboru'.
Dok su donji slojevi terarija postavljeni ravnomjerno, terarij e izgledati realistiniji i
interesantniji ukoliko sainite konture pejzaa uz pomo zemlje. +oete napraviti
terase, doline, breuljke. ,reuljke uvijek kreirajte u pozadini a doline u prednjem
planu. .oristite kamenje ili oblutke koje ste nali ili drv"a kako bi nalgasili pejza.
,udite matoviti. 9edino na to morate paziti je da sve radite minijaturno. Ukoliko u
va terarijum poelite staviti neku ivotinju &gutera ili tarantula', napravite i Gjezer"eG
u pejzau kako ivotinji"e ne bi bile edne. To moete napraviti od bilo koje plitke
posudi"e utisnute u zemlju.
Dodajte pokoji dekorativni artikal, lijepo obojan oblutak, drveni detalj, su!i
korijen,statuu &neka bude isti! omjera kao i biljke' i slino.

Sadnja minijaturnog pejza4a
.ad odluite o posudi za terarij, izaberete biljke, spremni ste za posao.
%a mali pejza potrebno je strukturirati i postaviti tako da ostavlja najbolji vizualni
e(ekt iz toke gledita promatraa. )pr. ako e se terarij gledati sa svi! strana, velika
biljka treba biti smjetena u sredini sa niim biljkama oko nje. 7ko e va terarij biti
gledan samo sa jedne strane, najvia biljka treba biti smjetena blizu pozadine posude
sa niim biljkama u prvom planu.
Prije sadnje, u posudi iz koje biljke smjetate u terarij, probajte sainiti eljeni
poredak biljaka u terariju. +oete ak na"rtati i na papir. 'rijedlog: naite teglu
otprilike istog dijametra kao i kod vae bo"e i aranirajte sve vae biljke i elemente
unutra. .ad naete aranman koji vam se svia, moete preba"iti biljke jednu po
jednu u bo"u i na taj nain ponovo kreirati s"enu koju ste dizajnirali.
Oru;e
)e treba vam spe"ijalno orueN lijevak za dodavanje zemlje &kartonski, moete ga
sami napraviti', ku!injska li"a ili tanki tapii kao lopata &ovisno o dubini bo"e, lii"u
moete privrstiti na dui tapi', vili"a kao grablje, male kare za rezanje, dua
pin"eta ili tanke !vataljke kako bi sputali biljke i sadili i!.
Sadnja
Prvi korak je oistiti bo"u koristei vodu i deterdent. .amenii, ugljen i zemlja
stavljaju se u bo"u uz pomo papirnatog lijevka to sprijeava da se oni lijepe za
stijenke bo"e. )apravite rupu u zemlji. )eka rupa koju napravite bude duboka jer ne
elite da vam se biljke prevrnu.)akon toga paljivo izvadite biljke iz nji!ovi! sadanji!
tegli"a da ne unitite korijenje. )eka korijenje ostane kompaktno. #a razliku od
pravog vrta nije potrebno opustiti korijenje jer ne elite da vam biljke u terariju rastu
prebrzo.
Paljivo provu"ite biljku kroz grlo bo"e i spustite je u rupu. Pazite da se ne oteti lie
kroz usko grlo na (lai. .ad je biljka u rupi, paljivo koristei alat, zgrnite zemlju oko
biljke i zatakajte je. #a to vam moe posluiti i plutani ep napoden na tapi.
)emojte prenatrpati biljke ili i! smjestiti direktno uz strani"e posude. @stavite im
dovoljno prostora kako bi rasle i irile se bez da se zapetljaju sa ostalim biljkama
)akon sadnje zemlju bi trebalo malo navlaiti.
)a kraju, na terarij trebate staviti poklopa". Provjeravajte esto da li se pojavljuje
kondenza"ija na stijenkama stakla ili poklop"a. 7ko je previe mokro, ostavite
poklopa" otvoren na neko vrijeme dok viak vlage ne ispari. .oliko god terarij bio
izbalansiran, uvijek bi trebao imati malo vlanosti na staklu. Ukoliko se kondenza"ija
ne pojavljuje, dodajte malo vode.. %odu u terarij potrebno je dodati jedino ako se
kondenza"ija ne akumlira na staklu. 7li tada se treba dodati samo malo vode jer nema
mjesta za odlijev vika vode. Previe vode dovodi do opasnosti od glivi"a ili plijesni.
.ompletno zatvoreni terariji za!tjevaju malo ili nimalo vode. 7ko nije kompletno
zatvoren, trebat ete zalijevati tjedno ili mjeseno &ee to je terarij otvoreniji'.
%odite brigu da biljke ne postanu presu!e i uvele.
Ponekad, e biti potrebno ukloniti ili zamijeniti mrtvu biljku. @boljela biljka mora biti
odma! uklonjena. @graniene biljke rastu sporo, ukoliko neka biljka naraste prebrzo i
nadraste svoju okolinu, treba biti zamijenjena.
)apomena vezana za gnojivo u terarijumu u bo"i- nemojte dodavati tekue ili vrsto
gnojivo. Oelite da vae biljke rastu vrlo sporo ili uope ne rastu. @ne trebaju biti u
stanju suspenzirane anima"ije.
Terarij je gotov. 4tavite ga na prozor pogodan za tip biljke koji ste izabrali. Primjer,
ukoliko biljka treba jae svjetlo stavite je na zapad ili jug, ako im odgovara slabo
svjetlo, stavite je na prozor koji gleda na sjever ili istok. ,o"u postavite na svijetlo
mjesto, ali ne na sun"e i ne preblizu izvora topline.
/0i1avanje cvije2a 3 -a4to i %ad se primjenjuje ta tehni%a5
@iavanje "vijea i zelenila od kojeg se buket sastoji posebna je "vjearska te!nika
bez koje se odreeni tipovi buketa nikad ne bi mogli izraditi &npr. okrugli buket i neki
tipovi viseeg buketa'. Aako ta te!nika ponovno poprima ma!a u Duropi, a napose u
Ataliji, nai je "vjeari smatraju zastarjelom. 9o jedan razlog iz kojeg je izbjegavaju
jest vrijeme koje je potrebno uloiti u nju, a koje onda za sobom automatski povlai i
viu "ijenu.