Copyright© 1991

Millige,!

1,1

r---------------~.:-i-.;.:,"'" .. \ l~

, \

- } . _.,.J

Cop~·right©I991

Hazlrlayan:

M.AIi BULUT Y~uJar SONMEZ

!.Nlilliye.'in okurlanna armaganld,r.

Milli!lel

Tesisleri' ode basllm"tlr 1991

ONSOZ

rnl0NYANIN bu en eski bilimi etretmde oteaen beri ter-. l.M.Jtlgmalar s(}rOp gitmj~ otmesme ragmen, Astr%ji, in-

sanflgln her dtJneminde-bOyOk IIg; g(jrm"O~tOr. GOnDmO* zan tnsstn i~inde bu i/gi aynen sarmektedir. Gazeteniz MIII;yet ge9mi~ uygarlak,lafln tefekkOIOnde ve sDrdtJrOlmesinde bOyOk to! oynayan Astroloji'yi ihms/ etmes! dO§OnOlemezdi.

Astra/oj; hemen hemen Teotol! kadar eskldir. Hatta belki ikisi birlikte var olmu~ ve birllkte devam etml§lerdir. Ge~mi§

· uygarllklarda din adam/an eym zamanda iyi bir Ostrologtu.

Cin'den eskl Hind'e, M/slfltlardan KaldelilereJ Hitit'ten Ramatttere kadar, bu hep b6yle otmustur. Tek Tsnrttt, semavi dinler bile Astrotoit've iJnem vermisler, sneak onabiraz maneviUk katml§lardlr.

MOsbet iliinlerln aktivite kezenmesm« kadar da AstroJoji, eettsnetm: sOrdOrmO§tOr. Bulu, ve keflf1erin ertmsst ve 6ze/likle astronomi ttiminin geli~mesi, Astr%j; hakklndaki ku§kulafln da dOY(I1sslna yoJ a~ml§tlf. Maddeciligin bilime ve hayata h'kim oldugu aonemtertien It/baren Astr%j; etktstnt ivice kaybetmiftir. A(lcak, Batl'ds, diger 111m/erIe birlikte ve yeni bir dlslplin it;inde ele eunmev« ba~/anlnca Astro- 10j;, yeniden dikkatJeri cekmeyi ba§ardl. BugOnl 6zellikle ABD'de, b;rt;ok ekonomik va sasyal olay/ar co« daha 6nce-

_ den; YlldlZ ve gezegen haraketlerlne ve buntenn yaptlklfJfI aC/lara gtJre dogru o/arak belir/enebillyor. .

Kabul edllsln veya eanmestn, tnsen iradesi, bllinen bltin-

.. meyen b;rQok gOt; teretmasn otustunilur. Serbest irade de bu giJt;lerden"sadece blrld/f. Dolay/slyls kabul etmellyiz ki, insan haystl basit deglldir ve sDrekll etkHe§lm alarak olu~mak·. tea«. Bu etkileri ve etkIJefimleri konu o/arak geJeceglnizJe ttgill lelkin ve tahminlerde bulunan Astr%ji de bu konumu ile lJnemlidir. Ne ver ki Astr%jiye de blrgok hurale kaflfm/~tlf. Bunu dikkate alarak estrotoitm« bir kehanet IIml degil, ki~lligln/zln olu~maslnda ve enerJlmizln kuttemmmde, blze yarar saglayacak blr ek disiplin o/arak kabul edilmesl daha uygun .. duro MIII".t, bu konuda size yardlmel a/aeak bit eser vermenln 9ruru it;indedir.

l'Iilliyef

ASTROLOJI .. 5

ASTROLOJiYE GIRl,

Tarihin bilinen en eski ~atlarmdan bu yana bilinen hi, btr kehanet metodu insanlart astroioii lJ/fUsiinde i/giIendirmemistir. 9q;tl; Ulkelerde ve zamanlarda bir ,ok kehanet metodu tureyip yaYllml$tlr. Mesela t;in 'de 'yi Kingn CI Ching. Ortadolu Ida Remil ve Bat, 'da do Tarot yaygm kehanet metod/an otmuslardtr. Bu gibi sistemlerden Ixqka hemen hemen her yerde suyo temasta bulunarak kehanette bulunmak gibi metodlar do mevcuttur fakat bunlar gen~ sistemler deli! de ktsmi ja/c,IIk metodlartdtr. Yukarda saytlan kehahet metodianndan Yi King basil bir /alclilk metodundan ziyode insonlora batl tavs;yelerde bulunan ve tutu/Qcok en uygun yolu isaret eden bir sistemdir. Yi King mutlak kaderi stJylemez. Zamanm, ne $l!kilde haraket etmeye doha uygun oldugunu hi/diriT. Diler sistemler ise ne derece esoteTik ve ve tradisyonet olurlarsa 01- sun/or gene de kolay mUTacaat edilen birer lal ttJrQ olmaklan ileriye gid~ mem;perdir. Astro!oji'ye ge/ince 0, diler sistemleTin topundan daha fazla kabul giJrm(4 ve yaytlmtsur. Dunyantn her yerinde, 0 blJigeye has biT Jale,lIk v(l/'ken Ollim yam SIN Astre/oji dp mev~1 olm&qtur.

AstroJoji'nin diRer kelumet metodlanndan bUyUk farknltklan vardtr. Mesela Mas/amon/lk btltan/alc,llk/aaliyetlerini yasaklar!cen astr%jiye kabul giJsterm~tir. Eski Araplar'da ve Osmtlllil imP(lratorlulu 'nda astroio-

j; ilmi nucum ismiyle uygulimml$t'f i/nt; nucum, IIStronomi iIe kanstmlmasin. Asironom; ayn bir bilim dal: olarak mevcuttu ve ilmt heyet denilirdi. Arop ve Osma,nll SQTQylannda daima

bir mureccimler gurubu banndmlmtsttr. Muneccim ism; de simdiki astrolog isminin eski karSIllgldlr. Munec-

, cimler hj~ bir zaman basit falctlar statusunde olmamislar ve daima saygt g6rmU$ierdir.

Basit iskambil fall, kahve fall vs, gibi seyler haric tutu/ursa Remil, Yi King ve Tarot gibi bayak sistemlerin daima baz: ~ ve tradisyoneiyanIan otmustur. Bu gib; sistemlerin naSI/ ve niye rail$tltma dair bir eok teori ileriye suralmt.qtur. Mesela modern psikololi ilminin kuruculanndan biri olan Karl Gustav Jung bu metod/an incelemis ve on/arm q/eyi#erini kendi gelqtirdili senkronizasyon teorisi He iiah etmeye ra/I§mlltlf. Bu teoriye ore Evren 'deki heryesle diler heryes orosmda bir uyumluluk, qzamanflhk VQrdtr. Bir yer ve zamanda, bir olay 0/0- caksa, bununla senkronize oJarak baska bir zaman veya yerde de baska bir olay olmaktadtr. Bir Tarot destesinden cekuen .kanlann s"alan~'J y, King ifin havaya attlan bozuk paralann dfi$U$U ve Remil icin attlan noktalann s,raJon~l hep bu senkronizasyon- 10 ilgilidir. Asltnda bu glJril$ astroloji)e de-tam oiarak uygundur. As/rotoji'nin anlatmaya ~a/~tlll bir rok olay ve durum do ytldt; ve gezegen/eTin sITalanl$lyla senkronizedir.

Kehanet rnetoolanmn i§leme-

I eri h akkl.nda ba§oka izah lar da vardrr. Ce§iitli metodlarm bazl uygulaYlcllan, kahanet sisteminln ~all§abilmesl h;in muhakkak olarak 0 slstemleilgili bazi bedenslz varllklarla (Ruh veya cln, mesera Remil i9in toprak cinleri.) irtibat Icinde 01- . mak gerektiOin~ Ueriye surener, Bundan balk~ sistemi kullanan ki,lIerin de bir dareceye kadar med- - yum olrnalan gerektiOI sOylenir.

ASTROLOJI-6

Astroloji'de durum 90k farklidir, Astrofoji, gok clstrntertnln incelenmesine dayanan bir gOzlerrt ve istatistik ilmidir. Herhangi bir insanm astroloji Ua ugra§mast ic;in' " ne ban esrarengiz rnr,Iy_~RI'r, ne esoterik bilgiler, ne bazr bedenslz varlrklarla iIt§ki va ne de madyumluk kabiliyeti gerekUdlr. Gereken tek ~ey bilgi ve zekAdlr. Ki~inin blrazk@biliyetivarsa, gerekli kltap va dOkOmanlan saOllyabilirse, uzun saynabl leeek bir 9all~ma 50- resl h;in gereken sabn varsa ve astrolojl konusunda yazllml§ blnlerce kitap ve yOzbin~erce yazirun i9inden gerc;ekten klymetli clanlar1a, sadece tlcarl am ac; I art a yazllml§ olan uydur"l@ oeyleri aYlrabilecek kadar uyamksa rahatllkla astrotog olabi lir.

ASTROLOJI'NI GELI~IMI

lnsanlann gOkOyOzQyie ve uzay cisimleriyle iJgllenip, buntardaki ban i~are~lerden manatar 91- kartmaya oall~malarl c;ok c;ok eskiye dayantr.llk insanlartakvim veya saat gibi §eylere sahip deOildller. GOnlerini gOlgelerin UzaYIP klsalmasma, mevsimlerJ havantn IS!sma gOre bOlerlerdt Zamarila baZl ~eylerl n periyodtk olarak tekrarJandJCtnl va baz: oeylerin de, bazi Ozet fonksiyonlar gOsterdl(Jini kavraduer. Farkettilerki, gOne~ her gOn ayn I noktadan doOmuyordu. GOne~'in gOkteki yOksekliOi va ufuk Ozerine kalma sOresi de rnevslmlere gOre degi~iyordu. GO~te blr ook YlldlZ vardl fakat ban mevslmlerde, bazi Ylldlzlar hie; gOrOnmOyordu. SOylete uzun sOre gOrOnmeyen bazi yudizlann gOrOnmeslyle mevsimlerin deQi§tiOini

kestettller. GOne§:'in gOkte g1zdigive hsr gOn daha farkll clan yo-

',"

lun her YI~ periyodik olarak tekrar-

landlgm~ ve bazitakvlrn yudrztann lclnden ge9tigini gOrdQler. GO~ " nes'Ie birlikte 0 zamanlar bllinen ::" diQar gezegenlerin de ayru datre Ic;fnde buJundugunu ve ayru takim yrld izlarda veya burclarda gezinai- ".:

Qini gOrdoter. Gone~ ve gezegen- " lerin h;lnden get;tlQI burclann onl- ' ki tane olduQunu buldular, Su do- " Ja,lm dalresine sanralan 'ekliptik' ismi vertlrntsttr.

GOne~ gOndOzO, ay geceyi idare ederolarak kabul edHlyordu va bunlann ban tesirleri olduQu kesin olarak anl8§llml~tl. Mesela gOne§ "" .§mlannm insan cildlnl yakmasr, 151 vermesi, Ay'lO denizlerdeki ka- "

barma ve cekihnelere sebep olmaIii fiziki tesirlerin ant sir 00-"

lunay gecelerinin uyandlrdlgl romantik h isler gibi, hlssl teslnere de dikkat ettiter. GOne, ve AY'ln te- " sirleri kabul edildikte"n sonra, zamania ekliptik ic;inde gezinen di .. Oer kOrelerin de, Gone§- ve Ay ka· dar aglkc;a gOrOlmese bile bazt tesirleri oldu(ju fikrl gell~ti. Bundan sonra yapilan gOzlemlerde her ga. zegenin, bulunduCu burca, gOkteki yOkseklik derecesine va ufuk Ozerinde gOrOnOp, gOronmemesine gOre f arkh tes i flere 8ah i P old uQunu anladrlar.

Tabiatla i9iye y8§ayan va zarnarurun ~oOunu a~'k havada geyiren klmseler zaman1a tabiatm en kOOOk belirti1erini yorumlamakta ustalastrlar. Eski" lnsamn, gOkyOzOnde gOrdOCO harekeUeri yorum .. Jarnak ic;tn "attmct hlsstnt" geli~tlrdiOi kabul edilir. Onun Tann ola .. rak tapteCt GOne~'in btr tunnma 51-

ASTROLOJI·7

rasmda Ay taraftndan "yututrnasr'milk gOrdOgtl an duydugu korkuyu ve GOne~'in tekrar ortaya crkmasiyla benilgini kaplayan tnarulmazhuzuru gOzlerlmizin onunde

canlandrrabfllrtz. .~

Eski insan, yiyec,ek aide atmek ic;in tarlasryla uQra~lrken GOnelii'in, mevsimler ve AY'1n da gelglt OstOndeki etkisini farrk etrnls olabllir. Bazan. geceterl partak, "dola,an:' YlldJzlan 90rmof va bunlann da ozelHkleri oldu{lunu antenustrr, BOylecede astroloji Him ve sanan doOmu:j oldu.

BOYUK RAGBET

Tarihteki ce§ltli kavimler, burctar, Ylldlzlar ve gezegenlere tarku gOrO~ a~llanyla baktnar, Bazllafl yaldlzlan Uahlar ve bunlar arasmda

devamJr hareket eden gezegente .. rl de ilahlann habercileri ve emirlerlnl verine getiren memurlan olarak kabul ederken, bazuan da ge-' zegenleri ilahlar ve bu rclan da bu i lahlann ev veya malikaneleri ola .. rak kabul attller. Mesala VenDs SOmerler'de Tannoa'rstar olarak kabut edillrken Romahlar i~in 'Luslfer'di. Lusifer,I~lk t~IYICISI veya 1$101 getlren rnanasma gaUr. Hirlstiyan klllsesi daha sonralan Luslferi ~eytan olarak k80ul eUi.

DOnya'nln degl§ik yerJerinden gezegenler farkh isimlerle, farkh ilahlara ithaf edilerek tanmdrklan halde ana vasrtlar hie; degi,mlyorduo Mesela Mars (Merih). her yarde sava~ tannsma ithaf edilirken Venns her yarde di~iIlk, atk ve sexle ilgill tanncalarda Ithaf edilrnlsttr. Bundan bqka, gezegenlerin astroloJik teslrlert, yanl insanlar Ozerinde yaptlklan teslrlerde, dOnya-

run birbirinden yok uzak noktalannda bile ~a§lrtlcl benzerlikler gOsterdigi tesbit edilmi§tir. Aym §ekllde burclara atfediIen vasrtlar da Cin'den, GOney Amerika'ya kadar birbirlerine benzerler.

Bati'da Aztekler'de, Ortadogu'da M lSI r ve 8abll uygart Ik.lannda ve Uzakdoau'da, Clnt Hindlstanve Tibat'te astroloji yok geli~ti va say- 9 In II k kazand I. Ast rolog Jar da devletin bOtOn i§lerinde sOzve kudret sahibi oldular. En itkel gOz~em clhazlanyla ve CoOu zaman da hie bir alet kullanmadan gOk harttalan ~Izdiler. Gezegenlerin devir periyodunu buldular. Bazan sahtekArhkla suctandrlar, bazan saraylarda ba§ taci edUdUer.

Oaha ilerki devirlerde astrolo.II IImi Araplar arasmda yaYlldl ve Avrupa·ya srcrayrp, Avrupa'daki

mevcut astroloji bUgUerlni zenginle§tlrdL Bu srralarda yanl MOsIOmanhOln yaYllma dOnemlerinde astroloji'den dogan astronomi ilmi de geUlmeye bqladl. Modern astronominin geli§mesiy1e birlikte Astroloji konusunda baa OOpheler doOdu. Mesela astronomi GOne,'in yerinde durduOunu, dOnya ve dlQer gezegenlerln Goneo etrannda dOndO{lOna tspatlamr~tl. Aynea dOnyanm evrenin merkezi otmaYlp, dtOerleri gibi blr gezegen olduOu da ortaya ~Ikml,tl. Halbukl 0 gOnlere kadar astroloJ1 merkez olarak OOnya'YI kabul edip, Gone§ ve gezegenlerin OOnya Ozerinde yol aldtklan fikrlnl bentmsemtstl. Bu gOn dahi t;izilen astrotoJik harltalarda merkez olarak DOnyave harttanm C;iziidiCi bOlge aurur, Bu yazden baz: ki~t1er AstrotOji'riln YI'dlzmm sOndOQOnQ dO,andOler. Fakat bu yok sOrmedl. COnkO ast-

ASTROLOJI·s

roloJlk tesirler 8t;ISlndan farkeden bir§ey yoktu. GOne~t dnnyarun oevresinde donsnn veya DOnya GOne§'in yevreslnde donsan. GOnes'ln bulunduQu burca gOre yaphgl teslr hep aym idl. Dolayrsryla Astronomi'nin ortaya koyduau gerc;ekler astrotoji lie asia ~atl§mtyordu,

Zaman daha da llenedtkten ve uranus, NeptOn, Pluto gibi mo .. dern planetler ismlyte biHnen pia" natler de ke,fedildikten sonra 8Strologlar gOzlem va Istatistiklerine bu gezegenleri de dahil ettllar. Insanlar araslndaklltetl~im vaartalan gen'tlk~e Astrololl daha gO~-

-10 blr ,ekilde yaYlldl va daha klYmaUl istatistik imkanian kazandr, Yukardaki, Astroloji'nin doQu§ va gell§mesinl anlatan ktstrn ashnda Astroloji'nin kOkenlerl hakkm-

ni gOkyOzOnO Uk yorumlayanlarolrnuslardrr. Biz, Uk Astroloq'Iann kimler olduOunu bi1miyoruz. Fakat bulduktanru ilk kaydedenier Kal ..

.del iler'd i r. •

YEN)' BI R BILIM

Son Yillardaadl ~ok az duyulan yeni bir bilim veya arasnrma konusu daha tOremi~tl r. AstroblyoloJI adeyla bHlnen bu Him gOk clslrnterlnl Astroloj Ik aciden lncelar fakat klas.lk Astroloji'dekl glbi insanlar Qzerlndeki tesi rleri degil, DOnya Ozerlndeki genel tesirleri arastinr,

Mesela bazl planeter konumlarda ekllen bitkilerden diCIer zamanlarda ekl1enlerden daha iyi eonuc vermesl gibi konu Ian arastmr, Astroblyoloji. alamnda yeterll kadar ar trrma a lIabUdl ini sanrm o-

ce blrid1r. Bazrlan dOnya dl,1 bir uzay uygarllOmm Astroloji'nin temellnl aUIOml neriye sOrerken bali klmseler de AstroloJltnin cok c;ok eski caOJardaki Atlantis ve Mu uygarhklanndan kalma blr ilim ve sanat olduOunu fakat gOnOmQzde olduky8 deforme olup, deal,tlOrni ilerlye snrener. Bu gibl tezlerin hepsi i'tin de mOmkOndOr demekten b8§ka caremtz yoktur. COnko hr~blrlsinln gec;erlltlOln i veya ge .. QersizliOini Ispatlayabilecek du .. rumda deOiliz.

A§801 yukan botOn bOyOk uygarhklar Astrolojlyle ilgUendik1erinl at;lklayan~belirflier blrakml~lardrr. Babil, Eski Mlslf. Hint, Eski Cin, Maya, Eski Yunan, Roma ve Arap uygarllklan bunlar arasmdadrr,

BOylece gOkyazOnO Incelayen Ilk aatronorntar, Ilk astrologlar ya-

ruz. COnkQ adl ~_ok seyrek olarak duyulmaktsdir. olumluveya olumsuz olarak herhangi bir sonuca ulqtlOlna datr bir bilgi yoktur.

ASTROLOJI'NIN ETKISI

Miladi ikinci yOZYllagelindiOinde pek ook Olkede Astroloji, blrbirine benzer 'ieki Ide gell,mi!$ durumdayd]. SHinen bOtOn gezengeler, a§a(il yukarl aynl ~ekilde yorumlenrms va bunlara Tann rOtbesi verilmi§ti. BOylece Eski Roma· tuann verdiQi ad. kullanarak "Venue'' dedlQimiz gezegeni Eski Vunanillar tannga Afrodlt, As~rlutar, I~tarve Fenikeliter Astarte clarak kabul etmi§terdi. Ama hepsi de cnun gOc;to, ,ehvetU bir kadin gibi etkl yaptlalnl ve gOzemk, IOks, cazibe tanncasi olduOunu kabul-

lenmiolerdi. -

ASTROLOJt· .9

I. 2(J()() ,rlmdan Iurlan bu MISlT Mumya tabum, bu~/iU1 sembolle. rlyle klqlltrlmq olan tann~a Nut 'u giistermektedir. Zodyak'taki burflllnn adltm takunJ'lldl1.lardan abnmlltlr. Bur~Jara bu adJan veren de KaldeliJerdir.

Astroloji'nin, 16'mcl yQzyda ve Otesine kadar hayatm va bilimin onemll birklsm. saYlldlQlnlf tan In-

ml§ bOtOn bilim adamlan va 1110- zoflann ,U veya bu ,ekUde Astrolojl ue ilgilendlklerini bug on anla-

ASTROLOJI . 10

yabilmemiz zordur.Tarih boyunca Roma imparatorlanndan, BayOk 1skender'e, Ingiltere'deki Tudor hanedantndan BohemyalJ Fredrick'e kadar kral ve kraj lcelerl n saray astrologlan bulunrnaktaydr. Hatta bazi papalar ve kardinaller : bile astrologlara danl~mf~lardl r. Astrolo]l, Oniversitelerde ders ola-: rak. okutulmus ve astoroJg saygl de~er bilim edarm sayJlml~tlr. Yaw zarlar, eserlerinde Latince ve Grekce kadar astrolojik bilgiye de yer vermlslerdlr.

Islam dunyasinda Dogu'da ise llm-l nOcum olarak gell~en Astralojl, ba~langlc;:ta olmasa bi1e, YIIdulan va Astrolojt konusunda derin bilgi ve tecrObeye sahlp KeloeIUerin eski yurdu Mezopotamya havalisinin MOslOmanlarm eline gec;mesiyle yaygmllk kazandr.

llerlkl YJUarda yOzlerce eser ya~ zudr, Krsasurede Astronomi Olmit· Heyet'den aynlan Astrotoll slstematik b;rhOviyet kazanacak saravlardakendine yer buldu. Ozetlikle Abbasilerden itibaren bOtOn islam saraylannda "MOneccimJl (Astro-. log)ler bulundu.

ASTROLOJIVE DAIR

ILK $UPHELER

BUyUk /skencier, astrolojinln dotrululuna inamrd, ve kendi ozel saray astrololU vardi. 17'lnci YUzyJl4 kadar onun gib; pel fok iilke yijneticui ve iinemli kimselerln de astro-

loglan b~lunmaktayd,.

Astrololl'nln gOzden dO~ecegi- ~

nin Ilk bellrtls] 16'mcl yazYI~da ev· (\ '

renin merkezinin dOnya deQiI GU· ne§ oldugu tartrsmaaiyta ortaya crkrn I~tlr. Galileo'nun teleskopu icadetmesiyle, gOkyozOnO lnceleme yani Astronomi moda olrnustur. Astronomi k,sa sure ic;inde saygt deQer blr hal alml, va dotaYislyia Astroloji tsrnernlyle redde-

_ dilmi§tlr.

16 'ma yii.zyUda YlllfUllII Polonyah bir astronom olon Copernicus gil'"lin, geugen sistmrlmizin merke:.bide oldufu val'lllyun, ortaya attI lit' bOyieu tlStroloji VI1IUfIIla giJzden diiItil.

..

ASTROLOJI - 11

Su ktvrlcimm sOnmemesini saOlayan dOlSOnOrler, yogunlukla ya~amm birbOtOn ve yeryOzOndekHarin sadece gOkyOzOndektlerin bir yanstmast olduQu varsaytrruru kabul eden kimselerdi. Yani "evrende ne varsa dOnyada da 0 vardir" varsayirmyda bu. Su Astrolojinin ni~in gecerii oldugunu belirten esklden katmaaeikternayd: tabii ve ban dO§Onqrler, sadece eski" astronomik Inanclann yanh~ 01- duQunu'n karuttanmast yOzOnden, bu varsayirndan vazgec;mek icin

XI.

XII.

I.

II.

ill.

bi r neden gOrmediler.

Pek '10k kimse bugon de ayn: kanaattedtr ama vine pek cok kimsa de GOne~t Ay ve gezegenlerin I~lnlaflnm bizi dogrudan dogruya etkilediOine Inanmaktaou, Son YII· lardaki bilimset bulustarbu varsayirru gO~1endirjr gibidir ve dolaytsryla Astrolojiyeni taraftarlar bulflTaktadtr.

BUGON ASTROLOJI

Astrolo]! gOnOmOzde de bOyOk

x.

IX.

VI.

v.

Kepler, (1571-1630) bir astronom ve astrologdu. Bu Horoskop yani "YlIdrz HarltllSl''m da Wallenstein i~in rtkard." ve Wallenstein 'in savtqtaki baianiann. onceden bUdirdlfi ,oylen/t. GiirdiilUniiz 20'incl yiiZYIW kadtu kullandan "Kare YJId.%" luuitalannm iyi bir iJrnelidir. Kepler, Copernicus'a inannuzktaydl ve dahtz sonr« dunyanJ" Giinel etTa/mda dondulfinii de kamtlad,. Bligin, astrolojlyle utrfl$makla birlikte "Astroiofi, akdll bir anne olan Astronomlntn bu-

dtIJa kuulu" dedili tU soylmir. <

ASTROLOJI • 12

ilgJ gOrOyor. Astrololl'ye karst en cok ilgi sOrOlen tezlerden biri, bury dlye bllinen takrrn yndrztann artik yerterl nde 01 mad rklan ve dolavrsryla bir atkiden bahsetmenin mOmkOn olamayacagJd rr, Bundan hareketle Astroloji fikrlnin ta temelden berl sahte ve kandrrrnaca oldugu[lu savunmuyorlar.

Astroloji flkri gerc;ekten ternelde sahta ve yanlJ~sat otsaydt Peru [nka'lannm, lbranllertn, Pers'lerin, Clnlilerln, Hintlnerln, Mlslrlllann, Romaillarm, Avrupahlann va Polinezya hatkmm bunu birbirlnden haberslz olarak nasil ke§fettiklerini anlamak Qok goc;le~lrdi. Va butOn dOnya aym tOr bir C;JlglOhaa uO" ram10tlr, ya da AstroloJI'nin gar· ~ekle tlglll bir y~nl olmahd rr,

OnlO Amerikatl yazar Mark Twain Astrolojiye tutkundu.

Twain, Halley kuyruklu YlldlZI aUlnda doOmu,tu ve aym y,ldlz ge· rl dOndOCjande OleceOlnl de dog .. ru olarak tahmln etrnlstl. ASII OnemUsi Ise Yeni Kozmoloji'yi yaratmaktan sorumtu olan be§ eoyak adamm daAstroloji olmasidtr; Corpenlcus, Kepler, Galileo, Tyeho Brahe va Sir Isaac Newton-

BugQn bu bllim resmi bir say· gml10a sahipdeQUken bile, clddi astrolojik ~ah~matarln bait pek U· gino yerterde devam edlyor olmaSI da ~a;urtlcldlr. bunlara Ornek olarak, China GOIO California'dakl ABO Deniz Kuvvetlerllkmal De· posu bile gOsterllebilir BoulderColorado'daki Atmosferlk Ar~tlr· rna ve VOksek Irtifa GOzlem Ulusal Morkozt' ndekl meteorologlar da hu konuvu Incelemektedirter. Bu rnnrkoJln eskl mOdOrO bir kereslnd. hUJo"kop dOzenlenmesini va

vcrumlamasuu blldlQini de itiraf etrnlstl.

BURCLARIN KISACA TANITIMI

DOnyamlzdan gOrOJebUen bir yok burC vardrr fakat burt; denilince akhrmza der.hal Astrolojl'nln iIgUenmediOi onikl bury galir. DiOer burclan astronomi He su veya bu §ekilde ilgilenmi~ olan bazi ki~ilerden bqkas. pek duyrnerrusnr. Zaten diQer burclar i<;in ~oOu zaman bun; kelimesl deOilde. 'takun YlldlZ' deylmi' kuliandlT. Burada konumuz, (J8vremizdekl blr~ok taklm ytldlzdan sadece oniklsldir.

Yukarda da kisaca -anlatlldlOI glbi bir YII i<;inde Gone" ekUptlk h;lnde C1zdiCI dalra He oniki buretan ge~er. AslrndaGone, hernangl blr burcun Ic;:inden ge~mez. GerC;I GOne~ sistemlmiz uzay ic;inde bOyOk blr h,zla arslan burcu yOnOnde iJerlemektedi r fakat bu iler· leyl§in, GOne~ dunvarmz va bOtOn dlger gezegenlerle birlikte oJdugu dO§onOIOrse GOne,'in bize gOre haraketsiz say~lacaQI kolayca ant8§lllr. GQne~'in gOzle gOrQIOr bir haraket iQlnde Imi, gibl olrnasmm sebebi dunyamrzm Gone, oarvesindekl dOnO§iOdOr. DOnyadevamII olarak hareket ettlOi ioin GOne,'in arkasmda olan Ylldlzlar da sarekli oJarak deOi,ir ve bir YII lelnde dalre tamamlantr. Gone, ortalama o Jarak gonde bir derace UerUyormu§ gibi gOrDlor. GOne~'in ge9tiOi burelar 51ras11l9, Ko~, BoQa, tkizler, YengeQ, Arslan, Ba,ak, Terazi,.Akrep, Yay, OOlak, Kovave Bahk burclandrr, GOne~t Balik burcunun otuzuncu derecesini "get;ti. Oi anda tekrar KOQ Burcu slflr de-

receye girmi~ oiur. KO(t Burcu hem 'zodyak' ismiyle bilinen burclar ku~aglnm ba~lang~cldlr, hem llkbahar noktasrdrr, GOne§o, K09 Burcu'-

..

nun sltlr derecesine geldiOi anda

llkbahar da gelmi§ olur.

Herkesin bir burcu vardrr, CoQumuz, 'ben KOQ Burcu'yum, ben Ba§ak Burcu'yum' derlz, Fakat bunun neden bOyle olduQunu bilmeViz. Belli bir burca mensub olmarun sadece dogum tarihimizle Ugili blr §ey olduQunu zannedenz. eayet siz, mesela 800a Burcu lnsanI iseniz bu, dogduOunuz anda GOne§'ln BoOa Burcu;ndao~duOu rna.nasina gellr. BOyOk blr c;oQuniuk burcunu, gonlok gazetelerin YlldlZ tall sOtOnlanndaki, burclarm kar§Ismda yazlll olan tarlhlere bakarak beuner. Su tarihler QOOu zaman doOrudur. Hangi burctan 01- duQunuzu kabaca OOrenebilirsiniz fakal burctann bqlanglQ ve biti~ tarihlerl her zaman dOQru olarak yazllmaz, oankO bir burcun bastamast, yani GOne~'ln 0 burcagirmesi herYl1 birgOn Onceveya birgOn sonraolabilir. Bu da bazr yanh~hklara sebep otabilir. Mesela siz 23 Mart tarihinde doOduysaniz kendinizi KOQ Bureu lnsani zannedersinlz, Halbuki dogum saatinlzde GOne§; daha Ko~ Burcu'na girmemi~ otablllr, Veya dogdugunuz YII GOnes'ln, KoC Burcu'na glrl:}i 23 Mart'ta degilde, 24 Mart'ta olrnus olabilir. Bu durumda slz asllnda

. Balik Burcu tnsaru olursunuz. Tabil bunun tersi de olabUlr. 22 Martl- tadoOdugunuz iQin kendinizi Bahk Bureu lnsam olarak kabul edersinlz fakat astrnda KoO Burcu olablllrsiniz. Tabii dOQum gOnO; gazetelerde verllen burc ba:}langlcl tarlhlertnden uzak otarlar lein bOyle

ASTROLOJI . 13

blr durum soz konusu de{)Udir. Mesela, 26 Mart'ta doQmu~sanlz kesln olarak Kot; Burcu'sunuz demektir. Standart Yl1dlZ fatl sutunlannda burctann dogru b~langly tarihlerilii verebilmeye imkAn yoktur conkO bu her ytl deQi~ebilir. DoQum aruruzda GOns§tln ve diger gezegenlertn kesln konumlanm anlamanm tek yoiu horoskopunuzun Clkartdmasldlr(Horoskop konusu ~aQlda antantecaktrr),

Astrolojl'nin IIgUendigi oniki bun;: vardirve GOne§ bu oniki bun;tan herhangl blrinde bulunrnakla, o bureun karakterine gOre fandl blr teslr verir. Bunlar 0 burcun karakter, zihin yaprs: VS. gibi faklOrleridir. AnlachQlnlz gtbl Astroloji kitap. lannda burc;larla UgUi olarak yazlIan her ~ey, GOne,')n burclarda bulunusu tte Ugllidfr.

ELEMENTLER

Eski simyagerler evrende mevcut olan hen}eyin DOrt ana elementin . farkll oranlardaki kansrrnmdan meydana geldlOini lnarurlardl. Bu dOrt ana element slraslYla ate§i toprak, hava va su'dur. Astrotoll'ntn ilk donemlennden beri burclar da bu dort etemente gOre 51 rutland I rilm I~tl r.

Ata, gurubu bu~lan

KoC; - Arslan ~ Yay.

Toprak Grubu bun;larl BoQa - 8a§ak - OQlak.

Hava Gurubu burt;lan

lkizler - Terazi - Kova.

Su Gurubu burqlan

Yenge<; • Akrep - Balik.

.,0.

ASTROLOJI . 14

O,LOLER: Ales grubu: KOf, AsIan, Yay. Toprak grubu: Oilak, Boga, Ba~ak. Hava grubu: Terazi, Kova, tuao. Su grubu: Yengec, Akrep, Bahk.

DORTL OLER: Oneii: J(Of; Olta", Terazi, Yengef. Sabit: Asian, BogDi s». va, Akrep, DeliJken: Yay, Basak, Ikizler, Balik.

pozJTIF VE NEFATIF BURCLAR

Bun;lar etementlere gOre dor-

- de aynldtOI gibi pozltif ve negatif olarak da i kiye aynhrlar. Pozitif negatlf astrnda erkek di~il aydmhk karanltk, aktif pasif gibi zrtliklan ifade eder. Bunlar burcun ternel yapis: Ue ilgilidir ve hie; bir zaman olumlu ve otumsuz veya iyi ve ko .. to manalanna getmezler.

Pozitif ( + ) buretar

Koc - lklzler - Arslan - Terazi ~ Yay - Kova,

Negatif (--) burclar

8o~a - Yengev - Basak - Akrep 6 Og!ak - Balik.

Burclar ates, toprsk, hava, su olarak dOrde, art! ve eksi olarak iki·· ye aynldiklar: glbl kardlnal, fix ve mobile olarak da OyC aynhrlar, bu isjmlerTOrk«;e'y~ oncu, sabit, deai~ken olarak tercOme edilm i~le r-

dir takat tercOmeler isimlerln kar~lllg Inl tam otarak vermezler bu sebeple orijinal lslrnlerl kullanmayi terclh ettik.

KardlnaJ burqlar

K09 - Yenget; - Terazi ~ Dglak.

Fix bur~lar

Boga ~ Arsl an - Akrep - Kova.

Mobile burclar

lklzler - Basak - Yay w Balik.

$imdi 12 zodyak burcunun verdigi olumtu ve olumsuz Ozelliklerl krsaca inceleyelim. Tabii ki, burada burclarrn bOtOn Ozeink ve yapitannin antatrlrnasma lmkan yoktur.

Her bu f9 i9i n, he r yll yuzden fazla kitap yazlld!gl, basit bir Astroloji

kltabmda bile blr burcun 15, 20 sayfa yaz: ile tarlt edildiQi da~OnQ~ . IOrse burada nedsn bu derece krsaca temas etmek zoru nda kald 1- glmlz kolayca anlesrhr.

ASTROLOJI . 15

KOC BURCU

Pozltit- Ates gurubu . Kardinal, Anahtar kellrneler -Israr, acete, YOnecisi - Mars.

( + ) Ozelilkieri

6ncOtUk ve macera ruhu. Giri~· kenuk, YOksek enerji. Sirurlamalardan nefret etmek.

(-) Ozelilkierl

Egoizm. Daima kendini One sOrmek, lIeriye ~Ikartmak. Arultk, Alayclilk. Cabuk isyan etmek. Her~eyi hemen arunda istemek.

BOGA BURCU

Negatif - Toprak g~rubu - FIX. Anahtar kelimeler - Sahiplik, sOreklil ik.

YOnetici .. VenOs. (+) OzeUlklerl

Pratiklik. GOvenUirlik. MesteQe uyum gOstermek~ TahammOI gUcO. GOQIO deQer yargllan. Sanat i I· gUari- KararlII rk. Kuvvetli arzu lar. Sleak kalptillk. Sadakat.

(-) Ozelilkierl

Tembellik, Kendlne duskun- 10k. S,klcll.k. StaUk fikirler. EsnekUk eksikUQL OrijinaHte eksikligi. Obu rluk. Inat~lhk. Ahnganhk. Ma .. ran ve Mussallat olucu huy ve all~· kanhklar.

IKlzLER BURCU

Pozitif - Hava gurubu - Mobile. Anahtar kel imeler - KonuskanIlk, uyumluJuk, t;ok i§ blllrtlk, YOnetlci - MerkOr.

( + ) Ozellikleri

Adapte olabilmek. Ook i~ bil irUk. EnteliektOelite. NOkteciHk ve mantlk. Canhllk. Konu§kanllk ve

sonbetierde gOldOrOcOlOk. Yaz: ve konusrna .zekAsI.Gen~ kalabilmek.

(-) Ozellikleri

Oegi§kenlik. Yerlnde duramazIlk. A9tkg3zl0k. Merakllhk. Karareizhk ve iki yOziOIOk. Asab: enerllyi kontrol edememek. 5athllik ve dedikoduculuk.

BA§AK BURCU

Negatif· Toprak gurubu - Mo-

bile. .

Anahtar kelimeler • Tenkidcillk. AnaHzcUik.

YOnetici . MerkOr. ( + ) Ozelllkierl

AnaJizcilikJ Titizcillk. Ah;ak go. • '1 .. ~H'''I .. 7~"";! klyafet.

(-) az.IUkleri

LOzumsuz faaliyet. Acelecilik.

A§lrI tenkidcUik. A~lfI tltlzlik. Kolay beQenm.Q.mek. Galeneklere anormal baa II Ilk. A:~u n merakllllk.

TERAZIBURCU

Pozltlf .. Hava gurubu -Kardlnal.

Anahtar kellrneler- Uyumluluk.

BeraberUk .'

YOnetici • VenOs. ( + ) OzeUikleri

Sevimlink. Uyumluluk. Letafet.

Kolay Mizac. Romantik. Diplomatlk .. ldeallst. InceUk.

(-) OzeUlkleri

KararsJzllk. Ahnganllk. Hatltmesreplik. DeQI~ebilirlik. Flort Au .. hu. Diaer ki§ilere koJay aide edilir gibigOrOnmek. Aldatabilirlik. Iki uii arasmda sallanrnak.

ASTAOLOJI • 16

AKREP BURCU

Negatif - Su gurubu - Fix. Anahtar kellrneler- Sezgi. Klskan~llk.

YOnetici - Pluto (ananevi clark Mars).

(+) Ozelilkieri

YENGEC BURCU

Negatif - Su gurubu . Kardinal. Anahtar kellmeler - Muhafaza.

Hassasiyet.

YOnetici - Ay.

(+) Ozelilkierl

Nezaket. Hassaslyet. Sempatlkllk. Kuvvetli tahayyQI. Analtk ve· ya baballk insiyakl. Istek va muhafaza, lhtlyat, Vatanserverlik.lsrar. Becerlkllllk. YOksek seviyede eviUlk.

(-) Ozelilkierl

A§1rI hissi olus, Uyu~turucu derecede hassaslyet. zappe rnlzaC;. DaOmlkllk. DeOi,kenlik. ZaYlf karakter. Kendlne acirna meyli. Sabit olmamak. Kar§lsmdakinin gururunu OktsaYICI tarzda konusmsk, DOzensizUk.

ARSLAN BURCU

Pozitif - Ates gurubu - Fix. Anahtar kenmeler . Sevkl ilik.

VOce gOnOIJOIOk.

Yonatlcl . GOne§. ( + ) Ozelilkierl

VOce gOnailOJOk,' Eli a~akllk.

Yarancihk. Sevklillk.lyi organlzasyon. Genl§ zlhinlillk. SOvmenlik ve oyunculuk hissi.

(-) Ozelilkierl

Akidelere asrn baOllhk~Zorba-

-

hk. Tantana. ZOppelik. TOlerans ..

sizhk, Sabit fikirler. Kuvvet delHi- 01. Kendini begenmiolik.

" Kuvvetli sezgl va hlster, Niyet· lilik. YOksek lmahnasycn. AnlaYI§hhk. Kumazllk'~ lsrarnhk, KararhII k,

(-) Ozelilkieri '

KlskanCllk. Ahnganllk. lnatcsIlk. MOzmin dikkafallhk. Serke~lik. Suskunluk va ~Ophe uyandlrlclhk. YAY BURCU

Pozitlf-Ate§ Grubu·MobUe, anahtar kelimeler - Geni,Uk. Ser .. bestlik. Ar~tlnclilk. YOneticisi·

JOplter. r' •

( + ) OzeUlkleri

KeyifUlik. Ne,ellilk. Qok I~ blUr1ik. A~lk-zihinlilik. Adapts olabilmek. Iyl yargllayablfmek. Iyi felsefe. HOrrtyet a§kl. Df=Ja dOnOklOk. KOree Iylmserlik. GOrDltQcQIOk. Sorumsuzluk. Kapris.

O<1LAK BURCU

Negatif - Toprak grubu - KardinaL -Anahtar kelimeler • lhtlyathuk, Hesapllhk. ihttras. YOnetici- 51 - SatO'rn.'

( + ) Ozelllkiert

GOvenilirUk. Kararldlk. IstekllUk. sabu. Sebaat.l~tiyatItJlk. Mizah ve dislpiin hisJeri.

(-) Ozelllkierl

Egilmez dl§a bakl~, lntlras.

KOtOmserUk. Basmakahphk. ctmrilik.

KOVA BURCU

Pozltif .. Hava grubu . Fix.

Anahtar kel imeler • orijinalite. Ba .. Olmslzllk. YOneticisi • UranOs (Ananevi o'arak SatO rn).

(+) OzelliklerJ

Humanlzm, Baalmslzllk~ Dostluk, 11erletici durumlara hanr 01-

ASTAOLOJI • 17

mak. Orijinalite. Mucit ve reformcu ruh. Vefa11l1k. Sadakat. ldeartst, EnteliektOelite meyU.

(-) OZElLIKLERI

Umulmadlk garlpJikler. lsyan.

Muhalefet. Sabit fikirter. Gelenekleri zorlamak.

BALIK BURCU

Negatif - Su grubu - Mobile.

Anahtar kelimeler " Tesirlillk. Bulanlkllk. YOniticisi - NeptQn (Ananevi olarak JOpiter).

( + ) OZELLIKLERI

Al~ak gOnOIiOIOk. §efkat.

Sempatikli k. Hassasiyet. Adapte olabUmek. Tesirlillk. AntaYI~lllIk. Nezaket. Sezgi.

(-) OZELLIKLERI

Belirslzlik. Ihmal(:illk. Gizlitik.

Kolay daOllmak. ZaYlf arzular. Karersuhk, Hayatm sert yanlan ile

o ay m ca e e e

Bur~larln yukanda saydan pozltif ve negatifOzellikleri blr lnsanda aym anda ortaya &;Ikabillr veya bazuan gOrOlOr. Bazllan hie; bell i olmayabilir. Baza klmselerde bur9- lanrun sadece pozltlf OzellHderi On planda goronOrken, bantannda da sadece negatif Ozellikter gOzOkOr; Kisaca siz hangi burca mensup olursaruz olun yukanda sayuan olumlu ve olumsuz Ozelilkierin haps) slzde gOrolmeyebitir. Ki,lde hangi OzeUlkJerin ne derecede bU9 lunduOu ancak doOum aruna gOre ~izilen gOk harltast yardtrmyta belli olabllir. Bu Ozelllkier do{lum anmda Gane~'in. dl~er gezegenlerden aidlOJ sert veya yumu~ak tesirlere gOre ortaya vlka~lar.

VILOIZ HARITASI VE YARARLARI

VlldJZ harltasr-kl buna doqum

harttasi da denir- dogum zamaru ve yerinde 0 an gOQe baklldlglnda gOrDtebilen Ylldlz va gezegenleri temsu eden blr semadrr, Bir insarun doQum arundakl yrldiz harltasrn I 8aOlJ kll tesplt etmek cok Onemlidir. Bu sernanm merkezinde dOnya yer ahr, Yrldtzlann hangi burclara daglldlQI veya kUmelendiOi ba~11 basma Onem tasrr,

A§aOldaki YlldlZ harttasr (Horoskop) Beethoven'e aittlr. Do~duQu anoa, dogduQu bOlgeden baklldlamnda Ylldlzlann, burclann konumu gOsterrnektedir. BHindigi gibi Ludwig Beethoven~ 16 Arallk 1770'de Bonn'da doQmu,tur. YIIdiz harttasmm Onemli, blr nokta sayrlan YOkselen bur~ Boga'nm 14'QncO derecesini gOstermektedlr. BoQa, muztkle IIgili otan bir burc;tur. YOkselen burcun c;:ok ya-

klnlndaki UranOs gezegem, e a· ya I~aret etmektedlr.

YILDIZLAR

Astrolojik yorumlarla IIglli yazrlarda sik sik "yrldiz" veya HYII_ diztar" sozu gecer. Gercekte astrolojik harltalarda gOrOlen tek blr YlldlZ vardlr ki, 0 da GOne§'ti r. YIIdJZ sOzO ile anlatuan gOk clsimleri gezegenler ve Ay'dir. Astoroloji'nin Uk gonlerinde bOtOn gOk clslmlerl yJ~dlz kabul edilirdi. Sonratan bun1ann YlldJZ dean de ge~ zegenler olduklan anlB.§lldlQI hal .. de ananevi olarak ylldlz .denumeye devam edllrnlsttr. Aynea bazen GOne~ va Ay'dan HI§lklarH olarak da bahsediUr. Bunun sebebi Ay ve GOne~'ln geceyi ve gOndOzO aydmlatan gOk clsimlerl otmalandtr.

Bilinen gezegenlerden ba~ka, clddi astrolojik yorumlarda "Sabit Ylld rzlar" olarak isi m lendiri len

ASTROlOJI • 18

5

1 Zodyak'm burclan . .,

2 Bu bolurntere "Evler" adi yddlzlar

4 YOkselen burc: Dogum

5 Me (Medium Coeli) yam, YlldlZ haritasuun tam tepesinde

Me 19"

$ekilde Beethoven 'in modem bir astrolog tlUa/,ndan flkanlan ylldn harttastm goriiporsunuz. Santltrm,n dotum Rrunda Zodyak'in burclanmn, IIlk ve geze-

genlerln durumlan bu harltada belirtilmlJtir. ~"

gerQek Ylldlzlar da gOz onunde bulundurulur. DoOum anmda bu YIIdrzlarrn konumlan ve dii)er gezegan lere yaphktan actlar da Onemlidir. Fakat Ozellikle TOrkiye'de sabit ytldlzlar fazla dtkkate ahnmazlar.

Astroloji'nin ylldlz sOzOyle ltade ettigi on tanegOk cismi vardrr, Bunlar srrasi ile Gone§. Ay. Mer· kur, venue, Mars, Jupiter, SatOrn, UranOs, NeptOn ve PIOto'dur. Bunlardan ba§ka Ay dOQOmO denilen

bir nokta da dogum haritalannda gOsterilir ve diQer gezegenlerin bu noktaya yaptlQI acilar dikkaUe yorurnlarur, Son Yillarda ke§fedillili§ clan "slron' gezegeni de modern yorumlara girer fakat Siron cok yeni bi r gezegendir va azertnde fazla ~al'l~ma yapumarmsnr,

GEZEGENLERIN ONEMI GOyie etrafll blr §ekilde dO~O· notdOQO zaman astrolojik yorumlarda sadece GOne§'in ve GOne~J-

,\ ;

.'

,

J

~

ASTROLOJI . 19

in bulunduQu burcun gOzOnOne. ahnmasmm sacrna bir ~ey oldugu gOrOIOr. Evet dogum arurruzda GO· nefi belli bir burctadrr ve 0 burctaki teslrtert yayrnaktadrr, Fakat Astroloji sadece bu otsaydr dunyada sadece oniki deOi§ik insan tipi olrnasi gerekirdi. Oniki bury her zaman cevrerntzdedtner ve her anbize baz: tesirler gOndermektedirler. Bu ourclann herhangi birisinde bulunan herhangi bir gok cismi de trpkr GOne~'in yaptf(jl teo sirter gibi, hayatmuzm farkh alanlanna farkh tesirler yaparlar. Her gezegenin tesiri bulunduQu burcat eve va a'dl(jl sert veya yumu§ak tesirlere gOre oevamu olarak deOi§ir. Gezegenlerin de burclar gibi pozltlt ve negatif Ozellikleri vardrr, Bu Ozellikler diQer gezegenlere yapnktan tesiriere gOre blzl iyi veya k6to hale getlrirler. SaZI konularda gOylO bazt konularda da zaytf duruma dOoOrOrler. Qevremizle olan m§okilerimlzi ve karakterimizt seklltendlrlrter ve aynca doOumumuzdan OIOmOmOze kadar baton kaderinmizi bellrterler. Ashnda her gezegen ic;in tlpkl burclarda otdugu gibi yOzlerce kitap yazrnak momkOndOr. Fakat buradaki gayemiz, yerimiz ve ko-

I nuyu tazta kanstrnp, uzatmak istemememiz neoenleri lle sadece her gezegenin pozitlt ve negatif ozelllklerlnl veriyoruz.

1 EKLlpTtK (tutulum)

GOne;?, Ekliptik (tutulum diye aclandrnlan 9izgi Ozerinde Yay Burcu olarak bUinen krstmda gosterilmektedir. Ashnda DOnya, GOnes'ln c;evresinde dOnmektedir. Fakatt hareket hali ndeki bir tasrt-

taki bir yolcununsabit cisimleri hareket hal inde ve kendisini de . durmus .gOrmesi gibi; biz de GO· ne~'i Ekliptik adrn I verdig1miz bi r yotda llerternts gibi gtirOyoruz.

4 ZODYAK (8un;lar ku§agl)

Gezegenler Gane~'in etratmda dOndOkleri lcln, onlar qa dOnyam izdan Ekli ptik'tn her iki yan rndaki sekizer derecel ik gOkyOzO parcasmda g6rOIOrler. Bu gOkyOzO ku~aQma Zodyak denir. Astrolojik nedenterte Zodyak, her biri30

'derecellk 12 krsma bOIOnmo~tor.

Sunlann her biri de Zodyak'm bir burcu olarak belirtirter. Bu bOIOm· ler, isimlerlni aldiklan taknn Ylld IZlarla ayru koriumda deOilierdir.

'"

3·10 GEZEGENLER ·

(3)'le gOsteri len kOCOk geze-

. geo MerkOr, hiyblr zaman GOne~lte 28 dereceden daha geni:) bi r at;1 yapamaz. MerkOr, GOne~'in solunda ve yine Yay Burcu'nda gOstertlmtsttr, (4)'te betlrtilen ve Gone§'in dtger yaymda kalan bOyOk ge· zegen JQpiter'dir. JOpiter, sernada Oglak Burcu'ndadrr, JOpiter'in gerlsinde (5) numarayla Pluto ve (S)'yta VenOs gOsterilm iiitir. Venus hj~b'.r zaman GOne~1'te 48 dereceden daha tazla bir aCI yapamaz. Bu iki gezegen de semada Oglak Burcu'na dusmustur.

GOne9'in kars: kO§9sinde (7) numara He gOsterilen Mars'trr. Bu gezegen de [klzler Burcu'nda g6· zOkmektedir. Mars'm sa{pnda (8),le gOsterilen Ur.anOs de Boga Burcu'ndadir. Daha da sotda kolayhkla tanmabllecek hslkatan bulunan Sa10rn (9)'la gOsterilmi§ ve Asian Burcu'na dusrnustur. Bunun hemen OnOnde B~ak Burcu-

ASTROLOJI ~ 20

nda kalan NeptOn gezegeni de (10)' la bell rti 1m i!?ti r.

(11 )'Ie beli rtilen Ay, bizim uydumuz oldugu lcln bize bu gezegenlerin hepsinden cok daha va-

krn bulunmakla blrlikte: 0 da ladyak Ku~agl lclnde g6rOIOr. Bizim clzlrnirntzde Ay-MerkOr'On sotunda ve Yay Burcu'ndadrr,

Alttaki serna GOne§. Ay ve ga-

ASTROLOJI • 21

zegenterin bir yrldrz harttasmda

nasu gOrOldllgOnO acrktamektadrr, her gezegen, ynd IZ harltasrnda Zodyak'm belirli burclanna gOre tam konumJannda yerte~tirilmi§· tlr,

VOKSELEN BURe VE GOKVOZO ORTASI

Sir YlldlZ harttasmda normal olarak gOsterilen iki ~ey de YOk-

selen Bure; ve GOkyOzo Ortasr'dir. Buntann her ikisi de doQum zamanma ve dOQumun dOnyadaki y~rine baOhdJf. DOnya 24 saaUe tam bir dOno,o tamamtadlCI ioin bize bOtOn Zodyak sisteml 0 zaman boyunca ~evremizde dOnermi§ gibl galir. OOQJ,lR1 amnda doQu uf-

kunda yOkselir gibi gOzOken bur- L...- ~

ca YOkselen Bury ad. verili r. GOkyOzO Ortasr ise dOQum ani ve yerinde Zodyak'in en ost noktasm In derecesldir.

KESITLER (12)

Zodyak'm tamarm yirmi d6rt, saat I(:inde dunyamrzm etrannda blr kere dOnermi§ glbi gOzOktO(JO i~ln her on iki bOtOmden birinin ufukta beUren bir noktay, ~abilmesi lein ikl saat gerekir. Yeni bir burcun ba,ladlgl noktaya Keslt (Cups) denUir .. Orne(jin .Gane~, Yay Burcu'ndan OOlak Burcu'na ge9tiQi anda Dglak Burcu'nun Q dereceslnde say.llr; Yay Burcu'- . nun 30'uncu dereceslnde saYII-_ maz. GOne" bOyle kesitlere yakmken doCan kimselerde genellikle her ikl burcun Ozellikleri bir arada gOrOJOr ..

GONE$

YOnettiOi bur9 - Arslan ZaYlfladtQt bun; - Kova

Astrolojlk <;ah$malar Fakultesinin eski dekaru olan Mrs. Margaret Hone, her gez'gen ve burcun 6zeUigini belirten a~lklaYlcl sozter bulmustur. Bu sozler yorumlamalarda beUege yardlmel olarak r;ok i~ varadlklan

- i(:tn biz de burada bu OzelHkleri

cerCfeve i~ndekl yazllarla veriyoruz.

Gune,

Gune,'in ozelUkleri: Gurur, mertlik, yarahclhk, comertUk, sevgi. kenijini begenme, soyluluk, ~vreyi elkileme istegi. Aynea Gune$'in yoneHigi Asian burcunun ozeUiklerini gOsteren sozlere de bakm.

Tesirini ezatten burc 9 Terazi Anahtar keUmeler • Kuvvet.

Hayatiyet. Kendine gUven.

GOne§'in, bir horoskop'ta i~gal ettigi yer cok OnemUdir. BulunduCu evin olaylan da, horoskop sahlbinin hayatlnda ~ok tesir .. IIdlrter. (Evler konusu 8§aglda izah

ed ilecekti r). ..

Blrteltlkleri - Kalp, omurga Ul .. kenin baskent], Babahk ve yocuk .. luk. Tiyatro ve oyunlarda yaranciIlk.

( +) OZELLIKLERI

Yaratlclhk. COmertHk. Yumu~ak KalpllUk. Organize kablliyetl. Cocukluk qklan. $efkat. Alice-

napuk. AOlrba~llhk: ~

(-) OZELLIKLERI

Kibir. Oebdebe. Tahakkum ve zorbahk. MOsriflik. BOyOk konusmak ve ki§ilere tepeden bakma meyli.

ASTAOLOJI ~22

A1chenoten ve Nefertlti'nln Giinq'e taptlklimnl gost'"" bIr &kl MISII' iuJbartmosI. eskl MIarIIkIT blr ImtJ~ nln her gun GiiMf'l ,iJkyfJiUnde dotudan bauya r-ktlflne inanuliu· dJ.

AY

YOnettigi burQ .. Yei1ge~ ZayrfladlQr burc * Akrep Tsalrtnl azaJtan bure - OOlak YOkseldiQ i burc • BoOa. Anahtar kellmeter - DeOi~im.

Uyum, Insiyak.

Blr Horoskop'ta, GOne§'in ye-

rinden sonra en Onemli blr sev Ay'm konumudur. Ay'm bulunduOu burcun kamkteristikleri ki~Uigin blr parcasrdrr. KI~lye alrskan-

. hklar ve aydmlanma reaksiyonlan yOkter. BOtOn insiyaki davramslar Ay va onun konumuyla ilgllidir.

Birlestlkler: - DoQum. Anallk.

Sindirim sistemi. MiQde. Memeler. Sempatik slnlr slstemi. Ev. Aile. Atalar. Sorumluluk. Hanza.

( + ) OZELLIKLERI

Sablr va sebaat, Imajmatif J:lassasiyet Anahk mlzaci, semoati. Anlayt§. I~ konulannda kurnazIlk ve Iyl hanza,

(-) ()·ZELLIKLERI

Dargtnllk. Degi~ikllk. ZaYlf dusunce gOcO. GOvenilmezUk. Atdanabilmek. Affetme Isteksizllgl.

Ay~ dunyarmzrn bir uydusu olduOu va bize gezegenlerden cok

a u n va·

§am rrruz OstOnde doOrudan dogruya blr etkf yaptlOmm farkmdaylz. Ozelfikle Ay'm, sulann kabarrnasi ve cekilmesi yani gelgit'ten sorumlu olduQunu billyoruz. Blllrn, aym bOtOn sulan etkllediOini ortaya koymustur, VOcudumuzun bOyOk krsrru da sudur va dolayi~Iyla Ay bizi doOrudan doQruya et-

kUemekted I r.

Blr YlldlZ haritasmda Ay'm konumu ook Onemlidlr ve 0 kimsenin y~am kar~lsrndaki tutumunu,

, bllfncaltl tepkiJerini va goOlD, temal davrarnslenru gOsterlr. Bazl haUerde Ay'm bulunduau burv daha gOC;IO ve dolaYlslyla bunun eta kileri gone,in bulunduQu burcun OzellikJarinden daha belirgin olablllr, Bi r iosan m karsrsmdakller OstOnde brraktt{1I ilk etki, Ay'm onun YlldlZ haritasmdald konumu kcnusunda tikir verebillr. Ay, ge-

ASTROLOJI • 23

DenUkri, okyanusltln etkileyip Med-Cezir (gel-git) olayloitna yol acan ay, yiltde 73'ii su olan insan bedenini de etkiler, Yukandaki adacllm med hall.

Ay

AYlo ozelliklert: Derin duygular, yuva sevqisi, hisler arasmda bocalama, kararsiznk, SJizli du~unce ve duygular. Yengef; burcunu belirten sozlere de bakm,

nel ctarek duygulan da temsil eder.

Psikoiojik yOnden Ayim konumu Ozellikle anlamhdtr. Bu, QOOu

zaman evdeki kcsullarla, an ababanm ki~ilikteri nedenlyle, gen~ yqta veri len kararlan gOsteri r. Bazan bu kararlann 0801 gecmi§ ota-

ASTROLOJI ': ~~

Med hall geftikten sonr« ada biitiin flplakbfl lie ortada.

AJ'ln su u1.erindeki etkisini gostermesi baktmtndan ilginf bir goriiniim.

blUr ve. yeti~kin Ya§<amtnda hAIA rot oynamaya devam edebillrler. Iyl bir astrolop, kendisine b8.§ vuran klmsenln, bu kararlarr lncelemesine ve hAia gac;erll olup olmadiklenm anlamasma yardnn eder.

Ay, dOnyadaki bltkllerin bOyOmeelne nedenolduqunden; verimUlikle de UgUi saYfhr. Astroloji'de Ay, Yenge~ Burcu'nu yOnetlr. Bu bur9 annelik duygusunu slmgeler. VOcutta da Ay, gOQosle, mide ve slndlrim sistemi ile ilgUidir. Ast .. rolojitde Gone§ glbi Ay'dan da

UI§lk" olarak soz edUtr.

MERKOR

Y(\nettlOi Bur~ • lklzler ZayrfladlC' Sure;: • 8ahk YOkseldiCI Bu r«; • Yay

• Anahtar keHmeler • Nental va

fiziki ileti§im. .

MerkUr, GOne§'e er,r yakrn ge. zegendir. VenOs glbi 0 da DOnya'· run yOrOnge.i iOinde kanr, Hlzlr gezegenlerdendir. GOne,'ten en fazla 28 derace uzaklqablHr. Va GOne,'in bulunduOu bur9ta veya

16 '1M. . bu ~grtiviirlintU siiylMen fqltU ilk' ,osterllmektedlr. Bunlann IlI'IlSlIUId iJlretmmlik vt' MlaMt gibJ konuw -'lII'du ••• H~psl de ktl/a ve habe,le,lMy/I UgUi konulludu. 0 ""da astrolojlnJn etklsi pel yaYgindl ve bu tiU ,Ttlviirln konuyu btqkakuuuJ dtl olntmek i~1n kullll1ulud,.

ASTROL~Ji . Jf.. •

Merkur

Merkur'un ozellikleri: Zeka, klvrakllk, $irinlik, istekleri koray acrklarna, merak, kaypakhk, mantrk, Merkur'un diger ozellikleri iCin ikizler ve Ba$ak ourclanm okuyun ..

bltifigindeki burt;tadlr.

Blrle~tikleri • Beyln vs slhlr ststemtnln koordinasyonu. sotunurn sisterni. Zihni KavraYI~. GUn- 10k gezller. Araba, motosiklet ve bislklet gtbl aractar.

( +) OZELLI KLERI

Bilgellk ve diQer insanlarla iyi ileti§lm kurabilmek. Iyl muhakeme gOcO. AnlaYI,. Beceriklilik.

MOkemmel mQzakere ve mOnaka-

.

mesi gerekir. Yani harltada MerkOr'On girdigi burc ve eve bakurnalrdrr, Bc5ylece astrolog yocuOa ne tor eQitimin yararh olacaQlni anlar,

Astroloji'de MerkOr, lktzter va Ba~ak burclanru yOnetir. Merk(lr'~ unsfmcestndekt yanm dairenin lnsarun yeteneklertni ya da aknru, alttnpakl tam dairenin ruhu ve bedensel bOtOnO ve onunda altmdaki kl§isel .;izgilerinmaddesel tuw tumu temsit ettigi sOylenlr,

VENUS

YOnettiQj Bure; M BoQa ve TaralaYlfJad.al burc - B~ak YQkseldigi Bure; • Bat.k Anahtar kelimeler - Uyum.

Ahenk.

VenDs ikinci ig gezegendir.

Oalma Gane~'e yakln olur. Va GO-

Zt

gllenmek.

(-) OZELLIKLERI

Kararslzllk. Tenkldcilik. A§Jrt Merakllhk. Zihnl gerginlik veya durgunluk getiren kontroJsOz smrr enerjisi. MOnakCliaclhk~ Kumazhk. KOtOmser gOrO§ aclSI lie bakmak. "

MltoloJide MerkOr, Tannlann Habercisl olarak bUlnlrdl. AstrotoJ Ide de bu gezegen, haberle§me-

~yi temsil ader. Konufma, yazl, yolculuk bu gezegenin yOnetimindedlr. MerkOr'On YlldlZ harttasmdaki konumu, harlta sahlblnln nasu blr zekA va slnlr slstemine sahip ofduOunu gOsterir. Slnlrter. beynin diQer organlarla haberle,mesin i

saQlariar. _

VOcutta, MerkOrJ slnlr sleternlnit akciQerleri ve tirold salg.bezi~ nl yOnetlr. Blr QocuOun YJJdlz ha .. ritasl yorumlanrrken astroloQun MerkOr'Qn konurnuna dlkkat et-

v y na I I§I olan bur«;tadlr. GOne§'ten asia 48 dereceden tazla uzaklasernez btrle,tlkleri • Sevgi gOcO. lumbargo bOlgesi. Boaaz. BObrekler. Arka .. dqhk. Her iki cinsiyette de faminen aommler. Malt mOlk. Para. Sanat. Sosyal Hayat GOzelUk. SOs. Elblse. Cezbetme gOcO.

( +) OZELLIKLERI

Uyumlu o rtakll k. Nezaket ve arkadq9a yOntemler. A§kta va sosyal hayatta incellk ve antaYI,.

GDzelJlOln takdiri. "

(-) OZELLIKLEAI

TembeUik. Ta,klnhk. Karars.zIlk. A,ln romantizm. ZaYlf arzular. Dlkkatslzllk. Ktsmen digerlerine baOh olmak va "hatta parazitlik.

Astronomide VenOs, i~ gezegenlerin, yani GOnef'le ararmzda kalan gezegentertn donyamlza en yakm olanld.r. Bu gezegeni gOkyQzOne baktlOlm.zda Qlplak gOzle,

ASTROLOJI • 27

Pompei'tkn kala" bu mozayikte esk! rolltudan beri gUzelUk ve IIIk tanncas: saJ'llan VenUs goriilmektedir. Venus, tiirlii uygarlll,n efsonekrinde ~elitJj ad/tulll onas« rUcmaktlld".

rahatnkla gOrebiliriz. YOrgOngesi ' onu blze yakla§tJrdlCI zaman Venus, en gazel sabah Ylldlzldlr (halk

arasmda Seher YJldlZI da denilir). Eski ~aOlarda yqayanlann bu YII· duoa goz81 bir kadmm etkllerl 01· duCunu. dO§Onmelerine sasrnamak gerektr.

Sevgi tanncasmdan da umula-

caO. gibl. VenQs'On YlldlZ harita- L-- ~ • -J

smdakl yeri, ki~inln giri§9cegi Ozel iII§kilerin tipini a~lklar. Mer-

Venus

VenUS'un ozellikleri: Sana' gticu, zarafet, ask, guzelfik tutkusu, bans severlik, sshvet, denge. Boga \Ie Terazi burclanrn aClklayan sDzlere de bakm.

kOr'On aksine VenOs'On etkisinde kt§IUOe kafa deQiI duygular hlkim-

ASTROLOJI , •• 2&

dir. Ylldtzm verdiQi sevgi, sadece gO~IO bir ihtiras deQU ayru zamanda ~efkatJ yakmllQa duyulan gereksinme ve bunlara kar~Jhk gOs· terme arzusunu da kapsar. VenOs, ayru zarnanda gQzelllk tanncas: otarak da bilinir. Gezegenin, hantadaki konumu (yan! do§tOOO burc ve ev) dO~kOn olunan gozem~in tOrOna bellrtlr. GOzel §eylere sahip otma ve IOks yasarn arzusu tam anlarmyla VenOs~e ait olan oir nlteHktfr.

vucutta VenOs, boOazr, bObrekleri ve paratroid sa~gl bezini yOnetlr. Astrolojl'de de Boga ve Te· razl burclanru yOnetiml VenOs'e alttir.

VenOs·On i~~retl npta ve biyolojlde Udl§i"yi belirtmek i~in kullandan semboldOr. ~

Mars

Mars'Jn Qzellikleri: 'Canhhk, ,jddet, hits. ate" zonama, atllganhk, aeelecilik, cesaret, cazibe. Mars'la UgiU diger ozeflikleri K~ burcunda bulacakslnlz.

MARS

YOnettiQi Bur9 ~ Koy (Pluto'nun ke§finden Once Akrep Burcu'nun da yOneticisl olarak kabut

~cjillr(ji). .

ZaYlfladlg t burc • Yengeo . YQkseldiOi Bur~ • Terazi Anahtar kelimeter - EnerJi. In-

slyatif

Birle§tikleri - Adaleler va [enltal slstemler. Adrenalin guddelerio Kan basmc I. Alyuvarlar. BOb- ' rekler. Kesikler va yan.klar. Her Iki

cinsiyette de maskutsn tezahnrler. SatdJrgantlk. Haraket. Silahlar va kesici aletler.

( + ) OZELLIKlERI

Kesin blr hurriyet a§kt. Onderlik. Direk yakla(umlar. Ozslllkte kriz anJannda gOOIQ Uderlik vasrtIan. ZaYlflann mOdafti olmak. Kuvvettl sex. BOtOn durumlarda pozltit'va canu cevaplar.

(-) OZELLIKLERI

MOtecavizUk. Otketlilk. ZalimItk~ Delice cesaret. Onceden dO,Onme eksikl iOi. Egolzm. Kavgacuik, Acelecllik. Teferruata aldlrmarnak, Terbiyesizlik. G oronoco- 10k.

Mars GOne~'e bizden uzak alan d~, gezegenterfn ilk~dir. Bu gezegenJ bize klrmizi btr dalre gOzOkor. Bu yOzden de -lIk.rmlzl y.ldlz" dive tarurnr,

MarsJ Eski Aomalilann sava§ tann&lydl. Eski astrologlar, gezegenin ~iddet ve ani'Ofkeyl t,emsll ettlOini da,Onorterdl. GanOmOzde astrologlar, Mars'm YlldlZ haritaamda daha Qak atdganllk v9,enerji dereceslni gOsterdiOinl kabul etmektedirler. Mars, kuskusuz lIerkek" bir gezegendlr. Mars, her tor thttrae, saOlik ve Udertlk yeteneOinl beHrtir. Blr astrolog, yrJdJz hantaslnda Mars'Jn yerlyle birltkte GOne§'e de bakar; bOylece harita sahlblnin saChar va canhhQI konusunda karara vanr.

Mars, vocutta cinsel salglbezlerlni, kas ststemtnt, kandakf alyuvarian, idrar yollanru, Oretlm organlatln. va bObrekosto bezlerini yOnetir. AstroJoji'de de Mars, K6~ Burcu'nu yOnetlr. Bu arada Mars, Akrep Burcu'nun da fkinci yOne-

tlcisi saythr. '

· ASTROLOJI· 29

Baki bir Italyan kitabmdan ahnan bu resmide Mars, SavlII Tannst QlaraIc gosterilmektedir. Askerlere dikkat edin. +aldll$ bir Franstz istatik~isi olan Prof. Michel Gaulquelin, tinlii askerlerin }lldlZ haritalanna Mars 'm gjj~lil oldugunu ortaya fUcannqllr.

MarsJm i~aretl t,p va biyolojide uerkekul bellrtmek 191n kunamIan simgedir. Mars'IA sembolOn ..

deki ok ba~n, bu gezegenin zorlarna gocOnO va yOnetme isteCiini aOlklar.

ASTROLOJI • 30

ke dO~kOnl OgOnO beHrler. Juplter avo. zamanda kafanm ve i~lerin geU,meslnl de gOsterir. onun h;in de din, fersefe gibi konularla tlcaret, ekonomi glbi konular JOpiter'e baOlld.r.

$imdiye kadar sOzOnO etti~ Imiz gezegenler ic;lnde en fazla ruhsal etki yap an da JOplter'dlr.

L..- ----.J. Fakat blr .nsanm ruh va din konu-

larmdaki tutumunu anlamak ioln bOtOn ylldrz harltasrm fncelemek gerekir. Bilincin gQc1enmesi, yOkselme istegi ve felsafe gOrO§leri· nl JUpiter yOnetir. Maddl konularda IS8 yapuen plantar gell~tlrilirken basan ylne JUplter'in eltndedir. Otgunluk da JOplter'ln bir OzelUOi saYlhr.

JOpiter, vOcutta karaciQeri ve hipofiz bezlnl yOnetir. Astrolojik . olarak da Juplter, Yay Burcu'nu yOnetmektedJr. Jnplter'tn simgesf ost ucu yarrm daire hallnl alml~ 4 sayrsma benzer.

JOplTER YOnettiQi Suro - Yay (NeptOn'· 'un ke~finden Once Yay Burou'nun yam stra Balik Burcu'nu da JOprter'ln yOnettlOini kabul ede rlerd i). , Zay,11achO r burt; • Ikizler Zararda otduOu buro - Oglak YOkseldiOi Bury - Yengey Anahtar kelimeler - Bilgelik.

COmertlik.

Bfr1e~tikleri - Bi IgeUk. Ileri de· recede OOrenim ve felsefi gOrO·

. nOm. SpeL<.Olatif dO§Onceler. Din.

AkciOerler. Hlpoflz Guddesi. Oniversiteler ve.OOrenJrn hayatr, Ya- ---------~-----. bane. Olkeler ve dlltsr. Kitap yayrncIllal. lyi ,ans. . ( + ) OZELLIKLERI

Iyimserllk. COmertlik. Sad akat. KeyifUUk. Nazik m Izac;. Ada-

. let hissl.Geni§ gOrO~IOIOk.lyl yOnetllen mantal gaCler. Keskin ZekA. ~por. (-) OZELL"IKLER'"

Korc;e iyimserUk. A§rn israf.

Kendfne musarnmeha. Kurnazca kanunsuzluk meyU. Dengesiz Inan9lar.

Mitolojlde "tannlann baoasr" oJarak biUnen JOpiter, nese, bolluk, zevk, zenginlik veren bir gOt;tOr. Astrofoji'de de bu gezegen, en bOyOk yardtmcr, en fazla iyllik eden gO<f saYlhr. Aynea JOplter'· In harltadakl konumu ki,inin zev-

Jupiter

Jupiler:in ozelliklerl; Talih, zenginHk •. g.eni,leme. yukserme arzusu. geni$ fikirlilik. olgunluk. iylmserlik. ne:te. Bu arada Yay burcunun Ozellikterini gosteren sozlere de bakm,

Saturn

Saturn'un OzeUlkleri: Sablr, ~bat. guvent dislplin, sorumluluk, cimrlUk, maddeye baghhk. SatUrn'u tamrnrayan dlOer sDzlert Og'ak burcunda bulacakslnlz.

SATORN

YOnettlOi Buro - Oorak, (Ura!10s'On ke§finden Once Kava Burcu'nun yOnetici gezegeni olarak da Satom kabul edilirdi).

ZayrfladJOI bur~ • K~ BaUIOr bur~ . Yenge~ Anahtar kelimeler --Sfnlrlama

. Blrle§tiklerJ - Dert Diller. Sa1 .. ra kesesi. Mesane. Vagus smm,

.~

ASTROLOJI . 31

Buyiileyici halkaJony/a insanhlm daima meraktm rekm4 olan bU,gezegen (Sa .. tum) geneUlkle insan hayatlnda ters etkilere sebep olur. Getirdill stktnttlarla insani bir sonraki hayatl i~in disipUne sokar,

Kristalizasyon. Ektemlerde aslt imall. lhtlyatuhk. Sebaat. Kesin kararhuk, Soguk. Zaruret. Yava§ deal§im. Yasaklar. Sanlrlamalar. Taasup.

( + ) OZELLJKLERI

Pratlkltk.lhtlyathhk. Yapicrlrk.

Sorumluluk. Sabar. Istek. Sat lnanctar, Sadakat. Iyl ternayaller va kendfkendini disipline edebumek.

(-) OZELLIKLERI

BayaCllllk. Egolzm. Umitsizlik.

Teeesnr, Dar zihin. ~iddet. SertHk. Yobazhk. Kalpsizlik. lzdsraph depresyonlar. GOzO yash veya sihhatslz hayat.

SatOm, klsltlamalara, hayal k~nkhklsnna neden olan ve genellik~ Ie daha fazla sorumlutuklar yOkleyerek lnsaru disiplinll olmaya zor-

layan "soOuk" btr gezegendir. Biz ya§amm tOrlO ~eyler 00reUiOini sOyterlz. SatOrn de I§te bu OQretmene benzer. SatOrn'On verd iO i dersler geneUikle serttir. Fakat bu dersler; olmadan basanlr olamaylZ.

~ Bu gezegen oocuOunun iyiligi if;in sert disiplln uygulayan ve bu sayea8 onu doOru yola ve basanya yOnelten babaya benzetllebilir.

SatOrn, vocutta cllt, kemi kler ve safra kesesl n I yOnetir. Astrolojlde de SatOrn, OOlak Burcu 'nu n yOneticlsldir.

SatOrntOn simgeslnl "Zamaru BiQen I.htlyar"ln oraOma benzetlrler.

URANOS

YOnetUOi Bur~ • Kova

ASTROLOJI .. 32

.. :f. .

San Francisco 'nun 1906'dokl buyiik depremden sonraki durumu. AlmanjeoJWk~i Rudolf TOllUlSchelc, biiyiJlc depremler SUYISl1Jda Uraniis ~iJn en yiiksek ge-

,III yaptJIm' bulmUltur. '

Uranus· ..

uranus'un 6zellikleri: BagtmSlzhk,

. ozgurhjk', yarahellik. r;ekicilik, yenmk.~evreye uymamak, aku, deha. Gezegenle ilgili diger sozteri Kova burcunda bulacaksuuz.

Zay.fladlOI burr; .. Arslan VOkseldiOI Bure; .. Akrep BattlQI bur~ • BoOa

Anahtar kenm~ler .. YlktCI veya ani deOI,tlrme.

BirteotiklerJ .. Kan dolqlm sis-

teml. Flzlkl deQi§lkUkler. Sexuel azg Inllk. Ayartma ve sapma FeIQ. Kramplar. Ani slnlr ·oOkOntOlerl. Mode'm tlimler. Havaciuk. Radyo. Televizyon. Uzay yolculuQu. Kurgu blUm. Bilgisayar.

ASTROLOJI • 33

( +) OZELLIKLERI

HOmanizm. Arkada~"k. Neza· ket ve baOlmslzllk. OrijinaUte. lead. Kuvvetli arzular. Cok i~ bitmek. Smlrlamalardan nefret etmek.

(-) OZELLIKLERI

Garlpllk. EksantrikUk. Farkll

deCer yarglian. Ayartmak. Anor- 1-- -'"

malllk. Isyan. Serke§lik~

. $imdlye kadar sOzOnO ettigimiz gezegenler, ilk astrologlar taraflndan biliniyordu. Fakat Uranus, yakm diyebileceOlmiz ca(Harda bulunan Q<; gezegenin IIkidir. UranGs 1781'de Herschel tarafmdan bulunrnus; ve Once Herschel ad. verllmi§tir. HAIA da baz. kitaplarda bu gezegehden (Herschel) dive sOz edilir.

UranOs, devrimler va ihtHaller· Ie dolu bir 9as)da butunmuetur, 0 dOnemde yeni mllleUer olu~auyor ya da milletler. sOmorgelerden kopuyordu. Oaha da Onemlisl OzgOr- 1000 arayan Insanlar, buna ar;,,mek J~ln birlefiyorlardl. UranOS'On y.ldlz haritaslndakl yeri kJfinin d80I§lkllk. yenilik yapmagQcO konusunda flklr verir. Buna patlay.cr, Ihtllalcl deOi,lkllkler, dQ,On~ maden harekete geClme, aJda gelmeyen ,eylerl yapma ve ki§iset Ozg0l1000 arama gibi konular da dahUdlr.

UranOs'On simgesi, gezegeni bulan Herschel'in bat hartinl an-

_ dmr, Fakat bu H harfinln alt ucu k,vrtktlr, QstOnde de blr 9izgi vardrr, Bu blr tetevizyon antenini andrnr, Bllimsel, bir butu§ olan tetevlzyonun UranOs'le Ugill olduOu sOytenlr. UranOs, atom bombas:

V8 elektrikle de iJglfidir~

Neptun

N~ptun'un Qzellikleri: Sezme gucO, hayaJler ve dU$ler, ispjrtizma. kandlrma, aldatma, ger(:ekJen:len kac;ma. Neptun'u tammlayan djger sozleri Bahk burcunda bulatHUrsiniz.

NEPTON

YOnettiOi BurO - Balik YQkseldlOi Burt; - Arslan Zararda olduOu burc • Kava BattiO. Sure; • Bqak, Anahtar kelimeler· Bulanlkhk Blrte,tikleri • Omurga Zihni ve

asabi sistemler. Talmus srrun. Ila<;18r. Zehirler. Benzin. H~pisha· neJer. EnstitOJer. Hastahaneler. Sanat veya dime nglJi ilhamlar. Dans ve ~ii r.

( +) OZELLIKLEAI

Idealizm. Spirituelizm. Hassasiyet.lncefik. Sanatta yarancmk. (-, OZELLIKLERI

Hilekarhk~ 01 kkatsizlik. A§Jn romantizm. Pratik olamarnak. A,tn ruhaniUk. Can s,klcthk.

Nepton gezegeninden

"earal1," diye sOz edillr. Astrologlarm ~oOu aym fikirdedir. NeptOn, 1846'da bulunduOu srrada lnsanlar lpnotlzma, sihir glbi ~eylerle uQrqmaktaydllar ve ispirtizmaya inananlann yall§malan da yeni bq'am1ft r, Eski mitolojlye gOre Nepton, deniz tannerdir, Ashnda deniz de, bilinmeyen bQyOk bir unsurdur. Deniz'den genellikle "sirursiz" diye sOz 841ilir. NeptOn de suurlan afmaYI ve engelleri y,kmayt temsil eder, Ama bu YlkM rna daha COk dO§Once §8klinde or .. taya ~Ikar~ NeptOn'On YfldlZ hart-

ASTAOLOJI . 34

a

-.

~

.... .

ASTROlOJI . 35

tasmdaki yeri bu dusunce ve sezginln ne §ekilde kullarutacaqm: gOsterir.

NeptOn, vocutta tenfa slsternlml, epiflz bezini yOneti r. Aynea uykuyu ternsil eden de NeptOn'dOr. Astrolojide NeptOnt Balik Burcu'· nun yOneticisidir. -

Nepton'On simgesi, deniz tannsrrun O~ oatalll asesmabenzedlgf lcln kolayltkla arumsanablllr.

1930 ytltnda butunan bu gezegen, mitolojide yaraltt tannsrru simgeter. Gezegenln bulunusu 01· dukca yenidir; etkllerini bilimsel yOnden kesinlikle anlayacak zaman olmaml§tlr. Ancak gezegenin bilinmeyeni; yani 6tom va OWmden sonraki hayan temsil ettigi santlmaktadtr. Pluto, psikoJojik baktmdan bilint;altmt gOsterir. Ay· rrca gezegent yeni kosullan da

~ --,temsil eder. Pluto'nun YfrdlZ hari-

tasmdakl yerl, bilincalttndaki giz· II gOcleri klslnln ne OIc;Ode drsa vurabHecegini ve ne OlcOde kullanabllecegini g6steri r. Vine gezegenin haritadaki yeri, yen; kosullar kar~.smdaki tutumu B<;fklar.

Pluto, vOcutta Oretim slsterru, idrar yollan ve mesaneyi temsil eder, Astrolojik olarak da Pluto, ~---------------"Akrep Burcu'nun yOneticisidir.

Pluto Pluto'nun azelJiklen: Yok etme. :,tenlclen yaratma. mukemmeUe$1irme, biilnmeyen iatakler, insafslZh~ karanhk. Pluto ite iigili diger tanllTtiaylCl sOzIeri Akrep burcunda buiacaksllla..

U 0 nun slmqesl, gezegenin bulunmesma yol acan ~aJI§malar· da bulunan Percival Lowell';n isim ve soyadmm bas hartlertnden meydana gelmi~tir.

YOnettigi Bury· Akrep Zararda olduQu bury . Boga YOkseldigi ve battlgl burclsr

henez tesplt edllrnemlstlr.

Anahtar ketimeler - Bertarat etmek.

Birle§tikleri • VOcudun meydana getirici va hayat verlei gOc;leri. $uursuzluk. Zoraki deQi§iklikter. Yerattr, Volkantar. Suo Petrol gibi yeraltl fl~krrmalan. Depremier ve bOyOk i§ler. Hayatm b~langlcl ve sonu.

( +) OZELLIKLERI

Istenmeyen va tercih edilme· yen nahoe durumlarda taze baslangrylar yapabilmek. BOyUk tlcarl i~lere yatkm keskin zekA. Finansial emniyet ve analizcUik.

(-) OZELLIKLERI

Slhhatsiz ~uursuzluk. Sinsilik.

Kttmlnal temayOlier. fnsafsrzllk. Vah§et. Sadlzm.

ZODYAK'TAKI BURCLAR

TaktmYlld rzlarm Zodyak'rn burc;lanyla ayru §ey demek almadlgml anlamak yok Onemlidir. Bir kere taklmy.,dlzlann bOyOklokleri

- birblrlerinden cok farkl1dlr. lklnclsi de Bahar Ekinoksunda (Bahar noktasmda) GOne~'in arkasmdaymf§ gibi gOzOken tak,mYlldrztar, yOzyrflar boyunca yava§ yaya~ degi,mi~lerdir. Buna da dOnyantn dOnO§Qndeki hafif bir eOrilik neden olrnustur,

AstrolOjide ekliptlk, her biri 30 derece otan on iki krsma ayrrlrr, Bu on iki krsimdan meydana ge· len bOtOnUn ad, Zoydak'd'r ve her

ASTROLOJI - 36

Eski astrologlar, ttpk) focuklann bulutlan turlu ,eki/leTe benzetmesi gibi, gokyuzunde hayvanlar, tannlar ve kahramanlar gormiiflerdi. ekliptik ustunde bulunan on iki tak,mydd,zln adlan da Zodyak 'm burelanna verllmistir. (Zodyak, "Zoo" yan; hayvan koleksiyonu anlamina gelen bir sozden tiaemedir.)

krsrm blr burcun adrru tasir, GOnes Zoydak', 12 ayda dolarur ve gOzyOzOnOn "BoOa Burcundadtr" deniJir. 0 srrada dogan blrlntn YIIdrz harltas: 91kanldtgtnda da a kimsenin Boga Burcu7nda doqdugu sOylenir. COnkO 0 srrada GOnes'in BoOa Burcu'nda oldugu kabul edilir.

Zodyak'rn her olr burcunu bir gezegenin yOneUiQI sOylenir. Bir

i nsanm da dogdugu anda GOne§i'inin bulundugu bun; tarafmdan yOnetHdigi sevlentr. Bu tammiamaya raQmen astroJoglar genelUkIe gezegen ya da Zodyak Burcu'~ nun bir kimseyi doO~udan dogruya etkiledigine lnanrnadrklanru betirtirler. onlara gOre burctar ve gezegenlere atfedUen Ozelliklerle, o burets dogan klmsenin ki~iIJgi arasmda kar§olllklJ Itl~kiler vardir.

ASTROlOJI . 37

BURCLARIN IslMLERI NEREDEN GELIVOR

Burc;lann coguna lslm takan KaldellUer Gane~'tn DOnya'n In etrafmda dOndOgOne lnanrrlardr. GOne,'ln, ekliptik denilen belirli yolu on iki takirn ydd,zdan gecer~ di. Bu ned~nle de balirU devrelerde GOne~'in bir takirn YJldrzln "lclnde oldugu sOylenirdi. DOnyarmzm, GOne§ etrafmda otr ootamrru iein bir yrldan biraz fazla sOre gerekmektedir. Onun Ic;in de burctar, aolanm aldlklan taJ(JmYlldlzlar .. fa ayn t derecalere dusrnemekte-

dlrler ernk, Koc'u n b~langlC noktasi olan 0 derece ~imdi Balik taklmylldlzmm it;inde kalmaktadir, Modern Zodyak, burclan her biri 30 derecelik on iki krsma bOlmO~ .. tOr.

Burclara veriten adlar, Ylldlzlann otueturduklan §ekiHerj tammJarnak lcln bulunrnustur, Oysa bu adlardan bazrlan hie; de uygun dQ§memektedir. Bu yOzden aski astrolog ve astronomlann haya' gOclerinln pek fazJa olduOunu dO§,Qnmektedir insan!

Ikizlertal(lmYlldlzmm OstOnde,

ASTROlOJI . 38

burcun l~areU otan "lklzler"! t;izil:. mh~ olarak gOrOyorsunuz. Bu· taklmYlldlza Ikizler adimn venlrneslne gruptakl Castor ve Pollux adll " iki parlak YI'diZ yot aoml~ olabnir.

". Soldaki semada G(}ne~ yanmkOresinl, sagdaki serneda da Kuzey yanm kOresini gOrOyorsunuz.

BIR ASTROLOG NASIL CALI$I R

Bilimsel arastrtmalar yepen bir insan, btr bilim adam I ic;ln rnlkroskop neyse astrolog hiin de Ylldlz harltaei odur. COnkO horoskopu Qlkanlan ktmsanln ki§utginin ve

yeteneklerinin anahtan bu 'lemadagizlidir. Horoskop dOnyanm"be .. lirli bir noktasmdan, belirli bir anda gOrOian gOneo, Ay va gezegenterin konurntanru beHrten blr ~e· rnadrr. Bu Ylld.z harttasr bir lnsanm, bir hayvanm doOum tarlhine; blr projenin, bir taQ giymenin, bir geminin denlze indirllmesinin gO .. n One gOre <;Ikanlabitir. KlsacaSll doOum tarihi, yani ba§langlcl olan her §ley lOin bir horoskop nazrrtamak momkcnoor.

Astrologlar GOnef, Ay ve gazegenlerin dOnyaetrafmda dOn· medlOini bi lirter. Bununla bi rUkte

ASTROLOJI . 39

horoskopu GOnef, Ay ve gezegerilerin dOnyadan gO~OndOklerl durumlara gOre hazrrtartar, Bize GO~ ns" gOkyOzonde belirli biryolda Uer1emlo gibl geUr. Su sabit yol da ekllptik olarak blUntr. Ekliptlk, adtanm Zodyak'm burclarma vermis otan tak.my.,d.zJardan gecer. Gezegenlerve Ay da bu ku§aOm iCinde, dOner gibi gOrOnQrler.

AstroJog, doaum harltas, da denilen ylldlz harltasl (horoskopu) o.kardlktan sonraYOkselen bu~C,

, GOnef, Ay ve gezegenlerin bulunduklan Zodyak burclanm va yerle§tiklerl Evleri tesplt edlp yorumlamak zorundadsr.

YOkselen burcun konumunun, o kimsenin ki~iliOlni ve dl, tutumunu aClkladlO' va Ozelilkle 40 ya~undan sonraki hayat. yOnlendirdi(jl kabul edllir. Bazen Vakselen burQtan "Donyaya gOsterllen yaz" dive sOz edllir. Yukseten yani haritanm Ilk burcu, insanm temel kl,WOlni gOsteren GOne~'in bulunduOu burcta zrtt«, Ay'm da yorurnlanmaslyla blrllkte bunlarm d~er· lendirUmesi, gOzOnane all nmas I gereken en Onemli noktatardrr. Bunlan da gezegenler va blrbiriy,; Ie yaptiklen a~.lar (aspect'ler) takip edir.

Astrolog, 0 zaman yddlz hart-

ASTROLOJI ~ 40

Ekliptik, yakmltmnda bir takunyUdrz.. Bu takmll ohqturan yrldn/ar ashnda,birbirln1nden 90k uzakt« olabilir; lakat diinyadon gokyii.ziine bakrld,lmda aynl diiz/emdeymil gibi gozi;kiirler. Boy1ece geee giJkyiidinde ttllU1lobilen ,ekilleT meydana getlrirler. lid kutuptaki eUpslu, IIIIIflda gordUtunih yuvarlak yddlZ harltaillnnl olu$tumulk lfin kubbe ~eklindekl gjjkydziiniin naill diidemleltirll. difinl a"klllmaktadlT.

. tasrm C;lkarml~ olduOu kimsenin psikolojik yaptsl konusunda 01- dukoa balirli blr 11kre sahlp olur. YJldiz haritasmda bazl gezegenJer i'gO.;IQ" durumda olabllirler ~OnkG bunlar yOnetUkleri iddla edilen

. Zodyak burclanna dO,mO§Jerdlr.

Oaha sonra her gezegenin di-

, (jerleriyle yaptlgl aQllar hesaplanarak yorumlama daha da lIerletilir. Artlk astrotoc, ytldJZ harltas« m lncelemekte olduauklmseyle llgill pekcok bilgiye sahip olacaktrr. Yapllacak son i§ de haritasl C;'~arllan kJmseye gOre Onemli ve anlamh olan yorumlann sentezl (yani bilgller;n b~rle§tiai birden fazla defa kendisin I gOstertyorsa kendlstnt Iylee belli eder va On plana Olkar.

HOROSKOP

Yukandakl krsa ac~aklamalanrmzm da gOsterml, oldugu gibi gerek burctann va gerekse gazegenlerln bazt olumlu va olumsuz yOnieri va bunlann yam sira da birleotiklerii yan uyurnlu otduklan ban f8yler varmr, Mesela GOne§'in kalp, omurga veya Olkenin ba~kentl Ue birle~mesl onun oiumlu veya olumsuz bir tesirlerlni deaU, uyumlu olduQu ~ylerl gOsterir.

Hicbir buro va hh; blr gezegen kendi ba~una Iyi veya kOto deOUdlr. Blrgok plyasa 1ft Astrolojl kitabl SatOrn'O klsltlaYlcl, kOtOiOk getlrlcl ve istenmeyen btr fena tesir otarak gOaterir. Halbuki horoskoplannda serem'on teslrlerl zaYl1 olan ki§iler dlstpBnsiz, hlcblr

ASTROLOJI ·41

Tamamlanmq horoskop rennie

konuda kendfsine hAklm olmayan rnasidir

ve'datln blr bllglden uzak, dalma eattn Ol.renl!1llerle yetinen ki§ilardlr. TabU kl, SatOrn klsFtlaYIC~, hastaJlk getirlci va hayatl zorlqtrrici teslrler de yapar fakat neyin ne olduOu asia ezbere 80yfenemez. Her gezegenbulunduOu burca, ev konumuna va diOer gezegenlerle olan ili§ktllerine gOre fyi veya kOta teslr yapar. Bu tesh1erln neler olduOunu, killye hangl

, alanlarda yardlmel ve hangi.alanlarda da zorl8§tIrICI oJduklanm anlamanm t8k yoJu vard.r kit 0 da kl,'nln Ozel horoskopunun 9.kartll-

HOROSKOP NEDIR?

Horoskop balU bir yrl, ay, gon, saat ve bOlge lOin hazlrlanan gOk harttaeunr; Farkll Astroloji tOrleri lein ~Ikartllan, farklr horcskoptsrvardrr, Burada konumuz gOk konumunun ve gOk cisimlerinin iosanlar Ozerindeki tesirleri olduQuna gOre inceleyeceOlmii Horoskop tQn:lQr de Natal Horoskop denilen tOrdOr. Bu tip horoskoplarda bazan "doOum narltasr" ismi de verillr.

Sir insanm horoskopunun 91-

ASTROLOJI • 42

kartuabumest ic;in be~ §.eyin bllinmesi gerekir.

1'- Ki~lnin doOdugu YII. 2-. Ki§inin doOduQu ay.

34 DoQumun avm kacmda 01- dugu.

4- Dogumun saat kac;ta oldu-

guo .

5- DoOum yerinln kesin enlem va boylam degerleri.

Aynea doOum tarlhlnde yaz saatl uyguiamasl olup, o'madlglru da bUmek gereklr. BOtOn hesaplamalar Greenwich esas ahnarak yapllirve sonra dOnyamn istenen bOlgesine gOre duzeltlllr. Bu yazden istenen tarihte yaz saatl uy- . gulanlPJ uygulanmadlCml bllmek gerekir. Ancak bu sadeye GMT (Greenwich Mean Time - Green'wlch Ana Zamanl) lie lokal saat

. arasmdakl saat tarkrrn bilmek mOmkOn olur.

Gezegenler sOrekli olarak nareket ederler. OsteUk bu hareket sadece tek bir yOnde deOil, astronomlyle Ugllenmi§ olanlann bUdi- 01 gibl bazan ters yOnde de olu r. Bundan ba~ka gezegenlerin kuzayden gOneye. gOneyden kuzeye doOru olan hare~etleri de vardrr, BOtOn bu hareketler lc;tnde istenen anm konumunu bulmak Ic;in blrc;ok hesaplar yapltlr. Gezegen-. ler.perlyodik olarak herYl1 tam ayru konuma glrmezler. Hatta gOk konumun Iki defa Ost oste tam olarak aym I}ekilde o'abllmesi I~in aradan blnlerce yll gec;mesi garektr. bu yOzden doQum yllml, ayim vo avm kacmda doQdugunu bllmflk gornklldlr. Blr gOnlOk blr yanhOhk bUtt Cnk 'arkll sonuclara Ulaotlflf.

Sayet blr Astrolo]! kltabmdan kendl burcunuzun tefslrlnl veya

· slzln burcunuza, gOk cisimlerinin yaptiOI acrtara gOre tahmln edilen yllhk YlldlZ tahnm okursamz bunlann bir xrsrmnrn size uyduQunu ve blr krsmrmnsa hie uymadlglOl gOrOrsOnOz. Bu tefslrdekl blrcok nokta baska burctan olan ki§lIere de uyabiUr. Zaten bu glbi tetslner tam olaraktutarll.olsalardl dOnya nOfusunun ortalama onlkide birinin aym kader, aym karakter, ay .. ru zorluklar ve yardlmlar Ua aym zevklerle sahlp oimasl gerekirdi ki. bunun dO,Oncesi bile sacmadrr .

. J, •

Sizlnle biraz daha uyumlu 01-

rnasi ic;in doQdugunuz Ylhn ve gonOn horoskopunu C;lkartlrsanlz fakat doOum saanru ve varin' dikka~ te almazsamz; gOk konumunun tetstrl size yukanda anlatllan tordeki tefsirlerden daha ook uyar fa-

· kat slzinle birllkte ayol YII. aynl gOo doOmu§ olan bOtOn lnsaruar yani ortalama olarak dOnya nutusunun 365'te birlne de en az slz~n~ kadar uyar. COQum yer va saatini-

· zl de hesaba katarak Qlkartllan bir horoskop lseeedece size uyar.

VOKSELEN BURe; .

GOk kOre oevremizde yakl~lk olarak 24 saatte bir devlr yapar. Yaklaflk olarak 2 saatte 30 derece, yanl blr burc;, doOudan badya doOru ilerler. GOne,'ln bulunduOu burc, slztn Oz burcunuzdur. Fakat doOum saatine gOre Olkartslan bir horoskcptekl, doOu·ufku lIe c;akl~an bur.; yOkselen burcunuzdur. YOkseten burcun bulunrnasr It;in, doOum saatlntn bmnmesl :earttlr. DoCu m saatt ne derecs hatah Ise yOkselen bury ve ev konumlart da o kadar hatall otur. YOkselen bury

ASTROLOJI • 43

TEPB

otLtM

..

4.

Eler herhang; bir yerde olle vakti dolnuqsanlZ Giinelin ;,ar~ti ( e) lemanlun Tepesi'nde otacakttr. Gece yans: d0KmUlSanIZ, bu seIer ayn, iltuet N'nin bu/undutu Dip't« olac4!chr. Salak vakti dolanlor Dofu 'ya, grup vakti doganlllr da Ball 'ya koyocoklar isareti.

ASTROLOJI - 44

- oldu{iu ,eyler. GQvenUk. Her cins matmulkn ve ki~inin bu gibi ,eylere kar,. olan tutumunu da gOs .. tertr. Buradaki gezegenler bu §eylere duyulan hislerlni de anlanr,

3~ Ev

Karde,ler, akrabatar, krsa yol .. culuktar, mektuptar, kltaplar, aile

Evler hayanrmzm otavlanru ve baOlan, okul hayatl, llsan, Itetl,im,

gldh~inl tespit eden bOlgelerdlr. gevre lie m,kl. Bu ev ayrlca IIgHe-

ni len konutarda aydmlanmaYI da

,YOkselen bur~ butunduktan son- gOsterir.

ra ~evredeki gOk kOre 12'ye eero- 4~ Ev

nOr ve bu paroalardan her blrisi blr Bu ev erkekteanneye, kadmda

ev olarak kabul edtllr. Birlncl ev babaYI gOsterir. Ev hayatl. ki,inln

ufuk ~lzglsinin altmda bastar ve glzll hayat r, lkAmet edllen yer. Ev-

doCuya doOru gider. Bundan son- ell hayat. Yuva, CIla·babat bastan-

ra doCuya doOru 2. ev, 3. ev, vs. gl~lari va sonralan,

gellr. Ufuk Olzglsinln Ozerlnde ka- 5. Ev

Ian kJSlm 12. ev'dlr. Evlerin geni§.. Cocuklar. Spekulasyonlar. EO-

lIalnl bellrlayen c;e,itli slstemler lenceler. Toplennlar. GOnDI mesa-

vardlr va bunlann herhangi blrls! lelerl. Yaratlcltlk. Zevkler. Tattller.

Astrolog'un terclhlne ve tecrObe- Te§ebbosler. qans oyunlan. Insi-

'annden aldlOI sonu<;lara gOre kul.. yakl davranl,lar. eayet bu eve blr

tamur, Bazl ev sistemlerlnde me- gezegen gelmi,se kolayhkla ken-

sela plecidean sistemlnde avlenn dine fazla musammaha ve gev§ek-

genillQI farkhdir, Son yillarda Uk meydana geleblII r.

OzeUlkle Amerika Birle,ik Devlet- 6. Ev

lerl'nde popOlarlte kazanml§ olan Slhhat ve hastallk. B8fkalan

alit avler sisteminde ise avler e,it hakklndaki gOrevler. Htzmet~i ve

genl,llkte, yani her blr130 derece- u§8Idar. Bakka'l ~lraldIOI, lehlmci-

dlr. Birlncl ev Ko~ Burcu'yla Uk. Etektrikoillk ve k090k memuri-

uyumludur. Fakat bu blrtncl ev yetler glbll,ler.

Ko~ Burcu'nun kapl8(hOI aland.r 7. ev

manAs.na gelme~. Evler burolar- Ilk ev gtbl, ki§illkle IIgilidlr. 80- -

dan baOlmslzdu1ar. ton hissi ve meslekl yatun 11i,kilerf gOsterir. ~u evin baOlama smm

1. Ev Dzerindekl herhangi bir gezegen

Bu ev ki§iliOin dl, yanlnl gOs· iyi birevliliOln veyaSexuel beraer-

terir. KI§lUk, mizat;;, fizlkl yap. ve lillin i,aretldlr. Art<ad at I ar, dO,-

gOrO n 0 ~ gi bi §eyler bi ri nc i eve manlar ve tan I,malar da bu evle i 1-

baQI.dlr. Bencil Olkarlan temsif glfldlr. ,~

eder. Blrlnci evde bulunan bir ge- 8. Ev

zegen c;ok gQ(:IOdOr. Bu ev meseiamiras glbi para-

2. Ev -Ian gOsterebilir. QoOum ve OIOm.

M. aahlpHOi. Kltinin muktedi.r _ - _ Sexuel faktOde.r. I,. aenna)'e. a&-

va hemen doau ufkunun altmda b8§layan- btrtncl ev kl'ilnin hayatr- 01 ve karaktertnl Onemti OI~Ode atkller.

aVLa.

ASTROLOJI . 45

-. ~ ~ ..... - WA-: s.:

...

.~

ASTROLOJI·46

- _.

gorta~ §Irketler. 8. Evayncacurum

evidir de.

9. Ev

Ogrenim. Fe I sefe. Zihni kutup- 1aomalar. Uzun yolculuklar. YabanCI diner. Fikirler. ROyalar. Din. Mistisizm. tbadethaneler. HukuK ve kaYlnbiraderier.

10. Ev

Emeller.lhtlraslar. 01, mesaleler. Sosyal statu, DlslpUn. Ol§ta gOrolen imaj. Meslek. I~ verano Onemll mevkWer.

11 .. Ev

Arkada§lIk. KulOp faaliyetleri.

Sosyete. EntellektOel zevkler. Kumar. Istekler.

12. Ev

Hastaneler ...... Hapishanaler. kendini feda. §uu(suz bastan ~Ikmalar. Serbestlik thtlyac). Gizli i§oler. Glzli d O§mantar.

Me

Me, gOgon tam tepa noktasrru gOsterlr. Cok Onemlidir. Ki§inin d.~a dOnOk gOrUnOmOnO, i§ini, genel hayat tarzmi, hayatmda rol oynayan olaylan. egoyu ve bur91a biro likte normal karakterini gOsterir. Me, 10. Ev'le kansnrnrnamandrr.

Gezegenler do,toklerl eve ve diOer gezegen lerden aJdlk'afi tesirlere gOre hayatln ilgUi bOIOmlerine tesir edener. Gezegen yOnanden bo~ olan evter, bB.§langlC; C;iz· gilerinin do,tOQO burca gOre deCJerlendirilirler. Evler aym zamanda vucut klslm lanyla da i Igil idi rter. Hastahklar ve kazalar hakklndaki sorularevlere gore yorurnlemrlar. Evlerin ananevi olarax uyumlu 01· duklen organlar ve burclar,

Ko~ Burcu ve 1. Ev ~ BQ ve yOz. BoOa Bu reu va 2. Ev .. 80gaz va Ens8.

Ikizler Burcu ve 3. Ev - Kollar ve Akcigerter.

Yenge9 Bureu ve 4. Ev - sotunum Sistemi ve MiQde.

Arslan Burcu ve 5. Ev - Kalp ve' Omuzlar.· Ba§8k Burcu ve 6. Ev - Baglr- . _~'

saklar ve KaraciOer. ·l~

Terazi Burcuve 7. Ev· BObrek· .. ler.,

AkrepBurcu va 8. Ev - Sex Of- .~

ganlan. ,I

Yay Bureu va 9. Ev - Baldlrlar. J

Uyluklar. Kah;:alar. :1

OQtak Burcu va 10. Ev - Dizler. f

Kova Burcu va 11. Ev - Kemik· '; ter va Ost bacaklar.

Balik Burcu ve 12. Ev - Ayaklar.

. Genel rnanada horoskopun, belli blr anda, dOnyanm belli bir noktasmdan gOrOnen gOkyOzOnOn haritasl oldugunu beUrtmi§tik. Heroskop cok OnemUdir. COnkO do .. Oumu ananda gezeganlerin olu~· turduklan desen ve aralanndakt aspekt'ler, konuyu incelemi~ clan hemen herkesln, karakterinizle, ki§oiliOlnizle, size OzgO niteliklerle iIgin dlkkate deger yorumlar yapabilmeslne imkan safjlamaktadtr. Astrolog sizl ~ok zaman, kazaya eOllimli bir dOneme girdiOiniz ko .. nusunda uyarabilir, ya da Jupiter sizin para evinize girdlginde, yani talan tarihte, ba~nh para yannrn .. Ian yapabUeceginlzi sOyleyibUir.

Horoskop i~in bo§ olarak hazrrlanan ,ema, 30'ar derecelik on iki dUime (eve) bOIOnmO~ birtekerlek glbidir. Su bOlmeleri ayiran C;izgilere '.;:ubuk'. bOlmelerln her birine de ev denir. Her ev hayat faaliyetlerinin belli bir bOlOmOnO temsil eder. Bu evter dlumler saatm tarsi yOnde sirelamr va b8§langlcl 'saat g·u gOsteren yerdeki 'YQkselen'-

- - ~ .,

Gezegenin gOco yalrnzca lcin'~::: bulundugu burctan etkllsnmek":' ka!maz. Aynl zamandahangi i~· : ;')'rsel eve dusmusse ondan da et!.:nenlr. Ornegin egerMars gezege· :-:~ blrlncl eve yanl yOkselen'e du'~~Oyorsa, etkisi kendini fiziksel olarak gOsterecek, bOyOk ihtimalle yOzOnOzde veya basiruzda bir yara lzlnlz olacaktrr. Tabii ki Venus, JOpiter, GOne§, veya Ay'm iyi aspekt'leri bunu Onfemi~ otabltlr,

On iki dilim, on Iki burea a§aOIyukan paraleldir.Aynlkronolojik 81-' ralama lclndedlrter. IBlrinci dilim, Kot; burcuna, ikincisi 80ga Burcuna, ikincisi BoQa Burcuna, O<;Oncusu lklzler'e kar~ut geUr ve bu boytece devam eder.

Horoskopunuzda JUpiter, genlsteme, iyi nlyet, iyi tatih ba anh

parasal i~lerve dl~ iIi~kilerin ternsilcisidir. Bu bOyOk gezegenin ~ernaruzdakl ikinci eve girmeslyle para ve iIi~kilerde basan vaad eder.

saturn, JOpiter'in hemen hemen tam tersi blr karaktere sahiptiro Bu halkal: gezegen slzin sernaruzm iklnci dlllrntne, yani ki~isel para lslarlnlzle ilgili glrdigi zaman, etkisl ni hayat In Izda hemenh lssederslnlz, Blnlerce y.1 boyunca, CI· rakmlml§ yazbinlerce horoskop incelendlOinde ve sonuclan kar~lla§tlnldlQrnda bu gezegenin lnsanIan clddi, dertn ve tedbirli olmaya ittlai. eylem planlan kurma ve uygulama yolunda mQkemmel yetenekler ilham ettigl gOrOlmektedir. lklncl ayden geoerken Saturn para darhOr yaratrr, Kazanabileceginizi kazanmak icin c;ok daha fazla ~all~manlz. gerekli kilar,

ASTROLOJI ~ 47

-

Dogum anlannda Saturnt~ be-

slnct evde bulan insanlar(bu dilim cocuklar, zevk ve e(J!ence dlllmidlr), genellikle hayatlarmdabunlardan mahrum kahrlar. ~ayet Jupiter varsa, bu dlllmln temsil ettigi seyrer hayatrruzda bot bot bulunacak demektir. Bu bazen oldukca karm~lk birhale de geJebillr. Diyelim ki ki~inin doOum anmda JOpiter (bolluk) be§inci dilimde{cocuklar) ve Saturn (darl rk) da ikinci dUimde (para); ya da durum bunun tam tersine.

Yukardaki Ornekler .horosko .. pun ne olup ne olmad.OI konusunda 'Ook basit ve sathi Orneklerdir. Mars, hareketi, eyleml, 91lerjiyi ve cesareti temsil eder.lkinci evfnde aspekt'i iyi olan blr Mars bulanlar her zaman kendl c;abalarryla bol bol arakezanuter.lkln

BoOa, Iklnci dilimin (para) Hkelerini temslleder, ya da ikinci diHm, Boaa burcunun ilkelerini temsil ader.

- GOrOldOoa gibi yOkselen burc

ve evler sag I tkll bir yorum yapmak i9fn ;;art. Bunlar olrnaksmn dogru d OrOst btr Asfrolojik tefsi r yaprlamaz. DoQuin saaU h I~ olmazsa yakl~rk olarak blUnmeden de yOkselen burc ve ev konumlan biline· mez.

Blr horoskop (ttkartlhfken

Once yOkselen bun; butunur va bun; sembOtO haritanr n sol ef yanmdak'i IIk'bOlome lstentr.Bunden sonra s,raslyla bnton burctar saat aksr. YOnde i§yenir. Daha sonra ku tI an uan ev s I stem i ne gOre ev clzglleri c;lzilerek harita onlki parcaya bOfOnOr. MG i§~retlenir va ge .. ne doOum saati ne gOre hassas konumlan bulunrnue olan gezegenler yer1erine 1,lenlr. Gezegenler

ASTROLOJI ·48

i~in de hassas hesaplar yapmak gereklldir. En Onemn taktor Ay'drr, COnkO Ay bir gonde 11 derace ile 14 derace arasmua yol all r ve doOum .saattne gOre hassas olarak hesaplanmazsa bir cok kafl~qkllOa daha doQrusu yanll~ yoruma se~ bep olur.

Gezegenlerin sembolleri yertenne 1,lenip; hangi evlere da~tok~ Jeri anlqlldlktan sonra bir blrtenne yaptlklan a'tdar OI9Q10r.Geze~ genterln birbirlerinl iyi veya kOta etkilemeleri aralarmdaki aellaria bellrlenir. Astrolojl'nln dlkkate atd.OI 15 act vardrr, Ikl gezegen araarnda tw. belli 15 dereceden blri varsaaci varcllr.lki gezegen arasmdakt derace 15 astrotojik aciya uyrnuyorsao gezegenler araemda aCI yok saythr, Bazl ayllar sert, bazrlan yumu§aktlr fakat asta iyi ve-

ya kOtO deOildir. Ki§intn harltasmda yumu~ak acuar kadar sert 8CIlar da bir iht iyac;tlr. Sadece yumu§ak acuarcan meydana gelen bir haritan In sahibi, hazlra konan, ternbel, hayatm zorluklanyla rnucadele edemeyen rahat Y8§amaya all~lk, gev§ek bir insan olur. Bununla bereber sadece sert acilar alrms olan bir insan da tallhsiz ve slhhatsiz bir zavalhdan b~ka bir §ey de{lildir. Tabii bunlar teoride kalan misallerdir ~OnkO blr haritarun yalruz sert veya yalruz yumu§ak acuardan ibaret olrnasi hemen hemen lrnkaneizdrr,

Astrolojik a~llar ve dereceleri ~aclda verlliyor. Bu aCllann tslmleri zaman zaman TOrkye'ye tercOme edilml§tir fakat her seferinde ba~ka blr §ekilde va tercOme edenin kendi zevkine gOre tercOme edilml~lerd ir. Mevcut lstrn kan§lkhOma bir kac tane de biz ilave et-

ml~ olmayahm diye act isimlerinin orljinallerinl veriyoruz.

ACIIar bam derecelere sahiptirler mesela oppozlsyon ise derece .. dlr fakat AstroloJlk OI~Omlerde ORB isml verilen blr faktOrvardlr. ORB) iki gezegen arasmda aCI var saYllabilmesi ic;intanman tolerans payidrr, Oppozisyonda ORB, 9de~ recedir. Yani iki gezegen birbirine 181' derace Us 189 derece arasmda aCI yaplyorlarsa aralannda oppozisyon var demektir.

ASTROLOJIK ACILAR

Burada yumufak aouar (+), sert aellar (-) i§aretleriyte gOsterllmi~· tlr.

Konjuksiyon (+), (-) derece/9 OBR.

Semi-Decile ( +) 18 derece/1

ORB.

Semi-Sextile ( + ) 30 derecel2 ORB.

Decile ( + ) 36 derece/1 ORB. Semi-Square (-) 45 derece/2

ORB.

sextue ( + ) 60 derece/6 ORB. QuintUe ( + ) 72 derece/2 ORB. Square (-) 90 derece/9 ORB. Trine ( +) 120 deracel9 ORB. sesqu iquadrat (-) 135 dere·

ce/2.0RB.

BiquintUe (+) 144 derece/1 ORB.

Quincunx (--) 150 derece/2 ORB.

Oppozisyon (-) 180 derece/9 ORB.

Konjuksiyon sen veya yumu§ak deQil, kendisine gOre ayn bir acrdrr,

Konjuksiyon, Sextile, Square, Tirne va Oppozisyon Onemli ve bOyak acuerd«. Semi-Sextile, semi-

ASTROLOJI • 49

square, sescutouadrat va QUIn~ cun x kOcOkvedahaazOnemlia<;:ltardrr, ClOer acuar IS8 yoruma katllsalardaolurkatllmasalardaolur.

Acllar belirlendlkten sonra harita Ozerine, birbirlne act yapan gezegen'erin sembolleri arasmda sert acilar iQ4n siyah, yumu~ak aCIlar h;in krrrruz: renkle clzgUer <;izilirve acrlar bellrtllmls olunur. Bundan sonra yapilacak i~ iyi bir tefalrdlr.

TRANSITLER

Transit deyimi, ki§inin doOum harltasmda gOrOlen blr konumun azerinden bir gezegenln gec;mesini anlatrr, 9ayet horoskopunuza gOregOne§inizTerazi Burcu 12 de .. rece 20 dakikada ise bu konum slzln Ganey konumunuzdur. Aradan Yillar gec;tikten sonra bite bunokta Ozerinden herhangi bl r gezegen gec;erse veya bu noktaya act yapabilecek bir konuma gfrerse alzl, kendl karakterlne va yaptlgl aciya gOre etkiler. Transit yorumlan geleceQeyOnelik tahmlnlerde bulunmak lcln kutlaruhr,

PROGRESSION

Progression deyim~ doQum narltasmdaki konumlann, geleceCe yo~

nelik tanrntnteroe bulunabilmek h;in istenllan yrlla uyumlu plarak lIerletllmesini anlanr. Progressiyonlar <;ok gOolOdOrier. Ayn blr harftac;lzmeyl va hesaptamayi gerektirlrlerve Ozell ikle transltler taratmdan desteklendiklerl zaman teslrleri cok hissedilir bir §ekil ahr.

ASTROLOJI TORLERI

Yanrmzrn buraya kadar olan krsrrunda Natal Astrotoji denilen astrolo]! turunu inceledik. Bundan baska Astrotof torleri de vardrr, Natal Aetrotoll insanlan, dogum harttalanna gOre inceler. DiOer Astroloji tOrleri sunlardrr.

Mundane Astroloji . Polltlk Astrolojl de denillr. Otkeleri, devletleri hOkQmetleri ve bunlann kaderini inceler. Deprem, yangm, mali krizler, su baskmlan r devlet baskantanrun OIOmO veya degi§;mesi gibi ~eyleri Inceler.

Horrory Astroloji • Astroloji'den zlyade tam bir talcihk metoduduro Sorulan herhangi bir soruyu, o sorunun sorulduQu gOn ve saate gOre ylkartllan blr horoskopla cevaplamaya ftall~lr. Su sorular meseta, fllan ki~i benimle evlenecek ml veya tatile gidebilecek rnlyim gib~.~eylerdir.

ASTROlOJI . 50

HGROSKOPTA O~ KUVVET NGIITAIiI

Astrolo]! bir tur slhtr veya din deOlidir. Tabi ruhculuk ve rnedyumluk da·degildir, komple bir blUrn deOildirj ama konuya girdigi~ nlzde, e~er Astrolojiyi de, kendlnlzl de fazla ciddiye alrnamayt basanrsaruz, pek eOlenceli olaolttr, AyA nca bflinmeyene doOru insanm gOzOnO acan bir serOven de otaotlir. Astrolojiyle, kar§lla§tlnmz hemen herkesin kitiliQini ve temel karakterini saptayabilirsinlz. Ba~kalanrun ne dO~OndOOOnO, ne hissettiginl, nasrl davrandJQlnJ daha iyl anlayabillrsinlz.

Astmda bu, djOer Insanlan da, hayatl da sizin gOzOnOzde daha iI·

gino btr hale getirdiOi gibi onlann oston ve eksik yanlenru yatenek ve zaatlanru yakatemamzr da saOlar. Sizi insanlann karakterine ve ki§iUk farklanna do~tOkleri zaYlf durumlanna ve hataJanna kar§l daha ho§gOrOla davranmaya Iter. Astrololt'nin askl ternel kuraltan gercek~ ten i~lerliktedlr ... Tam otmasr bek-

lendl~i gibi. -

Horoskop dQzenlenirken gOz OnOnde tututrnasr gereken ternellervarchr. GOne§in nerede oldu(jut §emanlzdaki tek en Onemli unsurduro OmeOln Gane§ lklzler Burcundayken doQmu~ blr Insan, Boga burcundayken do()an blrinsan kadar rahat veya inatCI olamaz. Ama buna kar~llIk, BoOa Burcu'ndaki GQne~ de lnsaru lkizlerln GOne§i kadar konuskan, Uetf"m kurmaktayetenekJi, hanr cevap ve deai~ken yapamez.

~imdi bu konuyu srrasma gOre ele ahrsak, horoskopunuzun odak noktalan GOne~ burcunuz, Ay burc.unuz ve YOkselen burcunuz olacakt I r. Bu Oc; kuvvet horoskopun ana temellerldlr. Hatta kaderlmlzln dinamiklerldlr dlye blllrlz. YOkselen bury Ozelilkle hayatm ikinel yanst i<;ln c;ok Oneml.idlr. Bu burcun ne olduQu, dOQumunuzun tam hangi saatvedaklkadaolduOunagore belirlenlr. EQerbu bllgilere sahip degilseniz, YOkselen burcunuzun ne oldu(Junu anlarnak bi raz daha zor olacaktir.

Dunyarun, haUl tOm Gane§ ststeminin mUyonlarca ba~ka y.f-

dlz tarafmdan ku~atdmJ' olduqunu ak.ldan c,karmamak gerekir. Qevrede yalnlz Ylldlzlar deOil, YIIdtz taknnlan, konstelasyonlar va gruplar da vardir. EklipUk ku§aOI boyunca(yani Zodyak icinde gOne~in allyormu~ gibl gOrondOOO yol), bizim burada inceledlOimiz on iki ana takirn yrldtz (ya da burc) srra- - lanmJ§tJ r. Bunlar Ko~'tan b8§JaYlp 'Bahk'a kadar giderler. DOnya, YIIda blrkere GOne~fln c;erveslndeki yOrongesinde turunu anp, bize olay. sankl GOne§- bu buretann herblrlnden geciyormu~ gfbl gOsterlrken, ayru zamanda 24 saatte bir kendi cevresinde de bir turu tamarnlemaktadrr, EQer siz ErzuA rum'da 15 EylOJ 1954'te sabah saat altrda doOmu~sanlz, gOkyaza aynl anda lstsnbut'da doCan birinin gOreceQinden ook farkhdlr.

Gecelerl-Ay'a va Ylldlzlara bir

ASTROLOJI .. 51

Hava ve atel grubu bur~1ar i~1n 60 derecelik uyum a~dannl gosteren sema.

ASTROLOJI- 52

YENGE~ Sw

Su ve Toprak grubu bUTflar i~ln 60 derecelik uyum Qfliannl goateren·lema.

-,ASTROLOJI .. 53

.KOVA

ASLAN

Genet bir hOToskopta kuvvet noll'" H lip tbuum1onn1losleren lema.

ASTROLOJI - 54

sOre bakarsanlz, onlan do{ludan takim YJldlztardan olusur ve lsaret-

batiya dogru kayiyor gibi gOrOrsO~ leri de a§agldaki gibidir:

nOz. Uzayrn boyle donuyormue gi- 1. K0rt K09un boynuzlan.

bi gOrOnmesi, on iki takrm y,ldrzJn· 2. Boga Boganm bas: ve

her gon dOnyanm dogu ufkundan boynuzlan.

doOup, 12 saat sonra ban utkun- '3. [klzter Sir c;ift ikiz (Bunlar

dan batrnasi gOrOnQmO sergilerki, aslmda Castor'la PofJux'dur.)

bu da hangi entem noktasmdan 4. Yerigev Sir yengecin sti·

baktlQIOIza gOre degi~ir. Ornek' lize edilmi~ klska~lafi.

ol.arak,5Nisan'da.gece1.30'da,40 5. Asian BOyUk hart Lamb-

derece kuzey paralelinde doQdu· da; Yunan alfabesinde asian keli·

n'JZ. YOkselen burcunuzOQlak ola- mesinin ilk harfi.

caktir. tki saat sonra lse, Kava ola- 6. Ba~ak IlAP harflerinin,

caknr, Ikl saat daha ge~ti mit 8a- 'yanl Parthenos'un (Bakire'nin) stl-

lik olacaknr, ve bu bOyle deOi~ip lize haiL

gidecektir. On iki burcun her biri 7. Terazi Blr terazinin, yada

Iki saatte yOkselirve dOnya cevre- dengenin §ekli.

sindeki turlanm 24 saaUe bitirirler. 8. Akrep Stilize bir akrep.

Astrologlarkolayhk olsun dive, 9. Yay. Simge,olarak bir ok.

kendl i~lerini gOrmeye yetti{lini du- . 10. OOlak Stiltze olarak ya-

§Onerek. gQne§ 29 Nisan'da Boga n bahk, yan kec;i.

burcundad«, derler. Bu yOntem 0

o ere oOru sonuc verml§tir ki, arnk geoerli saYllmakta· duo Ama astronomlara sorarsaruz, o SIr8 gOne§in Ikizler Burcu'nda oldugunu sOylerlerdi.

Astronomi bilen astrologlar bu konuda §u sonuca varml§lard.r:. Yaldtlarve taklm ylldlzlar, dOnyada .. ki Ylltn belli zamanlan j~ln gOk i~aretleri olarak kullanllmaya yaramaktadlr. EOitimli astrologlann bugOnkO inancma gOre bu pozteyonlar bize, ekvatordaki jeomanyetlk.ko§ultann, OrneOln kutuplardakinden farkll olduOunu gOsteriner. DeO"ik enlem va boylam noktala .. rI arastnda da farklar vardir.

Astrolojik bur91ar denildiCi zaman, gezegenlerin GOne§: eevresindeki yOrOngeleri Ozerinde dOnerken altlklan otuzar derecelik uzay arahklan anl8.§lllr. Zodyak burQlart, ,Astrolojl'nin IIgilendiOi

Ianrun su Ic;in kulland'Q. simge (su getiren).

12. Balik Birbirine baQIJ ikl

bahO.n stilize resml.

Gone§, en goC;ro karakter betirteylcidir. Cyle ki GOne§';n bulunduOu buro ki~inin burcu olmu§tur. Yani siz doOduOunuzda GOn~ hangi burets buluriuyorsa siz 0 bureun lnsarustmz. SOz gelimi siz doOduOunuzda GOne:} Ba~ak burcunda ise size krsaca 8Sfak denlr, Her horoskopta GOne§, ki§iligin en dertn krsrmru temsil eder. Dog· duOunuz zaman GOne, neredevse, o bur4; slzin §eman.zln en g09iO. en etkenldir. Bu yQzden insaniara krsace Kava, Yay, BoOa, derge~eriz, Ama bunun yam sire, Ay'da OQtak'ta, Koc'ta, Aslan'da, ya da on ikl burcun herhangi birinde butunmuo olabilir. YOkselen de bamb8§ka blr yerde ortaya 9tkabilir. Sir

ASTAOLOJI ." 55

baska Ornek daha verelim. Ele. atdlglmlz klslnin GOne~ burcu Sasak, Ay burcu Yenge<;, Yukselen bu reu da Balik olsu n. Su insana biz vine de "Basak" oertz,

GEZEGENLERIN ET.KISI

Horoskopu dOzenlerken, Merkur, Venus, Mars, JOpiter, Saturn; Uranus, NeptOn va Ploton, Zodyak: In herhan!l' blrtarafl na sayllml' olabiHr. Astrolog bazen GOne~i Terazi'de, be§ altl gezegeni de Akrep'te bulur, BOyle durumlarda, Terazi GOne§inin zaYlf etklsl, biro le§ik gOee sahip gezegenlerln AJ(.. rep etkisi tarafmdan kolayca alt edilebllir. Ama bu ender rastlanan blr durumdur.

u a artik i ice bUinen bir er-

gibi baska bir dOnyadan buraya getmi§i olsu n, dO nya sarttanna basanyla uyum saglam I~tlr ve bugOn artik dunyal: olmustur,

EQltimin, ahlakm ve dini Inanelann davraruslan etkiledgini de un utmamak gerekir. Ornegi n f YIIdtztann etklslyle kleptomanik bir kie;iliCie sahiblz. Ama aynl zarnanda kuvvet Ii bi r imam m IZ var. Bu d urumda lmarurmzm yasakladlal bir filii, i<;lmizdeki dort01ere gOre yapmadlQamlz bilinmektedir.

Bi lim ve kOltOrOn _geli§mi~ 01- masi da Astroloji'den etkllenip etkilenmemizi belirleyeblliYor. Mesela Yenge~. DOnenceSinin gOne-

, yinde kalan Afrika topraklan, kozrnosla Ilgili ke,if ·~Hgnerlnclen tomO Ie oksundur1ar. Hatta skvato-

run gOneyindeki hi~bir kOltOr kendi basma va baQlmSJz olarak astronoml geli~tirmediai gibi, mate-

_ matlk de geli~tlrmerniitlr, kendine birdil bUe lead etmemtsttrl Astra- 10JI'nin daha t;ok Kuzey YankOreye hitab etmasinin nedenlerinden biri de bu olsa gerektir.

- Ekvatorun kuzeyfndeki tom ilerl kOIOrJerin ise Astroto] iyi, astronomlyl ve matematlCI ayn ayn ve bl rbl ri nden baO ims IZ olarak ke~ te-

. dip e'e~tirdiOini gOrOyoruz. Bu uluslann hepsi de. gezegenlerin etki tOrO konusunda gOrO§ birUgi h;indedirler. GOne,ln, AY'ln ve Zodyak burctann In etkileri konusunda da aym sonuelara varm I~lar· dlr. Bunlann dl~Jnda, dOrt unsurun, "Ate§, Hava Toprak ve Su'yun" varhgl ve amarm da, uluslara gOre farkllhk gOsterme-

mektedlr. .

~ekUr kl Astroloji ne derse destn, insanlann fiziksel nitellklerln\ kahtim belirlemektedir. Buraya kozmik goc;ler pek az etk! yapabitmektadlr, Aym dO~OnQ§ bi~imine gOre, bizlm acun izdan en etktli gOk clsml GOne~ degil, kendl gezege· nimiz olan, azertnds Y8fad1a un IZ DOnya'd Ir. Biz varll(llmlz acismden ona baQlml1Ylz. lkllrnln, rneyvalann, gOne~in d'k veya sQik gelmeslnln insanlann huy, davram~ va kl§lUklerinde nasil etkileryaptlQt blUnmektedir. DOnyanm kesin atkl- 51 tam olarak belirlend'Clnde yepyeni ve ~ok deQi§ik blr tOr Astrolojl ortaya c,kacakttr va horoskop dOzenterken 0 da hesaba annaceknr, BugOn i~in bu henOz yapurnamaktadu.

Insan ister dOnyada ortaya c;akmit' olsun, ister bazl blllm adamlanmn iddia etmeye baf1adlklan

ASTAOlOJI . 56

ELEMENTLERIN I$LEVI

Bu elementler, ya da unsurtar dOrt tane olduklannagOre herbirinln on iki burctan OyOno kapsayacaCml tahmin edebilirJz. Ilk burc oJanKoy, bir ate~ bureu olarak billnlr, yanJ Qeviklik ve hevesi temsil

. eder. Aynl element O~ burcu etklleyeceQine gOre, arada 120 §erde~ recelik aCt hesaplarsak, 'ates' unsurunun Astan'a ve Yay'a da etki yapacaO 10 I , ontann da late,' say,-

lacaOmt kolayllkla anlanz. .

Iklnei bun; olan BoOa, toprak elementinin kapsamina girer. Toprak elementi, pratik va yaple. nlteliklertn temsilcisidfr. Bunun uyumlu 120derecetik acuan bize Ba~ak va OCfak bur~l-annl verir ki bunlar da Toprak burQlandlr.

090ncO burc olan Iklzter, hava elementinln etkisl altsndad'f, yani cabuk deal§e" Hetifimci bir tlptir. YOzyirmi derecelik a~llar bizi diger hava ourctan olan Terazt va Kova' ~ ya gOtOrecektir.

Yen get; dOrdOncO bure; olmaktadlr va su elementinin etklsi aitmda (duygusal) bir buretur. Uyum a~'lan hesapland'Omda, Akrep va Bahk ~lkar. Bunlar da su burc;landuve blrbirinden 120derece uzaktadmar.

Aralannda· 120 dereceltk aOt bulunan burolarda doOmu§ klmselarin biraraya gelmesl ,anah ve umutlu bJr olaydlr, yankO 120 derecelik acmm burelar ve gezegenter aresmds muttu bir aspekt'i vardar. Uyumlu bur~lar dedlOimj2 konu budur. 6rneOin fklst de toprak veya ate" yahut su ya da hava olan ef1erln iyi anta§tlklart gOrOtor. Ta·

bii sosyal va kOItOrel farkhllklan konumuzun d.~mdadlr. Vani i3 eedeceaym elsmenttl burciann bir araya gelmesiyle olup bitlyor deQil. Bununla birHkte bazan 60 derecelik aCft ile uyumtu bir i,birligioi beraberinde getirebilmektedir .. En kaba hssapta, slzln doOum gonanUzden iki ay Once vaye sonra (yani 60 derecetik arahkla) doOmue olan .~imseler slzln icin uyumluduro U~ ay farkh olanlar da uyumludur. Ama dOrt ay. yani 120 gon· arahk Idealdlr. Bunun size biraz daha mantrkh gelmest I~in, ate§le su burclarmm biraradaolmayacagmt .

iI hatrrlamak, toprakla bu burQlarlOm

. .

ise birbJrtnin ne dO,onop ne hls- '

settiOlni iQgQdOsel olarak anlaya- . bilec8ginl dO~Onmek its; kola~ra§-· tlrabBir. Ayol ,ay- hava va ates burc;lan igin de gegertid;r. Yukardakttere bir Ornek daha vermeke gereklrse, Akrep (au) fie Bqak (toprak) araslnda uyumlu bir lIi§kl bulunabilecektir. vOnkO 6Oderec&Uk sekstU aspek'ie aynfm" durumdadlrlar.

r

Asian (ate§),le Terazl (tlava)

arasmda da sekstU (yani 60 derecelik) bir m,ki vard.r va bunlar da ortak, ya da bir birbir.ni tamamlavan gOrOolere sahlp klmselerolurtar.

Ama bu demek deOUdir.ki burcunun kanctktezi (elementl) su olanla, burcunun elementi ate" olanlan asia uyumlu <;ift olu§turamazlar. BOyle blr kural yoktur. Ztt elementli bur~lara sahip insanlann da pekala anlqt.klan gOrolOr. ef ve yer uyumtu elementlsr olsa ' olsa uyumu gQ~lendlrir.

Her horoskop dlOerfnin t.patlp ayn,sl olmad.kc;a d80l,ik bir gezegen d~enine sahlpdir. Osha Once-

ASTROLOJI· 57

de belirtlldigi glbi Aslan Bureu'- nun yerlisi alan birinln belki Ay Burcu, ya da YOkselen burcu Akrep olabilir ve bOyletikle normal du rumd a ceklcl gelmeyecek 01 an o burea bir olurnluluk katabllir.

. GeneHikle Astrololtnln i~leyi~' bu ~ekUde olur. Temel ~Izgiler, daha bir kahn t;izgi olarak dO§OnOlor. Bu kurallar herkes taratmdan ca .. bucak kavran IP anlasttabttecek ~eylerdir.

eimdi artrk on iki burcu ve Zodyak h;inde Dc;er kere tekrarlanan cen etementi bitirml§ olduk. Bunlar daha da ince blr yakla ~Imta, Kardinalt Sabit ve DeOi~ken nitellklerine sahip olarak aYrI§itlfltabilir. Ornegin btrblrlne uyumlu a~1 olusturan ate, burclannr ele atahm. Gert;i KOQ, Asian ve Yay burclannda, hemen hemen aym ate~1i ruh vardrr ama, herblrt bunu Qok baska ve deOi§ik bic;imlerde ifade ederler.

Daha Oncekl sayfalarda da temas edHdiOi gibi kOQ burcu Kardi., nal (esas), Asian burcu Sabit, Yay Burcu lse DeQi§ken'dir. Ama yine de hepsi ate§ burclandir, Bu Oc; keltme, dOrt elementln hepsine uygulanmaktadlr. Vanl bunlar da Zodyak tekeri yevresinde dOrder kare teklarlarurlar. Kardinal burt;tJar, KoC;, Yengey,Jerazi ve OOlak'nr, Bunlar mzra hareket eden, iQten doOduOu anda, birden harekete gaven insanlar oturlar. Sabit burclar, yani Boga, Asian,. Akrep va kova, kararhdu, ZQf harekete ge~erler. DeOi§ken buretarsa, lklzter, 8a§ak, Yaya ve Batlkttlf. BunlardahadeCi,ken OzellikgOsterir, bazen sabltlla In ve kardlnalUCin Ozellik· lerini de kendllerlnde blrte,tirirler.

Ilk bury olan K~'la b8§layarak.,

a~aaldaki listeye gOre on Ikl GO· . nay burcunun pek cok ki§lIik va ka· rakterozelllklerlnt kolayhkla ve cabucak ·saptayabillrsiniz:

1. KOC - Kardlnal (ate~).

2. BOGA - sablt (toprak).

3. I KlzlER - Degi§ken (hava).

4. YENGEC - Kardinal (su).

.. 5. As~an • Sabit (atee),

6. BA~AK· DeQi~ken (toprak).

7. TERAZI • Kardinal (hava).

8. AKREP - Sabtt (su).

9. YAY - DeOi§ken (ates).

10. OGLAK - Kardinat (toprak).

11. KOVA - Sabir (hava).

12. BALIK - DEOi~ken (su). EQar siz herhangf -bir Yilin 15

Hazlran'fnda, ~atak vakti doOmu;?saruz, 0 zaman GOne§ ilk d llimde otacaktrr ve YOkseten bu rcunuz da GOne'i olacaktrr. Astrologlar size o zaman IICifte lklzler" dernektedlrler, Ayne gOn grup vaktl dog .. mussanu, YOkselen burcunuz bunu n tam kartusmdaki bu rt;, yan 1 Yay Burcu olur, Horoskoptekeri 24 saati gOsteren bl r 'saat'e benzemektedlr. Eger tam l>Olende doQ- .

-'mu§sanlz, gone~in I§aretl tekerin

. tam tepesl nde yer aJacak, geceya· nSI dogmu~san IZ bu sefer tekerin dibine inecektir. Bu nedenle pek de i nee hesaptar yaprnaksum, kendisine doQum Ylhnlzl, tarlh ve yen, doOduQunuz saati sOylendiQi" . nlz anda, gOzonOn OnOne getirebilmektedir.

Horoskopunuzdaki her gezegen, dOrt elementten blri taranndan karakterize edillrve 0 element- 1e Ugilldir. TabU bu arada Kardinal, Sabit veya Degl~ken olarak da Ozellikler ta§lr. Sizln horoskopunuzun da, baskalann In horoskoplanrun da birblrinden c;ok farkh geze .. gan dQ~enleri vard.rve bOyle alma.

ASTROLOJI • 58

E

OONBATIMI

,.------ ...... W

BATAN

DIp

GECEYARISI

N

Iltman kUla"" fOP enlmWrlnde, her burcun diinya donerken yiikseimesi kaba bir hesapllJ iki $IUIt siirmektftllr. Eler whangJ biT yerde, ol1e vakti dol- . mlLfstl1lU. GUneI 'In ~ ( <;> ) ,enuzsuun tepesinde olacakllr. GeceytU1Sl dolmussanu, bu seier Gline, /plrltInJ dJpt~kJ 'N'In bulundutu yere koyman.! gerekecekti,. $a/l(Jk vakti doltmlar doluya, ,"niP vakd dolanltusa banya koyocaktr, bu J,areti. Horoskop, cotrafya harltosmln tam tersidir, funku giikyiitii .. ne Ilfal'dlln yukanya dofru baktyor olununuz.

SI sizi tJpkl parmak iziniz gibi benzersiz kalar~ Iklz karde§lerin heroskoplan bile bu yuzden yok farkhdlr. COnkO fezadaki ctslmter akhrrnzm alamayacaOI kadar tuznhareket ederler. Bir ikl dakikahk zaman bile bazan yok fey deQi§Urir.

Bazan ikizler birbirinden birkac; saat fakla bile dOnyaya gelebiJlr.

Bu durum YOkselen bureta da, tnzI. hareket eden diQer gezegenlerde de boyOk farkltJ.klara yol acabilir. OrneQin Ay, bunlardan biridir. MerkOr'le VenOs de hlzll hareket edeno-gezenlerdi r. Bunlar bi r bury· . tan dlOerine ya doC rudan, yada ga. riye kayar gibi gec;eblUrler.

Buda yaplYI, karakteri ~Iduk ..

ASTROLOJI . 59

b + ;sa 'lzi-rtJ ..... ·ra·· ! ..

)a stkller ayn I batrnda do(jduklan haloe ikizlarden bltlnin atak, digerintn pasit, blrlnln <;all~kan 6bOrG·, nun tombet, birinin Intlzamh djge{~nin daOmlk otrnast hap dogum 51" rasmdakt saat farklillQmm getirdigi sonuclardrr.

Unutmamak gereken onemu bi r nokta, temel olarak hava ve ates elementlerinin birbirlne olan aspektlerinin uyumlu oldugudur. Buna kar~;lhk, toprak v,e su burclanna gOre ters as pektleri mevcuttur.

AYBURCUNUN AYLIK ETKILERI

DogduOunuz zamankl Ay burcunuz, uydumuz dOnya c;evresinde her ay, bir turunu tarnamledikoa, hayatrruzda belli olaylarm yer alrnasrna yol aCar. DtyeUm ki dogdugunuz zaman Ay, Kava burcundaydl. DoOumunuzda Ay'm pozlsyonu bOiOmOnde verllen listeler-

. ....

den. Yilin her gOnOnde gezegen'e-

rln hangi pozisyonlarda bulunduQunu kontrol eUiginizzaman, kendi 'Ay' ayrruz: ve 'gezegen' ayiruz: lzleyeblllrslnlz. EQer Ay burcunuz Kova iS9, Ay ne zaman Kova Burcundan ge~se siz devresel etkUerin en iyi olduOu dOnemde bulunacaksimz demektir. Ama, Ay, Aslan'dan, BoQa'dan, Akrep'ten geoiyorken, burcu Kova olan stz pek de istediginiz gibi davranamaz, ya da kendinizi her zamankl gibi hissedemezstnlz. .. COnkO Asian, slzln doQumunuz sirasmdakl Ay pozlsyonunun tam terstdlr. Akrep'le BoOa da doksan derecelik a~llar olustururlar, yani size ters etki yapartar,

Ball zamanlarda da g6kteki

Ay'in gec;tiQi yol, sizin dogum pozisyonunuza etki yapan bir yero rastlar. Aslmda Ay acrsmm, do~um pozlsyonunuzapore uyumlu oldugu (SO veya yanst kadar a9l olu~turdugu) yerler daha cok, ters etki yapttQi yerter dana azdrr.

GOne"§, Ay ve YOkselen heroskoplarda genellikle ayn ayn burclara onserler, Arna tam !)atak vakti doQanlarm, GOne~ burc;:lanyla YOkselen burclan ayru olur. MeseIa 0 bury Ba~ak'sa. 0 insana Ut;ifte Bqaktr denilmektedlr. Eger GOne,'le Ay YOkseLen burctaysa, bu Insan hem t;ifte Ba~ak olur, hem YOkselen burcu da AY'I gOsterir. Ender olmakla blrlikte bazl pek yetenekli kirnseter Ay'm kavu§um ya' da tutulma dOnemlerlnde doOartar, ostelik YOkselen burelanna da blrcok gezegen birarada rastlar,

Bunun tipik bir OrneQl, 4-5 ~ubat 1962Jde y~r alml,tl(. 0 gon, blnterce Yllda blr kere olan bir Astrolojik olay geroekleomi§Ur.O tarthte MerkOr, VanOs, Mars, JOpiter va Saturn bir hizaya dlziidiOi gibi, GOne~fle Ay da hemen hemen tam bir hizaya girmi§olerdi. Bu olay biIhnsel olarak Kova Burcu ic;inde yer aldl. ,

Astroloji Qevreleri bu olay. ytllar Oncesinden bit ~yor, 0 tarihe yakm zamanlarda bOyOk bilimsel ve sosyolojik asarnalann yer atacagJ tahmlnterlnde bulunuyortardr. Ayrica 0 siraoa (veya ona yakm zamanda) dogacak cocuktarm, sonradan lnsanoglunun yapacagl en bOyOk ilerteme harnlestntn ceklrdeOini olw~turacaOI yolunda da

" akll yOrotmekteydller. Ayn bir Astroloji slsteml uygulayan bazl H intll Astrologlar Ise bu oiaYI klyametin haberctsi olarak yorumladl-

ASTROLOJI ·60

lar. COnkO Hindulann Astroloji ge· lene~inde kiyametln, GOne~, Ay ve gezegenlerin tutulma yizgisi Oze· rinde dizilmeleri esnasmda kopacagl kabul edilir. Bu tez, MOsIO· man mOneccimler tarafmdan da benlmsenrnlstir.

burcundan srraya dizildiklerinde bOtOn lnsanhk yak olacak ve dunyada yeni bir gag baslayacaktrr. Haten kullarulan Hindu astroloji slsterru, Batr'nm "Tropik" Zodyak'· mdan otuz derece, yani bir bun; farklldlr. Bu yOzden de Avrupan 'Astrogtor tekvlnl hadiseleri Kova Burcu'ndan, Hindular ise Oglak Burcu'ndan beklerler.

Hindulann Aetrotollslne gore GOne~, Ay ve gezegenler OOlak

Isaretiemeye hazir bOI horoskop.

ASTROlOJI • 61

BUR~LAR

Oaha Once de belirtti~imiz gi· ,----;-----~~----------,

bi klslnln burcu GQne~'in yer aid I· cP

OJ burctu r. DOOduQumuz anda GO· nes hangi burc'ta bulunuyorsa siz o burcun lnsarusrruz. 0 zaman da GOne~KoQ burcunda veya GOne9 Yay burcundadenmez, krsaca KoC; Burcu, Yay Bu rcu denir.

Bu bolurnde burclar GOne~ aOlrllkll~ yani horoskopunuzun tek en 6nemli ve gQ<;IO etkileyicisi a91· sindan ele almrnaktadrr.

Astroloji dilinde GOne~ kurudur, erkektir ve hayat vertclcdlr, Sisternlrnizln YlldlZI, sizin blreyselIiOinizi, kendine OzgO karakterinizi yOnetir. GOne~in horoskopunuzdaki pozisyonu ayru zamanda ferdi basanlan ve sosyal ilerlemeleri de belirler, yani hayattaki rnevkiinizi 0 tayin eder.

GOn~~in her burca giri§i tarlhleri burada verllmlstlr. Ne var ki, ban Yillarda bu i~ vertlen tarihten bir gOn Once, ya da bir gOn sonra olabilir. Eger 0 burcun ba§laYI~ ve bitl~ tarihleri arasmda, gOvenlt saytlacak kadar ortalarda bir gOnde dogmu§.samz, 0 burets olduOu~ nuzdan ernln olabiirsiniz. Tam burcun degi~me tarihinde,· yani semadaki cuouklann bulundugu yerlerde doqmussunuz, 0 zaman iki burcun bir blleslrnlslniz demektir ve her ikisl de okurnarnz gerekir.

Gane~in pozisyonlan basuklann hemen altmda Ay ve gezegenlerin doqurn saatinizdeki pozlsyon Ian ise bOIOm sonlarmda verilrnlstlr.

Ko¥

KOf; burcunun ozellikleri: Sabusizlrk

,

ani cikrslar. hiddet, cesaret, canhhk, ltderllk, hazu cevaphk, .saldirqanhk, durusthjk: Koc burcu lcln Mars'] tammlayan sozlere de oakm,

KOC; BURCU

Ilk Burg. Kardlnal, atestl ve erkek (20 Mart iJe 20 Nisan arasn

GOne§- Keg burcundayken doOmu§sanJz, oncu ruhlu, ina!C;1 ve iI;;gOdoleriyte hareket eden blrlstniz. IOif"liz ihtiras dotu. Yeni fiklrlere, yen~ girj~imJere bayrhrsrn IZ. Heveslnlz, sebatrruz ve lradeniz 90k gOel&-, ama klslset ili~kile· rinzde hesaph davranmaruz gere· kir. SOzO uzatmadan, konunun ana noktasma gtri§jmekten hoslanan bir huyunuz var ... Bu biraz dobraClllk olsa bile, alrnrna ve Ofkelenme size pek cabu« geUveriyor. Kar· ~Ihk : verdiQlnizzaman, karsuuzdaklnl klrablflrsiniz. blrllerlnln size emir vermesine kendi kendinizin patronu olmay. herseye tercih edersiniz. En azmdan, yeni bi r alanda OncOIOk etmeyi yeglersiniz. Dedigini kabul ettiren, lclnden geldi~i gibi hareket eden, sabrrsrz birisiniz. Hap acetenlz varrnrs gibi bir izlenlm yaratiyorsunuz. Cabuk alevlenen blr yaprruz olmasma rag~ men uzun sure kin gotmoyorsunuz. Adaleter ozgOrlOge ve bl reysel kararliliga kar~1 bGyOk sevgi-

ASTROLOJI • 82

ASTROLOJI • 63

miz var. Ko~ burcunun erkekleri genellikle acik sozlu, dobrac., OZgOrlOk A~lgl, kendi i~ini kendi goren tipler olurlar. Mart'm 20'siyle 30'u arasrnda, yani Koy burcunun ilk dekanatmdadoqmussaruz, normaiden daha oncu ve serOvenc i olursunuz. Dogum tarih lniz 30 Mart'la 10 N isan arasmda rastlarsa, 0 comert, gururlu ve tiyatro ki~iligi gibi gOsteri~1i tablatrruz hakkrndadaha cok ~ey Ogrenebilmek ic;in Asian burcunu da okuyun. EOer KoC burcunun OCOncO, yani Yay dekanatl iyinde doQmu§saniz (10-20 Nisan), apae.k, bulus sahibi, spor duskunu Yay'tn etkiJerini de 0 burc;tan okuyu n.

Koy burcunun Mars yOnettigi iyin, Mars'm Ozelilkieri bu bun;:ta qellrll hal allr. Vanl enerji, tek basma kararverme yeni konulara attlma va liderlik nitellkleri de Kay In-

sanmda gOrOiOr.

Koy lnsaru, bildiQi gibl davrarur va enerjisini de kendl amaclanrun peslnde kosrnak lcln harcar. Bu tipte cabuk hareket ve aklina esenl yapma doQaldlr. Koc;: burcu insanda ba~1 temsil eder. II Ba§ I cekrnek" ve "dik bast:" sozterl tlpik KoC; lnaamm tammlar, Ko<; insan. cesurdur ve tehHkeye aldln~ etmez. Acele hareket, hemen ise koyulma hevesl.llderllk ve cesaret nedeniyle ortaya 'Clkabile:cek tenlikeli durumlar da Koy lnsaruna zevk verir.

K09 lnsanmda bir oncu ruhu vardir va yeni seylere baelamayi sever fakat bunlar gOnlOk i§l hallna gelince de ilgtsi kaybolur. Hrr- 91n ve c;abuk partayan bir tip 01- makla birlikte c;:abucak kendislni toplayabilir. "Sabrr" ve "lncellk" sOzlerlne onun sOzlOgOnde rastla-

yamazsrruz. Kay burcu tnsaru, size icinizi yakacak baz: ger~ekleri de sOyleyebilir. Cok dOrOst olduOu lctn incelik gosteremez. Hazrrcevap otmakta birtikte her zaman mannkh degildir. yabuk karar vermesini bilir ve zor durumlarla da cahsrnas: basanhdrr, Sir konu kendislne zevk veriyorsa hevesle bu~u OQreni~ ~ma aksi halde aldrrmaz. IstedlOI yapllmazsa bir cocuk gibi davranabilir. Arna ki~UiQindekl canlthk ve coskunluk onun aranan blr dost olrnasrru saOlar. Clnsal yOnden arzulu, gOc;lO ve oldukca duyguludur.

Ko~ tnsam, canhllk, Ozel auhrn isteyen i§lerde bB§anll olur. Bu tjp, mOcadeleden zevk alrr ve daima vapuan i~in basrna ge9meyi ister. OneOI Ok ka~ifl ik, operatortck, aser1lk, profesyonel sporculuk, oto yan~~lllgl, makine mOhendis·

IIgl ve benzeri meslekler KoC; insanina uygundur. Bu burctan aynca iyi psikolog ve pslklatrlsler de ~I~ kar.

Yukanda anlattiklanrmz GO. nes'l va AY'I K'?9 burcunda bulunan yahut ylldlz haritasmda Ko~ burcu yOkselen bir insana uyar. Aynea YI~dJZ haritasmda Ko~ burcunda Mars bulunan kimsede de ayru 6zellikler gOrOlecektir. COnkO Mars, en cok kendi burcunda gOgIOdOr.

BOGA BURCU

Ikl nci bury, sablt, gerQek9i ve

dls], -

(20 Nisan'la 21 MaYls arasn

GOne~, 21 Nisan - 21 MaYls devresinde bu burets kalrr, Boga, toprak GylOsO ve sablt dOrtlOdendir. Topragm ozelllklerl pratlk, tu-

GIrIt'te bulunmUl ollm bu bJ~ImU Bola bap IIklll Europo e/sonesinl getlrtMktedir. Tann Jupiter, EuroptI y, lcandl11p gOtiir.bUmek If in Bola I4kUnI almllll. ,"ok tehUkeli bl1' spor oltm Bola lie eng,l at14tm11 )'tUIIIIm Girlt'le pek yaygmdl_ Bu 'por etlclslni gii:.el SII1UItltuda da giJ6tmnlplra

ASTROLOJI • 65

tucu ve neoptiptir. Burcun sabit olmasi da lnsanrrun dikkatH davranrnasirn saglar. Burcun yrldiz: VenOs'te uyumluluk va csvreye uyma Ozelli kte ri n i ve ri r.

Eger Soga burcundan lsenlz, i§lerinizi keyfiniz istedigi zaman yapmamaktan boslamyorsunuz. Cak satnrtrsrmz, BOyOk ihtimalle kulaQa ho§ gelen, ahenkli btr sesiniz var. Simgeniz Boga ... Yarn i~Jar yolunda giderken. yumusak huylu ve boyun eOen, ama tahrik ed ild iginde klzan, oiteden crkan, saklnjesttrmesi zorlasan bir tip. Yap.el, sistemli hareketlerini karar vererek yapan, fakat fazla orijinal ~eylere egilimi olmayan biri.

Olumsuz zamanlanruzda tedbi rliliOi nlz hemence inat<; Illga conO~ayor. Oyle zemantarda dayanmas I zor biri oluyorsunuz ve herhalde can srkryorsunuz, Boga bur-

ts

Boga Boga burcunun ozellikler]: Sanat gOcu. degerti ~yleri toplama, para sahibi olma, guzellige djj~kjjnluk, muzik ve mimarhk alanlannda ba~rl, sevgi, hislere fazla onem verme, sebat. 80ga burcu iCio, Veni.is·u tanlmlayan sozlere de bakm,

cundakl GOne~ sizi lstlkrartr, ciddis kendine gOvenan, ssbatkar blri yapar. Ptanlanmzm gerQekle~mesi ioin uzun zaman bekfeyebilirsinlz. Sizi boyolenmi§ gibi c;:eker. Fiziksel zevkter sizin iOi nook itginC. YOneten gezegeniniz VenOs

. size sevgi ve dogal gOzel1 i k kazandmyor. Eglenceden, iyi kltaplardan, mazik ve sanattan oak hoslamyorsunuz. Maddiyata kar§il ilg;niz bayok., Rahat ve mamnun bir avareJikten hO§jlanlyorsunuz. Eger

Bu Eski Roma kabartmaslnda Pers tannsi Mithras'm kutsal bola)" giinel tannsmakurben etmesl gosterllmqtir. Mithrtdsm daha sonra Roma lmparatorlutu ~nda YtlYllmq; Jmparator Konstanlin diinemine kQdar hlr/stiyanl'jln bill raklbi olmUltur.

ASTROLOJI . 66

20·30 Nisan tarihleri arasmda dog· mussamzdaha govenilir, pratlk, sebatkar bir Boga olursunuz ... GO· venlik stz!n lcln sarttir. 30 Nisan'· la 10 MaYls arasinda doganlar, 80- ga burcunun 8a§oak dekanatma girmi§ saytlrrlar. Bu yOzden 0 burcun zeki ve aynmci etkilerini de okurnahdrrlar. Dogum tarihiniz Boga'nm Og~ak dekanatma, yani 10 MaYIs'Ia20 MaYlsaraslndaki gOn~ lere rasthyorsa, cok rush, asm pratlk, 5Jr saktayan, lclne kapan rk blrlslnlz, gOne~in DOlak burcunu da okumamz gerekir.

Aktif hayal gOcOnOz lslnlze yarayabUecegi gibi size kar~1 da c;:aJI~abiliramaba§ikalannln varamad1g1 sonuclara cabucak varabilme yeteneginiz de bOyOk. Genellikle iyi yOrekJi, anlaYI~11 bir lnsansimz. Fakat duygu ve sezgileriniz pek fazlazengin.ldeatistsiniz. Me~gul olmay: seviyorsunuz. 0 hlrsll huyunuzu hit;: kaybetmiyorsunuz. Kar§lt8$tlg In IZ zorluk ve engeHerin yogu, ye~itliligi, degi~lknOi sevme huyunuzdan kaynaklaruyor. Ilk de· kanat ic~inde, yani 21 MaYls ~ 30 MaYIS arasrnda dogmu§sanlz, lkizler sizl tam bir gOQle yOnetiyor. 30 Ma· yrs -10 Haziran arasmda doganlar Terazi Burcu'nu okuvup bu banssever, sanata ve mQziOe tutkun burcun kendilerine etkilerini garsOnier. Degum tarthlniz Haziran 1 t'Ie Haziran 21 arasmdaysa, Kova Burcu'nu okuyup 0 idealist, yaratter, lnsancu burcun ucuncu dekarata ne etkiler yaptlgma bakm.

Soga lnsaru, lslnl bilen, gUve· nllir, sabnu ve kararh bir tiptir. Bu yOzden kararllllgmizi zaman zaman inat ve yeniliklere kar~1 dlrenmeye de donusturebihyorsnuz. GOvene bOyOk ihtlyacrruz vardtr.

Bunu elde edebilmek Icln de maddeye yonellyorsunuz, Para lslerl n- " de de genellikle basanusrruz. Dolayrsryla bOyOk lster ve mali konularda kendisini gOsteriyorsunuz. Sorumluluktan korkmuyorsunuz.

VenOs'On tesiriyle gOzel §ey~ lere dnskun ve buntann degerini de blllyorsunuz. DagaYI sevlyorsunuz. Bahceyle ilgilenmekten zevk ahyorsunuz. Yiyecekler, ioeeekler ve rahat bir evi hayal eder, evi de alinden geldiOi kadar IOks btr hale sokmak iyin yall~lr$lnlz. Para i~lerinden anhyorsunuz. Toprak grubundan oldugunuz i<;in de geneUikle paramzt emlaka ve topraCla yatirrnayr uygun butuyorsu-

nuz. ,

Hazir cevap degilsiniz. Bu yuzden de tartrsrnalan sevmesziniz. Kolayllkla Ogrenemez ama sectlginiz konulan aynnnlanyla blllrslniz.

His konusunda mutlu va sag· lam bir lllsklye lntlyacmrz var. 51· cakkanu, sevgi dolu, sekse dO§-kOn fiziki zevklerden cok hoslarur bir yastasrruz.

En bOyOk kusurunun sahip alma duygusu. Bu Ozellikle slz askta asrn klskanyllga gOtoroYQr.

IKlzLER BURCU:

ucuncu Burc, deQi§ken~ hava ve erkek.

(2! MaYls ile 21 Haziran arasi)

lklzler'de hava unsuruyla degi~kenllk niteligiFlin bir araya gel· qigini gOrOyoruz. Havanm Ozelligi konuskan, bilgili ve pozitiftir; degi~kenlik niteligini Ise uyumluJuk ifade eder.Iklzler'l habertesrne ve akll temsil eden MarkOr yOnetir. Ylldlz haritatannda lklzler Burcu

--,

ASTROLOJI -67

' .

..

..

, •

Gemini yoni Aider BUTCu'nu gasle,en bu realm I.S. 1650 doiayiannda yaz.,l""I blr Iran kltabtndan a[lnmlltlT.

gOc;to olanlar, kafalanyla hareket eder, zeki olur, durumlara uyarlar.

ZekAlan cok kivrak oldugu gibi ha- tkizler

reketleri de luzhdrr. lklzler burcunun DzeUikleri; Oil,

Dolayrsryla slz lktzter Burcu'n- konusrna, egitim, dostluk, gevezelik,

yenUiklere merak. el i$lerinde ustahk,

dansiruz son derece ileti~imcisi- havallik, hisleri fazla ciddiye almama,

niz. HlZl1 c;all~an katarnzdan, i§lek hareketliUk, cana yaklnhk. ikizler

zekaruzdan ve sohbet yeteneglniz- burcu h;;in Merkur'u tarnmlayan

den eroro slz! hemen tarurnak cok .......-...~S_o_zl_e_re_d_e_b_a_k_In~.~~ __ ~_

D

ASTROLOJI . 68

Rider tak,mYlldJzlan fok eski faglardan beri bilinirdi. Taktmytldtza bu ismin verilmesine burada buiunan Castor ve Pollux adl: cok parlak iki Ylld,z yol Ufm,~ olabilir.

kolaydrr, Bu burcta doOan pekcok kimseler Tann'run habercisi diye aclandmten MerkOr'On etkisiyle, ~u veya bu sekllde hayatta rnuhaberatta, yaz: yazmayla ilgili ya da fikirlerin aktanlmast veya degi~to" ku~ edilmesinin onernu oldugu alanlarda 9all§lrlar. Ait edilmesi zor bir tipsiniz. Her ~eyi kendi istediginiz blclrnde yapmakta dire-

niyorsunuz. Kar~lnlzdakiler eger sizdeki iki huylu niteligi kabultenemernlslerse sizinle anla~abilmeleri oldukca gOt; olu r. Hem sag hem sol elinizi kuHanabilen, degi§ikent uyaruk btrlstnlz amatedirgin}e~ebUir, asrn merakn olabili r, kendi enerjilerinizi ziyan eder duruma girebilirsiniz.

lklzler'In en bOyOk kusurtarm-

ASTROLOJI . 69

da zekA ve yetenegintzi gosterir ama srk srk tikir de~i~tirdiginiz

ic;in bazen de olmayacak §eyleri r-r-+ ~ ._

savunursunuz. lkizlerln ikili karak- ~~-----

teri pekcok durumda kendisini e

belli eder. Iki plaru iki a§k macerasmi btr arada yOrotebitir; hatta iki mesleOi bit arada gOtOrmeyi de basanrsiruz, Soga burcu i nsanmm zevk aJacagl belirti $ekilde sure giden Isler, sizi durcuntasnnr.

lklzrer Insarurun huzursuziuqu, sik yolculuk yapmaya, i~ saatlerlni bildigi gibi ayarJamaya trnkan veren konularda yararltdtr. Fakat geneltikle srrt hareketsiz kalrnamak ic;in boyle davranmaya kalkabitir. Sonunda da ortava hfcbtr i~ <;Ikmaz. OOrendikleri de dOzeyde kallr. Bu yazden lklzler lnsaru, pek ook konuda bilgi sahibi olabilir; ama hh; bir konunun derinine inmez.

dan blrl, ook fazla degi~ken olrnaIan, istikrarll olmamalandrr. Gasterilen iyilik sizi ~ok etkiler. Akll yurutme yeteneginiz tazladrr.

Mant~k~tan pek nostanrrsrmz. GOnes, lkizler burcundayken doganlar genellikle ucan gOronOr ama, trpk: 8a§iak gibi, deneyden, karuttan, ya da hie;: degUse gOC~O tpuctanndan hoslan rrlar, Bu nedenle iyi detektif olursunuz. Buna, sozIO ve yazlll kellmelere karsr clan yeteneginiz de katkrda buJunur. Ne Ogrenseniz, hemen onu baskalanna aktarantardansrmz. Sir tutmak size cok zor gelir. Bilimden hoslanan, okumayi seven blrlslniz. Ayn I zaman i9inde iki ayn i~i kolaylrkla yapabilirsiniz.

[kizler lnsaru t9in dusonceter ve sozler onernlldlr ve daima bunIan One SOrer. Bu tip, tartrsrnalar-

ikizler tnsaru genellikle soguk h atlidi r ve 01 oot a davraruyormus gibi bir etki tnrakablllr, Ama aslmda, dostlugu ahbapllgl t;ok sever.

Gercek anlamda lklzler teslrt alan btr insaniseniz genelde olddi olmayan gOnOI maceralanndan zevk ahyor otablllrstnlz. BaskalanyJa antasrnaya thtiyacrruz oldugu ioin (degerverdiginizden degif) kolayea ili~kiler kurarsrruz,

Ozellikle ortada iki taraf da 11- gilendiren konular varsa dostluk pek c;abuk kurulabUir. lklzler lnsaru, baQlmSlzhgma dO~kOndor. Ama yine de ailesini sever. Ozelllkle ornur boyunca kardeslerinden aynlmayi istemez.

lthirnal ki siz su anda ya gazeteei, yahut da yazar, 6gretmen, sekreter, yabanci dil uzmarn, turizm darusrnaru, sans mOmessiti,

90fOr gibi haberle~me ve ula§lm alanlannda call§ilyorsunuz.

Vengel';

Yenge.; burcunun 6zellikleri:

Klskanr;lIk, kusku, merhamet. lutumluluk. yuva sevgisi, duygularm Sik Sik degi$mesi. kazancu dururntan gorme, unutmamak. Yenger; burcu lcrn Ay'l tarumtayan sozlere de bakm.

YENGEC BURCU:

DOrdOncO Bun;. Kardinal, duygulu va di~i.

(21 Haziran 23 Temmuz arasi) Yengeo Burcu su unsuruyla oncu niteligi ta§lr. Su; hassas

. '

sezme yetenegf veren negatif bir

gOy tOr. Oysa OncO gruptan olmaSI burcu hareketliliQe zorlar. Yengec·in yOneticisi Atdlr. Ay temel

ASTROLOJI . 70

Bu graviir mayts ortasmda temmuz ortasma kadar olan devrede yani lkider ve Yengef burelanmn yonettili sure idnde tanmsal ~ahpnolan gostermektir.

davrarumlann ve tepkUerin ortaya konrnasma yol agar. Yen ge-y , anneyl, vatan sevgisini, yuvaya dO§· kOnlOgO temsll eder. Yengeo insaru, yuvasme, ailesine, yocuklanna ~ok baQlldlr. Onlann ne 1stedikleri ni sOylemeden sezer. Bu gereksinmelere cabuk karsthk verir.

Gone§, Yenge.; Burcu'nday-

ken dogmu~sanlz duygulu, degi~ken va cekingen biri otrnalasnuz. Ama vine de ... 90Z8 gOrOnmeye, sah ne J§lgma bayihrsuuz. GOsterseniz de, gOstermeseniz de astn derace duygulusunuz~' YOreginiz de iyllik dalu. OO§Onceli,anlaY10- II davram§tar sizl c;ok etkller. Ele~tin va alay edilmek en c;ok korktu-

ASTAOLOJ I· 71

KaldeUler Yengef'ln u/nsanlilnn Kopmu oldufuna inarurlard,. Ruh bu kaptdan geferek diinyaya yen} dolmuul bi,. bebek olsrak gelirdi. Astrologltu da Yeng~ 'in, Zodyak 'ta anneUli temall eden burr old'ltunu kabul ederler.

aumuz §eydir.Ruhsat cururntanruz sik Sik degi~ir, kendinize gOveniyor gOrontOsQ verseniz de 8511 sizin gOvene ve gOvenli~e cok i htlyacmtz var. Simgeniz olan Yen· ge~ glbi, kendinizi koruyan kat: blr d.~ kabu-Ounuz var. Esrarengrz konular bOyOk ilglnlzl oekeL Bunlar arasmda Astrolojiyi, garip olayfar, rnaceralar, doganm esrarengiz olaylanru sayabillriz. CzeUikle de· nizle iIi~kili olanlar daha nosunuza gidiyor. Duyarllh~lnlz yatruzca insanlara dOnOk deail. Etraflnlzdakl her§eyle gOnOI ah~veri§inizve duygusal baglannrz var. Evinizi eVA dekl koltullunuzu hayatlntzlO bi r paryaSI e~iniz dostunuz gibi gO-

rursunuz, BOyOk Ihtimalle ho~, raw hat bir evlnlz var. Ana rahmine saklarnr gibl oraya kaparup OzgOveninizi yeniden gOclendirene kadar bekllyorsunuz. Garip tutkulanmzdan blrl, yambasmtzde yiye· cek ic;:ecek blr §ey bulundurmak. Bu evdeyken de, yolculuktayen de hap bOyle. Yenge9 Burcu mideyi ve duygulan yOnetir. Cok tedbirli ve c;:all§kansJnlz. I~inizde gayretIe c;all§Jyor, bayuk ihtimaUe kazancuuzm epey bit miktanm da bi· riktirlyorsunuz. Yengec Burcu'ndan olanlarm belleQi Qok ga~IO 01- duQundan, size sOylenen iyi veya kOtO blr sOzO asia unutmuyorsunuz. Olkenizit evinizl ve aiJenizl

ASTAOLOJI • 72

Yengey lnsaru, yaptlan iyilik ve fenallklan hicblr zaman unutmaz va trrsat bulunca kar~Htlk verir; klnanmaya hie;: gelemez ve kOser. Hafrzast ve hayal coco cok kuvvetlidir. Aynca cok da kiskanctrr,

Yengeo lnsam, kendisini anlayacak, yuvaya baQlanacak bir e~ ister. Onun lein en kutsal yer yuvasrdu ve yuvada alan herkes 6zellikle c;ocuklar ook degerlidir.

Kafasl i$e eren bu tip, tuturnlu da oldugu icln blr hayli para blriktirebUir. Yengec lnsern, su ve 51 .. vlyla i IgUi konularda basan gosterir. Denizcflik, ballk~Hllk ona gOredir. Aynea rnernametu otan bu tip, doktorluk, hemstrenkte de basanlrdrr. Yenget; mldeyi temsil ettigl .~ln bury tan iyl ahOllar da <;Ikar. Yengec; lnsaru paraya Onem verdigf i~in de tiearet ve bankacrlrkta da basann olur,

cok sevlyorsuouz. Atalanrnza saygmlz var. BOyUk vatanseverlerin veya dev serveUeri ilk baslatanlann c;ogu Yenge4i Burcu'ndadir. DoQum tarihiniz 21 Haziran'la 30 Haziran arasmdaysa, bu burcun Yengeo dekanatmdanstruz. 1 Temmuz'la 12 Temmuz arasmda doOmu§isanlz, zeki, gOt;:iO, ketum Akrep Burcu'nun bu dekanata etkiterin; de okuyun. 13-23 Temmuz arasmda doQanlar Bahk Burcu'na bakip kendi psi~ik, medyum niteBklerinin nereden geJdiOini gorebilirler.

. Yengec;: erkegi, i§Jerine dO~kOn va toplumcudur. Bu yOzden de yan muzda r;ah§itlrdlgmlz insantan, cocuklarrmz gibi korumaya gayret ediyorsunuz.

Eskiden ve atl~kanllklaflnlZdan kolay kopamaz va yenilikten adeta korkarsimz. Ancak cikar soz konusu olunca yenHikleri dene- r-----~---------...,

meya de razi olursunuz. Sl,

Ay'm etkisi nassl sulann kabar- Asian

masma ve gekllmesine neden olu- As.an burcunun ozellikleri: Otorite,

.

yorsa sizen duygulannlz oazamsn diktatorliik, babahk, mertBk,

zaman cesar va yok olur, Ay'm, durustluk, gurur, cesaret, kendini

cok hassas bir gOO olmasi, duygu begenme, yaratlclhk, nese, cOrnertllk,

fedakiirhk. ustunluk. Asian burcu i~in

konusunda bocalemaruza yol aCI- Gune~'i tammlayan sozlere de bakm.

yor otabnlr. Cok merhametli olan '"--~ ~~ ~ __ --'

karakteriniz Ay'dan sert etkiler al-

rrussa, cevreye duyduQunuz aCIma hissini kendinize cevirip, kendinize acrr duruma dO~ebilirsiniz. Hatta 0 ara baskalanndan kuskulamp ve geoici de olsa otketentrslnlz.

sonuc olarak Yenget; lnsam genelde kolay anla~ulmaz. Onun- 18 anlasrnak isteyenin hlslerlnl atkllemesi gereki r. Kafaya Onem verse bile eninde sonunda vine duygusal degerlere gOre karar veri r,

ASLAN BURCU:

Be~inci Bure;. Sabit, ate~li ve erkek.

(23 Temmuz 23 AQustos

arasf) Bu burcta ate~ unsu-

ruyla "sabit" nitelik grubunun . birbirleriyle c;atl~acagl sarnhr. COnka ates, enerjik, hevesli ve pozitiftir. Buna kar§ln sabit grup, burcun ihtlyath olmasma yol acmaktadrr, Fakat sanlldl-

ASTROLOJI· 73

15 'incl yiizyzlda yaulml§ bIT Fransr1. kitabmdon aluuJn bu resim Asian 'In QYI olon tltustom temsil e~kle VI IIStrolojinin a guniin ytqIII1IlIIdtJ ~ok elkin 01- dulunu goste17ilektedir.

QI gibi bu Zit niteUkler blrbirlerine zarar vermez. Aksine AsIan lnsam, bellikurallara baOlanarak, ates Ozelliklerinj daha iyi kullanabilir. Bu burcun yOneticisi olan gOne§, bunca hayat verir ve gen;ek kl~iligin ortaya cikmasrru saglar. Asian, Burcu da Zodyak'in kral iorr.

Gerc;ek bir Arslan'samz mert, durust, aClk sOzIO, iC;j dl~1 bir, .cornsrt, hay,r lslerlne yatkm btnsintz, Tiyatro yeteneOlniz, Ozellikle karakter oyunculugunuz dikkati gekecek seviyede. Yapiruzda Sabit bir burcun durgun niteUkleriyle, ates unsurunun 0 faaltiginin yarattlQ8 bir ~elt§iki var. Aynntrlarla me§.gul olmaktan nefrat eder, i,leri bloklar halinde yapmaYJ tercih edersiniz. Asian Burcu kalbl ve sevgileri yOnetir. Icten sevgi duyar, bundan-cok noslamremu, Sevd tQinizin hayatma mutlu I uk getlrme isteOlnfzde samimisiniz.

DoQu,tan llderslnlz. Hayatta yerinizln yetkili bir mevki, bir kurutusun batll olduQunu sezgilerinizle biUrsiniz. YOnetme ve UderIlk etma isteginiz 0 kadar ga~to kl onlan baetrrmakta gO~IOk oekiyor~ sunuz. lcten, atetU blrlslnlz, isteyerek veri ten sevgfnin degerlni billyorsunuz ve ona comertee kar~u-

. Ilk veriyorsunuz. BaQlmstz, kararfI, h.rsll yaratrlrsmtz size hayranIlk uyandmyor insanlar kendlliOinden etranruzda toplaniyor. Gae1a bir ki~iliOe sentpstntz, c;abuk ktzryorsunuz. Ama trpkr KoC; ve Yay· burelan gibi, siz de ·cabucak baQ·I~hyorsunuz. Ifadeniz de gOc;to ve dclambacsu. 0 flziksel rruknatrsimzm, yani oeklclflQiniz'n farke-dHmesi hosunuza gidiyor. Tlyatrodan, hayatta yOksek mevkilerden ve cocuklardan nostamyorsunuz.

Asian Burcu icatlara eOiJimli, sezgilerl gOC;IO bJr burc, Call§kan, corust, sporu da c;ok seven lnaanta-

ASTROLOJI • 74

Aslan, bilbum en eski takunyddltltmndandu. Modem astroioglaT gibi Babilliler ve Hintlller de Asian 'In GiinBl'1e llgilloldufuna inanm"ltudl. Stenks'in, AsIan t, temsJ1 ettili S01UInuIktadu.

nnburcu. Aktif zlhnlnlz, a(}lk tsblatmiz, cOmertliglniz va samlmlyetlnlz basan merdiveninde size ook yardlmel oluyor. Yetkl etde etmek tyin duyduOunuz Istek boyOk. 23

. Temmuz'la 2 AQustos arasmda doOmuvsanlz, bu burcun Asian dekanetmdansuuz, Kendini jyi ifade eden, keskin, yoQun ve lcinden doQduOu gil:)l davranan birlslniz. 3 Aaustos • 12 agustos arasmda doQmu§ otantar Yay Burcu'nu okuyup bu a9lk hava seven, spore cu burcun iklnci dekanata etkile .. rlnl de gOrsOnler. EOer 13-23 AOustos tarihleri arasmda dog~ mussanu, Asian lie Koc;: Burcu'- nun Uglnc; btr blle§tmlstnlz, bu yOzden KoC Burcu'nu da okuyun.

AsIan burcu tnsam, b8§a gee;mek i9in yaratlldlQma lnarur ve ona gOre davramr. Siz -de iyi bir planer, fevkalade bir Orgotcio· olduQunuz i~in kolayca tepeye nrma-

. nabilirslnlz. GO~IO kioUIOiniz kar~uslnda baskalen coQu zaman ge-

o rtler, Ate§ grubundan olan KOQ insam glbi do{lu§tan lidersiniz arna, sabtt gruptan otmamz te~kilat91· hk acrsmdan slzl BoQatya nispetIe avantaj saQllyor.

Cok Onemili bir iosan olduguo nuza Inamyorsu nuz. Asian insan I kOyak yalta eOltitmezse; kOstAh va bqkatannl ezmek isteyen blr tip olabillr. Her §eyin en Iyisini is .. teyen Asian lnaam cOmertlikle ka1maz. mOsrifllOe de kalkar.

Gururlu ve mertslnlz. Aldanl- r~--~--·---

rnayt hazmedemezsiniz. Gururu- I . 11'2

nuz yGzQnden durumunuz koto bi- .

le olsa sanki her sey cok iylyrn I:;; Basak

9 i bi davran Irs I n IZ, Gereki rse As!an Basak burcunun ozetlikleri: Dosttuk,

«adar cesur oldugunu gOsterir~ dikkat, ustahk, kinarnak, canavakmhk,

:?\ma Koc insan I glbl saldmya ge(> temiznj(, titlz!lk. qiylm merakr, hesao

ASTROLOJI ~ 75

Kaf2SL es~riH konusrna, flastan!1 k0rl\uS~, iyi!l~. i5iegL basar.: b~II'cu i\;in Merkur'u tafd}"!"i,31'ot' so:zlerop ,,3(' t.akl0

lan deperiendirme Or.€!liklerin: Of katrn.sur.

MerkOr'On etkis.nde otrnak si. zt cabuk otkelenen otr tip yapa:

Ancak caoux 6fkeye kaplldlgml7 nalde, gbrO~ aynlrklanruzt tartrsarak gidermeyi, yrkict kaygllara girmemeyi terclh ederstntz. Ba~ak da lklzler glbi zihinsel taallyetlerin burcudur. Yazrh ve sozlu ketimeters yetenektisi n Iz mant rk u-

rotme beceriniz var. Bu size cabuk Ogrenme kabiliyeti getiriyor. Geni~ bi r bllgi hazi nenlz var ama bunu pek herkes bitrnlyor. COnkO fazia sosyal disa acilan bir insan deg llsln iz.

Ciddl, dusunceu, alcak gonOI~ 10, cahskansrruz. Vaktinizin 90gu baskalanna her nasusa hizmet etmekle, ontara yardim etmekle ge· clyor. En bOyOk istefjiniz bilgi edinmek ve blr fikri kalite seviyesine ulasmsk. Bircok klslnln gozOnden kacan utacik aynnnlar stzln dikkaHnizj ceker, Cesaretinizi pek kolay kaybetmtyorsunuz. zihln yaors: olarak, aynntrcrstmz, pratiksiniz, tedbirlisiniz ve Heri gorO§»1080nOz. jig i lendiglniz konu lann en basmda perhiz ve sagllkll~ temiz kosullar yer alryor. Ele$tiricl, aynm uygulaYlcl ve pratiksiniz. Aktif ve hareketHsiniz. Pek <;ok konuya ilgi gOsteriyorsunuz, ama bu

:';'~(~ Y~,rirHz:dt? kimlir':amaOan uy,::~ur. i:?:l11an, bsklerslntz. Ancak gu-uunuz varatanrn isaa beklerne~jen saidJrabH!rsiniz.

So·nu9 olarak Aslan sabn 'dTupran oldugu icln tutucudur ve oir kere karar verdi rnl bundan hig vazpecrnez. Bununla blrlikte yapS~ fikfrlere sahiptir ve tuttuqunu kopanr. Daima t>OyOk lslere kalki- 8H" ve avrmtuartafazta Hgilenemez. Ufuklan 90k geni~tir ve bu oa cesareti nln bir beli rtisi sayihr. Kafasma koydugu i§ gok zor da otsa basanr,

s an u reu rnsam I er I IS· teyen i~jerte org OUenmeye ·gerekstnrne duyulan bOtOn konularmda basanh olablllr. I~ idarecitiglJ artisthk ve yonetrnentlk, protesyonel sporculuk ve spor yOneticiligi1 kuyumculuk Asian lnsaruna gOrevdir.

Yukanda anlattrklanrrnz GOw nes veya AY'I Aslan'da bulunan klrnselerle YlldlZ harltalanrun YOk· selen burcunda Asian olan kimseJere uyar,

SA$AK BURCU:

Alttnc: Burc, Degi§ken, ger· Qek<;i, di§i.

(23 Agustos lle 23 EylOI arasi)

Bu burcta toprak unsuruyla deCi~ir nitelik birle~ir. Basak Burcu hareketli, pratik, sakin ve neqatiftir. Bu nitellklere burcun yoneticisi MerkOr, akl1, rnannk ve olay-

ASTROLOJI . 76

,~ __ ~~,~--~~~~--~~ ~~--~~~~~~~~~~~ :1

L~

~

-. ~

.",

-'I

.~

;

!i

~~.,

J

.'d'Zi::Z:; .~

.• j

Bu grlJvur Eyliil aymda kiiydeki ral'1nudon gostermektedir. Bu aY'1 astrolojik bakundan Baplk ve Terazl payltqrr.

Ugiler kolayca deQ1olyor. Kapamk, c;ah~kan, dlkkaUi sanatsever, edeblyattan hosianan bir yaprdasrruz. Her konuda dQzenlllik ararsm IZ. Hayatm maddesel yarartanru lstl-

yorsunuz ama onlan kolay kolay aide edemiyorsunuz. Gone~, Ba,ak Burcutndayken doOanlann ~oOu yqm. gOstermez. Uzun ornar- 10 burctardan biri de budur. 23

ASTROLOJI • 77

..

"

MISU mltolojisine ,iln tllnn~ Isis, Typhon 'dan kafarken mtstr demetini dii,urdu. 1m, BtqoIc tllkunyddmm; Btlfdim I1USI1'lar do sanumyolunu oilqturdu.

AOustos'la 2 EylOI arasmda dog.; mu,sanlz, B~ak Burcu'nun bu nltelikleri deha belirgln olur. 2 EyIQI'le 13 EytQI arasmda doCanlar, Bqak'm Oalak dekanatldlr. 0 bur .. cu okuyarak bu hlrsh. dayamkli, sebatlJ burcun stzln Ozerinizdeki etkUerine bakm. 13 EylOl'le 23 Ey· tal araemda doOmufsanfz, 80ga Bu rcu'nun yaplcl, gOzell ikleri seven, zenginlikleri..Qsken yetenek .. leri slzde de var demekti r,

Ba~ak Burcu, toprak sayesinde, Merk~r'On oston OzeUlkterinden maddi alanda yararlanabilen bir burctur, B~ak tesirl gQCto Ise programtanmt§ gOnlQk i~lerden zevk ahrsimz. Kafanizi kullanarak sonuolar crkanr i$tn basanh olmasim saOfarsmlz. Balak Burcu in-

sarurun kafas. aynnnn i§lere uygundur. MerkOr sayesinde en kri:; tik konulan bile kolayca c;OzOmler~ slniz. Her §ieyi neden va nasu 01- duQunu bilmek i~in, boyOk zorluklara da katlarurerruz.

Bu burcun diOer adr, "Bakire Burcu'tdur, COnkO Ba~ak lnsaru, safllCia cok Onem verir. Onun lcln temlzllk1 sagllk, rejlm yok Onem .. Ildtr. Bazen bu konularda tltizJiOe varan blr hassashk bile gOrOIOr,

Bq8k Burcu lnsam, baskalanna hizmete deQer verlr, Fakat cekingen olduOu ndan arka planda kalrnay: yeQ tutar. 8a§iak lnsarurun her yaphOI mOkemmeldir va en kOQOk aYrintl bile kusursuzdur. Boyle aynnnya dlkkat, itlnall i§ ve call§kanllk, enerJlyle blrleslnce

Ba~ak lnsaru gergekten fevka~ade I SOnu9 alrr, On iki burc i9inde Sa~ak lnsaru kadar oaiJ§kan kimse I yoktur. Zekl, mannkh oldugu i~in ' kolayca olaylan inceleyerek derinllklerlne iner ve en nazik i~leri bile basarablllr. Yalruz bu bure; insanr baskalannda kusur bulrnaya onIan kmamaya ahsiktrr. Bunu da iyi niyetle yapar. COnkO hatalar dO-

zeltilmelidir. Ama bu arada kina- L........... ....-J

dlOI klrnselerrn ahnabilecegini akhna getirmez. Bazan de aynntrlara fazla girmek bu tlpln olaylan bat On Oyle gilrmesi n i engelleyebi· Ii r.

Ba~ak tnsan II dostluk sever ama ilk adrrm kendlsi atrnalrdrr. Rastgele birlnin dostluOa kalkma .. , 81 onu sinirlendirebillr. Ba'iak insam, yuvasma baClanacak, evin her ~eyiyle Ugiten'ecek va ayru zamanda dost olacak bir e~ ister. Bunlan bulamazsa kolay kalay evlenmez. Ba~ak tlpl, giyimine cok Onem vertr. Fakat modaY,i lzlernek.ten cok, kalltetl ve klasik giyimi beOenir va bi r hayli zevklidi r,

88§ak lnsaru, eOitim, edeblyat, elestlrme, arastrrma, kimya alanlannda basann oiabillr. Sekreterl i k, lstattstlkc ilik, saQhkla iI giII alanlar da ona gOredir. Aynea el ustallgl isteyen i~lerde de basan kazanabiUr.

ASTROLOJI .. 78

TERAZI BURCU:

Yedinci BurG. Kardinal, hava va erkek.

(23 Eylnl'le 23 Ekim arasi)

Bu burets hava unsuruyla OncOIOk yetenegi birle§mi§tir. onun lOin de Terazi kafaya yOnelmii, btlgill, dengeti pozitif bir burctur, Buna VenOs'On YOneUmt de katilm-

.n.

-

Terazi

Terazi bu reu n un ozeUikleri: Guzetlik, guzel sanatlar, ortakhk, zarafet. c;eklcUik, siyaset, taratsizhk, iyi' niyet, olayfan iyi gorme. tembellik. Terazi burcu ic;in Venus'Ultammlayan sozlert de okuyun.

ca bury uyum ve gOzellik kazamr, Hava unsurunun etkisindeki Terazl Burcu lnsarn, her ~eyden Once, ortak saydlQI kimseyJe anla§.maYI arzular. Onun istediOi dengeli btr ilhjki ve bansnr.

Bu yOzden de slz hayatmrzda baner, huzuru, gozelligi ve ahengi istiyorsunuz. BOyOk ihtimalle nispeten arken Y8§ta evlenirslniz. Burcunuzun yOnetfcisi Venus, ezlyetli ve pis i§lerden nefret etrne-

I nize yot ao.yor. AJoak gOnOllo, sanat egillmli, tertipli va OzenUsiniz. Sanatiann 90gunu, tOm kOltOrel zevkJeri ve eglenceleri seviyorsunuz. En ho§ ve zevkli dostlar bu 'burcun lnsantandrr.

DOOu§tan ban~t;I, uzlastrncr, ara bulucusunuz. Qatl§ma ve an- ' la~mazllk ortarru lclne do§tOgO .. nuz zaman tamarmyla mutsuz otursunuz. Adalet, uyum Ister ve bunlan her ~eye tercih ederslniz. Dost ve tarudrklann durumlanna Ugi gOsteren bfrlslnlz, QzeUikle eslnlz.ve I~ ortagmlz ioin merna- , rnetll va adltslniz.

Terazt, tam denge duygusu getiren bir burctu r. GenelJikle yeklcl, iyl, rahat, nazik, ho§ blr insan olarak tamruyor otmahstmz, Sanat ve mOziOa yatkm, hatta 0 konularda eOitUmi~ olabi lirsinlz. Nerede ns§eli sosyal faaliyetler yer ahyorsa siz de orada hanr olursunuz.lyi

ASTROlOJJ ~ 79

'··'·, .. n ............. -.' .. "' ........ __ ,_ .. • .-- .... _~ ....... __ ~ ...... · ........ r ..... ..---.- .. __ , ... _....-. __ -.... ...... _--.. ......... L.. ."'"~ •• __ ~ .............. -.4.- ... ~

"-~

casJ"'- .. -

_ F _ •

Giinel, Sonbahar noktastnda Terazi'dedlr. Biiylece geceyle giinduz. eJit olur. Dolo)'lSlJlle de Teral.rnln dengesi ortaya flkar.

-

huyunuz ve ne§ell baku} acuuzdan

o.tOrO sosyal basanya ulasanlardansm IZ. EylOI 23'te Ekim 2 aras mda doQmu§samz, Terazi etkisi, Ekim'inn b8§ka gOnlerinde doganlara oranla daha gOCIO olur. 2 Ekim'le 13 Ekim arasmda doaanfar, Kova Burcu'nu da okuyup bu genel bakl§ aC;llt, blum seven, insancu burcun kendlJerini nasrl etkllediOine baksmlar, 13-23 Ekim arasmda doOan Terazi burctular, Iklzler dekanat'ivta bileoik yaplya

sahip, deOi§ken zlhln faaliyetleri alan insaniar olurlar. Tabii Terazi'nln diplomatik niteUklerine de sa-

hi olarak... .

ONCE ADALET

Burcunuzun simgesindeki tarazlden de anla§llacagl gibi adalet duygusu sizin en gOC;IO yamrnzdir. Terazi insenmm sik stk, "bu haksizhk" t diye One ~Iktlal gOrOIOrve ya~amm heksizuklerla dotu olduQunu pek kabul edemez; ko-

ASTROLOJ I ~ 80

Terazi Burcu 'nun temsil eden eski bir simge~ £lit kenarlar dengeyi g(Jstennektedir~ Eskl Yunanblor, Terazi takJmy,ldldtmnl, Akrep 'in btr biJliimiinii sayard,_

layca kOser.

EQer bu tutumdan kendisini kurtarabttrntssenlz son derace ho~ va cazibeU birtipsiniz demektlr, Terazi Burcu lnsarn kavga sev-

. mez va aralan acuantan da sivasetle bir araya getirmeye gall§lr. BoOa Burcu tlpl gibi bu burcun bir insaru olarak slz de gozeUik, yiye~ eekler, ic;:ecekler, dostlar va eglence gibi yasarnm gOzeUiklerlnden zevk ahrsuuz, Terazi lnsaru ~all§kand rr ama zaman zaman da ternbeUlO' tutar. 0 zaman kendisinden

hic;bir t§ beklememelidir. Toolurnca en beQenilen tip Terazi'den ~t· kar; konuk aQJrlamaSlnf iyi bilirve herkesce aranan bi r konuktu r.

Terazi lnsaru meselelerin her iki yOnOnO deOer1endirebildiCii Ic;in karar vermede gO~tOk' ceker. Bu yOzden iki Terazi lnsarumn I~ ortakhg In In, plantamatan bir t OrlO sona eremeyeceCI Igin baeansizIlkia scnuctanmasr mQmkOndOr .. Tek basma da zor I§ yapar.

Tek baema karar verme yeteneOi clan Kot; tnsamna kartut

-,

___ . . . - ...:...A=-=S~TROLOJI ~ 81

Akrep'te su 0910sO ile sabit dortlu blrlestr. Duygusal ve negatlf olan bu burc, aynca sezme gOcOnden yararlanarak maddi konularda da kazancu crkrnaktadrr.

Pek~ok kimse -Akrep'in ki~ili(Jini anlayamaz. Akrep Burcu'nun simgesi de ucmaya hazrrtanan blr kartatta, yarde sOrOnen bir Akreptten olusrnustur. Eger bury lnsaru, sezme yeteneginden, katasmdan, incaleme gOcOnden yararlanarak davrarursa yasarnda cok yOkselebillr. Yani birkartal gibi pek yuksaklare OlkabHir. Buna karsm burcun fazla duygusal yOnlerine ka .. piursa akrep gibl tehlikeli blr ki§ilik olusur.

Akrep, Zodyak'm an dog a ustOcO, en Sir datu, en gOQIO evidir. GOneti bu buradayken dogmu~saruz ve eger dlger gezegenlerin tarsine gOelO etkileri yoksa stzkuskucu, govensiz, 'ele~tirici, ice oonOk ve hesapct biri olursunuz. Rekabete a<;:lk mesleklerde, politikada ve Ozellikle avukatlik yapivorsaruz slz gok saldirqan olabilirsi- . n lz, Akrep etkl leri en iyi halleriyle gelmi~se, slzl cesur, yaranci va bi-

Ilmsel yapar. Meydan okumaya yatkm olursunuz. Hayattakl basanrnzm boyOk krsrru Uorijinamk"ten ve zekAdan kaynaktarur, Siz kendl Ozet i~lerinizle me~gul oiursunuz, baskalennm da aym §oeyi yapmasiru beklersinlz. Ama rneslek hayatl sOz konusu olduOunda durum tOmOyle degi~ir. BayUk lhtimane baekalanrun basma dert ac;arSlnlz. Sizde YOOun blr dusun ..

ce ve duygu dagarclgl, eCilmez bi r irade gOcO, derin i~ lnanctaroan galen kuvvet ve ihtlras var. GOC;IO bir potansiyel enerJiye sahipsiniz. En carestz durumda bile topartanrna, s9vdiCliniz §eyleri tam sever,

~:)U rcta olan Terazl insan I bi r orta- - ga gQreksinme duyar.

Terazi Insaru ftavadan aldlgl '909 sayesinde flktrlerlni kolaylikla anlatrr. soruntarda karsrhkl: dengeyi cabucak sag layabi I i r; ne varkl bu karar vermesi ne yetmez. Bu nedenle g0910 blr ortaqm fikir- . lerini benimser. Ozellikje uygun bir ortakla Qall~tlgl zaman i~ hayatmda basann olur.

Terazi Insan I, cazibesl, hoslugu, gOzelliQi) katasi, zarifUOi, nezaketi va etkileyicl sozlerl saye .. sinde pekcok hayran kazarur. Fakat 0 hayranlanyla maceralara an- 1acak blri de deOildir. Terazi insa .. ru, eslnoe mOkemmellik arar.lstedfklerini bulamazsa kisa sOre sonra hayal klnkltgana uQraYlp aynlablllr,

Terazi lnsaru, gozel sanatlar alanlannda basan aide edebilir. Vi ne gozelUkle ilgill her tOrlO- konu ana uygundur. Bu bu rcta olantann c;oOu antikaya dO§kOn olur ve bu sayede kazanc; da saOlayabilirier. Aynea s iyasette de basann olabilirler.

Akrep

Akrep burcunun ozeltikleri: Oikkat, kusku, kin, anariz gucu, sezi, ihtiras, sevgi, dostluk, hisleri gizteme, cazibe • pi,manhk. Akrep burcu it;:in Pluto'yu tammlayan sozleri de okuyun.

ARKEP BURCU:

- Seklzinci BUr~, Sablt, su.ve di~i.

(23 Ekimrle 22 Kaslm arasn,

--

ASTROLOJI . 82

sevmediklerinizi de hie; sevrnezslnlz. 23 Ekim'le 2 Kasun arasmda doOmu~san IZ, Akrep dekanannda .. eimz demekUr, bu gOCIO burcun

Ozelliklerini dana da kuvvetle yan .. ertrrsuuz. 2-12 Kasun arasmda doQanlar Bailk Burcu'nu da okumaII, bu palstkburoun kendilerlnl n ..

----- ....... ~-

ASTROlOJI ·83

,;''.)kl MIS" 'dtz Gune$, Akrep Burcu 'na girdili zaman veba ve diler hastallklar cok artardi. Bu yii:.den bu burea Akrep denildili sanllmaktadlr. Akrep taktm .. vtldulan arasmda fok plU'lak olan Antares de bulunur.

31( etkllediCini OgrenmeJidirler. 12-22 Kaslm arasJndadOCanlar ise Yangec; Burcu'~un 0 aavunmecr,

mahna sahip Qlkan etkllermln, Akrep O~OncO dekanatma ne glbi nj· taHkler eklediQini oradan izleyebi ..

ASTROLOJI .. 84

16 'me, yiizyllda Fransa 'do YtlP,lmll bir Zodyak gravurii. Graviirde her aya duo. len ~alqmalar gosterllmektedir. As/roloji 0 ~alda giicunan dorufuna erilmilti:

Ii rler.

fazla Onem veren, erzutannoa ina1· QI va ihtirasll biri Olkar. Bu tlpln, §ayet Iyi eQitim atrnarms va hlsterini kontrotden mahrumsa ne ka· dar tehllkeli olac"agl da belJidir.

Ancak daha Once de sOyledl· gim Iz gibi 'Vi veya kOta bure yoktur. Bur<;tann OzeHiklerinin iyi kullarulrnasi Iyi sonuc saOlar. Akrep, thttrasndrr ve sadece askta deQIl her konuda bOyle ate~lidir. Onun ioin Akrep Burcu lnsaru, htsterlnl kontrol ederek yeteneklerlni gOa-

CINSELLIK VE KIN

Yukanda da belirUldiOigibi su grubundan oJduOu I~in hassas, duygulanm gizleyen btr burctur, Sablt olduOu lOin de son derece lnatcrdtr. PI~man oldugunu sOyle .. mek onun ic;in en aQlr §eydir. Akrep Zodyak'da genet olarak cinsel dllyouian temsll eder. Bunlar bir ill !tya notdlginde de ortaya kishnIH';, ktl~kllC:U, kinci, duygulara .

ASTROlOJI ~ 85

terebilirse: basanya ve rnutluluqa kavusur, BOylece burcun tehlikejj yOn'erinden slynlm'~ olur, Fakat .--------------~-~-____, Akrep tipi, her seyl, her olay: ana-

ltzct katasiyla deQiI duygulanyla

degerlendirirse; bOyOk yetenekleri bulunsa bile, sonunda tehllkell bir yaratik olarak kahr, Bun; lnsarurun bu inca dengeyi bi lrnesl ve mantikla karar vermesi zorunludur.

Akrep Burcu, duygulannda ya· rulmaz, lclne do(ianlar genellikle

doQrudur. Olaylan kO~Ok aynnti- L...- .....,I

Ianna kadar Inceler ve ioinden gelen ses de ona yol gOsterir. Akrep lnsam, dostluOu ook sever. Dost· Iannm hayranhglnl ve sevglsini de kazarur. Ama OstOn blr tip degil .. sa sonunda dosttanru da kiskamr ve onlan kolayhkla krrar,

Aklill blr Akrep lnsaruru kolay kolay altetmek mOmkOn olmaz. QOnkO bu tip zayit taratlanru iyi gizter ve gO~IO yOnierinden yararIarur, Akrep lnsaru, sevdiOi an c;ok degi§ir. Omorboyunca aynl kimsayle mutlu olaolftr, Duygulan sadace goC;IO degil aym zamanda <;ok derindir. Ka~1 taraf sadlk kaldlOI ve Akrep'in bekledigi gibj davrandlQI sOrece bu uyum devam eder. Ama kOC;Uk bir hata Akrep'j 9i1eden ~Ikarabilir. Azap cekeceQI n I bite bile sevdiOlnt yaralar, Oaha sonra plsrnan olma ihtimaH de taztad«, Yalruz Akrep'in gerek kadin gerek erkeginln oidukoa cazlbeli oldu(Junu ve Istedikleri kimselerl kolayca etkllerlne aldlklanru ve adeta bOyOlediklerini de sOyleyellm.

Akrep Burcu lnsaru tiP, askerllk, gQvenUk, araenrrna alanlarm .. da basann otablllr. DzelUkle ope .. ratOrIOk,psiklatrl, dedektiflik ana goredir. Duygulardan c;ok kafaya

onem veren bazi Akrepter de slyasette 90k yukseleblllrler.

Yay

Yay burcunun ozellikleri: Felsefe, din; baglmsJzllk, ozgurllik, egitim, olgunluk, iyi niyet. sporda basan, hayal gucu, r;abuk blkma, sablrstzhk, tallh, ani IIgi, nese, Yay burcu if;:in Jupiter'j tammlayan sozlere de bakm.

YAY BURCU:

Dokuzuncu BurO. DeOi~kenJ ate~ ve erkek.

(22 Kaslm'la 22 Ara~ak arasn

Yay da ates grubundandlr, ve deOI§ir nfteHkte bir buretur. Ne~e va boUuOu temsit eden JOpiter bu burcun yOneticisidlr. BOylece Yay lnsaru enerji, canhhk, kosullara uyabilme Ozelliklerlyle basanya gidebllir. Buna JOpiter'ln verdigi bOyOk tahil de ekfenirse insanm her 'istediOin i elde etmesi mumkndrnr,

Yay Burcu lnsarn olarak OzgOr- 1000nOzO, baQlmsizllQlnlZI ba,ka her burcun lnsemndan daha cok seversiniz. Patronlardan, diktatOr .. ce oavraruetaroan nefret eder, zaYlflara, 9aresizlere yapilan saldmIan kendinize yapllml~ gibi gOrOrsanaz. Kendlne gOvenen,gOro§le~ rinde samimi, aOlk sOziO ve yargtIanni saklamayan btrtslnlz, Hirsh, dOrOst blr Insansnuz. Slzdan baskalarl ne yOne'ecek ~ey dosUuk va iyi niyettir. Bu kar;unlzdaki bu dostluk ve Iyi niyate deOmadigini gOsterinceye kadar devam eder. Simgenlz okcu ... Van tnsan, yart at. AQzJnJzdan ctkan sOzler genelfikle bir ok gibi u9uyor, gidip he-

ASTROLOJI - 86

~

" ,:

01

~

ifdllll£lr:::;;:'~· ~

Jupiter oglak burcunda ise bolluk ve bereketi temsil eder. Yukandaki gravurii Jiihiter'in giindelik hayattak; etkilerini gosteriypr.

ASTROLOJI-S7

flu grtlviirde Yay Burcu tmull edilmektedir. Ok alan binlcl ve attan olu~n bu ,\'imge mitolojide insan luqb at owale temsil ed/Ur.

deflni buluyor. Billma, felsefeye ve dine sayglhslnlz. A(tlk seztu, dO rust ve dobraci otduOunuzdan, etrafmlzdakileri sik 81k kirerstrnz. Yay burclulann aCzJndan Olkan soz kati, insanm h;:ine i~leyen, kl· net bir sOz olabilir. Arna genelde comert, zeki, umutlu ve ne§ellslniz, Yardlmsever, hlrsh ve aktif bir vapuuz var, cesaretinlzl de kolay kolay kaybetmiyorsunuz. Hlzh heaaplar yapabiJiyorsunuz. Ueri g6-

rO§IOIOConOz hemen hemen kehanetin smmanru zortuyor, Olaylarln

. sonucunun nereye va rac a(j In I herkesten daha iyi ve doOru tahmin edersiniz. Aym §ey ticaret giri~imleri veya Ozel iIi~kller 191n ge<;erli. o durust, cOmert, yard unsever yapmiz gOzOnOne at in I rsa, baskaranrun zaman zaman slzden yararlanmak istemelerlne '8§mamak gerekir. Beraket versln kl§ileri ve durumlan OIQebilme yeteneOinJz

bu gir;~tmleri aC;lk secik gOrebilmentzl saChyor. Sizt uzun sure kandirabltecek Insanlann saYISI pek 82. Kaslm-1 Arahk arasmda doQmu§sanlz, Yay dekanat. slzln i9in iki kat geceril demektir. 1-11 Aral1k arasmda doQanlar; Yay Bu r· cu'nun Kot;; dekananna oakman, 0 ate,U, Once burcun etklterini de aramahdlrlar. 11 Arallk '! 21 Arahk arasmda doOanlar Asten Burcu'· nun 0 gururlu, soyiu Iz'erini okuyup kl§Ulklerini izleyebilirler.

DElAY SEVMEZ

Yay Burcu lnsam, parlak zekAudrr, Boyak I~ ve olaylar onu HgilendirdiQi iQin aynntuar OstOnde pek durmaz. Aynca oift karakterli saYllan bu burc lnsem biraz da sabtrsizd rr, Onun lcln OnemH otaytan n avnntuanndan slklllr. Bazan bu yO/dnn bllgtsini derlnlestirernaVftll, t1(}/uvdu knlnn blrl de olabiII, .

Yay Burcu tnsamrun kendi de kafasl da OzgOr olrneudrr, tOr10 spora Ozellikte 89tk h sporlanna IIgi duyablllr. Bu kalc;a va bacaklan c:ahft,ran, binmek gibi sponar daha da .~""""--

. na gider. Bu bury lnsam zekldlr v.~. yenmklerden yok zevk ahr, Ami buna kSl"§llIk ilgisinin y8buk sOnmesi va siknmasr tehlikesl de drr, Sadece Qok sevdiOi, bOyOk I

gi duyduOu konularda oerin bil edinebilir. Fakat her ~eyle IIglI· ufak tefek bilgisi olrnasrm da tar.

JOpiter, yOnettlgi burca otgu

luk verir. Bu arada bur.;: tnsamn dO~anar otmasi ioln de imkAnl haarlar. DolaYlslyla da Yay tipt va felsefeye bOyOk bir ilgi D8!''''1 yebi lir~

Yay insam gok yetenekli sma raOmen <tabuk blkmasl zOnden en Onemli planlan bUe . nda blrakabilir. HayaJ gOcO de

..

\,,;yt;lCLOJI • at

lad rr, Iyl pfan yapar; sonra da bunu yapmasma gerek kalmachOlnl do~onebilir. Yay lneamnm bundan

kaommasl ve iradeslni kuUanarak sabat etmesi gereklidir. Yay da Zit burcu Iklzler gibl ~k Ilgllenirve

ASTAOLOJ ~ , £;.

Oglak

Oglak bureunun ozeUikleri:

Calu;lunhk, disiplin, sebat, mrs, sorumluluk, dayanma. azla yetinme. plaoh hareket. sertlik, kU$ku. kin, karamsartlk. yaJmzhk. sab*f. zenginlik. Ogtak burcu h;in -saturn'O tamm'ayan sGzlere de bakm,

ylne Iklzler gibi suru], g'den i§lere baQlanmaYI S§3VmeZ.

_ Yay Bureu, ate~ grubundan olduOu tyln tntlrashdrr ama baQlmslzhQ. da c;ok Onemlidir. Onun h;in sevse bile kotay kolay baQlanmaz. Ancak hem beQeneceQI hem de kendlsl ni klsltlamayacaOma lnandial blrlni bulursa baOlanabilir ve kendlsl gibl kOltOr'O~ kafall blr e~ Ister. DIQer taraftan Yay Burcu insam iyi ahbaptlr. Toptumda daima aramlan, beOenilen tipUr. Nezak,'3~ tl ve baskalanrnn Ozgorl0aCne saygmhOI ve iyi nlyeti ile toplurnda kendlsine iyi blr yer yapar. Yay Burcu da kendisine iyi bir yer yapar. Yay Burcu lnsam talihlldir. Bu tallh pekQok alanda ona yardunct olur,

Yay Burcu insan., Ideal blr 00 .. retmen olur. YOksek Ogretlm, hukuk, din, felsefe, edeblyat alaru, spor, bOyOk tlceret, uzak OIkeler~ Ie iII~kiler gibi alanlarda basan saOlayabilir.

si Satorn'dOr. Klsltiayan, serumluluklar yOkleyen ve dlstpllne sokan SatUran, toprak grubundan OQlak'la 90k iyi anlaerr. BOylece sebaU It i natci ve negatlf olan 00- lak Burcu'na OncOIOk de eklenince durum daha ilgi ~ekicl olur. Zit glbl gOrman bu niteUkler OOlak insanmda blrbirlnln bOtOnter. Oglak, Iki ayaOml sskica yare basabUen, maddenin deQerinl bltenlerln bur- .. cudur. Bu bur~ lnsam kendisinl disipllne kolayhkla all~tlrtr ve so .. rumluluklan yaklnmadan yOklenir •. OOlak biidlOiniz glbi, 0 durma .. dan tirmanan hep en u9 noktalera ulqmaya Qatl,an sebatkAr daO ' ke~isidir. Tlpkl bu saOlam kOOOk hayvan glbt siz de amac In 1Z8 dot) .. · ru giderken yolunuzun Ozerine .yJ" kan engellere aldlrmadan ilerler azlm, satnr va konsantrasyonla sonunda basanya glden yoldakl bOtOn bu engeUeri ~mayl beesrlrslnlz. Sik Sik hayal klflkhQI'na uQrarSlnlZ ama asia cesaretinizl tam olarak kaybetmezslnlz. GO .. net, OOlak burcundayken doQanlar gururla~ saQlam blr mantlkla hareket ederler. Genelllkle dQ,On~ cell, sesslz ve ctddldirler. DoOuO· tan yOneticidtrler. Yargllannda bl· raz fazla tutucu, gelenekc;i ve. k. tl olmalanndan dolayt~ sevgllerinde de bir~ soCluk va hesapQl olur .. lar. BJr OQlak Insam olarak siz de pratlksln,lz, tutumlusunuz, Iyl blr soru,t u rmac lSI n az. Tedbl 111 ve tu- .

"""- ---J tumlu olduOunuzdan, On On oze Cjt-

kan flrsatlardan en iyi blc;imde Y. rartemrsmu, Slklhk va dlsipUn gezgenl olan Satom'On size verdigi yoQun gayret, sabat ve karart .. Ilk sayesinde irades' ve kararhh.· 01 daha az olan herkesl Ylkaclk durumlan slz qablltrsiniz. 22 A ... Ilk -1 Oeak arasmda doQmu, ...

O~LAK BURCU:

Onuncu Bure;, Kardlnal, geryek~i, dh}i.

(23 Arallk'ia 19 Ocak arasl).

DOlak toprak grubundandlr va OncO burclardan btrtdlr. YOnetici-

ASTROLOJI & 91

~-~----"~-~----~-~- ------

Ollak "Tannlann Ka I" QIarak bilinirdJ. Buradan e en insan -

nell giderlerdi. OIIagln at burc olan Yenge~ ise "Insanlann XaplSI" SDJIll"dl.

mz, yani DOlak Burcu'nun ilk ·dekanatmm lnsaruysamz dislpllnli davramem katr kuraUanna daha da t;ok uyarsmiz, 1-10 Ocak arasmda doOanlar Boga Burcu'nu da okumah, bu sabit toprak burcunun kendilerini nasil etkilediOinj 09- renmefidlrler. 10-20 Ocak arasmda doQanlarsa, Bqak Burcu'nun kendllerini nasu Ozenli va aynmCI yaptlCma bakmak zorundadrr,

OQlak lnsaru arnacma erlsene kadar her tOrlO sikmuya razrdrr, OncOIOk nitetigl sab.r, inat ve Oteki OzeUiklerJe blrleslnce OOlak insan er gee; tepeye ~fkar.

OOlak Bureu size hayatmlzJ kazanmak ve yOnlendfrmek lOin her tOrlO gayreti ve hrrsi vermtsttr, Hangi i§i, mesteOi, konuyu secerseniz secln, daha ba~langJ(;ta yOnetlmi ele almaYI dO,anOrsonOz.

Satorn, yOnetti~i burcun insanlanna hayatta basanya erlsrnelerini saglayacak olgunlugu sag-' tar. Iyi plan yapmasrru aynntrlara dikkat etmesini, gene yasta bile kafa bakimrndan olgun olmasrm temin ader. Dolayrstyla daha gene ya§tayken zor kosullan kabul eder, sorumluluklardan YJlmaz ve arnaema yOnelir. Servete de kavusur. SablftJ ve sebath olrnasr, gerekirse azla yetinmesi ona bOyOk OIC;Ode yardrmci olur ve §~madan adim ad im ilerleyerek basanya ul~lr. Ancak basanya ulasmca da umduklanrn bulamamanm hayal klnkh~ml yasarlar.

DOlak Burcu insan: olur 01 .. maz, herkese gavenmez. Sadece kendislne gOvenir. yengec; glbi endl,eli, karamsardrr Qok zor dost

ASTROLOJI • 92

rr(··}<";;

':', ,

.<g# .8;i-~?···

Roma Imparatoru Augustus, astrolojiye fok inanrrd, ve paralarm iistiine kendi burcu olan Ollak 'Ia ilgiU kefi bah" bimgesi bastinnn.

edinebillr. Arna dOst oldugu kimsays de OmrO boyunca gOvenecektlr.Isln tuhaf yOnO de OQ'ak lnsamrun kendine hi~ benzemeyen tiplerl dost otarak secmeeldtr. Bunun nedeni de OClak'm gizledigi ne,e va canhhktrr. Kendislne kOtalok edenleri affetmez. Eninde sonunda da Intikam ahr.

Sevglde soCuk glbi duran OQtak lnsam, OstOn e§ lster. BOyle bl-

rinl bulunca da ona maddi manevi her IstediOini vermeye <;all~lr. OOlak Insan I fevkatade blr dost va korkunc blr da~mandlr.

OQlak msaru arasturna, matematik, diOer bl,Um alanlannda ba~anh olabilir. OzeUikle para konusunda yetenek'erlni gOsterebilir.

. Emir alabildigi igln Iyl blr asker de 01 abili r. BOyOk ~irket'erin baolna gecmesi de zor deOildir.

ASTROLOJI - 93

Kava

Kova burcunun ozeUikleii: Yenilik merakr, degl$iklik, insan sevgisi, buyuk akll. deha, kendini begenme, gec;mi~ bagllllk, ~llglnhklar, baglmslzhk, tartrsma, dlkkati t;ekme . Kava burcu iCin Uranus'" tammlayan sozlere de bakm.

. F L

i I

I

KOVA BURCUNDA:

Onbirinci Burc. Sablt, hava ve erkek.

(20 Ocak'ia 19 ~ubat arasn

Bu burcta nava OC;IOsO ile sabit dOrtlO birle§ir. Oysa bu burcun yOnetlclsl sebatten, baQlanmaktan hiQ hoslanmayan Uranus'dur, Bu nedenle Kova Burcu Insaru, kafall. bilglU, OzgOr, baQlmsl bir tlp olmakla blrllkte tehlikeye girece· gini anlad 10. an gerUeyi p kendisi-

nl kurtaracak gOc;tedir.

Kova Burcu insanlannm cogu dostluk, ahbaplik severler. lnsanlar onlan ook ilgilendirlr. Zaten coau da Insanlann iyiliOI ic;in vall§~ maktan zevk alar.

GOne§in slz doOarken Kova Burcu'nda olmasr, size idealist bir yapl kazandmrken, blr yandan da sevdialniz ve sevmedlOiniz ~eyleri daha kesln Cizgilerle ayrrmaruza yol acar, Zorbankten va istemediQlnlz leyl yapmaktan nefret edersiniz. ()zgortaQOnOzo ve baalmslzIIQmlzl hemen hemen Yay Burcu'ndakiler kadar ook versiniz. 00- ~Onceleriniz ilericl, insane It, ve orijinal. Genellikle kararu, sessiz, sabtrlr, lIi§ki kurmast kolay blrtslnlz. Ama buna raQmen dikkatli, tedblnlslplz, BOyOk Ihtlmalle epey zeki, do§onceli, .;alt§kan va felsefaden hoslanan bir insanamtz.

DOnyaya sanki uzaktan, ausurnadik bir bakrsla bakryorsunuz, Ama kendlnlzl llerlcl hareketlerin bir parcasi olarak g6rOyor, insanlarrn karde~ligine keslnllkla Inaruyorsunuz. Akll yOrotme yeteneginiz cok Iyl olrnakla blrtlkte sezgileriniz de gOCIO. Cevreniz taraftndan kibar, zarlt, comert ve kars: clnsten pek cok arkadas: olan blri alarak gOrOlOrsOnOz. Cok ilerici, hatta bazen radikal yen.i fikirleriniz var. Bilime egilimli, ne yapacagl tahmin eduemeven, garip ve aIJ§ltmadtk ~eyleri seven blrtslnlz, DOrOst, Ic;ten, genellikle nesellelniz. BOyle olunca yava~ krzryor, kolay baQI§~am iyorsu nuz.

A~kta bag ImSIZ yaratrhsuuz, sevdiQi ntz ki§lden duygusal olarak uzakmrsermz glbi bir Izlenim yaratiyor. 20-30 Ocak arasmda do-

ganlaraa Kova Burcu nun nltelikJeri daha somutlasrmsnr. 30 Ocak - 9 Subat arasmda dogmu§sanlz, Ikizler dskanatmm 0 degi§ken, ileti~lmci yaprsmdsn etkilenirsiniz. ~ubat 9~19 arasmda doganlarsa, Terazl dekanatrnm etkisinde, daha sosyal, sanata ve mOziOe daha egilimU oturlar.

Zodyak'm zoranlasuan burclanndan biri olan Kava lnsamrun, ne yapacaOlni da beHrtmemlz gerekir. UranOs'On etklst ~a§:lrttcld,r. Bir tarafta kendlnl lnsanhqa adaml§ Kova tipleri; diOertarafta kendi Olkarlan lcln baskalanndan yararlanan.Kova insanlan vardrr, Bu durumlar, her tipin Ozel YlldlZ haritasma gOre deQI§ir tabll. Fakat yine de en ~a~lrtlcl tlplerln Kova Burcu'ndan ~lktlOlm tskrarlaya-

11m. "

Kova I nsaru dostluk arar. Ama bunun blr nedenl de kar~lstnda

ASTAOLOJI · 94

: .. : ..... "

:",

" .. : ....

17'inci yiizy"dan kaIma bir Iran eseinde Kova Burcu, Gune$, yatmurlu hi' ay olan $ubatta bu bur~tan gef(ifi ipn; Kava Burcu daima su ile ilgil; goriiliU.

kendlslne hayran kimselet gOr· rnok Istomesidir. Genellikle klsl!lOlnl ul/lor C;(}nkO ashnda kendi

kendine yeten va kendine gOve~ nen biridir. Herkesten farkll ve ile~ ri fikirleri vannr. Bunlann dogru ol-

ASTROLOJI · 95

:::- ~ =

Z: T 7)

;; _ 2E 2 Z :i;~ ~

Kova Burcu 'nun temsil eden bir grew"r. Nepttin, J846'da bu burctayken bulunmustur,

duguna lnarur, DO§Oncelerinin klnenrnasma, etesttrllmeye tahammal edemez. Ba,kalanndan farkII olmak en bayOk arnacidrr. Ba~kalanrun sozterlne Onem vermez. Ama eaton bunlarla birJikte ura-

nus, bu Upe boyOk bir ~ekicUik vermlsttr. Onun I~jn ne yaparsa yaps," yine etrafmda hayranlar toplarur,

tlerl fikirU, yenilik seven, akla hayale gelmez i§lere kalkJ~an Ko-

ASTROLOJI .. 96

va lnsam gecml~e de baghdlr. OzelUkle aile baOtan gok gO~ladOr. Annesi ve babasma yok de- , Oerverir. Cocuklu~unda benimse· dial fikirlerden vazgecmez. Uranus'un bllinmediCI caQlarda Kova burcunun yOneticisi SatOrn saylhrdl. Ashnda da Kava Burcu'nun, bu sert, disipllnlf, eskiye baOh gezegenden oak Ozellik aldlOf da bel· IIdir. Sevgi va evlUlkte de tutucuduro Idealisttir ama bazen bu ideaUn yanni kendlnl beOenme ahr, BOyle durumda Kova Burcu insaru, kendislni Clkarlarml, parayi, hem de bOyQk paray. dO,OnOr. Cok akllh, yetenekU va ftrsatlan iyi deOertendiren blrl oldu(Ju i9in de rahatmlsaolayacak paray. va fazlasm. da klsa sQrede s&OIayabilir.

Kava Bureu insan., bilimin her alanlOda ba§an aide edebflir. Fev- ' kalade bi r U"lt.",~.

s abillr. Tefevlzyon, yaym, Astronornl, astrolojl alanlan da bu burcu (jeker.

Bahk

Balik burcunun ozelllkieri: Derl" hisler, renkJj hayaller, sevglye du~unlukt gUzet sanatrarcla be",r., &ezma gUcu, merhamet. Iyl nlyet.

yardrm elme. ~klngenUk. .

karamsarirk.-Su bun; iQin Neptun'u ' tammlayan sOzlere de baktn.

BALIK BURCU: .

En son SurQ. DeQI§ken, SU, dl§I.

(19 eubat'Ja 20 Mart arasj).

Ballk'ta su unsuruyla, deQIJen nltellk blrle,ir. YOnetlcfsi olan

NeptOn. sezme gOcO, hayaller, derin duygular ve y9Vreye uyabilme OzeJllklerini temslJ ader. Dolayis,y~a da 8al'k lnsem son derece hassas biri otarak ka~.mlza t;Jkar. Balik tnsaru, dl§, aleml duygulan sayeslnde hemen algflar. Buna

, kendi hisllOi de eklenlnce Balik insan. Q801 yukarftamamlyla duygulardan fbaret bir klOUik sergiler. Duygulardan olu§mu§ oldu~u da anl~.hr.

Balik Burcu en mistik, en esrarengiz~ doga OstOne en yakm in- ' sanlarm burcudur, Bu burctan ", olanlann merhamet duygusu bir ' kusur sayrlacak kadar fazladlr:

Ba§kalarrnm aCI oekmesinl gOr~ meya hie dayanamazlar. Hayvanlara, cocuklara ve ~aresizlik i9inde lnsantara kar~t iyl ve anlayJ§hdll1ar. Hayattannda bir hayli oatl~·

EOer, tam anlarmyla Balik tesirl alml§ va bunu hafjftetecek olumlu aspectler yoksa slz daima .' i~ln iyin aCI cekerslntz, Sir baska- 810m 8CJ Qaktigini billr ya da gOrOrseniz gOzleriniz ya~anr. Alcak gOnOIlOJ bOyOk ihtimalle ~ekingensiniz ve kendinize gOvenlniz az.. Bilinmeyene kar§1 bu tOr i nanemlz var. Hastalara, rnuhtactara ' bakma JsteOi c;ok geli§mi~ olman.

Bu duygulu su burcunda do- , Oanlarm alkole dO§kOnlOgOne pek stk rasttarur, Sizin 0 aklCI yarann- " ,IOIZ' kahpla§ml§ davranl~ blcrmlerlne hapsetmeye ImkA.n yak. Ya- ' ranci hayal gOcone sablpstntz, " sezgllerinlz de cok goOIO. Ko'ay" etkUenlrsfniz, c;evrenizde olup bi· tenlere ilgi gOsterlrsiniz. A~urJ duygusal ve tesUmlyete eCHimllslnlz, Belki gen;eOin ne olduOu~

ASTROLOJI - 9'7

Eski Yunan mitolojisine gore Veniis'le Eros, Typhon'un elinden kar:abilmek i~in bahklan giikyuzune yerleltirdi.

konusunda kendlnlzi kandmyorsunuz va baskalanrnn da sizi kandurnasma yol aciyorsunuz. Duygulara asm kapllma tehlikesi slzln ic;in her zaman mevcuttur. Su slzde yenmesi gO~ bir kOtOmserlige o da yasama sevlncinizi kaybetmaye yol a~lyor olabillr. Balik Burcu 'ndan olanlar, kendUerine daha olumlu va iylmser bir bakJ~ a~lsl geli,tirmek zoruncadnlar. Oaha objektif bir bakl~ aC;ts. gereklldir onlara. BOyOk ihtimalle kendi nize zarar verecek kadar kolay kanan,

duygulara kapilan, kararerzlrklar gOsteren blnslntz. Kararaiz ve deCi~kensiniz, Ostetik ketumsunuz. 19 $ubat - 1 Mart arasmda dogmussaruz, Bahk Bu reu 'nun ilk dekanan sizi daha da psi~ik, daha da kolay etkilenen biri yapar. Yengec dekanatmda, yani 1 Mart -10 Mart arasmda doOmu§sanlz, 0 burcun Ozelllkterini okuyun. 10·20 Mart arasmda doganlar Akrep dekanatmdan etkilenir, dO§Once, duygu ve ifade acismdan 0 gO~IO burcun yoOunluQunu da edinirler.

ASTROlOJI· 98

Chartres Kaledrallnin pencerelerinden birlne ,enkli ClI1IIltula YGprltnq olon Balik Burcu sembolunii giJrliyorsunuz. BablllJ1er, eski Yunanbltu, Asurlular VI Petsler, rok esk! ~aglardan ttibaren bu takunYlldlU ~ift babk olarak tanunla-

mllltudtr. '

ONCE OBJEKTIFLIK

BOyle duygutu btr tip, buaunkG ortamda elbettekl pek cok uau .. cO durumla karsuacasexnr. Bunlann her biri de onu YlkabHir. Ama NeptOn sayesinde Batik Burcu'nun kendt kendlsinl aidatma yete .. neQi de vardrr. Balik lnsaru, OzOI .. memek it;in c;evreye uyar. Dolayr!: ·yla kendi dO§Onceterlnden vazge~er. Bunu yapamachOI zaman lar Balik tlpi bOyOk kararnsarhga kapuablllr, bUyOk kederler yasar,

Iyi niyetU, yumu§ak va cok merhametli bu insanlar toplumun ' mayasl, sosyal yapmm gOrOnmez harc;landlrlar. Kandll glbl ba~kalarani aydmlatmak 1c;;ln eriyip giderler. Balik insantn In inamlmayacak kadar renkH bir if; danyasl vardrr, Bu hayallerin geroekierie pek ilgi~ sl de yoktur. Fantastik, mutlu blr hayalde yasartar. Ancak Balak in .. serurun sezme gOcO de tnennrnayacak kadar geli,mi,tir. Bu sezgller onu gerc;eklere hazmar, Yanl

ASTROlOJI . 99

bu duygular onu yasamm sertllkferinden koruyan birer tampon gibidir. Hem Ballt< insam gerektiginde kendisini ger~ekterden uzakIasttrmasrru da iyi bilir.

Yalrnz bazen bu geroek1erden kacma istegi i9kiye ve uyusturucu maddelere dQ§mesl ne de yol acablllr. BaJlk lnsanr, kuskucu, vahimli bir tiptir. Sadece gen;:ek tehlikelerden degH, olmayan seylerden bile korkarlar. Bu yuzden slnirJeri bozulabitlr. Balik, kendi kendini kandlrdlgl gibi baskatanru kandrrmav: da doOal sayar.

Su sozlerlmlzden Balik Burcu'nun g09s0z, aciz olduOu anlamini ~rkarmamahslnz. Size Ballk'In Ozelliklerini verdlk. Ama doOum anmda yrld,z haritasmdaki baska 9091er bu etkllerl hafifletir ve hatta cok olumlu hale gettrebilir~ OrneOln BalJk tipinln e§siz iC dunyaSI kendisi iCin yararll olabilir. VaZI yeteneOi olan bir 8ahk insal"l bu sayede basanya erl~ebIJir. GOzel sanatlann bOton fiallannda da durum a§agl yukan bOyledfr. OnlO pekc;ok yazar va sanato, Salak Burcu'ndan C;lkm l(itJr.

Balrk insaru endi~yeli tip olouS)U ic;in hemen karamsarlasrr. Bu OzOntO blraz sOrerse sinir rahat-

stzlrklan ve slndlrlrn bozukluklan ortaya 91kabiJi r.

BalIk lnsanm kcnusrnast yumusak ve tatudir, Ya~amlO gazel ~eylerinden, renkterden, rnuzlkten, IOksten zevk ahr, Egar ytld.z narltasmda ona yOn veren gOr;1O bir gezegen bulunuyorsu Balik Insan, renkli hayallerini gergekle~tirebiJir. Cok rornantlktlr ve iyi bir sevgili clur. Sevd~gi kimseyl tOrlO OstQnlOkJerie suslsr, Onun i~ yOzOna pek gOremez. Hayal krnkfl91- na ugrarsa a§kr soner; ama krsa SOre sanra vine ayn I bOyOk askla sever.

Balik insam gGzer sanatlar, dans, mOzlk alanlan, edebiyat, sahrie ve beyaz perdede bUyOk basan erda edebiHrler. Vine doktorluk, hem§;relik ve denlzle ilgiti i§ler onlara uygundu r.

TENBIH

Yukanda anlatuan eorcn burcIan, GOne~, Ay ve onu yOneten gezegenin, ilgili burcta veya yOkselende buiunmasi durumuna gOre yazllmr~lardlr. Vani burclanmn etkisini tam anlarmyla aJml~ olanlar lein ger;:erlidir. Aksi takdirde Horoskopu inceJemek ve ona gOre bi r karara varmak leap eder.

;t;STROLOJI . 100

-~--- .-~~~-----

HOR05KOP

HOROSKOP NASlt C;~KARILIR

GOne§'ln hangi burcta olduqunu befirlemek son derece kolay. COnkO gOne~, bir YI' itjerisinde 12 burcun 12'slnde de yaklasrk birer ay kahr. Buna gc5re gone~'ln 21 Mart1tan itaberen burcuna girdigi kabul editebi1ir va bu tarihten bir ay sonra yani 21-22 N isan tarihtnde bir sonraki burea, BoOa bur-

cuna gi rer. 80ytece her ay bi,. eurcra katarak, 0 tarihierde doQan insanlann, bu burc adrvla anumasrru saqlar. Krsacast su insan Boga burcundandtr deOildiginde, bu lnsarnn gone~in Zodyak'm ikinci burca olan Baga burcunda bulundu(ju srrada yani 21 Nisan - 22 MaytS tarihleri arasmda dogdugunu anlanz.

Halbuki Ay'm hangi burets 01-

Evler ve burclann tekabul ettigi isteri gosterir bir ortafal horoskopu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful