CyberTopIQ B.V.

- MDAC Φ
®
- Secure & Dynamic Cyber Chain Collaboration

Titel pitch: MDAC

Φ
®
- Secure & Dynamic Cyber Chain Collaboration

Naam: an! Arnol" en #li!abeth "e $eeu%

Bedrijf: I"TopIQ B.V.

Thema: I"entity& pri'acy& an" tru!t mana(ement


Doel: Samenwerking in de cyberspace
Samen%er)in( en uit%i!!elin( 'an in*ormatie in "e cyber!pace bie"t enorme mo(eli+)he"en. ,n"erlin( 'ertrou%en
tu!!en !amen%er)en"e parti+en en 'ertrou%eli+)hei" 'an in*ormatie -i+n 'oor een (oe"e !amen%er)in( een
noo"-a)eli+)e 'oor%aar"e. Aanta!tin( 'an 'ertrou%en en 'ertrou%eli+)hei" ta!t "e e**ecti'iteit 'an "e
!amen%er)in( 'an binnen uit aan en )an lei"en tot oncontroleerbare )o!ten en *inanci.le- en reputatie-!cha"e.

Uitdaging: Vertrouwen in de samenwerking
/robleem i!& "at "e be'eili(in(!principe! 0nee"-to-)no%1 en 0nee"-to-!hare1 op (e!pannen 'oet met el)aar !taan.
et bor(en 'an 'ertrou%en en 'ertrou%eli+)hei" bi+ !amen%er)in( in "e Cyber!pace i! "aarom een uit"a(in(
%aar'oor op "it moment no( (een pa!!en"e oplo!!in( be!chi)baar i!.

plossing: !D"# $
%
Systeem
et MDAC Φ
®
Sy!teem 'oor Secure Cyber Collaboration o'erbru(t "e te(en!tellin( tu!!en "e principe! 0nee"-to-
)no%1 en 0nee"-to-!hare1 en bie"t "aarmee %2l een pa!!en"e oplo!!in( 'oor "it probleem.

Toepassings&ormen
1. Network Centric Business
Samen%er)in( tu!!en 3)eten! 'an4 or(ani!atie! in "e cyber!pace %or"t !tee"! belan(ri+)er. et 'eili( "elen
'an "e +ui!te in*ormatie& met "e +ui!te parti+en& op het +ui!te moment maa)t e**ectie'e !amen%er)in(
mo(eli+).
2. Big Data Analytics
Bi( Data Analytic! i! een hype. 5econtroleer"e uit%i!!elin( en analy!e 'an Bi( Data ter be!chermin( 'an
pri'acy en 'ertrou%eli+)hei" i! een noo"-aa) en een uit"a(in(. De +ui!te in*ormatie "ient op het +ui!te
moment te %or"en (eanaly!eer". De re!ultaten "ienen op "e +ui!te %i+-e te %or"en (e"o!eer".
3. Internet of Things
Met behulp 'an Internet o* Thin(! oplo!!in(en )unnen (rote lo(i!tie)e 'oor"elen %or"en (ereali!eer".
5econtroleer"e uit%i!!elin( en analy!e 'an in*ormatie i! hierbi+ een )riti!che !ucce!*actor.
Voorbeelden in de praktijk
1. Network Centric Business
et 'oeren en %e"er-i+"! raa"ple(en 'an ele)troni!che "o!!ier! in "e conte6t 'an bi+'oorbeel" !tra*recht&
(e-on"hei"!-or( en inlichtin(en"ien!ten.
2. Big Data Analytics
7rau"epre'entie& -"etectie en 8!anctionerin(& bi+'oorbeel" in "e *inanci.le %erel" en in "e bou%.
3. Internet of Things
Be(elei"in(& 'er-or(in(& be%a)in( en 9 o* behan"elin( op a*!tan" 'an bi+'oorbeel" chroni!ch -ie)en en
(e"etineer"en.
'ie( waar en wanneer
et MDAC Φ
®
Sy!teem -al %or"en ont%i))el" "oor een con!ortium
:
%aarin %eten!chap en be"ri+*!le'en
!amen%er)en& on"er lei"in( 'an CyberTopIQ B.V. Be"oelin( i! binnen t%ee +aar een eer!te 'er!ie
'an het MDAC Φ
®
Sy!teem op "e mar)t te bren(en.

)nformatie
Ver"ere in*ormatie i! te 'er)ri+(en bi+;
#li!abeth "e $eeu% an! Arnol"
CyberTopI B.!. Technology In"est#ent $roup B.!.


/racanalaan <= Dorp!%e( :>? - C
:=?= @C Am!ter"am A>>B C oornaar
=?-D:==D:ED =?-B=?:FBDF

:
TG Del*t& Gni'er!iteit 'an Am!ter"am& TC,& C(Compliance B.V.& Technolo(y In'e!tment 5roup B.V.& I"TopIQ B.V. en CyberTopIQ B.V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful