CURS

SISTEMUL DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
1
C U P R I N S
Cursul nr.1
Istoricul asistenţei sociale în lume
Primele forme de asistenţă socială în diverse state.................................................
Cursul nr. 2
Istoricul asistenţei sociale în Rom!nia
Primele forme de asistenţă socială în România........................................................
Evoluţia sistemului de asistenţă socială....................................................................
Cursul nr. 3
Or"ani#area sistemului $e asistenţ% social% la ni&el central
Atribuţiile MME!.....................................................................................................
uncţiile MME!........................................................................................................
inanţarea sistemului...................................................................................................
Cursul nr. "
Or"ani#area sistemului $e asistenţ% social% la ni&el 'u$eţean
Atribuţiile #.$.A.!.P.C % urilor...................................................................................
uncţiile #.$.A.!.P.C % urilor.......................................................................................
Alte instituţii cu atribuţii în domeniu la nivel &udeţean.................................................
Cursul nr. '
Or"ani#area sistemului $e asistenţ% social% la ni&el local
Atribuţiile consiliilor locale...........................................................................................
uncţii ale consiliilor locale............................................................................................
Alte instituţii...................................................................................................................
Cursul nr. (
Structura ser&iciilor $e asistenţ% social%
)i*uri de servicii sociale.................................................................................................
Cate+orii de beneficiari...................................................................................................
,nstrumente folosite în *ractica socială...........................................................................
Cursul nr. -
Princi(iile $e or"ani#are a ser&iciilor $e asistenţ% social%
Princi*ii +enerale............................................................................................................
Princi*alele conce*te utili.ate........................................................................................
/a.a or+ani.ării serviciilor de asistenţă socială este comunitatea locală......................
2
Cursul 0
Co$ul $eontolo"ic al (ro)esiei $e asistent social
Princi*ii etice..................................................................................................................
!tandarde........................................................................................................................
Res*onsabilităţi...............................................................................................................
Cursul nr. 1
S%r%cia *i e+clu#iunea social%
,nclu.iunea socială. enomenul sărăciei 2i dis*arităţile în veniturile *o*ulaţiei...........
Combaterea e3clu.iunii sociale......................................................................................
Cate+orii de *ersoane care necesită măsuri s*eciale de *rotecţie socială......................
Cursul nr. 14
Comisia Anti,S%r%cie *i $e Promo&are a Inclu#iunii Sociale
Caracteristici ale Comisiei Anti5!ărăcie 2i Promovarea ,nclu.iunii !ociale 6CA!P,!7
8*ţiunile strate+ice........................................................................................................
Pre.entarea Planului 9aţional Anti5!ărăcie 2i Promovare a inclu.iunii sociale 6P9A5
inc7.................................................................................................................................
8biective CA!P,!.........................................................................................................
:e+islatia in domeniul asistentei sociale........................................................................
3
Cursul nr.1
ISTORICUL ASISTENŢEI SOCIALE -N LUME
Primele forme de asistenţă socială în diverse state
A*ariţia unei *rofesii centrate *e ; tratarea maladiilor sociale< în mod 2tiinţific
2i sistemic este un fa*t relativ recent= *rimele decenii ale sec. >> sunt martorele
creării sistemelor naţionale de asistenţă socială 2i im*licit ale construirii identităţii de
asistent social.
#u*ă a*ariţia cre2tinismului? vreme de a*roa*e două milenii ocrotirea
*ersoanelor? a +ru*urilor 2i comunităţilor aflate în situaţii *roblematice a fost
*reocu*area e3clusivă a /isericii? statele neim*licându5se în domeniul social? decât
cu funcţii re*resive 6vi.ând menţinerea statul5@uo5ului social5*olitic7.
#in *rimii ani ai cre2tinismului 2i *ână *rin sec. al >,>5lea? asistenţa socială
*racticată de instituţiile 2i ordinele reli+ioase a fost *rinci*alul *unct de s*ri&in
*entru săraci 2i *entru celelalte cate+orii defavori.ate. An unele *erioade ale Evului
Mediu 2i a*oi în e*oca comunistă? au e3istat iniţiative asistenţiale avându5i ca
*romotori *e indivi.ii bo+aţi ata2aţi valorii cre2tine a carităţii. )rebuie *reci.at de
asemenea? că însuţi *uterea *olitică din anumite ţări 6în s*ecial din cele *rotestante7 a
manifestat un oarecare interes *entru *roblemele sociale? însă dintr5un alt un+Bi 2i
din alte motive decât cele ale /isericii.
Abia du*ă oficiali.area cre2tinismului ca reli+ie de stat a fost *osibilă? sub
ocrotirea îm*ăraţilor romani? de la Constantin cel Mare 2i *ână la ,ustinian?
înfiinţarea câtorva instituţii asistenţiale ca=
5 brefotrofiile % lea+ăne *entru co*iii abandonaţi în vârstă de *ână la - aniC
5 orfanotrofiile % orfelinateleC
5 *artenocomiile % case de adă*ost *entru tinerele fete *rovenite din familiile
sărace sau orfelinateC
5 +Birocomiile % a.ile *entru văduve bătrâne 2i fără s*ri&inC
"
5 !ocietatea reli+ioasă a Parabolanilor % +ru*uri de voluntari cre2tini care
înde*lineau servicii sanitare în folosul celor afectaţi de diferite maladii.
uncţionând autonom sau în interiorul a2e.ămintelor reli+ioase? res*ectivele instituţii
se bucurau de su*ortul material 2i de îndrumarea s*irituală a /isericii? *rin e*isco*i?
educatori reli+io2i 2i duBovnici.
,ndiferent de beneficiarul lor? acţiunile asistenţiale ale /isericii s5au întemeiat
în *rimul rând *e o conce*ţie ;*o.itivă< des*re sărăcie.
8dată cu destrămarea sistemului feudal din economia Euro*ei Centrale
6înce*ând cu sec. al 5 >D5lea7 2i cu a*ariţia ra*orturilor de muncă s*ecifice
ca*italismului % între *atron 2i salariat % se observă o cre2tere a mobilităţii *o*ulaţiei
2i na2terea unei noi cate+orii de săraci= oamenii din mediul rural li*siţi de *ământ sau
alte mi&loace materiale 2i care caută în ora2e o slu&bă *entru a52i asi+ura sub.istenţa.
#e la ima+inea *o.itivă *e care o avea în Evul Mediu tim*uriu? la sfâr2itul
acestei e*oci sărăcia nu mai era vă.ută ca o 2ansă 2i o virtute? ci dim*otrivă? ca un
re.ultat al leneviei? ca o +re2eală morală 2i cBiar ca o crimă 2i o subversiune ce
trebuie re*rimate.
:ăsând în seama /isericii sarcina asistenţei sociale *ro*riu5.ise? statul se
dedică unei asistenţe re*resive? derivate din datoria lui de a a*ăra *acea 2i stat5@o5ul.
An ţările catolice 2i în lumea ortodo3ă? în *ofida unor încercări de reconsiderare
a statului moral al sărăciei 2i al carităţii? /iserica va continua să *ractice 2i să
*ro*ovăduiască un com*ortament asistenţial faţă de săraci? rămânând *ână în sec al
>,> 5 lea cel mai im*ortant actor cu res*onsabilităţi sociale.
,nsistând asu*ra insuficienţei 2i slabei eficienţe a acţiunilor *articulare de
a&utorare a celor nă*ăstuiţi? criticând formele de asistenţă care nu fac decât să
întreţină starea de mi.erie 2i observând că adesea sărăcia este con&u+ată cu viciul 2i
imoralitatea? /iserica 2i statul deo*otrivă? vor *erce*e sărăcia ca *e o *roblemă
socială 2i ca *e o ameninţare la adresa ordinii instituite.
Pentru a *utea răs*unde *resiunii tot mai mari din *artea mulţimilor crescânde de
săraci? monarBia en+le.ă dădea în secolul >D,5lea o serie de le+i care obli+au
comunităţile să se în+ri&ească de săracii din interiorul lor.
'
Aceste le+i? reunite în Elisabethan Act 61(417? transformau a*elul la
+enero.itate voluntară într5o obli+aţie socială.
)ot în An+lia vom întâlni alte forme de lu*tă îm*otriva sărăciei= a2a5numitele
EorFBauses? sistemele Roundsman 2i !*eenBamFland.
Ancă din sec al >D,,5lea e3istau unele ora2e *ublice 6Workhauses7 în care cei
săraci? indiferent de vârstă 2i se3? *uteau *resta diferite munci? obţinând un venit care
le *ermitea să su*ravieţuiască.
8 le+e din 1-22 +enerali.a la scara între+ului re+at sistemul atelierelor *ublice.
An cadrul lor? munca era e3trem de +rea 2i *rost *lătită? rostul atelierelor nefiind acela
de a5i a&uta? ci de a5i *ede*si 2i de a5i descura&a *e ei săraci să vină în ora2e.
!istemul Roundsman *resu*unea întreţinerea 2omerilor de către cetăţenii
*aroBiei din care ace2tia făceau *arte. !arcina aceasta socială revenea *e rând?
fiecărui cetăţean cu *osibilităţi materiale.
!istemul Speenhamland consta în acordarea unor com*ensaţii de venit
muncitorilor cu salarii mici? com*ensaţii care urmăreau atin+erea unui *ra+ calculat
în funcţie de numărul co*iilor *e care muncitorul îl avea în întreţinere. !umele
necesare com*ensaţiilor salariale *roveneau din banul *ublic.
:a înce*utul sec >,>5lea? clasa înstărită a făcut *resiuni *entru reintroducerea
unei forme dure de asistenţă 6EorFBauses7? *rin Poor Law Act din 103". Această
le+e *ostula că asistenţa liberă era un de.astru *entru individ ca 2i *entru ţară? în tim*
ce asistenţa *rin acele EorFBauses dure 2i disuasive era sin+ura soluţie reală la
*roblema sărăciei.
8dată cu acordarea dre*tului de vot unui număr mai însemnat de cetăţeni 6în a
doua &umătate a sec >,>5lea7 2i cu difu.area ideilor socialiste? sărăcia a înce*ut să fie
tratată ca o *roblemă socială care î2i are ori+inea în sistemul economic 2i nu în
căderea morală a indivi.ilor? în lenea 2i în caracterului lor mi.erabil.
An *rimele două decenii ale sec >>? în numeroase ţări euro*ene au a*ărut le+i
*rin care sistemul economic ca*italist era ;umani.at<? determinând o serie de
*restaţii în favoarea *ersoanelor în vârstă? a 2omerilor 2i a celor care? din motive de
sănătate? nu *uteau munci. :e+islaţia socială a acelor ani menţinea sistemul
atelierelor *ublice? însă îl făcea mai *uţin dur 2i inecBitabil. Pentru a&utoarele
(
acordate *ensionarilor se utili.a banul *ublic? iar *entru celelalte forme de s*ri&in
economic s5a introdus sistemul coti.ării 2i retribuirii? s*ecific asi+urărilor sociale.
Primele le+i destinate creării unui sistem de asi+urări sociale a*ar în $ermania?
înce*ând cu 1003.
:e+ea iniţială a asi+urărilor în ca. de boală a fost com*letată cu re+lementări
*rivind riscul de accidentare? invaliditate? bătrâneţe.
An An+lia? asi+urările sociale de sănătate 2i 2oma& au fost iniţial re+lementate
*rintr5o le+e din 1111.
România introducea 2i ea în 1112? *rintre *rimele ţări din lume? o le+islaţie a
asi+urărilor de boală? bătrâneţe? accidente? invaliditate? înmormântare? le+islaţie
*recedată? în anul 1142 de :e+ea de or+ani.are a Casei de asi+urări în ca. de boală 2i
deces *entru me2te2u+ari.
!fâr2itul *rimului ră.boi mondial aducea cu sine? odată cu *acea între statele
im*licate? 2i un nou conce*t de *ace socială. Aceasta *utea fi obţinută doar *rintr5un
sistem le+islativ ba.at *e *rinci*iul &ustiţiei sociale? *e ideea că *o*ulaţia
defavori.ată are anumite dre*turi 2i că asistenţa socială nu este o *roblemă de
bunăvoinţă *olitică? ci una de necesitate socială.
An economia liberală a înce*utului de secol >>? s5a redefinit rolul statului în
ra*ort cu munca 2i ca*italul= ;Confruntării directe dintre ca*ital 2i muncă?
violenţei imediate care decur+ea din aceasta? li s5a *utut substitui necesitatea de a
contabili.a economicul 2i socialul? dar transferând această necesitate statului?
facându51 *e acesta res*onsabil de devenirea societăţii. 8dată cu această
fundamentală scBimbare de o*tică în anali.a *roblemelor societăţii industriale? ia
na2tere asistenţa socială ca domeniu distinct de activitate.
Primul ră.boi mondial 6111"511107 demonstrase că marile *robleme sociale
e3istente în tim* de *ace? *recum 2i cele +enerate de situaţiile de conflict militar
nu se *ot re.olva doar *e ba.a *restaţiilor /isericii 2i *rin intermediul asi+urărilor
sociale? ale căror ca*acităţi de com*ensare erau destul de restrânse. #u*ă o scurtă
*erioadă de relansare economică 2i de câ2ti+are a unor dre*turi *olitice de către
cetăţeni? în America 2i în toate ţările euro*ene cri.a economică a anilor 112151133
va afecta din nou condiţiile de viaţă ale *ăturilor sărace ale societăţii. Marea cri.ă
-
economică readucea în actualitate *roblema intervenţiei statului în mecanismele
economiei liberaleC fără a se amesteca în dis*utele ideolo+ice sau în lu*ta dintre
sindicat 2i *atronat? statul avea datoria de a re+la &ocul cererii 2i ofertei?
;influenţând consumul *rin sistemul de im*o.ite? *rin fi3area ratei dobân.ii 2i
*rin s*orirea cBeltuielilor de stat? mai ales în domenii ne*roductiveG? cum ar fi
lucrările *ublice 2i asistenţa socială. Anii H34 vor înre+istra o reformare a doctrinei
liberale clasice a laissez-faire-ului 6care limita intervenţia statului doar la +arantarea
libertăţii de acţiune a între*rin.ătorului? la a*ărarea le+alităţii 2i ordinii *ublice7C
noul curent din +ândirea 2i *ractica *olitică va *urta numele de neoliberalism.
!usţinut în Euro*a de către IoBn MaJnard KeJnes? iar în America de *olitica
;9eL #ealG a *re2edintelui Roosevelt? neoliberalismul va constitui fundamentul
teoretic al statului bunăstării +enerale (Welfare State).
Evoluând în domeniul *restaţiilor sociale de la condiţia de s*ectator 6în
*erioada liberalismului clasic7 la aceea de tutore 6+arant al sistemelor de asi+urare
2i *rotecţie socială minimală *entru menţinerea ecBilibrului social 5 de la
sfâr2itul secolului al >l>5lea 2i *ână du*ă al doilea ră.boi mondial7? statul se va
transforma? înce*ând cu anii H'4? în ;furni.orul +eneral de resurse 2i de
securitate materialăG. Preluând e3*erienţa concentrării de resurse 2i a
redistribuirii dobândită înaintea 2i în tim*ul ră.boiului? ne*utând elimina
dre*turile *e care clasele mi&locii 2i sărace le obţinuseră *ână atunci 2i dorind să
se *ună la adă*ost de *ericolul comunist? statele occidentale vor instituţionali.a
bunăstarea +enerală. ;9ăscut la confluenţa lu*telor 2i concesiilor? a calculelor 2i
ambiţiilor nobile? Welfare State s5a înrădăcinat în re*re.entările oamenilor *rintr5
o *re.enţă recunoscută din lea+ăn *ână la mormântG.
0
Cursul nr. 2
ISTORICUL ASISTENŢEI SOCIALE -N ROM.NIA
Primele forme de asistenţă socială în România
Evoluţia sistemului de asistenţă socială
An *aralel cu evoluţia sistemelor asistenţiale occidentale către ;statul5
*rovidenţăG? în ţările blocului comunist se edifica un stat ;*rovidenţialG ba.at
*e economia centrali.ată 2i *e *ro*rietatea socialistă. !tatul bunăstării din ţările
socialiste avea următoarele caracteristici=
5 *rinci*ala sursă de venit *entru toţi membrii societăţii o constituia salariulC
veniturile *rovenite din activităţile *ro*rii sau *e ba.a *ro*rietăţii erau
nesemnificativeC
5 uniformi.area economică a cetăţenilor era= dată de ra*ortul dintre salariul
minim 2i cel ma3im 6a*ro3imativ 1 la (7C
5 ine3istenţa 2oma&ului 6mai e3act? e3istenţa ;2oma&ului mascatG7 făcea
inutilă instituirea a&utorului de 2oma&C
5 +enerali.area sistemului de *ensii 2i alocaţiiC
5 educaţie 2i în+ri&ire medicală +ratuită *entru întrea+a *o*ulaţie.
;Ca re.ultat al acestui mod @uasi5universal de *rotecţie socială 2i de reali.are *e
diferite căi a unei e+alităţi sociale? nevoia de asistenţă socială fondată *e testarea
mi&loacelor individuale era foarte redusă 6...7. A e3istat mereu o *referinţă ridicată
*entru s*orirea *ărţii bunăstării colective obţinute *rin cBeltuieli sociale? iar nu
individualeG.
#acă bunăstarea în statul socialist se asocia.ă cu o *uternică tendinţă de
uniformi.are economică a cetăţenilor? ;statul5*rovidenţăG fondat *e economia
de *iaţă nu arc ca sco* e+ali.area veniturilor? ci asi+urarea resurselor *entru
cate+oriile defavori.ate ţi cre2terea *ermanentă a nivelului *restaţiilor sociale
1
+enerale. !ursa *rinci*ală a veniturilor indivi.ilor o re*re.intă salariile? dar 2i
*rofitul 2i *ro*rietatea. #in veniturile <*rimareG? statul colectea.ă *rin
im*o.itare fondurile necesare activităţilor sale sociale. Aceste activităţi se
îm*art în două mari cate+orii=
a7 +estionarea bunurilor indivi.ibile 2i a serviciilor +enerale = această
cate+orie de activităţi cu*rinde bunurile 2i serviciile de care beneficia.ă
întrea+a *o*ulaţie 6indiferent de situaţia materială *e care 2i5o reali.ea.ă *rin
eforturi *ro*rii7? în mod indirect 6s*re e3em*lu? *rotecţia mediului
încon&urător? investiţiile de utilitate *ublică din trans*orturi 2i comunicaţii?
*rote&area *atrimoniului cultural7 sau nemi&locit 6serviciile de sănătate?
învăţământul +ratuit? *rodusele 2i serviciile subvenţionate de către stat7C
b7 transferurile sociale? adică redistribuirea unor resurse din venitul naţional
în folosul *ăturilor sociale defavori.ate C în cate+oria transferurilor sunt
incluse=
5 asi+urările sociale? care oferă resurse *ersoanelor ce nu *ot obţine venituri
*rin activitatea *ro*rie 6*ensiile de bătrâneţe? de boală 2i de urma2? a&utorul de
2oma&7C
5 s*ri&inul economic acordat cate+oriilor de *ersoane cu nevoi s*eciale 6fami 5
liile cu mulţi co*ii? *ersoanele cu mobilitate scă.ută sau cele cu deficienţe
*siBice etc.7C
5 asistenţa socială fondată *e testarea mi&loacelor financiare individuale? asi 5
+urând *rotecţia *ersoanelor care nu52i *ot satisface trebuinţele cu a&utorul
resurselor *ro*rii 2i al serviciilor sociale din celelalte cate+orii.
#e.voltarea acestei reţele de servicii +enerale 2i centrate *e cate+orii de
*ersoane sau *e indivi.i a determinat s*orirea fără *recedent a cBeltuielilor cu
destinaţie socială în ansamblul cBeltuielilor *ublice? a&un+ând în anii H14 la
a*ro3imativ 2'534M din *rodusul intern brut al ţărilor din 8C#E. An condiţiile
cri.ei economice declan2ate la înce*utul anilor H-4? edificiul statului bunăstării
+enerale s5a vă.ut ameninţat de *resiunea crescândă asu*ra unui bu+et *ublic din
ce în ce mai fra+il. Astfel a a*ărut necesitatea unei scBimbări de strate+ie în
ceea ce *rive2te finanţarea 2i orientarea acţiunilor sociale ale statului.
14
;Privati.area statului bunăstăriiG s5a concreti.at în concesionarea unor servicii
*ublice către firme *rivate? încura&area sistemului asi+urărilor *rivate? trecerea de
la *olitica cre2terii numărului locuinţelor sociale la aceea a stimulării *ro*rietăţii
imobiliare? res*onsabili.area comunităţilor locale în domeniul *rotecţiei sociale
etc. Concomitent? a luat na2tere un nou curent de +ândire socială 6în s*ecial în
!tatele Nnite ale Americii7? care *une accent *e autoa&utorare? *e scoaterea
individului de sub tutela uneori sufocantă a instituţiilor statului. în *re.ent? a2a
cum arăta IoBn 9aisbitt (Anul 2000 5Megatendinţe), macroeconomia 2i marile
*ro+rame sociale s*ecifice statului bunăstării din deceniile (5- cedea.ă în faţa
microeconomici societăţii informaţionale? ba.ată *e autoa&utorare.
!ocietatea contem*orană *resu*une o reevaluare a strate+iilor asistenţiale? a
rolului asistentului social 2i a statutului său în cadrul comunităţilor. #iversificarea
2i s*eciali.area serviciilor sociale necesită multi*licarea resurselor materiale 2i
umane im*licate în *rocesele asistenţiale. #in aceste motive statul bunăstării
trebuie să transforme comunităţile 2i indivi.ii în *arteneri în ;afacerea
asistenţialăG? eliminând sindromul de*endenţei 2i *resiunea asu*ra bu+etului
*ublic? întrucât e3*erienţa a demonstrat că nu întotdeauna cre2terea cBeltuielilor
sociale conduce la o cre2tere a calităţii serviciilor din domeniu. !e *une *roblema?
a2adar? ca în ra*orturile dintre stat 2i societate ;să se treacă de la o lo+ică de
asistenţă 2i de substituire la o lo+ică de res*onsabili.are? de *aritate 2i cBiar de
e+alitateG.
,mediat du*ă căderea re+imului comunist? noile autorităţi *olitice de la
/ucure2ti au înţeles că dre*tul lor de a +uverna va fi recunoscut de către *o*ulaţie
numai în măsura în care vor an+a&a o *olitică ;re*aratorieG în ra*ort cu marile
nedre*tăţi comise de dictatură= înfometarea? li*sa libertăţii o*iniei 2i a liberei
circulaţii? e+ali.area veniturilor 2i a condiţiilor de trai? mar+inali.area com*etenţei
în *rofitul conformismului ideolo+ic etc. Românii aveau nevoie imediat de câteva
+esturi *olitice care să5i facă să creadă în noii +uvernanţi? în avanta&ele 2i în
su*erioritatea noului sistem 6încă va+ sau cBiar incorect definit7 care li se
*ro*unea.
11
#acă în *lanul democraţiei *olitice România avea un com*ortament 2ovăielnic?
determinat în mare măsură de cerinţele 8ccidentului 2i de cele ale ;*artidelor
istoriceG reînfiinţate 6P9: 2i P9O5C#7? *olitica economică 2i socială re*aratorie a
fost im*ulsionată în acela2i tim* de *o*ulaţie în ansamblul ei 6ca factor ma&or de
*resiune 2i curent de o*inie7? de or+ani.aţiile sindicale nou create? de o*o.iţia
*olitică 6declarată de drea*taP7 2i de *uterea !95istă? dornică să *ăstre.e
*âr+Biile deci.ionale.
8 dată trecută 6sau cel *uţin atenuată7 euforia revoluţionară? mai ales în urma
numeroaselor evenimente 2i de.văluiri care au s*ulberat în 8ccident mitul
Revoluţiei române â lafrangaise, factorii res*onsabili din ţară s5au străduit să
reali.e.e o evaluare cât mai realistă a stării de fa*t? *entru a *roiecta noua *olitică
de de.voltare eco5nomico5socială.
:a cererea $uvernului Roman? un +ru* de e3*erţi? sub coordonarea
academicianului )udorel PostolacBe? a elaborat? în 1114? Schiţa privind strategia
nf!ptuirii ec"n"#iei de piaţ! n $"#ânia. #ocumentul de anali.ă 2i *ro+no.ă
economică încerca să *ună de acord e3i+enţele *ieţei libere? ale climatului
concurenţial e3istent în lume? cu nevoia de a oferi *o*ulaţiei un nivel acce*tabil de
viaţă? căci numai a2a aceasta *utea acce*ta democraţia 2i economia liberală. în
*lus? du*ă ani de *rivaţiuni în sfera consumului? oamenii considerau că este o
datorie morală a statului aceea de a susţine cre2terea nivelului de trai. Potrivit
Schiţei..., ;esenţa strate+iei *ro*use consta în aceea ca tran.iţia la o economie de
*iaţă să se facă în termene cât mai scurte 6dar evitând costuri sociale +reu
su*ortabile7...? în condiţiile unui *ro+ram de *rotecţie socială eficace a +ru*urilor
defavori.ate? unui nivel acce*tabil de asi+urare socială a între+ii colectivităţi 2i
*romovării unei *olitici coerente? care să asi+ure cre2terea tre*tată? dar efectivă a
standardului de viaţăG.
Pornind de la constatarea *ro*rie simţului comun că ideea de sacrificiu
economic a.i *entru abundenţa de mâine nu are deloc *ri.ă la cetăţeni? Schiţa... din
1114? *lină de formule +enerale 2i de de.iderate cu i. electoral? lăsa im*resia că
*roblemele tran.iţiei 6de2i numeroase 2i destul de +rave7 se vor re.olva a*roa*e de
la sine? iar *o*ulaţia nu va resimţi 2ocul scBimbării de sistem economic = ;!cBiţa
12
strate+iei *ro*use 5 s*uneau autorii ei 5 conturea.ă o linie +enerală în care
costurile sociale ale tran.iţiei să fie aco*erite? în bună măsură? simultan cu
a*ariţia lor? a2a fel încât? cBiar în cursul tran.iţiei 2i nu ulterior? să se atin+ă un
nivel com*arativ cu media euro*eană la indicatorii sociali de ba.ăG. An realitate?
tran.iţia s5a dovedit a fi o mare catastrofă *entru cei mai mulţi dintre locuitorii
României? care 2i5au vă.ut în&umătăţite veniturile salariale reale în decurs de cinci
ani? *entru ca ulterior declinul să continue. )ran.iţia le5a s*ulberat multora economiile
financiare reali.ate cu +reu de5a lun+ul anilor 2i i5a adus în situaţia de a nu52i mai *utea
*ermite ;lu3ulG unui concediu sau al unor mici investiţii. ,nsecuritatea economică a
afectat nu numai com*ortamentul de consum? ci 2i *e cel matrimonial 2i de
de.voltare a familiei.
CBeltuielile sociale menite să com*ense.e efectele ne+ative ale scBimbărilor macro5
economice au înre+istrat o cre2tere de a*ro3imativ două *rocente în 1114 2i s5au
menţinut ulterior la a*ro3imativ 1(M din P,/ 6*ro*orţie oricum modestă faţă de aceea a
ţărilor vecine? în care fondurile destinate *rotecţiei sociale se ridicau la a*ro3imativ 24M
din P,/7. 9umai că valoarea lor în termeni reali a scă.ut *ermanent. #in aceste
motive? *rofesorul Cătălin Qamfir 6fost ministru al Muncii 2i Protecţiei !ociale din
iunie 1114 *ână în a*rilie 11117 consideră că? ;du*ă 1101? *rotecţia socială a cunoscut
o cre2tere e3trem de modestă în România. Cre2teri au avut loc mai de+rabă în serviciile
sociale 5 învăţământ 2i sănătate. în ceea ce *rive2te însă *rotecţia socială *ro*riu5.isă?
adică transferurile sociale s*re +ru*urile cele mai de.avanta&ate? ea a scă.ut= cBeltuielile
*entru co*ii? familie 2i *entru asistenţă socială au scă.ut continuu 6...7C du*ă 1101? statul
a tins mai de+rabă să se retra+ă din funcţia de *rotecţie socială? decât să asi+ure o
*rotecţie socială mai accentuatăG .Acest com*ortament al statului român este constatat 2i
de alţi anali2ti sociali 2i *olitici. #e e3em*lu? în volumul , al lucrării $"#ânia - starea
de fapt +ăsim următoarea remarcă= ;#acă în vecBiul re+im statul î2i asumase o bună
*arte din funcţiile familiei în ceea ce *rive2te cre2terea 2i în+ri&irea co*iilor? imediat
du*ă revoluţie s5a observat o retra+ere a*roa*e totală a statului din e3ercitarea acestor
funcţiiG.
;Retra+ereaG statului român din funcţia sa asistenţială a fost determinată de mai
mulţi factori? *e care C. Qamfir îi enumera în ordinea următoare=
13
a7 starea de declin a economiei? corelată cu convin+erea factorilor *olitici 2i a
a+enţilor economici că *rotecţia socială? *rin cBeltuielile *e care le *resu*une?
îm*iedică relansarea *roducţiei 2i a circulaţiei mărfurilor *e coordonatele *ieţei
libereC
b7 reducerea cBeltuielilor bu+etare în efortul de ecBilibrare macroeconomică 2i
de instaurare a disci*linei financiareC
c7 ineficienta unor sectoare economice ;strate+iceG 2iRsau +reu de reformat 6din
raţiuni *olitice7? sectoare teoretic *roductive 2i aducătoare de *rofit? dar în
realitate consumatoare de ban *ublicC aceste sectoare industriale *e nedre*t
*rivile+iate s5au ;remarcatG 2i *rin refu.ul de a *lăti sumele datorate statului
*entru bu+etul asi+urărilor 2i *rotecţiei socialeC
d7 com*etiţia între cre2terea salariilor bu+etarilor 2i alocarea de fonduri *entru
*rotecţia socialăC
e7 subvenţionarea mascată de către *o*ulaţie a activităţilor economice
ineficiente 6beneficiare ale unor credite ieftine7 *rin *racticarea de către stat 6/9R7
a unei *olitici financiare ce a condus la o rată reală ne+ativă a dobân.ilorC
f7 identificarea de către forţele de drea*ta a *rotecţiei sociale cu *rinci*iile
socialismului? fa*t ce a determinat reacţii de a*ărare ale +uvernanţilor faţă de
acu.aţiile de coiţiunism sau ;neocomunismG C
+7 confu.ia între rolul *oliticii sociale 2i rolul *ieţei libere în re+larea
mecanismelor cererii 2i ofertei? a nivelului de as*iraţie 2i a *uterii de satisfacere a
trebuinţelorC
B7 influenţa /ăncii Mondiale 2i a M, în *olitica economică a României? în
sensul diminuării cBeltuielilor sociale? în ;a2te*tareaG re.ultatelor im*lementării
unui nou sistem asistenţial ba.at *e testarea resurselor financiare ale solicitanţilor
de s*ri&in.
A2a se face că toate strate+iile de reformare *reconi.ate în Schiţa PostolacBe 2i în
Cartea Albă a $uvernului *rivind !istemul de asistenţă socială în România au fost
a*licate cu decala&e dăunătoare 2i au avut re.ultate nesatisfacătoare.
1"
Cursul nr. 3
OR/ANI0AREA SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ LA NI1EL
CENTRAL
Atribuţiile MME!
uncţiile MME!
inanţarea sistemului
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este autoritatea
publica centrala care elaborează politica de asistenta socială şi promovează
drepturile familiei, copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap
şi ale oricăror alte persoane aflate în nevoie.
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse stabileşte strategia
naionala şi sectoriala de dezvoltare în domeniul social, coordonează şi
monitorizează implementarea acestora, susine financiar şi tehnic programele
sociale şi e!ercita controlul asupra acordării serviciilor sociale şi
prestaiilor sociale.
,n domeniul *rotecţiei co*ilului? familiei 2i a *ersoanelor cu Bandica*
funcţionea.ă or+ane 2i instituţii de s*ecialitate? or+ani.ate la nivel de autorităţi sau
a+enţii naţionale? subordonate. Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse, înfiinate prin lege.
Atri%uţiile Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse sunt
următoarele:
5 elaborează politici şi programe de dezvoltare unitară în domeniu"
5 stabileşte obiectivele prioritare şi direciile de aciune ale politicilor
din domeniul asistenei sociale"
5 elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice şi alte
reglementări privitoare la organizarea, funcionarea şi dezvoltarea
sistemului de asistenta socială"
5 iniiază şi susine proiecte#pilot pentru implementarea programelor din
domeniul asistenei sociale"
5 monitorizează şi evaluează sistemul de servicii sociale şi prestaii
sociale"
1'
5 finanează sau, după caz, finanează în parteneriat programe din domeniul
asistenei sociale"
5 elaborează, propune şi monitorizează indicatorii sociali din domeniu"
# dezvolta instrumente şi metodologii necesare asigurării calităii
serviciilor
sociale"
5 iniiază şi asigura participarea la programe de formare profesională în
domeniu"
5 re+lementea.ă 2i or+ani.ea.ă un sistem unic 2i coerent de acreditare în domeniul
serviciilor sociale.
A*licarea unitară? la nivel teritorial? a le+islaţiei 2i a strate+iilor naţionale din
domeniul asistenţei sociale este asi+urata de *rin structurile sale deconcentrate.
!e înfiinţea.ă ,ns*ecţia !ocială? ca or+an de s*ecialitate al administraţiei
*ublice centrale? cu *ersonalitate &uridică? aflat în subordinea Ministerul Muncii?
Familiei si Egalitatii de Sanse.
$ns*ecţia !ocială are ca sco* controlul im*lementării le+islaţiei în
domeniu? *recum 2i ins*ectarea activităţii instituţiilor *ublice 2i *rivate? res*onsabile
cu furni.area *restaţiilor 2i serviciilor sociale.
8r+ani.area? funcţionarea 2i finanţarea ,ns*ecţiei !ociale se stabilesc *rin
le+e? la *ro*unerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
!e înfiinţea.ă A+enţia 9aţionala *entru Prestaţii !ociale? ca or+an de
s*ecialitate cu *ersonalitate &uridică? în subordinea? Ministerului Muncii,
Familiei si Egalitatii de Sanse cu sco*ul creării unui sistem unitar
*rivind administrarea *rocesului de acordare a *restaţiilor sociale.
,n vederea înde*linirii atribuţiilor care îi revin? A+enţia 9aţionala *entru
Prestaţii !ociale î2i desfă2oară activitatea *rin structuri or+ani.ate în fiecare
munici*iu? re2edinţa de &udeţ? *recum 2i în munici*iul /ucure2ti.
2uncţiile Ministerului Muncii3 Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt
următoarele:
5 de autoritate de stat, prin care se asigura e!ercitarea controlului
aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniu"
1(
5 de strategie, prin care se stabilesc obiectivele şi direciile prioritare
de dezvoltare a sistemului de asistenta socială, în concordanta cu
politicile sociale stabilite de %uvern"
5 de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi
institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în
domeniul asistenei sociale"
5 de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului roman,
reprezentarea pe plan intern şi e!tern"
5 de coordonare, prin care se asigura funcionarea unitară şi eficienta a
sistemului de asistenta socială"
5 de armonizare, prin care se asigura transpunerea reglementărilor &niunii
Europene în legislaia naionala"
5 de administrare, prin care se asigura gestionarea resurselor umane,
materiale şi financiare, conform legii"
5 de mediere socială, prin care se asigura soluionarea pe cale amiabila a
contestaiilor.
2inanţarea Prestaţiilor Sociale *i a Ser&iciilor Sociale
Asistenta socială se finanţea.ă? în *rinci*al? din )on$uri alocate $e la
4u"etul $e stat sau $e la 4u"etele locale si modul de finantare se stabileste *rin le+i
s*eciale care re+lementea.ă acordarea de *restaţii sociale 2i furni.area serviciilor
sociale.
De la 4u"etul $e stat se asi"ura=
5 finanţarea *restaţiilor sociale re+lementate *rin le+i s*ecialeC
5 finanţarea *ro+ramelor de interes naţional? elaborate *e ba.a *ro+ramelor
&udeţene 2i ale Consiliului $eneral al Munici*iului /ucure2ti? în sco*ul infiintarii?
de.voltării 2i susţinerii serviciilor socialeC
5 funcţionarea 2i administrarea instituţiilor *ublice cu atribuţii în domeniul
asistenţei sociale? aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse
5 acordarea de subvenţii în vederea de.voltării serviciilor sociale 2i a asi+urării
funcţionarii acestoraC
5 finanţarea în *arteneriat a serviciilor sociale *entru asi+urarea continuităţii
serviciului? în conformitate cu nevoia socială 2i cu *rinci*iul subsidiarităţiiC
1-
5 finanţarea *roiectelor5*ilot *entru im*lementarea *ro+ramelor din domeniul
asistenţei sociale.
De la 4u"etele 'u$eţelor3 4u"etele locale se aloca )on$uri (entru5
a7 finanţarea serviciilor sociale or+ani.ate la nivelul &udeţuluiC
b' finanarea prestaiilor sociale stabilite prin hotărâri ale consiliilor
(udeene, ale consiliilor locale, ale oraşelor şi ale comunelor sau prin legi
speciale, după caz"
)e la bugetele (udeelor se poate asigura finanarea în parteneriat a
serviciilor sociale dezvoltate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor.
De la 4u"etele locale ale munici(iilor3 ora*elor *i comunelor se asi"ura
)inanţarea5
a7 serviciilor sociale realizate de consiliile locale, singure sau în
parteneriat cu formele de asociere ale societăii civile"
b' a(utoarelor sociale şi facilităilor acordate pe plan local.
*onsiliile locale de la toate nivelurile administraiei publice locale
au obligaia
sa prevadă în bugetele proprii, distinct, fondurile necesare pentru servicii
sociale şi prestaii sociale, stabilite prin legi speciale şi hotărâri ale
consiliilor locale.
+a finanarea serviciilor sociale sunt utilizate şi sume provenite din
venituri proprii, din donaii, sponsorizări sau din alte contribuii din partea
unor persoane fizice ori (uridice, din ara şi din străinătate, precum şi din
alte surse, cu respectarea legislaiei în domeniu.
Cererea pentru acordarea prestaţiilor sociale se înregistrează la
serviciul public de asistenta socială din subordinea consiliilor locale sau,
la primăria comunei în a cărei raza îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana
solicitanta.
&up! caz, cererea se p"ate nregistra la structurile deconcentrate ale
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse sau la serviciul public de
asistenta socială organizat în subordinea consiliului udeţean.
#re*tul la *restaţii sociale se stabile2te *rin deci.ia structurilor
deconcentrate ale A+enţiei 9aţionale *entru Prestaţii !ociale iar în situaţia în care
sunt înde*linite condiţiile le+ale? *lata *restaţiilor sociale se efectuea.ă înce*ând cu
luna următoare de*unerii cererii.
,ncetarea *lăţii se face înce*ând cu luna următoare celei în care nu mai sunt
înde*linite condiţiile de eli+ibilitate.
10
#eci.ia de stabilire a dre*tului la servicii sociale 2i *restaţii sociale *oate fi
contestată la Comisia de mediere socială si este obli+ată sa se *ronunţe în cel mult 34
de .ile de la data înre+istrării cererii de mediere.
#eci.iile Comisiei de mediere socială pot fi atacate în termen de ,- de zile de
la data emiterii lor, potrivit prevederilor +egii contenciosului administrativ
nr. ../01--/.
Cursul nr. /
OR/ANI0AREA SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ LA NI1EL
6UDEŢEAN
Atribuţiile #.$.A.!.P.C 5 urilor
uncţiile #.$.A.!.P.C 5 urilor
Alte instituţii cu atribuţii în domeniu la nivel &udeţean
DIRECŢIA /ENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 7I PROTECŢIA
COPILULUI5
11
#irectia $enerala de Asistenta !ociala si Protectia Co*ilului Constanta
6#.$.A.!.P.C.Constanta7 este institutie *ublica de interes &udetean cu *ersonalitate
&uridica? infiintata in subordinea Consiliului Iudeţean Constanta.
#irectia $enerala de Asistenta !ociala si Protectia Co*ilului Constanta
6#.$.A.!.P.C.Constanta 7 reali.ea.a la nivel &udetean? a*licarea *oliticilor si
strate+iilor de asistenta sociala in domeniul *rotectiei co*ilului? familiei? *ersoanelor
sin+ure? *ersoanelor vârstnice? *ersoanelor cu Bandica*? *recum si a oricaror
*ersoane aflate în nevoie
Princi*iile care stau la ba.a activitatii #irectiei $enerale de Asistenta !ociala si
Protectia Co*ilului Constanta 6#.$.A.!.P.C.Constanta7 sunt=
1. *rinci*iul res*ectarii si *romovarii cu *rioritate a interesului su*erior al
co*ilului C
2. *rinci*iul nediscriminarii si e+alitatii sanselor C
3. *rinci*iul res*onsabili.arii *arintilor cu *rivire la e3ercitarea dre*turilor si
inde*linirea obli+atiilor *arintesti C
". *rinci*iul *rimordialitatii res*onsabilitatii *arintilor cu *rivire la res*ectarea si
+arantarea dre*turilor co*ilului C
'. *rinci*iul descentrali.arii serviciilor de *rotectie a co*ilului si adultului?
interventiei multisectoriale si *arteneriatului dintre institutiile *ublice si
or+anismele *rivate autori.ate C
(. *rinci*iul asi+urarii unei in+ri&iri individuali.ate si *ersonali.ate *entru fiecare
co*il si adult C
-. *rinci*iul res*ectarii demnitatii co*ilului si adultului C
0. *rinci*iul ascultarii o*iniei co*ilului si luarea in considerare a acesteia? tinand
cont de varsta si de +radul sau de maturitate C
1. *rinci*iul asi+urarii stabilitatii si continuitatii in in+ri&irea? cresterea si
educarea co*ilului? tinand cont de ori+inea sa etnica? reli+ioasa? culturala si
lin+vistica in ca.ul luarii unei masuri de *rotectie C
14.*rinci*iul celeritatii in luarea oricarei deci.ii cu *rivire la co*il si adult C
11.*rinci*iul asi+urarii *rotectiei im*otriva abu.ului si e3*loatarii co*ilului C
24
12.*rinci*iul inter*retarii fiecarei norme &uridice referitoare la dre*turile co*ilului
in corelatie cu ansamblul re+lementarilor din aceasta materie C
13.*rinci*iul solidaritatii socialeC
1".*rinci*iul confidentialitatiiC
1'.*rinci*iul unicitatii *ersoanei.
#irectia $enerala de Asistenta !ociala si Protectia Co*ilului Constanta
6#.$.A.!.P.C.Constanta7 are urmatoarele atributii=
a) 'n d"#eniul pr"tecţiei pers"anei adulte(
1.com*letea.ă evaluarea situaţiei socio5economice a *ersoanei adulte aflate în
nevoie? a nevoilor 2i resurselor acesteia. Asi+ură furni.area de informaţii 2i
servicii adecvate în vederea refacerii 2i de.voltării ca*acităţilor individuale 2i ale
celor familiale necesare *entru a de*ă2i cu forţe *ro*rii situaţiile de dificultate?
du*ă e*ui.area masurilor *revă.ute in *lanul individuali.at *rivind masurile de
asistenta socialaC
2.acordă *ersoanei adulte asistenţă 2i s*ri&in *entru e3ercitarea dre*tului său la
e3*rimarea liberă a o*inieiC
3.de*une dili+enţe *entru clarificarea situaţiei &uridice a *ersoanei adulte aflate în
nevoie? inclusiv *entru înre+istrarea tardivă a na2terii acesteiaC
".verifică 2i reevaluea.ă trimestrial 2i de câte ori este ca.ul modul de în+ri&ire a
*ersoanei adulte în nevoie *entru care s5a instituit o măsură de asistenţă socială
într5o instituţie în vederea menţinerii? modificării sau revocării măsurii stabiliteC
'.asi+ură măsurile necesare *entru *rotecţia în re+im de ur+enţă a *ersoanei
adulte aflate în nevoie? inclusiv *rin or+ani.area si asi+urarea funcţionarii in
structura *ro*rie a unor centre s*eciali.ateC
(.de*une dili+enţele necesare *entru reabilitarea *ersoanei adulte conform
*lanului individuali.at *rivind măsurile de asistenţă socialăC
-.inde*lineste orice alte atribuţii *revă.ute de le+e.
%) 'n d"#eniul pr"tecţiei drepturil"r c"pilului(
1.intocme2te ra*ortul de evaluare iniţială a co*ilului 2i familiei acestuia 2i *ro*une
stabilirea unei măsuri de *rotecţie s*ecialeC
21
2.monitori.ea.ă activitatile de a*licare a Botărârilor de instituire a masurilor de
*rotectie s*eciala a co*iluluiC
3.identifică si evaluea.ă familiile sau *ersoanele care *ot lua în *lasament co*ilulC
".monitori.ea.ă familiile 2i *ersoanele care au *rimit în *lasament co*ii? *e toată
durata acestei măsuriC
'.identifică? evaluea.ă 2i *re+ăte2te *ersoane care *ot deveni asistenţi maternali
*rofesioni2ti? în condiţiile le+iiC încBeie contracte individuale de muncă 2i asi+ură
formarea continuă a asistenţilor maternali *rofesioni2ti atestaţiC evaluea.ă 2i
monitori.ea.ă activitatea acestoraC
(.acordă asistenţă 2i s*ri&in *ărinţilor co*ilului se*arat de familie în vederea
reinte+rării în mediul său familialC
-.reevaluea.ă? cel *uţin o dată la 3 luni 2i? ori de câte ori este ca.ul? îm*re&urările
care au stat la ba.a stabilirii masurilor de *rotecţie s*eciala 2i *ro*une? du*ă ca.?
menţinerea? modificarea sau încetarea acestoraC
0.identifică familiile sau *ersoanele cu domiciliul in România care doresc să
ado*te co*iiC evaluea.ă condiţiile materiale 2i +aranţiile morale *e care acestea le
*re.intă 2i eliberea.ă atestatul de familie sau de *ersoană a*tă să ado*te co*iiC
1.monitori.ea.ă evoluţia co*iilor ado*taţi? *recum 2i a relaţiilor dintre ace2tia 2i
*ărinţii lor ado*tiviC s*ri&ină *ărinţii ado*tivi ai co*ilului în înde*linirea obli+aţiei
de a5l informa *e acesta că este ado*tat? de îndată ce vârsta 2i +radul de maturitate
ale co*ilului o *ermitC
14. inde*lineste demersurile vi.and descBiderea *rocedurii ado*tiei interne *entru
co*iii aflati in evidenta sa? in conformitate cu le+islatia in vi+oare.
11.inde*lineste orice alte atribuţii *revă.ute de le+eC
c) alte atri%utii(
1.coordonea.ă si s*ri&ină activitatea autorităţilor administraţiei *ublice locale din
&udeţ în domeniul asistenţei sociale 2i *rotecţiei co*iluluiC
2.coordonea.ă metodolo+ic activitatea de *revenire a se*arării co*ilului de
*arintii săi *recum si cea de admitere a adultului in instituţii sau servicii?
desfasurate la nivelul serviciilor *ublice de asistenta socialaC
22
3.acordă asistenţa teBnică necesară *entru crearea 2i formarea structurilor
comunitare consultative ca formă de s*ri&in în activitatea de asistenţă socială 2i
*rotecţia co*iluluiC
".evaluea.ă 2i *re+ăte2te *ersoane? identificate de serviciul *ublic local de
asistenta sociala? care *ot deveni asistenţi *ersonali ai *ersoanei cu Bandica* 2i
su*rave+Bea.ă activitatea acestor asistenţiC
'.colaborea.ă cu or+ani.aţiile ne+uvernamentale care desfă2oară activităţi în
domeniul asistenţei sociale 2i *rotecţiei co*ilului sau cu a+enţi economici *rin
încBeierea de convenţii de colaborare cu ace2tiaC
(.de.voltă *arteneriate 2i colaborea.ă cu or+ani.aţii ne+uvernamentale 2i cu alţi
re*re.entanţi ai societăţii civile în vederea acordării 2i diversificării serviciilor
sociale 2i a serviciilor *entru *rotecţia co*ilului? în funcţie de nevoile comunităţii
localeC
-.colaborea.ă *e ba.a de *rotocoale sau conventii cu celelalte #irecţii +enerale?
*recum 2i cu alte instituţii *ublice din unitatea administrativ5teritorială? în vederea
înde*linirii atribuţiilor ce îi revin? conform le+iiC
0.asi+ură la cerere consultanţă de s*ecialitate +ratuita *rivind acordarea
serviciilor? masurilor si *restaţiilor de asistenţă socială 2i *rotecţia co*iluluiC
colaborea.ă cu alte instituţii res*onsabile *entru a facilita accesul *ersoanelor la
aceste dre*turiC
1.*ro*une consiliului &udeţean? finanţarea? res*ectiv cofinantarea institutiilor
*ublice de asistenta sociala? *recum si a serviciilor *entru *rotecţia co*iluluiC
14.*re.intă anual sau la solicitarea consiliului &udeţean? ra*oarte de evaluare a
activitatilor desfasurateC
11.asi+ura acordarea si *lata dre*turilor cuvenite? *otrivit le+ii? *ersoanelor cu
Bandica*C
12.s*ri&ină 2i de.voltă un sistem de informare 2i de consultanţă accesibil
*ersoanelor sin+ure? *ersoanelor vârstnice? *ersoanelor cu Bandica* 2i a oricăror
*ersoane aflate în nevoie? *recum 2i familiilor acestora? în vederea e3ercitării
tuturor dre*turilor *revă.ute de actele normative în vi+oareC
23
13.acţionea.ă *entru *romovarea alternativelor de ti* familial la *rotecţia
instituţionali.ată a *ersoanelor în nevoie? inclusiv în+ri&irea la domiciliuC
1".or+ani.ea.ă activitatea de selectare 2i an+a&are a *ersonalului din a*aratul
*ro*riu 2i instituţiileRserviciile din subordine? de evaluare *eriodică 2i de formare
continuă a acestuiaC
1'.asi+ură serviciile administrative 2i de secretariat ale comisiei *entru *rotecţia
co*ilului? res*ectiv ale comisiei de e3*erti.ă medicală a *ersoanelor adulte cu
Bandica*C
1(.inde*lineste orice alte atribuţii *revă.ute în acte normative sau stabilite *rin
Botărâri ale consiliului &udeţean.
#irectia $enerala de Asistenta !ociala si Protectia Co*ilului Constanta este
or+ani.ata functional *e urmatoarele com*onente=
 #irectia de Protectie a Co*ilului C
 #irectia de Asistenta !ocialaC
 #irectia Economica
Atri4uţiile A"enţiei 6u$eţene (entru Ocu(area 2orţei $e Munc% sunt
re+lementate *rin :e+ea nr. -(R2442 *rivind sistemul asi+urărilor *entru 2oma& 2i
stimularea forţei de muncă? com*letata si modificata cu : "0-R244(. Acestea sunt=
5 ,nformarea 2i consilierea *rofesională acordată în mod +ratuit *ersoanelor în
căutarea unui loc de muncăC
5 Medierea muncii *rin *unerea în le+ătură a an+a&atorilor cu *ersoanele în
căutarea unui loc de muncă? în vederea stabilirii de ra*orturi de muncă sau de
serviciuC
5 ormarea *rofesională care asi+ură conform le+ii? iniţierea? calificarea?
recalificarea? *erfecţionarea 2i s*eciali.area *ersoanelor în căutarea unui loc de
muncăC
5 Consultanţă 2i asistenţă *entru înce*erea unei activităţi inde*endente sau *entru
iniţierea unei afaceri care se acordă sub forma de servicii &uridice? de marFetin+?
financiare? metode 2i teBnici eficiente de mana+ementC
5 Acordarea indemni.aţiei de 2oma& în conformitate cu *revederile le+aleC
2"
5 !timularea an+a&atorilor *entru încadrarea în munca a 2omerilor 2i crearea de
noi locuri de muncă *rin=
a7 !ubvenţionarea locurilor de muncăC
b7 !timularea an+a&atorilor *entru încadrarea absolvenţilorC
c7 !timularea an+a&atorilor *entru încadrarea 2omerilor în vârstă de *este
"' de ani sau 2omerilor întreţinători unici de familieC
d7 Acordarea de credite în condiţii avanta&oaseC
e7 acilităţi acordate an+a&atorilor.
Atri4uţiile Casei 6u$eţene $e Pensii sunt re+lementate *rin :e+ea nr. 11R2444
*rivind !istemul *ublic de *ensii 2i alte dre*turi de asi+urări sociale? 2i acestea sunt=
5 Asi+urarea stabilirii dre*turilor următoarelor cate+orii de *ensii=
a7 Pensia *entru limită de vârstăC
b7 Pensia antici*atăC
c7 Pensia antici*ată *arţialăC
e7 Pensia de invaliditateC
f7 Pensia de urma2.
5 Acordarea biletelor de tratament 2i odiBnăC
5 AncBeierea de contracte 2i asi+urări *entru *ersoane fi.iceC
5 Anre+istrarea declaraţiilor de la a+enţii economici.
Ca măsuri *rioritare în domeniul le+islativ? e3istă acţiuni care se vor a3a *e
întărirea coe.iunii sociale *rin *romovarea unei *olitici familiale adresate
soluţionării *roblemelor *o*ulaţiei vulnerabile *recum 2i o acţiune le+ată de
formarea *ersonalului din structurile descentrali.ate ale ministerului? *recum 2i a
*ersonalului care lucrea.ă în domeniul *rotecţiei sociale.
!5a intenţionea.ă de.voltarea unei strate+ii care să *ermită o îmbunătăţire a
comunicării interne? între instituţiile im*licate? dar 2i a comunicării e3terne către
*o*ulaţie? în vederea facilitării accesului beneficiarilor la *restaţiile 2i serviciile
sociale? 2i în +eneral la toate dre*turile sociale.
2'
Cursul nr. '
OR/ANI0AREA SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ LA NI1EL
LOCAL
Atribuţiile consiliilor locale
uncţii ale consiliilor locale
Alte instituţii
Pentru asi+urarea a*licării *oliticilor sociale în domeniul *rotecţiei co*ilului?
familiei? *ersoanelor vârstnice? *ersoanelor cu Bandica*? *recum 2i altor *ersoane?
+ru*uri sau comunităţi aflate în nevoie socială? autorităţile administraţiei *ublice
locale înfiinţea.ă 2i or+ani.ea.ă servicii *ublice de asistenta socială si răs*und de
or+ani.area si furni.area acestor servicii.
2(
Consiliile &udeţene înfiinţea.ă 2i or+ani.ea.ă? în subordinea lor? serviciul *ublic
de asistenta socială? la nivel de direcţie +enerală? cu următoarele atribuţii *rinci*ale=
a7 elaborea.ă 2i im*lementea.ă strate+iile 2i *lanurile de acţiune la nivel
&udeţean? în concordanta cu strate+iile 2i *lanurile naţionale de acţiune în
domeniu? *recum 2i cu *ro+ramul *ro*riu de de.voltare comunitaraC
b7 iniţia.ă 2i a*lica măsuri de *revenire 2i combatere a situaţiilor de mar+inali.are
2i e3cludere socială 2i asi+ura soluţionarea ur+entelor socialeC
c7 coordonea.ă înfiinţarea? or+ani.area 2i furni.area serviciilor sociale? în
concordanta cu nevoia socială identificata? asi+urând o aco*erire ecBitabila a
de.voltării acestora *e între+ teritoriul &udeţului? 2i acorda s*ri&in financiar 2i
teBnic *entru susţinerea acestoraC
d7 *ro*une înfiinţarea 2i administrea.ă serviciile sociale s*eciali.ate? direct sau în
*arteneriat? ori *rin contractare cu alte autorităţi 2i instituţii *ublice 2i *rivate?
forme de asociere a societăţii civile? inclusiv cu instituţii de cult recunoscute de
le+e? im*licate în derularea *ro+ramelor de asistenta socialăC
e7 acorda s*ri&in autorităţilor locale? în sco*ul de.voltării 2i or+ani.ării serviciilor
socialeC
f7 asi+ura activităţile de informare? formare 2i consiliere? în vederea cre2terii
*erformantei serviciilor *ublice de asistenta socială de la nivelul consiliilor
locale ale munici*iilor? ora2elor 2i comunelorC
+7 monitori.ea.ă 2i evaluea.ă serviciile sociale înfiinţate 2i administrateC
B7 elaborea.ă 2i im*lementea.ă *roiecte cu finanţare naţionala 2i internaţionala
in domeniuC
i7 acorda asistenta teBnica necesară *entru crearea 2i formarea structurilor
comunitare consultative? ca forma de s*ri&in în activitatea de asistenta socialăC
&7 elaborea.ă 2i *ro*une consiliului &udeţean *roiectul de bu+et anual *entru
susţinerea serviciilor sociale 2i a altor măsuri de asistenta socială? în conformitate cu
*lanul de acţiune *ro*riu.
Consiliile locale ale munici*iilor? ora2elor 2i comunelor înfiinţea.ă? în
subordinea lor? serviciul *ublic de asistenta socială? la nivel de direcţie sau? du*ă ca.?
serviciu? cu următoarele atribuţii *rinci*ale=
2-
a7 identifica nevoile sociale ale comunităţii 2i le soluţionea.ă în condiţiile le+iiC
b7 răs*unde de înfiinţarea? or+ani.area 2i furni.area serviciilor sociale *rimareC
c7 de.volta 2i +estionea.ă servicii sociale s*eciali.ate? du*ă ca.? în condiţiile
le+iiC
d7 încBeie convenţii de *arteneriat 2i iniţia.ă *ro+rame de colaborare cu alte
autorităţi locale? instituţii *ublice 2i *rivate? structuri asociative? *recum 2i cu
instituţii de cult recunoscute de le+e? *entru furni.area serviciilor sociale
de.voltate? în conformitate cu nevoile locale identificate 2i cu *revederile *lanului
&udeţean de acţiune
e7 furni.ea.ă informaţiile 2i datele solicitate de serviciul *ublic de asistenta socială
&udeţean? *recum 2i de autorităţile *ublice centrale cu res*onsabilităţi în domeniuC
f7 elaborea.ă 2i im*lementea.ă *roiecte cu finanţare naţionala 2i internaţionala în
domeniuC
+7 elaborea.ă 2i *ro*une consiliului local al munici*iului? ora2ului sau comunei
*roiectul de bu+et anual *entru susţinerea serviciilor sociale 2i a altor măsuri de
asistenta socială? în conformitate cu *lanul de acţiune *ro*riu.
Pentru înde*linirea atribuţiilor consiliile locale 2i *rimăriile de la nivelul
comunelor? care nu dis*un de ca*acitatea 2i resursele necesare infiintarii unui
serviciu *ublic de asistenta socială? an+a&ea.ă *ersonal cu com*etente în domeniul
asistenţei sociale? cu contract individual de munca.
ATRI8UTIILE DMPS IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE
#irectia de Munca? si Protectie !ociala inde*lineste in domeniul asistentei
sociale urmatoarele atributii *rinci*ale =
5 reali.ea.a? la nivel local? evidenta beneficiarilor si a sumelor cBeltuite cu asistenta
sociala?
5 acreditea.a *ersonalul s*eciali.at care acorda servicii sociale la domiciliu? in
conformitate cu le+islatia in vi+oare?
5 colectea.a informatii din domeniul asistentei sociale si evaluea.a im*actul
*oliticilor sociale asu*ra beneficiarilor?
20
5 reali.ea.a studii si anali.e in domeniul asistentei sociale?
5 colaborea.a la elaborarea *lanului &udetean *entru de.voltarea strate+iilor de
interventie in s*ri&inul *ersoanelor aflate in nevoie?
5 controlea.a a*licarea le+islatiei in domeniu si a*lica sanctiuni in ca. de
neres*ectare a acesteia?
5 controlea.a activitatea institutiilor *ublice si *rivate de asistenta sociala cu *rivire
la acordarea *restatiilor si serviciilor sociale? *recum si a or+ani.atiilor
ne+uvernamentale care activea.a in domeniul social?
5 s*ri&ina si indruma din *unct de vedere metodolo+ic elaborarea si derularea
*ro+ramelor din domeniul asistentei sociale de.voltate *e *lan local?
5 administrea.a si +estionea.a fondurile alocate? conform le+ii? *entru asistenta
sociala?
5 acreditea.a furni.orii de formare *rofesionala si furni.orii de servicii socialeC
5 elaborea.a *ro*uneri *entru alocarea de fonduri *entru asistenta sociala si le
transmite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
Pe scurt? *utem s*une ca #.M.P.!. =
5 are o functie de e3ecutie 6 e3. = *lata *restatiilor sociale? acordarea de consultanta
+ratuita 7?
5 are atributii de monitori.are? evaluare si control 6 colectarea indicatorilor sociali?
evalurea *roiectelor subventionate de la bu+etul de stat? controlul calitatii serviciilor ?
controlarea a*licarii le+islatiei 7
5 colaborea.a cu institutiile *ublice si *rivate din domeniul asistentei sociale.
An cadrul #MP! s5a constituit un com*artiment cu atribuţii *rivind combaterea
violenţei în familie în conformitate cu *revederile :e+ii nr. 21-R2443 atribuţiile
acestuia sunt=
5 Reali.area 2i actuali.area ba.ei de date *entru +estionarea situaţiilor de
violenţă în familie? *rin centrali.area informaţiilor *rimite din teritoriuC
5 ,niţierea 2i de.voltarea *arteneriatelor sociale cu instituţiile administraţiei
centrale? locale? *recum 2i societatea civilă? *ersoane fi.ice sau &uridice im*licate în
*revenirea 2i combaterea fenomenului de violenţăC
5 Asi+urarea consilierii membrilor de familie aflaţi în dificultateC
21
5 !*ri&inirea victimelor *rin *ro+rame de recu*erare a sănătăţii 2i de reinserţie
socialăC
5 Asi+urarea *rotecţiei victimelor 2i în s*ecial a co*iilor *rin măsuri de *ăstrare
a confidenţialităţii asu*ra identităţiiC
5 Asistarea a+resorilor *rin informare 2i direcţionare către instituţiile s*eciali.ate
în acordarea de tratamente *siBolo+ice? *siBiatrice? de de.alcoli.are? de
de.into3icareC
5 8r+ani.area 2i *artici*area la cursuri de cunoa2tere a formelor de violenţă în
familie? *recum 2i a mi&loacelor de *revenire 2i de combatere a acestoraC
5 8r+ani.area unor cam*anii de informare 2i educare a comunităţilor ţintă în
vederea *revenirii 2i combaterii fenomenului violenţeiC
5 Colaborarea cu *oliţistul în ca.ul declan2ării unei violenţe în familie.
Romania are in continuare obli+atia de a asi+ura coordonarea sistemului *ublic
de securitate sociala *ro*riu cu sistemele o*erationale din statele membre ale Nniunii
Euro*ene.
,n acest sens? la nivelul Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse s5au
infiintat trei institutii si anume = 8bservatorul !ocial? A+entia de Plati Prestatii
!ociale si ,ns*ectia !ociala.
Nrmare a a*aritiei acestor institutii? activitatea asistentei sociale la nivelul
intre+ii tari va *utea fi monitori.ata si evaluata corect? astfel incat si necesitatea unor
modificari le+islative in beneficiul *ersoanelor asistate sa fie luat in tim* util.
34
Tabel I.1.
Re#umatul res(onsa4ilit%ţilor în or"ani#area *i )uncţionarea ser&iciilor sociale 9c) O/
:;<=>>?3 mo$i)icat% *i com(letat% $e O/ ;:<=>>@A
Instituţie3
or"ani#aţie
Coor$onare
meto$olo"ic%
monitori#are3
e&aluare *i
control al
ser&iciilor
Acor$are $e (restaţii
4%ne*ti *i< sau
)urni#are $e ser&icii
2inanţare
MM)*S #a 9u #e la bu+etul de stat
&irecţiile
terit"riale ale
MM)*S
#a ,nformarea *rivind
dre*turile socialeC
stabilirea dre*tului 2i
*lata unor *restaţii
băne2tiC
#e la bu+etul de stat
+"nsiliul ,udeţean-
&-AS.+
#a Acordă o varietate de
servicii s*eciali.ate
*entru co*ii? adulţi si
varstnici
#e la bu+etul local al
&udeţului? finanţare inte+rală
sau în *arteneriatC
Proiecte cu finanţare e3ternă
31
+"nsiliul l"cal -
&AS.+
Control adm. al
serviciilor
locale
!ervicii *rimare
*entru co*ii? adulţi si
varstnici
#e la bu+etul localC inte+ral
sau în *arteneriat?
Proiecte cu finanţare e3ternă
/rganizaţii
neguverna#entale
9u !ervicii *rimare 2i
servicii s*eciali.ate *t.
diferite cate+orii de
beneficiari
#in donaţii *rivate? *ro+rame
euro*eneC
#e la bu+etul de stat 6local sau
central7 5 fonduri *ublice *rin
subcontractareC
,nte+ral sau în *arteneriat.
32

Cursul nr. (
STRUCTURA SER1ICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
)i*uri de servicii sociale
Cate+orii de beneficiari
,nstrumente folosite în *ractica socială
Asistenţa social% este )ormat% $in $ou% com(onente< m%suri $istincte5
ser&iciile sociale *i (restaţiile sociale
Pentru a înţele+e sco*ul asistenţei sociale este util să înţele+em în *rimul rând ce
înseamnă a funcţiona normal într5o societate.
O/ ;:<=>>@ clasi)ic% ser&iciile sociale în ser&icii sociale (rimare3 ser&icii sociale
s(eciali#ate5
• Ser&iciile sociale (rimare au un caracter +eneral 2i urmăresc *revenirea sau
limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate. Princi*alele activităţi
desfă2urate de !!P sunt=
 activităţi de identificare a nevoii sociale individuale? familiale 2i de +ru*C dacă
este ca.ul? trimiterea *ersoanei sau familiei la servicii s*eciali.ate.
 activităţi de informare *rivind dre*turile sociale 2i obli+aţiile beneficiaruluiC
 măsuri 2i acţiuni de ur+enţă în situaţii de cri.ăC
 măsuri 2i acţiuni de menţinere în familie 2i comunitate a *ersoanei aflate în
situaţie dificilăC
 activităţi de consiliere *rimarăC
 activităţi de or+ani.are 2i de.voltare comunitarăC
 acţiuni de sensibili.are a o*iniei *ublice localeC
acţiuni de colaborare cu alte servicii.
33
• Ser&iciile sociale s(eciali#ate au ca sco* menţinerea? refacerea sau de.voltarea
ca*acităţii de funcţionare socială a indivi.ilor 2i familiilor. Activităţile s*ecifice sunt
cele de=
 recu*erare 2i reabilitareC
 su*ort 2i asistenţă *entru familiile 2i co*iii în dificultateC
 su*ort 2i asistenţă *entru *ersoanele vârstniceC
 su*ort 2i asistenţă *entru *ersoanele cu Bandica*? de*endente de dro+uri?
victime ale violenţei domestice? victime ale traficului de *ersoane etc.
 mediere socialăC
 consiliereC
 în+ri&ire medico5socială *entru *ersoanele în situaţia de de*endenţă totală sau
*arţială din cau.a vârstei? di.abilităţii? bolilor cronice sau bolilor incurabile. !e
ba.ea.ă *e colaborarea cu serviciile medicale.
Ser&icii re#i$enţiale *i nonre#i$enţiale
!erviciile sociale sunt acordate în *rimul rând în comunitate? adică beneficiarii
sau utili.atorii *rimesc asistenţă atunci când este necesar? dar rămân în familia lor 2i
continuă să locuiască în casa lor. An ca.uri s*eciale? considerate mai de+rabă
e3ce*ţionale? *ersoanele aflate în dificultate sunt *lasate în servicii de ti* re.idenţialR
institutional 6Moore? 11137
!ervicii sociale nonre.idenţiale 6oferite în afara instituţiilor7= centre de .i? servicii de
în+ri&iri la domiciliu? centre de reabilitare 2i recu*erare de .i? centre de ada*ost?
centre de consiliere.
!ervicii sociale re.idenţialeR în instituţii= cămine de în+ri&ire *entru vârstnici? cămine
% s*ital? cămine *entru *ersoane cu di.abilităţi 6de asistenţă 2i în+ri&ire *ermanentă7
etc.
Politica de *revenire a instituţionali.ării? ado*tată în ultimii ani în România? se
înscrie în tendinţa euro*eană de a acorda *rioritate alternativelor nonre.idenţiale 2i
în+ri&irii în comunitate
3"
8ene)iciarii asistenţei sociale *re.intă o diversitate deconcertată. An *ofida
aceste diversităţi? se *ot o*era unele clasificări ale clienţilor care *ot deveni
beneficiari? du*ă cum urmea.ă=
A Accesul la ser&icii este acor$at (ersoanelor care sunt5
 cetăţeni români cu domiciliul sau re2edinţa în RomâniaC
 cetăţeni români fără domiciliuC
 cetăţeni ai altor state 2i a*atri.ii cu domiciliul sau re2edinţa în RomâniaC
 cetăţeni ai altor state 2i a*atri.ii care au *ermisiunea de 2edere în România?
inclusiv cei aflaţi în centrele de ca.are din .ona de tran.it sau în custodie
*ublică.
8 -n sens lar"3 4ene)iciarii ser&iciilor sociale (ot )i=
 *ersoane 2i familii aflate în dificultate sau riscC
 +ru*uri în dificultate sau risc? mar+inali.ate sau e3cluse în *lan socialC
 comunitatea care se confruntă cu situaţii de dificultate sau risc.
C. Potenţialii beneficiarii se *ot afla în una sau mai multe dintre următoarele situaţii
$e $i)icultate sau risc=
 Bandica*C
 de*endenţă de dro+uri? alcool? alte substanţe to3iceC
 detenţie sau *ost5detenţieC
 infectarea cu S,DR!,#AC
 *ărinte sin+urC
 victime ale violenţei în familieC
 li*sa veniturilor sau venituri miciC
 victime ale traficului de fiinţe umaneC
 boală cronică sau incurabilăC
 co*iii stra.ii.
Strate"ii $e $e#&oltare a sistemului ser&iciilor sociale
E3istă *atru *rinci*ii fundamentale *entru construcţia sistemului serviciilor de
asistenţă socială=
3'
aA Ser&icii înalt (ro)esionali#ate B utili.ea.ă s*eciali2ti cu înaltă calificare
6asistenţi sociali7? dobândite *rin forme de *re+ătire înalt elaborate? de re+ulă la nivel
universitar. Asistenţii sociali sunt deosebiţi de voluntarii care acţionea.ă în
or+ani.aţiile non+uvernamentale. !erviciile înalt *rofesionali.ate au o altă lo+ică
decât serviciile *rofesional medii? înalt standardi.ate 2i u2or de difu.atRasimilat.
4A Ser&icii $escCise la re&e$erea (roce$urilor *i la încor(orarea noilor
(roce$uri *i cuno*tinţe % ca orice *rofesiune cu un +rad ridicat de încor*orare a
cuno2tinţelor 2tiinţifice? asistenţa socială se află într5un *roces ra*id de de.voltare.
Ea *resu*une descBiderea la *erfecţionareRscBimbare ra*idă 2i ca*acitatea de
asimilare de noi teBnici. #is*onibilitatea la *erfecţionarea *rofesională este
condiţionată de ti*ul de *re+ătire iniţială= o *rofesie cu o ba.ă 2tiinţifică solidă 2i cu
ca*acitate de reflecţie critică 2i de autode.voltare? constând din noi cuno2tinţe 2i
teBnici? de formare *rofesională continuă.
cA Internaţional<naţional<local în $inamica ser&iciilor sociale B *rofesia de
asistent social trebuie considerată ca o *aradi+mă teBnico52tiinţifică mondiali.ată
6stoc de cuno2tinţe utili.at? teBnici de tratare a *roblemelor? sistem de valori7? care se
transmite continuu în mod s*ecial *rin canale *rofesionale? 2i mai *uţin *rin cele
administrative. Este vital deci să e3iste? *entru menţinerea standardelor
*rofesioni2tilor la nivelele de.voltării actuale? un mecanism de contact *rofesional cu
e3*erienţă mondială.
$A Com4inarea între (riorit%ţi sta4ilite la ni&el naţional cu (riorit%ţi
sta4ilite la ni&el local3 (e )on$ul unei mon$iali#%ri<re"ionali#%ri tot mai
accentuate a sistemului $e &alori3 a (ro4lemelor $e soluţionat *i a (riorit%ţilor B
activitatea de asistenţă socială se fundamentea.ă *e an+a&amente &uridice? *olitice 2i
morale atât ale ţării într5un conte3t mai lar+ 6mondial= convenţii 8.9.N. de e3em*lu7?
re+ional 6re+lementările euro*ene7? *e an+a&amente &uridice? *olitice 2i morale ale
ţării ca un între+? *rin le+ile 2i o*ţiunile sale *olitice? *rin sistemul de valori
*romovat naţional? cât 2i *e an+a&amentele locale 2i res*onsabilitatea faţă de
comunitatea locală.
Pro+ramele de *rotecţie socială se reali.ea.ă *rin transferul unor im*ortante
resurse financiare *entru *o*ulaţie? sub forma de =
3(
5 alocaţii familialeC
5 a&utoare socialeC
5 *ensii 2i alte dre*turi de asi+urări socialeC
5 *restaţii *entru 2omeriC
Sco(ul ser&iciilor sociale
5 *rotecţia familiilor în înde*linirea funcţiilor ei ma&oreC
5 contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă 2i întărirea le+ăturilor familialeC
5reducerea sărăciei 2i a formelor sale e3treme.
8ene)iciarii au $re(turi *i o4li"aţii
D $re(turi5 res*ectarea dre*turilor 2i libertăţilor fundamentale? demnitatea 2i
intimitateaC de a fi informaţi asu*ra dre*turilor sociale 2i situaţiilor de riscC de a
*artici*a la luarea deci.iilor care îi *rivescC asi+urarea confidenţialităţii datelor
*ersonale.
= o4li"aţii= să furni.e.e informaţii corecte *rivind identitatea? situaţia familială?
medicală 2i economicăC să *artici*e activ la *rocesul de intervenţieC să contribuie
la *lata serviciilor? dacă este ca.ul.
Pentru o evaluare corectă a nevoilor 2i resurselor? asistentul social trebuie să
înţelea+ă modul în care elementele conte3tului social? familial 2i individual
afectea.ă=
 situaţia *ersoanei asistateC
 voinţa *ersoanei asistate de a utili.a s*ri&inul asistentului social *entru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 6cine solicită a&utorul asistentului socialT 5
*ersoana care are nevoie de a&utor sau o *ersoană din antura&ul acesteiaC modul în
care *ersoana asistată susţine acţiunea de colectare a datelor 2i de *re+ătire a
documentelor necesare asistenţei etc.7C
 cadrul familial 6relaţiile dintre membrii familieiC com*o.iţia familiei 2i relaţia
cu rudeleC identitatea etnică? reli+ioasă 2i valorile asociateC situaţiile în care
membrii familiei au mai beneficiat de su*ortul serviciilor sociale 2i modul în care
au fost folosite resurseleC distribuţia rolurilor 2i a *uterii în familie etc.7 C
 +radul de inte+rare a *ersoanei asistate în comunitate 6sentimentul de
3-
a*artenenţă la alte +ru*uriC res*onsabilităţile asumate în cadrul comunităţiiC modul
de utili.are a resurselor comunitare *entru a răs*unde nevoilor *ersonale sau
familiale etc.7C
 as*ectele de natură emoţională 6tendinţa de a se retra+e 2i de a se i.ola de
ceilalţiC înclinaţia s*re stări cum ar fi tristeţea? furie? teama? ru2inea etc.7C
 as*ectele de natură intelectuală 6idei 2i cuno2tinţe folosite *entru înţele+erea
*ro*riei *ersoane? a *roblemelor 2i a celorlalţiC abilitatea de a inter*reta *ro*ria
e3*erienţăC modalitatea de folosire a informaţiilor 2i cuno2tinţelor *entru a lua
deci.ii etc.7C
 locul de muncă 6relaţia cu cole+ii? *erce*ţia asu*ra muncii etc.7C
 as*ectele economice 6acBi.iţionarea resurselor 2i ca*acitatea de a administra 2i
aloca banii necesari *lăţii bunurilor 2i serviciilor etc.7C
 as*ectele fi.iolo+ice 6starea de sănătate? nutriţia7C
 as*ectele &uridice 6dre*turile 2i res*onsabilităţile care îi revin în calitate de
cetăţean etc.7.
An ba.a acestei înţele+eri? asistentul social va *utea stabili care sunt elementele
situaţiei asu*ra cărora se va focali.a *e *arcursul intervenţiei? fie ca resurse *e care
să le utili.e.e? fie ca as*ecte care trebuie îmbunătăţite. Pentru claritatea acţiunilor
care ar trebui reali.ate sau a celor care ar trebui avute în vedere în *lanul de
intervenţie? asistentul social întocme2te lista cu nevoi? în ordinea *riorităţii acestora.
:ista cu nevoi este im*ortantă mai ales atunci când *ersoanele asistate sunt
de*endente de asistenţa combinată a serviciilor de asistenţă socială 2i medicală sau
când intervenţia se ba.ea.ă *e lucrul în ecBi*a multidisci*linarăC în aceste situaţii?
lista care include nevoile *ersoanei asistate a&ută la clarificarea res*onsabilităţilor
s*eciali2tilor im*licaţi 2i la continuitatea acţiunilor? evitându5se su*ra*unerea
serviciilor sau a acţiunilor s*eciali2tilor.
An evaluarea nevoilor asistentul social trebuie să înţelea+ă fa*tul că? dincolo de
trebuinţele materiale 2i sociale *rimare? s*ectrul nevoilor umane diferă de la o
*ersoană la altaC asistentul social nu trebuie să ia *ro*riile sale nevoi dre*t etalon
*entru considerarea nevoilor *ersoanei asistate.
30
E3istă situaţii de cri.ă în care asistentul social trebuie să acţione.e ur+ent. Antr5
o astfel de situaţie? asistentul social nu mai are tim*ul necesar colectării datelorC el
trebuie să acţione.e imediat *e ba.a i*ote.ei referitoare la ceea ce nu funcţionea.ă în
situaţia dată 2i ce la ar trebui făcut. #u*ă o *rimă intervenţie în situaţie de ur+enţă
asistentul social trebuie să colecte.e datele necesare *entru verificarea validităţii
*rimei i*ote.e 2i *entru identificarea resurselor dis*onibile. $re2eala în *ractică
*oate a*ărea atunci când asistentul social nu î2i scBimbă *rima i*ote.ă cBiar 2i atunci
când a*ar informaţii noi 2i continuă să acţione.e în ba.a *rimei i*ote.e formulate.
AncBeta sociala re*re.inta o *arte im*ortanta a demersului reali.at de asistentul
social si este o *arte com*onenta a dosarului social.
AncBeta sociala re*re.inta *roba le+ala *entru instantele &udecatoresti iar
ras*underea asu*ra continutului ancBetei sociale revine *ersoanelor care au efectuat
sau au semnat ancBeta sociala 6 se efectuea.a in mod obli+atoriu de 2 *ersoane7.
31
ANCEETA SOCIALA
Asistent social.....................................................................
!ef serviciu..........................................................................
'. &ate de identificare
a7 9umeleR*renumele R C9P5ul ...........................................................................................
#ata nasterii...............................................................................................................................
:ocul
nasterii...............................................................................................................................
#omiciliul.........................................................................................................................
Reli+ie...............................................................................................................................
Etnie..................................................................................................................................
%) .arinti
Mama
9umeR*renume..................................................................................................................
#omiciliul.........................................................................................................................
Profesia..............................................................................................................................
:ocul de munca......................................................................................
Reli+ie...............................................................................................................................
Etnie..................................................................................................................................
)ata
9umeR*renume.................................................................................................................
#omiciliul.........................................................................................................................
Profesia..............................................................................................................................
:ocul de munca........................................................................................
Reli+ie...............................................................................................................................
Etnie..................................................................................................................................
,,. Com*onenta familiei 6frati? surori? alte *ersoane care locuiesc im*reuna cu co*ilul7
1. .......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................
". .......................................................................................................................................................
'. .......................................................................................................................................................
(. .......................................................................................................................................................
-. .......................................................................................................................................................
0. .......................................................................................................................................................
III Situatia socio,economica a )amiliei 9se &or $escrieA
"4
'. +li#atul fa#ilial, relatiile dintre #e#%rii fa#iliei(
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................
''. $elatiile fa#iliei cu c"#unitatea (ec"#ap)(
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................
'''. Situatia ec"n"#ica a fa#iliei (venituri)(
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................
'0. +li#atul educati"nal al fa#iliei, care p"ate diferi de nivelul educati"nal (pr"fesie)(
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
0. 1"cuinta( c"nditii igienic" sanitare, utilitati, facilitati speciale etc.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
0'. -radul de integrare si participare s"ciala(
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
I1 Descrierea (ro4lemei
'. .rezentarea faptel"r si eveni#entel"r in c"nte2tul in care se desfas"ara(
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................
................................................................................................................................................................
..................................
''. 'dentificarea nev"il"r c"pilului si fa#iliei(
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................
................................................................................................................................................................
..................................
1 Planul in$i&i$ual $e inter&entie 9$in (unct $e &e$ere socialA5
'. $ec"#andarile asistentului s"cial(
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Data5
Semnatura asistentului social
Semnatura se)ului $e ser&iciu
"1
PLAN INDI1IDUALI0AT DE PROTECTIE
Numele si (renumele co(ilului=
CNP
Masura $e (rotectie= Plasament la ..................................
Res(onsa4il (entru a(licarea m%surii $e (rotecţie= #irectia $enerala de Asistenta !ociala si
Protectia Co*ilului ........................
Cerere (entru instituire a masurii $e (rotectie s(eciala5 nr. ............R..........................
Re)erit $in (artea5
O4iecti& "eneral5 oferirea de servicii *ersonali.ate de re.identa si su*ort
2inalitate5 inte+rare socio5*rofesionala
Mama= .......................
Tata= .............................
Re(re#entantul le"al al co(ilului= ...........................................
Data reali#%rii<re&i#uirii (lanului in$i&i$uali#at $e (rotectie5
Dosar nr FFF
Moti&ul intocmirii Planului In$i&i$uali#at $e Protectie % mentinerea masurii de
*rotectie .....................................
Res(onsa4il $e ca# (re&enire= ....................................
Mana"erul $e ca# care asi"ura coor$onarea meto$olo"ica a res(onsa4ilului $e ca# $e (re&enire5
Mem4rii ecCi(ei si instituţia $in care (ro&in= EcBi*a de s*ecialisti din cadrul ..................
Medic s*ecialist=
As. Medical=
PsiBolo+=
Asistent maternal=
"2
:ucrator social=
#irector
Cursul nr. -
PRINCIPIILE DE OR/ANI0ARE A SER1ICIILOR DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
Princi*ii +enerale
Princi*alele conce*te utili.ate
/a.a or+ani.ării serviciilor de asistenţă socială este comunitatea locală
Asistenta sociala este com(onenta sistemului national $e (rotectie sociala si
cu(rin$e ser&iciile sociale si (restatiile sociale acor$ate in &e$erea $e#&oltarii
ca(acitatilor in$i&i$uale sau colecti&e (entru asi"urarea ne&oilor sociale3
cresterea calitatii &ietii si (romo&area (rinci(iilor $e coe#iune si inclu#iune
sociala
,n vederea *romovarii *rocesului de inclu.iune sociala? *re.enta le+e : "-R244(
*rivind sistemul national de asistenta sociala re+lementea.a coordonarea si
or+ani.area unitara a sistemului de servicii si *restatii sociale si de a crea conditii
necesare im*lementarii masurilor si actiunilor sociale *entru +arantarea dre*tului
fiecarei *ersoane aflate intr5o situatie de nevoie sociala? datorita unor motive de natura
economica? fi.ica? *siBica sau sociala.
,n vederea +arantarii accesului e+al la dre*turile *reva.ute de le+islatia in
vi+oare? sistemul de asistenta sociala se intemeia.a *e urmatoarele (rinci(ii5
aAuni&ersalitatea %fiecare *ersoana are dre*tul la asistenta sociala C
4Ares(ectarea $emnitatii umane % fiecarei *ersoane ii este +arantata
de.voltarea libera si de*lina a *ersonalitatiiC
"3
cAsoli$aritatea sociala % comunitatea *artici*a la s*ri&inirea *ersoanelor care nu
isi *ot asi+ura nevoile sociale? *entru mentinerea si inlaturarea coe.iunii socialeC
$A(arteneriatul % autoritatile administratiei *ublice centrale si locale de cult
recunoscute de le+e coo*erea.a in vederea acordarii serviciilor socialeC
eAsu4si$iaritatea % in situatia in care o *ersoana sau familia nu isi *oate asi+ura
inte+ral nevoile sociale? intervine colectivitatea locala si structurile ei asociative si?
com*lementar statulC
)A(artici(area 4ene)iciarilor % beneficiarii masurilor si actiunilor de asistenta
sociala contribuie activ la *rocesul de deci.ie si de acordare a acestoraC
"Atrans(arenta % se asi+ura cresterea +radului de res*onsabilitate a
administratiei *ublice centrale si locale fata de cetatean? *recum si stimularea
*artici*arii active a beneficiarilor la *rocesul de luare a deci.iilorC
CAne$iscriminarea % accesul la dre*turile de asistenta sociala se reali.ea.a fara
restrictie sau *referinta fata de rasa? nationalitate? ori+ine etnica? limba? reli+ie?
cate+orie sociala? o*inie? se3 ori orientare se3uala? varsta? a*artenenta *olitica?
di.abilitate? boala cronica neconta+ioasa? infectare S,D sau a*artenenta la o cate+orie
defavori.ata? *recum si orice alt criteriu care are ca sco* ori ca efect restran+erea
folosintei sau e3ercitarii? in conditii de e+alitate? a dre*turilor omului si a libertatilor
fundamentaleC
Profesia de asistent social se caracteri.ea.ă *rintr5o ba.ă ecBilibrată de teorie 2i
e3*erienţă *rofesională *ractică decur+ând din valorile care dau însă2i natura acestei
*rofesii= o profesie înalt umanistă, cu responsabilităţi deosebite faţă de natura
umană i destinul unor !ieţi omeneti"
Asistenţa social% este? în *rimul rând? o art%? este? de asemenea? o *tiinţ% 2i
este? cu si+uranţă? o (ro)esie. ,deea este susţinută de teoreticieni de valoare?
s*eciali2ti în domeniu care au adus contribuţii im*ortante la de.voltarea conce*telor
teoretice ale asistenţei sociale. *ste " art! deoarece *resu*une din *artea celui care o
*ractică o serie de calităţi *ersonale? a*titudini deosebite? care *rin educaţie de.voltă
de*rinderi 2i abilităţi? formea.ă talentul necesar *entru a acţiona într5o mare
diversitate de situaţii? *entru a5i *utea înţele+e *e oameni 2i a5i a&uta *e ace2tia să se
a&ute sin+uriC este " 3tiinţ! *entru că a de.voltat? în tim* idei? *rinci*ii 2i conce*te
""
o*eraţionale *ro*riiC în fine? este " pr"fesie *entru că *resu*une 2i ţine seama de
toate atributele unei *rofesii= deţine un cor*us sistemic? or+ani.at teoretic de
cuno2tinţe de s*ecialitate? o*erea.ă cu valori 2i simboluri comune? este o activitate *e
termen lun+ *usă în slu&ba nevoilor sociale? are instituţii academice? se ba.ea.ă *e un
sistem le+islativ 2i o dimensiune etică *ro*rii? deţine un *rofil *rofesional s*ecific
*entru a servi *ersoana în dificultate? în *articular? 2i totodată *entru bunul mers al
societăţii? în sens lar+.
Asistenţa socială modernă s5a de.voltat *ornind de la nevoia oamenilor de a se
s*ri&ini unii de alţii? de a se a&uta în momente dificile? dar 2i cu a&utorul oamenilor de
2tiinţă Usensibili.aţi la *roblemele umane<.
Ca activitate *ractică? cu lar+ă a*licabilitate în sfera *rotecţiei sociale? asistenţa
socială are la ba.ă trei pre#ise funda#entale(
a7 *rima se referă la i#p"rtanţa fiinţei u#ane, la unicitatea 3i de#nitatea ei, la
necesitatea #enţinerii acestei c"ndiţii f!r! ca pers"ana s! decad! sau s! a%dice de
la c"ndiţia u#an!4
b7 a doua *remisă are în vedere fa*tul că pers"ana, fa#ilia, c"lectivitatea sau
c"#unitatea p"t avea pr"%le#e ce rezult! din interacţiunea cu ceilalţi= *robleme de
de.ada*tare la mediul social din care face *arte? modificări ale mediului social? care
*oate deveni ne*otrivit sau cBiar ostil? ori modificări simultane? în ambele sensuri?
atât dins*re mediu s*re individ? cât 2i ale individului la mediul său de viaţăC
c7 în fine? datorită unei virtuţi cu care a fost în.estrată nativ fiinţa umană de a
de.volta sentimente de +ri&ă 2i a52i a&uta semenii % UBomo ad &uventus *aratus< 6S.
!oJdan? 11137? "a#enii p"t 3i tre%uie s! intervin! pentru aplanarea pr"%le#el"r 3i
#%un!t!ţirea vieţii se#enil"r l"r4 fiecare individ trebuie să52i asume res*onsabilităţi
familiale 2i sociale? dar are 2i dre*tul de a fi a&utat de ceilalţi membrii ai societăţii
atunci când este află în situaţii dificile din *unct de vedere emoţional? fi.ic ori
material? cărora nu le *oate face faţă sin+ur *rin forţe *ro*rii? în numele &ustiţiei
sociale *rin solidaritate umană.
)oate acestea se constituie în ar+umente *entru a susţine că *entru mana+erul
social devine im*erios necesar a52i onora *rofesia *rintr5o conduită *rofesională
adecvată? în res*ectul datorat atât în relaţia cu *ersoana? colectivitatea sau
"'
comunitatea *entru care lucrea.ă? cât 2i în relaţia cu comunitatea *rofesională
*ro*rie? cu ecBi*a în care lucrea.ă? cu *ro*ria instituţie 2i cu toate celelalte instituţii
cu care trebuie să colabore.e. Asumarea multitudinii de roluri 2i res*onsabilităţi ce5i
revin mana+erului social în de.voltarea tuturor acestor relaţii *resu*une nu numai
temeinicie în cunoa2terea teoretică? stă*ânirea abilităţilor 2i de*rinderilor *ractice
cores*un.ătoare? dar 2i res*ect *entru valorile 2i standardele de *rofil cu*rinse în
codul deontolo+ic al *rofesiei de mana+er social.
An funcţie de *articularităţile fiecărei situaţii în care se află *ersoana asistată 2i
de conte3tul istoric? +eo+rafic? economic? social 2i cultural în care trăie2te? mana+erul
social trebuie să construiască o strate+ie de intervenţie *e ba.a celor două dimensiuni
ale sistemul social de a&utoare= siste#ul f"r#al? com*us din instituţii +uvernamentale
2i a+enţii non+uvernamentale 2i siste#ul inf"r#al, com*us din membrii familiei?
*rieteni? vecini etc. Modul în care asistentul social se orientea.ă în lucrul cu cele
două sisteme 2i ado*tarea conduitei *otrivite faţă de *ersoanele aflate în nevoie sunt
decise de către asistentul social? în consens cu codul deontolo+ic al *rofesiei. Codul
deontolo+ic îl +Bidea.ă *e asistentul social în varietatea rolurilor 2i relaţiilor? la
nivele diferite de res*onsabilitate? în ra*ort cu situaţiile în care intervine.
Princi*alele conce*te utili.ate
 conceptul de problemă socială *oate fi definit ca fiind o situaţie *e care mai
multe *ersoane dintr5o comunitate o *erce* ca fiind +reu de re.olvat? dificilă?
care creea.ă disconfort si care cere o soluţionareR re.olvare.
 conceptul de ne!oie socială re*re.intă ansamblul de cerinţe indis*ensabile
fiecărei *ersoane *entru asi+urarea condiţiilor de viaţă în vederea inte+rării
socialeC
 beneficiar#client#persoană asistată5 *ersoană căreia îi sunt adresate serviciile
de asistenţă socială
 ser!iciile sociale re*re.intă ansamblul com*le3 de măsuri 2i acţiuni reali.ate
*entru a răs*unde nevoilor sociale ale *ersoanelor? familiilor? +ru*urilor sau
"(
comunităţilor în vederea *revenirii 2i de*ă2irii unor situaţii de dificultate?
vulnerabilitate sau de*endenţă *entru cre2terea calităţii vieţii 2i *romovarea
inclu.iunii socialeC
 prestaţiile sociale sunt măsuri de redistribuţie financiară acordate *ersoanelor
sau familiilor în funcţie de nevoile 2i du*ă ca.? veniturile acestoraC
 furni$orii de ser!icii sociale sunt *ersoane fi.ice sau &uridice? de dre*t *ublic
sau *rivat? care acordă servicii sociale în condiţiile *revă.ute de le+eC
 acreditarea re*re.intă *rocesul *rin care furni.orul demonstrea.ă *ro*ria
ca*acitate funcţională? or+ani.aţională 2i administrativă în acordarea
serviciilor sociale? sub condiţia res*ectării standardelor de calitate în vi+oare?
iar statul recunoa2te dre*tului acestuia de a acorda servicii socialeC
 standardele %enerale i specifice de calitate re*re.intă ansamblul de norme în
ba.a cărora este evaluată 2i monitori.ată activitatea furni.orilor 2i calitatea
serviciilor sociale acordate.
 procesul de inclu$iune socială re*re.intă un set de măsuri 2i acţiuni
multidimensionale din domeniile *rotecţiei sociale? ocu*ării forţei de muncă?
locuirii? educaţiei? sănătăţii? informării % comunicării? mobilităţii? securităţii?
&ustiţiei 2i culturii? destinate combaterii e3clu.iunii sociale.
 e&clu$iune sociala este un termen mult mai vast decat saracia deoarece se
refera nu numai la li*sa mi&loacelor materiale? ci si la im*iedicarea accesului la
diverse retele? ecnomice? sociale? *olitice ? culturale.
 co$ $eontolo"ic5 set oficial de re+uli ce trebuie res*ectate ca urmare a aderării
deliberate la o anumită *rofesie? cum ar fi asistenţa socială.
 con)i$enţialitate5 re+ulă conform căreia? un s*ecialist 6*siBolo+? asistent
social? medic etc.7 nu *oate face cunoscute informaţii des*re starea fi.ică?
*siBică sau statutul social 62i al relaţiilor inter*ersonale7 al6e7 clientul său.
 auto$eterminare5 Asistentul social nu decide în numele *ersoanei asistate? ci
a&ută *ersoana asistată să52i identifice 2i să52i de.volte resursele în vederea
ale+erii celei mai bune o*ţiuni.
"-
Structura sistemului public (de beneficii şi servicii) de asistenţă socială
Rolul or"ani#aţiilor ne"u&ernamentale în asi"urarea ser&iciilor comunitare
*i s(eciali#ate $e asistenţ% social%
A2a cum *ractica a dovedit5o? *rimele *ersoane îndre*tăţite *entru a *rimi a&utor
sunt cele fără venituri sau cu venituri mici. Res*onsabilitatea revine celor dis*u2i în
vecinătatea celor aflaţi în situaţie critică? adică familieiC în fa.a secundară a
intervenţiei se +ăse2te comunitatea? iar în cea de5a treia % statul.
Acolo unde statul nu *oate să intervină total sau *arţial? în viaţa socială
cotidiană? acţionea.ă or+ani.aţiile ne+uvernamentale în *arteneriat cu *rimăriile.
MV!NR,:ER
/E9E,C,,:E #E
A!,!)E9OV
!8C,A:V
/eneficii de
Asistenţă socială
în natur%
/unuri 6e3= *rote.e?
alimente Baine? etc7
!ervicii
Ser&icii
s(eciali#ate
Ser&icii
sociale
(rimare
"0
/eneficii de asistenţă
socială în 4ani
6E3.DM$7
9,DE:N: IN#EOEA9 9,DE:N: :8CA:
)uncţii=
5 Emitere acte
le+islative
5 inanţare
5 Acreditare
5 ,ns*ecţie
9,DE:N: CE9)RA:
6MME! 2i alte
instituţii centrale7
Pentru derularea unor *ro+rame de servicii sociale *rin unităţi de asistenţă
socială înfiinţate de or+ani.aţii ne+uvernamentale? în ba.a *revederilor :e+ii nr.
3"R1110 se acordă subvenţii din bu+etul de stat sau din bu+etul local? asociaţiilor 2i
fundaţilor cu *ersonalitate &uridică ce înfiinţea.ă 2i administrea.ă aceste unităţi.
Pentru a acorda 2i or+ani.a servicii sociale? or+ani.aţiile ne+uvernamentale
trebuie să fie acreditate conform 8.$. nr. (0R2443 *rivind serviciile sociale? astfel
devenind furni.ori de servicii sociale. urni.orii de servicii sociale acreditaţi *ot
acorda servicii sociale *rin contracte directe încBeiate cu beneficiarii sau *ot încBeia
convenţii de *arteneriat cu alţi furni.ori acreditaţi.
!erviciile sociale or+ani.ate la nivel comunitar în funcţie de nevoile identificate?
de com*le3itatea situaţiilor de dificultate? *ot fi servicii de asistenţă socială cu
caracter *rimar 2i servicii s*eciali.ate sau servicii de în+ri&ire social5medicală.
8r+anele administraţiei *ublice centrale cu atribuţii în domeniu au
res*onsabilităţi în soluţionarea furni.ării serviciilor de asistenţă socială.
An+a&amentele naţionale im*lică răs*underi ale Parlamentului? Pre2edinţiei 2i
$uvernului. Această res*onsabilitate naţională nu e3clude în nici un fel autonomia
locală 2i iniţiativele comunitare? ci le include ca o condiţie necesară 2i o resursă
esenţială.
8a#a or"ani#%rii ser&iciilor $e asistent% social% este comunitatea local%
Coordonarea si îndrumarea la nivel naţional are de re+ula un *rofil *olitic
+eneral si de su*ort teBnic5*rofesional. Res*onsabilităţile si deci.iile de or+ani.are
sunt ale comunităţilor locale.
"1
Cursul 0
CODUL DEONTOLO/IC AL PRO2ESIEI DE ASISTENT SOCIAL
Princi*ii etice
!tandarde
Res*onsabilităţi
Etica profesională se afla la baza activităţii de asistenţă socială. Codul etic reprezintă un set de
reguli care reflecta principii generale de conduita profesională. Comportamentul asistentului social trebuie
sa fie consecvent si responsabil, astfel încât sa nu afecteze imaginea profesiei. Codul etic cuprinde doua
capitole:
A 1alorile *i norme etice fundamentale cores*un.ătoare activităţii asistentului socialC
8 Res(onsa4ilit%ţile asistentului social în desfă2urarea activităţii *rofesionale.
Codul etic se bazează pe valorile şi normele etice fundamentale ale asistenţei sociale ca profesie. Codul
etic reglementează relaţiile profesionale ale asistenţilor sociali şi se refera la responsabilităţile acestora în
relaţiile cu persoanele asistate, colegii, precum şi alte categorii de profesionişti. Prevederile prezentului
Cod sunt asumate de către toţi asistenţii sociali pe toata durata practicării profesiei.
dată cu aderarea la Cod, asistenţii sociali vor participa la punerea lui în practica şi vor lua masuri pentru
a descura!a, preveni, semnala şi corecta eventualele comportamente care se abat de la etica profesiei.
"sistenţii sociali vor fi trataţi în mod egal şi vor apăra şi spri!inii colegii care au fost acuzaţi pe nedrept de
comportament lipsit de etica. E#istenta în forma scrisa a acestui Cod, nu garantează comportamentul etic
în sine.
Sco(ul codului etic este=
• de a identifica valorile morale fundamentale care stau la ba.a misiunii
*rofesiei de asistent socialC
• de a stabili un set de res*onsabilităţi ale asistentului social în desfă2urarea
activităţii *rofesionaleC
• de a clarifica res*onsabilităţile 2i acţiunile *rofesioni2tilor care vor re.olva
*osibile conflicte de natura etica.
'4
Prin aderarea la acest Cod? Cole"iul Asistenţilor Sociali stabile2te re+uli
disci*linare 2i sancţiuni în concordanta cu *rinci*iile identificate 2i acce*tate *rin
Codul etic.
Res*onsabilităţile asistentului social se adresea.ă tuturor asistenţilor sociali 2i se
a*lica tuturor activităţilor *rofesionale de asistenţă socială. Aceste norme se refera la
res*onsabilităţile asistentului social ca *rofesionist si la relaţiile lui cu societatea?
*rofesia? *ersoanele asistate? instituţia 2i cole+ii.
Etica *i $eontolo"ia în conte+t internaţional *i naţional
An 111"? în Colombo? !ri :anFa? a avut loc întâlnirea s*eciali2tilor la nivel
internaţional care au încercat definirea ariei o*erative a asistentului social în cadrul
*ro+ramelor de *rotecţie socială. ederaţia ,nternaţională a Asistenţilor !ociali a
ado*tat? la această întâlnire? UEtica Asistenţei !ociale. Princi*ii 2i standarde<?
cu*rinsă în două documente= #eclaraţia ,nternaţională a Princi*iilor Etice ale
Asistenţei !ociale 2i !tandardele Etice ,nternaţionale ale Asistenţilor !ociali.
Acest document? ba.at *e UCodul ,nternaţional al Eticii *entru Asistentul !ocial
Profesionist< ado*tat de ederaţia ,nternaţională a Asistenţilor !ociali în 11-(?
conţine *rinci*iile etice de ba.ă ale *racticii asistenţei sociale 2i *rocedurile
recomandate în relaţiile individuale ale mana+erului social cu clienţii? cole+ii 2i alţi
s*eciali2ti.
ederaţia ,nternaţională a Asistenţilor !ociali recunoa2te necesitatea stabilirii
unor *rinci*ii +enerale de orientare a asistentului social în relaţie cu *roblemele
individuale 2i sociale care intră în sfera asistenţei sociale 2i recomandă *rocedurile
necesare care trebuie urmate când munca mana+erului social *re.intă dileme etice.
!tandardele Etice ,nternaţionale ale asistentilor sociali au fost stabilite în
consens cu #eclaraţia Nniversală a #re*turilor 8mului 2i cu alte convenţii care
derivă din acestea. Plecând de la *rinci*iul de ba.ă al *rofesiei de asistent social?
*otrivit căruia acesta intervine *entru cre2terea bunăstării individuale? !tandardele
Etice ,nternaţionale ale asistentilor sociali re+lementea.ă relaţiile dintre=
'1
 asistentul s"cial 3i pr"%le#atica s"cial!? în care sunt *revă.ute standardele
referitoare la identificarea? înţele+erea 2i inter*retarea nevoilor individuale 2i socialeC
 asistentul s"cial 3i client? referitoare la *rinci*iile de colectare 2i utili.are a
informaţiei *rivind situaţia clientului 2i modalităţile de lucru cu clientulC
 asistentul s"cial 3i "rganizatia n care lucreaz!? *rivind *roblemele
referitoare la as*ecte ce ţin de *rocedurile 2i *racticile adecvate serviciilor oferite de
or+ani.atieC
 asistentul s"cial 3i c"legii, în care sunt *revă.ute standarde referitoare la
susţinerea o*ortunităţilor de informare 2i e3*erienţă între s*eciali2ti 2i re+lementea.ă
situaţiile în care este încălcată etica *rofesionalăC
 asistentul s"cial 3i pr"fesie, referitoare la modalităţile de menţinere 2i
a*licare a valorilor *rofesionale în *ractica asistentei sociale.
Problematica socială *orne2te de la *remise diferite de s*aţiu +eo+rafic? condiţii
istorice? economice? sociale 2i culturale care se re+ăsesc în strate+iile +uvernamentale
din sfera *oliticii sociale. ederaţia ,nternaţională a Asistenţilor !ociale încura&ea.ă
s*eciali2tii fiecărui stat să discute 2i să clarifice *roblemele *articulare relevante
*entru fiecare ţară. Astfel? ederaţia ,nternaţională a Asistenţei !ociale recomanda
UEtica Asistenţei !ociale. Princi*ii 2i !tandarde< ca un +Bid +eneral *e ba.a căruia
s*eciali2tii fiecărui stat membru î2i *ot stabilii *rinci*iile *rofesionale *ro*rii.
Plecând de la acest *rinci*iu? Asociaţia Română *entru Promovarea Asistenţei
!ociale? membră a ederaţiei ,nternaţionale a Asistenţilor !ociali? a elaborat *rimul
Cod deontolo+ic al asistentului social în România. An elaborarea Codului? reali.at de
un colectiv de s*eciali2ti? membri ai Asociaţiei Române *entru Promovarea
Asistenţei !ociale? sub îndrumarea *rof. univ. dr. Cătălin Qamfir? #ecanul acultăţii
de !ociolo+ie 2i Asistenţă !ocială? a fost folosit ca model codul deontolo+ic al unor
ţări cu e3*erienţă avansată în domeniu 68landa? !*ania? !NA7. #e asemenea? a fost
utili.at Codul deontolo+ic *rofesional al ederaţiei ,nternaţionale a Asistenţilor
!ociali 2i al Asociaţiei Euro*ene de Asistenţă !ocială. Codul deontolo+ic a fost
discutat 2i a*robat în 111- de comunitatea *rofesională a asistentilor sociali. 6membri
ai Asociaţiei Române *entru Promovarea Asistenţei !ociale7 2i de dele+aţii altor
or+ani.aţii *rofesionale de asistenţă socială din ţară 6Asociaţia Asistenţilor !ociali
'2
Profesioni2ti? Asociaţia Asistenţilor !ociali din România7 în cadrul Conferinţei
Asociaţiei Române *entru Promovarea Asistenţei !ociale.
1alori *i norme etice
Acest set de norme etice re*re.intă totalitatea e3i+entelor de conduita morala
cores*un.ătoare activităţii asistentului social. 9ormele au la ba.a valorile
fundamentale ale asistenţei sociale= furni.area de servicii în beneficiul *ersoanelor
asistate? &ustiţia socială? res*ectarea demnităţii 2i unicităţii individului? a
confidetialităţii 2i inte+rităţii *ersoanei? autodeterminării 2i com*etentei *rofesionale.
iecare asistent social î2i va însu2i aceste valori 2i norme etice? ele urmând sa se
re+ăsească în com*ortamentul sau? astfel încât sa nu aducă *rin acţiunile sale
*re&udicii ima+inii *rofesiei.
D" 2urni#area $e ser&icii în 4ene)iciul (ersoanelor asistate
Sc"pul principal al activit!ţii asistentului s"cial este acela de a asista pers"anele
aflate n dificultate i#plicându-se n identificarea, nţelegerea, evaluarea c"recta 3i
s"luţi"narea pr"%le#el"r s"ciale.
An toate demersurile sale? asistentul social acţionea.ă cu *rioritate în interesul
*ersoanei asistate. An situaţia în care interesul *ersoanei asistate re*re.intă o
ameninţare *entru comunitate R membrii comunităţii? asistentul social are
res*onsabilitatea de a îndruma *ersoana asistată 2i de a media în sco*ul armoni.ării
intereselor *arţilor im*licate.
=" 6ustiţia social%
Asistenţii s"ciali pr"#"veaz! principiile ,ustiţiei s"ciale.
Asistenţii sociali se asi+ura de e+alitatea 2anselor *rivind accesul *ersoanelor asistate
la informaţii? servicii? resurse 2i *artici*area acestora la *rocesul de luare a deci.iilor.
Ei contestă 2i combat diferitele forme ale in&ustiţiei sociale *recum= sărăcia? 2oma&ul?
discriminarea? e3cluderea 2i alte asemenea forme.
'3
?" Demnitatea *i unicitatea (ersoanei
Asistenţii s"ciali respecta 3i pr"#"veaz! de#nitatea individului, unicitatea 3i
val"area fiec!rei pers"ane.
Asistentul social nu trebuie sa *ractice? sa tolere.e? sa facilite.e sau sa colabore.e la
nici o forma de discriminare ba.ata *e rasa? etnie? se3 2i orientare se3uala? vârsta?
convin+eri *olitice sau reli+ioase? statut marital? deficienta fi.ica sau *siBica? situaţie
materiala 2iRsau orice alta *referinţa? caracteristica? condiţie sau statut.
@" Auto$eterminarea
Asistentul s"cial respecta 3i pr"#"veaz! dreptul pers"anel"r asistate la
aut"deter#inare. Asistentul social s*ri&ină *ersoanele asistate în eforturile lor de a52i
identifica 2i clarifica sco*urile? în vederea ale+erii celei mai bune o*ţiuni. Asistenţii
sociali *ot limita dre*turile *ersoanelor asistate la autodeterminare atunci când? în
&udecata *rofesională a asistentului social? acţiunile *re.ente 2iRsau viitoare ale
*ersoanelor asistate *re.intă un risc *entru ei în2i2i 2iRsau *entru ceilalţi.
G. Relaţiile interumane
Asistenţii s"ciali recun"sc i#p"rtanţa funda#ental! a relaţiil"r interu#ane 3i le
pr"#"veaz! n practica pr"fesi"nal!.
Asistenţii sociali încura&ea.ă 2i întăresc relaţiile dintre *ersoane cu sco*ul de a
*romova? reface? menţine 2iRsau îmbunătăţi calitatea vieţii *ersoanelor? familiilor?
+ru*urilor? or+ani.aţiilor 2i comunitatilor.
:" Inte"ritatea
Asistenţii s"ciali acţi"neaz! cu "nestitate 3i resp"nsa%ilitate n c"nc"rdanţ! cu
#isiunea pr"fesiei 3i n"r#ele etice pr"fesi"nale.
H" Com(etenţa
Asistenţii s"ciali tre%uie s! 3i desf!3"are activitatea nu#ai n aria de c"#petenţ!
pr"fesi"nal! deter#inat! de licenţa, e2pertiza 3i e2prienţa pr"fesi"nal!. Asistenţii
sociali au obli+aţia de a52i îmbunătăţi *ermanent cuno2tinţele 2i de*rinderile
*rofesionale 2i de a le a*lica în *ractica. Asistenţii sociali contribuie la îmbunătăţirea
2i de.voltarea ba.ei de cuno2tinţe a *rofesiei.
'"
/. Res(onsa4ilit%ţile asistentului social
D Res(onsa4ilit%ţile asistentului social )aţ% $e societate
Acţiune socială i politică
Asistentul social *ledea.ă *entru condiţii de viaţa care sa conducă la satisfacerea
nevoilor umane de ba.a 2i *romovea.ă valorile sociale? economice? *olitice 2i
culturale care sunt com*atibile cu *rinci*iile &ustiţiei sociale. Asistentul social trebuie
sa fie con2tient de im*actul vieţii *olitice asu*ra *rofesiei 2i *racticii *rofesionale.
Asistentul social *ledea.ă *entru scBimbări care sa contribuie la îmbunătăţirea
condiţiilor sociale în vederea satisfacerii nevoilor umane de ba.a 2i *romovării
&ustiţiei sociale. Asistentul social acţionea.ă *entru a facilita accesul la servicii
s*ecifice 2i *osibilitatea de a ale+e *entru *ersoanele vulnerabile? de.avanta&ate sau
aflate în dificultate. Asistentul social *romovea.ă condiţiile care încura&ea.ă
res*ectarea diversităţii sociale 2i culturale atât în interiorul României? cât 2i la nivel
+lobal. Asistentul social *romovea.ă *oliticile 2i *racticile care încura&ea.ă
con2tienti.area 2i res*ectarea diversităţii umane. Asistentul social facilitea.ă 2i
informea.ă *ublicul în le+ătură cu *artici*area la viaţa comunitară 2i scBimbările
sociale care intervin. Asistentul social trebuie sa asi+ure servicii *rofesionale în
situaţii de ur+enta. Asistentul social acţionea.ă *entru a *reveni 2i elimina
dominarea? e3*loatarea sau discriminarea unei *ersoane? +ru*? comunitate sau
cate+orie socială *e ba.a etniei? ori+inii naţionale? se3ului sau orientării se3uale 2i
vârstei? stării civile? convin+erilor *olitice sau reli+ioase? deficientelor fi.iceR*siBice
sau altor asemenea criterii. Asistentul social se asi+ura de res*ectarea dre*turilor
fundamentale ale omului 2i de a*licarea le+islaţiei internaţionale la care România a
aderat? conform Constituţiei României.
= Res(onsa4ilit%ţile asistenţilor sociali )aţ% $e (ro)esie
'nte%ritatea profesională i promo!area profesiei
Asistentul social *romovea.ă 2i menţine normele etice ale *racticii *rofesionale.
Asistentul social *romovea.ă 2i de.volta valorile 2i etica *rofesiei? ba.a de cuno2tinţe
2i misiunea *rofesiei. Asistentul social *rote&ea.ă 2i *romovea.ă inte+ritatea
''
*rofesională atât *rin studii? cercetare? anali.a 2i critica constructiva? cât 2i *rin
activităţi de *redare? consultanţă? e3*uneri în cadrul comunităţii 2i *artici*are activă
în cadrul or+ani.aţiilor *rofesionale. Asistentul social acţionea.ă *entru a *reveni 2i a
elimina *racticarea neautori.ată 2i necalificată a *rofesiei de asistent social
semnalând Cole+iul Asistenţilor !ociali.
E!aluare i cercetare
Asistentul social evaluea.ă 2i *romovea.ă *oliticile din domeniu? im*lementarea
*ro+ramelor 2i intervenţiilor *ractice. Asistentul social care se an+a&ea.ă în *ro+rame
de cercetare res*ecta etica *rofesiei 2i utili.ea.ă teBnici 2i metode *rofesionale.
Asistentul social care se im*lica în *ro+rame de cercetare trebuie sa asi+ure
anonimatul *artici*anţilor 2i confidenţialitea asu*ra datelor obţinute.
Res(onsa4ilit%ţile asistentului social )aţ% $e (ersoanele asistate
An%a(amentul faţă de persoana asistată
Princi*ala res*onsabilitate a asistentului social este de a *romova bunăstarea
*ersoanei asistate. ,nteresele *ersoanei asistate *rimea.ă. Asistentul social activea.ă
în limitele obli+aţiilor le+ale 2i ale res*onsabilităţilor sale în cadrul instituţiei
an+a&atoare.
Respectarea principiului autodeterminării
Asistentul social nu decide în numele *ersoanei asistate. Asistentul social a&uta
*ersoana asistată să52i identifice 2i să52i de.volte resursele în vederea ale+erii celei
mai bune o*ţiuni? acordând totodată atenţia necesară intereselor celorlalte *ărţi
im*licate. E3ce*ţiile sunt *revă.ute de le+e. Asistenţii sociali *ot limita dre*turile
*ersoanelor asistate la autodeterminare atunci când? în &udecata *rofesională a
asistentului social acţiunile *re.ente 2iRsau viitoare ale *ersoanelor asistate *re.intă
un risc *entru ei în2i2i 2iRsau *entru ceilalţi.
)ontractul cu persoana asistată
W Asistentul social va furni.a servicii *ersoanelor asistate numai în conte3tul unei
relaţii *rofesionale ba.ate? atunci când este ca.ul? *e un contract scris 2iRsau *e
consimţământul *ersoanei asistate. An ca.ul în care *ersoana asistată nu are
ca*acitatea de a semna un contract? asistentul social trebuie să *rote&e.e interesele
*ersoanei asistate urmărind să obţină *ermisiunea re*re.entantului le+al al acestuia
'(
6tutore?curator?etc7.
W Asistentul social folose2te un limba& clar *entru a informa *ersoanele asistate
des*re sco*ul? riscurile 2i limitele serviciilor? costurile le+ate de serviciul res*ectiv?
alternativele e3istente? dre*tul *ersoanei asistate de a refu.a sau de a re.ilia contactul
cât 2i des*re *erioada *entru care se încBeie contractul res*ectiv. Asistentul social
trebuie să ofere *ersoanelor asistate *osibilitatea de a *une întrebări.
W An situaţiile în care *ersoanele asistate nu înţele+ sau au dificultăţi în a înţele+e
limba&ul *rimar folosit în *ractica? asistentul social trebuie să se asi+ure ca acesta a
înţeles. Aceasta *resu*une asi+urarea unei e3*licaţii verbale detaliate sau asi+urarea
unui translator sau inte*ret.
W Asistentul social are res*onsabilitatea de a furni.a informaţii des*re natura 2i
necesitatea serviciilor 2i de a informa *ersoana asistată cu *rivire la dre*tul sau de a
refu.a serviciul oferit 6indiferent dacă serviciul a fost solicitat sau nu de către
*ersoana asistată7.
W Asistentul social informea.ă *ersoanele asistate cu *rivire la limitele 2i riscurile
furni.ării de servicii *rin intermediul com*uterelor? telefoanelor sau a altor mi&loace
de comunicare 2i solicita acordul scris al *ersoanelor asistate *entru orice înre+istare
audio 2i video? cât 2i *entru *re.enta unei terţe *ersoane ca observator.
)ompetenţa profesională
)oate acţiunile asistentul social trebuie să se înscrie în limitele de com*etenţă ale
*rofesiei. Pre+ătirea *rofesională a asistentului social trebuie să fie un *roces
continuu de *erfecţionare. +"legiul Asistenţil"r S"ciali stabile2te *rocedura? limita de
tim* 2i modalitatea *rin care asistenţii sociali î2i vor menţine 2i imbunătăţi
*erformantele *rofesionale. Pentru a asi+ura o intervenţie com*etentă? asistentul
social are dre*tul 2i obli+aţia de a asi+ura servicii 2i de a folosi teBnici s*eciali.ate de
intervenţie? numai du*ă *artici*area la un pr"gra# de instruire specializat!. !tările
*ersonale 6emoţionale sau de altă natură7 nu influenţea.ă calitatea intervenţiei
*rofesionale a asistentului social.
)ompetenţă culturala i di!ersitatea socială
Asistentul social oferă servicii în concordanta cu s*ecificul cultural din care *rovine
*ersoana asistată? ada*tându5se diversităţii culturale *rin cunoa2terea? înţele+erea?
'-
acce*tarea 2i valori.area modelelor culturale e3istente. Asistentul social trebuie să
aibă cuno2tinţe de ba.a des*re mediul cultural 2i caracteristicile +ru*uluiRcomunităţii
din care fac *arte *ersoanele asistate. ,nstruirea asistentului social îi *ermite acestuia
înţele+erea diversităţii sociale 2i culturale *rivind etnia? reli+ia? se3ul 2i orientarea
se3uala? vârsta? statutul marital? convin+erile *olitice 2i reli+ioase? di.abilităţile
mentale sau fi.ice.
)onflict de interese
Asistentul social evita conflictul de interese în e3ercitarea *rofesiei 2i *romovea.ă o
abordare im*arţiala a situaţiilor *rofesionale. Asistentul social informea.ă *ersoana
asistată des*re *osibilele conflicte de interese 2i intervine? du*ă ca.? în *revenirea sau
re.olvarea acestora. An anumite ca.uri? *rote&area *ersoanei asistate *oate conduce la
încBeierea relaţiei *rofesionale 2i orientarea *ersoanei asistate către un alt cole+ sau
un alt serviciu. Asistentul social nu folose2te relaţia *rofesională cu *ersoana asistată
*entru obţinerea de avanta&e sau alte beneficii în interes *ersonal. Asistentul social
care asi+ura servicii *entru doua sau mai multe *ersoane între care e3ista o relaţie 6de
e3em*lu membrii unei familii? cu*lul7 trebuie să clarifice care dintre indivi.i sunt
consideraţi *ersoane asistate? natura obli+aţiilor *rofesionale ale asistentului social 2i
ale *ărţilor im*licate? încercând să atenue.e sau să *revină conflictele de interese
*osibile sau reale.
)onfidenţialitatea i !iaţa pri!ată
Asistentul social trebuie să se ba.e.e *e *rinci*iile res*ectului a*ărării intimităţii?
confidenţialităţii 2i utili.ării res*onsabile a informaţiilor obţinute în actul e3ercitării
*rofesiei. Asistentul social nu solicita informaţii des*re viaţa *rivata a *ersoanei
asistate decât în ca.ul în care acestea sunt relevante *entru intervenţie. 8dată ce
aceste informaţii au fost obţinute? asistentul social *ăstrea.ă confidenţialitatea asu*ra
lor. An anumite situaţii? asistentul social *oate de.vălui informaţii confidenţiale? cu
acordul *ersoanei asistate sau al re*re.entantului le+al al acestuia. Asistenţii sociali
*ot de.vălui informaţii confidenţiale fora acordul *ersoanelor asistate în anumite
situaţii de e3ce*ţie? cum ar fi= munca în ecBi*a *luridisci*linara? când acest lucru este
*revă.ut *rin le+e? când se *une în *ericol viaţa *ersoanelor asistate 2iRsau a altor
*ersoane? când se transfera ca.ul către alt asistent social. Asistentul social informea.ă
'0
*ersoana asistată în măsura *osibilităţii des*re încălcarea confidenţialităţii 2i des*re
*osibilele consecinţe. Asistentul social discuta cu *ersoanele asistate 2i alte *ărţi
im*licate des*re natura informaţiei confidenţiale 2i circumstanţele în care aceasta
*oate fi încălcata. #iscuţia trebuie să se facă la înce*utul relaţiei *rofesionale 2i de
câte ori este necesar *e *arcursul acesteia. Atunci când asistentul social furni.ea.ă
servicii de consiliere familiilor? cu*lurilor sau +ru*urilor? acesta trebuie să botina un
consens *rivind dre*tul fiecăruia la confidenţialitate 2i obli+aţia fiecăruia de a *ăstra
confidenţialitatea informaţiilor. Asistentul social informea.ă familia? cu*lul sau
membrii +ru*ului cu care lucrea.ă des*re fa*tul ca nu *oate +aranta *ăstrarea
confidenţialităţii de către toate *ersoanele im*licate. Asistentul social trebuie să
*ăstre.e confidenţialitatea atunci când *re.intă un ca. social în mass5media.
Asistentul social *ăstrea.ă confidenţialitatea în tim*ul *rocedurilor le+ale? în măsura
*ermisă de le+e.
Accesul la dosare
Accesul la dosarele *ersoanelor asistate 2i transferul acestora se reali.ea.ă astfel
încât să se asi+ure *rotecţia informaţiilor confidenţiale. Accesul la dosarele
*ersoanelor asistate este *ermis *rofesioni2tilor care lucrea.ă în ecBi*a
*luridisci*linara? su*ervi.orilor activităţii *rofesionale de asistenţă socială 2i altor
*ersoane autori.ate în unele ca.uri *revă.ute de le+e. :a cerere? *ersoanele asistate
au acces la informaţii din *ro*riile dosare? în măsura în care acestea servesc
intereselor *ersoanelor asistate 2i nu *re&udicia.ă alte *ersoane. :a încBeierea
serviciilor? asistentul social are res*onsabilitatea de a arBiva dosarele *ersoanelor
asistate *entru a asi+ura accesul la informaţie în viitor 2i *rotecţia informaţiilor
confidenţiale.
)ontactul fi$ic
Contactul fi.ic cu *ersoana asistată este evitat de către asistentul social? dacă acest
lucru afectea.ă din *unct de vedere *siBolo+ic *ersoana asistată. Asistentul social
care se an+a&ea.ă în contacte fi.ice cu *ersoanele asistate are res*onsabilitatea de a
stabili limite adecvate diferenţelor culturale. Asistentul social nu se an+a&ea.ă în
relaţii se3uale cu *ersoanele asistate sau rudele acestuia? *e toata durata relaţiei
'1
*rofesionale. Asistentul social nu manifesta faţă de *ersoanele asistate
com*ortamente verbale sau fi.ice de natura se3uala? cum ar fi avansurile se3uale sau
solicitările de favoruri se3uale.
Limba(ul
Asistentul social folose2te un limba& adecvat 2i res*ectuos faţă de *ersoana asistată 2i
evita folosirea termenilor care *ot aduce *re&udicii *ersoanelor? +ru*urilor sau
comunitarilor.
Plata ser!iciilor
Atunci când se stabilesc ta3e *entru furni.area anumitor servicii? asistentul social se
asi+ura ca acestea sunt re.onabile 2i în concordanta cu serviciile furni.ate. Asistentul
social nu acce*ta bunuri sau servicii din *artea *ersoanelor asistate în scBimbul
serviciilor furni.ate.
*ntreruperea i încheierea relaţiei cu persoana asistată
Asistentul social asi+ura continuitatea serviciilor în ca.ul în care acestea sunt
întreru*te de factori cum ar fi= transfer? boala? indis*onibilitate? etc. Asistentul social
încBeie relaţia *rofesională cu *ersoana asistată 2i serviciile oferite acestuia atunci
când acestea nu mai răs*und nevoilor 2i intereselor *ersoanei asistate. Asistentul
social se asi+ura ca încBeierea relaţiei *rofesionale cu *ersoana asistată 2i a
serviciului oferit este un *roces *lanificat asu*ra căruia *ersoana asistată are toate
informaţiile necesare.
Res(onsa4ilit%ţile asistenţilor sociali ca (ro)esioni*ti
Super!i$area i consultarea
Pentru a e3ercita funcţii de su*ervi.are sau consultanta? asistenţii sociali trebuie să
deţină *re+ătirea? cuno2tinţele? abilitatule? s*eciali.area 2i e3*erienţa *ractica
solicitata de aceasta *o.iţie. Asistentul social e3ercita funcţii de su*ervi.are 2i
consultanta numai în aria de com*etenţă s*ecifica *rofesiei. Asistenţii sociali cu
funcţii de conducere asi+ură condiţiile necesare res*ectării *revederilor Codului etic.
Educaţia, formarea i e!aluarea
Asistenţii sociali care înde*linesc funcţii de su*ervi.are trebuie să asi+ure un
*ro+ram de *re+ătire 2i de.voltare *rofesionala continua a asistenţilor sociali din
(4
subordine. Asistenţii sociali care au res*onsăbilitatea de a evalua *erformantele
asistenţilor sociali din subordine vor folosi criterii 2i instrumente de evaluare
*rofesională clar definite. Asistentul social se im*lica activ în de.voltarea continua a
*rofesiei *rin s*ri&in *rofesional acordat cole+ilor la înce*utul carierei 2i *rin
*artici*area la scBimb de e3*erienţa 2i cuno2tinţe *rofesionale intra 2i
interdisci*linare.
Responsabilitatea faţă de instituţia an%a(atore
Asistentul social res*ecta *olitica? *rinci*iile 2i re+ulamentele interne ale instituţiei
an+a&atoare. Asistentul social *artici*a la îmbunătăţirea *oliticilor 2i *rocedurilor
instituţiei an+a&atoare 2i la s*orirea eficientei serviciilor oferite. Asistentul social se
asi+ura ca instituţia an+a&atoare cunoa2te obli+aţiile etice ale *rofesiei de asistent
social *revă.ute de Codul etic 2i im*licaţiile *ractice ale acestor obli+aţii. Asistentul
social se asi+ura ca *racticile? *oliticile 2i *rocedurile instituţiei în cadrul căreia î2i
desfa2oară activitatea sunt com*atibile cu *revederile Codului etic. Asistentul social
acţionea.ă astfel încât să *revină 2i să elimine orice forma de discriminare în
activităţile? *oliticile 2i *racticile instituţiei an+a&atoare.
)onflictele de muncă
Conflictele de munca ale asistenţilor sociali sunt re.olvate conform le+islaţiei în
vi+oare. Acţiunile asistenţilor sociali care sunt im*licaţi în conflicte de munca trebuie
să se +Bide.e du*ă valorile? *rinci*iile 2i normele etice ale *rofesiei. An ca.ul unui
conflict la locul de munca? trebuie acce*tate diferenţele de o*inie? iar acestea trebuie
*use în discuţie ţinând cont 2i de interesele *ersoanelor asistate.
+iscriminarea
Asistentul social nu *ractica? nu se im*lica? nu facilitea.ă 2i nu colaborea.ă la nici o
forma de discriminare ba.ata *e etnie? se3 sau orientare se3uala? stare civila?
convin+eri *olitice 2iRsau reli+ioase? deficiente fi.ice sau *siBice sau *e alte
asemenea criterii.
)onduita pri!ată
Asistentul social va evita ca *rin *ro*riul com*ortament să aducă *re&udicii ima+inii
*rofesiei. Asistentul social va evita ca *roblemele *ersonale să îi afecte.e &udecata?
*erformantele *rofesionale sau interesele *ersoanelor asistate. An ca.ul în care
(1
aceasta situaţie nu se *oate evita? asistentul social trebuie să solicite imediat
consultanta 2i s*ri&in *rofesional? să reducă numărul de ca.uri cu care lucrea.ă? să î2i
încBeie activitatea *rofesională sau să între*rindă orice altă acţiune *entru a *rote&a
*ersoanele asistate.
Repre$entare
An situaţia în care re*re.intă o instituţie? asistentul social trebuie să *re.inte clar 2i cu
acurateţe *unctul oficial de vedere al instituţiei res*ective.
,nestitate
Asistentul social î2i asuma res*onsabilitatea 2i meritele numai *entru *ro*ria
activitate 2i recunoa2te cu onestitate meritele 2i contribuţia altor *rofesioni2ti.
Res(onsa4ilit%ţile asistentului social )aţ% $e cole"i
Respectul
Asistentul social î2i tratea.ă cole+ii cu res*ect 2i evita a*recierile ne+ative la adresa
lor în *re.enta *ersoanelor asistate sau a altor *rofesioni2ti. Asistentul social acorda
s*ri&in 2i asistenţă cole+ilor care trec *rin *erioade dificile. #acă *erioada res*ectiva
se *relun+e2te 2i are urmări în *lanul activităţii *rofesionale? asistentul social va
a*ela la *rocedurile din cadrul a+enţiei sau la Cole+iul Asistenţilor !ociali.
)onfidenţialitatea
Asistentul social res*ecta confidenţialitatea informaţiilor îm*ărtă2ite de cole+i în
cursul relaţiilor *rofesionale.
)olaborarea interdisciplinară i consultarea
Asistenţii sociali care sunt membri în ecBi*e multidisci*linare *artici*a la luarea
deci.iilor care vi.ea.ă bunăstarea *ersoanei asistate? utili.ând valorile *rofesiei 2i
e3*erienţa *rofesională. 8bli+aţiile etice 2i *rofesionale ale ecBi*ei multidisci*linare
ca între+ 2i a membrilor ecBi*ei trebuie clar definite. Asistenţii sociali solicita 2i oferă
consultanta 2i consiliere cole+ilor ori de câte ori este nevoie.
+isputele dintre cole%i
#is*utele dintre cole+i se re.olvă în interiorul ecBi*ei de către cei im*licaţi 2i *rin
res*ectarea dre*tului *arţilor la o*inie. An ca.ul *relun+irii acestora se a*elea.ă la un
mediator sau la su*ervi.or. #is*uta dintre an+a&ator 2i un alt cole+ nu este folosita de
(2
asistentul social *entru a obţine o *o.iţie sau un avanta& *ersonal. #is*utele sau
conflictele dintre cole+i sunt re.olvate fără im*licarea *ersoanei asistate.
,rientarea către alte ser!icii
Asistentul social orientea.ă *ersoanele asistate către alte servicii atunci când
*roblematica *ersoanei asistate de*ă2e2te com*etentele sale *rofesionale? când nu a
înre+istrat *ro+rese semnificative 2i atunci când *ersoana asistată are nevoie de
servicii su*limentare sau s*eciali.ate *e care el nu le *oate oferi. Asistentul social
care orientea.ă *ersoana asistată către alte servicii? transmite către noua a+enţie toate
informaţiile necesare soluţionării ca.ului.
'ncompetenţa i comportamentul lipsit de etică
An situaţiile în care asistentul social observă incom*etenţa sau com*ortamentul li*sit
de etică al unuia dintre cole+i? îi acordă acestuia s*ri&in 2i asistenţă. #acă cel în cau.a
nu î2i corectea.ă com*ortamentul *rofesional? asistentul social va a*ela la
*rocedurile din cadrul a+enţiei sau la Cole+iul Asistenţilor !ociali. Asistentul social
acţionea.ă *entru a descura&a? *reveni 2i corecta un com*ortament în discordanţă cu
normele etice. Asistentul social trebuie să a*ere 2i să asiste cole+ii acu.aţi *e nedre*t
de com*ortament contra normelor deontolo+ice ale *rofesiei.
Cursul nr. 1
SĂRĂCIA 7I EICLU0IUNEA SOCIALĂ
(3
,nclu.iunea socială. enomenul sărăciei 2i dis*arităţile în veniturile *o*ulaţiei
Combaterea e3clu.iunii sociale
Cate+orii de *ersoane care necesită măsuri s*eciale de *rotecţie socială
Inclu#iunea social% 2enomenul s%r%ciei *i $is(arit%ţile în &eniturile
(o(ulaţiei
)ran.iţia în România a fost însoţită de o cre2tere e3*lo.ivă a sărăciei. ,n *rima
&umătate a anilor 14 sărăcia a crescut? iar la mi&locul ultimei decade a cunoscut o
*erioadă scurtă de declin. )otu2i? înce*ând cu anul 111- sărăcia a cunoscut o cre2tere
atin+ând ma3imul *erioadei în anul 2444 63'M7.
Ance*ând de atunci? dimensiunea sărăciei a scă.ut a&un+ând la cea. 20?1M în anul
2442.
E&oluţia s%r%ciei în Rom!nia DJJG,=>>=
,K, Rata s%r%ciei
,L, Rata s%r%ciei e+treme
!ărăcia e3tremă? *e de altă *arte? a cunoscut o evoluţie mult mai lineară
dovedindu5se în acela2i tim* mult mai re.istentă? scăderea ei fiind ceva mai redusă decât
cea înre+istrată de către sărăcie în ansamblu? nivelul sărăciei e3treme în anul 2442 fiind
de 14?1M.
Nna dintre *rinci*alele caracteristici ale sărăciei în România este *rofun.imea
redusă? media veniturilor *ersoanelor sărace? fiind cu a*ro3. 22M mai mică decât
*ra+ul de sărăcie.
("
Marea ma&oritate a *ersoanelor sărace din România a cunoscut doar o sărăcie
tran.itorie 6'0?"M7 numai 22M *utând fi considerate în stare de sărăcie cronică.
Cea mai redusă rată a sărăciei a fost înre+istrată în /ucure2ti 2i în re+iunea
adiacentă 2i este în &ur de 11M.
,ne+alitatea veniturilor se situea.ă conform indicelui $ini sub media Nniunii
Euro*ene 64?337? fiind în anul 2442 de 4?21. Acest indicator a cunoscut o u2oară cre2tere
în ultimii doi ani de la 4?20 la 4?21.
Cei 24M cei mai bine situaţi dintre români au un venit curent de "?'- ori mai mare
decât al celor 24M cei mai săraci.
Com4aterea e+clu#iunii sociale
Ado*tarea în anul 2441 a :e+ii nr. "1( *rivind venitul minim +arantat a
re*re.entat un *as im*ortant în lu*ta îm*otriva e3clu.iunii sociale? +arantând venitul
minim în concordanţă cu re+ulamentele Nniunii Euro*ene.
#acă în anul 2441 au beneficiat de a&utoare sociale acordate în temeiul :e+ii
nr.(-R111' *rivind a&utorul social un număr de a*ro3imativ 11.444 familii? în anul 2442?
în ba.a :e+ii nr."1(R2441 *rivind venitul minim +arantat numărul total al beneficiarilor
de a&utoare sociale a crescut la (11.'-4 familii? iar contribuţia financiară a fost în sumă
totală de 3.1"1 miliarde lei.
An *rimul semestru al anului 2443 a beneficiat de a&utoare sociale un număr
mediu lunar de a*ro3imativ 3-'.444 familii 2i *ersoane sin+ure *entru care s5a alocat o
sumă de cea. '44 miliarde lei. Prin :e+ea bu+etului de stat *entru ecBilibrarea bu+etelor
locale în anul 2443? în vederea asi+urării *lăţii a&utoarelor sociale? a a&utoarelor *entru
încăl.irea locuinţei 2i *entru *rotecţia s*ecială a *ersoanelor cu Bandica* a fost *revă.ută
suma de -.-2- miliarde lei? re*re.entând circa 4?"1M din P,/.
Nnul dintre cele mai recente instrumente de reali.are a obiectivelor strate+ice
cu*rinse în Planul 9aţional de Acţiune Anti5!ărăcie 2i Promovare a ,nclu.iunii !ociale îl
constituie :e+ea nr.11(R2442 *rivind *revenirea 2i combaterea mar+inali.ării sociale.
8biectul le+ii îl constituie +arantarea accesului efectiv? în s*ecial al tinerilor? la dre*turile
fundamentale *recum 2i instituirea unor măsuri de *revenire 2i combatere a
mar+inali.ării sociale 2i mobili.area instituţiilor cu atribuţii în domeniu. :a elaborarea
actului normativ au fost luate în considerare re+lementările comunitare în domeniu?
('
res*ectiv Re.oluţia nr.01R1431 a Consiliului mini2trilor afacerilor sociale *recum 2i
Convenţia 8,M nr.11-R11(2 2i Carta !ocială Euro*eană revi.uită? ratificate de România.
Pentru unitatea *ro+ramelor antisărăcie derulate de instituţii ale administraţiei
centrale? locale 2i ale societăţii civile? a fost înfiinţată Comisia /u&ernamental% Anti,
S%r%cie *i Promo&are a Inclu#iunii Sociale 9CASPISA , or"anism "u&ernamental
a)lat su4 $irecta coor$onare a (rimului ministru
S%r%cia este redusa la un sin+ur *arametru? cel financiar.
Pentru a combate e3clu.iunea sociala nu este suficient doar su*ortul financiar? ci
trebuie de.voltat un lar+ com*le3 de forme de su*ort. Alături de combaterea sărăciei
statul modern al bunăstării a de.voltat un com*le3 de activităţi orientate s*re
*romovarea inclu.iunii sociale. 8biectivul nu este numai eliminarea sărăciei? ci mult mai
am*lu? construirea unei societăţi de coe.iune? in care toţi membrii săi sa duca o viata
sociala *ros*era.
România? alături de celelalte tari aflate in tran.iţie *re.intă o situaţie diferita=
5 9u avem inca o economie care sa funcţione.e re.onabil si care sa asi+ure
ma&orităţii *o*ulaţiei un standard acce*tabil de viataC
5 9u avem un sistem de servicii sociale suficient de bine de.voltat si or+ani.at.
!ărăcia severa afectea.ă un se+ment lar+ al colectivităţii. !erviciile sociale
fundamentale sunt serviciile care asi+ura securitatea *o*ulaţiei? invatamantul? sănătatea
si de2i au făcut *ro+rese notabile sunt inca de*arte de a de*ă2i cri.ele cu care se
confrunta si care? cumulate nu *ot asi+ura o viata colectiva ecBilibrata si si+ura.
Cau.ele? re*re.intă efectele unui sistem care nu s5a or+ani.at suficient si nu este
ca*abil inca sa funcţione.e in mod normal si satisfăcător.
5
#efinirea sărăciei se face adesea din doua *ers*ective distincte=
5 din *ers*ectiva consumului 6satisfacerea nevoilor7C
5 din *ers*ectiva activităţii? a funcţionarii normale 6condiţii minime7C
Conce*t = 5 sărăcie absoluta 5 idea de sub.istentaC
5 sărăcie relativa 5 condiţii minime acce*tabileC
#efinirea e3cluderii sociale=
((
a7 e3cludere sociala 5 inca*acitatatea unuia sau mai multor sisteme? dintre
care=
W sistem democratic le+al care *resu*une inte+rare civicaC
W *iaţa muncii care *resu*une inte+rare economicaC
W sistemul statului bunăstării care *resu*une inte+rare socialaC
W sistemul familiei si comunităţii care *resu*une inte+rare
inter*ersoane.
b7 e3clu.iune sociala 5 situaţia de e2ec a reali.ării de*line a dre*turilor
cetăţene2tiC
Politica de evitare si absorbţie a e3clu.iunii 2i mar+inali.ării sociale? este cea de
*romovare a inclu.iunii sociale.
Pentru *rima data in istoria *ostdecembrista? *roblemele sociale sunt +ru*ate
de un or+anism +uvernamental unic res*onsabil in domeniu? ca*abil sa
reconstruiască intr5un mod structurat si coerent sistemul de *rotectie si asistenta
sociala. Aceasta vi.iune moderna de natura a elimina fra+mentările *olitice este
asi+urata de MME!. !e *orne2te? firesc de la ideea ca nevoile indivi.ilor sunt
com*le3 structurare? de ti* inte+rat? si ele nu *ot fi +ândite si soluţionate *e
GbucăţeleG.amilia? indiferent de ti*ul ei? include intr5o forma sau alta toate nevoile
*ersoanelor? ince*and cu cele ale co*ilului si sfâr2ind cu cele ale vârstnicului? ea
fiind locul unde se *oate crea si măsura bunăstarea individului.
$ru*urile aflate in situaţii de nevoi e3treme care se confrunta adesea cBiar cu
li*sa condiţiilor elementare de viata sunt=
5 amiliile cu mulţi co*ii si cu venituri foarte mici? li*site de locuinţa sau cu
condiţii *roaste de locuit? cu *robleme le+ate de de*lasarea la scoală in mediile
rurale? ne*artici*are la scoalăC
5 amiliile mono*arentale li*site de su*ort mai ales cu doi sau mai mulţi co*iiC
5 Co*iii si femeile abu.ate? victime ale violentei in familie sau alun+ate din
locuinţaC Co*ii abandonaţi in strada sau folosiţi *entru cer2itC
5 )inerii care la 10 ani *ărăsesc centrele de *lasamentC
5 Persoanele cu nevoi de resociali.are si reinte+rare sau recu*erare= delincvenţi
&uveniliC
(-
5 Persoanele cu ca*acitate limitate sau distorsionate de viata sociala normala si
res*onsabile= familii de.or+ani.ate? inca*abile sa susţină de.voltarea
co*iilor? sa soluţione.e conflicteleC
5 Co*iii stră.ii= in ciuda unor incercari notabile de scBimbare? *e ansamblu
situaţia lor este de*arte de a fi soluţionata datorita li*sei unor servicii s*eciali.ate
care sa duca la reinte+rarea lor normala in familie si comunitateC
Persoanele cu Bandica*C
8 mare *arte a *o*ulaţiei de romi? care inca se confrunta cu *robleme e3treme
de +raveC
Dictimele unor catastrofe naturaleC
Xomerii *e termen lun+? mai ales in .one defavori.ate economicC
Dârstnicii? ale căror resurse financiare si *ersonale sunt insuficiente *entru o
viata autonoma demnaC
Cursul nr. 14
Comisia Anti,S%r%cie *i $e Promo&are a Inclu#iunii Sociale
(0
Caracteristici ale Comisiei Anti5!ărăcie 2i Promovarea ,nclu.iunii !ociale
6CA!P,!7
8*ţiunile strate+ice
Pre.entarea Planului 9aţional Anti5!ărăcie 2i Promovare a inclu.iunii sociale
6P9A5inc7
8biective CA!P,!
Pentru unitatea *ro+ramelor anti5sărăcie derulate de instituţii ale administraţiei
centrale? locale 2i ale societăţii civile? a fost înfiinţată Comisia $uvernamentală Anti5
!ărăcie 2i Promovare a ,nclu.iunii !ociale 6CA!P,!7 5 or+anism +uvernamental aflat sub
directa coordonare a *rimului ministru.
#in CA!P,! fac *arte re*re.entanţi ai Ministerelor 2i A+enţiilor $uvernamentale?
re*re.entanţi în România ai misiunilor Nniunii Euro*ene? /ăncii Mondiale? P9N#?
N9,CE etc.? re*re.entanţi ai !indicatelor 2i ai Patronatului? re*re.entanţi ai autorităţilor
locale? s*eciali2ti din lumea academică? *recum 2i re*re.entanţi ai societăţii civile.
CA!P,! funcţionea.ă în ba.a Sotărârii $uvernului nr.-4'R2442. 8biectivele *rinci*ale
ale CA!P,! sunt elaborarea Planului 9aţional Anti5!ărăcie 2i Promovare a
,nclu.iunii !ociale 2i im*lementarea sa? monitori.area dinamicii fenomenului
sărăciei? evaluarea efectelor anti5sărăcie ale măsurilor de *olitică socială *romovate?
*recum 2i de.voltarea ca*acităţii de a identifica 2i soluţiona *riorităţile în domeniul
social.
Planul 9aţional Anti5!ărăcie 2i Promovare a ,nclu.iunii !ociale 6P9Ainc7 a fost
a*robat *rin Sotărârea $uvernului nr.021R2442. Acest document? a cărui im*lementare se
face sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse reflecta
noua abordare a *oliticilor sociale? care conectea.ă trei ti*uri de *olitici
interde*endente= *olitica economică? *olitica de an+a&are 2i *olitica socială.
Planul 9aţional Anti5!ărăcie 2i Promovare a ,nclu.iunii !ociale cu*rinde o
vi.iune +lobală *e termen lun+ 614 ani7 2i *e termen scurt 624425244"7? iar îm*reună cu
Pro+ramul !ocial *e *erioada 244252443? a*robat *rin Sotărârea $uvernului
(1
nr.011R2442? *ermite o com*lementaritate între abordarea imediată 2i cea *e termen
mediu.
Pentru im*lementarea la nivel teritorial a obiectivelor P9A5inc s5au înfiinţat? la
nivelul &udeţelor 2i munici*iului /ucure2ti? Comisiile &udeţene antisărăcie? al căror
obiectiv *rinci*al este de a elabora *lanurile &udeţene antisărăcie ţinând cont de realităţile
sociale? nevoile sociale identificate 2i *osibilităţile de soluţionare.
Crearea unei societăţi euro*ene ba.ate *e o cre2tere economică durabilă 2i cu
un nivel ridicat al bunăstării *o*ulaţiei re*re.intă un obiectiv im*ortant al
Pro+ramului de $uvernare. Anali.a stării sociale a *o*ulaţiei în *erioada de tran.iţie
evidenţia.ă o serie de *robleme? a căror *ersistenţă *oate influenţa ne+ativ *rocesul
de de.voltare socială.
Princi*ala *roblemă o constituie nivelul scă.ut de trai cu care se confruntă
circa o cincime din *o*ulaţie? cate+orii im*ortante ale acesteia fiind afectate de
sărăcie e3tremă sau e3clu.iune de la dre*turile fundamentale. Cei mai afectaţi de
scăderea nivelului de trai sunt a+ricultorii? *ersoanele fără loc de muncă 2i
*ensionarii. Cate+oriile vulnerabile sunt re*re.entate de +os*odăriile cu mai mult de
' membri 2i cele de etnie romă. An ciuda tendinţei +enerale de scădere a sărăciei?
aceste cate+orii se confruntă cu cel mai ridicat risc de sărăcie. Antre cele două medii
de re.idenţă se înre+istrea.ă diferenţe considerabile în ceea ce *rive2te nivelul de
trai? am*loarea fenomenului sărăciei fiind mai mare în mediul rural.
An ceea ce *rive2te ocu*area? dinamica *ieţei muncii este caracteri.ată *rin
cre2terea *onderii *o*ulaţiei inactive? scăderea ratei de ocu*are? cre2terea ocu*ării în
sectorul informal 2i a 2oma&ului mascat. #e2i cBeltuielile cu măsurile active de
ocu*are au crescut? situaţia ocu*ării nu s5a îmbunătăţit semnificativ. 8 cate+orie de
risc o re*re.intă tinerii între 1'52" ani? a*roa*e &umătate din ace2tia aflându5se în
2oma&.
Nn fenomen în+ri&orător în domeniul educaţiei îl constituie cre2terea numărului
co*iilor care nu se înscriu la 2coală 2i al celor care abandonea.ă 2coala tim*uriu?
fenomenul fiind mai accentuat în mediul rural.
#e2i starea +enerală de sănătate a *o*ulaţiei este relativ bună? în România se
înre+istrea.ă încă valori ridicate ale unor indicatori? *recum mortalitatea infantilă 2i
-4
incidenţa )/C? deoarece e3istă anumite cate+orii de *o*ulaţie? în s*ecial în mediul
rural? care nu au acces la serviciile de sănătate.
An domeniul locuirii? *robleme sociale +rave sunt +enerate de calitatea scă.ută
a condiţiilor de locuit? de cre2terea costului utilităţilor *ublice? la care se adau+ă li*sa
unui stoc *ublic de locuinţe *entru situaţii de ur+enţă 6evacuări forţate? de.astre
naturale 2i antro*ice etc.7.
Nnul din +ru*urile vulnerabile este cel al co*iilor în situaţii de risc= co*iii din
familii mono*arentale 2i familii cu mulţi co*ii? co*iii din instituţiile de ocrotire?
co*iii stră.ii etc. Ace2tia se confruntă cu un risc crescut de abandon de către familie?
abandon 2colar? violenţă în familie? trafic de fiinţe umane? delicvenţă &uvenilă?
e3*loatare economică 2i cer2etorie? consum de dro+uri.
Alături de sărăcie? în *erioada de tran.iţie au a*ărut o serie de fenomene de
de.a+re+are socială? caracteri.ate *rin cronici.area 2oma&ului 2i a*ariţia fenomenului
de de*endenţă socială? de+radarea condiţiilor de locuit 2i a accesului la bunurile
durabile.
An ceea ce *rive2te distribuţia sărăciei 2i e3clu.iunii sociale la nivel teritorial?
estimările ratelor de sărăcie a comunelor 2i ora2elor indică o etero+enitate mare a
localităţilor? din *ers*ectiva nivelului de trai? în interiorul re+iunilor de de.voltare. Pe
lân+ă *roblemele critice menţionate în domeniul rural? la nivelul ora2elor se constată
conturarea unor .one intraurbane de sărăcie cronică? caracteri.ate *rin nivel de trai
scă.ut 2i acces *recar la servicii. Nn ca. *articular este cel al .onelor monoindustriale
afectate de un declin economic accentuat.
Pentru a *reveni acuti.area *roblemelor critice identificate? cu consecinţe
ne+ative asu*ra sistemului social? este necesară ado*tarea de măsuri focali.ate *e
cate+oriile de *ersoane vulnerabile 2i *e domeniile menţionate.
8dată cu intensificarea *rocesului de descentrali.are a administraţiei *ublice? a
a*ărut necesitatea de.voltării de *olitici la nivel &udeţean 2i local? *lanificarea la
nivel naţional fiind com*letată de iniţierea unor *ro+rame &udeţene de combatere a
sărăciei 2i e3clu.iunii sociale. An *erioada 2442 5 244"? *entru a52i înde*lini
atribuţiile de susţinere a autorităţilor *ublice &udeţene în identificarea *roblemelor
sociale? în de.voltarea? im*lementarea 2i monitori.area *oliticilor 2i *ro+ramelor
-1
sociale? Comisia Anti5!ărăcie 2i Promovare a ,nclu.iunii !ociale 6CA!P,!7? a*robată
*rin S.$. nr.-4'R2442? a acordat su*ort Consiliilor Iudeţene în constituirea unor
comisii &udeţene cu rol de coordonare în domeniul social 2i în elaborarea unor *lanuri
&udeţene anti5sărăcie.
#u*ă această *rimă eta*ă? este necesară revi.uirea cadrului instituţional
e3istent? în vederea îmbunătăţirii *rocesului de *lanificare la nivel &udeţean 2i a unei
mai bune coordonări între cele două niveluri de *lanificare? naţional 2i &udeţean.
Planul 9aţional Anti5sărăcie 2i Promovare a ,nclu.iunii !ociale 6P9Ainc7
revi.uit stabile2te cadrul necesar în vederea atin+erii ţintelor strate+ice asumate *rin
Pro+ramul de $uvernare 2i a direcţiilor de acţiune *revă.ute în Memorandumul
Comun de ,nclu.iune !ocială semnat de România 2i Comisia Euro*eană în luna iunie
244'? având dre*t sco* combaterea sărăciei 2i a mar+inali.ării sociale? *recum 2i
*romovarea inclu.iunii sociale.
Princi*ala contribuţie *e care o aduce acest Plan 9aţional Anti5sărăcie 2i
Promovare a ,nclu.iunii !ociale la îmbunătăţirea actualului sistem? constă în
*romovarea unei conce*ţii inte+rate asu*ra măsurilor de combatere a sărăciei 2i
e3clu.iunii sociale? *recum 2i asu*ra *rocesului de monitori.are a im*lementării
*ro+ramelor în domeniul inclu.iunii sociale de către instituţiile res*onsabile? atât la
nivel naţional? cât 2i la nivel &udeţean
Planul include definiţii ale unor termeni care au creat confu.ii fiind deseori
utili.aţi? cu semnificaţii diferite? în funcţie de conte3tul utili.ării lor. An ca*itolele 3 2i
" sunt stabilite direcţiile strate+ice în domeniul inclu.iunii sociale? *recum 2i
obiectivele *rioritare *entru combaterea sărăciei 2i a mar+inali.ării sociale. An
ca*itolul ' sunt *revă.ute măsurile instituţionale la nivel &udeţean necesare *entru
reali.area corelării măsurilor ado*tate la acest nivel cu obiectivele *rioritare stabilite
la nivel naţional? *recum 2i *entru crearea mecanismelor de monitori.are 2i evaluare
a im*lementării P9Ainc. Ca*itolul ( *reci.ea.ă *rinci*alele elemente ale sistemului
de monitori.are a im*lementării P9Ainc 2i a dinamicii sărăciei 2i e3clu.iunii sociale?
atât la nivel naţional? cât 2i la nivel &udeţean? *recum 2i res*onsabilităţile instituţiilor
în cadrul acestui sistem.
-2
Planul de acţiune *entru atin+erea obiectivelor strate+ice este detaliat în ane3a
la Botărâre? fiind *reci.ate măsurile? termenele de reali.are a lor? instituţiile
res*onsabile *recum 2i sumele alocate ori necesare im*lementării măsurilor.
O8IECTI1E STRATE/ICE PENTRU IN8UNATATIREA SITUATIEI
COPIILOR DIN PLANUL NATIONAL ANTIBSARACIE SI PROMO1ARE A
INCLU0IUNII SOCIALE
Y reducerea substantiala a saraciei co*iilorC
Y scaderea riscului de abandon? inclusiv *rin asi+urarea dre*tului co*ilului de a fi
nascut intr5o familie care il doresteC
Yreducera ra*ida a numarului si +ravitatii ca.urilor de co*ii
ne+li&atiRabu.atiRmaltratatiRe3*loatati in *ro*ria familieC
Y reforma radicala a tratarii ca.urilor de abandonC
Y stimularea si sustinerea unei calitati ridicate a natalitatiiC
Y diversificarea serviciilor de su*ort *entru co*ii in cadrul comunitatiiC
Y cresterea +radului de *rofesionali.are a *ersonalului antrenat in *rotectia co*iluluiC
Y eradicarea fenomenului co*iilor stra.ii? in cursul a 152 aniC
Y *revenirea delincventei &uvenile si recu*erarea sociala a delincventilor minori?
sustinerea sociala a victimelor minori ai delincventeiC
O8IECTI1E STRATE/ICE PENTRU IN8UNATATIREA SITUATIEI
TINERILOR DIN PLANUL NATIONAL ANTI BSARACIE SI PROMO1ARE
A INCLU0IUNII SOCIALE
Y s*orirea *artici*arii tinerilor la viata economicaC
Y cresterea *artici*arii sociale a tinerilorC
-3
Y atenuarea im*actului factorilor de risc care conduc la mar+inali.area si e3clu.iunea
sociala a tinerilorC
Y cresterea *artici*arii scolare? mai ales la nivelul secundar si *ost % secundarC
O8IECTI1E STRATE/ICE IN DOMENIUL EDUCATIEI DIN PLAUL
NATIONAL ANTIBSARACIE SI PROMO1ARE A INCLU0IUNII SOCIALE
Y asi+urarea inscrierii cvasi totale a co*iilor de varsta scolara in sistemul scolarC
Y scaderea abandonului scolar in ciclul obli+atoriu s*re .ero in urmatorii ' aniC
Y relansarea invatamantului *ost5obli+atoriu? cu un accent s*ecial *e conce*tia
invatamantului teBnic si *rofesionalC
Y reabilitarea sistemului scolar din mediul ruralC
Y asi+urarea accesului la formarea continuaC
Y cresterea functiei scolii de orientare scolara si *rofesionalaC
Y *romovarea e+alitatii de sanse educationale ca instrument esential al diminuarii
*olari.arilor socialeC
Y +enerali.area *artici*arii la anul de *re+atire *entru scoala din invatamantul
*rescolarC
Y *romovarea educatiei inclu.ive *entru co*ii cu di.abilitatiC
Y cresterea ca*acitatii scolii de a *romova inclu.iunea socialaC
Y cresterea semnificatiei *ersonale si *rofesionale a scoliiC
DIRECTII STRATE/ICE3 PRIORITARE PE TERMEN MEDIU<LUN/ 9=>>=,
=>D=A CARE 2AC RE2ERIRE LA SITUATIA 2AMILIEI SI COPILULUI DIN
PLANUL NATIONAL ANTI,SARACIE SI PROMO1ARE A INCLU0IUNII
SOCIALE
Y eradicarea unor situatii sociale inacce*tabile moral *entru o societate civili.ata=
co*iii stra.ii? co*ii abandonati in institutii? traficul cu fiinte umane? violenta
-"
domestica? co*ii ne+li&ati si R sau abu.ati in familieC de.voltarea unui sistem de su*ort
*entru victumeC
Y asi+urarea accesului tuturor membrilor societatii la serviciile sociale fundamentale=
sanatate? invatamant? ocu*are si asistenta socialeC
Y investitie in noua +eneratie= asi+urarea conditiilor decente de viata *entru co*ii si a
accesului lor la o*ortunitatile de de.voltare? *rin= eradicarea saraciei co*iilor intr5o
*erioada de 1' ani 6 241-7 si acces e+al la educatie= *entru co*ii din mediul rural? din
.onele sociale defavori.ateC
Y su*ort sustinut *entru inte+rarea tinerilor in viata matura= tinerii trebuie *riviti nu
ca o *roblema? ci ca o resursa cruciala a de.voltarii social5economice=
5cresterea o*ortunitatilor de *artici*are scolara si de formare *rofesionalaC
5cresterea o*ortunitatilor ocu*ationaleC
5su*ort *entru obtinerea unei locuinteC
5o*ortunitati *entru *artici*are sociala si *oliticaC
Y com*letarea si de.voltarea sistemului de *rotectie sociala= im*lementarea
sistemului national de asistenta sociala? *recum si trecerea decisive de la *rotectia
sociala de ti* *asiv la actvi.area ca*acitatilor individuale si colectiveC
Y de.voltarea ca*acitatii autoritatilor *ublice nationale? &udetene si locale de
identificare a *roblemelor sociale? de de.voltare si im*lementare de *olitici si
*ro+rame sociale? de evaluare si monitori.are a *oliticilor si *ro+ramelorC
Y activi.area fortelor comunitare? a initiativelor colective si de.voltarea unei culturi a
*arteneriatului socialC
Legislaţia în domeniul asistenţei sociale – prezentare generală
Le"ea Su4iectul Princi(alele (re&e$eri
Alocaţii )amiliale
:e+ea nr.
(1R1113
alocaţia de stat *entru
co*ii? re*ublicată
Co*iii în vârstă de *ână la 10 ani
beneficia.ă de alocaţie acordată de stat.
-'
modificata
si
com*letata
Co*iii încadraţi într5un +rad de Bandica*
beneficia.ă de alocaţie de stat *entru co*ii
*ână la îm*linirea vârstei de 10 ani.
Cuantumul acesteia este inde3at *eriodic.
Acum este 244 lei *entru co*iii care au
varsta *ana la 2 ani? res*ectiv 3 ani *entru
co*iii cu Bandica*? de 32 lei *entru co*iii
cu varsta *este 2 ani? res*ectiv 3 ani *entru
co*iii cu Bandica* si (" lei *entru co*iii cu
Bandica* . ,nce*and cu data de
41.43.2440 cuanumul alocatiei de stat se
va ma&ora de la 32 lei la "4 lei? res*ectiv
*entru co*iii cu Bandica* *este varsta de 3
ani % 04 lei. #ocumentatia de solicitare a
acestui dre*t se de*une la *rimaria de
domiciliu.
:e+ea
"1R244"
*rivind alocaţia
familială
com*lementară 2i
alocaţia de susţinere
*entru familia
mono*arentală
Alocaţia )amilial% com(lementar% se
acordă lunar familiilor formate din soţ?
soţie 2i co*iii în vârstă de *ână la 10 ani
aflaţi în întreţinerea acestora? care locuiesc
îm*reună 2i reali.ea.ă venituri nete lunare
*e membru de familie de *ână la 10" lei.
Cuantumul alocaţiei familiei
com*lementare este de=
a7 30lei *entru familia cu un co*ilC
b7 "" lei *entru familia cu 2 co*iiC
c7 "1 lei *entru familia cu 3 co*iiC
d7 '" *entru familia cu " sau mai mulţi
co*ii.
Pentru familiile care sunt beneficiare de
a&utor social în ba.a :e+ii nr. "1(R2441
*rivind venitul minim +arantat? cuantumul
alocaţiei familiale com*lementare
*revă.ut la art. 3 se ma&orea.ă cu 2'M.
Alocaţia $e susţinere (entru )amilia
mono(arental% 6familia formată din
*ersoana sin+ură 2i co*iii în vârstă de *ână
la 10 ani aflaţi în întreţinere 2i care
locuiesc îm*reună cu aceasta7. Alocaţia de
susţinere se acordă lunar familiilor
mono*arentale dacă reali.ea.ă venituri
nete lunare *e membru de familie de *ână
la 10" lei.
Cuantumul alocaţiei de susţinere este de=
a7 '" lei *entru familia cu un co*ilC
-(
b7 ('lei *entru familia cu 2 co*iiC
c7 -3 lei *entru familia cu 3 co*iiC
d7 03 lei *entru familia cu " sau mai mulţi
co*ii.
amiliile care au în întreţinere co*ii de
vârstă 2colară? beneficia.ă de alocaţie
familială com*lementară sau de alocaţie
de susţinere? în condiţiile în care co*iii
urmea.ă o formă de învăţământ or+ani.ată
*otrivit le+ii.
An vederea verificării înde*linirii
condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale
com*lementare sau a alocaţiei de
susţinere? *rimarul dis*une? în mod
obli+atoriu? efectuarea ancBetei sociale în
termen de 1' .ile de la data înre+istrării
cererii.
Le"ea Su4iectul Princi(alele (re&e$eri
A'utoare sociale
:e+ea nr.
"1(R2441?
modificata
si
com*letata
de :e+ea
nr.11'R244(
*rivind venitul
minim +arantat
amiliile 2i *ersoanele sin+ure? cetăţeni
români? au dre*tul la un &enit minim
"arantat ca formă de asistenţă socială?
*rin acordarea unui a&utor social lunar.
9ivelul lunar al venitului minim +arantat
este diferit în funcţie de numărul de
membri. Cuantumul a&utorului social se
stabile2te ca diferenţă între nivelurile
stabilite *rin le+e 2i venitul net lunar al
familiei sau al *ersoanei sin+ure.
9ivelul venitului minim +arantat ince*and
cu data de 41.41.2440 este=
5 *entru o *ersoana5 144 lei
5 *entru 2 *ersoane5 101
5 *entru 3 *ersoane5 2'2
5 *entru " *ersoane5 31"
5 *entru ' *ersoane5 3-2
5 *entru fiecare alta *ersoana in
*lus *este numarul ' de
membri5 2' lei.
amiliile 2i *ersoanele sin+ure cu venituri
nete lunare *ână la nivelul venitului minim
+arantat beneficia.ă de o ma&orare cu 1'M
a cuantumului a&utorului social *e familie?
în ca.ul în care cel *uţin un membru al
--
familiei face dovada că lucrea.ă *e ba.ă
de contract individual de muncă sau
convenţie civilă de *restări de servicii.
Nna din *ersoana a*te de muncă din
familia *entru care se asi+ură venitul
minim +arantat va efectua lunar? la
solicitarea *rimarului? acţiuni sau lucrări
de interes local fără a se *utea de*ă2i
re+imul normal de lucru 2i cu res*ectarea
normelor de securitate 2i i+ienă a muncii.
Persoanele a*te de muncă care nu
reali.ea.ă venituri din salarii sau din alte
activităţi se iau în considerare la stabilirea
numărului membrilor de familie *entru
determinarea nivelului de venit *e familie
numai dacă fac dovada fa*tului că sunt în
evidenţa a+enţiei teritoriale *entru
ocu*area forţei de muncă *entru încadrare
în muncă 2i nu au refu.at ne&ustificat un
loc de muncă oferit sau nu au refu.at
*artici*area la un *ro+ram de *re+ătire
*rofesională.
#e la această obli+aţie sunte e3ce*tate= a7
*ersoana care are în în+ri&ire? *otrivit le+ii?
unul sau mai mulţi co*ii în vârstă de *ână
la - aniC b7 *ersoana care urmea.ă o formă
de învăţământ la cursuri de .i? *revă.ută
de le+e? *ână la îm*linirea vârstei de 2' de
ani sau de 2( de ani în ca.ul celor care
urmea.ă studii su*erioare cu durată de
2colari.are mai mare de ' aniC c7 *ersoana
care înde*line2te condiţiile le+ale de
*ensionareC d7 *ersoana adultă a cărei
inca*acitate de muncă este dovedită *rin
acte medicale.
Persoanele a*te de muncă? *entru care se
acordă a&utorul social? au obli+aţia să
dovedească cu acte? din 3 în 3 luni? că sunt
în evidenţa a+enţiei teritoriale *entru
ocu*area forţei de muncă *entru încadrare
în muncă 2i nu au refu.at ne&ustificat un
loc de muncă oferit sau nu au refu.at
*artici*area la un *ro+ram de *re+ătire
*rofesională.
Pentru *erioada se.onului rece? 1
noiembrie 5 31 martie? *ersoanele sin+ure
-0
2i familiile beneficiare de a&utor social
*rimesc o dată? la ince*utul se.onului
rece? un a'utor (entru înc%l#irea
locuinţei3 *entru toata *erioada se.onului
6 '" leiRluna7.
Mamele au dre*tul la o alocaţie $e
na*tere *entru fiecare dintre *rimii " co*ii
născuţi vii? în cuantum de 213 lei. Alocaţia
se acordă o sin+ură dată *entru fiecare
co*il născut viu.
8N$ nr.
'R2443 cu
modificarile
si
com*letarile
ulterioare
6 S.$. nr.
111-R244-7
*rivind acordarea
de a&utoare *entru
încăl.irea locuinţei?
*recum 2i a unor
facilităţi *o*ulaţiei
*entru *lata
ener+iei termice
amiliile 2i *ersoanele sin+ure cu venituri
reduse? care utili.ea.ă *entru încăl.irea
locuinţei ener+ie termică furni.ată în
sistem centrali.at? +a.e naturale sau
încăl.ire cu lemne? cărbuni 2i combustibili
*etrolieri 6 altii decat beneficiarii de a&utor
social7? beneficia.ă de a&utor lunar *entru
încăl.irea locuinţei. An funcţie de venitul
mediu net lunar *e membru de familie? se
stabile2te valoarea a&utorului. Denitul *e
membru de familie nu trebuie sa
de*aseasca '44 lei *entru lunile noiembrie
si decembrie 244- si (1' lei *entru lunile
ianuarie5martie 2440. Modificarile
intervenite *ana la data de 31.41.2440 in
veniturile familiei sau ale *ersoanei
sin+ure se comunica de catre titularul
a&utorului *entru incal.irea locuintei in
luna ianuarie 2440. Cererile *entru
acordarea dre*turilor se reanali.ea.a
numai *entru *erioada ianuarie5 martie
2440.
Le"ea Su4iectul Princi(alele (re&e$eri
Protecţia co(ilului
:e+ea nr.
2-2R244"
Privind *rotecţia 2i
*romovarea
dre*turilor co*ilului
Princi*iul interesului su*erior al co*ilului
va *revala în toate demersurile 2i deci.iile
care *rivesc co*iii? între*rinse de
autorităţile *ublice 2i de or+anismele *rivate
autori.ate? *recum 2i în cau.ele soluţionate
de instanţele &udecătore2ti.
Res*ectarea 2i +arantarea dre*turilor
-1
co*ilului se reali.ea.ă conform
următoarelor *rinci*ii=
a7 res*ectarea 2i *romovarea cu *rioritate a
interesului su*erior al co*iluluiC
b7 e+alitatea 2anselor 2i nediscriminareaC
c7 res*onsabili.area *ărinţilor cu *rivire la
e3ercitarea dre*turilor 2i înde*linirea
obli+aţiilor *ărinte2tiC
d7 *rimordialitatea res*onsabilităţii
*ărinţilor cu *rivire la res*ectarea 2i
+arantarea dre*turilor co*iluluiC
e7 descentrali.area serviciilor de *rotecţie a
co*ilului? intervenţia multisectorială 2i
*arteneriatul dintre instituţiile *ublice 2i
or+anismele *rivate autori.ateC
f7 asi+urarea unei în+ri&iri individuali.ate 2i
*ersonali.ate *entru fiecare co*ilC
+7 res*ectarea demnităţii co*iluluiC
B7 ascultarea o*iniei co*ilului 2i luarea în
considerare a acesteia? ţinând cont de vârsta
2i de +radul său de maturitateC
i7 asi+urarea stabilităţii 2i continuităţii în
în+ri&irea? cre2terea 2i educarea co*ilului?
ţinând cont de ori+inea sa etnică? reli+ioasă?
culturală 2i lin+vistică? în ca.ul luării unei
măsuri de *rotecţieC
&7 celeritate în luarea oricărei deci.ii cu
*rivire la co*ilC
F7 asi+urarea *rotecţiei îm*otriva abu.ului
2i e3*loatării co*iluluiC
l7 inter*retarea fiecărei norme &uridice
referitoare la dre*turile co*ilului în corelaţie
cu ansamblul re+lementărilor din această
materie.
#re*turile *revă.ute de le+e sunt +arantate
tuturor co*iilor fără nici o discriminare?
indiferent de rasă? culoare? se3? limbă?
reli+ie? o*inie *olitică sau altă o*inie? de
naţionalitate? a*artenenţă etnică sau ori+ine
socială? de situaţia materială? de +radul 2i
ti*ul unei deficienţe? de statutul la na2tere
sau de statutul dobândit? de dificultăţile de
formare 2i de.voltare sau de alt +en ale
co*ilului? ale *ărinţilor ori ale altor
re*re.entanţi le+ali sau de orice altă
distincţie.
04
Protecţia s*ecială a co*ilului re*re.intă
ansamblul măsurilor? *restaţiilor 2i
serviciilor destinate în+ri&irii 2i de.voltării
co*ilului li*sit? tem*orar sau definitiv? de
ocrotirea *ărinţilor săi sau a celui care? în
vederea *rote&ării intereselor sale? nu *oate
fi lăsat în +ri&a acestora.
Co*ilul beneficia.ă de *rotecţie s*ecială
*ână la dobândirea ca*acităţii de*line de
e3erciţiu 610 ani7 2i du*ă? dacă î2i continuă
studiile într5o formă de învăţământ de .i? *e
toată durata continuării studiilor? dar fără a
se de*ă2i vârsta de 2( de ani.
)ânărul care a dobândit ca*acitate de*lină
de e3erciţiu 2i a beneficiat de o măsură de
*rotecţie s*ecială? dar care nu î2i continuă
studiile 2i nu are *osibilitatea revenirii în
*ro*ria familie? fiind confruntat cu riscul
e3cluderii sociale? beneficia.ă? la cerere? *e
o *erioadă de *ână la 2 ani? de *rotecţie
s*ecială? în sco*ul facilitării inte+rării sale
sociale. An ca.ul în care se face dovada că
tânărului i s5au oferit un loc de muncă 2iRsau
locuinţă? iar acesta le5a refu.at ori le5a
*ierdut din motive im*utabile lui? în mod
succesiv? *revederile de mai sus nu mai sunt
a*licabile.
Măsurile de *rotecţie s*ecială a co*ilului
care a îm*linit vârsta de 1" ani se stabilesc
numai cu consimţământul acestuia. An
situaţia în care co*ilul refu.ă să î2i dea
consimţământul? măsurile de *rotecţie se
stabilesc numai de către instanţa
&udecătorească? care? în situaţii temeinic
motivate? *oate trece *este refu.ul acestuia
de a52i e3*rima consimţământul faţă de
măsura *ro*usă.
Măsurile de *rotecţie s*ecială a co*ilului
sunt=
a7 *lasamentulC
b7 *lasamentul în re+im de ur+enţăC
c7 su*rave+Berea s*eciali.ată.
#e măsurile de *rotecţie s*ecială? instituite
de *re.enta le+e? beneficia.ă=
a7 co*ilul ai cărui *ărinţi sunt decedaţi?
necunoscuţi? decă.uţi din e3erciţiul
01
dre*turilor *ărinte2ti sau cărora li s5a a*licat
*edea*sa inter.icerii dre*turilor *ărinte2ti?
*u2i sub interdicţie? declaraţi &udecătore2te
morţi sau dis*ăruţi? când nu a *utut fi
instituită tutelaC
b7 co*ilul care? în vederea *rote&ării
intereselor sale? nu *oate fi lăsat în +ri&a
*ărinţilor din motive neim*utabile acestoraC
c7 co*ilul abu.at sau ne+li&atC
d7 co*ilul +ăsit sau co*ilul abandonat de
către mamă în unităţi sanitareC
e7 co*ilul care a săvâr2it o fa*tă *revă.ută
de le+ea *enală 2i care nu răs*unde *enal.
Plasamentul co*ilului care nu a îm*linit
vârsta de 2 ani *oate fi dis*us numai la
familia e3tinsă sau substitutivă? *lasamentul
acestuia într5un serviciu de ti* re.idenţial
fiind inter.is.
PersoaneleR unitatile de asistenta sociala
care au in *lasament co*ii? beneficia.a de
alocatie de *lasament in cuantum lunar?
ince*and cu data de 41.41.2440 de 14 lei.
Co*ilul are dre*tul de a fi *rote&at îm*otriva
e2pl"at!rii 2i nu *oate fi constrâns la o
muncă ce com*ortă un risc *otenţial sau
care este susce*tibilă să îi com*romită
educaţia ori să îi dăune.e sănătăţii sau
de.voltării sale fi.ice? mentale? s*irituale?
morale ori sociale.
!unt inter.ise a*licarea *ede*selor fi.ice
sub orice formă? *recum 2i *rivarea
co*ilului de dre*turile sale de natură să
*ună în *ericol viaţa? de.voltarea fi.ică?
mentală? s*irituală? morală sau socială?
inte+ritatea cor*orală? sănătatea fi.ică sau
*siBică a co*ilului? atât în familie cât 2i în
orice instituţie care asi+ură *rotecţia?
în+ri&irea 2i educarea co*iilor.
Andemnul ori înlesnirea *racticării
cer2etoriei de către un minor sau tra+erea de
foloase de *e urma *racticării cer2etoriei de
către un minor se *ede*se2te cu încBisoare
de la 1 la 3 ani. Recrutarea ori
constrân+erea unui minor la cer2etorie se
*ede*se2te cu încBisoare de la 1 la ' ani.
#acă fa*ta este săvâr2ită de un *ărinte sau
02
de re*re.entantul le+al al minorului?
*edea*sa este încBisoarea de la 2 la ' ani?
*entru fa*ta *revă.ută la alin. 617? 2i de la 2
la - ani 2i inter.icerea unor dre*turi? *entru
fa*ta *revă.ută la alin. 627.
a*ta *ărintelui sau a re*re.entantului le+al
al unui co*il de a se folosi de acesta *entru
a a*ela în mod re*etat la mila *ublicului?
cerând a&utor financiar sau material? se
*ede*se2te cu încBisoare de la 1 la ' ani 2i
inter.icerea unor dre*turi.
:e+ea nr.
2-3R244"
Privind re+imul
&uridic al ado*ţiei
Ado*ţia este o*eraţiunea &uridică *rin care
se creea.ă le+ătura de filiaţie între ado*tator
2i ado*tat? *recum 2i le+ături de rudenie
între ado*tat 2i rudele ado*tatorului.
Ado*ţia se încBeie numai dacă aceasta este
în interesul su*erior al co*ilului.
Pot ado*ta numai *ersoanele care au
ca*acitate de*lină de e3erciţiu 2i care sunt
cu cel *uţin 10 ani mai în vârstă decât cel *e
care doresc să îl ado*te? dar în nici o
situaţie? mai *uţin de 1' ani.
Ado*tatorul sau familia ado*tatoare trebuie
să înde*linească +aranţiile morale 2i
condiţiile materiale necesare de.voltării
de*line 2i armonioase a *ersonalităţii
co*ilului.
Consimţământul la ado*ţie al *ărinţilor
fire2ti ai co*ilului sau? du*ă ca.? al tutorelui
*oate fi dat numai du*ă trecerea unui
termen de (4 de .ile de la data na2terii
co*ilului înscrisă în certificatul de na2tere.
Consimţământul *oate fi revocat în termen
de 34 de .ile de la data e3*rimării lui în
condiţiile le+ii.
Ado*ţia nu va *utea fi încuviinţată fără
consimţământul co*ilului care a îm*linit
vârsta de 14 ani.
Ado*ţia nu *oate fi încuviinţată de către
instanţa &udecătorească decât du*ă ce
co*ilul a fost încredinţat *entru o *erioadă
de 14 de .ile *ersoanei sau familiei care
dore2te să5l ado*te? astfel încât instanţa să
*oată a*recia? în mod raţional? asu*ra
relaţiilor de familie care s5ar stabili dacă
ado*ţia ar fi încuviinţată.
03
An termen de 34 de .ile de la data rămânerii
definitive 2i irevocabile a Botărârii
&udecătore2ti *rin care s5a încuviinţat
descBiderea *rocedurii ado*ţiei interne?
direcţia în a cărei ra.ă teritorială se află
domiciliul co*ilului efectuea.ă demersurile
necesare identificării celui mai *otrivit
ado*tator sau celei mai *otrivite familii
ado*tatoare *entru co*il. #irecţia
6#$A!PC7 în a cărei ra.ă teritorială se află
domiciliul co*ilului anali.ea.ă cu *rioritate
*osibilitatea încredinţării co*ilului în
vederea ado*ţiei cu *rioritate unei rude din
familia e3tinsă? asistentului maternal
*rofesionist la care se află co*ilul ori unei
alte *ersoane sau familii la care co*ilul se
află în *lasament. #acă acest lucru nu este
*osibil? direcţia efectuea.ă demersuri în
vederea identificării *e ra.a sa
administrativ5teritorială a unei *ersoane sau
familii atestate 2i aflate în evidenţa 8ficiului
Român *entru Ado*ţii. #acă? du*ă
e3*irarea termenului? direcţia în a cărei ra.ă
teritorială se află domiciliul co*ilului nu a
identificat o *ersoană sau o familie
ado*tatoare? solicită 8ficiului ca în termen
de ' .ile să5i transmită lista centrali.ată la
nivel naţional a *ersoanelor sau familiilor
ado*tatoare atestate 2i înscrise în Re+istrul
naţional *entru ado*ţii.
Ado*ţia internaţională a co*ilului care are
domiciliul în România *oate fi încuviinţată
numai în situaţia în care ado*tatorul sau
unul dintre soţii din familia ado*tatoare care
domicilia.ă în străinătate este bunicul
co*ilului *entru care a fost încuviinţată
descBiderea *rocedurii ado*ţiei interne.
:e+ea nr.
'0"R2442
Privind măsurile de
*revenire a
răs*ândirii maladiei
!,#A în România 2i
de *rotecţie a
*ersoanelor infectate
cu S,D sau bolnave
Persoanele infectate cu S,D sau bolnave de
!,#A beneficia.ă de *rotecţie socială? de
tratament nediscriminatoriu în ceea ce
*rive2te dre*tul la învăţătură? dre*tul la
muncă 2i *rotecţia socială a muncii 2i la
*romovarea *rofesională? iar starea sănătăţii
lor nu *oate constitui criteriu de concediere.
0"
de !,#A Pentru o alimentaţie cores*un.ătoare atât
*entru bolnavii internaţi 2i instituţionali.aţi?
cât 2i *entru cei din ambulatoriu? care să
asi+ure eficienţă în tratamentul cu
medicamente antiretrovirale? se acordă
indemni.aţii lunare de Brană? în cuantum
a*robat *rin Botărâre a $uvernului 6 *entru
co*ii51 leiR.i si *entru adulti 11?' leiR.i7.
Păstrarea confidenţialităţii datelor *rivind
*ersoanele infectate cu S,D sau bolnave de
!,#A este obli+atorie *entru=
a7 an+a&aţii reţelei sanitareC
b7 an+a&atorii acestor *ersoaneC
c7 funcţionarii *ublici care au acces la
aceste date.
An ca.ul medicilor informaţiile cu *rivire la
statusul S,DR!,#A al unui *acient trebuie
să fie comunicate între s*eciali2ti? *entru a
se asi+ura acurateţea dia+nosticelor 2i
conduitelor tera*eutice cBirur+icale 2i
necBirur+icale în diferitele fa.e evolutive
ale infecţiei S,DR!,#A.
Pacientul este obli+at să informe.e medicul
curant? inclusiv medicul stomatolo+? cu
*rivire la statusul său S,D? atunci când îl
cunoa2te.
Persoanele infectate cu S,D sau bolnave de
!,#A care î2i cunosc statusul de S,D
*o.itiv răs*und? conform le+ii? *entru
transmiterea voluntară a infecţiei? dacă
aceasta s5a *rodus din motive im*utabile
lor? cu încBisoare de la ' la 1' ani.
Persoanele infectate cu S,D care nu î2i
cunosc statusul de S,D *o.itiv nu răs*und
*entru eventuala transmitere a infecţiei
S,D.
Le"ea Su4iectul Princi(alele (re&e$eri
Protecţia
(ersoanelor
&!rstnice
:e+ea nr.
1-R2444?
Metodolo+i
Privind asistenţa
socială a
*ersoanelor
Persoanele vârstnice au dre*tul la
asistenţă socială? *rin servicii 2i *restaţii
sociale? în ra*ort cu situaţia
0'
a de
acreditare a
in+ri&itorilor
la domiciliu
vârstnice sociomedicală 2i cu resursele economice
de care dis*un. !unt considerate *ersoane
vârstnice? în sensul *re.entei le+i?
*ersoanele care au îm*linit vârsta de
*ensionare stabilită de le+e.
/eneficia.ă de *revederile *re.entei le+i
*ersoana vârstnică? care se +ăse2te în una
dintre următoarele situaţii=
a7 nu are familie sau nu se află în
întreţinerea unei sau unor *ersoane
obli+ate la aceasta? *otrivit dis*o.iţiilor
le+ale în vi+oareC
b7 nu are locuinţă 2i nici *osibilitatea de
a52i asi+ura condiţiile de locuit *e ba.a
resurselor *ro*riiC
c7 nu reali.ea.ă venituri *ro*rii sau
acestea nu sunt suficiente *entru
asi+urarea în+ri&irii necesareC
d7 nu se *oate +os*odări sin+ură sau
necesită în+ri&ire s*eciali.atăC
e7 se află în im*osibilitatea de a52i
asi+ura nevoile sociomedicale? datorită
bolii ori stării fi.ice sau *siBice.
9evoile *ersoanelor vârstnice se
evaluea.ă *rin ancBetă socială care se
elaborea.ă *e ba.a datelor cu *rivire la
afecţiunile ce necesită în+ri&ire s*ecială?
ca*acitatea de a se +os*odări 2i de a
înde*lini cerinţele fire2ti ale vieţii
cotidiene? condiţiile de locuit? *recum 2i
veniturile efective sau *otenţiale
considerate minime *entru asi+urarea
satisfacerii nevoilor curente ale vieţii.
9evoile *ersoanelor vârstnice aflate în
situaţia de *ierdere totală sau *arţială a
autonomiei? care *ot fi de natură
medicală? sociomedicală? *siBoafectivă?
se stabilesc *e ba.a +rilei naţionale de
evaluare a nevoilor *ersoanelor vârstnice?
care *revede criteriile de încadrare în
+rade de de*endenţă.
Pentru *ersoanele vârstnice se *ot furni.a
2i servicii comunitare ce au în vedere=
a7 în+ri&irea tem*orară sau *ermanentă la
domiciliuC
b7 în+ri&irea tem*orară sau *ermanentă
0(
într5un cămin *entru *ersoane vârstniceC
c7 în+ri&irea în centre de .i? cluburi *entru
vârstnici? case de în+ri&ire tem*orară?
a*artamente 2i locuinţe sociale? *recum 2i
altele asemenea.
An ca.ul decesului *ersoanei vârstnice
li*site de susţinători le+ali sau când
ace2tia nu *ot să î2i înde*linească
obli+aţiile familiale datorită stării de
sănătate sau situaţiei economice *recare?
serviciile comunitare asi+ură
înmormântarea.
An+ri&irea *ersoanelor vârstnice în cămine
re*re.intă o măsură de asistenţă socială 2i
*oate fi dis*usă cu titlu de e3ce*ţie.
Le"ea Su4iectul Princi(alele (re&e$eri
1iolenţa $omestic%
:e+ea nr.
21-R2443
Pentru *revenirea 2i
combaterea violenţei
în familie
,n sensul *re.entei le+i? violenta in familie
re*re.intă orice acţiune fi.ica sau verbala
savarsita cu intenţie de către un membru de
familie im*otriva altui membru al aceleiasi
familii? care *rovoacă o suferinţă fi.ica?
*siBica? se3uala sau un *re&udiciu material.
Constituie? de asemenea? violenta in familie
im*iedicarea femeii de a5si e3ercita
dre*turile si libertatile fundamentale.
:a nivelul fiecarui &udet si al sectoarelor
munici*iului /ucuresti se constituie? *rin
Botarare a $uvernului? structuri in
subordinea A+entiei 9ationale *entru
Protectia amiliei.
Asistentii familiali sunt asistenti sociali
autori.ati de a+entie *entru asi+urarea
asistentei s*ecifice relatiilor familiale.
,nstruirea asistentilor familiali si
coordonarea activitatii lor se reali.ea.a de
catre a+entie.
Centrele *entru ada*ostirea victimelor
violentei in familie? sunt unitati de asistenta
sociala? de re+ula fara *ersonalitate &uridica?
care asi+ura *rotectie? +a.duire? in+ri&ire si
consiliere victimelor violentei in familie?
nevoite sa recur+a la acest serviciu de
asistenta sociala.
0-
Primirea victimelor in ada*ost se face
numai in ca. de ur+enta sau cu a*robarea
scrisa a asistentului familial? atunci cand
i.olarea victimei de a+resor se im*une ca
masura de *rotectie. Persoanelor care au
comis actul de a+resiune le este inter.is
accesul in incinta ada*ostului unde se
+asesc victimele.
,.olarea de a+resori a victimelor se face cu
consimtamantul acestora sau? du*a ca.? al
re*re.entantului le+al.
,n cursul urmaririi *enale sau al &udecatii
instanta de &udecata? la cererea victimei sau
din oficiu? ori de cate ori e3ista *robe sau
indicii temeinice ca un membru de familie a
savarsit un act de violenta cau.ator de
suferinte fi.ice sau *siBice asu*ra unui alt
membru? *oate dis*une? in mod *rovi.oriu?
una dintre masurile *reva.ute la art. 113 si
11" din Codul *enal? *recum si masura
inter.icerii de a reveni in locuinta familiei?
*ână la încetarea stării de *ericol care a
determinat luarea măsurilor.
Le"ea Su4iectul Princi(alele (re&e$eri
1iolenţa $omestic%
:e+ea nr.
11(R2442
Privind *revenirea 2i
combaterea
mar+inali.ării sociale
8biectul *re.entei le+i îl constituie
+arantarea accesului efectiv? în mod
deosebit al tinerilor? la dre*turi elementare
2i fundamentale? cum sunt= dre*tul la un loc
de muncă? la o locuinţă? la asistenţă
medicală? la educaţie? *recum 2i instituirea
unor măsuri de *revenire 2i combatere a
mar+inali.ării sociale 2i mobili.area
instituţiilor cu atribuţii în domeniu.
Cate+oriile vi.ate de *re.enta le+e sunt=
a7 tineri *roveniţi din centrele de *lasament
2i centrele de *rimire a co*ilului din cadrul
serviciilor *ublice s*eciali.ate 2i al
or+anismelor *rivate autori.ate în domeniul
*rotecţiei co*iilorC
b7 tineri sin+uri cu co*ii în întreţinereC
c7 tineri famili2ti cu co*ii în întreţinereC
d7 tineri famili2ti fără co*ii în întreţinereC
e7 tineri famili2ti care au e3ecutat *ede*se
00
*rivative de libertateC
f7 alte cate+orii de tineri aflaţi în dificultate.
A+enţia 9aţională *entru 8cu*area orţei
de Muncă 6A+enţia7? are obli+aţia de a
reali.a un acom*aniament social
*ersonali.at *entru tinerii cu vârste între 1(
2i 2' de ani aflaţi în dificultate 2i confruntaţi
cu riscul e3cluderii *rofesionale? în sco*ul
facilitării accesului lor la un loc de muncă.
Ace2tia au dre*tul la consiliere *rofesională
2i mediere din *artea *ersonalului
s*eciali.at al A+enţiei? *rin întocmirea unui
*lan individual de mediere.An sco*ul
inte+rării sau reinte+rării lor în muncă? *ot
beneficia de *lasare în muncă la un
an+a&ator avi.at de A+enţie? în ba.a unui
contract de solidaritate.
An sco*ul facilitării accesului la o locuinţă al
*ersoanelor în vârstă de *ână la 3' de ani?
aflate în im*osibilitatea cum*ărării unei
locuinţe numai cu forţe *ro*rii? consiliul
&udeţean? res*ectiv Consiliul $eneral al
Munici*iului /ucure2ti? va aco*eri inte+ral
valoarea estimată a avansului ce urmea.ă să
fie *lătit *entru dobândirea unei locuinţe
sau cBiria *e o *erioadă de *ână la 3 ani
*entru o locuinţă încBiriată.
Prin dobândirea unei locuinţe se înţele+e
atât construirea unei locuinţe noi? cât 2i
cum*ărarea unei locuinţe de *e *iaţa liberă?
ca. în care suma *revă.ută mai sus trebuie
să re*re.inte cel *uţin o treime din valoarea
contractului de vân.are5cum*ărare.
Accesul la asistenţa de sănătate *entru
*ersoanele care au dre*tul la venitul minim
+arantat se confirmă de către consiliile
locale 2i se asi+ură în condiţiile stabilite de
le+islaţia *rivitoare la asi+urările sociale de
sănătate *entru *ersoanele care au calitatea
de asi+urat? fără *lata contribuţiei *entru
asi+urările sociale de sănătate.
Persoanele de vârstă 2colară care fac *arte
din familii care au dre*tul la venitul minim
+arantat 2i au 2 sau mai mulţi co*ii 2i s5au
înscris în învăţământul obli+atoriu *revă.ut
de le+e beneficia.ă de bursă de 2colari.are.
01
An vederea *re+ătirii co*iilor? în luna au+ust
a fiecărui an se acordă acestora? *rin
re*re.entanţii lor le+ali? "4M din cuantumul
anual al bursei de 2colari.are? sumă
destinată *entru cum*ărarea unor articole de
îmbrăcăminte? încălţăminte 2i recBi.ite
2colare. #iferenţa de (4M din bursa de
2colari.are se acordă în tran2e lunare sau?
du*ă ca.? trimestriale? cu condiţia
frecventării orelor de curs 2i obţinerii
baremurilor de *romovare.
9ivelul venitului net lunar *e o *ersoană?
*ână la care o *ersoană este considerată ca
fiind mar+inali.ată? se stabile2te anual? *rin
Botărâre a $uvernului? înaintea de*unerii la
Parlament a *roiectului le+ii bu+etului de
stat.
14
Le"ea Su4iectul Princi(alele (re&e$eri
Alte le"i rele&ante
:e+ea
nr. "-R
244(
*rivind sistemul
naţional de asistenţă
socială
Re+lementea.ă or+ani.area? funcţionarea 2i
finanţarea sistemului naţional de asistenţă
socială. Asistenţa socială cu*rinde servicii
sociale si *restatii sociale acordate in vederea
de.voltarii ca*acitatilor individuale sau
colective *entru asi+urarea nevoilor sociale?
cresterea calitatii vietii si *romovarea
*rinci*iilor de coe.iune si inclu.iune sociala.
*rin *restaţii în bani sau în natură? *recum 2i
serviciile sociale. Asistenţa socială se acordă
la cerere sau din oficiu. Evidenţa
beneficiarilor dre*turilor de asistenţă socială
se reali.ea.ă *e ba.a codului numeric
*ersonal? cu asi+urarea confidenţialităţii
datelor *ersonale.
Prestaţiile sociale în 4ani sau în natur% sunt
susţinute de măsuri de redistribuţie financiară
2i cu*rind= alocaţiile familiale? a&utoarele
sociale? indemni.atii si facilitati.
Ser&iciile sociale sunt servicii *rimare si
s*eciali.ate si au dre*t obiectiv menţinerea?
refacerea 2i de.voltarea ca*acităţilor
individuale *entru de*ă2irea unei situaţii de
nevoie? cronice sau de ur+enţă? în ca.ul în
care *ersoana sau familia este inca*abilă
sin+ură să o soluţione.e. urni.orii de servicii
sociale se acreditea.a conform le+ii.
:e+ea
"((R24
4"
*rivind statutul
asistentului social
)itlul de asistent social *oate fi deţinut de
*ersoana care= a obţinut di*loma de licenţă în
cadrul unei instituţii de învăţământ su*erior
cu s*eciali.are în domeniu? forma de lun+ă
durată? " ani? acreditatăC *ersoana care deţine
di*loma de absolvire a unei instituţii de
învăţămînt su*erior cu s*eciali.are în
domeniu? forma de scurtă durată? 3 aniC
*ersoana care deţine di*loma de asistent
social ecBivalată conform le+ii .
An re.olvarea unor situaţii com*le3e?
asistentul social colaborea.ă cu s*eciali2ti din
alte cate+orii *rofesionaleC în domeniul
asistenţei sociale sunt im*licaţi atât asistenţi
sociali ca *ersonal de s*ecialitate? cât 2i alte
cate+orii de *ersonal cu formare de nivel
mediu a căror activitate este coordonată de
către asistenţii sociali.
8N$
nr. (0R
2443?
modifi
cata si
*rivind serviciile
sociale
!erviciile sociale sunt asi+urate de către
autorităţile administraţiei *ublice locale?
*recum 2i de *ersoane fi.ice sau &uridice
*ublice sau *rivate. !erviciile sociale se
or+ani.ea.ă la nivel comunitar? în funcţie de
11
12
:e+ea
nr.
31(R
244(
*rivind acordarea
unui s*ri&in la
constituirea familiei
!*ri&inul financiar la constituirea familiei se
acorda *e ba.a de cerere? insotita de
declaratiile *e *ro*ria ras*undere ale ambilor
soti ca fiecare dintre ei se afla la *rima
casatorie.
Cererea *entru acordarea s*ri&inului financiar
se de*une la=
a7 sediul serviciului *ublic comunitar local de
evidenta a *ersoanelor al munici*iului?
sectorului munici*iului /ucuresti? orasului
sau comunei unde s5a incBeiat casatoria C
b7 sediul serviciului *ublic comunitar local de
evidenta a *ersoanelor al munici*iului?
sectorului munici*iului /ucuresti? orasului
sau comunei unde isi are domiciliul sau
resedinta unul dintre soti C
Cererea *entru acordarea s*ri&inului financiar
se de*une in termen de 34 de .ile? du*a cum
urmea.a=
a7 de la data incBeierii casatoriei C
b7 de la data inscrierii sau transcrierii in
re+istrele de stare civila a actelor de
casatorie C
c7 de la data eliberarii certificatului de
casatorie de catre serviciul *ublic comunitar
local de evidenta a *ersoanelor al sectorului 1
al munici*iului /ucuresti C
!*ri&inul financiar se acorda numai in
situatiile in care nu a intervenit desfacerea?
desfiintarea sau incetarea casatoriei *ana la
data *latii.
)itularul dre*tului *rivind s*ri&inul financiar
este oricare dintre sotii care a de*us cererea?
iar beneficiarul dre*tului este familia.
Cuantumul s*ri&inului financiar re*re.inta
ecBivalentul in lei a 244 de euro.
!tabilirea dre*tului *entru acordarea
s*ri&inului financiar se face *rin dis*o.itie
scrisa a *rimarului? in termen de ' .ile de la
data inre+istrarii cererii.
!*ri&inul financiar se acorda familiei
solicitante in termen de 34 de .ile de la data
emiterii dis*o.itiei scrise a *rimarului? *rin
casierie? *rin mandat *ostal? in cont curent
*ersonal sau *rin cont de card.
!*ri&inul financiar acordat la constituirea
familiei nu se im*o.itea.a? nu se ia in
considerare la stabilirea altor dre*turi si
obli+atii si se su*une e3ecutarii silite? in
conditiile dis*o.itiilor *rivind e3ecutarea
silita a creantelor bu+etare numai *entru
recu*erarea sumelor *latite necuvenit cu acest
titlu.
13
-' - L ' , . R A / ' E
1"
1. /u.ducea #.? Aspecte c"nte#p"rane n asistenţa s"cial!,
Polirom? 244'
2. 9eamţu $Be. 6coord.7? 5ratat de asistenţ! s"cial!? Polirom? 244"
3. Per2a .? Per2a :.? Asistenţa s"cial! n $"#ania? Polirom? 244"
". Per2a .? Per2a :.? +adrul ,uridic 3i "rganizat"ric al asistenţei
s"ciale n $"#ania? Polirom? 2443
'. er+e? Q.6111-7 A Central Euro*ean Pers*ective on tBe !ocial
ZualitJ of Euro*e in E. /ecF? :.van der Maesen? A. EalFer 6eds.7? 5he
S"cial 6ualit7 "f *ur"pe? )Be Sa+ue5:ondon5/oston= KluLer :aL
,nternationalC
(. Muller K.? RJll A.?Ea+ener S5I 611117? 5ransf"r#ati"n "f
S"cial Securit7 .ensi"ns in +entral-*astern *ur"pe ? Seidelber+59eL
[orF= PBJsica5Derla+C
-. Rin+old #.? 611117. !ocial PolicJ in Postcommunist Euro*e=
:e+acies and )ransition in :.I. CooF? M.A.8renstein and
M.RuescBemeJer? 1eft .arties and S"cial ."lic7 in ."stc"##unist
*ur"pe, /oulder and 83ford= EestvieL PressC
0. !tandin+ $.6111(7? !ocial Protection in Central and Eastern
Euro*e= a )ale of !li**in+ AncBors and )orn !afetJ 9ets in $. Es*in+5
Anderson 6ed7? Welfare States in 5ransiti"n. 8ati"nal Adaptati"ns in
-l"%al *c"n"#ies? :ondon? )Bousand 8aFs? 9eL #elBi= !a+e
PublicationsC
1. !tarF #. 2i /rus.t? :.611107? ."sts"cialist path9a7s.
5ransf"r#ing p"litics and pr"pert7 in *ast +entral *ur"pe ? Cambrid+e=
Cambrid+e NniversitJ PressC
14. Qamfir C. 6111'7? ."litica s"cial! n $"#ânia n tranziţie? în
Qamfir E. 2i Qamfir C. 6coord7? ."litici s"ciale. $"#ânia n c"nte2t
eur"pean? /ucure2ti= Edit. AlternativeC
1'
11. Qamfir C. 611117 6coord.7? ."litici s"ciale n $"#ânia?
/ucure2ti? Ed. E3*ert.
12. Qamfir E. 624447<Strategii anti-saracie si dezv"ltare
c"#unitara< /ucuresti Ed. E3*ert
13. Qamfir E. 6 24427 ;Asistenta s"ciala in $"#ania< Revista de
asistenta sociala nr 1 R2442
1(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful