You are on page 1of 24

Prezydent Mieczysaw Kie-

ca zorganizowa konferencj
prasow powicon rewitali-
zacji linii kolejowej. Gwnym
punktem spotkania bya bu-
dowa zintegrowanego centrum
przesiadkowego w ramach pro-
jektu Pocig do dwch kek.
czy on komunikacj kolejo-
w, koow i rowerow. Na ten
projekt wynegocjowane zostay
3 miliony zotych dotacji z no-
wej perspektywy fnansowej.
Koszt caego projektu to ok. 4
miliony zotych. Fiszka projek-
tu zostaa zoona do Urzdu
Marszakowskiego. Oceniono
j pozytywnie.
Prezydent Kieca nakreli
przysze dziaania nastpujco
- Zamierzamy zrewitalizowa
dworzec kolejowy w Wodzi-
sawiu lskim, przebudowa
go i wybudowa tam centrum
przesiadkowe. W duszej per-
spektywie czasowej mogoby
tam powsta np. Centrum Or-
ganizacji Pozarzdowych. W
tym miejscu zlokalizowany ma
zosta punkt wypoyczalni ro-
werw. W miecie funkcjono-
waoby kilka stacji dokujcych
jednolady. Byoby to nieja-
ko zarzewie systemu rowerw
miejskich. W planach jest po-
wizanie dworca autobusowego
przy Karuzeli z centrum Prze-
siadkowym przy pomocy dedy-
kowanych kursw busw o bez-
patnym charakterze. Kursy tej
komunikacji dopasowano by do
rozkadu jazdy pocigw. Inwe-
stycja ma zosta zrealizowana w
cigu dwch lat.
Projekt jest odpowiedzi
na porzucenie realizacji projek-
tu budowy peronu Wodzisaw
lski Centrum. Miasto ju w
2012r. wystpio do PKP PLK z
propozycj zajcia si tym pro-
blemem. Gmina miaa sfnan-
sowa budow tego peronu.
Odpowiednie rodki zostay za-
bezpieczone na ten cel. Pojawi
si natomiast problem natury
technicznej. Kolej stoi bowiem
na stanowisku, e obecnie obo-
wizujce przepisy kolejowe
wykluczaj moliwo kocze-
nia i rozpoczynania biegu po-
cigu na przystanku osobowym
Wodzisaw Centrum. W tej sy-
tuacji jedynym wyjciem, jakie
mogaby zaakceptowa PKP w
kwestii peronu jest wykonanie
peronu jednokrawdziowego
przy istniejcym torze z mo-
liwoci zatrzymania si tylko
pocigw osobowych jadcych
w kierunku Olzy i Chaupek.
Prezydent Kieca jest scep-
tyczny wobec takiego rozwiza-
nia. - Obecnie takich pocigw
nawet nie ma. Marszaek planu-
je przywrcenie tej relacji, ale
bdzie to jedno, gra dwa po-
czenia dziennie. Inwestycja
byaby zatem bezcelowa. Takie
centrum nie mogoby obsugi-
wa np. relacji Katowice Wo-
dzisaw. eby centrum mogo
powsta, w tej sytuacji trzeba
by dziaa na zupenie innych
zasadach. Nie zmiecilibymy
si w ramach rewitalizacji tej
linii. Konieczna byaby budowa
drugiego toru. Sam koszt infra-
struktury byby ogromny. Na
miecie spoczby obowizek
wybudowania parkingw, pod-
jazdw i wind dla osb niepe-
nosprawnych. To minimum 1,5
mln zotych.
Jedyny problem to zakup
dworca. Nie mona go kupi od
PKP, jeeli spka nie przepro-
wadzi wczeniej dwch prb
zbycia nieruchomoci w spo-
sb komercyjny. Prowadzo-
ne s prace kartografczne. W
tym roku przeprowadzone b-
d dwie prby sprzeday. Jeeli
PKP nie znajdzie nabywcy, mia-
sto bdzie prbowao odkupi
dworzec. Najlepiej za symbo-
liczn zotwk. Jeeli dworzec
zostanie zbyty, to wwczas cen-
trum obsugi podrnych znaj-
dzie si na dziace, gdzie obec-
nie znajduje si zieleniec. W
tym miejscu powstanie rwnie
przystanek busw pod dwor-
cem kolejowym. Przygotowana
jest caa mapa drogowa przej-
cia dworca. PKP nie wyklucza
Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice
R E K L A M A
PIERWSZA bezpatna gazeta w Regionie od 2006 r.
rok IX, nr 9 (161)
7 MAJA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
wodzisaw lski inwestycje
RacibRz szpital
Pocig do dworcw
H2Ostrg rozpocz dziaalno
SZPITAL STARA
SI O NOWy ODDZIA
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
komputery, tusze, tonery
S
e
r
w
i
s
F
o
t
.
R
o
b
e
r
t
H
o
s
z
y
c
k
i
Nowoczesne centrum przesiadkowe zamiast dworca w Wodzisawiu.
RacibRz styl ycia
Wodzisawski dworzec kolejowy na chwil obecn na pewno nie jest wizytwk miasta.
LESZEK IWULSKI
30 kwietnia, po wielu miesicach oczekiwania zainaugu-
rowano dziaalno krytej pywalni H2Ostrg. Zgodnie z
zapowiedzi, dziaalno aquaparku rozpocza si od skoku
prezydenta Mirosawa Lenka w ubraniu do wody. W pierw-
szy weekend H2Ostrg odwiedzio blisko 2 tys. osb, co dao
30 tys. przychodu. Jak zapewniaj wadze miasta, obiekt
pracujc pen par moe przyj nawet 2 razy wicej osb.
innej formy oddania miastu tej
nieruchomoci np. dzierawy,
tak by nie blokowa inwestycji.
Wedug prezydenta Kie-
cy liczba osb korzystajcych z
centrum zalee bdzie od do-
brej woli marszaka i pocze
relacji Katowice - Wodzisaw. -
Zabiegamy o bezporednie po-
czenia midzy tymi miastami.
Rewitalizacja linii to wyzwanie
take dla marszaka i parlamen-
tarzystw posa Ryszarda Za-
wadzkiego i senatora Adama
dzieby, ktry by zaangao-
wany w ten projekt. W przyszo-
ci wane bdzie uruchomienie
pocze do Bohumina, ktry
jest nasz bram na poudnie
Europy. Centrum przesiadko-
we to jedna z inwestycji, ktre
maj by wspfnansowane ze
rodkw z nowej perspektywy.
Miasto negocjuje wsparcie dla
projektw inwestycyjnych ze
rodkw unijnych w kwoce 20
milionw.
Szansa na otwarcie od-
dziau opiekuczo-leczni-
czego na 30 ek.
Starania o oddzia trwaj ju
od duszego czasu. Poczyniono
w tym kierunku wszystkie for-
malne kroki: spraw zaopinio-
waa rada spoeczna szpitala,
rada powiatu (organ nadzoru-
jcy) przegosowaa stosown
zmian w statucie jednostki,
odby si odbir oddziau przez
wojewdzki sanepid, dokonano
wpisu w rejestrze u wojewody,
wreszcie zoono ofert w po-
stpowaniu ogoszonym przez
NFZ. Oferta zostaa przyjta
bez adnych uwag. Urzdnicy
funduszu wizytowali szpital i
wizytacja przebiega pomyl-
nie. Pozostaje czeka na roz-
strzygnicie konkursu.
Wszystkie warunki wyma-
gane w kontraktowaniu zosta-
y spenione, std naley mie
nadziej, i oferta zyska apro-
bat funduszu. Problem w
tym, i jak zwykle rodki NFZ
s ograniczone, a raciborski
szpital jest nowym wiadcze-
niodawc, po raz pierwszy
ubiegajcym si o taki kon-
trakt. Oprcz niego stara si
omiu innych nowych wiad-
czeniodawcw na terenie ca-
ego lska. - Natomiast my
jestemy jedyni w naszym
regionie. Wszystko zaley od
strategii funduszu, czy bdzie
chcia poszerzy dostpno
do tego typu wiadcze - pod-
sumowuje R. Rudnik.
PS
patRonat medialny:
Program s. 9
XIV Eko-Wystawa
Ciepo przyjazne rodowisku
10-11 maja 2014 r.
Pietrowice Wielkie
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<<
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa w drodze przetargu
wyonio jako wykonawc nowej
siedziby tej instytucji frm Sko-
bud z ywca. Jednoczenie za-
proponowano udzia w charak-
terze podwykonawcy lokalnym
przedsibiorcom, ktrzy dawali
rkojmi dobrze wykonanej pra-
cy. Lokalne frmy zoyy oferty i
zaangaoway si w prace budo-
walne. Nasz rozmwca twierdzi,
e rwnolegle miejscowi biznes-
meni zawarli z dyrekcj Regio-
nalnego Centrum Krwiodaw-
stwa dentelmesk umow, w
ktrej inwestor da stuprocen-
tow gwarancj wypenienia
zobowiza fnansowych. Taka
umowa bya wynikiem nieuf-
noci rodzinnych przedsibior-
cw wobec frmy z ywca. Brak
zaufania motywowano wiedz
o nienajlepszej opinii o Skobu-
dzie.
Raciborscy przedsibior-
cy twierdz, e wypenili swoje
powinnoci rzetelnie i termino-
wo. Oddany budynek to pikny
obiekt, ktry moe miao sta-
nowi jedn z wizytwek miasta.
Rwnie jego wntrza korespon-
duj z nowoczesnym charakte-
rem. Wedug biznesmenw pra-
ce zostay ukoczone w terminie
z pozytywn opini wszelkich
instytucji, ku temu powoanych.
Do ich jakoci nie mia adnych
zastrzee ani inwestor, ani wy-
konawca. Po wykonaniu robt
jednake doszo do porozumie-
nia. Firma Skobud wpada w ta-
rapaty fnansowe. Dyrektor Cen-
trum utrzymuje, e pienidze
zostay wypacone frmie z yw-
ca i e waciwym sposobem na
odzyskanie byoby powdztwo
cywilne, poniewa umowy za-
wiera Skobud z podwykonaw-
cami. Dyrektor twierdzi, i pr-
bowaa naciska na frm, aby
zapacia w pierwszej kolejnoci
lokalnym podwykonawcom, ale
ma ona bardzo ograniczone pole
manewru.
Pozostaje kwestia umowy z
dyrekcj. Przedsibiorcy czuj
si zawiedzeni. Nalenoci wy-
nosz ok. 500 tysicy zotych.
Nasz rozmwca twierdzi, e dy-
rekcja uspokaja ich, i pieni-
dze zostan wypacone. Jed-
nak przedsibiorcy s zdania,
e wszelkie formalnoci, ktre
uprawniay ich do otrzymania
pienidzy, zostay spenione ju
14 miesicy temu. Chcieliby,
aby Centrum potraktowao ich
spraw priorytetowo. By mo-
e zalege pienidze jako da si
odnale. Przedsibiorcy argu-
mentuj, e oprcz faktu, e wy-
konali swoj prac i za to naley
wodzisaw lski finanse
Krwisty problem za p miliona
Podr dookoa wiata zakoczona
Podwykonawcy oczekuj pienidzy za wykonane przez siebie prace.
Ponad 10 tysicy bda musieli odda podrnicy miastu za niewywizanie si z umowy
RacibRz spRawy kontRoweRsyjne
spRostowanie
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklamzastrzeone.
Redakcja:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~wstyd
Tyle si mwio o tej inwestycji
- e taka nowoczesna, dua,
potrzebna. A zamiast si z niej
cieszy, musimy si w zwizku
z ni wstydzi. Czy to jest
normalne?
~Max
Podwykonawcom to zazwyczaj
paci wykonawca. A RCKiK jest
tylko zleceniodawc i inwestorem
i bez opnie paci wykonawcy
wybranemu w przetargu. A
to, e wykonawca nie paci
swoim podwykonawcom
i to, e podwykonawcy
zamiast podejmowa prby
wyegzekwowania swoich
pienidzy (od wykonawcy dla
ktrego wykonywali prace)
chociaby na drodze sdowej
skar si radnym no to sorry.
~gazele byznesa
Tak si kocz inwestycje oparte
o przetargi, gdzie kryterium
najwaniejszym jest... najnisza
cena za usugi. Podwykonawcy
Szanowni... zaPOmnijcie o tych
robotach albo idzcie PO probie
do Skarbowego.
~dramat
To jest dramat - wybudowano
takie cudo, by stao puste!
Strach pomyle co za ludzie
rzdz pienidzmi tego miasta!
Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl
120 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
LESZEK IWULSKI
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Prace z budow nowego budynku RCKiK w Raciborzu ruszyy w listopadzie 2007 roku. Plano-
wo miay zakoczy si w poowie 2010 roku. W efekcie jednak roboty przecigay si jednak
do 2014 roku. Koszt budowy nowego budynku wynis okoo 19 mln z.
im si zapata, to przecie od ich
zyskw zale dziesitek ich pra-
cownikw i wysoko podatkw
w miecie.
Spraw poruszy na sesji Ra-
dy Miasta radny Ryszard Wolny
argumentujc, e sprawa ta jest
wana, poniewa frmy realizu-
jce inwestycje zatrudniaj ok.
100 osb. Uzyska on zapew-
nienie, e magistrat posiada
wiedz o problemie i e w jego
opinii przedsibiorcy powinni
odzyska swoje pienidze. Na
koniec dodajmy, e nowoczesny
budynek zosta bez wikszego
rozgosu oddany do uytku ju
4 marca.
Pamitacie z pewnoci to
zdjcie, gdy mode maestwo
stojc przed ratuszem egna si
z prezydentem miasta, by uda
si w wielomiesiczn podr
dookoa wiata. O sprawie pi-
saa Paulina Krupiska. Nie-
stety wyprawa dwojga wodzi-
sawian zakoczya si faskiem.
Impreza, ktra rozpocza si w
listopadzie ubiegego roku jest
u smutnego kresu. Jeszcze do
kwietnia informacje nie byy
niepokojce. Podrnicy zawi-
tali na Kanary, Gwadelup, Do-
minik.
W zaoeniach modzi Wo-
dzisawianie mieli w zamian za
wsparcie promowa miasto. Do
ich zada naleao prowadzenie
quasi - dziennika na facebooku,
dokumentacji fotografcznej.
Rne elementy ubioru i sprz-
tu podrnikw zaopatrzone
zostay w logo Wodzisawia. Po-
dr miaa trwa ponad 4 lata.
Dzisiaj Sandra i ukasz .
s ju w Polsce. Bynajmniej nie
odnieli sukcesu. Ostatni wpis
z facebooka nie brzmi zach-
cajco - Chcielibymy poinfor-
mowa, e przylecielimy na
jaki czas do Polski, by dorobi
na dalsz podr i pozaatwia
pewne sprawy. W Polsce zo-
staniemy do koca roku, bo w
czerwcu na Karaibach zaczyna
si pora huraganw i koczca
si pod koniec roku. Podrni-
cy poinformowali rwnie, e
jacht stoi w bepiecznym kotwi-
cowisku na Martynice.
Na spraw z mniejszym dy-
stansem patrzy Urzd Miasta
Wodzisaw. Naley pamita, e
magistrat dofnansowa wypra-
w kwot 10 tysicy z. Oznacza
to, e niefortunni podrnicy
maj powany kopot. Biuro
prawne utrzymuje, e chocia
modzi Wodzisawianie zreali-
KOMENTARZ NA GORCO
Mieczysaw Kieca
Prezydent Wodzisawia l-
skiego - Mamy jasn opini
prawn, e Sandra i ukasz
zrealizowali cz umowy, ale
nie dotrzymali jej wszystkich
warunkw. Umowa zakada-
a, e mog oni nie dotrze do
celu, ale z okrelonych powo-
dw losowych, np. huraganw.
Przyczyn nie mogo by jed-
nak to, e podrnicy po pro-
stu zrezygnuj i wrc do Pol-
ski, eby pniej kontynuowa
podr. Std wypowiedzieli-
my umow z wszystkimi kon-
sekwencjami. Sandra i ukasz
bd musieli zwrci ok. 11 tys.
z. Suma ta obejmuje rwnie
odsetki.Pomys by bardzo cie-
kawy. Mia pozytywny odbir
u mieszkacw. Jednak mnie
obowizuj cise reguy wy-
datkowania pienidzy naszych
podatnikw. Kady pomys
jest obarczony jakim ryzy-
kiem, ale umw trzeba dotrzy-
mywa. Tak jest w yciu. Jeeli
kto przyjdzie z ciekawym po-
mysem, to moe liczy na na-
sze wsparcie. To jednak do-
skonay przykad, e zawsze s
konsekwencje tego, e nie do-
trzymuje si umw.
Planowo Sandra i ukasz (na zdj. z prezydentem M. Kiec)
mieli wrci do Wodzisawia dopiero za cztery lata.
LESZEK IWULSKI
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Nowoczesny budynek krwiodawstwa w Raciborzu ju funkcjonuje.
Jednak wrd niektrych ju budzi on rzne emocje. Zwizane jest
to z faktem, e niektrzy podwykonwacy nie otrzymali czci swojego
wynagrodzenia za wykonan prac. Zdania naszych czytelnikw s
podzielone.
Sprostowanie dot. artyku-
u Przekamany raport.
Powiat musi zwrci 885
tys. z z GazetaInforma-
tor.pl nr 8 (160) z dnia 16
kwietnia 2014
W ww. artykule Pani Da-
nuta Jordan nazwana zostaa
sekretarzem szkoy. Nigdy nie
penia ona jednak tej funk-
cji. Nieciso wynika z fak-
tu, e w pimie otrzymanym
do wgldu: postanowienie o
umorzeniu dochodzenia w
sprawie przywaszczenia mie-
nia w 2012 r. w Wodzisawiu
lskim przez Dyrektora Ze-
spou Placwek SzkolnoWy-
chowawczoRewalidacyjnych
w Wodzisawiu lskim, Pa-
ni Danuta Jordan nazwana
zostaa sekretarzem szkoy.
Niedopatrzeniem autora by-
o domniemanie, i w wyni-
ku postpowania prokuratury
zweryfkowano funkcj zajmo-
wan przez Pani Jordan.
zowali cz umowy, to nie do-
trzymali wszystkich warunkw.
Zapisy Umowy przewidyway,
e mog oni nie dotrze do ce-
lu, ale z okrelonych powodw
losowych, np. katastrofalnych
warunkw atmosferycznych.
Jednak bez wtpienia do takich
przyczyn nie nalea brak dal-
szych rodkw na prowadzenie
dalszej podry. Podrnicy b-
d musieli zwrci ok. 11 tys. z.
Suma ta obejmuje rwnie od-
setki.
Sprawy nie uatwia fakt bra-
ku kontaktu niefortunnych po-
drnikw z urzdnikami ma-
gistratu.
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
Pszowskiemu rynkowi of-
cjalnie ju nadano nazw
Placu w. Jana Pawa II
27 kwietnia w Bazylice pw.
NMP w Pszowie odbya si msza
w. dzikczynna za dar kanoni-
zacji papiea Polaka. Podczas
jej trwania, zostaa powicona
tablica upamitniajca to wy-
darzenie. Zostanie ona umiesz-
czona na pszowskim rynku w
dowd hodu i pamici o Janie
Pawle II, jednak jeszcze nie te-
raz.
Przed powiceniem tabli-
cy, przewodniczcy Rady Miej-
skiej w Pszowie, Pawe Kowol
odczyta tre uchway z dnia 25
kwietnia, w ktrej zawarto umo-
tywowanie decyzji nadania ryn-
kowi imienia Jana Pawa II.
Papie podnis koci pa-
rafalny pw. Narodzenia Naj-
witszej Marii Panny do god-
noci Bazyliki Mniejszej, a
take przyj tytu Honorowego
Obywatela Pszowa. Tablica ma
przypomina mieszkacom o
kanonizacji Jana Pawa II, ale
rwnie ma stanowi form
podzikowania za umacnianie
wiary i obron ludzkiej godno-
ci na lsku, w caej Polsce i w
wiecie.
- Mam nadziej, e tablica
majca si znale na pszow-
skim rynku bdzie przypomi-
na o witoci Jana Pawa II,
a take zachca kadego czo-
wieka do realizacji swojego po-
woania, do bycia witym po-
wiedzia proboszcz bazyliki ks.
Jzef Fronczek podczas obrz-
du powicenia tablicy.
Wykonawca przebudowy
pszowskiego rynku od kilku
miesicy spnia si zakocze-
niem prac. Remontowany te-
ren nie zosta oddany do uytku
w ustalonym terminie, dlatego
od 20 stycznia naliczane s ka-
ry umowne w wysokoci 4,5 tys.
z dziennie. - Prace posuwaj
si w limaczym tempie, dlate-
go pamitkowa tablica do mo-
mentu ich zakoczenia zostanie
przechowana prawdopodobnie
w Urzdzie Miasta poinfor-
mowa Burmistrz Miasta, Ma-
rek Hawel.
Trwaj konsultacje projektu
drogi Racibrz-Pszczyna. Pro-
jektanci rozmawiaj z miesz-
kacami i wadzami gmin, przez
ktre bdzie przebiegaa. - Dro-
ga od Rudnika bdzie miaa je-
den pas ruchu. Dopiero na ulicy
Rudzkiej w Raciborzu pojawi si
drugi pas. Na caej trasie obwod-
nicy bdzie ograniczenie prdko-
ci do 100 km/h w terenie nieza-
budowanym oraz do 90 km/h w
terenie zabudowanym - tuma-
czy Maciej Koty. Biuro projek-
towe Egis Poland podczas spo-
tkania z radnymi gminy Rudnik,
czyli gminy w ktrej obwodnica
bdzie miaa swj pocztek,
przedstawili wszystkie warian-
ty. Okazuje si jednak, e dwa z
nich nie wpisuj si w plany za-
gospodarowania w gminach, a
ich realizacja wymagaaby licz-
nych wyburze. Projektanci od
razu je wykluczaj.
Dwa pozostae warianty
wpisuj si w plany zagospo-
darowania i budz powszechn
akceptacj. Sprzeciw wywou-
je jednak pomys, w jaki droga
Racibrz-Pszczyna ma czy
si z DK 45. - W jednym z wa-
riantw zaprojektowane zostao
rondo. Okazuje si jednak, e na
drogach krajowych istniej bar-
dzo rygorystyczne przepisy, je-
li chodzi o skrzyowania. Nie
mona ich mnoy, a minimalny
odstp pomidzy skrzyowania-
mi musi wynosi kilometr - do-
daje Maciej Koty. Jakiekolwiek
poczenie obwodnicy z DK nie
jest zatem moliwe, gdy w po-
bliu czenia znajduje si skrzy-
owanie DK 45 z ulic Kozielsk
w Rudniku. Postanowiono j
zalepi. Starosta raciborski wy-
da ju zgod. Radni gminy nie
zgadzaj si jednak z t decy-
zj, gdy uwaaj, e jest to je-
dyny bezpieczny wyjazd z gmi-
ny. Uspokaja ich wjt. - To nie
potrwa dugo. Po pewnym cza-
sie, zgodnie z planem obwod-
nica stanie si drog krajow, a
obecna DK 45 stanie si drog
powiatow. Wwczas bdziemy
mogli otworzy ulic Kozielsk -
tumaczy wjt Alojzy Pieruszka.
Potwierdza to Remigiusz Rolnik
z biura projektowego Egis Po-
land. Dodaje take, e wszyst-
ko bdzie jasne po zakoczeniu
konsultacji. Wtedy opracowy-
wany bdzie projekt budowlany
drogi.
Wiatr zerwa dach, a po
cianach cieka woda.
- Nad stadionem w Zawa-
dzie nie ma dachu. Oprcz te-
go na cianach jest ple, a na
murawie peno wody - mwi
Julian Skwierczyski, podczas
ostatniej sesji rady gminy N-
dza. Wjt gminy przyznaa, e
remont stadionu nie by pla-
nowany, ale rozpocznie si on
w tym roku. Po jednej z ostat-
nich wichur zniszczony zosta
bowiem dach. - To spowodo-
wao, e musimy przyspieszy
remont. Na chwil obecn za-
bezpieczylimy dach- mwia
wjt gminy Anna Iskaa. Doda-
a take, e sam remont dachu
kosztowa bdzie okoo 40 tys.
z i gminy na razie nie sta na
taki wydatek.
ndza inwestycje
STADION W ZAWADZIE
NICZyM NARODOWy
Radni oburzeni decyzj starosty
pszw inwestycje
TABLICA POWICONA
A RyNEK NADAL W BUDOWIE
Projektanci obwodnicy poinformowali,
e ulica Kozielska w Rudniku zostanie zamknita.
RacibRz samoRzd
RacibRz gospodaRka komunalna
RacibRz inwestycje
NAJBRZyDSZy BANK
NA WIECIE
POMyS NA
STAR KOMEND
REMONT ZAMKOWEJ
DROSZy
Region komunikacja
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Do wygrania ksika Dugo i szczliwie.
Jeli znasz odpowied na to pytanie przelij j na adres
konkurs@raciborz.com.pl
Konkurs Domu Ksiki w Raciborzu!
Ktr rocznic wstpienia Polski do Unii Europejskiej
witujemy w tym roku?
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Jak mwi Remigiusz Rolnik (na zdj. po lewej) z biura
projektowego Egis Poland, droga Racibrz-Pszczyna ma
zosta oddana do uytku w 2021 roku. Przewiduje si,
e ju na pocztku codziennie bdzie korzystao z niej
co najmniej 2,5 tys. pojazdw.
Tablica, ktra znajdzie si na rynku bdzie przypominaa
mieszkacom Pszowa o witoci Jana Pawa II.
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Budynek ING Banku l-
skiego straszy przechod-
niw.
Na kwietniowym posiedze-
niu miejskiej komisji budetu,
radny Stanisaw Borowik nie kry
dezaprobaty estetyk siedziby
banku ING. - W tym trjkcie jest
adnie odremontowany DPS, no-
wy skwer im. Notburgi. Tylko na
jednej cianie jest szpetnie. Nie
moe by tak, e z elewacji mo-
na jeszcze wyciga kule z 1945
roku, strasz drewniane odrapa-
ne okna - mwi. Borowik zwrci
si z prob do prezydenta, by ten
- cho pole manewru w tej materii
ma niewielkie - wpyn jako na
instytucj, by podja czynnoci
zmierzajce do poprawy estetyki.
Zdaniem prezydenta caa
sprawa rozbija si o to, e bank
poszukuje innej, mniejszej siedzi-
by, std z obecnie zajmowanym
budynkiem nie wie przyszoci.
Niemniej jednak obieca wystoso-
wa w tej sprawie pismo do cen-
trali banku.
Pomieszczenia po policjan-
tach zajm mieszkacy z
problemami.
Sprawa z komend przy pl.
Wolnoci w Raciborzu cignie
si ju kolejny rok. W trakcie ob-
rad miejskiej komisji budetu i
fnansw radny Dawid Wacaw-
czyk zagai, by cho otworzono
podwrko na tyach komendy,
co daoby mieszkacom tam-
tych okolic kilkadziesit dodat-
kowych miejsc postojowych.
Jak si okazuje, po miesicach
zastoju miasto ma wreszcie kon-
cepcj pozwalajc oywi budy-
nek. Wadze staraj si o rodki
z RPO na przygotowanie progra-
mu pozwalajcego przygotowa
tam mieszkania wspomagane i
dzienny dom pobytu dla osb z
rnymi problemami: czy to wy-
chodzcych z alkoholizmu, bez-
domnoci czy te zaburzonych
psychicznie. Ich dysponentem
ma zosta OPS.
Miasto wyda 100 tys. z wi-
cej ni zakadao.
W trakcie robt na ulicy
Zamkowej w Raciborzu wyni-
ky problemy z nonoci grun-
tu, std konieczne okazay si
dodatkowe prace zwizane z
wybieraniem i umocnieniem
podoa. Dodatkowe 100 tysi-
cy ma pochodzi ze rodkw
zaoszczdzonych przy okazji in-
nych przetargw. Jak tumaczy
wiceprezydent Wojciech Krzy-
ek, nie ma zagroenia niedo-
trzymania terminu zakoczenia
remontu przewidzianego na ko-
niec czerwca. Jest to o tyle istot-
ne, e w maju ruszy aquapark i
droga musi by jak najszybciej
drona. Firma, aby dotrzyma
terminu, pracuje rwnie w nie-
dziele. Remont prowadzi Zakad
Oglnobudowlany Artur Kiow-
ski z Niezdrowic. W przetargu
zaproponowa swe usugi w ce-
nie 1 236 737,55 z, brutto.
Zdaniem radnego Stanisawa Borowika nie ma
w Polsce szpetniejszej siedziby banku ni siedziba
ING Banku lskiego w Raciborzu.
AZ
P
PS
PS
PS
ReGIoN
w skrcie
69 PoMySW
Na PRoJeKty
Mieszkacy Wodzisawia zgo-
sili 69 pomysw na projekty do
realizacji w ramach budetu oby-
watelskiego na rok 2015. Kwota
na realizacj projektw nie moe
przekroczy 1 mln z brutto.
MNIeJ BezRoBotNyCh
Jak co roku wiosn ubywa bezro-
botnych. Nadal jednak w Powia-
towym Urzdzie Pracy w Racibo-
rzu zarejestrowanych jest 3201
osb. W porwnaniu do miesica
marca liczba bezrobotnych zmala-
a o 144 osoby. Najwiksz liczb
osb bezrobotnych stanowi oso-
by powyej 50. roku ycia.
WyPadeK SzyBoWCa
w Szymocicach doszo do po-
wanego wypadku. Na skraju lasu
rozbi si szybowiec. Mczyzna
sam zgosi si do komendy, infor-
mujc, e podczas prby ldowa-
nia uderzy szybowcem w drzewo.
Pilot moe mwi o duym szcz-
ciu, poniewa z tak powanie wy-
gldajcego zdarzenia - wyszed
bez obrae. W pobliu wypadku
nie byo nikogo.
WIRtualNe
KoNSultaCJe
Starostwo Powiatowe w Wo-
dzisawiu uruchomio portal
do konsultacji spoecznych. Ma
on suy lepszej komunika-
cji z mieszkacami, wczeniu
ich w decydowanie o sprawach
publicznych, dyskusj nad pro-
jektami oraz dokumentami.
oSzCzdNa
aKCJa zIMa
Tegoroczna zima bya bardzo
askawa. Akcja Zima nie
kosztowaa zbyt wiele. W gmi-
nie Rudnik wydano na ni 3
650 zotych netto. Pienidze
te przeznaczono gwnie na
posypywanie drg sol oraz na
postawienie i zdjcie potkw
z pl.
NoWe taBlICe
INfoRMaCyJNe
Przy trasach rowerowych w
gminie Ndza pojawi si
nowe tablice z mapami oraz
informacj o atrakcjach tury-
stycznych. Ich zakup bdzie
kosztowa 5,9 tys. z. Ju
wkrtce stan one w Grkach
lskich, zawadzie Ksi-
cej oraz Szymocicach-
Jankowicach.
zaGoSPodaRuJ te-
ReN PRzy BoISKu
Teren przy boisku KS Korno-
wac zmieni si nie do pozna-
nia. Wkrtce stanie tam nowy
plac zabaw. Zamontowane zo-
stan nowe awki, altana, kosze
na mieci, tablice informacyj-
ne, st do gry w szachy oraz
st do gry w ping ponga.
NoWe loGo GMINy
Gmina lubomia jaki czas te-
mu ogosia konkurs na projekt
grafczny logo gminy. Zwyciz-
c zostaa Beata Olszewska z
Rybnika. W projekcie umie-
cia take hao Gmina Lubo-
mia- Lubimy!.
F
o
t
.
P
a
w
e

k
a
w
s
k
i
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 4 Sylwetki
pszw sylwetki
elazne maszyny i wielkie serca
Hanysy z Pszowa o swojej dziaalnoci i priorytetach.
R E K L A M A
Redakcja: Jak si za-
cza wasza przygoda z
motocyklami?
Janusz Kocielny: Z
tym trzeba si urodzi i jest
to przekazywane w genach,
bo mj syn te zacz jedzi.
Moja przygoda zacza si,
kiedy miaem 10 lat i pierwsze
motocykle WSK Junaka.
adam Buldi: Przy-
pomniaa mi si taka stara
domowa historia. Tata wiz
mam na porodwk na mo-
torze, czyli prawie si uro-
dziem na motorze. eby by
motocyklist trzeba to mie
w sobie i w genach. Nie jest
sztuk kupno motocykla, bo
akurat ma si na to pienidze.
Samo posiadanie motocykla,
jazda na nim, tym bardziej za-
lena od pogody, nie jest by-
ciem motocyklist. Liczy si
zaangaowanie w to, co robi-
my, a nie ch pokazania si.
My, jeli chcemy gdzie wyru-
szy, to jedziemy bez wzgldu
na pogod, nawet zim.
Ile osb w tej chwili
zrzeszacie i jak wyglda-
j wasze spotkania?
Obecnie klub liczy 33
osoby. W naszym House Clu-
bie spotykamy si w czwart-
ki i pitki, z czego pitek jest
dniem otwartym dla wszyst-
kich. Kady moe przyj, po-
siedzie wypi z nami piwo,
zda pytanie. Natomiast z
wyjazdami jest rnie, zazwy-
czaj przypadaj one na week-
endy. Wany jest cel, ktry
nam przywieca. Jestemy w
wikszoci z Pszowa i stara-
my si, eby ten dobry Pszw,
gdzie tam si przewija. eby
to miasto nie umaro.
Istnieje sporo stereo-
typw na temat motocy-
klistw. ludzie nazywaj
was dawcami, krytyku-
j gwnie szybko, z ja-
k poruszacie si po dro-
gach, zachowuj wobec
was dystans. W jaki spo-
sb staracie si walczy z
uprzedzeniami?
W statucie mamy zapisa-
ne, e jedzimy oznakowani,
w kamizelkach. Jest te gru-
pa zabezpieczajca przejazd.
Przez 5 lat nie mielimy ad-
nego wypadku. W caej naszej
historii pojawiy si tylko dwa
niegrone zdarzenia, wypadki
drogowe spowodowane pia-
skiem na drodze, w ktrych
nikt nie ucierpia. W Pszowie
wprowadzilimy zmiany ju
jaki czas temu. Na pocztku
faktycznie mijano nas szero-
kim ukiem. Jednak miesz-
kacy oswoili si z nami i te-
raz, kiedy zbieramy si pod
MOK-iem, ludzie zatrzymuj
si, zagaduj, sadzaj dzieci
na motocyklach i jest to dla
nich wielka frajda. Poza tym
staramy si dziaa i pokaza z
jak najlepszej strony. Organi-
zujemy Dzie Dziecka, opie-
kujemy si dwoma miejsco-
wymi wietlicami, Gniazdo
i Rado. W tym roku chcie-
libymy zrobi Dzie Dziecka
ju po raz trzeci. Zawsze sta-
ramy si zaangaowa jeszcze
innych do wsppracy.
Jakie s wasze plany
na najblisz przyszo,
jeeli chodzi o jakie
wiksze motocyklowe wy-
prawy?
My jedzimy w zasadzie
cay czas. Odwiedzamy si
wzajemnie z innymi klubami,
Grupa motocyklowa Hanysy z Pszowa przeamuje stereotypowy obraz motocyklisty
jako dawcy organw. Pomagaj, jed ostronie i polecaj tak wanie jazd.
ANNA ZGANIACZ
F
o
t
.
H
a
n
y
s
y
P
s
z

w

ROZPOCZCIE SEZONU
MOTOCYKLOWEGO W RACIBORZU
W Raciborzu tradycyjnie
ju odbya si parada
motocykli. W tym roku
ulicami miasta przejechao
ponad 300 motocykli.
Zdjcia z parady na
raciborz.com.pl
W Wodzisawiu sezon motocyklowy rozpocz si
oglnopolsk akcj Motoserce, podczas ktrej udao si
zebra prawie 53 litry krwi.
poniewa wyraamy w ten
sposb szacunek wobec nich.
Natomiast z duszych woja-
y w tym roku dwie grupy
jad dookoa Polski, wzdu
granic kraju w rnych termi-
nach. Jedni chc przejecha
jak najwicej kilometrw, w
jak najkrtszym czasie. Za
druga grupa chc t wypra-
w poczy z organizowany-
mi w tych terminach zlotami.
Maj zamiar wpada do ho-
use clubw, taki jak nasze,
odwiedza klubw z rnych
miejscowoci, nawiza nowe
kontakty. Na razie nie udao
nam si zrobi wyjazdu po
Europie, ale to jest tylko kwe-
stia czasu. Ja w tym roku pla-
nuj przejecha przez Wochy
i wrci przez Bakany.
47-400 Racibrz, uI. Londzina 13
teI./fax: +48 32 414 07 50, kom. +48 78 40 44 887
e-maiI: skIep@master-raciborz.pI
Sprzedaz Drzwi:
DRE
INVADO
PORTA
POLSKONE
ERKADO
etc
Autoryzowany
przedstawiciel frm:
GERDA Drzwi
STOLBUD PSZCZYNA
30 kwietnia nastpio
uroczyste otwarcie budo-
wy nowej hali w Rafame-
cie. Olbrzymi, czarny, fu-
turystyczny budynek ma
powsta do padziernika
tego roku. Rafamet wyo-
y na niego ponad 16 mi-
lionw polskich zotych.
Gwnym wykonawc in-
westycji jest firma z Pro
-Invest z Dbrowy Grni-
czej.
Uroczystoci uwiet-
nia obecno politykw -
premiera Jerzego Buzka,
ministra Adama dzie-
by i posa Henryka Sie-
dlaczka oraz goci z kr-
gw biznesu. Na otwarciu
obecna bya rwnie bur-
mistrz Kuni Raciborskiej
Rita Serafin. Nowa hala
jest niezbdna dla dalsze-
go rozwoju globalnej fir-
my jak jest Rafamet. W
starych halach niepodob-
na ju budowa obrabiar-
ki tak nowoczesnej jak za-
mierza to robi potentat z
GazetaInformator.pl 7 maja 2014 nr 9 (161) Dodatek tematyczny 9/2014
PLUSY BIZNESU DLA
kunia RaciboRska gospodaRka
Sprzeda detaliczna na tony
Zwyciski witbier dojrzewa
w tankach Browaru Rynek
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
R E K L A M A
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
LESZEK IWULSKI
Rafamet oczekuje, e od padziernika bdzie mg budowa jeszcze wiksze obrabiarki
17 maja do 2000 tysicy kufi popynie belgijskie piwo
wg receptury zwycizcy V lskiego Konkursu Piw Domowych
Dzisiejszy dzie pokazuje jak powiat raciborski idzie do przodu. Jest tu 5 spek giedowych.
Ledwo tydzie temu bylimy wiadkami jak RAFAKO wzio olbrzymi kontrakt.
Dzisiaj mamy Rafamet. I tu i tu mamy naprawd wielki przemys. RAFAKO robi najlepsz
robot na elektrowniach na wgiel kamienny na caym wiecie - mwi prof. Jerzy Buzek
(na zdj.) w dniu otwarcia budowy nowej hali montau Rafametu.
Kuni Raciborskiej. Rafa-
met to jedna z kilku firm
na caym wiecie produ-
kujcych tak skompliko-
wane urzdzenia. Ok. 70%
produkcji to eksport poza
kraje UE. Maroko, Japo-
nia, Mauretania. Tam i w
wielu innych miejscach
mona podziwia gigan-
tyczne obrabiarki z Ku-
ni. Produkty firmy poja-
wiaj si wszdzie tam,
gdzie pojawia si kolej. S
to bowiem maszyny, kt-
re bd suzy do naprawy
taboru.
Na nowej hali bdzie
mona produkowa jesz-
cze wiksze maszyny o
klas lepsze i o klas trud-
niejsze do wyprodukowa-
nia powiedzia z umie-
chem prezes Rafametu
Longin Wons. W pomiesz-
czeniach nowego budynku
powstan obrabiarki wa-
ce 800 900 ton. Bd
miay 15 metrw (i wicej)
rednicy. Detale, przezna-
czone do obrabiania osi-
gn wag 350 ton.
O nowej hali wypowie-
dzia si take prezes wy-
konawcy Arkadiusz Na-
gie, ktry traktuje ten
projekt niezwykle presti-
owo zapewniajc, e no-
wa hala bdzie nie tylko
niezwykle funkcjonalna
i wytrzymaa ale rwnie
adna pod wzgldem es-
tetycznym. Prezes Pro
Invest jest zdania, e to
bdzie nowa wizytwka
Rafametu, dziki ktrej
pozyska klientw.
Kamie wgielny pod
budow nowej hali wmu-
rowali wsplnie Jerzy
Buzek, prezes Rafametu
Longin Wons oraz pre-
zes Pro - Invest Arkadiusz
Nagie. W metalowej tu-
bie znalazy si m.in. pie-
nidze w sumie 1 euro
i egzemplarz gazety. To
ma by pomylny znak dla
rafametu. W przyszoci,
w prasie powinny si znaj-
dowa tylko informacje, e
nowa hala wci przynosi
due zyski.
RacibRz gastRonomia
Waldemar Pitala to zwyciz-
ca V lskiego Konkursu Piw
Domowych, ktry odby si w
Browarze Rynek w listopadzie
ubiegego roku. Jemu przypa-
da gwna nagroda - uwarze-
nie ponad 1000 litrw piwa pod
okiem uznanego piwowara Mar-
ka Krpe.
Pan Waldemar tworzy swo-
je piwa dotychczas jedynie w wa-
runkach domowych, w ilociach
umoliwiajcych co najwyej po-
czstowanie znajomych. 17 ma-
ja, jego przepis na witbiera bd
mogli oceni mionicy piw do-
mowych. Na dzie ten zaplano-
wano zakoczenie caego pro-
cesu i piwo poleje si do 2000
tysicy kufi.
Zanim jednak do tego doj-
dzie, musi przej skompliko-
wany proces technologiczny. Dla
Waldemara Pitali to debiut w
produkcji na tak skal, ale szyb-
ko opanowa jego tajniki. Produk-
cja w Browarze Rynek ruszya 16
kwietnia. Do 400 litrw wody w
55 st. Celsjusza wsypano 115 kg
sodu jczmiennego i pszeniczne-
go. Warzone jest piwo belgijskie,
std uyto patkw owsianych i
pszenicznych.
Po zacieraniu pprodukt
poddano fltracji. Brzeczk pod-
grzano do 100 st. C, by na koniec
gotowa z chmielem. Po zako-
czeniu fltracji nastpio aroma-
tyzowanie. Zgodnie z receptur
Pitali, uyto w tym celu po 1 kg
cienko obranej skrki pomara-
czowej i cytrynowej, gorzkich
pomaraczy curacao oraz kolen-
dry.
Piwo po chmieleniu prze-
pompowano do tanku fermen-
tacyjnego, gdzie schodzono do
temperatury odpowiedniej dla
dobranego szczepu drody.
Przez tydzie przynajmniej raz
dziennie trzeba byo dokonywa
pomiaru, ile jeszcze zostao eks-
traktu. Marek Krpe wszystko
skrztnie mierzy i zapisywa, by
17 maja do kufi spyn jak naj-
lepszy witbier.
aRtyku
sponsoRowany
bRowaR Rynek
RacibRz, Rynek 1
tel. 606 900 427,
32 415 84 84
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 6
PLUSY BIZNESU DLA
Kea, czyli Nestor nota-
bilis, jest du i niezwykle
inteligentn papug, ktra
zamieszkuje wysokie gry,
jako jedyna z rzdu papugo-
watych. Mona j spotka na
parkingach, miejscach pikni-
kowych, wszdzie tam, gdzie
pojawiaj si ludzie. Wol-
na i odwana jak na gralk
przystao, zaglda do toreb,
plecakw z ciekawoci i... w
poszukiwaniu smakoykw.
Czasem wyranie zdaje si za-
chca do zabawy, wdrujc
z przekrzywion gow krok
w krok za czowiekiem. Kea
Nestor notabilis wiele lat
temu zostaa wybrana na pa-
tronk polskiej frmy Nestor
producenta pokarmw dla
maych zwierzt domowych,
specjalizujcego si w kol-
bach ziarnowych dla ptakw
i gryzoni. Dzi z perspektywy
prawie 25-lat istnienia Ne-
stora mona by rzec, e nie
stao si to przypadkowo.
Nazwa Nestor, przywo-
dzca na myl sdziwego wo-
dza wojny trojaskiej, koja-
rzona jest od czasw Homera
z nabyt z wiekiem yciow
mdroci. Firma Nestor
najstarszy polski producent
kolb ziarnowych czy si-
wieloletniego dowiadcze-
nia i tradycyjnych metod pie-
karniczych z nowoczesnymi
R E K L A M A
RacibRz hobby
W Alpach Poudniowych Nowej Zelandii yje wyjtkowy ptak.
O nowozelandzkich papugach i polskich kolbach ziarnowych
aRtyku sponsoRowany
Na zdjciu Kea (Nestor notabilis).
F
o
t
.
T
o
m
a
s
z
K
a
w
e
c
k
i
RacibRz,
ul. sowackiego 59
tel. 796 123 723
RacibRz,
ul. pRzejazdowa 5
tel. 882 761 705
www.zoo-maR.pl
RacibRz,
ul. duga 10
tel. 32 415 96 66
RacibRz,
ul. opawska 82
tel. 32 733 11 51
technologiami, pozwalajcy-
mi np. chroni swoje wyroby
przed negatywnymi czynni-
kami zewntrznymi, dziki
pakowaniu w specjaln foli.
Notabilis z aciny god-
na uwagi i odznaczajca si
jest nowozelandzk kea,
jedyn na wiecie papug
zamieszkujc wysokie g-
ry. Notabilis z aciny zna-
komita jest polsk kolb
Nestora, stworzon wycz-
nie z ziaren zb, specjalnie
dobranych dla danego ga-
tunku zwierzaka, zmiesza-
nych z przysmakami: owoca-
mi, orzechami, warzywami,
miodem prosto z ula, potem
zlepionymi zwykym ciastem
z pszennej mki i w kocu
zapieczonymi w chlebowym
piecu. Bez konserwantw,
bez dodatkw zapachowych,
jajek w proszku, sztucznych
spoiw.
Nowozelandzki Nestor
jest odwany. Polski Ne-
stor nie waha si, gdy szuka
nowych rozwiza, przede
wszystkim, by poczy to, co
czasem, rwnie w diecie lu-
dzi, wydaje si wrcz niemo-
liwe, czyli jak jednoczenie
je zdrowo i smacznie. Na-
ukowe teoretyczne opraco-
wania specjalistw do spraw
ywienia to jedno, a prak-
tyczne dowiadczenie ludzi,
zajmujcych si na co dzie
zwierztami, i co waniejsze
kochajcych je, to drugie.
Lata pracy nauczyy polskie-
go Nestora godzi oba stano-
wiska.
Papuga z nowozelandz-
kich Alp jest ciekawska. Pol-
ska frma Nestor zawsze z
wyjtkowym zainteresowa-
niem siga po skadniki nie-
tuzinkowe, jak amatantus
zwany zotem Indian pre-
kolumbijskich, czy topinam-
bur od dawna goszczcy w
nestorowych produktach dla
zwierzt ktry zaczyna do-
piero od niedawna dociera
na stoy ludzi, powoli poja-
wiajc si nie tylko w ofer-
cie sklepw ze zdrow yw-
noci.
Polski Nestor wita zwie-
rzaki w podry niekoniecz-
nie do Nowej Zelandii, ale na
tropie kulinarnej przygody,
prowadzcej do dugiego i
zdrowego ycia.
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
7
PLUSY BIZNESU DLA
Latem 2013 roku oddano
do uytku nowe miejsca nocle-
gowe w obiekcie o nazwie Dom
Gocinny Jordan, ktry jest in-
westycj rodzinnej frmy Tor-
nado Sp. z o.o. Mieci si przy
ulicy Czyowickiej 85 w Wodzi-
sawiu lskim, na gwnej tra-
sie prowadzcej do Czech.
Cisza i nowoczesno w
miecie
Dom Gocinny Jordan jest
zlokalizowany tak, aby zapew-
ni cichy i spokojny wypoczy-
nek, jednak nadal blisko cen-
trum. Do Domu Gocinnego
prowadzi urokliwa aleja zako-
czona mostkiem. Budynek ska-
da si z dwch czci czonych
pitrem. Z pokoi roztacza si wi-
dok na pikn przyrod.
Dom oferuje klientom 20
pokoi (w tym 1 pokj przystoso-
wany dla osoby niepenospraw-
nej). Kady pokj jest wyposa-
ony w peny wze sanitarny.
Cao urzdzona jest w no-
woczesnym stylu, aby sprosta
oczekiwaniom nawet najbar-
dziej wymagajcych goci. Ele-
menty dekoracyjne pokoi prze-
nios kadego w pikny wiat
przyrody, zapewniajc tym sa-
mym peen komfort i dobre sa-
mopoczucie.
dbao o potrzeby i szcze-
gy
Zadbano o potrzeby klien-
tw. Najwyszy standard usug
zapewnia mia i sympatyczna
obsuga. Do dyspozycji goci
pozostaje duy parking z tyu
budynku. Ponadto, na terenie
caego Domu Gocinnego dzia-
a darmowa, bezprzewodowa
sie WiFi.
Dom Gocinny Jordan jest
otwarty rwnie na potrzeby
szerszego grona odbiorcw. Fir-
my, grupy sportowe, stowarzy-
R E K L A M A
aRtyku
sponsoRowany
aRtyku sponsoRowany
Do Domu Gocinnego prowadzi urokliwa aleja.
Znajduje si on w spokojnej okolicy.
Podstaw kuchni Orowieckiej Chaty
s tradycyjne, domowe dania.
wodzisaw lski wypoczynek i tuRystyka
Dom gocinny Jordan w Wodzisawiu lskim ju otwarty.
Spokojny wypoczynek
w centrum miasta
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
Rydutowy gastRonomia
Czym Orowiecka Chata bogata!
Orowiecka Chata to nie tylko restauracja, ale
rwnie producent wyrobw garmaeryjnych.
Restauracja Orowiecka Cha-
ta mieci si w Rydutowach na
osiedlu Orowiec 27a (obok Bie-
dronki). Organizujemy imprezy
okolicznociowe w miej kame-
ralnej atmosferze (m.in. impre-
zy urodzinowe, rocznice, chrzci-
ny, komunie, imprezy frmowe,
przyjcia okolicznociowe, sty-
py). Lokal jest klimatyzowany, co
znacznie zwiksza komfort orga-
nizowanych imprez.
Podstaw naszej dziaalnoci
jest tradycyjna, domowa kuch-
nia. Kady znajdzie u nas co dla
siebie. Proponujemy m.in. domo-
we obiady (moliwo zamwie-
nia obiadw abonamentowych),
pizze, fast food, zapiekace, pie-
rogi, desery, naleniki. Nasza naj-
nowsza propozycja to tanie dania
w godz. od 12 do 17, ceny takie sa-
me jak w barach mlecznych (np.
domowy krokiet za 2,5 z).
Orowiecka Chata to nie tylko
restauracja, ale rwnie produ-
cent tradycyjnych wyrobw gar-
maeryjnych, ktre mona u nas
zakupi w korzystnej cenie. Wy-
roby produkowane s codziennie,
co gwarantuje wieo i znako-
mity smak. Produkty s tworzone
rcznie, na bazie polskiego misa
wysokiej jakoci przy wykorzy-
staniu naturalnych przypraw,
bez konserwantw. Polecamy:
krokiety, gobki, pierogi, misa
pieczone, galaretki, surwki, ka-
pusty. Nasze produkty mona za-
kupi take w sklepach polskich
dom gocinny
joRdan
ul. czyowicka 85
44-300
wodzisaw l.
tel: 32 441 60 35
fax: 32 441 62 64
oRowiecka chata
44-280 Rydutowy, os. oRowiec 27a
tel: 32 44 20 660, fax: 32 44 20 659
email: RestauRacja@oRlowiecka-chata.pl
szenia, turnusy rehabilitacyjne
oraz wycieczki, dla nich przygo-
towano specjaln ofert. Dom
Gocinny Jordan to miejsce da-
jce gwarancj satysfakcji i za-
dowolenia w atrakcyjnej cenie.
To propozycja dla kadego, kto
chce wypocz i uciec od ulicz-
nego zgieku.
Inne usugi
W styczniu 2014 zostaa
otwarta sala konferencyjno
bankietowa, miejsce idealne na
spotkania bisnesowe, szkolenia,
imprezy frmowe czy rodzin-
ne. Sal wyrnia nowoczesne,
przestronne wntrzne. Dom Go-
cinny Jordan oferuje wymie-
nity catering domowej kuchni.
Serdecznie zapraszamy!
sieci. Na zamwienie przygotuje-
my dla Pastwa rolady wieprzo-
we, woowe, drobiowe, de volei
ze szpinakiem, serem czy broku-
ami oraz wiele innych, produkty
upieczone, bd surowe.
Dla firm oferujemy tanie obia-
dy z dowozem. Restauracja oferuje
moliwo wynajmu sali do kon-
ferencji, szkole, pokazw, ban-
kietw oraz spotka promocyjno-
handlowych czy biznesowych.
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 8
PLUSY BIZNESU DLA
RacibRz zdRowie
Jeste cigle w biegu,
praca, obowizki domowe,
sprawy do zaatwienia, a
jeli masz chwilk, prze-
rwa w pracy, midzy zaku-
pami, przed odebraniem
dziecka z przedszkola, w
dniu uroczystoci, przed
wanym spotkaniem My
proponujemy Ci niezwyke
30-45 minut tylko dla Cie-
bie. Zrelaksowana i zrege-
nerowana moesz rusza
dalej! zabiegi ekspreso-
we mona wykona w do-
wolnym czasie. S szybkie,
nieinwazyjne i przynosz
Tych paru chwil nie poaujesz
Czasem kilka minut moe poprawi Twj nastrj i odmieni cay dzie.
aRtyku sponsoRowany
zapRaszamy: studio kosmetyczne iRena, tel.: 32 415 23 80
godziny otwaRcia: poniedziaek - pitek 9 19
sobota 8 13
www.studioiRenagajewska.pl
R E K L A M A
Rudnik k/Raciborza, ul. Kozielska 21,
tel. 662 387 143, 662 246 982
ZIELONE DO ZIELONEGO
kosiarki pchane + kosiarki samojezdne + traktory kompaktowe + sprzqt komunalny
natychmiastowe efekty.
Nowy trend szybkich
i skutecznych zabiegw
wyranie widoczny jest
w pielgnacji przeciwsta-
rzeniowej. Wszechobecny
kult modoci, a do tego
tempo ycia i permanent-
ny braku czasu, spowodo-
way, e klienci decyduj
si na zbiegi nowoczesne,
o sprawdzonej, udowod-
nionej skutecznoci, daj-
ce natychmiastowy efekt
wizualny i popraw wi-
doczn od razu. My stara-
jc si poda z duchem
czasu i jednoczenie wy-
chodzc naprzeciw po-
trzebom naszych klientek,
rwnie przygotowalimy
ofert zabiegw ekspreso-
wych. Zalety takiej formy
zabiegu to przede wszyst-
kim oszczdno czasu na-
szych klientek, jak rwnie
oszczdno pienidzy,
gdy zazwyczaj nie jest to
duy wydatek i najwa-
niejsze szybki efekt wi-
doczny natychmiastowo!
Przyjd do naszego studia
i przekonaj si sama!
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
9
PLUSY BIZNESU DLA
XIV Eko-Wystawa Ciepo przyjazne rodowisku
10-11 maja 2014 r. Pietrowice Wielkie
pietRowice wielkie ekologia
Program Pikniku Wystawy Budownictwa Ogrd, Systemy grzewcze, Wntrza
SoBota 10.05.2014 r.
10.00 - Otwarcie pawilonw wystawowych
11.30 - Oficjalna inauguracja wystawy
12.00 - Wystp Majoretek i orkiestry dtej
13.00 - Przegldy zespow szkolnych
15.00 - Prezentacja wystawcw
15.30 - Wystpy dzieci i modziey piew i taniec w
wykonaniu wychowankw z Modzieowego Do
mu Kultury w Raciborzu.
16.30 - KOLA I JULA
17.30 - HAPPy FOLK
18.00 - Zamknicie pawilonw wystawowych
18.30 - Koncert zespou BAByLON
19.30 - Andrzej Cierniewski znany z utworu Dwie
morgi soca
NIedzIela 11.05.2014 r.
10.00 - Otwarcie pawilonw wystawowych
11.00 - Prezentacja wystawcw
12.00 - Przegldy zespow szkolnych
14.00 - Wrczenie nagrd laureatom konkursu ekolo
gicznego
14.30 - Program dla dzieci SMURFNE HITy
15.30 - Wrczenie statuetek dla wystawcw
16.00 - Duo Feniks Dwa Fyniki
17.00 - lska Biesiada z Radiem Vanessa - prowadzi
Piotr Scholz
18.00 - Koncert zespou
BUENOS AMIGOS
18.00 - Zamknicie pawilonw
wystawowych
19.00 - Koncert JACEK SILSKI
20.15 - Gwiazda Wieczoru
- Zesp PECTUS
21.30 - Pokaz sztucznych ogni
konfeRansjeR xiV
eko-wystawy
zygmunt chajzeR
Konferencja Energetyka prosumencka i rozproszona
szans dla gmin
10 maja 2014
Sala konferencyjna Centrum Spoeczno Kulturalnego w
Pietrowicach Wielkich (II pitro)
godz. 9.30
1. Rozpoczcie konferencji
2. Finansowanie energetyki prosumenckiej przez woje-
wdzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wod-
nej.
3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych rde ener-
gii. Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem
na zakup i monta mikroinstalacji odnawialnych rde
energii.
4. Program ochrony powietrza w wojewdztwie l-
skim.
5. Budownictwo niskoenergetyczne zaoenia, do-
wiadczenia.
godz. 13.30
6. Prezentacja dziaania przydomowych biologicznych
oczyszczalni ciekw, jako rozwizanie gospodarki cie-
kowej dla gmin i w indywidualnych domostwach.
patRonat medialny:
R E K L A M A
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 10
PLUSY BIZNESU DLA
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
11
PLUSY BIZNESU DLA
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 12
PLUSY BIZNESU DLA
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
Na kady rozmiar i na kady
ksztat - ka i materace
Wybr materaca ma ogromny
wpyw na komfort naszego snu.
wodzisaw lski biznes
Salon Firmowy MK
Foam KOO w Raciborzu
- wiodcego producenta
materacy i ek w Polsce
oraz Europie na dobre
zdy si ju wtopi w to-
pografie handlow mia-
sta. Zdobywajc zaufanie
mieszkacw Raciborza
oraz wojewdztwa lskie-
go oferuje tylko sprawdzo-
ne, certyfikowane i atesto-
wane produkty. Producent
aRtyku sponsoRowany
jedyny taki sklep w RaciboRzu
z cenami pRoducenta!
47-400 RacibRzul. nowa 1a
(pl. dugosza)
tel. 603 500 909
salon.fiRmowy.RaciboRz@wp.pl
czynne
pn-pt: 10-18
sobota: 9-14
R E K L A M A
Jedyny salon frmy KOO
w Raciborzu mieci si
przy ulicy Nowej.
ma na celu zapewnienie
najwyszej jakoci kom-
fortu snu, dlatego zasto-
sowane do produkcji ma-
teriay s bezpieczne dla
zdrowia i nie wydziela-
j adnych szkodliwych i
trujcych substancji.
Zdrowy, relaksacyjny
wypoczynek zapewni r-
norodna oferta salonu -
od materacy (bonelowych,
kieszonkowych, termoela-
stycznych, lateksowych,
piankowych) po ka,
stelae, poduszki - skie-
rowana jest zarwno dla
klientw indywidualnych
jak i hoteli, szpitali, pen-
sjonatw. Kady materac
posiada waciwoci orto-
pedyczne, zapewnia wa-
ciwe uoenie krgosupa
w tzw. liter S, a odpina-
ne pokrowce wykonane z
najwyszej jakoci tkanin
o waciwociach termo-
regulacyjnych, antybakte-
ryjnych oraz antyalergicz-
nych, do samodzielnego
prania w warunkach do-
mowych.
Gwarancja jakoci, es-
tetyka wykonania, atrak-
cyjne promocje oraz upo-
minki to ju tradycja
producenta.
Wszystkie osoby, ktre
powoaj si na artyku do
koca maja otrzymaj 10
proc. rabatu na materac
lub ko.
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
13
PLUSY BIZNESU DLA
RAmENAR5TWO
m. mA5NY
4?-4BD PETROWcE WELRE-RORNcE
UL. 5PAcEROWA B
TEL. ?B4 4?5 12
D4 22 3D 44
E-mAL: mA5NYOOP.PL
vvv.KA/IINIAR>IvO/A>NY.II
NAdROBR
BLATY RUcHENNE
LAZENROWE
PARAPETY
5cHODY
NNE WYROBY
wodzisaw spRawy kontRoweRsyjne
W ubiegym roku Izba Go-
spodarcza w Wodzisawiu by-
a autorem akcji Zimna woda
zdrowia doda majcej na ce-
lu promocj zdrowia. Polegaa
ona na zorganizowaniu kpieli
morsw, czyli ludzi lubicych
kpa si w zimie w lodowatej
wodzie. Spektakularna akcja
miaa przybliy wodzisawia-
nom poytki pynce z kon-
taktu ze wieym powietrzem,
wskaza na moliwoci, jakie
niesie zimna woda dla zdrowia.
Impreza uzyskaa aprobat ze
strony starostwa powiatowego.
Przedsibiorcy uzyskali dotacj.
6 padziernika ubiegego roku
morsy przybyy nad Balaton i
pokazay, e zimna woda nie jest
im grona. Niestety, po imprezie
zaczy si schody we wsp-
pracy pomidzy samorzdem
a przedsibiorcami. Starostwo
zakwestionowao prawidowo
zapaconych faktur oraz sposb
realizacji imprezy. Izba przyzna-
je si do uchybie, ale wedug
biznesmenw nie byy one tak
race, e mogyby powodowa
zwrot dotacji. Wedug starostwa
impreza bya przeprowadzona
nieprofesjonalnie i nie odpowia-
daa celom, ktre zostay przed-
stawione w ofercie. Owe niepra-
widowoci to przede wszystkim
brak zabezpieczenia medyczne-
go, przeprowadzenia w sposb
fachowy pogadanki oraz zapa-
cenie faktur po wymaganych
terminach.
Krzysztof Dybiec prezes
Izby Gospodarczej komentu-
je najwaniejsze, e impre-
za si odbya. W ten sposb
zrealizowano cel. Zaprosze-
ni morsowie wykpali si i
promowali przez to zdrowy
styl ycia. Owszem, obsuga
medyczna nie zjawia si na
czas. Caa akcja jednak nie
bya pozbawiona takiej opie-
ki, bo niedaleko przeprowa-
dzano zawody, gdzie by i le-
karz i pielgniarki. Pogadank
przeprowadzi organizator,
pracownik z duym dowiad-
czeniem w takich sprawach.
Ludziom, biorcym udzia w
projekcie rzeczywicie wr-
czono sprzt, o ktrym mo-
wa bya w ofercie. Dostalimy
maile od morsw, e byli
bardzo zadowoleni ze zorga-
nizowanej akcji, a faktury by-
y przecie zapacone. Nawet
jeli troch zawinilimy, to
przecie zrealizowalimy zao-
enia akcji. Starostwo byoby
w duo gorszej sytuacji, gdy-
bymy nie przeprowadzili im-
prezy. Do wakich argumen-
tw naley te fakt, e izba
stara si pomaga starostwu
chociaby w innych sprawach
chociaby w doprowadzeniu
do skutecznego funkcjonowa-
nia szkolnictwa zawodowego
w powiecie.
Sowa prezesa izby po-
twierdza mail Piotra Jwika,
ktry zauwaa, e zaintereso-
wanie morsowaniem rzeczy-
wicie bardzo wzroso po prze-
Morsy niemile widziane
Spr wodzisawskiego starostwa z Izb Gospodarcz.
LESZEK IWULSKI prowadzonej akcji. Promocja
odbia si szerokim echem w
internecie. Co wicej dziki
projektowi morsy dorobiy
si wartociowych kontaktw.
Jednym z nich jest moliwo
wsppracy z kryt pywalni
MOSiR Centrum. Niezwy-
kle cennym sta si rwnie
kontakt z morsami z ziemi
cieszyskiej. Szef morsw
stwierdzi take sprzt, kt-
ry otrzymalimy jest dla nas
wielk, profesjonaln pomo-
c. Dziki niemu nasze kpie-
le stay si bezpieczniejsze,
gdy buty, rkawice i czapki
chroni przed wychodzeniem
tych czci ciaa, ktre naja-
twiej jest odmrozi. Sprzt
jest bardzo wysokiej jakoci i
jest stale eksploatowany.
Odmiennego zdania jest
jednak starostwo. Wedug
urzdnikw samorzdu izba
nie wywizaa si ze swoich
zobowiza. Wedug nich
dyskwalifkujcy jest sam fakt
zapacenia faktur po termi-
nie. Tak mwi orzecznictwo
polskich sdw. Po drugie
dla starostwa w projekcie klu-
czowa bya wanie rola sub
medycznych. Pogadank mia
przeprowadzi lekarz. Jeli
zrobi to kto inny, wwczas
cel imprezy nie zosta osi-
gnity. Starostwo argumen-
tuje, e przepisy s po to, aby
pilnowa publiczne grosiwo.
Starostwo nie egzekwujc ich,
samo naraa si na zarzut na-
ruszenia dyscypliny fnansw
publicznych.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 14
PLUSY BIZNESU DLA
PRZLMYSLANY DACH NAD GLOW\
- 1O DACH Z GLOWY:
konstrukcje wizb dacbowycb - drewno docinane
precyzyjnie na centrum obrbczym CNC oraz
projektowanie kazdej konstrukcji w programacb CAD
gwarantuje zadowolenie najbardziej wymagajcego klienta.
pokrycia dacbowe - odpowiedni dobr materialw, oraz
zacbowanie zasad sztuki dekarskiej, to inwestycja ktra na
pewno zwrci si po latacb.
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
15
PLUSY BIZNESU DLA
NOWE PRZySTANKI LINII E3 KOLEJNE RONDO
W RACIBORZU
Oferujemy artykuy
do produkcji rolnej
i ogrodniczej
rodki ochrony rolin
Folie, agrowkniny
Nasiona warzyw i kwiatw
krajowe i zagraniczne
Nawozy rolnicze,
ogrodnicze, hobby
Opakowania
Sprzt i narzdzia ogrodnicze
Doniczki i multiplaty
Podoa ogrodnicze
i ziemie kwiatowe
FACHOWE DORADZTWO
47-400 Racibrz, ul. Kocielna 14
tel./fax: 32 417 54 59, kom: 600 416 731
biuro@agromarket-galli.pl
Godziny otwarcia sklepu
Poniedziaek Pitek: 8:00 do 16:00, Sobota: 8:00 do 13:00
Z
A
P
R
A
S
Z
A
M
Y

w
w
w
.
a
g
r
o
m
a
r
k
e
t
-
g
a
l
l
i
.
p
l
nAWCZ uCLlS1n?
vlLaMag AC8C
Z
u
8
C
W
L

8
C
S
L
l
n
?
,

Z
u
8
C
W
?

C
Z
L
C
W
l
L
k
,

Z
u
8
C
W
?

1
?
!

W

n
A
1
u
8
Z
L

S
l
L
A
NAw0Z 00Ll3TNY 100 NATuRALNY:
- zW||sza p|oroWar|e
- slyru|uje rozWj sysleru |orzer|oWego
- dz|a|a ja|o slarler uWa|r|ajqc s||adr||| po|arroWe
- popraW|a Wzrosl, W|gor | zdroWolrosc ros||r
- W pe|r| zaspo|aja zapolrzeooWar|e ros||r ra Wapr | ragrez
- zW||sza odporrosc ros||r ra Wyrarzar|e W o|res|e z|roWyr
- przec|Wdz|a|a WyslpoWar|u c|oro l|zjo|og|czryc|
- Wsporaga proces lolosyrlezy
l3TNlEJE KlLKA ZA3A0NlCZYCl 0KRE30w 3T030wANlA:
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu ||sc|
- slosoWar|e W o|res|e |W|lr|er|a
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu | dojrzeWar|a oWocW
NaWz rozra slosoWac jedro|rolr|e |uo W|e|o|rolr|e.
Va|syra|r|e co 10-15 dr|.
0ddz|e|r|e |uo razer z ja||rs srod||er oc|rory ros||r.
0ozoWar|e: 1,5 - 2,0 |g / |a ja|o 0,5 - rozlWr (500 g raWozu ra 100 | Wody).
Za|eca s| slosoWar|e od Wzrosu ||sc| (dWa ||sc|e) do praW|e poczql|u zo|orW.
3losoWac rozra |azdy oprys||Wacz odqcy W |ard|u.
www.vlLamag.pl
bluro[vlLamag.pl
Lel./fax 32 419 19 24
3
l
o
s
o
W
a
r
y

d
o
:

W
a
r
z
y
W
,

s
a
|
a
l
y
,

|
a
l
o
r
o
s
|
|

W
|
r
r
e
j
,

p
o
r
|
d
o
r

W
,

l
r
u
s
|
a
W
e
|
,

p
o
z
|
o
r
e
|
,

d
r
z
e
W

o
W
o
c
o
W
y
c
|
|

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

o
y
|
|
r

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

l
r
a
W
r
|
|
a
,

o
u
r
a
|

W

c
u
|
r
o
W
y
c
|
,

z
o
o
z
a
,

|
u
|
u
r
y
d
z
y
,

r
z
e
p
a
|
u
,

z
|
e
r
r
|
a
|

W
www.facebook.com/vlLamagAgro
R E K L A M A
PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH
Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a
tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl
od 5 maja e3 obsuguje
wicej przystankw.
W Jastrzbiu E-3 zatrzymy-
wa si bdzie na Alei Pisudskie-
go, Os. Pionierw, 11 Listopada i
Wodzisawskiej Boej Grze.
W Wodzisawiu i w Radlinie
autobus poczeka na pasaerw
na przystankach Wilchwy Szkoa,
Wodzisaw Radliskie Chaupki,
Radlin II PKP, Radlin Piekarnia,
Radlin Osiedle, Obszary PKP i
Obszary Wiadukt.
Przybdzie take nowych
przystankw w Rybniku. Znaj-
d si one w nastpujcych miej-
scach: Rybnik Popielowa Wodzi-
sawska, Rybnik Popielw abik,
Rybnik Niedobczyce Pary, Ryb-
nik Wodzisaw Zamysawska.
Magistrat ogosi prze-
targ na przebudow ulicy
Mariaskiej.
W ramach remontu na nie-
bezpiecznym skrzyowaniu Ma-
riaskiej z Michejdy w Racibo-
rzu powstanie rondo o rednicy
22 metrw. Termin skadania
wnioskw o dopuszczenie do
udziau w postpowaniu lub
ofert upywa 16 maja br. Oferty
mona skada w raciborskim
urzdzie miasta. Zakoczenie
prac przewidziano na 17 listopa-
da 2014 roku.
Przy okazji wyremontowane
zostanie 1,5 km drogi. W planie
przebudowy jest rwnie po-
wstanie cigu pieszo-rowero-
wego o zmiennej szerokoci od
2,00 m do 3,40 m. O budow
ronda mieszkacy miasta ape-
lowani od duszego czasu.
RacibRz komunikacja wodzisaw lski komunikacja
Rondo ma zosta oddane
do uytku do 17 listopada.
PS
A
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 16 Publicystyka
R E K L A M A
Robotnicze wito w roku
1984
Po zniesieniu stanu wojenne-
go 22 lipca 1983 roku sytuacja w
Polsce wydawaa si opanowana,
ekipie gen. Jaruzelskiego udao si
skutecznie zama i zastraszy pol-
skie spoeczestwo. Spowodowa-
o to zwikszenie frustracji i apatii,
z roku na rok powikszao si zo-
bojtnienie na sprawy publiczne.
Wyjcia z beznadziejnej sytuacji
nie upatrywano jednak w obale-
niu komunizmu, raczej w uciecz-
ce do jednego z krajw Zachodu,
najlepiej do RFN. Rwnoczenie
jednak obz wadzy wyszed z
konfrontacji z narodem bardzo
osabiony. Dodatkowo gospodar-
k doprowadzono do zupenej
ruiny, co wynikao z samej istoty
systemu komunistycznego oraz
dodatkowo niefrasobliwych po-
czyna ekipy Edwarda Gierka i
nieumiejtnych rzdw general-
skiej junty.
W Raciborzu przed 1 Maja
W klubie MPiK przy Rynku
26 kwietnia odbya si prelek-
cja nauczyciela I LO, towarzysza
Seweryna Molendy Polityczne i
spoeczne konsekwencje II woj-
ny wiatowej. Kino Batyk wy-
wietlao nakrcony w 1981 roku
film przygodowy Poszukiwacze
zaginionej arki Stevena Spielbe-
ga. Wikszo rozrywkowych pro-
dukcji zza elaznej kurtyny, ktre
cenzura dopucia do obiegu, do-
cierao do PRL po kilku latach od
premiery.
Tu przed obchodami nieza-
dowolenie wzbudzia decyzja rz-
du, ktry w dniach 30 kwietnia
i 1 maja wprowadzi prohibicj.
Spotkao si to ze znaczn dez-
aprobat, mwiono e od wielu
lat po pochodzie spotykano si na
piwie, a wadze wbrew oficjalnym
deklaracjom obawiaj si nie al-
koholikw i chuliganw, ale klasy
robotniczej.
Media bdce w rkach par-
tii jednym gosem nawoyway
do wzicia udziau w oficjalnych
pochodach i potpiay wichrzy-
cieli przygotowujcych niezale-
ne obchody 1 i 3 majowe. Prasa w
okolicznociowej 1 majowej agitce
pisaa Sigajc w przeszo, b-
dziemy pamita o dniu dzisiej-
szym naszej ojczyzny, o trudzie
urzeczywistniania socjalistycznych
reform, o porozumieniu wszyst-
kich ktrym socjalistyczna Polska
jest Matk. Nie zapomnimy jed-
nak te o walce z przeciwnikami
przeobrae pastwa i narodu.
Najlepszym tego dowodem b-
dzie nasz udzia w pierwszomajo-
wych pochodach, manifestacjach
i wiecach. Bdzie on rwnie oka-
zj do zademonstrowania interna-
cjonalistycznych przekona, woli
walki o zachowanie pokoju, po-
stp i sprawiedliwo spoeczn.
Szczeglnie jest to wane, gdy za
spraw amerykaskiego imperia-
lizmu nad wiatem zawisy chmu-
ry wojny... pisa w imieniu redak-
cji Nowin Krystian Krawczyk.
wito Pracy 30 lat temu
Media nawoyway do wzicia udziau w ofcjalnych pochodach i potpiay niezalene obchody.
RacibRz histoRia
BENO BENCZEW
Tak wygldao jedno z okien w niewielkiej czeskiej miejsco-
woci podczas tegorocznego wita 1 maja.
Niech si wici 1 Maja!
Jak informowa szef Re-
jonowego Urzdu Spraw We-
wntrznych w Raciborza pk
Ryszard Labocha, w ofcjalnych
obchodach wzio udzia 17 ty-
sicy raciborzan, w gminach
szacowano frekwencj na ok. 8
tysicy. Nie wiadomo skd wzi-
to tak liczb uczestnikw, ale
wydaje si, e bya ona znacznie
zawyona. Jeli podliczono fre-
kwencj na podstawie zgosze
z poszczeglnych komrek par-
tyjnych w zakadach pracy, to
zapewne nie odpowiadaa ona
rzeczywistoci. Z drugiej stro-
ny gdyby na wezwanie partii
pojawio si 10 tysicy ludzi,
to poparcie dla wadzy byoby
znaczne i to pomimo wezwa
do bojkotu i niedawnych dra-
matycznych wydarze. Samo
wito i pochd pierwszomajo-
wy przebiegy zapewne po my-
li miejscowych wadz I sekreta-
rza PZPR Komitetu Miejskiego
Wadysawa Woniaka i byego
I sekretarza, ktry w tym czasie
peni funkcj prezydenta mia-
sta Jana Osuchowskiego. Obyo
si bez zatrzyma i aresztowa,
nie doszo do choby jednego
symbolicznego protestu.
Nowiny na pocztku maja
1984 poday, e na pl. Dugosza
odbya si wielka manifestacja,
na ktr przybyli w kilku po-
chodach raciborzanie, pracow-
nicy miejscowych zakadw
pracy i modzie szkolna. Jak
informowano w biecym roku
zgromadzia si nie notowana
dotychczas ilo uczestnikw,
ktrzy mimo niepewnej pogo-
dy manifestowali jedno klasy
robotniczej. Wspomniano tak-
e o bardzo udanym festynie na
boisku nowej szkoy podstawo-
wej, nr 15 przy ul. Matejki.
Raciborzanie dyskutuj
W pierwszych dniach po
pochodzie pojawiy si gosy,
e raciborscy notable oraz dzia-
acze z komitetu organizacyj-
nego nie stanli na wysokoci
zadania, o czym wiadczya w
porwnaniu z latami ubiegy-
mi znikoma ilo imprez towa-
rzyszcych. Podawano take w
wtpliwo wiarygodno par-
tyjnych mediw, ktre poczt-
kowo zapewniay, e w caym
kraju panowa spokj, by po
kilku dniach poda, e tylko w
niektrych miastach doszo do
nielegalnych obchodw 1 i 3
majowych. Komentowano tak-
e wizyt gen. Wojciecha Ja-
ruzelskiego w Moskwie, ktra
zdaniem anonimowych racibo-
rzan miaa mie cisy zwizek
ze witami majowymi w Pol-
sce. Uwaano, e genera zosta
wezwany, by osobicie zda re-
lacj z sytuacji w PRL i uspokoi
przywdcw sowieckich. Co do
raciborskich obchodw, do uszu
SB dotara opinia, e wadzom
zaleao jedynie na propagan-
dowym charakterze tego dnia,
a nie na stworzeniu atmosfery
wita ludzi pracy.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
Wiadomoci 17
RacibRz nieRuchomoci
Nieruchomo za 59 tys. wylicytowa za prawie milion
Czy jest szansa na to, e budynek przy ul. Podwale w kocu przestanie straszy?
R E K L A M A
Komornik przej i wy-
stawi na licytacj nieru-
chomo, w ktrej przed
ponad stu laty mieciy si
stajnie uaskie. Obcie-
nie hipoteczne i zobowiza-
nia wobec miasta, ZUS-u i
Urzdu Skarbowego z tytuu
niezapaconych podatkw i
innych wiadcze wielo-
krotnie przekraczay war-
to dziaki i budowli. Pre-
zydent powiadomiony przez
komornika pojawi si na
licytacji i zalicytowa jako
pierwszy chcc naby nie-
ruchomo na rzecz gminy
z przeznaczeniem pod par-
king. Potencjalnego nabyw-
c ogranicza przeznaczenie
tego terenu ujte w miej-
skich planach zagospodaro-
wania, std prawie wszyscy
- czyli oprcz prezydenta
trzech raciborskich przed-
sibiorcw - mieli konkret-
nie sprecyzowane plany
odnonie nieruchomoci i
wiadomo ile mog na ni
przeznaczy. Prawie, gdy
wszystkich przebi mody
czowiek z Piekar lskich
licytujc do wysokoci 980
tys. z, cho cena wywoaw-
cza wynosia 59 tys.
Zdaniem prezydenta nie-
ruchomo jest warta kilka-
dziesit tys. z, w porywach
maksymalnie do 150 tysicy.
Przed laty powiat zby j za
200 tys., ale wtedy istniaa
jeszcze realna szansa zmia-
ny planw zagospodarowa-
nia. Planw nie zmieniono,
std jej warto systema-
tycznie spadaa. Obcienia
hipoteczne przekraczajce
3 mln z w opinii Mirosawa
Lenka s absolutnie nie do
odzyskania.
- Pierwszy raz braem
udzia w tego typu licytacji i
byem zaenowany sytuacj,
jak w majestacie prawa ta-
kie rzeczy mog si odby-
wa. Ten pan podbija cen,
cho nie musia wykaza si
adnym zabezpieczeniem,
majtkiem, poza wpace-
niem kaucji - skomentowa
podczas posiedzenia komisji
gospodarki miejskiej doda-
jc, i nie wierzy by doszo
do podpisania aktu nota-
rialnego przez nabywc.
Jeli transakcja rzeczy-
wicie nie zostanie sfinalizo-
wana, niedoszemu nabyw-
cy grozi jedynie przepadek
kaucji. Obiekt za dalej b-
dzie sta w centrum miasta
zachwycajc przechodniw
sw niewtpliw estetyk. -
Przepisy o licytacjach s w
tej kwestii chore i dopusz-
czaj do pewnych zabiegw
niekoniecznie zgodnych z
prawem. Mog si jedynie
domyla co kierowao tym
przedsibiorc, ale nie za-
mierzam tej kwestii rozwi-
ja - podsumowa.
pawe strzelczyk
5 basenw
2 zjedalnie
sauny, jacuzzi
grota niena
rwca rzeka
Orodek Sportu i Rekreacji
ul. Zamkowa 4, Racibrz, tel. 32 415 37 17
www.h2ostrog.raciborz.pl
Zapraszamy!
Bilety ju od
5 z za godzin
od osoby!
Ju otwarte!
To nie jest tyle warte, nie sdz by nabywca zapaci - prezydent krytykuje prawo dopuszczaj-
ce sytuacje jak ta, w ktrej bye warsztaty budowlanki przy ul. Podwale zostay wylicytowane
za kilkaset % powyej ceny wywoawczej.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 18 Zdrowie
RacibRz szpital
Zdrowiej bez antybiotykw
Raciborski szpital w Narodowym Programie Ochrony Antybiotykw.
Raciborska lecznica,
jako jedna ze stu w caej
Polsce, zostaa zakwalifi-
kowana do oglnoeuropej-
skiego Programu Ochrony
Antybiotykw. Jak twier-
dzi z-ca dyrektora szpitala
ds. medycznych dr Wodzi-
mierz Kcik, programten
absolutnie determinuje ja-
ko leczenia pacjentw.
Zanim szpital przy Gub-
czyckiej zosta zakwalifiko-
wany, musiano speni cay
szereg stawianych wymo-
gw. - Cae przedsiwzicie
polega na tym, e bdzie-
my w sposb jednolity ze
wszystkimi szpitalami na
terenie Europy mieli mo-
liwo porwnywania si w
efektach dotyczcych mo-
nitorowania zakae i ich
zwalczania - mwi dr Kcik
dodajc, i inicjatywa przy-
niesie korzyci pacjentom,
jak i lekarzom-czonkom
zespow merytorycznych,
ktrzy dziki konferencjom
i kontaktom ze specjalista-
mi z rnych dziedzin bd
mogli wymienia dowiad-
czenia, a dziki temu pod-
nosi swe kwalifikacje.
Docelowe wyniki Programu obejmuj ograniczenie naduy-
wania antybiotykw w medycynie i obszarach pozamedycz-
nych, zahamowanie narastania lekoopornoci w Polsce oraz
wdroenie programw w tym zakresie zgodnie z dyrektywa-
mi Rady Europy.
pawe strzelczyk Narodowy Program
Ochrony Antybiotykw to
grant pilotowany przez Na-
rodowy Instytut Lekw pod
egid Ministerstwa Zdro-
wia. W zaoeniach progra-
mu w Polsce jest wdroenie
dziaa na rzecz ogranicze-
nia konsumpcji antybioty-
kw, ustalenie standardw
stosowania antybiotykote-
rapii, rozwj diagnostyki
mikrobiologicznej, promo-
wanie specjalizacji z far-
makologii klinicznej i mi-
krobiologii.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
Zdrowie 19
Smuka sylwetka na lato
Rozpocznij trening, jeli latem chcesz si cieszy szczup sylwetk.
Wybierasz si na wczasy?
Chcesz dobrze wyglda w
modnych kreacjach? Nie mo-
esz czeka. Intensywny pro-
gram odchudzajcy pozwoli
ci zgubi od 8 do 10 kilogra-
mw. czy si to z wieloma
wyrzeczeniami, poniwa nie
wszystko, co dobrze smaku-
je, korzystnie wpywa na nasz
organizm. Tuszcz sprawia,
e dania smakuj lepiej. Naj-
wiksza jego ilo znajduje si
w gotowych posikach.
Brak czasu jest najczst-
szym powodem kupowania
jedzenia typu instant. Po-
nadto, coraz czciej podaje
si je dzieciom. Skutki takie-
go odywiania obserwujemy
na pokoleniu otyej modzie-
y, ktra niejednokrotnie ma
problemy z brakiem akcepta-
cji.
Aby zapobiega otyo-
ci, w spoeczestwie upo-
Centrum Odchudzania Naturhouse oferuje
programy ze wsparciem Trenera Wellness.
RacibRz zdRowie
aRtyku
sponsoRowany
centRum
odchudzania
ul. boRowa 4
47-400 RacibRz
tel. 663 153 968
wszechnia si moda na dobry
wygld, a przede wszystkim
na zdrowy i aktywny tryb y-
cia. Powstao wiele insytucji z
szerokim wachlarzem propo-
zycji. Ciko jednak samemu
odnale si w tym ogromie
ofert i zdecydowa co bdzie
odpowiednim rozwizaniem,
dlatego my proponujemy pro-
gramy ze wsparciem Trenera
Wellness.
Dobieramy zindywiduali-
zowan diet, zestawy wicze
dostosowane do wieku i mo-
liwoci zdrowotnych konkret-
nej osoby. Co wicej, ofert
poradni wzbogacilimy o pro-
gramy odchudzajce skierowa-
ne do modych mam. Trenerka
przeprowadza analiz skadu
ciaa, na podstawie ktrej do-
biera program odchudzajcy
uwzgldniajcy, moliwoci
konkretnej osoby, a nastp-
nie wyznacza zakres jej zada.
Podstawowym obowizkiem
korzystajcych z naszych usug
s cotygodniowe wizyty w po-
radni pozwalajace oceni po-
stpy, a take przekaza wska-
zwki na kolejny tydzie.
Pierwsza wizyta trwa go-
dzin i polega na dobraniu od-
powiedniej diety. Zmiana na-
wykw ywieniowych uatwia
pozbycie sie zbdnych kilogra-
mw. Dieta jest kluczem do
sukcesu.
Zapisy na indywi-
dualne konsultacje pro-
wadzone s w kady po-
niedziaek w godz.10.00
- 12.00 pod numerem telefonu:
663 153 968.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 20 Motoryzacja
R E K L A M A
motorady: JAK ROZLICZy SI Z UBEZPIECZyCIELEM?
WOJCIECH GAWLICZEK
Czstsze uywanie auta
wiosn powoduje, e jestemy
bardziej naraeni na wypadek
lub kolizj. Jeeli ju co takie-
go nam si przytraf, musimy
odda auto do naprawy. Wte-
dy powinnimy si zastanowi
jaki sposb likwidacji szkody
wybra.
Do wyboru mamy rozli-
czenie gotwkowe nazwane
rwnie wariantem kosztory-
sowym oraz bezgotwkow -
serwisow lub tzw. na warsz-
tat. W pierwszym przypadku
odszkodowanie wypacane
jest bezporednio wacicielo-
wi, do ktrego naley decyzja,
czy i gdzie bdzie naprawia sa-
mochd. Z kolei w przypadku
rozliczenia bezgotwkowego
auto naprawiane jest w warsz-
tacie, serwisie autoryzowanym
lub wsppracujcym z Towa-
rzystwem Ubezpieczeniowym
warsztatem partnerskim, kt-
ry bezporednio rozlicza si z
ubezpieczycielem.
Niewtpliw zalet rozli-
czenia bezgotwkowego tzn. z
warsztatem jest oszczdno
czasu i wygoda. Warsztat za-
atwi za nas wikszo formal-
noci. Po naszej stronie pozo-
staje wypenienie dokumentw
opisujcych zdarzenie oraz
podpisanie upowanienia dla
serwisu, ktry bdzie nas re-
prezentowa przed ubezpie-
czycielem w kwestii rozlicze-
nia kosztw naprawy. Zgodnie
z obowizujcym prawem to
poszkodowany decyduje, gdzie
i jak zlikwiduje swoj szkod.
Ubezpieczyciel nie moe narzu-
ci nam sposobu a tym bardziej
warsztatu z ktrym wsppra-
cuje czsto oddalonego o kilka-
dziesit kilometrw od naszego
miejsca zamieszkania.
Wybierajmy warsztaty
nam znane lub przynajmniej
z okolicy, gdzie nie bdziemy
mieli problemw z ewentual-
nymi naprawami gwarancyj-
nymi, a take bdziemy mogli
w kadej chwili zobaczy, jak
naprawiany jest nasz pojazd.
Za kadym razem wyceny na-
praw opieraj si na normach
czasowych oraz cenach czci
i materiaw ujtych w syste-
mach Audatex lub Eurotax, a
take na redniej stawce za ro-
boczogodzin obowizujcej w
danym regionie. W wariancie
tzw. kosztorysowym dostaje-
my kalkulacj kosztw napra-
wy sporzdzon przez zakad
ubezpiecze.
Jeszcze raz podkrelmy, to
nie Ubezpieczalnia sprawcy ko-
lizji decyduje o sposobie napra-
wy naszego pojazdu!! Poszko-
dowany ma prawo swobodnie
wybra sposb i miejsce likwi-
dacji szkody. Pamitajmy aby
decyzj o sposobie likwidacji
szkody podj na spokojnie za-
sigajc porady np. w zaprzy-
janionym warsztacie a nie pod
wpywem stresu.
Cykl MOTOrady przygotowywany
we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
Ogoszenia 21
Warsztat naprawa
ROWERW, MOTOROWERW, WZKW TOWAROWyCH od
1946 r. WARSZTAT LUSARSKO MECHANICZNy Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80 Racibrz, ul. Mariaska 1
huRtoWNIa odzIey oChRoNNeJ I RoBoCzeJ
Artykuy BHP, P.PO., spawalnicze, chemia
gospodarcza, we. Racibrz, ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07, www.delfn-raciborz.pl
www.tyija365.pl Biuro matrymonialne w Raciborzu.
By moe jedno kliknicie wystarczy, aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! Tel. 32 414 07 77, kom. 500 776 920
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 22 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
Sklep wielobranowy
Irena
2 lata na rynku,
coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
zaprasza Irena ulrich,
RACIBRZ
ul. Londzina 9/1a
KoMIS loMBaRd
Nowo otwarty
Komis Lombard.
Poyczki pod zastaw.
Najnisze oprocentowanie.
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MeChaNIKa
PoJazdoWa
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
Do Wynajcia
hala Produkcyj-
no-Magazynowa
170 m2
Ocicka 163, 4
7-400 Racibrz
biuro@turdus.com.pl
tel. 606678991,
324149467
PRaNIe dyWaNW,
taPICeRKI
SaMoChodoWeJ oraz
taPICeRKI MeBloWeJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWaRaNtoWaNy efeKt!
PRaCa: SPeCJalISta dS. SPRzeday PRoduKtW It
Zadania: Obsuga bezporednia klienta
Aktywne pozyskiwanie nowych klientw
Kreowanie oraz analiza sprzeday z wykorzystaniem narzdzi marketingu internetowego:
Prowadzenie obrotu towarw (dostawa, sprzeda, rozliczenie transakcji)
Wymagania: Bardzo dobra znajomo brany IT (sprzt komputerowy, sieci)
Komunikatywno, umiejtno negocjacji
Praktyczna znajomo zasad marketingu
wylij CV i list motywacyjny na adres biuro@softib.pl
GazetaInformator.pl >>
7 maja 2014, nr 9 (161)
Ogoszenia 23
zdRowie
ubezpieczenia usugi
pRaca
nieRuchomoci
Absolwent szkoy drzewnej po-
trzebny do pomocy przy ukadaniu
parkietu. tel. 608-124-936
KOMIS OD AZ
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie, Dla
Kogo Skarb. Masz
zbdne rzeczy Nie wy-
rzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw
byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
duy wybr srebra
PoRadNIa oRtoPedyCzNa
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
PRaCoWNIa
PRotetyCzNa
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez
Akupunktura,
leczenie zespow blowych
krgosupa, zmian zwyrodnie-
niowych kolan, nietrzymanie
moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
aluzJe Rolety
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
finanse
zrb wiosenne porzdki
ze swoimi fnansami.
W promocji mamy dla Ciebie:
KREDyT z oprocentowaniem
8,9%, okres kredytowania 12 lat,
kwota do 250 tys z, bez porczy-
cieli, szybka decyzja, najnisza
rata! Tel. 882 19 34 34 lub 882
19 33 33.
Poyczki pozabankowe
do 30 tys z, z komornikiem do
10 tys. z. Tel. 882 19 34 34 lub
882 19 33 33.
KRedyt dla RolNIKW
do 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez
BIK i zawiadcze.
Tel. 508 272 057
PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA
Przewz osb i paczek
PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
uSuGI
remontowo -budowlane
malowanie, tapetowanie,
gadzie gipsowe, podwieszane
sufty, cianki dziaowe, pytko-
wanie, tynkowanie itp. fasady,
docieplanie. Czysto i solidnie.
tel. 530 523 000
REMONTy mieszka, kuchnie
na wymiar, gadzie gipsowe,
pytkowanie,Tel. 690 002 112
Usugi Ciesielsko Dekarskie
tel. 795 665 976
ofeRuJ
wszelkie drobne
naprawy domowe
np: wymiana zamkw
w drzwiach, wymiana lub
naprawa ciekncego kra-
nu, monta lamp,
kinkietw
oraz prace ogrodnicze np:
przycinanie krzeww i y-
wopotw, koszenie traw-
nika czy sadzenie
rolin itp.
Kontakt: 511 232 156
Sprzedam mieszkanie wasno-
ciowe w centrum Gubczyc o
pow. 47,16m
2
.
Tel. 516 146 103, 501 463 902.
Malowanie wntrz oraz elewacji
, tapetowan ie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-
kartonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. Kontakt: 606-505-169
Wynajm pokj w centrum Raci-
borza, umeblowany do dyspozy-
cji sprzt AGD i RTV, swobodny
dostp do kuchni i azienki na
duszy okres czasu. Mile widzia-
na kobieta. tel. 500 653 020
Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje,
52 m2 na 2 pitrze w bloku 3 pi-
trowym ul. Mariaska Racibrz.
Osiedle jest ogrodzone, zarz-
dzane przez wsplnot mieszka-
niow. Cena 125 000 00z.
Tel: 722 106 545
Restauracja Dzika Ra ul. Jana
Pawa II w Raciborzu zaprasza do
wsppracy kelnerki i kelnerw,
kucharki, kucharzy z dowiadcze-
niem gastronomicznym oraz kie-
rowcw do rozwoenia pizzy.
Kontakt: 608 455 912, 31 415 77 19
Ubezpieczenia komunikacyjne
OC , AC i NNW , mieszkaniowe
i rolne (MTU, Proama, AXA Di-
rect, Link4)
Moliwo dojazdu do klienta.
Agencja Pocztowa ubezpiecze-
niowa. Racibrz, ul. Rudzka 47
Tel. 725-111-731
Poszukiwany absolwent szkoy
drzewnej do pomocy przy ukada-
niu parkietu. tel. 608-124-936
wybory z brzu (rzeby),
wyroby z czystej cyny,
wyroby ze srebra (sztuce)
Racibrz,
Tel: 32 454 61 62
Tel.502 089 581
kupi
GazetaInformator.pl 7 maja 2014, nr 9 (161)
<< 24 Reklama
Bezpieczny transport paliwa
mechau|/m dwch s||ma|w*
|o/d/|e|ouych |aualem p|/esypowym
Automatyczne sprawne palenisko
mechau|/m |us/l |uchomych
do odpop|e|au|a pa|eu|s|a
aulomalyc/ue |o/pa|au|e pa||wa
Pa|u|| do moula/u w |ollach podaju||owych.
SAS NuLTl (17-15O|w) | SAS SLlN (14-48 |w),
SAS R0-EC0 ( 17-272 |w)
|o|o|owy wysw|el|ac/, p|osle meuu
aulomalyc/uy dob| pa|amel|w
spa|au|a / odc/ylu lempe|alu|y pa|eu|s|a
u|/s/e /u/yc|e pa||wa
u|/s/a em|sja /au|ec/ys/c/eu
(w |ollach wg|owych / podaju|||em)

SPALANIE POD CZUJNq KONTROLq


ZakIad MetaIowo-KotIarski SAS www.sas.busko.pl
PALNIK NA PELETY
SAS MULTI FLAME
NOWY STANDARD STEROWANIA
MULTlFUN Z CZUJNlKlEM ZARU
*sposb podawania chroniony prawnie

You might also like