You are on page 1of 11

[1][21]/Poprzednio w Jericho:

[23][55]/Niekt�rzy z nich s� z samolotu,|/kt�ry wyl�dowa� w �rodku pustkowia.


[57][75]/Id� od tygodni.
[77][91]/Musieli przej�� przez piek�o.
[93][113]/O m�j Bo�e.
[115][132]/Roger.
[134][182]/W grupie uchod�c�w jest pewna kobieta.|/Powinien pan z ni� porozmawia�.
[184][194]/Witaj, Rob.
[196][215]/Kto� z mojej ekipy nas sprzeda�.
[217][225]/Jeste� wystarczaj�co bystra,
[227][251]/by wiedzie�, �e powiedz� ci wszystko,|/by� zacz�a m�wi�.
[253][283]/Wykorzystamy jego rodzin�.
[285][329]/Przy �rednim zu�yciu, za 2 tygodnie|/b�dziemy ca�kowicie pozbawieni
paliwa i oleju.
[331][342]/Mo�emy na razie �y� bez zasilania.
[344][360]/Nie zobaczymy wiosny,|/je�li nie b�dziemy je��.
[362][385]/S�uchaj, im dalej zajedziecie,|/tym droga b�dzie coraz trudniejsza,
[387][415]/a z tak� ilo�ci� jedzenia,|/mo�ecie zacz�� mie� k�opoty.
[417][430]/Dlaczego za nami jad�?
[432][462]/Stanley, uwa�aj.
[475][501]/Jake? To my, kochanie.
[503][529]/Nic ci nie b�dzie.
[531][549]/- Jestem obserwowany.|/- To Stary.
[551][558]/Zlokalizuj i odzyskaj przesy�k�.|/Wyeliminuj sw�j kontakt.
[560][580]/Chce nas dorwa�,|/wykorzystuj�c nas przeciwko sobie.
[582][616]/Je�li mnie zabij�,|/nigdy nie znajd� przesy�ki.
[618][635]/Posiadam co�.
[637][650]/Pewni ludzie chc� to dosta�.
[652][683]/A to oznacza, �e ty i dzieci jeste�cie|/tu nara�eni na
niebezpiecze�stwo.
[685][696]/Pos�uchaj mnie.
[698][715]/Sarah nie jest po naszej stronie.
[717][743]/M�wi� ci, �e ona nie jest tu, by nam pom�c.
[745][778]/Hawkins zaczyna sk�ada� rzeczy do kupy.|/Trzeba si� go pozby�.
[780][786]/Wiem.
[788][827]/Dlaczego upierasz si� przy tym?
[854][888]/Poniewa� ten jest inny.
[998][1016]Nie dojedziecie do Kansas z|ilo�ci� paliwa, kt�r� macie.
[1018][1034]Nie znajdziecie tam kolejnych zrzut�w.
[1036][1046]Ludzie, kt�rzy wyjechali w zesz�ym tygodniu,
[1048][1071]prawdopodobnie teraz s� w Arizonie.
[1073][1089]Je�li nie zamordowano ich w czasie drogi.
[1091][1115]Samob�jstwem jest wyje�d�anie st�d.
[1117][1142]Nie ma jedzenia, nie ma ogrzewania.
[1144][1185]Samob�jstwem jest zostawanie tutaj.
[1216][1247]To wszystko. Wszystkie farmy.
[1249][1285]Wiosna mo�e nadej�� za kilka miesi�cy.
[1287][1302]Co je�li nie uwzgl�dnimy uchod�c�w?
[1304][1318]Oni teraz s� cz�ci� tego miasta.
[1320][1333]To dodatkowi ludzie do nakarmienia.
[1335][1345]Zrobili, co do nich nale�a�o, Gray.
[1347][1362]Pomagali polowa�, �cinali drzewa.
[1364][1392]Ich zu�ycie jest 5 razy szybsze,|ni� to, co dostarczaj�.
[1394][1407]Kiedy z New Bern dotrze wiatrak,
[1409][1424]wtedy wi�kszo�� naszych problem�w|paliwowych zostanie rozwi�zana.
[1426][1446]A co do tego dnia?
[1448][1469]Ridley i jego grupa w�a�nie wyje�d�aj�.
[1471][1492]Je�li chc� spr�bowa� i dzia�a� po swojemu,|maj� takie prawo.
[1494][1529]Wiesz tak samo dobrze jak ja, �e kiedy|nadejdzie wiosna odnajdziemy
och cia�a.
[1531][1545]Co chcesz, abym zrobi�, Johnston?
[1547][1563]Czego mi brakuje na tej tablicy?
[1565][1582]Znajd� to, bo ja tego nie widz�.
[1584][1631]Bez czego� ekstra nie uda|nam si� przetrwa� zimy.
[1633][1661]Nie wszystkim.
[1675][1713]Musimy podj�� ci�kie decyzje.
[1726][1787]Uwa�am, �e ci, kt�rzy przyszli|ostatni, powinni odej��, jako pierwsi.
[1927][1956]Opr�ni� ulic�.
[1960][1989]Opr�ni� ulic�.
[2512][2541]Kto tu dowodzi?
[2549][2586]Gray Anderson.|Jestem burmistrzem Jericho.
[2588][2601]Mi�o pozna�, burmistrzu Anderson.
[2603][2644]Sier�ant Hill, czwarty MAR-DIV.|Czwarty batalion pancerny, kompania
Charlie.
[2646][2657]Wi�c jeste�cie...
[2659][2689]Sir, jeste�my ameryka�skimi marines.
[2691][2715]Jeste�my tu, by pom�c.
[2717][2752]{C:$aaccff}Jericho [1x15] Semper Fidelis
[2754][2791]{C:$aaccff}t�umaczenie i napisy: radical
[2885][2916]Przys�ali marines?
[2919][2941]Zostali�my wys�ani do Zachodniego Kansas,|by przygotowa� baz�
[2954][2992]i przygotowa� le��ce tu miasta|na przybycie Army Corps of Engineers.
[2994][3025]Teraz, kiedy wygrali�my|wojn� czas na odbudow�.
[3027][3054]Jak� wojn�?
[3059][3077]- Nie s�yszeli�cie?|/- Nie.
[3079][3101]Stracili�my komunikacj� po EMP.
[3103][3139]Poslali�my grzybek atomowy Korei P�nocnej i Iranowi.
[3160][3170]Oni za tym stali?
[3172][3190]Z tego, co ja wiem, a nie wiem wiele,|Iran to finansowa�,
[3192][3214]a Korea P�nocna dostarczy�a bomby.
[3216][3235]Nasze wojska s� rozmieszczone|na ca�ym �wiecie szukaj�cych...
[3237][3273]terroryst�w, kt�rzy brali w tym udzia�,|ale przynajmniej mamy grube
ryby.
[3275][3290]Co si� dzieje teraz?
[3292][3313]Najwi�ksza odbudowa w historii kraju.
[3315][3332]Wi�c w ko�cu kto� rz�dzi?
[3334][3356]By�y przewodnicz�cy Departamentu Zdrowia|i Us�ug Spo�ecznych jest
teraz prezydentem.
[3358][3370]S�yszeli�my o sze�ciu|ludziach z r�nych stolic,
[3372][3394]kt�rzy twierdz�, �e s� prezydentami.
[3396][3428]Sprawa za�atwiona.|Rz�d po��czy� si� w Columbus w stanie Ohio.
[3430][3444]Jak to si� sta�o,|�e znale�li si� w Columbus?
[3446][3483]Wiem jedynie, �e moje rozkazy|pochodz� od dow�dcy Czwartego batalionu.
[3485][3524]Mamy przywr�ci� �wiat�o, zasilanie,|infrastruktur� w stanie Kansas.
[3526][3557]Miasto po mie�cie.
[3579][3602]Zaraz, zaraz. Kiedy to si� stanie?
[3604][3638]Bedziecie mieli p�ki pe�ne jedzenia|przed ko�cem roku.
[3668][3688]Witamy ponownie w �wiecie, Jericho.
[3690][3732]Dzi�ki Bogu za ameryka�skich marines.
[3801][3830]Hej. To koniec.
[3881][3922]Tu s� dzieci.|Uciekajcie do domu.
[3945][3972]Szybciej, powinni�my byli pojecha� wczoraj.
[3974][4004]Jestem spakowana.
[4021][4043]Witam. Zatankowa�am.
[4058][4073]Jak nam idzie?
[4075][4121]B�dziemy gotowi, kiedy b�dziemy gotowi.
[4126][4166]Wezm� reszt� swoich rzeczy z do�u.
[4178][4204]Ile razy b�dziemy musieli si� przeprowadza�?
[4206][4224]- To powinno wystarczy�.|- Naprawd�?
[4226][4273]Od teraz masz zamiar|zosta� w jednym miejscu?
[4292][4308]Sier�ant Green. Marines?
[4310][4326]Nie, jestem rangersem.
[4328][4359]C�, spr�buj� nie mie� tego panu za z�e.
[4362][4382]Jak d�ugo czasu zajmie,|zanim przyb�t� tu technicy?
[4384][4401]To mog� by� 2 dni lub 2 tygodnie.
[4403][4414]W mi�dzyczasie,|sporz�d�cie list� waszych potrzeb,
[4416][4444]ja przeka�� j� do kwatery g��wnej|batalionu w Dodge City
[4446][4465]i b�dziemy stawia� was na nogi.
[4467][4482]Zrozumia�em.
[4484][4506]Prosz� powiedzie�, w czym mog� pom�c.
[4508][4521]Potrzebuj� miejsca na dowodzenie.
[4523][4542]- Skorzystaj z biura szeryfa.|- �wietnie.
[4544][4563]Przepraszam.
[4565][4602]Je�li zostaniecie tu troch�,|to mo�e zabior� was do swojej tawerny.
[4604][4622]Dzi�kuj�.|�o�nierzom to si� przyda.
[4624][4643]Wymore! Do mnie!
[4645][4663]Ruszaj si�!
[4665][4691]Id� za t� pani�.|Zabrzmia� dzwon wolno�ci,
[4693][4713]ale pami�taj,|by zachowywa� si� jak marines.
[4715][4718]Tak, sir.
[4720][4754]Nie nazywaj mnie "sir", szeregowy.|Odmaszerowa�.
[4756][4789]Tak jest, sier�ancie.
[4793][4816]Kilka miesi�cy temu kaza�bym mu robi� pompki,|a� by si� wy�yga�,
[4818][4840]ale ostatnio wiele przeszli.
[4842][4850]Rozumiem.
[4852][4867]Czy mo�emy zrobi� co� jeszcze?
[4869][4892]Sier�ancie, jeszcze jedna rzecz.
[4894][4911]Kapral Mullin.
[4913][4942]Witam.|Szukam potrzebnych cz�ci.
[4944][4966]Nasze radio dosta�o|kilka porz�dnych strza��w.
[4969][4982]Wiesz gdzie mog� zacz��?
[4984][4996]Mo�e ja b�d� m�g� pom�c.
[4998][5008]Kapral Mullin.
[5010][5026]- Jake.|- Maggie.
[5028][5046]Jeste� miejscowym ekspertem od elektroniki?
[5048][5073]Nie, nie jestem ekspertem od|niczego, ale mog� improwizowa�.
[5075][5088]Mo�e by�.
[5090][5130]Zobaczymy, co uda nam si� znale��.
[5140][5158]/- Twoje po�o�enie?|/Jestem bliska przesy�ki.
[5160][5204]/Powiadomi� najszybciej, jak b�d� mog�a.
[5253][5286]Tak sobie my�la�em...
[5304][5346]Mo�e pozostawianie rodziny,|to nie najlepszy pomys�.
[5348][5364]Co?
[5366][5394]Dlaczego? Przerabiali�my to.|Nie s� tu bezpieczni.
[5396][5438]Wiem. S� ludzie,|kt�rzy mog� ich skrzywdzi�,
[5440][5472]by dotrze� do mnie,|ale przynajmniej znam zagro�enie
[5474][5485]przed kt�rym mam ich chroni�.
[5487][5496]Nie my�lisz jasno.
[5498][5510]To moja rodzina, Sarah.
[5512][5522]Wcze�niej to nie mia�o znaczenia.
[5524][5557]Tak, no c�, teraz ma.
[5573][5615]Czego potrzebujesz, �eby kto� podci��|gard�o twojej �onie, aby�
zrozumia�?
[5617][5641]Hej...
[5669][5696]Masz racj�.
[5710][5762]Umie�cimy ich w bezpiecznym miejscu,|a potem bierzemy si� do roboty.
[5764][5790]Tak b�dzie dla nich najlepiej.
[5792][5814]Tak.
[6041][6058]W�a�nie zda�am sobie spraw�.
[6060][6097]Je�li rz�d nadal istnieje i funkcjonuje,|to wiesz, co to oznacza,
prawda?
[6099][6103]Nie.
[6105][6133]Papierkow� robot�.|Znowu b�d� potrzebowali urz�dnik�w.
[6135][6149]Czy to oznacza,|�e ponownie popad�em w d�ugi?
[6151][6177]Nie b�d� tak negatywnie|nastawiony.|Nowy Jork przetrwa�.
[6179][6219]Nast�pnego lata b�d�|przechadza� si� po Central Parku.
[6221][6232]Co?
[6234][6264]Stary, to �wietnie b�d� m�g� by� w marines.
[6266][6297]Stary, ju� widz� jak to si� dzieje...
[6299][6334]Wszystko,|tylko, �e nie ma w tym ciebie.
[6405][6427]- Bo�e.|- Nie martw si� o ni�.
[6429][6449]To taki okres, zaufaj mi.
[6451][6480]Kiedy wszystko si� uspokoi, on zniknie.
[6482][6487]Tak.
[6489][6525]Tak, mo�e podwieziesz go|w drodze do Nowego Jorku.
[6527][6542]My�lenie o opuszczeniu tego miasta,
[6544][6574]to nie to samo, co my�lenie|o opuszczeniu ciebie.
[6576][6597]Nie?
[6599][6637]To jedno i to samo, Mimi.
[6642][6672]Mo�e m�g�by� pojecha� ze mn�.
[6674][6715]Przepraszam, ale to nie moje �ycie.
[6755][6786]A to nie jest moje.
[6876][6908]Brakowa�o mi ciebie.
[6921][6949]Mi ciebie te�.
[6973][7004]Powinni�my jecha�.
[7014][7036]Zacz�� �adowa� samoch�d, tak?
[7072][7107]Chod�, wynosimy si� st�d.
[7441][7457]S�ysza�am, co si� sta�o.|Nic ci nie jest?
[7459][7479]Tak, mam si� lepiej, ni� samoch�d.
[7481][7503]Czy kiedy� b�d� mog�a|przesta� si� o ciebie martwi�?
[7525][7545]Hej, Jake.|Niesamowite, co?
[7547][7572]Tak, to wspania�e wie�ci.
[7574][7607]Do zobaczenia p�niej.
[7620][7648]Jak sie maj� inne miasta?
[7650][7682]Powiedzmy, �e nie widzia�am takiego jak te,|od kiedy wjechali�my do
S.S.
[7684][7710]- S.S.?|- Ska�ona strefa.
[7712][7743]Wy jeste�cie w strefie 12|i macie si� lepiej, ni� pozostali.
[7745][7754]Trudno to sobie wyobrazi�.
[7756][7781]Przejed� si� po tym,|co pozosta�o z Lawrence, Kansas.
[7783][7796]Jak tam jest?
[7798][7810]Budynki zniszczone.
[7812][7854]Ludzie, kt�rzy pozostali walczyli|z s�siadami o jedzenie i wod�.
[7856][7905]Daje ci to do my�lenia, czy ci,|kt�rzy przetrwali s� szcz�liwcami.
[7907][7918]Hej, Mary!
[7920][7943]Mary?
[7945][7988]Potrzebujemy tranzystora do radia.|Mo�emy wzi�� go z szafy graj�cej?
[7990][8010]Chcecie odebra� mi muzyk�?
[8012][8030]Nie mo�ecie wzi�� tej|cz�ci z czego� innego?
[8032][8087]Masz tu trzy p�yty Spin Doctors.|Uwierz mi, to s�u�ba publiczna.
[8089][8100]Nie martw si�.
[8102][8131]W ratuszu jest stare radio,|mo�e uda nam si� je rozebra�.
[8133][8162]- Dzi�ki.|- Pa.
[8178][8208]- Pomog� ci, olbrzymie.|- Dzi�kuj�.
[8210][8234]Prosz�.
[8496][8542]/- Zlokalizowa�a� przesy�k�?|/- Jeszcze nie.
[8548][8603]/- Jak powinni�my post�powa�?|/- Wykorzystamy jego rodzin�.
[8705][8742]Masz co�, co nale�y do mnie.
[8825][8869]Kochanie, usi�d�my na kanapie.|Tw�j tato i ja musimy porozmawia�.
[8871][8913]Usi�d�, Sam. Pobaw si� kolorowankami.
[9274][9290]Tego w�a�nie chcesz, prawda?
[9292][9320]Mi�dzy innymi.
[9354][9374]Ok�ama�e� mnie, Robercie.
[9376][9424]Kiedy ponownie zakocha�e�|si� we w�asnej �onie?
[9435][9479]W porz�dku. Zajmij si� swoj� ksi��eczk�.
[9524][9555]Starali�my si� racjonowa� ju� wcze�niej,
[9557][9573]lecz ludziom zaj�o troch� czasu,
[9575][9599]by u�wiadomi� sobie, �e|jeste�my zdani tylko na siebie.
[9601][9615]Wygl�da na to, �e|odwalili�cie najlepsz� robot�
[9617][9626]ze wszystkich miast, jakie widzia�em.
[9628][9651]Miasto mia�o szcz�cie,|�e dowodzi� nim wojskowy.
[9653][9665]Wydaje mi si�, �e zrobili�my, co mogli�my...
[9667][9705]Byli�my w stanie handlowa� sol�|z kopalni z innymi miastami.
[9707][9731]To miasto wygl�da na b�ogos�awione.
[9733][9771]Oznacza to, �e nie mog�|umie�ci� was na szczycie listy.
[9773][9789]Zaraz, na jakiej li�cie?
[9791][9804]Dostali�my przydzia�, by zapisywa�|wszystkie miasta w stanie Kansas,
[9806][9822]kt�re potrzebuj� pomocy.
[9824][9853]Pomoc przydzielana jest jedynie|najbardziej potrzebuj�cym.
[9855][9864]Zaraz, m�wisz mi, �e fakt,
[9866][9893]i� planowali�my lepiej, ni�|inni przemawia przeciwko nam?
[9895][9913]Mo�emy poradzi� jeszcze troch� d�u�ej sami,|je�li b�dziemy musieli.
[9915][9947]�atwo ci m�wi�.|Nie musisz si� t�umaczy� przed lud�mi.
[9950][10010]Dajcie mi list� swoich potrzeb,|a ja zobacz�, co uda mi si� zrobi�.
[10072][10093]Spr�buj tego.
[10095][10121]Doskona�y.
[10145][10174]Wi�c naprawd� nie powiesz mi, co si� sta�o?
[10176][10207]Lekarz powiedzia�, �e to odmro�enie.
[10209][10258]Czy lekarz powiedzia�|tak�e, kto skopa� ci ty�ek?
[10260][10293]Kto� zepchn�� nas z drogi.|Wi�kszo�� to czarna plama.
[10295][10342]Po prostu... stara�em|si� prze�y�, rozumiesz.
[10344][10369]Rozumiem.
[10399][10420]- Wi�c jeste� marines, co?|- Tak.
[10422][10448]To wszystko, czego pragn�a�?
[10450][10464]By�y takie chwile.
[10466][10476]Kiedy si� zaci�ga�am, nie s�dzi�am,
[10478][10510]�e b�d� walczy� z Amerykanami.
[10512][10534]Dobrzy ludzie s� zmuszani do z�ych rzeczy.
[10536][10552]To musi by� ci�kie.|Przykro mi.
[10554][10586]To nie tw�j problem.
[10626][10648]Co?
[10661][10706]Zastanawiam si�, dlaczego kto� taki,|jak ty zaci�gn�� sie do
marines.
[10708][10738]Kto� taki, jak ja?
[10740][10777]Kilka lat temu pracowa�am w biurze,|ale si� znudzi�am.
[10779][10790]Chcia�am zobaczy� �wiat.
[10792][10813]- Zobaczy�a�?|- Zobaczy�am Omaha.
[10815][10856]- A ty?|- Czy widzia�em �wiat? Tak.
[10866][10910]Widzia�em wszystkie niew�a�ciwe miejsca.
[10917][10939]Stary, bycie z�ym ch�opcem,|to w twoim wykonaniu sztuka.
[11041][11067]Wideo, kt�re otrzyma�em przed atakami.
[11069][11091]Ci ludzie, kt�rzy trzymali ci�,|jako wi�nia.
[11093][11121]Ty... pogrywa�a� mn�?
[11123][11154]Ja pogrywa�am tob�?
[11158][11172]�yli�my razem.
[11174][11210]Pojawiam si� tu, a ty masz znowu rodzin�.
[11212][11252]W porz�dku, to tylko taka historia.
[11254][11272]Historia, kt�ra opowiadamy.
[11274][11288]Zajmij si� ksi��eczk�.
[11290][11310]Przyrzeka�e� mi, Robert.
[11312][11328]Kim s� ludzie na tym filmie?
[11330][11343]To dla nich pracujesz?
[11345][11381]Pracowa�am.|Teraz pracuj� dla siebie.
[11383][11443]Wi�c daj mi to, czego chc�,|a historia mo�e mie� szcz�liwy koniec.
[11483][11512]Co b�dziesz robi�,|kiedy marines w ko�cu ci� wypu�ci?
[11514][11527]Staram si� o tym nie my�le�.
[11529][11551]No to teraz musisz.
[11553][11582]Po tym, co widzia�am,
[11584][11620]chc� znale�� �adne ma�e miasto,|osi��� tam i po prostu �y�.
[11622][11645]Nie s�dz�, �e takie jeszcze istniej�.
[11647][11686]W�a�nie przekona�am si�, �e tak.
[11692][11701]A co z tob�?
[11703][11720]My�la�e�, aby znowu lata�?
[11722][11752]- Mo�e dla wojska?|- Jasne. Bezpieczniej tam, ni� na ziemi.
[11754][11773]Nie, je�li jeste� operatorem radia.
[11775][11796]Jestem najbezpieczniejsz.|Je�d�� w czo�gu.
[11798][11820]Skoro je�dzisz w czo�gu,|to jak trafiono w radio?
[11825][11872]My�lisz, �e dziewczyna nie umie|skopa� czasem paru ty�k�w?
[11874][11889]Dobra.
[11891][11906]Do kogo masz zamiar dzwoni�?
[11908][11927]Kwatery g��wnej dywizji w Dodge City.
[11929][11939]To 320 km st�d.
[11941][11959]Da�o sie przez to ��czy�|z odleglejszymi miejscami.
[11961][11983]Oczywi�cie to by�o|zanim radio dosta�o kilka kulek.
[12006][12021]Fourth MAR-DIV.|Fourth MAR-DIV.
[12023][12083]Tu pierwszy pluton Charlie,|identyfikacja "Thunder". Odbi�r.
[12088][12100]Fourth MAR-DIV.|Fourth MAR-DIV.
[12102][12143]Tu pierwszy pluton Charlie,|identyfikacja "Thunder". Odbi�r.
[12145][12173]/Lima Charlie Thunder, tu Charlie.
[12175][12199]/Staramy si� z�apa� was na tej|/cz�stotliwo�ci od kilku dni.
[12201][12241]/Dywizja potrzebuje wszystkich|/czo�g�w najszybciej jak si� da.
[12243][12267]/Rozumiesz?
[12269][12280]Tak, sir.
[12282][12304]/Zbierajcie si� szybko, kapralu.
[12307][12350]Zrozumia�am, Charlie, bez odbioru.
[12389][12407]Co si� dzieje?
[12409][12460]W�a�nie dostali�my rozkaz,|by wraca� do Dodge City.
[12462][12483]Co zrobisz z przesy�k�, Sarah?
[12485][12504]Sprzedam.
[12506][12552]I zabior� nas najdalej st�d, jak to mo�liwe.
[12652][12666]Co ci si� sta�o?
[12668][12704]Przez ostatnie miesi�ce|nauczy�am si� dw�ch rzeczy.
[12706][12733]Ka�dy ma cen�...
[12735][12764]i ka�dy k�amie.
[12780][12792]Hej, nie.
[12794][12806]- Mamo.|- Sied�, Sam.
[12808][12822]- Zabierz...|- Zosta� tam.
[12824][12852]W�a�nie dyskutowa�am z twoim m�em o tym,
[12854][12868]co jest dla niego wa�niejsze,
[12870][12907]jego praca, czy jego rodzina.
[13035][13065]Hej, sier�ancie, wyje�d�acie?
[13067][13078]Takie dostali�my rozkazy.
[13080][13104]Przykro mi, ale nie mog�|zdradzi� rozkaz�w operacyjnych.
[13106][13121]Army Corps of Engineers w ko�cu tu dotrze.
[13123][13136]W ko�cu? Za ile?
[13138][13176]Sir, przykro mi, ale nie wiem.
[13180][13199]- Gotowi do drogi?|- Gotowi.
[13201][13228]Nie wiem czy mamy do�� paliwa,|by wr�ci� do Dodge City.
[13230][13262]Zostawimy go, je�li b�dziemy musieli|i ludzi, a� po niego wr�cimy.
[13264][13284]Sier�ancie, bez czo�gu|jeste�my jak kaczki na odstrza�.
[13286][13310]Jeste�my marines.|Damy rad�.
[13312][13344]Mog� da� wam paliwo.
[13349][13369]Niewiele, ale to pozwoli|wam dotrze� do Dodge.
[13371][13403]- Dajcie mi godzin�.|- S�ucham.
[13405][13427]I dodatkowo wszystko, czego potrzebujecie,
[13429][13481]ale potrzebuj� zapewnienia,|�e zajmiecie si� Jericho.
[13498][13539]S� trzy C-130 pe�ne zapas�w od Czerwonego Krzy�a,|kt�re powinny
pojawi� si� w Kansas w przeci�gu 12 dni.
[13541][13567]Gwarantuj�, �e b�dziecie na szczycie listy.
[13569][13584]To wszystko, o co prosz�.
[13586][13620]/Dobra, ludzie, uwaga.|Zostajemy jeszcze godzin�.
[13622][13666]Kiedy przyb�dzie pomoc,|czy b�dziecie z nimi?
[13668][13712]Nie. To b�dzie ca�kiem nowa banda|i Corps of Engineers.
[13714][13762]A �aden z technik�w|nie jest tak mi�y, jak ja.
[13770][13820]Pomy�l o tym, by wr�ci�,|kiedy wyjdziesz z wojska.
[13823][13856]Co mia�abym tu robi�?
[13860][13881]Wszyscy zadajemy sobie to pytanie,
[13883][13916]lecz dobrze pasujesz.
[13940][13971]Zanim si� to wszystko zacz�o,
[13973][14011]mog�abym si� z tob� zgodzi�...
[14028][14058]Ale nie wr�c� tu.
[14243][14261]Kapralu Mullin!
[14263][14277]Tak, sier�ancie.
[14279][14305]Dlaczego twoja bro� jest niena�adowana?
[14307][14318]Nie odpowiadaj.
[14320][14349]Idziemy do ratusza.|Burmistrz pragnie podzi�kowa�.
[14351][14391]Kto� musi tu zosta�.|Tu wyci�gn�a� najkr�tsz� s�omk�.
[14393][14421]Tak, dow�dco.
[14434][14481]- Przynios� rzeczy z biura szeryfa.|- Dobrze.
[14514][14542]Daj przesy�k�.
[14544][14566]Wiesz, �e nie mog� tego zrobi�.
[14568][14590]My�lisz, �e wierz� w to, co m�wisz?
[14592][14612]Mo�emy to jako� rozwi�za�.
[14614][14632]Mia�e� okazj�, by wyjecha� ze mn�.
[14634][14663]- Prosz�.|- Zamknij si�!
[14665][14702]Co� dzi� stracisz.|Obiecuj� ci.
[14704][14733]Pytanie tylko brzmi,|czy to co�, co ma serce?
[14735][14759]Dobrze.
[14808][14842]Dobrze. Dam ci przesy�k�.
[14844][14875]Prosz�, od�� bro�.
[14887][14923]Sprowad� tu tak�e Allison.
[14987][15030]/Lima Charlie Thunder, tu kompania Charlie.|/Czy nas s�yszycie?
[15032][15047]/Lima Charlie, zimno tu, jak cholera.
[15049][15065]Halo. M�wi Jake Green.
[15067][15126]/Jake'u Green to oficjalny kana� marines.|/Opu�� t� cz�stotliwo��.
[15142][15164]Halo?
[15166][15203]Halo? Jeste�cie ostrzeliwani?
[15523][15568]Hej, dow�dco.|To, by�my was zapami�tali.
[15577][15603]To bardzo mi�e burmistrzu,|ale powinni�my wyrusza�.
[15605][15640]Nie mo�ecie jecha� z pustymi �o��dkami.
[15642][15660]Chod�cie, mam dla was ma�� niespodziank�.
[15662][15698]Chcemy okaza� wdzi�czno��.
[15790][15833]Zbierz ludzi, przeczeszcie okolic�.|We�cie bro�.
[15835][15858]�artujesz? Mo�emy wykorzysta�|do tego marines...
[15860][15886]Co� jest tu nie tak.|Zaufaj mi.
[15888][15900]Dobra.
[15902][15916]Czego szukamy?
[15918][15932]Na pocz�tek, faceta z radiem.
[15934][15958]Sprawd� w okolicy,|gdzie s�ycha� fajerwerki.
[15960][15968]Mo�e to nic, ale sprawd�.
[15970][15987]/- Stanley.|- Ruszaj.
[15989][16008]- Czy mog�...|- Nie mog� rozmawia�.
[16010][16052]Dobrze by�o z tob� porozmawia�.
[16127][16135]Panie i panowie.
[16137][16165]Witam pa�stwa.
[16183][16210]Honorowi go�cie.
[16212][16275]Mia�em nadziej�, �e sier�ant rezerwy|Green zechce powiedzie� kilka
s��w.
[16362][16380]Panie i panowie.
[16382][16404]Marines maj� motto.
[16406][16423]Semper Fidelis.
[16425][16446]Zawsze Wierny.
[16448][16463]Wydaje mi si�, �e bardzo w�a�ciwym by�o,
[16465][16508]i� w naszej najczarniejszej godzinie, to|w�a�nie marines przybyli
nam z pomoc�.
[16510][16565]Nigdy wcze�niej w historii naszego narodu to|motto nie by�o tak
wystawione na pr�b�...
[16567][16587]i tak istotne.
[16589][16623]Wi�c dow�dco, �o�nierze.
[16636][16658]Semeper Fi
[16836][16866]Dow�dco,|Czwarty, niech pan co� powie.
[16868][16899]Od Iwo do Iraku.|Tam, gdzie jest wojna, jest Czwarty.
[16902][16924]Semper Fi
[16973][17007]Przepraszamy na chwil�.
[17021][17057]O co chodzi? Co si� dzieje?
[17099][17123]Na d�.
[17222][17259]W�a�nie s�ysza�em fajerwerki|przez radio marines.
[17261][17278]Dodge City le�y 320 km st�d.
[17280][17285]Co?
[17287][17316]Maj� kogo� na obrze�ach miasta,|kto udaje ich kwater� g��wn�.
[17318][17341]Wys�a�em Stanley'a|i kilku ch�opak�w, by to sprawdzili.
[17343][17363]Powied�, �e jestem szalony.
[17365][17391]Je�li ty jeste�, to i ja.
[17393][17416]Nikt nie nazywa dow�dcy "sir",
[17418][17435]a marines nigdy nie m�wi� "hu ha".
[17437][17464]To wojsko, a oni robili obie te rzeczy.
[17466][17486]Marines dbaj� o szczeg�y.
[17488][17515]Je�li nie s� marines, to kim?
[17517][17542]Lud�mi, kt�rzy maj� do��|broni, by nas zmie��.
[17544][17587]A my dali�my im po�ow� zapas�w miasta.
[17604][17618]Co robimy?
[17620][17634]Musimy powiedzie� Gray'owi.
[17636][17656]Jak wprowadzimy w to Gray'a?|On siedzi obok niego.
[17658][17671]Musimy my�le� o czo�gu.
[17673][17687]Uwa�am, �e je�li sprawa si� wyda,
[17689][17699]to b�dziemy mieli rze�ni� na g��wnej ulicy.
[17701][17761]Nawet, je�li przejmiesz czo�g, to|oni maj� pok�j pe�en zak�adnik�w.
[17775][17808]Ma racj�. Lepiej wracajcie,|zanim zaczn� si� czego� domy�la�.
[17810][17837]Spr�buj przekaza� to Gray'owi,|a ja poczekam na Stanley'a.
[17839][17884]Zobacz�, co uda mi si� zrobi� z czo�giem.
[18470][18509]S�ysza�em jak Dodge City|odbiera nasze fajerwerki.
[18511][18528]Ca�y czas mamy jakie� przebicia i pog�osy...
[18530][18545]Nie! Nie ok�amuj mnie!
[18547][18580]/Halo? Jest tam kto�?
[18606][18628]Stanley, czy to ty?
[18630][18662]/Jake, znale�li�my kolesia z radiem.|/M�wi, �e jest z marines.
[18664][18691]/Przyprowadz� go.
[18693][18705]Czy co� z tego jest prawdziwe?
[18707][18739]Bro� jest prawdziwa.
[18745][18762]Przykro mi.
[18764][18794]Naci�gascie ludzi na jedzenie i paliwo,|by dotrze� do kolejnego
miasta.
[18796][18812]Nie masz poj�cie jak tam jest �le.
[18814][18839]Tak, mam.
[18848][18873]Sk�d to wszystko macie?
[18875][18912]By�y zamieszki w obozie dla uchod�c�w.
[18932][18964]Marines nie mieli szans przeciwko|10.000 g�oduj�cych ludzi.
[18966][18989]Zabili�cie ich?
[18991][19014]Uciekli, a my wzi�li�my to,|co po sobie zostawili.
[19016][19041]Spr�bowali�my zdoby�|troch� jedzenia w mie�cie.
[19043][19067]Posz�o tak dobrze, �e zostali�my przy tym.
[19069][19076]Nie.
[19078][19094]Nie wyjedziecie z miasta z naszymi zapasami.
[19096][19131]Nie daj si� zabi�,|robi�c co� g�upiego, Jake.
[19133][19173]Nie chc� mie� ciebie na sumieniu.
[19184][19206]Nie masz sumienia.
[19403][19427]Otw�rz.
[19570][19596]Odsu� si�.
[19654][19667]M�j Bo�e, to ca�y czas tu by�o?
[19669][19695]To jest nieuzbrojone i zabezpieczone|przed promieniowaniem.
[19697][19739]- Wnios�e� to do naszego domu.|- D.!
[19786][19808]Prawie si� st�d wydostali�my,|a ty mu powiedzia�a�, Maggie?
[19810][19824]Sam si� domy�li�.
[19826][19842]S�ysza� fajerwerki przez radio.
[19844][19853]Co teraz z nim zrobimy?
[19855][19874]Co masz na my�li? Po prostu wyjed�my.
[19876][19891]I co?
[19893][19918]Zaczeka�, a� powie ca�emu miastu,|kiedy oddalimy si� zaledwie na
kilometr.
[19920][19936]B�dzie tak, jak w Greenville.
[19938][19948]Nie jeste�my zab�jcami.
[19950][19974]By�em nauczycielem wychowania|fizycznego, kt�ry widzia� za du�o
film�w.
[19976][19988]Teraz jestem marines.
[19990][19999]Przystosowuj� si�.
[20001][20008]Nie.
[20010][20028]On albo my.
[20030][20059]G�osuj� na was.
[20084][20106]Macie ma�o amunicji,|w�tpi� czy s� na�adowane.
[20127][20147]Chcesz spr�bowa�?
[20149][20171]Dobrze wiem, �e m�j jest.
[20213][20241]R�ce do g�ry!
[20271][20288]Wstawaj!
[20290][20305]Jak �miesz nosi� ten mundur!
[20307][20327]To nie mundur. To kostium.
[20329][20348]Po�owa miast przez kt�re przeje�d�ali�my,|nawet nie wci�ga�a flagi.
[20350][20384]Wszystko, co powiedzia�e� o wojnie,|Korei P�nocnej, to by�o
k�amstwo?
[20384][20405]Niekt�re rzeczy s�yszeli�my,|niekt�re wymy�lili�my.
[20405][20425]Mo�na domy�la� si�,|co tam si� naprawd� dzieje.
[20427][20440]W Jericho nadal obowi�zuje prawo,
[20442][20470]a jutro zamierzam powierzy� ludziom decyzj�,|co z nimi zrobi�.
[20472][20483]Nie mo�emy tego zrobi�, Gray.
[20485][20514]Mo�emy, do cholery. Ludzie musz� wiedzie�,|z czym mamy do czynienia.
[20516][20524]Nie w taki spos�b.
[20526][20538]Ostatecznie i tak si� dowiedz�.
[20540][20571]Tak, dowiedz� si�,|ale do tego czasu najgorsze b�dzie za nami.
[20573][20610]Ale nie mamy do�� jedzenia,|sam to powiedzia�e�.
[20612][20647]Bez czego� ekstra nie|przetrwamy zimy. To jest to.
[20649][20677]Ludzie tak samo potrzebuj�|nadziei, jak jedzenia.
[20679][20722]Wi�c co do cholery mamy z nimi zrobi�?
[20781][20818]Po�egnamy ich jak bohater�w.
[20824][20841]Sk�d mog� mie� pewno��,|�e nie b�dziesz mnie �ledzi�?
[20843][20861]Nie b�d� ci� �ledzi�.
[20863][20891]Je�li wezm� ze sob� twojego syna,|wtedy na pewno nie.
[20893][20898]M�j Bo�e.
[20900][20924]Zostawi� go zaraz za miastem.
[20926][20948]Nie!
[21009][21017]Tato!
[21019][21049]Uciekajcie st�d!
[21674][21695]- W porz�dku?|- W porz�dku, tato.
[21697][21737]- Przepraszam.|- Tato, w porz�dku.
[21806][21831]Wezm� to.
[21884][21919]Nie wszystko z tob� w porz�dku.
[21921][21950]Robert, nie jest w porz�dku.
[21952][21973]Ile czasu trzeba,|by przyby�o za tob� wi�cej ludzi?
[21975][22002]Lub za nami.
[22013][22048]- Daj spok�j, D., tu jest bezpiecznie...|- Nie.
[22050][22063]Nigdy nie b�dziemy z tob� bezpieczni.
[22065][22092]Daj spok�j.
[22135][22159]Chod�.
[22173][22198]Idziemy.
[22214][22244]Kocham ci�, tato.
[22256][22290]Ja tak�e ciebie kocham.
[22303][22328]Darcy...
[22382][22412]Naprz�d! Ruszamy.
[22615][22637]Hej.
[22651][22679]Nasza prywatna eskorta z miasta?
[22681][22695]S�uchaj, jeste� bystra.
[22697][22718]Musisz si� wydosta�|zanim ci ludzie ci� zabij�.
[22720][22750]I jecha� dok�d?|Miasta nie przyjmuj� uchod�c�w,
[22752][22772]a kobiety potrzebne s� tylko w jednym celu.
[22774][22792]Zosta� tutaj. B�dziesz bezpieczna.
[22794][22849]To si� nie uda. Nie po tej historii,|kt�r� opowiedzieli�my.
[22939][22947]Nie teraz, Mimi.
[22949][22970]Teraz do cholery, Cornhusker.
[22972][23021]Cornhusker jest z Nebraski.|Ja jestem Jayhawk...
[23025][23042]Co? Co?
[23044][23084]Doprowadzasz mnie do sza�u i wiesz o tym,|�e nie mog� tu zosta�
wiecznie,
[23086][23135]ale prawda jest taka,|�e nie mog� bez ciebie �y�.
[23199][23211]Naprawd�?
[23213][23241]Tak, naprawd�.
[23555][23592]/Jakie jest twoje po�o�enie?
[23640][23671]/Hawkins nie �yje.
[23682][23711]/Mam przesy�k�.
[23719][23755]/Gdzie mo�emy si� spotka�?
[23808][23824]/Miejsce zostanie wskazane.
[23826][23841]/Skontaktuj� si� z tob�.
[23843][23871]/Dobra robota.
[24184][24215]Macie do�� jedzenia,|by przetrwa� kilka dni drogi.
[24217][24251]A co z wod�, cz�owieku?
[24268][24296]Za�atwione.
[24301][24342]Zostawcie bro� na czo�gu i odejd�cie.
[24344][24371]Zr�bcie to.
[24512][24537]Chod�my.
[24656][24686]Uwa�aj na siebie.
[24776][24802]Co robimy?
[24809][24845]Jeste�my �o�nierzami.
[24852][24882]Co zrobimy z tym?
[24923][24955]Stanley, masz troch� miejsca w stodole?
[24957][24971]Powa�nie?
[24973][24993]Czemu nie?
[24995][25046]Nigdy nie wiadomo, do czego|mo�e przyda� si� czo�g.
[25069][25106]{C:$aaccff}t�umaczenie i napisy: radical
[25115][25300]{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl::.