vk;ke

vk;ke

vk;ke

vk;ke

vk;ke

dsUæh; dk;ZØe & la[;kRed tkudkjh
dsUnzh; dk;ZØe %& izkUr'k% ladfyr o`Rr
ladYi fnol
izkUr
nf{k.k rfeyukMq
mRrj rfeyukMq
dsjy
nf{k.k dukZVd
mRrj dukZVd
iwoZ vkU/kz
if'pe vkU/kz
if'pe egkjk"Vªª
dksad.k
nsofxfj
fonHkZ
xqtjkr
ekyok
e/; Hkkjr
egkdks'ky
NRrhlx<+
fpRrkSM+x<+
t;iqj
tks/kiqj
fnYyh
gfj;k.kk
iatkc
tEew d'ehj
fgekpy izns'k
dkuiqj
dk'kh
vo/k
xksj{k
mRrjk[k.M
esjB
czt
mRrj fcgkj
nf{k.k fcgkj
>kj[k.M
mRrj cax
nf{k.k cax
mRdy
mRrj vle
ef.kiqj
nf{k.k vle
f=iqjk
v#.kkpy

dqy ftys
874
21
40
32
24
16
32
19
29
15
16
41
26
24
28
25
24
16
16
31
22
28
17
23
20
24
22
17
24
28
28
24
21
40
22
9
5
25

dqy
dk;ZØe

dqy
mifLFkfr

10239
125
189
271
120
102
18
1133
108
441
130
106
865
65
233
180
227
521
648
522
151
126
217
30
130
380
263
199
189
132
681
324
168
42
151
108
204
572
93
10
12
25
28

740,614
6,630
14,151
20,621
16,630
12,689
2,250
69,610
10,934
18,104
11,249
4,052
62,546
2,876
17,296
14,655
21,812
28,582
50,070
50,647
16,496
11,561
16,239
2,660
6,737
35,500
20,198
12,856
28,350
10,720
43,296
22,493
23,766
8,399
6,784
4,063
7,410
21,897
2,886
737
576
190
1,396

'kksHkk ;k=k

lw;Z ueLdkj

iq#"k

efgyk;sa

'kksHkk ;k=k;sa

dqy mifLFkfr

iq#"k

efgyk;sa

LFkku

dk;ZØe

524,107
5,638
13,727

106,505
992
424

15,409
204

5,208,815
40,316

2,877,498

1,191,870

11,883
431

493
77
85
325
1432
190
118
241
631
355
140
243
3433
468
816
375
419
1
590
341
26
91
113
253
110
163
165
179
132
212
347
309
856
795
453
121
26
11
17
53

114,611
144,000
107,600
25,720
333,051
186,174
109,099
143,689
164,470
451,912
49,932
213,466
533,308
349,670
156,253
197,005
257,933
15,000
57,500
101,646
8,930
23,000
61,500
112,436
63,416
108,659
101,710
65,310
103,394
143,336
102,310
117,907
71,555
39,667
183,752
75,694
18,475
1,020
5,389
49,000

51,928
1125
853
218
721
287
482
2446
2922
454
520
564
2405
631
1550
18313
999
2,681
1,561
1892
1

13,573
9,974
1,800
55,219

3,057
2,715
450
14,391

3,677
48,524
2,499
14,741

375
14,022
377
2,555

16,583
26,299
44,545
42,573
11,945
10,186
12,314
2,003

5,229
2,283
5,525
8,074
4,551
1,375
3,925
657

31,000
17,729
12,026
25,525
7,495
38,329

4,500
2,469
830
2,825
3,225
4,967

19,176
7,509
6,081
3,563
3,740
15,738

4,590
890
703
500
3,670
6,159

376

200

85,500
74,015
227,531

276,137

58,500
33,585
98,154

1074
193
327
2138

128,960

161,160
373,612
190,641
119,399
146,485
185,848
10,000
47,000
70,667

52,306
159,696
159,029
36,854
50,520
72,085
5,000
10,500
30,979

11,000
52,000
89,179
50,100
86,365
70,033
59,270
88,827
114,439
71,389
88,586

12,000
9,500
23,257
13,316
22,294
31,677
6,040
14,567
28,897
30,921
29,321

71

118,585

65,167

1360

9,730

8,745

161

2,645
561
1824
1
621
146
330

dqy izfrHkkxh

x`g lEidZ

Hkkjr tkxks nkSM+

iq"ikatfy

ckyd

ckfydk;sa

fo|kky;

xkWao@uxj

lEifdZr ?kj

LFkku

;qod

;qorh

vU;

dqy

dk;ZØe

dqy

10,608,764
361,525
203,485
17,796
146,421
34,178
65,554
985,201
588,779
172,876
152,143
246,186
527,473
108,932
230,672
1,480,206
394,174
489,581
305,355
567,485
11,398

5,288,613
181,642
151,650

2,262,239
179,883
51,835

34,666
1,125
853

1,427,560
12,321
21,258

361,920
3,448
7,050

815,568
13,960

56,436
11,473
17,922
371,742

59
564
4,917

54,032
12,836
47,353
154,151

25,755
4,642
20,630
88,115

2,740,591
77,953
508,435
185,106
116,140
40,704
169,946
184,402

22,522
62,755

1,198
657

4,292

260
45

26,700
8,995

335,595
61,135
163,601

189,196
34,051
67,161

3,707
6,135
5,834

487,529
603,166

550

41,867

236,504
369,290
263,781
461,728

157,670
105,971
41,574
105,757

712
2,996

2,605,048
15,769
28,308
13,960
79,787
17,478
67,983
242,266
9,050
24,663
12,372
90,000
80,854
581,395
39,198
31,295
74,256
55,604
111,723
136,926
79,883

69,554
2,741
41,227
3,462
744
385
1,064
2,298

25,779
89,388

14,746,692
589,975
396,516
1,120,263
1,493,099
270,076
678,644
600,000
551,480
925,000
677,334

3698

89,985
22,705
47,632
605,086

63,623
398
188
6,000
12,001

936
578
763

56,774
63,459
66,193

1298
146
330
1107
612
969
522
425
1032
1388
491
189
234
598
24
230
1360
193

396,738
318,530
40,000
87,000
320,600
505,786
153,294
191,041
232,381
436,697
289,617
65,800
77,124
106,987
3,986
30,305
167,555
74,294

13,580
200,917
28,000
52,000
274,700
300,543
128,384
130,717
154,211
350,000
228,807
45,851
54,855
72,000
2,914
13,885
100,024
29,865

7,281
117,613
9,000
35,000
45,900
105,423
24,910
60,324
63,855
80,000
60,810
19,949
22,269
34,987
1,072
4,647
67,531
24,589

2,200
1,174

450
120
352

350,000
300,000
2,610

592
914
522
198
975
1,480
1,183

3,359

192,000

150

300,000
150,000

32
10
18
95

4,138
2,990
1,087
13,394

1,859

1,131

Lokeh foosdkuUn lk/kZ 'krh lekjksg

2,063

2,862

62
116
63
14
40
73
1564

110
320
18

57,732
264,213
34,738
22,140
48,851
48,303
101,745
115,332
73,005

16,908
35,375
4,460
2,845
25,405
7,301
9,978
21,594
6,878

22
231

26,767

9,166

11,697
16,470
17,273
11,847
4,390

6,442
300
3,090
142
180

36
9

76,643
89,916
45,634
16,692
16,037
9,200
5,660
9,244

11,792
31,829
3,100
3,036
6,513
2,600
1,477
1,404

16

2,080

465

200,000
19,007

4,300,000

4,583
100,000

2,475

108
1,548
338

13
134
167

164,000

139,000
80,000
33,000
25,000
18,000

69
33
33
28
17
99
103
122
90
63

33

9,050
24,663
12,372
90,000
6,214
281,807
6,310
47,710
18,990
39,582
189,883
50,000
6,253
4,075
36
-

47,710
54,923

1,075
735

67,950
81,480

18,139
16,770
20,363
11,989
4,570
39,582
189,883
88,435
171,745
48,734
19,728
28,803
15,875
7,173
10,648

116
665
590

8,793
51,531
65,874

3,120
116

312,000
8,793

143
546

67,946
66,814

53
850
371
5438
254

12,193
35,033
20,137
290,096
60,000

250
4,298
582
9,533

250
6,843
582
9,533

90
208
1
130

20,757
10,114
436
13,970

d.kkZorh ¼vgenkc
lkcjerh ds fdu kn½ esa
kjs lke
lw;ZueLdkj dk , wfgd
d
fogaxe n`';

nkSM+ esa ;qokvksa dk mRlkg
c<+krh ih- Vh- m"kk

fnYyh esa gq, jk"Vªh; dqyifr lEesyu esa Lekfjdk dk yksdkiZ.k djrs gq, ¼ck,a ls½ izks- vfu#) ns'kik.Ms]
Mk- vfuy dkdksM+dj] Mk- lqHkk"k d';i] Mk- iYye jktw vkSj Jh jk/ks';ke xqIrk

leh{kk cSBd ¼dU;kdqekjh½ esa izn'kZuh dk mn~?kkVu djrs gq, foosdkuUn dsUnz ds mikè;{k Jh ckyÑ".ku~ A
lkFk esa ¼nk,a ls½ ek- ih- ijes'oju~] foosdkuUn dsUnz ds egklfpo Jh Hkkuqnkl /kkØl rFkk ek- e/kqHkkbZ dqyd.khZ A

egkjk"Vª ds lksykiqj esa ^foosdkuUn lkfgR; lEesyu* dk mn~?kkVu djrs gq,
izfl) m|eh Jh guqeUr xk;dokM A lkFk esa T;s"B ys[kd izks- ujsUnz dksgyh o vU; ekU;oj
16&17 uoacj 2013 dks fnYyh esa lEiUu gq,
jk"Vªh; dqyifr lEesyu dk HkO; lHkkxkj

jk"Vªh; dqyifr lEesyu ds lekiu dk;ZØe esa
lEcksf/kr djrs gq, U;k;ewfrZ jkek tksbZl
;qok nkSM+ esa 'kkfey djfxy ;q) ds uk;d

t;iqj esa ^Hkkjr tkxks nkSM+* dks feyk vi
kj ;qok leFkZu

nf{k.ks'oj ¼dksydkrk½ esa lEiUu fo'kky ekr` lEesyu

ykrwj ¼egkjk"Vª½ esa Lokeh foosdkuUn dh izfrek
ds yksdkiZ.k ds le; mifLFkr ekU;oj

leh{kk cSBd dk izkLrkfod djrs gq,
lekjksg lfefr ds lfpo izks- vfu#) ns'kik.Ms A
eap ij ¼ck,a ls½ jk- Lo- la?k ds iw- lj la?kpkyd
Jh eksgujko Hkkxor] foosdkuUn dsUnz ds vè;{k
ek- ih- ijes'oju~ rFkk mikè;{kk dq- fuosfnrk fHkM+s A