--·-······

--------------

.

~.-,

\. ':C.

AGENŢIA NAŢIONALĂ

DE INTEGRITATE (ANI)

/G/II/15.06.2012

..

/

''

'
/

_.

/

·--' ·

-...

RAPORT DE EVALUARE

/

/

'

_

/

. ..

.

din data de 15.06.2012

/

',

'

.

',

\

·.,

:

..

,'

. i

...

·,

.··

.

·/

;:

"~ --

:

...

",

".\

\

''.

."'

. : ... ··· \ : '

{/

;

:

.

.

\

ln temeiul Jis~ziţiilo~--â-~._ 8, art_- ~~~~:'fo'- lit. ~} ~i D./ârt._1J>~rt. 20 şYart·i>21
1

!l :.

/

.,, ".,"' ··,

di~1 'legea

nr. ·1.7'? do1 O

1

,

l

·.:··.

i

1

·privind ir-~teg_ritatea ~n {exerci~[~~ ·fu~~ţiilor ~-r. ,tJemni.ţăţilo( -~ublic~: _pent~ .,n16di_fi~â.rea şi cqmpleta_~ea l L~gii! nr.

144/2007 ~.f:l\ii~d î~fiintarea,·~:org·aD_iz~-r~=a-:·şi/tunctio~ar~~--~A~enti~l, Natibnal~ _a·~ · lntegrit~te,· p~ecum ~i iP~ntru
1 ; .••

~ .

;

...

~ _-·

'i ·.

.-

/

. / ::·.

' -

----- - -~~

.

-

,

-

modificar~a'\şi-~_td(_Tlpletarea-altof'a9t~_-normative, pzi, d'at?:·qe m~i sus, MARIA.~ODREA, jhspeetor d~ int~ri(ate,
:

...

· · ··: : :-:..\

\

-<,-

\

~-.\

:

! ___: __ _____ ••

-.,,\

1

-.:._-- .

· --

.:_=

-

}

. . :.

-.~·

:

. '; .In cadrul ~g~~nţi~_hNaţi6~ale de Integritate,-Dfre\;ţia -G~n~ială ,ln:specţia~ de Integritate,/S~rvi_<;:iul,-~;- 'lm .'întocmit
.

prezentut,_Rap~;B~-~~-~I_u·~fe:

::-- ------~--"./----'·, \l)/

'---.. \::·:·.:< ::·_<:-::. ·-\,_

.

<. ._.··· ;:
l\

., _,

I: -P.A:RreĂ:o~:$'cRI?riv~AslruAŢIEioeF.AP-rr·
·..

In

'~

·~

. /.~

'-

~.

·,_

.-

.·., i

.'

_i

••

-

' ·

"!'

· ;: ....

.-.. -

// .

~,

;.-....

._.

q

.

ldentificarii poţentlal~lor, ţ~nft!cte:~- -4~ /lriţ~r~s~-

' '··

..... ,.·

:•

'

_. : . /

, - ~- ~

.:,

..

c~ri'fo~mit~e:· /6u~<-2Ân.aH~~---..~~~~i~ata -- ,a ·;i1lveiui-Âdmi.n.istratî-~i ·,~P~blit~L~cai~
".r
'·....

.

,' /~, - ~-C :.~:·_- -· . ::·. ~.:-:>· -~-~

\ /

\, '\. ''· ,. .../1///-· '··. ·. -~- · ···... ..

_./_ / /\..:~· . .- ' '

•: ' , •

.. :

•. . . • •

' .

••

..

.

cu scopul

"

in·~~mp~tibil{(~ţj", -, ~prob~a - lq -data de 09.03.2012,
potrivit dispozitiilor art. ~ 2',- ali~.- -t :~~--2_J·-.it~~-~~~·-·,i.. â~~~
Nr;·.~11~s~2o{o·
·;r.ivi~H.integri!_~teâ
'in exercitarea functiilor şi
__ ------.
..-·
..
..
---- demnităţilor publice, pentru modificarea _§(-..__completarea--Legii- Tfr. t441200t.privind
înfiin{area, organizarea şi
.

'

,_

s;i

-~

.·. functionarea Agenţiei Nationale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea -altor acte normative,

la data de 13.03.2012, Agentia Nationala de Integritate

s~a

sesizat din oficiu in lucrarea nr.

. 14507/A/11/13.03.2012 cu privire la faptul ca dl. Ghilea Gheorghe Sorin, consilier local in cadrul Consiliului
Local Satu Mare, "nu a respectat regimul juridic al conflictelor de interese si al incompatibilitatilor si
P.V~!(lt-!r

e legale privind completarea declaratiilor de interese" . .

.,,_,s.l· B·dul Lascăr Catiuyiu 15, sector 1, Bucureşti 1TeL: 0372--0&9.869 1Fax , 0372--069.8051 E·m<li!: ani@integritate.eu 1Weltsite: YN~W.integritate.eu 1

1;)f;!.?ra!ot :~(: ,JJl!: :·:t' 1\U.~f.-:!~' pt~~>:.~·!·,a, r·r 84311

~

--'-

AGENŢIA NAŢIONALĂ

SIMTEX-OC

-~l!:f:ll

DE INTEGRITATE (ANI)

In scopul verificării aspectelor semnalate, în temeiul dispoziţiilor art. 8, art. 10 lit. b) şi e) din Legea nr.
10 privind integritatea in exercitarea

funcţiilor şi

nrea Legii nr. 14412007 privind infiintarea, organizarea
şi

pentru modificarea

şi

demnităfilor

publice, pentru modificarea

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

şi

de Integritate,

completarea altor acte normative, prin adresa nr. 15440/G/11/14.03.2012 s-a

t la informarea domnului Ghilea Ghe~r.g_h~ _S.orio, c_~ _ privire la declanşarea procedurii de evaluare a

exercitării

' ,i

Informarea .._per;oan~Î-· evaÎuate..;,· $-~,~~i~ctJ~i"~rir{. ~bştă·;: '.·. iujcciso~n~r~com~-naată cu confirmare de
.- ·
.·,

.

ării

regimului juridic al

<;.o~tfliCttJ"I~i·
_-_ ~d~
.. .
-

lor şi demnităţilor p~)Jiice·: .--····· ·~~~::.- ..---- .--~·~ , :.:. /d
".

re. scrisoaţe-a /de·· Go~u11icare a

· şi: __·~~ - ..In-compatibilităţi
lor,
.

interese
....

în perioada

--......

~:;~ ·~·-· .,, ·. - .-_ _ ·- · · · ·.

fo~ţ.~rif11_i~~ Ia.data_d_gJ ~;-~a.Îoj_fU

,

După .informarea persoaoei""~~alt:iat~. în scopul verificării celo~:-_-sernnalate, s-a procedaf'la solicitarea

date şi

info-~m~ţii

în

:'

temeiu(9;(ţ5 din Legea nr. î 76/201 O, de la următo~reie· instituţii:
_/ / / ~ ~-,

/ \

.

f \

.

'.

\

-

d~tele .-.P..e~sqna~~

-<il~ dl. Ghil~a-. ~heorghe

. Sorln si ale sotiei acestciÎa. .'. '. ·-< · ·." '·
,/ />"'" . .·;: \ -\
; '- ·.
--"
Consiliul Lpchl Satu~~~{e • prin~·aţj~e~f)r. 2Q239/G/fu0~.{){2ot2 au·'tb~tsolicitpt~ informaţii\c~ priyire
! :
..... \ \..
\ \
.\ ,/-·. /
//
.:,.' ...;
l ;
î

5!)87/G/11114.03.2012/~Y/~os{ sqiiG!tate~nformatii referitoare
~:;--._

la

':.:~;·

~-- ~-~

:

j

!-

·. .. ..

"'

Directia pent~u ,Evid~ijta', Persoanelor si Administrarea .i Bazelor de Date - prin-.ad~esa nr.

)..

f.

~-··

1

1

i .

i
: -.1
·!

:

lll datele de identifjc4re ale .g@. Gfiilea Ghe9~ghe S,~rin, ,topii după declar_afiile..~~.:pvere ~i pe interese, funcţiile

doţinute ~r~~m $,; ţontractii~;Jr;~l~~~~- :-c~l~ de C}~h~itil -~ublic~;j)nch~â·t~..9l~~ocietatil~ ,bo~:~;ci~le! urd~ dl.
1

... ..'

!

~

-· · •..

~ --· ··

'.

Ghilea Gheorgh~l Sorirt detine ·câlitati-Ifunctii. ,_-. /

! :.

/

"

, f :_;:

, .

~

·--......-.

·~ ·

\

· .. .i

;

J

f i ,, ·- ·..-:,: : '

1

1

:
:

~ ···~;:· :::... \ '1
·:::.:::~:~---- --· · ·,;
i
1~\ ~,\
. . :· ------·p•"' ---~
_:· / ~- . .: ~~ t :
Ofic-{~"f:N~iio~<i!, al Registrulu.i:-Com~q\llui ·-~.~-p_ri~· ad_
re.§·a m. -~:Z845/G/II/22.0~~2P1 4.::a·ll\foŞt soliţitate
1

,..

'~-- · :·::::-~"

·._

...

·; - • • _

J

.1'

•'

......... :

./

•• '

_. - ;

.-·

••

ft··- ·.._ ,.

.:

;'

/

dale şi inform~_tr.(:reJ~ritqa·r::~ la toate cal}t'ăţile"Şi ţ,u·~~tii!~--pe ·_ ca~~ le~a d~llnut sau le p~ţine.-& Pril~a _Gh~orghe
Sorin;

..

·-:,;<·:.·.+-.. · ·-<,,..

·-- ;:.-.. ·. /

/ ·-_, >·:·~~)\::' . . ,.·. . /

.\.·., '..:, .

se o
'·C
SA prin adresa nr\ţ1627/G/II/10.04.2012 .auAost~olicit~te date şi" informatii
1
referitoare la·detlnerile/si.isfdrJ.eu~d~:~~gîstr.u. ale dl. Ghi.I6,~ -Gheorghe...Sorr~:_'... · ... -~(,:,;>··> ) . ,· ,· · , .. -- . .
,.

Admi~ist~ti~"r=;n~~ţel~~~obii~~ a~:·:~~un~··.s.~t~ Ma·,:;. .~.-~rin:_'l-~res~:~f>21~246lli;o.o4.2012

,.

"

' · ' ...

'-~

' '= <.;

_/_;· _.· _-.. --~~-~\ ·, "!

:'_>

.

h

.:! :-." ;. ... ..\. .:. _;·t

"~ .•

--. ·•.. .....

i

/

au fost

//

solicitate informaţii etJ ?rivir~· la_~~'enitutj!~.t~Ni.e'atrW~p l. ~~i,lea\ţ)h~qtgbe S_gdn"Jn·pe~loada exercitarii functiei
'

~ --....

',

publice.

-

··-

. -. ~ ~ .. ~~i\Jl

··.-·- ·-·'.i..

....

-

·-~

Conform adresei nr. 16741104.05.2012
· detine functia de consilier local

. :·.-.:·;.·.. ..~J

• •

-. --

emisa de -Primăria

Satu Mare, dl. Ghilea Gheorghe Sorin

începând cu data de 21.06.2008, mandatul acestuia fiind validat prin

Hotararea privind validarea mandatelor consilierilor locali nr. 2/21 .06.2008, astfel că perioada

supusă evaluării

· este 21.06.2008-prezent.

;ire~ii: B-dul Laseir Catargiu 15, sector 1, Bucureşti 1Tel.: 0372·069.8691 Fa~· 0372·069.805 1E-ma11: ani@integritate.eu 1Wehsi\•:: www.integritate.eu 1

1C[.{!fi.H0r d:, .~at~ fi • r.am::!w f,r,r:;C;."'!all:r. 84311

.

~J.!!f'iii!

.\

~(

AGENŢIA NAŢIONALĂ
'

SIMTEX-OC

(gfHtiilâ~~§i~@ll;l;ll

DE INTEGRITATE (ANI)

1

Urmare solicitării nr. 17845/G/11/2012, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a transmis prin adresa nr.

.

:!
• 1

1/201 2 următoarele:

Domnul Ghilea Gheorghe Sorin a fost identificat ca deţinând functii si calitati de asociat si
trator pana in prezent, în cadrul

mai multor societati comerciale aflate in stare de functiune.

l

.,;

:1
.r>

se o.

T

......~··

:_SRL

Se SI

_..

~--

··.

,,·....

··,

~ SR{

SeG

se --' -·A.
se S1 /,'P 1
.

~

'A,

'

SRL
....-·

/

~ SRL

'

..
.. '·

'
·, '

.
..

'

/

GH/LtA'F.IOAN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA ,

__.-~

/

SeG

/

~ ...

'.

:

'sRL''
\ ...

-··,_

'._

·.SRţ_

c
i

··..

:

/

~

'!·:

/

...

:.

/

'

\

\

_/

_.../

\

"C.. - - · -

!

'•

~:: ~I'M~~rASATU-M::~- ~hi;it;j:~~~ : -:/ !_~· '<~- ,-·<:~:~,.if~·?,;•· · ':/

•••.• '

. . . ...

'-

, ..~..t

"""

·' ...

/

..

.

"t

\:

.\·<<·>?' ' ',, ~ ',,,_
. . :'
_./ :. /··,<;-;~~: ~'}.' /,' :'
1) -Pritrl'ărla Sai/Mare~ 'bire.clia../mpozite si ·r~xe Loca/e .. .Servieiut~E~Îd~ntă v~qiiurifor, urmărire
f~===-=~· --~- ".·.~·;·::9 ?\;;;::··:~:-~:· ~- ·- :··~~. :·- -- :·. .---·" -~~.:;; ·<-?':~~::~~.\ ~·:·/ ://>
REFERArE bE}.JE~EsrrirE/l,}\ ·. / \;,
. . . ·-.

•• ·~

··-•.• _

·~-~·. ) ; .~:. /:'.~}:' 1

.

,!';·.).:-...

\ ·,,-\(.~ -:·- .
~ ·...·>'

·.. ··· ..

Factura nr. FMtJ9F7B03i27.07.2009.îh sumă de 151,36 Jei .
Factura nr.

~~·

GE09~;9221~;4.12-.'2'009 î~·sumâ-de-303,.-~8 i~j-· _' .. - .-

Factura nr. FM1 0F10552 /28.05.2010 în sumă de 470 lei
Factura nr. /M1 1F572 / 27.04.2011 în sumă de 50 lei

TOTAL facturi: 974,641ei

.,•

,/

\
AGENTIA NATIONALĂ
'
'
DE INTEGRITATE (ANI)

(.( _

SIMTEX-OC

Furnizare Nr. 31957/RCONTR2010-409 din 09.09.2010, încheiat între autoritatea
.",,.
),

Cumpărarea
lajoasă

produselor s-a

făcut

prin atribuire a contractului de

achiziţie publică,

iar oferta cea mai

a fost declarată câştigătoare.

Valoare contract- 5.013.35-lei
/.._

.. ··

,

·i

-achizitii-directe:

>

-

-'

--

_.'

_.· ·

1 . \t ,

.\ 1-

'
f

'

:1

'

j
i:

SCOALA CU CLASELEI·VIII"DR. VASILE LU(,,~-!:(~'IU" SATU MARE
t

. \

'

.

....

i\d

:~Vtr

Lt

'

'

~
l'
il

/1~~-;

.

...K

li

~~·

.

ll

,:JiJ

-

Factura nr. FM08F4975/ 02.09.2008 în sumă_ ~;_,;/~~86,44 lei -

j

'

/:fr

- OP nr. 226/ 04.09.2008 în sumă de 286.4v::r

Factura nr. FMOBF4977 102.09.20.@}_.- f; rfsumă de 35,70 lei

. -~--

__
..(.'/;{';P

sy,wue35,70 lei

- OP nr. 227 109.09.2008 în

fl•i ' '

-

Factura nr.

, ·-.
. .'

.·, .·"

)
"

• '

FMO~~~~Î(;:fo9.09.2008 în sum~-d~?52,51_ H~r

:_9P nr. ~~~;;}J$'«ii.f'~o8 în sumă de 352,51 lei <:·.·-

-~:~ j

.·-· ---: :::.~.~~?(.-~:;:~_s,...-..

-

_.-·

·.....

·~;

.i .:

/_ .

.....!

·,--... __.

- 1-actura nr. FMOBF5050 /10.09.2008în sumă dă-'1.050,50 IEH
- OP nr. 247/15.09.2008 în sumă de 1.050·.~0 1:~i - - - - -· ,· ·J
/

Factura nr. GE08F1112/ 06_._10.2008 în sumă ~e 209,631ei
- OP nr. 275/ 07.10.20~Ş.în şumă~de-2Q9,631ei
Factura nr.

. __

FMOBF5s5{/cis~;t1•-,2ooa·r~::~umăd~3:92i,22 -lef
- .

- OP nr.

'

.~

'

"; '

!,

. · ;

:

:

t ' . ...·::..,,

305/11.'11.200~î~:iUmăd~-~iB23,221ei :T

~

.

/
/

.. '

/

1'/

.
--· -

·;·--· - ;

_/

/

· -.:-.

/

Factura nr. FM08F5~5l/-~6:}l.;OOE(în.sG~ă, d~ -7â1 .'2B1ei ..

- OP nr. 315/17.11.2008 însu·mă de _
i dl28 lei.

·· ·

Factura nr. FM08F5778/18.11.200Bîn sum~ de 696181'
- OP nr. 319/21.11.2008 în

sumă

de 696 lei

Factura nr. IM09F6578/20.02.2009 în sumă de 496,28 lei
- OP nr. 54/25.02.2009 în sumă de 496,281ei
Factura nr. FM09F7063/ 28.04.2009 în

sumă

de 641 ,56 lei

1 •.iresă: B·dul Lascăr Catargiu 15, sector 1.._Bucureşti j iei.: 0372·069.8691 Fa~: 0372·069.8051 E-nni!: ani@integritate.eu 1Webslle: www.integritate.eu 1
J

t·p~~rat<:Jr ()(~ (ja:~~ cu (;3rai::1:~r p~;r~:~nal nr..84311

~~EIU11!i~

AGENŢIA NAŢIONALĂ

SIMTEX-OC

DE INTEGRITATE (ANO

JSO 27001 REGISTERE!J: 1.86.1

nr. 117/30.04.2009 în sumă de 641 ,561ei
Factura nr. FM09F7062/28.04.2009 în sumă de 1.697,841ei
_F

~

OP nr. 118/ 30.04.2009 în sumă de 1.697,84 lei
sumă

Factura nr. FM09F8172 131.08.2009 în

de 1.432,291ei

·. • OP nr. 231 131.08.2009 în sumă de 1.432,29 1ei

sumăd.e.

Factura nr. FM09F8383 121.09.2009 în

'

• OP nr. 251 124.09.2009 în sumă de-·207,77 lei

'l07,771ei· - · ..
.,

-..

Factura nr. FM09E898(i~27.'t1-~-2o~~-in surpă-oe 25~-~~L
-~, .... /~~-·./, .~ ··· . . -:··:-.. t-= ~\ ,<.~ 1,1 _/. i·,
\;? r:
• OP nr. 321 127,. 1"1 . 20fiQJrfsumă ae.256Jej ,! _., · -~~ :_, ,. · ·:;: _,.,

".

-

· ···:· . ·.-..-......-.~._·----. ............. ,

Factur~ nrJM09FB979/27.11 .~Q091n_ sumă de 2.23"6 1ei

/.

/~ · 0

,

,

',

..

'' '

'

···-...::: ·..

FacWf~-ri~. FM09F8~s~iv}1_1.2009 în sumă de 2.1131ei
.

·..

i.

. , ·/){

· OP nr. 320,11} 11 .2009 în su~rur~~~2.2361ei
·

/::
- ~

·-·

' ' '.

·-...~···-.. . . . __

-~-, -<'

/ \

·.

. OP nr.'322/27 .11.20.09Jn sUmă de 2.113 lei

Faţt~ra nr. F~_.1bf~6Bfl \Ş~-Q2..20~ Oin sumă de 155,47 lei
- OP n;. 42/24.0t':401Oîr). ~urnă CJ~'1 ~~ lei
·
//
·

Factura nr.

/

. , \···-. ...
. .-/ /

1

FM ~0F99t~·:/.:-23.03.2&1o·:rniuQ1ă d~ 266,pfÎei-/ ~ /

1

·-=-··... ·.. \.\

·'

" ..~, .. ·, i

\_

· OP nr. 61 124:03.2010 t!L~!Jriîâ-d~ 266,q11ei

... ..'

(l

;

'-\ \,_

__/ /;

\ \

'-;~.~

./,/. -·

;_

\· ·-:-. .

.·'~

."

't;\/ //

.

- OP nr:._13~J-2~t06:~tl1 Oîn sumă d(~~099,56l~L. _: ...-. .

. , ..· _ ..-,

-- ·

\

.....

~:,

'

""

'

(.,. 1,

- OP nr.1~4-'{24-~o~:._2010'lnsuQ1ăde331,531ei \
•.

-

'

. ,

...

1

"

' ' ''-,

</ . .~. . ~ _:;- ,"':'-. ~1-'·

-; .J •.·

_

.

·~ •

f"',.

:....

··~ •, '··--.... ~...

..,__o.;:,.:~-:(

•.~ _.-.. ·'

l ., /. <·

-

Factura nr. GE10F4383) os:·10:2.Qfb în sumă de-120 lei

!

~ . ~.;

! ; ,
! ; :

/:>_.:~;,/:~?~.:): _,./·_. /

.
",/

/ /
;

/

:\

.:

~',·~:

/

./

,./

!

t

/

'-",\;,_
··> :· .. •),.-' .,./,..
.. /,' ,.

.-<~ . . ,

:~,~'{:'~>/~: >·_ /'

: ·
_ -. .. ._ -~- ..

-~. ..~

\,\~ : ';

/
.. ,

. ";. _._. _....-· ___ ...·

- OP nr. 208/29.09.2010.]n s·um~de-33Q,72 1ei -'' '--: ·-· '

!

;

1 1

,.!.::"'<' _. .

"

/

Factura nr. GE.1 OF43'09:(28,0.9{20fO:în SUJ:tlă de 339} 2 fei ·· '::.~_,t'- ~- ..----·,, '· /
'~...

1

/ . .,

/

Fa~lur~·h;,-G~O~~~%~Q@~~lQ in_~-um~ d~k24 lei---~_:

· OP nr. 209'/29'.09.2-0H:l':îh-'sumă~f.!e 624 lei . . .
-

Î

~

'!·

/ / /\. t .·' /

>

, ••\

..

·._ \

f ! ,:·-- -.:
! ' - ·i :

_..~ ·/

Fae~u~~:nf.·: ~~j ~~l-0633 109.06.2o.16··t:~~-~ă de 3j.) -.-~3-.1 ~~- -· .

·\ \

1

Fact~i-:?_nr. ~~10F99~~~~.0i-2tno:i~ su!Jlă ~-494,931~~:~-~--</ ~~~~~,
. . \.

'-.

\ _ _ \

,,

- OP nr.:63 (QS.Q3.: 2010 în~~Om~de 494,931ef , · \ .\
.
--~--·--'
.: -:-. • \ \
:>:.:.. __..-;
• 1.'. ·.•,,
.
' ___._._':=;
Factu(~rnt. GE10F3867/09.0fu10-10·lnsumă,de 1·.:099,561ei - ~:,
~·. . . ·~~~

'.

·-. \

-

-

//

.""

.

. --

- OP nr. 236125.10.2010 în sumă de 120 lei
Factura nr. FM 1OF11831105.11.201 Oîn sumă de 300 lei
· OP nr. 265115.11 .2010 în sumă de 300 lei
Factura nr. GE 1OF4659/23.11.201 Oîn

sumă de 550

lei

- OP nr. 2781 24.1 1.2010 in sumă de 550 lei
1 •dresă; B-dul Lascăr Catargiu 15, sector 1, Bucureşti 1Tel.: 0372-069.8691 Fax: 0372·069.8051 E-mail: ani@integritate.eu 1Wcbsito: ww.v.lntegritate.eu 1

1c.pera!1.: de date cu~"aractcr per30nal r.r. 84311

timii·!?IUitl

\"'.>
AGENŢIA NAŢIONALĂ

SIMTEX-OC

~·ll:gl

DE INTEGRITATE (ANI)
·•

Factura nr. GE10F4658 123.11.2010 în sumă de 500,011ei

·· • OP nr. 277 /24.11.2010 în sumă de 500,01 'lei
:,

Factura nr. FM10F12064/ 08.12.2010 in

sumă

de 1.760 lei

, OP nr. 301 /13.12.201 Oîn sumă de 1.760 lei
Factura nr. FM10F12125/16.12.2010 în sumă de 2131ei

-OP nr. 317117.12.2010 în sumă de 2131ei
-

Factura nr. FM10F12126 (.16.12.2010.însumă de 1.DOO lei

· OP nr. 318 /17.12.201 OÎn sumă.de· tOO(Îiel-:
Factura nr.

·.

,..

fM10F1'2139l17.fi~o{hî~·sJ~·~·8e·164A{Jgi.

·'

-

/

.

-._

, "',. ,,_:·:

.

OP nr. 319/Ztf2.z61o în sumă de164A7·1ei
· Factti;~~n/r..'F'M10F12142 /W:i2;;010·J~ ~~~ă de 376,5·9 ·1~i · · .:..: ···•.
/

.

t"

" .

.•

/

".

'~

· ""'

. OP nr. 320:1 20.12.201QJnsumă de 376,591ei
-

... ~ .

"

"

Factu fa nr. FM 11_Fip6 /.~B.b3:2011 în sumă de 1.818,64 lei

- OP nr.'68/29.03.201'1
in .surtlăde
'l.818,641ei
/
'
.,__
'

;'

.

.

,.

/

\.

Factura nr. FM 1'1 F1509 122.00:201'1' în sumă de 198,80 lej / / / /
/ ;
·. \ .
•. .....
/
//
· OP nr. 137 /24.06.201 hîn'.St~mă de 198,HO Î'ei
/ //•
·

"'

'

Factura nr. ,F~11 F23~2'. l2â:09.201 ~-)~ sum~id~::1:.2;8,85:lei
i

.,.",

/ ~· . ·_. '

·. ,

~:

.· ';

~

/

- OP nr. 228129.09.2011, în sumă de·t:z58,851eJ ..
., . ..
_- :~-::~·.-:.: _,_ - \_
:· . ·- ·_:;-·
\ _ '/ ~ /1---. \.'
Factura.-rir.
F.M11
F2353I .·-28.09.2011
îri sumă/de
,_
'
-..-··
'
.194,43. lei
__

....

.

,._

.

- OP nr. 229·/,·~29.09.'2011 în su-~ă de'.1.94,tf$•1ei
-~ ---·.<-- ~<- ' -

-~. --...

.\ ·.

- ' _.'

!.

i

<. __ ,

'

<:.,

\,

\

.

••

/:

, .. • • - · /

Factuqrnr::_ l~ 1'·1~1.~85/ 28.11.2p~ f~ ~.Y,~~-d~·-aoo tei .. "'

.

· OP nr. 302t36.ft2011- în sumă de aoo'lei ..
..
:·:-· .·· '· . ·-.,
/ _.; _
'
Factur.a" nr:'fMJ2F39'81/1Ş.03.2012
în
sumă.de 5981ei
.
. .' .,
.

// /

'

'

'

~

· OP nr. 55f2l~oi2o;r~Îfl,SUn,ă.'d~e·s9B lei
.
'.
... ""'
. ; . . .. ·.... .......... .
- Factura'nr.".. FM12F4017-I
umăde 194,431ei
·,
. . .... 19.032012·1ns.
.· .
. ...,,,
- OP nr. 57 J 27.03.20t2Jn· surnăde·19_4,;4~1~i <· .
..
.;

.

:~

·

-

Factura nr. FM

/

,1'

'

:>·'
·........

. -/

·-...>
' '
. ~-· ~.

::

/

/

1,2F4~.18t19:o1~o12)n16~ă'de
2.192,321r:X
·..

- OP nr. 58/27.03.2012 în sumade).1.92~32lei
··-.• ..

-

'.

·-··

Factura nr. FM12F4176/29.03.2012 i~ su-mă de 6'2tef ..

-OP nr. 64 130.03.2012 în sumă de 621ei
TOTAL facturi: 31.948,78 lei

.-s~: B·dul Lascăr Catargiu 15, sector 1, Bucureşti 1TeL: 0372·069.8691 F:.u . 0372·069.805[ [ ·mai!: ani@integritate.eu 1~'Misit~: www.integritate.eu 1
...

###BOT_TEXT###fF·i'iltGr ,;,,,da::; Cll r.;;r<~i:\:'' p;l-r:•.:)o".a\ V

84311

w~'lii!!E

~0_)

AGENŢIA NAŢIONALĂ

SJMTEX-OC

DE INTEGRITATE (ANI)

Qllt!l)l2*i~1it13•11;f;ll

'r GRĂDINIT A NR. 6 SATU MARE
'

r·r1ctura nr. FM08F4888/20.08.2008 în sumă de 770,371ei

Of' nr. 131/29.08.2008 în sumă de 770,37lei
Factura nr. FM08F4886/20.08.2008 în sumă de 2.000 lei
-- • OP nr. 157 102.10.2008 în s~mă 2;0.00 lei

de
Factura nr. GEO_~f.t1~Ş. W?.Jo:2oos)I(sup_ă ,?.e S1.~:8~~l~L,· ·:_·.~~~ ..:-~·-· .___ ·:~ ·-.. ,_


, OP nr. 167/14, f0~2GoŞ.;n-·s~mă'd~:~~.s~ lei' ·
.t

.

.:: :.. )'

.:/ _.. :.

. .. '.·

.

.·.

.

,

. '/' ""

Factura nr. FM08F5734/13.10.2008 în--sumă de 1.554;80-lei... ··.,
. ~·
..... .· ·"" ....--~- .. .
-·- ........ ........... ·~. ··....
• OP nr. 190./28.11.2008
în
sumă de-·1.554,80 lei
··· --. ···.....
"
, , ...
,

-

",

"~

Factura nr. FM09F7190'l/f3;Q5.2009
in sumă de 1.222,47 1ei
.
·.
"

'

. ·,

.'

/

:;

/ '.

·.

• OP nr. 83/22.05.2Q0'~Jn şu,m~ d~ 1.222,471ei
,/
/ \_ \ .....
Factura nr. GE.09f2047/2.Ş;Q5.2Q09 în sumă de 600 lei
!

·..

.

\,

/ . / / .·_///

, Factura nr. IM ~ 1F509~f 1'404.2011' î{'l-.~umă de 600 lek
· OP nr. 67 /29;04 .2011) n s~~\ de 600 ~~~
\_... ;- :/·
' . . ~~·-. - .·' .f

·...

1

-

~!

. ..

\

'

p,.ăf;·: ~{~:32i,~~~J,,

.

..

',.:

.:.· l \.

. ' . . ' ·.',... . . ,~..
/1! ,

' . ·, ·//!:/. .,. . . ._··... ·-~- ··... . .
}.>

\

.--~~~1

1

1

·'

!•.......: •~• •: !

/··::·· _::. .~ .

:</ ' .,· /./

>~

•'''..'-/':...

~

... . .. ·.:.··: .··<-..·/'\.,
--/

. / .:..

;

71• •

.~::~.. . .1
/ / ; ·. ···y / .

•'
_" . ""

'

~

,· •

! :

_./;

.

.:1
·.

1

.· ..- - - ··: ,

-OPnr.41.t-iro;~2dt2însumă~8e~430'Ie i' \ ..... -~::~ ... : .. '··-._ ..---/
~ :- .:-: ... \\·.
'·-.. ·:;:,... /~··'~:
. ·-~··. ~-~ -·....
/'

\

'\

-·· :" ... /

• • __ ....

1

'.

\ ..

.

\

....., : "~-'

,. "/ /

Factura ne FM1-2F4091t2.6.oa20-12 Tn, sumă'~e 430 lej ··-.

TOTAL

·.

, /:

Factura nr. :~11F12~Ţ!:fJ.05.201 \t~ su~ă·~r60Q~ei //;-····
___ · -- ...
· - OP nr. 88 f. 30.05011 în sumă:de 600 l~f i..~ •. :· :·,_....... _ .,
, ..____
· .:,;
_

.·.

',

.. ,

• OP nr. 97 /12.?6.f'009 î~---~.u mă'ti~~Ro·· lei"'-

i

\
.....

//

.

·.

..

... ·-..

'COLEGIUL ·TE~N'iC'!Ţ,.J, iON lC? BRĂIIANU . . . . ,,,~, '·.,, '