Manajemen Linen, Laundry dan CSSD RS Document

Transcript
• 1. LINEN KOTOR DI RAWAT INAP Kelompok 7: Adinda Niken P
(090666!"# A$i$a P%&'ani (0906(97)# *a&adina Ana+,a+ia (0906(996(#
-eli+a De'in,a+a&i (0906!0(66# -e%,ia (090666"9# Te+a& .%+%/
(0906!101# 0oka+i Pe&%ma1+aki,an )009 2NI0ER3ITA3 INDONE3IA
KATA PEN4ANTAR
• ). P%5i +6%k%& kami pan5a,kan ke1adi&a, T%1an .an7 -a1a E+a ka&ena &a1ma,
dan 1ida6a18N6a kami dapa, men6ele+aikan makala1 ini ,epa, pada 'ak,%n6a.
Kami 5%7a %9apkan ,e&ima ka+i1 kepada I:% 3%mi5a,%n 3Kp -AR3; I:% D5a,%
dan I:% El+a Ro+eline +elak% do+en pem:im:in7 kami. T%7a+ makala1 ini
men7enai pen7elolaan linen ko,o& di Ra'a, Inap pada ma,a k%lia1 -ana5emen
Linen; La%nd&6 dan <33D di R3. Kami men6ada&i :a1'a dalam pem:%a,an
ka&6a ,%li+ ini ma+i1 5a%1 da&i +emp%&na. Ole1 ka&ena i,%; k&i,ik dan +a&an 6an7
mem:an7%n +an7a, kami 1a&apkan %n,%k pe&:aikan di ma+a 6an7 akan da,an7.
3emo7a makala1 ini dapa, mem:e&ikan man/aa, :a7i pa&a pem:a9a. Ak1i&n6a
kami %9apkan ,e&ima ka+i1. =aka&,a; 16 -ei )011 Kelompok 7 DA*TAR I3I
• (. >A> I PENDA?2L2AN A. La,a& >elakan7 R%ma1 +aki, +e:a7ai +i+,em
,e&pad%; ,e&di&i da&i +%:+i+,em 6an7 +alin7 ,e&kai,. 3%:+i+,em 6an7 :e&,an77%n7
5a'a: dalam pen7elolaan linen adala1 la%nd&6 (:ina,%#; m%lai da&i pe&en9anaan;
pen9%9ian linen ko,o& men5adi linen :e&+i1; 6an7 dapa, mem:%a, pa+ien men5adi
n6aman dan men9e7a1 pen6e:a&an in/ek+i. Ka&ena pada da+a&n6a linen ko,o&
me&%pakan +%m:e& ,im:%ln6a +%a,% pen6aki,;:e&da+a&kan da&i 1al ini;maka kami
mem:%a, makala1 :e&,emakan pen7elolaan linen ko,o& di &%an7 &a'a, inap. 3ala1
+a,% %ni, 6an7 :e&1%:%n7an lan7+%n7 den7an linen ko,o& adala1 &a'a, inap.
Ra'a, inap adala1 i+,ila1 6an7 :e&a&,i p&o+e+ pe&a'a,an pa+ien ole1 ,ena7a
ke+e1a,an p&o/e+ional aki:a, pen6aki, ,e&,en,%; dimana pa+ien di inapkan di+%a,%
&%an7an di&%ma1 +aki,. Pen7elolaan linen ko,o& di &%an7 &a'a, inap;:e&+i/a, +an7a,
komplek+. Te,api :an6ak &%ma1 +aki, 6an7 :el%m +ada& akan pen,in7n6a
pen7elolaan linen ko,o& di &%an7 &a'a, inap +e:a: pi1ak &%ma1 +aki, pada
%m%mn6a le:i1 memen,in7kan ke:%,%1an medi+ di:andin7kan den7an ke:%,%1an
pend%k%n7 +epe&,i +,eek laken; +ep&ai; 1and%k; dan lain8lain. Ole1 ka&ena i,%
pen7elolaan linen ko,o& di &%an7 &a'a, inap +an7a, pen,in7 %n,%k di ke,a1%i a,a%
di pela5a&i. >. T%5%an T%5%an da&i pem:%a,an makala1 linen ini adala1 1.
-ema1ami :a1a6a linen ko,o& di :a7ian &a'a, inap ). -en7e,a1%i 5eni+85eni+
linen ko,o& 6an7 ada di &a'a, inap (. -ema1ami 9a&a pen7elolaan linen ko,o& di
&a'a, inap !. -en7e,a1%i al%& pen7i&iman linen ko,o& da&i &%an7an &a'a, inap ke
I33>
• !. >A> II PE->A?A3AN A. Pen7elolaan Linen Ko,o& Linen ko,o& adala1 linen
6an7 ,ela1 dipakai ole1 pa+ien; pe7a'ai; pe&kan,o&an ma%p%n ole1 kel%a&7a
pa+ien di&%ma1 +aki,. Linen ko,o& me&%pakan +%m:e& in/ek+i 6an7 dapa, men5adi
pe&an,a&a ,e&,%la&n6a pen6aki, da&i o&an7 6an7 mende&i,a pen6aki, in/ek+i%+ ke
o&an7 lain 6an7 memp%n6ai da6a ,a1an ,%:%1 &enda1. Linen ko,o& ,e&:a7i men5adi
d%a ma9am 6ai,%; linen in/ek+i%+ dan linen non in/ek+i%+. Linen in/ek+i%+ adala1
linen 6an7 ,e&kon,amina+i da&a1; 9ai&an ,%:%1; +ek&e+i dan ek+k&e+i +edan7kan
linen non in/ek+i%+ adala1 linen ko,o& 6an7 :e&a+al da&i pa+ien. >a7ian
admini+,&a+i; apo,ik dan lain8lain 6an7 ,idak ,e&kon,amina+i ole1 da&a1 dan 9ai&an
,%:%1. >. A+al Linen Ko,o& A+al linen ko,o& di&%ma1 +aki, :e&a+al da&i :e&:a7ai
%ni, pela6anan +e:a7ai :e&ik%, 1. Pe&kan,o&an @ admini+,&a+i ). Poliklinik @ &a'a,
5alan (. 2ni, 7a'a, da&%&a, !. R%an7 &a'a, inap . 2ni, k1%+%+: a. In,en+iAe 9a&e
%ni, :. In,en+iAe 9o&ona&6 9a&e %ni, 9. Neona,al in,en+iAe 9a&e %ni, d. 2ni,
pe&a'a,an l%ka :aka& e. R%an7 i+ola+i 6. Kama& ope&a+i <. Ka&ak,e&i+,ik Linen
Ko,o& Ka&ak,e&i+,ik linen ko,o& +e+%ai den7an a+aln6a; +e1in77a penan7anann6a
5%7a di:edakan men5adi: 1. Linen 6an7 :e&a+al da&i pe&kan,o&an >e&a+al da&i
kan,o& di&ek+i @ +,a/; pendidikan dan pela,i1an pe&p%+,akaan; &%an7 admini+,&a+i di
+el%&%1 %ni,; dap%&; kama& 5ena$a1; /a&ma+i dan lain8lain. <on,o1n6a; ,i&ai 5endela;
lap ,an7an; ,aplak; dan lain8lain 6an7 :e&kai,an den7an admini+,&a+i. Te&ma+%k
linen non in/ek+i%+ ka&ena ,idak ,e&kon,amina+i ole1 da&a1 dan 9ai&an ,%:%1. ).
Linen ko,o& 6an7 :e&a+al da&i &a'a, 5alan Linen ko,o& 6an7 di1a+ilkan ,e&7an,%n7
da&i poliklinik 6an7 menan7anin6a; 6ai,%:
• . a. Poli :eda1; men71a+ilkan linen ko,o& 6an7 in/ek+i%+ dan non in/ek+i%+.
<on,o1n6a da&a1 dan o:a,8o:a, l%ka. :. Poli pen6aki, dalam; men71a+ilkan linen
ko,o& 6an7 in/ek+i%+ dan non in/ek+i%+. >ia+an6a ,e&9ema& den7an ke&in7a, a,a%
o:a, 7o+ok 6an7 di:a'a ole1 pa+ien. 9. Poli anak; men71a+ilkan linen ko,o& 6an7
:ia+an6a ,e&9ema& ole1 %&ine. d. Poli ke:idanan; men71a+ilkan linen ko,o& 6an7
,e&9ema& ole1 ai& ke,%:an dan da&a1. e. 2ni, 7a'a, da&%&a,; men71a+ilkan linen
in/ek+i%+ dan non in/ek+i%+. Noda pada linen :ia+an6a da&a1; nana1; m%n,a1;
%&ine; ,in5a a,a% ,ana1. /. R%an7 &a'a, inap; men71a+ilkan linen ko,o& 6an7
in/ek+i%+ dan non in/ek+i%+. <on,o1n6a da&a1; %&ine; a,a% ,in5a ,e&7an,%n7 da&i
a+al &%an7ann6a. (. Linen 6an7 :e&a+al da&i %ni, k1%+%+ -en71a+ilkan linen
in/ek+i%+ dan non in/ek+i%+. <on,o1n6a noda 6an7 di+e:a:kan ole1 da&a1; %&ine
dan o:a,8o:a,an. !. Linen 6an7 :e&a+al da&i Kama& Ope&a+i Te&:a7i men5adi d%a;
6akni ope&a+i ,e&en9ana 6an7 men71a+ilkan linen in/ek+i%+ dan ope&a+i 9i,o dapa,
men71a+ilkan in/ek+i%+ dan non in/ek+i%+. <on,o1n6a da&a1 dan o:a,o:a,an. D.
3i+,em Pen7elolaan Linen 1. 3i+,em 3en,&ali+a+i 6ai,% +%a,% +i+,em pen7elolaan
linen 6an7 melip%,i pe&en9anaan; pen7%+%lan; pen7adaan; di+,&i:%+i; pen9%9ian;
pemeli1a&aan +ampai inAen,o&in6a dikelola ole1 +a,%an ke&5a 6ai,% La%nd&6. ).
3i+,em De+en,&ali+a+i 6ai,% +%a,% +i+,em pen7elolaan linen dimana pe&en9anaan;
pen7%+%lan pen7adaan +e&,a inAen,o&in6a dilak%kan ole1 ma+in78ma+in7 +a,%an
ke&5a; +edan7kan La%nd&6 1an6a melak+anakan pen9%9ian dan pemeli1a&aan linen
+a5a. E. Penan7anan Dan Pen7an7k%,an Linen 1. T&oli 6an7 :e&:eda an,a&a linen
ko,o& den7an linen :e&+i1 (pem:edaan 'a&na@kode# ). T&oli@'ada1 mamp%
menamp%n7 :e:an linen (. -%a,an ,idak :e&le:i1 !. Pem:e&+i1an ,&oli linen
den7an 91lo&in 0;B . Wak,% pen7an7k%,an linen :e&+i1 dan ko,o& ,idak :ole1
dilak%kan :e&+amaan *. Pen6o&,i&an Linen di+o&,i& den7an ,i7a ka,e7o&i %m%m: 1.
Tin7ka, Ko,o&an ( =eni+# ). =eni+ Kain ( 3e&a, dan 'a&na# (. P&o+e+ (3e+%ai ala,
6an7 di7%nakan#
• 6. 4. Pen9%9ian 1. *l%+1 (Pem:a+a1an# 3a,% a,a% le:i1 pem:a+a1an dipe&l%kan
%n,%k men71ilan7kan ko,o&an 6an7 la&%, pada ai& dan mem:an,% pen6e&apan
:a1an kimia +e9a&a 9epa, ke+e&a, :enan7 pada +aa, p&o+e+ pen6a:%nan
:e&lan7+%n7. Pem:a+a1an %m%mn6a memakai leAel ai& ,in77i den7an ki+a&an
'ak,% )8( meni,. *%n7+i lain da&i pem:a+a1an adala1 men6e+%aikan +%1%
+e:el%m p&o+e+ pen6a:%nan 6an7 %m%mn6a memakai +%1% ,in77i. ). Wa+1in7
(Pen6a:%nan# Ta1ap ini adala1 ,a1ap pen9%9ian 6an7 +e:ena&n6a; ,a1ap ini
%m%mn6a memakai de,e&5en po'de&(:%:%k#@liC%id (9ai&# den7an +%1% ,in77i dan
:e&ki+a& " ʹ 1 meni,. (. <a&&6oAe& 3%d+ (pem:ila+an a'al# 3,ep ini :ia+an6a
di7%nakan %n,%k men%&%nkan +%1% dan kada& de,e&7en, +e:el%m mema+%ki p&o+e+
pen71ilan7an noda. 2m%mn6a men77%nakan leAel ai& ,in77i dan )8 meni,. !.
>lea91in7 P&o+e+ ini %n,%k men71ilan7kan noda; %m%mn6a men77%nakan :a1an
kimia :e&+i/a, 91lo&ine den7an +%1% an,a&a 60 ʹ 6D < den7an 'ak,% " ʹ 10 meni,.
. Rin+e (Pem:ila+an# ʹ d%a a,a% ,i7a kali men77%nakan 3o%& Ta1apan ini %n,%k
men7%&an7i kada& :a1an kimia dan men%&%nkan +%1%; )8( meni, den7an leAel ai&
6an7 ,in77i. 6. 3o/, (*inal Rin+e# Lan7ka1 ini adala1 %n,%k pe&a'a,an linen
den7an 9a&a mendapa,kan kada& p? 6an7 +e+%ai den7an k%li, man%+ia dan
di,am:a1kan 3o/,ene& %n,%k penampilan dan &a+a n6aman ,e&1adap linen.
2m%mn6a memakai ai& 1an7a, a,a% din7in den7an leAel ai& mene7a1 dan (8
meni,. 7. EE,&a9, (Peme&a+an# Ta1ap ini %n,%k men7%&an7i kada& ai& di linen
+e:el%m ke p&o+e+ pen7e&in7an. 2m%mn6a mem:%,%1kan 'ak,% an,a&a ) ʹ 1)
meni, ,e&7an,%n7 5eni+ dan ke,e:alan kain. Ada :e:e&apa lan7ka1 ,am:a1an
+ekalip%n 5a&an7 dipakai +epe&,i: 1. >&eak (p&e'a+1# P&e 'a+1 (pen9%9ian a'al#
di7%nakan %n,%k 9%9ian den7an ,in7ka, ko,o&an le:i1 :e&a, 6an7 9ende&%n7
:e&min6ak. Ta1ap ini :ia+an6a men77%nakan +%1% 1an7a, 0 ʹ D <. Wak,% 6an7
:ia+a di7%nakan adala1 6 ʹ " meni,. ). In,e&media,e EE,&a9, Di7%nakan %n,%k
mempe&9epa, pen%&%nan kada& :a1an kimia +e1in77a ,idak mem:%,%1kan
pem:ila+an ,e&lal% :an6ak. Te,api ada 1al 6an7 pe&l% dipe&1a,ikan adala1
men7enai +%1%; 5an7an +ampai ini mem:%a, pen7e&%,an dikain ka&ena pen%&%nan
+%1% ,e&lal% 9epa,. (. 3,a&91@3i$in7 (Pen7kan5ian# Lan7ka1 ini adala1 %n,%k
menam:a1kan +%a,% 3,a&91ene& %n,%k mem:an,% men7e&a+kan kain
• 7. a7a& m%da1 di:en,%k dan li9in +e1in77an mem%da1kan dalam pen6e,&ikaan.
2m%mn6a ,a1ap ini men77%nakan leAel ai& 6an7 le:i1 &enda1; den7an +%1%
menen7a1. Kain 6an7 :ia+a dikan5i adala1 napkin; ,a:le 9lo,1 dan %ni/o&m. ?.
D&6in7 (Pen7e&in7an# 3e,ela1 linen di9%9i lal% men%5% ke,a1ap :e&ik%,n6a adala1
pen7e&in7an. 3em%a linen 6an7 kel%a& da&i p&o+e+ pen9%9ian 1a&%+ dike&in7kan
+e+%ai den7an ma+in7 ma+in7 5eni+ pen7e&in7an: d&6 9leanin7; ,%m:lin7; i&onin7;
/ini+1in7 dan p&e++in7. 6 D&6 9leanin7: 2n,%k meme&ik+akan pakaian 6an7 akan
di9%9i; men6o&,i& pakaian dan men71inda&i ke&%+akan :a1an. 6 T%m:lin7: Le:i1
%n,%k men7e&in7kan 1and%k. Ala, ini :e&a7am 5eni+ dan kapa+i,a+n6a. 3%m:e&
pemana+n6ap%n :e&a7am da&i %ap pana+ (+,eam#; 7a+ (api# a,a% li+,&ik 1ea,e&. 6
I&onin7: 2n,%k pen6e,&ikaan 9%9ian 6an7 :e&:en,%k lem:a&an 6 *ini+1in7: 2n,%k
men6ele+aikan pen7ep&e+an dan pen6e,&ikaan pakaian ,am% +e,ela1 +ele+ai
dike&in7kan. >ila ada 6an7 :el%m :e&+i1 maka dikem:alikan ke :a7ian pen9%9ian.
6 P&e++in7: %n,%k pen6e,&ikaan 9%9ian 6an7 men77%nakan +e,&ika (i&on# ma%p%n
+e,&ika p&e++ (p&e++ ma91ine#. I. *oldin7 (Pelipa,an linen :e&+i1# 3e,ela1 p&o+e+
pen7e&in7an maka dilan5%, p&o+e+ pelipa,an; %m%mn6a la%nd&6 ke9il dilak%kan
+e9a&a man%al. Den7an men6emp&o,kan peli9in (men7and%n7 pe'an7i#. -e+in
pelipa, o,oma,i+ 5%7a ,&+edia %n,%k +p&ei dan 1and%k :aik +ekala ke9il +ampai
:e+a&. Ke%n,%n7ann6a adala1 mamp% men7%&an7i ,ena7a ke&5a +e1in77a menekan
:ia6a ope&a+ional. 3emen,a&a pelipa,an +e9a&a man%al :ia+an6a mendapa,kan
k%ali,a+ lipa,an le:i1 :aik dan mamp% men6elek+i 1a+il 9%9ian 6an7 le:i1 :aik
ka&ena +e9a&a de,ail noda 6an7 ma+i1 ,e&,in77al :i+a +e7e&a dipi+a1kan. =. 3,o&in7
(pen6impanan# 3e,ela1 linen +em%a ,e&lipa,; +e:el%m +e:a7ian di+impan di7%dan7
dan +e:a7ian dipakai lan7+%n7. EAal%a+i 1a+il 9%9ian :i+a dilak%kan di,a1apan ini;
,e,api pe&l% 1a,i 1a,i ka&ena pena,aan +ina& lamp% di&%an7an pen6impanan
,e&kadan7 k%&an7 :a7%+ +e1in77a 1a+il 9%9ian ,e&li1a, k%&an7 :a7%+. 4%dan7
pen6impanan +e:aikn6a 5an7an ,e&9amp%& den7an linen ko,o& ka&ena :i+a 9&o++
kon,amina+i; den7an mem:e&+i1kan +e9a&a &%,in di7%dan7 pen6impanan dan
mempe&1a,ikan +i&k%la+i %da&a +an7a,la1 mem:an,% %n,%k mendapa,kan 1a+il
6an7 mak+imal. K. 3 % 1 % 3%1% 6an7 di&ekomenda+ikan %n,%k ,ek+,il: 1. Ka,%n
90D < ). Pol6ka,%n "0D <
• ". (. Pol6+,e& 7D < !. Wool dan 3ilk (0D < L. Pen77%naan :a1an8:a1an kimia
De,e&7en : 2n,%k men71ilan7kan ko,o&an (noda ke&in7a,; da&a1; dan m%n,a1#
Alkali : 2n,%k men7an7ka, +e7ala 5eni+ noda 6an7 menempel pada linen <.>lea91
: -em%,i1kan linen p%,i1; mem:%n%1 :ak,e&i dan men7an7ka, noda pada linen
Em%l+i/ie& : -em:e&+i1kan +e7ala 5eni+ pen7o,o& an7 :e&+i/a, lemak Ne,&ali+i& :
-en7a,%& p? pada pen9%9ian ak1i&; men7an7ka, &e+id% padalinen 6an7 di9%9i
3o/,ene & : -elem:%,kan dan men71a&%mkan linen 6an7 ,ela1 di9%9i -. P&o+ed%&
P&o+ed%& %n,%k linen ko,o& in/ek+i%+: 1. >ia+akan men9%9i ,an7an 167iene+
den7an +a:%n 10 ʹ 1 de,ik +e:el%m dan +e+%da1 melak%kan peke&5aan. ).
4%nakan APD : +a&%n7 ,an7an; ma+ke& dan ap&on (. Pe&+iapkan ala, dan :a1an :
+ika,; em:e& den7an ,%li+an in/ek+i%+; kan,%n7 dalam linen in/ek+i%+; kan,%n7 l%a&
linen in/ek+i%+ dan ,ali %n,%k pen7ika,. !. Lipa, :a7ian ,e&in/ek+i di :a7ian dalam
. 3iapkan ,&oll6 linen ko,o& 6. Kan,%n7 linen ko,o& 6an7 +%da1 ,e&,%,%p +iap
dima+%kan dan dik%mp%lkan ke ,&oll6 linen ko,o& %n,%k di:a'a ke la%nd&6.
P&o+ed%& %n,%k linen ko,o& non in/ek+i%+: 1. >ia+akan men9%9i ,an7an 167iene+
den7an +a:%n 10 ʹ 1 de,ik +e:el%m dan +e+%da1 melak%kan peke&5aan. ).
4%nakan APD : +a&%n7 ,an7an; ma+ke& dan ap&on (. Pe&+iapkan ala, dan :a1an :
+ika,; em:e& den7an ,%li+an; kan,%n7 linen ,idak ,e&in/ek+i. !. 3iapkan ,&oll6 linen
ko,o& . >e:e&apa kan,%n7 linen ko,o& 6an7 +%da1 ,e&,%,%p +iap dima+%kan dan
dik%mp%lkan ke ,&oll6 linen ko,o& %n,%k di:a'a ke la%nd&6
• 9. N. Al%& pen7i&iman linen ko,o& in/ek+i%+ linen ko,o& 6an7 dipakai pa+ien
Diki&im ke la%nd&6 Non in/ek+i%+ Dipi+a1 di,im:an7 8di9%9i Dike&in7kan8
di+e,&ika Linen +,e&il Linen Non +,e&il 4%dan7 pen6impanan <33D di+,&i:%+i
di+,&i:%+i O. Pen77an,ian linen pa+ien 1. 3e:el%m pen77an,ian linen pa+ien;
'ada1 %n,%k menempa,kan linen ko,o& +%da1 di+iapkan. ). Pada 'ak,%
pen77an,ian linen pa+ien; pe,%7a+ di'a5i:kan men77%nakan ma+ke&; +a&%n7
,an7an dan ap&on. (. Pi+a1kan an,a&a linen ko,o& :ia+a dan linen ,e&noda (da&a1
dan 9ai&an ,%:%1 lainn6a# !. Linen ko,o& dilipa,; :a7ian 6an7 :e&noda ,empa,kan
di:a7ian dalam . Tidak mele,akan linen ko,o& dilan,ai 6. Tidak men7i:a+kan
linen ko,o& 7. Linen ko,o& 6an7 :e&noda da&a1 (da&a1 dan 9ai&an ,%:%1 lainn6a#
di:e&+i1kan d%l% di&%an7an. ". Di&endam den7an di+in/ek,an. 9. Linen ko,o& da&i
pa+ien lan7+%n7 dima+%kan ke 'ada1 a,a% kan,on7 pla+,ik :e&'a&na k%nin7 %n,%k
linen in/ek+i%+; kan,on7 pla+,ik :e&'a&na 1i,am %n,%k linen ko,o& non in/ek+i%+
dan di+e7el. >ia+akan 9%9i ,an7an +e:el%m dan +e+%da1 melak+anakan ,indakan.
• 10. Pen6impanan linen :e&+i1 +iap pakai: 1. Tan7an pe,%7a+ 1a&%+ :e&+i1 +e:el%m
meme7an7 linen ). Pa+,ikan +em%a pe&m%kaan lema&i dalam keadaan :e&+i1 dan
ke&in7 den7an +%1% &%an7an ))8)7D < (. 3impan linen +e+%ai den7an 5eni+
linenn6a !. Pi+a1kan a&ea linen ko,o& dan linen :e&+i1 . Pen9a,a,an linen 6an7
ma+%k dan kel%a& den7an +i+,im *I*O 6. Pe&+ediaan linen di R%an7 Ra'a,
minimal ( pa&+,ok 7. Pen7am:ilan linen@di+,&i:%+i 1a&%+ men77%nakan /o&m
pen7am:ilan P. -oni,o&in7 dan eAal%a+i K%ali,a+ dan k%an,i,a+ linen: 1.
K%ali,a+ :>e&+i1; ,idak :e&noda; ,idak :e&:a%; 9eme&lan7; dan :e:a+ k%man ).
K%an,i,a+ : =%mla1 linen; /&ek%en+i pen9%9ian (10 E (0IP#; )00 (:ia+a## 3elain
i,%; pemakaian de,e&7en,; pelem:%,; pen71a&%m; pem%,i1 dan :a1an kimia lainn6a
1a&%+ dieAal%a+i 7%na men7%5i kee/ek,i/ann6a. F. =eni+ Linen R%ma1 3aki, 1.
3ep&ei@ Laken 1(. Wa+1 lap ). 3,eek Laken 1!. Ke+e, kama& mandi (. Pe&lak @
Geil 1. >a5% Pa+ien !. 3a&%n7 :an,al 16. >a5% Ope&a+i . 3a&%n7 4%lin7 17.
<elana ope&a+i 6. 3elim%, 1". =a+ ope&a+i 7. >oAen Laken 19. Laken ope&a+i ".
Ala+ Ka+%& )0. Topi kain 9. >ed 9oAe& )1. -a+ke& 10. ?and%k mandi )). Doek
11. ?and%k ,an7an )(. 3a&%n7 kaki 1). ?and%k m%ka )!. 3a&%n7 me5a in+,&%men,
• 11. ). -i,ela (). 4%&i,a :a6i )6. >a&ak +91o&, ((. 3,eek Laken >a6i )7. Kain
Pen%,%p ,a:%n7 4a+ (!. Laken :a6i (. 3elim%, :a6i (6. Ti&ai @ 4o&den (7. Kain
Pen6eka, (". Taplak )". <elemek )9. Popok >a6i (0. (1. >a5% :a6i Kain :edon7
• 1). >A> III PEN2T2P A. Ke+imp%lan 6 >a1'a pen7elolaan linen ko,o& di
&%an7an &a'a, inap :%kan 1al 6an7 :i+a dia:aikan; ,e&%,ama ka&ena linen ko,o&
me&%pakan +%m:e& in/ek+i 6an7 dapa, men5adi pe&an,a&a ,e&,%la&n6a pen6aki, da&i
o&an7 6an7 mende&i,a pen6aki, in/ek+i%+ ke o&an7 lain 6an7 memp%n6ai da6a
,a1an ,%:%1 &enda1. 6 Linen ko,o& 1a&%+ dia'a+i +e9a&a ke,a, al%&n6a; +elain %n,%k
men9e7a1 in/ek+i; ke7ia,an ini dimak+%dkan %n,%k mela,i1 pe,%7a+ ke+e1a,an
a7a& le:i1 :e&1a,i81a,i den7an ke7ia,an 6an7 :e&den,%1an den7an linen ko,o&. 6
3em%a %ni, 6an7 :e&ada di &%ma1 +aki, :e&e+iko mendapa, in/ek+i da&i linen
ko,o&; ,idak ,e&ke9%ali %ni, 6an7 ,idak :e&kai,an den7an 1al medi+ (9on,o1: %ni,
admini+,&a+i# >. 3a&an 6 Pada 1akika,n6a; +e:a7ai pe,%7a+ ke+e1a,an 1a&%+
men7e,a1%i dampak da&i linen ko,o& %n,%k men71inda&i in/ek+i8in/ek+i 6an7 akan
di,im:%lkan; maka dipe&l%kan ke+ada&an da&i ,iap indiAid% %n,%k :ela5a& den7an
,%5%an men7e,a1%i dampak ne7a,i/ 6an7 akan di,im:%lkan da&i linen ko,o&.
Apa:ila &%ma1 +aki, in7in men7am:il lan7ka1 p&eAen,i/; maka dipe&l%kan
pela,i1an8pela,i1an a,a% pem:ela5a&an dalam da&i dalam ma%p%n l%a& &%ma1 +aki,
6an7 dapa, menam:a1 'a'a+an pe,%7a+ ke+e1a,an ,en,an7 linen ko,o&. 6 Pe&l%
adan6a kom%nika+i ) a&a1 an,a&a pe,%7a+ ke+e1a,an den7an pa+ien dan
kel%a&7an6a ,en,an7 linen ko,o& ka&ena 'ala% kem%n7kinann6a ke9il; pen%la&an
in/ek+i pen6aki, da&i linen ko,o& dapa, ,e&5adi pada pa+ien a,a% kel%a&7an6a.
1,,p:@@'''.+lide+1a&e.ne,@6%+%/:ad%&o1man@pen7elolaan8linen8ko,o&
Google+
Lihat Entri
?ome H +,e&ili+a+i H In+,ala+i P%+a, 3,e&ili+a+i 8 <33D
Instalasi Pusat Sterilisasi - CSSD
3ela+a; )9 -ei )01)
T%li+ Komen,a&
Ki,a men7enal :a1'a Intalasi usat Sterilisasi a,a% 6an7 i+,ila1 a'amn6a di+e:%,
CSSD Central Sterile Supply Department me&%pakan +%a,% %ni, pela6anan 6an7
memp%n6ai /%n7+i %n,%k mem:e&ikan pela6anan +,e&ili+a+i 6an7 +e+%ai den7an standar
sterilisasi dan memen%1i ke:%,%1an :a&an78:a&an7 +,e&il 6an7 ada di &%ma1 +aki,.
Instalasi usat Sterilisasi a,a% CSSD ! Central Sterile Supply Department di,e,apkan
ole1 pimpinan &%ma1 +aki, +e+%ai ke:%,%1an &%ma1 +aki, ,e&+e:%,.
ralana Dalam Istalasi usat Sterilisasi
Dalam in+,ala+i +,e&ili+a+i p%+a, dipimpin ole1 +eo&an7 kepala 6an7 dian7ka, dan
di:e&1en,ikan ole1 di&ek,%& &%ma1 +aki,. Dalam ,%7a+n6a; Kepala In+,ala+i P%+a,
3,e&ili+a+i di:an,% ole1 ,ena7a8,ena7a /%n7+ional dan a,a% non medi+. 3edan7kan %n,%k
,%7a+ dan a,a% :e:an ke&5a 6an7 dilak+anakan; di+e+%aikan den7an :e+a& ke9iln6a +%a,%
in+,ala+i 6an7 :e&+an7k%,an dalam 5a:a,an /%n7+ionaln6a.
Instalasi pusat sterilisasi meme7an7 pe&anan pen,in7 dalam pen7adaan ala,8ala, +,e&il
6an7 mem:an,% %ni,8%ni, lain 6an7 men77%nakan in+,&%men,; linen dan :a1an lain 6an7
mem:%,%1kan kondi+i 6an7 +,e&il.
"enapa dalam suatu rumah sa#it harus ada InstaLasi usat Sterilisasi$ >%kanka1
p&o+e+ +,e&ili+a+i :i+a dilak%kan di ,iap8,iap %ni, (&%an7an#I -eman7 :e,%l; ,api apaka1
m%n7kin +e,iap %ni, :i+a melak%kann6aI
-i+aln6a di In+,ala+i Kama& Ope&a+i; ,idak m%n7kin %ni, ,e&+e:%, 1a&%+ mem:e&+i1kan
linen8linen :eka+ ope&a+i; 5ika ini dilak%kan di %ni, ,e&+e:%, akan men7%&an7i pela6anan
dalam %ni, ,e&+e:%,.
2n,%k i,%la1; Instalasi usat Sterilisasi dipe&l%kan ada di &%ma1 +aki, ka&ena :
1. elayanan
T%5%an %,ama +e:%a1 &%ma1 +aki, adala1 pela6anan 6an7 :aik. Dan den7an
adan6a %ni, ini akan menam:a1 penin7ka,an pela6anan 6an7 :aik. >aik i,% %n,%k
pa+ien a,a% %n,%k %n,i8%ni, 6an7 ,e&1%:%n7an den7an in+,ala+i +,e&ili+a+i.
3elain i,%; menin7ka,kan m%,% +,e&ilia+i 6an7 +e+%ai den7an +,anda&, +,e&ili+a+i.
). engendalian In%e#si &oso#omial
Pen7endalian in/ek+i no+okomial akan ,e&9apai den7an adan6a in+,ala+i p%+a,
+,e&ili+a+i ini ,api i,% ,idak men%,%p kem%n7kinan akan ,e,ap ada in/ek+i
no+okomial 5ika me&eka :eke&5a +endi&ian. Dan %n,%k leni1 menin7ka,kan
e/ek,i/i,a+ ke:e&1a+ilan dalam pen7endalian in/ek+i no+okomial 1a&%+ :eke&5a
+ama den7aN ,im pen7endali in/ek+i no+okomial &%ma1 +aki,.
Den7an adan6a ke&5a+ama ini; akan ada ma+%kan dan a&a1an dalam d%a a&a1
%n,%k men7a,a+i a,a% men%&%nkan an7ka ke5adian in/ek+i no+okomial di &%ma1
+aki,.
(. er#em'angan Ilmu dan Te#nologi
2n,%k menin7ka,kan pen77%naa ala,8ala, mode&ni+a+i dalam +,e&ili+a+i.
!. ende#atan Mutu
Dalam 1al ini adala1 1a+il 6an7 didapa, +e,ela1 p&o+e+ +,e&ili+a+i. ?a+il da&i
+,e&ili+a+i ,e&1adap ala,8ala, ke+e1a,an 1a&%+ melal%i p&o+e+ 6an7 ke,a, ,e&le:i1
da1%l% +e:el%m men5adi ala, 6an7 :ena&8:ena& +,e&il dan aman %n,%k di7%nakan.
A&,in6a; 1a&%+ dilak%kan kon,&ol ke,a,; ka&ena den7an melak%kan kon,&ol 6an7
ke,a,; maka +e,iap p&od%k 6an7 di1a+ilkan akan ,e&5amin k%ali,a+ +,e&ili+a+in6a;
6an7 pada ak1i&n6a akan dapa, menekan an7ka ke5adian in/ek+i di &%ma1 +aki,.
. E%isien dan E%e#ti%
Den7an adan6a p%+a, +,e&ili+a+i di +e:%a1 &%ma1 +aki, 6an7 ,e&1%:%n7 den7an
%ni,8%ni, 6an7 di &%ma1 +aki,; di1a&apkan %n,%k +elal% men6ediakan p&od%k (ala,8
ala,# +,e&il 6an7 +e+%ai den7an +a,nda&, +,e&ili+a+i dan dapa,
dipe&,an77%n75a'a:kan.
3elain pen5a:a&an dia,a+; %n,%k men9ip,akan ke+eim:an7an dalam p&o+e+ +,e&ili+a+i 1a&%+
ada ,im pen7elola 6an7 p&o/e+ional 6an7 ,e&:en,%k dalam +e:%a1 +,&%k,%& o&7ani+a+i
+,e&ili+a+i.
>e&ik%, pen5a:a&an ,e&pen,in7 dalam Stru#tur (rganisasi Instalasi usat Sterilisasi
3,&%k,%& o&7ani+a+i ini dipimpin ole1 +eo&an7 Kepala In+,ala+i (/%n7+ional# dan
memp%n6ai ,an77%n7 5a'a: lan7+%n7 kepada Wakil Di&ek,%& Pen%n5an7 -edik.
Peman7k% 5a:a,an dalam +,&%k,%& o&7ani+a+i ,e&+e:%, :%kan me&%pakan 5a:a,an +,&%k,%&al.
Kepala In+,ala+i P%+a, 3,e&ili+a+i adala1 +e+eo&an7 6an7 +%da1 p&o/e+ional dalam
:idan7n6a. A7a& dapa, mem:e&ikan +%a,% pela6anan +,e&ili+a+i 6an7 :aik dan +%da1
memen%1i ke:%,%1an :a&an7 +,e&il di &%ma1 +aki,; maka Kepala In+,ala+i P%+a, 3,e&ili+a+i
akan +elal% di:an,% ole1 penan77%n7 5a'a: admini+,&a+iJ +%:8in+,ala+i dekon,amina+i;
+,e&ili+a+i dan p&od%k+iJ +%:8in+,ala+i pen7a'a+an m%,%; pemeli1a&aan +a&ana dan
pe&ala,an; ke+e1a,an dan ke+elama,an ke&5a (K(#; +e&,a pendidikan dan pen7em:an7an
,ena7a di p%+a, +,e&ili+a+iJ dan +%:8in+,ala+i di+,&i:%+i.
"e'erhasilan Dalam roses Sterilisasi
3ala1 +a,% indika,o& ke:e&1a+ilan dalam pela6anan &%ma1 +aki, adala1 &enda1n6a an7ka
in/ek+i no+okomial di &%ma1 +aki,. 2n,%k men9apai ke:e&1a+ilan ,e&+e:%,; pe&l%
dilak%kan pen7endalian in/ek+i di &%ma1 +aki,. 3ala1 +a,% :en,%k pen7endalian in/ek+i
no+okomial di &%ma1 +aki, dilak%kan den7an proses sterilisasi ,e&1adap :a1an dan ala,
medik 6an7 di7%nakan %n,%k pela6anan pada pa+ien.
Te&ak1i&; +e:a7ai ,ena7a ke+e1a,an; di1a&apkan dapa, :e&pe&an dalam pen7endalian
in/ek+i di &%ma1 +aki,. Dan +emo7a Instalasi usat Sterilisasi ! CSS
1,,p:@@pakman,&ionline.:lo7+po,.9om@)01)@0@in+,ala+i8p%+a,8+,e&ili+a+i89++d.1,ml
Central Sterile Supply Department )CSSD* adala1 %ni, 6an7 :e&,an77%n7 5a'a: a,a+
pen9%9ian dan di+,&i:%+i ala, 6an7 ,ela1 di+,e&ilkan di &%ma1 +aki,.
Da%tar isi
• 1 Pe&anan <33D dalam R%ma1 3aki,
• ) Reali,6 <1e9k
• ( Pe&kem:an7an Te&kini
• ! Apa 6an7 men71am:a, pe&kem:an7an <33DI
• Pen%,%p
• 6 >i:lio7&a/i
• 7 Li1a, p%la
• " P&anala l%a&
eranan CSSD dalam Rumah Sa#it
Kon+ep dan pe&anan <en,&al 3,e&ile 3%ppl6 Depa&,men, (<33D# ,ela1 :e&kem:an7 da&i
1an6a +%a,% depa&,emen di &%ma1 +aki, men5adi koo&dina,o& da&i +%a,% +i+,em ke&5a
+%ppl6 dan ala, ala, +,e&il; 1al ini dapa, dianalo7ikan +epe&,i +a,% %ni, a%,o9laAe %n,%k
+,e&ili+a+i men5adi +i+,em in/e9,ion 9on,&ol di &%ma1 +aki,. 3e9a&a ideal; <33D adala1 +a,%
depa&,emen 6an7 independen den7an /a+ili,a+ %n,%k mene&ima;men de+in/e9,;
mem:e&+i1kan; men7ema+; men8+,e&il; men6impan dan mendi+,&i:%+ikan ala, ala, (:aik
6an7 dapa, dipakai :e&%lan7 kali dan ala, +ekali pakai#; +e+%ai den7an +,anda& p&o+ed%&.
>e:an ke&5a %n,%k <33D :e&:eda an,a&a &%ma1 +aki, +a,% di:andin7kan den7an &%ma1
+aki, lainn6a.
Den7an <33D independen, 6an7 ,e&pi+a1; ki,a dapa, men71ema, pen7el%a&an pem:elian
ala, +,e&ili+a+i den7an mem%+a,an ala,8ala, di +a,% depa&,emen. ?al ini 5%7a mema+,ikan
:a1'a p&o+e+ +,e&il akan dia'a+i ole1 +,a// k1%+%+ dan :e&5alan +e+%ai den7an +,anda&
p&o+ed%& ope&a+i (3OP#.
<33D meme&l%kan kemamp%an ,ekni+ k1%+%+; 1al ini dapa, dia&,ikan :a1'a depa&,emen
ini men7on,&ol +em%a ke7ia,an dan mana5emen a+e, 6an7 +e9a&a ,idak lan7+%n7 5%7a
memen7a&%1i pem:elian ala,8ala, ope&a+i %m%m dan k1%+%+ +e&,a inAen,a&i+ lainn6a.
<33D di +a,% &%ma1 +aki, men9e&minkan +a,% la6anan :e&k%ali,a+ 6an7 lan7ka.
>e&,am:a1n6a 5%mla1 pende&i,a 6an7 men7alami in/ek+i di &%ma1 +aki, (no+o9omial
in/e9,ion#; ,ela1 mem:%ka ma,a akan pen,in7n6a <33D. =ika <33D ,idak ada; maka ada
kem%n7kinan penin7ka,an ,e&5adin6a in/ek+i no+o9omial. Kem%n7kinan ,e&5adin6a
in/ek+i no+o9omial 6an7 men6e:a:kan penin7ka,an an7ka kema,ian; penin7ka,an 5an7ka
'ak,% &a'a, inap dan pen7el%a&an dapa, di,%&%nkan den7an mem:an7%n <33D 6an7
:aik.
3e9a&a %m%m <33D dili1a, +e:a7ai :a7ian pen,in7 da&i +e:%a1 Ope&a,in7 T1ea,&e (OT#
ka&ena pen77%na ,e&:an6ak da&i ala,8ala, +,e&il adala1 OT. Te,ap 1al ini ,ela1 :e&%:a1;
<33D adala1 :a7ian ,ak ,e&pi+a1kan da&i :e&:a7ai depa&,emen +epe&,i O%, Pa,ien,
Depa&,emen; Den,al; dan lain lain.
3ala1 +a,% /ak,o& pen,in7 dalam men5alankan <33D adala1 +i+,em ke&5a 6an7 :aik. 2n,%k
memiliki +i+,em ke&5a 6an7 :aik; p&o+e+ +,e&ili+a+i mem:%,%1kan /%n7+ional dan
ko&dina+i 6an7 :aik da&i ( a&ea: a&ea ko,o& (+oiled $one#; 6an7 5%7a dikenal +e:a7ai a&ea
pen9%9ian; a&ea :e&+i1 (9lean $one# 6an7 5%7a dikenal +e:a7ai a&ea a++em:l6 a,a% a&ea
pa9kin7; dan a&ea +,e&il (+,e&ile $one# 6an7 5%7a :e&/%n7+i +e:a7ai ,empa, pen6impanan
ala, ala, +,e&il. R%ma1 +aki, 6an7 di:an7%n ,anpa <33D pada a'aln6a; akan men7alami
ke+%li,an %n,%k de+i7n dan pe&en9anaan di ,a1ap +elan5%,n6a %n,%k men7in,e7&a+ikan
<33D depa&,emen.
Reality Chec#
Wala%p%n ,eknolo7i ini ,ela1 ,e&+edia ,e,ap kon+ep <33D :el%m ,e&lal% pop%la& di
Indone+ia.
3ala1 +a,% pen6e:a: men7apa <33D ,idak pop%la& di &%ma1 +aki, adala1 a:+enn6a +i+,em
ak&edi,a+i +,anda&. =%&an7 6an7 memi+a1kan kon+ep <33D dan implemen,a+in6a di
&%ma1 +aki, 5%7a dika&enakan lan7kan6a dana dan k%&an7n6a kno'81o' di :idan7 ini.
La7ip%la; mana5emen &%ma1 +aki, +e&in7 kali ,idak men7an77ap pen,in7 <33D ka&ena
<33D dian77ap +e:a7ai 9o+, 9en,e& 6an7 ,idak men71a+ilkan la:a.
Pe&kem:an7an <33D di Indone+ia ,ela1 di implemen,a+ikan ole1 R%ma1 3aki,
>e&ak&edi,a+i > +ampai A; 9on,o1n6a R%ma1 3aki, Ta&akan =aka&,a
er#em'angan Ter#ini
3aa, ini; ala, +,e&ili+a+i ,ela1 dikon,&ol +e9a&a o,ama,i+ den7an 9omp%,e& den7an +i+,em
:a9k%p 6an7 ,idak menin77alkan 9ela1 %n,%k ke+ala1an. 3e9a&a ,eo&i; ki,a dapa,
men9apai 100 pe&+en +,e&ili+a+i; ,api dalam ken6a,aan di lapan7an %n,%k men9apai 1al
,e&+e:%, +an7a,la1 +%li,. -en%&%, 7%ideline da&i >4A (4e&man -ini+,&6 o/ ?eal,1#:
Disin%ecting Le+els %or ,asher Disin%ectors
LeAel
A
90 D<@1 min
De+,&%9,ion o/ Ae7e,a,iAe :a9,e&ia /o&m+ in9l%din7 m69o:a9,e&i%m;
/%n7i and ,1ei& +po&e+.
LeAel
>
9( D<@10 min I&&eAe&+i:le ina9,iAa,ion o/ all Ai&%+
Disin%ecting Le+el %or -utocla+es
LeAel
<
10 D<@ min
De+,&%9,ion o/ :a9,e&ial +po&e+ %p ,o ,1e &e+i+,an, leAel o/ :a9ill%+
an,1&a9i+
LeAel
D
1)1 D<@)0
min
De+,&%9,ion o/ all :a9,e&ial +po&e+ (e.7. 9lo+,&idi%m ,e,ani and
pe&/&in7en+#
. /0 1C 2 3 min is the lethal e4ui+alance to 500 1C25 min, 6hich is scienti%ically
pro+en7 Due to sa%ety reasons, 8G- has mar#ed up this e4ui+alance to / 1C250 min7
*ak,o&8/ak,o& lainn6a 6an7 memen7a&%1i 1a+il +,e&ili+a+i adala1: 8 P&o+e+ 0a9%%m P&o+e+
Aa9%%m +an7a, pen,in7 dalam p&e8,&ea,men, p&o+e+ +,e&ili+a+i; dika&enakan %da&a 6an7
,e&+i+a dapa, mem:en,%k kan,on7 %da&a pada +aa, +,e&ili+a+i dan men71alan7i pene,&a+i
%ap pana+@$a, kimia +e1in77a ,in77i kem%n7kinan pe&m%kaan ala, 6an7 ,e&1alan7 ,e&+e:%,
,idak +,e&il. 8 Po+i,iAe P%l+e Po+i,iAe p%l+e me&%pakan kelan5%,an da&i p&o+e+ Aa99%m dan
me&%paka1 :a7ian 6an7 pen,in7 ka&ena p&o+e+ ini men78op,imi+a+ikan pene,&a+i %ap
pana+ pada +aa, p&o+e+ +,e&il 5%7a mem%n7kinkan pen9apaian ,empe&a,%&e +,e&il 6an7
le:i1 9epa, (ene&76 e//e9ien,#.
T&end 6an7 pop%la& pada +aa, ini adala1 den7an men77%nakan ala, +ekali pakai dan ala,
<33D 6an7 ,ela1 di a%,oma+i. Nam%n ,in77in6a dana 6an7 di:%,%1kan %n,%k ala, +ekali
pakai dan <33D a%,oma,ion adala1 +ala1 +a,% ke,e&:a,a+an di ne7a&a :e&kem:an7 +epe&,i
Indone+ia.
Ada kalan6a &%ma1 +aki, mem:e&+i1kan; men8di+in/ek+i dan men8+,e&ilkan ala, +ekali
pakai. ?al ini 1an6a :i+a dilak%kan %n,%k men7%&an7i pen7el%a&an ,anpa men7%&an7i
k%ali,a+ 6an7 dapa, mem:a1a6akan pa+ien.
Ada &%ma1 +aki, 6an7 memili1 %n,%k men77%nakan ala, +,e&ili+a+i den7an k%ali,a+
,e&:aik %n,%k pen71ema,an dana. Pe&a'a,an ala, adala1 1al pen,in7 6an7 menen,%kan
ke+%k+e+an da&i <33D. Ole1 ka&ena i,% &%ma1 +aki, +e:aikn6a memili1 ala, +,e&ili+a+i
den7an k%ali,a+ ,e&:aik 6an7 dapa, men7op,imalkan k%ali,a+; den7an :ia6a ope&a+i dan
:ia6a pe&a'a,an minim%m.
T&end 6an7 pop%la& %n,%k &%ma1 +aki, ke9il adala1 men77%nakan ala, +,e&ili+a+i 6an7
,idak dapa, dimoni,o& a,a% diAalida+i. ?al ini ,idak di+a&ankan; 1endakn6a ala, +,e&ili+a+i
5%7a dilen7kapi den7an C%ali,6 9on,&ol 91e9k; dan mem:e&ikan di7i,al o%,p%, dalam
:en,%k p&in,8o%, dan 7&a/ik. Den7an ini ki,a dapa, meminimalkan kem%n7kinan ala, ,idak
+,e&il; 6an7 kem%dian dapa, mem:a1a6akan pa+ien.
-pa yang mengham'at per#em'angan CSSD$
3epe&,i ,ela1 di %&aikan di a,a+; ada :e:e&apa ma9am 1al 6an7 men71am:a,
pe&kem:an7an <33D di Indone+ia.
3a,% 1al pen,in7 adala1 minimn6a pela,i1an %n,%k <33D.
P%&d%e 2niAe&+i,6 6an7 :e&ada di We+, La/a6e,,e; Indiana; 23 memiliki p&o7&am %n,%k
:ela5a& 5a&ak 5a%1 +elama 6 :%lan %n,%k pa&a ,ekni+i <33D dan p&o7&am 1 ,a1%n %n,%k
pa&a +%pe&Ai+o& <33D
enutup
Den7an a:+enn6a 7%ideline dan komi+i 6an7 meme&ik+a apaka1 ala, ,ela1 di+,e&ili+a+i
den7an :aik da&i peme&in,a1; maka &%ma1 +aki, di Indone+ia +e1a&%+n6a men7ik%,i
+,anda&d dan p&o+ed%& in,e&na,ional E%&opean No&m (EN# dika&enakan In,e&na,ional
O&7ani+a,ion /o& 3,anda&di+a,ion (I3O# 5%7a ,ela1 memili1 %n,%k men7adop+i EN +e:a7ai
I3O +epe&,i EN I3O 1""( %n,%k 'a+1e& di+in/e9,o&; p&eEN I3O )" %n,%k +,e&ili+a,o&
dan +e,e&%+n6a.
Wala%p%n &%ma1 +aki, :a&% m%lai mem:%ka ma,a akan pen,in7n6a <33D; :e:e&apa a1li
men7%+%lkan :a1'a <33D 5%7a +e:aikn6a di8in+,all di p%+ke+ma+ dan klinik. Kon+ep ini
ma+i1 5a%1 ke depan; pada +aa, ini &%ma1 +aki, dapa, men7am:il ini+ia,i/ %n,%k mela,i1
+,a// me&eka %n,%k men77%nakan ,eknolo7i 6an7 ada +e&,a mempela5a&i 7%ideline
in,e&na+ional men7enai <33D.
8i'liogra%i
• 4ETIN4E T&ainin7 -a,e&ial+
• INTER4A3TRA Re+ea&91
• INTER4A3TRA T&ainin7 -a,e&ial+
• '''.eEp&e++1eal,19a&em7m,.9om
1,,p:@@id.'ikipedia.o&7@'iki@<33D