“Dis ci plin A

Kit schme je bi la
i bi }e i da lje
ne pri ja tna ono me
ko ne ma u{i i
umne spo so bnos ti
da to ~u je, ra zu me,
ap sor bu je i
poz dra vi. Za sve
os ta le, to je uvek
bi la uzbu dlji va i
stra sna mu zi ka,
u bi lo ko joj fa zi”
Razgovarao: \or|e Kraji{nik
DANI: Pro {le go di ne na vr{i lo se
tri de ce ni je od izlas ka prvog al bu -
ma Dis ci pli ne A Kit schme Svi|a
mi se da ti ne bu de pri ja tno. Ka -
ko iz da na {nje per spe kti ve, i sa
svim is kus tvi ma, gle da te na to
raz do blje?
KOJI]: To bi se mo glo na zva ti pi -
onir skim kr~e njem pu ta i po ~e tnim
pe ri odom pro ce sa eta bli ra nja je -
dne po tpu no ne kon ven ci onal ne
po ja ve u ju go slo ven skom ro ken ro -
lu, a i {i re. Ta ko|e je i lo gi ~an nas -
ta vak ono ga {to je za po ~e to u [ar -
lu, {ta vi {e, na po me nu tom al bu mu
su i dve pe sme ko je je [ar lo izvo -
dio, ali ne i sni mio, po {to sam ih ~u -
vao za dru gi al bum ko ji se ni kad ni -
je de sio.
DANI: Bu du }i da je va{ po slje dnji
al bum Uf!, na je dan na ~in, po vra -
tak izvor noj Dis ci pli ni, da li je Dis -
ci pli na i da lje ne pri ja tna, pa ra fra -
zi ra ju }i, na ra vno, na ziv va {eg
prvog al bu ma?
KOJI]: Dis ci plin A Kit schme je bi -
la i bi }e i da lje ne pri ja tna ono me ko
ne ma u{i i umne spo so bnos ti da to
~u je, ra zu me, ap sor bu je i poz dra -
vi. Za sve os ta le, to je uvek bi la
uzbu dlji va i stra sna mu zi ka, u bi -
lo ko joj fa zi.
DANI: Ka da smo ve} kod al bu ma
Uf!, kao bend ko ji ne pres ta no
pro pi tu je mo gu }nos ti mu zi ke,
izno va po mje ra ju }i gra ni ce, vra -
ti li ste se na tom al bu mu na ne -
{to si ro vi ju i, re kao bih, ma nje ek -
spe ri men tal nu svir ku, po se bno
na sin glu Ako ti je gla sno. Pos to -
ji li ne ki po se ban ra zlog to me ili
je pros to stvar slu ~a ja?
KOJI]: Ono {to je sad ov de za ni -
mlji vo je da sam ta da, pred objav -
lji van je al bu ma, sa pri ja te lji ma pre -
slu {a vao f nal nu ver zi ju al bu ma
Uf! i da smo de f ni sa li mu zi ku na al -
bu mu upra vo kao “ek spe ri men tal -
ni rok”! Mo `da si slu {ao sa mo skra -
}e nu ver zi ju al bu ma, dos tu pnu na
exit saj tu, pa te je to po nu ka lo na
ovu tvrdnju. Na pri mer, sa mo ko jih
30-ak se kun di da lje od net ver zi je,
u po me nu toj Ako ti je gla sno, de {a -
va ju se tri bal ni uzle ti ne za be le `e -
ni na do ta da {njim al bu mi ma, ~e -
mu je, si gur no, dos ta do pri neo Ku -
zma na kla vi ja tu ra ma. Ali, na ra vno,
al bum se ra zli ku je u odno su na
pret ho dni, ba{ kao i pret ho dni u
odno su na one pre, to i jes te ide ja.
DANI: Da li je to Uf! iz na slo va
znak umo ra ili pak je dna vrsta
ne go do va nja i ne za do volj stva
spram svi je ta oko nas?
KOJI]: Ka da bi uzvik Uf! kao in ter -
pun kci ju umes to zna ka uzvi ka imao
tri ta ~ke, mo `da bi se even tu al no
mo gao tu ma ~i ti kao znak umo ra,
me|utim, po me nu ti uzvi ~nik ka `e
da ni je ta ko. Obja {nja van je na slo -
va al bu ma, tek sto va pe sa ma i sli ~no
uvek izbe ga vam, tj. pre pu {tam slu -
{a ocu, a ina ~e Uf! upo tre blja va ju In -
di jan ci po stri po vi ma i pi sa nim ro -
ma ni ma, u na {em pre vo du, kao
us klik ~u|enja i stra ho po {to va nja.
DANI: Na sin glu Sa mo dis ci pli na,
ko ji je objav ljen po ~et kom go di -
ne, po no vo pra vi te es ka pa du u
dru k~i je, uklju ~i van jem usne
har mo ni ke. ^u va te se be od pro -
mje ne sa mo pu tem pro mje ne?
KOJI]: U ovom slu ~a ju se vi {e ba -
vim mu zi kom ne go so bom, jer mi -
slim da du go ve ~ne gru pe mo ra ju
ima ti up da te-ove s vre me na na vre -
me i, po sle dva al bu ma iz pos ten -
gles ke fa ze, tre nu tak je da band po -
no vo do bi je jo{ je dan zvu ~ni layer.
Sa Du{anom Koji}em Kojom, jednom od najva`nijih pojava u rock’n’rollu na nekada{njem
jugoslovenskom i dana{njem regionalnom kulturnom prostoru, u povodu sarajevskog
koncerta, razgovarali smo o tridesetogodi{njici rada benda Disciplin A Kitschme, novim
albumima i singlovima, razlikama u poimanju muzike osamdesetih i danas, te za{to je u eri
konzumerizma obezvrije|ena buntovna poruka koju muzika {alje
DANI 18. 4. 2014. 68
intervju
Du{an Koji} Koja, Disciplin A Kitschme
Na na{im prostorima ne
postoji muzi~ka industrija
“Si tu aci ja ov de
je uvek is ta i
pred stav lja
re fe ksi ju ono ga
{to se de {a va
u sve tu”
DANI: U je dnom raz go vo ru ka za -
li ste da je Dis ci plin A Kit schme
uvi jek va `i la za bend ko ji pred -
stav lja je dno dru ga ~i je po ima nje
rok izra za. U ~e mu se ono ogle -
da i {ta je dif fe ren tia spe ci f ca Va -
{eg ben da u rok svi je tu?
KOJI]: Dos ta je to ga {to ovu gru -
pu stav lja van uobi ~a je nog
rock’n’roll kli {ea, a ono {to se
odmah mo `e re }i je da je Dis ci plin
A Kit schme je dna vrlo bu ~na rok
gru pa bez so lo gi ta re i sa mi ni ma -
lis ti ~kim tek sto vi ma ko ji se ne
ba ve ti pi ~nim tek stu al nim fra za -
ma. Ako ~o vek obra ti pa` nju,
shva ti da vi {e od po la gru pa, {to
do ma }ih, {to stra nih, ba ra ta is tim
ri mu ju }im fra za ma, ba{ kao i sli -
~nim sklo pom akor da. Ta ko|e,
ni je ovo je di ni bend u is to ri ji ko -
ji je imao sa mo bas i bu bnje ve u
pos ta vi, ali je je di ni bend ta kve
69 18. 4. 2014.
pos ta ve ko ji se ume {ao u ma in -
stre am, imao ra dij ske hi to ve.
DANI: Al bu mom Ka da ka `e{ mu -
zi ka, na {ta ta ~no mi sli{, re ci mi,
ko ji je objav ljen pri je al bu ma Uf!,
na je dan na ~in nas to ji te de f ni sa -
ti smi sao bav ljen ja mu zi kom da -
nas. Ka ko gle da te na mu zi ~ku
in dus tri ju sa da, te {ta je ono {to
Vas, mo `da, naj vi {e iri ti ra u njoj?
KOJI]: Na na {im pros to ri ma mu -
zi ~ka in dus tri ja us tva ri i ne pos to -
ji, po go to vo po sle ra spa da Ju go sla -
vi je, dok je bri tan ska ili ame ri ~ka in -
dus tri ja do bro de val vi ra la, pri jav -
lju ju }i npr. pro {le go di ne fan tas ti -
~an po rast pro da je vi ni la ko ji izno -
si 40.000 ko pi ja!? Mu zi ~ke pro da -
vni ce po Lon do nu i os ta lim svet -
skim me tro po la ma se ga se, ne ma
vi {e po tre be za ve li kim ra dnja ma
na tri spra ta i sve se pre ba cu je na
da tu ko ju stre amu je{ na svom mo -
bil nom te le fo nu. Onog mo men ta
kad je izmi {ljen ne f zi ~ki for mat
mu zi ke, ona je de val vi ra la i pos ta -
la sa mo je dan od di gi tal nih faj lo -
va, ko ji kon zu ment mo `e downlo -
ado va ti, na ra zne na ~i ne, a ako je
pa me tan i bes pla tno. Za auto ra je
to po ra zno, ne to li ko u smi slu pro -
da je i za ra de od pro da te mu zi ke,
ma da je i to zna ~aj no, ko li ko zbog
sa me per cep ci je mu zi ke, bun to vne
po ru ke ko ju ona {a lje, a {to je da -
nas, u eri kon zu me ri zma po tpu no
obez vre|eno.
DANI: Ta ko|e, ka `e te da je for ma
al bu ma do `i vje la po tpu ni su no -
vrat u svi je tu in ter ne ta i dru gih te -
hno lo gi ja, ka ko se i da li su prot -
stav lja ti to me?
KOJI]: Tre ba se pri la go di ti ovom
tre nut ku in stan tnog i po vr{nog,
ne ma dru ge... A do kle to mo `e da
ide pot vr|uje pri mer ne kih ko ji mi -
sle da je po me nu ti sin gl Sa mo dis -
ci pli na na{ no vi al bum, a ja se
uop {te ne tru dim da ih ra zu ve rim,
ne go im ka `em, da, ta ko je, jes te...
Pa }e mo sad ta ko objav lji va ti no vi
al bum sva ka tri me se ca...
DANI: Ka ko Dis ci pli na egzis ti -
ra u ko na ~ni ci u ta kvim okol -
nos ti ma?
KOJI]: Do kle god ima pu bli ke i fa -
no va ova kvog pris tu pa rock mu zi -
ci, gru pa }e fun kci oni sa ti, na bi lo
ko ji na ~in...
DANI: Ima te is kus tvo bav ljen ja
mu zi kom u Ju go sla vi ji, {ta se,
uz, na ra vno, sve okol nos ti ko je su
obi lje `i le po slje dnje dvi je-tri de -
ce ni je, pro mi je ni lo u re gi onal -
nom pros to ru ka da je mu zi ka u
pi ta nju?
KOJI]: Si tu aci ja ov de je uvek is ta
i pred stav lja re fe ksi ju ono ga {to se
de {a va u sve tu, s tim da je ra ni je to
bi la ve }a eko nom ska ce li na i ve }e
tr`i {te na ko jem je mo glo la k{e da
se bi ti {e, a u ne kim slu ~a je vi ma ~ak
i proi zve de ne {to je din stve no i ori -
gi nal no, ne {to {to ni je pri pa da lo ni
za pa du ni is to ku. Ni smo to ta da
zna li, mi sli li smo da nam je pos to -
je }a te ri to ri ja de lo va nja ma la, da bi,
eto, na kra ju za vr{i li u jo{ ma njim
de lo vi ma is te ma le dr`a ve.
Atmo sfe ra ko ja je ta da vla da la
mo `da ni je bi la naj bo lja mo gu }a,
ali pos to ja la je kre ati vna sa ra dnja,
u ko joj su bi li izba lan si ra ni uti ca ji
svih stra na i {to je ume lo da da do -
bre re zul ta te, dok je sad sva ko
ogra ni ~en i ne mo }an u svom ma -
lom dvo ri {tu. Na sil no uspos tav -
ljan je ka pi ta li zma u biv {oj so ci ja -
lis ti ~koj ze mlji je na pra vi lo jo{ ve -
}i jaz izme|u ko mer ci jal nih i al ter -
na ti vnih izvo|a~a, ta ko da je sad
dos ta te {ko mla|im gru pa ma, ko -
je, usled ta kvih okol nos ti, ne ma ju
vi {e onaj do met, a ni mo} prav ljen ja
ve li kih i zna ~aj nih ge ne ra cij skih hi -
to va, na ime, ne zna ju ni ko me ni
za {to bi ih pe va li.
Is to vre me no, po ja vi lo se i ne -
{to {to se na zi va “ju go nos tal gi ja”,
pa ra do ksal no u re pu bli ka ma ko -
je su naj vi {e `e le le ot ce pljen je i
ra spad ze mlje, a {to me fan tas ti -
~no sma ra, go di na ma odbi jam bi -
lo ka kve po nu de u ve zi ta kvih de -
{a va nja i pre slu {a vam DJ-eve
oko re per to ara ko ji pu {ta ju pre i
po sle na {eg nas tu pa. Za is ta ne `e -
lim da se vra }am una zad i slu {am
opet onu be smi sle nu pe smu “mi
ple {e mo”. ■
DANI
“Onog mo men ta kad je izmi {ljen ne f zi ~ki for mat
mu zi ke, ona je de val vi ra la i pos ta la sa mo je dan od
di gi tal nih faj lo va, ko ji kon zu ment mo `e
downlo ado va ti, na ra zne na ~i ne, a ako je pa me tan i
bes pla tno. Za auto ra je to po ra zno, ne to li ko u smi slu
pro da je i za ra de od pro da te mu zi ke, ma da je i to
zna ~aj no, ko li ko zbog sa me per cep ci je mu zi ke,
bun to vne po ru ke ko ju ona {a lje, a {to je da nas, u eri
kon zu me ri zma po tpu no obez vre|eno”