Bd. C. Coposu nr.4, bl.105A, sc.4, et.3, ap.99, ,sect.

3, Bucureşti
Tel. 031.4327009/10
www.costelgilca.ro
office@costelgilca.ro

P
a
g
i
n
ă
1

Denumirea Societatii:
Adresa:
Inregistrata la Registrul Comertului:
Cod Unic de Inregistrare:
Telefon:
Fax:

DECIZIE
Nr. ... / .......

S.C. .................. S.R.L, cu sediul în ...................................., cod fiscal ..........., reprezentată legal
........................, în calitate de ............................... (denumită în continuare „Socie a ea”),
Având în vedere:
dispoziţiile art. 2  7 din Codul Muncii şi cu prevederile Regulamentului intern;

EMITE PREZENTA
DECIZIE
Ar  . 1 Se constituie Comisia de cercetare disciplinară prealabilă pentru cercetarea disciplinară a
salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea , în ...........................
Ar  . 2 (1) Comisia de cercetare disciplinară prealabilă are următoarea componenţă:
........... – membru
........... – membru
........... – membru
(2) Cercetarea disciplinară va avea loc la Agenţia unde salariatul îşi desfăşoară activitatea, scop in care
toţi membrii Comisiei se vor deplasa la această Agenţie.
Ar  . 3 Atribuţiile comisiei sunt cele prevăzute de Codul Muncii şi cele prevăzute Contractul Colectiv de
muncă unic la nivel naţional:
convocarea în scris a salariatului care a săvârşit fapta ce poate constitui abatere disciplinară, precizându-
se obiectul, data, ora şi locul întrevederii;
audierea salariatului şi încheierea procesului verbal al audierii;
redactarea raportului de cercetare disciplinară care să cuprindă şi propunerea de sancţiune disciplinară.
transmiterea tuturor acestor documente departamentului de Resurse Umane al Societăţii
Ar  . 4 - (1) Departamentul de Resurse Umane va întocmi decizia de sancţionare disciplinară în baza
documentelor primite.
(2) Departamentul de Resurse Umane va transmite membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la
emiterea prezentei decizii, modele de convocare la cercetare disciplinară, al procesului verbal al audierii
precum şi al raportului de cercetare disciplinară.
(3) Membrii Comisiei îşi asumă responsabilitatea pentru întocmirea întocmai şi la timp a documentelor
care stau la baza emiterii deciziei de sancţionare.
Ar  . 5 Membrii Comisiei se convoacă la propunerea oricărui membru.
Ar  . 6. Membrii Comisiei vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentului Decizii.

Adminis  ra or
....................