E-mail: nathalie.brack@hejmen.

be
Internet: http://www.hejmen.be
OVEREENKOMST
Obligatielening vzw Hejmen
Hejmen vzw
Ondernemingsnummer : 0426.383.987
Statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18/09/2013 onder het nummer 13118558.
Maatschappelijke zetel : Kapucijnenvoer 10, 3000 Leuven
Bankrekeningnummer: BE31 4310 5498 8155
Deze uitgifte van obligaties is niet onderworpen aan de Vennootschapswet, noch aan de regelingen
van toezicht door de Commissie op het bank- en spaarwezen.
Het reglement van de uitgifte werd goedgekeurd door de raad van bestuur op (datum door Raad van
Bestuur in te vullen).
Artikel 1
De uitgifte heeft tot doel de renovatie te financieren van het tehuis voor werkenden voor personen
met een beperking, gelegen aan de Halfmaartstraat 10 te 3000 Leuven.
Artikel 2
De obligaties hebben elk een nominale waarde van (bedrag) €.
De obligaties verwerven geen intrest (indien gewenst wel een interest).
Artikel 3
Het aantal obligaties is onbeperkt.
Artikel 4
Om rechtsgeldig te zijn moet elke obligatie volgende vermeldingen bevatten: het volgnummer, de
datum van verwerving, de naam, de voornamen, de woonplaats, en bij rechtspersonen de
hoedanigheid van de houder.
Artikel 5
De obligaties zijn rechtsgeldig als ze de handtekeningen dragen van vier leden van de raad van
bestuur, te weten : de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester, allen
in functie op de datum van verwerving.
Artikel 6
De obligaties worden a pari terugbetaald tien jaar na datum van verwerving.
Er kan enkel een vervroegde terugbetaling worden voorzien na vijf jaar, mits de aanvraag
aangetekend door de houder drie maanden voor het bereiken van de volle vijf jaar wordt gedaan bij
de raad van bestuur.
De algemene vergadering kan steeds de beslissing nemen om geheel of gedeeltelijk vervroegd terug
te betalen bij de jaarlijkse vervaldag.
Artikel 7
Het register van de obligatiehouders wordt opgesteld en bestuurd door de raad van bestuur.
Dit register wordt bewaard op de zetel van de vzw.

E-mail: nathalie.brack@hejmen.be
Internet: http://www.hejmen.be
Artikel 8
De obligaties zijn op straf van nietigheid niet overdraagbaar noch verkoopbaar aan derden.
Artikel 9
Bij het overlijden van de natuurlijke persoon of bij het ophouden te bestaan van de rechtspersoon zal
de Raad van Bestuur de obligaties terugbetalen aan de rechthebbende.
Artikel 10
Over alle niet in dit reglement voorziene gevallen beslist de raad van bestuur.

Leuven, (datum ondertekening).
(Naam huidig voorzitter)
Voorzitter.

E-mail: nathalie.brack@hejmen.be
Internet: http://www.hejmen.be
OBLIGATIELENING

“VERBOUWPROJECT HEJMEN”
Zonder intrest, met een looptijd van 10 jaar
Waarde : (bedrag) €

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ik, ondergetekende (naam, voornaam)
_____________________________________________
Straat : ______________________________________________ Nummer :_________

Postcode: _______________ Gemeente : ___________________________________

heb kennis genomen van de uitgiftemodaliteiten en verklaar in te schrijven voor een nominaal
bedrag van ______ x (bedrag) € , obligatie(s) op naam met een looptijd van 10 jaar, terug betaalbaar
tegen pari.

Het inschrijvingsbedrag van ________ x (bedrag) €
(______________________________________________________€) (voluit schrijven)
wordt overgemaakt op rekening BE31 4310 5498 8155 van Hejmen vzw, Kapucijnenvoer 10, 3000
Leuven, met vermelding “Obligatielening verbouwproject Hejmen”.

Ik verkies :
0 dat de obligatie mij persoonlijk wordt overhandigd
0 dat de obligatie mij per verzekerde zending wordt toegestuurd.


Opgemaakt te : ________________________ op : ____________________________

De inschrijver,