Quan tri Tài chính

Th.Sÿ Trân Quang Trung
Trong tài liêu này dáp án tham khao là nhung phân chu sô dâm, màu do. (Chi dê các ban tham
khao)

Công ty máy in PIONEER

Russ Wadleight, chu tich cua công ty máy in Pioneer dã tóm tát các sô liêu sau tu hô so cua ông
dê dôi chiêu kêt qua hoat dông cua công ty voi các giá tri trung bình cua ngành
Russ hoi lo vê kêt qua hoat dông cua công ty trong nám. Kê toán Walt Schoolcraft dê nghi ông
táng giá san phâm 8% trong nám 19X2 dê bù dáp cho giá táng, nhung Lil, giám dôc bán hàng
cho ráng khách hàng chi châp nhân táng giá 5%, và voi su táng giá này chu yêu là ông cân táng
cuong nô luc bán hàng. Russ châp nhân chính sách cua giám dôc bán hàng và giá táng 5% bát
dâu tu 19X2. Do táng nô luc bán hàng, hâu hêt các khách hàng cu công ty dêu giu duoc và có
thêm môt vài khách hàng moi

Trung bình ngành Công ty Piooneer
Tông kêt vàon cuôi nám (31/12)
19X2 19X1

Doanh thu
Giá vôn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí chung
Lãi
Thuê thu nhâp

100%
55.5%
4.5%
20.5%
3%
8%


$700,000
400,000
75,000
125,000
20,000
40,000


$650,000
357,500
32,500
130,000
19,500
55,250

Công viêc cân làm:
1. Chuân bi bang báo cáo kêt qua hoat dông san xuât kinh doanh (tính theo % doanh
thu) cua công ty Plooner Printer trong nám 19X2 và 19X1.
2. Góp ý cho quyêt dinh cua Russ, rút ra kêt luân tu các báo cáo tài chính dã chuân bi.
Chi ra nhung nguyên nhân có thê có và nhung gì có thê làm dê cai thiên tình hình

COCHITUATE COOLING PRODUCT, INC

Dây là môt công ty chuyên bán sÿ hê thông diêu hoà nhiêt dô và tu lanh, duoc thành lâp vào nám
1960 boi 5 cô dông sáng lâp. Voi su giúp dõ cua ban bè, ho dã gom góp duoc sô vôn cân thiêt dê
hoat dông . Nhung nguoi ban này dâu tu vào công ty báng cách mua nhung cô phiêu thuong.
Hiên nay, công ty có 155 cô dông , không môt ai trong sô nhung nguoi này giu quá 5% cô phân
cua công ty. Nhung cô dông này quan tâm chu yêu vào khoang cô tuc mà ho duoc chia dêu dán
tu nám 1965.
Trong vài nám dâu hoat dông, công ty dã phát triên môt cách nhanh chóng dên muc nám 1963 nó
tru môt cách vung chác nhu môt công ty có tính canh tranh trong khu vuc. Khi môt công ty dã
vung vàng, ban quan tri có khuynh huong bao thu hon. Công ty muôn xây dung môt nên tài
chính vung manh dê có thê hoàn lai tiên dâu tu cho cô dông và dam bao su tôn tai cua công ty.
Do dó giai doan 1964 dên 19X1 có môt chút thay dôi trong hoat dông cua công ty mà su thay dôi
này vân phai duy trì nhung gioi han nghiêm ngát dôi voi khôi thinh vuong chung cua
Massachusetts.
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
Vào tháng 1, 19X2, ban quan tri quyêt dinh mo môt chi nhánh o Concord, New Hampshire. Ho
phai duong dâu voi vân dê là có nên mua cua hàng , ván phòng và nhung tiên nghi nôi thât hoác
thuê chúng.
Ban quan tri quyêt dinh mua hêt nhung tài san dó . Diêu dó nghia là dâu tu 700.000USD vào tài
san cô dinh (500.000 USD cho toà nhà, 80.000 USD cho trang thiêt bi và 120.000 USD cho tiên
nghi nôi thât). Cochituate cung phai dâu tu 200.000 USD cho hàng tôn kho và dành sán môt quÿ
hoat dông 100.000 USD cho nhung khoan chi tiên mát së vuot quá các khoan thu trong nhung
tháng dâu hoat dông . Vì vây viêc mo chi nhánh cân phai dâu tu 1.000.000 USD.
Ban quan tri Cochituate dã vach kê hoach mo rông này trong nhiêu nám và dã gom góp duoc
250.000 USD hiên dang dâu tu vào trái phiêu công ty voi lãi suât 6%. Tât ca nhung trái phiêu
này së duoc bán dê tài tro cho kê hoach mo rông. Ban quan tri cung phát hành thêm cô phiêu uu
dãi, hy vong bán duoc 500.000 USD nhung thuc tê chi bán duoc 150.000 USD. Do dó công ty
buôc vay có thê châp môt khoan no 300.000 USD voi lãi suât háng nám là 8% và tài san thê châp
là cua hàng và ván phòng o Concord. Môt khoan vay không có thê châp 200.000 USD trong 5
nám cung dã duoc ngân hàng dia phuong dông ý. Diêu kiên cua khoan vay này là thanh toán môi
6 tháng 27.000 USD, 10 lân thanh toán, lãi suât thuc là 16,6% nám.
Vào nám 19X2, chi nhánh dã chiêm 25% hoat dông cua công ty. Câu trúc cua chi phí và giá
thành cua chi nhánh tuong tu nhu tru so chính o Massachusettes.
Trong nám , môt sô cô dông yêu câu công ty mua lai cô phân cua ho và công ty dã mua. Công ty
phai tra cho ho 300.000USD nhung cô phiêu lúc dâu phát hành voi giá 200.000 USD. Các cô
phiêu này duoc huy bo và phân chênh lêch vê giá së duoc tru vào loi nhuân giu lai
Ban quan tri công ty nhân báo cáo tài chính tu nhân viên kê toán, các ti sô cua ngành cung duoc
liêt kê dê chuân bi cho viêc dánh giá. Ban quan tri rât quan tâm dên tình hình tiên mát cua công
ty vì nó bi sút giam giá tri rât nhiêuQuan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung

COCHITUATE COOLING PRODUCT ,INC
Bang cân dôi kê toán
31/12,19X2 và 19X1

19X2 19X1
Sô luçng % Sô luçng %

Tài san luu dçng
Tiên mát $120 2 $390 7
Dâu tu ngán han 250 4
Các khoan phai thu 2400 37 2000 33
Tôn kho 1900 29 2100 35
Chi phí tra truoc 60 1 65 1
4485 69 4800 82

Tài san cô d|nh 2015 31 1200 20
6500 100 6000 100

Nç ngàn hçn
Thanh toán no vay (dên han) 15 0.3
No ngân hàng 110 1.7 50 0.9
Các khoan phai tra 2345 36 2230 37.1
No khác 130 2 120 2

Nç dài hçn
Thanh toán no vay 270 4.2
Vay dài han 146 2.2 100 1.7
3016 46.4 2500 41.7

Vôn chu so hüu
Cô phiêu uu dãi, 8% 150 2.3
Cô phiêu thuong 1800 27.7 2000 33.3
Loi nhuân giu lai 1534 23.6 1500 25
6500 100 6000 100Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung

COCHITUATE COOLING PRODUCT
Báo cáo kêt qua hoçt dçng san xuât kinh doanh

31/12/19X2 31/12/19X1
sô luçng % sô luçng %

Doanh thu 25000 100 20000 100
Giá vôn hàng bán 20000 80 16000 80
Lãi gôp 5000 20 4000 20
Chi phí hoat dông 4025 16.1 3185 15.93
Loi tuc tu hoat dông 975 3.9 815 4.07
Lãi 45 .2 15 .7
Loi tuc truoc thuê 930 3.7 800 4
Thuê loi tuc 205 .8 200 1
Loi nhuân thuân 725 2.9 600 3


COCHITUATE COOLING PRODUCT
Báo cáo lçi nhuçn giü lçi
31/12,19X1


Bang quyêt toán (1/1/1974) 1500
Công: Loi nhuân thuân 725
2225
Tru: Cô tuc uu dãi 12
Cô tuc thuong 579
Mua lai cô phiêu thuong 100 691
Sô du (31/12/1974) $1534

Yêu câu

1. Phân tích và dánh giá kha náng sinh loi cua công ty qua so sánh voi 19X1 và trung bình cua
ngành
2. Có phai chi nhánh cua công ty có loi suât lon hon chi phí vôn vay? Giai thích
3. Phân tích và dánh giá kha náng thanh toán cua công ty qua so sánh voi 19X1 và trung bình
cua ngành. Cách ban quan tri dã dùng dê tài tro cho kê hoach mo rông dã anh huong dên tình
hình tài chính cua công ty nhu thê nào?
4. Các buoc ban quan tri cân làm dê cai thiên kha náng thanh toán cua công ty là gì?

Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
CÁC CHI SÓ CUA NGÀNH, CÓ TÙ 45 CÔNG TY BÁN SÎ
HJ THÓNG DIEU HÒA VÀ THIET BJ LANH


Cao Trung bình Thâp

Ti sô thanh toán hiên tai 4.03 / 1 2.15 / 1 1.64 / 1
Loi tuc thuân / Doanh thu (%) 3.88 1.94 1.03
Loi suât trên tài san su dung 14.45 9.9 5.41
Hê sô quay vòng tài san (lân) 9.13 5.09 3.39
Chu ky các khoan phai thu (ngày) 29 43 55
Doanh thu thuân / Tôn kho (lân) 12 7.3 4.6
Tài san cô dinh / Tông tài san (%) 5.5 10.8 31.4
No ngán han / Giá tri huu hình (%) 22.9 72.7 109.4
Tông no / Giá tri huu hình (%) 56.4 85 171.9


1. Phân tích kha nàng sinh lçi:
Loi tuc thuân trên doanh thu
19X1
19X2
Trung bình ngành
Hê sô quay vòng tài san
19X1
19X2
Trung bình ngành
Loi suât cua tài san su dung
19X1
19X2
Trung bình ngành
Kêt luân2. Kêt qua kinh doanh trên vôn chu so hüu
Loi suât do su dung các quÿ
19X2
Chi phí nguôn vay
Vay có thê châp
Vay không thê châp
Kêt luân
3. Phân tích kha nàng thanh toán cua công ty:
Ty sô thanh toán hiên tai:
19X1
19X2
Trung bình ngành
Chu ky các khoan phai thu
19X1
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
19X2
Trung bình ngành
Hê sô quay vòng tôn kho
19X1
19X2
Trung bình ngành
Ti sô thanh toán nhanh
19X1
19X2
Trung bình ngành
Dánh giá
4. Các buóc phai làm

3-1:
Gia su ban và hâu hêt các nhà dâu tu khác dêu hy vong ti lê lam phát nám toi là 7%, giam xuông
5% o nám tiêp theo, và các nám sau dó là 3%. Gia su k
*
là 2% và MRP cua trái phiêu kho bac
táng tu 0 trên trái phiêu sáp dáo han trong vài ngày, voi muc táng 0.2% / nám cho dên khi dáo
han, toi tôi da là 1% trên trái phiêu có ky han tu 5 nám tro lên
a. Tính lãi suât cua trái phiêu kho bac có ky han 1, 2, 3, 4, 5, 10, và 20 nám. Vë duong loi suât
b. Bây gio xem trái phiêu cua môt công ty có hang tín dung là AAA, có các ky han nhu trái
phiêu kho bac. Vë dai khái duong loi suât cua trái phiêu này trên cùng dô thi voi duong loi
suât o câu a. (Luu ý rui ro vo no cua trái phiêu dài han so voi ngán han)
c. Thu vë duong loi suât cua trái phiêu cua môt nhà máy diên hat nhân trên cùng dô thi

3-3:
Gia su hiên nay lãi suât háng nám cua trái phiêu kho bac có ky han 2 nám là 11.5%, còn cua trái
phiêu ky han 1 nám là 10%, k
*
là 3%, và MRP là 0.
a. Dùng lý thuyêt ky vong du báo lãi suât cua trái phiêu ky han 1 nám o nám toi.(Theo lý thuyêt
ky vong lãi suât háng nám cua trái phiêu có ky han 2 nám là trung bình công cua hai lãi suât
cua trái phiêu ky han 1 nám o nám 1 và nám 2)
b. Tính tôc dô lam phát mong doi o nám 1? Nám 2?

3-4:
Gia su k
*
là 4% và MRP là 0. Nêu lãi suât danh nghia trên trái phiêu ky han 1 nám là 11%, và
trên trái phiêu ky han 2 nám có rui ro tuong tu là 13%. Tính lãi suât cua trái phiêu ky han 1 nám
duoc phát hành o nám 2? Tôc dô lam phát o nám 2 là bao nhiêu? Giai thích tai sao lãi suât trung
bình cua trái phiêu ky han 2 nám khác voi lãi suât cua trái phiêu ky han 1 nám o nám 2

3-5:
Cuôi nám 1980 phòng Thuong mai Mÿ công bô môt sô sô liêu cho thây tôc dô lam phát khoang
15% và lãi suât thi truong là 21%, dat muc cao ky luc. Tuy nhiên nhiêu nhà dâu tu hy vong ráng
chính phu moi Reagan së kiêm soát lam phát tôt hon chính phu Carter. Lãi suât cao cuc dô và
chính sách thát chát tín dung, kêt qua cua nhung nô luc cua Quÿ du tru liên bang nhám kêm tôc
dô lam phát, së tam thoi gây suy thoái kinh tê nhung sau dó së ha tôc dô lam phát và giam lãi
suât. Gia su dâu nám 1981 tôc dô lam phát ky vong là 13%; 1982 là 9%; 1983 là 7%; 1984 và
các nám sau dó ôn dinh o muc 6%
a. Tôc dô lam phát bình quân trong thoi ky 5 nám tu 1981-1985 là bao nhiêu?
b. Lãi suât danh nghia trung bình trong thoi ky dó là bao nhiêu dê tao ra lãi suât phi rui ro thuc
su trên trái phiêu kho bac ky han 5 nám là 2%?
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
c. Cho k* = 2% và MRP khoi dâu o muc 0.1% và táng 0.1% môi nám, vào tháng 1 / 1981 hãy
uoc luong lãi suât trên trái phiêu có ky han 1, 2, 5, 10, và 20 nám, rôi vë duong loi suât dua
trên các sô liêu này
d. Hãy mô ta các diêu kiên kinh tê tông quát có thê dân dên duong loi suât huong lên
e. Nêu dâu nám 1981 phân lon các nhà dâu tu dêu hy vong tôc dô lam phát o các nám toi ôn
dinh o muc 10%, ban nghi duong loi suât së nhu thê nào? Xét tât ca các yêu tô thuc tê có thê
anh huong toi nó. Câu tra loi cua ban o dây có làm ban nghi lai duong loi suât ban dã vë
trong phân c không?

4-2: Cô phiêu cua công ty X và Y có phân phôi xác suât cua loi suât mong doi trong tuong lai
nhu sau:

Xác suât X% Y%

0,1 (10) (35)
0,2 2 0
0,4 12 20
0,2 20 25
0,1 38 45

a. Tính loi suât trung bình,
Y
k
ˆ
, cho cô phiêu Y. (
X
k
ˆ

= 12%)
b. Tính dô lêch chuân cua loi suât cua cô phiêu X. (biêt ráng dô lêch chuân cua cô phiêu
Y là 20,35%). Bây gio tính hê sô biên thiên cua cô phiêu Y. Hâu hêt các nhà dâu tu
xem cô phiêu Y ít rui ro hon cô phiêu X , diêu dó có thê không? Giai thích?

4-3: Gia su kRF = 8% , kM =11%, kA = 14%.
a. Tính hê sô beta cua cô phiêu A? (b = 2)
b. Nêu hê sô beta cua cô phiêu A là 1.5 thì loi suât yêu câu phai là bao nhiêu? (kA = 12.5)

4-4: Gia su kRF

= 9%, kM

= 14% và b
1
= 1.3
a. Tính ki
,
loi suât yêu câu cuacô phiêu i? (12.9)
b. Bây gio gia su kRF

(1) táng dên 10% hoác (2) giam xuông 8%. Dô dôc cua duong SML vân
nhu cu, diêu này së anh huong dên kM và ki

nhu thê nào?
c. Bây gio gia su kRF

vân là 9% nhung kM

(1) táng dên 16% hoác (2) giam xuông 13%. Dô
dôc cua duong SML không nhu cu nua. Nhung thay dôi này së anh huong dên ki

nhu thê
nào?

4-5: Gia su ban giu môt danh muc dâu tu gôm 20 cô phiêu khác nhau, môi cô phiêu duoc dâu
tu 7500 USD. Hê sô beta cua danh muc dâu tu là 1.12. Bây gio gia su ban quyêt dinh bán môt cô
phiêu có beta là 1 trong danh muc dâu tu cua ban duoc 7500 USD và dùng tiên này mua môt cô
phiêu khác cho danh muc dâu tu cua ban. Gia su cô phiêu moi có beta là 1.75. Tính lai hê sô beta
cua danh muc dâu tu moi cua ban (1.1575)

4- 6: Gia su ban quan lý 4 triêu USD cua môt quÿ dâu tu. Quÿ gôm 4 cô phiêu voi vôn dâu tu
và hê sô beta nhu sau:

Cô phiêu Vôn dâu tu beta
A 400.000 1,5
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
B 600.000 (0,5)
C 1.000.000 1,25
D 2.000.000 0,75

Nêu loi suât yêu câu cua thi truong là 14% và lãi suât không rui ro là 6%, tính loi suât yêu câu
cua quÿ? (12.1)

5-26 : Gia su vào tháng 1/1992 các kÿ su cua công ty GM báo cho các lãnh dao câp cao biêt ho
vua moi phát minh môt ky thuât cho phép san xuât xe chay báng diên náng có thê hoat dông voi
muc tiêu hao náng luong khoang 3 xu môi dám so voi 5 xu môi dám cua loai xe dùng xáng hiên
nay. Nêu GM san xuât xe diên náng, nó có thê lây lai thi phân dã mât tu các công ty Nhât Ban.
Tuy nhiên , cân có su dâu tu dê hoàn thiên bình diên, thiêt kê mâu xe moi và trang bi cho hê
thông san xuât. Kê hoach này cân 6 ti dô la môi nám trong vòng 5 nám và phai bát dâu ngay.
Khoan dâu tu 30 ti dô la này së mang lai cho GM 4 ty dô la/nám trong 15 nám, tông công 60 ti
dô la, bát dâu sau 5 nám kê tu bây gio. Nêu không thuc hiên du án xe diên náng , voi sô tiên dó
GM së dâu tu 6 ti dô la/nám trong 5 nám o noi khác, kiêm duoc 10% môi nám, lãi gôp tính háng
nám (Huong dân: Ngân luu âm xay ra tu nám dâu dên nám 4, và ngân luu duong xay ra tu nám
thu 5 dên nám thu 19)
a. Tính hiên giá chi phí triên khai du án xe diên náng cua GM? (25.02)
b. Tính hiên giá ngân luu công ty GM së nhân duoc nêu du án xe diên náng duoc thuc hiên?
(20.78 – 25.02 = -4.24)
c. Cán cu vào kêt qua o hai câu trên, ban quan tri GM có nên tiên hành xuât xe diên náng
không? (Không)

5-27: Gia su ráng ban thua kê môt sô tiên . Ban gái cua ban dang làm viêc trong môt công ty
môi gioi, và ông chu cô ta dang bán môt sô chung khoán duoc nhân $50 môi cuôi nám trong 3
nám toi, công thêm sô tiên $1,050 vào cuôi nám thu tu. Cô ây nói voi ban là cô ây có thê mua
giùm cho ban sô chung khoán dó voi giá $900. Tiên cua ban bây gio dang dâu tu vào ngân hàng
voi lãi suât danh nghia là 8%, tính gôp háng quý. Dôi voi ban dâu tu vào chung khoán hay gui
ngân hàng vân dê an toàn và tính thanh khoan là nhu nhau, vì vây ban yêu câu loi suât thuc khi
dâu tu vào chung khoán phai giông nhu gui ngân hàng. (8.24%) Ban phai tính toán giá chung
khoán xem nó có là môt dâu tu tôt không. Hiên giá cua chung khoán theo ban là bao nhiêu?
(893.16)

5-28: Gia su dì cua ban bán môt cán nhà ngày 31/12, và nguoi mua còn no lai môt sô tiên là
10.000 USD. Khoan no này së phai tính lãi voi lãi suât danh nghia 10%, tra dân môi 6 tháng ,bát
dâu tu 30/6, trong vòng 10 nám. Tông sô tiên lãi phai tra trong nám dâu tiên là bao nhiêu? (985)

5-29: Công ty cua ban có kê hoach muon 1 triêu dô la, tra dân háng nám trong 5 nám, lãi suât
15%. Toi cuôi nám thu hai công ty cua ban dã tra duoc bao nhiêu phân trám vôn gôc? (31.89%
= 318879 / 1000000)

6-1:
Công ty Rodriguez có hai trái phiêu dang luu hành. Ca hai trái phiêu dêu tra lãi háng nám là 100
$ và 1,000 $ khi dáo han. Trái phiêu L có ky han là 15 nám và trái phiêu S có ky han là 1 nám
a. Tính giá tri cua môi trái phiêu nêu lãi suât hiên hành là (1) 5%, (2) 8%, và (3) 12%? Gia su
trái phiêu trái phiêu S chi nhân môt lân tra lãi nua
b. Tai sao trái phiêu dài han (15 nám) biên dông nhiêu hon so voi trái phiêu ngán han (1 nám)
khi lãi suât thay dôi
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
6-2:
Trái phiêu cua công ty Apilado còn 4 nám nua là dáo han. Lãi tra háng nám; mênh giá trái phiêu
là 1,000 $; lãi suât cuông phiêu là 9%
a. Tính loi suât toi dáo han (YTM) khi giá thi truong là (1) 829 $ và (2) 1,104 $?
b. Ban có mua trái phiêu này voi giá 829 $ khi ban nghi lãi suât hop lý trên thi truong là 12%
không? Giai thích

6-3:
Gia su công ty ô-tô Ford phát hành trái phiêu ky han 10 nám, mênh giá 1,000 $, lãi suât cuông
phiêu 10%, và tra lãi môi 6 tháng
a. Hai nám sau khi phát hành, lãi suât cua trái phiêu loai này giam xuông còn 6%. Lúc dó giá
trái phiêu này là bao nhiêu?
b. Gia su hai nám sau khi phát hành thì lãi suât thi truong táng lên dên 12%. Lúc dó giá trái
phiêu là bao nhiêu?
c. Trong diêu kiên cua phân a, gia su thêm là lãi suât vân là 6% o 8 nám sau dó. Giá cua trái
phiêu së diên biên theo thoi gian nhu thê nào?

6-4:
Trái phiêu cua công ty Beranek có ky han vinh viên voi lãi suât cuông phiêu là 10%, trái phiêu
loai này hiên nay có loi suât là 8%, mênh giá là 1,000 $
a. Tính giá cua trái phiêu cua Benarek?
b. Gia su lãi suât táng sao cho loi suât cua trái phiêu loai này là 12%. Lúc dó giá cua trái phiêu
cua Benarek là bao nhiêu?
c. Tính lai giá cua trái phiêu cua Benarek nêu loi suât cua loai trái phiêu này là 10%
d. Kêt qua o các phân trên së thay dôi nhu thê nào nêu ky han cua trái phiêu là 20 nám thay vì
vinh viên

6-5:
Tính loi suât cua trái phiêu vinh viên có mênh giá là 1,000 $, lãi suât cuông phiêu 8%, và thi giá
hiên nay là (a) 600 $, (b) 800 $, (c) 1,000 $, và (d) 1,400 $? Gia su lãi tra háng nám

6-6:
Công ty môi gioi chung khoán dê nghi bán cho ban môt sô cô phiêu cua công ty Longstreet, nám
ngoái dã tra cô tuc 2 $. Ban hy vong trong 3 nám toi cô tuc cua công ty này së táng voi tôc dô
5% / nám. Ban du tính nêu mua cô phiêu này cung chi giu 3 nám rôi së bán di
a. Tính cô tuc mong doi cua 3 nám kê. Luu ý D
0
= 2 $
b. Cho suât chiêt khâu là 12% và cô tuc dâu tiên nhân duoc o nám thu nhât, tính hiên giá cua
dòng cô tuc
c. Ban hy vong giá cô phiêu 3 nám sau dó là 34.73 $. Voi suât chiêt khâu là 12% thì hiên giá
cua nó là bao nhiêu?
d. Nêu ban dinh mua cô phiêu, giu nó trong 3 nám, sau dó bán voi giá 34.73 $, thì bây gio ban
có thê mua voi giá tôi da là bao nhiêu?
e. Dùng công thuc dinh giá dê tính giá cô phiêu này. Cho g không dôi và g = 5%
f. Giá cô phiêu có phu thuôc vào thoi gian ban dinh giu nó không? Nghia là nêu ban dinh giu
nó trong 2 nám hay 5 nám thay vì 3 nám thì diêu này có anh huong dên giá cô phiêu hiên nay
không?Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
6-7:
Ban mua cô phiêu cua công ty Barngrover voi giá 21.40 $ và hy vong nhân duoc các cô tuc 1.07
$, 1.1449 $, và 1.225 $ o nám thu 1, 2, và 3, rôi sau dó bán di voi giá 26.22 $
a. Tính tôc dô táng truong cua cô tuc
b. Tính loi suât cua cô tuc mong doi
c. Gia su tôc dô táng truong trên së tiêp diên sau dó, ban có thê công tôc dô táng truong voi loi
suât cô tuc dê có loi suât cua cô phiêu. Loi suât cua cô phiêu này là bao nhiêu?

6-8:
Các nhà dâu tu yêu câu loi suât 15% trên cô phiêu cua công ty Taussig (ks = 15%)
a. Giá cô phiêu này là bao nhiêu nêu cô tuc nám rôi là 2 $ và tôc dô táng truong cua cô tuc có
thê là (1) -5%, (2) 0%, (3) 5%, và (4) 10%?
b. Dùng sô liêu trong phân a và mô hình dinh giá Gordon dê tính giá cô phiêu này nêu ks = 15%
và tôc dô táng truong hy vong là (1) 15% hay (2) 20%? Các kêt qua này có hop lý không?
Giai thích
c. Có hop lý khi cho ráng cô phiêu táng truong liên tuc së có g > ks?

6-10:
Gia su vào tháng hai nám 1966 lãnh dao sân bay Los Angeles phát hành trái phiêu ky han 30
nám, lãi suât 3.4%. Lãi suât táng manh nhung nám sau dó, và giá trái phiêu giam nhu ta dã biêt.
Vào tháng hai nám 1979, giá cua trái phiêu này dã rot tu 1,000 $ xuông chi còn 650 $ sau 13
nám. Dê tra loi các câu hoi sau, gia su tiên lãi duoc tra háng nám
a. Trái phiêu lúc phát hành báng mênh giá 1,000 $. Tính loi suât toi dáo han (YTM)?
b. Tính loi suât toi dáo han o thoi diêm tháng hai nám 1979?
c. Gia su kê tu nám 1979 tro di, lãi suât ôn dinh o muc cua nám 1979. Tính giá cua trái phiêu
này o tháng hai nám 1991, khi nó còn 5 nám nua là dáo han?
d. Giá trái phiêu là bao nhiêu nêu ngày mai nó dáo han? (Không kê tiên lãi cuôi cùng)
e. Vào nám 1979, trái phiêu cua sân bay Los Angeles duoc phân loai là “trái phiêu chiêt khâu”.
Diêu gì xay ra voi giá cua trái phiêu chiêt khâu khi nó gân dáo han? Giá có duong nhiên táng
voi các trái phiêu này không?
f. Tiên lãi chia cho thi giá trái phiêu duoc goi là loi suât hiên tai cua trái phiêu. Voi các gia
thiêt trong phân c, tính loi suât trái phiêu vào (1) tháng hai nám 1979 và (2) tháng hai nám
1991? Tính loi suât tu chênh lêch giá và loi suât toi dáo han cua trái phiêu vào hai thoi diêm
trên?

6-14:
Vào ngày 1 / 1 / 1992 ban dinh mua trái phiêu cua công ty Nast dã phát hành vào ngày 1 / 1 /
1990. Trái phiêu này có ky han 30 nám và lãi suât cuông phiêu là 9.5%. Có diêu khoan dam bao
không thu hôi trong vòng 5 nám kê tu ngày phát hành. Sau thoi gian dó trái phiêu có thê duoc
thu hôi voi giá là 109% mênh giá, tuc 1,090 $. Lãi suât thi truong giam kê tu khi phát hành và
hiên nay giá cua trái phiêu là 116.575% mênh giá, hay 1,165.75 $. Ban muôn xác dinh loi suât
toi dáo han (YTM) và loi suât toi khi thu hôi (YTC) cua trái phiêu này. (Luu ý: YTC xem xét
anh huong cua diêu khoan thu hôi trên loi suât có thê có cua trái phiêu. Khi tính toán chúng ta
gia dinh ráng trái phiêu së luu hành cho dên ngày thu hôi. Nhu vây nhà dâu tu së nhân tiên lãi
trong thoi ky trái phiêu chua thu hôi và giá thu hôi, trong truong hop này là 1,090 $, vào ngày
thu hôi trái phiêu.
a. YTM cua trái phiêu này o nám 1992 là bao nhiêu? YTC?
b. Nêu ban mua trái phiêu này, ban nghi loi suât háng nám thuc su cua nó là bao nhiêu? Giai
thích lâp luân cua ban
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
c. Gia su trái phiêu dang bán duoi mênh giá. YTM hay YTC dáng xem xét?

6-15:
Gia su lãi suât phi rui ro kRF = 11%; loi suât thi truong yêu câu là kM = 14%; hê sô β cua cô
phiêu cua công ty Wei là 1.5.
a. Nêu cô tuc nám toi hy vong là D
1
= 2.25 $, và g không dôi là 5%, lúc dó giá cô phiêu cua
Wei là bao nhiêu?
b. Bây gio gia su Quÿ du tru liên bang dây thêm tiên vào nên kinh tê, làm cho lãi suât kRF roi
xuông còn 9% và loi suât thi truong còn 12%. Giá cô phiêu cua Wei së là bao nhiêu?
c. Thêm vào gia thiêt cua phân b, gia su các nhà dâu tu bây gio tro nên mao hiêm hon; diêu này
kêt hop voi su sut giam cua kRF, së làm cho kM rot xuông còn 11%. Lúc này giá cô phiêu
cua Wei së là bao nhiêu?
d. Nêu Wei thay dôi cách quan lý và dôi ngu moi dua ra các chính sách làm tôc dô táng truong
táng toi 6%. Dông thoi bô phân quan lý moi ôn dinh duoc doanh thu và loi nhuân, tu dó
giam β xuông còn 1.3. Voi nhung thay dôi này thì giá ôn dinh moi cua cô phiêu cua Wei là
bao nhiêu? (Luu ý: D
1
së là 2.27 $)

6-16:
Gia su bô phân quan lý cua công ty hóa chât Horrigan tiên hành nghiên cuu và kêt luân ráng nêu
Horrigan mo rông san xuât hàng tiêu dùng (ít rui ro hon hóa chât công nghiêp) thì hê sô β cua
công ty së giam tu 1.2 xuông 0.9. Tuy nhiên hàng tiêu dùng tuong dôi ít loi nhuân hon nên së
làm cho tôc dô táng truong thu nhâp và cô tuc giam tu 7% xuông còn 5%
a. Có nên mo rông không? Gia su kM = 12%; kRF = 9%; D
0
= 2 $
b. Gia thiêt tât ca các su kiên trên ngoai tru su thay dôi cua hê sô β. β giam xuông còn bao
nhiêu thì quyêt dinh mo rông là tôt?

6-17:
Hê sô β cua cô phiêu C là 0.4, còn cô phiêu D là -0.5 (nghia là loi suât cua nó së táng khi hâu hêt
các cô phiêu khác giam)
a. Nêu kRF = 9% và kM = 13%, tính kC và kD?
b. Gia su giá hiên nay cua cô phiêu C là 25 $ và cô tuc nám toi së là 1.5 $; và tôc dô táng
truong không dôi là 4%. Giá cô phiêu ôn dinh chua? Giai thích, và diêu gì së xay ra nêu nó
chua ôn dinh

7-9: Cô phiêu cua Scanlon product hiên dang bán voi giá 60 USD. Công ty mong muôn kiêm
duoc 5,4 USD môi cô phân và tra cô tuc cuôi nám là 3,6 USD.
a. Nêu các nhà dâu tu yêu câu loi suât 9% , tôc dô táng truong cua Scanlon phai là bao nhiêu?
(3%)
b. Nêu Scanlon tái dâu tu phân loi nhuân giu lai vào các du án có loi suât trung bình tuong
duong voi loi suât mong doi cua các cô phiêu . EPS cho nám toi së là bao nhiêu? (Huong
dân: g = b*ROE, trong dó b là ti lê loi nhuân giu lai)

7-10: Vào ngày 1/1/1992 tông tài san cua công ty Kieman là 270 triêu USD . Trong nám công
ty có kê hoach mo rông và dâu tu 135 triêu USD . Câu trúc vôn hiên nay gia su là tôi uu, gia su
không có no ngán hanQuan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
No dài han $ 135,000,000
Vôn cô dông $135,000,000
Tông tài san $ 270,000,000

Trái phiêu moi có lãi suât 10% së duoc bán báng mênh giá. Cô phiêu thuong dang có giá 60 $,
có thê phát hành sau khi tru chi phí là 54 $ 1 cô phân. Loi suât yêu câu cua cô dông uoc luong là
12%, bao gôm 4% cô tuc và tôc dô táng truong 8% (Cô tuc mong doi sáp toi là 2,4$, 2,4/60 =
4%). Loi nhuân giu lai uoc luong là 13,5 triêu USD. Thuê suât thuê thu nhâp là 40%. Giasu toàn
bô kê hoach mo rông tài san (gôm tài san cô dinh và vôn hoat dông liên quan) dêu nám trong du
toán ngân sách. Sô tiên du toán, không kê khâu hao, là 135 triêu $.
a. Dê duy trì co câu vôn hiên tai thì sô tiên du toán phai duoc tài tro báng vôn cô phân là bao
nhiêu? (67.5)
b. Trong phân vôn cô phân này, vôn cua cô dông cu là bao nhiêu? (13.5) Cô dông moi là bao
nhiêu? (60)
c. Tính chi phí vôn cua tung bô phân vôn cô phân? (12% và 12.44%)
d. Tai muc vôn nào së có buoc nhay trên dô thi MCC cua Kieman? (27)
e. Tính WACC (1) o duoi và (2) trên buoc nhay cua duong MCC. (9% và 9.22%)
f. Vë dô thi MCC và dô thi IOS tuong ung voi du toán ngân sách

7-11: Bang sau dây cho giá tri EPS (thu nhâp trên môi cô phân) cua công ty Barenbaum trong
10 nám qua. Cô phiêu thuong cua công ty, 7.8 triêu cô phân dang luu hành, hiên dang bán voi
giá 65 USD môi cô phân (1/1/1992), và cô tuc mong doi vào cuôi nám nay (1992) là 55% cua
EPS nám 1991. Vì các nhà dâu tu hy vong xu huong trong quá khu vân tiêp tuc, g có thê dua
trên tôc dô táng truong cua thu nhâp. (táng truong cua 9 nám duoc phan ánh trong sô liêu:

Nàm EPS Nàm EPS
1982 3.9 1987 5.83
1983 4.21 1988 6.19
1984 4.55 1989 6.68
1985 4.91 1990 7.22
1986 5.31 1991 7.80

Lãi suât hiên nay trên các khoang no moi là 9 % .Thuê suât thuê thu nhâp 40%. Câu trúc vôn
duoc xem là tôi uu nhu sau:

No $ 104.000.000
Các khoan loi chung $ 156.000.000
Tông công $ 260.000.000

a. Tính chi phí sau thuê cua no moi (5.4%) và chi phí vôn cô phân cua Barenbaum, gia su vôn
cô phân moi chi có duoc tu loi nhuân giu lai. Hãy tính chi phí vôn cô phân theo công thuc:

KS

= D
1
/ P
0
+ g = 6.6 + 8 = 14.6%

b. Tính chi phí vôn trung bình cua Barenbaum, môt lân nua gia dinh ráng công ty không phát
hành thêm cô phiêu thuong và tât ca các khoan no dêu có chi phí là 9%. (10.92)
c. Công ty có thê dâu tu bao nhiêu truoc khi huy dông thêm vôn cô phân tu các cô dông moi?
(Gia su loi nhuân giu lai nám 1992 là 45% so voi nám 1991. Loi nhuân giu lai nám 1991 có
duoc báng cách nhân EPS cua nám 1991 voi sô cô phân hiên hành) (45.63)
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
d. Tính chi phí vôn trung bình cua Barenbaum (chi phí các nguôn vôn huy dông së táng khi
vuot quá sô luong tính toán o phân c) nêu phát hành thêm cô phiêu moi voi giá $ 65 môt
phân, trong dó công ty nhân duoc $ 58,5 môi cô phiêu, chi phí no vân không dôi (11.34)

7-12: Doanh nghiêp Hawley có câu trúc vôn nhu sau, duoc xem là tôi uu trong diêu kiên hiên
nay:
No (Dài han) 45%
Vôn cô dông 55%
Tông nguôn vôn 100%

Nám toi các nhà quan lý hy vong kiêm duoc $ 2,5 triêu loi nhuân sau thuê. Tu truoc dên nay
công ty dã chi 60% loi nhuân cho cô dông và së tiêp tuc chu truong này. Môt cam kêt moi dây
voi ngân hàng cho phép công ty vay tiên theo sáp xêp sau:

Tiên vay Lãi suât
0 - $ 500,000 9% trên khoan vay này
$500,001 –$900,000 11% trên khoan vay này
$900,001 tro lên 13% trên khoan vay này

Thuê suât trung bình cua công ty là 40%, giá thi truong cua cô phiêu là $22, cô tuc gân dây nhât
là $2.2 môi cô phiêu và tôc dô táng truong là 5%. Cô phiêu moi có thê phát hành voi chi phíù là
10%. Công ty có các co hôi dâu tu trong nám toi là:

Dµ án Giá tr| Lçi suât
1 $ 675000 16%
2 900000 15%
3 375000 14%
4 562500 12%
5 750000 11%

Ban quan lý yêu câu ban xác dinh du án nào nên duoc thuc hiên (nêu có). Ban tiên hành phân
tích báng cách tra loi nhung câu hoi sau (hoác thuc hiên công viêc) duoc dát trong môt chuôi
hop lý:
a. Có bao nhiêu buoc nhay trong biêu dô MCC? Oû nhung giá tri nào và nguyên nhân là gì?
b. Tính chi phí vôn trung bình, WACC, trong các khoang giua các buoc nhay?
c. Vë biêu dô IOS và MCC
d. Ban quan lý cua Hawley së châp nhân các du án nào?
e. Nhung gia dinh vê rui ro du án duoc ngâm hiêu trong bài toán này là gì? Nêu ban biêt các du
án 1, 2, 3 có rui ro trên trung bình nhung Hawley dã chon các du án ban chi ra trong câu d,
thông tin này së anh huong dên tình hình trên nhu thê nào?
f. Gia thiêt cho ráng Hawley chi 60 % sô tiên kiêm duoc dê tra cô tuc. Nêu thay dôi ti lê này
thành 0%, 100% hay môt giá tri bât ky giua hai giá tri này thì viêc phân tích së thay dôi nhu
thê nào? (không cân tính toán)

7-13: Công ty diên luc Florida (FEC) chi su dung no và vôn chu so huu . Công ty có thê vay
không gioi han voi muc lãi suât 10% miên là nó tài tro theo dúng câu trúc vôn muc tiêu dòi hoi
phai có 45% no và vôn chu so huu là 55%. Cô tuc gân dây nhât là 2 USD . Tôc dô táng truong
bình quân cua công ty là 4%, giácô phiêu là 25 USD và cô phiêu moi sau khi tru chi phí së dem
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
lai cho công ty 20 USD. Thuê suât thuê thu nhâp cua FEC là 40% và công ty hy vong kiêm duoc
100 triêu USD loi nhuân trong nám nay . Hai du án dang có sán là:
• Du án A có chi phí dâu tu là 200 triêu USD và loi suât là 13%
• Du án B có chi phí dâu tu là 125 triêu USD và loi suât là 10%
Tât ca các du án cua công ty dêu có rui ro báng nhau.
a. Chi phí vôn cô phân phát hành thêm cua FEC là bao nhiêu?
b. Chi phí vôn biên, nghia là muc dô táng cua WACC duoc dùng khi dánh giá các du án duoc
du toán ngân sách (hai du án này và thêm bât ky du án nào khác có thê phát sinh trong nám,
miên là biêu dô chi phí vôn vân nhu hiên nay), cua FEC là bao nhiêu?


CÔNG TY TNHH MAI LINH

Công ty dich du taxi Mai Linh duoc chính thuc khai truong ngày 12-7-1993. Hiên tai, công ty có
trên 600 chiêc xe so voi 20 chiêc vào lúc ban dâu. Ngày nay , Mai Linh có môt su phát triên to
lon vê sô luong và chât luong dich vu. Nám 1996, nguoi ta du báo ráng nhu câu vê taxi tai thành
phô HCM së gia táng cùng voi viêc cai thiên tiêu chuân sông và thu nhâp cua nguoi dân nên
công ty có kê hoach phát triên thêm 325 xe hoi vào nám toi.Tuy nhiên trong môt thi truong canh
tranh thì diêu dó không dê dàng gì. Ban diêu hành công ty gôm :
Ông Hoàng -Tông giám dôc
Ông Hà -Giám dôc tài chính
Bà Lê -Giám dôc tiêp thi
Tât ca dêu cho ráng nên cân thân hon khi dua ra quyêt dinh . Vì vây ho dang trông cho vào các
thac si quan tri kinh doanh ( MBA ) cung nhu các sinh viên dang theo hoc MBA giúp ho trong
nhung quyêt dinh vê du toán ngân sách. Gia du ban là nguoi duoc công ty huân luyên dê thuc
hiên du án, ban së dê xuât voi công ty quyêt dinh gì vê du toán ngân sách? Dê giúp ban công ty
cung câp nhung thông tin sau:

Vôn dâu tu:
Sau khi làm viêc voi nhiêu dai lý cua các công ty xe hoi khác nhau, ông Hoàng thây giá bo thâu
(asking price) cua công ty KIA là vua phai. Mác dù chât luong xe KIA không cao báng các nhãn
hiêu nôi tiêng cua Nhât nhu Toyota, Nissan, hay Mitsubishi, ông vân thích xe KIA hon vì giá re.
Oû thoi diêm dó giá môt chiêc KIA là 14000 USD, ngoài giá mua công ty còn phai chi thêm môt
sô chi phí khác và thuê chu quyên, cho trong bang bên duoi. Luu ý o thoi diêm dó ti giá VND /
USD là 12000. Theo sô liêu quá khu, ta biêt xe có tuôi tho trung bình là 5 nám kê tu lúc mua và
giá tri thanh lý ít nhât là 15% giá mua ban dâu. Tuôi tho cua các thiêt bi cung là 5 nám nhung
không thanh lý duoc sau khi dã su dung. Theo ông Hà thì công ty dang su dung phuong pháp
khâu hao tháng trong ca viêc khai thuê và cho nhung hoat dông kinh doanh. Dây chua phai là
phuong pháp tôt nhât nhung ông Hà nghi có thê châp nhân duoc vì nó don gian và phù hop diêu
kiên quan lý cua công ty

Bang dü liçu 1: Tông vôn dâu tu cho môi xe
(Tông giá tri tính báng USD)
Giá mua xe 14000
Chi phí nhung trang thiêt bi kèm theo 1034
Thuê quyên so huu (4%) 560
Tông vôn dâu tu 15594
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
Chi phí và doanh thu hàng nàm
Cán cu vào kêt qua xu lý sô liêu tu môt cuôc diêu tra nghiên cuu thi truong thuc hiên boi môt
công ty tu vân nôi tiêng, bà Lê dã du báo doanh thu cua công ty së táng 8% môi nám. Dù sao bà
Lê cung rât thân trong trong viêc du báo doanh thu háng nám cua công ty. Theo bà doanh thu
môi tháng cua môi xe là khoang 16 triêu dông Viêt Nam, trong dó 35 % duoc chia cho tài xê và
phân còn lai là cua công ty . Muc thu nhâp này có thê dat duoc trong nhung diêu kiên xâu nhât.
Hiên nay dich vu taxi theo quy dinh phai dóng thuê doanh thu voi thuê suât 4% doanh thu.
Theo hop dông ký kêt giua tài xê và công ty , tài xê phai chiu tât ca các biên phí nhu phí xáng
dâu, rua xe và tiên thuê bên bãi …Theo kinh nghiêm mây nám truoc, ông Hà cho biêt chi phí
hoat dông môi nám bao gôm luong gián tiêp, khâu hao và nhung chi phí khác nhu là tiêp thi, bao
hiêm, các khoan tiên thuê muon và các chi phí khác thay dôi không dáng kê. Dê thuân loi hon
cho ban, bà Lê và ông Hà dã tóm tát nhung chi phí này trong bang sô 2 :

Bang 2 : Dµ báo nhüng phí tôn trong tháng ngoçi trù khâu hao và tiên lãi cho 325 xe
Sô tiên (triçu dông)
Bao trì 260
Luong 177
Tiên thuê 52
Bao hiêm 70
Tiêp thi 45,5
Nhung thu khác 73,8
Tông công 678,3

Chi phí vôn và thuê
Dê dat duoc yêu câu vê vôn dâu tu, Công ty Mai Linh dã lên kê hoach huy dông tu hai nguôn
vôn sau: vôn vay và loi nhuân giu lai. Sau khi làm viêc voi ngân hàng thuong mai Á châu, giám
dôc tài chính cho biêt công ty có thê vay duoc 50% tông sô vôn dâu tu tu ngân hàng ACB voi lãi
suât 15%. Tuy nhiên chi phí no có thê táng lên 18% nêu công ty tài tro cho du án hon 50% báng
no.
Dôi voi loi nhuân giu lai thì tính chi phí së khó khán hon boi vì hiên nay thi truong chung khoán
cua Viêt Nam chua hoat dông môt cách bài ban. Tuy nhiên ông ta nghi ráng nêu không su dung
loi nhuân giu lai cho du án này, nó có thê duoc dùng cho nhung muc dích khác và dem lai môt
loi suât mong doi là 15%. Do vây chi phí co hôi cua loi nhuân giu lai là 15%, có thê duoc xem là
thích hop cho viêc uoc tính chi phí cua loi nhuân giu lai.
Nhung nám gân dây Viêt nam tiên hành nhiêu hình thuc cai tô và tô chuc lai nên kinh tê. Bên
canh nhung thành tuu dã dat duoc chính phu phai dôi mát voi nhiêu vân dê khó khán, dác biêt là
nan ùn tác giao thông o các thành phô lon nhu thành phô Hô Chí Minh. Nhám khuyên khích
nguoi dân thành phô su dung phuong tiên công công thay thê cho nhung phuong tiên vân chuyên
cá nhân, chính phu dã áp dung muc thuê thu nhâp 35% cho ngành dich vu taxi. Muc thuê suât
này không quá cao so voi môt sô ngành khác.

Câu trúc vôn tôi uu:
Trong cuôc hop gân dây nhât cua hôi dông quan tri, ông Hà dã nhân manh dên môt nhân tô khác
có thê anh huong dên chi phí cua dông vôn, dó là co câu nguôn vôn, cái mà công ty dang xem là
tôi uu dua trên nhung diêu kiên hiên tai và duoc du báo trong tuong lai. Trong nhung nám truoc
công ty cung dã thiêt lâp môt câu trúc vôn muc tiêu, theo dó yêu câu 30% no và 70% vôn chu so
huu cua công ty. Tuy nhiên bây gio công ty cung xem xét hai phuong án trong dó ty lê no có thê
së táng lên. Các phuong án duoc mô ta o bang 3 duoi dây:

Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung

Phuong án 1 Phuong án 2

No 50% 60%
Loi nhuân giu lai 50% 40%
Tông công 100% 100%Quyêt d|nh vê dµ toán ngân quÿ:
Trong du toán ngân sách, có nhiêu phuong pháp khác nhau duoc su dung dê dánh giá triên vong
cua du án nhu giá tri hiên tai (NPV), ti suât nôi hoàn (IRR), ti suât nôi hoàn có diêu chinh
(MIRR). Tuy nhiên, o Viêt Nam do anh huong cua co chê quan lý cu, môt sô nhà quan lý tài
chính không áp dung nhung phuong pháp này. Trong nhung nám gân dây, ông Hà có nghe nói
vê nhung phuong pháp này nhung không biêt dùng nhu thê nào. Oâng ta së không thê phân biêt
su khác nhau cua các phuong pháp, vì thê ông ta không biêt cái nào là tôt nhât. Boi vây , ông ta
nghi ráng ông ta nên nghe góp ý tu nhung chuyên gia giàu kinh nghiêm. Dây cung là môt co hôi
tôt cho ông dê có bài hoc huu ích tu nhung nhà tu vân

Câu hoi:
a. Tính chi phí vôn trung bình (WACC) cho hai phuong án?
b. Tính khâu hao háng nám cua xe hoi và các trang thiêt bi?
c. Du báo ngân luu tu hoat dông cho các nám toi dua vào thông tin duoc cung câp
d. Dua trên các tính toán NPV và IRR, công ty së châp nhân du án nào? Tai sao?
e. Phân tích các anh huong trên quyêt dinh dâu tu nêu tôc dô táng truong háng nám cua thu
nhâp lân luot là 5% và 10%

8-1: Du án K có chi phí là 52125 USD và ngân luu ròng là 12000USD /nám trong vòng 8
nám.
a. Tính thoi gian hoàn vôn cua du án (tính dên nám gân nhât)? (4.34 i5)
b. Chi phí vôn là 12%. Tính NPV cua du án? (7486.7)
c. Tính IRR (Ti suât nôi hoàn) cua du án? (dê ý du án có ngân luu không dôi háng nám) (16%)
d. Tính thoi gian hoàn vôn có chiêt khâu nêu chi phí vôn là12%? (6.51)
e. MIRR cua du án là bao nhiêu nêu chi phí vôn là 12%? (13.87%)

8-2: Pettijohn Enginerring dang xem xét hai thiêt bi, xe tai và hê thông báng chuyên, trong du
toán ngân sách nám nay. Nhung du án này dôc lâp voi nhau. Chi phí dâu tu cho cho xe tai là
$17000 và hê thông báng chuyên là $22430. Chi phí vôn cua doanh nghiêp là 14%, ngân luu sau
thuê, kê ca khâu hao nhu sau:

Nàm Xe tai Hç thông bàng chuyên
1 $ 5100 7500
2 5100 7500
3 5100 7500
4 5100 7500
5 5100 7500

Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
Tính IRR , NPV và MIRR cua môi du án và chi ra quyêt dinh châp nhân / bác bo dúng dán cho
môi du án (Tai: 15%; 409; 14.54%) (Bàng chuyên: 20%; 3318; 17.19%)

8-3: Swensen Industries phai lua chon giua xe nâng dùng náng luong ga và náng luong diên
dê vân chuyên nguyên vât liêu trong nhà máy. Vì ca hai loai xe dêu có chuc náng nhu nhau, công
ty chi chon loai nào là tôi uu nhât (chúng là nhung hình thuc dâu tu loai tru lân nhau). Xe nâng
dùng náng luong diên thì chi phí mác hon nhung chi phí hoat dông thâp hon; giá cua nó là
$22000, trong khi xe nâng dùng náng luong ga chi có $17500. Chi phí vôn cho hai du án là 12%.
Tuôi tho su dung cho môi xe uoc tính khoang 6 nám, trong suôt thoi gian hoat dông ngân luu
ròng mà xe nâng su dung náng luong diên mang lai là $6290 môi nám, còn xe nâng dùng náng
luong ga là $5000 môi nám. Ngân luu ròng thu duoc háng nám bao gôm luôn ca chi phí khâu
hao. Tính NPV và IRR cho môi loai xe nâng và quyêt dinh dua ra kiên nghi. (Diçn: 3861; 0.18)
(Gas: 3057; 0.1797)

8-4: Du án S có chi phí là $15000 và ngân luu thu duoc là $4500/nám trong 5 nám. Du án L
có chi phí là $37500 và ngân luu thu duoc là $11100/nám trong 5 nám. Tính NPV, IRR và
MIRR cua ca hai du án biêt chi phí vôn là 14%. Du án nào së duoc chon, gia su chúng loai tru
nhau, voi môi phuong pháp sáp hang? Cuôi cùng nên chon cái nào? (S: 449; 15.24%; 14.67%)
(L: 607; 14.67%; 14.36%)

8-5 : Công ty Boisjoly Products dang xem xét hai du án dâu tu loai tru nhau. Ta có bang ngân
luu ròng mong doi cua hai du án nhu sau:

Bang ngân luu ròng mong dçi

Nàm Dµ án A($) Dµ án B($)
0 (300) (405)
1 (387) 134
2 (193) 134
3 (100) 134
4 600 134
5 600 134
6 850 134
7 (180) 0

a. Xây dung dô thi NPV cho du án A và B
b. Tính IRR cua môi du án? (18.1% và 24%)
c. Nêu môi du án có chi phí vôn là 12% (A) thì du án nào së duoc chon? Nêu chi phí vôn cua
du án là 18% (B) thì su lua chon dúng là gì?
d. Tính MIRR cua môi du án nêu chi phí vôn là 12%? là18%? (goi ý: xem nám thu 7 là nám
cuôi cua du án B) (A: 15.1%; 18%) (B: 17%; 20.5%)
e. Tính loi suât giao diêm, nó có ý nghia gì? (14.5%)

8-6 : Công ty Southwestern Oil Exploration có hai kê hoach loai tru nhau vê loc dâu o noi
công ty có quyên khai thác. Ca hai kê hoach yêu câu chi phí 12000000$ cho viêc khoan và khai
thác các giêng dâu. Theo kê hoach A, tât ca dâu khai thác trong môt nám tao ra môt ngân luu tai
thoi diêm t =1 là 14400000$. Voi kê hoach B, ngân luu së là 2100000$ môi nám và kéo dài 20
nám.
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
a. Tính ngân luu táng thêm háng nám công ty Southwestern Oil Exploration së có nêu nhu thuc
hiên kê hoach B thay vì kê hoach A? (Huong dân: lây ngân luu cua kê hoach B tru cho ngân
luu cua kê hoach A)
b. Nêu công ty châp nhân kê hoach A, sau dó dâu tu tiêp luong tiên mát có duoc o cuôi nám
dâu thì loi suât tái dâu tu phai là bao nhiêu dê ngân luu có duoc tu tái dâu tu báng voi ngân
luu có duoc tu kê hoach B? (Nói cách khác, loi suât giao diêm là bao nhiêu?) (16%)
c. Gia su công ty có chi phí vôn là 12% và nó có thê huy dông vôn không gioi han o chi phí dó.
Nêu gia dinh công ty së thuc hiên tât ca các du án dôc lâp (có rui ro trung bình) có loi suât
lon hon 12% thì có hop lý không? Hon nua, nêu tât ca các du án có sán voi loi suât lon hon
12% dêu dã duoc thuc hiên, có phai diêu này có nghia là ngân luu tu dâu tu truoc dây có phí
co hôi 12%, boi vì tât ca các công ty có liên hê dên các ngân luu này së thay thê tiên có chi
phí vôn 12%? Cuôi cùng, có phai diêu này ngâm hiêu chi phí vôn là loi suât dúng dán dê gia
dinh cho tái dâu tu các ngân luu cua môt du án?
d. Xây dung dô thi NPV cho kê hoach A và B, xác dinh IRR cho môi du án và chi ra loi suât
giao diêm (IRRA = 20%; IRRB = 16.7%; Lçi suât giao diêm = 16.07%)

11-4: Hai công ty HL và LL giông nhau tât ca ngoai tru các ti sô dòn bây và lãi suât trên no cua
ho. Môi công ty có $20 triêu trong tài san, kiêm duoc $4 triêu loi nhuân truoc lãi và thuê trong
nám 1991, và chiu thuê suât là 40%. Tuy nhiên , công ty HL có ty sô dòn bây tài chính (D/TA) là
50% và tra lãi suât là 12% cho các khoan no cua ho. Trong khi dó, công ty LL có ty sô dòn bây
tài chính là 30% và chi tra 10% cho các khoan no
a. Tính loi suât cua vôn cô phân cho môi công ty?
b. Thây loi suât trên vôn cô phân cua công ty HL cao hon, thu quÿ cua LL quyêt dinh táng dòn
bây tu 30% lên 60%, diêu này làm LL phai chiu lãi suât 15% trên tât ca các khoan no cua
mình. Tính lai loi suât trên vôn cô phân cua LL?


HL
(50%)
LL
(30%)
LL
(60%)
EBIT 4 4 4
Lãi 1.2 0.6 1.8
Lçi túc truóc thuê 2.8 3.4 2.2
Thuê (40%) 1.12 1.36 0.88
Lçi túc thuân 1.68 2.04 1.32
Nç 10 6 12
Tông tài san 20 20 20
Lçi suât trên VCP 0.168 0.146 0.165


11-5: Công ty Desreumaux muôn tính loi suât trên vôn cô phân trong nám toi voi nhung ti sô
dòn bây tài chính khác nhau. Tông tài san cua công ty là $14 triêu và thuê suât trung bình là
40%. Công ty có thê uoc tính loi nhuân truoc thuê và lãi cua nám toi ung voi ba tình huông: $4,2
triêu voi xác suât 0,2; $2,8 triêu voi xác suât 0,5 và 700000 voi xác suât 0,3. Tính loi suât trên
vôn cô phân, dô lêch chuân và hê sô biên thiên cua công ty theo các ti sô dòn bây tài chính sau
dây và dánh giá kêt qua:Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
Dòn bây (Nç/Tông tài san) Lãi suât
0% _
10 9
50 11
60 14

Xác suât 0.2 0.5 0.3
EBIT 4.2 2.8 0.7
Lãi 0 0 0
Loi tuc truoc thuê 4.2 2.8 0.7
Thuê (40%) 1.68 1.12 0.28
Loi tuc thuân 2.52 1.68 0.42
No 0 0 0
Tông tài san 14 14 14
Loi suât trên VCP 0.18 0.12 0.03
Lçi suât trung bình trên VCP 0.105
Dç lçch chuân 0.054
Hç sô biên thiên 0.515

Xác suât 0.2 0.5 0.3
EBIT 4.2 2.8 0.7
Lãi (9%) 0.126 0.126 0.126
Loi tuc truoc thuê 4.074 2.674 0.574
Thuê (40%) 1.6296 1.0696 0.2296
Loi tuc thuân 2.4444 1.6044 0.3444
No (10%) 1.4 1.4 1.4
Tông tài san 14 14 14
Loi suât trên VCP 0.194 0.1273333 0.02733
Lçi suât trung bình trên VCP 0.111
Dç lçch chuân 0.0595
Hç sô biên thiên 0.536

Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung

Xác suât 0.2 0.5 0.3
EBIT 4.2 2.8 0.7
Lãi (11%) 0.77 0.77 0.77
Loi tuc truoc thuê 3.43 2.03 -0.07
Thuê (40%) 1.372 0.812 -0.028
Loi tuc thuân 2.058 1.218 -0.042
No (50%) 7 7 7
Tông tài san 14 14 14
Loi suât trên VCP 0.294 0.174 -0.006
Lçi suât trung bình trên VCP 0.144
Dç lçch chuân 0.108
Hç sô biên thiên 0.751

Xác suât 0.2 0.5 0.3
EBIT 4.2 2.8 0.7
Lãi (14%) 1.176 1.176 1.176
Loi tuc truoc thuê 3.024 1.624 -0.476
Thuê (40%) 1.2096 0.6496 -0.1904
Loi tuc thuân 1.8144 0.9744 -0.2856
No (60%) 8.4 8.4 8.4
Tông tài san 14 14 14
Loi suât trên VCP 0.324 0.174 -0.051
Lçi suât trung bình trên VCP 0.137
Dç lçch chuân 0.135
Hç sô biên thiên 0.983

Tông kêt trong bang sau

Ti lç: Nç / Tông tài san
0% 10% 50% 60%
Lçi suât trung bình trên VCP 0.105 0.111 0.144 0.137
Dç lçch chuân 0.054 0.0595 0.108 0.135
Hç sô biên thiên 0.515 0.536 0.751 0.983

11-6: Công ty Webster có kê hoach huy dông thêm $270 triêu dê tài tro cho thiêt bi moi và vôn
hoat dông vào dâu nám 1992. Có hai phuong án cân duoc xem xét: có thê phát hành cô phiêu voi
giá $60 môt cô phiêu hoác phát hành trái phiêu voi lãi suât 12 %. Bang cân dôi kê toán và báo
cáo thu nhâp cua công ty truoc khi tài tro nhu sau:Công ty WEBSTER
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
BANG CÂN DÓI KE TOÁN
31/12/1991 ( don vi : triêu dô la)

Tài san luu dông $900 Các khoan phai tra 172.50
Tài san cô dinh $450 No ngân hàng 255
Các khoan phai tra khác 225
Tông no ngán han 652.50
No dài han (10%) 300
Cô phiêu thuong, mênh giá$3 60
Loi nhuân giu lai 337.50
Tông tài san 1350 Tông nguôn vôn 1350


Công ty WEBSTER
BÁO CÁO KET QUA HOAT DÇNG SAN XUÁT KINH DOANH
31/12/1991
( don vi : triêu dô la)

Doanh thu 2475
Chi phí hoat dông 2227.5
EBIT (10%) 247.5
Lãi cua no ngán han 15
Lãi cua no dài han 30
Loi tuc truoc thuê 202.5
Thuê (40%) 81
Loi tuc thuân 121.5

Doanh thu có phân phôi nhu sau

Xác suât Doanh thu

0.3 2250
0.4 2700
0.3 3150

Gia su EBIT báng 10% doanh thu, tính thu nhâp trên môi cô phiêu (EPS) cho ca hai phuong án
tài tro báng no và phát hành cô phiêu trong tât ca các tình huông cua doanh thu. Tính
EPS
µ và
EPS
σ cho ca hai phuong án tài tro. Tính

=
san tai Tong
No
no le tí và ti sô

=
tra phai Lai
EBIT
TIE o
muc doanh thu trung bình cho môi phuong án tài tro. No cu vân còn, ban dê nghi biên pháp tài
tro nào?
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung

Tài trç bàng Nç Cô phiêu mói
Xác suât 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Doanh thu 2250 2700 3150 2250 2700 3150
EBIT 225 270 315 225 270 315
Lãi cua no ngán han 15 15 15 15 15 15
Lãi cua no dài han 62.4 62.4 62.4 30 30 30
Loi tuc truoc thuê 147.6 192.6 237.6 180 225 270
Thuê (40%) 59.04 77.04 95.04 72 90 108
Loi tuc thuân 88.56 115.56 142.56 108 135 162
No 1222.5 952.5
Tông tài san 1620 1620
EPS (USD) 4.428 5.778 7.128 4.408 5.510 6.612
EPS trung bình 5.778 5.510
Dç lçch chuân 1.046 0.854
Ti lç nç 0.755 0.588
TIE 3.488 6.000


14-5: French’s Farm Equipment cân táng vôn $4,5 triêu dê mo rông, ngân hàng dâu tu cho ráng
có thê phát hành trái phiêu 0 coupon 5 nám voi giá $567,44 cho môi trái phiêu có mênh giá
$1000. Thuê suât cua French là 40%
a. Phai bán bao nhiêu trái phiêu mênh giá $1000 dê có 4,5 triêu USD?
b. Tính loi tuc sau thuê cua trái phiêu này trong truong hop (1) nhà dâu tu duoc miên
thuê và (2) nhà dâu tu chiu thuê suât thuê thu nhâp là 31%.
c. Tính chi phí (sau thuê ) cua no nêu công ty quyêt dinh phát hành trái phiêu?

14-6: Gia su 5 nám truoc thành phô Tampa phát hành trái phiêu dô thi 0 coupon, giá tri khi dáo
han là 1000 USD, duoc miên thuê. Khi phát hành trái phiêu có ky han thanh toán 25 nám và ty lê
lãi danh nghia là 10%, tính gôp môi nua nám. Trái phiêu bây gio có thê duoc thu hôi o muc giá
110 % trên giá tri tích luÿ. Tính loi suât thuc (háng nám) nhà dâu tu mua trái phiêu khi chúng
duoc phát hành và so huu chúng cho dên nay nhân duoc nêu nhu chúng duoc thu hôi hôm nay?

14-7: 10 nám truoc thành phô Gainesville phát hành trái phiêu dô thi mênh giá 1 triêu USD có
lãi suât cuông phiêu (coupon) 14%, ky han 30 nám, tra lãi dinh ky 6 tháng, miên thuê. Trái phiêu
có diêu khoan không duoc thu hôi truoc 10 nám kê tu ngày phát hành, nhung bây gio thành phô
Gainesville có thê thu hôi nêu muôn. Chi phí thu hôi là 10% trên mênh giá. Trái phiêu moi ky
han 20 nám, lãi suât nám là 12%, tra lãi dinh ky 6 tháng, có thê bán báng mênh giánhung chi phí
phát hành là 2%, hay $20000. Tính hiên giá thuân cua kêt qua do viêc phát hành lai trái phiêu?

15-1 : Hai công ty dêt Van Auken và Herrman Mills bát dâu hoat dông voi 2 bang cân dôi kê
toán giông hêt nhau. Môt nám sau , ca hai công ty dêu có yêu câu phai táng thêm náng luc san
xuât voi chi phí là 200000 USD . Công ty Auken duoc ngân hàng cho vay 200000 USD voi lãi
suât 8% / nám. Còn Hermann thì quyêt dinh thuê thiêt bi tu công ty cho thuê tài chính American
Leasing trong 5 nám, lãi suât háng nám là 8% ghi ro trong hop dông thuê. Bang cân dôi kê toán
cua ca hai công ty truoc khi táng tài san nhu sau:
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
No 200000
Vôn chu so huu 200000
Tông tài san 400000 Tông no và vôn 400000

a. Lâp bang cân dôi kê toán cua môi công ty sau khi táng tài san và tính toán ty lê no moi cua
môi công ty.
b. Bang cân dôi kê toán cua công ty Herrman së nhu thê nào sau khi tài tro nêu viêc thuê vôn
phai duoc thê hiên lên bang cân dôi kê toán?
c. Loi suât trên (1) tài san và(2) vôn cô phân có bi anh huong boi viêc chon lua hình thuc tài tro
không? Aûnh huong nhu thê nào ?

15-2 : Công ty Berry Mining phai láp dát môt máy moi tri giá 1,5 triêu $ tai khu hâm mo
Nevada. Công ty này có thê vay 100% nguôn vôn trên, hay lâp môt hop dông thuê tài chính, gia
dinh nhu sau :
• Nhung thiêt bi này duoc khâu hao trong khung 3 nám.
• Chi phí bao trì 75,000 $ môi nám.
• Thuê suât là 40%
• Nêu sô tiên trên duoc ngân hàng cho vay thì lãi suât là 15%, tra dân trong 3 nám vào cuôi
nám.
• Tiên thuê phai tra môi nám là 480,000 $, trong 3 nám.
• Theo các diêu khoan thuê, nguoi thuê phai tra tiên bao hiêm, thuê trên tài san và bao trì
• Công ty Berry phai su dung thiêt bi này nêu nhu muôn tiêp tuc kinh doanh, vì vây hâu nhu
công ty này chác chán së mua lai tài san vào cuôi hop dông thuê. Trong truong hop dó, công
ty có thê mua thiêt bi dó theo giá thi truong vào thoi diêm dó. Uoc luong tôt nhât giá thi
truong cua tài san này khi thanh lý là 325,000 $, voi muc chênh lêch khá lon tùy tình huông
cu thê.
Dê giúp các nhà quan lý dua ra nhung quyêt dinh dúng dán thuê-hay-mua, ban duoc yêu câu tra
loi nhung câu hoi sau:
a. Gia su có thê sáp xêp hop dông thuê, Berry nên thuê hay vay tiên mua thiêt bi? Giai thích?
(Huong dân: Tính hiên giá cua chi phí mua = 1,021,599 so voi 979,972 trong truong hop
thuê)
b. Xem giá tri thanh lý 325,000 $ duoc uoc luong, chiêt khâu giá tri này voi cùng ti suât chiêt
khâu nhu các ngân luu khác có phù hop không? Các ngân luu có rui ro nhu nhau không? (goi
ý: ngân luu có rui ro cao thuong duoc chiêt khâu báng ti suât cao hon, nhung khi ngân luu là
chi phí chu không phai thu nhâp thì làm nguoc lai)

15-3: Trong chuong trình hiên dai hoá nhà máy và giam chi phí, bô phân quan lý cua hãng dêt
Tanner quyêt dinh láp dát môt máy dêt tu dông. Phân tích du toán ngân quÿ cho du án này cho
thây IRR là 12% so voi loi suât yêu câu cua du án là20%.
Giá toàn bô cua máy dêt là 250000 $ bao gôm ca phí vân chuyên và láp dát....Nguôn tiên này có
thê vay cua ngân hàng tra dân trong 4 nám voi lãi suât 10% / nám, viêc chi tra duoc thuc hiên
cuôi môi nám. Trong truong hop máy dêt duoc mua, nhà san xuât së ký kêt dê bao trì voi chi phí
phí 20000 $ / nám duoc tra vào cuôi môi nám. Máy dêt o trong khung khâu hao 6 nám, và thuê
suât thuê thu nhâp cua Tanner là 40%.
Agell Automation Inc., nhà san xuât máy dêt dê nghi môt hop dông thuê voi Tanner voi chi phí
70000 $ gôm ca phí vân chuyên và láp dát (tai t = 0) công thêm 4 ky chi tra 70000 $ vào cuôi
môi nám tu nám 1 dên nám 4 (luu ý là có tông công 5 lân thanh toán). Hop dông thuê bao gôm
ca bao hành và phuc vu. Thât ra máy dêt có tuôi tho là 8 nám, sau dó giá tri thanh lý du tính là 0;
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
tuy nhiên sau 4 nám thì thi giá duoc du tính báng thu giá là 42500 $. Tanner dinh xây dung môt
nhà máy hoàn toàn moi trong 4 nám, vì thê nó không quan tâm dên viêc thuê hay so huu máy dêt
dó sau thoi han 4 nám
a. Tanner nên thuê hay mua máy dêt?
b. Giá tri thanh lý rõ ràng là ngân luu bât dinh nhât. Gia su suât chiêt khâu truoc thuê hop lý
cua giá tri thanh lý là 15%. Viêc diêu chinh rui ro cua giá tri thanh lý anh huong gì trong
quyêt dinh?
c. Phân tích ban dâu gia dinh ráng Tanner së không cân máy dêt dó sau 4 nám. Bây gio gia su
hãng së tiêp tuc su dung nó sau khi hêt han cho thuê. Nhu vây, nêu thuê, Tanner së phai mua
tài san dó sau 4 nám theo giá thi truong, duoc du tính báng voi thu giá. Yêu câu này anh
huong gì trên phân tích? ( không cân phân tích sô liêu, chi trình bày ý kiên)

15-4: Hehre Industries Inc. hiên có môt sô chung quyên (warrant) cho phép nguoi giu nó có
quyên mua môt cô phiêu voi giá 21 $ ung voi môi chung quyên
a. Hãy tính giá tri chung quyên cua Hehse nêu cô phiêu duoc bán voi giá $18, $21, $25, $70.
b. Theo ban thì chung quyên së duoc bán voi giá nào duoi các diêu kiên nêu o câu a. Voi giá dó
khoan chênh lêch là bao nhiêu? Câu tra loi chi là su suy doán nhung giávà khoan chênh lêch
thât su có môt môi quan hê hop lý
c. Môi yêu tô sau anh huong dên uoc luong giá chung quyên và khoan chênh lêch trong phân b
nhu thê nào
• Thoi gian sông cua chung quyên duoc kéo dài thêm
• Dô biên dông (
p
σ ) cua giá cô phiêu giam
• Tôc dô táng truong cua EPS cua cô phiêu táng

17-3: Công ty Vincent dang cô gáng xác dinh anh huong cua hê sô quay vòng tôn kho và chu
ky thu hôi các khoan phai thu (DSO) trên chu ky luân chuyên tiên mát cua nó. Nám 1991 doanh
thu (tín dung) cua công ty là 150000 USD và loi tuc thuân là 6%, hay 9000 USD. Nó quay hàng
tôn kho 6 lân trong môt nám và DSO cua nó là 36 ngày . Công ty có tài san cô dinh là 40000
USD . Thoi gian trì hoãn viêc thanh toán cua công ty là 40 ngày.
a. Hãy tính chu ky luân chuyên tiên mát cua công ty (60+36-40=56)
b. Gia su công ty giu luong tiên mát và chung khoán ngán han không dáng kê, hãy tính hê sô
quay vòng tông tài san và ROA? (1.875 và 11.25%)
c. Gia su các nhà quan lý cua công ty tin là có thê táng hê sô quay vòng tôn kho lên dên 8 lân.
Chu ky luân chuyên tiên mát, hê sô quay vòng tông tài san và ROA së là bao nhiêu nêu hê sô
quay vòng tôn kho dat duoc 8 lân trong nám 1991

17-4: Công ty Brueggeman là môt nhà san xuât hàng dâu o Mÿ vê loai pin acquy ô tô . Công ty
tung ra bán môi ngày 1500 pin voi chi phí nguyên vât liêu và lao dông là 6 USD / pin. Thoi gian
dê chuyên nguyên vât liêu thành san phâm pin acquy cua công ty là 22 ngày. Công ty cho phép
khách hàng cua mình no trong thoi han 40 ngày và thuong tra cho nhà cung câp trong vòng 30
ngày.
a. Chu ky luân chuyên tiên mát cua công ty là bao lâu? (32)
b. Trong tình hình ôn dinh môi ngày công ty san xuât 1500 pin acquy thì nó phai tài tro cho vôn
hoat dông bao nhiêu? (1500*6*32 = 288000)
c. Nêu công ty có thê kéo dài thoi gian trì hoãn thanh toán dên 35 ngày thì nó có thê giam vôn
hoat dông xuông bao nhiêu? (288000 – 243000 = 45000)
d. Bô phân quan lý cua công ty dang thu phân tích hiêu qua cua môt quy trình san xuât moi trên
vôn hoat dông. Quy trình san xuât moi cho phép công ty giam thoi gian luân chuyên tôn kho
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
xuông còn 20 ngày và táng san luong háng ngày lên 1800 pin. Tuy nhiên quy trình moi này
së làm cho chi phí nguyên vât liêu và lao dông táng toi 7 USD. Gia su viêc thay dôi không
anh huong dên chu ky thu hôi các khoan phai thu (40 ngày) và thoi gian trì hoãn thanh toán
(30 ngày). Nêu quy trình san xuât moi duoc áp dung thì chu ky luân chuyên tiên mát và vôn
hoat dông yêu câu là bao nhiêu? (30 ngày và 378000)

17-5: Tâp doàn Mathys dang cô gáng xác dinh muc tài san luu dông tôi uu cho nám toi . Bô
phân quan lý cua hãng mong ráng doanh thu së gia táng xâp xi 2 triêu USD do kêt qua cua viêc
mo rông tài san hiên dang duoc thuc hiên. Tông tài san cô dinh là1 triêu USD và công ty muôn
duy trì ty lê no là 60%. Lãi suât cua công ty hiên nay là 8% dôi voi no ngán cung nhu dài han
(duoc công ty su dung nhu co câu thuong xuyên). Ba giai pháp sán có liên quan dên muc tài san
luu dông là:
• Chính sách thát chát yêu câu tài san luu dông chi báng 45% doanh thu du kiên
• Chính sách vua phai voi tài san luu dông báng 50% doanh thu
• Chính sách noi long dòi hoi tài san luu dông báng 60% doanh thu
Công ty hy vong tao duoc loi tuc truoc thuê và lãi là 12% trên tông doanh thu
a. Tính loi suât trên vôn cô phân theo các muc tài san luu dông (gia su muc thuê loi tuc cua
công ty là 40%)? (11.75%; 10.80% và 9.16%)
b. Trong bài toán này chúng ta gia su muc doanh thu du kiên dôc lâp voi chính sách vê tài san
luu dông cua công ty. Dây có phai là môt gia dinh dúng dán không ?
c. Rui ro tông thê cua công ty thay dôi theo tung chính sách nhu thê nào?

17-6: Tính chi phí ân cua viêc không huong giam giá trong tín dung thuong mai cho các chính
sách sau. Gia su viêc thanh toán duoc thuc hiên vào ngày dên han thanh toán hoác vào ngày
duoc chiêt khâu

a. 1/15, net 20
b. 2/10, net 60 (14.69%)
c. 3/10, net 45
d. 2/10, net 45 (20.99%)
e. 2/15, net 40

17-7: Công ty mua theo chính sách tín dung 3/15, net 45, nhung thuc tê tra vào ngày thu 20 vân
duoc chiêt khâu. Tính chi phí cua viêc không huong chiêt khâu trong tín dung thuong mai?
(44.54%) Nêu tra trong vòng 15 ngày thì công ty nhân duoc tín dung nhiêu hay ít hon?

18-6: Công ty DAI PHÁT gân dây có thuê môt chô trong siêu thi COOP dê kinh doanh, DAI
PHÁT Shop. Công viêc tiên triên tôt, nhung DAI PHÁT thuong bi ket tiên mát. Diêu này làm
cho DAI PHÁT bi châm trê thanh toán môt vài don dát hàng và bát dâu xay ra truc trác voi
nhung nhà cung câp. DAI PHÁT du dinh vay ngân hàng dê có du tiên hoat dông và vân dê truoc
tiên là ho phai du báo duoc nhu câu dê biêt luong tiên cân vay. Vì vây ho yêu câu ban chuân bi
du toán tiên mát cho thoi ky gân Giáng sinh, lúc mà nhu câu dác biêt cao
Các nhà cung câp cho DAI PHÁT duoc tra sau môt tháng. Luong nhân viên môi tháng là 48
triêu và tiên thuê mát báng môi tháng là 20 triêu, 120 triêu tiên thuê duoc tra vào tháng 12. Tiên
mát hiên có vào ngày 1/12 là 4 triêu, nhung DAI PHÁT dã dông ý voi ngân hàng là së duy trì sô
du trung bình là 60 triêu-dây chính là chi tiêu tiên mát cua DAI PHÁT. Tiên mát o cua hàng
không dáng kê vì DAI PHÁT muôn ngán ngua rui ro bi cuop
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
Doanh thu và giá tri hàng mua o các tháng 12, 1, 2 duoc uoc luong nhu sau (giá tri hàng mua
trong tháng 11 là 1400 triêu)

Doanh thu (triçu) Giá tr| hàng mua (triçu)
Tháng 12 1600 400
Tháng 1 400 400
Tháng 2 600 400

a. Nêu hàng bán duoc tra tiên ngay, hãy lâp du toán tiên mát cho các tháng 12, 1, 2 (-4.4; -
11.2; 2)
b. Bây gio gia su tu ngày 1/12 DAI PHÁT thuc hiên chính sách tín dung, cho khách hàng
no 30 ngày. Tât ca các khách hàng châp nhân chính sách này và gia su các yêu tô khác
không thay dôi, lúc dó nhu câu vay tiên vào cuôi tháng 12 là bao nhiêu? (164.4)

18-7 : Judy Maese, chu cua công ty thiêt kê thoi trang Judy, dang du dinh thiêt lâp môt khoan
no voiø ngân hàng cua cô ta. Cô dã uoc luong doanh thu cua công ty trong các tháng cua nám
1992 và 1993:

Tháng 5 /1992 : 180000
6 180000
7 360000
8 540000
9 720000
10 360000
11 360000
12 90000
Tháng 1/1993 : 180000

Tiên no duoc bô phân thu hôi tín dung uoc luong nhu sau: thu hôi tu doanh thu trong tháng là
10%; sau môt tháng thu hôi tiêp 75%; sau hai tháng thu hôi nôt 15% còn lai. Chi phí lao dông và
nguyên vât liêu thuong tra sau môt tháng kê tu lúc chi phí phát sinh. Tông chi phí cho lao dông
và nguyên vât liêu duoc uoc luong cho môi tháng nhu sau:

Tháng 5/1992 : 90000
6 90000
7 126000
8 882000
9 306000
10 234000
11 126000
12 90000

Luong bô phân quan lý khoang 27000 / tháng; tiên thuê cua nhung hop dông thuê dài han là
9000 / tháng; chi phí khâu hao là 36000 / tháng; chi phí linh tinh là 2700 / tháng; tiên thuê thu
nhâp là 63000 së duoc tra vào tháng 9 và12; và chi phí cho môt phòng thiêt kê moi 180000 së
duoc tra vào tháng 10. Tiên mát tai quÿ vào ngày 1/7 là 132000 và sô tiên mát tôn quÿ tôi thiêu
là 90000 së duoc duy trì suôt ky du toán ngân quÿ
a. Hãy lâp du toán tiên mát háng tháng cho 6 tháng cuôi cua nám 1992.
Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
b. Hãy uoc luong yêu câu tài tro (hoác quÿ du thua) - dó là sô tiên mà Judy së cân muon (hoác
có thê së dâu tu ) - cho môi tháng trong ky du toán
c. Gia su hóa don bán hàng dên dêu dán suôt trong tháng (nghia là tiên mát thu duoc theo ti lê
1/30 môi ngày), nhung tât ca các khoan chi dêu xay ra vào ngày 15 trong tháng. Diêu này có
anh huong dên du toán tiên mát không? Nói cách khác, du toán tiên mát ban lâp có dua trên
nhung gia dinh này không? Nêu không, có thê làm gì dê uoc luong nhung yêu câu tài tro cao
diêm có giá tri? Không yêu câu tính toán, mác dù tính toán có thê dùng dê minh hoaanh
huong dó

19-1: Delano Industries bán hàng voi chính sách tín dung 3/10, net 30. Tông doanh thu trong
nám là 900000. 40% khách hàng tra vào ngày thu 10 và duoc huong chiêt khâu, 60% còn lai tra
trung bình vào khoang 40 ngày sau khi mua
a. Trung bình khách thanh toán sau bao nhiêu ngày?
b. Khoan phai thu trung bình là bao nhiêu?
c. Diêu gì së xay ra voi phân dâu tu trung bình vào các khoan phai thu nêu Delano cung rán
hon trong chính sách thu hôi voi kêt qua là tât ca các khách hàng không huong chiêt khâu
phai tra tiên sau 30 ngày?

19-2: Swink Technology dang dinh thay dôi chính sách tín dung tu 2/15, net 30, sang 3/10, net
30, nhám táng tôc dô thu hôi. Hiên tai 40% khách hàng cua công ty nhân 2% chiêt khâu. Theo
chính sách tín dung moi sô khách hàng nhân chiêt khâu có thê táng lên 50%. Bât kê chính sách
tín dung nào, môt nua khách hàng không nhân chiêt khâu së tra dúng thoi han, sô còn lai së tra
trê 10 ngày. Su thay dôi này không dính dáng gì voi viêc noi long tiêu chuân tín dung, vì vây no
khó dòi du tính së không táng hon muc hiên tai là 2%. Tuy nhiên diêu khoan chiêt khâu rông rãi
hon hy vong së làm táng doanh thu háng nám tu 2 triêu dên 2,6 triêu. Ty lê biên phí cua công ty
là 75%, lãi suât cua quÿ dâu tu trong các khoan phai thu là 9%, và thuê suât thuê loi tuc cua công
ty là 40%
c. Tính chu ky thu hôi các khoan phai thu truoc và sau khi có su thay dôi chính sách tín dung
d. Tính chi phí chiêt khâu truoc và sau khi có su thay dôi
e. Tính chi phí do tiên ket trong các khoan phai thu truoc và sau khi có su thay dôi
f. Tính tôn thât do no khó dòi truoc và sau khi có su thay dôi
g. Tìm phân loi nhuân táng thêm tu su thay dôi chính sách tín dung? Công ty có nên thay dôi
chính sách tín dung không?

19-3: Nhà phân phôi Bertin thuc hiên tât ca các giao dich thuong mai báng tín dung, chính sách
tín dung cua Bertin là 2/10, net 30. Môi nám môt lân, Bertin dánh giá lai giá tri tín dung cua tât
ca khách hàng, quy trình dánh giá phân loai khách hàng tu 1 dên 5, voi 1 là khách hàng tôt nhât.
Bang kêt qua sáp hang nhu sau:

Loçi khách
hàng
Ti lç nç khó dòi DSO Quyêt d|nh
tín dµng
Mât doanh thu do
hçn chê tín dµng
1
2
3
4
5

Không
1
3
9
16
10
12
20
60
90
Không gioi han
Không gioi han
Có gioi han
Có gioi han
Có gioi han
Không
Không
375000
190000
220000

Quan tri Tài chính
Th.Sÿ Trân Quang Trung
Ty lê biên phí là 70% và thuê suât thuê loi tuc cua nó là 40%, chi phí vôn dâu tu trong các khoan
phai thu là 12%. Viêc mo rông tín dung không gioi han dôi voi các khách hàng loai 3, 4, 5 së có
anh huong dên kha náng sinh loi cua công ty nhu thê nào? (Goi ý : Nghiên cuu anh huong cua
viêc thay dôi môi chính sách môt cách riêng biêt lên báo cáo kêt qua hoat dông san xuât kinh
doanh. Nói cách khác , tìm su thay dôi trong doanh thu, chi phí san xuât, các khoan phai thu và
chi phí dâu tu cho các khoan phai thu, các khoan no khó dòi…cho dên su thay dôi cua loi tuc
thuân. Gia su không có khách hàng nào trong 3 loai này nhân chiêt khâu)

19-5: Công ty Tuyêt Trân có doanh thu tín dung háng nám là 2000 triêu. Chi phí hiên nay cho
bô phân thu hôi là 30 triêu môi nám, tôn thât do no khó dòi uoc luong là 2%, thoi gian thu hôi
trung bình là 30 ngày. Tuyêt Trân dang xem xét môt chính sách thu hôi mêm dëo hon dê giam
bot chi phí thu hôi xuông còn khoang 22 triêu môi nám. Su thay dôi này có kha náng làm táng
tôn thât do no khó dòi lên dên 3% và thoi gian thu hôi trung bình là 45 ngày. Tuy nhiên doanh
thu háng nám hy vong së táng lên dên 2200 triêu
Nêu phí co hôi là 12%, ti lê biên phí là 75%, thuê suât thuê thu nhâp là 40% thì Tuyêt Trân có
nên bot cung rán trong chính sách thu hôi không?